ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ"

Transkript

1 I

2 II

3 ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA Gayri Safi Milli Hasýladaki Geliþmeler Harcamalar Yöntemine Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasýla Gelir Yöntemine Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasýla Kiþi Baþýna Gayri Safi Milli Hasýla B. SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI C. YATIRIM TEÞVÝK BELGELERÝ ÜRETÝM A. TARIM Bitkisel Üretim Hayvancýlýk ve Yem Üretimi Su Ürünleri Ormancýlýk B. SANAYÝ Ýmalat Sanayii Madencilik C. ENERJÝ Taþkömürü Linyit Hidrolik Enerji ve Elektrik Ham Petrol Diðerleri D. HÝZMETLER Haberleþme Turizm Ulaþtýrma a) Hava Ulaþtýrmasý b) Deniz Yolu Ulaþtýrmasý c) Demir Yolu Ulaþtýrmasý d) Kara Yolu Ulaþtýrmasý Ýnþaat Þirketler ve Protesto Edilen Senetler III

4 IV- ÝÞGÜCÜ VE ÝSTÝHDAM A. NÜFUS B. YURT ÝÇÝ ÝSTÝHDAM C. TÜRKÝYE ÝÞ KURUMU ÇALIÞMALARI Yurt Ýçi Çalýþmalarý Dýþ Ülkelere Giden Ýþgücü D. TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMELERÝ E. SOSYAL GÜVENLÝK F. ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI V- KAMU MALÝYESÝ A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI Genel Durum Konsolide Bütçe Giderleri Konsolide Bütçe Gelirleri a) Genel Geliþmeler b) Vergiler c) Dolaylý ve Dolaysýz Vergiler d) Tahsilat Oranlarý Konsolide Bütçe Nakit Dengesi B. KATMA BÜTÇE C. VERGÝ YÜKÜ VE VERGÝ ESNEKLÝÐÝ Vergi Yükü a) Vergi Gelirlerine Göre b) Vergi ve Benzeri Gelirlere Göre OECD Üyesi Ülkelerde Vergi Yükü Vergi Esnekliði D. ÖZELLEÞTÝRME VI- VII- DEVLET BORÇLARI A. ÝÇ BORÇLAR Genel Durum Ýç Borç Stoku Ýç Borç Stokunun Türlerine Göre Daðýlýmý ve Yapýsý Ýç Borç Servisi Vade ve Faiz Oranlarý B. DIÞ BORÇLAR Dýþ Borç Stoku Dýþ Borçlarýn Daðýlýmý Dýþ Borç Servisi Dýþ Borçlarla Ýlgili Göstergeler Taahhüt Bazýnda Saðlanan Krediler PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM B. PARA POLÝTÝKALARI Merkez Bankasý Analitik Bilançosu Açýk Piyasa Ýþlemleri (APÝ) Para Arzlarý Bankalararasý Para Piyasasý (INTERBANK) IV

5 5. Döviz ve Efektif Piyasasý Ýþlemleri a. Ýþlem Hacmi b. Döviz Kurlarý Mevduat Krediler a. Merkez Bankasý Kredileri b. Mevduat Bankasý Kredileri Mevduat ve Kredi Faizleri a. Mevduat Faizleri b. Ticari Kredi Faiz Oranlarý Türk Lirasý Referans Faiz Oraný (TRLIBOR) Reeskont ve Avans Ýþlemlerinde Faiz Oranlarý Zorunlu Karþýlýk ve Umumi Disponibilite Oranlarý C. MENKUL KIYMET PÝYASALARI Birinci El Piyasalar a. Kamu Kesimi Menkul Kýymet Ýhraçlarý b. Özel Kesim Menkul Kýymet Ýhraçlarý Ýkinci El Piyasalar a. Hisse Senetleri Piyasasý b. Tahvil ve Bono Piyasasý D. ALTIN PÝYASASI VIII- FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM B. TOPTAN EÞYA FÝYATLARI Genel Olarak Sektörel Fiyat Hareketleri a) Tarým b) Ýmalat Sanayii c) Madencilik ve Taþocakçýlýðý d) Elektrik, Gaz ve Su C. TÜKETÝCÝ FÝYATLARI Kentsel Yerler Tüketici Fiyatlarý Kýrsal Yerler Tüketici Fiyatlarý D. ÝÇ TÝCARET HADLERÝ E. BÝNA ÝNÞAATI MALÝYET ENDEKSÝ F. ÇÝFTÇÝNÝN ELÝNE GEÇEN FÝYATLAR ENDEKSÝ G. ALTIN FÝYATLARI IX- ÖDEMELER DENGESÝ A. DIÞ TÝCARET Ýhracat Ýthalat Dýþ Ticaret Dengesi Dýþ Ticaret Hacmi Ýhracatýn Ýthalatý Karþýlama Oraný Ülkeler Ýtibariyle Dýþ Ticaret a) Ülkelere Göre Ýhracat b) Ülkelere Göre Ýthalat c) Ülke Gruplarýna Göre Dýþ Ticaret Dengesi V

6 7. Serbest Bölgeler Dýþ Ticaret Hacmi Dýþ Ticaret Endeksleri B. ÖDEMELER DENGESÝ Cari Ýþlemler Dengesi a) Dýþ Ticaret Dengesi b) Görünmeyen Ýþlemler Dengesi i. Ýþçi Gelirleri ii. Turizm ve Dýþ Seyahat Gelir ve Giderleri iii. Faiz Gelir ve Giderleri iv. Diðer Görünmeyen Ýþlemler Gelir ve Giderleri Sermaye Hareketleri a) Doðrudan Yatýrýmlar (Net) b) Portföy Yatýrýmlarý (Net) c) Uzun Vadeli Sermaye Hareketleri d) Kýsa Vadeli Sermaye Hareketleri Rezerv Hareketleri ÝKÝNCÝ BÖLÜM DÜNYADAKÝ EKONOMÝK GELÝÞMELER DÜNYA EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ A. DÜNYA EKONOMÝSÝ B. DÜNYA TÝCARETÝ C. CARÝ ÝÞLEMLER DENGESÝ D. ÖZEL SERMAYE HAREKETLERÝ E. GELÝÞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DIÞ BORÇLAR AVRUPA BÝRLÝÐÝNDEKÝ GELÝÞMELER VE TÜRKÝYE A. AVRUPA BÝRLÝÐÝNDEKÝ GELÝÞMELER B. TÜRKÝYE -AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ BAÞLICA EKONOMÝK DÜZENLEMELER VI

7 SUNUÞ Bu Rapor, Türkiye ve dünya ekonomisi hakkýnda bilgi vermek amacýyla hazýrlanmýþtýr. Raporun birinci bölümünde Türkiye ekonomisine iliþkin geliþmelere, milli gelir, üretim, iþgücü ve istihdam, kamu maliyesi, devlet borçlarý, para, banka, mali piyasalar, fiyatlar ve ödemeler dengesi konularýna yer verilmiþtir. Raporun ikinci bölümünde ise dünyadaki ekonomik geliþmelerle ilgili bilgiler yer almýþtýr. VII

8 VIII

9 IX

10 BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ 1

11 2

12 TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ 2000 yýlýnda yüzde 6.3 büyüme gösteren GSMH, 2000 Kasým ve 2001 Þubat krizlerinin ardýndan, sabit kur rejiminin terk edilmesi, artan belirsizlik, bankacýlýk krizi, faizlerin, enflasyonun ve iþsizliðin artmasý sonucunda 2001 yýlýnda yüzde 9.5 gerilemiþtir. Bu gerileme tarým sektöründe yüzde 6, sanayide yüzde 7.4 ve hizmetler sektöründe yüzde 7.9 oranlarýnda olmuþtur. Kiþi baþýna GSMH da yüzde 28.4 oranýnda azalarak 2123 dolara düþmüþtür yýlýnda, tüketim harcamalarý yüzde 9.1, sabit sermaye yatýrýmlarý yüzde 31.5 gerilerken stok deðiþmelerinin GSYÝH büyümesine katkýsý 4.0 puan olmuþ ve toplam yurtiçi talepteki gerileme yüzde 18.5 oranýnda gerçekleþmiþtir. Ancak ithalattaki yüksek gerilemeye karþýlýk ihracatýn artýþ göstermesi sonucu net ihracatýn katkýsýnýn 12.3 puan olmasý ile GSYÝH daki gerileme yüzde 7.5 oranýnda kalmýþtýr yýlýnda ithalat yüzde 24 oranýnda azalarak 41.4 milyar dolara düþmüþ, ihracat ise yüzde 12.8 oranýnda artarak 31.3 milyar dolara yükselmiþtir. Bunun sonucunda dýþ ticaret açýðý yüzde 62.3 azalarak 10.1 milyar dolara gerilemiþ, ihracatýn ithalatý karþýlama oraný yüzde 75.7 ye yükselmiþtir. Dýþ ticaret hacmi ise yüzde 11.6 oranýnda azalarak 72.7 milyar dolara düþmüþtür yýlýnda, bavul ticaretinde yüzde 3.2, net turizm gelirlerinde yüzde 7.2 oranlarýnda artýþ olurken, iþçi gelirlerinde yüzde 38.4 oranýnda azalma olmuþtur yýlýnda görünmeyen iþlemler dengesi 7.9 milyar dolar fazla verirken dýþ ticaret dengesi 4.5 milyar dolar açýk vermiþtir. Bunun sonucunda cari iþlemler dengesi 3.4 milyar dolar fazla vermiþtir yýlýnda sermaye hareketleri 9.6 milyar dolar fazla verirken, 2001 yýlýnda kýsa ve uzun vadeli sermaye hareketlerindeki açýðýn 11.3 ve 1.1 milyar dolar olmasý sonucunda 14.2 milyar dolar açýk vermiþtir yýlýnda resmi rezervler 2.7 milyar dolar azalýrken, net uluslararasý rezervler 30.2 milyar dolara gerilemiþtir yýlýnda toptan eþya fiyatlarýndaki yýllýk artýþ önceki yýla göre 55.9 puan fazlasý ile yüzde 88.6, tüketici fiyatlarýnda ise 29.5 puan fazlasý ile yüzde 68.5 olmuþtur yýlýnda konsolide bütçe giderleri bir önceki yýla göre yüzde 72.5 oranýnda artarak 80.6 katrilyon lira, bütçe gelirleri yüzde 54.1 oranýnda artarak 51.5 katrilyon lira ve bütçe açýðý da yüzde artýþla 29 katrilyon lira düzeyinde gerçekleþmiþtir. 3

13 Giderler içinde yer alan faiz ödemeleri yüzde oranýnda artarken, sosyal güvenlik kuruluþlarýna yapýlan transferlerdeki artýþ yüzde 53.9, faiz hariç bütçe giderlerindeki artýþ ise yüzde 50.5 olmuþ, konsolide bütçe faiz hariç denge de 12 katrilyon lira fazla vermiþtir yýlýnda vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karþýlama oraný yüzde 49.3, bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karþýlama oraný ise yüzde 64 olmuþtur yýlýnda bütçe giderlerinin GSMH ya oraný yüzde 45.7 ye, bütçe gelirlerinin oraný da yüzde 29.2 ye yükselmiþtir. Bütçe açýðýnýn GSMH ya oraný ise yüzde 16.5 e yükselmiþ, faiz hariç denge GSMH nýn yüzde 6.8 i oranýnda fazla vermiþtir. Ýç borç stoku 2001 yýlýnda önceki yýla göre yüzde oranýnda artarak katrilyon liraya ulaþmýþ ve GSMH ya oraný da yüzde 69.2 ye yükselmiþtir. Ýç borçlanmada ortalama yýllýk bileþik faiz oraný 2001 yýlýnda yüzde 99.7 ye yükselirken ortalama vade 149 güne düþmüþtür. Kamu ve özel sektör toplam dýþ borç stoku ise 2001 yýlýnda önceki yýla göre yüzde 3.8 oranýnda azalarak milyar dolara düþmüþtür yýlýnda 17.5 milyar dolarý anapara ve 7.1 milyar dolarý faiz olmak üzere 24.6 milyar dolar dýþ borç ödemesi gerçekleþtirilmiþtir yýlýnda yaþanan gerileme 2002 yýlýnda yerini büyümeye býrakmýþ ve GSMH ilk çeyrekte binde 2, ikinci çeyrekte yüzde 9.4 ve üçüncü çeyrekte yüzde 7.8 olmak üzere yýlýn ilk dokuz ayýnda yüzde 6.2 oranýnda artýþ göstermiþtir yýlýnýn dokuz aylýk döneminde tarým, sanayi ve hizmetler sektörlerindeki büyüme oranlarý sýrasýyla yüzde 5.5, yüzde 8.8 ve yüzde 5.7 olmuþtur. Diðer taraftan 2002 yýlýnýn dokuz aylýk döneminde tüketimdeki artýþ yüzde 1.6 seviyesinde kalýrken sabit sermaye yatýrýmlarý yüzde 5.7 oranýnda gerilemiþtir. Stok deðiþmelerinin katkýsý ise 6.9 puan olmuþ ve toplam yurt içi talep yüzde 7.2 oranýnda artmýþtýr. Bu dönemde net ihracatýn katkýsýnýn -0.4 olmasý ile GSYÝH da kaydedilen artýþ yüzde 6.5 olmuþtur yýlýnýn tamamýnda GSMH nýn cari fiyatlarla katrilyon liraya ulaþacaðý ve yüzde 6.5 oranýnda reel büyüme olacaðý hesaplanmaktadýr yýlýnýn Ocak-Kasým döneminde ihracat yüzde 10.9 oranýnda artarak 31.8 milyar dolara ulaþýrken ithalat yüzde 17.9 oranýnda artýþla 44.8 milyar dolar olmuþtur. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný yüzde 71 e gerilerken dýþ ticaret açýðý 13 milyar dolara, dýþ ticaret hacmi ise 76.5 milyar dolara yükselmiþtir. Ayný dönemde bavul ticareti önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 32 oranýnda artarken iþçi gelirleri yüzde 28.8 oranýnda azalmýþtýr. Onbir aylýk dönemde dýþ ticaret dengesindeki açýk 6.5 milyar dolar, görünmeyen iþlemler dengesindeki fazla ise 6.7 milyar dolar olmuþ ve cari iþlemler dengesinde 182 milyon dolarlýk fazla gerçekleþmiþtir. Sermaye hareketlerinde ise 2001 yýlýnýn onbir aylýk döneminde 12.5 milyar dolarlýk çýkýþ, 2002 yýlýnýn ayný döneminde ise 1.6 milyar dolarlýk giriþ olmuþ, resmi rezervler 6 milyar dolar artmýþtýr yýlý sonunda 18.8 milyar dolara gerileyen Merkez Bankasý döviz rezervleri 2002 yýlý sonunda 26.8 milyar dolara yükselmiþtir yýlýnda toptan eþya fiyatlarýndaki yýllýk artýþ yüzde 30.8 e, tüketici fiyatlarýndaki artýþ da yüzde 29.7 ye gerilemiþtir. 4

14 Konsolide bütçe giderleri 2002 yýlýnda yüzde 43.3 oranýnda artarak katrilyon lira, bütçe gelirleri yüzde 48.2 oranýnda artarak 76.4 katrilyon lira ve bütçe açýðý da yüzde 34.6 artýþla 39.1 katrilyon lira düzeyinde gerçekleþmiþtir. Giderler içinde yer alan faiz ödemelerindeki artýþ yüzde 26.3 oranýnda kalýrken sosyal güvenlik kuruluþlarýna yapýlan transferlerdeki artýþ yüzde ye çýkmýþ; faiz hariç bütçe giderlerindeki artýþ ise yüzde 61 düzeyinde olmuþtur yýlýnda konsolide bütçe faiz hariç dengede 12.8 katrilyon lira fazla vermiþtir. Vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karþýlama oraný 2002 yýlýnda yüzde 51.7 ye; bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karþýlama oraný ise yüzde 66.2 ye yükselmiþtir yýlýnda bütçe giderlerinin GSMH ya oranýnýn yüzde 42.6 ya gerileyeceði, bütçe gelirlerinin oranýnýn da 1.1 puan azalýþla yüzde 28.1 olacaðý tahmin edilmektedir. Bütçe açýðýnýn GSMH ya oranýnýn 2.1 puan azalarak yüzde 14.4, faiz hariç dengedeki fazlanýn oranýnýn ise 2.1 puanlýk azalýþla yüzde 4.7 olmasý beklenmektedir yýlýnda yüzde 16.5 olan kamu kesimi borçlanma gereðinin GSMH ya oranýnýn 2002 yýlýnda yüzde 12.7 ye gerileyeceði hesaplanmaktadýr yýlý sonunda iç borç stoku yüzde 22.7 oranýnda artýþla katrilyon lira olmuþ ve GSMH ya oraný da 55.2 ye gerilemiþtir. Devlet iç borçlanma senetlerinde yýllýk ortalama vade 210 güne çýkmýþ, yýllýk ortalama bileþik faiz oraný ise yüzde 63.7 ye düþmüþtür yýlýnýn Eylül ayý itibariyle dýþ borç stoku milyar dolara yükselmiþtir. Bu dönemde 17.4 milyar dolarý anapara ve 4.6 milyar dolarý faiz olmak üzere toplam 22 milyar dolar tutarýnda dýþ borç ödemesi yapýlmýþtýr. Türkiye ekonomisindeki geliþmelerle ilgili daha ayrýntýlý bilgilere izleyen bölümlerde yer verilmiþtir. 5

15 6

16 I EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ 7

17 8

18 EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ Türkiye ekonomisinin genel dengesini ortaya koyan büyüklükler aþaðýdaki tablolarda sabit ve cari fiyatlarla gösterilmektedir. Sabit fiyatlarla 2000 yýlýnda yüzde 9.1 artýþ kaydeden toplam kaynaklar 2001 yýlýnda yüzde 16.9 gerileme göstermiþtir yýlýnda ise yüzde 8.9 artacaðý tahmin edilmektedir yýlýnda 14.6 oranýnda artan toplam sabit sermaye yatýrýmlarý 2001 yýlýnda yüzde 30.8 azalarak 8.9 katrilyon liraya gerilemiþ olup, bunun 2.9 katrilyon lirasý kamu kesimine, 6 katrilyon lirasý özel sektöre aittir. Ayný yýlda toplam tüketimde de yüzde 7.3 azalýþ kaydedilmiþ, 2000 yýlýnda EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ Tablo I-1 SABÝT FÝYATLARLA (1998 Fiyatlarıyla) Değer (Trilyon TL) Değişme (Yüzde) (*) GSMH 53,518 50,262 53,447 48,351 51, DIŞ KAYNAK (1) 567 1,664 3,190-1, TOPLAM KAYNAKLAR 54,085 51,926 56,637 47,080 51, TOPLAM YATIRIMLAR 12,699 12,044 14,002 7,549 10, KAMU YATIRIMI 3,638 3,439 4,104 2,500 2, ÖZEL YATIRIM 9,061 8,605 9,898 5,049 7, SABÝT SERMAYE YATIRIMI 13,022 11,238 12,879 8,908 9, KAMU 3,359 3,421 4,075 2,894 3, ÖZEL 9,663 7,817 8,803 6,014 5, STOK DEĞÝŞMESÝ (1) ,123-1,359 1, KAMU ÖZEL , , TOPLAM TÜKETÝM 41,386 39,882 42,635 39,531 40, KAMU HARCANABÝLÝR GELÝRÝ 4,888 3,308 4,031 1,581 3, KAMU TÜKETÝMÝ 5,923 6,200 6,447 6,355 6, KAMU TASARRUFU -1,035-2,892-2,416-4,774-3,656 KAMU YATIRIMI 3,638 3,439 4,104 2,500 2, KAMU TASARRUF YATIRIM FARKI -4,673-6,331-6,520-7,274-6,652 ÖZEL HARCANABÝLÝR GELÝR 48,631 46,954 49,416 46,770 48, ÖZEL TÜKETÝM 35,463 33,682 36,188 33,176 34, ÖZEL TASARRUF 13,168 13,272 13,228 13,593 14, ÖZEL YATIRIM 9,061 8,605 9,898 5,049 7, ÖZEL TASARRUF YATIRIM FARKI 4,107 4,667 3,330 8,545 6,892 ÖZEL TASARRUF ORANI % TOPLAM YURTÝÇÝ TASARRUFLAR 12,133 10,380 10,812 8,819 10, S.S.YATIRIMI/GSMH % YURTİÇİ TASARRUFLAR/GSMH % Kaynak : DPT (*) Gerçekleşme Tahmini (1) Yüzde değişimler, GSMH büyümesine katkılarını göstermektedir. 9

19 42.6 katrilyon lira olan toplam tüketim 2001 yýlýnda 39.5 katrilyon liraya gerilemiþtir yýlýnda ise toplam kaynaklarýn yüzde 8.9 artarak 51.3 katrilyon lira, toplam sabit sermaye yatýrýmlarýnýn yüzde 1.6 artýþla 9.1 katrilyon lira olacaðý ve toplam tüketiminde yüzde 3.5 artýþla 40.9 katrilyon lira olarak gerçekleþeceði tahmin edilmektedir. EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ Tablo I-2 CARÝ FÝYATLARLA GSMH Ýçindeki Değer (Trilyon TL) Payı (%) (*) GSMH 53,518 78, , , , DIŞ KAYNAK 567 1,961 8,313-2,361 7, TOPLAM KAYNAKLAR 54,085 80, , , , TOPLAM YATIRIMLAR 12,699 18,563 31,176 28,380 54, KAMU YATIRIMI 3,638 5,201 8,749 9,686 15, ÖZEL YATIRIM 9,061 13,363 22,426 18,693 38, SABÝT SERMAYE YATIRIMI 13,022 17,329 28,574 33,470 46, KAMU 3,359 5,173 8,684 11,162 16, ÖZEL 9,663 12,156 19,890 22,309 30, STOK DEĞÝŞMESÝ ,235 2,602-5,090 7, KAMU , ÖZEL ,207 2,536-3,615 7, TOPLAM TÜKETÝM 41,386 61, , , , KAMU HARCANABÝLÝR GELÝRÝ 4,888 5,152 9,472 5,770 16, KAMU TÜKETÝMÝ 5,923 10,438 15,482 23,196 35, KAMU TASARRUFU -1,035-5,286-6,009-17,427-18, KAMU YATIRIMI 3,638 5,201 8,749 9,686 15, KAMU TASARRUF YATIRIM FARKI -4,673-10,487-14,758-27,113-34, ÖZEL HARCANABÝLÝR GELÝR 48,631 73, , , , ÖZEL TÜKETÝM 35,463 51,243 87, , , ÖZEL TASARRUF 13,168 21,888 28,872 48,167 65, ÖZEL YATIRIM 9,061 13,363 22,426 18,693 38, ÖZEL TASARRUF YATIRIM FARKI 4,107 8,525 6,446 29,474 26, TOPLAM YURTÝÇÝ TASARRUFLAR 12,133 16,602 22,863 30,741 46, Kaynak : DPT (*) Gerçekleşme Tahmini 10

20 11

21 II MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI 11

22 12

23 MÝLLÝ GELÝR A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA 1. Gayri Safi Milli Hasýladaki Geliþmeler 2000 yýlýnda yüzde 6.3 olan GSMH daki artýþ, 2000 Kasým ve 2001 Þubat krizlerinin ardýndan sabit kur rejiminin terk edilmesiyle artan belirsizlik, bankacýlýk krizi, faizlerin, enflasyonun ve iþsizliðin artmasý sonucunda yerini yüzde 9.5 gerilemeye býrakmýþtýr. 13

24 2001 yýlýnda alt sektörlerden balýkçýlýk, otel-lokanta hizmetleri, konut sahipliði, devlet hizmetleri ve kar amacý olmayan özel hizmet kuruluþlarý dýþýnda tüm sektörlerde gerileme olmuþtur. GSMH içinde yüzde 13.6 payý olan tarým sektörü yüzde 6, yüzde 28.5 payý olan sanayi sektörü yüzde 7.4, yüzde 59.8 payý olan hizmetler sektörü ise yüzde 7.9 oranlarýnda gerilemiþtir yýlýnda uzun yýllardan sonra net dýþ alem faktör gelirleri negatif deðer almýþtýr. Bu geliþmeye baðlý olarak GSMH da GSYÝH dan 2 puan daha fazla gerileme kaydedilmiþtir yýlýnýn ilk çeyreðinde ekonomide yüzde 0.2 artýþ ile baþlayan canlanma ikinci çeyrekte yüzde 9.4 e yükselmiþ, üçüncü çeyrekte ise yüzde 7.8 olmuþtur. Böylece 2001 yýlýnýn dokuz aylýk dönemindeki yüzde 8.6 gerilemeye karþýlýk, 2002 yýlýnýn dokuz aylýk döneminde tarýmda yüzde 5.5, sanayide yüzde 8.8 ve hizmetlerde yüzde 5.7 oranlarýnda olmak üzere GSMH da yüzde 6.2 oranýnda bir artýþ gerçekleþmiþtir yýlýnýn dokuz aylýk döneminde net dýþ alem faktör gelirleri 14

25 15

26 16

27 17

28 18

29 gerileme göstermiþtir. 2. Harcamalar Yöntemine Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasýla 2000 yýlýnda yüzde 9.8 artýþ gösteren toplam yurtiçi talep, 2001 yýlýnda yüzde 18.5 azalmýþtýr yýlýnda tüketim harcamalarý kamuda yüzde 8.5, özelde yüzde 9.2 olmak üzere yüzde 9.1 azalmýþtýr. Özel tüketim harcamalarýndaki gerilemede dayanýklý tüketim mallarýndaki yüzde 30.4, yarý dayanýklý ve dayanýksýz tüketim mallarýndaki yüzde 9 ve hizmetlerdeki yüzde 9.3 azalma belirleyici olmuþtur. Ayný yýl sabit sermaye oluþumu da yüzde 31.5 oranýnda gerilemiþtir. Özel sektör sabit sermaye yatýrýmlarý yüzde 34.9, kamu sabit sermaye yatýrýmlarý ise yüzde 22 oranlarýnda azalmýþtýr. Stok deðiþmelerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasýla oluþumuna katkýsý da -4 puan olmuþtur. Ýthalattaki yüksek gerilemeye karþýlýk ihracatýn artýþ göstermesi ile net ihracatýn 12.3 puanlýk katkýsý sonucu

30 20

31 yýlýnda GSYÝH daki gerileme yüzde 7.5 de kalmýþtýr yýlýnýn ilk çeyreðinde yüzde 1.9 gerileme gösteren özel tüketim harcamalarýnda ikinci çeyrekte yüzde 2.2, üçüncü çeyrekte de yüzde 2.6 artýþ gerçekleþmiþtir yýlýnýn ilk iki çeyreðinde yüzde 2.3 ile yüzde 2.6 büyüyen kamu tüketimi ise üçüncü çeyrekte yüzde 12.1 oranýnda bir büyüme kaydetmiþtir. Bu geliþmelerle yýlýn dokuz aylýk döneminde özel tüketimin yüzde 1.1, kamu tüketiminin de yüzde 5.9 oranlarýnda büyümesi ile tüketimde yüzde 1.6 oranýnda bir artýþ gerçekleþmiþtir. Kamu yatýrýmlarýnda 2002 yýlýnýn ilk çeyreðinde de devam eden gerileme, ikinci çeyrekte yerini yüzde 3.1 artýþa býrakmýþ, üçüncü çeyrekteki artýþ ise yüzde 29.6 olmuþtur. Özel yatýrýmlarda ilk çeyrekteki yüzde 26 gerileme ikinci çeyrekte yüzde 2.7 ve üçüncü çeyrekte de yüzde 2.1 e düþmüþtür. Dolayýsýyla dokuz aylýk dönemde toplam sabit sermaye yatýrýmlarý kamudaki yüzde 21

32 9.5 artýþa karþýlýk özel kesimdeki yüzde 10.5 gerileme nedeniyle yüzde 5.7 gerilemiþtir yýlýnýn birinci üç aylýk döneminde GSYÝH artýþýna stok deðiþmeleri ve net ihracat pozitif katký saðlamýþtýr. Stok deðiþmelerinin GSYÝH büyümesindeki belirleyici rolü ikinci üç aylýk dönemde de artarak sürerken, ithalatýn ihracattan daha fazla artmasý sebebiyle net ihracatýn katkýsý negatife dönüþmüþtür. Üçüncü üç aylýk dönemde stok deðiþmelerinin büyümeye katkýsý 3.5 puan olurken, net ihracatýn 22 büyümeye katkýsý 0.5 puan olarak gerçekleþmiþtir. 9 aylýk dönemde stok deðiþmelerinin GSYÝH artýþýna katkýsý pozitif 6.9, net ihracatýn katkýsý ise -0.4 puan olmuþtur. Böylece harcamalar yöntemiyle hesaplanan GSYÝH, 2001 yýlýnýn 9 aylýk dönemindeki yüzde 6.6 gerilemeye karþýlýk 2002 yýlýnýn ilk çeyreðindeki yüzde 1.8, ikinci çeyreðindeki yüzde 8.8 ve üçüncü

33 23

34 çeyreðindeki yüzde 7.9 artýþlarla dokuz aylýk dönemde yüzde 6.5 oranýnda artýþ göstermiþtir. 3. Gelir Yöntemine Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasýla Gelir yöntemine göre hesaplanan GSYÝH 2000 yýlýnda katrilyon lira iken 2001 yýlýnda yüzde 43.2 artarak katrilyon lira olmuþtur yýlýnda GSYÝH içinde yüzde 50.8 olan iþletme artýðýnýn payý ile yüzde 29.2 olan iþgücü ödemelerinin payý 2001 yýlýnda yüzde 49.4 ve yüzde 28.3 e gerilemiþtir yýlýnda yüzde 6.6 olan sabit sermaye tüketiminin payý 2001 yýlýnda yüzde 8.3 e, yüzde 13.5 olan üretim ve ithalat vergilerinin payý da yüzde 14 e yükselmiþtir. 4. Kiþi Baþýna Gayri Safi Milli Hasýla Kiþi baþýna GSMH 2000 yýlýnda 1987 fiyatlarýyla 1 milyon 766 bin 124 lira iken 2001 yýlýnda yüzde 11.1 azalarak 1 milyon 570 bin 770 liraya gerilemiþtir. 24

35 Dolar bazýnda hesaplandýðýnda ise, 2000 yýlýnda 2965 dolar olan kiþi baþýna GSMH, 2001 yýlýnda yüzde 28.4 oranýnda azalarak 2123 dolara düþmüþtür. B. SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI 2000 yýlýnda yüzde 14.6 oranýnda reel artýþ gösteren toplam sabit sermaye yatýrýmlarý 2001 yýlýnda yüzde 30.8 oranýnda gerileme göstermiþtir yýlýnda ise geçici rakamlara göre yüzde 1.6 oranýnda reel bir büyüme göstermiþtir. Kamu kesimi sabit sermaye 25

36 26

37 Özel kesim sabit sermaye yatýrýmlarý da 2000 yýlýnda yüzde 12.6 oranýndaki reel artýþa karþýlýk 2001 yýlýnda yüzde 31.7 oranýnda reel gerileme göstermiþtir. Bu geri-leme 2002 yýlýnda yüzde 0.4 düzeyinde kalmýþtýr. Toplam sabit sermaye yatýrýmlarýnýn yüzde 34 ü kamu kesimine, yüzde 66 sý özel kesime aittir. 27

38 C. YATIRIM TEÞVÝK BELGELERÝ Teþvik belgesine baðlý yatýrým tutarý 2000 yýlýnda 8.8 katrilyon lira iken, 2001 yýlý sonunda yüzde 20.8 artýþla 10.6 katrilyon liraya ulaþmýþtýr yýlýnda teþvik belgeli yatýrýmlar içinde yüzde 53.2 ile en büyük paya sahip olan imalat sanayii sektörü yatýrýmlarý yüzde 62.8 artarken, yüzde 27.6 payý bulunan hizmetler sektörü yatýrýmlarý yüzde 1, yüzde 0.9 payý bulunan madencilik sektörü yatýrýmlarý yüzde 20.2 oranlarýnda artýþ kaydetmiþtir. Buna karþýlýk yüzde 17.4 payý bulunan enerji sektörü yatýrýmlarý yüzde 16.5, yüzde 0.9 payý bulunan tarým sektörü yatýrýmlarý yüzde 22.8 azalmýþtýr. 28

39 2002 yýlý Ocak-Kasým dönemi itibariyle teþvik belgeli yatýrýmlar bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 27.4 artýþ göstererek 12.8 katrilyon liraya çýkmýþtýr. Yatýrým teþvik belgelerinde 2001 yýlýnýn onbir aylýk döneminde enerji sektöründeki yüzde 77.4 azalýþa karþýlýk, tarýmda yüzde 71.9, imalatta yüzde 50.4, hizmetlerde yüzde 34 ve madencilikte yüzde oranlarýnda artýþ olmuþtur. 29

40 30

41 III ÜRETÝM 31

42 32

43 ÜRETÝM Bu bölümde tarým, sanayi, enerji ve hizmetler sektörlerindeki üretim geliþmelerine yer verilmektedir. A. TARIM Ülkemizde tarým sektörünün GSMH daki payý yüzde 13.6, sivil istihdamdaki payý ise yüzde 35.4 tür. Devlet Ýstatistik Enstitüsü tarafýndan 28 Mayýs 30 Eylül 2001 tarihleri arasýnda yapýlan VII. Genel Tarým Sayýmý geçici sonucuna göre, tüm köyler ve nüfusu den az olan il ve ilçe merkezlerinde tarýmsal faaliyetle uðraþan 4 milyon 107 bin hane halký ile 221 milyon 562 bin dekar iþlenen arazi tespit edilmiþtir. Tarým sektörü üretiminde 2000 yýlýnda yüzde 3.8 oranýnda artýþ olurken, 2001 yýlýnda alt sektörlerden çiftçilik ve hayvancýlýkta yüzde 6.1, ormancýlýkta yüzde 7.9 oranýnda azalýþ ve balýkçýlýkta yüzde 2.8 oranýnda artýþ sonucunda yüzde 6 oranýnda gerileme olmuþtur yýlýnda ise ilk üç aylýk dönemde yüzde 1.5, ikinci üç aylýk dönemde yüzde 3.1 ve üçüncü üç aylýk dönemde de yüzde 6.6 büyüme ile ilk dokuz aylýk dönemde yüzde 5.5 büyüme gerçekleþmiþtir. Sulamaya açýlan tarým alanlarý 2001 yýlýnda yüzde 2.3 oranýnda geniþleyerek 3 milyon 579 bin hektara ulaþmýþ olup, 2 milyon 660 bin hektarý sulanmýþtýr yýlý için sulamaya açýlan tarým alanýnýn yüzde 2 artýþla 3 milyon 653 bin hektar, sulanan kýsmýn ise yüzde 6.6 artarak 2 milyon 836 bin hektar olduðu tahmin edilmektedir. 33

44 2001 yýlýnda nadasa býrakýlan tarým alaný 4.9 milyon hektar iken ekilen tarým alaný 18.1 milyon hektar olarak gerçekleþmiþtir yýlýnda tarýmda kimyasal gübre kullanýmý fiziki deðer olarak yüzde 19.5 oranýnda azalarak 4.3 milyon ton olmuþtur yýlý Ocak-Ekim döneminde ise geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 0.7 oranýnda artmýþtýr yýlýnda fiziki deðer olarak kimyasal gübre üretimi de yüzde 16.9 oranýnda azalarak 2.6 milyon tona düþmüþtür yýlý Ocak-Ekim döneminde ise, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 36.6 oranýnda artýþ gerçekleþmiþtir. Tarýmsal mekanizasyon üretiminde genelde bir düþüþ olmuþtur. Pulluk üretimi 1999 yýlýnda 47 bin 90 adet iken 2000 yýlýnda 36 bin 814 adede, 2001 yýlýnda da 19 bin 573 adede düþmüþtür. Traktör üretimi 1999 yýlýnda 24 bin 915 adet iken 2000 yýlýnda 36 bin 102 adede yükselmiþ, 2001 yýlýnda ise 18 bin 735 adede düþmüþtür. Süt saðým makinesi üretimi 1999 yýlýnda 16 bin 370 adet iken 2000 yýlýnda 15 bin 915 adede, 2001 yýlýnda 9 bin 515 adede düþmüþtür. 1. Bitkisel Üretim 2001 yýlýnda baþlýca tarým ürünlerinden baklagillerin genelinde üretim artýþý olurken hububat, sanayi bitkileri, yumru bitkiler, yaðlý tohumlar, meyve ve sebzelerde üretim azalmýþtýr. Tarla ürünlerinden buðdayda yüzde 9.5, arpada yüzde 6.3 ve mýsýrda yüzde 4.3 üretim azalýþý olmuþtur. Baklagillerde ise mercimek üretimi yüzde 47.3 artarken fasulye üretimi yüzde 2.2 ve nohut üretimi yüzde 2.4 azalmýþtýr. Meyvelerden zeytin, yok yýlý olmasý nedeniyle yüzde 66.7 oranýnda azalýrken, fýndýk üretimi yüzde 33 ve çay üretimi yüzde 8.8 oranýnda artmýþtýr. 34

45 DÝE nin tarým ürünleri üretim tahminlerine göre 2002 yýlýnda bitkisel üretimde genelde artýþ beklenmektedir. 35

46 36

47 2. Hayvancýlýk ve Yem Üretimi 2001 yýlý itibariyle ülkemizde 10.5 milyon adet büyükbaþ hayvan, 34 milyon adet küçükbaþ ve 223 milyon adet kanatlý hayvan bulunmaktadýr yýlýnda büyükbaþ hayvan sayýsý yüzde 2, koyun sayýsý yüzde 5.3, keçi sayýsý yüzde 2.5 ve kanatlý hayvan sayýsý da yüzde 15.6 oranýnda azalmýþtýr yýlý hayvansal ürünler üretiminde, süt üretimi yüzde 1.6 oranýnda artarken, kýrmýzý et üretimi yüzde 1.6, beyaz et üretimi yüzde 9 ve yumurta üretimi de yüzde 5.5 oranýnda azalmýþtýr yýlýnda süt üretiminin artacaðý; kýrmýzý et, beyaz et ve yumurta ile yapaðý-tiftik-kýl üretiminin azalacaðý tahmin edilmektedir yýlýnda arýcýlýk alanýnda kovan sayýsý 4 milyon 115 bin adede inerken bal üretimi de 60 bin tona gerilemiþtir. Ýpekböcekçiliði yapan köy sayýsý 2001 yýlýnda 213 adede, açýlan kutu sayýsý da 2 bin adede düþmüþtür. 37

48 2000 yýlýnda yüzde 10.2 olan karma yem üretimindeki artýþ, 2001 yýlýnda yüzde 23.3 oranýnda azalmaya dönüþmüþ ve toplam üretim 5 milyon 108 bin tona düþmüþtür. Kanatlý yemleri üretimi yüzde 19.5 oranýnda, büyük ve küçükbaþ yemleri üretimi de yüzde 26.8 oranýnda azalmýþtýr yýlý toplam üretiminde yüzde 27.9 oranýnda artýþ beklenmektedir. 3. Su Ürünleri 2000 yýlýnda 582 bin ton olan su ürünleri üretimi 2001 yýlýnda yüzde 2.2 oranýnda artarak 595 bin ton olarak 4. Ormancýlýk 20.7 milyon hektar orman sahasýnda, 2001 yýlýnda bin hektar alanda orman kadastrosu yapýlmýþ, 12.9 bin hektar alanda enerji ormaný tesisi ve 25.6 bin hektar alanda da aðaçlandýrma gerçekleþtirilmiþtir yýlýnda ise programa göre 750 bin hektar alanda orman kadastrosu, 11.4 bin hektar alanda enerji orman tesisi ve 30 bin hektar alanda da aðaçlandýrma çalýþmasýnýn yapýlmasý öngörülmektedir yýlýnda 7.3 milyon metreküp olan odun üretimi 2001 yýlýnda yüzde 7.6 oranýnda azalmýþ ve üretim 6.8 milyon metreküp olarak gerçekleþmiþtir yýlý gerçekleþmiþtir yýlýnda da artýþ eðiliminin devam ederek üretimin 610 bin tona yükselmesi beklenmektedir. programýna göre ise tomruk, maden direði, sanayi odunu, lif yonga odunu üretiminde artýþ; kaðýtlýk odun üretiminde azalýþ sözkonusudur. B. SANAYÝ GSMH nýn yaklaþýk yüzde 28.5 i kadar bir büyüklüðü olan sanayide üretim 2000 yýlýnda yüzde 6.2 oranýnda artarken 2001 yýlýnda yüzde 7.4 oranýnda gerilemiþtir yýlýnda ise birinci çeyrekte yüzde 2.6, ikinci çeyrekte yüzde 12.5 ve üçüncü çeyrekte de yüzde 10.8 olmak üzere ilk dokuz aylýk dönemde yüzde 8.8 oranýnda geniþlemiþtir. DÝE nin üç aylýk sanayi üretim endeksi verilerine göre 2001 yýlýnda sanayi 38 üretimi kamudaki yüzde 3.1 ve özel sektördeki yüzde 10.7 azalýþ sonucu yýllýk bazda yüzde 8.7 oranýnda azalmýþtýr. Bu endekse göre 2002 yýlýnýn ilk üç çeyreðinde de gerek kamu sektörü gerekse özel sektördeki üretimin artmasý ile toplam sanayi üretimi birinci çeyrekte yüzde 2.9, ikinci çeyrekte yüzde 12.4 ve üçüncü çeyrekte de yüzde 10.9 oranýnda olmak üzere Ocak-Eylül döneminde yüzde 8.9 artmýþtýr.

49 39

50 40

51 1. Ýmalat Sanayii 2000 yýlýnda yüzde 6.6 büyüme gösteren imalat sanayiinde üretim 2001 yýlýnda yüzde 7.9 oranýnda gerilemiþtir yýlýnda ise ilk çeyrekte yüzde 2.2, ikinci çeyrekte yüzde 13.5 ve üçüncü çeyrekte de yüzde 12.1 oranýndaki artýþlarla ilk dokuz aylýk dönemde sektörde yüzde 9.5 büyüme gerçekleþmiþtir. Ýmalat sanayi üretim endeksi 2002 yýlýnýn ilk üç aylýk döneminde kamuda yüzde 2.3, özelde yüzde 3.1 olmak üzere yüzde 2.9, ikinci çeyrekte kamuda yüzde 7.3, özelde yüzde 15.9 olmak üzere yüzde 14.3 ve üçüncü çeyrekte de kamuda yüzde 8.9, özelde yüzde 13.8 olmak üzere yüzde 12.9 oranýndaki artýþlarla Ocak-Eylül döneminde yüzde 10.2 yükselmiþtir. Grafik III-5 Ýmalat sanayiinde 2001 yýlýnda tütün ürünleri imalatý, kok kömürü, rafine edilmiþ petrol ürünleri ve nükleer yakýt imalatý ile diðer ulaþým araçlarý imalatý üretimleri artýþ kaydederken, diðer bütün sektörlerde üretim azalmýþtýr yýlýnýn ilk üç aylýk döneminde gýda ürünleri ve içecek, basým ve yayým, metalik olmayan diðer mineral ürünler, ana metal sanayi, metal eþya sanayi, B.Y.S.(baþka yerde sýnýflandýrýlmamýþ) makine ve teçhizat, taþýt araçlarý ve karoseri ile mobilya imalatlarý sektörlerinde üretimde azalýþ olurken bunlarýn dýþýndaki tüm sektörlerde üretim artmýþtýr. Bu dönemde sektörlerin içinde en yüksek üretim artýþý yüzde 55 ile diðer ulaþým araçlarý imalatýnda gerçekleþirken, bu sektörü yüzde 25.4 ile radyo, tv, haberleþme teçhizatý ve cihazlarý imalatý takip etmiþtir. Ýkinci çeyrekte ise basým ve yayým imalatý ile mobilya imalatý, B.Y.S. diðer imalatta azalma olurken, bunlar dýþýndaki imalat sanayi alt sektörlerinde üretim artýþý kaydedilmiþtir. Üçüncü çeyrekte de en yüksek üretim artýþý yüzde 66.2 ile radyo, tv, haberleþme teçhizatý ve cihazlarý imalatýnda gerçekleþirken, bu sektörü yüzde 32.4 ile aðaç ve mantar üretimi ve yüzde 29 ile B.Y.S. makine ve teçhizat imalatý takip etmiþtir. Diðer taraftan basým ve yayým imalatý, metal eþya sanayi ve mobilya imalatýnda azalma gerçekleþmiþtir. Ýmalat sanayii üretimi, aylýk sanayi üretim endekslerine göre 2002 yýlýnýn Ekim 41

52 42

53 ayýnda yüzde 13.5, Kasým ayýnda da yüzde 9.8 oranlarýnda artmýþ böylece yýlýn on bir aylýk döneminde imalat sanayiinde yüzde 10.2 üretim artýþý olmuþtur. Diðer taraftan, imalat sanayii kapasite kullaným oranlarý, 2000 yýlýnda yüzde 75.9 iken 2001 yýlýnda yüzde 71.1 e gerilemiþtir. Ayný dönemlerde özel sektör kapasite kullaným oraný yüzde 74.4 ten yüzde 66.7 ye gerilerken, kamu sektörü kapasite kullaným oraný yüzde 79.8 den yüzde 81.8 e yükselmiþtir. Toplam kapasite kullaným oraný 2002 yýlýnýn ilk çeyreðinde 4.2 puan artýþla yüzde 74, ikinci çeyreðinde 6 puan artýþla yüzde 75.9 ve üçüncü çeyreðinde ise 6.4 puan artýþla 77.5 seviyesinde olmuþtur. Aylýk eðilim anketlerine göre de kapasite kullaným oraný geçen yýlýn ayný ayýna göre 2002 yýlýnýn Ekim ayýnda 6.4 puan artarak yüzde 80.4 e, Kasým ayýnda 3.1 puan artarak yüzde 77.1 e, Aralýk ayýnda 3.4 puan artarak yüzde 76.7 ye ulaþmýþtýr. Yýllýk ortalama ise geçen yýla göre 4.6 puan artarak yüzde 76.2 olmuþtur. Tablo III-13 te seçilmiþ sanayi maddelerinin bölümler ve maddeler itibariyle Kasým dönemine ait üretim bilgileri yer almaktadýr. 2. Madencilik Madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü katma deðeri 2000 yýlýnda yüzde 1.6 ve 2001 yýlýnda da yüzde 8.7 daralmýþtýr yýlýnda ilk çeyrekte yüzde 0.9, ikinci çeyrekte yüzde 7.3 ve üçüncü çeyrekte yüzde 4.1 olmak üzere yýlýn ilk dokuz aylýk döneminde yüzde 4.3 oraný ile daralma devam etmiþtir. 43

54 DÝE nin madencilik sanayii üretim endeksine göre 2000 yýlýnda yüzde 2.8 oranýnda azalan sektör üretimi, 2001 yýlýnda da yüzde 8 oranýnda gerilemiþtir. Bu gerilemede özel sektördeki yüzde 6.1 ve kamu sektöründeki yüzde 8.6 oranýndaki azalma etkili olmuþtur yýlýnýn ilk dokuz ayýnda da bu gerileme devam etmiþtir. Bu yýl ilk çeyrekte yüzde 1.4, ikinci çeyrekte yüzde 12.4 ve üçüncü çeyrekte ise yüzde 11.7 oranýnda azalma olmuþtur. Yýlýn ilk çeyreðindeki üretim azalmasýnda özel sektör üretimindeki azalýþ etkili olmuþ, ikinci ve üçüncü çeyrekte özel sektör üretiminde artýþ olmasýna raðmen kamu sektöründeki gerilemenin devam etmesi nedeniyle sektördeki toplam üretim azalmýþtýr. Birinci dönemde madencilik sektörünün alt sektörlerinden kömür madenciliði üretimi yüzde 0.8, ham petrol ve tabii gaz üretimi yüzde 6.8 ve metal cevheri üretimi yüzde 19 gerilerken diðer madencilik üretimi yüzde 5 artmýþtýr. Ýkinci çeyrekte kömür, ham petrol ve tabii gaz üretimi ile metal cevheri üretimleri sýrasýyla yüzde 26.4, yüzde 4.8 ve yüzde 22.6 gerilerken diðer madencilik ürünleri üretimi yüzde 4.7 oranýnda artýþ göstermiþtir. Üçüncü çeyrekte ise kömür, ham petrol ve tabii gaz, metal cevheri ve diðer madencilik ürünleri üretimleri sýrasýyla yüzde 16.2, yüzde 3.2, yüzde 11.4 ve yüzde 9.7 oranlarýnda gerilemiþtir. C. ENERJÝ Elektrik, gaz ve su enerjisi üretimi olarak GSMH de yüzde 3.4 büyüklüðe sahip enerji üretimi 2000 yýlýnda yüzde 6.3 oranýnda artarken 2001 yýlýnda yüzde 2.8 oranýnda azalýþ göstermiþtir yýlýnda ise ilk üç aylýk dönemde yüzde 6 ve ikinci üç aylýk döneminde ise yüzde 13.7 ve üçüncü üç aylýk dönemde de yüzde 8.4 oranýnda olmak üzere ilk dokuz aylýk dönemde yüzde 9.2 artýþ gerçekleþmiþtir yýlýnda 82.6 milyon Ton Petrol Eþdeðeri (TEP) olan enerji tüketimi 2001 yýlýnda yüzde 5.5 oranýnda azalarak 78.1 milyon TEP e düþmüþtür yýlýnda ise enerji tüketiminin yüzde 8 artarak 84.4 milyon TEP e ulaþmasý beklenmektedir. 44

55 Enerji tüketiminin 2001 yýlý kaynaklar itibariyle daðýlýmýnda yüzde 39.6 ile en yüksek paya sahip olan petrol ürünlerini sýrasýyla yüzde 19 ile doðalgaz ve LNG, yüzde 16.8 ile linyit, yüzde 10.8 ile taþkömürü, yüzde 6.2 ile odun, yüzde 2.6 ile hidrolik enerji ve ayný düzeydeki güneþ enerjisi kullanýmý takip etmektedir. Türkiye nin genel enerji durumu ve bu konuya iliþkin faaliyetlerin geliþimi aþaðýda özet olarak verilmiþtir. 45

56 1. Taþkömürü 1 milyar 126 milyon ton rezervi olan taþkömüründen 2000 yýlýnda 2 milyon 259 bin ton, 2001 yýlýnda 2 milyon 357 bin ton üretim olmuþtur yýlýnda taþkömürü üretiminin 2 milyon 500 bin tona ulaþacaðý tahmin edilmektedir. Taþkömürü tüketimi ise 2000 yýlýnda 17.6 milyon ton iken 2001 yýlýnda 12.8 milyon tona gerilemiþtir yýlýnda 13.7 milyon ton düzeyinde olmasý beklenmektedir. 2. Linyit Bugün için bilinen linyit kömürü rezervi 8 milyar 75 milyon ton civarýndadýr yýlýnda 60.9 milyon ton olan linyit üretimi, 2001 yýlýnda 63.4 milyon tona yükselmiþtir yýlýnda ise linyit üretiminin 65.6 milyon ton düzeyinde olmasý beklenmektedir yýlýnda 64.4 milyon ton olan linyit tüketimi, 2001 yýlýnda 64.9 milyon ton olmuþtur yýlýnda ise yüzde 3 oranýnda artýþla 66.9 milyon tonluk bir tüketim beklenmektedir. 3. Hidrolik Enerji ve Elektrik Ülkemiz hidrolik enerji potansiyelinin milyar KWh ý ekonomiktir. Ülkemiz elektrik enerjisi üretiminin önemli bir bölümü hidrolik ve termik enerji kaynaklarýndan yapýlmakta olup elektrik enerjisi kurulu gücü 2001 yýlý itibariyle 16 bin 623 MW ý termik, 11 bin 673 MW ý hidrolik ve 36.4 MW ý rüzgar ve jeotermal enerji olmak üzere toplam 28 bin 332 MW a ulaþmýþtýr. 46

57 Brüt elektrik enerjisi üretimi 2000 yýlýnda milyar KWh iken 2001 yýlýnda milyar KWh a düþmüþtür. Bu üretimin yüzde 28 i linyit, yüzde 40.4 ü doðalgaz olmak üzere yüzde 80.3 ünü termik santraller, yüzde 19.6 sýný ise hidrolik santraller gerçekleþtirmiþtir. Elektrik ihracatý 2000 yýlýnda 437 GWh iken, 2001 yýlýnda 433 GWh a düþmüþtür. Elektrik ithalatý ise, 2000 yýlýnda 3791 GWh iken 2001 yýlýnda 4579 GWh a yükselmiþtir. 47

58 2000 yýlýnda elektrik enerjisi tüketimi yüzde 7.8 artarken, kiþi baþýna düþen elektrik tüketimi 1450 KWh olmuþtur. Toplam elektrik tüketimi ise 2001 yýlýnda yüzde 1.2 azalýþla 97.1 milyar KWh a, kiþi baþýna elektrik tüketimi ise yüzde 2.4 azalýþla 1415 KWh a düþmüþtür yýlýnda toplam elektrik tüketiminin yüzde 6.1 artarak 103 milyar KWh ve kiþi baþýna düþen elektrik tüketiminin de yüzde 5.1 artarak 1487 KWh olacaðý tahmin edilmektedir yýlýnda, elektriðin yüzde 48.4 ü sanayide, yüzde 24.3 ü meskenlerde, yüzde 9.3 ü ticarette, yüzde 5 i genel aydýnlatmada yine ayný oranda resmi dairelerde ve yüzde 2.9 u tarýmda tüketilmiþtir. Grafik III-6 48

59 4. Ham Petrol Birincil enerji kaynaklarý içinde önemli bir yeri ve geniþ kullaným alaný olan petrolün ülkemizde bugün için ispatlanmýþ kalan üretilebilir rezerv miktarý 41.8 milyon ton civarýndadýr. Ham petrol üretiminde yýllar itibariyle görülen azalma, 2001 yýlýnda da devam etmiþ, 2000 yýlýnda 2 milyon 749 bin ton olan toplam ham petrol üretimi, 2001 yýlýnda yüzde 7.2 oranýnda gerilemiþ ve 2 milyon 551 bin ton olarak gerçekleþmiþtir yýlýnda ithalat da dahil olmak üzere rafinerilerde iþlenen ham petrol 25.8 milyon ton olmuþtur yýlý Ocak-Kasým döneminde 2 milyon ton ham petrol üretimi gerçekleþtirilirken rafinerilerde 21.9 milyon ton ham petrol iþlenmiþtir. 5. Diðerleri Nükleer santral için gerekli olan uranyum ve toryum cevher araþtýrmalarý için MTA Genel Müdürlüðünce bugüne kadar yapýlan çalýþmalar sonucunda 9 bin 129 tonluk bir uranyum rezervi saptanmýþtýr. Ýleriki yýllarda nükleer enerji sahasýnda önemli bir kaynak olarak düþünülen toryum yataklarý ise 380 bin tondur. Güneþlenme müddetinin en uzun bölgesi olan kuzey ve güney enlemleri arasýnda olan ülkemizin doðal güneþ enerjisi potansiyeli 88 milyar Ton Petrol Eþdeðeri olarak belirlenmiþtir. Güneþ enerjisi tüketimi yýllar itibariyle düzenli bir biçimde artmýþ, 2000 yýlýnda 2 milyon 22 bin TEP olan güneþ enerjisi kullanýmý 2001 yýlýnda 2 milyon 108 bin TEP e yükselmiþtir yýlýnda güneþ enerjisi tüketiminin 2 milyon 196 bin TEP olmasý beklenmektedir. Türkiye yüzeyine daðýlmýþ toplam 4 bin 500 MW lýk elektrik üretimine ve 31 bin 100 MW lýk ýsýtma amaçlý kullanýma elveriþli jeotermal enerji potansiyeli tespit edilmiþtir. 49

60 D. HÝZMETLER 1. Haberleþme 10 Ekim 1994 tarihinde ilk uydu TÜRKSAT-1B, 26 Eylül 1996 tarihinde ikinci uydu TÜRKSAT-1C, 1 Þubat 2001 tarihinde de TÜRKSAT-2A üçüncü uydu olarak hizmete girmiþtir. GSM cep telefonu hariç toplam telefon santral kapasitesi 2001 yýlýnda yüzde 2.6 oranýnda artarak 21 milyon 520 bin, 2002 yýlý Kasým itibariyle de 21 milyon 924 bin hata yükselmiþtir. GSM Cep telefonu abone sayýsý 2001 yýlýnda 18 milyon 502 bin kiþiden 2002 yýlý Kasým ayýnda yüzde 30.6 artýþla 24 milyon 172 bine ulaþmýþtýr. Telefon abone yoðunluðu yüzde 27 seviyesinde seyretmektedir. Kablolu TV abone sayýsý 2001 yýlýnda 908 bin 662 iken, 2002 yýlý Kasým ayýnda 943 bin 586 ya ulaþmýþtýr. Bilgisayarlararasý veri iletiþim gereksinimini karþýlamak için kurulmuþ olan paket anahtarlamalý veri iletiþim þebekesinde (TURPAK) ise abone sayýsý 2001 yýlýnda 15 bin 464 iken 2002 yýlý Kasým ayýnda 15 bin 472 olmuþtur. Telefon hizmetlerinden yararlanan kýrsal yerleþim yerleri sayýsý 2001 yýlýnda 52 bin 780, 2002 yýlýnýn Kasým ayý verilerine göre ise 52 bin 981 olmuþtur. 50

61 2. Turizm Ülkemize gelen turist sayýsý, 2000 yýlýnda 10 milyon 428 bin kiþi iken, 2001 yýlýnda yüzde 11.4 oranýnda artarak 11 milyon 619 bin kiþiye yükselmiþtir. Yurt dýþýna çýkýþ yapan vatandaþ sayýsý 2000 yýlýnda 5 milyon 284 bin kiþi iken, 2001 yýlýnda yüzde 8.1 oranýnda azalarak 4 milyon 856 bin kiþiye düþmüþtür yýlýnýn Ocak-Kasým döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre, gelen turist sayýsý yüzde 13.2 oranýnda artarak 12.7 milyon kiþi, yurtdýþýna çýkan vatandaþ sayýsý ise yüzde 4.1 oranýnda artarak 4.8 milyon kiþi olmuþtur yýlýnda turizm iþletme belgeli tesis sayýsý 1824 adet olup, bu iþletmelerdeki toplam yatak sayýsý 325 bin 168 adettir yýlýnda ise tesis sayýsý yüzde 9.5 oranýnda artarak 1998 e; yatak sayýsý ise yüzde 13.4 oranýnda artarak 368 bin 819 adede yükselmiþtir yýlýnýn Eylül ayý verilerine göre ise belgeli tesis sayýsý 2 bin 120 adede yükselirken, yatak sayýsý da 393 bin 374 adede ulaþmýþ bulunmaktadýr. 51

62 3. Ulaþtýrma 2001 yýlýnda önceki yýla göre toplam yurt içi yolcu taþýmalarý yüzde 8.5 azalýrken toplam yurt dýþý yolcu taþýmalarý yüzde 9.3 oranýnda artmýþtýr. Toplam yurt içi yolcu taþýmalarý 724 milyon 827 bin kiþiye düþerken toplam yurt dýþý yolcu taþýmalarý ise 25 milyon 826 bin kiþiye ulaþmýþtýr. Yurt içi yolcu taþýmacýlýðýnda en yüksek pay yüzde 88.1 ile kara yoluna ait iken, yurt dýþý yolcu taþýmacýlýðýnda yüzde 91.2 ile hava yoluna aittir yýlýnda toplam yurt içi yük taþýmasý yüzde 8.9 oranýnda azalarak 464 milyon 971 bin ton olmuþtur. Bu taþýmacýlýðýn yüzde 91.4 ü kara yolu ile gerçekleþtirilmiþtir. Toplam yurt dýþý yük taþýmacýlýðýnda 2001 yýlýnda yüzde 4.4 oranýnda bir azalýþ ile 121 milyon 598 bin ton yük taþýnmýþtýr. Bu taþýmacýlýðýn yüzde 93.3 ü deniz yolu ile gerçekleþmiþtir. 52

63 a) Hava Yolu Ulaþtýrmasý 2002 yýlý Kasým ayý verilerine göre ülkemizde sivil havacýlýk sektöründe 618 adet uçak hizmet vermektedir. Bu uçaklarýn 103 adedi kamuya, 136 adedi Türk Hava Kurumuna, 379 adedi de özel kiþi ve kuruluþlara aittir. Bir önceki yýla göre 2001 yýlýnda hava yolu ile yurt içi yolcu taþýmasý yüzde 24.6 azalarak 10 milyon 58 bin kiþi olurken, yurt dýþý yolcu taþýmasý yüzde 8.9 artarak 23 milyon 563 bin kiþi, toplam hava yolu yolcu taþýmacýlýðý ise yüzde 3.9 oranýnda azalarak 33 milyon 620 bin kiþi olmuþtur. Hava yolu ile 2001 yýlýnda toplam 763 bin ton yük taþýnmýþ olup bunun 592 bin tonu yurt dýþý, 171 bin tonu ise yurt içi taþýmalardan oluþmuþtur yýlýnýn Ocak-Kasým döneminde ise geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 2.6 oranýnda azalýþla toplam 31 milyon 498 bin yolcu taþýmasý, yüzde 9.7 artýþla 790 bin ton yük taþýmasý yapýldýðý tahmin edilmektedir. b) Deniz Yolu Ulaþtýrmasý 2001 yýlýnýn Aralýk ayý itibariyle Türk Deniz Ticaret Filosu toplam tonajý 9 milyon 542 bin dwt dur. Bu tonajýn 7 milyon 736 bin dwt unu yük gemileri, 1 milyon 757 bin dwt unu da tankerler oluþturmaktadýr. 300 grostonun üzerinde toplam 1022 adet gemi mevcut olup, bunun 137 adedi kamuya, 885 adedi de özel sektöre ait bulunmaktadýr. 53

64 Deniz yolu taþýmacýlýðýnda 2001 yýlýnda yolcu taþýmalarý bir önceki yýla göre yüzde 3.6 oranýnda artýþ kaydederek 1 milyon 332 bin kiþiye yükselmiþtir. Yük taþýmalarý ise yüzde 10.3 oranýnda azalarak 139 milyon 696 bin tona düþmüþtür. c) Demir Yolu Ulaþtýrmasý 8 bin 671 kilometre ana hattý ve 2 bin 269 kilometre tali hattý olan demir yolunda 2001 yýlýnda yolcu taþýmacýlýðýnda yüzde 10.6 oranýnda ve yük taþýmacýlýðýnda da yüzde 23 oranýnda azalýþ görülmüþtür. Yolcu taþýmalarý 76 milyon 322 bin kiþiye ve yük taþýmalarý ise 14 milyon 618 bin tona gerilemiþtir yýlý Ocak-Kasým döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre yolcu ve yük taþýmalarýnda yüzde 4.9 ve yüzde 3.4 gerileme olduðu tahmin edilmektedir. 54

65 d) Kara Yolu Ulaþtýrmasý Karayollarý Genel Müdürlüðü verilerine göre ülkemizin 63 bin 180 km olan kara yolu aðýnýn 31 bin 376 km si devlet yollarý, 29 bin 953 km si il yollarý ve 1851 km si otoyollardan oluþmaktadýr. Köy yollarý ise 2002 yýlý Kasým ayý itibariyle 280 bin 462 km dir yýlýnda karayolu ile yolcu ve yük taþýmacýlýðýnda bir önceki yýla göre sýrasýyla yüzde 8 ve yüzde 6.6 oranlarýnda azalýþ görülmüþtür. Yolcu taþýmalarý 639 milyon 378 bin kiþiye, yük taþýmalarý ise 431 milyon 493 bin tona düþmüþtür yýlýnda kara yolu araçlarýnýn sayýsý önceki yýla göre yüzde 2.5 artarak 7.3 milyon adete ulaþmýþtýr. Bu miktarýn yüzde 61.7 si otomobil, yüzde 16.1 i traktör ve yüzde 22.2 si de ticari araçlardýr yýlý Kasým ayý sonu itibariyle önceki yýla göre otomobil parký yüzde 1.2 artarak 4.6 milyon, ticari araçlar parký da yüzde 2.5 artarak 1.7 milyon adede ulaþmýþtýr yýlý Aralýk ayý sonu itibariyle traktör parký ise yüzde 0.1 artarak 1.2 milyon adet olmuþtur. 55

66 4. Ýnþaat 2001 yýlýnda kullanma izni alýnan yapýlarda 2000 yýlýna göre deðerde yüzde 52 artýþ olurken toplam inþaat alanýnda yüzde 5.4 ve yapý sayýsýnda yüzde 5.2 oranlarýnda azalýþ kaydedilmiþtir yýlýnýn ilk dokuz ayýnda ise geçen yýlýn ayný dönemine göre deðerde yüzde 6.4 artýþa karþýlýk toplam inþaat alanýnda yüzde 20.5 ve yapý sayýsýnda da yüzde 23.6 gerileme olmuþtur. 56

67 2001 yýlýnda yapý ruhsatý alýnan yapýlarýn deðerinde 2000 yýlýna göre yüzde 47.7 oranýnda artýþ olurken, toplam inþaat alanýnda yüzde 6.9 ve yapý sayýsýnda yüzde 2.2 oranýnda azalma gerçekleþmiþtir yýlýnýn ilk dokuz ayýnda ise geçen yýlýn ayný dönemine göre deðerde yüzde 38.8, inþaat alanýnda yüzde 53.7 ve yapý sayýsýnda da yüzde 56.2 oranlarýnda azalma görülmüþtür. 57

68 58

69 5. Þirketler ve Protesto Edilen Senetler DÝE nin verilerine göre 2002 yýlýnda 27 bin 929 adedi limited, 1973 adedi anonim, 117 adedi kollektif, 3 adedi komandit ve 820 adedi kooperatif olmak üzere toplam 30 bin 842 þirket kurulmuþtur. Bu þirketlerin 364 ü tarým, 223 ü madencilik, 7 bin 278 i imalat, 71 i enerji, 3 bin 487 si inþaat, 12 bin 36 sý ticaret, 2 bin 359 u ulaþtýrma, 744 ü mali aracý kuruluþ ve 4 bin 280 i de diðer hizmetlere aittir. Buna karþýlýk ayný dönemde, 568 i anonim, 168 i kollektif, 17 si komandit, 2 bin 742 si limited þirket ve 172 si kooperatif olmak üzere toplam 3 bin 667 þirket kapanmýþtýr. Diðer taraftan protestolu senet sayýsý 2000 yýlýnda 860 bin iken 2001 yýlýnda yüzde 6.4 oranýnda azalarak 805 bine düþmüþtür yýlýnda protesto edilen senetlerin tutarý cari fiyatlarla 1,1 katrilyon lira, sabit fiyatlarla 770 milyar lira olmuþtur yýlýnda ise protesto edilen senet sayýsý geçen yýla göre yüzde 38 azalarak 499 bin adede, tutarý da yüzde 26.8 azalýþla cari fiyatlarla 816 trilyon liraya düþmüþtür. 59

70 60

71 IV ÝÞGÜCÜ VE ÝSTÝHDAM 61

72 62

73 ÝÞGÜCÜ VE ÝSTÝHDAM A. NÜFUS 22 Ekim 2000 tarihinde yapýlan ve 26 Aðustos 2002 de kesin sonuçlarý açýklanan 2000 Genel Nüfus Sayýmý verilerine göre Türkiye nüfusu on yýllýk dönemde þehirlerde yüzde 30.8, köylerde yüzde 4.3 olmak üzere toplamda yüzde 20.1 artarak 67 milyon 803 bin 927 ye ulaþmýþtýr. Bu dönemde yýllýk nüfus artýþ hýzý binde e gerilemiþtir. Nüfusun yüzde 64.9 u þehirlerde, yüzde 35.1 i köylerde yaþamaktadýr. Nüfusun yüzde 49.3 ü kadýnlardan, yüzde 50.7 si erkeklerden oluþmaktadýr döneminde en yüksek nüfus artýþý yüzde 30.6 ile Marmara Bölgesinde olurken, bunu yüzde 28.1 ile Güneydoðu Anadolu Bölgesi izlemiþ; en düþük artýþ ise yüzde 3.7 ile Karadeniz Bölgesinde olmuþtur. Yapýlan hesaplamalara göre yýl ortasý nüfus 2001 yýlýnda 68 milyon 618 bindir. Grafik IV-1 63

74 NÜFUSUN CÝNSÝYETE GÖRE DAĞILIMI (Bin Kişi) Tablo IV-2 Toplam Nüfus % Kadın % 2/1 Erkek % 3/1 (1) Artış (2) Artış % (3) Artış % ,648 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kaynak : DİE Not : Artış oranları bir önceki döneme göredir. 64

75 65

76 B. YURT ÝÇÝ ÝSTÝHDAM 2001 yýlýnda sivil iþgücü Devlet Ýstatistik Enstitüsü nün Hanehalký Ýþgücü Anketlerine göre 22 milyon 269 bin kiþidir. Bunun 20 milyon 367 bin kiþisi istihdam edilmiþ olup iþsiz sayýsý 1 milyon 902 bin kiþidir yýlýnda yüzde 6.6 olan yýllýk iþsizlik oraný 2001 yýlýnda yüzde 8.5 e yükselmiþtir yýlýnýn bir, iki ve üçüncü dönemlerinde yüzde 8.6, yüzde 6.9 ve yüzde 8 olan iþsizlik oraný, 2002 yýlýnýn ayný dönemlerinde artarak sýrasýyla yüzde 11.8, yüzde 9.6 ve yüzde 9.9 olmuþtur. Eðitimli gençlerdeki iþsizlik oraný 2000 yýlýnda yüzde 21.9 iken 2001 yýlýnda yüzde 25.8 e çýkmýþtýr. Bu oran 2001 yýlý birinci döneminde yüzde 23.7 iken 2002 yýlýnýn ayný döneminde yüzde 29.4 e; 2001 yýlýnýn ikinci döneminde yüzde 23.2 iken 2002 yýlýnýn ayný döneminde yüzde 27.2 ye; 2001 yýlýnýn üçüncü döneminde yüzde 28.7 iken 2002 yýlýnýn ayný döneminde yüzde 31.1 e yükselmiþtir yýlýnýn üçüncü döneminde kayýtlý iþsiz sayýsý 2 milyon 373 bindir. 66

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2 III ÜRETÝM 33 34 ÜRETÝM Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. A. TARIM Ülkemizde tarým sektörünün GSMH daki payý yüzde 13.2, sivil istihdamdaki

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2005 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- III-

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR TÜRKÝYE ODALAR VE BORSALAR BÝRLÝÐÝ TOBB ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR Temmuz - Eylül 2007 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Ekonomik Araþtýrmalar ve Ýstatistik Müdürlüðü Sayfa düzeni ve baský Uzman Matbaacýlýk

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 Ü Ç AY L I K E KO N O M Ý K R A P O R 2 0 0 8 1987 N Ý S A N - H A Z Ý R A N 2 0 0 8 1986 NÝSAN-HAZÝRAN

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR TÜRKÝYE ODALAR VE BORSALAR BÝRLÝÐÝ TOBB ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR Ocak-Mart 2007 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Ekonomik Araþtýrmalar ve Ýstatistik Müdürlüðü Sayfa düzeni ve baský Uzman Matbaacýlýk 0.312.

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ 48 HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Bu Rapor MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2005 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. www.maliye.gov.tr/apk Ekim 2005 1500 Adet UYUM AJANS

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

VII PARA VE BANKA 105

VII PARA VE BANKA 105 VII PARA VE BANKA 105 106 PARA VE BANKA A. GENEL DURUM Uygulamaya konulan ekonomik program çerçevesinde 2000 yýlý para politikasýnýn temelini, yýl baþýndan itibaren 18 aylýk bir sürede döviz kurunun dönem

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2004

Türkiye Ekonomisi 2004 MAYIS 2004 Türkiye Ekonomisi 2004 2003 Yýlý Deðerlendirmesi 2004 Yýlý Beklentileri MÜSÝAD ýn Ekonomide Yeniden Yapýlanma Önerileri Bu rapor, MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu yönetiminde MÜSÝAD Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE KASIM 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER ARALIK 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 23 Aralık 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EKİM 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 KKTC EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 2 1. BÜYÜME HIZI VE GSYİH NIN BİLEŞİMİ... 2 2. EKONOMİNİN

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 6 Mart 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

ZMO RAPORU I: TARIM SEKTÖRÜNDE YALANLAR VE GERÇEKLER

ZMO RAPORU I: TARIM SEKTÖRÜNDE YALANLAR VE GERÇEKLER ZMO RAPORU I: TARIM SEKTÖRÜNDE YALANLAR VE GERÇEKLER Büyüme rakamlarý sanal mý? Tarýmda rakamlar çarpýtýlýyor mu? Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun açýkladýðý rakamlara göre, 2005 yýlýnda yüzde 7.6 büyüme

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE OCAK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM VIII FÝYATLAR 139 140 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2001 yýlýnýn Þubat ayýnda sabit kur sisteminin terk edilerek kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu Türk lirasýnýn yüksek oranda deðer kaybetmesi

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016 MART 2016 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 1 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ 2009 YILINA GÝRERKEN TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ ARALIK 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-12/479 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

ÝKÝNCÝ BÖLÜM DÜNYADAKÝ EKONOMÝK GELÝÞMELER

ÝKÝNCÝ BÖLÜM DÜNYADAKÝ EKONOMÝK GELÝÞMELER ÝKÝNCÝ BÖLÜM DÜNYADAKÝ EKONOMÝK GELÝÞMELER 173 174 DÜNYA EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ 2002 yýlýnda dünya ekonomisi jeopolitik, ekonomik ve mali piyasalardaki geliþmelerden olumsuz etkilenmiþtir. Yýlýn baþlarýnda

Detaylı

Ocak-Kasým Ýhracat (Milyon $) 102.061 112.502 %20 Türkiye Ýthalat (Milyon $) 164.985 220.233 %34. Mersin Hinterlandý 5.292 6.

Ocak-Kasým Ýhracat (Milyon $) 102.061 112.502 %20 Türkiye Ýthalat (Milyon $) 164.985 220.233 %34. Mersin Hinterlandý 5.292 6. YAYIN NO. 212-1 KASIM211 DIÞ TÝCARET 211 yılının Ocak-Kasım döneminde Türkiye de gerçekleştirilen ihracat, 21 yılının aynı dönemine göre %2 oranında artarak yaklaşık 123 milyar $ a, ithalat ise %33 oranında

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ Temmuz 13 Temmuz 14 Değişim % Oca.-Tem.13 Oca.-Tem. 14 Değişim % İHRACAT Konya 117.647 115.165-2,11%

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014

NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014 NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 214 213 YILI VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AYLAR İTHALAT ($) İHRACAT ($) OCAK 2.322.52 1.45.136 ŞUBAT 1.735.696 1.62.13 MART 1.346.793 1.41.747 NİSAN 1.443.495 2.82.915

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

YALOVA İŞ DÜNYASI EKONOMİK DURUM ANALİZİ

YALOVA İŞ DÜNYASI EKONOMİK DURUM ANALİZİ YALOVA İŞ DÜNYASI EKONOMİK DURUM ANALİZİ Aralık 2015 1 YALOVA İŞ DÜNYASI VE EKONOMİK DURUM ANALİZİ YALOVA İŞ DÜNYASI EKONOMİK DURUM ANALİZİ 2 3 YALOVA İŞ DÜNYASI EKONOMİK DURUM ANALİZİ YALOVA İŞ DÜNYASI

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor

Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor AYLIK RAPOR Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor Mevsimsellik ve geçişkenlik nedeniyle yıllık enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açıkta daralma devam ediyor. EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR Temmuz-Eylül 2006 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik Müdürlüğü ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR TOBB Yayın No. 2007 / 36 ISBN: 9944-60 027-X Sayfa Düzeni

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 09 Nisan 2014 Çarşamba Dünyada Enerji Görünümü Dünyada, artan gelir ve nüfus artışına paralel olarak birincil enerji talebindeki yükseliş hız kazanmaktadır. Nüfus artışının özellikle OECD Dışı ülkelerden

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 9 Ekim 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Mart 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2012 Mart 2013 Mart 2013 Ocak - Mart 2014 Ocak - Mart İHRACAT 1000 $ Konya 120.741 133.742 10,8 319.568

Detaylı

GÖSTERGELERİ > > PİYASALAR: TÜRKİYE NİN HABER

GÖSTERGELERİ > > PİYASALAR: TÜRKİYE NİN HABER TÜRKİYE NİN GÖSTERGELERİ > > HABER Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON PİYASALAR: Dokuz aylık borçlanma ve ödeme ile Eylül sonundaki stok 2007 Borçlanma 121,3 79,3 97,8 Borç ödemesi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 4 Mart 2016 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ekim 2012

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ekim 2012 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ekim 2012 EKONOMİ YAVAŞLAMAYA DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen 11.10.2012 Yönetici Özeti Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) Ağustos ayında Temmuz ayına göre yüzde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI BAŞBAKANLIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMASONUÇLARI GERÇEKLEŞME DÖNEMİ: 2009-2012 TAHMİN DÖNEMİ: 2013-2016

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EKİM 2013 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı