Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý"

Transkript

1 Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de halkla iliþkiler alanýnda dünyadaki geliþmeleri takip eden ve projeleriyle uluslararasý ödüllere layýk görülen ajanslarýn varlýðý gözlemlenmektedir. Ancak ülkemizde gündemde olmasý gerektiðine inandýðýmýz bir konu da; Ýletiþim Fakülteleri'nden mezun olan yüzlerce gence raðmen iletiþim sektörünün -personel ihtiyaçlarýnda- halkla iliþkiler formasyonu haricinde, farklý eðitimler almýþ kiþileri de görev için uygun bulmalarýdýr. Önerilen çalýþmada halkla iliþkiler profesyonellerinin hangi niteliklere sahip kiþileri çatýlarýnda barýndýrmak istediðinin cevabý aranacaktýr. Çalýþmanýn çerçevesi; Alesta Halkla Ýliþkiler, Bersay Ýletiþim Danýþmanlýðý, BG Ýletiþim, Effect Halkla Ýliþkiler, Excel Halkla Ýliþkiler/ Hill & Knowlton, Global Tanýtým, Grup 7 Ýletiþim, MPR Pazarlama Halkla Ýliþkiler, N PR Halkla Ýliþkiler, Orsa Stratejik Ýletiþim Danýþmanlýðý, PR Aktif Ýletiþim Hizmetleri, Rekta/Ketchum Halkla Ýliþkiler, Tribeca Ýletiþim Danýþmanlýðý, Zarakol Ýletiþim Hizmetleri'nin - sadece halkla iliþkiler ajanslarýnýn- üyeliði ile 6 Eylül 2004'de kurulmuþ olan ÝDA (Ýletiþim Danýþmanlýðý Þirketleri Derneði) ile sýnýrlandýrýlacaktýr. Çalýþan sayýsý ve Türkiye'nin büyük kurumlarýndan oluþan 100'ün üzerinde yýllýk sözleþmeli müþterisiyle sektörün önemli bir bölümünü temsil ettiði düþünülen ÝDA, ayný zamanda Uluslararasý Ýletiþim Danýþmanlarý Birliði ICCO'nun da Türkiye Temsilciliði ni yapmaktadýr. Yapacaðýmýz çalýþmada amaç, ÝDA üyesi olan ajanslarda iletiþim fakültesi mezunlarýnýn istihdamýna yönelik bilimsel verileri ortaya koyabilmektir. Çalýþmada ajanslarýn aþaðýdaki konulardaki görüþleri araþtýrýlacaktýr. 1. Yýllardýr çeþitli eserlerde yer verilen "halkla iliþkiler uzmaný nasýl olmalý" konusu 2. Ýþe alým aþamasýnda vakýf ve devlet üniversitesi mezunlarýna olan bakýþ açýsý 3. Varolan bilgilerin haricinde; olmasý istenilen, ihtiyaç duyulduðu dile getirilen konularda öneri ve tavsiyeler Açýk uçlu sorularla ÝDA üyesi 14 ajansýn en üst düzey temsilcisi ile anket yapýlmasý öngörülmektedir. Çalýþmamýzýn; ajanslarda Ýletiþim Fakültesi mezunlarýnýn istihdamýný arttýrabilmek için, gerekli özelliklere sahip kalifiye iþgücünü yetiþtirebilmeye yönelik ihtiyaçlarýný somut bir þekilde ortaya koyacaðýný ve yol gösterici olacaðýna inanýyoruz.

2 352 GÝRÝÞ Hepimizin sürekli maruz kaldýðý; farklý kanallardan iletilen enformasyon bombardýmaný, hýzýna yetiþmeye çalýþtýðýmýz teknolojik deðiþimler, ürün ve hizmet çeþitliliði, farkýndalýk düzeyinin gitgide yükselen çýtasý, kendi pazarýnda varolma mücadelesi veren kurumlarý, çevresine duyarlý olmaya, þeffaflýða, toplumsal sorumluluðun farkýnda, iletiþimi iyi yönetilen projeleri geliþtirmeye mecbur tutmaktadýr. Kurumlar bu nedenle artýk iletiþimin deðerli, etkili gücünden her süreçte ve her þekliyle faydalanma yolunu seçmektedirler. Günümüzde, halkla iliþkiler, çalýþma sahasýný giderek geniþleten bir iþ alaný haline gelmiþtir. Halkla iliþkiler, özel sektör kurumlarý, kamu kuruluþlarý, STK'lar, siyasi partiler vb. yapýlarda uygulama alanýný geniþletmekte ve bu geniþleme de sektörel istihdam ve kaliteli iþ gücünün artmasý talebine karþýlýk gelmektedir. Bugün Türkiye'de; dünya üzerinde olduðu gibi sektörde yaþanan geliþmelerle birlikte, birçok kurumun yapýlanmasýnda kurum içinde yer alan halkla iliþkiler departmanlarý haricinde ajanslardan da destek alýnmasý durumununda artýþ gözlemlenmektedir. Yabancý firmalarla çalýþmalar yapan ajanslar birçok aþamada global standartlar konusunda beklentileri saðlama koþulunu yerine getirmektedirler. Bu iþ etik, çalýþma þartlarý vb. ile çalýþanlarýn profesyonel birikimleri ve standartlarý düzeylerini de etkilemektedir. Türkiye'de halkla iliþkiler danýþmanlýðý hizmeti veren ajanslar neredeyse ülkemizde halkla iliþkilerin profesyonel bir meslek olarak uygulanmaya baþlamasýndan beri faaliyet göstermektedir. "ilk halkla iliþkiler þirketi A&B'yi ise Dr. Alaeddin Asna 1974 yýlýnda kurmuþtur." (Aydede, 2002 : 24 ) Ajanslar, farklý sektörlerdeki müþterilerine verdikleri hizmetlerle hem uygulama hem teoride oldukça farklý know-how birikimine sahip olmaktadýrlar. Bu hizmet yelpazesi ajanslarýn da, dinamik ve dünyayý çok yakýndan takip eden kurumlar olarak þekillenmesini saðlamaktadýr. Yukarýda bahsettiðimiz, iletiþim sektörünün geniþleyen faaliyet alanýyla meydana çýkan kalifiye eleman ihtiyacý, bu konuda verilen eðitimin önemini ortaya koymaktadýr. Ortaya koyulan bu ihtiyaç, halkla iliþkiler sektöründe çalýþanlarýn bazen baþka uzmanlýk alanlarýndan da seçilebildiðine iþaret etmektedir. Bu tercih neden kaynaklanmaktadýr? Halkla iliþkilerin yapýsal durumundan mý, yoksa sektöre yetiþen gençlerin özel durumlarýndan mý? "performansý yüksek ve donanýmlý çalýþanlar" olarak tanýmlanan kiþiler hangi özelliklere sahip olmalýdýr? Bir Halkla Ýliþkiler Uzmaný Nasýl Olmalý? "Kiþiliðinizde sergilediðiniz bazý özellikler bu mesleðe ait olup olamayacaðýnýza dair belirtileri size geri yansýtabilir. Örneðin suskun, ürkek, içine kapanýk bir yapýnýz varsa kendinize baþka bir meslek arasanýz daha iyi olur! Ýki kelimeyi bir araya getirip kiþilik bir grup önünde konuþamayanlar halkla iliþ kilerle ilgili bir yüksek okulu bitirmiþ olsalar bile pek uzaða gidemeyeceklerini bilmeliler." (Kadýbeþegil, 1998 : 141 ) Yukarýda referans alýnan görüþe göre halkla iliþkiler alanýnda çalýþacak olan kiþilerde ilk aranýlan özellik her kiþiye göre farklýlýk gösteren ve " doðuþtan" diye tabir edilen kiþilik özellikleridir. Bir baþka görüþe göre ideal halkla iliþkiler uzmaný þu özelliklere sahip olmalýdýr ; - Halkla iliþkiler uzmaný, insan ve toplum psikolojisi, sosyoloji, ekonomi, iþletmecilik, hukuk ve genel kültür konularýnda bilgi sahibi olmalý, - Etkili yazma, etkili konuþma ve etkili dinleme konularýnda yetenekli olmalý,

3 halkla iliþkiler profesyonelleri, iletiþim fakülteleri mezunlarýnda neler arýyorlar: ajans yöneticilerinin bakýþ açýlarý Tuðçe GÜREL - Yayýn ve raporlama konusunda bilgili olmalý, - Basýn, yayýn, halkla iliþkiler konusunda bir yüksek okuldan mezun olmalý, - Gazetecilik konusunda deneyimli olmalý, - Yaratýcý, araþtýrýcý ve yenilikçi bir kiþiliðe sahip olmalý, - Zor olmasýna karþýn iþini sevmeli, karþýlaþtýðý sorunlara karþý soðukkanlý, hoþgörülü ve sabýrlý olmalý, - Her þeyi sevmeli, fakat insanlarý herþeyden çok sevmeli ve baþkalarýna kendisini sevdirmeli, - Önce kendisine sonra baþkalarýna güvenmeli, - Halkla iliþkiler uzmaný en az bir yabancý dil bilmeli, - Karþý tarafa inanç ve ilgi saðlayacak bir dýþ görünüþe sahip olmalý, temiz ve düzgün giyinmeli, - Hepsinden önemlisi sevecen, sýcak bir davranýþ ve güler yüze sahip olmalýdýr. (Sabuncuoðlu, 1996 : 56 ) Burada da kiþisel özelliklere ilave olarak, gerekli donanýmlarda sýralanmýþtýr. Sýralanan çok yönlü nitelikler ve yetenekler günümüzde bir farklýlýk olmaktan çýkmýþ mýdýr ya da ilavelerle çeþitlenmiþ midir? Alaeddin Asna eserinde (s ), bir halkla iliþkiler elemanýnda olmasý gereken 10 temel nitelikten bahsetmektedir. Bu nitelikler ; 1. Dilini iyi kullanmasýný bilmeli 2. Genel kültür sahibi olmanýn üzerinde sosyal ve ekonomik konularda yeterli eðitimi almýþ olmalýdýr. 3. Gazetecilik deneyimi olmalýdýr 4. Dýþ görünümüne dikkat etmeli, ilk bakýþta insanlarý yanýna davet edebilmelidir 5. Ýnsanlarý sevmelidir 6. Kendi sorunlarýný bir yana býrakan, kýrgýnlýðýný, üzüntülerini içine atýp güleryüzlü olabilecek 7. Görgü kurallarý, topluluk içinde davranýþlarý çok iyi bilecek 8. Çabuk kavrayacak, olaylarý dürüstçe deðerlendirecek, eleþtirmeyi, insanlarý örgütlemeyi bilecek, esnek, saðduyulu, espri ve hayal gücü, araþtýrmacý 9. Kendi dili haricinde konuþtuðu yabancý dil sayýsý baþarý düzeyini arttýrýr, þeklinde sýralanabilir. Bugün kurumlarda halkla iliþkiler uzmanýnýn hangi süreçlerin içinde yer almasý gerektiði daha iyi tanýmlanmaktadýr. Bu taným, her zaman olduðu gibi halkla iliþkiler uzmanýnýn kendini sürekli öðrenmeye ve geliþmeye adamasýnýn bir hayat biçimi þeklinde algýlamasýna iþaret etmektedir. Bilgi ve sürekli öðrenme, yetenek yani doðuþtan sahip olunan özellikler halkla iliþkiler profesyonelleri arasýnda sýk sýk vurgu yapýlan gerekliliklerdir. "Üç yüz yýlý aþkýn bir süredir bilim adamlarý meslekle iþi birbirinden ayýran belli baþlý özellikler olduðunda ýsrar ederler. Bu özelliklerden biri, mesleðin entellektüel bir temele dayanmasýdýr. Etkili halkla iliþkiler çalýþmalarýnýn bilgi, yetenek ve akýl gerektirdiði yýllar boyunca dünya çapýnda kanýtlanmýþtýr." (Black, 1998: 12) Ceyda Aydede; medya mensuplarý, iþveren, meslektaþlar, toplumun ve müþterinin beklentileri açýsýndan iyi bir halkla iliþkiler uzmanýnýn nasýl olmasý gerektiðini maddelendirmiþtir. Kendisi de bir ajans baþkaný olan Ceyda Aydede iþverenin beklentileri açýsýndan iyi bir halkla iliþkilercinin sahip olmasý gereken özellikleri þöyle yansýtmaktadýr ; Birikim: Ýyi yazabilme, konuþma ve ikna kabiliyeti. Bilgi: medyayý tanýyýp anlama, yönetimin fonksiyonlarýný anlama, pazarlama bilgisi, bütçeleme ve bütçe yönetimi. 353

4 354 Yetenek: Problem çözme, karar verme, güven yaratma, sorumluluk bilinci. Kiþilik: Tutarlý ve saðduyulu, ilgili ve heyecanlý, meraklý ve farklý ilgi alanlarý olan, iyi dinleyici, stresle baþ edebilen. Kuruma ve iþine saygý: Çalýþtýðý kuruma ve kurumun müþterilerine ait bilgileri baþkalarýyla paylaþmayan, etik ilkelere duyarlý. (Aydede, 2004: 119) Yukarýda sýralanan maddelere ilave olarak, halkla iliþkiler profesyonelleri için gerekli beceriler ise ; 1. Etkili düzyazý (metin) yazabilme, 2. Baský altýnda doðru iletiþim kurabilme, 3. Çok yönlü düþünebilme. Örneðin, müþterinin ticari büyümesini kolaylaþtýrabilme veya kârlýlýðýný deðerlendirebilme, 4. Dinleyebilme ve müþteriden bilgi (brief) alabilme, 5. Sorumluluk alabilme ve iþ teslim tarihine uyabilme, 6. Internetten yararlanabilme, temel bilgi iþlem becerilerine sahip olabilme ve bunlarý deðerlendirebilme, 7. (Tercih edilme sebebi olarak) Birden fazla dili konuþabilme, 8. Ekip elemanlarý ile uyum içinde çalýþabilme, 9. Yaratýcý ve derin düþünebilme, 10. Sunuþ becerileri, þeklinde karþýmýza çýkmaktadýr. (Aydede, 2002: 81-82) Bu aþamada, halkla iliþkilerin, profesyonel uygulama aþamasýnda ihtiyaç duyduðu personelinin sahip olmasý gereken özelliklere vurgu yaparken eðitimle birlikte gerekli olan nitelik ve becerilerden de bahsetmek gerekmektedir. "Halkla iliþkiler alanýnda çalýþacak olan kiþiler, yukarýda da deðinildiði gibi, akademik eðitim yanýnda, sýnavla ölçülmesi zor ama uygulamada gerekli olan bazý niteliklere sahip olmalýdýr. Bunlar; saðduyu geniþliði, örgütlenme yeteneði, eleþtiri yeteneði ve tarafsýzlýk, diðer kiþilerin bakýþ açýlarýný anlayýp deðerlendirebilme yeteneði, soðukkanlýlýk, ayrýntýlarla ilgili sonsuz bir düþünce kapasitesi, sorgulayýcý bir zeka, gerekli olduðunda saat sýnýrý koymadan çalýþabilmek, mizah duygusu, yaratýcýlýk ve esneklik, ayný anda pek çok sorunla uðraþabilme yeteneði olarak özetlenebilir." (Peltekoðlu, 2001: 116) Buraya kadar yer verilen bilgiler bir halkla iliþkiler uzmanýnýn nasýl olmasý gerektiðine iliþkin görüþleri içermektedir. Halkla iliþkiler alanýnda profesyonelleþmek isteyenler için halkla iliþkiler eðitiminin önemi bir sonraki bölümde aktarýlacaktýr. Halkla Ýliþkiler Eðitimi Halkla iliþkiler eðitiminin nasýl yapýlmasý gerektiði, eksikliklerinin neler olduðu ve nasýl giderilebileceði dünya üzerinde uzun yýllardýr tartýþýlan bir konu olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Türkiye'de halkla iliþkiler eðitiminin verilmeye baþlanmasý neredeyse mesleðin profesyonel olarak uygulanmaya baþlamasýyla ayný tarihlere denk gelmektedir. "... Türkiye' de P.R. eðitimi 1966'da Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne baðlý Gazetecilik ve Halkla Ýliþkiler Yüksek Okulu'nda baþlamýþtýr. Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesine baðlý Gazetecilik Enstitüsü de o yýllarda iki yýldan dört yýla çýkarak, Public Relations eðitimi veren Basýn Yayýn Yüksek Okulu haline geldi." (Asna, 1997: 195) Ýlerleyen yýllarda Basýn Yayýn Yüksekokullarý, Ýletiþim Fakülteleri'ne dönüþmüþ, ilk zamanlardaki uzmanlýk alanlarýna yönelik bölüm ve derslerde farklýlaþma kaydedilmiþtir. O tarihlerden bu yana dünyanýn hýzlý deðiþimiyle birlikte halkla iliþkilerin profes-

5 halkla iliþkiler profesyonelleri, iletiþim fakülteleri mezunlarýnda neler arýyorlar: ajans yöneticilerinin bakýþ açýlarý Tuðçe GÜREL yonel uygulama alanlarý da geniþlemiþ, çeþitlenmiþtir. Ancak deðiþmeyen noktalardan birinin halkla iliþkilerin kuramsal yapýsý içinde baþka disiplinlerle baðlýlýðý olduðu düþünülmektedir. Ýþte bu farklýlýk halkla iliþkilerin birçok meslek dalýna göre farklý bir eðitim tarzýný benimsemesine neden olmaktadýr. Çünkü en az kendi uzmanlýk dersleri kadar farklý uzmanlýk alanlarýna ait derslerin okutmasý ihtiyacý da mesleki donaným için þart olmaktadýr. Bir önceki bölümde aktarýldýðý gibi bir halkla iliþkiler uzmaný geniþ bir bilgi yelpazesine sahip olmalý ve sürekli bu bilgileri yenilemelidir. Halkla iliþkiler uzmanlarý, hýzlý deðiþen dünyada artýk sadece Ýngilizce bilmenin yeterli olamayacaðý (asgaride þart olduðu), gelecek vaadeden pazarlar için gitgide Çince'nin önemli bir dil olacaðýný bilip bu konuya yatýrým yapmasý gerektiðini takip eden, geliþmelerin farkýna varýp önceden yaþam ve geliþim programýna almýþ kiþiler olmalýdýr. Her þeyden önce halkla iliþkiler uzmanýnýn kurumun en üst düzey yöneticilerinden toplumun elt alt seviyedeki kiþileri ile çoðu zaman yüz yüze iletiþim içinde olduðu düþünülerek uyum, bilgi ve genel kültür daðarcýðýnýn her kesime hitap edebilir düzeyde olmasý gerekmektedir. "Halkla iliþkiler uzmanlarý üst yönetimle birlikte stratejileri, siyasalarý belirlese de gerçekte yöneticileri yönlendiren halkla iliþkiler uzmanlarýdýr. Halkla iliþkiler uzmanlarýnýn eðitimleri de, bu baðlamda önem kazanmaktadýr. Çünkü bilindiði gibi, halkla iliþkiler eðitiminde kalite, nitelik kurumiçi ve kurumdýþý halkla iliþkiler etkinliklerinde de etkinlik ve verim getirmektedir." (Zeybek, 2005: 61) Bir halkla iliþkiler uzmaný sadece kendi alanýndaki deðiþimleri deðil dünyayý yakýndan takip etmeli; ülkesinin; sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel ortamlarýn içinde bulunmalý, yeni açýlýmlar saðlayacak yaratýcý fikirler geliþtirebilmelidir. Ýþte üzerinde birleþilen ortak konular haricinde bir halkla iliþkiler eðitimi birçok farklý dalý da gündeminde bulundurmalý ve sürekli geliþtirmelidir. Günümüzde iþe alýmlarda halkla iliþkiler eðitiminin ya da sektör tecrübesinin tercihi konusu halen tartýþýlmaktadýr. Ýletiþim fakültelerinin, sektörün geliþimine odaklý eðitim vermeleri durumunda, farklý branþlarda eðitim gören kiþilerin ve/veya sektör tecrübesi olan kiþilerin iþe alýmlarda tercih edilmesi oranýnda azalma görüleceði düþüncesi de yaygýnlaþmaktadýr. "Üniversiteler bilindiði gibi, araþtýrmageliþtirme, eðitim-öðretim faaliyetleriyle topluma yarar saðlayan, toplumun geliþmesine öncülük eden, topluma ve iþ yaþamýna kaliteli insan yetiþtirme misyonunu üstlenen eðitim kurumlarýdýr. Kalifiye insan gücünün yetiþtirildiði en önemli kurumlardan biri olan üniversiteler ve sunduklarý hizmetlerin kalitesi bireyleri, iþ yaþamýný ve kuruluþlarý yakýndan etkilemektedir." (Yaylacý, 2004: 608) Ýþe alým aþamasýnda halkla iliþkiler eðitiminin önemi bilinmekte, gerekliliði üzerinde ise tartýþýlmaktadýr. ABD'deki durum hakkýndaki bir deðerlendirmede "Ýþe alýnma noktasýna gelindiðinde de, iþverenler, bir halkla iliþkiler eðitimini ya da iki büyük halkla iliþkiler örgütünün biri ya da diðerinden alýnmýþ bir akreditasyonu iþe girmenin koþullarý arasýnda gördüklerini gösteren hiçbir þey yapmamýþtýr." (Grunig, 2005: 481) denmektedir. Türkiye'ye yönelik bir deðerlendirme de ise; "Öncelikle bir tespit yapalým: "Herkes" halkla iliþkiler alanýnda kariyer yapabilir. Bu mesleðin okulunda okumuþ olmak belki teorik altyapýnýn güçlenmesi konusunda gerekli olabilir ancak, günümüzde söz konusu okullardan mezun olanlar profesyonel yaþamda en az üç yýl süre ile bir eðitimden daha geçiyorlarsa, "okullu" olmanýn ciddi bir avantaj oluþtur- 355

6 356 duðunu söyleyemeyiz." (Kadýbeþegil, 1998: 140) denmektedir. Halkla iliþkiler eðitimi sýrasýnda gündemde olmasý gereken diðer bir konu da profesyonel uygulama alaný ile fakültelerin iþbirliðine yöneliktir. Bu iþbirliði öðrencilerin daha donanýmlý ve sektöre hazýr girmelerinin yolunu açmaktadýr. Sýklýkla dile getirilen bir konu "üniversite mezunu gençlerin pratikte sýkýntý çektiði" yönündedir. Bu sýkýntýnýn aþýlmasýnda staj programlarý oldukça önemli görülmektedir. Halkla iliþkiler alanýnda uygulayýcý olmak ve bu alanda eðitim vermek birbirinden farklý sorumluluklarý, özellikleri olan profesyonel mesleklerdir. Bu nedenle her iki grup ve sektörel dernekler, gençlerin sektöre kazandýrýlmasýnda iþbirliðini saðlamalýdýrlar. Bu aþamada yapýlan çalýþmalarda öncelikle üzerinde durulan konulardan biri; gençlerin, üniversite ve bölüm tercihi sýrasýnda, kariyer yapmayý planladýðý, baþarýlý olabileceðini düþündüðü, nitelik ve yeteneklerine uygun olarak deðerlendirilen bir meslek dalýný seçmesi ve eðitimini bu doðrultuda almasý gerektiðinin önemidir. Hülya Yengin'in; akademik yýlýnda Marmara Bölgesi'nde bulunan devlet üniversitesi statüsündeki iletiþim fakülteleri birinci sýnýf öðrencilerine, yüz yüze görüþerek uygulamýþ olduðu anket sonuçlarý deðerlendirmesinde; "Anket sonuçlarýna göre, öðrencilerin üniversite öncesi sorunlarý, ilk-orta öðretim yetersizliði, tercih ettiði ve ilgilendiði halkla iliþkiler alanýnda bilgi sahibi olmadýðý ve böylelikle tercih esnasýnda el yordamýyla, sadece puanlama sýralamasý yaparak, açýkta kalma riskini göz önüne alarak sadece üniversiteye girmek amacýyla yaptýklarý ortaya çýkmaktadýr." (Yengin, 2004: 190) verisi elde edilmiþtir. Bir halkla iliþkiler uzmaný, çalýþmalarýnda hem kendine hem sorumluluðu olan gruplara karþý etik davranmalý, mesleðine iliþkin tüm bilgilere hâkim, iþini, dünyayý takip eden ve her þeyden önce yaptýðý mesleðe gönlünü vermiþ kiþiler olarak yetiþmelidir. 2. ARAÞTIRMA YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ Halkla iliþkiler sektörün büyümesi, istihdama yönelik geliþmenin de müjdecisi olarak görülmektedir. Sektörün ihtiyacý olan personelin karþýlanmasýnda iletiþim fakültelerinin rolü oldukça önemli olmaktadýr. Amaç, iletiþim fakültesi mezunlarýnýn ihtiyaç duyulan kadrolarda ilk tercih olarak deðerlendirilmelerinin saðlanmasýdýr. Bir önceki bölümde aktarýldýðý gibi iletiþim fakültesi mezunlarýnýn akademik eðitimleri sýrasýnda sektörel ihtiyaçlar doðrultusunda yetiþmeleri bu tercihte önemli bir yer tutmaktadýr. Bu aþamada sektör, dernekler ve fakültelerin iþbirliðinin önemi de bir kez daha ortaya çýkmaktadýr. Ýlk adýmda, sektör ve üniversitelerin iþbirliði öðrencilerin çalýþma koþullarýna hazýrlýðý açýsýndan, staj imkanlarý açýsýndan deðerlendirilmektedir. Halkla iliþkiler eðitimi sýrasýnda karþýlaþýlan bir baþka konu da halkla iliþkiler sektörünün, son yýllarda sayýsý artmakta olan vakýf üniversitelerinin iletiþim fakültelerinden mezun olan öðrencileriyle uzun yýllardýr öðrenci yetiþtiren devlet üniversitelerimiz arasýnda bir fark gözetip gözetilmediði yönünde olmaktadýr. Türkiye'de küreselleþen dünyanýn bir parçasý olarak, kurumlar yurtdýþýna açýlmaya, dünyanýn birçok yerinde iþ yapmaya, yabancý firmalarla ortaklaþa projeler geliþtirmeye baþlayan kurumlarýn sayýsý gitgide artmaktadýr. Bu nedenle iletiþimini maksimum verimle yapmak isteyen kurum sayýsý da hýzlý bir þekilde artmakta ve onlara danýþmanlýk hizmeti saðlayan halkla iliþkiler ajanslarýnda da standart gitgide yükselmektedir. Sektörün ihtiyaçlarý doðru analiz edildiðinde "aranýlan eleman"ýn özelliklerini net olarak tanýmlamanýn; baþarýlý bir platformda

7 halkla iliþkiler profesyonelleri, iletiþim fakülteleri mezunlarýnda neler arýyorlar: ajans yöneticilerinin bakýþ açýlarý Tuðçe GÜREL mesleki geliþimi ve sahiplenmeyi arttýracaðýný düþünüyor, araþtýrmada elde edilen verilerin yol gösterici olmasýný umuyoruz. Çalýþmada incelemenin yürüttüleceði alan belirlenirken bir çerçeve ile sýnýrlama yapmak planlanmýþtýr. Türkiye'de halen halkla iliþkiler alanýnda faaliyet gösteren 6 dernek oluþumundan bahsedilmektedir. Bunlarýn 3'ü; Ýzmir, Bursa ve Ankara Halkla Ýliþkiler Dernek'leri, diðer üçü ise; merkezleri Ýstanbul'da bulunan, en çok sayýda bireysel üyeyi çatýsý altýnda toplayan Türkiye Halkla Ýliþkiler Derneði, Halkla Ýliþkiler Danýþmanlarý Derneði ve Ýletiþim Danýþmanlarý Derneði (ÝDA)'dir. Araþtýrmanýn yürütüldüðü, halkla iliþkiler ajanslarýn üyeliði ile 6 Eylül 2004'de kurulmuþ olan ÝDA, Uluslararasý Ýletiþim Danýþmanlarý Birliði ICCO'nun da Türkiye temsilciliðini yapmaktadýr. ÝDA, Türkiye genelinde çalýþan sayýsý ve Türkiye'nin büyük kurumlarýndan oluþan 200'e yakýn yýllýk sözleþmeli müþterileriyle sektörün önemli bir bölümünü temsil etmektedir. ÝDA'nýn kuruluþ amacý, ÝDA Kuruluþ Bildirgesi'nde þöyle açýklanmaktadýr ; - üyesi þirketlerin içinde bulunduðu halkla iliþkiler sektörünü geliþtirmek, geniþletmek ve itibarýný arttýrmak - sektörde haksýz rekabete, kayýt dýþý faaliyetlere ve etik dýþý davranýþlara karþý bilinç yaratmak - sektörden hizmet alan kuruluþlarýn, sektör hakkýnda doðru bilgilere ulaþmasýný saðlamak Üyelerinin ; - mesleðin ve piyasanýn sorunlarý karþýsýnda dayanýþmalarýný ve rekabet ortamýný zedelemeden ortak hareket etmeleri - uluslararasý hizmet standartlarýna ve etik kodlara uyarak örnek olmalarý - mesleki performanslarýný ve yönetim becerilerini arttýrarak hizmet kalitelerini yükseltmelerini saðlamaktýr. ÝDA, iletiþim danýþmanlýðý mesleðinin profesyonel deðerleri ve itibarýný koruma doðrultusunda, kuruluþuyla eþ zamanlý olarak "Meslek Ahlâk Ýlkeleri"ni belirlemiþ ve yayýnlamýþtýr. IPR, IPRA, CERP ve ICCO tarafýndan benimsenen ve 32 maddeden oluþan ahlâk ilkeleri, dernek üyeleri için bir rehber niteliðinde görülmektedir. Bu maddelerden; "çalýþanlarýna karþý sorumluluklarý doðrultusunda" baþlýðýný taþýyan bölümde þu alt açýklamalar yer almaktadýr; 30. Sektörün nitelikli insan kaynaklarý ile donatýlmasýna yönelik giriþimler ile, akademik dünyanýn bu doðrultuda faaliyetlerini destekler, 31. Çalýþanlarýnýn hak, hukuk ve menfaatlerini korurlar, 32. Çalýþanlarýnýn kariyer planlarýna yönelik eðitim ve geliþim faaliyetlerini desteklerler. Kuruluþu sýrasýnda 16 ajans olan ÝDA þu anda, 14 ajansý bünyesinde bulundurmaktadýr. ÝDA; Alesta Halkla Ýliþkiler, Bersay Ýletiþim Danýþmanlýðý, BG Ýletiþim, Effect Halkla Ýliþkiler, Excel Halkla Ýliþkiler/Hill&Knowlton, Global Tanýtým, Grup 7 Ýletiþim, MPR Pazarlama Halkla Ýliþkiler, N PR Halkla Ýliþkiler, Orsa Stratejik Ýletiþim Danýþmanlýðý, PR Aktif Ýletiþim Hizmetleri, Rekta/Ketchum Halkla Ýliþkiler, Tribeca Ýletiþim Danýþmanlýðý ve Zarakol Ýletiþim Hizmetleri'nden oluþmaktadýr. Araþtýrma, Ýletiþim Danýþmalýðý Þirketleri Derneði (ÝDA)'nin, ORSA ve Alesta haricindeki 12 ajansý ile gerçekleþtirilmiþtir. Çalýþma için görüþülen kurumlar, kiþiler ve unvanlarý Tablo 1 de yer almaktadýr. Kullanýlan teknik, açýk uçlu sorularla anket uygulamasý þeklinde gerçekleþmiþtir. Açýk uçlu sorularla hedef; tutum ve düþüncelerin serbest olarak paylaþýlmasýný saðla- 357

8 Tablo 1: Görüþülen kurumlar, kiþiler ve ünvanlarý. Bersay Ýletiþim Danýþmanlýðý Ayþegül Meriç CEO BG Ýletiþim Elif Aydar Genel Müdür Effect Halkla Ýliþkiler Gonca Karakaþ YK Baþkaný Excel Halkla Ýliþkiler / Hill&Knowlton Figen Ýsbir Ajans Baþkaný Global Tanýtým Ceyda Aydede Baþkan Grup 7 Ýletiþim Cengiz Turhan Baþkan MPR Pazarlama Halkla Ýliþkiler Meral Saçkan Genel Müdür NPR Halka Ýliþkiler Ferah Çobanoðlu Ýd. ve Mali Ýþ. Koordinatörü PR Aktif Ýletiþim Hizmetleri Yavuz Can Yazýcý Genel Müdür Rekta /Ketchum Halkla Ýliþkiler Senem Berkan Ýþ Geliþtirme Yönetmeni Tribeca Ýletiþim Danýþmanlýk Ali Cem Ýlhan Genel Müdür Zarakol Necla Zarakol Kurucu Baþkan 358 maktýr. Anket uygulamasýnda hazýrlanan sorularla, konuya hâkim uzman kiþilerin görüþlerinin alýnmasý, çalýþmanýn sonuçlarýnda yapýlan araþtýrmaya yönelik bir sektörel bir veri saðlamasý planlanmaktadýr. Bu doðrultuda; ajans hakkýnda bilgilenme, staj ve iþe alým bölümlerini oluþturan 20 soru hazýrlanmýþtýr. Çalýþmada amaç, yukarýda sýralanan bilgiler ýþýðýnda, ÝDA'nýn üyesi olan ajanslarda iletiþim fakültesi mezunlarýnýn profesyonel istihdamýna yönelik bilimsel verileri ortaya koyabilmek ve iletiþim sektöründe geleceðin profesyonelleri olacak gençlerin "tercih edilmesine" yönelik görüþlerini almaktýr. 3. ARAÞTIRMA BULGULARI VE YORUMLAR 1. AJANSLARA AÝT GENEL DEÐERLENDÝRME ÝDA üyesi ajanslar arasýnda, en eski-en yeni ajans çerçevesinden bakýldýðýnda elde edilen veriler; 1989 yýlýnda kurulmuþ olan Global Tanýtým - Haziran 2000'de kurulmuþ olan PR Aktif'tir. Çalýþan sayýsý açýsýndan deðerlendirildiðinde ise; en fazla istihdam olanaðýna sahip ajansýn 90 kiþi ile Bersay Ýletiþim Grubu olduðu gözlemlenmiþtir. Tablo 2 AJANS ÇALIÞAN SAYISI ÝLE. FAK. MEZ. SÜRE BERSAY ay - 16 yýl BG yýl EFFECT yýl EXCEL ay - 8 yýl GLOBAL yýl GRUP yýl MPR yýl NPR yýl PR AKTÝF yýl REKTA yýl TRIBECA yýl ZARAKOL yýl TOPLAM Araþtýrmada elde edilen diðer bir veri de, ankete katýlan bütün ajanslarýn bünyesinde

9 halkla iliþkiler profesyonelleri, iletiþim fakülteleri mezunlarýnda neler arýyorlar: ajans yöneticilerinin bakýþ açýlarý Tuðçe GÜREL iletiþim fakültesi mezunlarýnýn istihdam edildiði yönündedir. Görüldüðü gibi ÝDA üyesi ajanslarýn toplam istihdamý araþtýrmanýn yapýldýðý dönemde 364 kiþidir. Bu toplam sayý içinde; idari iþler, muhasebe vb. departmanlarý da barýndýrmaktadýr. Ýletiþim fakültesi mezunlarýnýn sayýsý, toplam istihdamýn ortalama üçte biri oranýndadýr. Çalýþma süreleri ise 1 ay ile 16 yýl arasýnda deðiþmektedir. Bu bölümde Zarakol Ýletiþim Hizmetleri, idari iþler haricinde çalýþanlarýn yarýdan fazlasýnýn iletiþim fakültesi mezunu olduðuna dikkat çekmektedir. 2. STAJ OLANAKLARI ÝDA üyesi tüm ajanslarda staj imkaný mevcuttur. Konu ile ilgili soruya hiçbir ajanstan o- lumsuz yanýt gelmemiþtir. Stajyer alýmýna iliþkin "ajansýnýzda kaç yýldýr stajyer alýmý yapýlmaktadýr" sorusunun yanýtlarý ve ajanslarýn kuruluþ yýllarýna yönelik karþýlaþtýrmalý tablosu aþaðýdaki gibidir. Tablo 3 AJANS KURULUÞ YILI STAJ. ALIMI / yýl yýlý hariç tutularak iletilmiþtir. Bununla birlikte Global Tanýtým'ýn kurulduðu tarihten bu yana stajyer alýmý gerçekleþtirdiði görülmüþtür. Stajyer alýmýnda periyodlar ve kaç kiþinin istihdam edildiðine yönelik soruya alýnan yanýtlar Tablo 4 te gösterilmektedir. Stajyer alýmýna yönelik "stajyer alýmýnda üniversite tercihi yapýlmakta mýdýr" sorusuna verilen yanýt; 8 ajanstan "tercih yapmýyorum", 4 ajanstan "tercih yapýyorum" þeklinde olmuþtur. (Þekil 1) Tablo 4 AJANS BERSAY BG EFFECT EXCEL GLOBAL GRUP 7 VERÝLEN YANITLAR 3 ayda 1-2 kiþi, ancak ihtiyaca göre deðiþebilir 1 stajyer tüm yaz, 2 stajyer her biri 1,5 ay olmak üzere Özellikle yaz döneminde 2-3 kiþi Her yýl maksimum 5 kiþi Ýhtiyaca göre belirleniyor ancak yazýn daha çok yýlda 1 kez, 1-2 kiþi BERSAY BG EFFECT EXCEL GLOBAL GRUP MPR NPR PR AKTÝF REKTA TRIBECA ZARAKOL MPR NPR PR AKTÝF REKTA TRIBECA ZARAKOL yazýn 3 kiþi, kýþýn Bilgi Üniversitesi'nden öðrencilerinden 1'er aylýk periodlarlar,özel üniversitelerden 3'er kiþi, aylýk periodlarla yani her iki ofiste 2'þer kiþi yýlda en az 2 kiþi, 6 aylýk periodlarla medya ve müþteri iliþkileri için 2 kiþi, gelecek vaadeden kiþiler daha uzun süre de kalabiliyor,aksi durumda 1-2 ay sonunda tamamlanýyor yaz döneminde 2 kiþi yazýn 2-4 arasý,ancak ders programý müsait olan öðrenciler her dönem alýnabiliyor.ofiste her dönem stajyer mevcut Bu ajanslardan PR Aktif'in rakamlarý

10 Þekil 1 "Tercih yapanlar" arasýndan "tercih yapýlan üniversiteler" þöyle daðýlmaktadýr ; Þekil 2 yapmaya uygun olanlarý da stajyer olarak kabul ederiz" görüþü de belirtilmiþtir. Stajyer alýmý yapan ajanslara, "son iki yýl içerisinde stajdan sonra iþe aldýðýnýz stajyer oldu mu" diye sorulduðunda; Grup 7 hariç tüm ajanslar, staj dönemi sonrasýnda iþe alýmýný gerçekleþtirdikleri kiþiler olduðu bilgisini aktarmýþlardýr. Anketteki "Staj programý uygulamasýný nasýl yürütüyorsunuz" sorusu; sunulan yanýtlarla birlikte, "diðer" baþlýðýnda ilave edilenler eklenerek deðerlendirildiðinde ; Þekil Stajyer alýmýna iliþkin olarak "bölüm tercihi yapýlmakta mýdýr?" sorusuna Bersay, hariç tüm ajanslar "tercih yaptýklarý" biçiminde yanýt vermiþ ve farklý birkaç görüþ paylaþmýþlardýr. Verilen yanýtlar aþaðýda gösterilmektedir; Þekil 3 Excel Halkla Ýliþkiler; önceliði iletiþim fakültelerine tanýdýklarýný ancak kendileriyle çalýþmak isteyen herkese kapýlarýnýn açýk olduðunu belirtmiþtir. Yukarýda sýralanan tercihler haricinde "önceliði iletiþim fakültelerine tanýrýz ama PR Bu yöntemlerin içinde Bersay Ýletiþim Danýþmanlýðý'nýn belirlediði yöntem, Bersay tarafýndan 3 ayda bir staj sýnavý açýlmasý þeklindedir. Bu sýnavýn duyurusu iletiþim fakülteleri kanalýyla yapýlmaktadýr. Sýnavda en yüksek puaný alanlar arasýndan gerçekleþtirilen mülâkat sonucunda stajyer olarak alýnacak öðrenciler belirlenmektedir. Araþtýrmada stajyer alýmýna yönelik "stajyer alma nedenlerinizi yazýnýz" sorusuna verilen yanýtlarda, ajanslar amaçlarýný kendi cümlelerinde birkaç farklý nedenle açýklamýþlardýr. Öðrencilere ve sektöre fayda yönünden ; - Mesleðe doðru ve yetkin insan kaynaðý yetiþtirmek (2 görüþ) - Sorumluluklarýn yerine getirilmesi (2 görüþ)

11 halkla iliþkiler profesyonelleri, iletiþim fakülteleri mezunlarýnda neler arýyorlar: ajans yöneticilerinin bakýþ açýlarý Tuðçe GÜREL - Stajyerlere verilen eðitimler,iþ süreçlerine katýlýmlarýyla destek saðlamak, - Öðrencilerin uygulama alanýndaki bilgilerini geliþletmek, - Ýletiþim fakültesi öðrencilerine iþ deneyimi kazandýrmak, - Öðrencilerin iletiþim þirketlerinde iþlerin nasýl yürüdüðünü anlamasýna katkýda bulunmak, - Genç meslektaþlarýn sektöre, iþleyiþi bilerek girmelerini saðlamak, - Yetenekli öðrencilerle kalýcý iþbirliði için kapý açmak, - Deneyimleri mesleðe yeni adým atan gençlerle paylaþmak, - Þirket kültür ve prensipleriyle yoðurulan, sektör ve þirkete yararlý olacak insan kaynaðý oluþturmak, - Üniversite-sektör iþbirliðine katkýda bulunmak. Ajansa fayda açýsýndan ; - Çalýþanlarýn iþ yoðunluðunu hafifletmek (2 görüþ), - Nitelikli insan kaynaðýný tanýma fýrsatýný yakalamak, - Ýþlere katkýda bulunmalarýný saðlamak, - Genç bakýþ açýsýný ajans içine sokmak, - Ajansýn, stajyer yönetimi konusundaki performansýný yükseltmek, - Ajanstaki ekiplerin stajyer programý ile iþleyiþ,iþ yapýþ anlayýþý vb. konularda tazelenmek, - Destek hizmetlerin yürütülmesinde yararlanmak. "Stajyer almama nedenlerinizi yazýnýz" önerisine ise, stajyer alýmýnda bulunan firmalardan iki tanesi bazen stajyer almama durumlarýný; stajyere yeterince zaman ayýramama ve ofiste fiziksel alan olmamasý durumu olarak açýklamýþlardýr. 3. ÝÞE ALIM "Ýþe alýmlarda hangi yöntemleri kullanýyorsunuz" sorusuna, hazýrlanan yöntemlerle ilgili iletilen görüþler ve tercih aralýklarý þöyle deðerlendirilmektedir; Tablo 5 Yöntemler Bu tabloda özellikle dikkat çeken; özel yahoo gruplarýn, sektör yayýnlarýnýn ve üniversitelerle iþbirliði yapmanýn iþe alým yöntemlerinden sýralamasýnda, öncelikli tercih edilenler arasýnda sýralanmamasýdýr. Bu yöntemler haricinde; kariyernet, iç duyuru, referans, direkt baþvuru, staj sýrasýndaki gözlemler, kiþisel baþvurular, gazeteden transfer etme yanýtlarý da elde edilmiþtir. Ýþe alýmla ilgili diðer bir konu da üzerinde tartýþýlan "sizce bir halkla iliþkiler uzmaný kim olmalý" sorusuna verilen yanýtlar ve önem dereceleriyle aþaðýdaki gibi deðerlendirilmektedir; Yukarýda yer alan görüþler dahilinde bir halkla iliþkiler uzmanýndan her zaman bekle- hiçbir zaman ( 1 ) arasýra ( 2 ) bazen ( 3 ) çoðunlukla (4 ) her zaman ( 5 ) Ýlan Web Özel yahoo gruplarý Sektör yayýnlarý Üniversitelerle iþbirliði Tavsiye

12 362 nen nitelikler; takým çalýþmasýna yatkýn, dürüst, yaratýcý ve sabýrlý olmasý olarak sýralanabilmektedir. Duygusal olmasý ise, beklenen kriterler arasýnda son sýrada sayýlabilir. Tablo 6 Kiþisel Özellikler Hiçbir zaman (1 ) arasýra ( 2 ) bazen ( 3 ) çoðunlukla (4 ) her zaman ( 5 ) Giriþken Sabýrlý Konuþkan Güleryüzlü Bakýmlý Takým çalýþmasýna yatkýn Lider özelliklere sahip Duygusal Yaratýcý Dürüst Açýksözlü Bu görüþ ve deðerlendirmelere ilave olarak Zarakol Ýletiþim Hizmetleri; yukarýda yer alan tüm özelliklerin temel olarak "olmasý gereken özellikler" olduðunu ancak kriterlerinin bunlarýn dýþýnda; toplumsal sorunlara duyarlý, meraklý, ilgili, entellektüel kapasitesi yüksek, teknolojiye ve yeni yönetim anlayýþýna yatkýn, fikri takip yeteneði geliþmiþ olma düzeyleri olduðunu belirtmiþtir. Burada sayýlan her özelliðin de her zaman (5) öneminde olduðu aktarýlmýþtýr. Ýþe alýma yönelik olarak "iþe alýmlarda iletiþim fakültesi mezunlarýna bir ayrýcalýk ya da öncelik gösteriyor musunuz" sorusunda 6 ajansdan olumlu, 6 ajanda da olumsuz yanýt alýnmýþtýr. Olumlu yanýt verenler "iþe alýmlarda iletiþim fakülteleri mezunlarýný seçme nedenini/lerini belirtiniz" sorusu yönetilmiþ ve kendi cümleleriyle aþaðýdaki görüþler alýnmýþtýr ; - Mesleðin eðitimini almýþ olmalarý (2 görüþ), - Yaptýðýmýz iþi meslek haline getirmek istiyorsak eðitim veren kurumlarý da desteklemeliyiz, - Mesleðe kalite kazandýrma, - Mesleðin daha çok pratikte öðrenildiðine inanmakla birlikte, iletiþim fakültelerinin doðru altyapý oluþturmadaki ayrýcalýðýný dikkate alýyoruz, - Temel kavramlara yakýn olduklarýný varsaymak ve bu sektörde yükselme ve uzmanlaþma hýrsý taþýdýklarýný düþünmek, - Stratejik bakýþ açýsý, global vizyon, - Eðitimleri sýrasýnda aldýklarý teorik bilgi, staj döneminde pratik bilgiyle birleþtirildiðinde, daha etkin bir iþ gücü oluþuyor. Ancak iletiþim fakültesi mezunu olmak tek baþýna yeterli bir kriter deðil, iþ tecrübesine de çok önem veriyoruz, - Temel birikime sahip olmalarý, - Ayný terminolojiye hâkim olmamýz. Bu deðerlendirmeler sonucunda, halkla iliþkiler alanýnda eðitim alan kiþilerin uzmanlýk alanlarýna ait terminolojiye ve teorik bilgilere sahip olmalarý, tercih kriteri olarak belirtilmektedir. Anketin diðer bir sorusu "iþe alýmlarda iletiþim fakülteleri içinden devlet ve vakýf üniversiteleri arasýnda bir ayrým gözetiyor musunuz" þeklinde gerçekleþmiþtir. Alýnan cevaplar aþaðýda grafik ile gösterilmektedir ; ÝDA üyesi ajanslara sorulan diðer bir soru "iletiþim fakültesi mezunlarýnda gözlemlediðiniz bir eksiklik var mýdýr" þeklinde olmuþ, alýnan yanýtlar aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir.

13 halkla iliþkiler profesyonelleri, iletiþim fakülteleri mezunlarýnda neler arýyorlar: ajans yöneticilerinin bakýþ açýlarý Tuðçe GÜREL Þekil 5 Þekil 6 "EVET" diyen ajanslarýn konu ile ilgili yapmýþ olduklarý açýklamalarda ayný ajansýn birkaç farklý neden gösterdiði gözlemlenmiþtir. Bu görüþler, bir kereden fazla belirtilenler ilk sýralarda olmak üzere þöyle sýralanabilmektedir; - yabancý dilde yetersizlik: konuya iliþkin bir görüþte özellikle devlet okulundan gelenlerde yabancý dil eksikliði olduðu belirtilmiþtir - pratik eksikliði: bu konudaki görüþlerden biri staj programlarýnýn verimsizliði nedeniyle gençlerin piyasa iþleyiþinin uzaðýnda, iþ hayatýndan habersiz olduklarý yönündedir - analitik düþünme yeteneði yoksunluðu, analiz ve sentez yeteneðinin olmamasý - kiþisel özellikler: yazý yazma, ifade etme, yenilikçi, yaratýcý olma, empati kurma, hedef ve hýrs konusunda zaaf içinde olmak, devlet okullarýndan gelenlerin prezentasyon konusunda özensizliði, vakýf okullarýndan gelenlerde yaþam koþullarý bilgisinin eksikliði - genel kültür eksikliði: bu konuda belirtilen bir görüþ, gazete okuma alýþkanlýklarýnýn geliþmemiþ olduðu yönündedir - bilgi düzeyinde eksiklik - gereksiz teorik bilgilerle doldurulmuþ - dünyayý ve ülkeyi anlama bilgi ve becerileri yetersiz - ekonomide neler olduðunu anlamaktan uzak "HAYIR" diyen ajanslarýn yorumlarý ise þöyle sýralanmaktadýr; - bazen teorik þartlanma nedeniyle pratikte zorlanma - iletiþim fakültesi eðitimine raðmen uygulamada yaþanan problemler Araþtýrmadaki diðer bir anket sorusu, ÝDA üyesi ajanslara "iþe alýmlarda (iletiþim fakültesi dâhilinde ya da haricinde) tercih ettiðiniz fakülteler var mýdýr" olmuþtur. Bu soruya; 7 ajans "evet", 4 ajans da "hayýr" yanýtý vermiþtir. Þekil 7 Tercih edilen diðer fakültelere iliþkin bilgi þöyle aktarýlmýþtýr; Ankete katýlan bir ajans, iletiþim fakültesi 363

14 364 mezuniyeti konusunda hassas olduklarýný, iletiþim fakültesi haricinde ise özel bir tercihte bulunmadýklarýný belirtmiþtir. Ýþe alýmlarda "iletiþim fakültesi haricinde tercihte bulunmam" diyenlerden de; ekonomi, psikoloji, sosyoloji eðitimi almýþ olanlarýn iletiþim sektörüne kolay uyum saðladýklarý görüþü ilave edilmiþtir. Araþtýrmaya katýlan ajanslardan Zarakol, vermiþ olduklarý yanýtlara ilave olarak; 4 yýllýk halkla iliþkiler eðitimi yerine farklý bir alanda lisans eðitiminin yapýlmasýnýn ve yüksek lisans eðitiminde iletiþim okunmasýnýn faydalý olduðu görüþünü aktarmýþtýr. Kendileri de iletiþim fakültesi mezunu olmalarýna raðmen Zarakol Ýletiþim'in kurucu ortaklarý, yapmýþ olduklarý gözlemlerde bu tip eðitim alanlarýn baþarýsýný ölçümlemiþ olduklarýný aktarmýþlardýr. Kendileri ayrýca iletiþim fakültesi mezunlarýnýn, yabancý dil, tarih, ekonomi, hukuk, antropoloji ve sanat tarihi alanlarýnda da yetersiz eðitim aldýklarýna olan görüþlerini aktarmýþlardýr. 4. SONUÇ VE ÖNERÝLER Araþtýrmanýn giriþ bölümünde de aktarýldýðý gibi halkla iliþkiler "doðuþtan" sahip olunan özelliklerin mesleki profesyonel baþarý üzerinde oldukça etkili olduðu bir meslek olarak görülmektedir. Ancak günümüzde, bu özelliklerin büyük bir bölümünün eðitim ile giderilmesi gibi bir imkân da mevcut bulunmaktadýr. Halka iliþkiler eðitimi ise her þeyin gitgide daha da profesyonelleþtiði dünyada, bu mesleðe gönül vermiþ kiþilerin göz ardý edemeyecekleri kadar önemli bir konu olmaktadýr. Uzun yýllardýr hem dünya da hem Türkiye'de tartýþýlan halkla iliþkiler alanýnda mesleki eðitimin gerekliliði konusunda; "halkla iliþkiler profesyonelleri, iletiþim fakülteleri mezunlarýnda neler arýyor: Ajans yöneticilerinin bakýþ açýlarý" baþlýklý araþtýrmada sektörel geliþim için önemli olduðuna inanýlan veriler elde edilmiþtir. Bugün, Türkiye'nin iletiþim danýþmanlarýný çatýsý altýnda toplayan tek sivil toplum kuruluþu olan ve ICCO'nun Türkiye temsilciliðini yürüten ÝDA bünyesindeki ajanslar verdikleri cevaplarda, halkla iliþkiler alanýnda mesleki eðitimin önemini vurgulamaktadýrlar. Ancak bu vurguyu yaparken iletiþim fakültesinden mezun olan gençlerde gözlemledikleri eksiklikleri de sýralamýþlardýr. Amaç, mezunlarýn mesleki kariyerlerinde baþarýlý olmalarý ve mesleðin itibarýný yükseltecek projelere imza atabilmeleridir. Dünya üzerinde birçok ortaklýk geliþtiren Türk þirketleri, çokuluslu þirketlerin Türkiye' ye yapmýþ olduklarý yatýrýmlar, siyasetçiler, sivil toplum kuruluþlarý vb. bugün iletiþimlerini iyi yönetebilmek için kendi bünyelerinde halkla iliþkiler profesyonelleri istihdam etmekte ve/veya dýþarýdan danýþmanlýk hizmetleri almaktadýrlar. Bu süreçte halkla iliþkiler pazarý da büyümekte ve büyüyen pazarda gitgide dünyayý yakýndan takip eden, standardý yüksek, yaratýcý elemanlara ihtiyaç duyulmaktadýr. Eleman ihtiyacýný karþýlamada ilk baþvurulan adres iletiþim fakülteleri olmalýdýr. ÝDA üyesi ajanslar, kurulduklarý tarihten bugüne kadar iletiþim fakültesi mezunlarýna iþ olanaðý, staj imkâný saðlamalarý, kurucularýnýn arasýnda da fakülte mezunu olan halkla iliþkiler danýþmanlýðý þirketleri var olmasý ayrýca bu konuda sorulan sorulara verilen cevaplar da deðerlendirildiði zaman sektörel yaklaþýmlar ortaya çýkmaktadýr. Ancak alýnan yanýtlar doðrultusunda baþka arayýþlarýnda devam etmekte olduðunu gözlemlenmektedir. Özellikle araþtýrmada dile getirilen bazý eksikliklerin telafi edilmesi, ajanslarýn iletiþim fakülteleri mezunlarýna kapýlarýný sonuna kadar açmalarýnýn önünde hiçbir engel olmadýðýnýn en net göstergesi olmaktadýr. Halkla iliþkiler sektörü gençlerin, profesyonel meslek hayatýna kazandýrýlmasýnda desteðini açýkça belirtmektedir.

15 halkla iliþkiler profesyonelleri, iletiþim fakülteleri mezunlarýnda neler arýyorlar: ajans yöneticilerinin bakýþ açýlarý Tuðçe GÜREL Duyulan ihtiyaçlar, eksiklikler; yabancý dil bilgisi, gündemi takip etmeyen, kiþisel nitelikleri geliþmemiþ, teorik ile pratik arasýnda denge kuramayan vb. olarak sýralanmaktadýr. Halkla iliþkiler sektörünün iletiþim fakültelerine destek vermesi konusunda ölçümlenen baþka bir gösterge de staj imkânlarý konusundadýr. Araþtýrmanýn gerçekleþtirildiði tüm ajanslarda iletiþim fakültesi öðrencilerine staj imkâný tanýnmasý ve bu imkâný tanýma gerekçeleri, sektörün de kendi üzerine düþen sorumluluðun bilincinde olduðunu göstermektedir. Sektör ve üniversitelerin iþbirliði ise iletiþim eðitimi alan gençlerin baþarýsý için gerekliliklerin baþýnda gelmektedir. Araþtýrmada elde edilen baþka bir veri de staj olanaðýnýn öneminin üzerinde durulmasýna neden olmaktadýr. Staj sonrasýnda, iþe alýmý gerçekleþtiren ajans sayýsýnýn 12 üzerinden 11 olmasý ve stajyer istihdamýnýn gerekçesine yönelik sorulan sorulara alýnan yanýtlardan, "insan kaynaðýna ulaþýlmasýndaki önemli yollardan biri" olarak tanýmlanmasý, "staj"ýn önemini vurgulamanýn gerekliliðine iþaret etmektedir. Ajanslar, staj dönemini kurumlar için doðru olabilecek, gelecek vaat eden personelin tercihi dönemi olarak da deðerlendirmektedirler. Stajyer alýmýnda aðýrlýklý olarak tercih edilen yöntemler arasýnda; okulun baþvurusu, tanýdýk kanalý ile gelen öneriler, ÝDA kanalý ile yapýlan deðerlendirmeler ve öðrencilerin kendi talepleri doðrultusunda gelen baþvurular olarak sýralanmaktadýr. Staj dönemi ile ilgili ÝDA'dan edinilen diðer bir bilgi ise ÝDA'nýn kendi çatýsýnda ve Bersay'ýn kendi organizasyonu ile açmýþ olduklarý staj sýnavlarýdýr. Staj dönemine iliþkin diðer bir veri de ÝDA üyesi ajanslarýn staj dönemini çift taraflý fayda dönemi olarak gördükleri yönündedir. Sorulan sorulara alýnan yanýtlar staj dönemlerinin; stajyer öðrencilere ajansýn içinde eðitim desteði ile, sektörel projelerin iþleyiþleri süreçlerinde katkýlarýyla yetiþtirilmelerine yönelik bir hizmet verildiði ve onlarýn da genç bakýþ açýlarýnýn iþlere kazandýrýlmasý baðlantýsýnýn kurulduðu, karþýlýklý verim odaklý süreçler olarak tanýmlandýðý yönündedir. Ancak staj dönemlerinde yapýlan gözlemler; "bir halkla iliþkiler uzmaný kim olmalý" ve "iþe alým aþamasýnda hangi kriterlere göre deðerlendirme yapýyorsunuz" sorularýna alýnan yanýtlarla birleþtirildiðinde, halkla iliþkiler eðitimi alan öðrencilerin yetiþtirilmesinde yol gösterici olabileceðini düþündüren bazý bilgilere ulaþýlmaktadýr. Halkla iliþkiler uzmaný kim olmalý sorusunda; takým çalýþmasýna yatkýn, dürüst, yaratýcý, sabýrlý, bakýmlý, giriþken, açýksözlü ve çoðunlukla lider olmalý görüþleri aktarýlýrken, ilave olarak, bunlarýn ayný zamanda "olmasý gereken" nitelikler olduðu da belirtilmiþtir. Artýk bu niteliklerin üzerinde kriterler de koyulmaktadýr. Türkiye'de, devlet üniversiteleri ve vakýf üniversiteleri arasýnda karþýlaþtýrma yapýldýðýnda ise tercihte bir farklýlýk gözetilmediði ölçümlenmiþtir. Genel deðerlendirme tüm iletiþim fakültesi mezunlarýna yönelik olmuþtur. Araþtýrmada istihdam için "neden bir iletiþim fakültesi mezununu tercih edersiniz" þeklindeki soruya, tercih nedeni olarak verilen yanýt; mesleðe iliþkin temel bilgilerin fakültede verilmesi ve iyi bir pratik geliþimle sektörel kalitenin artacaðýna yönelik inanç olmuþtur. Amaç, ayný zamanda baþarýlý projelerle mesleðin itibarýný da yükseltebilmektir. Ancak iletiþim fakültesinden mezun olanlarda eksiklikler gözlemlendiði de aktarýlmýþtýr. Bu gözlem içinde, vizyon eksikliði, ülke ve dünyayý takip etmeme, teori ile pratik arasýnda baðlantý kuramama, gazete okumama, genel kültürü az olan, kiþisel yetenekleri geliþmemiþ vb. þeklinde sýralanmaktadýr. Bu beklentiler, halen danýþmanlýk hizmeti veren 365

16 366 ajanslarý baþka formasyonlardan gelen önerileri deðerlendirme yoluna itmektedir. Bu formasyonlar da ise uluslararasý iliþkiler ve iþletmenin ilk sýralarda olduðu gözlemlenmiþtir. "Kaliteli bir halkla iliþkiler eðitimi"nin nasýl olmasý gerektiði üzerinde çok uzun yýllardýr tartýþýlan bir konu olmaktadýr. Bu konuda hazýrlanmýþ sayýsýz eser ve gerçekleþtirilmiþ birçok araþtýrma yayýnlanmýþtýr. Yukarýda sýralanan ihtiyaçlarýn hangilerinin, hangi düzeylerde fakültelerde kazandýrýlabilineceði ise kesinlik taþýmamaktadýr. Bu aþamada, sektörden gelen dilekler, tespit edilen veriler ve açýklanan ihtiyaçlar doðrultusunda önerimiz halkla iliþkiler eðitiminin ; 1. Bu mesleðe gönül verecek, kariyerini halkla iliþkiler mesleði üzerinde planlayacak ve kabiliyetleri geliþtirilebilecek öðrencilerin ön yetenek sýnavlarýnda belirlenemesi, 2. Öðrencilerin teori-pratik dengesini kurmalarýna yönelik yatýrým olarak uygulamaya yönelik derslerin arttýrýlmasý, 3. Ýlgili sektörler ve halkla iliþkiler sektörü ile öðrenci buluþmalarýnýn daha sýk ve 1. sýnýftan itibaren saðlanmasý, 4. Staj programýnýn geniþletilmesi (süre, içerik, periyot vb. açýsýndan) 5. Eðitim programlarýnýn, genel kültür geliþtirmeye, eksikliklerin ise tamamlanmasýna yönelik düzenlenmesi olacaktýr. Her mesleði uygulayan kiþilerin bu mesleðin eðitimini almýþ, gerekli donanýmlara sahip kiþilerden oluþmasýnýn gerekliliðine olan inançla; üniversiteler, iletiþim sektörü ve ilgili sivil toplum kuruluþlarýnýn dayanýþmasýnýn önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. KAYNAKLAR [1] Asna, A. PR Dünden Bugüne Bir Sanat- Meslek Öyküsü. Ýstanbul: Sabah Kitaplarý, [2] Aydede, C. Profesyonel Bir Ýliþki: Medya ve Halkla Ýliþkiler. Ýstanbul: Rota Yayýnlarý, [3] Aydede, C. Teorik ve Uygulamalý Halkla Ýliþkiler Kampanyalarý. Ankara: Mediacat Kitaplarý, [4] Berth K. ve G. Sjöberg. Halkla Ýliþkiler Eðitiminin Evrimi ve Küreselleþmenin Etkisi. IPRA-Uluslararasý Halkla Ýliþkiler Derneði Altýn Kitap, Sayý: 12. Ýstanbul: Rota Yayýnlarý, [5] Býçakçý, Ý. Ýletiþim ve Halkla Ýliþkiler. Ankara: Mediacat Yayýnlarý, [6] Black, S. Halkla Ýliþkiler Eðitimi. IPRA- Uluslararasý Halkla Ýliþkiler Derneði Altýn Kitap, Sayý: 7. Ýstanbul: Rota Yayýnlarý, [7] Grunig, J. Halkla Ýliþkiler ve Ýletiþim Yönetiminde Mükemmellik. (Çev: Elif Özsayar). Ýstanbul: Rota Yayýnlarý, [8] Kadýbeþegil, S. Halkla Ýliþkilere Nereden Baþlamalý. Ankara: Mediacat Yayýnlarý, [9] Oeckl, A. Dünyada Halkla Ýliþkiler Eðitimi. IPRA-Uluslararasý Halkla Ýliþkiler Derneði Altýn Kitap, Sayý: 2. Ýstanbul: Rota Yayýnlarý, [10] Peltekoðlu, F. Halkla Ýliþkiler Nedir? Ýstanbul: Beta Yayýnlarý, [11] Sabuncuoðlu, Z. Ýþletmelerde Halkla Ýliþkiler. Bursa, [12] Sjöberg, G. Mesleki Uygulama Ýçin Bir Halkla Ýliþkiler Eðitim Modeli. IPRA- Uluslararasý Halkla Ýliþkiler Derneði Altýn Kitap, Sayý: 4. Ýstanbul: Rota Yayýnlarý, [13] Yaylacý, G. Kiþisel Geliþim ve Kurumsal

17 halkla iliþkiler profesyonelleri, iletiþim fakülteleri mezunlarýnda neler arýyorlar: ajans yöneticilerinin bakýþ açýlarý Tuðçe GÜREL Diyalog Yönetiminde' Ýletiþim Eðitiminin Rolü", 2nd International Symposium Communication in the Millennium, Volume: 2, Ýstanbul, Mart [14] Yengin, H. "Türkiye' de Halkla Ýliþkiler Öðrenimi ve Sorunlarý", 2nd International Symposium Communication in the Millennium, Volume: 1, Ýstanbul, Mart [15] Zeybek, I. Yönetiþimde Halkla Ýliþkilerin Yeri ve Kullandýðý Teknikler. Ýstanbul: Arýkan Yayýnlarý,

18 368

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Damla YILDIRIM, Selin METÝN Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Literatürde öðrenciler üzerinde yapýlan çalýþmalar cinsiyete göre ileriye dönük mesleki algýlarý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma

Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Doç. Dr. Beril AKINCI VURAL, Arþ. Gör. Gül COÞKUN Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Halkla

Detaylı

Eðitimde Kalite Arayýþlarý Ve Eðitim Fakültelerinin Yeniden Yapýlandýrýlmasý. Erol KARACA

Eðitimde Kalite Arayýþlarý Ve Eðitim Fakültelerinin Yeniden Yapýlandýrýlmasý. Erol KARACA Eðitimde Kalite Arayýþlarý Ve Eðitim Fakültelerinin Yeniden Yapýlandýrýlmasý * Erol KARACA Özet: Küreselleþme, yaþam boyu eðitime artan gereksinim, iletiþim teknolojilerindeki hýzlý ve yoðun geliþmeler,

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI 2007-2013 GENÇLÝK PROGRAMI Gençlik Avrupa Komisyonu tarafýndan gençler için uygulamaya konmuþ bir programdýr.bu program Avrupalý gençlerin

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KILAVUZ U Þubat 2008 MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE REHBERLÝK HÝZMETLERÝ KILAVUZU Ankara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Raþit ÖZEN * ÖZET Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Hasan Hüseyin AKSU * ÖZET Bu araþtýrma,

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Türkan

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Deðerli YATIRIMCI; Ýnþaat ve gayrimenkul alanýndaki hýzlý ilerlemenin sonucu olarak gayrimenkul danýþmaný kavramý geliþmiþ ülkelerdeki gibi Türkiye de de aile doktorluðu, aile avukatlýðý gibi kurumsallaþmýþtýr.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Leonardo da Vinci (Mesleki Eðitim) Programý 2007-2013 Comenius Eðitim ve Öðretim Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l LEONARDO DA VINCI

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2013-2017

STRATEJÝK PLAN 2013-2017 STRATEJÝK PLAN 2013-2017 Ankara 2012 SUNUÞ Hacettepe Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi, kuruluþundan bu yana gerek eðitim kalitesi gerek akademik yayýnlarý ve araþtýrmalarýyla öne çýkmýþ, kýsa zamanda iletiþim

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý GÝRÝÞ Stratejik plan gerekliliði - Artan ölçüde karmaþýk ve dinamik hale gelen dünyamýzda deðiþim için bir yol haritasý özelliðine sahiptir. - Sonuçlarýn elde edilmesine yönelik bir politikanýn oluþturulmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bir Kariyer Meslek Grubu Olarak Uzmanlýk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Örneði: Yasama Uzmanlýðý Mehmet Ali Aydýn* 1. Giriþ Yeni yüz yýla girerken yaþanan hýzlý deðiþim ve geliþmeler, sosyal kurumlarý

Detaylı