DÜKKANINDA ÇEVRE KORUMAYA D KKAT ET KÜÇÜK DÜKKANLARDA ÇEVREYE ÖNEM VEREREK TYRKISK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜKKANINDA ÇEVRE KORUMAYA D KKAT ET KÜÇÜK DÜKKANLARDA ÇEVREYE ÖNEM VEREREK TYRKISK"

Transkript

1 TYRKISK DÜKKANINDA ÇEVRE KORUMAYA D KKAT ET KÜÇÜK DÜKKANLARDA ÇEVREYE ÖNEM VEREREK DAHA FAZLA MÜfiTER ÇEK PARASAL ANLAMDA TASARRUF YAP YETK L LERLE SORUN ÇIKMASINI VE CEZA KES LMES N ÖNLE GÖNÜL RAHATLI IYLA ÇALIfi DANIfiMANLIK AL

2

3 G R fi 3 DÜKKANINDA ÇEVRE KORUMAYA D KKAT ET SAYISIZ KAZANIMLAR Bu broflür, bir dükkan sahibiyseniz çevre korumaya nasıl dikkat edece iniz konusunu ele almaktadır. Çevre korumaya dikkat eden bir buti in bir çok kazanımları vardır: Müflteriler üzerinde iyi bir izlenim bırakırsınız. Daha az elektrik ve su kullanaca ınızdan iflletme maliyetiniz düfler. Ayrıca yetkililer ve komflularla gereksiz sorunların çıkmasını önlemifl olursunuz. YASAYA UYMAK GEREK R Dükkanların çevresini korumasına iliflkin yasa ve kurallar bulunmaktadır - bu kurallara sizin de uymanız gerekir. Çevre Koruma denetçileri tüm yıl boyunca dükkanları ziyaret ederek çevreye iliflkin kuralları denetler. E er dükkanınızdaki koflullar bu kurallara uymuyorsa ceza keser. Bu yüzden e er bir pizzacı, manav veya bir baflka butik çalıfltırıyorsanız yetkililerle sorun çıkmasından kaçınmak için yasaları ö renmeniz gerekir. Herhangi bir konuda flüpheye düflerseniz her zaman Miljøkontrollen a (Çevre Koruma Kontrol Dairesi) telefon edebilir ve ücretsiz danıflmanlık ve rehberlik alabilirsiniz. KOLAYCA YAPILAB L R Bu durum zor görünebilir, ama aslında çok basittir. Bu broflür, küçük bir dükkanı veya restaurantı olan size çevre korumayı nasıl baflaraca ınız konusunda yardımcı olacaktır. Broflürde, cam/flifleler, karton, ka ıt ve tehlikeli çöpün, di er normal çöplerle birlikte aynı yere atılmadan çöpleri nasıl ayıraca ınızı okuyabilirsiniz. Bunu yapmak hem sizin hem de çevrenin yararınadır. Broflürde ayrıca elektrik ve su kullanımından nasıl tasarruf edece iniz, zararlı hayvanlardan nasıl korunaca ınız ve buti inizin komfluları ve diger insanları rahatsız etmesinden nasıl kaçınaca ınız konusunda bilgiler bulacaksınız. YARDIM ALAB L RS N Z E er bir konuda flüpheye düflerseniz, kuralları bilen kiflilerden yardım alabilirsiniz. Broflürün bundan sonraki sayfasında adı geçen kiflilerin isim ve adreslerini bulacaksınız. Broflürün arka sayfasında da bir kontrol listesi bulunmaktadır. ki dakikanızı vererek, bu listedeki evet ve hayır kutularını iflaretlerseniz, buti inizin çevre korumaya uygun olup olmadı ını görebilirsiniz. Broflürü yeniden ihtiyacınız oldu unda kolayca bulabilece iniz bir yere koyun.

4 4 ÇÖP AYIRMA / ÇÖP ÇEfi TLER ÇÖPLER N Z BÖYLE AYIRIRSINIZ Çöpünüzü atarken do ru hareket edin. Burada hangi tip çöpün ayrılaca ını ve nasıl çöpe atılaca ını okuyabilirsiniz. Ayrım yapılmıfl çöp genellikle yeniden kullanılabilir. Böylece zaman ve paradan tasarruf etmifl olursunuz - aynı zamanda hepimizin daha temiz hava ve topra a, dolayısıyla sa lı a kavuflmasına yardım edersiniz. KARTON Karton, kartonlara ait çöp muhafaza bidonuna atılır; böylece yeniden karton imalinde kullanılır. AYRILACAKLAR : Karton, oluklu karton ve kartondan yapılmıfl ambalajlar D ER ÇÖPLERLE B RL KTE ATILACAKLAR: Pizza artıkları bulunan pizza tabakları veya üzerine plastik geçirilmifl karton cinsleri (örne in süt kartonları veya klasörler) Kartonu mümkün oldu u kadar katlayın - böylece dükkanınızda da fazla yer tutmaz. E er arka avlunuzda karton için çöp muhafaza bidonu yoksa, kartonları yeniden kullanım çöp istasyonlarına bırakabilirsiniz. Haftada 10 kg.dan fazla karton çöpünüz varsa, Miljøkontrollen ile anlaflması olan nakliyecilerden biri ile anlaflabilirsiniz. Miljøkontrollen a telefon ederek nakliyecilerin listesini alabilirsiniz. KA IT E er ka ıt do ru dürüst çöplerden ayrılırsa yeniden gazete ka ıdı, tuvalet ka ıdı ve yumurta muhafazası yapmakta kullanılır. AYRILACAKLAR: Gazeteler, reklamlar, haftalık dergiler ve telefon rehberleri D ER ÇÖPLERLE B RL KTE ATILACAKLAR: Süt ve meyva suyu kartonları, pislenmis veya üzeri plastik, kalaylı ka ıt kaplı ka ıt cinsleri E er arka avlunuzda ka ıtlar için çöp muhafaza bidonu yoksa, ka ıtları yeniden kullanım çöp istasyonlarına bırakabilirsiniz. Haftada 20 kg.dan fazla ka ıt çöpünüz varsa, Miljøkontrollen ile anlaflması olan nakliyecilerden biri ile anlaflabilirsiniz. Miljøkontrollen a telefon ederek nakliyecilerin listesini alabilirsiniz.

5 CAM VE fi fieler 5 Cam ve flifleler e er di er çöplerden do ru flekilde ayrılırsa birçok kez yeniden kullanılabilir. AYRILACAKLAR: Bofl flifleler, cam bardaklar, cam konserve muhafazalar ve çalkalanmıfl salata veya baflka yiyecek flifleleri ÇÖP STASYONLARINA BIRAKILACAKLAR: Porselen, saksılar ve elektrik lambası Bofl cam ve flifleleri yeniden kullanım çöp istasyonlarında cam için ayrılmıfl çöp bidonlarına bırakırsınız. Ayda 100 kg.dan fazla bofl flifle ve cam çöpünüz varsa, Miljøkontrollen ile anlaflması olan nakliyecilerden biri ile anlaflabilirsiniz. Miljøkontrollen a telefon ederek nakliyecilerin listesini alabilirsiniz. TEHL KEL ÇÖP Tehlikeli çöpler içindeki zehirli maddeler çevreye zarar verebilir. Bundan dolayı normal çöp ile birlikte aynı çöp bidonuna atılmamalı veya kanalizasyona dökülmemelidir. Tehlikeli çöp: Temizlik malzemeleri, bateriler, ilaç artıkları, ilaç ambalajları, elektronik Tehlikeli çöp, Miljøbilen denilen belediyeye ait araçlara, yeniden kullanım çöp istasyonlarına veya özel bir anlaflma yapmıflsanız kapıcıya teslim edilmelidir. E er çöpünüzün tehlikeli olup olmadı ı ve tehlikeli çöpü ne yapaca ınız konusunda flüphe ve tereddütünüz varsa her zaman Miljøkontrollen i arayabilirsiniz. DEM R VE METAL Demir ve metal, çöplerin yanmasına zarar verdi i için normal çöplerin yanına atılmamalıdır. Ayrıca demir ve metal, artık çöplerden arındırıldıkları taktirde yeniden kullanılabilir. Demir ve metal Konserve tenekeleri, kek ambalajları, metalden yapılmıfl alet ve mutfak eflyası Dükkanınızda konserve tenekeleri ve di er metal çöpleri atabilece iniz bir kasa bulundurabilirsiniz. Kasa doldu u zaman bunu yeniden kullanım çöp istasyonlarına bırakabilirsiniz.

6 6 ÇÖP AYRIMI / ÖZEL ALANLAR SIVI VE KIZARTMA YA I ARTIKLARI Küçük restaurantlar ve grill barlarda sıvı ve kızartma ya ı artıkları bulunmaktadır. Bu artıkları çöpe veya kanalizasyona atmamalısınız. Bu artıklar Miljøkontrollen ile anlaflması olan bir nakliyeci tarafından alınır. E er bir flüphe veya tereddütünüz varsa her zaman ya Miljøkontrollen a veya sayfa 7 de isimleri yazılı çevre danıflmalarından birine telefon edebilirsiniz. ORGAN K ÇÖP Organik çöp, sebzeler, meyva, bitkiler, kesik çiçekler veya yemek artıkları olabilir. Kopenhag daki bazı semtlerde bu tip çöp toplanarak kompost yapılmaktadır; ancak genelde bu tip çöpleri kompostlara bırakmaya ço u kiflinin olana ı yoktur. Kesik çiçekleri yeniden kullanım çöp istasyonlarına teslim edebilirsiniz. Kasapların çöpleri çöp kutusuna atılmamalı, özel bir tesiste halledilmelidir. E er bir manav, restaurant veya çiçekçi dükkanınız varsa, Miljøkontrollen a veya sayfa 11 de isimleri yazılı çevre danıflmanlarından birine telefon edip, organik çöpünüzü en iyi flekilde nasıl ataca ınızı sorun. ARTIK ÇÖP Artıklardan oluflan çöp, ne çevreye zararı olan, ne de yeniden kullanılabilecek normal çöptür. Bunları bir plastik torbanın içinde toplayıp günlük çöplerin toplandı ı bidona atacaksınız. E er çöpün içinde yemek artıkları varsa, torbanın, çöp kokusu çıkmayacak flekilde sıkıca kapanıp ba lanması gerekir. ORTAK ÇÖP B DONLARI Dükkanınızda büyük ihtimalle çok miktarda çöp çıkmaktadır. E er binada baflkalarıyla beraber aynı çöp bidonunu paylaflıyorsanız, çöp için kiranın üzerine ne kadar para ödeyece inizi ev sahibi ile konuflup konuya açıklık getirin - kira sözleflmesinde bu nokta yazılı de ildir. YEN DEN KULLANIM STASYONLARINDAN YARARLANIN Semtinizdeki yerel yeniden kullanım istasyonuna, hemen hemen her çeflit çöp bırakabilirsiniz - yalnızca mutfak ve benzeri çöp hariç. Yalnızca çöpün ayrılarak, her cins çöpün do ru bidon ve muhafazalara atılması gerekti ini unutmayın. Bazı tip çöplerin günlük atılma miktarı belirlenmifltir. Size en yakın yeniden kullanım istasyonunun adresi veya hangi tip çöpleri buraya bırakabilece iniz konusunda flüpheniz varsa 11. sayfadaki danıflmanlardan birine telefon ediniz.

7 ENERJ KONTROLÜ, KOKU VE GÜRÜLTÜ 7 DÜKKANINIZDAK ENERJ TÜKET M N KONTROL ED N Ne kadar elektrik ve su kullandı ınız hakkında bir fikriniz var mı? Enerji ve su tüketiminizi izleyip fazla tüketimden kaçının. Her ay tüketiminizi kaydedip, tüketimin azalma mı ço alma mı gösterdigini, veya bunun nedenini arafltırın. Su ziyan etmekten ve damla damla su akıtan musluklardan kaçının. Musluklarınızı kontrol edin. Gereksiz elektrik kullanımından kaçının. Bir mekanı terkederken ıflı ı ve aletleri kapatın. Buzdolabı ve derin dondurucuyu muntazam flekilde eritin. Bir termometre kullanarak, buzdolabı ve dondurucuyu gerekmedi i halde çok düflük derecede çalıfltırmayı önleyin. DÜKKANINIZDAK KOKU VE GÜRÜLTÜYÜ KONTROL ED N E er dükkanınızdan gelen koku ve gürültü baflkalarını rahatsız ediyorsa bunu önleyin. E er so utucu, havalandırma veya mutfak makinaları gürültü yapıyorsa lastik paspasların üzerine monte edilmeli veya lastik fleritlere asılmalıdır. Tavan ve duvar ayrımlarından koku ve gürültü komflularınıza geçebilir. Tavan ve duvarların geçirimsiz ve çatlaksız olmasına dikkat edin. Dıflarıya açılan pencere ve kapılar kapalı tutulmalıdır, iyi kapanmalıdır ve kapanma mekanizmaları do ru dürüst olmalıdır. Mutfak ve müflteriye servis mekanlarında düzgün havalandırma ve hava çekimi olmalıdır. Saat ve arasında ortalı ı toplama ve temizlik nedeniyle gürültü yapılmamalıdır.

8 K TANE B R YILDA 1000 TANE OLUR

9 ZARARLI HAYVANLAR 9 ZARARLI HAYVANLARDAN ARINMIfi B R BUT K Dükkanınızı zararlı hayvanlardan arındırın. Zararlı hayvanlar mikrop taflırlar ve fareler çok büyük maddi zararlar verir. Önceden önlem almak zararlı hayvanlardan kaçınmak için en iyi yoldur. E er fare görürseniz Miljøkontrollen in Zararlı Hayvanlar (Skadedyrsafdeling) Bölümüne no.lu telefondan baflvurun. Farelerle mücadele için buti inize yapılacak ziyaret ve mücadele ücretsizdir. FARELERDEN KAÇINMAK Ç N 9 Y TAVS YE Her zaman düflünün ki bir fare flu büyüklükte bir delikten geçebilir! (24 mm) Kanalizasyon borusunun a zını hiçbir zaman açık bırakmayın Zeminde pis su akan yere sabit vidalı metal ızgara kullanın Bütün tuvaletlerin dibinde su olmasına dikkat edin Bütün kapı ve pencereler sıkıca kapalı olmalı Avlu ve soka a açılan kapılar yerden yüksek olmalı Tüm yiyecekler yerden yüksekte tutulmalı Tüm lokallerin her zaman temiz olmasına dikkat edin ve bir temizlik planı yapın Çöpü her zaman kapalı bir kutuya koyun Gerekirse çöp atılan borulara fare kapanı koyun

10 10 KEND N Z KONTROL ED N DÜKKANINIZIN ÇEVREYE L fik N DURUMUNU KONTROL ED N E er tüm sorulara JA (evet) diye yanıt verebiliyorsanız, o zaman dükkanınızdaki çevre koruma durumuna oldukça hakimsiniz demektir. Aksi taktirde broflürün içindeki adres listesindeki danıflmanlardan birinden yardım isteyebilirsiniz. EVET HAYIR ZARARLI HAYVANLAR Zemindeki pis su akan borunun üzerindeki ızgara sıkıca vidalanmıfl mı? Tüm kapı ve pencereler sıkıca kapanıyor mu? Tuvaletin dibinde su duruyor mu? ÇÖP Çöpünüzü ayırıyor musunuz? Karton ve artık gıda maddesi için çöp kutunuz var mı? Cam çöpleri, cam çöp için ayrılmıfl çöp kutusuna mı atıyorsunuz? GÜRÜLTÜ VE KOKU Siz yemek yaparken kapı ve pencereler kapalı mı? Havalandırma sisteminiz çalıflıyor mu? Yemek yaparken havalandırma sisteminizi kullanıyor musunuz? ELEKTR K, SU VE ISINMA Kullanılmayan mekandaki ıflı ı kapatıyor musunuz? Kullanılmayan aletleri kapatıyor musunuz? Enerji tasarruf edilen A-pærer denilen ampulleri mi kullanıyorsunuz? Musluklarınızın damlamamasını garanti altına aldınız mı? Tuvalet sifonundan akıntı olmamasını sa ladınız mı? Tüm radyatörlerde termostat ventili bulunuyor mu? Pencerelerde hava geçirmez termo cam takılı mı?

11 FAYDALI ADRESLER KONTAK/B LG ED NME 11 Dükkanınızda çevre korumayı nasıl sa lıyabilece inize dair bir sorunuz var mı? O zaman afla ıdaki listede yeralan çevre danıflmanlarından birine baflvurun. Informateket deki dükkan danıflmanına da telefon edebilirsiniz. Ydre Nørrebro ve Nordvest semtindeki tüm dükkan ve restaurant sahipleri için yardım ve danıflmanlık ücretsizdir no.lu telefonu arayabilir veya internet den Informateket in web sitesine girebilirsiniz: BISPEBJERG MILJØCENTER VE YDRE NØRREBRO DAK SATEL T Bispebjerg Miljøcenter daki çevre korumaya iliflkin her alanda rehberlik yapan çevre çalıflanlarına telefon edin. Telefon : Telefon: Internet sitesi: MILJØKONTROLLEN Internet sitesi: AFFALDSKONTORET (Çöple ilgili büro) - Buradan çöplerin ayrılması ve yeniden kullanım istasyonları hakkında bilgi ve danıflmanlık alabilirsiniz Telefon : SKADEDYR (Zararlı hayvanlar bürosu) - Buraya örne in farelerle mücadele konusunda sorunuz varsa telefon edebilirsiniz. Telefon: STØJ- OG ULEMPEAFDELINGEN (Gürültü ve Rahatsızlık bürosu) - Buraya havalandırma ve gürültüyü azaltma konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız telefon edebilirsiniz. Telefon: KØBENHAVNS ENERGI Kopenhag Enerji Dairesi - Burayı dükkanınızda en iyi ne flekilde enerji tasarrufu yapaca ınız hakkında bilgi almak istiyorsanız arayın. Telefon: Internet sitesi: KØBENHAVNS MILJØNETVÆRK Miljøkontrollen ve Kopenhag daki flirketler arasında kurulmufl bir iflbirli i a ıdır. Bu iflbirli i a ı flirketlerin çevre çalıflmasını, rehberlik, e itim, bilgilendirme ve bilgi alıflverifli yollarıyla ilerletir. Telefon: Internet sitesi: MOHIT MILJØ küçük dükkanlarda çöplerin nasıl ayrılıp atılaca ı konusunda uzmanlaflmıfl bir danıflmanlık firmasıdır. Telefon: FØDEVAREREGION KØBENHAVN Gıda Maddeleri Müdürlü ü gıda maddesi satan küçük dükkanların kendi kendilerini kontrol edebilmeleri için bir flema yapmıfl bulunmaktadır. Telefon: Internet sitesi:

12 Broflür: Stefansgade 3, 2200 København N telefon TARAFINDAN Miljøkontrollen, Københavns Kommune Nørrebro Handelsforening Bispebjerg Miljøcenter Københavns Miljønetværk LE fib RL HALINDE Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Københavns Kommunes Byøkologiske Fond un DESTE YLE BASILMIfiTıR. Miljøkontrollen Nørrebro Handelsforening

TemizÇöp. Nørrebro örne indeki gibi çöplerin ayıklanması

TemizÇöp. Nørrebro örne indeki gibi çöplerin ayıklanması TemizÇöp Nørrebro örne indeki gibi çöplerin ayıklanması çindekiler Bahçedeki çöplerin ayıklanması ------------------------------------ 3 Böyle yapacaksınız --------------------------------------------------

Detaylı

Bu değerli. mi yoksa. atılabilir mi? Çöple ilgili değerli ipuçları. Çöp Rehberİ

Bu değerli. mi yoksa. atılabilir mi? Çöple ilgili değerli ipuçları. Çöp Rehberİ Bu değerli mi yoksa atılabilir mi? Çöple ilgili değerli ipuçları. Çöp Rehberİ 1 Sayfalar dolusu akıllı sayfa. WBM de oturmanız çok güzel. Bu sayede büyük bir konut inşaatı şirketinin birçok avantajından

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

Yola devam. Moving on up. Kendi evinizde yaşama kılavuzu

Yola devam. Moving on up. Kendi evinizde yaşama kılavuzu Yola devam Moving on up Kendi evinizde yaşama kılavuzu Yola devam Kendi evinizde yaşama kılavuzu Moving on up Íçindekiler Eaves Başkanından Mesaj 5 1. Noktalı bölümün imzalanması 6 2. En baştan doğrusunu

Detaylı

Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1

Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1 Herkese sosyal konut side 1 Önsöz Aşağ daki bilgiler genel ve yol göstericidir. Bu bilgiler konut organizasyonlar n n çoğu için geçerlidir, ama baz konut organizasyonlar

Detaylı

A. GENEL. 3. Ortak alanlarda (Lounge, Lobby, otopark, pet alanı, çevre, yol vb.) yerlere kabuklu yemiş çöplerinizi atmayınız.

A. GENEL. 3. Ortak alanlarda (Lounge, Lobby, otopark, pet alanı, çevre, yol vb.) yerlere kabuklu yemiş çöplerinizi atmayınız. A. GENEL 1. Rezidansta görevli tüm personelden (güvenlik, temizlik, belboy, teknik, bahçıvan) yönetimin belirlediği görevlerden başka ve yönetimin bilgisi dışında özel işlerinizi yapmalarını istemeyiniz.

Detaylı

Çıkma. Paranızın. ömrünü. uzatma. Tüketici Kuruluşu hesaplamaları. Kişisel finans tavsiye ve ipuçları

Çıkma. Paranızın. ömrünü. uzatma. Tüketici Kuruluşu hesaplamaları. Kişisel finans tavsiye ve ipuçları Paranıza SAHİP Çıkma 2009 Paranızın ömrünü uzatma Kişisel finans tavsiye ve ipuçları Tüketici Kuruluşu hesaplamaları MALİ İŞLERİM Paranız parmaklarınızın arasından kayıp gidiyor mu? Hesaplarınızı düzenli

Detaylı

Acil durumlarda tedbir

Acil durumlarda tedbir Önemli telefon numaraları Önemli telefon numaraları Polis 110 Acil durumlarda tedbir Acil durumlarda koruyucu tedbirler ve kendi kendine yardım İtfaiye 112 Acil tıbbi yardım Kurtarma servisi Zehirlenmeler

Detaylı

Çöpü doğru şekilde ayırarak. paradan iyi tasarruf etmek SARI BİDON

Çöpü doğru şekilde ayırarak. paradan iyi tasarruf etmek SARI BİDON Çöpü doğru şekilde ayırarak SARI BİDON Yeşil nokta Çoğu ambalajlar yeşil nokta ile işaretlenmiştir. Bu, imha masraflarının önceden satış fiyatı içinde olduğu anlamına gelmektedir. Her kimse ambalajları

Detaylı

Birlikte yaflam Do um kontrolü Haklarınız Aids. Hamilelik

Birlikte yaflam Do um kontrolü Haklarınız Aids. Hamilelik Birlikte yaflam Do um kontrolü Haklarınız Aids Hamilelik çindekiler Kadının cinsel organları 2 Erke in cinsel organları 4 Do um kontrolü 5 Haklarınız 13 Cinsel yolla bulaflan hastalıklar 14 Aids 16 Hamilelik

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

Bİlİnçlİ tüketelim, az çöp üretelim!

Bİlİnçlİ tüketelim, az çöp üretelim! # 03 YAZ 2010 ÜCRETSİZ Çevre, doğa ve sağlıklı bir yaşam için el ele Bİlİnçlİ tüketelim, az çöp üretelim! Greenpeace Direktörü Uygar Özesmi Berlin de Yekta Arman ile Söyleşi Yeşil Çember Bütün Almanya

Detaylı

Isviçredeki bayanlar için bilgilendirme defteri. Hamilelik ve Anne olmak. Türkçe Turc Türkisch

Isviçredeki bayanlar için bilgilendirme defteri. Hamilelik ve Anne olmak. Türkçe Turc Türkisch Isviçredeki bayanlar için bilgilendirme defteri Hamilelik ve Anne olmak Türkçe Turc Türkisch Önsöz Bu broflür hamilelik, do um ve lohusalık üzerine bilgileri kapsıyor ve ayrıca size ve ailenize isviçre

Detaylı

Su ve Enerji Verimliliği

Su ve Enerji Verimliliği HAYATIN HER NOKTASINDA Su ve Enerji Verimliliği T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhtiyacın kadar kullanmak Bu bir dengedir. Aslında tasarruf denge demektir. Bizim

Detaylı

ÇÖPLERİNİZİ DOĞRU AYIRIN

ÇÖPLERİNİZİ DOĞRU AYIRIN ÇÖPLERİNİZİ DOĞRU AYIRIN Türkisch Fürth te çöp ayırma Sarı bidon Giysi ve ayakkabı Kağıt Hacimli çöp Biyolojik çöpler Elektronik hurda Özel çöpler Diğer atıklar Cam BİLGİ Ayrıca Fürth teki geri dönüşüm

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU Değerli Müşterimiz; Airfel ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

Atık ayrıştırma işlemlerine genel bakış

Atık ayrıştırma işlemlerine genel bakış Atık ayrıştırma işlemlerine genel bakış Adresler ve çalışma saatlerine genel bakış Değerli madde toplama merkezleri Wiesbaden-Nordenstadt, Borsigstraße Wiesbaden-Dotzheim, Willi-Werner-Straße 11 Wiesbaden-Bierstadt,

Detaylı

SAĞLIKLI GÜVENLİ YAŞAM SAĞLIKLI GÜVENLİ YAŞAM 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN

SAĞLIKLI GÜVENLİ YAŞAM SAĞLIKLI GÜVENLİ YAŞAM 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN tmmob makina mühendisleri odası istanbul şubesi 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN SAĞLIKLI SAĞLIKLI ve ve GÜVENLİ YAŞAM GÜVENLİ YAŞAM tmmob makina mühendisleri odası

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Kuşadası

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA KULLANIM KILAVUZU NATURE PLUS INV 9/12/18/24 A Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

F-Secure Anti-Virus 2013

F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 çindekiler 3 çindekiler Bölüm 1: Yükleme...5 lk kez yüklemeden önce...6 Ürünü ilk kez yükleme...6 Uygulamaları yükleme ve yükseltme...6 Yardım ve Destek...7

Detaylı

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 1 TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.3.6 Kitap Baskı Tarihi: 240914 Revizyon No: 240914 3 ALARKO TRENDY-D KOMBİ Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Detaylı

Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu

Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu 2010 Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu PALMİYE PARK EV SAHİBİ HATTI 0232 462 4191 EGE Yapı / CDS Yapı Veryeri / Dağıstan Ortaklığı 2010 İçindekiler 1 GİRİŞ... 6 1.1 El Kitabının Amacı ve Kapsamı...

Detaylı

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU 24-28-32 kw Mono- Termik C Tipi Hermetik Kombiler 24kW Baykan yıldızplus 28kW Baykan yıldızplus 24kW Baykan ay 28kW Baykan ay 32kW Baykan ay 24kW Baykan güneş 28kW Baykan güneş

Detaylı

SEHA YAPI DEFNE KONUTLARI TANITIM Ve KULLANIM EL KİTABI

SEHA YAPI DEFNE KONUTLARI TANITIM Ve KULLANIM EL KİTABI SEHA YAPI DEFNE KONUTLARI TANITIM Ve KULLANIM EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 1. Konut ve Konutlarla İlgili Genel Bilgiler 2. Tapu ve Emlak Vergi Beyanları 2.1 Tapu ve Emlak Vergi Beyanları 2.2 Emlak vergisi Beyannamesi

Detaylı