Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1"

Transkript

1 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1 Herkese sosyal konut side 1 Önsöz Aşağ daki bilgiler genel ve yol göstericidir. Bu bilgiler konut organizasyonlar n n çoğu için geçerlidir, ama baz konut organizasyonlar farkl yap lanma nedeni ile belirtilenlerden farkl kurallara sahip olabilirler. Bu sebeple konut organizasyonlar ve konut sakinlerinin bu konuya dikkat etmelerini rica ediyoruz.

2 Herkese sosyal konut side 2 İçindekiler Almene boliger Herkese for sosyal alle konut - TYRKISK side 2 - side 2 Önsöz İçindekiler Hoş geldiniz Önsöz 1.Herkese Sosyal konut Hoş 1.2. geldiniz Haklar ve yükümlülükler 2. Servis ve önemli bilgiler 1.Herkese 2.1. Apartman Sosyal görevlisi konut Haklar Şube yönetim ve yükümlülükler kurulu 2.3 Konut organizasyonu yönetimi Servis Aktivitelerden ve önemli sorumlu bilgiler görevliler, konutlar n sosyal faaliyetlerinden sorumlu görevliler, v.b 2.1. Apartman görevlisi 2.2. Şube yönetim kurulu Kiralama Konut organizasyonu kurallar yönetimi Aktivitelerden Ana kural sorumlu görevliler, konutlar n sosyal faaliyetlerinden sorumlu görevliler, v.b 3.2 Tercih hakk Kiralama Esnek kiralama kuralları kurallar Kiralama Kombine kurallar 3.1 Bekleme kiralama listeleri ve kıdemlilik Ana Ret etme kural Tercih Ücretler Değiştirme hakk Esnek tercih Kay tl kiralama hakkı sosyal konutu kurallar kiraya verme Kombine Esnek kiralama kiralama kuralları Eve Ret Kombine taş nma etme kiralama ve ev kiras v.b Değiştirme Ret etme Depozit Kay tl Kira Değiştirme kontrat sosyal konutu kiraya verme Eve Devren taş nma kiraya s ras nda verme evin tamiri Eve Taş nma taş nma s ras nda ve ev kiras evin v.b eksiklerinin saptanmas Ev Depozit kiras n ödeme Elektrik, Kira kontrat s nma ve su Elektrik, Eve taş nma s nma s ras nda ve su giderlerinin evin tamiri ödenme şekli 4.4 Taş nma s ras nda evin eksiklerinin saptanmas 4.5 Ev kiras n ödeme Konut Elektrik, Yard m s nma ve su Kimler Elektrik, alabilir? s nma ve su giderlerinin ödenme şekli 5.2 Konut yar m nas l al n r? 5.3 Konut yard m ödentisi Konut Gelir Yard m deşişimi 5.1 Kimler alabilir? 5.2 Konut yar m nas l al n r? 5.3 Konut yard m ödentisi 5.4 Gelir deşişimi

3 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 3 Herkese sosyal konut side 3 6. Sigorta 6.1 Riskin k smen kendine ait olma durumu 6.2 Sorumluluk sigortas 6.3 Fiyat 7. Sosyal konut sakinleri demokrasisi 7.1. Sosyal konut sakinleri toplant s 7.2 Sosyal konut sakinleri için faaliyetler 7.3 Komşuluk hayat 7.4 Sosyal konut kurallar 7.5 Ev hayvanlar 7.6 Balkonlar 8. Evin içi 8.1 İkamet ederken evin bak m 8.2 Kötü muamele 8.3 Eve ait beyaz eşyalar 8.4 Buzdolab 8.5 Derin dondurucu 8.6 Ocak 8.7 F r n 8.8 Davlumbaz 8.9 Parabol anten ve antenler 8.10 Elektrik tesisat 8.11 Elektrik ve çocuklar 8.12 K sa devre 8.13 Çevre yarar na kaynaklardan tasarruf etme 8.14 Elektrik ve s dan tasarruf yollar 8.15 Sudan tasarruf yollar Yemek yap l rken Bedensel hijyen s ras nda 8.16 Havaland rmak Su buhar Nem hasarlar ve bakteriler Kendin yapabilirsin

4 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 4 Herkese sosyal konut side 4 9. İyileştirme çal şmalar (iyileştirme yapabilme hakk ) 10. Konut bölgesinde 10.1 Çamaş r y kama ve kurutma 10.2 Çamaş r ve kurutma makineleri 10.3 Çöp Evden ç kan çöp Büyük çöpler Tehlikeli çöpler Pil 10.4 Yeniden kullan labilir çöp Kağ t Şişe Gübre 11. Evden ç kma 11.1 Ç k ş 11.2 Zaman ndan önce evden taş nabilinir 11.3 Ç k şta evin devredilişi 11.4 Ç k ş teftişi 11.5 Depozitin hesaplanmas 12. Kirac lar şikayet kurulu

5 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 5 Herkese sosyal konut side 5 Hoş geldiniz Yeni eviniz hay rl olsun. Evinizden ve konut organizasyonumuzda ikamet etmekten memnun kalacağ n z ümit ediyoruz. Elinizdeki kitapç k eviniz ve konut organizasyonu hakk nda çok faydal bilgiler içerdiği için, özellikle başlang çta sizlere faydal olacağ kan s nday z. Kitapç kta, sosyal konutlarda oturman n nas l olduğu, sizlere bu konuda baz pratik aç klamalar ve öğütlerde bulunularak, bu evlerde oturan ev sakinlerinin hangi hak ve yükümlülükleri olduğu anlat l yor.

6 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 6 Herkese sosyal konut side 6 1. Herkese sosyal konut Sosyal konutlar herkes için olup, bir sosyal konut şubesinde beraber oturan sakinler, burada yap lan harcamalar ortak karş larlar. Ayn şekilde, bu şubede nelerin yap lacağ na da şube sakinleri birlikte karar verir. Kanunen, sosyal konutlar n kiras üzerinden hiç kimse kazanç sağlayamaz. Ev kiras, yap lacak harcamalar karş layacak şekilde belirlenir. Sosyal konutlar bir konut organizasyonu taraf ndan idare edilir. Ve her şubede, şube sakinlerini konut organizasyonuna karş temsil eden bir şube yönetim kurulu seçilir. Şube yönetim kurulu ve konut organizasyonu hakk nda detayl bilgi için 2. bölüme bak n z. Y lda en az bir kez, şube yönetim kurulu, tüm şube sakinlerinin kat l p, görüşlerini dile getirebilecekleri veya apartman içinde ve etraf nda yap lmas istenen şeylere ilişkin önerilerini sunabilecekleri bir kirac lar toplant s düzenler. Çoğu şubelerde, konut bölgesinde cereyan eden şeyleri ve konut sakinleri toplant lar nda ve konut organizasyonunda al nan kararlar n okunabileceği bir şube sakinleri dergisi yay nlan r. Sosyal konutlar tek plan parsel evler, s ra evler, apartman dairesi, gençler, yaşl lar için konutlar yada yaşl lar n birlikte yaşad klar konutlar olabilir. Bunlardan baz lar yeni, baz lar da eskidir. Halen bir sosyal konutta kal yorsan z, bağl olduğunuz konut organizasyonunda başka bir eve taş nman z kolayd r. Başka bir konut istiyorsan z, ev şirketinde bekleme listesine yaz lman z gerekmektedir. Çocuklu aileler, geniş daireler için öncelik hakk na sahiptirler. Kiralama hakk nda detayl bilgi için 3. bölümü okuyunuz Haklar ve yükümlülükler Ev kontrat nda hangi haklara sahip olduğunuz ve hangi yükümlülüklere sahip olduğunuz yaz l d r. Örneğin ev kiras n n, elektrik, s nma, su vb. ödeneklerin zaman nda ödenmesi gerekir. Tüm sosyal konut şubelerinin sakinler taraf ndan kararlaşt r lan ve uyulmas gereken kurallar vard r. 7.4 bölümüne bak n z. Komşularla iyi geçinmek için, ortak kurallara uymak ve ortak kullan lan alanlar ile kendi evinin içindeki düzen kurallar n takip etmek gerekir.

7 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 7 Herkese sosyal konut side 7 2. Servis ve önemli bilgiler Yard ma ihtiyac n z olduğu durumlarda veya bir konuda daha fazla bilgi için aşağ dakilerden birine başvurabilirsiniz. - apartman görevlisine - şube yönetim kuruluna veya - konut organizasyonu idaresine. 2.1 Apartman görevlisi Apartman görevlisi, konut organizasyonu taraf ndan şubeye bak lmak üzere işe al nm şt r. Pratik sorular n z veya diğer sorunlar n z için her zaman rahatl kla apartman görevlisine gidebilirsiniz. Apartman görevlisi genelde her gün belli saatlerde bürosunda bulunur. Mesai saatleri d ş nda ciddi bir sorunun ç kmas (örneğin bir su borusu patlamas ) halinde, eve ilk taş nd ğ n zda verilen telefon numaras n n aranmas gerekir. 2.2 Şube yönetim kurulu Şube yönetim kurulu kirac lar taraf ndan seçilir. Bu üyeler maaş almazlar, şubedeki sosyal yaşam geliştirmek, ve şube sakinlerinin ç karlar n korumak için gönüllü olarak çal ş rlar. Konut bölgesi alan kapsam na giren tüm faaliyetler için, şube yönetim kuruluna başvurulmal d r. Baz büyük konut organizasyonlar nda sakinlere yard mc olmak için kirac dan şmanlar işe al n r. 2.3 Konut organizasyonu yönetimi Ev kiras, s nma, elektrik vb. ödemelerin tümü konut organizasyonu idaresi taraf ndan görülür. Ev kurallar hakk nda baz komşular n zla sorunlar yaşad ğ n z durumlarda da yönetime başvurabilirsiniz. 2.4 Aktivitelerden sorumlu görevliler, konutlar n sosyal faaliyetlerinden sorumlu görevliler v.b. Baz konut organizasyonlar nda, sosyal yaşam desteklemek, yada konut sakinleri aras ndaki demokrasi ilkesi ile kabul edilen iyileştirmeleri faaliyete geçirmek için görevli yard mc lar işe al nm şt r. Konutlar n sosyal faaliyetlerinden sorumlu görevliler, bir bütünlük plan n onaylatm ş şubelerde çal ş rlar ve şube sakinleri, yönetim ve kararlaşt r lan iyileştirmeleri gerçekleştiren profesyonel görevliler aras nda koordinatör olarak görev yaparlar. ADMINISTRATION

8 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 8 Herkese sosyal konut side 8 Çal şmalar n bir parças olarak, şube sakinleri ile birlikte sosyal aktiviteleri geliştirecek ve destekleyecek, aktivitelerden sorumlu bir görevli yada kültür görevlisi de işe al n ş olabilir. Bu aktiviteler çocuklar n ve gençlerin ücretsiz yada cüzi bir miktar karş l ğ nda kat labilecekleri aktiviteler olabilir. ADMINISTRATION

9 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 9 3. Kiralama kuralları Aşağıda önemli kiralama kurallarından bahsedilmektedir. Ancak yasalarda konut şirketlerinin belediye ile işbirliği içerisinde bir dizi alanda, her bir konut şirketine ve belediyeye uyarlanmış olarak, kendi kurallarını belirlemesi imkânının mevcut olduğu belirtilmelidir. Her bir konut şirketi kurumun bazı şubelerinde bu tür kuralların ne kadar kabul edildiğini belirtebilir. 3.1 Bekleme listeleri ve kıdemlilik Sosyal bir konutta bekleme sırasına yazılmak için 15 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Bütün konut organizasyonlarında 2 bekleme listesi bulunmalıdır, genel bekleme listesi/harici bekleme listesi ve kıdem öncelikli bekleme listesi. Bekleme listesine girebilmek için bir ücret ödenir ve bu listede kalabilmek için her sene belli bir ücret ödenir. İster genel bekleme listesi ister kıdemli öncelikli bekleme listesine yazılı olun, bu kural her ikisi için de geçerlidir. Genel bekleme listesi xxxxxxx Konut organizasyonunun herhangi bir şubesinde hâlihazırda ikamet etmeyen herkes için olan listedir. Bu liste genel bekleme listesi/harici bekleme listesi olarak adlandırılır. Bu listede bekliyorsanız, ne kadar beklediğinize bağlı olarak bir konut alırsınız. Kıdemli Öncelikli bekleme listesi - Oprykningsventelisten Hâlihazırda konut organizasyonunda ikamet ediyor ancak bu konut organizasyonunda başka bir konut istiyorsanız, başka bir bekleme listesine yazılırsınız. Bu liste kıdemli öncelikli bekleme listesi olarak adlandırılır. Bu bekleme listesinde ne kadar beklediğinize bağlı olarak size bir konut teklifi yapılır. Bir konut kiralama konusunda sıraya yazılmak istiyorsanız, bunu konut organizasyonuna bildirmelisiniz ve bunu yaptıktan sonra bekleme listesinde aktif olarak ev arıyor olarak kaydınız yapılır. Ne kadar beklediğinizi kaydetmek için ana kural olarak bekleme listesine yazılış tarihinize bakılır. Ev arayan biri bir ev kiralamak için anlaşma imzalarsa, ana kural olarak bu kişi bekleme listesinden silinir ve o zamana kadar kazanılmış olan öncelik-kıdem hakkı kaybolur. Ancak konut organizasyonu bir konut kiralanmış olmasına rağmen öncelik-kıdem hakkının muhafaza edilmesine dair karar almış olabilir. Bu durumda kiracı, öncelik hakkını-kıdemini muhafaza etmek istiyorsa senelik bir güncelleme ücreti ödeyecektir. 3.2 Aidatlar Bir bekleme listesinde kayıtlı durmak ücrete tabiidir. Bu ücret senede yaklaşık 100 krondur. Bu ücreti her bir konut şirketi yasalar çerçevesinde kendisi belirler. Kayıt olma ücreti Konut organizasyonu bekleme listesine yazılırken bir kereliğine mahsus olmak üzere! bir kayıt ücreti tahsil edecektir. Herkes için sosyal konutlar TÜRKÇE Almene boliger for alle - DANSK - side 10 Güncelleme ücreti Bekleme listesinde bulunulduğu sürece senelik bir güncelleme ücreti ödenecektir. Bu hem genel bekleme listesi xxxx hem de kıdem öncelikli bekleme listesi için geçerlidir. Eksik ödemelerde bir uyarı alınır ve hala ödeme yapılmazsa kişiler listelerden silinir. VÆRELSE KØKKEN WC VÆRELSE

10 Kayıt olma ücreti Konut organizasyonu bekleme listesine yazılırken bir kereliğine mahsus olmak üzere! bir kayıt ücreti tahsil edecektir. Almene boliger for alle - TYRKISK - side 10 Herkes için sosyal konutlar TÜRKÇE Almene boliger for alle - DANSK - side 10 Güncelleme ücreti Bekleme listesinde bulunulduğu sürece senelik bir güncelleme ücreti ödenecektir. Bu hem genel bekleme listesi xxxx hem de kıdem öncelikli bekleme listesi için geçerlidir. Eksik ödemelerde bir uyarı alınır ve hala ödeme yapılmazsa kişiler listelerden silinir. 3.3 Öncelik hakkı Kıdemlilikten kaynaklanan bekleme listesindeki sıralamanın yanı sıra bazı kişilerin öncelik hakkı mevcuttur, yani bu kişiler bekleme sırasında öne gelirler. Öncelik hakkı bazı belli konutlar için geçerlidir. Bu hak, bu konutların daha az kıdemli kişilere kiraya verilebileceği anlamına gelmektedir. Konut organizasyonu belediye ile birlikte, bir çocuğu olanların 3 ya da 4 odalı bir konut için öncelik hakkına sahip olduğuna karar vermiş olabilir. Bu karar verilmemiş ise herkes, çocuğu olmayan kişiler de, 3 ya da 4 odalı konut kiralama hakkına sahiptirler. Konut organizasyonu, konuttan taşınan bir kiracının bir konut garantisi sertifikası boliggarantibevis almasına da karar vermiş olabilir. Bu sertifika ile taşınan kiracı 3 sene içerisinde, sertifika sahibinin taşındığı yerdeki konutlardan birine öncelik hakkı alabilir. Bütün yalnız yaşayanlar iki odalı bir konut hakkına sahiptirler. Yaşlı ve engelliler, bu gruplar için özel olarak inşa edilmiş aile konutlarında öncelik hakkına sahiptirler. VÆRELSE KØKKEN WC VÆRELSE

11 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 11 Herkese sosyal konut side Eve taş nma 4.1 Depozit Birine ev ç kt ğ nda, eve girebilmek için depozit yat r lmas gerekir. Bu depozit, evden taş n ld ğ nda, eğer ödenmemiş ev kiras, s nma gideri vb. ve evin tamirat için gerekli harcamalar kesildikten sonra geri al n r. Depozit için belediyeden borç yada kefalet istenebilir. Borç isteme başvurusu ev ç kt ktan sonra yap l r. Eğer çok düşük bir geliriniz varsa depozit için yard m alabilirsiniz. Bunun koşullar na ilişkin geniş bilgi için Konut Şirketlerinin Ülke Derneği (Boligselskabernes Landsforening) taraf ndan haz rlanan depozit için borç broşürüne bak n z. Broşür sadece Danimarka ca mevcuttur. Yada belediye ile irtibata geçip depozit için borç alma imkanlar n konuşunuz. 4.2 Kira kontrat Kira kontrat, kirac ve konut organizasyonu aras nda bir anlaşmad r. Bunun alt na bir kamu evine taş n lacağ zaman imza at l r. Kontrat, kirac n n hak ve yükümlülükleri ve konut organizasyonunun yerine getirmesi gereken konular hakk nda bilgileri içerir. Kira kontrat hukuksal aç dan bağlay c d r. Yani kirac ve konut organizasyonu kontratta yaz l olan anlaşmalara uymakla yükümlüdürler. 4.3 Taş nmadan önce evin haz r duruma getirilmesi Sosyal konutlar iki şekilde haz r duruma getirilir: A düzenlemesi ve B düzenlemesi Size verilen sosyal konuta taş nd ğ n zda konutunuz şubenizin seçtiği düzenlemeye göre sizden önceki kirac dan sonra taş n lmaya haz r hale getirilmiştir. Şube A-düzenlemesini seçti ise, duvarlar yeni boyanm ş yada duvar kağ d yap lm şt r.. Tavan normalde yeni boyanm ş, ve ev temizlenmiştir. Konuttaki diğer eşyalar, eğer k r l p bozulmuş ise tamir edilmiştir.. Şube B-düzenlemesini seçti ise, konutu sizden önceki kirac n n b rakt ğ şekilde devral rs n z. Yani, duvarlar ve tavan boyanmam ş olabilir. Konut şirketi ile anlaşarak, konutun sahip olduğu bak m hesab n konutu haz r hale getirmek için kullanabilirsiniz. 4.4 Taş nma s r5as nda evin eksiklerinin saptanmas Eve taş nd ğ n zda, konut organizasyonu ile birlikte evi gözden geçirmelisiniz, ve konut organizasyonu ve sizin imzalayacağ n z bir taş nma raporu haz rlanmal d r. Evde hatalar ve eksikler varsa bu rapora not edilir, ve evden taş nd ğ n zda bunlar n düzeltilmesi için ödemek zorunda kalmazs n z.

12 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 12 Herkese sosyal konut side Ev kiras ödeneği Yasalarda ve kira kontrat nda kiran n ne zaman ödeneceği belirtilmiştir. Kiran n geç ödenmesi durumunda ceza ödenir. İhbarname al nd ktan hemen sonra kira ödenmezse, kira kontrat n n feshi riski olabilir. Yani hemen evi boşaltmak zorunda kal rs n z. Konut organizasyonu ev kiras n n nas l ödeneceğini anlat r. Ancak en kolay bunu bir bankada her ay otomatik olarak PBS (ödenme servisi) taraf ndan. Yap lmas d r. 4.6 Elektrik, s nma ve su Danimarka da çevreyi korumak ve su kaynaklar ndan tasarruf etmek için elektrik, s nma ve su fiyatlar çok yükselmiştir, çünkü devlet tüketimi azaltmak için su ve elektrikten vergi talep etmektedir. Bu sebeple çoğu sosyal konut şubesi sakinlerinin bu kaynaklardan tasarruf etmeleri için girişimlerde bulunmuştur. Bütün konutlarda el sayac ve s sayac bulunmaktad r. Bu sayaçlar konutta ne kadar elektrik ve s kullan ld ğ n ölçerler. Baz binalarda evlere su sayac da tak lm şt r. Bu sayaçlar su tüketimini ölçerler. 4.7 Ödeme - elektrik Bir çok yerde elektrik mahsuben, yani hesab na say lmak üzere önceden elektrik şirketine ödenir. Yani ayda bir, yada üç ayda bir belli bir tutar ödenir. Bu tutar, bir önceki y l kullan lan elektrik miktar na göre belirlenir. Harcaman n veya fiyat n artmas durumunda, mahsuben ödenen tutar bir ay öncesinden verilen uyar ile art r labilir. Harcanan elektrik miktar y lda bir hesaplan r. Evin içindeki elektrik sayac okunup, ne kadar elektrik kullan m yap ld ğ hesaplan r. Elektrik şirketi posta ile kirac ya bir fiş gönderir. Bu fiş doldurulup tekrar elektrik şirketine gönderilir. Bunun yap lmas gereklidir. Yap lmad ğ takdirde elektrik şirketi tahmini olarak ne kadar kullan ld ğ na karar verir. Veya konut organizasyonu idaresi elektrik sayac ğ n n okutulmas n sağlar. Eğer kullan m ödenenden az ise aradaki fark geriye al n r. Ödenilenden çok harcanm şsa aradaki fark ödenir. - s nma Bir çok yerde s nma mahsuben, yani hesab na say lmak üzere önceden ödenir. Yani ayda bir, yada üç ayda bir belli bir tutar ödenir. Bu tutar, bir önceki y lda kullan lan s nma giderleri miktar na göre belirlenir. Harcaman n veya fiyat n artmas durumunda, mahsuben ödenen tutar bir ay öncesinden verilen uyar ile artt r labilir. Normal olarak apartman görevlisi, y lda bir kez evin s kullan m n ölçen sayac okur. Her evin ne kadar harcama yapt ğ hesaplan r, ve y l boyunca ödenen mahsuba göre ekstra ödeme istenilip istenilmeyeceği hesaplan r.

13 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 13 Herkese sosyal konut side 14 -su Evde su sayac bulunmuyorsa, su tüketimi ev kiras na dahildir. Eğer evde su sayac bulunuyorsa bu y lda bir kez okunur. Ne kadar ödeneceği, bir önceki y lda kullan lan s nma miktar na göre belirlenir. Kullan m mahsuben olarak ödenir. Yani ayda bir, yada üç ayda bir belli bir tutar ödenir. Harcaman n veya fiyat n artmas durumunda, mahsuben yap lan ödemede bir ay öncesinden yap lan bir uyar ile artt r labilir.

14 Almene boliger for alle - TYRKISK - side Kira yardımı Kira yardımı Boligstøtte, ev kirasına yapılan ekonomik bir destektir. Eğer ev kirası gelire göre fazla ise bu destek alınabilir. Emekli iseniz bu kira yardımına - boligydelse deniliyor. Diğer herkes için bunun adı kira garantisi - boligsikring Bu iki destek şekli ile ilgili kurallar farklıdır. 5.1 Kimler alabilir? Herkes kira yardımı alamaz. Ne kadar kira yardımı alınabileceği evin toplam gelirine, ev kirasının ne kadar olduğuna ve evin büyüklüğüne oranla ailenin ne kadar büyük olduğuna bağlıdır. 5.2 Kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı başvurusunda bulunmak istiyorsanız, sitesini kullanmalısınız. Başvuruyu yapmak için yardıma ihtiyacınız varsa numaralı telefondan Udbetaling Danmark ı aramalısınız. Kira kontratını imzalar imzalamaz kira yardımı başvurusunu yapmalısınız. Ne kadar erken başvurursanız, kira yardımını o kadar erken alabilirsiniz. Bir başka konuta taşınırsanız, yeniden kira yardımı başvurusu yapmalısınız. 5.3 Kira yardımının ödenmesi Sosyal konutlarda ikamet ediliyorsa, kira yardımı genellikle direk konut şirketine ödenir ve ödenecek olan ev kirası yapılan yardıma denk gelecek şekilde düşürülür. Verilen yardım senede bir kere düzenlenir. 5.4 Gelir değişikliği Kira yardımı alınıyor ve geliriniz yükseliyor ya da azalıyorsa, bu belediyedeki kira yardımı ofisine bildirilmelidir. Aile büyüdüyse ya da küçüldüyse, bu da bildirilmelidir. Belediye bunları otomatik olarak öğrenemez. Eğer bir dönem fazla ev yardımı alındıysa, bu geri ödenmelidir. 500 kr.

15 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 15 Herkese sosyal konut side Sigorta Bir konut sigortas na sahip olmak önemlidir. Giysi, mobilya yada başka ev eşyas n n yanmas durumunda, bedelini sigortadan almak mümkün olur. H rs zl klar polise ve sigorta şirketine bildirilmelidir. 6.1 Zarara kat l m pay Zarara kat l m pay içeren sigorta, zarar n bir k sm n sizin ödemeniz anlam na gelir Sorumluluk sigortas Aile sigortas ayn zamanda bir sorumluluk sigortas d r. Sigortal, başka insanlara yada eşyalar na verilen zarardan sorumlu tutulursa, bu zarar sigorta öder. 6.3 Fiyat Aile sigortas fiyat, ülkenin neresinde ikamet edildiğine ve ne gibi eşyalar n sigorta edildiğine bağl d r.

16 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 16 Herkese sosyal konut side Kirac lar demokrasisi Sosyal konutlar kanununa göre, sosyal konut sakinleri konut organizasyonu idaresinin yönetim kurulunda çoğunluğu oluştururlar. Konut organizasyonunun yönetimi konut organizasyonunun toplu ç karlar n gözetmelidir. Bütün sosyal konut şubeleri, seçildikleri şubede konut sakinlerinin ç karlar n gözetecek bir şube yönetim kurulu seçme hakk nda sahiptirler. Şube yönetim kurulu o konut bölgesinde ikamet eden herkesin çağ r ld ğ bir toplant da seçilir. Baz şubelerde bir yönetim kurulunun oluşturulmas zor olabilir. Bu durumda yeni şube yönetim kurulu seçilinceye kadar yönetim kurulu şubeden sorumlu olur. 7.1 Sosyal konut sakinleri toplant lar Kirac lar şubenin bütçesinin nas l düzenleneceğini en az y lda bir kere yap lan bir şube toplant s nda karara bağlar. Şube yönetim kurulu bir sonraki y l için bütçeyi görüşmeye açar, ve ev kiralar nda art ş olup olmayacağ n kararlaşt r r. Konut çevresinde yap lanmalara ve düzenlenmeler ihtiyaç varsa konut sakinleri bu düzenlemeler için oylama yapar ve karar bütçeye işlenir. Kirac toplant lar nda kirac lar oturulan konut alan nda nelerin yap lacağ na birlikte karar verir. Kirac lar n ele alacaklar konular aras nda şubenin işletmesi ve ekonomisi de vard r. Buna bağl olarak: - Sakinler evi nelere kullan lacak? - Ortak çamaş rhanenin aç k olduğu saatler ve fiyatlar? - Bloklar aras nda bahçe olacak m? - Çocuklar n oyun sahalar nas l olmal? - Yerel çevrede kurslar düzenlemek mümkün mü? - Yeni mutfaklar nas l olmal? - Ortak antenden hangi kanallar seyredilebilecek Bu say lan konular, kendi şubesinde aktif olarak çal şan her konut sakininin al nan kararlarda söz sahibi olabileceği konulara birkaç örnektir. 7.2 Sosyal konut sakinleri için faaliyetler Konut şubelerinin çoğunda y l boyu ortak faaliyetler düzenlenir. Yeni faaliyetlere ilişkin toplant lar düzenlenir. Bu faaliyetler bir film kulübü, birlikte yemek yeme, kurslar ve diğer bir sürü şey olabilir. Şubelerin çoğunda toplant lar için kullan labilecek yada eğlenceler için kiralanabilecek lokaller mevcuttur. Sakinler için düzenlenen bu faaliyetlere, kat lanlar daha önceden tan nm yorsa kat lmak zor olabilir. Bu bir Danimarkal için de gerçekten zor bir olayd r. Ancak ilk ad m at p kat ld ktan sonra genellikle memnun kal n r, çünkü buralarda genel olarak iyi karş lan rs n z. Ayn zamanda insan n ikamet ettiği yerde nelerin olup bittiğinden haberdar olmas da iyi bir şeydir.

17 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 17 Herkese sosyal konut side Komşuluk hayat insanlar n ikamet ettiği ve karş laşt ğ her yerde yaz l veya yaz l olmayan bir dizi kural mevcuttur. Yaz l kurallar öğrenip onlara uymak mümkündür. Yaz l olmayan kurallar oldukça zordur. Danimarkal lara yaz l olmayan kurallar sorulduğunda çoğu kez cevap veremeyeceklerdir. Kendileri kurallar bilirler, ancak o kurallar üzerinde hiç yada az düşünürler. Bir çok yabanc, Danimarkal lar ile iletişim kurman n güçlüğünü yaş yor. Bu muhtemelen bir çok durumda doğrudur. Ancak bu ayn zamanda Danimarkal lar n başkalar ile iletişim kurmak istemedikleri anlam na gelmez. Genellikle Danimarkal lar il içli d şl olmak biraz zaman al r. Ve bu başar ld ğ nda çoğunun s cak ve misafirperver olduğu görülür. Danimarkal lar normalde birbirlerini habersiz ziyaret etmezler. Ziyaretler önceden haber verilir. yeni taş nan birisinin komşular n kahve içmeye davet etmesi iyi bir fikir olabilir. Böylece birbirini tan ma, kendinden bahsetme ve ayn zamanda çevresinde geçerli yaz l ve yaz l olmayan kurallar öğrenme f rsat doğar. 7.4 Sosyal konut kurallar tüm konut şubelerinde geçerli olan kurallar vard r. Sosyal konut kurallar, konut sakinlerinin birlikte koyduklar, ve konutlar n ve çevredeki ortak alanlar n bak m, komşular n gereksiz gürültüler ile birbirlerini rahats z etmeleri v.s gibi şeylerden kaç nmalar n sağlamak amac ile konulmuş kurallard r. Baz kurallara örnekler şunlar olabilir: Ev içinde - matkaplar ancak saat a kadar kullan labilir - hafta sonu eğlence düzenlenecekse bu komşulara önceden haber verilmeli - saat den sonra müzik çal nmamal - dikiş makinesi kullan lacaksa makinenin alt na ses ç karmas n engellemek için bir şey konulmal.

18 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 18 Herkese sosyal konut side 19 Ev d ş nda - Çöpler sadece çöp için ayr lan yerlere at lmal - Çanak anten ve benzeri antenler sadece konur organizasyonundan izin al nd ktan sonra tak labilir (8.8. bölüme bak n z) 7.5 Ev hayvanlar Baz şubelerde konut sakinleri evde köpek yada kedi bak lmas na dair karar alm şlard r. 7.6 Balkonlar Evin balkonu varsa, balkonun su borusu temiz tutulmal d r. Borunun yaprak yada benzeri şeylerle t kanmas halinde oluşan su birikintisi diğer evlere hasar verebilir. Bunun haricinde de balkonlar n d şardan bak ld ğ nda göze hoş görünmesi için baz s n rland rmalar getirilebilir. Kurallara ilişkin olarak emin olunmayan bir konu varsa apartman görevlisine bu konuda dan şabilirsiniz. Görevli nelerin yap labileceğini ve yap lamayacağ n anlatabilir.

19 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 19 Herkese sosyal konut side Evin içi 8.1 İkamet ederken evin bak m İç ve d ş bak m yap lm ş bir evde oturmak iyidir. Bu yüzden ev sakinleri, evlerini iyi korumak için ellerinden geleni yapmal d rlar. Konut şubesi, su ve gaz borular, pencereler, elektrik kontaklar, tuvalet, su deposu, lavabolar n bak m ve onar m n yapar. Ayn şey buzdolab, ocak ve f r n, çamaş r makinesi ve dairede bulunan ve konut şubesine ait olan benzeri aletler için de geçerlidir. A-kategorisine giren evlerde kirac, ikamet ettiği sürece, evin duvar, tavan ve tabanlar n bak m n kendi yapar. B-kategorisine giren evlerin bak m ise konut şubesine aittir. Evin bak m giderlerini, bak m hesab nda para varsa, oradan karş lamak mümkündür. 8.2 Kötü muamele Eve ait olan eşyalara iyi bak lmad ysa bunlar için ödeme kirac taraf ndan yap lmal d r. Eğer eve ait olan eşyalar kullan m amaçlar d ş nda kullan lm şsa ve bozulmuşlarsa, bunlar n değişimi veya tamiri için yap lacak harcamalar kirac taraf ndan karş lanmal d r. Evin onar m ve bak m için çal şmalar yap lm şsa, ve bu çal şmalar bir ustan n yapacağ şekilde düzgün yap lmam ş ise,, bu yanl ş bir bak m-onar m olarak kabul edilir, ve onar m masraflar kirac taraf ndan karş lanmal d r. Kirac kendisine ait buzdolab veya benzer eşyalar getirdiyse, bunlar n bak m giderlerini kirac kendisi ödemelidir 8.3 Apartmana ait beyaz eşyalar Yeni bir eve taş n ld ğ nda, evin beyaz eşyalar n, bu eşyalar n nas l kullan ld klar n ve bak mlar n, iyi öğrenmek ve tan mak gerekir. Makineler doğru kullan ld ğ nda uzun y llar dayanabilir. Ayn zamanda enerjiden tasarruf edilir ve elektrik faturan z daha az gelir.

20 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 20 Herkese sosyal konut side Buzdolab Buzdolab n n s s art 5 derece olmal d r. Bir termometre ile bunu kontrol etmek mümkündür. Ancak buzdolab kap s n n lastiğinin kesiksiz olmas ve kap n n hava kaç rmayacak şekilde s k tutmas gerektiğine dikkat etmek gerekir. Dolab n iç duvarlar ndaki buzlar ve arka k sm nda biriken tozlar, elektrik tüketimini artt r r. Derin dondurucunuz varsa, dondurulmuş yiyecekleri, buzdolab nda çözmek iyi bir fikirdir. Bu, elektrik tüketimini azalt r. 8.5 Derin dondurucu Derin dondurucunun s s eksi 18 derece olmal d r. Boş bir derin dondurucu dolu bir derin dondurucu kadar elektrik harcar. Derin dondurucunun kap s yada kapağ tam kapanmal ve bak m da buzdolab ndaki gibi olmal d r. Derin dondurucuyu evin soğuk bir taraf na yerleştirmekle, elektrikten tasarruf edilir. Gerek buzdolab gerekse derin dondurucunun etraf nda hava geçebilmelidir. 8.6 Ocak Ocak, yemek kaynamaya başlayana kadar sonuna kadar aç lmal. Ondan sonra da, yemeğin kaynamas n durdurmayacak en k s k dereceye düşürülmelidir. Tencerelerin alt tamamen düz olmal, aksi takdirde % 50 oran nda fazla elektrik harcayabilirler. Tencerenin büyüklüğü ile ocağ n büyüklüğü birbirine uymal d r. Küçük bir tencereyi büyük bir ocağ n üstüne koymakla, enerji boşa harcanm ş olur. Tencere kapağ, tencereyi tam örtmeli, kapaks z tencerede yemek pişirmekle 3 kat daha fazla elektrik harcanm ş olur. Yemeğin alt n n, pişmesine 5 dakika kala söndürmekle kalan s cakl ktan faydalan lm ş olunur. Ocağ gözleri üzerinde direk yemek yap lmamal d r. Bu ocağ bozar. 8.7 F r n F r n, yemeği f r na koyduktan sonra açmakla, ilk s dan faydalan lm ş olunur. Yemeğin pişmesine dakika kala söndürmekle de, geriye kalan s dan faydalan lm ş olunur. F r ndaki grili kullanmak pahal ya mal olur. F r n her kullan mdan sonra, temizlenmelidir.

21 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 21 Herkese sosyal konut side Davlumbaz Davlumbaz, buhar ve yemek duman n n mutfaktan tahliye edilmesini sağlar. Davlumbaz, sadece bütün ocaklarda tencere varsa, sonuna kadar aç lmal d r. Davlumbaz kullan rken, pencerelerin de ayn anda aç k olmamas laz md r. Davlumbazdaki yağ filtresi, ayda bir temizlenmelidir. T kanm ş bir filtre, davlumbaz n iyi çal şmamas na sebep olur. 8.9 Parabol anten ve antenler Eve parabol anten yerleştirme hakk mevcuttur. Ancak bu, konut organizasyonu idaresinin izni al nd ktan sonra yap lmal d r. konut organizasyonu idaresi, başkalar n yada konutu rahats z etmeyecek uygun bir yer göstermek zorundad r. Eğer izlenilmek istenilen kanallar, şubenin ortak anteninden izlenilebiliyorsa; konut organizasyonu parabol yerleştirilmesine hay r diyebilir. Bir çok kirac ayn kanallar seyretmek istiyorlarsa, bunlar ortak bir anten kurabilirler. Bu durumda konut organizasyonu kirac lar n ortak bir anten derneğinin oluşumuna kat l mlar n isteyebilir. Derneğin üyeleri konut şirketine gönderilmek üzere mevzuat belirleyecek bir yönetim seçmelidir. Eğer evin üzerine bir parabol anten yerleştirilecekse, kiraya verenler sonra parabol anten indirildiğinde, yerleştirilen yerin tamiri için bir depozit ücreti isteyebilir Elektrik tesisatlar Elektrik dikkatli kullan lmal dikkatsizlik, ölüm tehlikesine sebep olabilir. Bu sebeple elektrikle, nelerin yap l p, nelerin yap lmayacağ na dair kurallar vard r. Bunlar yap labilir: - lamba tak lmas - priz bozulmuşsa değiştirilmesi - sigortan n değiştirilmesi Bunlar yap lamaz: - ana sigortay kapatmadan elektrikle uğraşmak - kablolar, bantlarla birbirine bağlamak - önceden priz yerinin olmad ğ priz takmak - kullan lm ş sigortalar yeniden kullanmak - gidip gelinen yerlere kablo çekmek. Kablo aş nabilir ve k sa devre yapabilirler. Kablo duvar n dip pervazlar na, özel kablo kutular ile duvarlara tak lmal d r yada mobilyalar n arkalar nda saklanabilir.

Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1

Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1 Herkese sosyal konut side 1 Önsöz Aşağ daki bilgiler genel ve yol göstericidir. Bu bilgiler konut organizasyonlar n n çoğu için geçerlidir, ama baz konut organizasyonlar

Detaylı

Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1

Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1 Herkese sosyal konut side 1 Önsöz Aşağ daki bilgiler genel ve yol göstericidir. Bu bilgiler konut organizasyonlar n n çoğu için geçerlidir, ama baz konut organizasyonlar

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Kamu evlerinde oturmak. 1. Kamu evlerinde oturmak. 1.2. Haklar ve yükümlülükler. 2. Servis ve önemli bilgiler. 2.1. Apartman görevlisi.

Kamu evlerinde oturmak. 1. Kamu evlerinde oturmak. 1.2. Haklar ve yükümlülükler. 2. Servis ve önemli bilgiler. 2.1. Apartman görevlisi. Kamu evlerinde oturmak Hoşgeldiniz Yeni eviniz hayırlı olsun. Evinizden ve ev şirketimizden memnun kalacağınızı ümit ediyoruz. Elinizdeki kitapçık eviniz ve ev şirketiniz hakkında çok faydalı bilgiler

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KIRIKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OTOMATİK TELEFON SANTRALI İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KIRIKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OTOMATİK TELEFON SANTRALI İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KIRIKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OTOMATİK TELEFON SANTRALI İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

: İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

: İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ P.B.HR.004 01.01.2010 1 01.10.2013 1 5 NUTRICIA ANNE BEBEK PROSEDÜR : YÜRÜRLÜK TARİHİ : 01.01.2010 SAYFA SAYISI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : 4 + 1 kapak : İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ : GENEL MÜDÜR Bu kitapçık

Detaylı

Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları

Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları Sosyal Sigortalar Yönetmeliği İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Raporları İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Tanımı, Kapsamı, Bildirilmesi

Detaylı

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ?

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008 G ü vence Hesab Uluslararas Motorlu Taş ş t t Mali Sorumluluk Sigortas Gökhan KARASU 21.06.2008 Güvence Hesab Tan m Tarihçe Hesab n n Statüsü ve Yönetimi Y Kapsama Dahil Sigortalar Karş ş lanan Zararlar

Detaylı

VERGİ GÜNLÜGÜ www.vergigunlugu.com. Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi. 1. Hazır Beyan Sistemi Ne Zaman Başlar?

VERGİ GÜNLÜGÜ www.vergigunlugu.com. Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi. 1. Hazır Beyan Sistemi Ne Zaman Başlar? Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi Kira Gelirlerinden sonra, ücret, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar da kapsama girdi Kişilerin elde etikleri kira gelirlerine, gayrimenkul alım

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev

Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev Aile ve üst düzey yardım Tarih: Nisan 2016 Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev Anne veya baba, çocuk ve ev bakım açarsanız, ortaya çıkar Gerçek

Detaylı

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM K.S.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bitirme

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ARSİN 2014

T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ARSİN 2014 T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 1 ARSİN 2014 Misyonumuz Öğretmenlerimizin; Meslekî ve kültürel gelişmelerine, hizmet içinde ortaya çıkacak eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 -

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 - ISI YALITIMI ve BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ Ülkemiz, enerji tüketiminde, birim ürün ve hizmette gelişmiş ülkelere göre (Batı Avrupa ya göre 2 kat, Japonya ya göre 4 kat) fazla enerji tüketmektedir.

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ ASANSÖRLER MADDE 8.08 Bina giris katından itibaren kat adedi,, bu kat ile birlikte 4 den fazla olan konut binalarında, bodrumda iskan edilen katlar dahil

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

OYAK ATAKENT SİTESİ 46538/2 ADA TOPLU YAPI YÖNETİMİ DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI 06793 ERYAMAN ANKARA SAYI : 2015/04 17 EKİM 2015

OYAK ATAKENT SİTESİ 46538/2 ADA TOPLU YAPI YÖNETİMİ DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI 06793 ERYAMAN ANKARA SAYI : 2015/04 17 EKİM 2015 OYAK ATAKENT SİTESİ 46538/2 ADA TOPLU YAPI YÖNETİMİ DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI 06793 ERYAMAN ANKARA SAYI : 2015/04 17 EKİM 2015 KONU : 3 Üncü Üç Aylık Denetim Raporu. 46538 ADA TEMSİLCİLER KURULU BAŞKANLIĞINA

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ANIT PARK SİTESİ FAALİYET RAPORU

ANIT PARK SİTESİ FAALİYET RAPORU 1. GİRİŞ : İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mah. 7355. Sk. No: 203 adresinde bulunan ve Bayraklı Tapu Sicil Müdürlüğüne kayıtlı taşınmazlar üzerine inşa edilen 8 Blok ve 288 Bağımsız Bölümden ibaret,

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

komşular Konut özel konut usüllü konut sosyal konut konut kiralama sosyal emlakçılık kira depozitosu

komşular Konut özel konut usüllü konut sosyal konut konut kiralama sosyal emlakçılık kira depozitosu usüllü konut sosyal konut sosyal emlakçılık kira depozitosu komşular özel konut konut kiralama Konut Konaklama şekilleri nelerdir? Kiralık iki çeşit konut vardır : özel konut ve sosyal konut. Sosyal konutta,

Detaylı

ÇÖPLER N Z ATMANIZ Ç N KONTEYNIR ALANLARI

ÇÖPLER N Z ATMANIZ Ç N KONTEYNIR ALANLARI ÇÖPLER N Z ATMANIZ Ç N KONTEYNIR ALANLARI KONTEYNIR ALANLARI, ÖZEL KONTEYNIRLARA ATILACAK FARKLI ÇÖPLER N Z GÖTÜREB LECE N Z ALANLARDIR. Namur da 3 konteyn r alan bulunmaktad r: Malonne Naninne Champion

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.YAĞMUR SUYU TESİSATI Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

Su-Sail Uzun Süreli Geziler Yönetmeliği

Su-Sail Uzun Süreli Geziler Yönetmeliği Su-Sail Uzun Süreli Geziler Yönetmeliği Su-sail in gerçekleştirdiği en önemli aktivitelerden biri uzun süreli geziler yapmaktır. Bu geziler katılımcılarına keyifli birkaç gün geçirtmekle kalmaz, iyi bir

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

Geleceğe Açılan Teknolojik Kapı, TAGEM

Geleceğe Açılan Teknolojik Kapı, TAGEM HAKKIMIZDA Kuruluşu 1997 yılına dayanan ABS SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ve 2001 yılında Almanya nın Berlin şehrinde kurulan TEMKAR WASSER BEHANDLUNG GmbH firmalarının teknolojik güç birliği ile TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

Eğer sigortalı değilseniz...

Eğer sigortalı değilseniz... Tercüme edilmiş bu enformasyon daha iyi bir anlayış sağlamanıza katkıda bulunur. Güncel değerleri (Euro olarak) KESİNLİKLE almaca yazılmış yorumdan almanızı rica ederiz. Sağlık Sigortasında kendi kendini

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI KURSİYER TAAHHÜTNAMESİ

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI KURSİYER TAAHHÜTNAMESİ EK-15: Mesleki Eğitim Kursları Kursiyer Taahhütnamesi (2014/1 Sayılı Genelge Eki) T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI KURSİYER TAAHHÜTNAMESİ

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER Zehirlenme Nedir? Vücuda toksik bir maddenin girmesi ile normal fonksiyonlar n n bozulmas d r. Vücudun ya amsal fonksiyonlar na zarar verebilece inden vücuda

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Hausordnung, türkische. Konut Yönetmenli[gcaron]i

Hausordnung, türkische. Konut Yönetmenli[gcaron]i Konut Yönetmenli[gcaron]i 1979 Metni Bir binada mü[scedil]terek bir [scedil]ekilde ya[scedil]amak, tüm konut sakinlerinin kar[scedil][inodot]l[inodot]kl[inodot] olarak birbirlerinin haklar[inodot]na riayet

Detaylı

0 dan matematik. Bora Arslantürk. çalışma kitabı

0 dan matematik. Bora Arslantürk. çalışma kitabı 0 dan matematik 0 dan matematik 1 çalışma kitabı Sıfırdan başlanarak matematik ile ilgili sıkıntı yaşayan herkese hitap etmesi, Akıllı renklendirme ile göz yoran değil ayrım yapmayı, istenileni bulmayı

Detaylı

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi BİNALARDA ELEKTRİK TÜKETİMİ 35 30 25 20 15 10 5 0 YÜZDE % STANDBY KURUTUCULAR ISITICILAR TELEVİZYON AYDINLATMA BULAŞIK MAKİNASI ÇAMAŞIR MAKİNASI KLİMA BUZDOLABI DİĞER Soğutucu ve Dondurucular Bir soğutucu

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI

TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI 24.12.2003 TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI EN 45004 (ISO 17020) standartı nedir? EN 45004 (ISO 17020) standartı, muayene

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Nisan 2012

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Nisan 2012 Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Nisan 2012 Konut Stoku Yeniden İnşa Edilmesi Gereken, Basit 1,507,009, Tadilata 8% İhtiyaç Duyan, 4,370,327, 23% Tadilata İhtiyacı Olmayan, 12,849,236, 69% 2000 yılında

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Ekstrüzyonda granül hammadde elde edilmesi. c. Plastik malzemelerin özelliklerine göre ayrılması

GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Ekstrüzyonda granül hammadde elde edilmesi. c. Plastik malzemelerin özelliklerine göre ayrılması GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Sanayi kuruluşlarından ve evsel atıklardan çıkan plastik esaslı malzemelerin toplanıp ayrılarak ve öğütülerek sanayi sektörüne hammadde ve yarı mamul olarak

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI MEVS ML K TARIM LER N SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI YEN EH R/ÇARDAK ÖRNE BURSA TAB P ODASI USTOS 2010 BURSA TAB P ODASI 2 GÖZLEMLER: Bar ve Demokrasi Partisi l Ba kanl n ba vurusu üzerine, geçici

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü K-Q TSE-ISO- EN 9000 Sayı: B.10.0.TSH.0.10.00.02 Konu :Beyaz Bayrak 48754 17.12.2010.. VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) Okulların temizlik

Detaylı

Kanada'da Konaklama. Konaklama ile ilgili alternatıfler sd yurt dışı egitimde. Sizlere istediğiniz yerde konaklama sunuyoruz. Aile yanı konaklama

Kanada'da Konaklama. Konaklama ile ilgili alternatıfler sd yurt dışı egitimde. Sizlere istediğiniz yerde konaklama sunuyoruz. Aile yanı konaklama Kanada'da Konaklama Konaklama ile ilgili alternatıfler sd yurt dışı egitimde Sizlere istediğiniz yerde konaklama sunuyoruz Aile yanı konaklama Kaliteli ve sorumluluk sahibi dil okullarında tüm aileler,

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK Elçin ATEŞ Çevre

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı