Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur."

Transkript

1 AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker (Ekim 2004)

2 ÇEVRENN NOTU Avustralya Yeni Güney Galler Eyalet Sayıtayı (The Audit Office Of New South Wales) tarafından Ekim 2003 de hazırlanan ve bu kurumun internet sitesinde istifadeye sunulan Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi balıklı ngilizce doküman bu özet çevirinin kaynaını oluturmaktadır. Adı geçen denetim raporunun önsözü, ikinci bölümü ve ekler bölümü çevrilmemitir. Genel Bilgi bölümündeki dipnotlar ve Hazinenin cevabı da özet çeviri metninin dıında tutulmutur. Keza, Performans Kriterlerine Kıyasen Yapılan Deerlendirmeler balıklı birinci bölümün orijinalindeki bazı paragraflar da çeviri metninde yer almamaktadır. Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri ilevsel bir doküman olduu kukusuzdur. Özet çeviri metninin Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu balamında Sayıtaya verilen faaliyet raporları hakkında görü bildirme görevinin daha iyi anlaılmasına ve yerli yerine oturtulmasına katkıda bulunacaı umulmaktadır. 1

3 Genel Bilgi 2

4 Yıllık raporlar Yıllık raporlar Devlet kurulularının kendi performanslarının hesabını Parlamentoya ve kamuoyuna vermelerine yarayan önemli bir mekanizmadır. yi performans raporlaması okuyuculara baarıları ve paranın deerinin karılıının alındıını deerlendirme imkanı verir. Performans raporlaması yetersizse, sonuç, hesap verme sorumluluunun, effaflıın ve açıklıın azalmasıdır. Mevzuat Yeni Güney Galler Hazinesinin levi Kamu Organları nceleme Komitesi Kamu Hesapları Komisyonu Bu Denetim Raporu 1985 tarihli (Bakanlıkların) Yıllık Raporları Hakkında Kanun, 1985 tarihli (Yasal Organların) Yıllık Raporları Hakkında Kanun ve bunlarla balantılı Yönetmelikler kuruluların yıllık raporlar hazırlamalarıyla ilgili gereklilikleri belirlemektedir. Yeni Güney Galler Hazinesi yıllık raporlama mevzuatına uygunluu salamak ve kamu sektörü raporlamasında iyi uygulama örneklerini tevik etmek amacıyla her yıl yıllık raporlardan seçilen bir örnei incelemektedir. Bunun yanı sıra, Yeni Güney Galler Hazinesi yıllık raporlarını hazırlamalarına yardımcı olacak rehberlerinden ve destek materyalden oluan internet sitesini kuruluların istifadesine hazır tutmaktadır. Çok yakınlarda, Yeni Güney Galler Hazinesi kurum planlaması ile performans yönetimi arasında daha iyi ba kurulmasının imkanlarını incelemitir. Kurulular daha sofistike performans ölçüm sistemleri oluturdukça ve çeitli kaynaklardan derlenen performans göstergelerini bütünletirdikçe sonuçlar: Yıllık raporları, Devlet Maliyet ve Kalitesi Konseyinin ve Babakanlıının Hizmet Gerçekletirme ve Baarı Raporlarını, Yeni Güney Galler Hazinesi ile yapılan Hizmet ve Kaynak Tahsis Sözlemelerini, Parlamentoya sunulan Bütçe Dokümanlarını, beslemelidir. Kamu Organları nceleme Komitesi yıllık raporların kalitesi hakkında dört inceleme yapmıtır. 15 adet yıllık rapor hakkındaki en son inceleme; kuruluların son yıllarda performans raporlamasında bazı gelimeler salamalarına ramen, baarısız durumları raporlama yönünde süregelen bir isteksizlik olduunu göstermitir.nceleme, ayrıca, daha önceki tavsiyelere ramen, yıllık raporlama mevzuatının deimeden kaldıına ve hesap verme sorumluluundaki çada gerekleri ve kamu raporlamasındaki iyi uygulama standartlarını yansıtmadıına iaret etmitir. Kamu Hesapları Komisyonu 1996 yılında kamu sektörü yıllık raporlarına ilikin en son incelemesini gerçekletirmitir. Komisyon performans raporlaması ile ilgili olarak bazı yasal reformlar yapılması tavsiyesinde bulunmusa da bu reformlarda bir ilerleme salanamamıtır. Bu rapor, Parlamentoya 1999 ve 2000 yıllarında sunulan Temel Performans Göstergeleri ve Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi balıklı daha önceki denetim raporlarımızın devamıdır yılındaki denetimde, performans bilgilerinin baımsız dorulamasının yapılmasının yasal bir gereklilik olması tavsiyesinde bulunmutuk. Ayrıca Batı 3

5 Avustralya Eyalet Sayıtayı nın sadece göstergelerin doruluunu denetleme yetkisine deil, ama aynı zamanda bu göstergelerin uygunluunu ve kuruluun ana mevzuatını yansıttıını dorulama yetkisine sahip olduuna iaret etmitik. Yeni Güney Galler de, baımsız incelemeye tabi finansal bilgilerin aksine, kurulular tarafından raporlanan performans bilgilerinin geçerli ve güvenilir olduunun teminatı bulunmamaktadır. Bu denetimde performans raporlamasına ilikin yi Uygulama Rehberimize kıyasen sekiz kuruluun yıllarına ilikin yıllık raporlarını inceledik. Aldıımız örnek u kuruluları kapsadı: Düzeltici Hizmetler Kurumu (Bakanlıı) Mineral Kaynaklar Kurumu (Bakanlıı) Spor ve Bo Vakitleri Deerlendirme Kurumu (Bakanlıı) Yeni Güney Galler Polisi Eyalet Seçim Ofisi Merkezi Sydney Alan Salık Servisi Güney Batı Sydney Alan Salık Servisi Denetim Kanaati Esas itibariyle 2000 yılından bu yana yıllık raporların kalitesinde bazı iyiletirmeler yapılmı olduunu saptadık. Kuruluların çou u anda kilit özellikteki çıktılarını ve sonuçlarını raporlamakta, performans verilerini ve trendlerini vermekte ve hem nitel hem de nicel performans ölçülerini kullanmaktadır. Ancak, yıllık raporlardaki performans bilgilerinin kalitesinde ciddi ölçüde çeitlilik söz konusudur. Bazı kurulular hala çıktılardan ve sonuçlardan çok faaliyetlerin ve projelerin raporlanmasına odaklanmaktadır. Öte yandan kurulular hala dengeli rapor üretiminde önemli sorunlarla karı karıyadır. Somut performans hedeflerini belirleyen, baarısızlıkları beyan eten veya deerlendiren, maliyetleri çıktılarla balantılandıran veyahut kıyaslama anlamında karılatırmalar yapan kuruluların sayısı azdır.. u üç faktörün yıllık raporların u andaki durumuna etkide bulunduu izlenimi edinilmektedir: Performanstaki baarısızlıkların yada problemlerin raporlanmasındaki isteksizlik Performans raporlamasının politik ortamda vuku bulması yi raporlama için az sayıda tevikin, kötü raporlama için ise pek az yaptırım bulunması. yiletirme çin Fırsatlar larımız ııında kuruluların yıllık raporlarının saydamlıını ve hesap verme sorumluluunu aaıdaki hususları yerine getirerek gelitirebileceine inanıyoruz: Kurumsal planlarda kullanılanlarla tutarlı olan ve dı paydaların ihtiyaçlarını karılayan yıllık rapor performans ölçülerinin kapsamlı bir izlemesinin yayımlanması Kaynakların ve stratejilerin sonuçları nasıl etkilediini göstermek amacıyla mali ve mali olmayan bilgilerin bütünletirilmesi 4

6 Kıyaslama anlamında karılatırmalar yapılması Somut hedefler belirlenmesi Baarısızlıkların yada yetersizliklerin beyan edilmesi ve deerlendirilmesi Son üç ile be yılı kapsayacak ekilde kilit nitelikteki göstergelerle ilgili trend verilerinin yayımlanması ve sonuçların deerlendirilmesi. Tavsiyeler Hükümete: Yeni Güney Galler Hazinesinin 1998 tarihli Yeni Güney Galler Mali ve Yıllık Raporlama Mevzuatı Hakkında Ana nceleme balıklı dokümanında ana hatları çizilen öneriler çerçevesinde yıllık raporlama ile ilgili yasa ve yönetmeliklerde deiiklikler yapması, 2000 yılı performans denetimi dolayısıyla tavsiye ettiimiz üzere kurulular tarafından raporlanan performans bilgilerinin baımsız dorulanmasına ilikin yasal düzenlemeleri uygulamaya koyması, tavsiyelerinde bulunuyoruz. Her bir denetim kriterine kıyasen yapılan deerlendirmeler birinci bölümde sunulmaktadır. Her kuruluun yıllık raporu ile ilgili bulgular ikinci bölümde yer almaktadır. 5

7 1. Denetim kriterlerine kıyasen yapılan deerlendirmeler 6

8 1.1. Amaçların açık, net ve ölçülebilir olması Ana Hedefler ve Amaçlar Yıllık rapor kuruluun yönetiim, yönetim ve hesap verme çerçevesinin bir parçası olmalıdır. Rapor, kurumsal plan ve bütçe ödeneklerini deerlendirmek üzere kullanılan bilgiler arasında açık ve seçik balantılar bulunmalıdır. Açık ve net raporlama, ölçülebilir amaçlar Yıllık raporların çou kuruluun hedefleri ve amaçları hakkında bilgiler vermekte olup bütün kurulular faaliyetlerin ve fonksiyonların genel bir özetini yapmıtır. Ancak bütün yıllık raporlar kurumsal planın muhtevasını yansıtmamaktadır. Amaçlar uygun, spesifik olmalı ve mümkünse toplum, çevre ve ekonomi üzerindeki etkileri tanımlanmalıdır. Daha önemlisi, amaçların ölçülebilir olması gerekir. Eer amaçları belirsizse veyahut çok genel ifadelerle belirtilmise, kuruluun neyi gerçekletirmeyi hedeflediini belirlemek yıllık raporun okuyucusu açısından mümkün deildir. Yıllık raporlardaki amaçların kalitesi karııktır. Bazı amaçlar, bu amaçların, çıktıların ölçülmesinde ve raporlamasında kullanılmasını imkansız kılacak genel ifadelerle belirtilmitir. 1.2 Çıktılara ve sonuçlara odaklanılması Yıllık rapor kuruluun neyi gerçekletirmeyi planladıının neyi gerçekletirdiinin ve neyi gelecekte gerçekletirmeyi hedeflediinin net bir deerlendirmesini yapmalıdır. Sunulan çıktılar ve gerçekleecek sonuçlar bunun kapsamındadır. Mali ve mali olmayan bilgilerin bütünletirilmesi Yıllık raporların hepsi planlananlarla ve gerçekleenlerle ilgili bazı deerlendirmeleri içermektedir yılındaki denetimimizden bu yana performans bilgilerinin nicelii artmı olmasına ramen, çou durumda kuruluun verimliliini ve etkililiini deerlendirmek için yeterli deildir. Kurulular faaliyetleri ve çıktıları sık sık raporlamaktadır. Sonuçların raporlanması daha büyük bir sorun tekil etmektedir ve çok az kurulu iyi uygulama örneklerini yerine getirmektedir. Çıktıların onları gerçekletirmekte kullanılan kaynaklara referansta bulunmadan çıktıların deerlendirilmesi paydalarda gerçekçi olmayan beklentiler yaratabilir. Ayrıca bir programın yada faaliyetin paranın deerinin karılıını temsil edip etmediinin deerlendirilmesi de zor olur. Kurulu yıllık raporlarında çok miktarda mali bilgi bulunmakta ise de, çok azı maliyetlerle çıktılar arasındaki ilikiyi göstermektedir. 7

9 1.3 Beklentilere kıyasen çıktıların deerlendirilmesi Hedeflere dayalı raporlama Kurulu tarafından belirlenen hedefler, okuyuculara kuruluun performansındaki baarısını yada baarısızlıını deerlendirebilmesine imkan veren ölçüleri sunmalıdır. Kuruluların çou kendi yıllık raporlarında kilit performans göstergeleri ile ilgili hedeflere sahip deildir. Bu tür durumlarda çıktıların baarıyı mı yoksa baarısızlıı mı gösterdiini deerlendirmek mümkün olmamıtır. Hedeflerin söz konusu olduu hallerde, bu hedeflerden bazıları bunları anlamsız kılacak ekilde belirsiz bırakılmı ve sayılandırılmamıtır. 1.4 Raporlamanın eksiksiz ve aydınlatıcı olması Performans raporlaması: Kuruluun kilit fonksiyonlarını ve programlarını kapsadıında, Önceki yıllık raporda tanımlanmı hedeflere kıyasen performans hakkında bilgi verdiinde, Hem baarıyı hem de baarısızlıı dürüst ekilde kapsadıında, Mukayeseli (çok yıllı trend) verileri ve zaman zarfındaki deiikliklerin deerlendirilmesini ve analizi içerdiinde eksiksiz ve aydınlatıcıdır. Baarısızlıkların ve baarıların raporlanması Raporlardaki bütün bilgiler tam deildir ve dolayısıyla okuyucularda kuruluun fiilen neyi gerçekletirdii hakkında üphe uyandırmaktadır. Yıllık raporlardan be tanesi be yıllık dönem zarfındaki kilit çıktıları performansın zaman içinde mukayesesine imkan verecek ekilde göstermektedir. Performans bilgilerinin bir özeti ve grafikler genellikle raporun baında verilmitir. Ancak, bütün kurulular bu trendleri deerlendirmemi veya çıktıların analizini yapmamıtır ve bu durum da trendlerin olumlu mu yoksa olumsuz mu olduu konusunda hüküm vermeyi zorlatırmaktadır. Yıllık raporlar hem baarıları hem de baarısızlıkları dürüst ekilde kapsamına almalıdır. Güçlü performans raporlaması dürüst ve tarafsız bilgileri sunar ve okuyucuda raporlamanın içerii hakkında güven uyandırır. Bazı kurulular baarısızlıkları beyan etmiler ve deerlendirmilerdir. Örnein Spor ve Bo Vakitleri Deerlendirme Bakanlıı, yıllık raporunda, aırı bütçe harcamasını raporlamı ve bunun etkilerini deerlendirmitir. 8

10 1.5 Zaman zarfındaki deiikliklerin açıklanması Performans bilgilerinin, okuyuculara performanstaki trendleri, örnein hizmetlerin iyiletiini mi yoksa gerilediini mi deerlendirme imkanı verecek ekilde bir yıldan dierine istikrarlı olarak raporlanmalıdır. Göstergelerin deitirilmesi Önemli deiiklikler açıklanırsa, gereksiz göstergelerin dıta bırakılması yada göstergelerde deiiklie gidilmesi hesap verme sorumluluunu yada güveni azaltmaz. Kuruluların çou ve yıllarında aynı veyahut en azından benzer performans ölçü setini yayımlamıtır. Bu tür istikrar, okuyucuların zaman zarfındaki performansı mukayese etmelerine yardımcı olmaktadır. Ancak, göstergelerde deiiklik yapılmısa, kurulular her zaman deiikliklerin gerekçelerini açıklamamılardır. Gerektii ekilde yapılan açıklamalar olmazsa, kuruluların hangi çıktıları raporlayacakları konusunda seçici olmaları riski vardır. 1.6 Paranın deerinin karılıı ve kıyaslama Paranın deerinin karılıını raporlarken kurulular: Hedef kitleyi yada müteri temelini tanımlamalı, Müterilere salanan ana çıktıları ve sonuçları belirlemeli, Salanan ana çıktıların ve mümkünse, sonuçların maliyetlerini açıklamalı, Faaliyetlerini aynı yada dier bölgelerdeki veyahut da özel sektördeki benzer organizasyonlarla mukayese etmelidirler. Kuruluların hiç biri çıktıları dier bölgedeki yada eyaletteki benzer organizasyonlarla veyahut da ulusal ortalamalarla kıyaslamamıtır. Salık hizmetleri, düzeltici hizmetler, itfaiye ve polis hizmetleri, örneklerinde olduu gibi, dier bölgelerdeki mukayese edilebilir verilere kolaylıkla eriilebilir olunduunda bile bu durum söz konusudur. 1.7 Eriim ve enformasyon Bir kuruluun yıllık raporu, Parlamento ve vatandalar için kuruluun performansını ve kamu parasını ne kadar iyi harcadıını deerlendirmede temel bir araç olduu için kolaylıkla eriilebilir olmalıdır. Birisi hariç 2003 yılında incelenen kuruluların tamamı yıllık raporun bir kopyasını kendi internet sitelerine koymulardır. Yıllık raporun internette yer alması olanaklı olunca, çou kurulu geçmi be yıla ilikin raporlarının birer kopyasını internet sitelerinde yayımlamılardır. 9

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar-

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar- Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü -- Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi 5. Grup Mart 2004 ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü --

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 ISSN 1300-1981 Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman

Detaylı

Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI

Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi : 4 Kanada Sayıştayı Performans Denetimi El Kitabı Çeviren Sacit Yörüker Uzman Denetçi Eserin Özgün Adları Value-for-Money

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

ÜÇÜNCÜ SEKSYON P.G. VE J.H. BRLEK KRALLIK DAVASI. (Bavuru No. 44787/98)

ÜÇÜNCÜ SEKSYON P.G. VE J.H. BRLEK KRALLIK DAVASI. (Bavuru No. 44787/98) ÜÇÜNCÜ SEKSYON P.G. VE J.H. BRLEK KRALLIK DAVASI (Bavuru No. 44787/98) KARAR STRAZBURG 25 Eylül 2001 P.G. ve J.H. Birleik Krallık Davası, 2 Aaıdaki isimlerden oluan Avrupa nsan Hakları Mahkemesi (Üçüncü

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

Şener GÖNÜLAÇAR. sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ

Şener GÖNÜLAÇAR. sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ İç Denetimin Bürokratik Serencamı * Şener GÖNÜLAÇAR sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ Son yıllarda Türkiye de, geleneksel kamu yönetimi anlayışından çağdaş kamu yönetimi anlayışına geçmek yönünde bir

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

Gerçek Yaamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza

Gerçek Yaamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza PKI Risks in Real World and Digital Signiture in Turkey XI. I-NET`06 21-23 December 2006, Ankara. Abstract R. Zilan, G. Yalcin, A. Battal Use of Public Key Infrastructure (PKI) is based of secure communication

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Mülteci Savunuculuk & Destek Programı stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Kasım 2007 RAPORLA LGL ÖN BLG Helsinki Yurttalar Dernei (hyd) bu raporu, rapor yayımlanmadan

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DENZBANK ANONM RKET YÖNETM KURULU BAKANLII NDAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 290,000,000,000,000.- (ikiyüzdoksantrilyon)tl sından 316,100,000,000,000.-

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI

KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI (16.08.2011/28027 RG) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 64 üncü maddesinde, iç denetçi bu görevlerini,

Detaylı

Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi

Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi INTOSAI: Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi Çeviren Baran Özeren Uzman Denetçi 12. Gr. 10 Temmuz 2006 İçindekiler Önsöz.... 1 Giriş..... 3 1. İç Kontrol... 6 1.1 Tanım... 6 1.2 İç Kontrolun Etkinliğinin

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı