ÜZERE ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠNDEN HĠZMET ALIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜZERE ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠNDEN HĠZMET ALIMI"

Transkript

1 TKĠ KURUMU EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI KANUN GEREĞĠ ĠġYERĠ HEKĠMĠ VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANI OLARAK KISMĠ ZAMANLI ÇALIġACAK ġekġlde OLMAK ÜZERE ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠNDEN HĠZMET ALIMI ĠġĠNE AĠT TEKNĠK ġartname 1. TARAFLAR ve TANIMLAR: 1.1- Bu Teknik ġartnamede; TKĠ Kurumu ELĠ Müessesesi Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Ġdare 1.2- Hizmet alımı iģini yapacak olan; bünyesinde iģ güvenliği uzmanı ve iģyeri hekimi çalıģtıran, ĠĢ sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Yüklenici 1.3- ĠĢi yapmak üzere teklif veren tüzel kiģilere Ġstekli 1.4- ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca A, B veya C Sınıfı ĠĢ Güvenliği Uzmanı olarak belgelendirilmiģ uzman kiģi ĠĢ Güvenliği Uzmanı 1.5- ĠĢ sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belgelendirilmiģ hekim ĠĢyeri Hekimi 1.6- Kısmi süreli hizmet verilecek iģçi sayısına göre, mevzuatta belirtilen haftalık çalıģma süresi ile idarenin günlük 3 (üç) vardiyalık çalıģma süreleri dikkate alınarak, Ġdare ve Yüklenici tarafından belirlenen çalıģma kısmi süreli 1.7- Milletler arası anlaģmalar (ĠLO SözleĢmeleri), kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, bakanlar kurulu kararları, yönetmelikler, tebliğler, yönergeler, talimatlar, standartlar mevzuat olarak adlandırılmıģtır. 2. ĠġĠN KONUSU: Mevzuata, SözleĢme ve Teknik ġartnameye uygun olarak, Ġdarenin iģyerlerinde çalıģan personeline; 6331 sayılı ĠĢ Güvenliği ve Sağlığı Kanunu kapsamında, iģ sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesi için, mevzuatın öngördüğü sayı ve nitelikte ĠĢ Güvenliği Uzmanı ve ĠĢyeri Hekimine gördürülmek üzere, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen, Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden (OSGB) hizmet alınması iģidir. 3. ĠġĠN YAPILACAĞI YER: 3.1- Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumu, ELĠ Müessesesi Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğünün (Çan / Çanakkale) tüm iģyerleri, ÇLĠ ĠĢletme Müdürlüğüne ait Ġmtiyaz Sahaları,(ĠR 3378 Ruhsat nolu sahadaki madencilik faaliyetlerini kapsar) sosyal tesisler ve eklentilerini kapsar Ġdarenin iģyerlerinde günde 3 (üç) vardiya halinde çalıģma yapılmaktadır. Mevzuata göre iģyerlerinin tehlike sınıfı; SGK ĠĢyeri Numaralarında belirtilen, NACE Rev.2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması Kodları dikkate alınarak belirlenecektir. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca NACE Kodlarında ve tehlike sınıflarında yeni düzenlemeler yapılması halinde Yüklenici bu yeni düzenlemelere uyacaktır ve hak ediģi bu düzenlemelere göre yapılacaktır SGK ĠĢyeri Numarasının 2, 3, 4 ve 5. haneleri, iģyerinin tehlike sınıfının belirlenmesinde kullanılan NACE Rev.2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması Kodlarıdır. Ġdarenin iģyerlerinin, SGK ĠĢyeri Numaraları (NACE Kodları) ve bu kodlarda çalıģan personel sayısı aģağıda belirtildiği gibidir. 1

2 S. NO ĠġYERĠ- Tehlike Sınıfı (ĠG Uzman sertifika sınıfı) ELĠ MÜESSESE ÇLĠ MÜDÜRLÜĞÜ SGK ĠġYERĠ NUMARALARI / NACE KODLARI VE ÇALIġAN SAYILARI SGK ĠġYERĠ NO / NACE KODLARI ÇALIġAN SAYISI (isg-katip) AYLIK ÇALIġMA SÜRESĠ (SAAT) ĠG UZMANI/ĠġYERĠ HEKĠMĠ (ĠSG-KATĠP) 1 2 BÜRO - ATÖLYEaz tehlikeli(c,) az tehlikeli (C,) /4 7/5 3 AÇIK OCAK- çok tehlikeli(a) /18 4 LABORATUVAR-tehlikeli(B) /1 4. ĠġĠN SÜRESĠ, ĠġE BAġLAMA ve BĠTĠġ TARĠHĠ, Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLIĞI VE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ ÇALIġMA SÖZLEġMESĠ VE ĠSTENEN DĠĞER BELGELER: 4.1- ĠĢin Süresi: ĠĢin süresi (d) tarihinden (d) tarihine kadardır ĠĢe BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: Hizmet Ġhalesini kazanan Yüklenici ile Ġdare arasında 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanuna istinaden Hizmet Alımları SözleĢmesi imzalanacaktır. Hizmet Alımları SözleĢmesinin imzalanmasını müteakip 10 (on) gün içersinde, Yüklenicinin iģe baģlamaması halinde sözleģme feshedilecektir. OSGB nin Yetki Belgesinin olmadığı veya herhangi bir nedenden dolayı hizmet veremeyeceğinin anlaģılması halinde, Yükleniciye protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleģmesi tek taraflı feshedilir ve teminatı irat kaydedilir. Yüklenicinin sözleģme yaptığı iģ güvenliği uzmanları veya iģyeri hekimlerinin, ĠĢ Güvenliği Uzmanlığı ÇalıĢma SözleĢmesi veya ĠĢyeri Hekimliği ÇalıĢma SözleĢmesinin ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanmaması halinde, 10 (on) gün içerisinde geçerli ve onaylı ĠĢ Güvenliği Uzmanlığı ÇalıĢma SözleĢmesi veya ĠĢyeri Hekimliği ÇalıĢma SözleĢmesi belgelerine sahip iģ güvenliği uzmanı veya iģyeri hekimi bulamaması durumunda, Yükleniciye protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleģmesi tek taraflı feshedilir ve teminatı irat kaydedilir Yüklenicinin; görevlendirdiği iģ güvenliği uzmanları veya iģyeri hekimlerinin, belgelerinin ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, askıya alınması, iptal edilmesi veya özel durum vb. sebeplerle, 10 gün iģe gelmemesi durumunda, Yüklenicinin 10 gün içerisinde geçerli ve onaylı belgeye sahip yeni bir iģ güvenliği uzmanı veya iģyeri hekimini görevlendirmemesi halinde, Yükleniciye protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleģmesi tek taraflı feshedilir ve teminatı irat kaydedilir SözleĢmenin fesih edilmesi halinde hukuki ve cezai tüm sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır Yüklenici; Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) yetki belgesi, iģ güvenliği uzmanı veya iģyeri hekimi olarak çalıģacak kiģilerin; ĠĢ Güvenliği Uzmanlığı veya ĠĢyeri Hekimliği Belgesi, iģi yapmasına engel bir sağlık sorununun olmadığına dair sağlık raporu, diploma sureti, sabıka kaydı, nüfus cüzdan örneği, ikametgâh adresi, yazıģma adresi, iletiģim telefonları ve üç adet vesikalık fotoğraf vb. sunulması gereken belgeleri iģe baģlamadan en az 3 (üç) iģ günü önce ibraz edecektir. 5. Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANI VEYA ĠġYERĠ HEKĠMĠNĠN ÇALIġMA SÜRELERĠ: 5.1- Kısmi süreli çalıģacak olan iģ güvenliği uzmanları ve iģyeri hekimlerinin çalıģma süreleri; Ġdarenin SGK ĠĢyeri Numaraları bazında, NACE Rev.2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması Kodlarına göre belirlenen tehlike sınıfı ve o iģyerinde çalıģan yevmiyeli personel sayıları dikkate alınarak, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak Ġdare ile Yüklenici arasında yapılan bir protokolle belirlenir. Yüklenici idarenin iģyeri tehlike sınıfına göre geçerli belgeye sahip ĠĢ Güvenliği Uzmanı çalıģtırmak zorundadır.yüklenici belirlenen bu sürelere uymak zorundadır. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca iģyerlerinin tehlike sınıfında yeni düzenlemeler yapılması veya çalıģan personel sayısında değiģiklik olması halinde, Mevzuat doğrultusunda Ġdare, Yüklenici ile çalıģma sürelerini yeniden belirleyecektir. Kısmi süreli çalıģacak olan iģ güvenliği uzmanları veya iģyeri hekimleri bu sürelerin değiģmesi halinde, belirlenen yeni sürelere uymak zorundadır Kısmi süreli çalıģacak iģ güvenliği uzmanları veya iģyeri hekimlerinin çalıģma saatleri; Ġdare ile Yüklenici tarafından, mevzuatta belirtilen haftalık çalıģma süreleri ve Ġdarenin günde 3 (üç) 2

3 vardiyalık çalıģma süreleri dikkate alınarak belirlenen kısmi bir süreyi kapsar. ĠĢyerlerinde çalıģılacak gün ve zamanlar Ġdare ve Yüklenici tarafından müģtereken karģılıklı belirlenecektir Ayrıca Ģu anda idarenin kendi kadrosunda iģ güvenliği uzmanı olarak atayabileceği yeterlilikte personel bulunmamaktadır. Ġdarenin kendi kadrosunda iģ güvenliği uzmanı olarak atayabileceği yeterlilikte personel bulunması ve atama yapılması durumunda Yükleniciye protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleģmesi tek taraflı feshedilebilir. 6. YÜKLENĠCĠNĠN, Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANININ VE ĠġYERĠ HEKĠMLERĠNĠN GÖREVLERĠ, YETKĠLERĠ VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ: 6.1- Yüklenici ve görevlendirdiği iģ güvenliği uzmanları ve iģyeri hekimleri, iģ sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında tüm Mevzuatla birlikte, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanunlara istinaden çıkartılan Yönetmelikler ile bunların dıģındaki diğer tüm Mevzuatta tanımlanan; niteliklere haiz olacaklar, yetkilerini kullanacaklar, Mevzuatın iģ güvenliği uzmanı ve iģyeri hekimine yüklediği tüm sorumlukları ve görevleri yerine getireceklerdir Yüklenici ve görevlendirdiği iģ güvenliği uzmanları ve iģyeri hekimleri, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile Ġlgili Mevzuatın takibini yaparak, Mevzuatın değiģmesi halinde, yeni Mevzuata uyumu sağlamak ile sorumlu ve yükümlüdür Ġdare, iģyerlerinin özel durumlarında (doğal afet, patlama, büyük iģ kazaları vb.) iģ güvenliği uzmanları ve iģyeri hekimlerinin çalıģma saatlerini değiģtirebilir Yüklenici, iģyerlerinin günde 3 (üç) vardiyalık çalıģma sürelerinde çalıģan tüm personelin vardiya ayrımı yapılmadan iģ sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak ve aldırmakla yükümlüdür. 7. TARAFLARIN BĠRBĠRĠNE KARġI SORUMLULUKLARI: 7.1- Yüklenicinin ve görevlendirdiği iģ güvenliği uzmanı veya iģyeri hekiminin iģyerinde bulunması gerektiği zamanlarda iģyerinde bulunmamasından veya iģ güvenliği uzmanı ile iģyeri hekimlerinin görevlerini mevzuatta belirtilen nitelikte yapmamasından dolayı, Ġdarenin hukuki ve cezai yaptırıma uğraması halinde, Ġdarenin uğramıģ olduğu zarar Yükleniciye rücu edilir Ġdare; iģ güvenliği uzmanlığı ve iģyeri hekimliği görevinin mesleki bağımsızlık içinde yapılması, iģ sağlığı ve güvenliği hizmetleri için (6331 sayılı ĠĢ Güvenliği ve Sağlığı Kanununun 6.(1) b maddesine göre) kullanılacak araç, gereç ve tıbbi malzemeyi Ġdarenin Satınalma Mevzuatı çerçevesinde sağlayacaktır Yüklenici, Ġdarenin onayını almadan SözleĢme imzalanan iģ güvenliği uzmanı veya iģyeri hekimlerini değiģtiremez. ĠĢ güvenliği uzmanları ve iģyeri hekimleri görevlerini bir baģkasına devredemezler Ġdare iģ güvenliği uzmanlarına ve iģyeri hekimlerine, iģyerlerinde bulunan sağlık birimlerinde çalıģmaları imkânını sağlayacaktır. Ġdare tarafından iģ güvenliği uzmanlarına ve iģyeri hekimlerine Sağlık Birimlerindeki oda, ekipman ve kullanılacak tüm malzemeler vb. tahsis edilecektir. ĠĢ güvenliği uzmanları ve iģyeri hekimlerinin iģ sağlığı ve güvenliği gereği kullanacağı tüm iģ elbisesi ve malzemeleri ile kiģisel koruyucu donanımları Yüklenici tarafından karģılanacaktır ÇalıĢma ortamında maruziyet etkin değerleri ile ilgili ölçümler, portör muayeneleri, bağıģıklama çalıģmaları, gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler, odyometri ölçümleri için yapılan masraflar idare tarafından karģılanacaktır. Bu konularda hizmet alımı durumunda ihale dokümanının hazırlanmasında Ġdare, Yüklenicinin bir iģ güvenliği uzmanı veya iģyeri hekimini görevlendirebilecektir Yüklenicinin iģ güvenliği uzmanları ve iģ yeri hekimleri, Ġdarenin personeline yönelik Mevzuat gereği verilmesi gereken eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmesi halinde herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Verilecek eğitimlerin bedeli teklif fiyata dahildir ĠĢ güvenliği uzmanları ve iģyeri hekimleri, Ġdarenin imkanları dahilinde (lojman hariç), sosyal tesislerinden yemekhanelerinden ve diğer hizmetlerinden bedeli karģılığında yararlanabilecektir. 8. KONTROL TEġKĠLATI: ÇLĠ Müdürlüğü ĠĢ Güvenliği ve Sağlığı BaĢmühendisliği Yüklenicinin hak ediģlerini düzenleme görevini yürütecektir. 3

4 9. ĠġĠN YÜRÜTÜLMESĠNE ĠLĠġKĠN KAYIT ve TUTANAKLAR: ĠĢ güvenliği uzmanları ve iģyeri hekimleri görüģ ve önerilerini onaylı rapor defterine yazacaklar, görüģ ve öneride bulundukları iģyerinin ġube Müdürleri veya Birim Amirleri ile beraber rapor defterini imzalayacaklar veya iģveren vekiline imzalatacaklardır. Ġdarenin SGK ĠĢyeri Numaraları bazında, günlük devam çizelgesine çalıģtıkları her gün ve süreler için imza atacaklardır. Yüklenici ile ĠĢ Güvenliği ve Sağlığı BaĢmühendisliği tarafından tanzim edilen bir tutanakla, iģ güvenliği uzmanları ve iģyeri hekimlerinin aylık çalıģma süreleri tespit edilecektir. ĠĢ Güvenliği ve Sağlığı BaĢmühendisliği tespit edilen çalıģma sürelerine göre, Yüklenicinin hak ediģlerini düzenleyecektir. ĠĢin yürütülmesine iliģkin diğer kayıt ve tutanaklar aģağıdaki gibidir: 9.1- Onaylı Rapor Defteri Aylık Devam Çizelgesi Tutanağı Mevzuat gereği tutulması gereken kayıtlar. 10. FĠYAT TEKLĠFĠ: Ġstekliler, Ġdarenin iģyerlerinde görevlendirdiği iģ güvenliği uzmanları için iģyerlerinin tehlike sınıflarına göre; çok tehlikeli / tehlikeli / az tehlikeli sınıflar için ayrı ayrı saat bazında fiyat teklifi verecek olup, iģyerlerinin tehlike sınıfına (NACE Koduna) ve çalıģan sayısına göre Mevzuatta belirtilen aylık çalıģma sürelerinin, saat bazında teklif edilen fiyatla çarpımı sonucu bulunan rakamların aylık toplamlarının, 12 ile çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif vereceklerdir. Ġstekliler, Ġdarenin iģyerlerinde görevlendirdiği iģyeri hekimleri için iģyerlerinin tehlike sınıflarına göre; çok tehlikeli / tehlikeli / az tehlikeli sınıflar için saat bazında fiyat teklifi verecek olup, iģyerlerinin tehlike sınıfına (NACE Koduna) ve çalıģan sayısına göre Mevzuatta belirtilen aylık çalıģma sürelerinin, saat bazında teklif edilen fiyatla çarpımı sonucu bulunan rakamların aylık toplamlarının, 12 ile çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif vereceklerdir. ĠĢ Güvenliği Uzmanlığı ve ĠĢyeri Hekimliği için ayrı ayrı verilen tekliflerin toplamı isteklinin ihale fiyat teklifi olacaktır. ÖRNEK TEKLĠF TABLOSU SIRA NO 1 AYLIK TOPLAM ÇALIġMA SÜRESĠ (SAAT) (isg-katip) BĠRĠM FĠYAT TEKLĠFĠ (SAAT/TL) YILLIK ÇALIġMA SÜRESĠ (SAAT) YILLIK FĠYAT TEKLĠFĠ (12 AY/TL) ĠġYERĠ HEKĠMĠ 28 X 12*28= *X=A ÇOK TEHLĠKELĠ SINIF ĠÇĠN Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANI TEHLĠKELĠ SINIF ĠÇĠN Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANI AZ TEHLĠKELĠ SINIF ĠÇĠN Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANI 26 Y 12*26= *Y=B 1 Z 12*1=12 12*Z=C 12 T 12*12= *T=D TOPLAM TEKLĠF FĠYATI (K.D.V. HARĠÇ) A+B+C+D Ġstekliler iģin tamamına teklif verecek olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. 11. YÜKLENĠCĠ PERSONELĠNĠN SĠGORTASI VE ĠġYERĠNĠN KORUNMASI: Yüklenici sigortasız personel çalıģtıramaz. Yüklenici çalıģtırdığı personelin özlük ve sosyal hakları konusunda ilgili Mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. Yüklenici firmanın çalıģtırdığı personelin ücretleriyle sosyal güvenlik ve iģsizlik sigortası primlerini tam, zamanında ve düzenli olarak yatırmaması durumunda sözleģmesi feshedilebilecek ve tüm yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar teminatları iade edilmeyecektir. Yüklenicinin veya Yüklenici Personelinin Mevzuat gereği yapacağı masraflar Yükleniciye ait olup teklif fiyatına dahildir. 4

5 12. YILLIK ÇALIġMA PLANI: ĠĢ sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yıllık çalıģma planı Yüklenicinin iģ güvenliği uzmanı ve iģyeri hekimleri tarafından hazırlanır ve Ġdareye sunulur. Ġdare tarafından onaylanan plan iģyerlerinde ilan edilir. 13. AYLIK VE YILLIK DEĞERLENDĠRME RAPORU: ĠĢ güvenliği uzmanları ve iģyeri hekimleri, çalıģma ortamının gözetimi ve sağlık gözetimi ile ilgili çalıģmaları kaydeder ve Mevzuattaki örneğine uygun aylık ve yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak Ġdareye sunar. 14. GENEL HÜKÜMLER: Bu Ģartname ile yapılacak iģ ve çalıģtırılacak iģ güvenliği uzmanları ve iģyeri hekimleri ile ilgili olarak, Ģartnamede akdedilmeyen hususlarda, 4734 sayılı Kanun ve Yönetmelikleri ve Hizmet ĠĢleri Genel ġartnamesi ile Mevzuata uygun iģlem yapılacaktır. Yüklenici tüm Mevzuattan, kanun ve yönetmeliklerden sorumlu olup, yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir Ġhaleye katılan istekliler tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi halinde, aģağıdaki kriterlerin öncelik sırasına göre tercih yapılacaktır OSGB de Aranacak ġartlar: ĠĢ Bitirme Belgesi Sanayi, inģaat, madencilik iģ kollarında OSGB olarak çalıģmıģ olmak OSGB nin Görevlendireceği ĠĢ Güvenliği Uzmanı ve ĠĢyeri Hekimlerinde Aranacak ġartlar: ĠĢyeri hekimlerinin halk sağlığı alanında uzman olduğunu belgelemek Madencilik Sektöründe önceden bu iģi yaptığını belgelemek Mesleğinde daha fazla tecrübe sahibi olduğunu belgelemek ĠĢyeri hekimlerinin Ġlkyardım eğitimcisi sertifikası sahibi olduğunu belgelemek Bilgisayarda ofis programlarını kullanabildiğini belgelemek. 15. CEZAĠ HÜKÜMLER ĠĢe gelinmeyen saatlere ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca ödenmeyecek ücretin %25 i kadar ceza da kesilecektir Yüklenicinin iģ güvenliği uzmanlarının veya iģyeri hekiminin deontoloji kurallarına veya tüm mevzuata aykırılık nedeniyle ilgili kurumlarca (Bakanlık, TMOB, TTB Tabip odaları vb.) meslekten men edilmesi veya iģ güvenliği uzmanlığı veya iģyeri hekimliği belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesi gibi vb. durumlar nedeniyle iģin yapılamaz duruma gelmesi halinde Yükleniciye, protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleģmesi tek taraflı feshedilir ve teminatı irat kaydedilir. Bu durum sebebiyle Ġdareye kesilecek tüm ceza ve müeyyidelerin sorumluluğu Yükleniciye aittir. Bu ve benzeri durumlarından kaynaklanıp Ġdarece ödenmesi talep edilecek tüm yaptırımların, hukuki ve cezai giderlerin bedeli Yükleniciye rücu edilecektir SözleĢme süresince ve sözleģme süresi bittikten sonra, iģ güvenliği uzmanlığı ve iģyeri hekimliği hizmetlerinin ve görevlerinin Mevzuatta belirtilen nitelikte yapılmamasından, eksik veya hatalı yapılması nedeniyle idareye uygulanacak her türlü hukuki ve idari yaptırımlar (ceza, tazminat) yükleniciye ait olup, yükleniciye rücu edilecektir Yüklenicinin ve yüklenicinin istihdam ettiği iģ güvenliği uzmanları ile iģyeri hekimlerinin SözleĢme Hükümlerine uymamaları halinde, tespit edilen her bir aykırılık için ihalede teklif edilen bedelin % 0,1 (binde biri) oranında ceza hak ediģinden kesilecektir Kesilen tüm cezalar defaten tahsil edilebileceği gibi hak ediģten de kesilebilir. Hak ediģ alacağı yoksa, cezalar kesin teminattan kesilir. Kesilen cezalar hiç bir surette geri verilmez.yüklenici firmadan kesilen tüm cezalar toplamı, Toplam hakediģler (ödemeler) Toplamının % 30 undan fazla olamayacaktır. 16. DĠĞER HUSUSLAR: Yüklenici, iģin baģlangıcından iģin kesin kabulü yapılıncaya kadar; iģlerin yürütülmesine, tamamlanmasına ve iģlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine iliģkin olarak bütün kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Kendisinin 5

6 ve çalıģtırdığı personelin iģ kazasına uğraması halinde doğabilecek her türlü tedavi masrafları, defin giderleri, ailesine ödenecek tazminatlar ile cezai ve mali sorumluluk Yükleniciye aittir Yüklenici, Ġdarenin iģyerlerinde, iģin gerçekleģtirilmesi sırasında, bütün Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen iģ sağlığı ve güvenliği önlemelerini alacak ve takip edecektir. Yüklenicinin ihale tarihleri arasında ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda; idare çalıģanları ile üçüncü kiģilere ödenecek tazminatların, iģ sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki eksik bulunan hususlar sonucunda meydana geldiği, mahkeme kararıyla tespit edilmesi halinde, tüm sorumluluk Yükleniciye aittir. Yüklenicinin, yüklendiği iģ dolayısı ile ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı gereği ilerde doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve mali sorumlulukların bedeli Yükleniciye rücu edilecektir Yüklenicinin yüklendiği iģ dolayısıyla, iģ sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırılıklar nedeniyle, Ġdareye uygulanacak idari ve hukuki yaptırımlarla, Ġdare aleyhine açılacak davalarda, Ġdarenin savunmasının hazırlanmasında ve Mahkeme aģamasında, Yüklenici bir iģ güvenliği uzmanını veya iģyeri hekimini görevlendirecektir Ġdarenin herhangi bir nedenden dolayı ana faaliyetini durdurması durumunda Yükleniciye protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleģmesi tek taraflı feshedilebilir ĠĢ güvenliği uzmanlarının ve iģyeri hekimlerinin, hediye ve menfaat temin etmesi, çalıģtığı kurum hakkında basına demeç vermesi, iģyeri ile ilgili bilgileri, belgeleri ve çalıģanların kiģisel bilgilerini idarenin bilgisi dıģında üçüncü Ģahıslarla paylaģması yasaktır. ĠĢ bu teknik Ģartname 16 maddeden ibarettir Rıdvan DERE BektaĢ ÖZEN Hakan ÖZENÇ Üye Üye BaĢkan 6

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHALE İLANI

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHALE İLANI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHALE İLANI Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi İş Yeri Hekimliği Hizmet Alım İşi açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR Yeni iģ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasalar iģverenlere birçok yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine

Detaylı

T.K.İ. KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN TAŞIMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 2015

T.K.İ. KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN TAŞIMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 2015 T.K.İ. KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN TAŞIMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 2015 1-İŞİN TANIMI: Çan Linyitleri ĠĢletme Müdürlüğü personelinin

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR .. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM TEKNĠK ġartname I. KONU II. KAPSAM III. ISTENEN ÖZELLIKLER IV. NAKLİYE V. MUAYENE VE KONTROL VI. GARANTİ DĠĞER HUSUSLAR I. KAPSAM II. TEKLİF EKİNDE VERİLECEK

Detaylı

EK-1 ĠSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARĠ MALZEME LĠSTESĠ

EK-1 ĠSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARĠ MALZEME LĠSTESĠ 1 EK-1 ĠSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARĠ MALZEME LĠSTESĠ a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b, ğ)

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL TAŞIMA İ HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1-İŞİN TANIMI: Ege Linyitleri

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1 Hizmetin Konusu Bu Teknik Şartnamenin konusu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmeti sunan firmalardan temin edilecek

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi

Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi Yasal gereklilikleri karģılamak için, Yükümlülüklerin yerine getirildiğini kanıtlamak için, Erken tanı ve potansiyel problemlerin tespiti için, Ġzlenebilirlik sağlamak için,

Detaylı

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASBESTLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK mad men VE season GÜVENLĠK 6 episode 10 ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Aslıcan GÜLER İSG Uzman

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

TKĠ KURUMU EGE LĠNYĠTLERĠ

TKĠ KURUMU EGE LĠNYĠTLERĠ TKĠ KURUMU EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ Malzemesiz; AĢçılık, Garsonluk, BulaĢıkçılık, Sekreterlik, Marangoz Ustalığı, ĠnĢaat Ustalığı, Elektronik Ustalığı,

Detaylı

TÜM ĠġYERLERĠ TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN ĠġYERĠ HEKĠMĠ VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANI ÇALIġTIRMAK ZORUNDA OLACAK

TÜM ĠġYERLERĠ TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN ĠġYERĠ HEKĠMĠ VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANI ÇALIġTIRMAK ZORUNDA OLACAK SĠRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 21 ĠST. 24.06.2016 TÜM ĠġYERLERĠ 01.07.2016 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN ĠġYERĠ HEKĠMĠ VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANI ÇALIġTIRMAK ZORUNDA OLACAK Bilindiği gibi 30.06.2012 tarihinde 28339 sayılı

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü Sayı : 73820702/209.02.01 Konu : Karayolu taģıma ihalesi ġubemiz Malkara Ajans Amirliği ve ġarköy Tesisli Ekip Stoklarından 5.378 ton,

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü T.C. 01849069 TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü Sayı : 73820702/209.02.01 Konu : Karayolu taģıma ihalesi Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000

Detaylı

DOĞRUDAN TEMĠN USULÜ TEKLĠF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Unvanı :...

DOĞRUDAN TEMĠN USULÜ TEKLĠF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Unvanı :... DOĞRUDAN TEMĠN USULÜ TEKLĠF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TANIMLAR: DARÜŞŞAFAKA : Darüşşafaka Cemiyeti ve Bağlı Kurumlarını İSTEKLİ İDARE ÜYE KANUN PERSONEL YÜKLENİCİ : Sağlık Destek Hizmeti veren

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü

Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 2016 Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu: 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk

Detaylı

6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER. Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör

6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER. Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör 6331 Sayılı Kanun Kapsamı 6331 sayılı ĠĢ sağlığı ve Güvenliği Kanun kapsamı; Bu

Detaylı

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FAKÜLTESĠ/YÜKSEKOKULU/ MESLEK YÜKSEKOKULU ĠġLETMELERDE Ġġ YERĠ STAJI SÖZLEġMESĠ FOTOĞRAF ÖĞRENCĠNĠN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası

Detaylı

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU ASANSÖR BAKIM VE ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK ġartname Madde 1. KONU Bu şartnamenin konusu;

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠ HĠZMET SÖZLEġMESĠ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠ HĠZMET SÖZLEġMESĠ ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠ HĠZMET SÖZLEġMESĠ Sayfa 1 / 1 Taraflar Madde 1.İşbu sözleşmede taraflar; a. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmeti verecek firma olan Fatih Sultan Mah. 2364 Sk. No: 12 Etimesgut

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DÜZENLEMELERĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DÜZENLEMELERĠ T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA GELEN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DÜZENLEMELERĠ Muhammed Furkan KAHRAMAN İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA STANDART FORMLAR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA Ġhale Kayıt Numarası 2010/4083 Ġhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI ZORUNLU STAJ BAġVURU FORMU VE ĠLGĠLĠ MAKAMA

T. C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI ZORUNLU STAJ BAġVURU FORMU VE ĠLGĠLĠ MAKAMA T. C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI ZORUNLU STAJ BAġVURU FORMU VE Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ Fotoğraf YapıĢtırarak Evrak Kayıt Bürosunda Onaylatınız ĠLGĠLĠ MAKAMA AĢağıda kimlik bilgileri

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI EGE BÖLGE AFET YÖNETİM MERKEZİ OSGB HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI EGE BÖLGE AFET YÖNETİM MERKEZİ OSGB HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI EGE BÖLGE AFET YÖNETİM MERKEZİ OSGB HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi Sayfa 1 1. TEDARİK EDİLECEK HİZMETİN KONUSU: 1.1. İş bu Teknik Şartname, Türk

Detaylı

Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi

Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi Dr.Yücel BENDER ĠĢyeri Hekimi Ġzlenebilirlik sağlamak için, Yasal gereklilikleri karģılamak için, Erken tanı ve potansiyel problemlerin tespiti için, Yükümlülüklerin yerine getirildiğini kanıtlamak için,

Detaylı

Birim Fiyat Hizmet Alımı Tip SözleĢmesi

Birim Fiyat Hizmet Alımı Tip SözleĢmesi (4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ. MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ ġöförlü ARAÇ KĠRALAMA ĠġĠ TĠP SÖZLEġME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Tip

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 HĠZMETĠN ADI Ödenek Teminine Esas YaklaĢık Maliyet (Tüm resmi kurumların yapım ve onarım

Detaylı

ĠÇERĠK. 1. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YAKLAġIMI. 2. Ġġ TEFTĠġĠ SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU VE GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER. 4.

ĠÇERĠK. 1. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YAKLAġIMI. 2. Ġġ TEFTĠġĠ SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU VE GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER. 4. ĠÇERĠK 1. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YAKLAġIMI 2. Ġġ TEFTĠġĠ 3. 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU VE GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER 4. GÖRÜġLER 1. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YAKLAġIMI 1. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA 1 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA AMAÇ-KAPSAM 2 AMAÇ Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanunu na göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili

Detaylı

EK-1 HAVRAN ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU

EK-1 HAVRAN ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĠZMETĠN ADI HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HĠZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZĠ ĠDARE TAġRA BĠRĠMLERĠ MAHALLĠ ĠDARE DĠĞER (ÖZEL

Detaylı

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU NA GÖRE KAYITLAR- KURUM HEKĠMLĠĞĠNDE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ ĠĢçi Sağlığı

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. HAMUR ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI ĠHALE ĠLANI. I - ĠHALENĠN KONUSU VE BAġVURUYA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

T.C. HAMUR ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI ĠHALE ĠLANI. I - ĠHALENĠN KONUSU VE BAġVURUYA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 1 T.C. HAMUR ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI ĠHALE ĠLANI Birliğimizce Hamur İlçesi Köy Yollarına Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yapım İşi, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin

Detaylı

SözleĢme No : SözleĢme Tarihi : SATIġ SÖZLEġMESĠ TASLAĞI 1- TARAFLAR SATICI : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) ALICI :...

SözleĢme No : SözleĢme Tarihi : SATIġ SÖZLEġMESĠ TASLAĞI 1- TARAFLAR SATICI : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) ALICI :... SözleĢme No : SözleĢme Tarihi : SATIġ SÖZLEġMESĠ TASLAĞI 1- TARAFLAR SATICI : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) ALICI :... 2- SÖZLEġME KONUSU 13.000.000 kg ham fındık yağının; 6 parti halinde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Türk Kızılayı Güney Doğu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (Van) Sayfa 1 1. TEDARİK EDİLECEK HİZMETİN KONUSU: 1.1. İş bu Teknik

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN KENDİ İŞYERİ İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMASI MÜMKÜN MÜ?

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN KENDİ İŞYERİ İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMASI MÜMKÜN MÜ? 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN KENDİ İŞYERİ İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMASI MÜMKÜN MÜ? Lütfi ALPSOY 31 * Recep GÜNER 32 ** ÖZ 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire BaĢkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-0310-314186 ANKARA Konu : 5084 sayılı Kanunun 4. ve 7. maddelerinde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Türk Kızılayı Güney Doğu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (Van) Sayfa 1 1. TEDARİK EDİLECEK HİZMETİN KONUSU: 1.1. İş bu Teknik

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

Basın Yayın Ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğünde Gözetim, Denetim Ve Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Hizmet Alımı ĠĢi HĠZMETĠ ALIMINA AĠT

Basın Yayın Ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğünde Gözetim, Denetim Ve Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Hizmet Alımı ĠĢi HĠZMETĠ ALIMINA AĠT Basın Yayın Ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğünde Gözetim, Denetim Ve Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Hizmet Alımı ĠĢi HĠZMETĠ ALIMINA AĠT SÖZLEġME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/166884

Detaylı

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ ORTACA İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu Ġzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 Ġl Özel Ġdaresine Ait

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

AĢağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet alımı iģi açık ihale usulü ile ihale edilecektir TON KÖMÜRÜN ÜRETĠMĠ VE TAġINMASI

AĢağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet alımı iģi açık ihale usulü ile ihale edilecektir TON KÖMÜRÜN ÜRETĠMĠ VE TAġINMASI İhale Şehri Kütahya İş Şehri Kütahya Kurum TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Kömür Üretim Ve Taşıma Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 20.04.2011 11:00 İhale Metni

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satın Alma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657

Detaylı

Avrupa Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi

Avrupa Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi Avrupa Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü 2015 Avrupa Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Avrupa Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, bağlı Kan Bağışı Merkezi Müdürlükleri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞ YERİ HEKİMİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞ YERİ HEKİMİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞ YERİ HEKİMİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TEDARİK EDİLECEK HİZMETİN KONUSU: 1.1 Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Kuzey Marmara

Detaylı

Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi

Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü 2014 Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan

Detaylı

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 ĠĢyeri Tescili 2 Teminat iadesi ĠliĢiksiz belgesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. ĠĢyeri

Detaylı

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI .. ALT YÜKLENICI. POLITIKASI. FUV Mühendislik, alt yüklenicilik hizmeti alması gereken durumlarda kendi çalışma prensiplerini paylaşan firmaları tercih eder. Alt yüklenici firma seçimi, kalite yönetim

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satın Alma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ HOZAT-KARAOĞLAN)AYR.-GEYĠKSUYU-(TUNCELĠ-OVACIK)AYR. ĠL YOLU KM:12+000-30+000 ARASI TOPRAK ĠġLERĠ, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI ĠġLERĠ ĠġĠ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Elazığ 8.Bölge Müdürlüğü (HOZAT-KARAOĞLAN)AYR.-GEYĠKSUYU-(TUNCELĠ-OVACIK)AYR.

Detaylı

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi GENELGE 2014/01 Amaç: Madde 1) Muğla Valiliği Yatırım Ġzleme

Detaylı

ANTALYA İL MÜFTÜLÜĞÜ, AKSU VE DÖŞEMEALTI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANTALYA İL MÜFTÜLÜĞÜ, AKSU VE DÖŞEMEALTI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU : ANTALYA İL MÜFTÜLÜĞÜ, AKSU VE DÖŞEMEALTI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1-Antalya Ġl Müftülüğü, Aksu Ġlçe Müftülüğü ve DöĢemealtı Ġlçe Müftülüğü çalıģanlarının

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

Doküman No: SA Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih:

Doküman No: SA Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: Doküman No: SA-5-2-2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI Hizmet Alımı Ġhaleleri ĠĢ AkıĢ ġeması ĠġLEM / Ġġ AKIġI SORUMLULUKLAR

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

EDREMĠT BELEDĠYESĠ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

EDREMĠT BELEDĠYESĠ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ EDREMĠT BELEDĠYESĠ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KATI ATIKLARIN TOPLANMASI VE NAKLĠ ĠLE KENTSEL TEMĠZLĠĞĠN YAPILMASI HĠZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN KAYIT VE TAKİP FORMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN KAYIT VE TAKİP FORMU SIRA NO DOKÜMAN ADI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ GÜNCELLEME ŞEKLİ 1 Personel ÇalıĢtırılmasına Dayalı Hizmet Alımları 2 3 4 5 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sosyal

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği nde yapılan değişiklikler

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği nde yapılan değişiklikler İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği nde yapılan değişiklikler Yayınlanma tarihi : 20.7.2013 Güncellenme Tarihi : 18 Aralık 2014 Sayı : 29209 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141218-6.html

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİ HİZMET ALIMININ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNDEN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

SAĞLIK PERSONELİ HİZMET ALIMININ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNDEN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İŞYERİ HEKİMİ ve DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMET ALIMININ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNDEN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN KONUSU: Bu Teknik Şartnamenin konusu Ortak

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İŞE ALIM PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, EMEK BORU (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde işe alınacak

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda

Detaylı

TEKĠRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü Özlük ĠĢleri Hizmet Standartları Tablosu

TEKĠRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü Özlük ĠĢleri Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO TEKĠRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü Özlük ĠĢleri Hizmet Standartları Tablosu 1 HĠZMETĠN ADI Sigortalı ve Bağ- Kur'lu hizmet birleştirme 1-Dilekçe. 2-Unvan Belgesi ĠSTENEN

Detaylı

KAMU ĠHALE MEVZUATINDA 2014 YILI ĠÇĠNDE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER. Hazırlayan : Mustafa DURAK Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü

KAMU ĠHALE MEVZUATINDA 2014 YILI ĠÇĠNDE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER. Hazırlayan : Mustafa DURAK Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü KAMU ĠHALE MEVZUATINDA 2014 YILI ĠÇĠNDE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Hazırlayan : Mustafa DURAK Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü GĠRĠġ 2014 yılı içerisinde kamu ihale mevzuatında birçok değiģiklik

Detaylı

KONAK BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ

KONAK BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Mimarlık ve Mühendislik hizmetleri, kontrollük, tetkik, onarım, proje, bilgisayar operatörlüğü ve yardımcı büro hizmetleri hizmet alımı iģi HĠZMETĠ ALIMINA AĠT SÖZLEġME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik te yapılan değişiklikler

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik te yapılan değişiklikler İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik te yapılan değişiklikler Yayınlanma tarihi : 20.7.2013 Güncellenme Tarihi : 18 Aralık 2014 Sayı : 29209

Detaylı

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.İşin Tanımı: TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ

Detaylı

PERSONEL NAKLĠ HĠZMETĠ ALIMINA AĠT SÖZLEġME TASARISI

PERSONEL NAKLĠ HĠZMETĠ ALIMINA AĠT SÖZLEġME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/160428 PERSONEL NAKLĠ HĠZMETĠ ALIMINA AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKĠ)

Detaylı

SAYI : 25.00/192.. ġubesġne/temsġlcġlġğġne

SAYI : 25.00/192.. ġubesġne/temsġlcġlġğġne SAYI : 25.00/192 KONU : Dikili ağaç satıģlarında serbest meslek mensupluğu hizmetleri ANKARA 27/03/2013. ġubesġne/temsġlcġlġğġne ĠLGĠ: a) 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

SON DEĞĠġĠKLĠKLER IġIĞINDA TAġIT KĠRALAMA ĠHALELERĠ. HAZıRLAYAN: MUSTAFA DURAK KOCAELĠ AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR ĠL MÜDÜRLÜĞÜ

SON DEĞĠġĠKLĠKLER IġIĞINDA TAġIT KĠRALAMA ĠHALELERĠ. HAZıRLAYAN: MUSTAFA DURAK KOCAELĠ AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR ĠL MÜDÜRLÜĞÜ 1 SON DEĞĠġĠKLĠKLER IġIĞINDA TAġIT KĠRALAMA ĠHALELERĠ HAZıRLAYAN: MUSTAFA DURAK KOCAELĠ AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR ĠL MÜDÜRLÜĞÜ 1.GĠRĠġ 2 237 sayılı TaĢıt Kanununun 12 nci maddesi dayanak yapılmak suretiyle

Detaylı

AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR EDĠRNE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR EDĠRNE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR EDĠRNE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KurĢunsuz Benzin (95 Oktan) 30000-LT Motorin (Diğer) 700000-LT Kalorifer Yakıtı 300000-KG (Kükürt Oranı %01'igeçen ancak

Detaylı

FORM OSGB HİZMETİ TEKLİF FORMU YAYIN TARİHİ 12.12.2013

FORM OSGB HİZMETİ TEKLİF FORMU YAYIN TARİHİ 12.12.2013 OSGB HİZMETİ TEKLİF U 1 / 7 YETKİLİ : ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN : Alkım İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. TEL-FAKS : 0 312 286 0 287 E-mail : Dayanak : 20.06.2012 tarihli İş Sağlığı

Detaylı

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU NA GÖRE KAYITLAR- KURUM HEKĠMLĠĞĠNDE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ ĠĢçi Sağlığı

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 Mal Alımı Sözleşmelerinde Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar Ve Kesintiler 2 Mal Alımı Sözleşmelerinde

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Kontrol TeĢkilatının OluĢturulması ĠĢ AkıĢı

BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Kontrol TeĢkilatının OluĢturulması ĠĢ AkıĢı Kontrol TeĢkilatının OluĢturulması ĠĢ AkıĢı DAĠRE BAġKANI ġube MÜDÜRÜ YAPI DENETĠM GÖREVLĠSĠ YÜKLENĠCĠ Yapı Denetim Görevlileri onaylandı mı? Yapı Denetim Görevlilerine iliģkin Teklifin Hazırlanması SözleĢmenin

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı