Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1"

Transkript

1 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1 Herkese sosyal konut side 1 Önsöz Aşağ daki bilgiler genel ve yol göstericidir. Bu bilgiler konut organizasyonlar n n çoğu için geçerlidir, ama baz konut organizasyonlar farkl yap lanma nedeni ile belirtilenlerden farkl kurallara sahip olabilirler. Bu sebeple konut organizasyonlar ve konut sakinlerinin bu konuya dikkat etmelerini rica ediyoruz.

2 Herkese sosyal konut side 2 İçindekiler Almene boliger Herkese for sosyal alle konut - TYRKISK side 2 - side 2 Önsöz İçindekiler Hoş geldiniz Önsöz 1.Herkese Sosyal konut Hoş 1.2. geldiniz Haklar ve yükümlülükler 2. Servis ve önemli bilgiler 1.Herkese 2.1. Apartman Sosyal görevlisi konut Haklar Şube yönetim ve yükümlülükler kurulu 2.3 Konut organizasyonu yönetimi Servis Aktivitelerden ve önemli sorumlu bilgiler görevliler, konutlar n sosyal faaliyetlerinden sorumlu görevliler, v.b 2.1. Apartman görevlisi 2.2. Şube yönetim kurulu Kiralama Konut organizasyonu kurallar yönetimi Aktivitelerden Ana kural sorumlu görevliler, konutlar n sosyal faaliyetlerinden sorumlu görevliler, v.b 3.2 Tercih hakk Kiralama Esnek kiralama kuralları kurallar Kiralama Kombine kurallar 3.1 Bekleme kiralama listeleri ve kıdemlilik Ana Ret etme kural Tercih Ücretler Değiştirme hakk Esnek tercih Kay tl kiralama hakkı sosyal konutu kurallar kiraya verme Kombine Esnek kiralama kiralama kuralları Eve Ret Kombine taş nma etme kiralama ve ev kiras v.b Değiştirme Ret etme Depozit Kay tl Kira Değiştirme kontrat sosyal konutu kiraya verme Eve Devren taş nma kiraya s ras nda verme evin tamiri Eve Taş nma taş nma s ras nda ve ev kiras evin v.b eksiklerinin saptanmas Ev Depozit kiras n ödeme Elektrik, Kira kontrat s nma ve su Elektrik, Eve taş nma s nma s ras nda ve su giderlerinin evin tamiri ödenme şekli 4.4 Taş nma s ras nda evin eksiklerinin saptanmas 4.5 Ev kiras n ödeme Konut Elektrik, Yard m s nma ve su Kimler Elektrik, alabilir? s nma ve su giderlerinin ödenme şekli 5.2 Konut yar m nas l al n r? 5.3 Konut yard m ödentisi Konut Gelir Yard m deşişimi 5.1 Kimler alabilir? 5.2 Konut yar m nas l al n r? 5.3 Konut yard m ödentisi 5.4 Gelir deşişimi

3 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 3 Herkese sosyal konut side 3 6. Sigorta 6.1 Riskin k smen kendine ait olma durumu 6.2 Sorumluluk sigortas 6.3 Fiyat 7. Sosyal konut sakinleri demokrasisi 7.1. Sosyal konut sakinleri toplant s 7.2 Sosyal konut sakinleri için faaliyetler 7.3 Komşuluk hayat 7.4 Sosyal konut kurallar 7.5 Ev hayvanlar 7.6 Balkonlar 8. Evin içi 8.1 İkamet ederken evin bak m 8.2 Kötü muamele 8.3 Eve ait beyaz eşyalar 8.4 Buzdolab 8.5 Derin dondurucu 8.6 Ocak 8.7 F r n 8.8 Davlumbaz 8.9 Parabol anten ve antenler 8.10 Elektrik tesisat 8.11 Elektrik ve çocuklar 8.12 K sa devre 8.13 Çevre yarar na kaynaklardan tasarruf etme 8.14 Elektrik ve s dan tasarruf yollar 8.15 Sudan tasarruf yollar Yemek yap l rken Bedensel hijyen s ras nda 8.16 Havaland rmak Su buhar Nem hasarlar ve bakteriler Kendin yapabilirsin

4 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 4 Herkese sosyal konut side 4 9. İyileştirme çal şmalar (iyileştirme yapabilme hakk ) 10. Konut bölgesinde 10.1 Çamaş r y kama ve kurutma 10.2 Çamaş r ve kurutma makineleri 10.3 Çöp Evden ç kan çöp Büyük çöpler Tehlikeli çöpler Pil 10.4 Yeniden kullan labilir çöp Kağ t Şişe Gübre 11. Evden ç kma 11.1 Ç k ş 11.2 Zaman ndan önce evden taş nabilinir 11.3 Ç k şta evin devredilişi 11.4 Ç k ş teftişi 11.5 Depozitin hesaplanmas 12. Kirac lar şikayet kurulu

5 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 5 Herkese sosyal konut side 5 Hoş geldiniz Yeni eviniz hay rl olsun. Evinizden ve konut organizasyonumuzda ikamet etmekten memnun kalacağ n z ümit ediyoruz. Elinizdeki kitapç k eviniz ve konut organizasyonu hakk nda çok faydal bilgiler içerdiği için, özellikle başlang çta sizlere faydal olacağ kan s nday z. Kitapç kta, sosyal konutlarda oturman n nas l olduğu, sizlere bu konuda baz pratik aç klamalar ve öğütlerde bulunularak, bu evlerde oturan ev sakinlerinin hangi hak ve yükümlülükleri olduğu anlat l yor.

6 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 6 Herkese sosyal konut side 6 1. Herkese sosyal konut Sosyal konutlar herkes için olup, bir sosyal konut şubesinde beraber oturan sakinler, burada yap lan harcamalar ortak karş larlar. Ayn şekilde, bu şubede nelerin yap lacağ na da şube sakinleri birlikte karar verir. Kanunen, sosyal konutlar n kiras üzerinden hiç kimse kazanç sağlayamaz. Ev kiras, yap lacak harcamalar karş layacak şekilde belirlenir. Sosyal konutlar bir konut organizasyonu taraf ndan idare edilir. Ve her şubede, şube sakinlerini konut organizasyonuna karş temsil eden bir şube yönetim kurulu seçilir. Şube yönetim kurulu ve konut organizasyonu hakk nda detayl bilgi için 2. bölüme bak n z. Y lda en az bir kez, şube yönetim kurulu, tüm şube sakinlerinin kat l p, görüşlerini dile getirebilecekleri veya apartman içinde ve etraf nda yap lmas istenen şeylere ilişkin önerilerini sunabilecekleri bir kirac lar toplant s düzenler. Çoğu şubelerde, konut bölgesinde cereyan eden şeyleri ve konut sakinleri toplant lar nda ve konut organizasyonunda al nan kararlar n okunabileceği bir şube sakinleri dergisi yay nlan r. Sosyal konutlar tek plan parsel evler, s ra evler, apartman dairesi, gençler, yaşl lar için konutlar yada yaşl lar n birlikte yaşad klar konutlar olabilir. Bunlardan baz lar yeni, baz lar da eskidir. Halen bir sosyal konutta kal yorsan z, bağl olduğunuz konut organizasyonunda başka bir eve taş nman z kolayd r. Başka bir konut istiyorsan z, ev şirketinde bekleme listesine yaz lman z gerekmektedir. Çocuklu aileler, geniş daireler için öncelik hakk na sahiptirler. Kiralama hakk nda detayl bilgi için 3. bölümü okuyunuz Haklar ve yükümlülükler Ev kontrat nda hangi haklara sahip olduğunuz ve hangi yükümlülüklere sahip olduğunuz yaz l d r. Örneğin ev kiras n n, elektrik, s nma, su vb. ödeneklerin zaman nda ödenmesi gerekir. Tüm sosyal konut şubelerinin sakinler taraf ndan kararlaşt r lan ve uyulmas gereken kurallar vard r. 7.4 bölümüne bak n z. Komşularla iyi geçinmek için, ortak kurallara uymak ve ortak kullan lan alanlar ile kendi evinin içindeki düzen kurallar n takip etmek gerekir.

7 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 7 Herkese sosyal konut side 7 2. Servis ve önemli bilgiler Yard ma ihtiyac n z olduğu durumlarda veya bir konuda daha fazla bilgi için aşağ dakilerden birine başvurabilirsiniz. - apartman görevlisine - şube yönetim kuruluna veya - konut organizasyonu idaresine. 2.1 Apartman görevlisi Apartman görevlisi, konut organizasyonu taraf ndan şubeye bak lmak üzere işe al nm şt r. Pratik sorular n z veya diğer sorunlar n z için her zaman rahatl kla apartman görevlisine gidebilirsiniz. Apartman görevlisi genelde her gün belli saatlerde bürosunda bulunur. Mesai saatleri d ş nda ciddi bir sorunun ç kmas (örneğin bir su borusu patlamas ) halinde, eve ilk taş nd ğ n zda verilen telefon numaras n n aranmas gerekir. 2.2 Şube yönetim kurulu Şube yönetim kurulu kirac lar taraf ndan seçilir. Bu üyeler maaş almazlar, şubedeki sosyal yaşam geliştirmek, ve şube sakinlerinin ç karlar n korumak için gönüllü olarak çal ş rlar. Konut bölgesi alan kapsam na giren tüm faaliyetler için, şube yönetim kuruluna başvurulmal d r. Baz büyük konut organizasyonlar nda sakinlere yard mc olmak için kirac dan şmanlar işe al n r. 2.3 Konut organizasyonu yönetimi Ev kiras, s nma, elektrik vb. ödemelerin tümü konut organizasyonu idaresi taraf ndan görülür. Ev kurallar hakk nda baz komşular n zla sorunlar yaşad ğ n z durumlarda da yönetime başvurabilirsiniz. 2.4 Aktivitelerden sorumlu görevliler, konutlar n sosyal faaliyetlerinden sorumlu görevliler v.b. Baz konut organizasyonlar nda, sosyal yaşam desteklemek, yada konut sakinleri aras ndaki demokrasi ilkesi ile kabul edilen iyileştirmeleri faaliyete geçirmek için görevli yard mc lar işe al nm şt r. Konutlar n sosyal faaliyetlerinden sorumlu görevliler, bir bütünlük plan n onaylatm ş şubelerde çal ş rlar ve şube sakinleri, yönetim ve kararlaşt r lan iyileştirmeleri gerçekleştiren profesyonel görevliler aras nda koordinatör olarak görev yaparlar. ADMINISTRATION

8 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 8 Herkese sosyal konut side 8 Çal şmalar n bir parças olarak, şube sakinleri ile birlikte sosyal aktiviteleri geliştirecek ve destekleyecek, aktivitelerden sorumlu bir görevli yada kültür görevlisi de işe al n ş olabilir. Bu aktiviteler çocuklar n ve gençlerin ücretsiz yada cüzi bir miktar karş l ğ nda kat labilecekleri aktiviteler olabilir. ADMINISTRATION

9 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 9 3. Kiralama kuralları Aşağıda önemli kiralama kurallarından bahsedilmektedir. Ancak yasalarda konut şirketlerinin belediye ile işbirliği içerisinde bir dizi alanda, her bir konut şirketine ve belediyeye uyarlanmış olarak, kendi kurallarını belirlemesi imkânının mevcut olduğu belirtilmelidir. Her bir konut şirketi kurumun bazı şubelerinde bu tür kuralların ne kadar kabul edildiğini belirtebilir. 3.1 Bekleme listeleri ve kıdemlilik Sosyal bir konutta bekleme sırasına yazılmak için 15 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Bütün konut organizasyonlarında 2 bekleme listesi bulunmalıdır, genel bekleme listesi/harici bekleme listesi ve kıdem öncelikli bekleme listesi. Bekleme listesine girebilmek için bir ücret ödenir ve bu listede kalabilmek için her sene belli bir ücret ödenir. İster genel bekleme listesi ister kıdemli öncelikli bekleme listesine yazılı olun, bu kural her ikisi için de geçerlidir. Genel bekleme listesi xxxxxxx Konut organizasyonunun herhangi bir şubesinde hâlihazırda ikamet etmeyen herkes için olan listedir. Bu liste genel bekleme listesi/harici bekleme listesi olarak adlandırılır. Bu listede bekliyorsanız, ne kadar beklediğinize bağlı olarak bir konut alırsınız. Kıdemli Öncelikli bekleme listesi - Oprykningsventelisten Hâlihazırda konut organizasyonunda ikamet ediyor ancak bu konut organizasyonunda başka bir konut istiyorsanız, başka bir bekleme listesine yazılırsınız. Bu liste kıdemli öncelikli bekleme listesi olarak adlandırılır. Bu bekleme listesinde ne kadar beklediğinize bağlı olarak size bir konut teklifi yapılır. Bir konut kiralama konusunda sıraya yazılmak istiyorsanız, bunu konut organizasyonuna bildirmelisiniz ve bunu yaptıktan sonra bekleme listesinde aktif olarak ev arıyor olarak kaydınız yapılır. Ne kadar beklediğinizi kaydetmek için ana kural olarak bekleme listesine yazılış tarihinize bakılır. Ev arayan biri bir ev kiralamak için anlaşma imzalarsa, ana kural olarak bu kişi bekleme listesinden silinir ve o zamana kadar kazanılmış olan öncelik-kıdem hakkı kaybolur. Ancak konut organizasyonu bir konut kiralanmış olmasına rağmen öncelik-kıdem hakkının muhafaza edilmesine dair karar almış olabilir. Bu durumda kiracı, öncelik hakkını-kıdemini muhafaza etmek istiyorsa senelik bir güncelleme ücreti ödeyecektir. 3.2 Aidatlar Bir bekleme listesinde kayıtlı durmak ücrete tabiidir. Bu ücret senede yaklaşık 100 krondur. Bu ücreti her bir konut şirketi yasalar çerçevesinde kendisi belirler. Kayıt olma ücreti Konut organizasyonu bekleme listesine yazılırken bir kereliğine mahsus olmak üzere! bir kayıt ücreti tahsil edecektir. Herkes için sosyal konutlar TÜRKÇE Almene boliger for alle - DANSK - side 10 Güncelleme ücreti Bekleme listesinde bulunulduğu sürece senelik bir güncelleme ücreti ödenecektir. Bu hem genel bekleme listesi xxxx hem de kıdem öncelikli bekleme listesi için geçerlidir. Eksik ödemelerde bir uyarı alınır ve hala ödeme yapılmazsa kişiler listelerden silinir. VÆRELSE KØKKEN WC VÆRELSE

10 Kayıt olma ücreti Konut organizasyonu bekleme listesine yazılırken bir kereliğine mahsus olmak üzere! bir kayıt ücreti tahsil edecektir. Almene boliger for alle - TYRKISK - side 10 Herkes için sosyal konutlar TÜRKÇE Almene boliger for alle - DANSK - side 10 Güncelleme ücreti Bekleme listesinde bulunulduğu sürece senelik bir güncelleme ücreti ödenecektir. Bu hem genel bekleme listesi xxxx hem de kıdem öncelikli bekleme listesi için geçerlidir. Eksik ödemelerde bir uyarı alınır ve hala ödeme yapılmazsa kişiler listelerden silinir. 3.3 Öncelik hakkı Kıdemlilikten kaynaklanan bekleme listesindeki sıralamanın yanı sıra bazı kişilerin öncelik hakkı mevcuttur, yani bu kişiler bekleme sırasında öne gelirler. Öncelik hakkı bazı belli konutlar için geçerlidir. Bu hak, bu konutların daha az kıdemli kişilere kiraya verilebileceği anlamına gelmektedir. Konut organizasyonu belediye ile birlikte, bir çocuğu olanların 3 ya da 4 odalı bir konut için öncelik hakkına sahip olduğuna karar vermiş olabilir. Bu karar verilmemiş ise herkes, çocuğu olmayan kişiler de, 3 ya da 4 odalı konut kiralama hakkına sahiptirler. Konut organizasyonu, konuttan taşınan bir kiracının bir konut garantisi sertifikası boliggarantibevis almasına da karar vermiş olabilir. Bu sertifika ile taşınan kiracı 3 sene içerisinde, sertifika sahibinin taşındığı yerdeki konutlardan birine öncelik hakkı alabilir. Bütün yalnız yaşayanlar iki odalı bir konut hakkına sahiptirler. Yaşlı ve engelliler, bu gruplar için özel olarak inşa edilmiş aile konutlarında öncelik hakkına sahiptirler. VÆRELSE KØKKEN WC VÆRELSE

11 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 11 Herkese sosyal konut side Eve taş nma 4.1 Depozit Birine ev ç kt ğ nda, eve girebilmek için depozit yat r lmas gerekir. Bu depozit, evden taş n ld ğ nda, eğer ödenmemiş ev kiras, s nma gideri vb. ve evin tamirat için gerekli harcamalar kesildikten sonra geri al n r. Depozit için belediyeden borç yada kefalet istenebilir. Borç isteme başvurusu ev ç kt ktan sonra yap l r. Eğer çok düşük bir geliriniz varsa depozit için yard m alabilirsiniz. Bunun koşullar na ilişkin geniş bilgi için Konut Şirketlerinin Ülke Derneği (Boligselskabernes Landsforening) taraf ndan haz rlanan depozit için borç broşürüne bak n z. Broşür sadece Danimarka ca mevcuttur. Yada belediye ile irtibata geçip depozit için borç alma imkanlar n konuşunuz. 4.2 Kira kontrat Kira kontrat, kirac ve konut organizasyonu aras nda bir anlaşmad r. Bunun alt na bir kamu evine taş n lacağ zaman imza at l r. Kontrat, kirac n n hak ve yükümlülükleri ve konut organizasyonunun yerine getirmesi gereken konular hakk nda bilgileri içerir. Kira kontrat hukuksal aç dan bağlay c d r. Yani kirac ve konut organizasyonu kontratta yaz l olan anlaşmalara uymakla yükümlüdürler. 4.3 Taş nmadan önce evin haz r duruma getirilmesi Sosyal konutlar iki şekilde haz r duruma getirilir: A düzenlemesi ve B düzenlemesi Size verilen sosyal konuta taş nd ğ n zda konutunuz şubenizin seçtiği düzenlemeye göre sizden önceki kirac dan sonra taş n lmaya haz r hale getirilmiştir. Şube A-düzenlemesini seçti ise, duvarlar yeni boyanm ş yada duvar kağ d yap lm şt r.. Tavan normalde yeni boyanm ş, ve ev temizlenmiştir. Konuttaki diğer eşyalar, eğer k r l p bozulmuş ise tamir edilmiştir.. Şube B-düzenlemesini seçti ise, konutu sizden önceki kirac n n b rakt ğ şekilde devral rs n z. Yani, duvarlar ve tavan boyanmam ş olabilir. Konut şirketi ile anlaşarak, konutun sahip olduğu bak m hesab n konutu haz r hale getirmek için kullanabilirsiniz. 4.4 Taş nma s r5as nda evin eksiklerinin saptanmas Eve taş nd ğ n zda, konut organizasyonu ile birlikte evi gözden geçirmelisiniz, ve konut organizasyonu ve sizin imzalayacağ n z bir taş nma raporu haz rlanmal d r. Evde hatalar ve eksikler varsa bu rapora not edilir, ve evden taş nd ğ n zda bunlar n düzeltilmesi için ödemek zorunda kalmazs n z.

12 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 12 Herkese sosyal konut side Ev kiras ödeneği Yasalarda ve kira kontrat nda kiran n ne zaman ödeneceği belirtilmiştir. Kiran n geç ödenmesi durumunda ceza ödenir. İhbarname al nd ktan hemen sonra kira ödenmezse, kira kontrat n n feshi riski olabilir. Yani hemen evi boşaltmak zorunda kal rs n z. Konut organizasyonu ev kiras n n nas l ödeneceğini anlat r. Ancak en kolay bunu bir bankada her ay otomatik olarak PBS (ödenme servisi) taraf ndan. Yap lmas d r. 4.6 Elektrik, s nma ve su Danimarka da çevreyi korumak ve su kaynaklar ndan tasarruf etmek için elektrik, s nma ve su fiyatlar çok yükselmiştir, çünkü devlet tüketimi azaltmak için su ve elektrikten vergi talep etmektedir. Bu sebeple çoğu sosyal konut şubesi sakinlerinin bu kaynaklardan tasarruf etmeleri için girişimlerde bulunmuştur. Bütün konutlarda el sayac ve s sayac bulunmaktad r. Bu sayaçlar konutta ne kadar elektrik ve s kullan ld ğ n ölçerler. Baz binalarda evlere su sayac da tak lm şt r. Bu sayaçlar su tüketimini ölçerler. 4.7 Ödeme - elektrik Bir çok yerde elektrik mahsuben, yani hesab na say lmak üzere önceden elektrik şirketine ödenir. Yani ayda bir, yada üç ayda bir belli bir tutar ödenir. Bu tutar, bir önceki y l kullan lan elektrik miktar na göre belirlenir. Harcaman n veya fiyat n artmas durumunda, mahsuben ödenen tutar bir ay öncesinden verilen uyar ile art r labilir. Harcanan elektrik miktar y lda bir hesaplan r. Evin içindeki elektrik sayac okunup, ne kadar elektrik kullan m yap ld ğ hesaplan r. Elektrik şirketi posta ile kirac ya bir fiş gönderir. Bu fiş doldurulup tekrar elektrik şirketine gönderilir. Bunun yap lmas gereklidir. Yap lmad ğ takdirde elektrik şirketi tahmini olarak ne kadar kullan ld ğ na karar verir. Veya konut organizasyonu idaresi elektrik sayac ğ n n okutulmas n sağlar. Eğer kullan m ödenenden az ise aradaki fark geriye al n r. Ödenilenden çok harcanm şsa aradaki fark ödenir. - s nma Bir çok yerde s nma mahsuben, yani hesab na say lmak üzere önceden ödenir. Yani ayda bir, yada üç ayda bir belli bir tutar ödenir. Bu tutar, bir önceki y lda kullan lan s nma giderleri miktar na göre belirlenir. Harcaman n veya fiyat n artmas durumunda, mahsuben ödenen tutar bir ay öncesinden verilen uyar ile artt r labilir. Normal olarak apartman görevlisi, y lda bir kez evin s kullan m n ölçen sayac okur. Her evin ne kadar harcama yapt ğ hesaplan r, ve y l boyunca ödenen mahsuba göre ekstra ödeme istenilip istenilmeyeceği hesaplan r.

13 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 13 Herkese sosyal konut side 14 -su Evde su sayac bulunmuyorsa, su tüketimi ev kiras na dahildir. Eğer evde su sayac bulunuyorsa bu y lda bir kez okunur. Ne kadar ödeneceği, bir önceki y lda kullan lan s nma miktar na göre belirlenir. Kullan m mahsuben olarak ödenir. Yani ayda bir, yada üç ayda bir belli bir tutar ödenir. Harcaman n veya fiyat n artmas durumunda, mahsuben yap lan ödemede bir ay öncesinden yap lan bir uyar ile artt r labilir.

14 Almene boliger for alle - TYRKISK - side Kira yardımı Kira yardımı Boligstøtte, ev kirasına yapılan ekonomik bir destektir. Eğer ev kirası gelire göre fazla ise bu destek alınabilir. Emekli iseniz bu kira yardımına - boligydelse deniliyor. Diğer herkes için bunun adı kira garantisi - boligsikring Bu iki destek şekli ile ilgili kurallar farklıdır. 5.1 Kimler alabilir? Herkes kira yardımı alamaz. Ne kadar kira yardımı alınabileceği evin toplam gelirine, ev kirasının ne kadar olduğuna ve evin büyüklüğüne oranla ailenin ne kadar büyük olduğuna bağlıdır. 5.2 Kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı başvurusunda bulunmak istiyorsanız, sitesini kullanmalısınız. Başvuruyu yapmak için yardıma ihtiyacınız varsa numaralı telefondan Udbetaling Danmark ı aramalısınız. Kira kontratını imzalar imzalamaz kira yardımı başvurusunu yapmalısınız. Ne kadar erken başvurursanız, kira yardımını o kadar erken alabilirsiniz. Bir başka konuta taşınırsanız, yeniden kira yardımı başvurusu yapmalısınız. 5.3 Kira yardımının ödenmesi Sosyal konutlarda ikamet ediliyorsa, kira yardımı genellikle direk konut şirketine ödenir ve ödenecek olan ev kirası yapılan yardıma denk gelecek şekilde düşürülür. Verilen yardım senede bir kere düzenlenir. 5.4 Gelir değişikliği Kira yardımı alınıyor ve geliriniz yükseliyor ya da azalıyorsa, bu belediyedeki kira yardımı ofisine bildirilmelidir. Aile büyüdüyse ya da küçüldüyse, bu da bildirilmelidir. Belediye bunları otomatik olarak öğrenemez. Eğer bir dönem fazla ev yardımı alındıysa, bu geri ödenmelidir. 500 kr.

15 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 15 Herkese sosyal konut side Sigorta Bir konut sigortas na sahip olmak önemlidir. Giysi, mobilya yada başka ev eşyas n n yanmas durumunda, bedelini sigortadan almak mümkün olur. H rs zl klar polise ve sigorta şirketine bildirilmelidir. 6.1 Zarara kat l m pay Zarara kat l m pay içeren sigorta, zarar n bir k sm n sizin ödemeniz anlam na gelir Sorumluluk sigortas Aile sigortas ayn zamanda bir sorumluluk sigortas d r. Sigortal, başka insanlara yada eşyalar na verilen zarardan sorumlu tutulursa, bu zarar sigorta öder. 6.3 Fiyat Aile sigortas fiyat, ülkenin neresinde ikamet edildiğine ve ne gibi eşyalar n sigorta edildiğine bağl d r.

16 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 16 Herkese sosyal konut side Kirac lar demokrasisi Sosyal konutlar kanununa göre, sosyal konut sakinleri konut organizasyonu idaresinin yönetim kurulunda çoğunluğu oluştururlar. Konut organizasyonunun yönetimi konut organizasyonunun toplu ç karlar n gözetmelidir. Bütün sosyal konut şubeleri, seçildikleri şubede konut sakinlerinin ç karlar n gözetecek bir şube yönetim kurulu seçme hakk nda sahiptirler. Şube yönetim kurulu o konut bölgesinde ikamet eden herkesin çağ r ld ğ bir toplant da seçilir. Baz şubelerde bir yönetim kurulunun oluşturulmas zor olabilir. Bu durumda yeni şube yönetim kurulu seçilinceye kadar yönetim kurulu şubeden sorumlu olur. 7.1 Sosyal konut sakinleri toplant lar Kirac lar şubenin bütçesinin nas l düzenleneceğini en az y lda bir kere yap lan bir şube toplant s nda karara bağlar. Şube yönetim kurulu bir sonraki y l için bütçeyi görüşmeye açar, ve ev kiralar nda art ş olup olmayacağ n kararlaşt r r. Konut çevresinde yap lanmalara ve düzenlenmeler ihtiyaç varsa konut sakinleri bu düzenlemeler için oylama yapar ve karar bütçeye işlenir. Kirac toplant lar nda kirac lar oturulan konut alan nda nelerin yap lacağ na birlikte karar verir. Kirac lar n ele alacaklar konular aras nda şubenin işletmesi ve ekonomisi de vard r. Buna bağl olarak: - Sakinler evi nelere kullan lacak? - Ortak çamaş rhanenin aç k olduğu saatler ve fiyatlar? - Bloklar aras nda bahçe olacak m? - Çocuklar n oyun sahalar nas l olmal? - Yerel çevrede kurslar düzenlemek mümkün mü? - Yeni mutfaklar nas l olmal? - Ortak antenden hangi kanallar seyredilebilecek Bu say lan konular, kendi şubesinde aktif olarak çal şan her konut sakininin al nan kararlarda söz sahibi olabileceği konulara birkaç örnektir. 7.2 Sosyal konut sakinleri için faaliyetler Konut şubelerinin çoğunda y l boyu ortak faaliyetler düzenlenir. Yeni faaliyetlere ilişkin toplant lar düzenlenir. Bu faaliyetler bir film kulübü, birlikte yemek yeme, kurslar ve diğer bir sürü şey olabilir. Şubelerin çoğunda toplant lar için kullan labilecek yada eğlenceler için kiralanabilecek lokaller mevcuttur. Sakinler için düzenlenen bu faaliyetlere, kat lanlar daha önceden tan nm yorsa kat lmak zor olabilir. Bu bir Danimarkal için de gerçekten zor bir olayd r. Ancak ilk ad m at p kat ld ktan sonra genellikle memnun kal n r, çünkü buralarda genel olarak iyi karş lan rs n z. Ayn zamanda insan n ikamet ettiği yerde nelerin olup bittiğinden haberdar olmas da iyi bir şeydir.

17 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 17 Herkese sosyal konut side Komşuluk hayat insanlar n ikamet ettiği ve karş laşt ğ her yerde yaz l veya yaz l olmayan bir dizi kural mevcuttur. Yaz l kurallar öğrenip onlara uymak mümkündür. Yaz l olmayan kurallar oldukça zordur. Danimarkal lara yaz l olmayan kurallar sorulduğunda çoğu kez cevap veremeyeceklerdir. Kendileri kurallar bilirler, ancak o kurallar üzerinde hiç yada az düşünürler. Bir çok yabanc, Danimarkal lar ile iletişim kurman n güçlüğünü yaş yor. Bu muhtemelen bir çok durumda doğrudur. Ancak bu ayn zamanda Danimarkal lar n başkalar ile iletişim kurmak istemedikleri anlam na gelmez. Genellikle Danimarkal lar il içli d şl olmak biraz zaman al r. Ve bu başar ld ğ nda çoğunun s cak ve misafirperver olduğu görülür. Danimarkal lar normalde birbirlerini habersiz ziyaret etmezler. Ziyaretler önceden haber verilir. yeni taş nan birisinin komşular n kahve içmeye davet etmesi iyi bir fikir olabilir. Böylece birbirini tan ma, kendinden bahsetme ve ayn zamanda çevresinde geçerli yaz l ve yaz l olmayan kurallar öğrenme f rsat doğar. 7.4 Sosyal konut kurallar tüm konut şubelerinde geçerli olan kurallar vard r. Sosyal konut kurallar, konut sakinlerinin birlikte koyduklar, ve konutlar n ve çevredeki ortak alanlar n bak m, komşular n gereksiz gürültüler ile birbirlerini rahats z etmeleri v.s gibi şeylerden kaç nmalar n sağlamak amac ile konulmuş kurallard r. Baz kurallara örnekler şunlar olabilir: Ev içinde - matkaplar ancak saat a kadar kullan labilir - hafta sonu eğlence düzenlenecekse bu komşulara önceden haber verilmeli - saat den sonra müzik çal nmamal - dikiş makinesi kullan lacaksa makinenin alt na ses ç karmas n engellemek için bir şey konulmal.

18 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 18 Herkese sosyal konut side 19 Ev d ş nda - Çöpler sadece çöp için ayr lan yerlere at lmal - Çanak anten ve benzeri antenler sadece konur organizasyonundan izin al nd ktan sonra tak labilir (8.8. bölüme bak n z) 7.5 Ev hayvanlar Baz şubelerde konut sakinleri evde köpek yada kedi bak lmas na dair karar alm şlard r. 7.6 Balkonlar Evin balkonu varsa, balkonun su borusu temiz tutulmal d r. Borunun yaprak yada benzeri şeylerle t kanmas halinde oluşan su birikintisi diğer evlere hasar verebilir. Bunun haricinde de balkonlar n d şardan bak ld ğ nda göze hoş görünmesi için baz s n rland rmalar getirilebilir. Kurallara ilişkin olarak emin olunmayan bir konu varsa apartman görevlisine bu konuda dan şabilirsiniz. Görevli nelerin yap labileceğini ve yap lamayacağ n anlatabilir.

19 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 19 Herkese sosyal konut side Evin içi 8.1 İkamet ederken evin bak m İç ve d ş bak m yap lm ş bir evde oturmak iyidir. Bu yüzden ev sakinleri, evlerini iyi korumak için ellerinden geleni yapmal d rlar. Konut şubesi, su ve gaz borular, pencereler, elektrik kontaklar, tuvalet, su deposu, lavabolar n bak m ve onar m n yapar. Ayn şey buzdolab, ocak ve f r n, çamaş r makinesi ve dairede bulunan ve konut şubesine ait olan benzeri aletler için de geçerlidir. A-kategorisine giren evlerde kirac, ikamet ettiği sürece, evin duvar, tavan ve tabanlar n bak m n kendi yapar. B-kategorisine giren evlerin bak m ise konut şubesine aittir. Evin bak m giderlerini, bak m hesab nda para varsa, oradan karş lamak mümkündür. 8.2 Kötü muamele Eve ait olan eşyalara iyi bak lmad ysa bunlar için ödeme kirac taraf ndan yap lmal d r. Eğer eve ait olan eşyalar kullan m amaçlar d ş nda kullan lm şsa ve bozulmuşlarsa, bunlar n değişimi veya tamiri için yap lacak harcamalar kirac taraf ndan karş lanmal d r. Evin onar m ve bak m için çal şmalar yap lm şsa, ve bu çal şmalar bir ustan n yapacağ şekilde düzgün yap lmam ş ise,, bu yanl ş bir bak m-onar m olarak kabul edilir, ve onar m masraflar kirac taraf ndan karş lanmal d r. Kirac kendisine ait buzdolab veya benzer eşyalar getirdiyse, bunlar n bak m giderlerini kirac kendisi ödemelidir 8.3 Apartmana ait beyaz eşyalar Yeni bir eve taş n ld ğ nda, evin beyaz eşyalar n, bu eşyalar n nas l kullan ld klar n ve bak mlar n, iyi öğrenmek ve tan mak gerekir. Makineler doğru kullan ld ğ nda uzun y llar dayanabilir. Ayn zamanda enerjiden tasarruf edilir ve elektrik faturan z daha az gelir.

20 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 20 Herkese sosyal konut side Buzdolab Buzdolab n n s s art 5 derece olmal d r. Bir termometre ile bunu kontrol etmek mümkündür. Ancak buzdolab kap s n n lastiğinin kesiksiz olmas ve kap n n hava kaç rmayacak şekilde s k tutmas gerektiğine dikkat etmek gerekir. Dolab n iç duvarlar ndaki buzlar ve arka k sm nda biriken tozlar, elektrik tüketimini artt r r. Derin dondurucunuz varsa, dondurulmuş yiyecekleri, buzdolab nda çözmek iyi bir fikirdir. Bu, elektrik tüketimini azalt r. 8.5 Derin dondurucu Derin dondurucunun s s eksi 18 derece olmal d r. Boş bir derin dondurucu dolu bir derin dondurucu kadar elektrik harcar. Derin dondurucunun kap s yada kapağ tam kapanmal ve bak m da buzdolab ndaki gibi olmal d r. Derin dondurucuyu evin soğuk bir taraf na yerleştirmekle, elektrikten tasarruf edilir. Gerek buzdolab gerekse derin dondurucunun etraf nda hava geçebilmelidir. 8.6 Ocak Ocak, yemek kaynamaya başlayana kadar sonuna kadar aç lmal. Ondan sonra da, yemeğin kaynamas n durdurmayacak en k s k dereceye düşürülmelidir. Tencerelerin alt tamamen düz olmal, aksi takdirde % 50 oran nda fazla elektrik harcayabilirler. Tencerenin büyüklüğü ile ocağ n büyüklüğü birbirine uymal d r. Küçük bir tencereyi büyük bir ocağ n üstüne koymakla, enerji boşa harcanm ş olur. Tencere kapağ, tencereyi tam örtmeli, kapaks z tencerede yemek pişirmekle 3 kat daha fazla elektrik harcanm ş olur. Yemeğin alt n n, pişmesine 5 dakika kala söndürmekle kalan s cakl ktan faydalan lm ş olunur. Ocağ gözleri üzerinde direk yemek yap lmamal d r. Bu ocağ bozar. 8.7 F r n F r n, yemeği f r na koyduktan sonra açmakla, ilk s dan faydalan lm ş olunur. Yemeğin pişmesine dakika kala söndürmekle de, geriye kalan s dan faydalan lm ş olunur. F r ndaki grili kullanmak pahal ya mal olur. F r n her kullan mdan sonra, temizlenmelidir.

21 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 21 Herkese sosyal konut side Davlumbaz Davlumbaz, buhar ve yemek duman n n mutfaktan tahliye edilmesini sağlar. Davlumbaz, sadece bütün ocaklarda tencere varsa, sonuna kadar aç lmal d r. Davlumbaz kullan rken, pencerelerin de ayn anda aç k olmamas laz md r. Davlumbazdaki yağ filtresi, ayda bir temizlenmelidir. T kanm ş bir filtre, davlumbaz n iyi çal şmamas na sebep olur. 8.9 Parabol anten ve antenler Eve parabol anten yerleştirme hakk mevcuttur. Ancak bu, konut organizasyonu idaresinin izni al nd ktan sonra yap lmal d r. konut organizasyonu idaresi, başkalar n yada konutu rahats z etmeyecek uygun bir yer göstermek zorundad r. Eğer izlenilmek istenilen kanallar, şubenin ortak anteninden izlenilebiliyorsa; konut organizasyonu parabol yerleştirilmesine hay r diyebilir. Bir çok kirac ayn kanallar seyretmek istiyorlarsa, bunlar ortak bir anten kurabilirler. Bu durumda konut organizasyonu kirac lar n ortak bir anten derneğinin oluşumuna kat l mlar n isteyebilir. Derneğin üyeleri konut şirketine gönderilmek üzere mevzuat belirleyecek bir yönetim seçmelidir. Eğer evin üzerine bir parabol anten yerleştirilecekse, kiraya verenler sonra parabol anten indirildiğinde, yerleştirilen yerin tamiri için bir depozit ücreti isteyebilir Elektrik tesisatlar Elektrik dikkatli kullan lmal dikkatsizlik, ölüm tehlikesine sebep olabilir. Bu sebeple elektrikle, nelerin yap l p, nelerin yap lmayacağ na dair kurallar vard r. Bunlar yap labilir: - lamba tak lmas - priz bozulmuşsa değiştirilmesi - sigortan n değiştirilmesi Bunlar yap lamaz: - ana sigortay kapatmadan elektrikle uğraşmak - kablolar, bantlarla birbirine bağlamak - önceden priz yerinin olmad ğ priz takmak - kullan lm ş sigortalar yeniden kullanmak - gidip gelinen yerlere kablo çekmek. Kablo aş nabilir ve k sa devre yapabilirler. Kablo duvar n dip pervazlar na, özel kablo kutular ile duvarlara tak lmal d r yada mobilyalar n arkalar nda saklanabilir.

Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1

Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1 Herkese sosyal konut side 1 Önsöz Aşağ daki bilgiler genel ve yol göstericidir. Bu bilgiler konut organizasyonlar n n çoğu için geçerlidir, ama baz konut organizasyonlar

Detaylı

Yola devam. Moving on up. Kendi evinizde yaşama kılavuzu

Yola devam. Moving on up. Kendi evinizde yaşama kılavuzu Yola devam Moving on up Kendi evinizde yaşama kılavuzu Yola devam Kendi evinizde yaşama kılavuzu Moving on up Íçindekiler Eaves Başkanından Mesaj 5 1. Noktalı bölümün imzalanması 6 2. En baştan doğrusunu

Detaylı

Çıkma. Paranızın. ömrünü. uzatma. Tüketici Kuruluşu hesaplamaları. Kişisel finans tavsiye ve ipuçları

Çıkma. Paranızın. ömrünü. uzatma. Tüketici Kuruluşu hesaplamaları. Kişisel finans tavsiye ve ipuçları Paranıza SAHİP Çıkma 2009 Paranızın ömrünü uzatma Kişisel finans tavsiye ve ipuçları Tüketici Kuruluşu hesaplamaları MALİ İŞLERİM Paranız parmaklarınızın arasından kayıp gidiyor mu? Hesaplarınızı düzenli

Detaylı

Kiracı Bildirgesi Kaliteli konut hizmetleri ve makul konutlar sunmak için konut sakinleriyle birlikte çalışıyoruz.

Kiracı Bildirgesi Kaliteli konut hizmetleri ve makul konutlar sunmak için konut sakinleriyle birlikte çalışıyoruz. Kiracı Bildirgesi Kaliteli konut hizmetleri ve makul konutlar sunmak için konut sakinleriyle birlikte çalışıyoruz. www.homesforharingey.org Homes for Haringey Ltd. Haringey Belediyesinin sahibi olduğu

Detaylı

Ekonomik yardıma ilişkin sorular ve cevapları (sosyal yardım)

Ekonomik yardıma ilişkin sorular ve cevapları (sosyal yardım) Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till turkiska Artikelnummer 2006-114-10 Ekonomik yardıma ilişkin sorular ve cevapları (sosyal yardım) Sıkça sorulan sorulara kısa yanıtlar Daha fazla

Detaylı

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan GİRİŞ Dünya ekonomisinin yaşamakta olduğu küreselleşme sürecinde üretim ve ticari etkinliklerin artan oranda uluslararas nitelik kazand ğ bir gerçektir. Dünyada yaşanan bu değişim sürecinde, bir ülkenin

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Köpek tasmalar Bir köpe iniz varsa, www.baasjebraaf.nl internet adresine köpek vergisi için baflvurman z gerekir.

Köpek tasmalar Bir köpe iniz varsa, www.baasjebraaf.nl internet adresine köpek vergisi için baflvurman z gerekir. Amsterdam da oturan sakinler ve iflverenler için 2004 Amsterdam Vergi Rehberi: Özet Haberler Zalmsnip 2004 y l nda Amsterdam daki tüm konutlar belediyeden 34 Euro luk bir parasal yard m alacaklard r. Bu

Detaylı

Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu

Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu 2010 Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu PALMİYE PARK EV SAHİBİ HATTI 0232 462 4191 EGE Yapı / CDS Yapı Veryeri / Dağıstan Ortaklığı 2010 İçindekiler 1 GİRİŞ... 6 1.1 El Kitabının Amacı ve Kapsamı...

Detaylı

TERAS 'TA YAŞAM KILAVUZU

TERAS 'TA YAŞAM KILAVUZU TERAS 'TA YAŞAM KILAVUZU PALMİYE PARK EV SAHİBİ HATTI 0232 462 4191 info@palmiyepark.com 1 Daha rahat bir yaşam için ; Ayakkabılar evin içinde çıkar,kapınızın önünü ferahlık kaplar! Camdan halı silkelenmez,komşunuzla

Detaylı

Almanya ya hoş geldiniz

Almanya ya hoş geldiniz Almanya ya hoş geldiniz Göçmenler için bilgiler www.bamf.de Kitapçık hakkında Kitapçık hakkında Almanya ya taşınmayı mı düşünüyorsunuz veya kısa bir süre önce taşındınız ve burada yaşamanızı sürdürmek

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ?

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? Bakıma Muhtaçlık hakkında Sorular ve Cevaplar Bakıma Muhtaç Bireylere Ev Ortamında Bakım ve Yaşam Desteği Bakıma muhtaç bireyin bakımını üstlenen aile fertleri hangi teşviklerden

Detaylı

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 40. Nas l İhracatç Olunur? İhracatç İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatç Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numaras na sahip gerçek veya tüzel kişiler

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI 2. BÖLGE TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÇAĞRI MERKEZİ 444 0 795 CANLI DESTEK www.soyak.com.tr E-POSTA info@soyak.com.tr SOYAK SİESTA TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, SOYAK

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 TANIMLAR PROJEN N BAfiLAMASI / PLANLANMASI PROJEN N YÜRÜTÜLMES EK P ÇALIfiMASI PROJEN N TAMAMLANMASI VE DE ERLEND R LMES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

Belçika. Belçika. da yaşamak. da yaşamak. Brüksel ve Wallon (Wallonie) bölgesine yeni gelenler için rehber. Temel haklar. Belçika. Yönetim.

Belçika. Belçika. da yaşamak. da yaşamak. Brüksel ve Wallon (Wallonie) bölgesine yeni gelenler için rehber. Temel haklar. Belçika. Yönetim. Belçika Belçika Yönetim İş Konut Sağlık Eğitim Aile Toplum Para Bilgiler-öneriler Bu broşür, istek üzerine aşağıdaki idarelerden edinilebilir : Wallonie-Brüksel Federasyonu Bakanlığı Gençlik ve Sürekli

Detaylı

Landkreis Schwäbisch Hall. Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz. Göçmenlere Sözlük. 01.07.2013 tarihi itibariyle

Landkreis Schwäbisch Hall. Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz. Göçmenlere Sözlük. 01.07.2013 tarihi itibariyle Landkreis Schwäbisch Hall Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz Göçmenlere Sözlük 01.07.2013 tarihi itibariyle leti im Editör: Schwäbisch Hall Kaymakaml Göçmen Dairesi Münstraße 1 74523 Schwäbisch

Detaylı

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI Değerli Sigortal m z, Konut Sigortas Poliçemizi tercih ettiğiniz için teflekkür ederiz. Konut sigortas ek teminatlar ndan ve Anadolu Hizmet ve Anadolu Acil Sağlık hizmetlerinden

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

Homes Zone Homes for Haringey den size haberler

Homes Zone Homes for Haringey den size haberler Homes Zone Homes for Haringey den size haberler 12. Sayı 2008 Aralık Noel arkadaşları Diwali den hindi dolmaya en güzel festival eğlenceleriniz! Kira defterleri artık yok! Ayağını yorganına göre uzat kış

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

KURUMU 2012 YILI RAPORU

KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme

Detaylı

s ı k ç a s o r u l a n l a r

s ı k ç a s o r u l a n l a r s ı k ç a s o r u l a n l a r www.diyanet.gov.tr Diyanet leri Ba kanl nın hediyesidir. s ı k ç a s o r u l a n l a r 1. Baskı, Ankara 2010 D YANET LER BA KANLI I YAYINLARI: 812 Broşür : 46 Bu eser, Din

Detaylı

Uluslararası İşe Yerleştirme Hazırlık Rehberi

Uluslararası İşe Yerleştirme Hazırlık Rehberi Uluslararası İşe Yerleştirme Hazırlık Rehberi Bu proje nin bütçesi AB Komisyonu tarafından desteklenmiştir. Bu yayın tamamen yazar ın kendi kişisel görüşlerini yansıtmakta olup AB Komisyonu bu kılavuz

Detaylı

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI?

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

Rusya da İş Yapma Sanatı 220 Soru 220 Cevap

Rusya da İş Yapma Sanatı 220 Soru 220 Cevap Rusya da İş Yapma Sanatı 220 Soru 220 Cevap 1 - Rusya Federasyonu nda Yabancı Sermayenin Hukuki Yapısı - Şirket Kuruluşları - Şirketlerin Özellikleri - Rus Sermaye Grupları İle Yapılan Ortaklıklar - Yabancı

Detaylı