1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu"

Transkript

1 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III Sayı : 9548) No. Kabul tarihi MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira ve yatırım için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira tahsisat verilmiştir. MADDE 2. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı na karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira tahmin edilmiştir. MADDE 3. a) 1957 Bütçe yılı içerisinde Millî Müdafaa ihtiyaçları için Birleşik Amerika'dan askerî yardım yoliyle veya sair suretlerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bir taraftan, bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir fasla varidat ve mukabilini Millî Müdafaa Vekâleti Bütçesinde açılacak hususi bir fasla tahsisat ve masraf kaydetmeye ve sözü geçen vekâlet Bütçesinin A/1) ve (A/2) cetvelleriyle bu cetveldeki fasıl ve maddeler arasında bu suretle tahsisat kaydedilen miktarları geçmemek üzere aktarmalar yapmaya; b) Türkiye Cumhuriyet M'erkez Bankasındaki karşılık paralar hesabında toplanan Türk liralarından Millî Müdafaa hizmetleri için Birleşik Amerika Hükümeti ile mutabık kalınarak yapılacak liberasyonlar mukabilinde hususi kanunu gereğince kaydolunan tahsisat miktarmca sözü geçen vekâlet Bütçesinin (A/l) ve (A/2) cetvelleriyle bu cetvellerdeki fasıl ve maddeler arasında aktarmalar yapmaya; c) (b) fıkrasında yazılı karşılık paralar hesabında toplanan Türk liralarından umumi bütçeye dâhil daireler hizmetleri için aynı suretle yapılacak liberasyonlar miktarmca hususi kanuna tevfikan ilgili daireler bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve maddelerine kaydolunan tahsisatları Millî Müdafaa Vekâleti Bütçesinin (A/l) ve (A/2) cetvellerinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine aktarmaya; 'ıh»j'!-v M ""* İcra Vekilleri Heyeti mezundur. Ancak yukardaki fıkralar gereğince yapılacak aktarmalar yekûnu (200) milyon lirayr geçemez. MADDE 4. Yapılmış ve yapılacak bağıtlara istinaden 1957 Bütçe yılı içinde kısa süreli avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve en çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya ve banka ve ortaklıkların Hazineye yatırmak istiyecekleri paraları alarak karşılığında Hazine bonoları vermeye Maliye Vekili mezundur. Şu kadar ki, hususi kanunların verdiği mezuniyetler dışında çıkarılacak Hazine bonoları (250) milyon lirayı geçemez. Hazinede bulunan millî esham ve tahviller karşıjjk gösterilmek suretiyle elde edilecek krediler veya bunların satış bedelleri ile uzun süreli Devlet tahvilleri satınalmaya veya bu karşılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklıklardaki katılma paylarını ödemeye ve İcra Vekilleri Heyeti karariyle bu türlü ortaklıklara ilişkin katılma senetlerini satınalmaya Maliye Vekili mezundur.

2 No III MADDE 5. Dairelerin 30. VI tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileriyle aynı kanunun geçici 4 ncü maddesinde sözü geçen maaşlı memurları, bağlı (D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait kadrolar da, bağlı (S) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bağlı (D) işaretli cetvelde yazılı hizmetli kadrolarında istihdam edilmekte olanlardan ücretleri geçen yıla nazaran yükselmiş olanların yeniden bir tâyin muamelesine lüzum kalmaksızın yükseltilmiş kadro ücretleri verilmek suretiyle istihdamlarına devam olunabilir Bütçe.yılında (D) işaretli cetveldeki hizmetli kadrolarında vâki ücret değişiklikleri dolayısiyle 1952 yılına nazaran, almakta oldukları ücretleri azalmış olanlara aradaki farkın ödenmesine 1957 Bütçe yılında da devam olunur. Yukarıki iki fıkra hükmü mülhak bütçeli daireler hakkuıda da tatbik olunur sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için îcra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların, eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. MADDE V tarih ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu maddesi gereğince : a) Varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren (C) cetveli; b) Kanunla bağlanmış, vatanı hizmet maaşlarını gösteren (Ç) cetveli; c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) cetveli; ç) Maliye Vekâleti Bütçesinin 460 ııcı (İhtiyat tahsisatı) faslından aktarma yapılabilecek fasılları gösteren (F) cetveli; Bu kanuna bağlıdır. MADDE 7. Devlet varidatının, hususi hükümlerine göre tarh ve tahsiline 1957 Bütçe yılında da devam olunur. MADDE 8. Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek okul pansiyonları hakkındaki 6. VII tarihli ve 1838 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 11. VI taıihli ve 2005 sayılı Kanunun. 2 nci maddesi gereğince öğrencilerden 1957 yılı içerisinde alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir, f MADDE VI tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar, bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE sayılı Harcırah Kanununun 33,. 34, 45, 50 ve 58 nci maddeleri gereğince her yıl Bütçe Kanunu ile tesbiti gereken misil, nispet ve miktarlar, ilişik (H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE VI tarihli ve 3656 sayılı Kanun ve ekleriyle çeşitli kuruluş kanunlarındaki kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1957 Bütçe yılında kullanılamaz. MADDE VI tarihli ve 3634 saydı Millî Müdafaa mükellefiyeti Kanununun 36 nci maddesi gereğince Millî Müdafaa mükellefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 1957 Bütçe yılı alım değerleri, bağlı (O) işaretli cetvelde ve

3 No III nei maddesi gereğince alınacak motorlu taşıtların alım değerleri de bağlı (P) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 13. Masraf fasıllarından yapılacak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 14. Geçen yıl borçlan fasıllarındaki tahsisat üstünde çıkan ve 1956 yılı Bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oklukları hizmet fasıllarından bu fasıllara Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir Bütçe yıllarına aidolup da. Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları Bütçelerinde bulunan borçlar yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3-6 ııcı kısım fasılları ile yatırım fasılları artıklarından eski yıllar borçları fasıllarına Maliye Vekâletince -aktarılacak tahsisattan ödenir. ^ MADDE VI tarihli ve 1513 sayılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi gerekecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği halde bugüne kadar alacaklılarına verilemiyen tahvillerin karşılıkları 1957 Bütçe yılında para ile ödenir. MADDE 16. Mülhak Bütçeli idarelerle umumi Bütçe dışındaki daire ve müesseselerin, umumi Bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her derecedeki yatılı okullarla ecnebi memleketlerde kendi, hesaplarına okutacakları öğrenciler için Bütçelerine konulmuş olan tahsisatlardan gerekli miktarları, bağlı (B) işaretli cetvele varidat ve bu öğrencilerin her türlü ile tahsisatına harcanmak üzere, bağlı (A/l) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve maddelere tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. MADE Bütçe yılı içinde Millî Müdafaa ihtiyacı için ecnebi memleketlerden getirtilecek İthalât Umumi Tarifesinin* (27.10) numarasına giren (Akar yakıt ve madenî yağlar) Gümrük Resmi ve zamları ile Rıhtım resimleri ve Hazineye, mülhak Bütçeli idarelere, hususi idare ve belediyelere ait her türlü vergi, Hazine hissesi, resim, hare ve zamlardan ve ardiye ücretlerinden ve dâhilde Belediye İstihlâk Resminden muaftır. MADDE 18. Bedeli 27 Mayıs 1938 tarihli ve 3525 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşma ile temin edilen (10) milyon isterlinlik krediden ödenmek üzere Umumi Bütçeye dâhil dairelerce yapılan malzeme siparişine mütaallik sözleşmelerde Hükümete aidiyeti kabul edilen Taahhüt Vergileri tutarını, bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak hususi fasla varidat, diğer taraftan bu daireler bütçelerinde malzeme bedellerinin masraf kaydı için açılan hususi fasıllara tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. MADDE sayılı Kanun çerçevesi dışında, gerek Birleşik Amerika' dan ve gerek diğer memleketler ve beynelmilel teşekküllerden, yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gereğince bâzı hizmetler veya taahhütler karşılığı olarak muayyen maksatlara tahsis edilmek üzere 1957 malî yılı içinde temin edilecek yardımların Türk lirası karşılıklariyle, malzeme ve hizmet bedellerini bir taraftan Bütçeye varidat, diğer taraftan ilgili idare bütçesine tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur.

4 No i III MADDE 20. a) 31. VIII tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü maddesinin her yıl Ziraat Vekâleti Bütçesine konulacak tahsisat miktarına ait hükmü; b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 20. V tarihli ve 6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (c) fıkrası hükmü; c) Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki 5652 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 3. XII tarihli ve 6854 sayılı Kanunun 2 nci mad* desinin (A) fıkrası hükmü; 1957 Bütçe yılında bu kanuna bağlı (A/2) işaretli cetvelde ilgili tertiplerine konulmuş miktarlar dâhilinde tatbik olunur. d) Turizm endüstrisini teşvik hakkındaki 13. V tarihli ve 6086 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinin teşkil olunan fona her yıl yapılacak tediyeye ait hükmü 1957 Bütçe yılında tatbik olunmaz. MADDE 21. Bu kanun hükümleri 1 Mart 1957 tarihinden itibaren merdidir. MADDE 22. Bu kanun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur. 28 Şubat \

5 III A/1 - CETVELİ Daireler Lira Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cumhur Divanı Muhasebat Reisliği Başvekâlet Şûrayi Devlet Reisliği " Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü İstatistik Umum Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Diyanet İşleri Reisliği Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü Adliye Vekâleti Millî Müdafaa Vekâleti Dahiliye Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü Jandarma Umum Kumandanlığı Hariciye Vekâleti Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı Maliye Vekâleti Devlet Borçları Maarif Vekâleti Nafıa Vekâleti İktisat ve Ticaret Vekâleti Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Ziraat Vekâleti Münakalât Vekâleti Çalışma Vekâleti 3 y İşletmeler Vekâleti YEKÛN

6 No A/2 - CETVELİ 1. III Daireler Lira Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cumhur Birsam Muhasebat Reisliği Başvekâlet Basın - Yaym ve Turizm Umum Müdürlüğü İstatistik Umum Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü Adliye Vekâleti Millî Müdafaa Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü Jandarma Umum Kumandanlığı Hariciye Vekâleti Maliye Vekâleti Maarif Vekâleti Nafıa Vekâleti İktisat ve Ticaret Vekâleti Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Ziraat Vekâleti Münakalât Vekâleti ' İşletmeler Vekâleti i 000 YEKÛN

7 No MASRAF BÜTÇELERİ 1. III Büyük Millet Meclisi F. M. Tahsisatın nev 'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i Lira Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri özlük haklar 101 Tahsisatlar 11 Riyaset tahsisatı 12 Âsa tahsisatı 20 Riyaset Divanı tazminatı Geçici hizmetliler ücreti 11 Meclis bahçesi geçici hizmetlileri ücreti 12 Millî saraylar geçici hizmetlileri ücreti 13 Yeni Meclis binası geçici hizmetlileri ücreti Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu II - Başka haklar Murakıp ücreti Azanın harcırahları Birinci kısım yekûnu İkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 11 Meclis memurları maaşı Millî saraylar memurları maaşı Meclis Muhafız Bölüğü maaşı, Meclis memurları açık maaşı Millî saraylar memurları açık maaşı sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 11 Meclis memurları çocuk zammı 12 Millî saraylar memurları çocuk zammı 13 Meclis Muhafız Bölüğü çocuk zammı 21 Meclis memurları doğum yardımı 22 Millî Saraylar memurları doğum yardımı 23 Meclis Muhafız Bölüğü doğum yardımı 31 Meclis memurları ölüm yardımı 32 Millî saraylar memurları ölüm yardımı 33 Meclis Muhafız Bölüğü ölüm vardımı Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Ücretler 11 Meclis hizmetlileri ücreti Millî saraylar hizmetlileri ücreti Fasıl yekûnu Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri

8 No P. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. 1. III Tahsisatın nev'i ' Lira gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 211 Fazla çalışma hakları sayılı Kanun gereğince Meclis memur ve hizmetlilerine verilecek fazla çalışma hakları sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince verilecek ücretler Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince emniyet memurlarına verilecek er tayın bedeli 6341 sayılı Kanunla doktora ödenecek ihtisas tahsisatı 6585 sayılı Kanun gereğince emniyet mansuplarına verilecek fazla mesai ücreti 6885 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim 301 Büro 11 Meclis kırtasiyesi 12 Meclis Muhafız Bölüğü kırtasiyesi 20 Meclis döşemesi 31 Meclis demirbaşı 32 MeclisMuhafız Bölüğü demirbaşı 41 Meclis öteberi 42 Meclis Muhafız Bölüğü öteberi 43 Meclis şehir suyu 51 Meclis aydınlatma ve havalandırma Meclis Muhafız Bölüğü aydınlatma 61 Meclis ısıtma ve yakacak 62 Meclis Muhafız Bölüğü ısıtma ve yakacak 90 Cenaze töreni 302 Millî saraylar büro 10 Kırtasiye Döşeme Demirbaş Öteberi Şehir suyu Aydınlatma Isıtma ve yakacak Hizmetlilerin yiyecek Posta, telgraf ve telefon ücret ve 11 Meclis posta ve telgraf ücretleri 12 Millî saraylar posta ve telgraf ücretleri 13 Meclis Muhafız Bölüğü posta ve telgraf ücretleri 21 Meclis telefon 22 Millî saraylar telefon Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu W Fasıl Yekûnu Giyecekler 11 Meclis hizmetlileriyie emniyet memurlarına verilecek giyecek 12 Millî saraylar hizmetlileri giyecek Fasıl yekûnu

9 No F. M. Tahsisatın, nev'i Lira m 1. III.19Ö7 M. Tahsisatın nev'i Lira 307 Harcırahlar 11 Meclis memurları daimî vazife harcırahı 12 Millî saraylar memurları daimî vazife harcırahı 13 Meclis Muhafız Bölüğü daimî vazife harcırahı 21 Meclis memurları muvakkat vazife harcırahı 22 Millî saraylar memurları muvakkat vazife harcırahı 23 Meclis Muhafız Bölüğü muvakkat vazife harcırahı sayılı Kanun gereğinee.meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni azasına verilecek harcırahlar sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları 11 Meclis memurları 12 Millî saraylar memurları Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 401 Matbaa isletme Fasıl yekunu Fasıl yekunu Taşıt 11 Riyaset otomobili işletme Riyaset otomobili onarma ' Başka taşıt mahrafları Meclis Muhafız Bölüğü taşıt Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Bahçe 11 Meclis bahçesi 12 Millî saraylar bahçesi 403 Riyaset temsil ve Riyaset konutu 10 Temsil 30 Konut 404 Meclis Muhafız Bölüğü 10 Tayınat 20 Giyecekler 30 Erlerin nakliye ücreti 40 Tıbbi ecza ve sağlık malzemesi 451 Yayın 10 Satmalma ve abone 20 Başka her çeşit masraflar 453 Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetleri, ahdî münasebetler 21 Avrupa Konseyi Asamble ve komisyonlarına iştirak edeceklerin ha rcırahları 22 Balkan Istişari Meclisine iştirak edeceklerin harcırahları 23 NATO Memleketleri Parlâmentoları Birliği asamble ve komisyonlarına iştirak edeceklerin ha reırahla rı Fasıl yekûnu 10' Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu

10 No III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 453/A İştirakler 11 Parlâmentolararası Birliği Türk Grupunun Birliğe iştirak hissesi Parlâmentolararası Birliği Türk Grupunun Birlik konferans ve komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk (Trupunun Birliğe iştirak hissesi 1 22 Avrupa Parlâmentolar Birli ği Türk Grupunun Birlik ve konferans ve komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Grupunun Birliğe iştirak hissesi Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Grupunun Birlik, konferans ve komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları Parlâmentolar Birliği NATO Türk Grupunun Birliğe iştirak; hissesi Fasıl yekûnu /C Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetlerinin gerektirdiği büro masraflan 453/D Türkiye'de toplanacak olan Parlâmentolararası Turizm Birliği Konferansının gerektirdiği her çeşit masraflar 453/E Türkiye Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak memleketimize gelecek ecnebi misafirlerin her çeşit ağırlama 454 Sigorta 11 Meclis 12 Millî Saraylar Fasıl yekûnu Düşünülmiyen masraflar Meclis tahkikatı umum Yeni Meclis binasının gerektirdiği masraflar /B Kongre, konferans, tören ve ziyafetler 21 Türkiye Büyük Millet Meclisinin davet edildiği milletlerarası kongre, konferans ve bunların komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları 22 Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer memleketlere yapacağı ziyaret, tören ve dostluk temaslarına katılacakların harcırahları Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısmı - Borçlar 501 G-eçen yıl borçları 502 Eski yıllar borçları yılları borçları »» Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Beşinci kısım yekûnu 502

11 No III F. M. Tahsisatın nev 'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira Altıncı kısım - Yardımlar 20 Millî saraylar Çeşitli yardımlar Meclis Muhafız Bölüğü binası Altıncı kısım yekûnu Fasıl yekûnu KISIMLAR YEKUNU Birinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 751 Satınalmacak makina, alet ve gereçler 11 Matbaaya alınacak makineler bedeli Altıncı kısım yekûnu UMUMÎ YEKÛN Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve telefon tesisleri Yatırımlar I - Onarmalar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 10 Meclis binası Fasıl yekûnu T. B. M. Meclisi yeni binasının tezyin ve tefriş işleri Yatırımlar vekûnu

12 No III Riyaseti Cumhur! '. M. Tahsisatın nev'i Lira l F. M. Tahsisatın nev'i Lira, Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri özlük haklar 213 Yaverlik ve başdoktor tahsisatı Reisicumhur tahsisatı İkinci kısım yekûnu Birinci kısım yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim İkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 10 Memurlar maaşı 20 Açık maaşı Fasıl yekûnu Büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 Öteberi 50 Aydınlatma ve havagazı 60 Isıtma 80 Memur ve hizmetliler yiyecek masraflariyle, yiyecekle ilgili diğer masraflar Ücretler Fasıl yekûnu Geçici hizmetliler ücreti Haberleşme II - Başka haklar 306 Giyecekler sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 10 Çocuk zammı 20 Loğum yardımı 30 Ölüm yardımı Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı 20 Muvakkat vazife harcırahı Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı Taşıt 11 İşletme 12 Onarma

13 No III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira Dördüncü kısım Daire hizmetleri KISIMLAR YEKÛNU 402 Bahçe, su ve işçi 11 Bahçe 12 Su 13 îşçi ve amele Birinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Yayın 10 Satmalma ve abone 20 Başka her çeşit masraflar Fasıl yekunu Dördüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu 2 Altıncı kısım yekûnu UMUMİ YEKÛN Beşinci kısım - Borçlar Y atırınılar Geçen yıl borçları Eski yıllar borçlan Beşinci kısım yekûnu 701 i - Onarmalar Yapı onanmı ve küçük yapılar Altıncı kısım - Yardımlar Çeşitli yardımlar II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 3827 sayılı Kanun gereğince satınalmacak taşıtlar Altıncı kısım vekûnu Yatırımlar vekûnu

14 No IU Divanı Muhasebat Reisliği F. M. Tahsisatın ııev 'i Lira F. M. Tahsisatın ııev 'i Lira İkinci kısım - Personel cinde çalıştırılacaklara verilecek ücretler İkinci kısım yekûnu I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 10 Memurlar maaşı 20 Açık maaşı Üçüncü kısım - Yönetim 202 Ücretler Fasıl yekûnu Merkez geçici hizmetliler ücreti 206 II - Başka haklar 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 10 Çocuk zammı 20 Doğum yardımı 30 ölüm yardımı Fasıl yekûnu Büro 10 Kırtasiye Döşeme Demirbaş Öteberi Aydınlatma Isıtma Basık kâğıt ve defterler Fasıl yekûnu Posta, telgraf ve telefon ücret ve 10 Posta ve telgraf ücreti 20 Telefon Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 306 Giyecekler Fasıl yekûnu sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 6736 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat «Muhasebe makinaları servisinde mesai saatleri hari Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı 20 Muvakkat vazife harcırahı 30 Hesap tetkiki maksadiyle taşraya gönderilecek murakıp ve muavinlerin harcırahı Fasıl yekûnu

15 No III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masraf ve harcırahları Taşıt 10 Eiyasct otomobili işletme Riyaset otomobili onarma Fasıl yekûnu Eski yıllar borçları 1 Beşinci kısım yekûnu 2 Altıncı kısım - Yardımlar 601 Çeşitli yardımlar Altıncı kısım yekûnu l Üçüncü kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNU v * Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 403 Temsil 451 Yayın f? Satmalma ve abone Başka her çeşit masraflar Fasıl yekûnu İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu 2 Altıncı kısım yekûnu UMUMİ YEKÛN Düşünülmiyen masraflar Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım - Borçlar 501 Geçen yıl borçları 1 Yatırımlar I - Onarmalar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar, Yatırımlar yekûnu \

16 No III ışvekalet F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri özlük haklar 207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 101 Tahsisatlar 11 Başvekil tahsisatı 12 Devlet vekilleri tahsisatı. Fasıl yekûnu Birinci kısım yekûnu sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T.C. Em-skli Sandığına yapılacak ödemeler 210 Temsil tahsisatı İkinci kısım yekûnu Maaşlar îkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 10 Memurlar maaşı 20 Açık maaşı Fasıl yekûnu Hizmetliler ücreti Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı persone- * :t lin ücretleri 1 II - Başka haklar ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 10 Çocuk zammı Doğum yardımı Ölüm yardımı Üçüncü kısım - Yönetim 301 Merkez daireleri büro 11 Kırtasiye 12 Millî Savunma Yüksek 'Kurulu kırtasiye 21 Döşeme 22 Millî Savunma Yüksek Kurulu döşeme 31 Demirbaş 32 Millî Savunma, Yüksek Kurulu demirbaş 41 öteberi 42 Millî Savunma Yüksek Kurul ıı öteberi 51 Aydınlatma 52 Millî Savunma Yüksek Kurulu aydınlatma 61 Isıtma 62 Millî Savunma Yüksek Kurulu ısıtma Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu

17 No III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 303 Basılı kâğıt ve defterler 11 Başvekâlet 12 Millî Savunma Yüksek Kurulu 304 Fasıl yekûnu Posta, telgraf vs telefon ücret ve 11. Posta ve telgraf ücretleri 13 Millî Savunma Yüksek Kurulu posta ve telgraf ücretleri 21 Telefon 23 Millî Savunma Yüksek Kurulu telefon 305 Kira bedeli 11 Başvekâlet 13 Millî Savunma. Yüksek Kurulu Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Taşıt 11 Başvekâlet otomobilleri işletme 12 Başvekâlet otomobilleri onarma 13 Devlet vekilleri otomobilleri işletme 14 Devlet vekilleri otomobilleri onarma masraflan 21 Matbaa kamyoneti ve motosikletleri işletme 22 Matbaa kamyoneti ve motosikletleri onarma 41 Ecnebi misafir otomobilleri işletme 42 Ecnebi misafir otomobilleri onarma Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Giyecekler 11 Başvekâlet 12 Millî Savunma Yüksek Kurulu 307 Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı 20 Muvakkat vazife harcırahı 22.Millî Savunma Yüksek Kurulu muvakkat vazife harcırahı 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Dördüncü hısım - Daire hizmetleri 401 Matbaa 10 Ham ve işlenmiş maddeler bedeli 20 İşçi gündelikleri 30 Diğer işletme ve yönetim Fasıl yekûnu Misafir ağırlama Örtülü tahsisat Atom Enerjisi Komisyonu ile İstişare Heyeti tazminatları Arşivler umumi

18 No III F. M. Talısisatnı nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Li ra sayılı Kanun ve nizamnamesi gereğince verilecek İnönü armağanı KISIMLAR YEKÛNU Birinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu Millî Savunma Yüksek Kurulu yayın Üçüncü kısım yekûnu. Dördüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu UMUMİ YEKÛN Beşinci lasını - Borçlar Yatırımlar 501 Geçen yıl borçları 502 Eski yıllar borçları 711 I - Onarmalar Matbaada mevcut makina, alet ve malzeme onarımı yılları borçları » >> II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Fasıl yekûnu 751 Matbaa için alınacak makina alet ve malzeme Beşinci kısım yekûnu Yatırımlar vekûnu Şûrayi Devlet Reisliği İkinci kısnn - Personel I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 10 Memurlar maaşı 2,0 Acık maaşı II - Başka haklar ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 10 Çocuk zammı Doğum yardımı Ölüm vardı mı Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Hizmetliler ücreti Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi I

19 îf O F. M. Tahsisatın nev'i Lira I F. M. Tahsisatın nev'i 1.HI.1957 Lira 209 gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler taşıt 11 Reislik otomobili işletme Reislik otomobili onarma Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat Üçüncü kısım yekûnu İkinci kısmı yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Üçüncü kısım - Yönetim 451 Yayın 10 Satmalma ve abone 20 Başka her çeşit masraflar Büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 Öteberi 50 Aydınlatma Beşinci kısım - Borçlar Fasıl yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Basılı kâğıt ve defterler Fasıl yekûnu Posta, telgraf ve telefon ücret ve 10 Posta ve telgraf ücretleri 20 Telefon Fasıl yekûnu Geçen yıl borçları 502 Eski yıllar borçları yılları borçları »» Fasıl yekûnu Beşinci kısmı yekûnu Giyecekler Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı 20 Muvakkat vazife harcırahı * KISIMLAR YEKÛNU İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısmı yekûnu Fasıl yekûnu Dördüncü kısım yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Beşinci kısım yekûnu UMUMÎ YEKÛN

20 No , m Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira İkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 11 Merkez memurları maaşı 12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı 21 Merkez memurları açık maaş 22 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar açık maaşı Fasıl yekûnu Ücretler 11 Merkez hizmetlileri ücreti 12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti * Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar doğum yardımı 31 Merkez memurları ölüm yardımı 32 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar ölüm - yardımı Fasü yekûnu Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayıh Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emeldi Sandığına yapılacak ödemeler İkinci kısım yekûnu Fasıl yekûnu Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 11 - Başka haklar ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 11 Merkez memurları çocuk zammı 12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar çocuk zammı 21 Merkez memurları doğum yardımı Üçüncü hısım - Yönetim Merkez daireleri büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma 302 Vilâyetler büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme Fasıl yekûnu

21 No III F. M. Tahsisatın nev'i Lira i- F. M. Tahsisatın nev'i Lira 30 Demirbaş, 40 Öteberi 50 Aydınlatma G0 Isıtma Vilâyetler taşıtları işletme 32 Vilâyetler taşıtları onarma Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 21 Merkez telefon 22 Vilâyetler telefon Kira bedeli» Fasıl yekûnu Basın ataşeklileri ve haberler büroları 10 Kırtasiye 20 Döşeme * 30 Demirbaş 40 Öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma 70 Posta, telgraf ve telefon 80 Kira bedeli 91 Daimî vazife harcırahı 92 Muvakkat vazife harcırahı 99 Propaganda Giyecekler Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı 20 Muvakkat vazife harcırahı 40 Ecnebi memleketler harcırahı 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları 11 Merkez 12 Vilâyetler Fasıl yekûnu 309 Taşıt 21 Merkez taşıtları işletme 22 Merkez taşıtları onarma masrafla rı Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 403 Temsil Ankara, İstanbul ve İzmir radyo istasyon ve stüdyoları yönetim ve işletme 10 Müzik yayınları Söz yayınları Elektrik ve muharrik kuv- ' : vet ; İşletme ye başka her çeşit masraflar Kısa dalga propaganda yayınları her türlü Fasıl yekûnu

22 No İ. III F. M. Tahsisatın nev'i Lira M. Tahsisatın nev 'i Lira 451 Yayın, turizm ve propaganda 10 Satmalma ve abone 20 Başka her çeşit yayın 30 Foto - Filim servisi masraf- ' lan 40 Propaganda 50 Radyo dinleme ye bültenleştirme 60 Turizm umumi ) Fasıl yekûnu KISIMLAR İkinci kısım yekûnu YEKÛNU Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu * * - Altıncı kısım yekûnu Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 10 Kurum ve derneklere katılma payı 20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harearah ve UMUMİ YEKÛN Yatırımlar I - Onarmalar Fasıl yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Radyo istasyonlarında mevcut makina, alet ve malzeme onarımı Beşinci kısmı - Borçlar Geçen yıl borçları Radyo istasyonları yapımı ve her türlü Satmalmacak makina, alet ve malzemeler Eski yıllar borçları yılları borçları » II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Fasıl yekûnu Motorsuz taşıtlar satmalma karşılığı 350 Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım - Yardımlar Ajans tahsisatı ve ajans dış muhabirlerinin her türlü ücret ve Mevcut istasyonların esaslı surette genişletilmesi ve düzenlenmesi 10 Yeni -yapılar 20 Alınacak makina, alet ve malzeme Fasıl yekûnu Altıncı kısım yekûnu Yatırımlar yekûnu

23 »o. mı İ. m. 195? 16 - İstatistik Umum Müdürlüğü F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira, gına yapılacak ödemeler îkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve. ücretler 201 Maaşlar * 10 Merkez memurları maaşı Merkez memurları açık maaşı Fasıl yekûnu Hizmetliler ücreti Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri ikinci kısım yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim Merkez daireleri büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma Basılı kağıt ve defterler Fasıl yekûnu II - Başka haklar 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 10.Çocuk zammı ", v Doğum yardımı ölüm yardımı ~ Posta, telgraf ve telefon ücret ve masraflan 10 Posta ve telgraf ücretleri 20 Telefon 305 Kira bedeli Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükafatı sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ve 6122 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince T. C. Emekli Sandı Giyecekler 307 Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı 20 Muvakkat vazife harcırahı 40 Ecnebi memleketler harcırahı 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka Fasıl yekûnu )

24 No. 693? 1, F. M. Tahsisatın nev'i Lira M- Tahsisatın nev'i Lira sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahtan Taşıt masraflan 21 Taşıt işletme Taşıt onarma Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısmı - Daire hizmetleri Beşinci kısım - Borçlar 501 Geçen jû borçlan Eski yıllar borçlan yılları 'borçları »» 1 Fasıl yekûnu 2 Beşinci kısım yekûnu Temsil Çeşitli anket Makina fişi mültigraf, foto ve sair malzeme satmalma masraflan Yayın 10 Satmalma ve abone Başka (her çeşit masraflar Fasıl yekûnu KISIMLAR YEKÛNU İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu 3 UMUMÎ YEKÛN sayılı Kariuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları ile başka her çeşit Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 10 Kurum ve derneklere katılma payı Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masraflan Fasıl yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Yatırımlar I - Onarmalar 711 Makina alet ve malzeme onanmı II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Satınalmacak makina, alet * ve malzeme Yatırımlar yekûnu m

25 No r III Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü P.\ M. Tahsisatın ııev 'i Lira M. Tahsisatın nev'i Lira İkinci kışım - Personel 1 - Maasl-ar ve ücretler 201 Maaşlar 11 Merkez memurları maaşı Vilâyetler memurları maaşı Merkez memurları arık maaşı 1 22 Vilâyetler memurları açık maaşı _ 1 Fasıl yekûnu Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler İkinci kısım yekûnu Ücretler 11 Merkez hizmetlileri ücreti Vilâyetler hizmetlileri ücreti Fasıl yekûnu Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri II - Başka haklar Üçüncü kısım - Yönetim Merkez daireleri büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 Öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 11 Merkez memurları çocuk zammı 12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 21 Merkez memurları doğum yardımı 22 Vilâyetler memurları doğum ya rdımı 31 Merkez memurları ölüm yardımı 32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı 40 Yakacak zammı Fasıl yekûnu Vilâyetler büro Cırt asiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 Öteberi 50 Aydınlatma 60 İsıt m a, Basılı kâğıt ve defterler Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Posta, telgraf ve telefon ücret ve 11.Merkez posta, ve telgraf ücretleri

26 No F*. M. Tahsisatın nev'i III Lira I F. M. Tahsisatın nev'i Lira 12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 21 Merkez telefon 22 Vilâyetler telefon i i jdörd-üncü kıspn. - Daire hizmetleri Temsil masraflan Fasıl yekûnu İşletme umumi Kira bedeli 11 Merkez 12 Vilâyetler Fasıl yekûnu Teknik okullarda ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek burslar Yayın 10 Satmalına ve abone 20 Başka her cesit masraflar Giyecekler Fasıl yekûnu Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı 20 Muvakkat vazife harcırahı 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka % sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları 11 Merkez 12 Vilâyet Fasıl'yekûnu 309 Taşıt 21 Merkez taşıtları işletme 22 Merkez taşıtları onarma masrafla rı 3.1 Vilâyetler taşıtları işletme masrafla rı 32 Vilâyetler taşıtları onarma Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Staj sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcı tali ve başka her çeşit 20 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere staj için gönderileceklerin harcırah ve masraflan 453 Milletlerarası münasebetlerin g-erektirdiği masraflar 10 Kurum ve derneklere katılma payı 20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve 30 Milletlerarası meteoroloji teşkilâtının idrometeoroloji semineri için Ankara'da yapacağı kongre i 476 Fasıl yekûnu Memur ve hizmetlilerin kurs Fasıl yekûnu Üçüncü kısım vekûnu Dördüncü kısım yekûnu

27 NO. mı F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira Beşinci kısım - Borçlar Yatırımlar 501 Geçen yıl, borçları Eski yıllar borçları yılları borçları »» I -.Onarmalar Yapı onarımı ve küçük yapılar ii.o Fasıl yekûnu Mevcut makina, alet ve malzeme onarımı * Beşinci kısım yekûnu II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri KISIMLAR YEKÛNU İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Meteoroloji istasyonları yapı Satmalmacak ve malzemeler makina, alet Dördüncü kısım yekûnu Besinci kısım yekûnu Motorsuz taşıtlar satmalma karşılığı UMUMÎ YEKÛN Yatırımlar yekûnu Diyanet İşleri Reisliği İkinci kısım - Personel 12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti Havra t hademesi ücreti I - Maaşlar ve ücretler Fasıl yekûnu Maaşlar 11 Merkez memurları maaşı Vilâyetler memurları maaşı Merkez memurları açık maaşı 1 22 Vilâyetler memurları açık maaşı Müstahikkin^ ilmiye maaşı ve fevkalâde tahsisatı Fasıl yekûnu Ücretler - * 11 Merkez hizmetlileri ücretleri II - Başka haklar ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 11 Merkez memurları çocuk zammı 12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 21 Merkez memurları doğum yardımı 22 Vilâyetler memurları doğum yardımı

28 No İ. III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın hev'i Lira İMerkez memurları ölüm yardımı 32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı 40 Yakacak zammı Fasıl yekûnu Ecnebi dil bilenlere 3656, sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve Merkez posta ve telgraf ücretleri Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri Merkez telefon Vilâyetler telefon Fasıl yekûnu sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyîe 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. 0. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı Kira bedeli Merkez Vilâyetler Fasıl yekûnu İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim Merkez daireleri büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma Fasıl yekûnu Giyecekler Harcırahlar Daimî vazife harcırahı Muvakkat vazife harcırahı 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Merkez Vilâyetler Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Vilâyetler büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 Öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma ' Taşıt 11 Riyaset otomobili işletme 12 Riyaset otomobili onarma Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu I

29 No III M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i Lira Dördüncü hısım - Daire hizmetleri 502 Eski yıllar borçları yılları borçları »» Yayın ve tanıtma 10 Satmalma ve abone 20 Başka her çeşit masraflar Fasıl yekûnu Besinci kısım vekûnu Fasıl yekûnu Memur ve hayrat hademesinin kurs Dördüncü kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNU İkinci kısım yekunu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısmı - Borçlar 501 Geçen yıl borçları Beşinci kısım yekûnu UMUMİ YEKÛN Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü İkinci kısmı - Personel, I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 11 Merkez memurları maaşı Vilâyetler memurları maaşı Merkez memurları açık maaşı Vilâyetler memurları açık maaşı Fasıl yekûnu Geçici hizmetliler ücreti 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti Vilâyetler' geçici hizmetlileri ücreti Fasıl yekûnu Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri II - Başka haklar Ücretler 11 Merkez hizmetlileri ücreti Vilâyetler hizmetlileri ücreti Fasıl yekûnu ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 11 Merkez memurları çocuk, zammı 12 Vilâyetler memurları çocuk zammı

30 No III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 21 Merkez memurları doğum yardımı 22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 31 Merkez memurları ölüm.yardımı 32 Vilâyetler memurları ölüm v yardımı 40 Yakacak zammı Fasıl yekûnu sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler İkinci kısım yekûnu Basılı kâğıt ve defterler 304 Posta, telgraf ve'telefon ücret ve 11 Merkez posta ve telgraf üc-. ret: 1 eri J 2 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 21 Merkez telefon 22 Vilâyetler' telefon masraflar: 305 Kira bedeli 11.Merkez 12 Vilayet Fasıl vekûnu Fasıl yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim Merkez daireleri büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 Öteberi 50 Aydınlatma 00 İsıtma 302 Vilâyetler büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 Öteberi 50 Aydınlatma 00 İsıtma :ı ooo J Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Giyecekler 11 Hizmetliler giyeceği ve 5602 sayılı kanunlar gereğince verilecek giyecekler Fasıl yekûnu Harcırahlar ip Daimî vazife harcırahı 20 Muvakkat vazife harcırahı 30 Müfettişler harcırahı 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre yerilecek tazminat gündelikleri ile tapulama ve kadastro işlerinde - kullanılacakların muvakkat: vazife harcırahı Fasıl yekûnu

31 f No III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları [ 11 Merkez 12 Vilâyetler Fasıl yekûnu Taşıt 31 Vilâyetler taşıtları işletme 32 Vilâyetler taşıtları onarma Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Başka her çeşit masraflar Fasıl yekûnu Kurs ve okullar umumi mas- - rafları Kadastro Okulu ve kursu umumi Tapulama kursları umumi Fasıl yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Besinci kısım - -Borçlar 501 Geçen yıl borçlar Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Kadastro, tapu yazma heyetleri 10 Nirengi, sınır işaretleri, poligon ve taşıma 20 Belediye ve köy temsilcileri tarafından seçilecek komisyon azaları ile vukuf erbabı ve amele ve geçici jaloncu gündelikleri 30 Kadastrosu ilân edilen yerlerdeki arap harfli tapu kayıtlarının çıkarılması işlerinde merkezde ve taşrada çalıştırılacakların gündelikleri Fasıl yekûnu Tapulama Kanunu uygulama umumi Eski yıllar borçlan yılları borçları ».» Fasıl yekûnu Beşinci kısmı yekûnu KISIMLAR İkinci kısım yekûnu YEKÛNU Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Besinci kısım yekûnu UMUMÎ YEKÛN Yatırımlar I - Onarmalar 450 Teknik okulda kadastro mühendisi olarak yetiştirilecek öğrencilere verilecek burslar Yayın 10 Satmalma ve abone Makina, alet ve malzeme onarımı Yatırımlar yekûnu

32 No ' " 1. III Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira -' - 40 Yakacak zammı İkinci kısım - Personel - Fasıl yekûnu I - Maaşlar ve ücretler 207 Ecnebi dil bilenlere 3056 sa Maaşlar yılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü 11 Merkez memurları maaşı kâfatı 12 Vilâyetler memurları maaşı Merkez memurları açık ma sayılı Kanunun 14 ncü aşı maddesinin (D) fıkrasiyle 22 Vilâyetler memurları açık 34, 38 ve 39 ncu maddeleri maaşı gereğince T. C. Emekli San * dığına yapılacak ödemeler < Fasıl yekûnu İkinci kısım yekûnu Ücretler 11 Merkez hizmetlileri ücreti Vilâyetler hizmetlileri ücreti Üçüncü kısım - Yönetim Fasıl yekûnu Merkez daireleri büro mas Merkez geçici hizmetlileri rafları ücreti Kırtasiye Döşeme Demirbaş Başka haklar 40 Öteberi masraf lan ve 4598 sayılı kanunlar 50 Aydınlatma gereğince yapılacak zam ve 60 Isıtma yardımlar 11 Merkez memurları çocuk Fasıl yekûnu zammı Vilâyetler memurları çocuk 302 Vilâyetler büro zammı Kîrtasiye Merkez memurları doğum 20 Döşeme yardımı o Demirbaş O 22 Vilâyetler memurları doğum 40 Öteberi yardımı Aydınlatma Merkez memurları ölüm 60 Isıtma yardımı Vilâyetler memurları ölüm Fasıl yekûnu yardımı

33 No III F. AL Tahsisatın nev'i L i r a F. M. Tahsisatın nev'i Lira 303 Basılı kâğıt ve defterler 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 21 Merkez telefon 22 Vilâyetler telefon Merkez taşıtları, onarma Vilâyetler taşıtları işletme Vilâyetler taşıtları onarma Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Kira bedeli 1.1. Merkez 12 Vilâyetler 306 Giyecekler Fasıil yekûnu Fasıl yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Hayvan yem bedeli Taşıma 11 Toprak işleri taşıma 12 İskân isleri tasıma Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı 20 Muvakkat vazife harcırahı- 30 Müfettişler harcırahı Ecnebi memleketler harcırahı Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka masraflan 70 Kurslar muvakkat vazife harcırahı Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu "4784 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin gerektirdiği eşya ve giyecekler İskân işleri 10 Yiyecek Giyecek Tedavi Muhacir ve mültecilerin Başka her çeşit masraflar sayılı Kanun gereğince Ödenecek tedavi ve harcırahları 11 Merkez 12 Vilâyetler Fasıl yekûnu 309 Taşıt 21 Merkez taşıtları işletme * Fasıl yekûnu 4 62T5" 000 Toprak Bayramının gerektirdiği masraflar 5613 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (F) fıkrasının 2 nef bendi gereğince araziyi açma Yayın' 1.0 Satmalma ve abone

34 No m- 1. III P. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i Lira 20 Başka her çeşit masrafla ar Fasıl yekûnu Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı 457 îç kongreler ve teknik toplantılar umumi 476 Kurs Dördüncü kısım yekûnu Yatırımlar II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 731 İstimlâkler , 5618 sayılı kanun ~. hükümlerine göre istimlâk edilecek arazi bedeli sayılı Kanunun muvakkat 1 nci maddesi mucibince ödenecek tahvil bedelleri ve kanuni faiz karşılığı Fasıl yekûnu Beşinci kısım - Borçlar 501 ;. Geçen yıl borçları 502 Eski yıllar borçları yılları borçları »» Fasıl yekûnu Satmalmacak makina, alet ve malzeme 10 Optik aletler ve teknik malzeme 20 Traktör grupları için alınacak traktör, pulluk, alet ve sair malzeme 30 Top. Kom. Nirengi ve poligon tesis her türlü malzeme ve sair Beşinci kısım.yekûnu Fasıl yekûnu / KISIMLAR YEKÛNU İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu 2* Dördüncü ikısım yekûnu Özel fon sayılı Çiftçiyi topraklandırma Kanununun 47 nci maddesi gereğince açılacak özel fon 20 Özel fondan zarar olup Ziraat Bankasına ödenecek para ^ Beşinci kıksım yekûnu Fasıl yekûnu UMUMİ YEKÛN Yatırım yekûnu

35 "»İP No III, 1957 F. M. Tahsisatın nev'i Lira 21 - Adliye Vekâleti F. M. Tahsisatın nev'i Lira Birinci kıstın - Tahsisat t<< benzeri özlük haklar 101 Vekil tahsisatı Birinci kısım yekûnu Vilâyetler memurları doğum, yardımı 31 Merkez memurları ölüm yardımı 32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı 40 Yakacak zammı ' Fasıl yekûnu İkinci kısım - Personel I - Maaşlar ye ücretler 201 Maaşlar 11 Merkez memurları maaşı Vilâyetler memurları maaşı Merkez memurları açık maaşı Vilâyetler memurları açık maaşı Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek papa mükâfatı sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı Hâkim tahsisatı Fasıl yekûnu Ücretler 11 Merkez hizmetlileri ücreti Vilâyetler hizmetlileri ücreti Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince adlî tababetle ilgili olarak ödenecek tazminat 6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu maddeleri gereğince mütehassıslara verilecek huzur ücreti" îkinci kısım yekûnu II - Başka haklar ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 11 Merkez memurları çocuk zammı Vilâyetler memurları çocuk zammı Merkez memurları doğum yardımı Üçüncü kısım - Yönelim Masrafları Merkez daireleri büro mas rafları 10 Kırtasiye J20 Döşeme 30 Demirbaş

36 No III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 40 Öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma 302 Vilâyetler büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 Öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri Vilâyetler posta "ve telgraf ücretleri Merkez telefon Vilâyetler telefon Fasıl yekûnu Taşıt 11 Vekâlet otomobili işletme Vekâlet otomobili onarma Temyiz Reisliği ve Başmüd-. deiumumilik otomobilleri işletme Temyiz Reisliği ve Başmüd-. ' deiumumilik otomobilleri onarma Merkez taşıtları işletme Merkez taşıtları onarma Vilâyetler taşıtları işletme Vilâyetler taşıtları onarma 45 0Ö0 Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 403 Temsil Vilâyetler kira bedeli Giyecekler 307 Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı 20 Muvakkat vazife harcırahı 30 Müfettişler harcırahı & Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları 11 Merkez 12 Vilâyetler Kovuşturma 10 Suç 20 Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu gereğince adlî müzaheret 30 Ecnebiler istinabe 40 Medeni Kanunla Nüfus Kanunu gereğince müddeiumumiler tarafından açılacak dâvalar * 50 Medeni Kanunla ve başka kanunlar gereğince hâkimin kendiliğinden görmeye ve yapmaya ödevli bulunduğu dâva ve işler Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu

37 No III F. M. Tahsisatın nev 'i Lira F. M. Tahsisatın nev 'i Lira 418 Adlî Tıp Kurulu 10 Müşahede evi yiyecek 20 Yönetim 30 Otopsi sandıkları vp kimyevi ecza satmalma *000 Fasıl yekûnu Ceza ve tevkif evleri * 10 Yiyecek 20 Doktor ücreti ve ilâç ' 30 Yönetim 40 Sevk 50 Ceza ve tevkif evleri ile hükümlü çocuk ıslah evlerinde alınacak sağlık tedbirlerinin gerekti rdiği masraf la r nılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve Fasıl yekûnu Milletlerarası münasebetlerinin gerektirdiği masraflar 10 Kurum ve derneklere katılma payı Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve Fasıl yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım ^Borçlar Fasıl yekûnu Geçen yıl borçları Mebusların seçim Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar Eski yıllar borçları yılları borçları yılları borçları Fasıl yekûnu Yayın 10 Satmalına ve abone 20 Başka her çeşit masraflar 30 Adlî kamın, nizamname ve yönetmeliklerin hazı rlama. ve düzenleme Beşinci kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNU 452 Staj Fasıl yekûnu sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin. harcırah-. lariyle başka her çeşit 20 Teknik yardımdan faydala Birinci kısım yekûnu 12,000 İkinci kısmı yekûnu Üçüncü kısmı yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu UMUMİ YEKÛN

38 No III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira Tl - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye, tahsisleri Yatırımlar I - Onarmalar 751 Adlî Tıp Kurulu için satınalınacak alet ve malzeme Adlî Tıp Kurulu alet ve gereçleri onarımı Yatırımlar yekûnu Millî Müdafaa Vekâleti Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri özlük haklar 14 Harita Umum* Müdürlüğü Vekil tahsisatı ". Fasıl yekûnu İ3 * Birinci kısımyekûnu İkin.ci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler Maaşlar Kara Kuvvetleri Hava» Deniz» Harita Umum Müdürlüğü Ücretler Kara Kuvvetleri Hava» Deniz» Harita Umum Müdürlüğü Geçici hizmetliler ücreti Kara Kuvvetleri Hava» Deniz» Fasıl yekûnu , Fasıl yekûnu Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 11 Kara Kuvvetleri 12 Hava» 13 Deniz» 14 Harita. Umum Müdürlüğü 11 - Başka haklar Fasıl yekûnu ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 11 Kara Kuvvetleri çocuk zam- " mı 12 Hava Kuvvetleri çocuk zammı 13 Deniz Kuvvetleri çocuk zammı 14 Harita Umum Müdürlüğü çocuk zammı 21 Kara Kuvvetleri doğum- yardımı * 22 Hava Kuvvetleri doğum yar-. dımı 23 Deniz Kuvvetleri doğum yardımı

39 No III F, M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 24 Harita Umum Müdürlüğü doğum yardımı 31 Kara Kuvvetleri ölüm yardımı 32 Hav; Kuvvetleri ölüm yardımı 33 Deniz Kuvvetleri ölüm yardımı 34 Harita Umum Müdürlüğü ölüm yardımı 41 Kara Kuvvetleri yakacak zammı 42 Hava Kuvvetleri ^yakacak zammı Harita Umum Müdürlüğü Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince verilecek ikramiyeler karşılığı 11 Kara Kuvvetleri 12 Hava» 13 Deniz» 14 Harita Umum Müdürlüsü Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve 15 nci maddesinin (E) fıkr asiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 11 Kara Kuvvetleri 12 Hava» 13 Deniz» 14 Harita Umum Müdürlüğü Fasıl yekûnu , 5027 ve 5427 sayılı kanunlar gereğince verilecek tahsisatlar 11 Kara Kuvvetleri 12 Hava» 13 Deniz» Fasıl yekûnu , 6245 ve 6725 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve tazminatlar 11 Kara Kuvvetleri 12 Hava» 13 Deniz» sayılı Kanun gereğince verilecek hâkim tazminatı 11 Kara Kuvvetleri 12 Hava» 13 Deniz», Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince verilecek yemek bedeli QQPİ AüQQ «/.«.i. ı_ 1~gereğince verilecek uzmanlık ücret ve gündelikleri 11 Kara Kuvvetleri 12 Hava» 13 Deniz» 14 Harita Umum Müdürlüğü Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek Askerî Fabrikalar Emekli ve Yardım Sandığı keseneği 11 Kara Kuvvetleri 12 Hava» 13 Deniz» 14 Harita Umum Müdürlüğü Fasıl yekûnu

40 No F. M. Tahsisatın nev 'i III Lira F. M. Tahsisatın nev*i Lira 223 Tamirhanelerle Uçak ve Deniz fabrikaları ve Harita işçi ücretleri 1 1 Kara Kuvvetleri 12 Hava» 13 Deniz» 14 Harita Umum Müdürlüğü Fasıl yekûnu sayılı Eanun gereğince ödenecek denizaltı ve dalgıç tahsisatı sayılı Kanun gereğince Askerî Fabrikalar îşçi Sigortası Kurumuna ödenecek prim karşılığı I 1 Kara Kuvvetleri Hava» Deniz» Harita Umum Müdürlüğü Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince verilecek fazla ders ücretleri 11 Kara Kuvvetleri 12 Hava Kuvvetleri 13 Deniz Kuvvetleri Harita Umum Müdürlüğü kırtasiyesi 21 Kara Kuvvetleri döşemesi 22 Hava Kuvvetleri döşemesi 23 Deniz Kuvvetleri döşemesi 24 Harita Umum Müdürlüğü döşemesi 31 Kara Kuvvetleri demirbaşı 32 Hava Kuvvetleri demirbaşı 33- Deniz Kuvvetleri demirbaşı 34 Harita Umum Müdürlüğü demirbaşı 41 Kara Kuvvetleri öteberi 42 Hava Kuvvetleri öteberi 43 Deniz Kuvvetleri öteberi 44 Harita Umum Müdürlüğü öteberi Basılı kâğıt ve defterler 11 Kara Kuvvetleri 12 Hava Kuvvetleri 13 Deniz Kuvvetleri 14 Harita Umum Müdürlüğü Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Akademilerde verilecek konferans ücretleri İkinci kısım yekûnu 415 8&5 002 Üçüncü kısım - Yönetim 301 Büro 11 Kara Kuvvetleri kırtasiyesi 12 Hava Kuvvetleri kırtasiyesi 13 Deniz Kuvvetleri kırtasiyesi. / V Posta, telgraf ve telefon ücret ve 11 Kara Kuvvetleri posta ve telgraf ücretleri 12 Hava Kuvvetleri posta ve telgraf ücretleri 13 Deniz Kuvvetleri posta ve telgraf ücretleri 14 Harita Umum Müdürlüğü posta ve telgraf ücretleri 21 Kara Kuvvetleri telefon. 22 Hava Kuvvetleri telefon -23 Deniz Kuvvetleri telefon

41 No F. M. TahsiHtın nev'i 24 Harita Umum Müdürlüğü telefon Kira bedeli 11 Kara Kuvvetleri 12 Hava Kuvvetleri 13 Deniz Kuvvetleri 14 Harita Umum Müdürlüğü Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Harcırahlar 11 Kara Kuvvetleri daimî vazife harcırahı Hava Kuvvetleri daimî vazife harcırahı Deniz Kuvvetleri daimî vazife harcırahı Kara Kuvvetleri muvakkat vazife harcırahı 1 850, Hava Kuvvetleri muvakkat vazife harcırahı Deniz Kuvvetleri muvakkat v a zıt e narcıraııı a ı u uuu 24 Harita Umum Müdürlüğü muvakkat vazife harcırahı Müfettişler harcırahı Kara Kuvvetleri ecnebi memleketler harcırahı / Hava Kuvvetleri ecnebi memleketler harcırahı Deniz Kuvvetleri ecnebi memleketler harcırahı Harita Umum Müdürlüğü ecnebi memleketler harcırahı Kara Kuvvetleri ecnebi uzman ve hizmetlilerin ve bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka 1 52 Hava Kuvvetleri ecnebi uz- 'man ve hizmetlilerin ve bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka, Deniz Kuvvetleri ecnebi uzman ve hizmetlilerin ve bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka 2Q Harita Umum Müdürlüğü ecnebi uzman ve hizmetlilerin ve bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka \ Fasıl yekûnu Tedavi sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Fasıl yekûnu Taşıt masraflan 11 Vekâlet otomobilleri işletme * Vekâlet otomobilleri onarma Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım - Daire. hizmetleri 401 Matbaa 11 Kara Kuvvetleri 13 Deniz» 14 Harita Umum Müdürlüğü Fasıl yekûnu Temsil

42 No III P. M. Tahsisatın nev'i Lira i p. M. Tahsisatın nev'i Lira 405 Hayvan satmalma ve tazminleri Muayyenat 11 Kara Kuvvetleri taymatı Hava >» Deniz»» Harita Umum Müdürlüğü taymatı Kara Kuvvetleri yem bedeli ve Hava Kuvvetleri yem bedeli ve Deniz Kuvvetleri yem bedeli ve Harita Umum Müdürlüğü yem bedeli ve Kara Kuvvetleri aydınlatma, ısıtma ve yakacak Hava Kuvvetleri aydınlatma,. s ısıtma ve yakacak Deniz Kuvvetleri aydınlatma, ısıtma ve yakacak Harita Umum Müdürlüğü aydınlatma, ısıtma ve yakacak Fasıl yekûnu Askerî malzemeler 11 Kara Kuvvetleri giyecekleri 12 Hava»» 13 Deniz»» 14 Harita Umum Müdürlüğü giyecekleri 21 Kara Kuvvetleri teçhizatı 22 Hava»» 23 Deniz»» 24 Harita Umum Müdürlüğü teçhizatı 31 Kara Kuvvetleri muytabiyesi 32 Hava».» 33 Deniz»» 34 Harita Umum Müdürlüğü muytabiyesi Harb malzemesi, teçhizat ve tahkimat umum 11 Kara Kuvvetleri 12 Hava» 13 Deniz» 14 Harita Umum Müdürlüğü Fasıl yekûnu Tıbbi ecza ve sağlık malzemeleri Veteriner ecza ve malzemeleri Taşıma Askerlik müzeleri 11 Kara kuvveti eri 13 Deniz» Okullar 11 Kara Kuvvetleri 12 Hava» 13 Deniz» 14 Harita Umum»Müdürlüğü Fasıl yekûnu '8 500 Fasıl yekûnu Sanık, tanık ve vukuf ehli ve adlî müzaheret masraıları ile şevke memur edilenlerin 11 Kara Kuvvetleri 12 -Hava» 13 Deniz» 14 Harita Umum Müdürlüğü Fasıl yekûnu Kara Kuvvetleri askerî tamirhanelerle ilk madde ve müstehlek malzemeleri

43 No III F. M". Tahsisatın nev'i Lira F, M. Tahsisatın nev'i Lira 423 Moral hizmet her türlü 424 Beden eğitim ve müsabakaları umum 11 Kara Kuvvetleri 12 Hava» 13 Deniz» 14 Harita Umum Müdürlüğü 425 Mansvra, tatbikat ve kurmay gezileri 11 Kara Kuvvetleri * 12 Hava» 13 Deniz» Fasıl yekûnu Kara Kuvvetleri başka her çeşit 22 Hava, Kuvvetleri başka her çeşit 23 Deniz Kuvvetleri başka her çeşit 24 Harita Umum Müdürlüğü başka her çeşit. 452 Staj ve tahsil 11 Kara Kuvvetleri 12 Hava» 13 Deniz» 14 Harita Umum Müdürlüğü Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Pasıl yekûnu 427 Gaz ve gazdan korunma 11 Kara Kuvvetleri 13 Deniz» 450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar 11 Kara Kuvvetleri 12 Hava» 13 Deniz» 14 Harita Umum Müdürlüğü Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar ve katılma payları 11 Kara Kuvvetleri 13 Deniz» 14 Harita Umum Müdürlüğü 21 Milletlerarası kongre ve çeklerin harcırah ve (Kara Kuvvetleri)" 24 Milletlerarası kongre ve konferanslara, iştirak edeceklerin harcırah ve. (Harita Umum Müdürlüğü) 30 Türkiye'de toplanacak kongre ve konferansların her çeşit Yayın 11 Kara Kuvvetleri satmalma ve abone 12 Hava Kuvvetleri satmalma ve abone 13 Deniz Kuvvetleri satmalma ve abone 14 Harita Umum Müdürlüğü satmalma ve albone Kurs 11 Kara Kuvvetleri 12 Hava» 13 Deniz» - Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu

44 No P. M. Tahsisatın nev'i Lira 475 F. M Tahsisatın nev 'i 1. III Li ta 481 NATO'mm icabettirdiği umumi masraflar Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım - Borçlar 501 Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları yılları borçları »» Fasıl yekûnu Toprak Mahsulleri Ofisine 1948 ve daha evvelki yıllardan kalan borçlar Yatırımlar 1 - Onarmalar 701 Yapı onarımı 1.1 Kara Kuvvetleri. 12 Hava» 13 Deniz» 14 Harita Umum Müdürlüğü Fasıl yekûnu D Gemi onarımı Kara Kuvvetleri tamirhanelerinde mevcut makina alet ve malzemelerin onarılması ve yenilenmesi Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü ile Denizcilik Bankası ve askerî fabrikalar Emekli ve Yardım Sandığına 1956 ve daha evvelki yıllardan kalan borçlar İstimlâklerden mütevellit ilâma bağlı borçlar II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri İstimlâkler 11 Kara Kuvvetleri Deniz» Fasıl yekûnu Beşinci kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNU Birinci kısım yekûnu Yeni yapı ve esaslı onarmalar 11 Kara Kuvvetleri 12 Hava» 13 Deniz» 14 Harita Umum Müdürlüğü 15 Yapılacak subay evleri İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Fasıl yekûnu 29İ Dördüncü kısım yekûnu Besinci kısım yekûnu UMUMİ YEÛN Hava meydanları İle yolları ve depolan yapımı 10 Yapım ve onarım 20 Makina, alet ve malzemeler onarımı

45 No ^ III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira Satmalmacak makina alet ye malzemeler Gemi yapımı İnfrastructure'ün icabettirdiği her türlü masraflar karşılığı (Bıı tahsisattan lüzum görülecek miktarını hava meydanları ve akar yakıt Fasıl yekûnu tesisleri inşaatı işlerine sarf olunmak üzere aynı isim-. de Nafıa Vekâleti bütçesinin sonunda açılarak hususi fasla aktarmaya Maliye Vekili mezundur) ^ Telsiz ve elektrik tesisleri Tersaneler tesisleri Yatırımlar yekûnu Dahiliye Vekâleti Birinci lasını - Tahsisat ve benzeri özlük haklar 203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti Vekil tahsisatı II - Başka haklar Birinci kısım yekûnu İkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler Maaşlar 11 Merkez memurları maaşı Vilâyetler memurları maaşı Merkez memurları acık maaşı Vilâyetler memurları acık maaşı Fasıl yekûnu ve 459B sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 11 Merkez memurları çocuk' zammı Vilâyetler memurları çocuk zammı Merkez memurları doğum,; - yardımı Vilâyetler memurları doğum yardımı Merkez memurları ölüm yardımı Vilâyetler memurları ölüm ~ yardımı Yakacak zammı Fasıl yekûnu Ücretler.11 Merkez hizmetlileri ücreti Vilâyetler hizmetlileri ücreti Fasıl yekûnu Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 3 000

46 No III F. M. Tahsisatın nev 'i Lira F. M. Tahsisatın nev 'i Lira 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Kira bedeli 306 Giyecekler Temsil tahsisatı İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim Merkez daireleri büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 Öteberi 50'-.Aydmlatm a 60 Isıtma 302 Vilâyetler büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme * 30 Demirbaş 40 Öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Posta, telgraf ve telefon üc-, ret ve İd Merkez posta ve telgraf ücretleri 12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 21 Merkez telefon, 22 Vilâyetler telefon Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı Muvakkat vazife harcırahı Müfettişler harcırahı Ecnebi memleketler harcırahı Valiler devir harcırahı Kaymakamlar devir harcırahı Q05 sayılı Kanun gereğince nahiye müdürlerine verilecek devir ve teftiş Nüfus müdürleri devir harcırahı sayılı Kanunun 15 nci ve 2850 sayılı Kanunun 16 nci maddeleri gereğince köy ve mahallelerde yapılacak askerlik yoklamasında bulunacak nüfus memurları harcırahı Vilâyet, kaza, nahiye ve köyler arasında mevcut hudut ve arazi ihtilâflarını mahallinde tetkik ve halletmeye memur heyetler harcırahı sayılı Kanunun 5 nci maddesi, gereğince nüfus taramalarına memur edileceklerin harcırahı Fasıl yekûnu Basılı kâğıt ve defterler Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları 11 Merkez 12 Vilâyetler Fasıl yekûnu Taşıt 11 Vekâlet otomobili işletme

47 No F. M. Tahsisatın nev'i Lira 478 F. M. Tahsisatın nev'i- 1. III Lira 12 Vekâlet otomobili onarma 21 Merkez taşıllın işletme 22 Merkez taşıtları onarma. < 31 Vilâyetler taşıtları işletme 32 Vilâyetler taşıtları onarma, Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Başka her çeşit masraflar Fasıl yekûnu Staj sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahlariyle başka her çeşit 20 Staj için Birleşmiş Milletler teknik yardımından faydalanarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Yabancı ad taşıyan meskûn yerlerin adlarının değiştirilmesi için toplanacak komis- ' yon azalarına verilecek ücret Nüfus işleri 10 Nüfus defter ve kâğıtlarının satmalına, bastırma, ciltletme, onarma ve sevk ve nüfus kayıtlarının yeni defterlere geçirilmesi için verilecek ücretler Nüfus yazımı Fasıl yekûnu Milletvekilleri Seçimi Kanununun 15 nci maddesi gereğince seçmen kütük ve kartlarının düzenlenme 310 OOH Fasıl yekûnu 453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 10 Milletlerarası kurumlara katılma payı 20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah Ve Fasıl yekûnu 476 Kaymakamlık ve meslek kursları 11 Kursa gelecek memurların harcırahları, gündelikleri, inceleme gezileri harcırahları ve her çeşit.uygulama 12 Ders notlarının yazdırma, çoğaltma masraflariyle imtihan ve sair yönetim Dumlupmar'da Zafer Bayramı töreni umumi Fasıl yekûnu Yaym 10 Satmalına ve abone Dördüncü kısım' yekûnu

48 No , P. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira Besinci kısım - Borçlar KISIMLAR YEKÛNU 501- Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları yılları borçları »» Fasıl yekûnu Birinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısınr yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım vekûnu ' Besinci kısım vekûnu UMUMÎ YEKÛN Emniyet Umum Müdürlüğü İkinci kısım Personel I - Maaşlar ve ücretler. Maaşîar Merkez memurları maaşı Vilâyetler memurları maaşı Merkez memurları açık maaşı - 1 Vilâyetler memurları açık maaşı 6 250* Fasıl yekûnu Ücretler * % -, 11 Merkez hizmetlileri ücreti Vilâyetler hizmetlileri ücreti Fasıl yekûnu i I 3 >. I Başka haklar 4178 ve 4598,'ayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve jfardımlar Merkez memurları çocuk zammı Vilâyetler memurları çocuk zammı Merkez memurları doğum yardımı Vilâyetler memurları doğum yardımı Merkez memurları ölüm yardımı Vilâyetler memurları ölüm yardımı Yakacak zammı Fasıl yekûnu \ 203 Geçici hizmetliler ücreti Merkez geçici hizmetlileri ücreti 1 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti» Fasıl yekûnu Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 3201 sayılı Kanunun 86 nci maddesi gereğince verilecek para mükâfatı

49 No III F. İi. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev 'i Lira sayılı Kanunun 14 neti maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T.C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er taymı sayılı Kanun gereğince verilecek fazla mesai ücreti Hazarda emniyet ve asayişi muhafaza uğrunda yaralanan ve^ya sakat kalan polis âmir ve memurlarına ve bu yüzden ölenlerin ailelerine 6535 sayılı Nakdî Tazminat Kanunu gereğince verilecek tazminat İkinci kısım yekûnu Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücnst ve 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 21 Merkez telefon 22 Vilâyetler telefon Kira bedeli Giyecekler Fasıl yekûnu Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı 20 Muvakkat vazife harcırahı 30 Müfettişler 'harcırahı 40 Ecnebi memleketler iharcırahı Fasıl yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim Merkez daireleri büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme" 30 Demirbaş 40 Öteberi 302 Vilâyetler büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 Öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma Fasıl yekûnu ve 4598 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi vs harcırahları 11 Merkez Vilâyetler Fasıl yekûnu Taşıt masraflan 21 Merkez taşıtları işletme 22 Merkez taşıtları onarma 31 Vilâyetler taşıtları işletme - 32 Vilâyetler taşıtları onarma Fasıl yekûnu Üçüı

50 No III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 405 Binek hayvanlarının yem, muytabiye, nal, mıh ve başka malzemeleri, tedavi ve ilâç bedelleri ve köpekler için yiyecek masraflan Haber alma Giyecek ve teçhizat 10 Giyecekler Silâh, cephane, maske, haberleşme malzemeleri ve yedek parçalar 5& 000 Fasıl yekûnu Okullar 11 Polis memur ve adayları, öğrencileri yiyecek ve giyecekler ile harçlık ve harcırahları 12 Yönetim ' Fasıl yekûnu Yollama 11 Nezaret altında bulunanlar ile hudut dışına çıkarılacakların veya yurt içinde yer değiştirmeye mecbur edilecek ecnebilerin sevk ve iaşe ile bu işlere memur edileceklerin zaruri sayılı Kanun gereğince mahkeme karariyle başka mahallere nakledileceklerin sevk ve iaşe masraflariyle bu işe.memur edileceklerin zaruri Telli ve telsiz telefonlar ve telsiz işletme masraflan ile radyo ve benzeri cihazların abone ücretleri 450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek burslar 451 Yayın masraflan 10 Satmalına ve abone 20 Başka her çeşit masraflar Fasıl yekûnu 452 Staj masraflan sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahlariyle başka her çeşit Birleşmiş Milletler Teknik Yardımından faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve Fasıl yekûnu 453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar "10 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı 20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve 30 Milletlerarası Kriminel Polis Komisyonu İcra Komitesinin yurdumuzda yapacağı toplantı dolayısiyle yapılacak her çeşit masraflar 40 Milletlerarası Kriminel Polis Komisyonunun yurdumuzda yapacağı umumi heyet toplantısının her türlü Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu

51 No III P. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i Lira 455 Prevantoryum ve sanatoryum ve revir yönetim, iaşe, ilâç ve sair umumi Dördüncü kısım yekûnu > Yatırımlar I - Onarmalar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar Beşinci kısım - Borçlar. 501 Geçen yıl borçlan Eski yıllar borçları yılları borçları »» ' Fasıl yekûnu f Beşinci kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNU İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü lasını yekûnu Beşinci kısım yekûnu II,- Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 751 Satmalmacak makina, vasıta ve malzemeler 10 Telli ve telsiz telefonlar ve teletipler satmalma masraf- ^ lan 20 Fotoğraf, daktiloskopi tesisleri ile makina ve malzemenin satmalma bedelleri ve bunlara ait her türlü masraflar sayılı Karayolları Trafik Kanununun gerektirdiği her çeşit masraflar 40 Binek hayvanları satmalma ve teçhizat bedelleri Fasıl yekûnu UMUMÎ YEKÛN Yatırımlar yekûnu

52 No IH Jandarma Umum Kumandanlığı F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira ikinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 11 Merkez subay, memur ve erat maaşı Vilâyetler subay, memur ve erat maaşı Fasıl yekûnu maddesinin (E) fıkralariyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. O. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 210 Temsil tahsisatı Hazarda güven ve asayişin korunması uğrunda yaralanan veya sakat kalan subay, astsubay ve erlere veya bu yüzden ölenlerin ailelerine 6535 sayılı Kanun gereğince verilecek nakdî tazminat Ücretler 11 Merkez hizmetlileri ücreti Vilâyetler hizmetlileri ücreti Fasıl yekûnu Atışlarda, erleri okutmada, binicilikte, öğretim ve eğitimde başarı, görevini yapmakta yararlık gösterenlere 1493 sayılı Kanun gereğince verilecek ikramiye II - Başka haklar 4178 ve 4508 sayılı kanunlar gereğince sapılacak zam ve yardımlar 11 Merkez subay, memur ve astsubayları çocuk zammı 12 Vilâyetler subay, memur ve astsubayları çocuk zammı 21 Merkez subay, memur ve astsubayları doğum yardımı 22 Vilâyetler subay, memur ve astsubayları doğum yardımı 31 Merkez subay, memur ve astsubayları ölüm yardımı 32 Vilâyetler subay, memur ve astsubayları ölüm yardımı 40 Yakacak zammı ) yıl hizmetten sonra terhis edilen çavuş ve onbaşılar ile 4 ncü uzatmadan sonra terhis edilen erlere 1861 sayılı Kanunun 18 nci maddesi gereğince verilecek ikramiye 6775 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat 1615 sayılı Kanun gereğince ödenecek yemeklik bedeli İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım * Yönetim Fasıl yekûnu sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve 15 nci 301 Merkez daireleri büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme

53 No, III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev 'i Lira 30 Demirbaş 40 öteberi Fasıl yekûnu Vilâyetler büro 10 Kırtasiye Döşeme Demirbaş Öteberi Fasıl yekûnu Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri., Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri Merkez telefon Vilâyetler telefon Taşıt 11 Kumandanlık otomobili işletme 12 Kumandanlık otomobil onarma 21 Merkez taşıtları işletme 22 Merkez taşıtları onarma masraflan 31 Vilâyetler taşıtları işletme masraflan 32 Vilâyetler taşıtları onarma 33 Vilâyetler kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları işletme ve kira bedeli 34 Vilâyetler kara taşıtları Ve deniz muhafaza vasıtalan onarma Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Fasıl yekûnu Kira bedeli Giyecekler Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı 20 Muvakkat vazife harcırahı 30 Müfettişler harcırahı 40 Ecnebi memleketler harcırahı Fasıl yekûnu ve 5501 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları 11 Merkez 12 Vilâyetler Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 401 Matbaa masraflan 405 Motosiklet ve hayvan satmalma ve tavizi ve ölenlerin tazmini ile hasara uğnyanlann tazmini 10 Satmalma ve taviz 20 Ordu ve jandarmaya mensup subaylar ile eratın malı olan hayvanlardan ölen veya öldürülenlerin bedelinin tazminine dair 1471 ve 5013 sayılı kanunlar gereğince yapılacak ödemeler Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu

54 No F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i İ. İ-II Lira 406 Haberalma Muayyenat 10 Tayınat Yem, Yakacak, aydınlatma ve ısıtma Fasıl yekûnu Beden eğitimi ve müsabaka umumi Yayın masraflan 10 Satmalına ve abone 20 Başka (her çeşit masraflar Fasıl yekûnu Askerî malzemeler 10 Giyecekler 20 Teçhizat 30 Muytabiye Staj ve tahsil masraflan Milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masraflan Fasıl yekûnu Kurs masraflan Harb malzemeleri ve teçhizat Dördüncü kısım vekûnu Tıbbi ecza ve sağlık malzemeleri Veteriner ecza ve malzemeleri Beşinci kısım - Borçlar 501 Geçen yıl borçlan Taşıma 416 Okullar 417 Ölen erlerin cenaze ile kaçakçılarla çarpışma neticesinde ölen subay, astsubay, er ve deniz müstahdemlerinin teçhiz, tekfin ve kabir yapma Eski yıllar borçlan yılları borçları »» Fasıl yekûnu Beşinci kısım yekûnu Mahkeme 10 Tanık, sanık ve adlî müza- «heret 20 Askerî mahkemeler Fasıl yekûnu KISIMLAR YEKÛNU îkinci kısım yekûnu Üçü ncü kısım vekûnu Dördüncü kısım yekûnu îşçi Sigortaları Kurumuna ödenecek prim Beşinci kısım yekûnu Moral hizmet her türlü masraflan 30TJO0 UMUMÎ YEKÛN /

55 îfo İ. III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M; Tahsisatın nev'i Lira Yatırımlar I»Onarmalar Yapı onarımı ve küçük yapılar İstimlâk bedeli Satmalmacak makina ve malzemeler Muhafaza deniz motorlar! makihaiarı Yatırımlar yekûnu Hariciye Vekâleti Birinci kısım «Tahsisat ve benzeri Özlük kaklar Vekil tahsisatı Birinci kısım yekûnu îkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler Maaşlar Merkez memurları maaşı Ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı Merkez memurları açık maaşı Ücretler -«Us» Fasıl yekûnu Merkez hizmetlileri ücreti 12 Ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti Fasıl yekunu Merkez geçici hizmetlileri ücreti II s Başka haklar 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 11 Merkez memurları çocuk zammı 12 Ecnebi memleketlerdeki memurlar çocuk zammı 21 Merkez memurları doğum yardımı 22 Eenebi memleketlerdeki memurlar doğum yardımı 31 Merkez memurları ölüm yardımı 32 Ecnebi memleketlerdeki memurlar ölüm vardım] Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 210 Temsil tahsisatı Fasıl yekûnu İkinci kısım yekûnu

56 No. 693? III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira Üçüncü kısım - Yönetim 301 Merkez daireleri büro maşları 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma Fasıl yekûnu Eenebi memleketlerdeki teşkilâtın büro umumi 10 Kırtasiye, basılı kâğıt ve defterler 70 "OOO 20 Döşeme ^ Demirbaş öteberi Aydınlatma Isıtma Giyecekler Taşıtlar işletme Taşıtlar onarma Taşıtlar satmalma Ziyafet Yardım ve ödüne verme Fasıl yekûnu Basılı kâğıt ve defterler 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri. 12 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın her türlü haberleşme 21 Merkez telefon Fasıl yekûnu Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın kira bedelleriyle belediye vergi ve resimleri Giyecekler Harcırahlar^.10 Daimî vazife harcırahı Muvakkat vazife harcırahı Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları 11 Merkez 12 Ecnebi memleketler Fasıl yekûnu Taşıt 11 Vekâlet otomobilleri işletme 12 Vekâlet otomobilleri onarma 21 Merkez taşıtları işletme 22 Merkez taşıtları onarma Fasıl yekûnu 311 Fahri konsolosluklar aidatı Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kmm - Daire f hizmetleri Matbaa Temsil ve ağırlama 10 Temsil Devlet Reisleri, misafirleri ve ecnebi elçilerin ağırlama i

57 No P. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i 1. III Lira 30 Umumi Kâtiplik ikametgâhı > > - \ Yayın masraflan 10 Satmalma ve abone 20 Başka her çeşit masraflar Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Beşinci kıstın - Borçlar 501 Geçen yıl borçları 502 Eski yıllar borçlan , yılları borçları »» Beşinci kısım yekûnu Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 10 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı 20 Kongre, konferanslar ve komisyonlara iştirak edeceklerin harcırah ve 30 Hakem mahkemeleri ve heyetleriyle uzlaşma komisyonları 40 Birleşmiş Milletler kanalı ile yapılacak teknik yardımın iç finansmanı ve gerekli Fasıl yekûnu KISIMLAR YEKÛNU Birinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu UMUMÎ YEKÛN v Yatırımlar I - Onarmalar Sigorta masraflan Bürüksel'de açılacak beynelmilel fuann gerektirdiği masraflar Yapı onanmı ve küçük yapılar II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Dış memleketlerde Türk kültür varlığının korunma 1^ Sefarethane ve konsolosluk binalan satmalma ve yaptırma bedeli Dördüncü kısım vekûnu Yatırımlar vekûnu

58 No III Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı F. M. Tahsisatın nev 'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 201 Maaşlar îkinci kfisım - Personel masraflan I - Maaşlar ve ücretler 11 Merkez memurları maaşı 12 Ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı 21 Merkez memurları açık maaşı Ücretler 11 Merkez hizmetlileri ücreti 12 Ecnebi memleketler hizmetliler ücreti Fasıl yekûnu Ecnebi memleketlerdeki memurlar doğum yardımı 31 Merkez memurları ölüm yardımı 32 Ecnebi memleketlerdeki memurlar ölüm yardımı Fasıl yekûnu Ecnebi dil bilenlere 3856 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Fasıl yekûnu İkinci kısım yekûnu Geçici hizmetliler ücreti 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti v> Ecnebi memleketlerdeki geçici hizmetliler ücreti II - Başka haklar Fasıl yekûnu ve 4598 sayılı kanunlar - gereğince yapılacak zam ve yardımlar 11 Merkez memurları çocuk zammı 12 Ecnebi memleketlerdeki memurlar çocuk zamları 21 Merkez memurları doğum yardımı Üçüncü kısım - Yönetim Merkez daireleri büro masraflan 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma Fasıl yekûnu Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro masraflan 10 Kırtasiye 20 Döşeme

59 No. 693? 49Ö İ. III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 30 Demirbaş 40 öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma Fasıl yekûnu Fasıl yekunu Üçüncü kısım yekûnu Basıcı kağıt ve defterler Dördüncü kışını - Daire ' hizmetleri 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 12 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın posta ve telgraf ücretleri 21 Merkez telefon 22 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın telefon Fasıl yekûnu Ziyafet 451 Yaym 10 Satinalma ve abone 20 Başka her çeşit masraflar Fasıl yekûnu Kongre, konferanslar ve komisyonlara iştirak edeceklerin harcırah ve Dördüncü kısım yekûnu Giyecekler Harcırahlar 1.1: Daimî vazife harcırahı 20 Muvakkat vazife harcırahı Beşinci kısım - Borçlar Geçen yıl borçları Fasıl yekûnu Eski yıllar borçları 500 Besinci kısım yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları 11 Merkez 12 Ecnebi memleketler Fasıl yekunu 309 Taşıt 21 Merkez taşıtları işletme 22 Merjkez taşıtları onarma KISIMLAR YEKÛNU İkinci kısım yekûnu üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu i 500 UMUMİ YEKÛN

60 No, mt 49İ 1.III. İ9 f 28 - Maliye Vekaleti F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 101 Birinci kısım Tahsisat ve benzeri özlük haklar Vekil tahsisatı 201 Maaşlar Birinci kısım yekûnu İkinci kısım -'Personel masraflan I - Maaşlar ve ücretler Merkez memurları maaşı Vilâyetler memurları maaşı Merkez memurları açık maaşı Vilâyetler memurları açık maaşı Fasıl yekûnu ücretler, 11 Merkez hizmetlileri ücreti Vilâyetler hizmetlileri ücreti Millî Piyango İdaresi denetçisi ve âzası ücreti Fasıl yekûnu II - Başka haklar ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılaoak zam ve yardımlar 11 Merkez memurları çocuk zammı Vilâyetler memurları çocuk zammı Merkez memurları doğum yardımı Vilâyetler memurları doğum yardımı Merkez memurları ölüm yardımı Vilâyetler memurları Ölüm yardımı Yakacak zammı Fasıl yekûnu Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle ve 39 ncu maddeleri gereğince TC. Emekli Sangına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı Geçici hizmetliler ücreti 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti sayılı Kanunun 15 rici maddesi gereğince ödenecek kasa tazminatı Makina servisinde mesai saati dışında çalıştırılacaklara verilecek ücret "» Fasıl yekûnu İkinci kısım yekûnu

61 Ifo. 6S37 1. III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira Üçüncü kısım - Yönetim 301 Merkez büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma 302 Vilâyetler büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma , Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri Merkez telefon Vilâyetler telefon Vilâyetler kira bedeli Giyecekler Fasıl yekûnu Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı 20 Muvakkat vazife harcırahı 31 Müfettişler harcırahı 32 Hesap uzmanları harcırahı 41 Ecnebi memleketler harcırahı * Teftiş ve tetkik için ecnebi memleketlere gönderilecek Maliye müfettişlerinin harcırahı 43 Tetkik için ecnebi memleketlere gönderilecek hesap uzmanları harcırahı 81 Merkez kontrolörleri devir ve teftiş harcırahı 82 Defterdarlar, malmüdürleri, varidat müdürleri, millî emlâk müdürleri, kontrol memurları devir ve teftiş harcırahları 83 Vergi kanunlarının uygulanması için köylere gönderileceklerin devir ve teftiş harcırahı sayılı Kanun gereğince yapılacak teftişlere ait harcırahlar 85 Bankalar yeminli murakıpleri harcırahı sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince atlı tahsildarlara verilecek tazminatlar 94 Darphane ve Damga Matbaasından pul ve kıymetli evrak götürecek heyetlerin harcırahı Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları 11 Merkez ' Vilâyetler Fasıl yekûnu Taşıt 11 Vekâlet otomobili işletme 12 Vekâlet otomobili onarma

62 No III F. M. Tahsisatın nev'i Lira V. M. Tahsisatın nev'i Lira 21 Merkez taşıtları işletme 22 Merkez taşıtları onarma 31 Vilâyetler taşıtları işletme 32 Vilâyetler taşıtları onarma Fasıl yekûnu Elçilikler maliye müşavirlikleri ve mümessillikleri 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma 70 Posta, telgraf ve başka haberleşme ücret ve 80 Kira bedeli 91 Daimî vazife harcırahı 92 Muvakkat vazife harcırahı Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Temsil Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 10 Beyiye aidatı 20 Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler 30 Geriverilecek paralar 40 Mahkeme harçları 50 Devlete ait gerçekleşmiş ve gerçekleşecek Bina ve Arazi vergileri Fasıl yekûnu Komisyonlar huzur ücretleri 10 Vergi komisyonlarının maaşlı olmıyan âzalarının huzur ücretleriyle vukuf ehli ücretleri 20 Satış komisyonlariyle artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunacak belediye âzalarının huzur ücretleri 30 Maliye müşavere komisyonu huzur ücretleri Fasıl yekûnu Dördüncü hısım - Daire hizmetleri 401 Matbaa 10 İlk madde bedeli 21 İşçi ücretleri ve işletme 22 İşçi Sigortaları Kurumuna ödenecek primler 23 Darphane ve Damga Matbaası işçilerine verilecek öğle yemeği Vergi tahsil 10 Kıymetli kâğıtlar ilk madde ve baskı 20 Menkul ve gayrimenkul, malların haciz, ilân, satış ve tasıma Fasıl yekûnu Hazine muameleleri 10 Faiz, acyo ve para farkları Para taşıma Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu

63 No III F, M. Tahsisatın nev'i Lira f F. M. Tahsisatın nev'i Lira 419 Millî mülkler muameleleri 10 Belirtme işleri Menkul ve gayrimenkul mallar umumi, Fasıl yekûnu Staj sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleket- lere gönderileceklerin harcırahlariyle başka her çeşit 20 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve sayılı Kanunun 36 neı maddesinin gerektirdiği masraflar , 5254 ve 6182 sayılı kanunlar gereğince tohumluk işleri için T. C. Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler , 5826 ve 6093 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Ödemeler karşılığı Devlet binalarının yangına karşı emniyeti ve yangından korunma masraflan Kaza teşkili İstihbarat arşivlerinin kurulmasiyle ilgili her çeşit masraflar Trafik Kanununun 56 nci maddesi gereğince tesis edilecek fon karşılığı Fasıl yekûnu Milletlerarası Finansman Kurumuna katılma payı Düşünülemiyen masraflar İhtiyat tahsisatı Kurs ve okullar umumi masraflan 10 Maliye Okulu ve kursu umumi masraflan Gelir Vergisi kursları umumi Fasü yekûnu sayılı Kanun gereğince Denizcilik Bankasının Van Gölü İşletmesi zararları karşılığı Dördüncü kısım yekûnu Yayın masraflan 10 Satmalma ve abone Başka her çeşit masraflar 30? Malî vesika ve eserlerin toplanması ve tasnifi için gerekli her çeşit masraflar Malî kanun ve kararların tab'ı masrafı Fasıl yekûnu Beşinci kısım - Borçlar Geçen yıl borçlan Eski yıllar borçlan yılları borçları »» Fasıl yekûnu Beşinci kısmı yekûnu

64 No III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira Altıncı kısım - Yardımlar 603 Beden Terbiyesi' Umum Müdürlüğüne yardım Kızılay Kurumuna yardım Çocuk Esirgeme Kurumuna yardım Darüşşefakaya yardım Vakıflar Umum Müdürlüğüne yardım 10 Mülhak vakıflara ait cami ve mescitler hademe ücretleri farkı için 20 Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım için Fasıl yekûnu Ankara Üniversitesine yardım İstanbul Üniversitesine yardım İstanbul Teknik Üniversitesine yardım 9 942,235 Petrol Dairesi Reisliğine yardım sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Karayolları Umum Müdürlüğüne yapılacak ödemeler Türk Eğitim Derneğine yardım 10 Yurtlar için Yeni tesisler için Musevi Hastanesine yardım Fasıl yekunu Balıklı Rum Hastanesine yardım Yedikule Ermeni Hastanesine yardım Manisa'da Moris Şinasi Hastanesine yardım İstanbul Esnaf Hastanesine yardım Sağır, Dilsiz ve Körler derneklerine yardım 10 Ankara'daki Türkiye Sağır, Dilsiz ve Körler Derneği Genel Merkezine 20 -Diğer derneklere Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne yardım sayılı Kanunun 66 nci maddesi gereğince özel idarelere yapılacak ödemeler sayılı Kanunun 66 nci maddesi gereğince belediyelere yapılacak ödemeler Belediye hastaneleri umumi na yardım Türkiye Malûl Gaziler Birliğine yardım Darülacezeye yardım Fasıl yekûnu Şehitlikler İmar Derneğine yardım Türk Tarih Kurumuna yardım 10 Kurum ve yayın işleri için Kazı isleri için Fasıl yekûnu Türk Hukuk Kurumuna yardım

65 No III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 629 Türk Coğrafya Kurumuna yardım 630 Bâzı milletlerarası demeklere yardım Veysel Karani Türbesi ve Camiinin tanzimi için Veysel Karani Türbesi Tamir Derneğine ' Milletlerarası Kızılhaç Kurumuna Türk El Sanatlarını Tanıtma Derneğine Göçmenlere Yardım Derneği Umum Merkezine Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna Ankara Belediyesine yardım Şehit makberlerinin tamiri için Edirne Belediyesine Mevlâna Celâlettini Rumi' nin türbesi etrafının tarh ve tanzimi için Konya Belediyesine 635 Hacıbektaşı Veli Türbesinin tamiri için Hacıbektaş Belediyesine 636 Muhtelif turizm teşekküllerine yardım 637 Marifetname Müellifi İbrahim Hakkı'nin Tıllö'deki türbesinin tamir ve ihyası için kurulan derneğe 638 Kırkpınar güreşleri için Edirne Belediyesine yardım 639 Ankara Orduevine yardım 640 Adana'da Kuvayi Milliye Mücahit ve Gazileri Cemiyetine yardım i Eski Muharipler Birliği Genel Merkezine Kayseri Darüşşifasının tamiri için Kayseri Belediyesine yardım Âşıkpaşa Türbesinin tamir ve ihyası için Kırşehir Belediyesine Ankara Çocuk Sağlığı Derneğine yardım Et ve Balık Kurumuna yardım Türk Belediyecilik Derneğine yardım Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğüne yardım Özel idarelere yardım sayılı Kanun gereğince özel idarelere yapılacak ödemeler sayılı Kanun gereğince belediyelere yapılacak ödemeler 643 Şair Ahmet Paşa türbesinin ikmali inşaatı için Bursa Eski'Eserleri Sevenler Kurumuna yardım Göz bankası Derneğine yardım Namık Kemal heykelinin etrafının açılması için Tekirdağ Belediyesine yardım M. Akşemsettin'in türbesi etrafının açılması ve yeniden tanzimi için Göynük Belediyesine Altıncı kısım yekûnu İstanbul Enstitüsüne yardım

66 No III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev 'i Lira KISIMLAR YEKUNU Birinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince Türk Havayolları Anonim Ortaklığına Şehzade Medresesi onarımı için Vakıflar Umum Müdürlüğüne Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım yekûnu ' UMUMİ YEKÛN Yatırımlar 1 - Onarmalar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar Makina, alet ve malzemeler onarımı ". 10 Damga Matbaası için 20 Darphane için Fasıl yekûnu II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Millî emlâk tefevvüz ve satmalma masraflan 3867 sayılı Kanun gereğin ce yapılacak ödemeler Seyitbattal Gazi Manzumesi onanmı için Vakıflar Umum Müdürlüğüne Yatırımlar için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğüne Vekâlet servisleri için satınalmacak muhtelif makina ve arşiv malzemesi ile ilgili her cesit masraflar sayılı Kanun gereğince satınalmacak taşıtlar ' 13 Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müclürlüğü 14 Toprak ve İskân işleri Umum Müdürlüğü 17 Dahiliye Vekâleti 18 Emniyet Umum Müdürlüğü 19 Jandarma Umum Kumandanlığı 20 Maarif Vekâleti 21 Nafıa Vekâleti 22 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 23 Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Yatıranlar için İstanbul Teknik Üniversitsine Fasıl yekûnu Yatırımlar için İstanbul Üniversitesine Yatırımlar için Ankara Üniversitesine Yatıranlar için Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğüne Satınalmacak makina ve aletler 10 Damga Matbaası için 20 Darphane için Fasıl yekûnu

67 No III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Li ra sayılı Kanun gereğince sermayesine mahsuben Türkiye Zirai Donatım Kurumuna Sermayesine mahsuben Ziraat Bankasına sayılı Kanunun 6 nci maddesi gereğince ihtiyat sermaye olarak Ziraat Bankasına sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince Milletlerarası Para Fonu Müessesesi İmar ve Kalkınma Bankasına sayılı Kanunun 10 ncu madesinin B fıkrası gereğince Devlet Malzeme Ofisi. Umum Müdürlüğüne sayılı Kanunun 6 nci maddesi gereğince sermayesine mahsuben Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna sayılı Kanun gereğince Türkiye Emlâk ve Kredi Bankasına sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Karayolları Umum Müdürlüğüne sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Karayolları Umum Müdürlüğüne Yatırımlar için Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne Et ve balık tesisleri için Et ve Balık Kurumuna sayılı Kanun gereğince Orman Umum Müdürlüğüne 796 Halk Bankasına yardım Yatırımlar yekûnu İkinci kısım - Personel I - Maaş, ücret, tahsisat ve benzeri özlük haklar Emekli, dul ve yetim aylık ve tahsisatları Vatani hizmet aylıkları 10 Aylıklar 20 Gocuk zammı II - Başka haklar 29 - Devlet Borçları Fasıl yekûnu T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 11 (% 1 1er) 12 Yönetim ndan Hazine payı nci madde gereğince yapılacak ödemeler ncu madde gereğince ödenecek emekli ikramiyeleri 15 42, 56, 64, 69, 81 ve 90 nci maddeler gereğince yapılacak ödemeler 16 Geçici 15, 16, 17, 21 22, 24, 27, 28, 60 ve 61 nci maddeler gereğince yapılacak ödemeler Mülga 551 sayılı Kanun gereğince malûllere verilecek arazi bedeli sayılı Kanun gereğince Fasıl yekûnu İkinci kısım yekûnu

68 No III P. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i Lira 806 Beşinci kısım I - îç borçlar A - Konsolide borçlar 2463, 2614, 3322, 4057, 4625, 4275, 4938, 5072, 5185, 5864, 5382, 6218, 6583, 6764 ve 6804 sayılı kanunlara istinaden yapılan istikrazlar 11 % 7 gelirli Sivas - Erzurum Demriyolu 1934 istikrazı tahvillerinin faizi 12 % 7 gelirli Sivas - Erzurum Demiryolu 1934 istikrazı tahvillerinin itfası 13 % 7 gelirli Sivas - Erzurum Demiryolu 1934 istikrazı tahvillerinin umumi Yekun Millî Müdafaa istikrazı tahvillerinin itfası Millî Müdafaa istikrazı tahvillerinin umumi Yekûn Kalkınma istikıazı tahvillerinin faizi Kalkınma istikrazı tahvillerinin itfası Kalkınma istikrazı tahvillerinin umumi Yekûn % 6 faizli 1947 Hazine tahvillerinin faizi ^ % 6 faizli 1947 Hazine tahvillerinin itfası % 6 faizli 1947 Hazine tahvillerinin umumi Îkramiyeli ve % 5 faizli 1938 istikrazı tahvillerinin faiz ve ikramiyesi 17 Îkramiyeli ve % 5 faizli 1938 istikrazı tahvillerinin itfası 18 Îkramiyeli ve % 5 faizli 1938 istikrazı tahvillerinin umumi Yekûn % 6 faizli 1948 istikrazı tahvillerinin faizi % 6 faizli 1948 istikrazı tahvillerinin itfası % 6 faizli 1948 istikrazı tahvillerinin umumi ' Yekûn Demiryolu istikrazı tahvillerinin faiz ve ikramiyesi Demiryolu istikrazı tahvillerinin itfası Demiryolu istikrazı tahvillerinin umumi Yekûn istikrazı tahvillerinin faiz ve ikramiyesi 5 524"* istikrazı tahvillerinin itfası istikrazı tahvillerinin umumi Yekûn Yekûn Millî müdafaa istikrazı tahvillerinin faiz ve ikramiyesi % 5 faizli 1951 istikrazı tahvillerinin faizi % 5 faizli 1951 istikrazı tahvillerinin itfası

69 No III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i. Lira 58 % 5 faizli 1951 istikrazı tahvillerinin umumi % 5 faizli 1956 istikrazı tahvillerinin umumi Yekûn Yekûn % 5 faizli 1953 istikrazı tahvillerinin faizi 02 % 5 faizli 1953 istikrazı tahvillerinin itfası 63 % 5 faizli 1953 istikrazı tahvillerinin umumi 66 Amortisman ve Kredi Sandığından devralınan 50 milyon liralık 1955 istikrazı tahvillerinin faiz ve ikramiyesi 67 Amortisman ve Kredi Sandığından devralınan 50 milyon liralık 1955 istikrazı tahvillerinin itfası 68 Amortisman ve Kredi Sandığından devralınan 50 milyon liralık 1955 istikrazı tahvillerinin umumi Yekûn Fasıl yekûnu (Konsolide İç Borçlar) ========= B - Dalgalı Borçlar 1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 3523 sayılı kanunlar gereğince nakden ödenecek borçlarla kaldırılmış Hatay Devletinden devredilen borçlar , 4604, 4911, 6400 ve 5433 sayılı kanunlar gereğince yapılacak ödemeler 11 Su İşleri kredisinin faizi Su İşleri kredisinin itfası Zirai Donatım Kurumu sermaye kredisinin faizi 17 Zirai Donatım Kurumu sermaye kredisinin itfası Yekûn Yeldin Yekûn % 5 faizli 60 milyon liralık 1955 istikrazı tahvillerinin faizi 72 % 5 faizli 60 milyon liralık 1955 istikrazı tahvillerinin itfası 73 % 5 faizli 60 milyon liralık 1955 istikrazı tahvillerinin umumi Yekûn Devlet Malzeme Ofisi sermaye kredisinin faizi Devlet Malzeme Ofisi sermaye kredisinin itfası Devlet Üretme Çiftlikleri sermaye kredisinin faizi 27 Devlet Üretme Çiftlikleri sermaye kredisinin itfası Yekûn % 5 faizli 1956 istikrazı tahvillerinin faizi 77 % 5 faizli 1956 istikrazı tahvillerinin itfası Yekûni Fasıl yekûnu

70 No P. M. Tahsisatın nev'i Lira M. Tahsisatın nev'i 1. III Lira 821 Hükme bağlı borçlar sayılı Kanun gereğine çıkarılan bonoların itfası Dalgalı iç borçlar yekûnu İç borçlar yekûnu II - Dış borçlar 2434, 1375, 2745, 3156, 4171, 4882, 5676, 6377, 5282, 5359, 5852, 6336, 5824 ve 6352 sayılı kanunlar gereğince temin olunan kredi ve istikrazlar 12 Birleşik Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti Hükümetinden temin olunan kredinin taksiti milyon isterlinlik İngiliz ve Fransız istikrazının faizi milyon isterimi ik İngiliz ve Fransız istikrazının itfası Yekûn milyon isterlinlik İngiliz istikrazının faizi milyin isterlinlik İngiliz istikrazının itfası Fransız Franklık Fransız istikrazının faizi Fransız Franklık Fransız istikrazının itfası dolarlık Milletlerarası İmar ve Kalkınma Yekûn Yekûn Bankası kredisinin faiz ve dolarlık Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası -kredisinin itfası dolarlık Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası kredisinin umumi 44 Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının sair kredilerinin faiz ve Yekûn milyon dolarlık Marshall kredisinin faizi milyon dolarlık Marshall kredisinin itfası Yekûn milyon dolarlık Marshall kredisinin faizi milyon dolarlık Marshall kredisinin itfası Yekûn dolarlık Marshall kredisinin faizi Askerî teslihat kredileri taksiti Alacaklı başlangıç kredisinin faizi Kote kredisinin faizi Kote kredisinin itfası 1 86 Anadolu Demiryolu, Haydarpaşa Limanı ve Mersin - Tarsus - Adana Demirvolu mu- Yekûn

71 No İ. III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira bayaa taksitleri ile 1935 ve 1937 Türk borcu taksitleri KISIMLAR YEKÛNU Fasıl yekûnu (Dış borçlar yekûnu) Beşinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu UMUMİ YEKÛN Maarif Vekâleti Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri özlük haklar 101 Vekil tahsisatı Birinci kısım yekûnu Gteçici hizmetliler ücreti 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti Fasıl yekûnu İkinci kısım - Personel masmfları 204 Ecnebi uzman, öğretmen ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri *. I - Maaşlar ve ücretler ' II - Başka haklar 201 Maaşlar 11 Merkez memurları maaşı Vilâyetler memurları maaşı Merkez memurları açık maaşı Vilâyetler memurları açık maaşı Fasıl yekunu Ücretler 11 Merkez hizmetlileri ücreti Vilâyetler hizmetlileri ücreti Köy öğretmenleri ücreti Eğitmenler ücreti ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 11 Merkez memurları çocuk zammı Vilâyetler memurları çocuk zammı Merkez memurları doğum yardımı Vilâyetler memurları doğum yardımı Merkez memurları ölüm yardımı Vilâyetler memurları ölüm yardımı Yakacak zammı Fasıl yekûnu Fasıl yekunu

72 No III F. M, Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i Li ra Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Vilâyetler büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma Fasıl yekûnu Temsil tahsisatı sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince saati mesai haricinde çalıştırılacaklara verilecek ücretler 217 Kanunları gereğince verilecek ücret ve tazminatlar ve 4644 sayılı kanunlar gereğince verilecek ek görev tazminatları ile başöğretmenler ücreti 20 Askerlik dersleri öğretmenlerinin ücretleri 30 Meslekî ve teknik okullar öğretmenlerinin ders, ekzersiz ve şeflik ücretleri 40 Ders ücretleri Basılı kâğıt ve defterler 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 11 Merkez posta, ve telgraf ücretleri 12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 21 Merkez telefon 22 Vilâyetler telefon 305 Kira bedeli 11 Merkez 12 Vilayetler Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu İkinci kısım yekûnu Giyecekler Fasıl yekûnu Üçüncü kısım -^Yönetim Merkez daireleri büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 Öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı 20 Muvakkat vazife harcırahı 30 Müfettişler harcırahı 40 Ecnebi memleketler harcırahı 50 Ecnebi uzman, öğretmen ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka 70 Gezici başöğretmenidrin tazminatları Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu

73 No III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev 'i Lira sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları 11 Merkez 12 Vilâyetler 309 Taşıt 11 Vekâlet otomobili işletme 12 Vekâlet otomobili onarma 31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafl arı 32 Vilâyetler taşıtları onarma 310 Ecnebi memleketlerdeki öğrenci müfettişlikleri 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 Öteberi 50 Aydınlatma. 60 İsıtma 70 Haberleşme 80 Kira bedeli 91 Daimî vazife harcırahı 92 Muvakkat vazife harcırahı Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu lerine verilecek huzur hakları ve harcırahları 415 Müzeler ve anıtlar 10 Müzeler ve antılar umumi 20 Rumelihisarı restorasyon 30 Niğde - Aksaray Sultanhanı restorasyon 40 Anıt - Kabir umumi Fasıl yekûnu Yüksek okulların umumi 10 Yüksek Öğretmen Okulu Eğitim enstitüleri Ankara ve İzmir Devlet konservatuarları Fasıl yekûnu Lise, ortaokul ve imam - hatip okulları umumi 10 Lise ve ortaokullar umumi İmam - hatip okulları umumi Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Temsil 5805 sayılı Kanun gereğince Anıtlar Yüksek Kurulu üye Yüksek ticaret ve teknik okulları ile diğer meslek okullarının umumi 10 Teknik, Teknik Öğretmen, Yüksek Ekonomi ve Ticaret okulları Ticaret ve diğer meslek okulları ve enstitüleri Fasıl yekûnu

74 No III F. M. Tahsisatın nev 'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 420 İlk öğretmen okulları umumi ve bu okullar mezunu öğretmenler ile ilgili masraflar 10 İlk öğretmen okulları umumi 20 İlk öğretmen okulları mezunlarının donatım 30 Uygulama bahçeleri tesis v? tanzim ile çalışma vasıta bedelleri 40 Yatılı ilkokullar umumi Fasıl yekûnu Kütüphaneler 11 Kütüphaneler umumi 12 Vekâlet Kütüphanesi 13 Okul kütüphaneleri umumi 1-1 Millî Kütüphane umumi Fasıl yekûnu Kanunları uyarınca eenebi ı n emi eketl ere gön derileeek fevkalâde sanat istidatlı çocukların her çeşit 18 Aylık ve sair istihkakları yollama masraf]arı Fasıl yekûnu Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu umumi Korunmaya muhtaç çocuklar umumi Kamp Aklen ve ruhan geri kalmış çocukların eğitimi için umumi masraflar 450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar 451 Yaym 10 Yaym 30 İnceleme 40 Derleme * Fasıl yekûnu Güzel Sanatlar Akademisi umumi 423 Riyaseti Cumhur Filârmonik Orkestrası umumi 424 İstanbul Kandilli Rasathanesi umumi Milletlerarası 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları ile başka her çeşit münasebetle Ecnebi memleketlere gönderilecek öğrencilerin her çeşit 11 Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 12 Adliye Vekâleti 13 Maarif» 14 Nafıa» 15 İşletmeler.» 16 Çalışma» rin gerektirdiği masraflar 10 Kurum ve derneklere katılma payj. 20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve.30 Fulbright Kültür Anlaşması 40 Kültür münasebetleri umumi

75 No III F. M. Tahsisatın nev 'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 50 Türkiye'de toplanacak kongre ve konferansların her çeşit Eski yıllar borçları yılları borçları »» Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Prevantoryum ve sanatoryum umumi Fuar ve sergi 10 Yurt içinde ve dışında açılacak resim ve heykel sergilerinin her türlü 20 İzmir Fuarında açılacak eğitim paviyonunun her türlü sayılı Kanunun geçici 8 ılei maddesi gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Beşinci, kısım yekûnu Altıncı kısım - Yardımlar Fasıl yekûnu Kurs 10 Kurslar umumi Meslekî ve teknik kurslar Fasıl yekûnu Devletin üzerine aldığı masraflar 10 Parasız yatılı talebenin pansiyon ücretleri ile başka ' Memur çocuklarının pansiyon ücretlerinden yapılacak indirmeler karşılığı Millî bayramlarda ve resmî günlerde törenlere katılacak sporcuların ve izcilerin her çeşit Hibe suretiyle ithal edilecek gıda maddelerinin tahmil, tahliye, sevk, muhafaza ve tevzi karşılığı Fasıl yekûnu Üniversite ve yüksek okullar muhtaç öğrencilerine ilâç, tedavi ve para yardımları Prevantoryum ve sanator 479 Orta - Doğu Teknik Üni yum pansiyonuna yardım versitesi umumi Dördüncü kısım, yekûnu Memleket içi ve dışı bilim, öğretim ve meslek kurumları ile gençlik teşekküllerine yapılacak yardımlar Devlet Tiyatrosuna yardım Beşinci kısım - Borçlar 501 Geçen yıl borçları Unesco Türkiye Millî Komisyonuna yardım 10 Umumi masraflar için yardım

76 No III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev 'i Lira 30 Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü (ITI) Türkiye Millî Komisyonuna yardım ait binaların onarımı Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu sayılı Kanunla Hazineye intikal etmiş olan binalardan halk eğitim merkezi olarak çeşitli kültür hizmetlerinde kullanılacak olanlarla halk dersanelerinin ve okuma odalarının her türlü nı karşılamak maksadiyle vilâyet ve kazalara yardım Altıncı kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNU Bilinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım yekûnu Lise ve ortaokulların dershane, yatakhane, mutfak ve hastanelere ilişkin her türlü malzemelerin döşeme, demirbaş ve ders aletlerinin onarımı A İstimlâk ve satmalma sayılı Kanuna göre yapılan köy okulları ile öğretmen ve sağlık memurları evleri yapımı için para ve aym yardımı Şehir ve kasabalarda halk tarafından yaptırılan okul binaları için müteşebbis derneklere yardım 10 Ortaokul binası yaptıran müteşebbis derneklere İlkokul binası yaptıran müteşebbis derneklere İmam - Hatip okulları binası yaptıran müteşebbis derneklere Fasıl yekûnu UMUMİ YEKÛN Yatırımlar I - Onarmalar Yapı onarımı ve küçük yapılar 10 Devlet malı binaların onarımı 20 Devletçe intifa edilen hükmi şahsiyeti haiz olanlara Lise ve ortaokullar için satmalmacak her çeşit dershane, yatakhane, mutfak ve hastane malzemeleri döşeme, demirbaş, ders aletleri Yeni tesisler sayılı Kanuna göre açılmış ve açılacak olan yurt ve aşevlerinin tesis 20 Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutlarının genişletilmesine dair olan

77 No III F, M. Tahsisatın nev 'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 4304 sayılı Kanuna ek 5642 sayılı Kanun gereğince yapılacak masraflar Fasıl yekûnu Ege Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar Karadeniz Teknik Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar II - Sermaye tahsisleri Atatürk Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar Yetiştirme yurtları ile korunmaya muhtaç çocuklar döner sermayesi Topkapı Sarayının tamir ve restorasyonu için Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar Yatırımlar yekûnu Nafıa Vekâleti Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri özlük haklar 101 Vekil tahsisatı Vilâyetler hizmetlileri ücreti Fasıl yekûnu Birinci kısım vekûnu îkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 11 Merkez memurları maaşı Vilâyetler memurları maaşı Merkez memurları açık maaşı 1 22 Vilâyetler memurları açık maaşı 1 Fasıl yekûnu Ücretler 11 Merkez hizmetlileri ücreti Geçici hizmetliler ücreti 11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti O Y Fasıl yekûnu Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri II - Başka haklar ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 11 Merkez memurları çocuk zammı Vilâyetler memurları çocuk zammı

78 No III I M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira Merkez memurları doğum yardımı 22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 31 Merkez memurları ölüm yardımı 32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı 40 Yakacak zammı Fasıl yekûnu Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim masraflan 301 Merkez daireleri büro* 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 Öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma Fasıl yekûnu Öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma 303 Basılı kâğıt ve defterler 304 Posta, 'telgraf ve telefon ücret ve 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 21 Merkez telefon 22 Vilâyetler telefon masraflan 305 Vilâyetler kira bedeli 306 Giyecekler 307 Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı 20 Muvakkat vazife harcırahı 30 Müfettişler harcırahı 40 Ecnebi memleketler harcırahı 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları 11 Merkez 12 Vilâyetler Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Vilâyetler büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş Taşıt 11 Vekâlet otomobili işletme 2 000

79 No III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 12 Vekâlet otomobili onarma Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Eski yıllar borçları yılları borçları »» Fasıl yekûnu Beşinci kısım yekûnu Dördüncü kısım Daire hizmetleri KISIMLAR YEKÛNU 403 Temsil Birinci kısmı yekûnu sayılı Kanun gereğince yer sarsıntısından evvel ve sonra yapılacak işler Yapı ve yapı malzemesi teknik araştırma umumi İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısmı yekûnu Dördüncü kısım, yekûnu Besinci kısım yekûnu UMUMİ YEKÛN Yayın 10 Satmalına ve abone 20 Başka her çeşit masraflar Beşinci kısım - Borçlar 501 Geçen yıl borçları Fasıl yekûnu Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve gündelikleri Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 10 Kurum ve derneklere katılma payı 120 Dördüncü kısım yekûnu Yatırımlar II - Satmalına, yapı, tesis re sermaye tahsisleri Yapı işleri ve esaslı onarmalar 10 Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 11 Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü sayılı Kanun gereğince İstatistik Umum Müdürlüğü binası inşaatı her türlü 13 Adliye Vekâleti (ceza ve tevkif evleri) binaları yapını ve esaslı onarım 14 Adliye Vekâleti (adliye binaları yapım ve esaslı onarım) ve 6148 sayılı kanunlar gereğince İstanbul Adliye binası yapımı her türlü

80 No III F. M. Tahsisatın nev'i Lira M. Tahsisatın nev 'i Lira sayılı Kanun gereğince İstanbul ve İzmir'de birer ceza evi yapımı her türlü 17 Emniyet Umum Müdürlüğü 18 Maliye Vekâleti 19 Maarif Vekâleti 20 Öğrenci yurtları sayılı Kanun gereğince İstanbul Opera binasının ikmali her türlü 22 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti sayılı Verem Savaş Kanunu gereğince vücuda getirilecek yapı ve tesis işleri her türlü 24 Nafıa Vekâleti 25 Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 26 Ziraat Vekâleti 27 Münakalât Vekâleti 28 Jandarma Umum Kumandanlığı sayılı Kanun gereğince Ankara Tıp Fakültesi yapımı her türlü 30 Çalışma Vekâleti Fasıl yekûnu ve 5855 sayılı kanunlar gereğince Büyük Millet Meclisi binası ve eklentileri yapımı Memur evleri rafları yapımı mas sayılı Kanun gereğince Kale nahiyesinin nakledileceği yerde yaptırılacak meskenlerin her türlü masraflariyle istimlâk bedelleri 5367, 5843 ve 6213 sayılı kanunlar gereğince hava mey danları yapımı için girişilecek yüklenmeler 10 Yapım Makina ve vasıtaların onarımı Satın alınacak makina ve vasıtalar Fasıl yekûnu , 6594 ve 6595 sayılı kanunlar mucibince kurulacak üniversitelerin bilûmum inşaat ve tesisat sayılı Kanun gereğince İstanbul Kapalıçarşısınm tamir ve ihyası türlü sayılı Kanunla İstanbul Ko/ıservatuvarına tahsis edilen natamam binada 6585 sayılı Kanun gereğince yapılacak ikmal inşaata ait her türlü masraflar sayılı Kanun gereğince Lice kasabasının nakli Demiryolları yapımı masraf lan , 3813, 4643 ve 5075 saydı kanunlarla yapılacak Diyarbakır - Cizre, Elâzığ - Van hudut hatlariyle Bitlis şube hattı yapımı ve 6210 sayılı kanunlar gereğince yapılmakta olan Erzurum hattı uzatma , 5413 ve 6602 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Maraş şube hattı ile Narlı - Gazianteb - Karkamış hattı yapım ve 6601 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Kozlu -

81 No III F. M. Tahsisatın nev 'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira Ereğli hattı ile Armutçuk şube hattı yapım sayılı Kanun gereğince yapılacak iltisak ve kuşak hatları yapım 10 İstikşaf, etüd, aplikasyon, proje ihzarı ve istimlâk 60 Kaza tazminatı, tedavi, teçhiz ve tekfin Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince yapılacak liman, iskele ve ufak barınaklar yapımı 10 Yapım masraflan İstikşaf, etüd, aplikasyon, pı;oje ihzarı, istimlâk ve diğer masraflar Fasıl yekûnu , 6192 ve 6596 sayılı kanunlar ve ekleri gereğince yapılacak liman ve sair deniz tesisleri 10 Yapım 40 İstikşaf, etüd, aplikasyon, proje ihzarı, ve istimlâk Fasıl yekûnu Teknik hizmetler muvakkat vazife harcırahı 10 Demiryollar ve limanlar işleri Yapı ve imar işleri Fasıl yekûnu Yer sarsıntısı ve diğer âfetlerden zarar gören bölgelere yardım (sarf şekli İcra Vekilleri Heyeti karariyle belirtilmek üzere Kızılay Kurumuna devredilebilir) sayılı Kanun gereğince Elektrik İşleri Etüd İdaresine yardım İkizdere Hidro - Elektrik santrali inşaatı için (sarf şekli îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılır) sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımlar 10 Gerze yangınından zarar görenlere yapılacak yardım "Lüleburgaz ve İnece su baskınından zarar görenlere yapılacak yardım Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve Denizli vilâyetlerinde yılında tabiî âfetlerden zarar görenlere yapılacak yardım Yatırımlar yekûnu

82 No IH İktisat ve Ticaret Vekâleti F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 101, Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri özlük haklar Vekil tahsisatı Birinci kısım yekûnu îkinci kısım - Personel. I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 11 Merkez memurları maaşı 12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı 21 Merkez memurları açık maaşı ;.. ^ 22 Vilâyetler memurları açık maaşı Fasıl yekûnu Ücretler 11 Merkez hizmetlileri ücreti 12 Vilâyetler ve ecnebi" memleketlerdeki hizmetliler ücreti, Fasıl yekûnu Geçici hizmetliler ücreti 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti Fasıl yekûnu gereğince yapılacak zam" ve yardımlar 11 Merkez memurları çocuk zammı 12 Vilâyetler ye ecnebi memleketlerdeki memurlar çocuk zammı 21 Merkez memurları doğum yardımı 22 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar doğum yardımı 31,, Merkez memurları; ölüm yardımı 32 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar ölüm yardımı 40 Yakacak zammı Fasıl yekûnu Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34^ 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim II - Başka haklar ve 4598 sayılı kanunlar 301 Merkez daireleri büro 10 Kırtasiye 20. Döşeme

83 Nö v- 1. III F. M'. Tahsisatın nevi Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 30 Demirbaş 40 öteberi masraflan 50 Aydınlatma 60 Isıtma Fasıl yekunu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları 11 Merkez 12 Vilâyetler ve ecnebi memleketler Vilâyetler büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve masraflan 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 21 Merkez telefon 22 Vilâyetler telefon Vilâyetler kira bedeli Giyecekler 307 Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı 20 Muvakkat vazife harcırahı 30 Müfettişler harcırahı 40 Ecnebi memleketler harcırahı 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka masraflan Fasü yekûnu sü yekûnu Fasıl yekûnu Fasü yekunu Taşıt masraflan 11 Vekâlet otomobili işletme masraflan 12 Vekâlet otomobili onarma masraflan 21 Merkez taşıtları işletme masraflan 22 Merkez taşıtları onarma masraflan Fasıl yekunu 310 Ticaret ataşelikleri masraf- 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 Öteberi masraflan 50 Aydınlatma 60 Isıtma 70 Posta, telgraf ve telefon masraflan 80 Kira bedeli 90 Ziyafet masraflan 91 Daimî vazife harcırahı 9% Muvakkat vazife harcırahı 99 Basılı kâ&ıt ve defterler Fasü yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 403 Temsil masraflan ı

84 No F. M. Tahsisatın nev'i Lira 515 ita. mı M. Tahsisatın nev'i Lira sayıllı Kanunun 8 nci maddesine güre yapılacak ödemeler 418 Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları 419 Mekşuf madenlerin ilân ve sair Eski yıllar borçları yıllan borçları ».» Fasıl yekûnu Beşinci kısım yekûnu Pamuk işleri standardizasyonu umumi 451 Yaym 10 Satmalma ve abone 20 Başka her çeşit masraflar Fasıl yekûnu KISIMLAR YEKÛNU Birinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısmı yekûnu Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 10 Kurum ve derneklere katılma payı. 20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve Dördüncü kısım yekûnu Besinci kısım yekûnu UMUMÎ YEKÛN Yatırımlar Fasıl yekûnu I - Onarmalar Sergi 10 İştirak edilecek dış sergiler 20 Ecnebi memleketlerde açılacak numune meşherleri Tahlil ve ölçüler lâboratuvar&aıı makina, alet ve mal lemelerin onarımı II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Fasıl yekûnu Dördüncü kısmı yekûnu Tahlil ve ölçüler lâboratuvarlan için satmalmacak makina ve alet ve malzemeler îoi Beşinci kısım - Borçlar Geçen yıl borçları Sanat modelleri satmalmması ve dağıtılması Yatırımlar yekûnu

85 No III Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti F. M. Tahsisatın nev'i Lira Birinci kısmı - Tahsisat ve benzeri özlük haklar 101 Vekil tahsisatı Birinci kısım yekûnu İkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler F. M. Tahsisatın nev'i Lira 12 Vilâyetler memurları çocuk zammı Merkez memurları cloğum yardımı Vilâyetler memurları doğum yardımı Merkez memurları ölüm yardımı Vilâyetler memurları ölüm yardımı Yakacak zammı Fasıl yekûnu Maaşlar 11 Merkez memurları maaşı Vilâyetler memurları maaşı Merkez memurları açık maaşı Vilâyetler memurları açık maaşı Fasıl yekûnu Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Ücretler 11 Merkez hizmetlileri ücreti Vilâyetler hizmetlileri ücreti Stajyer köy sağlık memurları ücreti 1 Fasıl yekûnu Temsil tahsisatı Ek görev tazminatı İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım Yönetim Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri II - Başka haklar 4178 ve 4598 sayılı kanunlar geerğince yapılacak zam ve yardımlar 11 Merkez memurları çocuk zammı Merkez daireleri büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 Öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma Fasıl yekunu _

86 No III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 302 Vilâyetler büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 Öteberi 50 Aydınlatma - 60 Isıtma Fasıl yekûnu Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka 60 Ana ve çocuk sağlığı muvakkat harcırahı sayılı llarcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminatlar Basıl* kâğıt ve defterler 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 11 Merkez posta ve telgraf üc- ' retleri 12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 21 Merkez telefon 22 Vilâyetler telefon Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları 11 Merkez 12 Vilâyetler Fasıl yekûnu Kira bedeli 11 Merkez 12 Vilâyetler Giyecekler Fasıl yekûnu Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı 20 Muvakkat vazife harcırahı 22 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş muvakkat vazife harcırahı 23 Trahomla savaş muvakkat vazife harcırahı " 24 Zührevi hastalıklarla savaş muvakkat vazife harcırahı 25 Sıtma ile savaş muvakkat harcırahı 26 Veremle savaş muvakkat harcırahı 30 Müfettişler harcırahı 40 Ecnebi memleketler harcırahı Fasıl yekûnu Taşıt 11 Vekâlet otomobili işletme 12 Vekâlet otomobili onarma 21 Merkez taşıtları işletme 22 Merkez taşıtları onarma 42 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş taşıt 43 Trahomla savaş taşıt 44'Zührevi hastalıklarla savaş taşıt 45 Sıtma ile savaş taşıt 46 Veremle savaş taşıt 47 Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai Muavenet kurumları taşıt 48 Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi taşıt

87 F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i.-ih. 19*7 Lira 49 Ana ve çocuk sağlığı taşıt 50 Sağlık propagandası taşıt Fasü yekûnu Üçüncü (kısım yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 403 Temsil sayüı Kanunun 10 neu maddesi tatbik masraflan 408 Huzur ücretleri 10 Yüksek Sağlık Şûrası azaları huzur ücreti ; 20 Kodeks Komisyonu azaları huzur ücreti 415 Sağlık miigeleri umumi mas Fasıl yekûnu Veremle savaş umumi masraflan Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai Muavenet kurumlan umumi masraflan 10 Devlet hastaneleri 20 Muayene ve tedavi evleri 30 Kuduz tedavi müesseseleri 40 Sağlık merkezleri Doğum ve çocuk 'bakımev leri Hükümet tabipleri için alı nacak tıp aletleri ve malze meleri Ana ve Çocuk Sağlığı Mery kezi umumi Hıfzıssıhha müaıses umumi masraflan 10 T. C. Refik.Saydam 20 Diyarbakır şubesi Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Okullar, kurumlar umumi 10 Sağlık memurları (okulları 20 Yatılı Ebe Yurdu 30 Hıfzıssıhha Okulu Korunmaya muhtaç çocuklar için 5387 sayılı Kî gereğince yapılacak mas lar Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş umumi Trahomla savaş umumi mas= rafları Zührevi hastalıklarla umumi Fasıl yekûnu savaş 4SS 1593 sayılı çok çocuklu cek mükâfat us ve larda okutulan verilecek burslar gereğince verile öğrencilere 451 Yayın masraflan 10 Satmalma ve abone 20 Başka her çeşit masraflar savaş umumi mas- Fasü yekûnu

88 No ı 3f\ M. Tahsisatın nev'i T Lira 519 F. M. Tahsisatın nev'i i. m. im Lira 452 Staj masraflan sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin hareırahlariyle başka her çeşit 20 Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve Altıncı kışım - Yardımlar Eeadaptasyon müesseseleri tesis ve işletme masraflan Yalova kaplıcaları işletme idaresine yardım Özel kurum ve demeklere Fasıl yekûnu Kan Bankası mütedavü sermayesine yardım Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 10 Kurum ve derneklere katılma payı 20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve Türkiye'de toplanacak dünya tip kongresi masraflan için Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığına yardım Altıncı kısım yekûnu Fasü yekûnu Kongre ve konferanslar 10 Millî Türk Tıp kongresi 20 îç kongreler KISIMLAR YEKÛNU Birinci kısım yekûnu Fasü yekûnu İ5 001 ikinci kısım yekûnu Kurs masraflan Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım vekûnu Beşinci kısım yekûnu Beşinci kısım - Borçlar AltıiLcı kısım yekûnu Gecen yıl borçlan UMUMÎ YEKÛN Eski yıllar borçlan yıllan borçları »» u Yatırımlar I - Onarmalar Beşinci kısım yekûnu Yapı Guarani ve küçük yapılar

89 No III.1957 F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 752 [Motorlu taşıtlar için satınalınacak yedek parça bedeli 11 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş Trahomla savaş Zührevi hastalıklarla savaş Sıtma ile savaş Veremle savaş Hastaneler, sıhhat ve içtimai muavenet kurumları T. C. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Ana ve çocuk sağlığı Sağlık propagandası II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 5970 ve 6447 sayılı kanunlar gereğince Kızılay hastanesi taksit ve malzeme bedeli Fasıl yekûnu Yatırımlar yekûnu Gümrük ve inhisarlar Vekâleti Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri özlük hakim' 203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti Vekil tahsisatı II'- Başka haklar 201 Birinci kısım yekûnu İkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler Maaşler Merkez memurları maaşı Vilâyetler memurları maaşı Merkez memurları açık maaşı 1 22 Vilâyetler memurları açık " maaşı 5,875 Fasıl yekûnu ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 11 Merkez memurları çocuk zammı Vilâyetler memurları çocuk zammı Merkez memurları "doğum * yardımı Vilâyetler memurları doğum yardımı Merkez memurları ölüm yardımı Vilâyetler memurları ölüm* yardımı ^ Yakacak zammı Ücretler 11 Merkez hizmetlileri ücreti 130 9O0 12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 1 500

90 No l.iii PU M. Tahsisatın nev'i Lira M. Tahsisatın nev'i Lira sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D )fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Matbu evrak 11 Basılı kâğıt ve defterler sayılı Kanunun 153 ncü maddesine göre basılacak kâğıtlar Temsil tahsisatı 4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayını 6535 sayılı Kanuna göre verilecek tazminat 6410 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince ödenecek kasa tazminatı 1615 sayılı Kanun gereğince ödenecek yemeklik bedeli İkinci kısım yekûnu Fasıl yekûnu Posta, telgraf ve telefon ücret ve 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 21 Merkez telefon 22 Vilâyetler telefon Fasıl yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim Merkez daireleri büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 Öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma Fasıl yekûnu Vilâyetler kira bedeli 306 Giyecekler 307 Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı 20 Muvakkat vazife harcırahı 30 Müfettişler harcırahı 40 Tetkik için ecnebi memleketlere gönderilecek müfettiş ve memurlar harcırahı 81 Merkez kontrolörleri harcırahı sayılı Harcırah Kanununun 49 neu maddesi gereğince verilecek tazminat Vilâyetler büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 Öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları 11 Merkez 12 Vüâyetler Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu I

91 No F. M. Tahsisatın nev'i Lira 522 F. M. Tahsisatın nev'i İ.HÎ. Lira 309 Taşıt 11 Vekâlet otomobili işletme 12 Vekâlet otomobili onarma 21 Merkez taşıtları işletme 22 Merkez taşıtları onarma masraflar! 31 Vilâyetler kara ve deniz taşıtları işletme 32 Vilâyetler kara ve deniz taşıtları onarma Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 412 Gümrük kapılarında ve deniz motorlarında vazife görenlere yapılacak ilk yardım için alınacak tıbbi ecza ve malzemeler 414 Taşıma Kaçakçılarla çarpışma neticesinde ölen muhafaza memurları ve deniz müstahdemlerinin teçhiz, tekfin ve kabir yapma Gümrük hizmetleri 10 Gümrük idareleri 20 Gümrük Kanununun 126 nci maddesine göre yapılacak ilân 30 Yakalanan kaçak eşya ve hayvanların bakım, satış ve sair Temsil Haber alma 407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 20 Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler 30 Geriverilecek paralar 410 Giyecek ve teçhizat 10 Giyecekler 20 Silâh, cephane, haberleşme malzemeleri ve yedek parçaları alımı, işletmesi, radyo ve benzeri cihazlarının abone ücreti Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Para gönderme Üniversite ve yüjksek okullarda okutulan öğrenciler* verilecek burslar 451 Yayın 10 Satmalmrf ve abone 20 Başka her çeşit masraflar Fasıl yekunu Staj 10 Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin har Fasıl yekûnu I

92 No. mı F. M. Tahsisatın nev'i Lira 523 F. M. Tahsisatın nev'i 1. III Lira orrahlariyle başka her çeşit KISIMLAR YEKÛNU Fasıl yekûnu Birinci kısım yekûnu Milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve Kurs 10 öğrenci yevmiyeleri 20 öğrenci harcırahı 30 Umumi masraflar İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu UMUMİ YEKÛN Fasıl yekûnu Yatırımlar Tarife Kanununun izahnamesi ve eşya fihristinin hazırlanmasında bilirkişi sıfatı ile çalıştırılacaklara verilecek ücretler üe metinlerin teksir ve bastırılması için lüzumlu kâğıt, basla ve sair I - Tamirler Yapı tamirleri ve küçük yapılar Makina, alet ve malzemelerin tamiri 10 Kimyahaneler makina, alet ve malzemelerin onanmı 20 Tartı aletlerinin tamiri Dördüncü kısım yekunu Besinci kmm - Borçlar II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Oeçen yıl borçları Eski yıllar borçlan yıllan borçlan >» Satmalmacak makina, alet ve malzemeler 10 Kimyahaneler 20 Tartı aletleri 30 v Deniz motorlan makinaları Fasıl yekûnu Fasıl yekunu Beşinci kısım yekûnu Yatırımlar yekûnu , m.

93 No III Ziraat Vekâleti F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri özlük haklar 101 Vekil tahsisatı Birinci kısım yekûnu İkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 11 Merkez memurları maaşı Vilâyetler memurları maaşı Merkez memurları açık maaşı 1 22 Vilâyetler memurları açık maaşı 1 II - Başka haklar ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 11 Merkez memurları çocuk zammı 12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 21 Merkez memurları doğum yardımı 22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 31 Merkez memurları ölüm yardımı 32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı 40 Yakacak zammı Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Ücretler 11 Merkez hizmetlileri ücreti Vilâyetler hizmetlileri ücreti Fasıl yekûnu Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli San- - dığına yapılacak ödemeler Geçici hizmetliler ücreti 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti Fasıl yekûnu Temsil tahsisatı 217 Kanunlar gereğince verilecek ücret ve tazminatlar 10 Ek görev tazminatı 20 Askerlik dersi ' öğretmenlerinin ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri Fasıl yekûnu İkinci kısım yekûnu

94 No l.iii P. -M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 301 Üçüncü kısım - Yönetim Merkez daireleri büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 Öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma 302 Vilâyetler büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 Öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma 303 Basılı kâğıt ve defterler 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masraflan 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 21 Merkez telefon 22 Vilâyetler telefon Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Giyecekler Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı Muvakkat vazife harcırahı Ziraat işleri muvakkat vazife harcırahı Veteriner işleri muvakkat vazife harcırahı Pamuk işleri muvakkat vazife harcırahı Yayın işleri ve köy etüdleri muvakkat vazife harcırahı i 30 Müfettişler harcırahı Ecnebi memleketler harcırahı Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka (Bu maddedeki tahsisattan lüzum görülecek miktar teknik yardım projelerinin gerektirdiği masraflar karşılığı olarak T. C. Merkez Bankasındaki husu- ' si hesaba yatırılabilir.) Sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminatlar x (Zifaat) sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminatlar (Veteriner) Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Kira bedeli 11 Merkez 12 Vilâyetler sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masraflan ve harcırahları 11 Merkez 12 Vilâyetler Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu

95 No III P. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev 'i Lira 309 Taşıt 11 Vekâlet otomobili işletme 12 Vekâlet otomobili onarma 31 Ziraat işleri taşıtları isletme 32 Ziraat işleri taşıtları onarma 33 Veteriner işleri taşıtları işletme 34 Veteriner işleri taşıtları onarma 35 Pamuk işleri taşıtları isletme 36 Pamuk işleri taşıtları onarma 37 Yayın işleri ve köy etüdleri taşıtları işletme 38 Yayın işleri ve köy etüdleri taşıtları onarma Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım - Daire hwmetleri sil mas 416 Okullar umumi masraflan 10 Bölge ziraat okulları 20 Teknik ziraat okullan 30 Teknik bahçıvanlık okullan 40 Hayvan sağlık memurları ve Nalbant Okulu 50 Makinist okullan Fasıl yekunu Zirai mücadele 10 Umumi masraflar Mücadele enstitüsü ve mücadele istasyonları Fümigatuvarlar 40 Çekirge mücadelesi için F. A. O. ye yardım Fasıl yekûnu Tarla ziraati, tohum ıslah, deneme, üretme, çayır ve mera, kauçuk ve hayvan besleme işleri umumi masraflan 10 Tohum ıslah, deneme, üretme işleri ve kurumları 20 Hayvan yemi, çayır ve mera yağ ve lif bitkileri araştırmaları 30 Kauçuk bitkileri ıslah, deneme ve üretme işleri 40 Köy çayır ve meralarının ıslah ve toplu köy yoncalık ve korungalıkları tesisi 50 Melez mısır demonstrasyon ve teşmili işleri 60 Köylerde yapılacak yem siloları gösterileri masrafı 70 Çeltik Kanunu uygulama _ masraflan 80 Köylerde yapılacak hayvan besleme demonstrasyon umumi Fası! yekûnu Bahçe âraati işleri, bağcılık, meyvacılık, sebzecilik, süs nebatlan, zeytin ve çay umumi 10 Bağcılık, meyvacılık, sebzecilik ve süs nebatları işleri ve kurumları 20 Zeytin işleri ve kurumları , 5748 ve 6754 sayılı kanunların gerektirdiği çay işleri 40 Köy fmdıklıklannm ıslahı

96 No JOI.195? F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 50 Köylerde kurulacak toplu köy bağ ve meyvalıkları Fasıl yekûnu îpekböcekçilik, tavukçuluk, arıcılık işleri umumi Îpekböcekçilik işleri ve kurundan 20 Tavukçuluk ve ancılık işleri ve kurumlan Ziraat raflan Fasıl yekûnu umumi mas- Pamuk işleri umumi masraflara 210 Tohum temizleme evleri ve makina işleri umumi mas rafları Veteriner mücadele, tahaffuz evleri, hastaneler, bakteriyoloji ve serum kurumlan ve lâboratuvarlar kurma ve idare işleri umumi 10 Umumi masraflar Veteriner sağlık kurumları Hayvan tazminatı Veteriner malzeme ambarı Fasıl yekûnu ısa ve organizasyon Fasıl yekûnu Merinos işleri umumi Sulama, toprak etüd ve tahlil ve kimyevi gübre, küçük su ve arteziyen işleri umumi 10 Küçük su ve arteziyen işleri 20 Sulama istasyonları 30 Kimyevi gübre denemeleri teşmili 40 Toprak etüd ve tahlilleri 50 Toprak muhafaza işleri umumi Fasıl yekûnu Kimyevî madde, ecza ve ilâçlar 10 Ziraat işleri 20 Veteriner işleri 30 Yaym işleri Fasıl yekunu Ât yarışları ikramiyesi 40 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar Yaym masraftan *, 10 Satmalma ve abone ^ Başka her çeşit masraflar Veteriner Zootekni, ıslah ve üretme işleri umumi masraflan 10 Aygır depoları 20 Koyun ve kürk" hayvanları ve numune ağılları 30 Sığır ıslah ve yetiştirme işleri ve kurumları 40 Suni tohumlama Fasıl yekûnu Staj sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahlar iyle başka her çeşit

97 No İ. III F. M. Tahsisatın nev 'i Lira F. M. Tahsisatın nev 'i Lira 20 Teknik yardımdan faydalanarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve Fasıl yekûnu Beşinci kısım - Borçlar 501 G-eçen yıl borçları 502 Eski yıllar borçlan yılları borçları »» Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 10 Kurum ve derneklere katılma payı Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve ~ Türkiye'de yapılacak milletlerarası teknik toplantılar ve açılacak yetiştirme merkezleri umumi Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Beşinci kısım yekûnu Altıncı İmsım - Yardımlar 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri gereğince özel idarelere yapılacak yardımlar Altıncı kısım yekûnu İç kongreler ve teknik toplantılar umumi KISIMLAR YEKÛNU 458 Fuar, sergi ve teşvik umumi masraflan 10 îç fuarlar 20. Hayvan sergileri ve teşvik ikramiyeleri 30 Ziraat sergi ve. meşherleri ve müsabakaları ve teşvik ikramiyeleri Fasıl yekûnu Kurs umumi masraflan 10 Yatılı ve yatısız makinist kursları Yatılı ve yatısız zirai kurslar Veteriner kursları Fasıl yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Birinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım yekûnu * UMUMİ YEKÛN Yatırımlar Yapı onarımı ve küçük yapılar 10 Ziraat işleri ve kurumları Veteriner, işleri ve kurumları ' i Fasıl yekûnu

98 No III F. M. Tahsisatın nev'i Li ra F. M. Tahsisatın nev'i Lira 711 Makina, alet ve malzemeler onarımı 10 Ziraat işleri ve kurumları 20 Veteriner işleri ve kurumları 30 Yayın işleri 40 Pamuk işleri ve kurumları maddesi mucibince Ziraat Bankasına sayılı Kanunun 64 ncü maddesi mucibince Ziraat Bankasına Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu İstimlâkler 10 Ziraat işleri ve kurumları Veteriner işleri ve kurumları Fasıl yekûnu Satmalınacak makina, alet ve malzemeler 10 Ziraat işleri ve kurumları Veteriner işleri ve kurumları Yaym işleri Pamuk işleri ve kurumları Fasıl yekûnu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler 10 Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesine dair 5254 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğince yapılacak ödemeler sayılı Çay Kanununun 5 nci maddesi, 5748 ve 6754 sayılı kanunlar gereğince yapılacak ödemeler sayılı Kanun gereğince çıkarılan tahviller için yapılacak ödemeler Fasıl yekûnu Teknik ziraat ve teknik bahçıvanlık okullarından mezun olacaklara 4486 sayılı Kanun gereğince verilecek vasıta ve malzemeler Döner sermaye 10 Ziraat işleri ve kurumları Veteriner işleri ve kurumları Pamuk işleri ve kurumları sayılı Orman Kanunu mucibince yapılacak ödemeler sayılı Kanunun 13 ncü Fasıl yekûnu Yatırımlar yekûnu r

99 Na III Münakalât Vekâleti F. M. Tahsisatın nev'i Lira Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri özlük haklar 101 Vekil tahsisatı Birinci kısım yekûnu îkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 11 Merkez memurları maaşı 12 Vilâyetler memurları maaşı 21 Merkez memurları açık maaşı 22 Vilâyetler memurları açık maaşı / Fasıl yekûnu Ücretler 11 Merkez hizmetlileri ücreti 12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti Fasıl yekûnu Geçici hizmetliler ücreti 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti I F. M. Tahsisatın nev'i Lira 11 Merkez memurları çocuk zammı 12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 21 Merkez memurları doğum yardımı 22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 31 Merkez memurları ölüm yardımı 32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı 207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkr asiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 210 Temsil tahsisatı 217 Ücretler ve tazminler 10 Ek görev tazminatı 20 Askerlik dersi öğretmelileri ücreti Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu İkinci kısım yekûnu Fasıl yekûnu II - Başka haklar 4178 ve 4598 sayüı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 301 Üçüncü kısım - Yönetim Merkez daireleri büro 10 Kırtasiye 4 500

100 No F. M. Tahsisatın nev'i Lira 531 M. Tahsisatın nev'i l.iii Lira 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma Fasıl yekûnu Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırahlariyle başka 70 Liman reis ve memurlarının vazife ile gemilere gidip gelmeleri için deniz taşıtları ücretleri 'M Vilâyetler büro 10 Kırtasiye Döşeme Demirbaş Öteberi Aydınlatma Isıtma Fasıl yekûnu Basık kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 21 Merkez telefon 22 Vilâyetler telefon Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları 11 Merkez 12 Vilâyetler Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Fasıl yekûnu Taşıt masraf lan 11 Vekâlet otomobili işletme Vekâlet otomobili onarma fasıl yekûnu Kira bedeli 11 Merkez 12 Vilâyetler Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Temsil Fasıl yekunu Yüksek Denizcilik Okulu umumi 306 Giyecekler Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı Muvakkat vazife harcırahı Müfettişler harcırahı Ecnebi memleketler harcırahı Liman idareleri 10 Mayın yoketme 20 Deniz taşıtları işletme Fasıl yekûnu

101 No III F. M. Tahsisatın nev'i Li ra F. M. Tahsisatın nev'i Lira 451 Yayın 10 Satmlama ve abone 20 Başka her eesit masraflar KISIMLAR Birinci kısım yekûnu YEKÛNU Fasıl yekûnu ikinci kısım yekûnu Üçü ncü kısım yekûnu Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 10 Kurum ve derneklere katılma payı 20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve Fasıl yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu UMUMİ YEKÛN Yatırımlar I - Onarmalar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar Hava trafik kontrol kursu umumi Dördüncü kısım yekûnu Limanlarda kıyılardan verilecek işaret vasıta ve malzemelerin onarımı 712 Liman idarelerine ait deniz taşıtlarının onarımı Beşinci kısım - Borçlar 501 Geçen yıl borçları 502 Eski yıllar borçları yılları borçları »» Fasıl yekûnu II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 731 İstimlâk ve satmalma 751 Tamir atelyesi için satmalınacak makina alet ve malzemeler 752 Liman idareleri için satmalınacak veya yaptırılacak taşıtlar Beşinci kısım yekûnu Yatırımlar yekûnu

102 No III Çalışma Vekâleti F. M. Tahsisatın nev'i Lira Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri özlük haklar 101 Vekil tahsisatı Birinci kısım yekûnu F. M. Tahsisatın nev'i Lira 22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 31 Merkez memurları ölüm yardımı 32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı 40 Yakacak zammı Fasıl yekûnu îkinci kısmı - Personel I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 11 Merkez memurları maaşı 12 Vilâyetler memurları maaşı 21 Merkez memurları açık maaşı 22 Vilâyetler memurları açık maaşı Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanunun 14 ncü Maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı Fasıl yekûnu İkinci kısım yekûnu Ücretler 11 Merkez hizmetlileri ücreti Vilâyetler hizmetlileri ücreti Geçici hizmetliler ücreti Fasıl yekûnu II - Başka haklar ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 11 Merkez memurları çocuk zammı 12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 21 Merkez memurları doğum yardımı Üçüncü kısım - Yönetim. Merkez daireleri büro masraflan 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 Öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma 302 Vilâyetler büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme Fasıl yekûnu

103 No F. M. Tahsisatın nev'i Lira 534 F. M. Tahsisatın nev'i 1. III Lira 30 Demirbaş 40 öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma 303 Basılı kâğıt ve defterler 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 21 Merekz telefon 22 Vilâyetler telefon Fasıl yekûnu Taşıt 11 Vekâlet otomobili işletme 12 Vekâlet otomobili onarma 31 Vilâyetler taşıtları işletme 32 Vilâyetler taşıtları onarma t Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Fasıl yekûnu Temsil Kira bedeli 11 Merkez 12 Vilâyetler 306 Giyecekler Fasıl yekûnu 307 Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı 20 Muvakkat vazife harcırahı 30 Müfettişler harcırahı 42 Tetkik için ecnebi memleketlere gönderilecek vekâlet müfettişlerinin harcırahı 81 Merkez kontrolörleri devir ve teftiş harcırahı sayıtı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları 11 Merkez 12 Vilâyetler Fasıl yekûnu Komisyonlar huzur ücretleri 10 İş ihtilâfları hakem kurullarına katılacaklara ödenecek huzur ücret ve harcırahları , 6253 ve 6379 sayılı kanunlar gereğince asgari ücret komisyonlarına katılacak memur olmıyan azaların huzur ücretleri ve yol masraflariyle memur azaların harcırahları Çalışma Enstitüsü umumi 5521 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince iş mahkemelerine katılacak iş veren ve işçi temsilcilerine verilecek ödenekler Yaym 10 Satmalma ve abone 20 Başka her çeşit masraflar Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Fasal yekûnu

104 No IH F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahlariyle her çeşit 453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 10 Kurum ve derneklere katılma payı 20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve 22 Milletlerarası Çalışma Konseyi âzalığınır) harcırah ve Fasıl yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Altıncı kısım - Yardımlar 4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (A) fıkrası gereğince îş ve îşçi Bulma Kurumuna yardım 150,000 Altıncı kısım vekûnu KISIMLAR Birinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu YEKÛNU Üçüncü kısım.yekûnu Besinci faşım - Borçlar Dördüncü kısım yekûnu İ 501 Geçen yıl borçları Besinci kısım vekûnu yılları borçları Altıncı kısım vekûnu Beşinci kısım yekûnu UMUMÎ YEKÛN İşletmeler Vekâleti Birinci kmm - Tahsisat ve benzeri özlük haklar 101 Vekil tahsisatı Merkez memurları açık maaşı Fasıl yekûnu Birinci kısım yekûnu Ücretler j ikinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 11 Merkez memurları maaşı II - Başka haklar ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 11 Merkez memurları çocuk zammı

105 No III F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira Merkez memurları doğum yardımı 31 Merkez memurları ölüm yardımı Ecnebi dü bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı Fasıl yekûnu Kira bedeli Giyecekler Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı Muvakkat vazife harcırahı Müfettişler harcırahı Ecnebi memleketler harcırahı Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka 1 Fasıl yekûnu 1Q sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları İkinci kısım yekûnu Üçüncü hısım - Yönetim 309 Taşıt 11 Vekâlet otomobili işletme 12 Vekâlet otomobili onarma Fasıl yekûnu Merkez daireleri büro masraflan 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 Öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma Fasıl yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Temsil 451 Yayın 10 Satmalma ve abone 20 Başka her çeşit masraflar Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve masraflan 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 21 Merkez telefon Fasıl yekûnu 452 Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve Fasıl yekûnu Dördüncü kısım yekûnu

106 Np F. M. Tahsisatın nev'i III Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira KISIMLAR YEKÛNU Beşinci kısım - Borçlar 501 Geçen yıl borçlan Eski yıllar borçları yılları borçları 500 Beşinci kısım yekûnu Birinci kısmı yekûnu İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım yekûnu UMUMİ YEKÛN Altıncı kısım - Yardımlar sayılı Kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yardım Altıncı kısım yekûnu Yatırımlar I - Onarmalar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar Yatırımlar yekûnu B - CETVELİ V A R I D A T BÜTÇESI F. M. Varidatın nev'i Lira F. M. Varidatın nev'i Lira 7 - Vergiler A) İrat ve servet vergileri 17 Mülga irat ve servet vergileri artıkları Fasıllar yekûnu Gelir Vergisi Kurumlar» Binalardan alınan Savunma Vergisi Hayvanlar Vergisi Veraset ve İntikal Vergisi Hususi Otomobil Vergisi j B) Gider vergileri, Gümrük Vergisi, İstihlâk Vergisi 18 İstihsal Vergisi 11 İthalde alman İstihsal Ver- gîsi Dâhilde alınan İstihsal Vergisi

107 Ho III F. M. Varidatın nev'i Lira M. Varidatın nev'i Lira 13 Akar yakıtlardan alınan İstihsal Vergisi Fasıl yekûnu Trafik Harçları Fasıl yekûnu Birinci kısım yekûnu Hizmet Vergileri 11 Banka ve Sigorta muameleleri Vergisi Nakliyat Vergisi PTT Hizmetleri Vergisi Fasıl yekûnu Gümrük Vergisi Şeker İstihlâk Vergisi Tekel maddelerinden alman Savunma Vergisi Mülga Vasıtalı Vergiler artıkları C) Diğer Vergiler varidatı Resimler (Resim, ve harçlar) 11 Sefineler Resmi Damga Resmi Tayyare Resmi Gümrüklerde kullanılan kâğıtlara yapıştırılan Savunma Pulu Hayvan sağlık zabıta Resmi Trafik resimleri Fasıl yekûnu Devletçe idare edilen kurtımlar hasılatı ve Devlet payları Devletçe idare edilen kurumlar hasılatı 11 Darphane ve Damga Basımevi 12 Resmî basımevleri 13 Resmî okullar 14 Diğer kurumlar 15 Tekel İdaresi safi hasılatı 16 Radyo varidatı 17 Millî Piyango varidatı Fasıl yekûnu Devlet payları 11 Mükerrer sigorta şirketlerinden alman 12 Sözleşmesi gereğince Musul petrol!erinden alınacak 13 Petrolden Devlet hakkı 14 Petrolden Devlet hissesi 15 Madenlerden Devlet hakkı. 16 Oyun k;ğıdı varidatı 17 Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dolayısiyle alınacak Hazine hissesi Harçlar 11 Tapu Harçları 12 Mahkeme Harçları 13 Noter Harçları 14 Pasaport ve Kançılarya Harçları 15 Diğer harçlar Fasıl yekûnu Muayyen masraflar karşılığı varidatlar 11 Kambiyo murakabesi mukabilinde Cumhuriyet Merkez Bankasından alınan

108 Ho III F. M. Varidatın nev'i Lira F, M. Varidatın nev'i Lira 12 Teftiş mukabili şirketlerden alman Kıymetli kağıtlar Üçüncü kısım yekûnu Paaıl yekûnu İkinci kısım yekûnu IV - Çeşitli varidat ve cezalar III - Devlet emvali varidatı 33 Tavizlerden ve ikrazlardan geri alınanlar Fasıl yekûnu Gay rimenkullerden alınan 11 Peşin para ile satılan 'gayrimenkul satış bedeli 12 Taksitle satılan gayrimenkul satış bedeli 13 Borçlanma taksit (bedelleri 14 Kiralar 15 Bcrimisiller 16 Gümrük ardiye ücreti Fasıl yekûnu Cezalar 11 Para cezaları 12 Vergi ve zam cezaları 13 Trafik cezaları Fasıl yekûnu Müteferrik varidat Dördüncü kısım yekûnu Menkul mallar satış bedeli Menkul kıymetler varidatı 11 Hazine portföyü ve iştirakleri varidatı Faizler İCMAL Birinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım vekûnu Fasıl yekûnu UMUMÎ YEKÛN

109 No İ. III.1957 D - CETVELİ Bütçe Kanunu : Madde 5 [Dairelerin barem dışı hizmetlileri]! Büyük Millet Meclisi 1 Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 1 Vantilâsyon makinisti Arşiv tasnifçisi Marangoz Tamirat memuru 1 350» Hademe >» yardımcısı 1 200» Kaloriferci 3 250» » Konut hademesi Elektrikçi 1 475» bekçisi 1 200» Gece» Telefoncu Sığınak koruyucusu Şoför Sürekli amele 9 200» Tevzi memuru 2 225» Çamaşırcı Motosikletçi ve tevzi memuru Bahçivan (Mütehassıs)»» Meclis Matbaası Laborant Dizme makineleri bakım uzmanı 1 550» Dizme makineleri bakım uzmanı 4 Fransızca ve İngilizce müter yardımcısı cimi Başmakinist Daktilo (Yabancı dil bilir) Başmakinist yardımcısı Muhasebe Müdürlüğü daktilosu Makinist Daire Müdürlüğü daktilosu Makinist yardımcısı Daktilo Makine bakım ustası Memur «Bütçe Encümeninde» Baştertipçi Muhasebe Müdürlüğü Puvan- Baştertipçi yardımcısı törü Birinci sınıf operatör Muhasebe Müdürlüğü tasnif İkinci sjnıf operatör memuru Operatör yardımcısı Muhasebe Müdürlüğü mahzen»» memuru Tertipçi Muhasebe Müdürlüğü memuru 1 300» yardımcısı Memur «Kitaplık Müdürlü Metal eriticisi ğünde» Başciltçi Müracaat memuru Başciltçi yardımcısı Yönetim» Ciltçi 3 350»» yardımcısı » t

110 No III G. 'Memuriyetin nev 'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev i Aded Ücret Ciltgi yardımcısı Elektrikçi (Ehliyetli) 1 225»» 3 225»» Elektrikçi (Ehliyetli) Avizeci Gece bekçisi ' Telefoncu ve santral memuru Kâğıt ve forma taşıyıcısı 1.175» Su yolcusu Başbahçıvan Millî Saraylar Müdürlilğ ü Bahçıvan 3 200» Döşeme marangozu atelye şefi Aşçı Döşeme marangozu Dülger Daktilo Kurşuncu Koruma memuru ve ayniyat» mutemedi Tenekeci Yapı malzemesi ambar memuru 1 200» Kapıcı Demirci Hademe Çilingir Yangın söndürme erbaşı Döşemeci 1 250»»» Boyacı 1 225»» eri Sıvacı 1 200»»» Cilâcı Başbekçi Saatçi Bekçi Kaloriferci 1 225» Motorcu Sürekli amele Riyaseti Cumhur Telefon fen memuru Aşçı Berber 1 350» Elektrikçi Garaj memuru» Şoför Marangoz 1 350» Döşemeci 1 350» Sıhhi tesisatçı Başbahçıvan Kaloriferci Bahçıvan» 1 200»» 2 175»» 2 150» Boyacı Lisan bilir daktilo Saatçi ve makine tamircisi 1 300»»» Aşçı Daktilo» Metrdotel» İdare memuru 1>

111 No III Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret Sağlık memuru Ambar memuru Ütücü Teknisiyen 1 550» Ayniyat mutemedi Garson Demirbaş kâtibi 1 250» Kapıcı 1 300» 1 200» Aşçı yardımcısı Hademe » Bulaşıkçı Şoför yardımcısı 2 175» Çamaşırcı » Divanı Muhasebat Reisliği 1 Hesap makineleri uzmanı Daire müdürü Marangoz ustası Tasnif çi Ciltçi 1 250» Ciltçi yardımcısı 2 200» Kaloriferci ve onarıcı Kitaplık memuru Telefon ve elektrik memuru Santral memuru O Şoför Başodacı Laborant Odacı Daktilo 0 250» 6 150» 5 225» » o O 200» » Kapıcı Seksiyon şefi Gece bekçisi Mekanograf Müvezzi » 1 175» Hamal I

112 \ No Başvekâlet 1. III, 1957 G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyeti nev'i Aded Ücret 1 Teknisiyen» 2 Operatör Elektrikçi Kaloriferci (M. S. Y. Kurulu) Usta 3 Şoför»» 4 Daktilo» (A. E. Kurulu)»» 5 Memur»»» 6 Dağıtıcı» Dağıtıcı 7 200» 2 175» Başlı ademe (Aynı zamanda Vekiller Heyetine bakar) Hademe 6 175» (A. E. Kurulu) 2 175» » (A. E. Kurulu) 1 150» » (M, S. Y. Kurulu) 2 150» (Arşiv Dairesi) Bekçi 2 150» Başvekâlet Köşkü Aşçı yamağı Sofracı Garson Hademe Şûrayı Devlet Reisliği 3 Şoför Ambarcı Daktilo»»» G Dağıtıcı Başhademe Kapıcı Hademe Gece bekçisi Asansörcü I i

113 No III.1957 Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyeti nev'i Aded Ücret Umum Müdürlük Musahhih ve mizanpajcı 2 400»» Filim servisi şefi 1 625»» Filim operatörü Turizm şefi 3 550»» Santralci »» 1 400» 1 125»» Dağıtıcı »» 2 250» Ses uzmanı Bekçi Fotoğrafçı Başhademe 1 125» Kapıcı 1 125» Hademe » 1 350» Vilâyetler temsilcilikleri Desinatör Usta Daktilo Kaloriferci Tercüman - Rehber 3 550» Memur (Ecnebi dil bilir) Laborant Memur (Daktilo bilir) 4 250» Dağıtıcı 5 125» ) Hademe 5 100» Şoför, Türk Haberler büroları ve Ecnebi dil bilen daktilo Basın ataşelikleri»»»» 1 "350 4 Mahallî daktilo o 750»»»» »» Daktilo Mahallî kâtip 4 875» 4 250»» 2 750» Hademe 3 400» 5 200» 4 350» Mahallî daktilo 6 625» » kâtip Redaktör (Ecnebi dil bilir) 1 625»» Memur Hademe 4 350» (Biri ecnebi olabilir) 8 550» 7 475» Ankara Radyosu» Başspiker (Ecnebi dil bilir) 2 550» ' Başspiker 2 475» Spiker 1 400» 2 225» » Stajyer spiker Kısa Dalga spikeri (Ecnebi» dil bilir) 1 625

114 No III G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücre Kısa dalga spikeri (Ecnebi 6 Dağıtıcı dil bilir) 2 475» Kısa dalga spikeri (Ecnebi Bekçi dfl bilir) Başhademe Artist (öğretmen) Hademe Artist İstanbul Radyosu» Başspiker c > 400 D Spiker Artist Stajyer artist X 5 300»» Stajyer Spiker Teknisiyen (Jeneratör uzmanı) Artist (öğretmen) Teknisiyen (Jeneratör uzman Artist muavini) Stajyer artist Başteknisiyen Teknisiyen (Jeneratör uzmanı) Teknisiyen (Jeneratör uzman 350 Teknisiyen muavini Başteknisiyen on > Başusta Usta Teknisiyen İşçi Kaloriferci Usta Şoför Bahçıvan > Daktilo (Ecnebi dil bilir) Daktilo Kaloriferci 1 175» > Şoför Şef 1 550» » Daktilo Yayın takipçisi 2 350» Program prodüktörü » :> 2 400» Memur Şef » Şef Memur 3 400» 1 150» Santralci »

115 No III G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret Spiker Memur 3 200» 1 250» Başteknisiyen, 1 475» 4 150» Yaym takipçisi Teknisiyen Doktor 1 150» Santralci Daktilo 1 175» 1 150» 1 150» » Şef Dağıtıcı Memur o 350 w Bekçi 5 100» Hademe »» İzmir Radyosu 6 Dağıtıcı Bekçi v o 1 Başspiker Hademe o İstatistik Umum Müdürlüğü 1 Teknisyen Daktilo 3 300» 5 550» 3 250» Tasnif âmiri » 3 350»» » Doktor ' 2 150» Şef O Fotoğrafçı Kaloriferci ve onarımcı Elektrikçi Memur Sanatkâr ve matbaa hizmetlisi Dağıtıcı 3 125»»» Başhademe 1 150»»» Hademe İp Şoför 2 250» Daktilo (İngilizce) Gece bekçisi 125» (Fransızca) >>» o 2 100» Hamal 4 125»

116 No III Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğü Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret Koruyucu MERKEZ Bekçi ÎŞÇİ 1 o O Telekomünikasyon uzmanı (ecnebi dil bilir) Baş teknisiyen (motor) VİLÂYETLER Akım rasat uzmanı 2 550»» şefi Akım rasat uzmanı Stok kontrol şefi Telsiz operatörü Teknisiyen Akım rasat şefi Makinist Teknisiyen Makinist (Telsiz) » Makinist Ressam 1 175» Ustabaşı 1 475» 1 150» (Kalorifer) Usta Usta Şoför 5 250» 1 150» Kaloriferci Şef (Rasat şefi) Usta 1 125» (Telsiz şefi) Şoför Memur Bahçıvan 1 150» Tercüman 2 625» Daktilo (Ecnebi dil bilir) 1 475» » o» 150» û Doktor Şef 3 350» Memur (İnceleme) » (Karteks) s » 2 250» o O 200» » Hademe » Bekçi » Koruyucu I 125 Başhademe îşçi Hademe Dağıtıcı

117 No, III Diyanet İşleri Reisliği 1. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret MERKEZ VİLÂYETLER 3 Bahçivan Elektrikçi Şoför Daktilo Daktilo Kuran öğreticisi » 4 150» > » (Yabancı dil bilen) 1 250»» Mizanpajcı ve musahhih Bekçi Musahhih Hademe Memur Maaş» Dersiam » Dağıtıcı Bekçi Başhademe İstanbul cuma ve kürsi vaizleri 1 20 Hademe > >> Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü ^ - MERKEZ Tapulama 1 0 6J Fotoğrafçı Sanatkâr Daktilo Hademe Başpilot Rasıt Başmakinist Makinist Daktilo 1 175» İnce aletler teknisiyeni Sanatkâr Doktor 1 150» fi Başhademe Hademe » Dağıtıcı o O (*) Parantez içinde gösterilen 4 hizmetli kadrosu 6828 sayılı Kanunla (D) cetveilne ithal edilmiştir,

118 No III G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G, Memuriyetin nev'i Aded Ücret Tapu ve Kadastro yazma heyeti VİLÂYETLER 2 Sanatkâr 1 200» 1 150» Daktilo 2 125» Bekçi Jaloncu Hademe Dağıtıcı Şoför Daktilo Jaloncu Mübaşir Hademe 3 Şoför» 4 Daktilo 6 Hademe Tapulama o Jeolog Teknisiyen Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü MERKEZ Teknisiyen (Su işleri)» (Ziraat işleri) Jaloncu Başhademe Hademe Bekçi VİLÂYETLER ı Başmakinist ı Makinist » Usta ' Şoför 1 250» » Şoför Arabacı 1 125» Daktilo 7 200» Daktilo Şef (Traktör grupları teknisiyeni) Yönetim şefi (Toprak kursu) Memur Hesap memuru Tasnif memuru Doktor » Şef (Traktör grupları) Memur Baş jaloncu J aloncu Memur İşçi (Komisyonda) 85 * 100 Dağıtıcı Jaloncu Bekçi Hademe

119 No Adliye Vekâleti (I. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nevi 1. III Aded Ücret 2 Usta MERKEZ Kaloriferci Baş'laborant Mütercim Laborant 6 150» Başhastaibakıcı Teknisiyen Hastabakıcı Kaloriferci L 250» Sanatkâr işçi Şoför Şoför Ahçı 1 175» Datotilo 7 175» Santralci Bah civan Dağıtıcı Daktilo Hademe 2 100» 3 200» 6 100» Bek i Santralci îşçi 1 100» yardımcısı Çamaşırcı G Başhademe Tecrübe hayvan bakıcı ve yetişti Hademe rici 1 125» * Dağıtıcı Q» Ü 150 VİLÂYETLER» Bekçi Teknisiyen îşçi » yardımcısı Temyiz Reisliği 2 Kaloriferci 1 200» Kaloriferci 1 250» Şoför 2 250» Bahçivan Santralci Sanatkâr işçi Bekçi Doktor Bekçi Santralci Başhademe Başhademe 1 125» Hademe Hademe Bekçi Ateşçi Adlî Tıp Müessesesi Reisliği Ceza ve tevkif evleri 1 Otopsi teknisiyeni İ 200»» yardımcısı Makinist 1 175, Fotoğrafçı Utsa Teknisiyen Kaloriferci Silâh ve mermi atış ve muayene Elektrikçi memuru 1 300» 1 100

120 No III Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 3 Hastabakıcı Çamaşırcı Şoför Hademe 5 100» Başgardiyan » » » Aşçı Doktor Gardiyan Dahiliye Vekâleti MERKEZ Hademe 2 150» Teknisiyen Bekçi Telefoncu İşçi Kaloriferci Usta o >:> Başbahçıvan 1 200» Bahçıvan Şoför 1 400» VİLÂYETLER işçi Sanatkâr Dağıtıcı Daktilo (Yab ıncı dil bilen) 1 300» Daktilo ' Vilâyetler hademesi » Kazalar» » Tam teşkilâtlı nahiye hade» mesi » »»»» Dağıtıcı Nahiye hademesi Başhademe 1 175»» Emniyet Umum Müdürlüğü MERKEZ 6 Bekçi ;v ' Daktilo Kaloriferci Memur Makinist Dağıtıcı 1.150» 1 100» Şoför Başhademe Hademe

121 No m ~~ 1. m Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret ı 4 Kriptografi memuru VÎLÂYELER Dekriptomen» 2 625»» Teknisiyen Başhademe 1 125» ı 550 Hademe Makinist » Usta Şoför 1 175» 4 400» » 3 350» 1 125» Laborant Gemi adamı Daktilo Aşçı 1 200» 1 250» Şoför Doktor Memur O Hademe Seyis Daktilo > Polis Enstitüsü ve Polis Okulu Elektrikçi Steno daktilo Kaloriferci 1 175»» Aşçı Yabancı dil bilir daktilo 4 350» Hademe »»» memur İşçi 1 100»»»» »»»» Prevantoryum Sivil muhafız Usta 2 100»» Hemşire Dosya ve fiş memuru Hastabakıcı Takip memuru Aşçı Hademe » Lisan bilir memur İşçi 1 100»»» Telsiz muhabere memuru Polis reviri»»» Hemşire 1 200

122 No, 693? 553 Jandarma Umum Kumandanlığı 1. m G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret Subay ve astsubay okulları MERKEZ 2 Usta Şoför Dağıtıcı Başhademe Hademe 1 125» Telsiz teknisiyeni VİLÂYETLER Basımevi 1 Ressam Makinist Sanatkâr matbaa hizmetlisi 3 200»»» Memur îşçi Litograf Makinist Mürettip e Düzeltici Silâh ve malzeme onarım evi 2 Usta Makinist Usta 3 350» 2 200» Telefon teknisiyeni Teknisiyen 1 475» Makinist 3 350» Tamir ustası (*) 1 350»». (*) Elektrikçi Kaloriferci Laborant Şoför Aşçı 1.175» Hademe 1 125» Birlikler 2 Usta 1 250» 8 200» » 1 175» Şoför 2 250» 9 200» » Aşçı Dikimevi 1 Makinist 1 300» Elektrikçi 1 250» Usta 2 475» 2 250» Aşçı Memur İşçi Terzi ustası Eşya ambarları 3 Şoför Memur îşçi Başhademe Hademe _ -i (*) Yam makineleri tamirinde çalışacaktır.

123 No. mi IH t Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 1 Makinist Ressam Usta Telsiz muhabere memuru Telsiz muhabere memuru 1 400»»» »»» o 350»»» Doktor «5 Gerni makinisti Teknisiyen »» » Usta » Makinist » 4 350» 5 200» 5 300» 6 150» Hademe o» O Makinist / - Merkez hizmetlileri Hariciye 2 Kaloriferci 1 300» Usta 1 300» 1 250» 1 '300 3 Şoför 1 400» 2 300» l 250 Başbahçıvan Bahçivan Mütercim daktilo 2 625»» 4 55*0»» Yabancı dil bilir daktilo 3 400»»»» Daktilo 3 300» » Doktor Memur (Kütüphaneci) 1 550»» 1 350» 1 200» ^ Santralci Vekâleti 6 Başhademe Hademe » » Bekçi Başdağıtıcı Dağıtıcı 2 250» 3 175» ' 1 150» Matbaa 2 Sanatkâr ve matbaa hizmetlisi 1 400»»» 1 350»»» 1 300»»» 2 250»»» Makinist Hariciye köşkleri 5 Memur Başbahçivan Bahçivan ; ^ Aşçıbaşı Aşçı Metrdotel > ı 475

124 No l G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 2 Kaloriferci Garson Hademe :» 1 150» Bekçi ı 1. III (1. Memuriyetin nev'i Aded Ücret // - Ecnebi memleketler hizmetlileri (*) Elçilik, daimî delegelik, NATO delegeliği ve konsolosluklar hizmetlileri Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı I - Merkez hizmetlileri 3 Şoför Yabancı dil bilen daktilo 1 550»»»» 2 400»»»» Daktilo 2 250» Memur Başhademe Hademe Dağıtıcı II - Ecnebi memleketler hizmetlileri Paris 4 Ecnebi dil bilen daktilo 2 Daktilo 1 6 Odacı 2 Washington Bürosu Ecnebi dil bilen daktilo Daktilo Odacı MERKEZ Maliye Vekâleti Elektrikçi» 1 Teknisiyen Telefoncu Usta » Şoför 1 400» 1 350» 2 300» 1 250» 2 225» 1 300» Kaloriferci Başbahçıvan 1 400» Bahçıvan (*) Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtta ücretle olanların sayısının ve görevlerinin belirtilmesi ve verilecek tahsisat dairesinde ücretlerinin tâyin'' ve ği makamlara bırakılmıştır. kullanlıp istihkakları bu tahsisattan verilecek bu hizmetlilerin tâyinleriyle kuruluş itibariyle dağıtılması vekâlete veya vekâletin yetki verece-

125 No III Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret Hastabakıcı Hademe 7 150» 1 200» Ecnebi dil bilen daktilo > »»»» l çi 2 225»»»» »»»» Daktilo işçi 4 150» » 4 125» Bekçi 1 225» » Seksiyon şefi Mekanoğraf *» Ku zey - Atlantik Andlaşması Konsey i nezdinde Türkiye daima delegeliği Maliye mv^ ssilliği Mahallî kâtip (Ecnebi olabilir) 1 500» Elçilikler maliye miişamtiikl&ri ve TablâtÖr mümessillikleri Tasnifçi Yabancı dil bilen steno ve dak Memur (en az yüksek taihsimi) tilo (Ecnebi olabilir) 1 750»» >» Bahçıvan ve bekçi (Ecnebi ola»»»» bilir) Memur 4 400» Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğ' Makinist 1 350» » ~» a Heykeltraş t> 175 u 3 Sanatkâr ve matbaa hizmetlileri 2 400» »»» J Şoför » Dâva takip memuru Laborant 1 250»»», 1 300» Daktilo Dağıtıcı»» Memur Atölye şefi Başhademe Hademe Hademe 3 175» >

126 No III Memuriyetin nev'i Aded Ücret Gl. Memuriyetin nev'i Aded Ücret Bekçi Kaloriferci Kapıcı o Maliye Okulu» yardımcısı Kaloriferci Usta Hastabakıcı 1 200» Aşçıbaşı 1 300» Aşçı Bahçıvan » kalfası Şoför 1 225» yamağı Telefoncu Memur Daktilo Ambar memuru 1 250» Doktor 1 150» Teksirci 1 250» Başhademe Hademe 4 125» » Kapıcı Sürveyan Bekçi Doktor o Memur Ütücü 1 150» o 200 Sofracı Dâva takip memuru »»» Bulaşıkçı 2 125»»» »»» VİLAYETLER 6 Dağıtıcı 4 125» » o 100 Teknisiyen (*) 2 ' Vilâyet başhademesi 5 125» (*) 2 475» hademesi Hademe Makinist Kaza hademesi Elektrikçi Bekçi » o 250 İşçi » (*) Tâyinleri merkeze aittir.

127 No. 6937»>' III Maarif Vekâleti Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret Bekçi MERKEZ» Dağıtıcılar Fotoğrafçı f Y * 1 150» 4 150» 1 100» Teknisiyen İşçiler 5 150» 1 300» Mikrofilm teknisiyeni Ecnebi memleketlerdeki öğ Teknisiyen renci müfettişliği kâtipleri (*) Mikrofilm teknisiyeni Usta * * x * ". y» VİLÂYETLER '" i 3 250» Müzisyen (Ecnebi olabilir) Sanatkâr ve Matbaa hizmetlileri Fotoğrafçı Telefoncu 1 150» Şoför 1 400» 1 100» -'" 7 l' 250 Modelci ve maketçi Bahçıvan Tekııisiycnler » 8 550» 1 150» Sanatkâr işçiler 1 100» Laborant 2 250» Jl 200 Daktilo (Yabancı dil bilir) 5 400» 9 150».»»» 1 350» » Makinistler O T> 250 i 175 o 225» 5 150» '"> 200 > >» o Memur » 6 125» Ustalar > 1 150» » Ustalar 350» 3 100» Doktor 1 150» Başhademe ve hademeler 2 200» »» 1 150» Başhademe ve hademeler 7 125» »» » Ecnebi olabilir. Mahallince seçilenler müfettişin teklifi ve elcinin inhası üzerine Maarif Vekaletince tâyin olunur.

128 No III G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret Ustalar 32» 53 Eczacı kalfası 1»» 1 Şoför 1»» A t 4 1» 1 Arabacı 1» 19 Bahçıvan 2»» 14» 13 8» 52 Aşçıbaşı, 2» 2» 4 Aşçı (yamağı ile beraber) 5»»» 31»»» 21»»»» 20» i) 7 Laborant 3 4 7» 4 Hastabakıcı 5» Daktilo (Yabancı dil bilir) 1»»» 5 Atelye şefi Memur»» o '> o Memur » » » » » » Öğretici 1 475» 3 350» 4 250» 6 225» » » » Doktor » » Sürveyan Başhademe ve hademeler 2 250»» 9 200»» »» »» Bekçiler » Koruyucular » 1 175» 0 150» İşçiler 2 175» » » İstanbul Topkapı Sarayı 1 füzesi Teknisiyen Ressam Usta 2 400» Tercüman Koruyucu Başhademe ve hademe Bekçi Bahçıvan 1* 350 İtfaiyeci

129 No III Nafıa Vekâleti Memuriyeti nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret MERKEZ Dağıtıcı» Teknisiyen 4 625» » 3 125» İŞÇİ Kartograf 1 350» Kaloriferci Şoför Başbahçivan VİLÂYETLER Bahçivan Daktilo Kaptan 4 550» 4 250» 1 475» 2 225» Makinist 1 550» Teknisiyen Müracaat şefi 1 400» Evrak ve dosya şefi 1 300» Dosya ve kayıt şefi o Gemi adamları Dosya ve tasnif şefi 2 400»» 9 250»»» 1 350»» o _j 200» kayıt» » ve tasnif memuru Daktilo 2 250»»» z 300» 2 225»»» 1 250» 3 200»»» 2 225» Memur Memur » » » S » 8 175» Dosya ve tasnif memuru Kayıt memuru t> Başhademe Hademe Hademe 4 150» 5 100» Bekçi » Bekçi 2 125» Dağıtıcı 2 125

130 No İktisat ve Ticaret Vekâleti 1. III (t. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret MERKEZ 1 Teknisiyen » » 2 350» Usta 1 300» Şoför 1 400» Ecnebi dil bilen daktilo 1 475»»»» Daktilo 5 250» 8 225» Memur Dağıtıcı» 6 Başhademe Hademe»» 1 Teknisiyen» 4 Daktilo»» 6 Dağıtıcı Hademe VÎLÂYETLER ATAŞELİKLER 1 Daktilo (Sekreter) Lisan bilir»»»»»» Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti MERKEZ Daktilo» Pilim operatörü Memur * Sinema» 1 400» 1 250» uzmanı 1 300» Teknisiyen 1 250» 6 200» 1 550» 2 150» 2 475» 1 125» Santralci Kaloriferci Başhademe 1 150» Hademe.., o -) Şoför 1 400» » 1 300» » Bekçi Dağıtıcı Bahçıvan îşçi Ecnebi dil bilen daktilo 2 400» Daktilo, ft \ r Usta 1 125

131 No III G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 4 Daktilo 5 Memur Refik Saydam Merkez 1 Teknisiyen 2 Usta Kaloriferci 3 Şoför Bahçıvan Laborant i»» 4 Daktilo»» 6 Hademe» Muhasebe Müdürlüğü Veteriner hizmeti IIıfzssıhha Hıfzıssthha okulu Müessesesi ı Laborant 1 Aşçı 1 4 Daktilo (ecnebi dil ile yazmıya muktedir) veya steno daktilo 1 Daktilo 1 6 Hademe 10 fi Teknisiyen Kinin Komprime ve Ampulleri imalâthanesi Müdürlüğü Başbahçıvan 2 Usta» 3 Şoför Ahçı 4 Daktilo Başhademe Hademe» Bekçi Laborant 1 Teknisiyen 4 Daktilo 5 Memur 3 Şoför» 1 TeknİKİyen 5 Memur 4 Daktilo 6 Hademe ö Şoför Hademe Verem Savaş Kurulları (Depo için) Verem Mücadele Teşkilâtı VİLÂYET VE KAZALAR , 100 o 1 o O

132 No »ti G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret Sağlık Merkezleri 2 Kaloriferci (D Şoför » (2) Aşçı » (3) Hasta ve çocuk bakıcı (4) Hademe (5) Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Kurumlar 1 Sinema uzmanı Fotoğrafçı Teknisiyen (6) 5 550» (7) » (8) Teknisiyen (9) Teknisiyen Usta (10) (11) 4 225» (12) Kalfa (13) 8 250» (14) » » » Kaloriferci » » (15) » 9 175» Şoför (16) > (17) » (18) (19) Başbahçıvan 3 250» (20) Bahçıvan 15 1T » Aşçıbaşı » (21) Aşçı (22) » » Aşçı Laborant (23) » » » 9 175» » » Hasta ve çocuk bakıcı (24) »»» (25) »»» (26) » w» (27) »» > Hemşire yardımcısı namzedi Daktilo 1 125» Memur 2 150» 1 125» Santralci 1 250» 1 225» 5 200» 2 150» * Başhademe Hademe (28) » (29) *> OO) 152; 150

133 No III G. Memuriyetin nev 'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret Hademe (31) » Mubassır Sağlık memurları okulları 1 Teknisiyen Şoför Bahçıvan Aşçı Daktilo Hademe 4 150» Aşçı Laborant 3 Hasta ve çocuk bakıcı 4 Daktilo 5 Memur 6 Hademe Sıtma savaş bölge reislikleri Ebe Öğrenci Yurdu 6 Hademe Sıhhi müzeler 3 Laborant Hademe * Doğum ve çocuk bakımevleri 3 Şoför Aşçı Laborant Sağlık koruyucusu»» 6 Hademe Teknisiyen Usta » » Kalfa Kaloriferci Elektrikçi > Şoför Bahçıvan > Aşçıbaşı Deri ve tenasül hastalıkları muayene ve tedavi evleri 3 Şoför Laborant Hasta ve çocuk bakıcı 6 Hademe 3 Şoför Laborant 6 Hademe 1 Teknisiyen 2 Kaloriferci Frengi savaş kurulları Verem savaş dispanserleri

134 No IH G, Memuriyetin ney'i Aded. Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded ücret 3 Şoför Laborant » » » Hasta ve çocuk bakıcı Hademe Trahom savaş kurulları 1 Teknisiyen ' Şoför 5 175» Hasta ve çocuk bakıcı Hademe Ebe - Laborant hemşire okulları 1 Aşçı Hademe '» Stajyer hastabakıcı »» » Kimsesiz çocuklar yurdu 2 Usta Şoför Aşçı 1 200» Hasta ve çocuk bakıcı 'F;»»» Hasta ve çocuk bakıcı Hademe Ana ve çocuk sağlığı merkezleri 3 Şoför Aşçı Hasta ve çocuk bakıcı Hademe Ebe okulları 6 Hademe Stajyer hastabakıcı 20 30»» 20 25»» Diyarbakır Hıfzıssıhha Müessesesi 1 Teknisiyen 1 475» 1 300» (32) Usta 1 250» (33) Kaloriferci * (34) Bahçıvan Laborant (35) Daktilo 1 200» (36) Hademe (37) 4 150» (38) (39) ( 1) 20 adedi 6 aylık (14) 1 adedi 6 aylık (27) 75 ( bdedi 6 ayl ( 2) 3» > (15) 3\» (28) 15» (3) 20»» (16) 5»» (29) 20»» ( 4) 40» (17) 10» (30) 40 ( 5) 60» > (18) 4» (31) 75» ( 6) 1» > (19) 5»» (32) 1» ( 7) 1» > (20) 3» > (33) 1 > ( 8) 1» > (21) 3» (34) 1 ( 9) 2» (22) 2» (35) 10» (10) 1» > (23) 3» (36) 1 (11) 2 >» (24) 15» > (37) 1» (12) 2» (25) 20 > (38) 7» (13) 1»» (26) 40» (39) 10»

135 No. 566 Gümrük ve inhisarlar Vekâleti İ. ÎXÎ o. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret MERKEZ 1 Makinist 2 Telefon teknisiyeni Elektrik» Kaloriferci Usta» 3 Bahçıvan» Sanatkâr işçi Şoför» 5 Doktor Memur Telefon santralcisi 6 Başhademe» Hademe» Bekçi» İŞÇİ» VİLÂYETLER Teknisiyen Makinist»» Elektrik teknisiyeni»» Usta Telefon teknisiyeni Kaloriferci Kaloriferci Şoför Gemi adamı»»»»»»»» Doktor Bekçi Başhademe» Hademe İsçi "I I , Ziraat Vekâleti 1 Teknisiyen Desinatör Sinema uzmanı 2 Kaloriferci 3 Şoför MERKEZ Bahçıvan Daktilo » r » Memur » uf «1 200

136 No. mı 567 İ. III G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret Memur Aşçı / Santralci 1 150» Hademe 1 125» » Laborant Bekçi 2 100» Dağıtıcı » 3 150» > 1 125» îşçi Hastabakıcı Kimyager Teknisiyen»» 5 5 VİLÂYETLER 4 Daktilo 1 7 i 625» ' » Desinatör » Makinist Memur » » Doktor Hademe V » Bekçi 6 150» » » » » îşçi Usta » Ziraat hizmetlisi i »» »» Sürveyan Vet, hizmetlisi >>» » »» Şoför »» > i ş» Mücadele ve sulama isleri» * Arabacı Kimyager Teknisiyen Bahçıvan 1 175» » 3 150» Bahçıvan Ekip şefi 7 m

137 No S G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret Makinist » * » Deshıatör Laborant 4 300» Usta » 5 350» 9 300» 4 250» X \ 1. III G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret Usta Şoför » Memur 4 175» 1 300» 7 250» Ziraat hizmetlisi 5 250»» »» Bekçi MERKEZ Münakalât 2 Usta Şoför Daktilo 5 250» 6 200» Başbademe Hademe 4 150» » Bekçi Dağıtıcı Sivil Havacılık Dairesi 1 Teknisiyen (Hava) 3 625»» 1 475»» Ressam VİLÂYETLER 1 Seyrüsefer teknisiyeni (Hv. Enfermasyon) Seyrüsefer teknisiyeni (Hv. Enfermasyon) \ Seyrüsefer teknisiyeni (Hv. Enfermasyon)./ Vekâleti Kaptan » 3 200» Telefon teknisiyeni Kaloriferci Sanatkâr Gemi adamları 3 200»» Gemi adamları 2 150»» Daktilo t 3 200» t Doktor Başhademe Hademe Yüksek Denizcilik Okulu 1 Kaptan (Kayıkhane âmiri) Kaloriferci Usta Gemi adamları 1 125»» Laborant Bahçıvan Hastabakıcı 1 125

138 No III G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret Aşçıbaşı Aşçı 1 125» Daktilo Doktor Başhademe Hademe Bekçi 2 Usta Okul autyfesi MERKEZ Çalışma Vekâleti Hademe» 2 Elektrikçi (Telefonculuk da yapar) Şoför VILÂYETLER 4 Ecnebi dil bilir daktilo Daktilo o Şoför > 4 225» 2 200» Daktilo Ü 3 175», Doktor 1 150» Dağıtıcı 1 200» » Dağıtıcı Başhademe Hademe «İşletmeler Vekâleti MERKEZ 5 Memur 1 175» Telefon teknisiyeni Santıralci Kaloriferci ^ Dağıtıcı Şoför 1 400» Bahçıvan Başhademe Hademe Daktilo 4 225» 9 125» 5 200» 7, 100» Bekçi 2 150» İşçi 1 125

139 No ÎH S - CETVELİ Bütçe Kanunu : Madde 5 [Hayrat hademesine ait kadrolar] Hayrat hademesi Mera ıı riyetin nev 'i Aded Ücret Memuriyetin nev'i Aded Ücret İmam, hatip, müezzin, kayyım»»»»» İmam, hatip, müezzin, kayyım Toplam 9250

140 Nö III E - CETVELİ Bütçe Kanunu : Madde 5 [Geçici mahiyette hizmetler için alınacak kadrolar ücretlerinin verilebileceği tertipler] F. M. Tahsisatın nev'i 203 Geçici hizmetliler ücreti Büyük Millet Meclisi 1 ' 5 " 1 " * 203 Geçici hizmetliler ücreti Riyaseti Cumhur İli ' 'v '* *! ' - Divanı Muhasebat Reisliği 203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti \\ /' Başvekâlet 203 Geçici hizmetliler ücreti 204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri t Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 203 Geçici hizmetliler ücreti,.- ' ; ' *"''"' ' * ' * ': ' "' : ' '" ' 204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri İstatistik Umum Müdürlüğü 203 Geçici hizmetliler ücreti Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 284 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personel ücretleri M*" : Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 203 Geçici hizmetliler ücreti ; _ 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 204 Eenebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 203 ' Merkez geçici hizmetlileri ücreti

141 No * İ. HI F. M. Tahsisatın nev'i Millî Müdafaa Vekâleti 203 Geçici hizmetliler ücreti 11 Kara Kuvvetleri 12 Hava» 13 Deniz» 14 Harita Umum Müdürlüğü 204 Eenebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 11 Kara Kuvvetleri 12 Hava > 13 Deniz > ' i Dahiliye Vekâleti 203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 203 Geçici hizmetliler ücreti 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti Emniyet Umum Müdürlüğü Hariciye Vekâleti Milletlerarası iktisadi îş Birliği Teşkilâtı 208 Geçici hizmetliler ücreti 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti * 12 Ecnebi memleketlerdeki geçici hizmetliler ücreti 203 Geçici hizmetliler ücreti 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti Maliye Vekâleti ''.*»» '*>? ö i ti "f *«, i v Maarif Vekâleti 203 Geçici hizmetliler ücreti 11 Merkez geçici hizmetlileri üereti 12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 204 Ecnebi neman, öğretmen ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin üeretleri /

142 No III P. M. Tahsisatın nev'i 203 Geçici hizmetliler ücreti 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti Nafıa Vekâleti 204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri İktisat ve Ticaret Vekâleti 203 Geçici hizmetliler ücreti 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 204 Eenebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 203 Geçici hizmetliler ücreti 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti Ziraat Vekâleti 204 Eenebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 203 Geçici hizmetliler üereti 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti Münakalât Vekâleti 203 Gefici hizmetliler ücreti Çalışma Vekâleti

143 No, 6937 Hf~ III ö 1957 ^ C - CETVELİ "I ". > - ( i ) ' T^W-, - '. Bütçe Kanunu : Madde 6 [ lir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler] Hî! hl'" (Gelir çeşitleri sırasiyle) Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ, '....., : BtRÎNCt KISIM - ', Hi İRAT VE SERVET VERGİLERİ. _.._ Kanun Gelir Vergisi Kanunu» Değişikliği» sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması ve 5421 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkında Kanun» sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması ve 5421 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkındaki * sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine mütedair Kanun» Petrol Kanununun 95, 96, 97 ve 109 ncu maddeleri» Değişikliği» Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 10 ncu maddesi» Göçmen ve Mültecilere Türkiye Yardım Birliğine * yapılacak nakdî bağışların Gelir ve Kurumlar vergileri matrahlarından indirilmesi hakkında Kanun» Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesinin (1) numaralı bendiyle aynı kanunun 30 ncu maddesi- :" nin (2) numaralı bendinin değiştirilmesi hakkında Kanun» Kurumlar Vergisi Kanunu > Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun * *? - 'iv 10 ncu maddesi > Göçmen ve Mültecilere Türkiye Yardım Birliğine yapılacak nakdî bağışların Gelir ve Kurumlar vergileri matrahlarından indirilmesi hakkında Kanun

144 No, III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ Kanun» Kanun Hayvanlar Vergisi ' 2897 Hayvanlar Vergisi Kanunu ] \ Değişikliği > 5818J ) a» c mw Ancoc Fevkalade zam kanunları Z l. o. 194*2 4J2o\ Veraset ve intikal Vergisi Kanun T. B. M. M. kararı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Değişikliği Fevkalâde Zam Kanunu Mübadil ve muhacirlerle edilen gayrimenkullerin vergisi hakkında _!r ' harikzedelere temlik Binalardan alman Savunma Vergisi Kanun Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna ek Kanunun 31 nci maddesi» Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar hakkında Kanun ÎKÎNCÎ KISIM GİDER VERGİLERİ, GÜMRÜK VERGİLERİ VE ŞEKER İSTİHLÂK VERGİSİ Kanun Gider vergileri Kanunu Gümrük vergileri I - Gümrük Tarife Kanunu ve ekleri Kanun Gümrük Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanu-. ' v ; nu ile ek ve tadillerinin kaldırılmasına dair Kanun

145 No III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ Kanun î. V. H. kararnamesi /20»» > /8672»» Kanun B. K. Kararı / / /5500 Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette modüsvivendiler ve Ticaret anlaşmaları akdi ve bunların şümulüne giren maddelerin Gümrük resimlerinde değişiklik yapılması ve Anlaşmaya yanaşmıyan devletler muvaredatma karşı tedbirler alınması hususunda Hükümete salâhiyet verilmesi hakkında Kanun Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen (Birleşmiş Milletlerin ayrıcalık ve muafiyetlerine dair sözleşme) ye Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin katılması hakkında Kanun Avrupa Ekonomik Iş Birliğine dâhil memleketler ve Amerika Birleşik Devletleriyle akdolunan anlaşmalar gereğince yurda ithal olunacak malların menşelerinin tetkiki hakkmda Kanun Maden kömürleri hakkında Camdan fennî cihazlar hakkında Çiçekler hakkında Çakmak ve suni çakmak taşının tekel konusundan çıkarılmasına ve bu maddelerin Gümrük Resimlerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının muvakkaten uygulanmasına mütedair Torquay Protokolü ve ilişik taviz listesinin uygulanması hakkında Ütü ve çamaşır makinelerinin iktisat ve Ticaret Vekâletinin müsaadesine bağlanması hakkında II - Gümrük "Kanunu ve ekleri Kanun , ^ 6665 $ ] 6829 \ 6846J 6815 Gümrük Kanunu' Umumi ihtiyaç için hariçten getirilecek madenî su boruları ile, aksam ve teferruatından Gümrük Resmi alınmamasına dair Değişikliği Şark halı ve kilimleriyle benzerleri ve hayvan postları için kurulacak serbest yer hakkmda Kaçakçılığın meni ve takibi hakkında Değişikliği Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyeti ve kaçakçılığın meni ve takibi işlerinin Dahiliye Vekâletine devri hakkında Kanun

146 III esimlerin ve başka varidatın dayanakları Tarihi Numarası ÖZETİ 28, Hariçten saünalınan buharlı ve motorlu gemilerle, memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek 1 eşyanın Gümrük Resminden istisnasına dair sayılı Kanunun meriyet müddetinin 1960 malî yılı sonuna kadar uzatılması hakkında Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye'ye Yapılacak Yardımdan Münhasıran Millî Savunma İhtiyacı için Sağlanacak Maddelerin Vergi Muaflıkları hakkında Kanun Toprak Mahsulleri, Of isi tarafından ithal olunacak hububat ve unun Gümrük Vergisi ile Rıhtım Resminden muafiyeti hakkında Kanun Gümrük Kanununun 17 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından veya namına hariçten ithal olunacak hububat ve unlarla bunların" naklinde kullanılacak çeşitli malzemenin Gümrük Vergisi ile Rıhtım Resminden ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyeti İıakkmda Kanun Limanların İnşa, Tevsi, Islah ve Teçhizine dair Kanun Kör, sağır ve dilsizlere mahsus bâzı alet ve cihazların Gümrük Resmi ile diğer vergi ve resimlerden muaflığı hakkında Kanun Bir Gümrük Iş Birliği Konseyi ihdasına mütedair Mukavelename ile Avrupa Gümrük Birliği inceleme grup una mütaallik Protokolün onanmasına dair Kanunun 8 nci bölümü Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen C fıkrasının değiştirilmesi hakkında Kanun Devlet daireleri tarafından Gümrük Vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edilip tahsis yerlerinde kullanıldıktan sonra satılacak eşyanın Gümrük Vergi ve Resmine tâbi tutulmıyaeağma dair Kanun ' Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, «Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf cievletler arasında, Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşme» nin tatbikma mütaallik Anlaşmanın tasdikine dair Kanun

147 No III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatm dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ Kanun Talimatname Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından veya nam ve hesabına hariçten ithal olunacak hububat ve, unlarla bunların naklinde kullanılacak her nevi malzemenin İthal Vergisi ile resim ve harçlardan muaf tutulması hakkında Damızlığa elverişli hayvanların ithal ve gümrükle ilgili her türlü vergi ve resimlerden muaf tutulacağı hakkında Türkiye'de tamamlayıcı ve değerlendirici az veya çok bir işçilik görmek üzere muvakkaten ithal edilecek eşya hakkında yapılacak muameleye dair III - Gümrük vergilerine haizi tesir olan ve ahdî tarifeleri ihtiva eden ticaret mukavelelerinin tasdiki hakkında kanunlar > Kanun Türkiye Hükümeti ile isveç Hükümeti arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesinin tasdiki hakkında ' 3678 Değişikliği Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahedesinin tasdik] hakkında Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti /arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain Muaheu desinin tasçlikı hakkında Türkiye - Bulgaristan arasında akit ve imza edilen Ticari itilâfnamenin tasdiki hakkında sayılı Kanunla kabul edilen Bulgar Ticaret Mukavelesinin bir numaralı cetvelinde yapılan değişiklik hakkında Türkiye ile Polonya arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelesinin tasdiki hakkında Türk - Alman Ticaret ve Ödeme anlaşmaları ile eklerinin onanmasına dair Kanun Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmalarına Ekli Torquay Protokolünün onanmasına dair Ka- nun Torquay Protokolüne ilişik Türkiye Tâviz Listesinin 134 numaralı pozisyonunda yapılan tadilin onanması hakkında Kanun Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin mer'iyet müddetlerinin uzatılmasına mütedair Beyannamenin tasdiki hakkında Kanun Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasma ekli listelerin metinlerinde yapılan düzeltme ve de- > ğişikliklere mütaallik 2 nci Protokolün tasdiki hakkında Kanun

148 No III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZE Tl Kanun Gümrük Tarifelerindeki Eşya Tasnif Nomanklâtürüne ve Gümrük Kıymetine Mütedair Mukavelenamelerin tasdiki hakkında Kanun» Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Ekli Listelerin Metinlerinde Yapılan Düzeltme- ve Değişikliklere Müteallik 3 ncü Protokolün Tasdiki hakkında Kanun» Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel- Anlaşması Âkid Taraflarından Bâzıları İle Japonya Arasında Ticari Münasebetleri Düzenliyen Beyanname- >. nin Tasdiki hakkında Kanun %» Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Ekli Listelerin Metinlerinde Düzeltme ve Değişiklik Yapılmasına Müteallik 1 nci Protokolün Tasdiki hakkında Kanun» 27, Şubat 1952 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan Türk - Akrıan Ticaret Anlaşmasının IV sayılı Protokolüne merbut Gümrük Taviz Listesinin tadili hakkındaki 11 Haziran 1955 tarihli Protokolün tasdikine dair Kanun» Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tanzim olunan ticari numuneler ve reklâm malzemesinin kolaylaştırılmasına mütedair Milletlerarası Sözleşmenin < tasdiki hakkında Kanun B. K. Kararı /5357 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli taviz listemizin meriyet müddetinin tarihine kadar uzatılması ve mezkûr listenin Advalorem tarifeye intibakı hakkında 1. V. H. K /7416 Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ek munzam Tavizler Protokolünün 30 Haziran 1956 tarihinden itibaren meriyete konulması hakkında Kamun Şeker Kanununun 9 ye 10 ncu maddelerine göre alman Şeker İstihlâk Vergisi \

149 No III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ ÜÇÜNCÜ KISIM TEDAVÜL VERGİLERİ VE HARÇLAR Nizamname Kanun î. V. H. Kararı Mukavelename 26 Mart » Mayıs 1336 Madenler Rüsumu -ı 1794 [ 4268J /2846 4/2547 Maadin Nizamnamesi ve ek ve değişiklikleri : Bu mevzuatu» içmeye ve yıkanmaya mahsus şifalı sıcak ve soğuk maden suları ile kaplıcalar hakkındaki hükümleri Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisi hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi Ek Kanunun 1 nci maddesi Maden Kanununun 8, 15, 19, 26, 113, 116, 119, 120, 122, 136, 144, 145, 150 nci maddeleri 6309 sayılı Maden Kanununun 156 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Petrol Kanununun 23, 56, 69, 78 ve 79 ncu maddeleri Değişikliği Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ve 9 ncu maddeleri Madenlerde çalıştırılan ecnebiler için alınacak mütehassıs yetiştirme ücreti hakkında Madenlerden alınacak devlet hakkına dair Ergani Bakır madeni hakkındaki Mukavelenin resme müteallik maddeleri Sefineler Rüsumu Kanun 15 Nisan Nisan Nisan 1340 ' ^ 467 J Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkında Kanun Ek ve değişiklikleri Turist gemilerinden alınan resimlerden bâzılarının indirilmesi hakkında Kanun

150 No III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Num arası ÖZETİ Damga Resmi Kanun * » » 27. i Ek ve değişiklikleri > » "'» » : Fevkalâde zam kanunları» » Tülün ve Tütün İnhisarı Kanununun 112 nci maddesi Tapulama Kanununun Damga Resmi muafiyetin* ait hükümleri Çay Kanununa ek Kanunun Damga Resmi muafiyetine ait hükümleri Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa 2 madde ve bu kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun (Damga Resmi muafiyeti) * Tayyare Resmi Kanun Tayyare Resmi Kanunu 2647] 2877 [ Ek ve değişikliği 3401J 5602 Tapulama Kanununun Tayyare Resmi muafiyetine dair maddesi 2456 Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka Müdafaa Pulu ilsakı hakkında Kanun $ 4040 Ek ve değişiklikleri Fevkalâde Zam Kanunu 0

151 No, III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev 'i Tarihi Numarası ÖZETİ / Harçlar Kanun Harelar Kanunu ve bu kanuna ekli tarifeler Değişikliği Değişikliği., Tapu Harçları Kanununa ek Kanun Ecnebi Devletlere Ankara'da Sefarethane ve Konsoloshane İnşa Etmek için Meccanen Arsa Tahsisi hakkındaki Kanunun muafiyete mütaallik 2 nei maddesi Nizamname Kanun» Nizamname Kanun Teşrinisani 1330 t / ^ 5928 J / Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun yürürlüğe girmesinden evvelki hâdiselerde kaydiye alınacağı hakkındaki Kanunun muaddel 50 nci maddesi Kadastro ve Tapu Tahriri Nizamnamesinin 25 nei maddesinin son fıkrası ve 48 nci maddesi Noter Kanununun değişik 65 nci maddesi Ek ve değişiklikleri Karayolları Trafik Kanununun 9 ncu maddesinin A fıkrasının 1 ve 2 nci bendi ve D fıkrası Karayolları Trafik Nizamnamesinin 12, 13, 14 ve' 15 nci maddeleri Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasem Şirketler ile Ecnebi Sigorta Şirketleri hakkında Kanunu muvakkatin 3 ve 5 nci maddeleri Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar hakkındaki Kanunun muafiyete dair hükümleri. Tapulama Kanununun muafiyete dair hükümleri Pasaport Kanununun muafiyete dair hükümleri Değişikliği Çay Kanununa ek Kanunun muafiyete dair hükümleri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Kuruluş Kanununun geçici 8 nci maddesi Baraj İnşaatı Dolayısiyle Sular Altında Kalacak Kasaba, Köy ve Arazi hakkındaki Kanunun 8 ve 9 ncu maddeleri Anlaşma Türk ve Yunan resmî makamlarının ve tebaasının imzalarının tasdikinden alınacak hare miktarının tesbiti hakkında

152 No III. 195? Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları- ^ Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ Hayvan Sağhk Zabıtası Resmi Kanun 2 Şubat Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu Muvakkatini tadil eden Kanunun 2 nci maddesi Hayvanların Sağlık Zabıtası hakkındaki Kanunun 8 ve 68 nci maddeleri Ek ve değişikliğinin 4 ncü maddesi DÖRDÜNCÜ KISIM TEKEL GELİRLERİ Tekel İdaresi Tütün Kanun Tütün ve Tütün inhisarı Kanununun 74 ve 75 nci maddeleri Tuz J. Kanun V. H. kararnamesi Tuz Kanununun nci maddeleri 5881 Tuz Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 3/15890 Hususi müteşebbisler tarafından işletilecek tuzlalar hakkında İspirto ve İspirtolu İçkiler * Kanun s 4250 ispirto ve ispirtolu içkiler inhisar^ Kanununun 9, 10, 14, 16, 20 ve değişik 21 nci maddeleri ile 40 nci maddesi 5451" 6552 jl Ek ve değişiklikleri 6553

153 No." 6937 Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası î. V. II. kararnamesi /18435»», :> /10966»»» /15076 B. K. Kararı / III ÖZETİ inhisarlar İdaresinin bira, gazoz, soda, malt hulâsası, asit karbonik ve kolonya yapıp satabileceği hakkında Sıhhi müesseselerle tıbbi ve ispençiyari ve galenik müstahzarlar yapan lâboratuvarlara ve eczanelere verilecek saf ispirtonun satış fiyatı ve 3/1702 ve 3/5348 sayılı kararnamelerin kaldırılması hakkında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılacak ispirtoların maliyet bedeline 10 kuruş Tekel Resmi eklenmesi hakkında * ispirtodan alınacak asgari, âzami inhisar Resmi hakkında Çay Kanun B. K. Kararı T. B. M. M. Kararı Çay inhisarı Kanununun 3 ve 16 nci maddeleri 4/5354 Çayın beher kilosundan alınacak inhisar Resmi hakkında sayılı Kanunun 2 nci maddesinin B fıkrasının yorumlanmasına mahal olmadığı hakkında Kibrit V Kanun Kararname ^ 4816$ / /20731 Kibrit inhisarı işletmesinin kaldırılmasına ve bunların işletilmesi için muvakkat bir idarenin kurulması hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi Ek kanunlar Kibritin Tekel idaresine geçimi ve işletme idaresinin Tekel Genel Müdürlüğüne devri hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi Bir kutu kibritin satış fiyatının tariı hinden itibaren muteber olmak üzere 2 kuruş olarak tesbiti hakkında Parker markalı bakalj^ çakmakların satış fiyatının 10 liraya çıkarılması hakkında ^ Tekel maddelerinden alınan Savunma Vergisi Kanun Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkında

154 No III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ Kanun» S Değişikliği 4040 Fevkalâde zam Kanununun 27 nei maddesi gereğinee tuzdan alman Savunma Vergisi Oyun Kâğıdı Kanun B, K. kararı ^ 6600$ 3/ / Oyun Kâğıtları İnhisarı hakkındaki Kânunun değişik 2 nci maddesi ile 3, 4 ve 5 nei maddeleri Değişikliği. Oyun kâğıtlarının perakende satış fiyatları hakkında İlişik listede nevileri yazılı oyun kâğıtlarının perakende satış fiatı hakkında Gümrük Kanununun 18 nci maddesi uyarınca Gümrük Resminden muaf olarak yurda giren eşyadan Tekel maddesi olanlarının Tekel Resmi ile diğer vergi ve resimlerden muafiyetine dair Kanun BEŞİNCİ KISIM \ DEVLET MALLARI GELİRLERİ Gayrimenkul icar ve ecrimisüleri Kanun ' 5785 Islâhı Hayvanat Kanununun 28 nei maddesinin tadili hakkında Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere bedelsiz mal devredemiyeceklerine ve bu daire ve müesseselerle münfesih derneklere ait olup siyasi partilere terkedilmiş olan gayrimenkul mallarla bu' partiler tarafından genel menfaatler için yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve Hazineye iadesine dair Kanunun 7 ve 8 nci maddeleri Cumhuriyet Halk Partisinin Haksız İktisaplarının İadesi Hakkındaki Kanunun 1, 2, 3 ve 7 nci maddeleri Maden Kanununun 133 ncü maddesi - Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde işgal edilmiş yerler için ecrimisil aranmaması hakkında Kanun

155 1. III ÖZETİ Menkul ve gayrimenkul mallar satış hâsılatı Kanunu Kanun muvakkat 13 Eylül Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve düyun ve matlübatı metrukesi hakkında *Eylûl 1331 tarihli Kanunu muvakkatin bâzı maddelerinin tadiline dair 716 Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6, 7 nei maddeleri 743 Türk Kanunu Medenisinin Hazineye intikal edecek emval ve emlâk hakkındaki hükümleri 748 Emvali Milliye ve metrukeden veya mazbut vakıflardan bâzı müesseselerle belediyelere satılacak arazi, ve arsalar hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 1080 Menafii ümumiyeye hadim müessesattan hususi binası olmıyanlara birer bina satılmasına dair Kanun 1943 Mazbut emlâk, yurtluk, ocaklık maaşı mukabili verilecek emlâk ve arazi hakkındaki Kanunun 1 nei maddesi 2490 Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 25, 49, 51, 52, 59 ve 75 nci maddeleri 4547 Değişikliği 3524 Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin satış bedellerinin tahsil sureti hakkında 3975 Ek Kanun 3563 Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvanların çiftçiye satılması hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi sayılı Iskan Kanununun 12 nei maddesini kısmen değiştiren ve 17 ve 23 ncü maddelerine birer fıkra ekliyen Kanun 4062 iskân Kanununun 39 ncu maddesinin tadili hakkında kanun 4796 Mübadele ve tefviz işlerinin kesin tasfiyesi hakkında Kanun <^ 5098 iskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu Kanuna yeniden bâzı madde ve fıkralar ilâvesine dair Kanunun 2 nei maddesi 5227 iskân Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 5420 iskân Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi

156 No III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ Kanun Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar hakkındaki 5516 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren Kanunun 2 nci maddesinin (B) fıkrası Kadrodan çıkarılmış bulunan harb gemilerinin satılmasına dair kanunun 1 nci maddesi Kadrodan çıkarılmış olan 16 harb gemisinin satılması hakkında Gayrimenkul Kiraları hakkında Kanun İskân Kanununun Bâzı Maddelerinin- Tadiline ve Yeniden Bâzı Hükümler ilâvesine dair 5420 ve 5826 sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair Kanunun 2 ve 4 neü maddeleri Erzincan'da Yaptırılacak Meskenler hakkındaki 5594 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanunun 1 nci maddesi Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar hakkındaki Kanunun 2, 4 ve *5 nci maddeleri Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 neü maddesinin 4 ncü fıkrası Maden Kanununun 36 ve 121 nci maddeleri izmir'de Sarıkışla ve müştemilâtının izmir Belediyesinin yapacağı binalarla mübadelesi hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi , istanbul'da Em inönü'nde kâin 405 ada, 18 parsel numaralı hazineye ait binanın Emlâk Kredi Bankasına satılmasına ve bankaca yaptırılacak binaya hazinenin de iştirakine mezuniyet verilmesine dair Kanunun 1 ve 2 nei maddeleri Baraj İnşaatı Dolayısiyle Sular Altında Kalacak Kasaba, Köy ve Arazi hakkında Kanun Telsiz Kanununun 5 nei Maddesinin Değiştirilmesi hakkında Kanun Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve Denizli vilâyetlerinde yılında tabiî âfetlerden zarar görenlere" yapılacak yardım hakkmda Kanun Şeker Kanununun 4 neü maddesi Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu vekâletçe kullanılan gayrimenkul! erden lüzumu kalmıyanların satılmasına salâhiyet verilmesi hakkında Kanun Ankara'nın Ege mahallesinde bulunan 4872 ada, 1 parsel numaralı arsanın satışı hakkmda Kanun imar Kanununun 31 nci maddesi

157 No III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ T. B. M. M. K. Kararname Tapu Kanununun muvakkat maddesi hakkında 2/ sayılı Kanunun 1 nei maddesinin (B) fıkrasının sureti tatbikına ait talimatnamenin hükümlerine dair ALTINCI KISIM DEVLETÇE İDARE EDİLEN KURUMLAR Kanun Nizamname /9634 Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve Haydarpaşa limanı ve Zürih'te Şark Demiryolları Bankası arasında münakit dört kıta itilâfnamenin ve merbutatının tasdiki hakkında Kanun Orman Kanunu Orman Umum Müdürlüğü memurlarının göreceği islere dair Nizamname Darphane ve Damga Basımevi hasılatı Kaüun Darphane ve Damga Basımevi Kanununun (Darphane mütedavil sermayesi) teşkiline mütedair 3 ncü n fa (id esi Resmî basımevleri hasılatı Kanım Devlete ait matbaaların Birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 4, 5 ve 7 nci maddeleri 968 Millî matbaa tahsisatının mütedavil sermaye halinde istimali hakkında 2133 Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında 3577 Değişikliği v Resmî Okullar Gelirleri Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki Kanunun değişik 2, 3, 5, 6, 7 ve 8 nci maddeleri Değişikliği

158 No Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları \ Nev'i Tarihi Numarası III ÖZETİ Kanun , Tıp Fakültesinden neşet edecek talebelerin mecburi hizmetleri hakkındaki Kanunun 3 ve 4 ncü maddeleri Maarif Vekâleti prevantoryum ve sanatoryumu hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi Maarif Vekâletine bağlı ertik okullar mütedavil sermayesi hakkındaki Kanunun 8 nci maddesi İlk öğretmen okullarının idaresine dair Kanunun 3 ncü maddesi Devlet Konservatuvarı hakkındaki Kanunun 6 nci maddesi Ankara Yüksek Ziraat Fakültesine paralı ve yatılı talebe alınmasına dair Kanunun 1 nci maddesi Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî Eğitim Bakanlığına Devrine dair Kanun Diğer Kurumlar Gelirleri Kanun % 549 Ziraat müesseselerine sermaye vaz 'ma dair Kanunun 3 ncü maddesi Ziraat Vekâletine merbut bâzı mektep ve raüesse-. selerin sureti idaresi hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi hakkındaki 867 numaralı Kanuna müzeyyel Kanun Distofajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak kullanılması hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü hakkında Nebat ve hayvanlarla mahsulâtının muayene ve temizleme işleri için kurulacak fennî müesseseler hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş pamuk tohumları üretilmesi hakkındaki Kanunun 6 nei maddesi Ziraat Vekilliği müesseselerince yetiştirilen üretme vasıtalarının satılabilmesi ve işler sermaye ile idaresi hakkındaki Kanunun.,1, 7 ve 9 ncu nıad deleri Kayseri ve Eskişehir Tayyare fabrikalarına mütedavil sermaye verilmesi hakkındaki Kanunun 4 ve 5 nci maddeleri 0

159 No i'ir Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası III ÖZETİ Kanun Talimatname B. K. K. Talimatname» Kanun /4858 3/ / Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Teşkiline dair Kanunun 4 V3 5 nci maddeleri Karayolları Trafik Kanununun 9 ncu maddesinin B ve D fıkraları At Yarışları hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi Muayene ve tedavi evleri hakkında 867 numaralı Kanun ve ek kanunlarla kurulan müessese ve çiftliklerin idare şekli ^hakkında Talimatname Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıfzıssılıha Enstitüsünce umumi sıhhate taallûk etmiyen ve bir ücret mukabilinde yapılan muayene, tahlil ve tetkikler için hazırlanan tarife ile aşı, serum ve diğer maddelerin satış kıymetlerini gösterir cetvelin tasdiki hakkında Hastaneler Talimatnamesi Kan Bankası ve kan nakli merkezlerinin döner sermaye muamelâtına ait Talimatname Sıhhat ve İçtimai Muavenet. Vekâleti hastaneleri ile rehabilit atkın müesseselerine verilecek mütedavil sermaye hakkında DDT Mütedavil Sermayesi Kanunu Talimatname Kanun sayılı D. D. 1. mütedavil sermayesi Kanununun 5 nci maddesine göre hazırlanan Talimatnamenin 6 nei maddesi Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü sermayesi hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi İktisadi Devlet Teşekkülleri kârları Radyo Gelirleri Kanun Telsiz Kanununun 36 ve 37 hei maddeleri Basın - Yaym ve Turizm Genel Müdürlüğü hakkındaki Kanunun 27 nci maddesi Millî Piyango Geliri Kanun Millî Piyango Teşkilâtına dair Kanunun 10 ve 11 nci maddeleri Değişikliği

160 No III, 1957 Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ YEDlNOÎ KISIM GENEL KURUMLAR VE ŞİRKETLER GELİRLERİNDEN DEVLET PAYI İrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümetçe verilmiş olan salâhiyete, binaen akdolunan her nevi imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara mütaallik mukarreratın varidata mütaallik hükümleri İmtiyazlı şirketlerden alınan x. ' Mükerrer Sigorta Sandığından alınan Kanun Mükerrer Sigorta hakkındaki Kanunun 1 ve 4 neü maddeleri Kararname Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi hakkında» /3689 Mükerrer sigorta inhisarının daha 5 sene müddetle Millî Reasürans Türk Anonim Şirketine e. işletilmesi hakkında Musul Petrollerinden alınan Kanun Bu kanunla tasdik olunan ve Türkiye - Irak - ingiltere hükümetleri arasında akdedilen Mukavelenamenin 14 ncü maddesine müsteniden Irak Petrol şirketlerinden % 10 Hazine hissesi Petrol şirketlerinden alınan Kanun sayılı Petrol Kanununun Bâzı Maddelerinin Tadili ve Bâzı Maddelerine Fıkralar ilâvesi hak- - kındaki Kanunun devlet hakkına dair 56 ve 69 ncu maddeleri» sayılı Petrol Kanununun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkındaki Kanunun devlet hissesine dair 78 nci maddesi

161 No III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ SEKİZİNCİ KISIM ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR / ' Hazine muamelelerinden Soğan gelirler * Kanun » ı » » ı» » » » » Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan Ekonomik Iş Birliği Anlaşması ve Eki ile aynı tarihte teati edilen mektupların onanması hakkında Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti jle Amerika Birleşik Devletleri Ajanı sıfatiyle hareket eden Export - Import Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde akdedilen 30 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının onanmasına dair Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Ajanı sıfatiyle hareket eden Export - Import Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde akdolunan 30 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının onanmasına dair olan 5282 sayılı Kanuna ek Kanun Marshall Plânı «Avrupa Kalkınma Programım çerçevesi dâhilinde elde edilecek yardımların Bütçe ve'hazine hesaplarına intikal şekline ilişik Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri adına hareket eden Export - Import Bank arasında akdedilen 36 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının onanmasına dair # Kanun Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan Ekonomik İş Birliği Anlaşmasını değiştiren Protokolün onanmasına dair Kanun Seyhan Barajının finansmanı için Milletlerarası imar ve Kalkınma - Bankası ile akdedilen Anlaşma ve eklerinin onanmasına dair Kanun Limanlar inşaatı hakkındaki Kanunun 5 nci mad desinin 2 nci fıkrası Harcırah Kanununun 60 nci maddesi

162 No III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ Kanun $ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile «Amerika Birleşik Devletleri Müşterek Güvenlik İdaresi» namına hareket eden «Export - İmport Bank Of v Washington» arasında imzalanan (11,2) milyon dolarlık Kredi Anlaşması ve Ekinin onanması hakkmda Kanun Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan iktisadi îş Birliği Anlaşmasında bâzı tadiller yapan 16 Ağustos 195] tarihli Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında münakit muaddel Ekonomik İş Birliği Anlaşmasını tadil ede*h 7 Ocak 1952 tarihli Anlaşmanın onanmasına dair Kanun Marshall Plânı (Avrupa Kalkınma Programı) çerçevesi dâhilinde elde edilecek yardımların bütçe ve hazine hesaplarına intikal şekline dair 5582 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun sayılı Kanunla tasdik edilen Kredi Anlaşmasına ek Anlaşmanın tasdikma dair 'Kanun Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdinde açılan hesabı carilerden hazine lehine tahakkuk eden faizler ve akçe farkları ve hazinenin iştirak ettiği teşebbüslerden hâsıl olan gelirler Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Dış Muameleler idaresi namına hareket eden «Export - İmport Bank of Washington» arasında imzalanan 20 milyon dolarlık Kredi Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakkında Kanun Belli giderler karşılığı gelirler A) Kambiyo murakabesi mukabili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından alınan Kanun » 2. 5, 1949» » » Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun Hükümet hissesine mütaallik 88 ve diğer maddeleri s 5377] 6542 ^ Ek ve değişiklikleri 6571J 5842 Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı,Kanununun 17, 19 ve" 36 nci maddeleri / 1 A,

163 No III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ B) Şirketlerden ve mütaahhitlerden teftiş mukabili alınan Kanun Ticaret Vekâleti Teşkilât Kanununun 19 ncu maddesi C) Teberrûat Kanun Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddesi Kıymetli Kâğıtlar Kanun Ipekböceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene ve satılması hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesi 3356 Kira kontratolariyle ferağ ve intikal ilmühaberlerinin ve nüfus hüviyet cüzdanlarının bedel mukabilinde satılması hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 1473 Pasaport cüzdanlarının bedel mukabilinde satılması hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi Evlenme kâğıtları ve nüfus kütüklerine tescilleri hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi Eski alacaklar A) Tavizattan istirdat Tavizen verilen mebaliğden istirdat, muhtelif senelerde muvazene ve takviyei ziraat kanunları ve diğer hususi kanunlar mucibince tavizen tevzi edilmiş olan mebaliğden istirdat B) Kaldırılmış vergiler artıkları * Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş veya hükmü münkazi olmuş bulunan kanun ve nizamnamelerin mer 'i bulunduklarr-senelerde tahakkuk etmiş veya bu kanun ve nizamnamelere tevfikan yeniden tahakkuk edecek olan her nevi vergi, resim, harç, ücret ve iltizam bedelleri ve zamları ve cezaları bakayası '>'",'

164 No III, 1957 Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ Cezalar A) Para cezalan Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname ve kararname ve talimatname ve sair mevzuatın para cezası alınmasını tazammun eden hükümleri B) Zam cezaları Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname ve kararnamelerin zam cezası alınmasını tazammun eden hükümleri Çeşitli gelirler Kanun istiklâl Madalyası hakkındaki Kanunun harca mütaallik 9 ncu maddesi» Memurin Kanununun 30 ncu maddesi Muhasebei Umumiye Kanununun 20 ve 125 nci maddeleri» Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi hakkındaki Kanunun 9 ve 11 rfci maddeleri -» Maarif Teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı Kanunun 8 nci maddesinin tadiline dair Kanun s> Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irat kaydına dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri» Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310 ncu maddesi» Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkındaki Kanunun J54 ncü maddesi» Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkındaki Kanunun-60 nci maddesi» Bu kanunu tadil eden kanunun 22 nci maddesi ş> Şirketlerin müruruzamana uğrıyan kupon, tahvilât ve hisse senedi bedellerinin Hazineye intikali hakkındaki kanunun 1 ve 2 nci maddeleri

165 No Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları III V Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ Kanun î. V. H. Kararı Karar Kanun» Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 5, 25, 49 ve 73 ncü maddeleri 2548 Ceza evleri ile mahkeme binaları inşaatı karşılığı olarak alınacak harç ve mahkûmlara ödettirilecek yiyecek bedelleri hakkındaki Kanunun 1 nci ve değişik 2 ve 3 ncü ve 5 nci maddeleri 3757 Değişikliği 2777 Siyasal Bilgiler Okulu hakkında Kanun 3340 Müzelerle ören yerlerini ziyaret edecek olanlardan alınacak ücretler hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 6152 Değişik 1 nci maddesi 4/6862 Müzelerle ören yerlerini ve millî sarayları gezecek olanlardan alınacak ücretlere dair liste sayılı Kanunun 5 nci maddesini değiştiren Kanun 3894 Denizde Zabt ve Müsadere Kanununun 79 ncu maddesi Balya - Karaaydm hattının buharla işletilmesi hakkında 4094 Hatay Ziraat Bankasının tasfiyesinde ipotekli ve müteselsil kefaletli zirai alacakların taksitlendirilmesi hakkındaki Kanunun 9 ve 10 ncu maddeleri 4386 Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerindeki yer sarsınhlfından müteessir olan mıntakalarda zarar görenlere yapılacak yardım hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 5256 Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 17. VI tarihinde akdedilen Sözleşmenin onanmasına ve bâzı dövizlerin Hazine nam ve hesabına alınıp satılmasına ve muhafazasına dair Kanun 5676 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası arasında akdedilen Kredi Anlaşmaları hakkında 5750 Avrupa Ekonomik Iş Birliği Sözleşmesi ve Marslıall Yardım Plânı çerçevesi dâhilinde temin edilen yardımlar karşılığı Türk liralarından Bütçeye taallûku gerekenlerin Bütçe hesaplarına intikal şekli hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 5917 Gayrimenkule Tecavüzün Defi hakkındaki Kanunun 6 nci.maddesi 6095 Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür Programı gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair Kanunun 4 ncü maddesi, i

166 No III, 1957 Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Kanun Numarası Kararname /15799 ÖZETİ Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı arasında Teknik Yardım teminine mütedair Esas Anlaşma ve Eklerinin onanması hakkındaki Kanun (Anlaşmanın 3 ncü maddesinin 3 fıkrası) Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanunun Bâzı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bâzı Hükümler Eklenmesi ve Göçmenlerle Nakledilenlere ve Muhtaç Çiftçilere Tohumluk ve Yemeklik Dağıtılması hakkındaki 3245 sayılı Kanunun 5 nci Maddesinin Değiştirilmesine dair Kanunun 9 ncu maddesi Hayvan Sağlık Memurları Mektebi Nizamnamesinin tasdikma dair Kararname Hususi kanun, nizamname ve talimatnameler gereğince Devlet namına okutulan talebelerden mecburi hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle alınacak tazminata dair hükümler Muhtelif vergi ve rüsumu ve harçları ve sair varidatı alâkadar eden hükümler Kanun , J 6094 \ Devlet hesaplarında liranın esas ittihaz edilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 60 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması hakkındaki-kanunun 9 ncu maddesi \ Değişikliği - Vergi Usul Kanununun muhtelif hükümleri Değişikliği Kör, sağir ve dilsizlere mahsus bâzı alet ve cihaz- 1 ların Gümrük Eesmi ile diğer vergi ve resimler- 1 den muaflığı hakkında Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun Birleşmiş Milletler Milletlerarası Çocuklara Âoil Yardım Fonu ile Akdedilen Teknik Yardım Anlaşmasının Tasdikma dair Kanun Türkiye ile Birleşik Amerika arasındaki Vergi Muafiyetleri Anlaşmasının tasdikine dair Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanununun vergi muafiyetine mütaallik 19 ncu maddesi Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan çocukların cezasız tescili hakkındaki Kanunun hare ve resim muaflığı hakkında 6 nci maddesi

167 No, III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ Kanım» Talimatname / milyon liralık iç istikraz akdi hakkında Kanun 150 milyon liralık madeuî ufaklık para bastırılması hakkında Iç istikraz akdi hakkında 16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de imzalanmış olan «Turizme, ticari karayolu taşıtlarına ve karayolu ile Milletlerarası eşya nakliyatına mütaallik Milletlerarası Gümrük Sözleşme projelerinin geçici olarak tatbikine dair Anlaşma» ve «Ek Protokol», «Turizm hakkında Milletlerarası Gümrük Sözleşmesi Projesi» ile «İmza Protokolü ve eklerine» iltihakımız hakkında Kanun Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan çocukların cezasız tescili hakkındaki 6652 sayılı Kanunun tatbik şeklini gösterir Talimatnamenin 21 nci maddesi Nâzım Kanun » » > ' 2159 "» » V. H. kararı /12627 Kanun * » » Varidat Oyun Kâğıdı inhisarı hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi mucibince Hilâliahmer Cemiyetine ait hisse Değişikliği Bilâvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhit ve nispetlerinin tadiline dair Kanun inhisarlar Kanununa müzeyyel Kanunun 11 nci maddesi 1 Haairan 1929 tarih ve 1499 numaralı Gümrük Tarife Kanununu değiştiren 31 Mayıs 1933 tarihli Kanuna ek Kanun Sınai müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanılan ecnebilere mukabil Türk memur ve mütehassıs yetiştirilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi Bu kanuna müstenit Kararname _ Devlet Demiryolları bir kısım işletme işlerinin sureti idaresine ve demiryolları inşaat mukavelelerinden münbais Gümrük Resmi ile diğer vergilerin mahsubuna dair Kanunun 3 ncü maddesi Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki Kanunun 7 nci maddesi Belediye Gelirleri Kanununun 2 nci maddesi Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 19 ncu maddesi

168 No III,1957 O CETVELİ (II) Bütçe Kanunu : Madde 6 [Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler] Vergilerin, resimlerin ve başka varidatm dayanakları (Tarih ve numara sırasiyle) Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ 1925 ve daha evvelki tarihlere ait mevzuat Nizamname 26 Mart 1322 Maadin Nizamnamesinin içme ve yıkanmaya mah sus şifalı sıcak ve soğuk maden suları ile kaplıcalar hakkındaki hükümleri Kanun 30 Teşrinisani 1330 Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasem Şirketler ile Ecnebi Sigorta Şirketleri hakkındaki Kanunun 3 ve 5 nci maddeleri Kanunu muvakkat 13 Eylül 1331 Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve düyun ve matlubatı metrûkesi hakkında Mukavelename 18 Mayıs 1336 Ergani Bakır Madeni hakkındaki Mukavelenin resme mütaallik hükümleri Kanun İstiklâl Madalyası hakkındaki Kanunun harca mütaallik 9 ncu maddesi 15 Nisan Merakibi Bahriyeden Alınacak Rüsum hakkında Kanun» Eylül 1331 tarihli Kanunu Muvakkatin bâzı maddelerinin tadiline dair 2 Şubat Zabıtai Srhhiyei Hayvaniye Kanunu Muvakkatini tadil eden Kanunun 2 nei maddesi Talimatname 1340 Muayene ve tedavi evleri hakkında Kanım 6 Nisan Merakibi Bahriyeden Alınacak Rüsum hakkındaki Kanunun ek ve değişikliği > 6-Nisan 1340,467»»»» Ziraat Müesseselerine Sabit Sermaye Vaz'ına dair Kanunun 3 ncü maddesi 1926 yılma ait mevzuat Kanun Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6, 7 nci maddeleri Türk Kanunu Medenisinin Hazineye intikal edecek emval ve emlâk hakkındaki hükümleri» Emvali Milliye ve Metrukeden veya Mazbut Vakıtlardan bâzı Müesseselerle Belediyelere Satılacak Arazi ve Arsalar hakkındaki Kanunun 1 nei maddesi - '

169 No. 693? III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ Kanım » » » » » Memurin Kanununun 30 ncu maddesi Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İpek Böceği ve Tohumu Yetiştirilmesi ve Muayene ve Satılmadı hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesi Ziraat Vekâletine Merbut Bâzı Mektep ve Müesseselerin Sureti İdaresi hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesk Bu kanunla tasdik olunan ve Türkiye - Irak - İngiltere hükümetleri arasında akdedilen Mukavelenamenin 14 ncü maddesine müsteniden Irak Petrol şirketlerinden alınan % 10 Hazine hissesi Hazine portföyü geliri ile banka nezdinde açılan hesabı carilerden Hazine lehine tahakkuk eden faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbüslerden hâsıl olan gelirler Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Tesisi hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi 1927 yılma Kanun » » » » > » » ait mevzuat Millî Matbaa tahsisatının mütedavil sermaye halinde istimali hakkında Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddesi Muhasebei Umumiye Kanununun 20 ve 125 nci maddeleri Menafii Umumiyeye Hadim Müessesattan Hususi Binası Olmıyanlara Birer Bina Satılmasına dair Kanun Oyun Kâğıdı İnhisarı hakkındaki Kanunun değişik 2 nci maddesiyle 3, 4 ve 5 nci maddeleri Oyun Kâğıdı hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi gereğînce Hilâliahmere ayrılan hisse Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi hakkındaki Kanunun 9 ve 11 nci maddeleri Mükerrer Sigorta hakkındaki Kanunun 1 ve 4 ncü maddeleri yılına Kanun ait mevzuat Hayvan Sağlık Zabıtası hakkındaki Kanunun 8 ve 68 nci maddeleri» Islahı Hayvanat Kanununun tadim hakkında 28 nci maddesinin

170 No III Vergilerin, resimlerin ve ba^a varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ Kanun » » Karar Kanun Damga Resmi Kanunu Maarif Teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı Kanunun 8 nei maddesinin tadiline dair Kanun Emvali Metruke Hesabı Carilerinin Bütçeye İrat Kaydına dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri Balya - Karaaydm hattının buharla işletilmesi hakkında Anadolu, Mersin - Tarsus, Adana Demiryolları ve Haydarpaşa Limanı ve Zürih'de Şark Demiryolları Bankası Arasında Münakit 4 Kıt'a itilâf - namenin ve Merbutatınm Tasdiki hakkındaki Kanun 1929 yılma Kanun » » » ' Kararname Kanun ait mevzuat Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310 ncu maddesi Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları hakkındaki Kanunun 54 ncü maddesi Bilâvasıta Vergilere Munzam Kesirlerin Tevhit ve Nispetlerinin Tadiline dair Kanun Pasaport Cüzdanlarının Bedel Mukabilinde Satılması hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi hakkında Damga Resmi Kanununun ek ve değişiklikleri 1930 yılma ait mevzuat» Türkiye Hükümeti İle İsveç Hükümeti arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesinin tasdiki hakkmda» Ziraat Mektep ve Müesseselerinin Sureti idaresi hakkındaki 867 numaralı Kanuna müzeyyel Kanun» Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Arasında Münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahedesinin Tasdiki hakkında» Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahedesinin tasdiki hakkında» T. C. Merkez Bankası Kanununun Hükümet hissesine mütaallik 88 ve diğer maddeleri ^ - / ı

171 No , III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i ' Tarihi Numarası ÖZETİ 1931 yılma ait mevzuat Kanun Hayvan Sağlık Zabıtası hakkındaki Kanunun ek ve değişikliğinin 4 ncü maddesi» Maadin Nizamnamesinin değişik 50 nci maddesinin sıcak ve soğuk maden sularına dair hükümleri» Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun değişikliği» Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun yürürlüğe girmesinden evvelki hâdiselerde kaydiye alınacağı hakkındaki muaddel 50 nci maddesi > Maarif Vekâleti Tarafından İdare Edilecek Mektep Pansiyonları hakkındaki Kanunun değişik 2, 3, 5, 6, 7 ve 8 nci maddeleri» Distofajin Tahsisatının Mütedavil Sermaye Olarak Kullanılması hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri \. v.:. I yılma ait mevzuat Kanun Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkında Kanun» Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkındaki Kanunun 60 nci maddesi > Mazbut Emlâk, Yurtluk, Ocaklık Maaşı Mukabili Verilecek Emlâk ve Arazi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi» Bu kanunun «Darphane mütedavil sermayesi» teşkiline mütedair 3 ncü maddesi > 4, Tıp Fakültesinden Neşet Edecek Talebelerin Mecburi Hizmetleri hakkındaki Kanunun 3 ve 4 ncü maddeleri» Maarif Vekâleti Tarafından İdare Edilecek Mektep Pansiyonları hakkındaki Kanunun değişikliği T. B. M. M. K Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik edilen gayrimenkullerin vergisi hakkında 1933 yılına ait mevzuat Kanun Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında» İnhisarlar Kanununa Müzeyyel Kanunun 11 nci maddesi» Türkiye ile Polonya arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelesinin tasdiki hakkında» Haziran 1929 tarihli ve 1499 numaralı Gümrük ı \ Tarifesi Kanununu değiştiren 31 Mayıs 1933 tarihli Kanuna ek Kanun \

172 No III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ Kanun j Umumi ihtiyaç için hariçten getirilecek madenî su boruları ile aksam ve teferruatından Gümrük Resmi alınmamasına dair Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü hakkında Şirketlerin Müruruzamana Uğrryan Kupon, Tahvilât ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nei maddeleri 1934 yılına ait mevzuat 1. V. H. Kararı Kanun /20 Maden kömürleri hakkında Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği Gümrüklerde İstimal Olunan Bâzı Evraka Müda faa Pulu llsakı hakkında Kanun Tayyare Resmi Kanunu Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa, Vergisi hakkında Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 25, 49, 51, 52, 59 ve 75 nci maddeleri Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 5, 25, 49 ve 73 ncü maddeleri Türkiye Cumhuriyeti ile. Bulgaristan arasında akit ve imza edilen Ticaret İtilâfnamesinin tasdiki hakkında Nebat ve Hayvanlarla Mahsulâtının Muayene ve Temizleme İşleri İçin Kurulacak Fennî Müesseseler hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi Ceza Evleri ile Mahkeme Binaları İnşaatı Karşılığı Olarak Alınacak Harç ve Mahkûmlara ödettirilecek Yiyecek Bedelleri hakkındaki Kanunun 1 nci ve değişik 2 ve 3 ncü maddeleri Merinos Koyunları Yetiştirilmesi ve Islah Edilmiş Pamuk Tohumları Üretilmesi hakkındaki Kanunun 6 nci maddesi Tayyare Resmi Kanununun ek ve değişikliği Ziraat Vekilliği Müesseselerine Yetiştirilen Üretme Vasrtalarınm Satılması ve İşler Sermaye ile idaresi hakkındaki Kanunun 1, 7 ve 9 Ucu maddeleri Gümrüklerde istimal Olunan Bâzı Evraka Müda- V faa Pulu llsakı hakkındaki Kanunun değişikliği

173 No III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ 1935 yılma ait mevzuat Kanun»» Nizamname Kanun / sayılı Kanunla kabul.edilen Bulgar Ticaret Mukavelesinin 1 numaralı cetvelinde yapılan değişiklik hakkında 2777 Siyasal Bilgiler Okulu hakkındaki Kanun 2809 Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Tesisi hakkındaki Kanuna ek Kanunun 1 nei maddesi Kadastro ve Tapu Tahrirî Nizamnamesinin 25 -nci maddesinin son fıkrası ve 48 nci maddesi 2864 Turist.Gemilerinden Alman Resimlerden Bâzılarının İndirilmesi hakkında Kanun 2877 Tayyare Resmi Kanununun ek ve değişikliği Kanun Talimatname Kanun yılma ait mevzuat.... t 2897 Hayvanlar Vergisi Kanunu 2/ numaralı Kanun ve ek kanunlarla kurulan müessese* ve çiftliklerin idare şekli hakkında 3078 Tuz Kanununun nci maddeleri 1937 yılına ait mevzuat Kanım T. B. M. M. K Telsiz Kanununun 36 ve 37 nci maddeleri Maarif Vekâleti Prevantoryum ve Sanatoryumu hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi Devlet Hesaplarında Liranın Esas İttihaz Edilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi Sınai Müesseselerle Sigorta Şirketlerinde Kullanılan Ecnebilere Mukabil Türk Memur ve Mütehassıs Yetiştirilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi Tapu Kanununun muvakkat maddesi hakkında 1938 yılma ait mevzuat Kanun Hariçten satmalman buharlı ve motorlu gemilerle memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek eşyanın Gümrük Resminden istisnasına dair» Müzelerle ören Yerlerini Ziyaret Edeceklerden Alınacak Ücretler hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri

174 No *. IH Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ 1. V. H. Kararı Kanun»» Nizamname , ; / /9634 Hayvanlar Vergisi Kanununun değişikliği Kira Konturatoları ile Ferağ ve İntikal İlmühaberlerinin ve Nüfus Hüviyet Cüzdanlarının Bedel Mukabilinde Satılması hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi Camdan fennî cihazlar hakkında Devlet Demiryolları Bir Kısım İşletme İşlerinin Sureti idaresine ve Demiryolları İnşaat Mukavelelerinden Münbais Gümrük Resmî ile Diğer Vergilerin Mahsubuna dair Kanunun 1 nci maddesi Tayyare Resmi Kanununun ek ve değişikliği Maarif Vekâletine Bağlı Ertik Okullar Mütedavil Sermayesi hakkındaki Kanunun 8 nci maddesi Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 74 ve 75 nci maddeleri Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 112 nci maddesi Noter Kanununun değişik 65 nci maddesi Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği Hâzinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin satış bedellerinin tahsil sureti hakkında Kayseri ve Eskişehir Tayyare Fabrikalarına Mütedavil Sermaye Verilmesi hakkındaki Kanunun 4 ve 5 nci maddeleri Orman Umum Müdürlüğü memurlarının göreceği işlere dair Nizamname 1939 yılma ait mevzuat Kanun 1. V. H. Kararı Kanun / Devlete Ait Matbaaların Birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 4, 5 ve 7 nci maddeleri Çiçekler hakkında Ordudan Çıkarılacak 12 Yaşından Yukarı Hay vanlarm Çiftçiye Satılması hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkındaki Kanunun değişikliği Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği Ticaret Vekâleti Teşkilât Kanununun 19 ncu maddesi 2510 sayılı İskân Kanununun 12 nei maddesini kısmen değiştiren v - 17 ve 23 ncü maddelerine birer fıkra ekleyen Kanun

175 No i, III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev 'i Tarihi Numarası Ö Z E T I Kanun Kararname Kanun / Millî Piyango Teşkilâtına dair Kanunun 10 ve 11 nci maddeleri Türkiye Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesinin değişikliği hakkında Evlenme Kâğıtları ve Nüfus Kütüklerine Tescilleri hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi İlk öğretmen okullarının idaresine dair Kanunun 3 ncü maddesi 3667 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fıkrasının sureti tatbikına ait Talimatnamenin hükümlerine dair \ Ceza Evleri ve Mahkeme Binaları hakkındaki Kanunun değişikliği 1940 yılma ait mevzuat Kanun 1. V. H. Kararı Kanun Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği 8, /12627 Mütehassıs Memur Yetiştirilmesi hakkındaki 3293 sayılı Kanuna müstenit kararname Gümrüklerde İstimal Olunan Bâzı Evraka Müdafaa Pulu llsakı hakkındaki Kanunun değişikliği Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkındaki Kanunu tadil eden Kanunun 22 nci maddesi Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkındaki Kanunda yapılan değişiklik hakkında Devlet Konservatuvarı hakkındaki Kanunun 6 nci maddesi Denizde Zabt ve Müsadere Kanununun 79 ncu maddesi T. C. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Teşkiline dair Kanunun 4 ve 5 nci maddeleri 1941 yılına ait mevzuat Kanun Kararname Kanun» « / Hazinenin Taksitle Sattığı Bütün Gayrimenkullerin Satış Bedellerinin Sureti Tahsili hakkındaki Kanunun değişikliği Hayvan Sağlık Memurları Mektebi Nizamnamesinin tasdikma dair, Fevkalâde Zam Kanunu (Hayvanlar Vergisine) Fevkalâde Zam Kanunu (Binaların Savunma Vergisine) " - '

176 No III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ Kanun»» Fevkalâde Zam Kanunu (Veraset Vergisine) Fevkalâde Zam Kanunu (Damga Resmine) Fevkalâde Zam Kanunu (Gümrüklerde kullanılan bâzı evrakm Müdafaa Vergisine) Fevkalâde Zam Kanunu (Tuzdan alman Savunma Vergisine) İskân Kanununun 39 ncu maddesinin tadili hakkında Hatay Ziraat Bankasının Tasfiyesinde İpotekli ve Müteselsil Kefaletli Zirai Alacakların Taksitlendirilmesi hakkındaki Kanunun 9 ve 10 ncu maddeleri Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım hakkındaki Kanunun 7 nci maddesi 1942 yılma ait mevzuat Kanun » » 17. 6' î. V. H. Kararı /18435 Noter Kanununun ek ve değişikliği Çay İnhisarı Kanununun 3 ve 16 nci maddeleri Fevkalâde Zam Kanunu (Hayvanlar Vergisine) Fevkalâde Zam Kanunu (Damga Resmine) İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 9, 10, 14, 15 ve 20 nci maddeleri Maadin Nizamnamesinin ek ve değişikliği hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin sıcak ve soğuk maden sularına dair hükümleri İnhisarlar İdâresinin bira, gazoz, soda, malt hulâsası, asit karbonik ve kolonya yapıp satabileceği hakkında 1943 yılma ait mevzuat Kanun Kararname 15, / /20731 Tokad, Çorum ve Balıkesir Vilâyetlerindeki Yer Sarsıntısından Müteessir Olan Mmtakalardan Zarar Görenlere Yapılacak Yardım hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi Kibrit İnhisarı İşletmesinin Kaldırılmasına ve Bunların İşletilmesi İçin Muvakkat Bir İdarenin Kurulması hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi Bir kutu kibritin satış fiyatının 26. V tarihinden itibaren muteber olmak üzere 2 kuruş olarak tesbiti hakkında Parker markalı bakalit çakmakların satış fiyatının 10 liraya çıkarılması hakkında

177 No. 6937, ~-' 608 %. 1. III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ 1944 yılma ait mevzuat Kanun Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun değişikliği Kibrit İnhisar İşletmesinin Kaldırılmasına ve Bunların İşletilmesi için Muvakkat Bir İdarenin Kurulması hakkındaki Kanuna ek Kanun Fevkalâde Zam Kanunu Oyun Kâğıdı İnhisarı hakkındaki Kanunun değişikliği 15. 9» Ankara Yüksek Ziraat Fakültesine Paralı ve Yatılı Talebe Alınmasına dair Kanunun 1 nei maddesi 1945 yılına ait mevzuat Kanun»» Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki Kanunun değişikliği Hayvanlar Vergisi Kanununun değişikliği Mübadele ve Tefviz İşlerinin Kesin Tasfiyesi hakkında Kanun Kibrit tnfıisavı işletmesinin Kaldırılmasına ve Bunların işletilmesi için Muvakkat Bir idarenin Kurulması hakkındaki Kanuna ek Kanun 1946 yılma ait mevzuat Kanun ! Şark halı ve kilimleri ve hayvan postları için serbest yer hakkında Kibritin Tekel idaresine Geçişi ve İşletme İdaresinin Tekel Genel Müdürlüğüne Devri hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü Sermayesi hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi 1947 yılma ait mevzuat Kanun Milyon Liralık Madenî Ufaklık Para Bastırılması hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesi İskân Kanununun Bâzı Maddelerinin Kaldırılmasına, Değiştirilmesine ve bu Kanuna Yeniden Bâzı Madde ve Fıkralar ilâvesine dair Kanunun 2 nci maddesi

178 No, III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ 1948 yılma ait mevzuat Kanun» % ; Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye'ye Yapılacak Yardımdan Münhasıran Millî Savunma İhtiyacı için Sağlanacak Maddelerin Vergi Muaflıkları hakkında Kanun İskân Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme' si hakkında Belediye Gelirleri Kanununun 2 nci maddesi Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan Ekonomik İş Birliği Anlaşması ve Eki ile aynı tarihte teati edilen mektupların onanması hakkında Kanun Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 17. VI tarihinde Akdedilen Sözleşmenin Onanmasına ve Bâzı Dövizlerin Hazine Nam ve Hesabına Alınıp Satılmasına ve Muhafazasına dair Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Ajanı sıfatiyle hareket eden Export - İmport Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde akdedilen 30 milyon dolarlık Kredi Air ]aşmasının onanmasına dair Kanun 1949 yılma ait mevzuat Kanun » » » i B. K. Kararı /9357 Çakmak ve Suni Çakmak Taşının Tekel Konusundan Çıkarılmasına ve bu Maddelerin Gümrük Resimlerinde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Ajanı sıfatiyle hareket eden Export - İmport Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde akdolunan 30 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının onanmasına dair olan 5282 sayılı Kanuna, ek Kanun Umumi ihtiyaç için hariçten getirüen madenî su boruları ile aksam ve teferruatından Gümrük Res mi alınmamasına dair 2268 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununa ek Kanun Gümrük Kanunu 4323 sayılı Kanunla inhisar altına alman çaydan alınacak asgari ve âzami İnhisar Resmi hakkında /

179 No, Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 'dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ 1. III Kanun Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü hakkındaki Kanunun 27 nci maddesi» 2. (i,, İskân Kanununun Bâzı Maddelerinin Değiştirilmesi hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi» o 6, Gelir Vergisi Kanunu o 3. 6, Kurumlar Vergisi Kanunu t» 7. 6, Vergi Usul Kanununun muhtelif hükümleri * , Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanunun 12 nei maddesi > İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun değişikliği 1950 yılma ait mevzuat anun 18,, Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar hakkında Kanun» 11., Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 19 ncu maddesi H2 Marshall Plânı «Avrupa Kalkınma Programı» çerçevesi dâhilinde elde edilecek yardımların Bütçe ve Hazine hesaplarına intikal şekline ilişik Kanun» Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal olunacak hububat ve unun Gümrük Vergisi ile Rıhtım Resminden muafiyeti hakkında Kanun» 15. Q o» 15 Q. ö Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 10 ncu maddesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca Kabul Edilen ' (Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine dair Sözleşme) ye T. C. Hükümetinin Katılması hakkındaki Kanun * Avrupa Ekonomik İş Birliğine dâhil memleketler ve Amerika Birleşik Devletleriyle akdolunan anlaşmalar gereğince yurda ithal olunacak malların menşelerinin tetkiki hakkında Tapulama Kanunu Tapu Harçları Kanununa ek Kanun, Gümrük Kanununun 17 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun B. K. Kararı /10966 Sıhhi müesseselerle tıbbi ve ispençiyari ve klinik müstahzarlar yapan lâboratuvarlara ve cczanele- / re verilecek sâf ispirtoların satış fiyatı ve 3/1702, 3/5348 sayılı kararların kaldırılması hakkmda /

180 No III, 1957 Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ Kanun T. C. Hükümeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası arasında akdedilen Kredi anlaşmaları hakkında 5682 Pasaport Kanunu, 1951 yılına ait mevzuat Kanun Göçmen ve Mülteeüere Türkiye Yardım Birliğine yapılacak nakdî bağışların Gelir ve Kurumlar vergileri matrahlarından indirilmesi hakkında Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği Avrupa Ekonomik İş Birliği Sözleşmesi ve Marshall Yardım Plânı Çerçevesi Dâhilinde Temin Edilen Yardımlar Karşılığı Türk Liraların- v dan Bütçeye Taallûku Gerekenlerin Bütçe Hesaplarına İntikal Şekli hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından veya namına, hariçten ithal olunacak hububat ve unlarla ve bunların naklinde kullanılacak çeşitli malzemenin Gümrük Vergisi ile Rıhtım Resminden ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyeti hakkında Kanun B. K. Kararı /12811 Oyun kâğıtlarının perakende satış fiyatları hakkında Kanun Millî Piyango Teşkilâtına dair Kanunun değişikliği Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair Kanun (Muafiyet hakkında) Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde işgal edilmiş yerler için ecrimisil aranmaması hakkında Kanun Kör, sağır ve dilsizlere mahsus bâzı alet ve cihazların Gümrük Resmi ile diğer vergi ve resimlerden muaflığı hakkında Kanun Kadrodan Çıkarılmış Olan Harb Gemilerinin Satılmasına dair Kanunun 1 nci maddesi Vergi Usul Kanununun değişikliği Hayvanlar Vergisi Kanununun değişikliği Gelir Vergisi Kanununun değişikliği Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî Eğitim Bakanlığına devrine dair Kanun

181 No Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tariki Numarası 2-1. III ÖZET t Karnın 8.8, > » » B. K. Kararı /13561 B. K. Kararı /13642 Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere bedelsiz mal devredemiyeceklerine ve bu daire ve müesseselerle münfesih derneklere ait olup siyasi partilere terkedilmiş olan gayrimenkul mallarla bu partiler tarafından genel menfaatler için yapılmış olan binaların sahiplerine ve Hazineye iadesine dair Kanunun 7 ve 8 nci maddeleri Denizcilik Bankası T. A. O. Kanununun 17, 19 ve 36 nci maddeleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri adına hareket eden Export - İmport Bank arasında akdedilen 36 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının onanmasına dair Kanun Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan Ekonomik İş Birliği Anlaşmasını değiştiren Protokolün onanmasına dair Kanun Gümrük Tarifesi ve Ticaret Genel Anlaşmasının muvakkaten uygulanmasına mütedair Torquay Protokolü ve ilişik taviz listesinin uygulanmanı hakkında T. C. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Mües sesesince umumî sıhhate taallûk etmiyen ve bir ücret mukabilinde yapılan muayene, tahlil v tetkikler için hazırlanan tarife ile, aşı, serum, ve diğer maddelerin satış kıymetlerini gösterir cetvelin tasdiki hakkında 1952 yılın: Kanun » » T, B. M. M. K Kanun » B. K. kararı /15076 ait mevzuat Tuz Kanununun Bâzı Maddelerinin Değiştirilmesi ve bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi hakkında Kanunun 10 ncu maddesi Harçlar Kanunu Gayrimenkullere Tecavüzün Defi hakkındaki Kanunun 6 nci maddesi 4223 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin B fıkrasının yorumlanmasına mahal olmadığı hakkında Köy Enstitüleri Kanununun 5 nci maddesini değiştiren Kanun Noter Kanununun ek ve değişikliği Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna, satılacak ispirtoların maliyet bedellerine 10 kuruş Tekel Resmi ilâvesi hakkında

182 No IH.1957 Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ Kanun B. K. karan /15890 Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar hakkındaki 5516 sayılı Kanunun Bâzı Maddelerini Değiştiren Kanunun 2 nci maddesinin (B) fıkrası Gümrük Kanununun 18 nci maddesi uyarınca Gümrük Resminden muaf olarak yurda giren eşyadan Tekel maddesi olanlarının Tekel Resmi ile diğer vergi ve resimlerden muafiyetine dair Kanun Seyhan Barajının Finansmanı için Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankası ile akdedilen Anlaşma ve Eklerinin onanmasına dair Kanun Hususi müteşebbisler tarafından işletilecek tuzla - lar hakkında 1953 yılma ait mevzuat Kanun i 9*5* 809i Bir Gümrük İş Birliği Konseyi İhdasına Mütedair Mukavelename ile Avrupa Gümrük Birliği İnceleme Grupuna mütaallik Protokolün onanmasına dair Kanunun 8 nci bölümü Türk - Alman Ticaret ve Ödeme anlaşmaları ile Eklerinin onanması hakkmda Kanun Karayolları Trafik Kanununun 9 ncu maddesinin A fıkrasının 1 ve 2 nci bendiyle D fıkrası Karayolları Trafik Kanununun 9 ncu maddesinin B ve D fıkraları Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen G fıkrasının değiştirilmesi hakkında İskân Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 5420 ve 5826 sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair Kanunun 2 ve 4 ncü maddeleri Vergi Usul Kanununun bâzı maddeleri ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına dair 5815 sayılı Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve Vergi Usul Kanununun mezkûr kanunla kaldırılan 348 nei maddesi yerine, bir madde konulmasına dair Kanun Kuzey Atlantik Andlaşması Teşküâtı Müşterek Enfrastrüktür Programı gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair Kanunun 4 neü maddesi

183 No III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tariki Numarası ÖZETİ Kanun î. V. H. K. Kanun Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı arasında Teknik Yardım teminine mütedair esas Anlaşma, ve Eklerinin onanması hakkında Kanuna merbut Anlaşmanın ITI ncü maddesinin 3 ncü fıkrası Müzelerle ören Yerlerini Ziyaret Edenlerden Alınacak Ücret hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun Devlet dâireleri tarafından Gümrük Vergi ve re- simlerinden muaf olarak ithal edilip tahsis yerle- rinde kullanıldıktan sonra satılacak eşyanın Güm t Erzincan'da Yapılacak Meskenler hakkındaki 5594 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanunun 1 nci maddesi At Yarışları hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi Çay Kanununa ek Kanun rük Vergi ve Resmine tâbi Kanun tutulmıyacağına dair Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletme- ' si Kuruluş Kanununun geçici 8 nci maddesi Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar hakkındaki Kanunun 2, 4 ve 5 nei maddeleri /1862 İlişik listede nevileri yazılı oyun kâğıtlarının perakende satış fiatı hakkında Cumhuriyet Halk Partisinin Haksız İktisaplarının ladesi Hakkındaki Kanunun 1. 2, 3 ve 7 nci maddeleri Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli Torquay Protokolünün onanmasına dair Kanun Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası 1954 yılına ait mevzuat Kanun Limanlar İnşaatı hakkındaki Kanunun 5 nei maddesinin 2 nci fıkrası Harcırah Kanununun 60 nci maddesi

184 No III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Kanım Numarası 6247» » » » » » » » » 10. r » 10, > ÖZETİ Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesinin (1) numaralı bendi ile aynı kanunun 30 ncu maddesinin (2) numaralı bendinin değiştirilmesi hakkında Kanun Gümrük Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanunu ile ek ve tadillerinin kaldırılmasına dair Kanun Maden Kanununun 8, 15, 19, 26, 113, 116, 119, 120, 122,136,144,145 ve 150 nci maddeleri Maden Kanununun 36 ve 121 nci maddeleri Maden Kanununun 133 ve 141 nci maddeleri izmir'de Sarıkışla ve Müştemilâtmm izmir Belediyesinin Yapacağı Binalarla Mübadelesi hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi * Petrol Kanununun 23, 56, 69, 78 ve 79 neu maddeleri Petrol Kanununun 95, 96, 97 ve 109 ncu maddeleri Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ve 9 ncu maddeleri İstanbul'da Eminönü'nde kain 405 ada, 18 parsel numaralı, hazineye ait binanın Emlâk Kredi Bankasına satılmasına ve bankaca yaptırılacak binaya hazinenin de iştirakine mezuniyet verilmesine dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri Türkiye Cumhuriyeti ile «Amerika Birleşik Devletleri Müşterek Güvenlik idaresi» namına hareket eden «Export - Import Bank Of Washington» arasında imzalanan (11,2) milyon dolarlık Kredi Anlaşması ve Ekinin onanması hakkmda Kanun Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan İktisadi Iş Birliği And- 1 aşmasında bâzı tadiller yapan 16 Ağustos 1951 tarihli Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun Torquay Protokolüne ilişik Türkiye Taviz Listesinin 134 numaralı pozisyonunda yapılan tadilin onanması hakkında Kanım Birleşmiş Milletler Milletlerarası çocuklara âcil yardım fonu ile akdedilen Teknik Yardım Anlaşmasının tasdikma dair Kanuna ekli Anlaşmanın VI nci maddesi Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin meriyet müddetinin uzatdmasına mütedair Beyannamenin tasdiki hakkında Kanun

185 No m Vergilerin, resimlerin ve başka varidatm dayanakları ÖZETİ Nev'i Tarihi Numarası Kanun » » » t. V H. K /2846 Kanun » » «427» Kararname /3689 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında münakit muaddel Ekonomik îş Birliği Anlaşmasını tadil eden 7 Ocak 1952 tarihli Aklaşmanın onanmasına dair Kanun Marshall Plânı (Avrupa Kalkınma Programı) çerçevesi dâhilinde elde edüecek yardımların bütçe ve hazine hesaplarına intikal şekline dair 5582 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 5676 sayılı Kanunla tasdik edüen Kredi Anlaşmasına ek Anlaşmanın tasdikma dair Kanun Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin metinlerinde yapılan düzeltme ve değişikliklere mütaallik İkinci Protokolün tasdiki hakkmda Kanun Maden Kanununun 145 nei maddesine müsteniden madenlerde çalıştırılan ecnebiler için alınacak mütehassıs yetiştirme ücreti hakkında Harçlar Kanununa bağlı 10 saydı tarifenin 41 ve 54 sıra numaralarının değiştirilmesi hakkmda Kanun Türkiye ile Birleşik Amerika Arasında Vergi Muafiyetleri Anlaşmasının Tasdikma dair Kanun Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerinin Statüsüne da ir Sözleşmenin Tatbikine Mütaallik Anlaşmanın Tasdikma dair Kanun 1955 yılma Kanun % Tadimaftuaıne /4502 ait mevzuat Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa 2 madde ve bu kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun Mükerrer sigorta inhisarının beş sene müddetle Millî Reasürans T. A. Şirketince işletilmesi hakkmda Gümrük tarifelerindeki Eşya Tasnif Nomanklâtürüne ve gümrük kıymetine mütedair mukavele lerin tasdiki hakkında Kadrodan çıkarılmış olan 16 harp gemisinin aatü ması hakkında Hastaneler talimatnamesi

186 No , III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZET I Nizamname /4595 Kamun 26. 3! » Kanun » Talimatname Kanun 21, » » » » » » İd » 1$ Karayolları Trafik Nizamnamesinin 12, 13, 14 ve 15 nci maddeleri Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin metinlerinde yapılan düzeltme ve değişikliklere müteallik, üçüncü Protokolün tasdiki hakkında Kanun Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından veya nara ve hesabına hariçten ithal olunacak hububat ve unlarla bunların naklinde kullanılacak her nev'i mal zemenin İthal Vergisi ile resim ve harçlardan muaf tutulması hakkında Kanun Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair Kanun Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kalacak kasaba, köy ve arazi hakkında Kanunun 8 ve 9 ncu maddeleri Kan Bankası ve kan nakil merkezlerinin döner sermaye muamelâtına ait talimatname T. C. Merkez Bankası Kanununun bâzı maddele linin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek lenmesi hakkında Kanun 60 milyon madenî ufaklık para basılması hakkında ki 5015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tadiline dair Kanun Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Akid Taraflarından bâzılara ite Japonya arasındaki ticari münasebetleri düzenliyen beyanname nin tasdiki hakkmda Kanun İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun 1 nei ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler' île Vesine dair Kanun İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunim 16 ve aynı kanunun 5451 sa yılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun 6326 sayılı Petrol Kanununun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkın da Kanun Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti hastaneleri ile Rehabilitation müesseselerine verilecek müte davü sermaye hakkmda Kanun D. D. T mütedavil sermayesi' Kanunu

187 No III Yergilerin, resimlerin ve başka varidatm dayanakları Nev 'i Taıihi Numarası ÖZE T 1 Kanun « Telsiz Kanununun 5 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun Gayrimenkul kiraları hakkında Kanun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna yeni maddeler ilâvesine dair Kanun Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemeklik -dağıtılması hakkındaki 3245 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanunun 9 neu maddesi 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması ve 5421 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkında Kanım 5397 sayılı Kanunla istanbul Konservatuvarma tahsis edilmiş olan natamam binanın Hazinece inşasının tamamlanmasına dair Kanunun 3 ncü maddesi Ecnebi devletlere Ankara'da sefarethane ve konsoloshane inşa etmek için meeeanen arsa tahsisi hakkındaki Kanunun 2 nei maddesi Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki 1118 sayılı Kanunun 4584 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nei maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 41, 43 ncü maddelerine fıkralar ilâvesine, muaddel 45 nci maddesinin tadiline ve 55 nei maddesinin kaldırılmasına dair Kanunun 1 nci maddesi Harçlar Kanununun (10) sayılı tarifesinin 6401 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle muaddel 41 sıra numarasının II işaretli bendinin değiştirilmesi hakkmda Kanun Lice Kasabasında Kayaların Tehdidine mâruz Mahallerin Yerlerinin Değiştirilmesi hakkında Kanun Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanununun vergi muafiyetine müteallik 19 ncu maddesi Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Andlaşmasma ekli listelerin metinlerinde düzeltme ve değişiklik yapılmasına mütaallik 1 nei Protokolün tasdiki hakkında Kanun

188 No III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ B. K. Karan /5357» /5354» /5355 Kararname /5600 Talimatname Anlaşma Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli taviz listemizin meriyet müddetinin tarihine kadar uzatılması ve mezkûr listenin Advalörem tarifeye intibakı hakkında Çaym beher kilosundan alınacak İnhisar Resmi hakkında İspirtodan alınacak asgari ve âzami İnhisar Resmi hakkında Ütü ve çamaşır makinelerinin İktisat ve Ticaret Vekâletinin müsaadesine bağlanması 6562 sayılı I). I). T. mütedavil sermayesi Kanununun 5 nci maddesine göre hazırlanan Talimatnamenin 6 nci maddesi Türk ve Yunan resmî makamlarının ve tebaasının imzalarının.tasdikinden alınacak hare miktarının tesbit i hakkında 1956 yılma Kanun » » » » V. II. Kararı /6862 Talimatname ait mevzuat Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan çocukların cezasız tescili hakkındaki Kanunun hare ve resim muaflığı hakkındaki 6 nei maddesi Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette modüsvivendiler ve Ticaret anlaşmaları akdi ve bunların şümulüne giren maddelerin Gümrük resimlerinde değişiklik yapılması ve Anlaşmaya yanaşmıyan devletler muvareclatma karşı tedbirler alınması hususunda Hükümete salâhiyet verilmesi hakkında Kanun 3339 sayılı Kanunun meriyet müddetinin 1960 malî yılı sonuna kadar uzatılması hakkında Umumi ihtiyaçlar için hariçten getirilecek madenî su boruları ile aksam ve teferruatından Gümrük Resmi alınmamasına dair 2268 sayılı Kanunun 5365 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinde değişiklik yapılmasına ve mezkûr kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair 6309 sayılı Maden Kanununun 156 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Müzelerle ören yerlerini ve millî sarayları gezecek olanlardan alınacak ücretlere dair liste Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan çocukların cezasız tescili hakkındaki 6652 sayılı Kanunun tatbik şeklini gösterir Talimatnamenin 21 nci maddesi......

189 No III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tariki Numarası ÖZETİ İ. V. H. Kararı /7416 Kanım » » 22. İİ » » » î» » Talimatname Kanun y » il (»797» » » » Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ek munzam tavizler Protokolünün 30 Haziran 1956 tarihinden itibaren meriyete konulması hakkında Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırk lareli, Konya ve Denizli vilâyetlerinde yılmda tabiî âfetlerden zarar görenlere yapüacak yardım hakkmda Kanun Şeker Kanununun 4 ncü maddesi Şeker Kanununun 9 ve 10 ncu maddelerine göre alman Şeker İstihlâk Vergisi 50 milyon liralık iç istikraz akdi hakkında Kanun Pasaport Kanununun 14 neü maddesinin B ben dine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları için sar fiyat icrası ve bu vekâletçe kullanılan gayrimenkul- 1 erden lüzumu kalmıyanlarm satılmasına salâhiyet verilmesi hakkında Ankara'nm Ege. mahallesinde bulunan 4872 ada, 1 parsel numaralı arsanın satışı hakkında Kanun İmar Kanununun 31 nci maddesi Türkiye'de tamamlayıcı ve değerlendirici az veya çok bir işçilik görmek üzere muvakkaten ithal edilecek eşya hakkında Damızlığa elverişli hayvanların ithal ve gümrükle ilgili her türlü vergi ve resimlerden muaf tutulacağı hakkmda 150 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması hakkmda Gider vergileri Kanunu İç istikraz akdi hakkında.sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyeti ve kaçakçılığın meni ve takibi işlerinin Dahi üye Vekâletine devri hakkmda Kanun 16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de imzalanmış olan «Turizme, ticari karayolu taşıtlarına ve kara yolu ile milletlerarası eşya nakliyatına mütaallik Milletlerarası Gümrük Sözleşme Projelerinin ge cici olarak tatbikine dair Anlaşma» ve «Ek Pro îokol», «Turizm hakkında Milletlerarası Gümrük Sözleşmesi Projesi» ile «imza Protokolü» ve ekleri ne iltihakımız hakkında Kanun

190 No III 1957 Vergilerin, resmilerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ Kanun Şubat 1952 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan Türk Alman Ticaret Anlaşmasının 4 sayılı Protokolüne merbut Gümrük Taviz Listesinin ta dili hakkındaki 11 Haziran 1955 tarihli Protoko (ün tasdikine dair Kanun 7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tanzim olunan ticari numuneler ve reklâm malzemesinin ithalinin kolaylaştırılmasına mütedair Milletlerarası Sözleş inenin tasdiki hakkında, Kanun Kaçakçılığın meni ve takibine dair 1918 sayılı Ka ıı unun bâzı maddelerinin tadüine ve bu kanun» bâzı maddeler eklenmesine dair Kanun Orman Kanunu 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması ve 5421 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkındaki 6582 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili ve bu Kanuna bâzı hükümler ilâvesine mütedair Kanun 1.9, Kaçakçılığın meni ve takibine dair olan Kanunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna ek bir madde ilâvesine dair Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir leşik Devletleri Dış Muameleler İdaresi namına hareket eden «Export - İmport Bank of Washington» arasında imzalanan 20 milyon liralık Kredi Anlaşması ve eklerinin tasdiki.hakkında Kanun 1957 yılma ait mevzuat Kamın Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dolayı siyle alınacak Hazine hissesi hakkında Kanun 28. 2, Damga Resmi Kanununa ek Kanun sayılı Vergi Usul Kanununun 279 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun Hususi Otomobil Vergisi Kanunu

191 No V 1. III Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZETİ Eski alacaklar A ) Tavizattan istirdat Tavizen verilen mebaliğden istirdat, muhtelif senelerde Muvazene ve Takviye! Ziraat kanunları ve diğer hususi kanunlar mucibince tevai edilmiş olan mebaliğden istirdat M) Kaldırılmış vergiler artıkları Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş veya hükmü münkazi olmuş kanun ve nizamnamelerin mer'i bulundukları senelerde tahakkuk etmiş *veya bu kanun ve nizamnamelere tevfikan yeniden tahakkuk edecek olan her nevi vergi, resim, harç, ücret ve iltizam bedelleri ve zamları ve cezaları bakayası Cezalar - A) Para cezaları Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname ve kararname ve talimatname vc sair mevzuatın para cezası alınmasını tazammun eden hükümleri M) Zam cezaları Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname ve kararnamelerin zam cezası alınmasını tazammun eden hükümleri Hususi kanun, nizamname ve talimatnameler gereğince Devlet namına okutulan talebelerden mecburi hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle alınacak tazminata dair hükümler

192 No III Ç CETVELİ Bütçe Kanunu : Madde 6 [Vatani hizmet aylıkları] Aylık Dayandığı kanunun Tutarı Aylık sahiplerinin isimleri miktarı Tahsis şartlan No. Tarihi Lira K. Usa t tarafından şehidedilen Akdağmadeni Kaymakamı Tahir : K e ri m e si M i h rü nnis a» Nilüfer» Tahire Ercin Mahdumu Ertuğrul f J 481 [ 81,56 23/ 9 /1336 J 81,56 13/4/1340 ] 81,56 [ 81,56 Dersaadet'te şaiben idam olunan Uf fa Mutasarrıfı sabıkı Nusret : Zevcesi Hayriye 12, /12/ , /4/1340 Konya hâdisei isyan iyesinde vazifesi uğrunda, şehidedilen Bozkır Kaymakamı Demir A safın : Mahdumu Demir Güneri Kızı Günseli \ 81,56 19/3/1337 l 81,56 Şehidi Millî Boğazlı yan es bak Kaymakamı Kemal : Zevcesi Hatice (*) K e r i m e s i M üz e h h e ı» Müşerref Oğlu Adnan 10 ] 95,15 14/10/1338 j 81,56 ) 81,56 [ 81,56 Gebze ve havalisi Kuvayi Milliye Kumandanı iken şehiden vefat eden Yahya Kaptan : Kerimesi Fikriye» Muzaffer l \ 81,56 { /10/1338 \ 81,56 Bahriye Nâzın esbakı merhum Ahmet Cemal : Zevcesi Seniha General / 4 / ,96 (*) 515 numaralı Kanunla evvelce muhmsas 5 Ura maa i 5 lira zamla 10 liraya çıkarıldı.

193 No. 6937»24 1 III Aylık sahiplerinin isimleri Aylık miktarı Tahsis şartlan Dayandığı kanunun Tutan No. Tarihi Lira, E. Sadrı esbak merhum Talât Zevcesi Hayriye /4/ ,< Damat Fent tarafından idam edilmiş olan şehit Çarkç» Yüz; basısı Halil İbrahim : Zevcesi Fatma Belkîs Kerimesi îclâl» Necibe Mahdumu Delâlettin 10 5 f / 4 /1340 ( 95,lö J 81,56 ] 81,56 [ 81,56 Mithat Paşa Kerimesi Mesure ; 88,34 Babıâli vakasında sehıdedılen Har biye Nazın esbakı General Na Kerimesi Atiye ,54 Merhum Niyazi : Zevcesi Feride 10 95,15 ' /4/1340. Esbak Diyarbakır Valisi Reşit merhumun : Haremi Mazlume ,60 Kerimesi Fikret 6 Teehhülüne kadar 81,56 Şeyhülislâm Hayri merhumun : Zevcesi Munise W 156,60 Şehit Yüzbaşı Yürük Selim : Zevcesi Hikmet 10 95,15

194 No III Aylık sahiplerinin isimleri Aylık miktarı Tahsis şartlan Dayandığı kanunun Tutarı No. Tarihi Lira K. Irak Şeyhülmeşayihi Acemi Paşa 50 ' 291,09 Merhum Mehmet Ali. Zevcesi Belkas 4 81,56 Gümüşane Mebusu Şehit Ziya : Zevcesi Ayşe 5 81,56 Denizli Komiseri Hamdi : Zevcesi Fevziye 5 Mustafa Necip : Hemşiresi Kevser 5 / /4/1340 « ,56 Muş mutasamfı merhum Servet : Zevcesi Samiye 10 95,15 Karamağara Nahiyesi Müdürü Tevfik : Zevcesi Hafize 5 81,56 Kızılca Nahiyesi Müdürü şehit Adil : Zevcesi Havva ismet 2 ) Kerimesi iffet 2 ^ l ( 81,56 \ / 4/1340 ( 81,56 Şehit Erzincanlı Hafız Abdullah : Haremi Hatice Konya hâdisei isyaniyesinde şehidedilen Ali Kemal : Kerimesi Nefise 10 Teehhülüne kadar \ /4/ ,15 81,56 Ziya Gökalp merhumun Kerimesi Hürriyet 30 Teehhülüne kadar /11/ ,20 Maraş Ulûmu Riyaziye Muallimi sabıkı Hayrullah : Zevcesi Ayşe /4/ ,50

195 Aylık miktarı 24 neti Fırka Kumandanı Kay makam Mahmut : Refikası Şaziye ,65 24 ncü Fırka Erkânıharbi Yüzbaşı Yakup Sami : Zevcesi Şahende ? 60 Maraşlı Doktor Mustafa : Zevcesi Naime 10 95,15 Maraşlı şehit Evliya : Zevcesi Şerife Şehit Jandarma Mülâzimi evveli Süreyya'nın : Validesi Hüsniye ) Emekli ve eytam, eramil \ aylığı varsa katoluna- j 3291 çaktır 10 22/4/ /12/ ,15 Şehit Doktor Nafiz Tahir : Hemşiresi Sabiha 81,56 Nafıa Vekili merhum Süleyman Sırrı : Zevcesi Ehliman 40 ] Eytam ve eramü aylığı } [ verilmemek şartiyle zev- ^ 732 j cesine evleninceye kadar J f 8/2/1926 \ 193,20 l Saruhan Mebusu merhum Reşat : Zevcesi Atiye Eytam ve eramil aylığı j 1 verilmemek şartiyle kay- ^ j dı hayat suretiyle I 24/ 2 / ,09 İstanbul Mebusu merhum Abdürrahman Şeref : Kerimesi Hikmet 30 Sivas Valis i esbakı merhum Reşit : Zevcesi Melek 20 ] Eytam ve eramil aylığı j J. kat'olunmak üzere teeh- l r 1098 hülüne kadar ı Eytam ve eramü aylığı ] verilmemek suretiyle te-, ehhül ettiği takdirde \ kat'edilmek üzere kaydı hayat ile 19/6/ ,20 19/ 6 / ,60 Mahkemei Temyiz Reisi evveli mütefevva Hasan Fehmi : Zevcesi Kâmuran 30 1 Eramil maaşı verilmemek j \ ve teehhül ettiği takdirde \ 1103 j katolunmak üzere 19/ 6 / ,20

196 Aylık sahiplerinin isimleri. Aylık miktarı 627 i. III Dayandığı kanunun Tutarı Tahsis şartları No. Tarihi Lira K. Sabık İstanbul Mebusu Ahmet Salâh-attin ; Refikası Seza 40 Eytam ve e rami 1 aylığı ^ verilmemek şartiyle refi- j kasma teehhül ettiği tak- l If-ı. t ı., -! > t.. i 1104 dirde kat'edilmek üzere kaydı hayat ile 19/ 6 / ,65 Rize Mebusu merhum Rauf. Zevcesi Binnaz 30 Kerimesi Melâhat 10 Eytam ve eramil aylıkla- ] rı verilmemek şartiyle zevcesinle teehhül ettiği takdirde kesilmek üzere j- kaydı hayat ile. kerime- I sine teehhül edinceye ka- d«.r 1171 \ 214,20 25/6/1927 l 95,15 Mardin Mebusu sabıkı merhum Derviş : Zevcesi Meryem 30 Eramil aylığı verilmemek ] l üzere teehhül ettiği tak- l 1174 dird e kat 'olunmak şartiyle J 26/ 6 / ,20 Şehit Binbaşı Ali Kabuli : Kerimesi Fatma Bahire 15 Kavdı hayat şartiyle / 6 / ,96 Menemen hâdisesinde şehit edilen Bekçi Mehmedoğlu Hasan : Zevcesi Fatma 15 Evlendiği zaman kesil- ) mek üzere maktuan \ / 5 / ,15 General Kâzım Karabekir : Kızı Emel 300» Timsal 300 Dul ve yetim ve başkaca ] vatani hizmet aylıkları J bağlanmamak ve muhte- j lif kanunlarla emekli, dul j î ve yetim aylıklariyle va= ) i tand hizmet aylıklarına İ j yapılan zamlar eklenme / 2/1948 \ 345,00 mek şartiyle eşine hayat- j } 345,00 j ta bulunduğu müddetçje, j j kızlarına, evlenmelerine j kadar ödenmek kaydiyle 1

197 No III Aylık Dayandığı kanunun Tutarı Aylık sahiplerinin isimleri miktarı Tahsis şartları No. Tarihi LiraK. Sivas Kongresinde seçilen Heyeti Temsiliye faal âzası ve Gazianteb Milletvekili Ali Şefik özdemir: Oğlu Belli gün /12/ Mareşal Fevzi Çakmak: Kız kardeşi Nebahat / 6 / Sivas Kongresi Temsil Heyeti üyesi Arif: Kızı Nebile 58, /12/ ,91 Gümrük Komutanlığına ait 62 numaralı Pireme motora eski tayfası Hüseyin Toycanlar 100 # T. B. M. M. Birinci Dönem Dersim Milletvekili Mustafa Zeki Saltık /8/ T. B. M. M. Birinci Dönem Gazianteb Milletvekili Mehmet Şahin /7/ »» 385 T. B. M. M. Birinci Dönem İsparta Milletvekili Hüseyin Hüsnü özdamar 350 %» 385 T. B. M. M. Birinci Dönem Batanı Milletvekili Ali Kıza Acara /12/ T. B. M. M. Birinci Dönem Kars Milletvekili Fahrettin Erdoğan 350»» 385 T. B. M. M. Birinci Dönem Erzurum Milletvekili Asım Vasfı Mühürdaroğlu

198 No III Aylık Dayandığı kanunun Tutarı Aylık sahiplerinin isimleri miktarı Tahsis şartları No. Tarihi LiraK. T. B. M. M. Birinci Donem Van Milletvekili Hakkı Ungan: Eşi Nuriye Kızı Ayten 87,50 87, / 7 / ,37»» 109,37 T. B. M. M. Birinci Dönem Yozgad Milletvekili Ahmet: Oğlu Erdoğan ' * ,91 T. B. M. M. Birinci Dönem istanbul Milletvekili Ali Rıza Bebe: Eşi Mediha 175 ÎIO T. B. M. M. Birinci Dönem Siverek Milletvekili Mehmet Sırrı Tayanç. : Kızı Leman 58,33 T. B. M. M. Birinci Dönem Şarki Karahisar Milletvekili Mesut Benli : Eşi Meziyet 87,50 T. B. M. M. Birinci Dönem Eskişehir Milletvekili Emin Sazak /12/ , /7/ , /12/ T. B. M. M. Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili Mehmet Rıza Silsüpür : Eşi Şemsi T. B. M. M. Birinci Dönem Kocaeli Milletvekili Hamdi Namık Gör /7/ T. B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Ahmet Hilmi Kalac

199 No IÎI Aylık Dayandığı kanunun Tutarı Aylık sahiplerinin isimleri miktarı Tahsis şartlan No. Tarihi Lira K. T. B. M. M. Birinci Dönem Ankara Milletvekili Şakir Kmacı; Eşi Fatma - 87,50 Kızı Nebahat 87, /12/ ,37»» 109,37 T. B. M. M. Birinci Dönem Kütahya Milletvekili Ragıp Soysal : Eşi Safiye ) T. B. M. M. Birinci Donem Elâzığ Milletvekili Naci Karalı: Kızı Enise 87,50» 109,37 T. B. M. M. Bilinci Dönem Bolu Milletvekili Cevat Abbas Gürer : Kızı Hatice Necla 87,50 109,37 T. B, M. M. Birinci Donem Sivas Milletvekili Ziyâettin Basara : Eşi Sıdıka Kızı Emine 87,50 87, /7/ ,a7»» T. B M. M. Birinci Dönem Edir ne Milletvekili Faik Kaltakkı ran : Eşi Neyvire T. B. M. M. Birinci Dönem Erzincan Milletvekili M. Emin Lekili. Eşi Firdevs 58,33 Kızı C. Mediha 58, /12/ ,91»» 72,91 T. B. M. M. Birinci Donem An kara Milletvekili Hilmi Çayırlıoğlu : Kızı Ayşe Nuriye özarslan T. B. M. M. Birinci Dönem Bayazıt Milletvekili Süleyman Suudi Acarbay : Eşi Lûtfiye / 7 / T. B. M. M. Birinci Dönem Amasya Milletvekili Mehmet Ragıp Topala : 350

200 No l.iit 1957 Aylık Dayandığı kanunun Tutarı Aylık sahiplerinin isimleri miktarı Tahsis şartları No. Tarihi Lira K. T B. M. M. Birinci Dönem Amasya Milletvekili Hamdi : 13si Huriye /7/195İ 210 T B. M. M/Birinci Dönem Antalya Milletvekili Halil İbrahim özkaya / T. B. M. M. Birinci Dönem Antalya Milletvekili Hasan Sürenkök : Eşi Ummügülsüm 87,50 109,37 T. B. M. M. Birinci Dönem Antalya Milletvekili Mustafa İbrişim : Eşi Fatma T. B. M. M. Birinci Dönem Karahisarı Sahip Milletvekili Mehmet Şükrü Koç : Eşi Servet /12/ T/B. M. M. Birinci Dönem Karahisarı Sahip Milletvekili Nebil Yurteri : Eşi Muzaffer lu M. (/evlân 43,75 43,75 54,69 54,69 T. B. M. M. Birinci Dönem Afyon Milletvekili ismail Şükrü Çelik - alp : Eşi Emine : 52, / 7 / ,70 T. B. M. M. Birinci Dönem Balıkesir Milletvekili Vehbi Bolak T. B. M. M. Birinci Dönem Karesi Milletvekili İbrahim Yörük /12/ T. B. M. M. Birinci Dönem Kay serî Milletvekil Basri Çantay / 7 / T. B, M. M. Birinci Dönem Bitlis Mületvekili Vehbi öztekin

201 No III Aylik Dayandığı kannnnn Tutarı Aylık sahiplerinin isimleri miktarı Tahsis şartları No. Tarihi Lira İL T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis Milletvekili Sadullah : Kızı Münevver 58, /7/ ,91» Nene 58,33»» 72,91 T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas Milletvekili Mustafa Taki : Kızı Edibe Sarı 43, /12/ ,69 T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa Milletvekili Osman Nuri özpay : Eşi Hatice 58,33»» 72,91 T. B. M. M. Birinci Dönem Çankırı Milletvekili Behçet Kutlu : Kızı Ayşe Tayyibe 175»» 210 T. B. M. M. Birinci Dönem Çankırı Milletvekili Yusuf Ziya : Kızı Munise /7 /195i 210 T. B. M. M. Birinci Dönem Batum Milletvekili Ahmet Fevzi Erdem /12/ T. B. M. M. Birinci Dönem Ba- 1 um Milletvekili Edip Dinç 350»» 385 T. B. M. M. Birinci Dönem Siird Milletvekili Mustafa Sabri Baysan T. B. M. M. Birinci Dönem Siird Milletvekili Salih Atalay 350 T. B. M. M. Birinci Dönem Siird Milletvekili Nuri Bayram : Eşi Şefika * 43,75) Oğlu Adnan 43,75}.» Nurettin 43,75J /7/ f f 54, /12/1948 <j 54,69 [ 54,69 T. B. M. M. Birinci Dönem Siird Milletvekili Kadri Oktay : Eşi Fahriye 87,50 J Oğlu Rıfat 87,50$ \ 109,37 } 109,87

202 No III Aylık sahiplerinin isimleri Aylık miktarı Tahsis şartları Dayandığı kanunun Tutarı No. Tarihi LiraK. T. B; M. M. Birinci Donem Lâzis tan Milletvekili Necati Memişoğlu : /7/ T. B. M. M. Birinci Dönem Tokad Milletvekili Mustafa Vasfi Süray : Eşi Alemşah T. B. M. M. Birinci Dönem Dersim Milletvekili Abdülbaki Tevfik Gençtürk T. B.' M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili Abdülgani Ertan T. B. M. M. Birinci Dönem Mardin Milletvekili Mithat : Eşi Mediha T. B. M. M. Birinci Dönem Yozgad Milletvekili Ahmet : Kızı Fethiye 58, /12/ ,91 T. B. M. M. Birinci Dönem Yozgad Milletvekili Bahri Tatlıoğlu T. B. M. M. Birinci Dönem Burdur Milletvekili Halil Ermiş : Eşi Adviye /7/ T. B. M. M. Birinci Dönem Siird Milletvekili Necmettin : Eşi Feride Bilgin Kızı Sabriye Şendur» Suphiye özcan 58,34 58,33 58, /12/ ,92 >» 72,91»» 72,91 T. B. M. M. Birinci Dönem Hakkâri Milletvekili Tufan : Eşi Nazire T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ Milletvekili Hacı Fevzi : Kızı Rabia 87,50 109,37

203 No ~ III Aylık Dayandığı kanunun Tutarı Aylık sahiplerinin isimleri miktarı Tahsis şartları No. Tarihi LiraK. T. B. M. İYİ Birinci Dönem İzmit Milletvekili Halil İbrahim Eşi Sabriye Gürsoy 87,50» Zehra Üter 37, /12/ /17» * 109,37 T. B. M. M. Birinci Dönem Kır şehir Milletvekili Cevdet : Eşi Nuriye T. B. M. M. Birinci Donem Gümüşane Milletvekili Ruşen Aktar : Kızı Şehüre Türkân T. B. M. M. Birinci Dönem İçel Milletvekili Şevki Gökîevent /7/ T. B. M. M. Birinci Dönem îçel Milletvekili Sami Arkan T. B. M. M. Birinci Dönem İçel Milletvekili Haydar Arslan /12/ S T. B. M. M. Birinci Dönem Biga Milletvekili Hami t Karaosman oğlu T. B. M. M. Birinci Dönem İspaı ta Milletvekili Mehmet Nadi Er soy : Kızı Adike Naciye T. B. M. M. Birinci Dönem îspar ta Milletvekili İbrahim Domalay Eşi Memduha /7/ T. B. M. M. Birinci Dönem Şarki Karahisar Milletvekili Mahmut Necdet Erbek T. B. M, M. Birinci Dönem Gazi anteb Milletvekili Ali Kılıç T. B. M, M» Birinci Donem Malat ya Milletvekili Sıtkı Gür Eşi Bemaiye 210

204 No Aylık sahiplerinin isimleri III Aylık Dayandığı kanunun Tutarı miktarı Tahsis şartları No. Tarihi LiraK. 1 B. JML M. Birinci Dönem İzmit Milletvekili Sırrı Bellioğlu T B. M. M. Birinci Dönem Kara hisarı Sahip Milletvekili Ömer Lûtfi Argeşu : Eşi F. Saide T. B M. M. Birinci Dönem Gazi anteb Milletvekili Ali Cenanı : Kızı Sabiha / 7/ /12/ *»» 210 T. B. M. M. Birinci Dönem Canik Milletvekili Emin Geveci : Kızı Madelet 175»» 210. T. B. M. M. Birinci Dönem To kad Milletvekili Mehmet Bifat Ar ktın : Kızı Nurinnisa» Refika Güney 87,50»» 109,37 87,50»» 109,37 T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın Milletvekili Sadık Barış : Kızı Bedriye T. B. M. M. Birinci Dönem Kars Milletvekili General M. Cavit : Eşi Nıgâr Erdi! '43,75»» 54, /7/ T. B, M. M. Birinci Dönem Adana Milletvekili Damar Arif oğlu 350. *» 385 T. B. M. M. Birinci Dönem Mardin Milletvekili Necip Güven 350»» 385 T. B. M. M. Birinci Dönem Deniz li Milletvekili Yusuf Başkaya Eşi Nesime» Zehra Kızı Müzeyyen Başkaya 43,75»» 54,69 43,75»» 54,69 43,75»» 54,69

205 No III Aylık Dayandığı kanunun Tutan Aylık sahiplerinin isimleri miktan Tahsis şartları No. Tarihi LiraK. T. B. M. M. Birinci Dönem içel Milletvekili Hacı Ali Sabri Güney : Kızı Atiye Tolunay 58,33 T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa Milletvekili Osman Nuri özpay : Eşi Nahide 58, /12/ ,91 72,91 T. B. M. M. Birinci Dönem Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Ulaş : Esi Ferhunde 87,50 109,37 T. B. M. M. Birinci Dönem Burdur Milletvekili Veli Saltukgil : Eşi Fatma Nebahat 87,50 Kızı İnci 87, /7/ ,37»» 109,37 T. B. M. M. Birinci Dönem Eminim Milletvekili Süleyman Necati Güneri : Eşi Naciye Kızı Tomris 87,50 87,50»» 3>» 109,37 109,37 T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Numan Ustalar : Eşi Cemile /12/ T. B. M. M. Birinci Dönem Cebelibereket Milletvekili Rasim Celâ- 1 ettin Turgay : Kızı Mihrünnisa Azize 58, /7/ ,91 T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili llyas Sami Muş : Eşi Melâhat T. B. M. M. Birinei Dönem Sinob Milletvekili Şevket Peker : Eşi Emine /12/ T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa Milletvekili Servet Akdağ 350»» 385

206 No Aylık sahiplerinin isimleri III Aylık Dayandığı kanunun Tutarı miktarı Tahsis şartları No. Tarihi LiraK. T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas Milletvekili Emirpaşa : Eşi Fatma /7/ # T. B. M. M. Birinci Dönem Sinob Milletvekili Abdullah Karabina : Eşi Zekiye Kızı Ziynet 58,34 520» 15/12/ ,92 58,33»» 72,91 T. B. M. M. Birinci Dönem Seyhan Milletvekili Zekâi : Kızı Türkân Aydın 43,75»» 54,69 T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Mazhar Akifoğlu 350 > * 385 T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili Kasım Dede 350»» 385 T. B. M. M. Birinci Dönem Hakkâri Milletvekili Mazhar Müfit Kansu : Eşi Atiye İhsan 175»» 210 T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın Milletvekili Sadık Ünver : Eşi Sıdıka Kızı Saadet» Nazire 43,75»» 54,69 43,75» * 54,69 43,75»» 54,69 T. B. M. M. Birinci Dönem Van Milletvekili Hasan Sıddık Haydari 350»» 385 T. B. M. M. Birinci Dönem Mardin Milletvekili İbrahim Turban /7/ T. B. M. M. Birinci Dönem Sinob Milletvekili Kıza Vamık Uras: Eşi Zehra Kızı Vehibe 58,34»» 72,92 58,33» >» 72,91 4

207 No ~ 638 ~ 1, III, 1957 Aylık Dayandığı kanunun Tutarı Aylık sahiplerinin isimleri miktarı Tahsis şartlan No. Tarihi LiraK. T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ Milletvekili Hacı Fetfzi Celâyir. Kızı Nafıa /7/ ,37 T. B, M. M. Birinci Dönem Sinob Milletvekili Hakkı Hâini Ulukan : Eşi Hikmet Kızı Fatma , /12/ ,3? >» 109,37 T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili Hafız Mehmet Ergin : Kızı Meliha T. B. M. M. Birinci Donem Trabzon Milletvekili Ali Şükrü: Esi Binine Kamer /7/ T. B. M, M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili Hamdı Ülkü- 850»263 15/12/ T. B. M. M. Birinci Donem Trab zon Milletvekili delâlettin Ay «an : Esi Bitınaz '» T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas Milletvekili Mehmet Vaset' : Kızı Ay gül» Ay tekin 85 43,75 43,75 T. B. M. M. Birinci Döneni Genç Milletvekili Fikri Faik Güngören /7/ T. B. M. M. Birinci Donem Menteşe Milletvekili Btem Fehmi Arslanb : Kızı Hayriye Noyangil

208 No l.in, 1967 Aylık sahiplerinin isimleri Aylık miktarı Tahsis şartları Dayandığı kanunun Tutarı No. Tarihi LiraK. T. B. M. M. Birinci Dönem Di yarbakır Milletvekili Fevzi Pi rinççioğlu : Eşi Nebiye /7/ ,69 T. B. M. M. Birinci Dönem Gazianteb Milletvekili Abdurrahman Lemi : Eşi Makbule T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili Eecai Bulgurlu : * Esi Hâlise T. B. M. M. Birinci Dönem Eskişehir Milletvekili Hüsrev Sami Kızıldoğan: Esi Senive 210 T. B. M. M. Birinci Dönem Urfa Milletvekili Ali Saip: Eşi Esma Fehime ,11 T. B, M. M. Birinci Dönem Bitlis Milletvekili Derviş Sevunç :.. Eşi Naciye /12/ T. B. M, M. Birinci Dönem Bur dur Milletvekili İsmail Suphi Sosyallıoğtu T. B, M. M. Birinci Dönem 1& tanbul Milletvekili Hüseyin Hüsnü Isık /7 / T, B. M, M, Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Arif Morlalı: Eşi Saniye 87, /12/ ,37 T B. M, M. Birinci Donem Ardahan Milletvekili Server 350 T. B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Sabit ; Eşi Semiha Kızı Kumru 87,50 87,50 * 109,37» 109,37

209 No III Aylık Dayandığı kanunun Tutan Aylık sahiplerinin isimleri miktarı Tahsis şartlan No. Tarihi LiraK. T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın Milletvekili Esat İleri 350 T. B. M. M. Birinci Dönem Kars Milletvekili Ali Rıza Ataman: Eşi Pakize 175 T. B. M. M. Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili Hüseyin Sabri Dura : Esi Gülsüm / 7 / /12/ T. B. M. M. Birinci Dönem Batum Milletvekili Mehmet Akif : Eşi Meryem T. B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Ahmet Çınar : Eşi Hatice 58,34 Kızı Zübeyde 58,33 72,92 72,91 T. B. M. M. Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili Müfit Kurutluoğlu T. B. M. M. Birinci Dönem Malatya Milletvekili Hacı Garipoğlu : Kızı Besime Taner 87,50» Hatice 87.50»» 109,37»» 109,37 T. B. M. M. Birinci Dönem Maraş Milletvekili Arslan Toguz T. B. M. M. Birinci Dönem Maraş Milletvekili Talisin Hüdayioğlu : Eşi Melek T. B. M. M, Birinci Dönem Maraş Milletvekili Mehmet Rüştü Bozkurt : Eşi Sariye

210 No III Aylık Dayandığı kanunun Tutarı Aylık sahiplerinin isimleri miktarı Tahsis şartlan No. Tarihi LiraK. T. B. M. M. Birinci Dönem Siveverek Milletvekili Abdülgani Ensari Yardımcı /7/ T. B. M. M. Birinci Dönem Mardin Milletvekili Esat önen : Eşi Hayriye T. B. M. M. Birinci Dönem Diyar- Bakır Milletvekili Abdülhamit Hamdi : Kızı Hayriye 87, /12/ ,37 T. B. M. M. Birinci Dönem Karahisarı Sahip Milletvekili Mustafa Hulusi : Eşi Hindiye 87,50 109,3^ T. B. M. M. Birinci Dönem Siverek Milletvekili Bekir Sıtkı : Eşi Zekiye T. B. M. M. Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili Fevzi Pirinecioğlu : Kızı Nezihe 43,75 54,69 T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ Milletvekili Muhittin Çötek : Kızı Faika T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis Milletvekili Hüseyin Hüsnü Orakcıoğlu : Kızı Ulviye 58,33 72,91 T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ Milletvekili Rasim Tekin : Eşi Fatma Nehiye /7/1951 T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ Milletvekili Hüseyin Gökçelik : Eşi Fatma 87,50 Kızı Fatma. 87,50»» 109,37»» 109,37

211 No III Aylık sahiplerinin isimleri Aylık miktarı Tahsis şartları Dayandığı kamınım Tutarı No. Tarihi Lira K. T. B. M. M. Birinci Dönem Ergani Milletvekili Mahmut Sığnak : Eşi Şerife /12/ T. B. M. M, Birinci Dönem Ergani Milletvekili Mehmet Emin Ozserdar : Kızı Naciye 175 Î10 T. B, M. M. Birinci Dönem Erzin can Milletvekili Hüseyin Aksu T, B. M. M. Birinci Dönem Oltu Milletvekili Yasin Akclağ T. B, M. M. Birinci Dönem Gazianteh Milletvekili Yasin Kutlu T, B. M. M. Birinci Dönem Malatya Milletvekili Hacı Bedir : Egi Zeynep Fırat Kızı Leylâ Erdem» Ümmühan ötbay» Bedriye Turanlı 43,75 43,75 43,75 43,75» 54,69» 54,69» 54,69» 54,69 T. B. M. M. Birinci Dönem Sinob Milletvekili Abdullah : Kjzı Ayşe Şimşek 58, T. B. M. M. Birinci Dönem Menteşe Milletvekili Sadettin : Eşi Meliha 87,50» Makbule 87,50 109,37 109,37 T. B. M. M. Birinci Dönem Gümüşane Milletvekili Mustafa Darman: Kızı Fatma Nigâr 58,33 *» 72,91» Fatma Nedime. 58,33»» 72,91 T. B. M. M. Birinci Dönem Menteşe Milletvekili Hamza Hayati : Eşi Fer iştah öztürk 175»» 210

212 No III Aylık Dayandığı kanunun Tutarı Aylık sahiplerinin isimleri miktarı Tahsis şartları No. Tarihi Lira K, T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili Osman Kadri Bingöl : Eşi Makbule 87, / 7 / ,37 T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili Ahmet Bilgin : Eşi Gül T. B. M. M. Birinci Dönem Niğde Milletvekili Mustafa Ratıp Soylu: Esi Inavet 87,50 109,37 T. B, M. M. Birinci Dönem Niğde Milletvekili Mustafa Hilmi Soydan T. B. M. M. Birinci Dönem Niğde Milletvekili Mustafa Vehbi Çorakçı : Eşi Fatma /12/ T. B. M. M. Birinci Dönem Niğde Milletvekili Hakkı Sütek : Kızı Sadiye Yazsan 58,33 r2,91 T. B. M. M. Birinci Dönem Oanik Milletvekili Süleyman Boşnak : Eşi Yegâne T, B. M. M. Birinci Dönem Adan» Milletvekili Eşref Akman : Eşi Nefise /7/1951 ' 210 T. B. M. M. Birinci Dönem Samban Milletvekili Avni Paşa : Esi Lûtfive Zaimler T. P>. M. M. Birinci Dönem Mar din Milletvekili İsmail Şasa : Eşi Kâzime 87,50 109,31 T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın Milletvekili Mazhar Germen

213 No ~~ l.iii Aylık samplerimn isimleri Aylık miktarı Tahsis şartları Dayandığı kanunun Tutarı No. Tarihi Lira K. T. B. M. M. Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili Abdülkadir Kemali : Eşi Azime Annesi Emine 58,33 58,34 S26Ö 15/12/ ,91»» 72,92 T. B. M. M. Birinci Dönem Adana Milletvekili Abdullah Faik Çayıroğlu : Eşi Ümmügülsüm Kızı Raziye 87,50 87,50 109,37 109,37 T. B. M. M. Birinci Dönem Adana Milletvekili Mehmet Hamdi îzgi T. B. M. M. Birinci Dönem Kozan Milletvekili Hüseyin Çelik : Eşi Sıdıka T. B. M. M. Birinci Dönem Dersim Milletvekili Ahmet Rainiz : Eşi Sadiye Tan /7/ T. B. M. M. Birinci Dönem Konya Milletvekili Arif Baysal : Kızı Şerife /12/ T. B. M. M. Birinci Dönem Malatya Milletvekili Lûtfullah : Kızı Makbule Yetkin T. B. M. M. Birinci Dönem Siird Milletvekili Halü Hulki : Kızı Melike Bayhan / 7 / T. B. M. M. Birinci Dönem İsparta Mületvekili Tahir Gucur 350 S269 15/12/ T. B. M. M. Birinci Dönem Kütahya Milletvekili Besim Atalay T. B. M. M. Birinci Dönem Canik Milletvekili Ahmet Hamdi Yalman T. B. M. M. Birinci Dönem Gümüşane Milletvekili Hasan Fehmi Ataç S

214 No TH Aylık Dayandığı kanunun Tutarı Aylık sahiplerinin isimleri miktarı Tahsis şartları No. Tarihi Lira K. T. B. M. M. Birinci Dönem Yozgad Milletvekili Süleyman Sırrı Içöz /7/ T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas Milletvekili Hüseyin Rauf Orbay Z~Q»» 38i L. T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili Rıza Kotan : Eşi Sidret 87,50 388» 13/13/ ,87 T. B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Atıf Tüzün /7/ i T. B. M. M. Birinci Dönem P]rzincan Milletvekili Emin : Kızı Semiha Tülmelâike 43,75 S389 15/13/ ,09 T. B. M. M. Birinci Dönem Cebelibereket Milletvekili Faik : Eşi Hesna öztırak /7/ T. B. M. M. Birinci Dönem Yozgad Milletvekili M. Feyyaz : Eşi Sabiha Üst 87,50»» 109,17 T. B. M. M. Birinci Dönem Biga Milletvekili Mehmet : Eşi Hatice Dinç 175»» aıo T. B. M. M. Birinci Dönem Karasi Milletvekili Abdülgafur : Eşi Naide Kızı H. Lâmia 87,50 87,50 109,37 109,87 T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa Milletvekili M. Baha Pars : Eşi Vedia Pars T. B. M. M. Birinci Dönem Çorum Milletvekili A. Dursun : Eşi F. Zehra Yalvaç 87,50, 109,87 T. B. M. M. Birinci Dönem Ergani Milletvekili 1. Hakkı Akgün 350

215 No III Aylık Dayandığı kanunun Tutarı Aylık sahiplerinin isimleri miktarı Tahsi» şartlan No. Tarihi Lira K. T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis Milletvekili H. Hüsnü Orakçıoğlu : Eşi Saadet Kızı Sevim 58,33 58, /7/ ,91»» 72,91 T. B. M. M. Birinci Dönem Saruhan Milletvekili ibrahim Süreyya Yiğit : Eşi Meliha Yiğit 87,50,109,37 T. B. M. M. Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili Sadık ;, Eşi Fatma Nigâr 87,50 Kızı Semiha Leman 87,50 T. B. M. M. Birinci Dönem Ada na Milletvekili Zeki : Eşi Vasfiye Apaydın 43,75 Kızı Leyla 43,75 T. B. M. M. Birinci Dönem izmir Milletvekili Ferit Bele ,37 109,37 54,69 54, T. B. M. M. Birinci Dönem Bayazıt Milletvekili Şevket : Eşi Saadet Bayazıt 87, T. B. M. M. Birinci Dönem Kütahya Milletvekili Cevdet îzrap 350 T. B. M. M. Birinci Dönem Lâzistan Milletvekili Zeynelabidin Atak: Eşi Nimet 58,34 Kızı Leyla 58,3$» Nazlı Sevda 58,33»» 72,92»» 72,91»» 72,91 T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Ferit Tek T. B. M. M. Birinci Dönem Kozan Milletvekili Fevzi Çakmak : Eşi Fitnat

216 No III Aylık sahiplerinin isimleri Aylık miktarı Tahsis şartları Dayandığı kanunun Tutarı No. Tarihi Lira K. T. B. M. M. Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili Yusuf Kemal Tengireenk 350 T. B. M. M, Birinci Dönem Edirne Milletvekili Cafer Tayyar Eğilmez /7/ T. B M. M. Birinci Dönem Bayazıt, Milletvekili Atıf Bayazıt T. B. M. M. Bilinci Dönem Ka rasi Milletvekili Hacim Muhittin Çarıklı T. B. M. M. Bilinci Dönem Kastamonu Milletvekili Doktor Suat. : Eşi N. Mefharet Soycr 87,50 Kızı A. Türkân Soyer 87,50 T. B. M. M. Birinci Dönem Saruhan Milletvekili Ömer Lıîtfi Ünlü : Eşi Hayriye 175 T. B. M. M. Birinci Dönem Çorum Milletvekili İsmet Eker 350 T. B. M. M. Birinci Dönem İzmir Milletvekili Hacı Süleyman : Eşi Ayşe Akgün 58,34 Kızı Emine Bükey 58,33» Patına Bilgen 58,33»» 109, /12/ , /7/ ,92 72,91 72,91 T. B. M. M. Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili Hulusi Özdemir T. B. M. M. Birinci Dönem Çankırı Milletvekili Neşet Akkor T. B. M. M. Birinci Dönem izmit Milletvekili Hafız Abdullah : Eşi Makbule Tezemir 175 T. B. M. M. Birinci Dönem İsparta Milletvekili Cemal : Eşi Bedriye

217 No III Aylık Dayandığı kanunun Tutan Aylık sahiplerinin isimleri nüktan Tahsis şartlan No. Tarihi LiraK T. B. M. M. Birinci Dönem Erzincan Milletvekili Şeh Mehmet Fevzi Fırat : Kızı Fehime / 7 / T. B. M. M. Birinci Dönem Amasya Milletvekili Ali Rıza özdarende : Eşi F. Duhtar 87,50»» 109,37 Kızı A. Sıdıka 87,50»» 109,37 T. B. M. M. Birinci Dönem Genç Milletvekili Hamdi : Eşi Lâtife 29,16»» 36,44» Lûtfiye 29,16»» 36,44 Kızı Müzeyyen 29,16»» 36,44 Oğlu Şahin 29,16».» 36,44 T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa Milletvekili Emin Erkul Seyitoğlu 350»» 385 T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili Rıdvan Hüsrev Gerede 350»» 385 T. B. M. M. Birinci Dönem İzmir Milletvekili Yunus Nadi : Eşi Nazime Abalıoğlu 175»» 210 T. B. M. M. Birinci Dönem Burdur Milletvekili M. Ali : Kızı Fatma Bilgin 175»» 210 T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın Milletvekili M. Emin : Eşi Leylâ Erkut 175»» 210 T. B. M. M. Birinci Dönem Antalya Milletvekili Rasih Kaplan : Kızı Fatma Kaplan 175»» 210 T. B. M. M. Birinci Dönem Amasya Milletvekili Bekir Sami : Kızı İffet Kundul 175»» 210

218 No Aylık' Aylık sahiplerinin isimleri miktarı Tahsis şartları 1. III Dayandığı kanunun Tutarı No. Tarihi Lira K. T. B. M. M. Birinci Dönem İçel Milletvekili Yusuf Ziya : Eşi Meliha Eraydm Kızı Saffet Eraydm 87,50 87, / 7 / ,37» 109,37 T. B. M. M. Birinci Dönem Mersin Milletvekili Salâhattin Köseoğlu Eşi Nebile 87,50» 109,37 T. B. M. M. Birinci Dönem Mersin Milletvekili Fahrettin Altay 350» 385 T. B. M. M. Birinci Dönem Karasi Milletvekili Kâzım Özalp 350» 385 T. B. M. M. Birinci Dönem Antalya Milletvekili Ali Vefa : Eşi E. Firdevs Seyhanlı /12/ T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili H. Hasan Saka /7 / T. B. M. M. Birinci Dönem Lâzistan Milletvekili Esat : Eşi Şahende özoğuz /12/ Trabzon'un Çaykara İlçesinin Paçan Köyünden Kaltabanoğlu Ahmet Yılmaz /1 / Arif Necip Kaskatı : Eşi Mezkûre Kaskatı Kızı Leman Kaskatı l Evlenmelerine ^ ödenmek üzere t kadar / 6229 S» 15/2/ » 87,50 Mehmetoğlu Mehmet Karaerkek Kars Tı Hasan Aydın Kaydı hayat şartiyle Kaydı hayat şartiyle /3/ /3/ Nizip Ti Hacı Böler Kasımoğlu Habeş 170 Kaydı hayat şartiyle /2/ T. B. M. M. Birinci Dönem Amasya Milletvekili Topçuzade Ali Rıza Kızı Mahmure Akyol /7/

219 No III Aylık sahiplerinin isimleri Aylık miktarı Tahsis şartları Dayandığı kanunun Tutarı No. Tarihi Lira K. T. B. M. M. Birinci Dönem Afyon Milletvekili Hulusi : Eşi A. Nüshot Kutluoğlu Bulgaristan muhacirlerinden Zehra Işık Kaydı hayat şartiyle /7/ /1 / T. B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Rıfat Calıka / 7 / Balkan Harbinde, Birinci Cihan -Savaşında ve İstiklâl Savaşında fevkalâde hizmetleri sebk eden Mehmet Salih Çavuş 175 Kaydı hayat şartiyle /5 / Kore Türk Silâhlı Birliği aşçısı Mehmet Akman : Eşi Sat ı Akman 100 Annesi Döndü Yıldız 100 Kavdı hava t şartiyle /5/ »» 125 İstiklâl Harbinde Mehmet Fuat Tanrısever 175 Kavdı havat şartiyle T. B. M. M. Birinci Dönem. Genç.Milletvekili Ali Vasıf Telli : Ksi Nedime 58,34 Kırşehir Mebusu Ali Rıza : Karısı Neemive /7/1951 ' 72,92 Eramil aylığı verilmemek "] şartiyle teehhül ettiği tak- [ n Q f. ı g / g / % m m m dirde kesilmek üzerle kay- [ dı hayat ile j T. B. M. M. Yozgad Mebusu M. Feyyaz : Kızı N. Muallâ Üst 87, /12/ ,37 T. B. M. M. Birinci Dönem Saruhan Milletvekili Refik Şevket ince Eşi Fatma Mihrivc T. B. M. M. Birinci Dönem Er tuğrul Milletvekili Mustafa Kemal: Eşi Avşe Nuri ve / 7/ Edirne müdafii merhum Şükrü Paşa : Esi Zafer Edirne /5 /

220 No III Aylık Dayandığı kanunim Tutarı Aylık sahiplerinin isimleri miktarı Tahsis şartları No. Tarihi Lira K. T. B. M. M. Birinci Dönem Siverek Milletvekili Mustafa Lûtfi Azer : Eşi Naime ' /7/ T. B. M. M. Birinci Dönem Bolu Milletvekili Fuat Omay 350 -m T. B. M. M. Birinci Dönem Antalya Mebusu Hasan Tahsin : Kızı Rukiye Sürenkok 87, T. B. M. M. Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili Abdülhamit Hamdı Bilecen : Karısı Nahide 87,50 109,37 T. M. M. M. Birinci Dönem Erzurum Milletvekili M. Salih : Eşi Fethiye Yeşiloğlıı» Fatma 87,50 87, /12/ ,37»» 109,37 T. B. M. M. Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Kürkçü : Eşi Esma Kürkçü Kızı Sevim 43,75 43,75 54,69 54,69 T. B. M. M. Birinci Dönem İzmir Milletvekili M. Esat : Esi A. Fekade Bozkurt T. B. M. M. Birinci Dönem Van Milletvekili H. Hilmi : Kızı Nuriye Van er» Muazzez Erman 87,50 87,50»» 109,37 >» 109,37 T. R M. M. Birinci Dönem İsparta Milletvekili İsmail Remzi : Eşi Sıdıka Berk Bamazanoğlu Abdülkerim Zırhlı /2/ T. B. M. M. Birinci Donem Kozan Milletvekili Mustafa Elva Cantekin : Eşi Ayşe Lûtfiye /12/

221 No III Aylık Dayandığı kanunun Tutarı Aylık sahiplerinin isimleri miktarı Tahsis şartları No. Tarihi Lira K. T. B. M. M. Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili Zülfü : Eşi Fatma Tığrel 175 T. B. M. M. Birinci Dönem İzmir Mületvekili Enver Tekant 350 T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Dr. Adnan Adıvar : Eşi Halide Edip Adı var /7/ /12/ T. B. M. M. Birinci Dönem Gazianteb Milletvekili Ragıp : Eşi Cevahir Yoğun T. B. M. M. Birinci Dönem İstan bul Milletvekili Neşet özercan : Eşi Fatma Unsal /7/ T. B. M. M. Birinci Dönem Canik Milletvekili Ahmet Nafiz Özalp : Eşi Kadriye Özalp /12/ T. B. M. M. Birinci Dönem Siverek Milletvekili M. Sırrı : Eşi Raşide Yücel 58, / 7 / ,92 T. B. M. M. Birinci Dönem Gümüşane Milletvekili M. Şükrü : Eşi Arife Üçüncü Hasan Hacı Selimpğlu Hüseyin Aydın 'm : Karısı Hanife Aydın Kızı Müveddet Aydın /12/ ] Kaydı hayat şartiyle ve ] t dul kaldığı müddetçe \ /12/ f bekâr olduğu müddetçe J 150 I Mehmedoğlu Yunus Karlıova nin: Karısı Zehra Karlıova Hüseyinoğlu Harun Atay'm : Karısı Nafıa Atay Kızı Fatma Atay I Hayatta bulunduğu ve J g 150 \ dul kaldığı müddetçe \ ^ Kaydı hayat şartiyle ve ] 150 }v dul kaldığı müddetçe j j bekâr olduğu müddetçe J

222 No III G CETVELİ Bütçe Kanunu : Madde 6 Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye izin verilen hizmetler] Kanun No. 1050? Muhasebei Umumiye Kanununun 50 ve 52 nci maddelerinde gösterilen 5209 ] hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren Kanun 1375 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve Haydarpaşa Limam ve Zürihde Şark Demiryolları Bankası arasında münakid 4 kıta itilâfna- me ve merbutatınm tasdiklerine ait Kanun 1391 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ford Motor Kampani Eksporto Enkorporeytet Şirketi arasında akdedilen mukavelenamenin tasdikma dair Kanun 2173 Harb gemilerinin tamiri içm Gölcük'de tamir limanı ve-tersane yaptırılması hakkında Kanun 2182? Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair olan 1219 sayılı Kanu \ na eklenen kanun ve eki Kanun 2510 İskân Kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler 2755 Ankara Merkez Hıf zıssıhha Müessesesinde kullanılacak yabancı uzmanlara ait Kanun 2832 Millî Müdafaa Vekâleti ile bu Vekâlete bağlı teşekküllerde kullanılacak yabancı devlet tebaasından mütehassıs ustalarla yapılacak mukaveleler hakkında Kanun 2917 Aydın ve şuabatı demiryollarınm tesellüm ve tasfiyesine ve işletme muamelâtına dair 2784 numaralı Kanunun 6 nei maddesine bir fıkra ilâvesine dair Kanun 3132' [ Yeniden yapılacak su işleri için gelecek senelere geçici taahhüdat icrası f na mezuniyet verilmesi hakkındaki Kanun ve buna ek kanunlar J 3142 Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Liman şirketleri ile 10. XII tarihli mukavelenamelerin bâzı maddelerinin tadiline dair iki kıta mukavelenamenin tasdiki hakkında Kanım 3262] i Diyarbakır istasyonundan Irak ve İran hudutlarına kadar yapılacak de m^ ^an hakkındaki Kanun ve buna ek kanunlar 6845J

223 No III Kanun No. ^ «3395? Millî Müdafaa ihtiyaçları için 125,5 milyon liraya kadar taahhüde girişil S mesi hakkındaki Kanun ve eki 3892 Ceza evleri inşası için istikraz akdine ve sâri taahhüt icrasına dair Kanun 1635 Devlet öğretim kurumlarında çalıştırılacak yabancı profesör, öğretmen, mütehassıs ve ustalarla gelecek yıllara geçici mukaveleler akdi hakkında Kanun 4643] 5413 [ Demiryolları ve Limanları inşaatı için gelecek yıllara geçici taahhütlere gi- 6210f rişilmesi hakkındaki Kanun ve eki kanunlar 6602J 1879 Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanını 4940 Devlet kitapları döner sermayesi hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair Kanım 501.1? Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası ve eklenti binaları ile tesislerinin ya- 5855J pim yetkisinin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkında Kanun ve ek Kanun 5032? İstanbul Adalet Binası inşaatı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri- 6148^ silmesi hakkında Kanun 5367] Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 5843İ yüklenmelere girişilmesi ve bu meydanların Bayındırlık Bakanlığına devri poıo hakkında Kanun 621S J 5368 Verem Savaşı hakkında Kanun 5392 Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanununun 29 ncu maddesi 5414 iskele ve ufak barınaklar yapımı hakkında Kanun 5415? Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube hattı inşası için gelecek yıllara 6601J geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun 5511? Gördes kasabasının nakledileceği Koeamutlıık mevkiinde yaptırılacak mes_ 5948S kenler hakkında Kanun ve ek Kanun! 677} r K O, t Atatürk - Anıt Kabri inşaatına dair Kanun ve ek Kanun 55oJ \ r 5602 rapıılama Kamum 5642 Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutların büyütülmesi hakkındaki Kanıma ek Kanun 5775] 6192 ( 6237 f Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair' Kanun 5970 Ankara'daki Kızılay Hastanesinin satınalınması hakkında Kanun fil5)qi Yeni Radyo istasyonlarınım kurulması ve Ankara Radyo istasyonunun 6588^ ^eys î Y e takviyesi için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakj kında Kanun 6147 İstanbul ve İzmir'de birer ceza evi yaptırılması için gelecek yıllara seçici taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun

224 No III Kanun No. " ' İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti idaresi hakkında Kanun 6181 İltisak ve kavuşak hatları inşaatına dair- Kanun 6059? Doğu vilâyetlerimizde kurulacak (Atatürk Üniversitesi) inşaatı için gele- 6373J cek yıllara sari taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun 6409 Tavas kazasının heyelana mâruz Kale nahiyesinin yerinin değiştirilmesi hakkmda Kanun 6538, İstanbul Kapalıcarşısımn tamir ve ihyası hakkında Kanun 6589 Türkiye Büyük Millet Meclisi binasiyle müştemilâtının tefriş ve tezyin işleri için senelere sâri taahhüde girişilmesi, hakkında Kanun 6591 Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon/da bir üniversite kurulması hakkmda Kanun 6595 Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir üniversite kurulması hakkmda Kanun 6596 Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair Kanun 6601 Kozlu - Ereğli Hattı ile Armutçuk şube hattı inşası için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkmda Kanun 6602 Demiryolları ve Limanlar inşaatı için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkındaki Kanun ve Eki Kanunlar 6683 Gerze yangınından. Lüleburgaz ve İnece'de su baskınından zarar görenlere yapılacak yardım hakkında Kanun 6805 Ankara'da İstatistik Umum Müdürlüğü binası, yaptırılması için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında Kanım 6746 Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne. Eskişehir, Kırklareli, Konya ve Denizli vilâyetlerinde yılında tabii âfetlerden zarar görenlere yapılacak yardım hakkında Kanun

225 No III F - CETVELİ Bütçe Kanunu : Madde 6 [Maliye Vekâleti Bütçesinin 460 nci bölümüne konmuş olan ihtiyat tahsisatının aktarılabileceği tertipler] 1. Mahkeme harçları 2. Mahkeme ilâmiyle borç gerçekleşmiş tertiplerden tahsisatları kalmıyanlar 3. Geçen yıl borçları tertipleri 4. Eski yıllar borçları tertipleri M - CETVELİ Bütçe Kanunu : Madde 8 [Pansiyoner öğrencilerden alınacak ücretler] Maarif Vekâleti Okulun adı Lira Okulun adı Lira Adana Erkek Lisesi 900 İzmir Atatürk Lisesi 900» Kız 900» Kız 900 Afyon» 750 Kars» 750 Antalya» 750 Kastamonu 750 Aydın 750 Kayseri 750 Balıkesir» 900 Konya» 750 Bursa Erkek» 900 Kütahya» 750 Bursa Kız» 900 Manisa 750 Çanakkale 750 Maraş 750 Denizli» 750 Niğde 750 Diyarbakır Ziya Gökalp 750 Sivas 750 Edirne» 750 Trabzon» 750 Erzurum» 750 Yozgad 750 Gazianteb» 750 Bilecik 750 İstanbul Erkek» Bolu 750» Çamlıca Kız» İzmir - Buca Ortaokulu 900» Erenköy Kız Yalvaç Ortaokulu 750» Galatasaray» Ankara Ismetpaşa Kız Enstitüsü 750» Haydarpaşa» İstanbul Kadıköy Kız Enstitüsü 750» Kabataş j Erkek sanat enstitüleri ve erkek orta sa-» Kandilli Kız» 1 000! nat okulları 750» Vefa» i Ecnebi dil ile tedrisat yapa* iifi«tar 1 200

226 No III N - CETVELİ Bütçe Kanunu : Madde 9 [2005 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre okul pansiyonlarında 1957 yılı içinde kullanılacak ücretli memurlar ve hizmetliler kadrosu] Maarif Vekâleti Memuriyetin nev'i Aded Ücret Memuriyetin nev'i Aded Üeret Müzakereci Hastabakıcı » Yönetim memuru 2 225» »» » Aşçı (Yamağiyle beraber) » »» »»» » »»» » Hizmetliler Doktor 5 175» > » 7 130» > » Hademe

227 H CETVELİ Bütçe Kanunu : Madde 10 I. Yurt içi seyahatlerinde verilecek yevmiye (Madde 33) Yevmiye miktarı '/' ' }?/} Lira K. Büyük Millet Meclisi Reisi 75 Başvekil 75 Vekiller 50 Mebuslar 40 Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 50 Memur ve hizmetliler Aylık ve ücret tutarları lira olanlar 30»»» 875»» 26 50»» 750»» 22 50»»» » 550» »» 475» 14 50»» »»» »»» 300» 9»»»»» * »»»» ve daha az olanlar 7 7 fi 50 Müfettişler ve yevmiyeleri bunlar gibi hesaplananlar (Madde 33 fıkra «b») Aylık ve ücret tutarları 750 lira olanlar 26 50»»» 625»»»»» 550»» »» 17»»» 400» ve daîba a; s lanlar 15

228 No, III II - Yurt dışında yapılacak seyahatlerde verilecek yevmiye (Madde 34) Yabancı memleketlerde yapılacak daimî vazife seyahatleriyle muvakkat vazife seyahat ve ikametlerinde memur veya hizmetliye ödenecek yevmiyeler için İcra y eklileri Heyetince tesbit olunacak miktarlar! Yukardaki I numaralı kısmın A işaretli bendinde yazılı olanlar için yurt içi yevmiyelerinin en çok 3 misli Aylık ve ücret tutarları lira olanlar için yurt içi yevmiyelerinin en çok 4 misli. Aylık ve ücret tutarları 875 ve 750 lira olanlar için yurt içi yevmiyelerinin en çok 4,5 misli Aylık ve ücret tutarları 625 ve 550 lira olanlar için yurt içi yevmiyelerinin en çok 5 misli Aylık ve ücret tutarları 475 lira olanlar için yurt içi yevmiyelerinin en. çok 5,5 misli Aylık ve ücret tutarları 400 lira olanlar için yurt içi yevmiyelerinin en çok 6,5 misli Aylık ve ücret tutarları 350 lira olanlar için yurt içi yevmiyelerinin en çok 7 misli Aylık ve ücret tutarları 300 lira olanlar için yurt içi yevmiyelerinin en çok 7,5 misli Aylık ve ücret tutarları 250 ve 225 lira olanlar için yurt içi yevmiyelerinin en çok 9 misli Aylık ve ücret tutarları 200 lira ve daha az olanlar içdn yurt içi yevmiyelerinin en çok 10 misli olabilir. III - Yurt içinde yer değiştirme masrafı (Madde 45) Kilometre veya deniz mili başına verilecek miktar '. r, Aile <efra- Şahısları dından her için biri için 1. Aylık veya ücret tutarları 475 lira veya daha fazla olanlar 20 kuruş 5 kuruş 2. Aylık veya ücret tutarları 475 liradan az olanlar 15» 5»

229 No. 693T III IV - Fiilen arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminat (Madde 50) [1] SAYILI CETVEL Orman Umum Müdürlüğünün 50 nei maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkralarında gösterilen teknik memur ve hizmetliler Alacağı gündelik tazminat miktarı Maaşı Aylık tutarı Lira K [2] SAYILI CETVEL Harita Umum Müdürlüğü subay ve astsubaylarına, askerî ve sivil teknik memur ve hizmetlilere Maaş veya Tazminat Asli maaş ücret tutarı yevmiyesi Lira Lira Lira K

230 No III [S] SAYILI CETVEL Tazminat yevmiyesi Lira K nci maddenin 3 numaralı bendinde gösterilen tapu ve kadastro memur ve hizmetlileri a) Gezici kadastro hâkimleri b) Müdürler, teknisiyenler, kontrol memurları, fen âmir ve memurları, tasarruf azaları ve posta tapu memurları 7 00 c) Teknisiyen yardımcısı, fen memur muavinleri ve diğer memur ve daimî hizmetliler 5 00 d) Geçici hizmetliler nci maddenin 4 numaralı bendinde yazılı olanlar: a) Aylık veya ücret tutarı 625 lira olanlar b)»»»» 550»» 9 50 e)»»»» 475»» 8 50 d)»»»» 400»» 7 50 e)»»»» 350»» 6 50 f)»»»» 300»» 5 50 g)»»»» 250»» 5 00 h)»»»» 225 ve daha az olanlar nci maddenin 5 numaralı bendinde yazılı olanlar: a) Aylık veya ücret tutarı 875 lira olanlar b)»'»»» 750»» e)»»»» 625»» d)»»»» 550»» e)»»»» 475»» 8 50 f)»»»» 400»» 7 50 g)»»»» 350»» 6 50 h)»»»» 300».» 5 50 i)»»»» 250» ve daha af ağı olanlar 5 00 V sayılı Kanun mucibince verilecek harcırah (Madde 58).:' ':., Senelik! ' - v- ' Lira Harcırah Kanununun 58 nci maddesinde j&mlî olanlar 9 ÖÖÖ

231 No L - CETVELİ 1. IÎI Bütçe Kanunu : Madde 11 (1957 Bütçe yılı içinde kullanılmıyacak memur kadroları iye Meclisi D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş D. Memuriyetin nev 'i Aded Maaş Daire Müdü rl ü ğii 11 Tamirat, memuru 1 30 Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü Umum Müdürlük 6 Şube müdürü * > (İhtisas yeri) Raportör Raportör (İngilizce veya Fransızca bilir) Memur Mütercim (ingilizce veya Fransızca bilir) Mütercim 8 > Ankara Radyosu Müdürlüğü 5 Yüksek mühendis veya mühendis (İhtisas yeri) 2 6 > > * 1 İstanbul Radyosu Müdürlüğü 8 İdari işler şefi Umum Müdürlüğü 14 Memur 45 15! Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 12 Asistan VİLÂYETLER

232 No Diyanet İşleri Reisliği 1. III D. Memuriyetin nev 'i Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 12 înaam - Hatip 13»» İman» - hatip 400 Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü VİLÂYETLER 7 Arazi kadastrosu müdürü K on trol meni uru Grup tapu sicil müdürü »» Kontrol memuru Kadastro teknisiyeni > > »» Kontrol memuru »» Tetkik» Tek n i s i v eı t yard ı mcı sı Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü MERKEZ 7 Hukuk müşaviri raportörü 5 Mühendis (İhtisas yeri) 60 Mimar Fen memuru»» Adliye Vekâleti MERKEZ VİLÂYETLER 9 Mütercim 4ü İcra memurları Vilâyet ve kumandanlık maha- 8 Müdür 10 Mümeyyiz 11 Memur 13» Seferberlik Müdürlüğü ü kim şubesi müdürü 1 80 Vilâyet ve kumandanlık rnahakim şubesi müdür muavini 1 70 Vilâyet ve kumandanlık mahakim şubesi kâtibi 1 20 Hâkim namzedi 77 30

233 No Dahiliye Vekâleti 1. III D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş j D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş Seferberlik Müdürlüğü MERKEZ 2 Müsteşar Hukuk müşavirliği 14 Kâtip 1 15 Mahallî İdareler Umum Müdürlüğü 6 İtfaiye mütehassısı Kâtip Kâtip 14» Kâğıt İşleri Müdürlüğü Gereç Müdürlüğü Kâtip Kâtip Kâtip 14 > Nüfus İşleri Umum Müdürlüğü VİLÂYETLER 14 Nahiye tahrirat kâtibi Emniyet Umum Müdürlüğü MERKEZ 11 8 öğretmen Hekim 6 Şube müdür muavini İstanbul Polis Okulu dâhiliye 7 S. 3. emniyet müdürü o 60 müdürü 1 40 İ3 Nezarethane memuru S. 3 emniyet müdürü S. 4. muamelât > S. 1 emniyet âmiri S. 5. muamelât memuru S. 2» Müdürü 8 Malî polis mütehassısı Başkomiser öğretmen » » » muavini » 5 4i) 11 Polis memuru > »» Hariciye Vekâleti?.? i 9 Seferberlik müdürü MUşavır 2 80 ; 4 T! I, I 1 0 % 3 5

234 No Maliye Vekâleti 1. III D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş MERKEZ özel Kalem Müdürlüğü VİLÂYETLER S Seferberlik müdürü » şefi Memur 1 25 Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürlüğü 10 Birinci mümeyyiz İkinci mümeyyiz 1 30 Muhakemat Memurları 5 Muhakemat müdürü Bölge muhakemat müdürü 4 80 İstanbul Borsası ve Osmanlı Bankası Komiserliği Muhasebat Umum Müdürlüğü Menkul Kıymetler Müdürlüğü 12 Mülki saymanlık memuru »» :» 7 20 Elçilikler Maliye Müşavirliği 5 Müşavir Memur îkinci mümeyyiz 1 30 Kambiyo ve Nukut Müdürlüğü 11 İkinci mümeyyiz 1 30 Maarif Vekâleti 6 Uzman MERKEZ Yayın Müdürlüğü VİLÂYETLER 70 6 öğretmen 7» 8 > 9» 9 Asistan 11» Riyaseticumhur Filârmonik Orkestrası 5 Âza İlkokullar İstanbul Teknik Okulu öğretim Heyeti 5 öğretmem 7 80 Başöğretmen Ücret

235 No III Nafıa Vekâleti Memuriyetin nev'i Aded Maaş i). Memuriyetin ııev 'i Aded Maaş MERKEZ 13 Sipariş memuru 1.3 Ayniyat hesap memuru Müfetiş 10 Şef Teftiş Heyeti Demiryollar ve Limanlar İnşaat Dairesi Demiryollar İnşaat Fen Heyeti 6 Yüksek mühendis ş> > veya yüksek mimar Yüksek mühendis veya yüksek 1 60 mimar Etüd ve İstikşaf Fen Heyeti 9 Baş fenmemuru 1 40 Yapı ve imar işleri Dairesi Proje Bürosu 9 Ressam 2 40 Tesisat Bürosu 7 Kalorifer mütehassisi 9 Tesisat ressamı 12 Muamelât memuru 13 > > Bayındırlık Muamelât Kısmt Şirket ve Müesseseleri Dairesi Fen Heyeti 5 Elektrik mühendisi (yüksek mühendis veya. mühendis) İhtisas yeri 5 Yüksek mühendis (!»» Malzeme Fen Heyeti Tarife Hesap Tetkik Heyeti 6 Yüksek mühendis 1 70 Limanlar İnşaat Fen Heyeti 6 Murakıp 10 Şef Desinatör 1 40 Muamelât ve İstimlâk Müdürlüğü 11 Memur Memur 8 Tetkik şefi 8 Kontrol şefi Muamelât Müdürlüğü Tetkik Müdürlüğü 8 Müdür muavini Memur Şef 12 Memur Zatişleri Müdürlüğü okullar bürosu Demiryollar Fen Heyeti Hukuk Müşavirliği 9 İstimlâk müfettişi 1 10» fen memuru 1 10 Ressam 1 10 Kâtip Hukuk müşavir muavini Neşriyat Müdürlüğü 5 Müdür 70 80

236 No D. Memuriyetin nev'i 667 Aded Maaş )). Memuriyetin nev'i 1. III Aded Maaş 12 Memur 13 Kâtip 9 Müze memuru 9 Mütercim 8 Müdür 10 Şef 10 Fen memuru i 3 Memur 13 Kâtip Seferberlik Müdürlüğü Evrak Müdürlüğ il VİLÂYETLER Demiryollar ve lâmanlar İnşaat Başmüdürlükleri 5 Şube mühendisi (Yüksek mühendis) Kısım mühendisi (Yüksek mühendis) İstimlâk baş fen memuru Kısım mühendisi (Yüksek mühendis veya mühendis) Kısım şefi İstimlâk kısıra şefi İstimlâk fen memuru Fen memuru Ressam (İhtisas yeri) Ressam Başkâtip 1 40 Ambar kâtibi 2 30 Nafıa şirket ve müesseseleri komiserlikleri Yap\ ve İmar İşleri Reisliği 12 Fen memuru veya deeinatör 95 6 Komiser 7» 12 Kâtip 3 70 I İktisat ve Ticaret Vekâleti Ekonomi Kısmı 7 Sanayi kontrolörü »» 6 50 Tetkik Kurulu Reisliği 6 Raportör Uzman» SO 6 Şube müdürü Şube müdür muavini Ressam > IIukuk Müşavirliği Birinci hukuk müşaviri > 3 Ressam 1 Küçük Sanat İşleri Umum Müdürlüğü Küçük sanat başmüfettişi 1 > > müfettişi 1 Şube müdür muavini 2 Ressam Sanayi İşleri Umum Müdürlü ğü Maden İşleri Umum Müdürlüğü 8 Şube müdür muavini Mühendis Sanayi başmüfettişi o 90 6» <* s i» müfettişi o » 4 60 o >> 70 7 Ressam !»»

237 No İti D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 5 Müdür 3 Ressam Yaytn Müdürlüğü Şube müdürü 8 Raportör Standardizasyon Müdürlüğü Seferberlik Müdürlüğü 6 Müdür Müşavir 8 Raportör Seferberlik Müdürlüğü 8 Müdür Kâğıt İşleri Müdürlüğü Diğer Merkez memurları 10 Birinci sınıf mümeyyiz 11 Mümeyyiz 12 Memur Müdür Konjonktür ve Yaytn Müdürlüğü 8 Raportör. 1 Merkez dairelerinin müşterek memurları 10 Mümeyyiz 1 11 İnceleme memuru VİLÂYETLER 4 Bölge ekonomi müdürü 5»»» 5»»» muavini (İstanbul) 6»»» muavini 10 Birinci mümeyyiz Ticaret Kısmı Teşkilâtlandırma Umum Müdürlüğü 5 Müşavir VİLÂYETLER 5 Mmtaka ticaret müdürü 1 6»»» 2 7 Raportör 2 8» 5 11 İnceleme memuru 1 12 Memur 1 13» 4 8 Başkontrolör, kontrolör yardımcısı veya kontrolör

238 No III Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 1). Memuriyetin nev'i Aded Maaş MERKEZ Sıtma Savaş Umum Müdürlüğü 5 Mütehassıs tabip 1 80 Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Müdürlüğü Umum 5 Umum müdür muavini (tabip) 1 80 Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Serom Çiftliği 5 Müdür 6 Taran mütehassısı 6 Veteriner 11 Hayvan sağlık memuru 10 Ayniyat mutemedi 12 Mubayaa memuru 12 Ambar memuru 13 Kâtip İdare tabibi Yönetim memuru Mutemet ve satmalma memuru Ambar memuru Depo * Kâtip Dosya memuru 1 20 Sağlık Memurları Okulu 7 Müdür öğretmen Yardımcı öğretmen Mutemet ve satmalma memuru 1 20 Doğum ve çocuk bakım evleri 7 Doğum mütehassısı (Köy ebe mektepleri için) 9 60 Sıtma Savaş Bölge reislikleri Kinin Komprime ve Ampulleri 8 Teknisiyen VİLÂYETLER İmalâthanesi Sıtma Savaş tabibi Seyyar sıtma hastahaneleri 13 Sağlık memuru 5 20 Sağlık memurları \ E rengi Savaş kurulları 12 İkinci sınıf sağlık memuru 13 Üçüncü >»» 14 Diplomasız» > Sıhhat İşleri Kâtipleri Gezici sağlık memuru Trahom Savaş kurulları 14 Sağlık memuru Üçüncü sınıf kâtip Hemşireler 5 Müdür Yatılı Tıp öğrenci (Ankara) Yurdu 80 7 Hemşire » » » 20 30

239 No Ziraat Vekâleti 1. III D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş Zatişleri Müdürlüğü Pamuk îşleri Müdürlüğü 14 Kâtip daktilo 3 15 Merkez Kuruluşu Levazım Müdürlüğü 13 Kâtip Kâtip 1 20 Seferberlik Müdürlüğü Pamuk isleri Müdürlüğü 5 Müdür 1 80 Vilâyetler Kuruluşu 10 Şef îkinci sınıf kontrol memuru Grafik memuru Üçüncü sınıf kontrol memuru Kâtip Grafik memuru 1 15 Münakalât Vekâleti MERKEZ 7 Hukuk müşaviri yardımcısı Müşavir Memur» Başmüşavirlik Ö?M Kalem Müdürlüğü özlük İsler ve Kütük Müdürlüğü Uzman 13 Memur Tarife ve Ticaret Dairesi Reisliği Liman ve Denizişleri Dairesi 12 Memur 1 80 I 20 nsliği Memur» Kâtip Memur 13. Kâtip Levazını Müdürlüğü Şef Memur Seferberlik Müdürlüğü Tayım Müdürlüğü Mera u r.13 Kâtip Kâğıtişleri Müdürlüğü Tercüman Kâtip VİLÂYETLER Hukuk 3 ncü hukuk müşaviri Müşavirliği nci sınıf liman başkanı 10 1 nci sınıf denet memuru 13 Memur

240 No III D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 6 2 nei sınıf uzman 7 3 ncü > > 5 4 ncü»» Gemi S ör v ey Kurulu Komiserlik 6 Demiryolu komiseri Yüksek Denizcilik Okulu (Öğre tim Şub esi) 4 Tatbikat gemisi kaptanı o G »» birinci zabiti 1 80»» başmakinisti 1 80» ikinci makinisti 1 70»» levazım şefi 1 35» sağlık memuru 1 35 işletmeler Vekâleti Dam.pnanhk 6 Raportör 1 70 İşletmeler Dairesi Reisliği 6 Raportör Raportör 7 Ressam Etüd ve Plân Kurulu Reisliği \

241 No III O - CETVELİ Bütçe Kanunu : Madde 12 [Ordu ihtiyacı için Millî Müdafaa mükellefiyeti yolu ile alınacak hayvanların asgari beden ölçüleri ve ortalama fiyat cetveli] Yüksekliği G röğüs çevresi Ortalama Hayvanın hizmeti Nev'i Mt. Mt. fiyat lira Süvari sâf bineği Beygir 1,43 1, Topçu bineği» 1,40 1, Diğer binekler» 1,38 1, Sahra topçu koşumu (dip ağırlığı en aşağı 500 kilo)» 1,55 1, Dağ top koşumu Katır 1,43-1,50 1, Süvari makineli tüfek koşumu Beygir 1,35 1, Nakliye koşumu» 1,30 1,47 582»» Katır 1,30 1, Makinelitüfek koşumu Beygir 1,30 1,45 575»» Katır 1,30 1, Mekkâri Beygir 1,30 1,42 514» Katır 1,30 1, Top koşumu mandası 683 Top koşumu öküz 645 Araba koşumu öküz 503 Deve 855 Eşek 212

242 No P CETVELİ 1. IİI Bütçe Kanunu : Madde 12 [Motorlu taşıtlar ortalama alım değerleri] Motorlu aracın ismi Ortalama fiyat lira Motorlu aracın ismi Ortalama fiyat lira 2,5 tonluk kamyon /4 tonluk jeep otosu Özel tip tonluk pikap otosu Anbulans tonluk kamyon Canlı araç (Treyler) Kamyon kurtarıcı M-24 tankı # Çeşitli binek M-36» Seyyar tamirhane M-32 tank kurtarıcısı Cer otosu Diğer tanklar Traktör M-7 tank özel tip M-47» Motosiklet Zırhlı oto Römork Topçu uçağı

243 No III R - CETVELİ Bütçe Kanunu : Madde 13 [Masraf fasıllarından yapılacak harcamalara ilişkin formül] Fasıl 201 Maaşlar Madde 11 Merkez memurları maaşı Madde 12 Vilâyetler memurları maaşı İşten el çektirilenlerin maaşları bu tertipten, ödenir. Teşkilât kanunlarındaki hükümlere veya Memurin Kanununa ek 5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesine istinaden merkez memurlarından kadrosiyle vilâyetlerde çalıştırılanların maaşları vilâyetler memurları maaşı tertibindeki ödenekten, vilâyetler memurlarından merkezde.çalıştırılacakların maaşları da, merkez memurları tertibindeki tahsisattan ödenir. Millî Savunma ve Jandarma bütçelerinde açık maaşları da bu tertipten ödenir sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat da bu tertipten ödenir. Askerî personel hariç. Madde 21 Merkez memurları açık maaşı Madde 22 Vilâyetler memurları açık maaşı Vekâlet emrine alrnanjlarm maaşları. Kadro yönünden açıkta kalanların maaşları bu tertipten ödenir sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat da bu tertipten ödenir. Fasıl 202 Ücretler Madde 11 Merkez memurları ücreti Madde 12 Vilâyetler memurları ücreti Teşkilât kanunlarındaki hükümlere göre merkez memurlarından kadrosiyle vilâyetlerde çalıştırılanların maaşları vilâyetler memurları ücreti, tertibindeki tahsisattan, vilâyet memurlarından merkezde çalıştırılacakların ücretleri de merkez memurları ücreti tertibinden ödenir sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat da bu tertipten ödenir. Madde 21 Merkez hizmetlileri ücreti Madde 22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti Teşkilât kanunlarında mevcut hükümlere göre, merkez hizmetlilerinden vilâyetlerde çalıştırılanların ücretleri vilâyetler hizmetlileri ücreti tertibinden, vilâyetler hizmetlilerinden merkezde çalıştırılanların ücretleri de merkez hizmetlileri tertibinden ödenir sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat da bu" tertipten ödenir. -. Fasıl 203 eçici hizmetliler ücreti Madde 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti Madde 12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti İnşa edilmekte olan yeni Meclis binasının bahçe amelesiyle işçilerinin ücretleri de bu tertipten ödenir. (Büyük Millet Meclisi). N 6211 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat da bu tertipten ödenir.

244 No III Fasıl ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Madde 11 Merkez memurları çocuk zammı Madde 12 - Vilâyetler memurları çocuk zammı Maaş ve ücretlerdeki kadroya ait hüküm aynen bu tertipler için de uygulanır. Madde 21 Merkez memurları doğum yardımı Madde 22. Vilâyetler memurları doğum yardımı Maaş ve ücretlerdeki kadroya ait hüküm aynen bu tertipler için de uygulanır. Madde 31 Merkez memurları ölüm yardımı Madde 32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı Maaş ve ücretlerdeki kadroya ait hüküm aynen bu tertipler için de uygulanır. Normlarına göre - kırtasiye tertibine giren her çeşit, kâğıtlar Sünger kâğıtları Karbon kâğıtları Fasıl 301 Merkez daireleri büro Madde 10 Kırtasiye Fasıl 302 Vilâyeltler büro Madde 10 Kırtasiye Milimetrelik kâğı tlar Mumlu kâğıtlar İmza kartonları Dosya gömlekleri Musannifler Klasörler İler çeşit kurşun ve renkli kalemler Kalem uçları Tirilin Çelik imza kalemi Kalem sapları Her çeşit mürekkepler Korenkting (Mumlu kâğıtta yazı tashihi için) Cetvel tahtası Her çeşit ve her boy zarflar Bloknotlar ve bloknot mahiyetindeki el defterleri, kartvizit kâğıtları, etiketleri Hesap makinesi kâğıdı Kartonlar Süngeri ik ve süngeri - Zarf açacağı - < İğne Raptiye Harita çivisi Mürekkep, kurşun kalem ve makine lâstikleri Zamk, kola ve fırçaları Raptiye makinesi teli İstampalar Mühür mumu Tebeşir Evrak ve kırpıntı sepetleri Yazı, liesap, teksir ve benzeri makinelerin yağ ve fırçaları Ya/.ı makinesi şeritleri Harita muşambası Yukarda yazılı olanların benzerleri Bunların nakil ve anbalâj ücretleri İlân ücretleri Masa ve camları Koltuk ve kanepe Sandalye Minder Fasıl 301 Merkez daireleri büro Madde 20 ' Döşeme Fasıl 302 Vilâyetler büro masraf lan Madde 20 Döşeme Dolap Etajer Paravana Abajur

245 No III Gece lâmbası Sumen Sigara tablası Masa takvimi altlığı Halı ve masa örtüleri Yer muşambaları Masa muşambaları ve örtüleri Paspas Perde Vantilatör Masa lâmbası Korniş Duvar ve masa saatleri Kasa Sandık Kalem açma makinesi Evrak dolabı Kütüpane Evrak çantası Masa zili Tampon Kâğıtlık Bahçede, iş yerlerinde kullanılan aletler Fasıl 301 Merkez daireleri büro Madde 30 Demirbaş Fasıl 302 Vilâyetler büro Madde 30 - makine ve Makas Yazı, cetvel, hesap, teksir ve pedal makineleri Buz dolapları Kesim ve çerçeveleri Tablo Radyo Güneşlik Yemek, çay, içki ve kahve takımları Elçilik ve daimî delegeliklerce misafirlerin ağırlanmasında kullanılacak eşya Yukarda yazılı olanların benzeri olup çalışma yerlerinin tefrişi için tedarik edilecek eşya bedeli Bu tertibe dâhil eşyanın nakil ücretleri Bu tertibe dâhil eşyanın tamir bedelleri İlân ücretleri Demirbaş Fasıl 301 Merkez daireleri büro Madde 40 Öteberi Şehir suyu bedeli İçme suyu bedeli Ayrıca masraf tertibi olmryan ilânlara ait ücretler Hamal ücreti Toz bezi, cilâ ve temizlik maddeleri Bayrak Ödenebilecek ayrı tertibi bulunmadığı halde bilir kişi ücretleri Resmî mühür ve damgalar Tohum, fide, fidan, gübre Bu tertibe dâhil maddelerin nakil Fasıl 302 Vilâyetler büro Madde 40 Öteberi Yazı takımı, hokka veya mürekkepli kalemler Zımba makinesi Numaratör Soba Lüks lâmbası Gaz lâmbası Fener Kâğıt kıskacı Yukarda yazılı olanların benzerleri olup hizmetin ifasının zaruri kıldığı eşya ve vasıtalarla yangın söndürme cihazları da buradan alınır. Bu tertibe dâhil eşyanın tamir bedelleri ve ilân ücretleri., Binaların bahçelerinde muvakkaten çalıştırılan işçi yevmiyeleri ve bahçe tanzim bedelleri 2651 sayılı Kanun gereğince inzibat erlerine maktuan verilecek paralar Su saati bedeli Yukarda yazılı olanların benzeri sair masraflar Bir yıl kullanılan duvar ve masa takvimleri Baca ve lâğım temizleme ücretleri Soba kurma ve temizleme Teneke, küp, kova, ibrik, ölçek, huni, testi, bar* dak, sürahi, kilit, anahtar, menteşe, kapı tokmağı

246 No III Çivi, vida Çeşme muslukları Yer ve tavan fırçaları Çuval Süpürge Müstacel ahvalde kullanılmak üzere alman sağlı!k malzemesi ve ilâç bedeli Ayrıca tertibi bulunmadığı ahvalde tören Ayrıca tertibi bulunmadığı ahvalde misafirlerin izaz, ikram, buket ve çelenk Kalaycı ücretleri 500 lirayı geçmiyen sıva, badana, küçük tamir Fasıl 301 Merkez daireleri büro Madde 50 Aydınlatma Fasıl 302 Vilâyetler büro Madde 50 Aydınlatma Bürolarda istihlâk olunan her çeşit elektirik cere-. yan bedeli "Aydınlatma maksadiyle kullanılan petrol ve havagazi bedeli Ampul Mum Lâmba şişesi ve fitili.lüks lâmbası şişesi ve gömleği Fasıl 301 Merkez daireleri büro Madde 60 Isıtma Fasıl 302 Vilâyetler büro Madde 60 Isıtma Isıtma maksadiyle kullanılan odun, her çeşit kömür, petrol, mazot, havagazı ve sair yakacak mevat bedeli. # Fasıl 303 Basılı kâğıt ve defterler ve zil tesisatı ile pencere ve kapı camları masbütçelerde rafları Ayrıca tertibi bulunmıyan nakil Hasır bedelleri Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtımızda çalıştırılan hizmetlilere bulundukları memleketin kanun ve âdetlerine göre iş veren sıfatiyle verilmesi gereken sigorta primleri, tazminat, ikramiye ve benzeri paralar Diyanet işlerinin mevlût, mukabele ve buna mümasil harcamalar, mahya kurma, mahya proje ve müsabaka Elektrik ve havagazi saati bedeli Ayrıca onarma tahsisatı bulunmıyan dairelerin aydınlatma maksadiyle kullandıkları elektrik ve havagazı tesislerinin yapım ve onarımı Aydınlatma işlerinde kullanılan makinelerin petrol, benzin, mazot, yağ, odun ve kömür paraları Bu tertibe dâhil eşya ve maddelerin nakil, Kaloriferlerin işletme malzemesi ve 500 liraya kadar kalorifer tamirleri Bu tertibe dâhil maddelerin nakil ücretleri. Bu tertibe dâhil maddelerin ilân ücretleri. Evrak ve defterlerin mubayaa, yaptırma ve cilt Resmî dairelerce bastırılan antetlerin baskı üeücret ve ret ve Normlarına göre bu tertibe giren kâğıtların Harita kâğıtları ve benzerleri nakil ücretleri ve mubayaası. ambalaj ilân ücretleri. Fasıl 304 Posta, telgraf ye telefon ücret ve Posta ve telgraf ücretleri Ecnebi memleketlerdeki teşkilât memur ve hizmetlilerinin maaş ve ücretleriyle her nevi bü- o nın, harcırahlar ve katılma paylarının harice gönderilmesin ; icabında geri getiril-

247 no. mt 678 l.îît meşine ve konsolosluklarca gönderilen varidatın ve sair paraların getirilmesine mütaallik her türlü banka ve bunların gerektirdiği posta ve telgraf ücretleri de bu maddeden ödenir. Fasıl 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve Telefon Telefon abone ve mükâleme bedelleri. Telefon tesis masraf ve ücretleri (yeni inşa edilen binalarda inşaat tertibinden ödenebilir.) Telefon tesisatı onarma. Telefon makinesi mubayaa bedeli (yeni inşa edilen binalarda inşaat tertibinden ödenir). Telefon santralı mubayaa ve tesis bedeli (yeni inşa olunan binalarda inşaat tertibinden ödenir). Bilûmum gayrimenkullerin kira Fasıl 305 Kira bedeli Madde 11 Merkez Madde 12 Vilâyetler bedelleri, mukaveleleri gereğince ödenecek diğer masraflar Fasıl 307 Harcırahlar Madde 20 Muvakkat vazife harcırahı Yurt içindeki vazife harcırahları * Terfi ve ordu sicil yönetmeliğine veya hususi emirle muayene ve imtihan için celbolunacak askerî personelin harcırahları bu tertipten ödenir. Daimî vazife ile ecnebi memleketlerde bulunan personelin muvakkat vazife harcırahları Ayrıca devir ve teftiş harcırahı bulunmıyan bütçelerde müfettişler dışındaki memurların devir, teftiş ve tahkikat için gerekli harcırahları Madde 40 Ecnebi memleketler harcırahı Kongre ve konferanslarda 4489 sayılı Kanuna göre staj için gönderilenlerin dışında, muvakkat bir vazife ile veya inceleme maksadiyle, ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları bu tertipten ödenir. Madde 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka ' masraflan Hakiki tahsisat veya günlük ücretle çalıştırılmak suretiyle veya muayyen bir hizmetin ifası zımnında Türkiye'de çalışan ecnebi uzman, öğretmen, orkestra şefi, virtüöz, solistlere- sözleşmeleri gereğince verilecek ücretlerle, memlektimize geliş, dönüş ve memleket içinde seyahat harcırahları ve anlaşmaları gereğince ödenecek sair da bu tertipten ödenir. Fasıl sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Madde 11 Merkez Madde 12 Vilâyetler 201 nci bölümün kadroya ait hükmü aynen uygulanır. Tebdilhava maksadiyle gönderilen subay ve askerî memurların harcırahları bu tertipten ödenir.

248 Her nevi akar yakıt ve yağlar Lâstiklerin yenilenmesi Plâka resmi Mevcudolduğu takdirde radyo abone ücreti Diğer vergi Ve resimler Patinaj zinciri Temizlik malzemesi 679 1,10.195^ Fasıl 309 Taşıt - İşletme Onarma İşletmede sayılanlar dışında kalan bilcümle masraflar bu tertipten ödenir. Ziyafet ve ağırlama "*. Fasıl 403 Temsil Bilet, buket ve çelenk ücretleri. - Resmî işler için özel başvurmalara mektup veya telgrafla verilecek cevap bedeli Misafirlere ikram edilecek her nevi yiyecek ve içecek bedelleri Ecnebi misafirlere hâtıra kabilinden verilecek hediye bedelleri Ecnebi misafirler için kiralanacak nakil vasıtaları ücretleri Kurum ve derneklere yapılacak yardımlar Madde 20 Ziyafet (İktisadi İşbirliği) Madde 30 Ecnebi elçilerle konukları ağırlama (Hariciye) Madde 40 Konut (Büyük Millet Meclisi) Ecnebi misafirler dolayısiyle kiralanacak nakil vasıtaları ücretleri de bu tertipten ödenir. Dışişleri Köşkünün bahçe ve onarma, köşk hizmetlilerinin yiyecek da bu tertipten ödenir.. i >.. : Ecnebi elçilerle konukların ağırlanması ile ilgili bütün masraflar. Riyaset konutunun aydınlatma, ısıtma, telefon, havagazı, şehir suyu bahçe bu tertipten ödenir. Fasıl 407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar Madde 30 Geriverilecek paralar Madde 40 Mahkeme harçları Cari yıl hariç olmak üzere evvelki yıllarda fuzulen varidat kaydolunan paralar bu tertipten ödenir \.-.r-<. Mahkemelere ve icra daireleriyle Şûrayi Devlet, itiraz ve temyiz komisyonlarına ödenecek hare, resim, vergi ve her türlü masraflar, hakem, ilân ücretleri, umumi bütçeye giran daireler içim ve karşı olarak açılan dâvaların ve icra kovuşturmalarının gerektirdiği her türlü masraflar, üzerine sonuçlanan dâvalarda ilân ve diğer tarafa ödemek ödevi yüklenilen mahkeme. Fasıl 409 Muayyenat Madde 10 Tayınat Kanun, nizamname ve yönetmeliklerine göre iaşesi icabedenlerin yiyecek maddelerinin satmalma, imal, istihsal, muayene ve tahlil, muhafaza ve tevzi masraflariyle bu maksatla alınacak zarflar, bunların onarma, sigorta, :

249 No III Gıda maddelerinin tecrübe ve tatbikat Etlik hayvanların bakımı ve barındırma ile çoban ücret ve Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılaeek taşıma Ekmek ve yemek pişirme işlerinde kullanılacak makine, alet, edevat ve tesisat bedelleriyle, tamir İaşe yapan birliklerin bilûmum su sarfiyatı bedelleri. Fırın, mutfak, kiler ve bulaşıkhanelerin liraya kadar olan küçük tamirleri. Lüzumu halinde kullanılacak aşçı, hamurkâr, pişirici ve işçilerin gündelikleri ile sigorta prim ve tazminatları Kabların kalay ücretleri veya kalayları yapılmak için alınacak malzeme bedeli ve kabların temizliği ile ilgili sair masraflar Köpeklerin iaşesi ve hayvanlara verilecek tuz bedeli Hususi kanunlara göre personele verilecek tayın bedelleri îmal edilmiş ekmek alındığı takdirde ekmek odunu. Bu madde ile ilgili ilân ücretleri Yemek masa, sıra, tabure, sandalye ve yiyecek maddelerinin muhafazasına mahsus dolap ve raflar ile sıra ve masa örtüleri imali, satmalma ve onarmaları Memleketlerine tedavi maksadiyle tebdilhava için gönderilen eratın 1111 sayılı Kanunun 78 nci maddesi gereğince fiilî hizmetlerine mahsubedilen müddet kadar (yani âzami 3 ay) 2717 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden yiyecek istihkakları Madde 20 Yem Kanun, nizamname ve yönetmeliklerine göre iaşe edilmesi icabeden hayvanlar (Tayinattan alındığı cihetle tuz hariç) için gereken bütün maddelerin satmalma, imal, istihsal, muayene, muhafazası ile bu maksatla alınacak zarflar ve bunların onarma ve sigorta Yem maddelerinin tecrübe ve tatbikat Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında taşıma Mera ve çayırların kira bedelleri Kırma, ezme, temizleme, biçme, balya yapma alât ve levazımı satmalma ve bunlarm kira bedeli ve onarma Yukardaki maksatlarla geçici olarak kullanılacak işçi gündelikleri ile sigorta, prim ve tazminatları Bu madde ile ilgili ilân ücretleri Madde 30 Yakacak, aydınlatma ve ısıtma ' Kanun, nizamname ve yönetmeliklere göre Devletçe iaşesi gereken kimselerle hayvanlar, askerî binalar, müesseseler, orduevi, askerî gazinolar ve rıhtımda bulunan gemiler için kullanılacak elektrik cereyanı bedelleri ile, tenvir, teshin, ekmek ve yemek pişirme (ekmek imal edilmiş olarak alındığı takdirde ekmek yakacağı da tayinattan ödenir) işleri için gerekli yakacak maddelerinin mangal, soba ve boruları ile teferruatının, lâmba, lüks lâmbaları, fener ve ampullerin satınalmması, istihsali, muayene ve saklanması için alınacak her türlü zarflar alet ve bunların onarma* hazırlama, dağıtma ve sigorta Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak taşıma masraf lan liraya kadar elektrik, havagazı ve kalorifer tesisat ve onarımı liraya kadar hamam ve çamaşırhane onarımı Hamam ve temizlik masraf ve ücretleri Er tayın bedelinin bu tertibe ait kısmı e ^ s ' Bu madde ile ilgili ilân ücretleri. - Memleketlerine tedavi maksadiyle tebdilhava için gönderilen eratın 1111 sayılı Kanunun 78 nci maddesi gereğince fiilî hizmetlerine mahsubedilen müddet kadar (yani âzami 3 ay) 2717 sayılı Kanunt göre tahakkuk eden yakacak istihkaklan

250 No III Fasıl 410 Askerî malzemeler Madde 10 Giyecekler Kanun, nizamname ve talimatnamelere göre Devletçe giydirilmesi gereken kimseleri ve sağlık kurumlarına giyecek ihtiyacı için lüzumlu maddelerin satmalmması yapma, işletme, temizleme, ambalaj, tevzi, muayene, saklama, hazırlama, onarma ve sigorta ile gümrük vergi ve resimleri. Giyeceklerin tecrübe ve tatbikat Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak taşıma, ambalaj ve tevzi, Giyecek maddelerinin imali ve sair işlerinde kullanılacak makine, vasıta, malzeme alımı ve tesisat ile bunların onarımı, Bu işlerde kullanılacak işçi gündelikleri ve sigorta, prim ve tazminatları ve talimat gereğince verilecek giyecek istihkakları, Muhtelif maksatlarla ecnebi memleketlere gönderilecek erlere icabında verilmesi gereken giyecek eşya ve malzemesi, Di'kimevleri ve giyecek ambarlarının elektrik sarfiyat bedelleri ile liraya kadar onarımları Bu madde ile ilgili ilân ücretleri. Madde 20 Teçhizat Kanun, nizamname ve talimatnamelere göre teçhizi gereken kimselerin sağlık kurumları, birliklerin ve levazım iş yerlerindeki kreşlerin teçhizatının gerektirdiği maddelerin alınma, imal, işletme, temizleme, ambalaj, tevzi, muayene, saklama, onarma ve sigortalarına lüzumlu masraflarla Gümrük Vergi ve resimleri Teçhizatın tecrübe ve tatbikat Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak taşıma, ambalaj ve tevzi Levazım ambar ve depoları ile levazım müesseseleri yangın söndürme alet ve cihazlarının satmalma ve onarımı Teçhizat maddelerinin imal ve sairesinde kullanılacak makine, alet, edevat ve tesisat, çamaşır ve bulaşık yıkama makineleri Sağlık kurum ve müesseselerinde ölenlerin teçhiz, tekfin ve defin Bu maksatlarla kullanılacak işçi ücretleriyle İş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları Ambarların elektrik sarfiyat bedelleri ile bin liraya kadar olan tamir bedelleri Bu madde ile ilgili ilân ücretleri Boru, trampet ve muzıka aletleri alım, onarım ve bakımı Bayrak ve sancak Madde 30 Muytabiye Her çeşit nalbandiye, muytabiye ile ahır ve tavla hizmetlerinin gerektirdiği vasıta ve malaemelerin alınma, imal, temizleme, ambalaj, tevzi, muayene, saklama, onarma ve sigorta masraflariyle Gümrük Vergisi resimleri Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak taşıma ve ambalaj Muytabiyenin tecrübe ve tatbik Bu işlerde kullanılacak malzeme ve vasıtalar karşılığı Kadrosunda nalbant bulunmıyan birlik ve kurum hayvanlarının nallama ücretleri Yukarıki işlerde lüzumunda kullanılacak işçi ücretleriyle; bunların sigorta, prim ve tazminatları Ambar ve müesseselerin bin liraya kadar olan onarma Bu madde ile ilgili ilân ücretleri.

251 No. mt İ. ÎIÎ Fasıl 411 Harb malzemeleri, teçhizat, tahkimat masraflariyle çeşitii malzemeler ve devriçark Harbiye ayniyatına dâhil her türlü harb ve harita malzemesi vasıtaları, miadlı talim ve terbiye malzemesi ve demirbaşı, nakil ve muhabere vasıtaları; seyir cihaz ve malzemesi ve bunlarla birlikte kullanılacak yazı makineleri, teçhizatı, fabrikalarla atelyelerin makine, alet ve malzeme bedelleri ile yedek parçaları, bunların yapım, onarım, bakım, muhafaza, ambalaj, tevzi, revizyon, ücret bedel ve, memleket haricinden temin edileceklerin ilk feslim alınacak mahalle kadar nakil, sigorta ücretleriyle Gümrük ve sair resimleri ve her nevi tartı ve tevzi aletleri Harb aletleri malzeme ve teçhizatının deneme ve muayeneleriyle ilgili müesseselerin malzeme, alet ve edevatları Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak taşıma ve tevzi ' Akar yakıt saklamaya yarıyan kablarm alım, onarım ve kira karşılığı Her çeşit akar yakıt ve yağ ve çalıştırıcı kuvvet istihsalinde kullanılacak mahrukat Deniz birlik ve müesseselerinde gemiler için sarf olunan bilûmum su bedelleri, su tesisatı yapım ve onarım mârsrafları ve rıhtımda bulunan gemiler için muharrik kuvvet olarak sarf edilecek elektrik cereyan bedelleri Askerî maksatlarla yapılması gereken tahkimat, kara ve demiryolu, köprü, iskele ve rampaların inşa ve tamirlerine muktazi masraflarla iltisak hatlarının idame ve işletme karşılığı olarak Devlet Demiryollarına yapılacak ödemeler. Harita alımı ve yapımı, yaptırılması ve muhafazasîyle ilgili her türlü masraflar. - Memleket müdafaasına ait projelerin tanzim, tersim, teksir, tabı ve muhafazaları için gerekli bilûmum masraflar Harb levazım ve teçhizatının kullanılmasına; bakım, deneme ve sairesine ait talimatname, defter, cetvel ve sairenin satmalına bedeli ile tabı, teksir ve tercüme Tarifname ve talimatnamelerin tercüme ücretleri ile tabı, tevzi ve teksir ücretleri Hasta, yaralı ve cenaze nakline mahsus nakil vasıtalarının alım, imal, onarma, bakım ve işletme Harbiye ayniyatına dâhil bilûmum vasıta ve malzemelerin imal, onarım ve bakım müesseselerinin her türlü işletme. - Sigorta Harbiye ayniyatı muhafaza edilen depo, ambar ve cephanelikleriyle diğer ordonat ile ilgili bilûmum tesislerin lirayı geçmemek üzere yapılacak onarmaları Ordu donatım fabrika, atelye ve diğer iş yerlerinde çalışan işçiler dışında, yukarıki hizmetlerde kullanılacak muvakkat işçi gündelikleriyle bunların İş Kanununa tevfikan ödenecek prim ve tazminatları Tamir fabrikalarında zehirli işlerde çalışanlara verilmek üzere satınalmacak süt ve yoğurt Bu madde ile ilgili ilân ücretleri Yangın söndürme tesisatı ile bunlara mütaallik her türlü malzeme, cihaz ve araçların temini, bakım, onarım, nakil ve idameleri Hudut taşları ve bakımı 6085 sayılı Kanunun 56 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler Fasıl 412 Tıbbi ecza ve sağlık malzemeleri Sağlık kurumları, revirler, eczane, lâboratuvar, sağlık depoları ve sağlık işlerinde kullanılacak her nevi ilâç, sağlık malzemesi ve bunların imalinde kullanılacak iptidai madde ve aletler. Teçhizatı, seyyar tathir malzemeleri, cihazları, makine, alet, sabit ve seyyar soğuk hava depoları, satmalma, imal, muhafaza, muayene, onarma, ambalaj, tevzi, sigorta ve Gümrük Vergi ve resimleri, yangın söndürme alet ve cihazları mubayaa ve bakımı. Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak taşıma ve ambalaj.

252 No İ. III Lâberatuvarlar için alınacak tecrübe hayvanları bedeli ve bunların muhafaza ve bakım nasrafları. Sağlık propagandası afişleri, satmalma, yaptırma, dağıtma ücret ve. Bu maksatlarla kullanılacak işçi gündelikleri ve İş Kanunu gereğince ödenecek prim ve taz- ' muratları. Bu maksatlarla yapılacak ilân ücretleri. Sağlık müesseseleri ve depolarının liraya kadar tathir ve tamir. Fasıl 413 Veteriner ecza ve malzemeleri Hayvan hastaneleriyle, revir ve lâboratuvarlarda hayvan tedavisinde kullanılan ilâç, malzeme, alet, edevat bedeli ile bunların bakım, muhafaza, onarma, ambalaj, tevzi ve sigorta ile Damga Resmi ve harçlar ve yangın söndürme alet ve cihazları alım ve onarımı Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında taşıma Askerî veteriner bulunmıyan mahallerde ödenecek vizita ücret ve Tecrübe ve seram hayvanları satmalma ve muhafaza Bu maksatlarla kullanılacak işçi gündelikleri ve Iş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları Bu maksatlarla yapılacak ilân ücretleri Keza istihsalinde kullanılacak yakıt Fasıl 414 Taşıma Memleket içinde ilk tesellüm ambarından itibaren her türlü vasıtalarla yapılacak nakil ile memleket içinde ve dışında öğrenci, erat ve hayvan nakliyesi ile bunlara refakat edeceklerin harcırah ve, toplu halde yapılan şevklerde astsubay nakliyesi Millî Müdafaa Münakalât Dairesi emrinde nakliyat işlerinde kullanılan vasıtalarla yedek parçalarının satmalma, işletme (harb malzemelerinden alınmakta olduğundan her nevi akar yakıt ve yağlar hariç) onarma ve avadanlık 6085 sayılı Kanunun 56 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler Yükleme ve boşaltma ve işçi yevmiyeleri Her nevi vergi, resim, ardiye, istalya, sigorta ve kılavuzluk ücretleri, kanun, tüzük, yönetmeliklere göre ödenmesi gereken sair ücret ve tazminatlar Yukardaki nakil vasıtalarının muhafaza ve işletmesi maksadiyle lirayı geçmemek üzere yaptırılacak yapı ve tesisat ve onarmaları Yürüyüş halindeki birliklerin (subay ve askerî memur ve astsubay dâhil) celp ve terhis edilen eratın ve hayvan ve vasıtaların konaklama ve barınma Bu madde ile ilgili ilân ücretleri Sevk muhtıraları kâğıt bedeli ve tabı ile, bunların ambalaj Ambalaj ve kurşun ve mühür Fasıl 415 Müze ve anıtlar Yönetim, müzelere alınacak eski eser ve etnoğrafik malzeme bedeli ile bu eserlerin satmalmması için kurulacak satmalma komisyonlarına lüzumu halinde dışardan iştirak ettirilecek uzman eksper ücretleri, eski eser bulma ve ihbar etme ikramiyesi, kazı, müzelere eser taşıma, telefon kurma ve konuşma ücretleri, odacı, bahçıvan ve bekçi elbisesi, iş. elbisesi, ayakkabı ve palto bedelleri, müzelerin, ören yerlerinin, anıtların ve kazıların esar, rapor, katalog ve tanıtma yayımı ve bunlarm telif hakları, eski eser mulâjı, röprodüksiyonları yaptırılması, uzmanlık kitaplıklarına satınalınaeak yayım bedeli, müze binası, kazı bekçi evleri, rölöve ve onarım büroları kira ve inşaat, resim çekmeye ve göstermeye mahsus alet ve malzeme, ören yerlerini * ve anıtları onarma, kamulaştırma, koruma ve bunlarla ilgili her çeşit alet ve malzeme, harita imali, rolöve, proje yaptırılması, inceleme, araştırma, tescil,

253 No. 693? III maket, tanıtma ve işaret levhaları, tadat ve tesbit numaralama, müzelerle anıtların ve ören yerlerinin iç ve dışlarının tanzimi ile bakını ekiplerinde çalıştırılacak usta, amele ve bahçıvan gündelikleri, çiçeklendirme ve ağaçlandırma, yurt içinde ve dışında açılacak eski sanat eserleri sergileri ve gerekli sigorta ve muamele ücretleri. Yurt dışında kalmış millî anıtlarla mezarlıkların korunmasının icabettirdiği masraflar. Fasıl 416 Okullar Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma Demirbaş (Yatırım kısmında ayrı tertibi olanlar hariç). Her çeşit ders lâboratuvar ve spor levazımı satmalma ve onarılması (bütçenin yatırım kısmında ayrı tertibi olanlar hariç) Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret Bütçelerin 451 nei bölümündeki yayın öğrenci ve hizmetli giyeceği ve iş elbiseleri (Zaruret halinde giyim eşyası ve diktirme karşılığı öğrencilere nakden verilebilir) Tedavi ve ilâç bedelleriyle cenaze (resmî hastanelerde yer bulunmadığı takdirde özel hastanelere yatırılacakların ücretleriyle, kadrolu tabip, dişçi ve veterineri bulunmıyan okullarda vizita ücreti) ve idare memurlarının yiyecek Tebdilhava için memleketine gönderilen muhtaç öğrencilere verilecek gidiş, geliş yol paraları Yatılı öğrencilerle müstahdemlerin ve nöbetçi öğretmen Tatbikat Büyük tatilde memleketine gidecek muhtaç öğrencilerin gidiş geliş yol paraları. Yatılı öğrencilerden tatil devresinde memleketine gitmiyenlere okulda yemek pişirilmediği ahvalde nakden ödenecek yiyecek bedelleri karşılığı Öğrencilerin hamam, traş ve çamaşır yıkama Şehir içi yol paraları öğrenci harçlıkları Fakir öğrencilere yardım Toplu halde yapılacak inceleme gezileri Spor seyahatleri ve temaslarının gerektirdiği masraflar Seçme sınavına ait kâğıtları inceliyeceklere 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince verilecek ücretler -İmtihan, tören ve diploma ile test işleriyle ilgili bütün masraflar. Yüksek başarı gösteren öğrencilere verilecek hediyeler karşılığı liraya kadar tesisat ve onarma (mülkiyeti âmme ve hükmi şahıslara ait olup kirasız olarak faydalanılan binalar dâhil) Motorsuz taşıtlar satmalma, işletme ve onarma masraflariyle hayvan yem bedeli İlân ücretleri Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye üyeleri huzur ücretleri Vergi ve resimlerle zaruret görüldüğü ahvalde sigorta bedelleri Okulların hususiyetlerinin gerektirdiği diğer masraflar Yüksek Denizcilik Okulunda kurs görecek liman reis ve memurlarının iaşe ve ibate

254 No III Teknik ziraat, bahçıvanlık ve nalbant okullariyle bölge ziraat ve makinist okullarında çalışan çoban, usta, seyis, işçi yevmiyeleri, kurs ve kursları.muvaffakiyetle bitirenlere yapılacak eşya yardımı karşılığı Ziraat mücadele, tarla, tavukçuluk, meyvecilik işlerinde çalıştırılan gündelikçilere verilecek iş elbiseleri, ayakkabı, çizme, portatif çadır, karyola ve cibinlik Teknik ziraat, bahçıvanlık, bölge ziraat ve makinist okullarında harita ve kadastro yaptırma, tamir, yol, kaldırım, kanal, kanalizasyon, köprü, çeşme, kuyu, arteziyen, su ve elektrik motorları tesisatı ve tamiratı ve bunların gerektirdiği masraflar Tapu ve Kadastro Okulundaki kız öğrencilere verilecek burslar Devlet Konservatuvarmda halk şarkılarını derleme, armonazasyon ve yerli kıyafetler oyunlarının filme alınması ile Konservatuvar uygulama gösterisinde bir yıl staj yapacak olan öğrenciye verilecek ek burs karşılığı ve mezun olanlara verilecek giyim eşyası bedeli Ticaret ve meslek okullarına alınacaklara verilecek burslar Meslekî teknik öğretim okullarmca yurt içinde ve dışında açılacak sergiler öğretmen okullarını bitirenlere verilecek donatım karşılığı ilk öğretmen okulları askerlik ders ücretleri, öğretmen yetiştiren müesseseler ile korunmaya muhtaç çocuklar için kurulan yurt, okul ve atelye]erin ve bu müesseselere bağlı uygulama bahçelerinin her türlü yapım, onarım, arteziyen açtırma ve su isalesi, istimlâk, kira ve tesis ve 5129 sayılı Kanun gereğince tesis edilen köy okulları uygulama bahçelerinin ve öğretmen okullarına bağlı uygulama okullarının tesis, tanzim ve idamesi için gerekli masraflar Fasıl 450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar Burslu öğrencilerin yazılma, öğretim, tasdikname, imtihan, diploma harçları ve benzeri öğretim masraflariyle ilâç ve tedavi '. Fasıl 451 Yaym Madde 10 Satmalma ve abone Madde 20 Başka her çeşit masraflar Kitap, mecmua, gazete, broşür, nota satmalma ve abone bedelleri bu tertipten ödenir. (İktisat ve Ticaret Vekâleti tarafından Anadolu Ajansı yoliyle alman ticari haberler da bu tertipten ödenir) Muayyen neşriyatın alınabilmesi için kulüp ve derneklere maktuan ödenen bedeller Bastırılacak her nevi yaym, tamim ve notaların kâğıt ve sair malzemeleriyle baskı ücretleri Telif ve tercüme hakları ve tercüme ücretleri" Cilt Her çeşit harita alınması ve yaptırılmasının gerektirdiği masraflar Pilim ve fotoğraf makineleri ve her çeşit filim, fotoğraf ve resim alet ve malzemesi ve klişe Propaganda ile ilgili masraflar Bilûmum yayınların şevkinin gerektirdiği masraflar. (Pul ilsakı suretiyle yapılacak yollama posta ve telgraf ücretleri tertibinden ödenir) Fasıl 453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar Madde 20 Kongre, konferans ve komisyonlara iştirak edeceklerin harcırah ve (Hariciye) Hariciye Vekâletinin tören ve komisyonlara iştirak da bu tertipten ödenir. Hariciye Vekâleti temsilcilerinin idare ettiği veya bu Vekâletçe lüzum gösterilecek toplantı ve törenlere katılacak diğer vekâlet ve daireler mensuplarının her çeşit da Hariciye Vekâleti Bütçesinden ödenir,

255 No, III Fasıl 455 Prevantoryum ve sanatoryum umumi Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma Basılı kâğıt ve defterler * > ] Telefon ücret ve " ' Hizmetli giyeceği Hasta,, hizmetli ve nöbetçi memurları giyeceği Her çeşit ilâç, malzeme ve tecrübe hayvanları mubayaası ve bakımı Fenni tesisat, makine, alet, demirbaş, motorsuz vasıtalar satmalmması ve onarılması, Taşıma, liraya kadar olan onarmalar (kalorifer, havagazı, elektrik ve sair tesisat dâhil) İlân ücretleri, Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye âdâları huzur ücretleri Şehir içi yol paraları, ölenlerin teçhiz ve tekfin Fasıl 457 İç kongreler ve daktilo üc İştirak edeceklere verilecek harcırahlar geçici olarak istihjlam olunacak steno retleri, Ziyafet Kongrenin icabettirdiği diğer yönetim ve yayım Fasıl 458 Sergi Her çeşit harcırahlar ile serginin gerektirdiği bilûmum masraflar. Fasıl 476 Kurs masraflan Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma. Demirbaş (yatırım kısmında ayrı tertibi olanlar hariç) Her çeşit ders, lâboratuvar-ve spor levazımı satmalma ve onarması (yatırım kısmında ayrı ter tibi olanlar hariç) Basılı kâğıt ve defterler. Kira bedeli. Posta, telgraf ve telefon ücret ve. Bütçeleri 451 nci bölümdeki yayınla ilgili masraflar. Toplu halde yapılacak inceleme gezileri. Seçme sınavına ait kâğıtları inceliyeceklere 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince verile cek ücretler. İmtihan, tören ve diploma. Yüksek başarı gösteren öğrencilere verilecek hediyeler karşılığı liraya kadar tesisat ve onarma (mülkiyeti âmme hükmi şahıslarına ait olup kirasız olarak faydalanılan binalar dâhil) Taşıma. Şehir içi yol paraları İlân ücretleri. Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri. Kursa celbedileceklerin yol paraları ve yevmiyeleri. SÖzlü sınav için diğer vilâyetlerden kurs merkezine geleceklerden muvaffak olamayanların dönüş harcırahları ile muvaffak olanların kursa iltihakına kadar kurs merkezindeki yevmiyeleri. Hizmetli giyeceği. Kadrolu tabip, dişçi ve veterineri olmıyan kurslarda vizita ücreti.

256 No III Kurslarda ücretsiz öğretmenlik yapacakların yol paraları ve yevmiyeleri. Gezici kurslardaki öğretmen, konferansçı yönetim memurlarının yol paraları ve yevmiyeleri. Diyanet işleri Reisliği kursunda öğreticilere verilecek ücretler. ' Kursların hususiyetlerinin gerektirdiği diğer masraflar, Memur olmıyan kurs öğrencilerinin, A) öğrenci giyecekleri, - B) Tedavi ve ilâç bedelleri ile cenaze (Resmî hastanelerde yer bulunmadığı takdirde özel hastanelere yatırılacakların ücretleri). C) Tebdilhava için memleketine gönderilen muhtaç öğrencilere verilecek gidiş geliş yol paraları, D) Yatılı öğrencilerle müstahdemlerin ve nöbetçi memurların yiyecek, E) Büyük tatilde memleketine gidecek muhtaç öğrencilerin gidiş geliş yol paralan, F) öğrencilerin hamam, traş ve çamaşır yıkama, G) öğrenci harclıklan, t) Fakir öğrencilere yardım, Fasıl 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar liraya kadar her nevi bina, karakol, baraka, poligon, ambar, akar yakıt tankı, garaj, muhabere istasyonu ve benzeri inşaat ile bu maksatla liraya kadar yapılacak istimlâk bedelleri ve yukardaki miktarlar dâhilinde bina satmalmması; (Millî Müdafaa bu miktarlarla mukayyet değildir). '. Yukarıki maksatlarla yapılacak etüd, proje, aplikasyon masraflariyle, tersim malzemesi bedelleri, İlân ücretleri ' Fasıl 711 Makine alet ve malzemelerin onarımı Motorlu taşıtlar ve ilgili tertibindeki formüllerde yazılı olanlar aletlerin yedek parçaları ile onarımı bu tertipten karşılanır. İlân ücretleri dışındaki bilûmum makine ve Fasıl 741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 1. Yaptırılacak yeni yapı ve esaslı onarım işleri için lüzumlu gayrimenkullerin istimlâk, satmalma, bedel ve, muhammin ve bilirkişi ücretleri, yapı ruhsatiye ve harçları, 2. înşaat işlerinde kullanılacak makine ve vasıtalarla ihale ve emanet şekillerine göre yaptırılacak işlere lüzumlu her çeşit malzeme ve aletin -ihtiyaç halinde her zaman evvelden satmalmması, taşınınam, kurulması, konulması, işletilmesi, onartması, yedek paçalarıouıini alınmasiı, ekspertiz sigorta, somaj, ardiye, istalya, vergi, komüsyon, faiz, tazminat, resim ve bu işlerde kullanılacak taşıt vasıtalarının her türlü işletme, nakil, muhafaza ve sair, 3. Emaneten yaptmlacak işlerle proje, kesit, denet ve sair işlerde ihtiyaç halinde çalıştırılacak her türlü işçi gündelikleri, yapım, bakım ve işletmelerde çalıştırılacak işçilere hizmetin zaruri kıldığı ahvalde verilecek çizme, muşamba ve sair giyim ve Iş Kanununun gerektirdiği diğer masraflar. 4. Merkez ve vilâyetlerde ihale veya emanet suretiyle yaptırılacak her inşaata ait geometri, tersim, teksir ve hesap işlerinde ve harita alımında kullanılacak her türlü aletler ile bunlara lüzumlu malzemenin ve topoğrafik haritaların satmalına bedelleri, bunların işletme, onarma ve korunma, merkez veya vilâyetlerde eksiltmeye çıkarılan işlerin ilân ücretleri, ihale, geçici ve kesin kabul muameleleri ile sözleşme, şartlaşma, birim fiyatları ve projeler için lüzumlu her nevi kırtasiye ve bunların basım ve nakil, bürolar dışında kalan binalarla işletme ve iş yerlerinin kira bedelleri, bunların ısıtma, aydınlatma, demirbaş eşya, öteberi, bu bina ve iş

257 No III yerlerinin telefon kurma ve konuşma ücretleri, işe başlama ve açılış töreni, yapı işleri faaliyetlerini teşhir etmek üzere açılacak sergilere ait her türlü masraflar. 5. îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatlar. 6. İstikşaf, etüd, aplikasyon, foraj, proje, iskandil ve proje ihzarı işlerine ait masraflar, müşavir mühendislik ve uzmanlık hizmetlerinin. Fasıl 751 Satmalmacak makine ve malzemeler Yedek parçaları Gümrük vergi ve resimleri Sigorta Ambalaj Nakil. Montaj İlân ücretleri Belediye azaları huzur ücretleri Büyük Millet Meclisi Fasıl 101 Tahsisatlar Madde 12 Âza tahsisatı' 2507 sayılı Kanıma göre verilmekte olan ölüm tazminatı bu maddeye mevzu tahsisattan ödenir. Madde 20 Riyaset Divanı tazminatı Bu tazminat 756, 4178, 6481 sayılı kanunlar gereğince ödenir. Fasıl 302 Millî Saraylar büro Madde 20 Döşeme Bu maddeden yapılacak sarfiyat Millî Saraylar mefruşatının, döşemelerinin yenilenmesi için Hereke Fabrikası tarafından imal edilecek kumaşların bedeline münhasırdır. Ancak bu mefruşatın kullanılması için zaruri olan malzeme ve teferruatı bu tertipten ödenir. Fasıl sayılı Kanun greğince ödeneck tedavi ve harcırahları Madde 11 Meclis memurları Meclis Doktorluğunca verilen ve İdare Amirliğince tasdik edilmiş bulunan reçete bedellerinin bu tertipten'ödenebilmesi için dairesince tanzim olunan iki nüsha hasta kâğıdından birisinin reçeteye bağlanarak Muhasebeye ibrazı şarttır.. ' Fasıl 401 Matbaa işletme İlâç ve tedavi memurlara tatbik edilen mevzuat dâhilinde, bu tertipten ödenir.

258 No. 6937, III Fasıl 403 Riyaset temsil masraflan ve Riyaset konutu Madde 10 Temsil Ziyafet, tören, ağırlama ile resmi işler için özel başvurmalara, mekttup veya telgraflara verilecek cevapların bedelleri bu tertipten ödenir. Madde 30 Konut Aydınlatma, ısıtma, telefon, havagazı, şehir suyu, bahçe ve öteberi her çeşit bu tertipten ödenir. Fasıl 404 B. M. M. Muhafız kıtası Madde 10 Tayınat Meclifc hizmetlilerine bir er tayını karşdığı olarak günde iki defa verilecek yemek bedelleri bu tertipten ödenir. Lüzum görüldüğü takdirde istiyenlere Riyaset Divanı karariyle bu tayınat erzak olarak da verilebilir. Fasıl 453 Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetleri - ahdî münasebetler - Madde 21 Avrupa Konseyi Asamble ve Komisyonlarına iştirak edeceklerin hareırahîan Madde 22 Balkan Istişari Meclisine iştirak edeceklerin hareırahîan Madde 23 NATO memleketleri Parlâmentolar Birliği Asamble ve Komisyonlanna iştirak edeceklerin harcırahları Fasıl 453/A İştirakler Madde 21 Parlâmentolararası Birliği Türk Grupunun Birlik Konferans ve Komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları Madde 22 Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grupunun Birlik Konferans ve Komisyonlanna, iştirak edeceklerin hareırahîan Madde 23 Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Grupunun Birlik, Konferans ve Komisyonlarına iştirak edeceklerin hareırahîan Kendi Birliklerinin Kongra, Konferans ve Komisyonlarına iştirak edecek olan Parlâmentolararası Birliği, Avrupa Parlâmentolar Birliği ve Parlâmentolararası Turizm Birliği kendi delegelerini kendi tüzükleri gereğince bir bütçe yılı için seçer. Hareket, avdet, gündem ve mesai raporları Meclis Riyaset Divanınca takip ve Meclise arz olunur. Fasıl 453/B - Kongre, konferans, tören ve ziyaretler Madde 21. Türkiye Büyük Millet Meclisinin davet edildiği milletlerarası kongre, konferans ve bunların komisyonlarına iştirak edeceklerin hareırahîan Madde 22. Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer memleketlere yapacağı ziyaret, tören ve dostluk temaslarına katılacakların hareırahîan Bu gibi toplantılarla tören ve davetlere iştirak edecek olan zevatı, Meclis Riyaset Divanınca tesbit edilen aded dâhilinde, parti grupları seçer ve listeyi Riyasete sunar. Riyaset bu suretle tesbit edilen listeyi Umumi Heyetin intihabına arz eder. Fasıl 453/C - Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetlerinin gerektirdiği büro masraflan 1. Parlâmentolararası Birliği Türk Grupu, 2. Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grupu, 3. Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Grupu, 4. NATO memleketleri Parlâmentoları Birliği Türk Grupu, Reisleri emrine Riyaset Divanının karariyle verilir.

259 No III Fasıl 465 Meclis Tahkikatı umumi Türkiye Büyük Millet.Meclisi Tahkikat Küçümeninin gerektirdiği her çeşit masraflar bu tertipten ödenir.. Fasıl 751 Satmalmacak makina, alet ve gereçler Madde 12 Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve telefon tesisleri Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve telefon tesisleri bu maddeye mevzu tahsisat, Sarayların dahilî elektrik tesisatının lam ir ve ıslahı karşılığı olarak sari' edilir. Fasıl Çeşitli yardımlar Yardım kabilinden her çeşit ödemeler İdare Âmirleri karariylc bu tertipten yapılır. Fasıl Türkiye. Büyük Millet Meclisi binasının tefriş ve tezyin işleri..mütehassıs ve sanatkârlara yapılacak her nevi ödemeler, işçi ücret ve yevmiyeleri ve diğer bütün masraflar komisyon kararına müsteniden bu tertipten ödenir. Divanı Muhasebat Riyaseti Fasıl : Madde : sayılı Kanuna istinaden mahallinde yapılacak hesap) tetkiki maksadiyle gönderilecek murakıp ve murakıp muavinleriyle murakiplık meslekinde yetişmiş Divanı.Muhasebat memurlarından hesap 1 etkikiyle' vazifelendirileceklerin Harcırah Kanununa göre tahakkuk edecek yol masrafı ve yevmiyeleri bu tertipten ödenir. Başvekâlet Fasıl Matbaa Madde 30 Diğer işletme ve yönetim işçi gömlek ve tulumiariyle öteberi, döşeme, aydınlatma, kırtasiye, basılı kâğıt ve defterler, posta, yollama, kira, İş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatlar ve sair işletme bu tertipten ödenir. Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü Fasıl 310 Basın ataşelikleri ve haberler bürosu Madde 99 Propaganda Kitap, mecmua, gazete, klişe, tercüme, radyo ve televizyon yayın ücretleri, sinema kiraları,

260 No III propaganda maksadiyle tertiplenecek toplantılar, temaslar ve röportajlar için gerekli masraflar ziyafet bedelleri, ilân ücretleri, iç ve dış sergiler, levazım ve eşya bedelleri, nakliye, sigorta ücretleri, sergi eşyası, kira bedelleri de bu tertipten ödenir. Fasıl 417 Ankara, istanbul ve İzmir radyo istasyon ve stüdyoları yönetim ve işletme 4 Madde 10 Müzik yayınlan Madde 20 Söz yayınları, - Madde 40 İşletme ve başka her çeşit masraflar Her çeşit müzik yayınları telif, neşir, icra hakları, anrejistreman ücretleri, nota, plâk ve diskotek satmalma, abone ve kira karşılıkları, nota, tabı ve teksir ücret ve. Normal mesai saatleri dışında kısa dalgadan yapılan propaganda neşriyatı esnasında stüdyo ve verici istasyonda, vazife alacak mühendis ve teknisiyenlerin fazla mesai ücretleri. Temsil, konferans, söz metinleri ücretleri, piyes müsabakaları, ikramiye ve, temsil için lüzumlu her nevi madde ve cihazların bedelleri bu tertipten verilir. Her türlü alet, malzeme ve cihazların satmalma, onarma, taşıma ve kiralama, radyo müsabakaları, danışma kurulları âzalarının tazminat ve harcırahları, işletme ile ilgili her türlü masraflar bu tertipten ödenir. s Fasıl 451 Yaym, turizm ve propaganda masraflan Madde 30 Foto - Filim servisi masraflan Fotoğraf ve filim yapılması için lüzumlu bilûmum alet, malzeme bedelleri, bu işlerde çalıştırılacak figüran usta ve işçilerin gündelikleri, senaryo telif hakları ve stüdyo kiraları, elektrik ve muharrik kuvvet cereyan bedelleri, gümrük, nakliye, sigorta ve filim seslendirme, söz, metin ve başlık yazıları bedeli de bu tertipten verilir. Propaganda ve teşvik maksadiyle yazdırılan Madde 40 Propaganda ve yazdırılacak her çeşit yazı, yaptırılan ve yaptırılacak konuşma, konferans ve memleketimiz lehinde yayınlanan eserler satın alınması veya eserlerin neşrini 'kolaylaştırmak üzere verilecek baskı ücretleri, aynı maksatla verilecek hediye bedelleri, eenebi misafirlerin yurt içi, dışı harcırah ve yurt içi ikamet ve bunlar şerefine verilecek ziyafet ve' ağırlama. Umum Müdürlükçe yurt içinde ve dışında, açılacak sergilerin her türlü. Brüksel'de açılacak serginin her türlü neşriyat, folklor ekipleri. Pilim ve fotoğraf, pano ve diyoruma, levazım ve eşya bedelleri, nakliye, sigorta ücretleri, sergi eşyası, kira bedelle ri, folklor ekiplerinin gündelikleri >ve serginin gerektirdiği bilûmum masraflarla her çeşit harcırahlar bu tertipten ödenir. Madde 50 Kadyo dinleme ve bültenleştirme masraflan Radyo dinleme ücretleri, dinleme, teksir ve yazı makinelerinin mubayaa, işletme, onarma ile yedek malzeme bedelleri, her çeşit kâğıt ve mürekkep ücretleri de bu tertipten ödenir. Madde 60 Turizm umumi Turizmi teşvik maksadiyle çıkarılacak kitap, broşür, dergilerin yayın, telif, tercüme, kâğıt, klişe, baskı, ücret, ve, nakliye ve posta ücretleri, Turizm Danışma Kurulu âzalarının harcırah ve tazminatları, milletlerarası resmî turizm teşekkülleri tarafından Avrupa ve Amerika'da yaptırılacak müşterek turizm propagandası yaym na iştirak hisseleri, turizm müsabaka ve ikramiyeleri ve turizme mütaallik her türlü ile turistik resim,' fotoğraf, afif, plân ve harita müsabaka ve. ikramiyeleri de bu tertipten ödenir. Fasıl 751 Satmalmacak makina, alet ve malzemeler Bu fasla mevzu tahsisat., Anadolu ajansına kira ile verilecek makinaların satmalma bedelleriyle bunların montaj 'nın karşılığıdır.

261 No istatistik Umum Müdürlüğü 1. III Fasıl 417 Çeşitli anket Anketlerle ilgili işlerde görevlendirileceklere verilecek ücretler, yevmiyeler veya soru kâğıdı başına verilecek her türlü masraflar, kâğıt ve baskı ücretleri, anketlere dâhil olacak kimselere veya ailelerine verilecek primler ve 5622 sayılı Kanun hükümleri gereğince anketlerle ilgili her türlü masraflar bu tertipten ödenir. Fasıl 476 Kurs Madde 20 Orta, - doğu ve Akdeniz memleketleri zirai istatistikler öğretim merkezi umumi i Umumi formüldeki ve (F. A. O.) ile yapılan anlaşmanın gerektirdiği her türlü masraflar bu tertipten ödenir.., Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Fasıl 417 İsletme umumi Meteoroloji hizmetlerinin her türlü elektronik rasat aletleri ile, Rawin, Radiosonde, telekomünikasyon cihazlarının ve yedek aksamının satmalmması, işletilmesi, bakımı, muhafazası, onarımı, tecrübe, ambalaj, nakliye, sigorta ve gümrük masraflariyle bunların işletmesinde kullanılan her çeşit malzemelerle, telsiz ve elektrik lâmbaları, her çeşit ecza, boya, kimyevi maddeler ile cihazların işletilmesinde kullanılan elektrik jeneratörlerinin her türlü ihtiyaçları, akar yakıtları, makine yağları, kuvvei muharrike (Elektrik ve su) bedelleri ve Radiosonda, Rawin, idrojen istihsal cihazîariyle telsiz ve elektrik jeneratörlerinin enstalle v muhafazaları için yapılacak baraka ve bunların yangına karşı korunması için yangın söndürme cihazlariyle, eczaları, rasat cetvel ve vcsikalariyle diyagram ve sinoptik haritaların baskı ve bunlara lüzumlu çeşitli malzeme ve kâğıt bedelleri ile mikrofilmi cihaz ve malzemesi ve isletme, ve rasatlarla ilgili her türlü ihtiyaçlar, ilân ücretleri bu tertipten ödenir. Meteoroloji istasyonlarının her çeşit rasat parklarının tesis, işletme ve onarım masraflariyle, teknik tesisat ve cihazlarla her nevi aletlerin enstalâsyonu, bakım onarım işlerinde ve teknik, istatistiği grafiklerin hazırlanmasında geçici olarak çalıştırılacaklarla isçi, amele gündelikleri, pilot ve sondaj ve su seviye rasatları yapan personelin lâstik çizme, lâstik eldiven ve kapalı gözlük, deri ceket veya muşamba, iş tulumu, iş gömleği, iş elbisesi ile,her çeşit işletme, seyyar meteoroloji istasyonlarının, giyim ve yatak malzemesi, hurç, çadır ve her çeşit ihtiyaçları, manevra ve tatbikatlara iştirak edeceklerin harcırahları bu tertipten ödenir. Diyanet İşleri Reisliği Fasıl 451 Yayın masraflan Diyanet İşleri Reisliği yayınlarından imanı ve hatiplere, kütüphanelere, yabancı memleketlere gönderilecek ve Reislikçe tensik edilecek yerlere verilecek eserlerin bedelleri de bu tertipten ödenir.

262 No IÎI Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Fasıl 418 Tapulama Kanunu uygulama umumi Her çeşit taşıma ile uçakların işletme ve onarma, satmalmacak fenni alet ve malzemeler ve, 5602 sayılı Kanun gereğince memur ve müstahdemlere çalışmalarını ve yaşamalarını kolaylaştırmak üzere verileeek hurç, portatif karyola, lüks lâmbası, gemici feneri, matra, yatak, yatak çarşafı, yastık, battaniye, tencere, tava, kaşık, tabak, çatal, musluklu su kabı, su bidonu, iş çantası ve ecza çantası, çadır ve benzeri her çeşit demirbaş eşya bedelleri ve tapulama işlemi için gerek merkezde, gerekse taşrada kayıt çıkarmak üzere istihdam olunacakların ve muhtar ve bilirkişilerle, işçi ve geçici jaloncularm gündelikleri, nirengi ve poligon ve sınır işaretleri masraflariyle ecza çantasına konulacak lüzumlu ve âcil ilâç ve malzeme sayılı Kanuna göre ödenecek gündelik ve tazminatlarla fotoğrafmetri usulü ile harita alınması için gerekli her çeşit filim, fotoğraf ve resim gereç ve malzemesi. Tapulama ve fotogrametri işlerinde çalıştırılacak elemanların gündelikleri. Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü Fasıl 425 İskân İşleri * Madde 40 Muhacir ve mülteciler için masraflar Muhacir ve mülteciler için yaptırılacak evler ve misafirhanelerin inşaat masraflar], inşaat işlerinde çalıştırılacak teknik Ve idari personel, işçi ve amelelerin yevmiyeleri, nakil vasıtalarının akar yakıt ve tamir bedelleri, hayır kurumları aş ocakları ve bu müesseselerde çalıştırılacak müstahdemin yevmiyeleri bu tertipten ödenir. Madde 50 Başka her çeşit masraflar Bu bölümün nci maddeleri dışında kalan masraflar bu tertipten ödenir. Fasıl 427 Toprak Bayramının gerektirdiği masraflar. Yurt içinde yapılacak toprak bayramı töreni münasebetiyle yayınlanacak risale, yazı, afiş, fotoğraf ve sairenin basım ve tevzii, davetlilerin yeme, içme ve konaklama ve gezdirme, taşıma ve zirai alet, malzeme ve makineleri gösterme ve uygulama. Adliye Vekâleti Fasıl 417 Kovuşturma masraflan Madde 10 Suç masraflan Suçüstülere gidecek adalet memurlarının ve doktorların harcırahları, ehlivukuf ve bilirkişi ve tanıkların yol, ekspertiz işleri ve ücretleri ve ilk iyileştirme ve otopsi, suçun açığa çıkarılması için yapılacak sair masraflarla ihzarlı sanıkları bir yerden diğer bir yere yollama.

263 No III Fasü 419 Ceza ve tevmf evleri Madde 10 Yiyecek Hükümlü ve tutukların yiyecek bedelleriyle yiyecek maddelerinin pişirilmesi ve kabların temizlenmesi için ödenmesi lâzımgelen para da bu tertipten verilir. Vazife başında bulunan gardiyanların iaşesi de bu tertipten karşılanır, * Madde 30 Yönetim Ceza ve tevkif evleriyle çocuk ıslah evlerinin odun, kömür, su, aydınlatma, mafruşat, demirbaş, kırtasiye, matbu evrak, kitap, mecmua, hükümlü ve tutukların elbise, çamaşır ve ayakkabıları gard i yan melbusatı, telefon kurma ve konuşma ücretleri, ranza imalâtı, yatak ve levazımatı, berber ücreti, hüküm infazının gerektirdiği masraflar ve konferans ücreti, lirayı geçmiyen onarmalar, kira bedelleri, 2490 sayılı Kanun gereğince yapılan eksiltme ilânlarına ait ücretle müteferrika mahiyetindeki sair her çeşit ihtiyaç karşılığı. Madde 40 Sevk Hükümlü mevkuflarla sürgün ve başka bir mahalde ikametle Emniyeti Umumiye nezareti altına alınacak olanların gönderme masraflariyle götürmeye memur edilenlerin harcırahları. Fasıl 420 Mebusların seçim Seçim işlerinde kullanılacak matbu evrak, mühür, ıstampa, sandık, torba ile seçim işlerinin gerektirdiği sair her türlü eşya ve levazımın satmalma, yaptırma ve taşıma, rey yeri yaptırma ve ilân masraflan, 5545 sayılı Seçim Kanununun 166 nci maddesi gereğince çalıştırılacak olanlarla umumiyetle seçim işlerinde görevlendirilmek üzere mesai saatleri içinde ve dışında çalıştın laeak memur ve hizmetlilerin ve hariçten alınacakların ücret, gündelik- ve yollııklariyle seçimle ilgili bütün masraflar karşılığıdır. Millî Müdafaa Vekâleti Fasıl 305 Kira bedeli Amerikan Askerî Yardım Heyeti Reisi ile Kara, Hava, Deniz Grup reislerinin şahsi ikameti için Millî Müdafaa. Vekâletince mobilyeli veya mobilyesiz olarak kiralanacak binaların kiraları da bu bölümden ödenir. Fasıl 308 Tedavi Madde sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Kanunları gereğince askerî hastanesi olmıyan yerlerde ordudan olanlara ve askerî mektep talebelerine sivil eczanelerden alman ilâç, sağlık malzemeleri ve saire masraflariyle sivil resmî ve hususi hastane, sanatoryumlarda iyileştirilenlerin tedavi ; kanunu gereğince yurt dışına tedaviye gönderilecek ordu mensupları harcırahları ile sıhhi müesseselerde yatarak tedavi görenlerin müessese ve ilâç ve saire tedavi maddeleri ; buralarda ayakta tedavi gören lerin keza sıhhi müessese masraflariyle ilâç ve sair tedavi maddeleri ; ikamet yerleriyle tedavi gördükleri yer arasındaki nakil vasıtası bu tertipten ödendiği gibi yatarak tedavi edilenlerin sıhhi müessese dışında kaldıkları müddete münhasır ve ayakta tedavi edilenlerin tedavilerinin sonuna kadarki zaman için İcra Vekilleri Heyeti kararı ile tesbit edilecek miktarlara göre maktuan iaşe, ibate gibi zaruri da bu tertipten ödenir- Bu gibilere

264 No III ayrıca ikamet ve seyahat yevmiyesi verilmez. Yakarda yazılı sağlık malzemeleri ve askerî vazife malûllerine takılacak suni azaların yurt içi ve dışından temini zarureti halinde bunları u alımı ile gümrük, nakliye ve saire ücretiyle ölçü ve kalıp gönderme ve getirtme ve saire da bu tertipten ödenir. Fasıl 401 Matbaa.., Madde 13 Deniz kuvvetleri Madde 14 Harita Umum Müdürlüğü Basımevinin demirbaş eşya ve ilk madde satmalma, onarma karşılık ve her türlü ve işletme bu tertipten ödenir. Fasıl 421 Askerî tamirhaneler ilk madde ve müstehlek malzemeler (Kara Kuvvetleri) Askerî tamirhanelerde yapılma, onarma, iyileştirme için her türlü ısmarlamaların ilk yarı yapılacak ve yapılmış malzemeleriyle fabrikalarda kullanılacak her çeşit harcanacak malzeme, işletmeye ait masraflar ve yapılmaya, ait resim malzeme ve avadanlığı, fabrika ve onarma evlerinin aydınlatma ve ısıtılması, iş elbiseleri koruma, levazım ve donatım, yapılma deneme, inceleme, her çeşit malzeme ve avadanlığın gümrük ve sigorta ücretleri ve memleket içi ve dışında fabrikalara verilecek ısmarlama karşılık, ilân Meretleri. Fasıl 427 Gaz ve gamdan korunma Madde 11 Kara Kuvvetleri Madde 13 Deniz Kuvvetleri Koruyucu malzeme, bütün insan ve hayvanı gazdan koruyucu malzeme, cihaz, elbise ve eşya parçalan, Mamak Gazdan Korunma Evi ve Gaz Kumandanlığı emrindeki kimya birlikleri, kumandanlık kuruluşundaki depolar için yapılacak ve kumandanjhk tarafından yaptırılacak bütün onarmalar, Ankara, İstanbul depolarının ısıtması, yakıcı gazlara karşılık iyileştirme ve erler yarımda kullanılacak kutular eğitim malzeme } kimya birlikleri, gaz- okulu kurslarında ve eğitimde kullanılacak kutular, eğitim malzemesi, kimya cihaz ve silâhları, alev cihazları ve bunların teferruatı, yedek parçaları, mermileri, gaz temizleyici arazöz arabaları ve sair eğitim malzemeleri, umumi olarak gaz eğitimine yan yan bütün alet, ecza avadanlık, cihaz, levha ve benzerleri, gazdan korunma evine, gaz kurslarına, gaz okuluna, gaz kumandanlığına ait fenni alet ve avadanlık, ecza onarma alet ve avadanlık, öğretime ait, sinema makinesi ve filimleri ve deneme hayvanları, bunların besleme ve, Mamak Gazdan Korunma Evinde çalışan işçi ile kumandanlık depolarında çalışan ustabaşrlarmın gündelikleri, gaz kumandanlığı evinin, gaz okulunun ve kumandanlığının hizmet, kamyon ve kamyonetleri, arazi kamyonları, motosikletler ve yedek parçaları,, onarma, işletme masraflan, bağlama, Avrupa'dan getirtilecek malzemenin taşıma, dizbarka, sigorta, gümrük ve saire resimleri ile alman malzemenin kumandanlık emrindeki Maçka ve Ankara gaz depolarına kadar 414 ncü fasıl dışındaki taşıma, gazdan korunma evi, gaz depoları emrinde bulunan taşıma, arabalarının bütün onarma, İş Kanunu gereğince ödenecek prim, tazminatlar ilân ücretleri. (ABC) hizmetinin ve.savunmasının gerektirdiği her türlü masraflar da bu tertiplen ödenir. Fasıl 452 Staj ve tahsil masraflan Staj ve tahsil için ecnebi memleketlere gönderilmiş ve gönderilmek üzere ayrılmış olanlardan gönderilecek subay, askerî ve sivil memurlara, astsubaylara ve pilota.ja ayrılmış olan Hava Harb Okulu 2 nci sınıf öğrencilerine İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek aylık tahsisatları, harcırah, iyileştirme, okul kaydı ve ücreti, diploma, lâboratuvar. staj; resim malzemesi, zaruri masraflar. Memleket içinde dil, ilim ve fen öğretileceklerin yol pasoları ile harcırah mevzuatına göre verilmesi ieab-

265 No III eden harcırahları, staj ve tetkik, ilmî araştırma, iyileştirme, kayıt ve öğretim harçları, para nakil, öğretim programı gereğince zaruri ve gerekli bütün masraflar, hastabakıcı ve hemşire okullarında okutturulan askerî hastabakıcı ve hemşirelerin okul ve bütün. Fasıl 481 NATO 'nun icabettirdiği umumi masraflar Güney Doğu NATO Kumandanının şahsi ikametine mahsus ve mobilyeli binanın kira bedeli de bu fasıldan ödenir. olarak kiralanasak Fasıl 702 Gemi onarımı Deniz kuvvetleri tersane ve atelyelerinin, yapacakları gemi ve yüzer tesis, onarım tadil işleri ile kurma ve yapım için lüzumlu yedek ve tamir ve malzemesinin satmalmması, yapılmam, elde edilme»!, inceleme, taşıma, kira, saklama, hazırlama ve dağıtma ve sigortaları le bütün harb muavin ve eğitim gemilerinin, deniz vesait ve vasıtalarının onarım ve havuzlama ile demirbaş vasıta ve teçhizat ve malzemelerinin yenilenmesine ait. / Tersaneler ve atelyeler için gemi onarım isleriyle ilgili her türlü tezgâh, teçhizat, makine aksamının elde edilmesi ve eski tesislerin onarma ve tevsii ile yenilerinin kurulması için gerekli her nevi malzemenin teminine lüzumlu masraflar. Onarım işleri ile ilgili proje ve keşiflerin hazırlanması için lüzumlu her çeşit fenni avadanlık, resim aleti, sair tersim malzemesi ve basılı kâğıtların tedariki, gemi onarımı işçilerine isçi tulumu ve kundura temini bu maksatla yapılacak ilân ücretleri. Fasıl 731 İstimlâkler Satmalına v?. istimlâk bedelleri ile satmalmanm ve 6830 sayılı Kanunun gerektirdiği her türlü masraflar. Fasıl 741 Yeni yapı ve esaslı onarmalar Yeni yapı ve esaslı onarmalar. Her çeşit bina, baraka, şehitlik, âbide, askerî maksatla yapılacak demiryolu, «lektrik, kalorifer, sıhhi tesisat yapım, esaslı onarım, istimlâkler. Jet Pilotları için lojman inşaatı. iskele inşaatı ile Hava meydanlan Fasıl 742 Hava meydanları ile yollan ve depolan yapımı Hava meydanı, depo, irtibat, yol ve kanalları, meydanlara lüzumlu arazi ve bina kiraları, kanalizasyon, yol, uçuş kuleleri, inşa ve esaslı onarımı istimlâkler. Fasıl 743 Oemi yapımı Gemi yapımı Bilûmum harb gemileri, yardım gemileri, eğitim gemileri ve küçük vasıtaların yapılması, yaptırılması ve büyük tadili işleri. Fasıl 751 Telsiz ve elektrik tesisleri Telsiz ve elektrik işleri Radarlar, denizaltı savunma cihazları, sinema, Deniz Kumandanlığı telefon şebekeleri, radyo kumanda cihazları, kumanda hoparlörleri, seyir aletleri için yapılacak her nevi inşaat ve tesisat.

266 No ' III Fasıl 761 Tersaneler tesisleri Tersaneler Gölcük tersanesinde, yeniden tesisler kurulması, mevcut tersanenin sabit ve seyyar tesisat, teçhizat ve enstalasyonlarm tevsii, tadili, onarımı,bakım ve idaresi, yolların, iskele ve rıhtımların yapılması ve teçhizi ve bütün bu işler için lüzumlu her çeşit malzemenin temini, satmalmması, kiralanması, saklanması, sigortası, taşıma ve kamuflâj ile bu işlerde çalıştırılacak işçilerin yevmice ve ücretleri Tersane, iskele ve rıhtım yapım ve tadili Yukarıki tertiplerin müşterek Yukarda yazılı hizmetler için gayrimenkul satmalma, istimlâk, muhammin ve bilirkişi ücretleri, yapı ve ruhsatiye harçları, istikşaf, etüd, aplikasyon, foraj, iskandil ve proje ihzarı, proje müsabakaları ücretleri, Yukarda yazılı işler için kullanılacak makine ve vasıtalarla ihale ve emanet şekillerine göre yaptırılacak işlere lüzumlu her çeşit malzeme, vasıta ve aletin ihtiyaç halinde her zaman evvelden satmalmması, taşınması, kurulması, korunması, işletilmesi, onarılması, yedek parçalarının alınması, ekspertiz, sigorta, somaj, ardiye, istalya, vergi, komüsyon, faiz, tazminat, resim ve bu işlerde kullanılacak taşıt vâsıtalarının her türlü işletme, nakil, muhafaza ve sair. Emaneten yaptırılacak işlerle keşif, denet ve sair işlerde ihtiyaç halinde çalıştırılacak her türlü işçi gündelikleri yapım, bakım ve işletmelerde çalıştırılacak işçilere hizmetin zaruri kıldığı ahvalde verilecek çizme, muşamba ve sair giyim ve Iş Kanununun gerektirdiği diğer masraflarla birliklerden gönderilecek ekiplerin,yol. Merkez ve vilâyetlerde ihale veya emanet suretiyle yaptırılacak her inşaata ait geometri tersim, teksir ve hesap işlerinde ve harita alımında kullanılacak her türlü aletler ile bunlara lüzumlu malzemenin satmalma bedelleri, bunların işletme onarma ve koruma, merkez veya vilâyetlerde eksiltmeye çıkarılan işlerin ilân ücretleri, ihale, geçici ve kesin kabul muameleleri ile sözleşme, şartlaşma, birim fiyatları ve projeler için lüzumlu her nevi kırtasiye ve bunların basım ve nakil. İş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları. Jandarma Umum Kumandanlığı Fasıl 401 Matbaa Bilûmum işletme masraflariyle muvakkat işçi gündelikleri, tamir, döşeme ve öteberi da bu tertipten ödenir. Fasıl 410 Askerî malzemeler Madde 10 Giyecekler Dikimevlerindeki işçilere parasız yedirileeek öğle yemekleri ile îş Kanunu hükümlerine göre, doğum yardımı, ölüm yardımı gibi yapılacak ödemeler ve çoeuk zamları da bu tertipten «denir.

267 No III k Hariciye Vekâleti Fasıl 302 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro ve umumi Madde 92 Yardım ve ödünç verme Ecnebi memleketlerde bulunan tebaadan Verebileceklere ' memlekete dönüşlerinde geri alınmak üzere verilen paralarla veremeyeceklere beslenme ve memlekete dönüşleri için yardım olmak üzere verilen paralar ve ecnebi ı nem lekeli erde ölen tebaanın cenaze * Fasıl 401 Matbaa Vekâlet Basını ev inin demirbaş eşya ve ilk madde satmalma, onarma.karşılık ve her türlü ve işletme bu tertipten ödenir. Fasıl 453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar Madde 30 Hakem mahkemeleri ve heyetleriyle uzlaşma komisyonları Hakem mahkemeleri ve kurumları ile uzlaşma komisyonlarına memur edileceklerin hareırahlariyle bu komisyonlar için mahallerinde görevlenecek hizmetlilerin harcırah ve ücretleri ve komisyonların bütün da bu tertipten ödenir. Fasıl 458 Brüksel'de açılacak beynelmilel Fuarın gerektirdiği masraflar Muhtelif müessese, ve teşekküller tarafından bu maksatla tesis edilen fona yatırılmış olan. mebaliğle bilâhara ödenecek paralar, bir taraftan varidat bütçesine irad, diğer taraftan bu fasla Maliye \*e.kâle1ince tahsisat kaydolunur. Fasıl 459 Dış memleketlerde Türk kültür varlığının korunması masraflan Bu mevzu ile ilgili olarak yaptırıl a çak neşriyat İle yabancı memleketlerdeki.türk okullarında vazifelendirilmiş öğretmenlere yapılacak tediyeler de bu tertipten ödenir. Fasıl 461 Balkan Daimî Sekreterliğinin her türlü Kırtasiye, döşeme, demirbaş, öteberi, aydınlatma, ısıtma, basılı kâğıt ve defterler, posta, telgraf ve telefon masraflariyle kira bedeli ve benzeri masraflar bu tertipten ödenir. Maliye Vekâleti Fasıl 219 Makine servisinde mesai saati, dışında çalıştırılacaklara verilecek ücret Hazinenin aylık ve yıllık mizanlarının çıkarılması için mesai saati dışında çalıştırılmalarımı lüzum görülecek tabilûtörcü, tasnifçi ve delgi çilere ayda 50 lirayı geçmemek üzere veriie**k, üe re i: bu tertipten ödenir, Fasıl Matbaa Madde 23 Darphane ve Damga Matbaası işçilerine verilecek Öğle yemeği Darphane ve Damga Matbaası işçilerine verilecek öğle yemeği ye mutfak'ile lokanta için lüzumlu demirbaş levazımatı

268 No IÎI Fasıl 417 Vergi tahsil Madde 10 Kıymetli kâğıtlar ilk madde ve baskı Kıymetli kağıtlar' ilk madde ve baskı, yabancı memleketlerde pullarının tabiyat bedeli, tabiyat ve nakil ile ilgili her çeşit. bastırılacak damgı Fasıl 418 Hazine muameleleri Madde 10 Fab:, acyo ve para farkları Hazine cari hesaplarının faiz ve muamele vergileriyle Hazine muameleleri için muhtelif kanunların verdiği yetkilere dayanılarak çıkarılacak bonoların faiz, komisyon, Muamele Vergisi ve sair na taallûk eden ödemeler. Fasıl 419 Millî mülkler muameleleri Madde 10 Belirtme işleri Devlete ait gayrimenkullerin mahallerinde veya kayıtları üzerinde belirtme islerinde ve bu hususta, yapılacak tetkik ve tasniflerde hariçten çalıştırılacak bilirkişilere yapılacak ödemeler ve belirtmeye ilişkin sair bilcümle masraflar. Madde 20 Menkul ve gayrimenkul mallar umumi Millî malların ve mülklerin tescili, tahmin, ilân satış ve yönetim, tahakkuk etmiş ve edecek hare ve resimler ve sahipsiz malların yönetimine ilişkin çeşitli masraflar. Memur konutlarının kapı, merdiven başlarının ye koridorlarının aydınlatma, bahçelerin sulanması i r i n elektrikle çalışan motorun sarf edeceği elektrik ve bahçeler su, konutların temizlik, bahçe ve kalorifer işlerinde çalıştırılacakların yevmiyeleri, demirbaş eşya, müstahdemlerin giyecek ve yakacak eşyası ve teshin edilen konutların yaka cak ve sair umumi. Fasıl 426 İstihbarat arşivlerinin kurulması ile ilgili her çeşit masraflar Merkez ve vilâyetler malî istihbarat arşivleri için alınacak yazı cetvel, hesap makinesi, demir dolap, sandalya, masa. yazı takımı, karton, kırtasiye, kardeks kartoteks ve sair bedelleri ile açılacak kurslara getirileceklerin harcırah ve yevmiyeleri ile diğer her çeşit masraflar. Fasıl 451 Yaym Madde 30 Malî vesika ve eserlerin toplanması ve tasnifi için gerekli her çeşit masraflar Kitap, resim, fotoğraf, levha yazı, para, resmî ve 'gayriresmî her çeşit vesikaların satmalmması, bulundurulması, nakil, tasnifi ve tanzimi He bu işlerde çalıştırılacak ilim, sanat ve hizmet adamlarının ücret, yevmiye, harcırah ve diğer. Fasıl 476 Kurs Madde 20 Gelir Vergisi kursları umumi Kurslara katılacak ve kursları idare edecek memurların harcırah ve yevmiyeleri, radyolarda izahlarda bulunacak memurlara verilecek ücretler, gerek halk ve gerek memurlar için açılacak kursların her çeşit. Fasıl 656 Özel idarelere yardım Bu tertipteki -tahsisatın özel idarelere tevzii 6085 sayılı Kanundaki esaslar dairesinde yapılır.

269 No III. 19Ö? Fasıl 751 Vekâlet servisleri için alınacak muhtelif makine ve arşiv malzemesi ile ilgili her çeşit masraflar Devlet Malzeme Ofisi Umum Müdürlüğü vasıtasiyle Maliye Vekâleti servisle ri için temin olunacak büro ve muhasebe makineleriyle arşiv malzemesi ve yedekleriyle bunlarda kullanılacak her nevi vasıtaların bedelleri, Gümrük resimleri, nakliyeleri, sigortalariyle ilgili her nevi bu tertipten ödenir. Fasıl sayılı Kanun gereğince satınalmacak taşıtlar Aded Cinsi Kullanılacağı yer Madde 14 Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 15 Kamyonet, Toprak tevzi komisyonları için Madde 17 Dahiliye Vekâleti 60 Jep Kaymakamlar için I Madde 18 Emniyet Umum Müdürlüğü 50 Binek Trafik hizmetleri için Madde 19 Jandarma Umum Kumandanlığı 7 Jep Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılacaktır. Madde 20 Maarif Vekâleti 1 Makam arabası 1 Kamyonet 1 Kamvotı Vekil için Anıt - Kabir için»»» Madde 21 Nafıa Vekâleti 10 Kaptıkaçtı Demiryolu inşaat islerinde kullanılacak Madde 22 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 33 Jep Sağlık merkezleri için Madde 23 Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti i Otobüs 1 Jep Esenboğa Hava Meydanı için Cumaovası için

270 No Devlet Borçları 1. III Fasıl 821 Hükme bağlı borçlar Hizmetin ifa edildiği yıl bütçesinin tertibi mahsusunda bakiye ödeneği bulunmaması hasebiyle mevcut tertibinden veya geçen ve eski yıllar borçları tertiplerinden ödenemiyen hükme bağlı karşılıksız borçlar. Bütçede tertibi bulunmıyan hükme bağlı borçlar özel kanunları gereğince sulh yolu ile alacaklısına ödenmesine karar verilen istihkaklar bu tertipten ödenir. Maarif Vekâleti Fasıl 217 Kanunları gereğince verilecek ücret ve tazminatlar Madde 20 Askerlik dersleri öğretmenlerinin ücretleri 5044 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre lise ve dengi okullarda subaylar tarafından okutulan Millî Müdafaa ders ücretleri ile Millî Müdafaa öğretimi Yönetmeliğinin 5 nci maddesinin D/2 bendinde belirtilen yüksek okul ve kurumlardaki öğrencilere, Erkânı Harbiyei Umumiye Kiyasetince görevlendirilecek subaylar tarafından verilecek konferans ücretleri bu tertipten ödenir. * Fasıl 417 Yüksek okulların umumi Fasıl 418 Lise, ortaokul, İmam - Hatip okulları umumi Fasıl 419 Yüksek ticaret ve teknik okulları ile diğer meslek okullarının umumi Fasıl 420 îlk öğretmen okulları umumi ve bu okulların mezunu öğretmenlerle ilgili masraflar 416 nci fasıl uygulanır. Fasıl 421 Kütüphaneler Madde 11 Kütüphaneler umumi Madde 12 Vekâlet kütüphanesi Madde 13 Okul kütüphaneleri umumi masraflan Madde 14 Millî Kütüphane umumi masraflan Kütüphanelerin yönetim ve kurma, telefon kurma ve konuşma parası, kitap, dergi, gazete karşılıkları ve odacı elbesesiyle memur önlüğü, kütüphanelerin taşım ve birleşimi ve yeni eserler sağlanması, kaplama işliği ile fotokopi işliği kurma ve levazımı, kira karşılığı, kütüphaneler düzenleme, belirtme ve taşıma, Vekâlet daire kütüphaneleri için satınalmacak eserlerle abone olunacak dergi ve gazetelerin, çeşit kütüphane kurma ve yönetim. Vekâlet dairelerinin her Okul kütüphanelerine alınacak kitap, dergi karşılıkları ve bunlara ait kaplama ve sair başka masraflar. Millî Kütüphaneye ait her türlü umumi masraflar ile Ressam Ali Kıza ve Hamdi'nin resimlerinin satmalına bedelleri bu tertipten ödenir. ı

271 No III 1957 Fasıl 422 Güzel Sanatlar Akademisi umumi Fasıl 423 Riyaseti Cumhur Filârmonik Orkestrası umumi 416 nei fasıl uygula tur. Fasıl 415 Müzeler ve anıtlar Madde 10 Müzeler ve anıtlar umum Müzelik eserlerin ve. arşiv vesikalarının tanzim, tesbit v'e telhis işleri için hariçten istihdamına lüzum hâsıl olacak mütehassıs yevmiyeleri bu tertipten ödenir. Madde 40 Anıt - Kabir umumi İşçi yevmiyeleri, park sahası için muktazi fidan, tohum, tabiî ve kimyevi gübre, akar yakıt, aydınlatma, bedelleri, telefon konuşma, mefruşat, aydınlatma ve ısıtma bedelleri, ilân ücretleri ve di ğer öteberi. İş Kanunu gereğince ödenecek pirim ve tazminatlar. Fasıl 424 İstanbul Kandilli Rasathanesi umumi Yönetim fenni alet ve" avadanlık satmalımı, kurma ve onarma, telefon kurma ve konuşma paraları, hayvan satmalmması ve yem parası ve motorsuz taşıt satmalımı ve isletme, rasathane yayın ve kitap, dergi karşılığı islik masrafı ve küçük onarmalar hizmetlilerin giyim eşyası karşılığı ve başka devlet rasathane bilim kurumları ile iş birliğinin gerektirdiği harcırahlar hariç olmak üzere her türlü masraflar. Fasıl 425 Ecnebi memleketlere gönderilecek öğrencilerin her çeşit Ecnebi memleketlere gönderilecek ve memlekete dönecek öğrencilere verilecek yol ile maaş tahsisatları, bunların öğrenimleri ile ilgili her çeşit, okul ve lâboratuvar ücretleri, doktora öğrencilerinin tez basım ücreti, tezin daktilosu, tashih ve tercümesi ücreti, müzik ve resim öğrencilerinin branşlariyle ilgili her türlü masraflar, bunların alacakları alet ve malzeme öğrencilerin her türlü tedavi, hasta öğrencilerden yurda gelmelerine lüzum görülenlerin yurda geliş ve öğrenim yerlerine dönüş harcırahlar, Fasıl 451 Yaym Madde 10 Yaym masraflan ve 20 de yazılı olanlara ilâveten sergi işleri ve güzel sanatları ve yayımı genişletmek için.yapılacak bütün giderlerle eser sahiplerine verilecek para mükâfatı, göstermeye ait kurma, okullar ve kurumlar için bastırılacak öğretim ve eğitim vasıtaları, Türk ve İslâm Ansiklopedileri ile, tercüme yayım bürolarının malzeme ve yayım hazırlıkları, ilmî denet, öğretim levhaları ücretleri bu tertipten verilir. Madde 30 İnceleme maaraflan Vekâletçe yayınlanacak eserler ve incelenecek her türlü belgelerle serbest basma bırakılan ve şahıslar tarafından yazılan okul kitaplarının inceleme (3656 sayılı Kanunun 22 nci mad desi uyarınca belirli iş saatleri dışında kitap müsveddelerini inceliyen öğretmenlerle mütehassıslara verilecek ücretler de bu tertipten ödenir). Madde 40 Derleme masraflan 2527 sayılı Kanun hükümleri dairesinde yapılacak her türlü derleme, dağıtma, yaym işleri ve ecnebi memleketlerle yayım değişimi, bu işleri yapmakla ödevli kuruluşun tesisat masraflan.

272 No , III 1957 Fasıl 453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar Madde 30 Fulbright kültür anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında (Fulbright) vakfı adı altında imzalanan kültür anlaşması gereğince çalışacak elemanlara, verilecek ücretlerden mevzuatına göre alınması gereken vergi Ve bu anlaşmanın gerçekleşmesi maksadiyle hariçten getirilecek eşyalardan alınması gereken Gümrük Resmi ve sair bedeller ile bu teşekkülün gerektireceği her türlü masraflar. Madde 40 Kültür münasebetleri umum Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumuna, katılma hakkındaki 4895 sayılı Kanunla onanmış bulunan sözleşme ve benzeri kültür anlaşmalarının yapılmasının gerektirdiği her türlü masrafla memleketimize gelen milletlerarası kültür kurumlarının heyet ve temsilcilerinin ağırlanması, ecnebi memleketlere geçici olarak gönderilecek öğrenci gruplariyle bu gruplarda görevlendirilecek idarecilerin gidiş ve dönüş harcırahları, ecnebi memleketlerden memleketimize gelecek öğrenci gruplarının misafir edilmesi ile ilgili her türlü masraflarla gelecek öğrenci gruplarına mihmandarlık edeceklerin, Milletlerarası Kültür münasebetlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile Devletçe öğrenimleri deruhde edilen veya milletlerarasında mübadele suretiyle memleketimize getirilen ecnebi öğrencilere verilecek burslar, harcırahlar ve başka öğrenim masraflariyle bunların üniversitelere ait her türlü hare, diploma, lâboratuvar ve öğrenim, kitap paraları, tedavi, giyim ve harçlıkları, ecnebi öğrencilerin yurt içinde meslekî bilgilerini artırmak. staj yapmak maksadiyle yapacakları gezi ve memleketlerine dönüş harcırahları ile her türlü zaruri, Milletlerarası Kültür münasebetlerinin geliştirilmesi için gerekli ' memleketlere gönderilecek her türlü yayımların satın alınması, abone ve yollama. Fasıl 458 Fuar ve sergi Madde 10 Yurt içinde ve dışında açılacak resim ve heykel sergilerinin her türlü Yerilecek mükâfatlarla satınalmacak eserlere ait bedeller de bu tertipten ödenir. Madde 20 îzmir Fuarında açılacak eğitim paviyonunun her türlü Geçici olarak çalıştırılacak uzman ve hizmetlilerin ücretleri de bu tertipten ödenir. Fasıl 479 Orta - Doğu Üniversitesi umumi Bu tertipteki tahsisatı Bütçe Kanununa bağlı (A ' I ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilgili tertiplerine aktarmaya Maliye Vekili mezundur. Fasıl 711 Lise ve ortaokulların dershane, yatakhane, mutfak ve hastanelere ilişkin her türlü malzemelerin döşeme, demirbaş ve ders aletlerinin onarımı Dershane, yatakhane, mutfak ve hastanelere ilişkin bütün vasıta ve malzemenin ve okul bahçesine lâzım gelen demirbaş eşya, okul sıraları, hastane, alet, tıbbi avadanlıkların onarılması. Fasıl sayılı Kanuna göre yapılan köy okulları ile öğretmen ve sağlık memurları evleri yapımı için para ve ayın yardımları Köy okulları inşaatı, öğretmen, köy sağlık memurları evleri yapımı için gerekli her türlü yapı malzemesi satmalmması, bunların taşıma ve imal, bu işlerde çalıştırılacak usta ve işçi gündelikleri. Fasıl 751 Lise ve ortaokullar için satınalmacak her çeşit dershane, yatakhane, mutfak ve hastane malzemeleri, döşeme demirbaş, ders aletleri Yatakhane, yemekhane, mutfak hamam levazımı, depolar, sobalar her türlü okul döşemesi,

273 No III elektrik tesisleri, bütün depolar, masalar, okul bahçelerine lâzım olan demirbaş eşya, okul sıraları hastane alet ve tıbbi avadanlık, derman, yazı tahtası, pergel ve buna benzer bütün öğrenim aletleri (fizik, kimya, deneme, biyoloji, beden terbiyesi ve sair öğrenime ait levazım) okul eşyasını bir yerden bir yere tasrnıa, yangın aletleri. Fasıl 772 Atatürk Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar Fasıl 774 Ege Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar Fasıl 775 Karadeniz Üniversitesinin kurulusu hakkında yapılacak her türlü masraflar Her çeşit yönetim, büro, yayın, 6059, 6594 ve 6595 sayılı kanunlar gereğince verilecek ücretler, harcırahlar, 1416, 4489 ve 4936 sayılı kanunlara göre ecnebi memleketlere tahsil, staj ve tetkik için gönderileceklerin her çeşit, her nevi etüd, sondaj, yaptırılacak bina ve tesislerin plân ve proje müsabaka üeretleri, her nevi inşaat ve tesisat, taşıt satmalma, işletme ve onarma, kira ve istimlâk, mahkeme hare ve, geçici olarak kullanılacak memur ve hizmetliler ücreti ve kuruluş maksadiyle yapılacak sair her çeşit masraflar. Bu tertipteki tahsisatta Maarif Vekâletince lüzumlu görülecek miktarları bu kanuna bağlı A/l ve A/2 işaretli cetvelin ilgili tertiplerine aktarmaya Maliye Vekili mezundur. Yabancı profesörler ve uzmanlar ücreti ile harcırahları da bu tertipten ödenir. t Nafıa Vekâleti Fasıl sayılı Kanun gereğince açılacak yapı ve kalfa kursu her türlü Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğince açılacak meslekî kurslarda Vekâlet hesabına okuyacak öğrencilerin masraflan karşılığı olarak Birliğe toptan yapılacak ödemeler. Fasıl 741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine yaptırılacak istikşaf, etüd, aplikasyon, proje ve iskandiller dolayısiyle Birliğe peşinen vc toptan ödenecek paralar.. Fasıl ve 5855 sayılı kanunlar gereğince Büyük Millet Meclisi binası ve eklentileri yapımı Fasıl 743 Memur evleri yapımı 741 nci fasıl aynen uygulanır. Fasıl ve 5948 sayılı kanunlar gereğince Gördes Kazasının nakledileceği yerde yapılacak mesken yol, su ve kanalizasyon inşası karşılığı Fasıl , 5843 ve 6213 sayılı kanunlar gereğince hava meydanları yapımı için girişilecek yüklenmeler Madde 10 Yapım Meydan, pist, hangar, işletme binaları ve bunlara ait her çeşit tesisatın yapılması veya yaptırılması, mevcutların genişletilmesi, düzenlenmesi, telsiz ve sair cihazların kurma, istimlâk, yapı ve kurma işlerine ait keşif, plân ve proje ile bunlar için lüzumlu malzemenin satmalmması ve incelenme, muayene, düzeltme ücret ve bu işlerin gerektirdiği bilûmum masraflar. Bu inşaatta istihdam olunan ecnebi uzmanlara sözleşmeleri gereğince ödenecek ücretler, harcırahlar ve sözleşmelerinde yazılı sair masraflar bu tertipten ödenir.

274 No III Madde 20 Maldne ve vasıtaların onarımı Meydanlara gerekli her türlü makine, teçhizat ve taşıtlarla telsiz ve sair cihazların, yedek parçaların satmalmması ile bunlara harcanacak ambalaj, taşıma ve sigorta bedelleri.- Madde 30 Satmalmacak makine ve vasıtalar Meydan, pist, hangar ve işletme binaları için inşaat makineleri ile bu işlerin yapılması için lüzumlu madenî aksamın satmalmması, telsiz ve, sair teçhizatla meydanlara gerekli her türlü makina, teçhizat ve taşıtların satmalma bedelleriyle bunlar için harcanacak ambalaj, taşıma ve sigortalama, montaj ve demontaj masraflariyle bu işleri inceleme ve düzenleme, muayene, teslim alma ücret ve, satınalman malzeme için tutulacak muvakkat mahiyetteki depo kirası, Gümrük Resmi ve vergileri ve ardiye ücreti. Fasıl , 5581 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Atatürk türlü masraflan Anıt - Kabir yapımı her 741 nci fasıl aynen uygulanır. Fasıl 781 Demiryolları yapım masraflan 741 nci fasıl aynen uygulanır. Demiryolları inşaatında talimatı gereğince verilecek kaza tazminatı, tedavi, teçhiz ve tekfin. Demiryolları inşaatında ray döşeme, donatım, kar siperleri, karla savaş, yer kayma ve berkitme. Poz ve ameliyat katarları için Demiryolları İşletme İdaresine verilecek ücretler, sürekli bakım, yolun geçtiği yerden zarar göreceklere verilecek tazminat, geçici işgal. Yapımı biten ve işletmeye açılan demiryollarının istimlâk ve sair. Karla mücadelede çalıştırılanlara 3787 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğince verilecek iaşe bedelleri barınaklar ya Fasıl sayılı Kanun gereğince yapılacak liman, iskele ve ufak pım 741 nci fasıl aynen uygulanır. Fasıl ve 6192 sayılı kanunlar gereğince yapılacak liman ve sair deniz tesisleri 741 nci fasıl aynen uygulanır. Deniz vasıtalarında çalışacak kaptan ve mürettebata verilecek yiyecek ve giyecek. Fasıl 788 Teknik hizmetler muvakkat vazife harcırahları Keşif, denet, yönetim kabul ve sair işler için gönderileceklerin harcırahları ile hariçten getirilecek eenebi uzmanların harcırahları ve sözleşmeleri gereğince yapılacak her türlü ödemeler. Fasıl 792 Yersarsmtısı ve diğer âfetlerden zarar gören bölgelere yardım (Sarf şekli İcra Vekilleri Heyeti Karariyle belirtilmek üzere Kızılay Kurumuna devredilebilir.) Bu fasla mevzu paranın lirası Çanakkale - Yenice kasabasında zelzele dolayısiyle evlerini kaybedenlere Emlâk ve Eytam Bankası tarafından yaptırılıp borçlandırılmak suretiyle tahsis edilen evlerin borçlarına mahsuben ve ancak ödeme kabiliyeti olmıyanlarm hesabına ikişer bin lira Emlâk Bankasına ödenir,

275 No III İktisat ve Ticaret Vekâleti Fasıl 418 Tahlil ve ölçüler lâboratuvar lan Mevcut ve yapılacak ticari standartlara mütaallik tecrübe numuneleri ile nizamnamelerine mütaallik tip numuneler yapılması ve bunların gönderilmesi sınai ve norm standart nizamnameleri mucibince fabrika, imalâthane, satış yerleri ve sair mahallerden alınacak malların numunelerinin ambalaj, yollama ve tahlil, lâboratuvarlarda kullanılacak her nevi ecza ve malzemenin ve kimyagerlerin lâboratuvarlarda giyecekleri iş gömlekleri bedelleri bu tertipten ödenir (yollamalar da PTT ücretleri tertibinden ödenir.) Fasıl 422 Pamuk işleri standardizasyonu umumi Pamuk eksperlerinin memleket içinde muvakkat ve daimî vazife harcırahları ve yevmiyeleri, pamuk ekspertiz işleri için dış memleketlere yollanacakların muvakkat vazife harcırahları ve yevmiyeleri, eksper yetiştirme kursları, pamuk lâboratuvar ve ekspertiz aletleri ve cihazları satmalma, onarma, nakliye ve sair, eksper ti zlenmiş pamuk balyalarının mühürleri ve bunlarm nakliye ve ambalaj, tip numune hazırlanması ve bunların ambalaj ve nakliye, kira, ısıtma ve aydınlatma, basılı kâğıt ve defterler, kırtasiye, posta, telefon, telgraf ücret ve, öteberi döşeme ve demirbaş iş gömlekleri ve hademe giyeceği, ecnebi uzmanların harcırah ve yevmiyeleri. Fasıl 458 Sergi Madde 20 Ecnebi memleketlerde açılacak numune meşherleri Ticaret müşavirlik veya ataşeliklerinde ecnebi tüccarlara gösterilecek ihraç mallarının satmalmması ve bu yerlere sevk ve tevzi (gideceklerin harcırahları hariç). Fasıl 756 Sanat modelleri satmalmması ve dağıtılması Küçük sanatlarda kullanılan her çeşit avadanlığın, küçük sanatlar ile küçük sanat kooperatiflerinin tekâmülünü sağlıyacak ve bu kooperatiflerde çalışanların vücuda getirecekleri mamullerin evsafını yükseltecek fennî ve. mekanik alet ve cihazların satmalmması, yaptırılması, kurulması, ambalajı, yollanması (PTT ücretleri hariç) ve bunların kullanılmasını öğretmek üzere açılacak kurslarda çalıştırılacak mütehassıslarla, ustaların ücret ve harcırahları, küçük sanatkârların ve küçük sanat kooperatiflerinin çalışmalarını kontrol edeceklerin ücret ve harcırahları ile küçük sanatların ve küçük sanat kooperatiflerinin geliştirilmesi ve kökleştirilmesi maksadiyle yapılacak propaganda, yaym, inceleme, sayım ile bu maksatla açılacak kursların her türlü (Bu tahsisatın lüzumlu miktarı veya tamamı yukarda sayılan bilûmum işlerde kullanılmak ve İktisat ve Ticaret Vekâletince verilecek talimat gereğince küçük sanat kooperatiflerini fennî ve mekanik cihazlarla teçhiz etmek üzere bu kooperatiflere kredi vermek maksadiyle toptan Halk Bankasına verilebilir):

276 No III Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Fasıl 422 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş umumi Fasıl 4Î& Trahomla savaş umumi Fasıl 424 Zührevi hastalıklarla savaş umumi Fasıl 425 Sıtma ile savaş umumi masraflan Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma Basılı kâğıt ve defterler Telefon, radyo ve sinema filimi ücret ve. Hizmetli giyeceği, Savaşla ilgili yayın,, Hasta ve hizmetli yiyeceği. Her çeşit ilâç ve malzeme, tecrübe hayvanları mubayaası ve bakımı, ' Fennî tesisat, makine, alet ve demirbaşlar, motorsuz vasıtalar satmalma ve onarması,. Kira bedeli. Taşıma masraflan liraya kadar olan onarmalar, (kalorifer, havagazı, elektrik ve sair tesisat dâhil). x İlân ücretleri. îşçr ücretleri ile İş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları. Zaruret görülen ahvalde sigorta bedeli. Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri sayılı Sıtma Savaşı Kanunu gereğince verilecek ikramiyeler (Memurlar hariç) sayılı Kanun gereğince açılacak kursların bilûmum Fasıl 427 Hastaneler, sıhhat ve içtimai muavenet kurumları umumi Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma. Basılı kâğıt ve defterler. Telefon, radyo ve sinema fümi ücret ve. Hizmetli giyeceği. Hasta, öğrenci, hizmetli ve nöbetçi memurlar yiyeceği. Her çeşit ilâç, tecrübe hayvanları mubayaası ve bakımı. Yayın., *? ; Fennî tesisat, makine, alet, demirbaş, motorsuz vasıtalar satmalımı ve onarımı. Taşıma. Kira bedeli liraya kadar olan onarmalar (kalorifer, havagazı, elektrik ve sair tesisat dâhil). İlân ücretleri. İşçi ücretleriyle îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları. Muayene ve tedavi evlerine baş vuracak fakir hastalara verilecek ilâçların bedelleri. Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri. Talim ve tedris cihaz ve malzemesi. Şehir içi yol paralan, Bu müesseselerdeki öğrencilerin şehir içi ve tatbikat maksadiyle yapacakları seyahatlerde şehirlerarası yol masraflariyle tatbikatla ilgili diğer masraflar, Muhtaç öğrencilere verilecek harçlık, hastalanan öğrencilerin memleketlerine yollanma, ölenlerin teçhiz ve tekfin, îmtihan, tören ve diploma j

277 No III Köy ebe okuluna getirilecek köylü öğrencilere ayda 5 yüz kuruşu geçmemek üzere verilecek 1 harçlıklar,. Sigorta bedeli. özel kanunlarına göre köy ebelerine ve sağlık memurlarına verilecek sağlık çantaları ile, sağlık malzemesi satmalma karşılığı, Fakir hastaların yol ve ölenlerin cenaze, Akıl hastaları ile cüzzamlılarm ve bunlara refakat edenlerin harcırahları, Fasil 428 Hıfzıssıhha Müesseseleri umumi Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma, Basılı kâğıt ve defterler, Telefon ücret ve, Hizmetli giyeceği, Her çeşit ilâç ve malzeme ve tecrübe hayvanları mubayaası ve bakımı, Fennî tesisat, makine, alât, demirbaş, motorsuz vasıtalar satmalma ve onarımı,, r Sigorta bedeli.... T?*f". Taşıma, Küçük onarmalar (kalorifer, havagazi, elektrik ve sair tesisat dâhil) Yayın, ilân ücretleri, işçi ücretleri ile Iş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları, Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri, Şehir içi yol paraları, iki vekâlet arasında mutabık kalınacak mevzularda verilecek fazla mesai ücretleri de bu tertipten ödenir. Fasıl 601 Readaptasyon müesseseleri tesis ve işletme Vekâlet bu hizmeti, aynı gaye ile çalışan derneklere de bu fasıldan toptan tediyede bulunmak suretiyle gördürebilir. Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Fasıl 309 Taşıt Madde 31 Vilâyetler kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları işletme ve kira bedeli Muhafaza teşkilâtının vilâyetlerde vazife görmekte olan motorlu kara vasıtalarının benzin, yağ, asit gibi akar yakıt ihtiyaçlariyle iç ve dış lâstikleri, patinaj zincirleri, radyoları, plâka resimleri ve radyo abone ücretleri, diğer vergi ve resimlerle yukarda sayılan madde ve malzemelerin «Taşıma tertibi formülü» dışında kalan taşıma, sigortalama, üstüpü, gaz, güderi, sünger gibi temizlik malzemeleri ve bu tertibe dâhil maddelerin alımı için yapılacak eksiltme ilânlarına ait ücretler, akar yakıtların muhafazasına mahsus kablarm alım ve tamir bedelleri ve bunlar için ödenecek ardiye ücreti, kiralar, kaçak kovalama işleri için icabında hariçten tutulacak kara vasıtalarının kiraları ile;. Deniz muhafaza vasıtalarında kullanılan kömür, akar yakıt, makine yağları ve bunların «Taşıma formülü» dışında kalan taşıma ve sigortalama ve muhafazalarında kullanılacak kab, ambalaj masraflariyle bu işler için satınalmacak avadanlık ve tartı ve ölçü. aletlerinin bedelleri,

278 No III kömür ve akar yakıtların emniyetle muhafaza ve yangından korunması için lüzumlu malzeme ve cihazlarla bunların doldurma bedelleri, kaçak takibi için icabı halinde hariçten tutulacak deniz vasıtalarının kiraları, deniz vasıtalarının kaza ve hasarlarında yardım ve kurtarma masraflariyle her ne gaye ile olursa olsun bunların nakil ve yedekte çekilme, bu vasıtalara lüzumlu barometre, termometre, pusula gibi seyir ve rasat aletleri ve yedek parçaları, deniz fenerleri, hususi deniz haritaları tersimi, deniz filâma ve kitapları, madde ve malzemelerin alımları için yapılan eksiltme ilânları, bu tertipten ödenir. Madde 32 Vilâyetler kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları onarma Vilâyetlere ait bilcümle vasıtaların tamir, tadil, kızak ve havuz masraflariyle atelyelerde kullanılacak her çeşit kömür, akar yakıt, su, elektrik, yedek parça, akümülâtör ve kabloların bedelleri ve bunların imal, tamir ve şarj, Bu madde ve malzemenin korunması için alınacak veya yaptırılacak raf, dolap ve sair eşya bedelleri, atelyelerin her türlü demirbaş eşya, avadanlık,tezgâh ihtiyaçları ve bunların bakım, tamir ve montaj, Atelyelerin yangına karşı korunmasında kullanılmak üzere satmalmacak malzeme ve cihazlarla bu cihazların doldurma, Atelyelere lüzumlu tersim malzemelerinin bedelleriyle bu tertibe giren işlere ait plânların, Tamir içdn hariçten tutulacak usta, çırak ve işçilerin yevmiyeleriyle îş Kanununun gerektirdiği her türlü masraflar, Bu tertibe dâhil malzemenin ilân ücretleriyle taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak taşıma, bu tertipten ödenir. Fasıl 418 Gümrük hizmetleri Kimyahaneler ile dışarda yaptırılacak tahlil ücretleri, kimyagerlere yaptırılacak iş gömleği, Satmalmacak örnek bedelleri, Gümrük ambarlarında kaybolan eşya tazminatı, Gümrük tahsilat komisyonlarında bulunacak belediye azalarına Gümrük Kanununun 89 ncu maddesi gereğince verilecek huzur ücretleri, Kaçak eşya ve hayvanların taşıma, bakma ve koruma, 1918 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince satış komisyonlarında bulunacak gayrimuvazzaf azalara ticaret ve sanayi odaları tüzüğü gereğince ödenecek huzur ücretleri. Bilirkişi ücretleri, Temizlik Bu tertipten ödenir. Fasıl 751 Satmalmacak makine, alet ve malzemeler Madde 30 Deniz motörleri makineleri Komple deniz motörü, deniz motörleri makineleri ve teknelerin alım ve imali için lüzumlu masraflar bu tertipten ödenir.,

279 No III Ziraat Vekâleti Fasıl 417 Zirai savaş Fasıl 418 Tarla ziraati tohum ıslah, deneme, üretme, çayır ve mer'a kauçuk işleri umumi Fasıl 419 Bahçe ziraati işleri, bağcılık, meyvacılık, umumi sebzecilik, süs nebatlan zeytin ve çay Fasıl 420 Îpekböcekçilik, tavukçuluk, ve ancılık işleri umumi Fasıl 422 Pamuk işleri umumi Fasıl 423 Tohum temizleme evleri ve makina işleri umumi Kırtasiye, demirbaş, öteberi, aydınlatma, ısıtma, basılı kâğıt ve defterler İşçi, usta ve ustabaşı gündeliği ve bunların yol ile İş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları. Traktör, biçer - döğer ve emsali ziraat alet ve makineleri akar yakıt İler nevi nakil. Motorsuz taşıtlar, iş hayvanı, yedek parçaları, malzeme, muytabiye satmalma, imal ve onarma ve iaşe. İnceleme, denetleme, temizleme ve yoketme masraflan. Kurum ve lâboratuvarları ıslah, tecrübe, üretme, damızlık hayvan ve koza satmalma ve bakım, malzeme ve iaşe ve çeşitli tatbikat. Yaptırılacak fide yastıkları, kasa camekânı ve sebze fideleri yetiştirme ve bakımı. Kurumların tarla ziraati, bağ, bahçe, küçük ve büyük baş hayvanların tohum, fidan bağ çubuğu, tavuk, arı, koza yetiştirme işleri, ağaçlandırma, tefcir, yol, kaldırım, köprü, kanal, cetvel, kuyu, çeşme, arteziyen yaptırma, bakım ve kurumların zirai araştırma. Hizmetlilerle (Bürolarda çalışanlar hariç) zirai mücadele, zeytin, çay ve tarla, tavukçuluk, ipekböcekçilik ve arıcılık, meyvacılık işlerinde bilfiil çalıştırılan memur, müstahdem ve gündelikçilere verilecek iş elbisesi, şapka, ayakkabı, çizine, portatif çadır, karyola ve cibinlik, yatak, battaniye. Kadrolu tabip ve veteriner bulunmadığı ahvalde tabip ve veteriner vizite ücretleri ile koruyucu mahiyetteki sağlık malzeme ve malzemelerin bedeli, Yok edilecek ürünler, nebat ve parçalar için kanunlarına göre verilecek tazminat lüzumunda satmalmacak hastalıklı ve böcekli nebat ve parçalan ile zararlı böcek, yumurta, kurt, tırtıl krizalitleri bedeli (2906 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi) 393 sayılı Kanunun 6 nci maddesi gereğince domuz öldürenlere verilecek para mükâfatı Zararlı hayvanlarla savaş ödevini yaptığı sırada sakatlananlara ve ölenlerin ailelerine umumi hükümler dâhilinde İcra Vekilleri Heyetince belirtilecek sayıda verilecek tazminat; yaralananlann üâç bedelleri, yol ve mücadelede ölenlerin cenaze ve çelenk. 3/14933 sayılı Kararnameye göre Arı Amerika yavru çürüklüğü hastalığı tesbit edilerek imha edilen arı ve kovanların sahiplerine verilecek tazminat bedelleri. örnek olacak işlerde çalışan köylülere 682 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince parasız verilecek fidan, tohum masraflan Her çeşit tabiî ve kimyevi gübre masraflan Zeytinliklerin temizlik, bakım ve ıslah Kauçuk bitkileri hammadde satmalma masraflan 2908 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince yapılacak çırçırlama, ayırma, triyaj, ilaçlama, pamuk tohumu satmalma, dağıtma, sulama ve varyete denemeleri 1528 ve 3573 sayılı kanunlara göre bağ, bahçe ve zeytinliklerini fennî surette yapacaklara verilecek para mükâfatı,

280 No III Telefon kurma, konuşma ve onarma karşılığa Kira bedeli, Harita, kadastro plân çizme ve çoğaltma, Bu tertiplerdeki hizmetle ilgili yayın, Sigorta, vergi ve resimler, Köy çayır ve meralarının ıslahı, kurulacak yoncalık ve korungalıkların hafriyat ekim, gübreleme, tohum, hasat ve harman, Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur hakları, İlân ücretleri. Fasü 418 Tarla ziraat tohum ıslah, deneme, üretme, çayır ve mera kauçuk işleri umum Madde 60 Köylerde yapılacak en uygun tipteki yeşil yem silolarının inşası için taş, çimento, harç, harfiyat yeşil yemler ve diğer ilâve yemlerle taşıma, biçme ve diğer bilûmum masraflar. Madde 80 Köylerde yapılacak hayvan besleme gösterileri için kullanılacak çeşitli bilûmum yemler, mineral maddeler kulak son raptiye, süt ölçme kabı, ölçme şeridi ve bastonları, yem dağıtıcı masraflar. Fasıl 421 Ziraat sanatları umum Vilâyet ve müesseselerde ziraat sanatları mevzuunda (Meyva ve sebze konserveciliği, kurutmacılık, marmelât ve emsali işlemeler, şıra, şarap, bira, sirke, pekmez imalâtı, sütçülük, peynircilik, yağcılık, hayvan yemi ve saire üzerine) yapılacak her türlü demostrasyon. Fasıl 424 Veteriner savaş, tahaffuz evleri, hastaneler bakteriyoloji ve serum kurumlan ve lâboratuvarlar kurma ve yönetim işleri umumi masraflan Fasıl 425 Veteriner zootekni ıslah ve üretme işleri umumi Kırtasiye, demirbaş, Fasıl 426 Merinos işleri umumi döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma, basılı kâğıt ve defterler, Seyis, çoban, işçi, usta ve ustabaşı gündelikleri ve bunlardan aşım duraklarına gönderilen seyislerin harcırahları, îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatlar Her nevi makinelerin işletme Damızlık, iş kesim, tecrübe, serum, aşı için hayvan, malzeme, muytabiye, yem, nakil imal, onarma nallatma ve nal imali ve benzeri, Motorsuz taşıtlar, malzeme, yedek parçaları satmalma ve onarma, Kurumların tarla ziraati, bağ, bahçe, ağaçlandırma, arılık, tavukhane, sulama, kurutma, yol, kaldırım, köprü, kanal, cetvel, kuyu, çeşme, arteziyen, su, padök ve elektrik, havagazı ve kalorifer tesisatı yaptırma ve bakım, Kurum ve lâboratuvarlar, ıslah, tecrübe ve tatbikatlarına ait çeşitli masraflar, hastane ve dispanserlere getirilen hasta hayvanların ameliyat, tedavi, ilâç, banndırma, yemleme ve bakım, Seyis, çoban ve hizmetlilerle veteriner mücadele, deneme, suni tohumlama, hayvan hastaneleri ve dispanserleri, aygır depoları, suni tohumlama ve sığır ıslah istasyonları, inekhaneler ve numune ağıllarında çalışan hizmetlilerin beslenmeleri, barundımlmaları, bunlara ait çeşitli masraflar, Seyis, çoban ve hizmetlilerle veteriner mücadele, deneme, suni tohumlama ve lâboratuvar işi -

281 No III rinde bilfiil çalıştırılan memurların iş elbiseleri, sağlık malzemesi, ayakkabı, çizme, cibinlik satmalma, onarma, yaptırma, Kadrolu tabip ve veteriner bulunmadığı ahvalde tabip ve veteriner vizite ücretleriyle koruyucu mahiyetteki sağlık malzeme ve gereçlerin bedeli, Veteriner sağlık ve Zootekni çantaları, bunlara ait her türlü malzeme ile portatif karyola ve çadır, Her nevi nakil vasıtaları, Telefon, Suni tohumlamada deneme ameliyatında koruma ve tedavi banyolarında aşılama, tohumlama, ilaçlama ve bunlarla yapılan denemelerde ölen hayvanlar ve Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu gereğince öldürülen hayvanlar için 904, 1234 ve 4758 sayılı kanunlar gereğince verilecek tazminat, Yapağı primi ve 904 sayılı Kanun gereğince verilecek mükâfatlar ve aynı Kanunun 11 ve 15 nci maddeleri gereğince boğa tedarikinden âciz olan köylülere parasız damızlık verilmek üzere boğa satmalma, nakil ve bakım, Yapağı primi ve 1703 sayılı Merinos Kanunu mucibince damızlık koyunun tedarikinden âciz olan köylülere parasız verilecek damızlık merinos koç ve koyunu satmalma, Hayvan yemi ziraatini teşvik etmek üzere merinos yetiştiricilerine 2582 sayılı Kanunun 6 nei maddesi gereğince parasız verilecek çeşitli tohumları satmalma ve nakil, Kira bedeli, Hayvan hastalıkları ile mücadelede mahallen tedariki zaruri bulunan bilûmum dezenfekdan maddelerin satmalma, Merinos damızlığı satmalma, bakma ve dağıtma, Harita ve kadastro, Savaşla ilgili yayın, Sigorta vergi ve resimleri, Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri, ilân ücretleri. Fasıl 428 Küçük sulama ve kurutma işleri, sulu ziraat istasyonları kimyevi gübre, toprak etüd ve tahlil, toprak muhafaza işleri umumi masraflan Âmme menfaatini ilgilendiren küçük sulama tesislerinin ikmal, ıslah ve tevsiü üe yeniden kurulacak küçük su işlerinin etüd, proje ve inşaatı, Âmme menfaatini ilgilendiren küçük bataklıkların kurutulması için gerekli etüd, proje ve inşaat işleri, Sulu ziraat bilgi ve tekniğinin müstahsıla öğretilmesi ve gösterilmesi maksadiyle köylerde, çiftçi tarlalarında kurulacak sulama demostrasyonlarına ait her türlü masraflar, Sulu ziraat deneme istasyonlarının işletme, idare ve her türlü umumi, Köylerde ve çiftçi tarlalarmda yapılacak kimyevi gübre demostrasyon denemeleri ve teşmili işleri için satınalmacak her türlü kimyevi gübreler ve diğer umumi masraflar, Sulama tatbikat gruplan, toprak etüd ve haritalama eksperleri, arazi ıslah ekiplerinin arazi faaliyetlerinde lüzum olacak her türlü tersim malzemesi, haritalar, toprak etüd aletleri, portatif çadır, karyola, termos, gazocağı, lâmba, iş elbisesi, ayakkabı, çizme, sağlık malzemesi gibi her türlü ihtiyaçların temini, Toprak tahlil lâboratuvarları için lüzumlu malzeme, kimyevi tahlil maddeleri, lâboratuvarda çalışan memur ve müstahdemlerin lâboratuvar gömlek ihtiyaçları, İşçi, usta ve ustabaşı gündelikleri ve bunların Iş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları, ^ Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri, Hizmetle ilgili yaym, ilân ücretleri,

282 No III Kırtasiye, demirbaş, öteberi, aydınlatma, ısıtma, basüı kâğıt ve defterleri, Traktör, biçer - döğer ve emsali ziraat makineleri akar yakıt, Her nevi nakil, Telefon kurma, konuşma ve onarma karşılığı, Kira bedeli, Harita ve kadastro, Sigorta, vergi ve resimler. Çalışma Vekâleti Fasıl 416 Çalışma Enstitüsü umumi Kırtasiye, döşeme, demirbaş, öteberi, aydmlatma, ısıtma, Basılı kâğıt ve defterler, Kira bedeli, Posta, telgraf ve telefon ücret ve, 451 nci fasıldaki yaym, Toplu halde yapılacak inceleme gezileri, Enstitüye celbedileceklerin yol paraları ile yolda geçecek müddete ait yevmiye, kurs yevmiyeleri, Enstitüye İstanbul dışından tâyin edilecek Türk personelin harcırahları, Ecnebi mütehassıslara ödenecek gündelikler ile bunların memleket içi seyahat, Diploma töreni, İlân ücretleri, Enstitünün hususiyetinin gerektirdiği ve mahallî para ile ödenmesi mümkün diğer masraflar, Riyaseti Cumhura yazılan tezkerenin tarih vn numarası : 28. II ve 1/574 Bu kanunun ilânının Başvekâlete bildirildiğine dair^riyaseti Cumhurdan gelen tezkerenin tarih, ve numarası : 28. II ve 4/136 Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cilt Sayfa cilt ve sayfa numaraları : ,291:357,358,36i -.429,432:522,525: 615,619:734,737:847,852:888,902:930, 938:968,996:1006,1009:1026,1030:1059, 1063:1080,1082:1124,1126:1135,1142, 1174:1178,1228:1242,1251:1254 [İnikat : 41 : sıra sayılı matbua 41 nci İnikat Zabıt Ceridesine bağlıdır.]

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Besini Gazete ile ilâm : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) No. Kabul tarihi 6297 28.11.1954 MADDE 1. Devlet bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

., _, 463 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1956 - Sayı : 9247) Kabul tarihi 6695 29.11.

., _, 463 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1956 - Sayı : 9247) Kabul tarihi 6695 29.11. ., _, 463 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1956 - Sayı : 9247) No. Kabul tarihi 6695 29.11.1956 MADDE 1. - Devlet bütçesine giren dairelerin 1956 bütçe yılı yatırımlar

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 72 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 31.XII.1946 - Sayt : 6486) No. _ ' Kabul tarihi 4987 16. XII. 1946 BÎRİNİ"! MADDE 1946

Detaylı

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490)

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) 101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) No. Kabul tarihi 4976 23. XII. 1946 BİRİNCİ MADDE 1946 yılı

Detaylı

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145)

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145) 5 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 99 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı; 75) No. 58.-' *' r Kabul tarihi ' * 7..99 BÎRÎNCl MADDE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdülrüğü

Detaylı

87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*)

87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*) 87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*) (Resmî Gazete ile yayımı : 1. 3. 1966 - Sayı : 12239) No. Kabul tarihi 752-28. 2. 1966 MADDE 1. Genel bütçeye giren dairelere cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942)

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942) Ankara 0 Üniversitesi yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. II. - Sayı : ) No. Kabul tarihi. II. MADDE. Ankara Üniversitesi bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA KANUNLAR. 1954 yılı Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin tahsisat ve sarfiyat cetveli

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA KANUNLAR. 1954 yılı Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin tahsisat ve sarfiyat cetveli T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Baçvekalet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur. 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA Sayı: 9929» KANUNLAR 1954 Malî

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

a? esıiıî Gazete ile ilânı : 1. VI. 194,) - Soy t : 6020)

a? esıiıî Gazete ile ilânı : 1. VI. 194,) - Soy t : 6020) 9 yılı 7 aylık Bütçe Kanunu a? esıiıî Gazete ile ilânı :. VI. 9,) - Soy t : 600) No. 7 Kabul tarihi 9. V. 9 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 9 yılı 7 aylık giderleri için bağlı (A) işaretli

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu - 807 frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı:. III. 949 - Sayı: 74) No. - Kabul tarihi 47 8..949 BİRİNCİ MADDE Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı giderleri

Detaylı

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150)

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :.. 959 - Sayı,: 050) No. Kabul tarihi 73. II. 959 MADDE. Devlet Hava Meydanları İşletmesi- Umum Müdürlüğü

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Devre: XI içtimaa Kt\ S. SAYISI : OU 959 Yılı Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/265) T, c. ~~~

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu 358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 5.3. 1963 - Sayı : 11347) No. Kabul taoim 209 20. 2. 1963 MADDE 1. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

276 1947 yılı Bütçe Kanunu

276 1947 yılı Bütçe Kanunu 276 947 yılı Bütçe Kanunu No. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. /. 947 - Sayı : 6495) Kabul tarihi 4097 30. Xn. 946 )İKİNCİ MA)I>E Devlet bütçesine giren daireleıiıı 947 yılı giderleri için bağb (A) işaretli

Detaylı

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu

Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu 3 950 Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 30.V. 955 - Sayt: 905) No. Kabul tarihi 665 20.V.955 MADDE. 950 Bütçe yılı umumî sarfiyatı, ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650)

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650) 484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 7.3.964 - Sayı : 650) No. 435 Kabul tarihi 28. 2. 964 MADDE. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel

Detaylı

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333)

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) Devre : XI içtima : 2 S. SAYISI 208 1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) T. C. e Başvekâlet Kanunlar

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1)

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) 3619 ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM:

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

MADDE 3- Harita Genel Komutanı'nın tâyini Müdafaa-İ Milliye Vekâletinin inhası üzerine Başvekâletin tasvibiyle Reisicumhur'un tasdikına arzolunur.

MADDE 3- Harita Genel Komutanı'nın tâyini Müdafaa-İ Milliye Vekâletinin inhası üzerine Başvekâletin tasvibiyle Reisicumhur'un tasdikına arzolunur. KANUN NUMARASI : 657 KABUL TARİHİ : 22/4/1925 YAYIMLANDIĞI R.GAZETE : TARİH : 2/5/1925 SAYI : 99 YAYIMLANDIĞI DÜSTUR : TERTİP : 3 CİLT : 6 SAYFA: 278 MADDE 1- Müdafaa-İ Milliye Vekâletine merbut olmak

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748)

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) -94- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) Kanun No 4395 Kabul Tarihi 29.6.1999 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, öz gelirler, hazine

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

1946 yılı Bütçe Kanunu

1946 yılı Bütçe Kanunu 96 yılı Bütçe Kanunu (Besmî Gazete ile ilâm :. XII. 9 - Sayı: 69) No. Kabul tarihi 87 7. XH. 9 BlRtNCl MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 96 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterilen,

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

377 Orman Umum Müdürlüğü 1955 Yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 3. III Sayı : 8945)

377 Orman Umum Müdürlüğü 1955 Yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 3. III Sayı : 8945) 377 Orman Umum Müdürlüğü 955 Yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 3. III. 955 - Sayı : 8945) No. Kabul tarihi 6505 8.II.955 MADDE. Orman Umum Müdürlüğü 955 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

(1) Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine maddesine bakınız.

(1) Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine maddesine bakınız. 6771 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARINA BAĞLI KURUMLAR İLE ASKER HASTANELERİNDE DÖNER SERMAYE TEŞKİLİ VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN KANUN (1) Kanun Numarası : 3225 Kabul

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına 232 944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve İlâm :.VI. 944 - Sayı : 579) No. Kabul tarihi 4566 29. V. 944 BİRİNCt MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 944 malî yılı masrafları

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

No yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11048) No. 84. Kabul tarihi

No yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11048) No. 84. Kabul tarihi No. 34 233.3.962 962 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı :.3.962 - Sayı : 048) No. 84 Kabul tarihi 28. 2. 962 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 962 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gideleri

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu

İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu (Resmî,Gazete ile ilânı : 3. III. 1958 - Sayı: 9848) No. Kabul tarihi 7094 27.11.1958 MADDE 1. Ege Üniversitesi 1958 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları

Detaylı