YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI"

Transkript

1 POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan bahsedilen yeni bir kavram ortaya ç kt : Mortgage. Sözcük anlam yla mortgage (mort: immobile, tafl nmaz; gage: rehin; tutu) MK 881 anlam nda tafl nmaz rehni, ipotek demektir. potek tafl nmaz rehninin üç çeflidinden biridir ve kiflisel bir alaca n güvence alt na al nmas amac n güder ve ayni bir teminatt r. MK 881 e göre ipotek halen mevcut veya henüz do mam fl olmakla birlikte do mas kesin veya olas bir alaca güvence alt na almak amac yla kurulur. potek güvence alt na al nan alaca a ba l bir hakt r. Bir alaca güvence alt na almak için ipotek kurulunca borçlunun kiflisel sorumlulu u devam eder, bu sorumlulu un yan nda tafl nmaz ile sorumluluk do mufl olur (2). Bu flekilde ipotek borçlusu hem kiflisel malvarl yla hem de tafl nmazla sorumlu olur; alacakl tafl nmaz satarak alaca n tamamen elde edemezse borçlunun kiflisel malvarl na da baflvurabilir. pote in, sözleflmeden do an borç iliflkisindeki borçlunun tafl nmaz üzerinde kurulmas koflul de ildir. Üçüncü bir kiflinin gayrimenkulü üzerinde de ipotek kurulabilir. Tasar ya göre mortgage sistemi Konut finansman kurulufllar n n ipotek finansman kurulufllar ndan kaynak temin ederek tüketicileri akdedilen konut kredisi sözleflmeleriyle finanse etmek, konut üzerinde tesis edilen ipote in sadece ayni bir teminat olmas ndan ç kar larak ticaret hayat nda tedavül arac olmas n sa lamak t r. Ülkemizde kanunlaflt r lmak ve uygulamaya konmak istenen sistem, mortgage in sözcük anlam yla karfl l olan ipotek de ildir, ipotek anlam na gelen mortgage sadece bu sistemi di erlerinden ay ran belirleyici unsurdur. Türk Dil Kurumu tutulu sat fl ifadesini önermektedir. Banka tüketiciye evi sat n almas için para verir, tüketiciyi finanse eder, yoksa (1) stanbul Barosuna kay tl avukat, stanbul Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans ö rencisi (2) Tuor/Schyder/jaggi s. 641 O uzman sy. 681 dn. 10 dan naklen.

2 948 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 evin mülkiyeti bafllang çta bankaya ait olup da, borç bitti inde evin mülkiyeti tüketiciye geçmez; tüketici bafltan beri evin malikidir; dolay s yla banka ile tüketici aras ndaki sözleflme bir sat fl de il, kredi açma sözleflmesi oldu undan tutulu sat fl deyimi sistemi yans tan do ru bir ifade de ildir. Biz çal flmam z n geri kalan bölümünde mortgage ya da Türk Dil Kurumunun önerdi i tutulu sat fl de il, ipote e dayal konut finansman kullan laca z. pote e dayal konut finansman Almanya (3) gibi tek bir kanunda de- il, Sermaye piyasas kanunu, cra flas Kanunu, Tüketici Kanunu gibi farkl kanunlarda de ifliklik yap lmas n öngören Konut Finansman na iliflkin Çeflitli Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na dair Kanun la düzenlenmektedir. Sistem bir ipotek bankac l de il; Anglo-Amerikan konut edindirme sistemi getirmektedir. Bu iki sistem aras ndaki temel fark yabanc sermayeyi çeken bir ikincil piyasan n Anglo-amerikan sisteminde var omas d r. Zaten ipotek bankac l sisteminin oldu u ülkeler de son y llarda ikincil piyasa yaratma çabas na giriflmifllerdir. Henüz ülkemizde yasalaflmam fl olan tasar 2005 y l nda ortaya ç km fl bir düflünce de ildir, uzun y llardan beri iktisat çevrelerinde Türkiye de uygulanabilirli i, hangi model olmas gerekti i üzerinde tart fl lagelmektedir. Her ülkenin ekonomik durumu, halk n gereksinim ve beklentileri, sosyal yap s vs. birbirinden farkl oldu undan bu olgular dikkate al - narak ç kar lan kanunlar da, temel sistem ayn olmakla birlikte, birbirinden farkl d r. Çal flmam zda önce iki temel konut finansman modeline de inilecek, sonra tasar da öngörülen ve konut finansman sistemini oluflturan temel kavramlar, öngörülen yenilikler ve son olarak da tasar n n amaçlar birincil piyasa esas al narak anlat lacakt r. potek Bankac l Sistemi (4) sviçre de uygulanan rehinli tahvil sisteminde iki merkez bulunmaktad r. Bu merkezler bankalar n kat l m yla oluflturulmufl bir üst kurulufltur. Rehinle teminat alt na al nm fl tahvil anlam nda rehinli tahviller (5) bu üst kurulufllar taraf ndan piyasaya ihraç edilmekte ve üye bankalar için gelir oluflturmaktad r. Almanya da 23 tanesi özel olmak üzere 45 adet ipotek bankas pfandbrief ihraç etme yetkisini haizdir. Bu saf ipotek bankalar n n yan s ra iki adet de faaliyet alanlar daha genifl olan kuruma da ayn yetki verilmifltir. Yani önemli olan tahvil ihrac n bizzat kredi kurumunun yap yor olmas d r. sviçre de 1998 de de ifltirilen 1930 tarihli potek Bankas Kanununa göre rehinli tahvil ihrac ile elde edilecek gelir, bu üst kurulufllar taraf ndan kendi üyeleri olan bankalara - gayrimenkul ve- (3) Hyphotekenbankgesetz (4) S. Hök agm, O. Stöcker ags s. 1-8 (5) Pfandbriefe.

3 pote e Dayal Konut Finansman yada Mortgage Ifl l Egemen 949 ya menkul rehniyle teminat alt na al nm fl alacaklar teminat teflkil etmek üzere - kredi olarak tahsis edilmesi gereklidir (6). Görüldü ü gibi ipotek bankac l sisteminin iflleyifli basittir; Bizzat konut kredisini sa layan kredi kurumlar piyasaya tahvil ç kararak sermaye oluflturur ve bankalar n tesis etti i gayrimenkul rehni karfl l kredi vererek alacaklar n teminat alt na alm fl olur. Anglo-Amerikan Konut Finansman Sistemi Amerikan konut finansman piyasas n n geliflmesi hukuk sistemlerinde her aile yeterli konut edindirme amac yla kredi ihtiyac olan al c y kredi veren finans kurumunu ve bu konuda yat r m yapanlar destekleyen baflta tüketiciyi koruyucu,destekleyici, finans kurumlar n n mali s k nt - ya düflmesini, iflas etmesini önleyici düzenlemeler getirilmifl, tedbirler al nm flt r (7). Amerika daki konut finansman sisteminin dört ana unsuru vard r, bunlar: a. Fon sa layanlar (sermaye yat ranlar, yat r mc lar) b. Kredi kurumlar (bankalar, finans flirketleri vs.) c. nflaat flirketleri ç. Tüketicilerdir. Ancak sistemi destekleyen iki kurulufl da sistemin daha iyi ifllemesini sa lamaktad r; sigorta flirketleri ve gayrimenkul de erleme ve dan flmanl k uzmanlar flirketleri (8). ABD de kredi kurumlar tüketiciye kredi vermekte, gayrimenkul üzerinde bir ipotek tesis edilmekte, hem teminat n koflullar n n belirtildi i hem de borçlunun ödeme taahhüdünde bulundu u bir ipotek senedi haz rlanmakta ve devlet taraf ndan desteklenen ve ikincil piyasay oluflturan üç kurumdan (9) birine sat lmaktad r. K ta Avrupas ndaki (ve dolay s yla Türkiye deki) ipotek belgesinden farkl olarak tedavül edebilmektedir. Ancak tedavül eden bu ipotek belgesinin hukuki niteli i Common Law (10) ve Equity Law (11) da farkl l k göstermektedir. Common Law da bu belgenin baflkas na geçmesi belgede mündemiç haklar n tümünün temliki anlam - (6) Özer Seliçi, syf. 89 Mortgage pote e dayal Uzunvadeli konut kredisi semineri 2001 ktisadi Araflt rmalar Vakf & AXA Oyak Sigorta. (7) Amerika Parlamento Bütçe Bürosu - (8) Küçükkocao lu, G. agm AV 2001 semineri. (9) Fannie Mae sermaye piyasalar ndan borçlanarak tüketicilere do rudan konut kredisi veren finans kurulufllar na kaynak temin eder. Sigortal kredileri devralarak kredi verenlere kaynak sa lar. Freddie Mac 1970 y l nda kurulmufltur. potekleri sat n al r, alacak havuzunu paketler ve garantiledi i menkul k ymetlerin yat r mc lara sat fl n gerçeklefltirir. Gannie Mae tamamen devlete ait ve tüketicilerin borçlar n vadesinde ödememe riskini sigorta alt na alan kurulufltur. Sistemin ifllemesinde taksidini ödeme güçlü ü çeken kiflilerin kredilerinin Gannie Mae taraf ndan sigortalanmas yla bu önemli sorun bertaraf edilir. (10) Common Law mahkeme kararlar yla oluflan bir yarg ç hukukudur Içeri i bak m ndan ülkenin eski örf adet hukukuna dayan r. Ergun Özsunay Medeni Hukuka Girifl 1989 s (11) Hakkaniyet anlam na gelen equity Chancellor MAhkemesin taraf ndan oluflturulan ve hakkaniyeti gerçeklefltirmek amac n güden kurallardan meydana gelir Do rudan do ruya yarg c n vicdan na dayanan hakkaniyet kurallar Common Law a gore daha esnek ve daha az flekilcidir. Örf ve adet hukukuna dayanmamas bak m ndan daha az flekilcidir. Özsunay, E. a.g.e s.59-60

4 950 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 na gelmekteyse de Equity Law da sadece teminat hakk geçer (12). Böylece kredi kurumlar tüketiciden alacaklar n üzerinde tutmamakta, devlet destekli kurulufllar na temlik ederek temin ettikleri kaynaklar yeni konut kredilerinin verilmesinde kullanmaktad r. potek tesisi Amerika n n iktisadi yap s nda büyük rol oynar. potekler ticari bir senede ba l d r ve kolayca baflkalar na devredilebilir. Amerika daki Federal Housing Administration (Devlet skan daresi, ülkemizdeki Toplu Konut daresi ile benzer yap da) bu üç kurumu yöneterek ipotek karfl l kredi vermeyi, ev sat n al m n ve yap m n teflkil eder. Bu kurumlar bankalardan çok say da ipotek ile teminat alt na al nm fl alacak sat n al r ve yat r mc lara ipote e dayal menkul k ymet ihraç eder. Bu bankalara ipotekli alacaklar n devir neticesinde temin ettikleri kaynakla yeniden kredi vermesine ve böylece daha çok ipotek tesis etmesine olanak verir. nsanlar ev al p satar ve bu da piyasan n canlanmas n sa lar. Bu arada yat r mc lar yüksek faizli düflük riskli gelir elde ederler, bu da ipote e dayal menkul k ymetlerde Maliye Bakanl n n stopaj vergisi almamas gibi nedenlerle de daha avantajl d r. Yat r mc lar genel olarak yabanc flirketlerdir, bu flekilde yurtd fl ndan para ak fl da sa lanmaktad r (13). O halde Anglo-Amerikan kökenli finansman sisteminde ipotek piyasas nda 2 türlü piyasa vard r: Birincil piyasa kredi kurulufllar n n kiflilere verdi i kredilerden oluflur. kincil piyasada ise devlet destekli kurumlar (ülkemizde haz rlanan tasar da bu tür bir devlet deste i sa lanmam flt r) bu kredileri sat n al p ipotek ile teminat alt na al nm fl kredi alacaklar ndan bir havuz oluflturur ve bu havuzdaki alacaklardan oluflan varl menkul k ymet haline dönüfltürerek ipote e dayal menkul k ymet ç kartarak yurt d fl ndan veya içinden ikincil piyasadaki yat r mc lara satar. Burada al c lar sermaye sahipleri, tahsil etti i primleri kullanarak yat r m yapmak isteyen emeklilik fonlar ve sigorta flirketleridir. Orta s n f tüketiciyi hedef alan y la yay lan kira öder gibi düflük taksitle sunan bu sistemle Amerikal lar n %65 i ev sahibi olmufltur (14). Türkiyede konut finansman n n geliflimi A. Genel olarak Ülkemizde konut finansman genellikle tüketicilerin kendi birikimleri (do rudan finansman) yak nlar na veya konut sat c s na borçlanma fleklinde ya da yap kooperatiflerine üye olmak suretiyle yap lmaktad r. Kentlerde tüketiciler yap kooperatiflerine üye olarak ya da konut müteahhitlerine borçlanarak ya da kendi evlerini kendileri yapmak suretiyle ev (12) Özer Seliçi a.g.e s.86 (13) (14) Rabia Algan agm.

5 pote e Dayal Konut Finansman yada Mortgage Ifl l Egemen 951 sahibi olmaktad rlar. Evlerin yap m nda bir kalite standard yoktur. Toplu konut idaresi (TOK ) ticari bankalar (Emlak Bankas vs.) yada sosyal güvenlik kurumlar ve dayan flma sand klar n n konut edindirme projeleri olmufltur. Ancak bunlara da faizlerin ve taksit tutarlar n n yüksek olmas veya en fazla otuz aya kadar kredi vermeleri nedeniyle çok k s tl say da kifli baflvurabilmektedir. Konut hakk anayasal bir hakt r, AY m 57 ye göre Devlet, flehirlerin özelliklerini ve çevre flartlar n gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyac n karfl layacak tedbirleri al r, ayr ca toplu konut teflebbüslerini destekler. Bu flekilde anayasa kiflilerin ve ailelerin insan haysiyetine yak fl r flekilde konut edinmeleri ve yaflamalar n sa lama görevini devlete yüklemektedir. Tasar da bu ilke do rultusunda yorumlanmal d r. H zl nüfus art fl ve ülkemizde yaflayan insanlar n ço unun ev sahibi olmad düflünülürse büyük bir konut talebinin olaca aç kt r. Tasar ya göre; belli bir peflinat ödeyen tüketici bankadan evin geri kalan bedeli için uzun vadeli, düflük faizli kredi alabilecek, böylece inflaatlar artacak, inflaat sektörüne ba l yan dallar (yap malzeme flirketleri, çimento fabrikalar vs.) canlanacak, bunun yan nda tüketicilerin yat r mda kullanmad klar birikimleri piyasaya girecek (tedavül edecek), bankalar ipotekle teminat alt na ald klar alacaklar n bir üst kurulufla aktaracaklar ve bu kurulufllar da oluflan alacak havuzuna dayal tahviller ç kararak (ihraç ederek) özellikle yurtd fl sermayeyi ülkeye çekeceklerdir. Ancak bunlar n gerçekleflmesi için her fleyden önce ABD deki gibi kredi kurulufllar na fon sa layan devlet destekli bir kuruluflun oluflturulmas gerekir. Bu genel aç klamadan sonra tasar da düzenlenen sistem do rultusunda önce birincil piyasa incelenecek, bunun devam nda ikincil piyasan n oluflturulmas sürecine de inilecektir. B TASARI DO RULTUSUNDA KONUT F NANSMANI S STEM N N OLUfiTURULMASI a. Konut Finansman Kavram Tasar da konut finansman SPK ya ek madde getiren 12. maddede düzenlenmifltir. Buna göre; konut finansman konut edinmeleri amac yla tüketicilere kredi kulland r lmas, konutlar n finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanmas, sahip olduklar konutlar n teminat alt nda tüketicilere kredi kulland r lmas d r. Maddede hem finansal kiralama hem de ipote e dayal uzun vadeli konut finansman düzenlenmifltir. Niteliksiz konut üretimi, plans z kentleflme, kay t d fl l k, kiralar n yüksekli i gibi sorunlar n önüne geçmek bu kanunun temel hedeflerindendir. Konut Finansman Kurulufllar Tasar 12/A maddesine göre ancak yap kullanma izni al nm fl konutlar üzerinde ipotek tesis etmek suretiyle kredi verebilirler. fiu anda sermaye piyasas uzmanlar olmad na gö-

6 952 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 re bizce buna ayk r tesis edilen ipotek alacaklar fona devredilememeli ve kanun kapsam d fl nda tutulmal d r. Finansal kiralamada (leasing) kirac iflinde kullamak üzere almak istedi i sabit k ymeti (konut, araba vs.) seçer ve finansal kiralama flirketinden bu ifl için kredi tahsis edilmesi talebinde bulunur. fiirket tahsis etti- i krediyi kirac n n seçti i mal n al m nda kullan r. Kirac sözleflme ile kararlaflt r lan kiralar öder ve sözleflme süresi sonunda sabit k ymetin mülkiyeti sembolik bir fiyat karfl l nda al c ya geçer (15). DKF de sat n al nan evin mülkiyeti bafllang çtan itibaren kredi alan tüketicidedir. Maddeye göre sat n al nandan baflka bir konut üzerinde de ipotek tesis edilebilir. b. Konut Finansman na konu olabilecek konut: Konut finansman kurulufllar hem tamamlanm fl konutlar n hem de henüz proje halinde olan tamamlanmam fl konutlar n al m için kredi verebilmektedir. Ancak tasar n n amaçlar do rultusunda bu konutlar n kaçak olmamas, iskan ve yap ruhsat alm fl olmas, mevzuatta yer alan kalite standartlar na uygun olmas flartt r. c. Sistemin Birincil Piyasas n n Oluflturulmas i. Konut Finansman Kurulufllar pote e dayal konut finansman nda konut finansman kurulufllar, konut finansman amac yla do rudan tüketiciye kredi kulland ran kurulufllard r. Bankalar, BDDK taraf ndan konut finansman faaliyetinde bulunmas uygun görülen finansal kiralama flirketleri ve finansman flirketleri, kredilerin hangi kurulufllar taraf ndan tüketicilere verilece ini düzenleyen Tasar m. 12/2 ye göre konut finansman kurulufllar kapsam ndad r. Konut Finansman Kurulufllar üç flekilde kaynak sa layabilecektir: i. Klasik Fon kaynaklar (finansman kurulufllar n n kendi sermayeleri, yurtd fl flirketlerden al nan krediler vs.) ii. Yeni Fon Kaynaklar ( ipote e dayal alacaklar n kurumsal veya bireysel yat r mc lara temliki, alacaklara dayal ihraç edilen ipote e dayal menkul k ymetler) iii. Kurulacak olan potek Finansman Kurulufluna alacaklar komisyon karfl l temlik etmek suretiyle buradan kaynak temin etmek. 16) Tüketici sat n almak istedi i konutu belirledikten sonra kredi almak için konut finansman kurulufluna baflvurur. Finansman kuruluflunun kendi uzmanlar konutun yap ruhsat olmas, inflaat n standartlar na uygun olmas gibi yap n n kalitesi, dayan kl l gibi hususlar araflt rmal d r. Konut, tasar n n amaçlar do rultusunda krediye elveriflliyse, kuru- (15) (16) SPK & GYO Kas m 2005 semineri.

7 pote e Dayal Konut Finansman yada Mortgage Ifl l Egemen 953 lufl konuta fiyat biçer ve bu fiyat üzerinde taraflar anlafl rlarsa, tüketicinin evin fiyat n n %20-25 ini peflinen ödemesi kofluluyla finansman kuruluflu tüketiciye evi sat n almas için gereken krediyi verir. Bankayla tüketici aras ndaki sözleflme gere ince tüketici evi üzerinde 1. s rada 1. derecede ipotek tesis etme borcu alt na girer ve bankan n tüketiciden ipote- in tesisini talep etme hakk vard r. Yukar da belirtmifl oldu umuz üzere Amerikan hukuk sisteminde tafl nmaz rehni yaz l bir belgede somutlaflmaktad r. Bu belgede hem teminat n flartlar belirtilmekte hem de borçlu ödeme taahhüdünde bulunmaktad r. K ta avrupas hukukundan farkl olarak bu ipotek belgesi tedavül edebilmektedir (17). TMK 882/2-3 te ipotek belgesine iliflkin bir düzenleme vard r. Buna göre; tapu memuru istem üzerine alacakl ya ipote- i gösteren bir belge verir. Sadece tescilin yap ld n ispata yarayan bu belge k ymetli evrak niteli ini tafl maz. Tescilin yap ld n n sözleflme üzerine yaz l p onaylanmas ipotek belgesi yerine geçer.. potekle amaç alaca a sadece teminat sa lamaktan ibaret oldu undan kurulan ipotek için sadece ispat vas tas niteli inde olan bir belge veriliyor; ipotek sadece ayni teminat olup bir tedavül arac olamayaca ndan Türk Hukukunda ipotek belgesine k ymetli evrak vasf verilemez. Konut finansman kurulufllar hem tamamlanm fl konutlar n hem de henüz proje halinde olan tamamlanmam fl konutlar n al m için kredi verebilmektedir. Ayr ca konut finansman tan m hali haz rda konut sahibi olan kiflilerin bu konutlar n teminat göstererek kulland klar kredileri de kapsar. Bu tür kredilerin de tan ma dahil edilmesiyle üst kurulufl menkul k ymet ç kartarak (seküritizasyon) ekonomik de eri yüksek gayrimenkullerin hareket (tedavül) kabiliyeti sa lanarak, bu de erler ekonomiye kazand r lacakt r (18). Konut Finansman Kurulufllar n n sorumlulu u Tasar m. 22 de TKHK 4/3 e getirilen de ifliklikle düzenlenmifltir. Buna göre kurulufl üretici, imalatç, sat c vs. ile birlikte ay pl maldan ve tüketicinin maddede yer alan seçimlik haklar ndan (19) dolay tüketiciye karfl teslim tarihinden itibaren 1 y l süre ile müfltereken ve müteselsilen sorumlu say lm flt r. Ay ba karfl tekeffül borcu as l borç iliflkisinden ve as l borç iliflkisinin sona ermesiyle ortadan kalkt ndan tali ve tamamlay c bir borçtur. Sat c satt fleydeki ay plar bilmese bile sorumluluktan kurtulamaz (20). Tasar - ya göre konut finansman kuruluflu aynen sat c, imalatç vs. gibi sat landaki ay plardan sorumludur. Bizce burada konut finansman kurulufluna çok a r bir sorumluluk yüklenmektedir. Kurulufl kredi verirken konutun (17) Seliçi, Ö. a.g.e 86. (18) Bkz. s.7 Konut (19) Al c n n sat lan n ay plar dolay s yla sözleflmeden dönmesi, semenin indirilmesi, ay ps z misliyle de ifltirme, onar m, müsbet zarar n tazminini isteme. (20) Atasoy, Ö. Tüketiciyi Koruma Hukuku 2000 bas s. 52.

8 954 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 tasar n n amaçlar na (planl kentleflme, konutlar n dayan kl, sa lam olmas vs.) uygun olmas na özen göstermelidir, ancak kurulufltan malda ay p olup olmad araflt rmas yapmas beklenemez, bu sistemi yavafllat r. ii. Konut Finansman Sözleflmeleri Konut Finansman sözleflmesi niteli i itibariyle bir kredi sözleflmesidir. Kredi sözleflmesi karz, vedia, vekalet sözleflmelerinin baz özelliklerini içinde bar nd ran ve Borçlar Kanunundaki hiçbir sözleflme tipine uymaya sui generis bir sözleflme tipidir (21). Kredi sözleflmeleri oluflumu yönünden özel bir flekil flart na tabi de- ildir. Borçlar Kanunundaki flekil serbestisi kural gere ince her iki taraf n karfl l kl ve birbirine uygun surette irade beyanlar ile akit tamam olur. Yaz l olmayan kredi sözleflmeleri hukuken geçerli ise de HUMK md. 288 de öngörülen yaz l flekil flart sözleflmenin varl yönünden aran r (22). Konut finansman sözleflmesinin yaz l flekilde yap lmas öngörülmüfltür, bu s hhat flart d r. S hhat flart ve içeri i maddede belirtilmifltir; buna göre sözleflmede kredi tutar, ipotek tesis edilen konutun bilgileri, faiz oran, anapara, istenecek teminatlar baflta olmak üzere yer almas gereken kalemler belirtilmifltir. Yaz l flekil düflüncesizce yap lan ifllemleri önler, aç kl k, kesinlik ve güvenlik sa lar. S hhat flart na uymaman n yapt r m kesin hükümsüzlüktür. Ayr ca sözleflme süresi içinde sözleflmede yer alan koflullar n tüketici aleyhine de ifltirilemeyece i kural getirilmifltir. Uygulamada bankalar n kredi sözleflmelerinde temerrüt faizi ve kredi faizi k s mlar bofl b rak lmakta ya da art rma yetkisi tamamen bankaya b rak lmakta ve ilerde bu yönden ç kacak ihtilaflar bak m ndan müflterilerin itirazlar önlenmektedir. Kredi alan TKHK m.3 (23) anlam nda tüketici say lm flt r. Tüketici sözleflmesinden söz edebilmek için her fleyden önce taraflardan birinin tüketici olmas ve tüketicinin bir parayla ölçülebilir bir mal nihai olarak kendi özel ihtiyaçlar ve kullan m için sat n almas veya hizmet talep etmesi gerekir (24). fiu halde konut kiflinin yaflad, aile hayat n sürdü ü yer oldu undan kendi özel ihtiyaçlar ve kullan m tüketici sözleflmelerinin son unsurunun kapsam ndad r. Dolay s yla konut finansman sözleflmeleri tüketici sözleflmelerindendir ve bu sözleflmelerden do an ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. (21) Tando an, H. Borçlar Hukuku Özel Borç liflkileri 1985 s (22) Kostako lu, C. Banka Kredi Sözleflmelerinden do an Uyuflmazl klar s (23) bir mal veya hizmeti özel amaçlarla sat n alarak nihai olarak kullanan ve tüketen gerçek ve tüzel kiflidir. (24) Ozano lu, H. Tüketicinin Korunmas Aç s ndan Taksitle Sat m Sözleflmeleri s. 13.

9 pote e Dayal Konut Finansman yada Mortgage Ifl l Egemen 955 Kredi sözleflmelerinin konusu para d r. Para menkul bir mald r. Kredi sözleflmesinde menkul mal olan paran n mülkiyeti tüketiciye devredilmekte ve tüketici de uzun vadede her ay bedeli taksitle geri ödemektedir. TKHK m. 6/A taksitle sat fl düzenlemektedir. Buna göre taksitle sat fl sat m bedelinin en az iki taksitle ödendi i ve mal n veya hizmetin sözleflmenin düzenlendi i anda teslim veya ifa edildi i sat m türüdür.. Taksitle sat m sözleflmesinin konusunu belirlerken menkul mal kavram n n kapsam n sözleflmenin muhtevas na ters düflmedi i takdirde genifl tutmak gerekir (25). Bu halde konut finansman sözleflmesi de bir tür taksitle sat m sözleflmesidir ve Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanunun taksitle sat m hakk ndaki hükümlerinin kanaatimizce burada uygulanmas gerekir. iii. Gayrimenkul De erleme Uzman / fiirketi Tasar m. 15 ile getirilen bir di er kavram da gayrimenkul de erleme uzmanlar d r. Bunlar da SPK lisansl kifliler olup sat n al nmak istenen konutun de erini tespit eder, konutlar n fiyat belirlenirken sabit kurallar uygulanm fl, konut fiyatlar ba ms z ve tarafs z kiflilerce belirlenmifl ve böylece fiyatland rmada finansman kurulufllar n n takdir yetkisi ve bunun sonucunda ortaya ç kmas muhtemel fiyat farkl l klar engellenmifl ve sözleflmenin zay f taraf olan tüketicinin haklar da gözetilmifl olur. Tasar 15. m. ile SPK ya eklenen m. 40/D ile tüzel kiflili i haiz kamu kurumu niteli inde bir meslek kuruluflu olan Türkiye De erleme Uzmanlar Birli i kavram getirilmifltir. SPK lisansl sermaye de erleme uzmanlar lisanslar n n kendilerine tebli inden itibaren 3 ay içinde üye olmak için baflvurmak zorundad r. Tasar henüz kanunlaflmad ndan yeterli sermaye de erlendirme uzmanlar /flirketleri yoktur. Bankalara (uzun vadeli, ipote e dayal ) konut kredisi için baflvuran tüketicilerin sat n almak istedikleri konutlar n fiyatlar n, banka bünyesinde çal flan ba ms z sermaye de erleme uzman olmayan kifliler belirlemektedir. Tüketiciyle kredi sözleflmesi imzaland ktan ve tasar kanunlaflt ktan sonra bankan n belirledi i fiyatla sermaye de erleme uzman n n belirledi i fiyat aras nda büyük fark varsa ne olacakt r? Kan m zca bu durumda gabin hükümlerine baflvurulmal d r. BK m. 21 e göre bir sözleflmede edimler aras nda aç k bir nisbetsizlik bulundu u takdirde, e er zarara u rayan taraf n zaruret içinde bulunmas ndan veya hiffetinden yahut tecrübesizli inden yararlanmak suretiyle meydana getirilmifl ise zarar gören taraf 1 y l içinde sözleflmeyi feshetti ini beyan ederek verdi i fleyi geri alabilir. Bu süre akdin in ikad ndan itibaren ifller. Gabin nedeniyle sözleflmenin feshedilebilmesi için edimler aras nda aç k bir orans zl k bulunmal d r; örne in 100 YTL ye sat n al nabilecek bir tablo 300 YTL ye sat lm fl olmal d r. Yarg tay %50 oran ndaki fiyat fark n aç k orans zl k saym flt r (26). (25) Ozano lu, H.a.g.e s. 59. (26) Yarg. HGK t. 765 K. (kazanc hukuk otomasyonu)

10 956 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 Maddede zarar gören tarafa fesih hakk tan nm flt r, ancak konut finansman sözleflmesinin feshi, sistemin içeri ine ve kredi alan n haklar na ayk r d r; çünkü bu sistemle konut alan tüketici sözleflmeyi feshederse evini kaybedecek, feshetmezse bu kez de adil olmayan, yüksek bir mebla ödemek zorunda kalacakt r. Borçlar Kanunumuzda sözleflme serbestisi esast r, ancak kanun bu serbestiye sözleflmenin deneyimsiz olan ya da zaruret halinde olan zay f taraf n korumak ve sözleflme adaletini sa lamak amac yla baz hükümler getirmifltir, bunlardan biri de BK m. 21 de düzenlenen gabindir. Öyleyse fesih hakk zarar gören taraf n zarar n daha da artt racaksa fesih hakk n n yan nda afl r orans zl n giderilmesini talep de kabul edilmelidir (27). Borçlar Kanunundaki düzenlemeye göre tüketici sözleflmenin akdedilmesinden sonra bir sene içinde sözleflmeyi feshedebilir. Bu durumda konut kredisi sözleflmelerinde bir y ll k hak düflürücü süre tüketicilerin aleyhine iflleyecektir, çünkü Sermaye de erleme uzmanlar fiyattaki orans zl tesbit edene kadar bu süre geçmifl olacakt r. Türk Borçlar Kanunu tasar s nda zarar gören taraf için bu olumsuz koflullar kald r lm flt r (28), böylece tüketici TBK tasar s kanunlaflt ktan sonra bu hükümlere baflvurabilecektir. Sistemin kincil Piyasas n n Oluflturulmas i. potek finansman kuruluflu potek Finansman Kuruluflu Tasar s m. 14 ile SPK ya eklenen 39/A maddesinde düzenlenmifltir (29). Tasar m. 39/A/1: potek finansman kurulufllar, münhas ran konut finansman ndan kaynaklanan alacaklar n devral nmas, devredilmesi, devral nan alacaklardan oluflan varl klar n yönetimi ve alacaklar n teminat olarak al nmas suretiyle kaynak temini amac yla kurulan, sermaye piyasas kurumu niteli ini haiz anonim ortakl klard r. Tan mdan da anlafl ld gibi kurulacak olan potek finansman kurulufllar n n temel ifllevi konut finansman kurulufllar n n alacaklar n n BK 162 vd. alaca n temliki hükümlerine göre sat n alarak kaynak teminidir. potek finansman kurulufllar n n temin etti i kaynaklar konut finansman amac d fl nda baflka bir amaçla kullan lamaz, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklar n n tahsili amac yla dahi olsa üçüncü kifliler taraf ndan haczedilemez, ihtiyati tedbir karar verilemez ve iflas masas na dahil edilemez. Bu kuruluflun faaliyet esaslar na iliflkin düzenlemeler BDDK gözetiminde SPK taraf ndan yap l r. (27) Vedat Buz- a.g.m. Batider Aral k (28) TBK tasar md.28 Afl r yararlanma: Bir sözleflmede karfl l kl edimler aras nda aç k bir orans zl k varsa, bu orans zl k, zarar görenin zor durumda kalmas ndan veya düflüncesizli inden ya da deneyimsizli inden yararlan lmak suretiyle gerçeklefltirildi i takdirde, zarar gören, durumun özelli ine göre ya sözleflme ile ba l olmad n di er tarafa bildirerek ediminin geri verilmesini ya da sözleflmeye ba l kalarak edimler aras ndaki orans zl n giderilmesini isteyebilir. Zarar gören bu hakk n, düflüncesizlik veya deneyimsizli ini ö rendi i; zor durumda kalmada ise, bu durumun ortadan kalkt tarihten bafllayarak bir y l ve her hâlde sözleflmenin kuruldu u tarihten bafllayarak on y l içinde kullanabilir. (29)

11 pote e Dayal Konut Finansman yada Mortgage Ifl l Egemen 957 potek finansman kurulufllar, konut finansman kurulufllar ve konut finansman fonlar taraf ndan ihraç edilecek sermaye piyasas araçlar yat r mc lar için önemli bir yat r m arac olacakt r. potek Finansman Kuruluflu da kurumsal ve bireysel yat r mc lara menkul k ymet satabilir. Burada potek Finansman Kuruluflu kavram çerçevesinde Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar n da incelemek gerekir. GYO lar n faaliyet alan tafl nmazlar ve tafl nmaza dayal tafl n r de erlerdir. GYO lar tafl nmaz finansman sa lama ve tafl nmazlar menkul k ymetlefltirme olmak üzere iki temel ifllevi vard r. GYO lar anonim ortakl klard r ve portföyleri tafl nmazlardan ve tafl nmaza dayal de erlerden olufltu u için bunlar yönetmek ve iflletmek suretiyle kazanç elde etme amac güder. GYO lar hisse senetlerini halka arz etmekte ve bu hisse senetleri borsada ifllem görmektedir. GYO hisse senetleri bu portföye dayan larak ç kart ld ndan tafl nmaz de ere dayal tafl n r k ymetler dir. Buna menkul k ymetlefltirme de denir. Menkul k ymetlefltirme ile tafl nmazlar fiziki vas flar olan sabitlikten kurtulmakta ve piyasada ifllem görmekte, tedavül etmektedir (30). ii. Konut Finansman Fonu Konut Finansman ndan kaynaklanan ve özellikleri SPK ca belirlenecek alacaklar n menkul k ymetlefltirilmesi amac yla kullan lacak konut finansman fonlar tan mlanmaktad r. Konut Finansman Fonu Kurucusu, Konut finansman kurulufllar ndan ipote e dayal kredi alacaklar n sat n alacak, alacaklar bir konut finansman fonu olarak tan mlad m z bir havuzda birikecek ve biriken alacaklar tahvil, bono vs. gibi menkul k ymet araçlar yla menkul k ymetlefltirilecek. Böylece alacak sat labilir, tedavül edebilir bir sermaye piyasas arac haline gelecek. Bu flekilde ipote e dayal menkul k ymetler vadeli veya kuponlu ihraç edilebilecek ve borsalarda ifllem görecek. Tasar da iki yeni ipotekli sermaye piyasas arac düzenlenmifltir: ipotek teminatl menkul k ymetler (31) ve ipote e dayal menkul k ymetler (32). Her ikisi de ipotek kredilerinin teminat olarak kullan lmas esas na dayanmaktad r. Bununla birlikte aralar nda yasal ve finansal baz farkl l klar vard r. K ta avrupas nda yayg n olarak kullan lan ipotek teminatl menkul k ymetler ihraçç lar n (tasar ya göre bankalar ve ipotek finansman kurulufllar ) teminat havuzundaki varl klar karfl l k göstererek ihraç ettikleri borçlanma senetleridir (33). pote e dayal menkul k ymetlerle tahvil, bono gibi sermaye piyasas araçlar kamu ka d olmaktan ç kar lm fl, özel sektörün de ipote e dayal menkul k ymet ihraç edebilece i tasar da düzenlenmekle bunlar n da sermaye piyasas na girmesi ve kaynak yaratmas olanakl hale getirilmifltir. (30) Özkan Susar Tüm Yönleriyle Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar 2004 bas s (31) Covered bonds = Pfandbrief do rudan kredi veren kurulufllarca ç kart l yor. (32) mortgage backed securities Sermaye Piyasas üst kuruluflu ç kart yor. (33) Ersin Özince A dan Z ye Mortgage konulu konferans sunumu.

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU

DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU mali ÇÖZÜM 253 DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU Av. Dr. Filiz KESK N I. Girifl darenin taraf oldu u sözleflmelerden do an alacaklar n AATUHK

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı