YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI"

Transkript

1 POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan bahsedilen yeni bir kavram ortaya ç kt : Mortgage. Sözcük anlam yla mortgage (mort: immobile, tafl nmaz; gage: rehin; tutu) MK 881 anlam nda tafl nmaz rehni, ipotek demektir. potek tafl nmaz rehninin üç çeflidinden biridir ve kiflisel bir alaca n güvence alt na al nmas amac n güder ve ayni bir teminatt r. MK 881 e göre ipotek halen mevcut veya henüz do mam fl olmakla birlikte do mas kesin veya olas bir alaca güvence alt na almak amac yla kurulur. potek güvence alt na al nan alaca a ba l bir hakt r. Bir alaca güvence alt na almak için ipotek kurulunca borçlunun kiflisel sorumlulu u devam eder, bu sorumlulu un yan nda tafl nmaz ile sorumluluk do mufl olur (2). Bu flekilde ipotek borçlusu hem kiflisel malvarl yla hem de tafl nmazla sorumlu olur; alacakl tafl nmaz satarak alaca n tamamen elde edemezse borçlunun kiflisel malvarl na da baflvurabilir. pote in, sözleflmeden do an borç iliflkisindeki borçlunun tafl nmaz üzerinde kurulmas koflul de ildir. Üçüncü bir kiflinin gayrimenkulü üzerinde de ipotek kurulabilir. Tasar ya göre mortgage sistemi Konut finansman kurulufllar n n ipotek finansman kurulufllar ndan kaynak temin ederek tüketicileri akdedilen konut kredisi sözleflmeleriyle finanse etmek, konut üzerinde tesis edilen ipote in sadece ayni bir teminat olmas ndan ç kar larak ticaret hayat nda tedavül arac olmas n sa lamak t r. Ülkemizde kanunlaflt r lmak ve uygulamaya konmak istenen sistem, mortgage in sözcük anlam yla karfl l olan ipotek de ildir, ipotek anlam na gelen mortgage sadece bu sistemi di erlerinden ay ran belirleyici unsurdur. Türk Dil Kurumu tutulu sat fl ifadesini önermektedir. Banka tüketiciye evi sat n almas için para verir, tüketiciyi finanse eder, yoksa (1) stanbul Barosuna kay tl avukat, stanbul Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans ö rencisi (2) Tuor/Schyder/jaggi s. 641 O uzman sy. 681 dn. 10 dan naklen.

2 948 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 evin mülkiyeti bafllang çta bankaya ait olup da, borç bitti inde evin mülkiyeti tüketiciye geçmez; tüketici bafltan beri evin malikidir; dolay s yla banka ile tüketici aras ndaki sözleflme bir sat fl de il, kredi açma sözleflmesi oldu undan tutulu sat fl deyimi sistemi yans tan do ru bir ifade de ildir. Biz çal flmam z n geri kalan bölümünde mortgage ya da Türk Dil Kurumunun önerdi i tutulu sat fl de il, ipote e dayal konut finansman kullan laca z. pote e dayal konut finansman Almanya (3) gibi tek bir kanunda de- il, Sermaye piyasas kanunu, cra flas Kanunu, Tüketici Kanunu gibi farkl kanunlarda de ifliklik yap lmas n öngören Konut Finansman na iliflkin Çeflitli Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na dair Kanun la düzenlenmektedir. Sistem bir ipotek bankac l de il; Anglo-Amerikan konut edindirme sistemi getirmektedir. Bu iki sistem aras ndaki temel fark yabanc sermayeyi çeken bir ikincil piyasan n Anglo-amerikan sisteminde var omas d r. Zaten ipotek bankac l sisteminin oldu u ülkeler de son y llarda ikincil piyasa yaratma çabas na giriflmifllerdir. Henüz ülkemizde yasalaflmam fl olan tasar 2005 y l nda ortaya ç km fl bir düflünce de ildir, uzun y llardan beri iktisat çevrelerinde Türkiye de uygulanabilirli i, hangi model olmas gerekti i üzerinde tart fl lagelmektedir. Her ülkenin ekonomik durumu, halk n gereksinim ve beklentileri, sosyal yap s vs. birbirinden farkl oldu undan bu olgular dikkate al - narak ç kar lan kanunlar da, temel sistem ayn olmakla birlikte, birbirinden farkl d r. Çal flmam zda önce iki temel konut finansman modeline de inilecek, sonra tasar da öngörülen ve konut finansman sistemini oluflturan temel kavramlar, öngörülen yenilikler ve son olarak da tasar n n amaçlar birincil piyasa esas al narak anlat lacakt r. potek Bankac l Sistemi (4) sviçre de uygulanan rehinli tahvil sisteminde iki merkez bulunmaktad r. Bu merkezler bankalar n kat l m yla oluflturulmufl bir üst kurulufltur. Rehinle teminat alt na al nm fl tahvil anlam nda rehinli tahviller (5) bu üst kurulufllar taraf ndan piyasaya ihraç edilmekte ve üye bankalar için gelir oluflturmaktad r. Almanya da 23 tanesi özel olmak üzere 45 adet ipotek bankas pfandbrief ihraç etme yetkisini haizdir. Bu saf ipotek bankalar n n yan s ra iki adet de faaliyet alanlar daha genifl olan kuruma da ayn yetki verilmifltir. Yani önemli olan tahvil ihrac n bizzat kredi kurumunun yap yor olmas d r. sviçre de 1998 de de ifltirilen 1930 tarihli potek Bankas Kanununa göre rehinli tahvil ihrac ile elde edilecek gelir, bu üst kurulufllar taraf ndan kendi üyeleri olan bankalara - gayrimenkul ve- (3) Hyphotekenbankgesetz (4) S. Hök agm, O. Stöcker ags s. 1-8 (5) Pfandbriefe.

3 pote e Dayal Konut Finansman yada Mortgage Ifl l Egemen 949 ya menkul rehniyle teminat alt na al nm fl alacaklar teminat teflkil etmek üzere - kredi olarak tahsis edilmesi gereklidir (6). Görüldü ü gibi ipotek bankac l sisteminin iflleyifli basittir; Bizzat konut kredisini sa layan kredi kurumlar piyasaya tahvil ç kararak sermaye oluflturur ve bankalar n tesis etti i gayrimenkul rehni karfl l kredi vererek alacaklar n teminat alt na alm fl olur. Anglo-Amerikan Konut Finansman Sistemi Amerikan konut finansman piyasas n n geliflmesi hukuk sistemlerinde her aile yeterli konut edindirme amac yla kredi ihtiyac olan al c y kredi veren finans kurumunu ve bu konuda yat r m yapanlar destekleyen baflta tüketiciyi koruyucu,destekleyici, finans kurumlar n n mali s k nt - ya düflmesini, iflas etmesini önleyici düzenlemeler getirilmifl, tedbirler al nm flt r (7). Amerika daki konut finansman sisteminin dört ana unsuru vard r, bunlar: a. Fon sa layanlar (sermaye yat ranlar, yat r mc lar) b. Kredi kurumlar (bankalar, finans flirketleri vs.) c. nflaat flirketleri ç. Tüketicilerdir. Ancak sistemi destekleyen iki kurulufl da sistemin daha iyi ifllemesini sa lamaktad r; sigorta flirketleri ve gayrimenkul de erleme ve dan flmanl k uzmanlar flirketleri (8). ABD de kredi kurumlar tüketiciye kredi vermekte, gayrimenkul üzerinde bir ipotek tesis edilmekte, hem teminat n koflullar n n belirtildi i hem de borçlunun ödeme taahhüdünde bulundu u bir ipotek senedi haz rlanmakta ve devlet taraf ndan desteklenen ve ikincil piyasay oluflturan üç kurumdan (9) birine sat lmaktad r. K ta Avrupas ndaki (ve dolay s yla Türkiye deki) ipotek belgesinden farkl olarak tedavül edebilmektedir. Ancak tedavül eden bu ipotek belgesinin hukuki niteli i Common Law (10) ve Equity Law (11) da farkl l k göstermektedir. Common Law da bu belgenin baflkas na geçmesi belgede mündemiç haklar n tümünün temliki anlam - (6) Özer Seliçi, syf. 89 Mortgage pote e dayal Uzunvadeli konut kredisi semineri 2001 ktisadi Araflt rmalar Vakf & AXA Oyak Sigorta. (7) Amerika Parlamento Bütçe Bürosu - (8) Küçükkocao lu, G. agm AV 2001 semineri. (9) Fannie Mae sermaye piyasalar ndan borçlanarak tüketicilere do rudan konut kredisi veren finans kurulufllar na kaynak temin eder. Sigortal kredileri devralarak kredi verenlere kaynak sa lar. Freddie Mac 1970 y l nda kurulmufltur. potekleri sat n al r, alacak havuzunu paketler ve garantiledi i menkul k ymetlerin yat r mc lara sat fl n gerçeklefltirir. Gannie Mae tamamen devlete ait ve tüketicilerin borçlar n vadesinde ödememe riskini sigorta alt na alan kurulufltur. Sistemin ifllemesinde taksidini ödeme güçlü ü çeken kiflilerin kredilerinin Gannie Mae taraf ndan sigortalanmas yla bu önemli sorun bertaraf edilir. (10) Common Law mahkeme kararlar yla oluflan bir yarg ç hukukudur Içeri i bak m ndan ülkenin eski örf adet hukukuna dayan r. Ergun Özsunay Medeni Hukuka Girifl 1989 s (11) Hakkaniyet anlam na gelen equity Chancellor MAhkemesin taraf ndan oluflturulan ve hakkaniyeti gerçeklefltirmek amac n güden kurallardan meydana gelir Do rudan do ruya yarg c n vicdan na dayanan hakkaniyet kurallar Common Law a gore daha esnek ve daha az flekilcidir. Örf ve adet hukukuna dayanmamas bak m ndan daha az flekilcidir. Özsunay, E. a.g.e s.59-60

4 950 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 na gelmekteyse de Equity Law da sadece teminat hakk geçer (12). Böylece kredi kurumlar tüketiciden alacaklar n üzerinde tutmamakta, devlet destekli kurulufllar na temlik ederek temin ettikleri kaynaklar yeni konut kredilerinin verilmesinde kullanmaktad r. potek tesisi Amerika n n iktisadi yap s nda büyük rol oynar. potekler ticari bir senede ba l d r ve kolayca baflkalar na devredilebilir. Amerika daki Federal Housing Administration (Devlet skan daresi, ülkemizdeki Toplu Konut daresi ile benzer yap da) bu üç kurumu yöneterek ipotek karfl l kredi vermeyi, ev sat n al m n ve yap m n teflkil eder. Bu kurumlar bankalardan çok say da ipotek ile teminat alt na al nm fl alacak sat n al r ve yat r mc lara ipote e dayal menkul k ymet ihraç eder. Bu bankalara ipotekli alacaklar n devir neticesinde temin ettikleri kaynakla yeniden kredi vermesine ve böylece daha çok ipotek tesis etmesine olanak verir. nsanlar ev al p satar ve bu da piyasan n canlanmas n sa lar. Bu arada yat r mc lar yüksek faizli düflük riskli gelir elde ederler, bu da ipote e dayal menkul k ymetlerde Maliye Bakanl n n stopaj vergisi almamas gibi nedenlerle de daha avantajl d r. Yat r mc lar genel olarak yabanc flirketlerdir, bu flekilde yurtd fl ndan para ak fl da sa lanmaktad r (13). O halde Anglo-Amerikan kökenli finansman sisteminde ipotek piyasas nda 2 türlü piyasa vard r: Birincil piyasa kredi kurulufllar n n kiflilere verdi i kredilerden oluflur. kincil piyasada ise devlet destekli kurumlar (ülkemizde haz rlanan tasar da bu tür bir devlet deste i sa lanmam flt r) bu kredileri sat n al p ipotek ile teminat alt na al nm fl kredi alacaklar ndan bir havuz oluflturur ve bu havuzdaki alacaklardan oluflan varl menkul k ymet haline dönüfltürerek ipote e dayal menkul k ymet ç kartarak yurt d fl ndan veya içinden ikincil piyasadaki yat r mc lara satar. Burada al c lar sermaye sahipleri, tahsil etti i primleri kullanarak yat r m yapmak isteyen emeklilik fonlar ve sigorta flirketleridir. Orta s n f tüketiciyi hedef alan y la yay lan kira öder gibi düflük taksitle sunan bu sistemle Amerikal lar n %65 i ev sahibi olmufltur (14). Türkiyede konut finansman n n geliflimi A. Genel olarak Ülkemizde konut finansman genellikle tüketicilerin kendi birikimleri (do rudan finansman) yak nlar na veya konut sat c s na borçlanma fleklinde ya da yap kooperatiflerine üye olmak suretiyle yap lmaktad r. Kentlerde tüketiciler yap kooperatiflerine üye olarak ya da konut müteahhitlerine borçlanarak ya da kendi evlerini kendileri yapmak suretiyle ev (12) Özer Seliçi a.g.e s.86 (13) (14) Rabia Algan agm.

5 pote e Dayal Konut Finansman yada Mortgage Ifl l Egemen 951 sahibi olmaktad rlar. Evlerin yap m nda bir kalite standard yoktur. Toplu konut idaresi (TOK ) ticari bankalar (Emlak Bankas vs.) yada sosyal güvenlik kurumlar ve dayan flma sand klar n n konut edindirme projeleri olmufltur. Ancak bunlara da faizlerin ve taksit tutarlar n n yüksek olmas veya en fazla otuz aya kadar kredi vermeleri nedeniyle çok k s tl say da kifli baflvurabilmektedir. Konut hakk anayasal bir hakt r, AY m 57 ye göre Devlet, flehirlerin özelliklerini ve çevre flartlar n gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyac n karfl layacak tedbirleri al r, ayr ca toplu konut teflebbüslerini destekler. Bu flekilde anayasa kiflilerin ve ailelerin insan haysiyetine yak fl r flekilde konut edinmeleri ve yaflamalar n sa lama görevini devlete yüklemektedir. Tasar da bu ilke do rultusunda yorumlanmal d r. H zl nüfus art fl ve ülkemizde yaflayan insanlar n ço unun ev sahibi olmad düflünülürse büyük bir konut talebinin olaca aç kt r. Tasar ya göre; belli bir peflinat ödeyen tüketici bankadan evin geri kalan bedeli için uzun vadeli, düflük faizli kredi alabilecek, böylece inflaatlar artacak, inflaat sektörüne ba l yan dallar (yap malzeme flirketleri, çimento fabrikalar vs.) canlanacak, bunun yan nda tüketicilerin yat r mda kullanmad klar birikimleri piyasaya girecek (tedavül edecek), bankalar ipotekle teminat alt na ald klar alacaklar n bir üst kurulufla aktaracaklar ve bu kurulufllar da oluflan alacak havuzuna dayal tahviller ç kararak (ihraç ederek) özellikle yurtd fl sermayeyi ülkeye çekeceklerdir. Ancak bunlar n gerçekleflmesi için her fleyden önce ABD deki gibi kredi kurulufllar na fon sa layan devlet destekli bir kuruluflun oluflturulmas gerekir. Bu genel aç klamadan sonra tasar da düzenlenen sistem do rultusunda önce birincil piyasa incelenecek, bunun devam nda ikincil piyasan n oluflturulmas sürecine de inilecektir. B TASARI DO RULTUSUNDA KONUT F NANSMANI S STEM N N OLUfiTURULMASI a. Konut Finansman Kavram Tasar da konut finansman SPK ya ek madde getiren 12. maddede düzenlenmifltir. Buna göre; konut finansman konut edinmeleri amac yla tüketicilere kredi kulland r lmas, konutlar n finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanmas, sahip olduklar konutlar n teminat alt nda tüketicilere kredi kulland r lmas d r. Maddede hem finansal kiralama hem de ipote e dayal uzun vadeli konut finansman düzenlenmifltir. Niteliksiz konut üretimi, plans z kentleflme, kay t d fl l k, kiralar n yüksekli i gibi sorunlar n önüne geçmek bu kanunun temel hedeflerindendir. Konut Finansman Kurulufllar Tasar 12/A maddesine göre ancak yap kullanma izni al nm fl konutlar üzerinde ipotek tesis etmek suretiyle kredi verebilirler. fiu anda sermaye piyasas uzmanlar olmad na gö-

6 952 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 re bizce buna ayk r tesis edilen ipotek alacaklar fona devredilememeli ve kanun kapsam d fl nda tutulmal d r. Finansal kiralamada (leasing) kirac iflinde kullamak üzere almak istedi i sabit k ymeti (konut, araba vs.) seçer ve finansal kiralama flirketinden bu ifl için kredi tahsis edilmesi talebinde bulunur. fiirket tahsis etti- i krediyi kirac n n seçti i mal n al m nda kullan r. Kirac sözleflme ile kararlaflt r lan kiralar öder ve sözleflme süresi sonunda sabit k ymetin mülkiyeti sembolik bir fiyat karfl l nda al c ya geçer (15). DKF de sat n al nan evin mülkiyeti bafllang çtan itibaren kredi alan tüketicidedir. Maddeye göre sat n al nandan baflka bir konut üzerinde de ipotek tesis edilebilir. b. Konut Finansman na konu olabilecek konut: Konut finansman kurulufllar hem tamamlanm fl konutlar n hem de henüz proje halinde olan tamamlanmam fl konutlar n al m için kredi verebilmektedir. Ancak tasar n n amaçlar do rultusunda bu konutlar n kaçak olmamas, iskan ve yap ruhsat alm fl olmas, mevzuatta yer alan kalite standartlar na uygun olmas flartt r. c. Sistemin Birincil Piyasas n n Oluflturulmas i. Konut Finansman Kurulufllar pote e dayal konut finansman nda konut finansman kurulufllar, konut finansman amac yla do rudan tüketiciye kredi kulland ran kurulufllard r. Bankalar, BDDK taraf ndan konut finansman faaliyetinde bulunmas uygun görülen finansal kiralama flirketleri ve finansman flirketleri, kredilerin hangi kurulufllar taraf ndan tüketicilere verilece ini düzenleyen Tasar m. 12/2 ye göre konut finansman kurulufllar kapsam ndad r. Konut Finansman Kurulufllar üç flekilde kaynak sa layabilecektir: i. Klasik Fon kaynaklar (finansman kurulufllar n n kendi sermayeleri, yurtd fl flirketlerden al nan krediler vs.) ii. Yeni Fon Kaynaklar ( ipote e dayal alacaklar n kurumsal veya bireysel yat r mc lara temliki, alacaklara dayal ihraç edilen ipote e dayal menkul k ymetler) iii. Kurulacak olan potek Finansman Kurulufluna alacaklar komisyon karfl l temlik etmek suretiyle buradan kaynak temin etmek. 16) Tüketici sat n almak istedi i konutu belirledikten sonra kredi almak için konut finansman kurulufluna baflvurur. Finansman kuruluflunun kendi uzmanlar konutun yap ruhsat olmas, inflaat n standartlar na uygun olmas gibi yap n n kalitesi, dayan kl l gibi hususlar araflt rmal d r. Konut, tasar n n amaçlar do rultusunda krediye elveriflliyse, kuru- (15) (16) SPK & GYO Kas m 2005 semineri.

7 pote e Dayal Konut Finansman yada Mortgage Ifl l Egemen 953 lufl konuta fiyat biçer ve bu fiyat üzerinde taraflar anlafl rlarsa, tüketicinin evin fiyat n n %20-25 ini peflinen ödemesi kofluluyla finansman kuruluflu tüketiciye evi sat n almas için gereken krediyi verir. Bankayla tüketici aras ndaki sözleflme gere ince tüketici evi üzerinde 1. s rada 1. derecede ipotek tesis etme borcu alt na girer ve bankan n tüketiciden ipote- in tesisini talep etme hakk vard r. Yukar da belirtmifl oldu umuz üzere Amerikan hukuk sisteminde tafl nmaz rehni yaz l bir belgede somutlaflmaktad r. Bu belgede hem teminat n flartlar belirtilmekte hem de borçlu ödeme taahhüdünde bulunmaktad r. K ta avrupas hukukundan farkl olarak bu ipotek belgesi tedavül edebilmektedir (17). TMK 882/2-3 te ipotek belgesine iliflkin bir düzenleme vard r. Buna göre; tapu memuru istem üzerine alacakl ya ipote- i gösteren bir belge verir. Sadece tescilin yap ld n ispata yarayan bu belge k ymetli evrak niteli ini tafl maz. Tescilin yap ld n n sözleflme üzerine yaz l p onaylanmas ipotek belgesi yerine geçer.. potekle amaç alaca a sadece teminat sa lamaktan ibaret oldu undan kurulan ipotek için sadece ispat vas tas niteli inde olan bir belge veriliyor; ipotek sadece ayni teminat olup bir tedavül arac olamayaca ndan Türk Hukukunda ipotek belgesine k ymetli evrak vasf verilemez. Konut finansman kurulufllar hem tamamlanm fl konutlar n hem de henüz proje halinde olan tamamlanmam fl konutlar n al m için kredi verebilmektedir. Ayr ca konut finansman tan m hali haz rda konut sahibi olan kiflilerin bu konutlar n teminat göstererek kulland klar kredileri de kapsar. Bu tür kredilerin de tan ma dahil edilmesiyle üst kurulufl menkul k ymet ç kartarak (seküritizasyon) ekonomik de eri yüksek gayrimenkullerin hareket (tedavül) kabiliyeti sa lanarak, bu de erler ekonomiye kazand r lacakt r (18). Konut Finansman Kurulufllar n n sorumlulu u Tasar m. 22 de TKHK 4/3 e getirilen de ifliklikle düzenlenmifltir. Buna göre kurulufl üretici, imalatç, sat c vs. ile birlikte ay pl maldan ve tüketicinin maddede yer alan seçimlik haklar ndan (19) dolay tüketiciye karfl teslim tarihinden itibaren 1 y l süre ile müfltereken ve müteselsilen sorumlu say lm flt r. Ay ba karfl tekeffül borcu as l borç iliflkisinden ve as l borç iliflkisinin sona ermesiyle ortadan kalkt ndan tali ve tamamlay c bir borçtur. Sat c satt fleydeki ay plar bilmese bile sorumluluktan kurtulamaz (20). Tasar - ya göre konut finansman kuruluflu aynen sat c, imalatç vs. gibi sat landaki ay plardan sorumludur. Bizce burada konut finansman kurulufluna çok a r bir sorumluluk yüklenmektedir. Kurulufl kredi verirken konutun (17) Seliçi, Ö. a.g.e 86. (18) Bkz. s.7 Konut (19) Al c n n sat lan n ay plar dolay s yla sözleflmeden dönmesi, semenin indirilmesi, ay ps z misliyle de ifltirme, onar m, müsbet zarar n tazminini isteme. (20) Atasoy, Ö. Tüketiciyi Koruma Hukuku 2000 bas s. 52.

8 954 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 tasar n n amaçlar na (planl kentleflme, konutlar n dayan kl, sa lam olmas vs.) uygun olmas na özen göstermelidir, ancak kurulufltan malda ay p olup olmad araflt rmas yapmas beklenemez, bu sistemi yavafllat r. ii. Konut Finansman Sözleflmeleri Konut Finansman sözleflmesi niteli i itibariyle bir kredi sözleflmesidir. Kredi sözleflmesi karz, vedia, vekalet sözleflmelerinin baz özelliklerini içinde bar nd ran ve Borçlar Kanunundaki hiçbir sözleflme tipine uymaya sui generis bir sözleflme tipidir (21). Kredi sözleflmeleri oluflumu yönünden özel bir flekil flart na tabi de- ildir. Borçlar Kanunundaki flekil serbestisi kural gere ince her iki taraf n karfl l kl ve birbirine uygun surette irade beyanlar ile akit tamam olur. Yaz l olmayan kredi sözleflmeleri hukuken geçerli ise de HUMK md. 288 de öngörülen yaz l flekil flart sözleflmenin varl yönünden aran r (22). Konut finansman sözleflmesinin yaz l flekilde yap lmas öngörülmüfltür, bu s hhat flart d r. S hhat flart ve içeri i maddede belirtilmifltir; buna göre sözleflmede kredi tutar, ipotek tesis edilen konutun bilgileri, faiz oran, anapara, istenecek teminatlar baflta olmak üzere yer almas gereken kalemler belirtilmifltir. Yaz l flekil düflüncesizce yap lan ifllemleri önler, aç kl k, kesinlik ve güvenlik sa lar. S hhat flart na uymaman n yapt r m kesin hükümsüzlüktür. Ayr ca sözleflme süresi içinde sözleflmede yer alan koflullar n tüketici aleyhine de ifltirilemeyece i kural getirilmifltir. Uygulamada bankalar n kredi sözleflmelerinde temerrüt faizi ve kredi faizi k s mlar bofl b rak lmakta ya da art rma yetkisi tamamen bankaya b rak lmakta ve ilerde bu yönden ç kacak ihtilaflar bak m ndan müflterilerin itirazlar önlenmektedir. Kredi alan TKHK m.3 (23) anlam nda tüketici say lm flt r. Tüketici sözleflmesinden söz edebilmek için her fleyden önce taraflardan birinin tüketici olmas ve tüketicinin bir parayla ölçülebilir bir mal nihai olarak kendi özel ihtiyaçlar ve kullan m için sat n almas veya hizmet talep etmesi gerekir (24). fiu halde konut kiflinin yaflad, aile hayat n sürdü ü yer oldu undan kendi özel ihtiyaçlar ve kullan m tüketici sözleflmelerinin son unsurunun kapsam ndad r. Dolay s yla konut finansman sözleflmeleri tüketici sözleflmelerindendir ve bu sözleflmelerden do an ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. (21) Tando an, H. Borçlar Hukuku Özel Borç liflkileri 1985 s (22) Kostako lu, C. Banka Kredi Sözleflmelerinden do an Uyuflmazl klar s (23) bir mal veya hizmeti özel amaçlarla sat n alarak nihai olarak kullanan ve tüketen gerçek ve tüzel kiflidir. (24) Ozano lu, H. Tüketicinin Korunmas Aç s ndan Taksitle Sat m Sözleflmeleri s. 13.

9 pote e Dayal Konut Finansman yada Mortgage Ifl l Egemen 955 Kredi sözleflmelerinin konusu para d r. Para menkul bir mald r. Kredi sözleflmesinde menkul mal olan paran n mülkiyeti tüketiciye devredilmekte ve tüketici de uzun vadede her ay bedeli taksitle geri ödemektedir. TKHK m. 6/A taksitle sat fl düzenlemektedir. Buna göre taksitle sat fl sat m bedelinin en az iki taksitle ödendi i ve mal n veya hizmetin sözleflmenin düzenlendi i anda teslim veya ifa edildi i sat m türüdür.. Taksitle sat m sözleflmesinin konusunu belirlerken menkul mal kavram n n kapsam n sözleflmenin muhtevas na ters düflmedi i takdirde genifl tutmak gerekir (25). Bu halde konut finansman sözleflmesi de bir tür taksitle sat m sözleflmesidir ve Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanunun taksitle sat m hakk ndaki hükümlerinin kanaatimizce burada uygulanmas gerekir. iii. Gayrimenkul De erleme Uzman / fiirketi Tasar m. 15 ile getirilen bir di er kavram da gayrimenkul de erleme uzmanlar d r. Bunlar da SPK lisansl kifliler olup sat n al nmak istenen konutun de erini tespit eder, konutlar n fiyat belirlenirken sabit kurallar uygulanm fl, konut fiyatlar ba ms z ve tarafs z kiflilerce belirlenmifl ve böylece fiyatland rmada finansman kurulufllar n n takdir yetkisi ve bunun sonucunda ortaya ç kmas muhtemel fiyat farkl l klar engellenmifl ve sözleflmenin zay f taraf olan tüketicinin haklar da gözetilmifl olur. Tasar 15. m. ile SPK ya eklenen m. 40/D ile tüzel kiflili i haiz kamu kurumu niteli inde bir meslek kuruluflu olan Türkiye De erleme Uzmanlar Birli i kavram getirilmifltir. SPK lisansl sermaye de erleme uzmanlar lisanslar n n kendilerine tebli inden itibaren 3 ay içinde üye olmak için baflvurmak zorundad r. Tasar henüz kanunlaflmad ndan yeterli sermaye de erlendirme uzmanlar /flirketleri yoktur. Bankalara (uzun vadeli, ipote e dayal ) konut kredisi için baflvuran tüketicilerin sat n almak istedikleri konutlar n fiyatlar n, banka bünyesinde çal flan ba ms z sermaye de erleme uzman olmayan kifliler belirlemektedir. Tüketiciyle kredi sözleflmesi imzaland ktan ve tasar kanunlaflt ktan sonra bankan n belirledi i fiyatla sermaye de erleme uzman n n belirledi i fiyat aras nda büyük fark varsa ne olacakt r? Kan m zca bu durumda gabin hükümlerine baflvurulmal d r. BK m. 21 e göre bir sözleflmede edimler aras nda aç k bir nisbetsizlik bulundu u takdirde, e er zarara u rayan taraf n zaruret içinde bulunmas ndan veya hiffetinden yahut tecrübesizli inden yararlanmak suretiyle meydana getirilmifl ise zarar gören taraf 1 y l içinde sözleflmeyi feshetti ini beyan ederek verdi i fleyi geri alabilir. Bu süre akdin in ikad ndan itibaren ifller. Gabin nedeniyle sözleflmenin feshedilebilmesi için edimler aras nda aç k bir orans zl k bulunmal d r; örne in 100 YTL ye sat n al nabilecek bir tablo 300 YTL ye sat lm fl olmal d r. Yarg tay %50 oran ndaki fiyat fark n aç k orans zl k saym flt r (26). (25) Ozano lu, H.a.g.e s. 59. (26) Yarg. HGK t. 765 K. (kazanc hukuk otomasyonu)

10 956 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 Maddede zarar gören tarafa fesih hakk tan nm flt r, ancak konut finansman sözleflmesinin feshi, sistemin içeri ine ve kredi alan n haklar na ayk r d r; çünkü bu sistemle konut alan tüketici sözleflmeyi feshederse evini kaybedecek, feshetmezse bu kez de adil olmayan, yüksek bir mebla ödemek zorunda kalacakt r. Borçlar Kanunumuzda sözleflme serbestisi esast r, ancak kanun bu serbestiye sözleflmenin deneyimsiz olan ya da zaruret halinde olan zay f taraf n korumak ve sözleflme adaletini sa lamak amac yla baz hükümler getirmifltir, bunlardan biri de BK m. 21 de düzenlenen gabindir. Öyleyse fesih hakk zarar gören taraf n zarar n daha da artt racaksa fesih hakk n n yan nda afl r orans zl n giderilmesini talep de kabul edilmelidir (27). Borçlar Kanunundaki düzenlemeye göre tüketici sözleflmenin akdedilmesinden sonra bir sene içinde sözleflmeyi feshedebilir. Bu durumda konut kredisi sözleflmelerinde bir y ll k hak düflürücü süre tüketicilerin aleyhine iflleyecektir, çünkü Sermaye de erleme uzmanlar fiyattaki orans zl tesbit edene kadar bu süre geçmifl olacakt r. Türk Borçlar Kanunu tasar s nda zarar gören taraf için bu olumsuz koflullar kald r lm flt r (28), böylece tüketici TBK tasar s kanunlaflt ktan sonra bu hükümlere baflvurabilecektir. Sistemin kincil Piyasas n n Oluflturulmas i. potek finansman kuruluflu potek Finansman Kuruluflu Tasar s m. 14 ile SPK ya eklenen 39/A maddesinde düzenlenmifltir (29). Tasar m. 39/A/1: potek finansman kurulufllar, münhas ran konut finansman ndan kaynaklanan alacaklar n devral nmas, devredilmesi, devral nan alacaklardan oluflan varl klar n yönetimi ve alacaklar n teminat olarak al nmas suretiyle kaynak temini amac yla kurulan, sermaye piyasas kurumu niteli ini haiz anonim ortakl klard r. Tan mdan da anlafl ld gibi kurulacak olan potek finansman kurulufllar n n temel ifllevi konut finansman kurulufllar n n alacaklar n n BK 162 vd. alaca n temliki hükümlerine göre sat n alarak kaynak teminidir. potek finansman kurulufllar n n temin etti i kaynaklar konut finansman amac d fl nda baflka bir amaçla kullan lamaz, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklar n n tahsili amac yla dahi olsa üçüncü kifliler taraf ndan haczedilemez, ihtiyati tedbir karar verilemez ve iflas masas na dahil edilemez. Bu kuruluflun faaliyet esaslar na iliflkin düzenlemeler BDDK gözetiminde SPK taraf ndan yap l r. (27) Vedat Buz- a.g.m. Batider Aral k (28) TBK tasar md.28 Afl r yararlanma: Bir sözleflmede karfl l kl edimler aras nda aç k bir orans zl k varsa, bu orans zl k, zarar görenin zor durumda kalmas ndan veya düflüncesizli inden ya da deneyimsizli inden yararlan lmak suretiyle gerçeklefltirildi i takdirde, zarar gören, durumun özelli ine göre ya sözleflme ile ba l olmad n di er tarafa bildirerek ediminin geri verilmesini ya da sözleflmeye ba l kalarak edimler aras ndaki orans zl n giderilmesini isteyebilir. Zarar gören bu hakk n, düflüncesizlik veya deneyimsizli ini ö rendi i; zor durumda kalmada ise, bu durumun ortadan kalkt tarihten bafllayarak bir y l ve her hâlde sözleflmenin kuruldu u tarihten bafllayarak on y l içinde kullanabilir. (29)

11 pote e Dayal Konut Finansman yada Mortgage Ifl l Egemen 957 potek finansman kurulufllar, konut finansman kurulufllar ve konut finansman fonlar taraf ndan ihraç edilecek sermaye piyasas araçlar yat r mc lar için önemli bir yat r m arac olacakt r. potek Finansman Kuruluflu da kurumsal ve bireysel yat r mc lara menkul k ymet satabilir. Burada potek Finansman Kuruluflu kavram çerçevesinde Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar n da incelemek gerekir. GYO lar n faaliyet alan tafl nmazlar ve tafl nmaza dayal tafl n r de erlerdir. GYO lar tafl nmaz finansman sa lama ve tafl nmazlar menkul k ymetlefltirme olmak üzere iki temel ifllevi vard r. GYO lar anonim ortakl klard r ve portföyleri tafl nmazlardan ve tafl nmaza dayal de erlerden olufltu u için bunlar yönetmek ve iflletmek suretiyle kazanç elde etme amac güder. GYO lar hisse senetlerini halka arz etmekte ve bu hisse senetleri borsada ifllem görmektedir. GYO hisse senetleri bu portföye dayan larak ç kart ld ndan tafl nmaz de ere dayal tafl n r k ymetler dir. Buna menkul k ymetlefltirme de denir. Menkul k ymetlefltirme ile tafl nmazlar fiziki vas flar olan sabitlikten kurtulmakta ve piyasada ifllem görmekte, tedavül etmektedir (30). ii. Konut Finansman Fonu Konut Finansman ndan kaynaklanan ve özellikleri SPK ca belirlenecek alacaklar n menkul k ymetlefltirilmesi amac yla kullan lacak konut finansman fonlar tan mlanmaktad r. Konut Finansman Fonu Kurucusu, Konut finansman kurulufllar ndan ipote e dayal kredi alacaklar n sat n alacak, alacaklar bir konut finansman fonu olarak tan mlad m z bir havuzda birikecek ve biriken alacaklar tahvil, bono vs. gibi menkul k ymet araçlar yla menkul k ymetlefltirilecek. Böylece alacak sat labilir, tedavül edebilir bir sermaye piyasas arac haline gelecek. Bu flekilde ipote e dayal menkul k ymetler vadeli veya kuponlu ihraç edilebilecek ve borsalarda ifllem görecek. Tasar da iki yeni ipotekli sermaye piyasas arac düzenlenmifltir: ipotek teminatl menkul k ymetler (31) ve ipote e dayal menkul k ymetler (32). Her ikisi de ipotek kredilerinin teminat olarak kullan lmas esas na dayanmaktad r. Bununla birlikte aralar nda yasal ve finansal baz farkl l klar vard r. K ta avrupas nda yayg n olarak kullan lan ipotek teminatl menkul k ymetler ihraçç lar n (tasar ya göre bankalar ve ipotek finansman kurulufllar ) teminat havuzundaki varl klar karfl l k göstererek ihraç ettikleri borçlanma senetleridir (33). pote e dayal menkul k ymetlerle tahvil, bono gibi sermaye piyasas araçlar kamu ka d olmaktan ç kar lm fl, özel sektörün de ipote e dayal menkul k ymet ihraç edebilece i tasar da düzenlenmekle bunlar n da sermaye piyasas na girmesi ve kaynak yaratmas olanakl hale getirilmifltir. (30) Özkan Susar Tüm Yönleriyle Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar 2004 bas s (31) Covered bonds = Pfandbrief do rudan kredi veren kurulufllarca ç kart l yor. (32) mortgage backed securities Sermaye Piyasas üst kuruluflu ç kart yor. (33) Ersin Özince A dan Z ye Mortgage konulu konferans sunumu.

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mali ÇÖZÜM 171 DAMGA VERG S NDE ZAMANAfiIMI Ayça DE ER Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mükellefiyetten do ar.

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

m a l i Ç Ö Z Ü M 139 S M M M O Yay n Organ

m a l i Ç Ö Z Ü M 139 S M M M O Yay n Organ m a l i Ç Ö Z Ü M 139! 1. GENEL B LG Dursun Ali TURANLI * nflaat ifllerinin tan mlanmas hem muhasebe hem de vergi aç s ndan önem tafl maktad r. nflaat n türüne göre farkl muhasebelefltirme ve vergilendirme

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır. Ek-1 İşlem Kuralı Değişiklikleri B. TAKASBANK İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER 6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve temettü, ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank tan

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

kurum aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? a. 1 b. 3 c. 5 d. 7 e. 8

kurum aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? a. 1 b. 3 c. 5 d. 7 e. 8 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar Deneme Sınavı II 1. Sermaye Piyasası kanununa göre düzen bozucu fiiller karşısında kendisine sermaye piyasası kanunu ile tanınan yetkiler çerçevesinde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ:

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: Sigortalının ürettiği malların/ürünlerin kullanılması esnasında 3.şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve/veya maddi zararları

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 SUNUŞ 7 İÇİNDEKİLER 9 KİSALTMALAR 14 GİRİŞ KONUNUN TAKDİMİ, TERMİNOLOJİ, KONUT FİNANSMANI VE İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI KAVRAMLARI, İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi. 1 Makalede kısaca Kanun olarak ifade olunacaktır. 2 Kanunun 1. maddesine göre kanunun amacı, finansal kuruluş olarak faaliyet

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Girifl Kapsam Tan mlar Muhasebe Standartlar yla lgisi Uygulama Tart flma Aç klama Yükümlülü ü Standartlardan Ayr lma Hükümleri Yürürlük

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı