Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullanılarak Rüzgar Santralleri için En Uygun Yer Tayini

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullanılarak Rüzgar Santralleri için En Uygun Yer Tayini"

Transkript

1 Eleco 2014 Elektrik Elektroik Bilgisayar ve Biyoedikal Mühedisliği Sepozyuu, Kası 2014, Bursa Coğrafi Bilgi Sisteleri (CBS) ve Bulaık Aalitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullaılarak Rüzgar Satralleri içi E Uygu Yer Tayii Fidig the Optiu Site for Wid Fars usig Geographical Iforatio Systes (GIS) ad Fuzzy Aalytical Hierarch Process (FAHP) Hasa Eroğlu Elektrik Elektroik Mühedisliği Bölüü Güüşhae Üiversitesi Özet Ülkeleri gelişiiyle artış göstere eeri ihtiyacı, daha teiz eeri arayışlarıyla yeileebilir eeri kayaklarıa ola ilgiyi arttırıştır. Yeileebilir eeri kayaklarıa ola ilgiyle, bu kayaklar içi e uygu yer tayii çalışaları, literatürde artış gösterektedir. CBS ile birlikte FAHP gibi karar vere etotları birlikte kullaılası, yeileebilir eeri kayakları içi e uygu yer tespiti çalışalarıı oldukça kolaylaştıraktadır. Bu çalışaı aacı, CBS ve FAHP kullaılarak rüzgar satralleri içi e uygu yer tespitii yapılasıdır. Bu aaçla rüzgar satralleri ile ilgili 13 aa ve 62 tae alt kriter tespit ediliş ve bu kriterleri ağırlık değerleri FAHP ile veriliştir. Örek bir çalışa alaı içi tü veriler CBS ile toplaarak işleiştir. Tü haritaları üst üste toplaasıyla, rüzgar satralleri içi örek çalışa alaıı uyguluk haritası ve kısıtlı bölgeler gösteriliştir. Bu çalışa rüzgar satralleri yer tespiti çalışaları içi iyi bir referas olacaktır. Abstract The eed for eergy that icreasig by the developet of the coutries has icreased the iterest to the reewable eergy sources with the search for cleaer eergy resources. With the iterest i the reewable eergy sources, suitable place fidig studies for these sources also icreased i the literature. Usig the GIS with the decisio akig ethods like FAHP, has quite facilitates the the site selectio studies of wid. The obective of this study is to fid the ost suitable places for wid fars by usig GIS ad Fuzzy Aalytical Hierarch Process (FAHP). For this purpose, 13 ai ad 62 sub criteria relevat to wid fars are deteried ad the weightig of these criteria is ade via FAHP. All the geographical data for a saple study area is collected ad processed with GIS. The suitability ap ad the restricted regios of the saple study area for wid fars are preseted by gatherig cosecutively all the weighted aps. This study will be a good referece to the researchers i site selectio studies of wid fars. 1. Giriş Geçiş yıllarda isaları eeriye ola ihtiyaçları tekoloii gelişiiyle hızlı bir şekilde artıştır ile 2011 yılları arasıda topla biricil eeri arzı, tekoloideki bu gelişede dolayı % 48 lik bir artış gösteriştir [1]. Ayrıca, çevresel olarak daha teiz eeri kayakları arayışı, araştıracıları yeileebilir eeri kayaklarıı (YEK) kullaııa yölediriştir. [2-4]. Bazı ülkeler YEK leri kullaııı belirli oralarda şart koşarke [5, 6], bazı ülkeler YEK leri kullaııı teşvik etektedirler [3]. İyi bir YEK olarak rüzgar eerisi, rüzgarı olduğu her yerde kullaılabilektedir yılıda beri Düya rüzgar eeri kapasitesi her üç buçuk yılda ikiye katlaaktadır [1]. Rüzgar eeri üretiideki tekoloi gelişii, rüzgar eerisii klasik eeri kayaklarıa ispete daha uut verici kılaktadır [5] ve rüzgar eerisi düya eeri piyasasıda öeli bir rol alaktadır [7]. Rüzgar eerisii geel avataları aşağıdaki gibi sıralaabilektedir: Basit tekoloi, fosil yakıtlara ispete daha az kirlilik, kara uygulaalarıda kolay kuruluu ve sökülesi, yakıt ve atık aliyetii olaası, uzak uygulaalarda daha az yer ihtiyacı olası ve daha teiz bir çözü olası. Rüzgar eerisii bahsedile avatalarıı yaıda rüzgara göre değişke eeri üretii, doğal yaşa üzeride olusuz etkisi (kuş sürülerie ola zararları), ses kirliliği, görsel ve elektroayetik etkileri gibi dezavataları vardır [1, 8, 9, 10]. Rüzgar eerisii bu egatif etkileri e aza idirilebilesi içi ilgili kriterleri belirleerek ağırlık değerlerii verilesi ve CBS yardııyla e uygu yer tayiii yapılası gerekektedir. Diğer ühedislik yapılarıı yer tespiti çalışalarıda olduğu gibi rüzgar satrallerii yer tespiti çalışalarıda kriterleri doğru tespit edilesi çok öelidir. Bir kriteri bile göz ardı edilesi çevresel ya da diğer boyutlarda egatif etkilere ede olacaktır. Ayrıca proei ilerleyişi açısıda da soru teşkil edebilektedir. Öreği Flora ve Faua aa kriteri ve Öeli bitki türleri alaları ve Tropikal alalar 50

2 Eleco 2014 Elektrik Elektroik Bilgisayar ve Biyoedikal Mühedisliği Sepozyuu, Kası 2014, Bursa gibi alt kriterleri gibi. Mühedislik yapıları yer tespitide, bu tip öeli kriterler çevreyi olusuz etkileeek adıa göz ardı edileelidirler. Literatürde rüzgar satralleri yet tespiti çalışası olarak bu tür kriterleri göz ardı edildiği bir çok çalışa vardır [8, 11-17]. Ayrıca bu tür kriterler bazı diğer YEK yer tespiti çalışalarıda da göz ardı edildiği görülektedir [8-22]. Rüzgar satrali yer tespiti çalışalarıda kriterleri doğru tespit edilesi gibi kriter ve alt kriterler arasıda tercihi yapılabilesi içi tü kriter ve alt kriterleri birbirlerie göre ağırlık değerlerii verilesi de oldukça öe arz etektedir. Bu kriterleri ağırlık değerlerii verileside isa beyi yetersiz kalaktadır. Bu edele çoklu kriter karar vere yöteleri (ÇKKVY) geliştiriliştir. ÇKKVY leri de iki kategoride ele alıaktadır [23]. Bularda biri, karşılaştıra değerlerii kesi değerler olduğu klasik ÇKKVY dir [5, 18, 24, 25]. Diğeri ise, karşılaştıra değerlerii bulaık sayılar olduğu bulaık ÇKKVY dir [4, 6, 26-28]. ÇKKVY leride biri ola ve Thoas L. Saaty tarafıda ortaya atıla Aalitik hiyerarşi yötei (AHP), isaları karar verirke tercihler arasıda kesi tercihleri yapılaayarak daha çok ara değerleri seçileside dolayı, isa beyii tercih yöteii ta olarak yasıtaaaktadır. Bu edele, tercih yapada isa beyideki belirsizliği daha iyi ifade ede Bulaık AHP (FAHP) geliştiriliştir [29]. Literatürde birçok FAHP etodu vardır [4, 23, 26-30]. Bularda e fazla kullaılaı [31], setetik geişletiliş karşılaştıra değerlerii kullaıldığı ve Chag tarafıda geliştirile FAHP de geişletiliş aaliz yöteidir [26]. FAHP yi çalışalarıda kullaa birçok araştıracıı FAHP i klasik AHP ye göre bu tür karar vere çalışalarıda daha tati edici souçlar verdiğide [32] bu çalışada kriter ve alt kriterleri ağırlık değerlerii buluasıda kullaılıştır. Kriterleri tespiti ve ağırlık değerlerii verileside sora kriterlere ait verileri toplaası, diitalleştirilesi, düzeleesi vb. tü işleler CBS yardııyla yapılabilektedir. CBS düyada küresel, bölgesel ve yerel olarak çevresel çalışalarda yaygı olarak kullaılaktadır. Literatürde CBS i YEK çalışalarıa uygulaasıyla ilgili olarak birçok çalışa evcuttur [8, 11-22, 28, 33, 34]. CBS ile rüzgar satralleri ya da diğer YEK kayaklarıı çevresel etkileri e aza idirilebilektedir. Bu çalışada, rüzgar satralleri içi e uygu yer tespitide FAHP ve CBS i uygulaası gerçekleştiriliştir. 13 aa kriter ve 62 alt kriter literatür deki çalışalar doğrultusuda belirleiştir. Kriterleri ağırlık değerleri FAHP ile hesaplaarak tü veri işleleri CBS ile yapılıştır. Çalışaı souda, örek bir çalışa alaıda rüzgar satralleri içi kısıtlı bölgeler ve uyguluk haritası elde ediliştir. 2. Kriterleri Tespiti Mühedislik yapılarıı tüü içi olduğu gibi, rüzgar satrallerii yer tespiti çalışalarıda kriter ve alt kriterleri doğru olarak tespit edilesi oldukça büyük öe arz etektedir. Bir kriteri bile göz ardı edilesi çalışa aliyetii ve çevreyi olusuz etkileyebilektedir. Bu edele çalışada kullaıla kriter ve alt kriterleri sayısıı artışı, daha doğru bir yer tespiti çalışası yapılasıa ede olacaktır. Literatürde rüzgar satrali yer tespiti çalışalarıda kullaıla bir çok kriter vardır [5, 8, 11-17, 33, 34]. Acak bu kriterler rüzgar satrali yer tespiti çalışaları içi yeterli değildir. Bu çalışalar içi, toprak, flora&faua, eoloi, heyela, kayalık alalar ve bu aa kriterlere ait alt bir çok alt kriterler göz öüde buludurulalıdır. Ayrıca, bazı kriterler farklı çalışalarda farklılık gösterektedir. Öreği, yerleşi yerlerie uzaklık kriteri [33] te 2000., [34] te , [11] de ve [8] de olarak alııştır. Bu değerlerdeki farklılıklar, rüzgar satrali yer tespiti çalışası yapacak ola araştıracılar içi oldukça karaşık bir probledir. Bulara ek olarak, bazı çalışalarda yer tespiti, kriterleri kabul edilebilir ya da kabul edileez olarak [8, 16, 17, 33, 36] ya da çok dar bir alt kriter aralığı kullaılarak [11-13] gerçekleştiriliştir. Rüzgar satrali yer tespiti ve bezer çalışalarda, alt kriterleri belirleesii çalışada etkili olası içi, alt kriterler içi ara değerleri ayrıtılı tespit edilesi gerekektedir. Bu çalışada, Rüzgar satralleri yer tespiti çalışalarıa ve CBS teelli ÇKKVY lerii kullaıldığı diğer YEK yer tespiti çalışalarıa göre Çizelge 1 de gösterildiği gibi 13 adet aa kriter ve 62 adet alt kriter tespit ediliştir [5, 8, 11-22, 27-29, 33-36]. Çizelge 1: Çalışa içi belirlee kriterler Rüzgar potasiyeli Sulak alalar Yerleşi <3 /s < 500 <2 k 3-5 /s k 2-5 k 5-7 /s 1-2 k 5-10 k >7 /s 2-5 k k >5 k > 20 k Oralık alalar Eği Kayalık alalar < 500 < k k 1-2 k k 2-5 k >10 k >5 k >200 Yollara uzaklık Toprak Jeoloi < sııf toprak Asit-Ortaç Itr k 2. sııf toprak Bazikultrabazikler 1-3 k 3. sııf toprak Metaorfitler 3-5 k 4. sııf toprak Volkaitler 5-10 k 5. sııf toprak Sediater Kayaçlar > 10 k 6. sııf toprak 7. sııf toprak Heyela Kuş göç yolları Rekreasyo Aktif heyela alaları <2,5 Mesire yeri Potasiyel heyela alaları 2,5-5 k Yaylalar Eski heyela alalar 5-10 k Diğer Diğer >10 k Flora-Faua < k 1-5 k 51

3 Eleco 2014 Elektrik Elektroik Bilgisayar ve Biyoedikal Mühedisliği Sepozyuu, Kası 2014, Bursa 3. FAHP ile Kriterleri Ağırlık Değerlerii Tespiti Bulaık atığı AHP ye uyarlaasıyla elde edile FAHP ile kriterleri ağırlıkladırılası, karar veredeki zorluğu biraz daha hafifleterek karar vericileri kararları doğrultusuda elde edile ağırlık değerleri daha doğru souçlar veresii sağlaaktadır [26, 30, 32, 37-39]. Bulaık AHP i uyguladığı birçok problede Chag tarafıda öerile geişletiliş bulaık AHP yötei kullaılıştır. Bu yöte yapay derece değerlerii kullaasıı yaıda basit seviye sıralaası ve kara topla sıralaası ile öe çıkaktadır. Hesaplaaları azlığı ve klasik AHP de kullaıla adıları takip edilesi bu yötei avatalı kılaktadır. Dezavataı ise sadece bulaık üçgesel sayıları kullaasıdır [39]. X=(x 1, x 2,x 3,.,x ) Neseler küesi ve U=(u 1, u 2,u 3,.,u ) bir hedef küesi olduğu varsayılırsa Chag i geişletiliş aaliz yöteie göre, her bir ese ele alıarak her hedef içi g i değerleri oluşturulur. Böylece, her bir ese içi tae geişletiliş aaliz değerleri; M 1 gi,m 2 gi, M 3 gi,, M gi,,2,3,, (1) Şeklide elde edilebilir. Burada verile tü M gi (=1,2,,) değerleri, paraetreleri l, ve u ola üçgesel bulaık sayıdır. l, e düşük, orta, u e geiş değerdir ve (l,, u) şeklide gösterilir. Chag i geişletiliş aaliz yöteii adıları aşağıda gösteriliştir [37-39]. 1.Adı: Bulaık yapay büyüklük değeri, i. eseye göre şöyle taılaır: S i= M gi =1 M gi =1-1 =1 M gi ifadesii elde edilebilesi içi, değerleri üzeride bulaık sayılarda toplaa işlei belirli bir atris içi şu şekilde gerçekleştirilir: M gi =1 (2) = l,, u (3) =1 =1 =1 2. Adı: M 1 =(l 1, 1, u 1 ) M 2 =(l 2, 2, u 2 ) ifadesii olasılık derecesi aşağıdaki gibi taılaır. V(M 2 M 1 ) = sup i μ M1 (x), μ M2 (y) (6) y x M 1 =(l 1, 1, u 1 ) ve M 2 =(l 2, 2, u 2 ) Üçgesel (koveks) bulaık sayılar olak üzere: V(M 2 M 1 ) = hgt (M 1 M 2 )= μ M2 (d)= 1, 2 1 0,l 1 u 2 l 1 - u (7) 2 ( 2 - u 2 ) - ( 1 - l 1 ), diğer durularda ifadesi elde edilir. Şekil1 de görüldüğü gibi, V(M 2 M 1 ) ifadesi M 1 =(l 1, 1, u 1 ) ve M 2 =(l 2, 2,u 2 ) üçgesel bulaık sayılarıı kesişi oktasıı ordiatıdır. Diğer bir ifadeyle üyelik foksiyouu değeridir. M 1 ve M 2 yi karşılaştırak içi V(M 2 M 1 ) ve V(M 1 M 2 ) değerlerii her ikisii de buluası gerekir. 3. Adı: Koveks bir bulaık sayıı olasılık derecesii k koveks sayıda M (,2,,k) daha büyük olası aşağıdaki şekilde taılaabilir: V(M M 2, M 2,, M k ) = V[(M M 1 ), (M M 2 ),,(M M k )]= i V(M M i ),,2,,k (8) k=1,2,,; k içi d (A i )= i V(S i S k ) olarak alıırsa, ağırlık vektörü aşağıdaki şekilde elde ediliş olur. W ' =(d ' (A 1 ), d ' (A 2 ),,d ' (A )) T (9) Burada A i (,2,,) eleada oluşaktadır. 4.Adı: (9) daki dekle oralize edilirse: W = (d(a 1 ), d(a 2 ),, d(a )) T (10) vektörü buluur. Buradaki W ağırlık vektörü bulaık bir sayı değildir. ve =1 M gi -1 ifadesii elde edilebilesi içi, M gi (=1,2,,) değerleri üzeride bulaık toplaa işlei yapılır, M gi = l,, u (4) ve bu adıı e so aşaası olarak (4) teki dekledeki vektörü tersi hesaplaır. M gi =1-1 = 1 u 1, 1, (5) l, Şekil 1. M 2 ve M 1 üçge bulaık sayılarıı kesişii 52

4 Eleco 2014 Elektrik Elektroik Bilgisayar ve Biyoedikal Mühedisliği Sepozyuu, Kası 2014, Bursa Çizelge 2: Çalışada kullaıla üçgesel sayı tablosu Dilsel ölçek Üçgesel Bulaık Sayılar Üçgesel Bulaık Sayı Eşleiği Eşit derecede öeli (1, 1, 1) (1, 1, 1) Biraz daha fazla öeli (1/2, 1, 3/2) (2/3, 1, 2) Kuvvetli derecede öeli (1, 3/2, 2) (1/2, 2/3, 1) Çok kuvvetli derecede öeli (3/2, 2, 5/2) (2/5, 1/2, 2/3) Taaıyla öeli (2, 5/2, 3) (1/3, 2/5, 1/2) Bu çalışada, kriterleri ağırlık değerlerii verilebilesi içi Çizelge 2 de gösterile üçgesel sayı tablosu kullaılıştır [29]. Kriter ağırlıkladırada kullaıla tü hesaplaa adıları Microsoft Exel de gerçekleştiriliştir. FAHP ile elde edile kriter ağırlık değerleri Çizelge 3 te gösterilektedir. Her bir alt kriteri topla ağırlık değeri, aa kriter ile ilgili alt kriteri ağırlık yüzde değerlerii çarpıı olarak alııştır. 4. Verileri Elde Edilesi ve İşleesi Güüüzde CBS tekoloileri, birçok ühedislik probleide kullaılaktadır. Rüzgar satralleri yer tespiti Karadeiz Türkiye Güüşhae Şekil 2. Çalışa alaıı gösterii probleide CBS yazılılarıı bir çok parçası kullaılaktadır. Düyada yaygı olarak kullaıla bir yazılı ola ArcGIS 10 yazılıı, bu çalışadaki düzelee, döüşü, diitalleştire, tü haritaları toplaası gibi işleleri yapılasıda kullaılıştır. Çalışa alaı, egebeli bir arazi yapısıa sahip olasıda dolayı Şekil 2 de harita üzeride gösterile Güüşhae ili olarak seçiliştir. Çalışa alaıa ait aa ve alt kriterler doğrultusuda veriler, ilgili kuruluşlarda, üiversitelerdeki ilgili bölülerde ya da özel sektördeki ilgili kişilerde tei ediliştir. Bazı veriler basılı haritalar üzeride sayısallaştıra yapılarak, bazıları ise ArcMap ortaıda işleerek elde ediliştir. Çizelge 3: FAHP ile elde edile kriter ağırlık değerleri Rüzgar potasiyeli 33, Sulak alalar 5, Yerleşi 5, <3 /s 4, < 500 Kullaılaaz <2 k Kullaılaaz 3-5 /s 11, k 14, k 10, /s 12, k 21, k 29, >7 /s 71, k 29, k 35, >5 k 34, > 20 k 24, Oralık alalar 8, Eği 8, Kayalık alalar 5, < 500 Kullaılaaz <3 0 47, , k 6, , k 24, k 18, , k 28, k 32, , >10 k 30, >5 k 42, >20 0 Kullaılaaz Yollara uzaklık 5, Jeoloi 4, Kuş göç yolları 4, < 500 Kullaılaaz Asit-Ortaç Itr. 8, <2,5 Kullaılaaz k 41, Bazik-ultrabazikler 12, ,5-5 k 9, k 31, Metaorfitler 17, k 34, k 12, Volkaitler 27, >10 k 55, k 9, Sediater Kayaçlar 33, > 10 k 4, Toprak 5, Flora-Faua 4, Rekreasyo 3, sııf toprak 6, <500 Kullaılaaz Mesire yeri 12, sııf toprak 8, k 9, Yaylalar 27, sııf toprak 9, k 34, Diğer 60, sııf toprak 11, >5 k 55, Heyela 2, sııf toprak 12, Aktif heyela alaları 10, sııf toprak 14, Potasiyel heyela alaları 18, sııf toprak 16, Eski heyela alalar 26, sııf toprak 20, Diğer 44,

5 wid_potetial 1.636, , , , Ki loeters forest 55, , , Ki loeters Rocky 140, , , Ki loeters wetlads 74, , , Ki Ki loeters re sidetial 203, , , Ki loeters 3 9 0' 0"E flor a faua 174, ' 0"E 107, , Kiloeters 3 9 0' 0"E 40 0' 0"N ' 0"E recreatio 144, , , Kil oeters roads , , , Kiloeters Slope High : 424 L ow : Kiloete rs 3 9 0' 0"E geology 108, , , , , Ki loeters 3 9 0' 0"E 40 0' 0"E ladslide 100, ' 0"N 61, , , Kil oeters 40 0' 0"N 4 0 0' 0"N Soil 34 42, , , , , Kiloeters Bird ig. Path 180, , , Kiloeters 3 9 0' 0"E ' 0"E 4 0 0' 0"N Eleco 2014 Elektrik Elektroik Bilgisayar ve Biyoedikal Mühedisliği Sepozyuu, Kası 2014, Bursa Wid Speed High : 7 /s Low : 3 /s Kiloeters Şekil 3. Çalışa alaıa ait rüzgar hızı haritası. Şekil 3 te gösterile 50 etre yükseklikteki rüzgar hızı dağılııı göstere rüzgar eeri potasiyeli haritası, yeileebilir eeri geel üdürlüğüü rüzgar haritasıda (İl Bazlı Rüzgâr Eerisi Potasiyeli Atlası) diitalleştiriliştir. Ağırlık değerleri, harita veri tabalarıa girildikte sora, alt kriter haritalarıda oluşa aa kriter haritaları, haritalar üzeride aritetik işleleri yapılabilesi içi 200. x 200. piksel boyutuda piksel tabalı haritaya (raster) döüştürülüştür. Sıırladırılış bölgeler (kullaılaaz yerler), ArcGIS ortaıda verii olaası alaıa gele No Data olarak sııfladırılıştır. Uyguluk haritasıı elde edilebilesi içi ArcGIS te Raster Calculater (RC) foksiyou kullaılıştır. RC foksiyouda toplaa vb. ateatiksel işleler piksel tabalı haritalar arasıda uygulaabilektedir. Ayrıca RC foksiyouda, No Data ile ifade edile bir sıırladırılış bölge, a) b) c) d) e) f) g) h) i) ) k) l) ) Şekil 4. Çalışa alaıa ait ağırlıkladırılış ve birleştiriliş haritalar. Restricted Suitability High : 3815, Low : 1330,77 Kiloeters Şekil 5. Sıırladırılış yerler ve uyguluk haritası ağırlıkladırılış başka bir bölgeyle topladığıda, bir sayıı sıfırla çarpıı gibi sıırladırılış bir bölge oluşaktadır. Bu işle bir kriter açısıda, sıırladırılış (kullaılaaz) ola bir bölgei başka bir kriter içi ağırlık değeri olasıa karşı, üst üste geldiğide kullaılaaası alaıa gelektedir. Bu çalışada kullaıla ağırlıkladırılış ve birleştiriliş haritalar Şekil 4 te gösterilektedir. Şekil 4 teki parça haritalarda sırasıyla, a da Rüzgar potasiyeli, b de Sulak alalar, c de Yollara uzaklık, d de Heyela alaları, e de Oralık alalar, f de Yerleşi yerlerie uzaklık, g de Eği, h de Toprak yapısı, i de Kayalık alalar, de Flora faua, k da Jeoloi, l de Kuş göç yolları ve de Rekreasyo alaları gösterilektedir. RC foksiyou kullaılarak Şekil 4 teki bütü haritaları birleştirilesiyle elde edile sıırladırılış yerler ve uyguluk haritası Şekil 5 te gösterilektedir. Şekil 5 te sıırladırılış bölgeler pebe reklerde gösterilektedir. Bu harita üzeride yüksek ağırlık değerleride düşük değerlere gösteri kırızı rekte avi rege doğru yapılaktadır. Rüzgar satrali yer tespiti içi topla ağırlık değerleri yüksek ola kırızıya yakı yerler tercih edilelidir. Bu harita üzerideki piksel değeri 3000 de daha düşük değerli yerlerde rüzgar satrali kuruluu, verililik açısıda tavsiye edileektedir. 5. Souçlar İyi bir YEK alteratifi olarak yei bir rüzgar satrali, ekooik, çevresel ve sosyal açılarda e uygu yeri tespitii yapılasıı gerektirektedir. Rüzgar satralleri içi e uygu yeri tespitide ilgili kriterleri belirleesi ve ÇKKVY lerde ola FAHP ile birbirlerie göre ağırlık değerlerii verilesi, oldukça öeli bir işledir. Diğer tarafta FAHP i CBS ile birlikte kullaılası rüzgar satrali yer tespiti çalışalarıda oldukça kullaışlı bir çözü olarak karşııza çıkaktadır. Bu çalışada, literatürdeki çalışalar ve uza görüşleri doğrultusuda rüzgar satralleri içi oldukça geiş bir yelpazede kriterler belirleiştir. Kriterleri ağırlık değerlerii verilesi literatürde birçok çalışada kullaıla ÇKKVY leride FAHP ile yapılıştır. Sıırladırılış bölgeler tespit edilerek tü veri işleleri CBS ortaıda gerçekleştiriliştir. CBS ortaıdaki RC foksiyouyla tü 54

6 Eleco 2014 Elektrik Elektroik Bilgisayar ve Biyoedikal Mühedisliği Sepozyuu, Kası 2014, Bursa veriler birleştirilerek rüzgar satrali yer tespiti içi uyguluk haritası elde ediliştir. Yapıla çalışayla çevresel, ekooik ve sosyal kriterler göz öüde buludurularak rüzgar satralleri yer tespiti daha doğru olarak gerçekleştiriliştir. Kullaıla kriterleri sayısı arttırıldıkça daha uygu ve daha doğru yer tespiti çalışalarıı yapılabilesi üküdür. Acak ülkeiz şartları göz öüde buludurulduğuda bazı kriterlere ait diital verileri buluası ükü oladığıda çalışada kullaılacak kriterlere ait verileri elde edilebilirliği kotrol edilelidir. Bu çalışa, araştıracılar içi rüzgar satralleri yer tespiti çalışalarıda, kriterleri tespiti, ağırlıkladırılası ve diğer CBS işleleri açısıda iyi bir referas olacaktır. 6. Kayaklar [1] World Eergy Coucil. World Eergy Resources 2013Survey Available fro: [2] Erbil, A. Ö., Social acceptace of the clea eergy cocept: Explorig the clea eergy uderstadig of Istabul residets. Reew Sustai Eergy Rev., 15, , [3] Chigulpitak, S. ve Wogwises, S., Critical review of the curret status of wid eergy i Thailad, Reew Sustai Eergy Rev.,31, 312 8, 2014 [4] Lee, SK. ve ark. A fuzzy aalytic hierarchy process (AHP)/data evelopet aalysis (DEA) hybrid odel for efficietly allocatig eergy R&D resources: I the case of eergy techologies agaist high oil prices, Reew Sustai Eergy Rev, 21, , [5] Lee, AHI., Che, HH., Kag, H-Y., Multi-criteria decisio akig o strategic selectio of wid fars, Reew Eergy,34, 120 6, [6] Paiuly, J., Barriers to reewable eergy peetratio; a fraework for aalysis, Reew Eergy,24,73 89, [7] Pechak, O. ve ark., Role ad cotributio of the clea developet echais to the developet of wid eergy, Reew Sustai Eergy Rev,15, , [8] Aydi, NY ve ark, GIS-based eviroetal assesset of wid eergy systes for spatial plaig: A case study fro Wester Turkey, Reew Sustai Eergy Rev., 14, , [9] Wrixo, GT, Rooey, A-ME, Palz W. Reewable eergy Spriger-Verlag, Berli, Geray, [10] İlkiliç, C., Wid eergy ad assesset of wid eergy potetial i Turkey, Reew Sustai Eergy Rev., 16, , [11] Va, H. R. ve Ftheakis, V., GIS-based wid far site selectio usig spatial ulti-criteria aalysis (SMCA): Evaluatig the case for New York State, Reew Sustai Eergy Rev.,15, , [12] Jake, JR., Multicriteria GIS odelig of wid ad solar fars i Colorado, Reew Eergy, 35, , [13] Mari, R., ve ark., A GIS-based iteractive web decisio support syste for plaig wid fars i Tuscay (Italy), Reew Eergy.,36, , [14] Tegou, L-I., ve ark., Eviroetal aageet fraework for wid far sitig: ethodology ad case study, J Eviro Maage, 91, , [15] Aydi, NY., ve ark., GIS-based site selectio ethodology for hybrid reewable eergy systes: A case study fro wester Turkey, Eergy Covers Maag.,70, , [16] Sliz-Szkliiarz, B. ve Vogt, J., GIS-based approach for the evaluatio of wid eergy potetial: A case study for the Kuawsko Poorskie Voivodeship, Reew Sustai Eergy Rev. 15, , [17] Aydi, NY., GIS-based site selectio approach for wid ad solar eergy systes: a case study fro wester Turkey, Türkiye, Orta Doğu Tekik Üiversitesi, 2009 ([Doktora Tezi]). [18] Uya, M., GIS-based solar fars site selectio usig aalytic hierarchy process (AHP) i Karapiar regio, Koya/Turkey, Reew Sustai Eergy Rev.,28, 11 7, [19] Charabi, Y. ve Gastli, A., PV site suitability aalysis usig GISbased spatial fuzzy ulti-criteria evaluatio, Reew Eergy, 36, , [20] Sáchez-Lozao, JM. ve ark., Geographical Iforatio Systes (GIS) ad Multi-Criteria Decisio Makig (MCDM) ethods for the evaluatio of solar fars locatios: Case study i southeaster Spai, Reew Sustai Eergy Rev.,24, , [21] Sáchez-Lozao, JM. Ve ark., GIS-based photovoltaic solar fars site selectio usig ELECTRE-TRI: Evaluatig the case for Torre Pacheco, Murcia, Southeast of Spai, Reew Eergy, 66, , [22] Defe, Z. ve ark., GIS based ulti-criteria assesset of tidal strea power potetial: A case study for Georgia, USA, Reew Sustai Eergy Rev.,15, , [23] Ertay, T. ve ark., Evaluatio of reewable eergy alteratives usig MACBETH ad fuzzy AHP ulticriteria ethods: the case of Turkey, Techol Eco Dev Eco.,19, 38 62, [24] Stei, EW., A coprehesive ulti-criteria odel to rak electric eergy productio techologies, Reew Sustai Eergy Rev., 22, , [25] Selçuk, L., A Avalache Hazard Model for Bitlis Provice, Turkey,Usig GIS Based Multicriteria Decisio Aalysis, Turkish J Earth Sci., , [26] Heo, E. ve ark., Aalysis of the assesset factors for reewable eergy disseiatio progra evaluatio usig fuzzy AHP, Reew Sustai Eergy Rev.,14, , [27] Choudhary, D. ve Shakar, R., A STEEP-fuzzy AHP-TOPSIS fraework for evaluatio ad selectio of theral power plat locatio: A case study fro Idia, Eergy,42, , [28] Kegpol, A., ve ark., A Decisio Support Syste for Selectio of Solar Power Plat Locatios by Applyig Fuzzy AHP ad TOPSIS: A Epirical Study, J Softw Eg.,470 81, [29] Eroğlu, H. ve Aydi, M., Optiizatio of electrical power trasissio lies routig usig AHP, Fuzzy AHP ad GIS, Olie.ourals.tubitak.gov.tr. DOI: /elk [30] Kahraa, C. ve Kaya, İ., A fuzzy ulticriteria ethodology for selectio aog eergy alteratives, Expert Syst Appl, 37, , [31] Chag, DY., Applicatios of the extet aalysis ethod o fuzzy AHP, Europea Joural of Operatioal Research, 95, , [32] Özdağoğlu, A. ve Özdağoğlu, G., Copariso of AHP ad Fuzzy AHP for the Multi- Criteria Decisio Makig Processes with Liguistic Evaluatios, Istabul Coerce Uiversity oural of Natural ad Applied Scieces, 11, 65-85, [33] Baba, SM. ve Parry, T., Developig ad applyig a GISassisted approach to locatig wid fars i the UK, Reew Eergy,24, 59 71, [34] Hase, H., GIS-based ulti-criteria aalysis of wid far developet, ScaGIS 2005 Scad Res Cof.,75 87, [35] Yildiri, V. ve Nisaci, R., Developig a geospatial odel for power trasissio lie routig i i Turkey, FIG Cogress, 11 16, [36] Voivotas, D. ve Assiacopoulos, D., Evaluatio of reewable eergy potetial usig a GIS decisio support syste, Reew Eergy, 13, , [37] Kahraa, C. ve ark. Multi-attribute copariso of caterig service copaies usig fuzzy AHP: The case of Turkey, Iteratioal J of Productio Ecooics, 87, , [38] Topel, A., Aalitik hiyerarşi prosesii bulaık atık ortaıdaki uygulaaları-bulaık aalitik hiyerarşi prosesi, Türkiye: İstabul Üiversitesi, 2006, ([Y.L. Tezi]). [39] Göksu, A., Bulaık aalitik hiyerarşik proses ve üiversite tercih sıralaasıda uygulaası, Türkiye: Süleya Deirel Üiversitesi, 2008, ([Doktora Tezi]). 55

İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 0. Türkiye Harita Bilisel ve Tekik Kurultayı 8 Mart - Nisa 005, Akara İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilileri Dergisi Siga 2005/3 THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Hüseyin BAŞLIGİL * Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences ÇOK KRİTERLİ ABC ANALİZİ PROBLEMİNE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI: BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ - İDEAL

Detaylı

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI Süleyan Deirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Fakültesi Dersi Y.05, C.0, S.3, s.39-340. Suleyan Deirel University The Journal of Faculty of Econoics and Adinistrative Sciences Y.05, Vol.0, No.3,

Detaylı

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi: TOPSIS Yötemi Derya Öztürk Odokuz Mayıs Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, 55139 Samsu. dozturk@omu.edu.tr

Detaylı

PARÇALI ARİTMETİK DEĞİŞİMLİ GERİ ÖDEMELERE SAHİP ORTAKLIĞA DAYALI KONUT FİNANSMAN MODELİ

PARÇALI ARİTMETİK DEĞİŞİMLİ GERİ ÖDEMELERE SAHİP ORTAKLIĞA DAYALI KONUT FİNANSMAN MODELİ Süleya Deirel Üiversitesi İtisadi ve İdari Bililer Faültesi Dergisi Y.0, C.6, S., s.-7. Suleya Deirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecooics ad Adiistrative Scieces Y.0, Vol.6, No., pp.-7. PARÇALI

Detaylı

BANKALARIN İNTERNET ŞUBELERİNİN BULANIK MOORA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

BANKALARIN İNTERNET ŞUBELERİNİN BULANIK MOORA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası Yöeti İktisat ve İşlete Dergisi, Cilt 11, Sayı 25, 2015 It. Joural of Maageet Ecooics ad Busiess, Vol. 11, No. 25, 2015 BANKALARIN İNTERNET ŞUBELERİNİN BULANIK MOORA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE Niğde Üiersitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı, (1), 37-47 NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Uğur YILDIRIM 1,* Yauz GAZİBEY, Afşi GÜNGÖR 1 1 Makie Mühedisliği Bölümü, Mühedislik Fakültesi,

Detaylı

Yapay Sinir Ağları İle Tek Eksenli Bileşik Eğilme Altındaki Betonarme Kolon Kesitlerinin Donatı Hesabı

Yapay Sinir Ağları İle Tek Eksenli Bileşik Eğilme Altındaki Betonarme Kolon Kesitlerinin Donatı Hesabı Fırat Üiv. Fe ve Müh. Bil. Dergisi Sciece ad Eg. J of Fırat Uiv. 20 (1), 135-143, 2008 20 (1), 135-143, 2008 Yapa Siir Ağları İle ek Ekseli Bileşik Eğile Altıdaki Betoare Kolo Kesitlerii Doatı Hesabı Ahet

Detaylı

III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Ekim 2010, Gebze KOCAELİ

III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Ekim 2010, Gebze KOCAELİ III. Uzakta Algılaa ve Coğrafi Bilgi Sisteleri Sepozyuu, 3 Eki 200, Gebze KOCAELİ GÖRÜNÜR VE TERMAL GÖRÜNTÜLERİN BİRLEŞTİRİLMESİNDE KULLANILAN ÇOKLU-ÖLÇEKLİ YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI V. Aslataş, R.

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Marmara Üiversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2008, CİLT XXIV, SAYI 1 ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Yrd.Doç.Dr. Üal H. ÖZDEN * ÖZET Aalitik hiyerarşi yötemi (AHY) karar almada, bir kişii veya

Detaylı

CAM TEMPERLEME FIRININDA ENERJİ ANALİZİ

CAM TEMPERLEME FIRININDA ENERJİ ANALİZİ MAKALE CAM TEMPERLEME FIRININDA ENERJİ ANALİZİ Yavuz Tütüoğlu * TMMOB Makia Mühedisleri Odası Kocaeli Şubesi, İzit-Kocaeli yavuztutuoglu@oorgtr Alpasla Güve TMMOB Makia Mühedisleri Odası Kocaeli Şubesi,

Detaylı

Obje Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Tokat İli Uydu Görüntüleri Üzerinde Yapısal Gelişimin İzlenmesi

Obje Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Tokat İli Uydu Görüntüleri Üzerinde Yapısal Gelişimin İzlenmesi Obje Tabalı Sııfladırma Yötemi ile Tokat İli Uydu Görütüleri Üzeride Yapısal Gelişimi İzlemesi İlker GÜNAY 1 Ahmet DELEN 2 Mahmut HEKİM 3 1 Gaziosmapaşa Üiversitesi, Mühedislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üiversitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi Pamukkale Uiversity Joural of Egieerig Scieces Güeş eerjisi satrali kurulabilecek alaları AHP yötemi kullaılarak CBS destekli haritalaması GIS-Supported

Detaylı

MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method

MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method Madecilik, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa 9-, Eylül 007 Vol.46, No.3, pp 9-, September 007 MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluatio of Marble Extractio Methods By Usig

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN SÜRÜNME DAVRANIŞININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN SÜRÜNME DAVRANIŞININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING OLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SIENES YIL İLT SAYI SAYFA : 2004 : 0 : : 59-66 KOMPOZİT

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SİSTEMLERİNİN BULANIK AHP VE BULANIK MOORA YÖNTEMLERİYLE SEÇİMİ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SİSTEMLERİNİN BULANIK AHP VE BULANIK MOORA YÖNTEMLERİYLE SEÇİMİ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Celal Bayar Üiversitesi CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2013 Cilt :11 Sayı :2 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SİSTEMLERİNİN BULANIK AHP VE BULANIK MOORA YÖNTEMLERİYLE SEÇİMİ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

HAVA SAVUNMA SEKTÖRÜ TEZGAH YATIRIM PROJELERİNİN BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

HAVA SAVUNMA SEKTÖRÜ TEZGAH YATIRIM PROJELERİNİN BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 0 CİLT 5 SAYI 3 (3-33) HAVA SAVUNA SEKTÖRÜ TEZGAH YATIRI PROJELERİNİN BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE DEĞERLENDİRİLESİ Hv.üh.Yzb. Sezg KAPLAN* HHO K.lığı

Detaylı

Isı Pompası Ve Kombi Isıtma Sistemleri Maliyet Analizlerinin Karşılaştırılması

Isı Pompası Ve Kombi Isıtma Sistemleri Maliyet Analizlerinin Karşılaştırılması Makie Tekolojileri Elektroik Derisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (39-47) Electroic Joural of Machie Techoloies Vol: 6, No: 2, 2009 (39-47) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastiralar.co e-issn:1304-4141 Makale

Detaylı

AES S KUTUSUNA BENZER 4-BİT GİRİŞE VE 4-BİT ÇIKIŞA SAHİP S KUTULARININ TASARIMI

AES S KUTUSUNA BENZER 4-BİT GİRİŞE VE 4-BİT ÇIKIŞA SAHİP S KUTULARININ TASARIMI S S KUTUSUN NZR -İT GİRİŞ V -İT ÇIKIŞ SHİP S KUTULRININ TSRIMI M. Tola SKLLI, rca ULUŞ, daç ŞHİN, ata ÜYÜKSRÇOĞLU ilisaar Mühedisliği ölüü, Mühedislik-Miarlık akültesi,traka Üiversitesi, dire e-posta:

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 2, 2012 237

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 2, 2012 237 Atatük Üiesitesi İktisadi e İdai Bilile Degisi Cilt: 6 Sayı: 0 7 AR-GE PROJELERİNİN SEÇİİNDE GRUP ARARINA DAYALI BULANI ARAR VERE YALAŞII Tuba YAICI AYAN ) Selçuk PERÇİN ) Özet: Güüüzde A-Ge poeleii seçii

Detaylı

Bulaık Bir Modelle Firaları Değerledire ve Optial Portföy Oluştura: Çieto Sektörüde Bir Uygulaa GİRİŞ Sürekli olarak değişe seraye piyasaları yatırıcı

Bulaık Bir Modelle Firaları Değerledire ve Optial Portföy Oluştura: Çieto Sektörüde Bir Uygulaa GİRİŞ Sürekli olarak değişe seraye piyasaları yatırıcı Mustafa Keal Üiversitesi Sosyal Bililer Estitüsü Dergisi Mustafa Keal Uiversity Joural of Social Scieces Istitute Yıl/Year: 009 Cilt/Volue: 6 Sayı/Issue: 78-50 BULANIK BİR MODELLE FİRMALARI DEĞERLENDİRME

Detaylı

DÖNEL PARABOLOİD ŞEKLİNDEKİ PARÇALARIN BSD FREZE TEZGAHLARINDA İMALATININ ARAŞTIRILMASI

DÖNEL PARABOLOİD ŞEKLİNDEKİ PARÇALARIN BSD FREZE TEZGAHLARINDA İMALATININ ARAŞTIRILMASI DEÜ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 89-97 Ocak 2002 DÖNEL PRBOLOİD ŞEKLİNDEKİ PRÇLRIN BSD FREE TEGHLRIND İMLTININ RŞTIRILMSI (THE INVESTIGTION OF MNUFCTURING OF WORK

Detaylı

PİPELİNE İŞLEMCiLERDEN OLUŞAN ÇOK işlemcili SİSTEMİN PERFORMANSI

PİPELİNE İŞLEMCiLERDEN OLUŞAN ÇOK işlemcili SİSTEMİN PERFORMANSI SAU Fe Bilileri Estitüsü Dergisi 3.Cilt 1.Sayı (1999) 4-7 PİPELİNE İŞLEMCiLERDEN OLUŞAN ÇOK işlemcili SİSTEMİN PERFORMANSI Aşkı DEMIRKOL * Mesut RAZBONYALI** *Sakarya Üiversitesi Mühedislik Fakültesi Bilgisayar

Detaylı

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VII. Ulusal Temiz Eerji Sempozyumu, UTES 008 7-9 Aralı 008, İstabul WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Seyit Ahmet AKDAĞ, Öder GÜLER İstabul Tei Üiversitesi, Eerji

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

HEMŞİRE ÇİZELGELEME PROBLEMİ VE HASTANEDE BİR UYGULAMA

HEMŞİRE ÇİZELGELEME PROBLEMİ VE HASTANEDE BİR UYGULAMA HEMŞİRE ÇİZELGELEME PROBLEMİ VE HASTANEDE BİR UYGULAMA Ere VARLI 1 ve Taer EREN 2* 1 Kırıkkale Üiversitesi Edüstri Mühedisliği Bölüü, ef.varli@gail.co 2 Kırıkkale Üiversitesi Edüstri Mühedisliği Bölüü,

Detaylı

Hayır açıkla alar ör ek olarak veril iştir. Evet. Ko u Başlığı. Soru lu Kişi Tarih. Kontrol Listesi

Hayır açıkla alar ör ek olarak veril iştir. Evet. Ko u Başlığı. Soru lu Kişi Tarih. Kontrol Listesi Ö)EL GÜVENLİK FAALİYETİNİN Uvaı: Adresi: DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ Kou Başlığı Ö)EL GÜVENLİK BÜROLARI VE Ö)EL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN Hİ)MET VERDİĞİ ALANLAR İÇİN GENEL DURUMLAR

Detaylı

AYRIK DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE GÜRÜLTÜ SÜZME

AYRIK DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE GÜRÜLTÜ SÜZME AYRIK DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE GÜRÜLTÜ SÜZME Fahri VATANSEVER 1 Ferudu UYSAL Adullah UZUN 3 1 Sakarya Üiversitesi, Tekik Eğitim Fakültesi, Elektroik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 54187 Esetepe Kampüsü/SAKARYA

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üverstes ühedslk Bller Ders, Clt 9, Sayı, 0, Sayfalar 6-6 Paukkale Üverstes ühedslk Bller Ders Paukkale Uversty Joural of Eeerg Sceces BULANIK KARAR VERE SİSTELERİNDE PARALEL HESAPLAA PARALLEL

Detaylı

Sigma 31, 128-140, 2013

Sigma 31, 128-140, 2013 Joural of Egieerig ad Natural Scieces Mühedislik ve Fe Bilimleri Dergisi Research Article / Araştırma Makalesi FUZZY CRITICAL PATH ANALYSIS Sigma 31, 128-140, 2013 Ömer ATLI 1, Cegiz KAHRAMAN 2 1 Hava

Detaylı

KÖKLÜ İFADELER. = a denklemini sağlayan x sayısına a nın n inci. Tanım: n pozitif doğal sayı olmak üzere kuvvetten kökü denir.

KÖKLÜ İFADELER. = a denklemini sağlayan x sayısına a nın n inci. Tanım: n pozitif doğal sayı olmak üzere kuvvetten kökü denir. 1 Taı: pozitif doğal saı olak üzere kuvvette kökü deir. KÖKLÜ İFADELER = a dekleii sağlaa saısıa a ı ici = a dekleide = a, tek ise a 0 ; = ± a, çift ise Uarı: = ise, a = a olarak gösterilir. a ifadesie

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı 18 22 Nisa 2011, Akara ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

Detaylı

DİJİTAL ORTOFOTO HARİTALARDA KONUM DOĞRULUĞU VE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI. Ömer MUTLUOĞLU 1, Ayhan CEYLAN 2

DİJİTAL ORTOFOTO HARİTALARDA KONUM DOĞRULUĞU VE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI. Ömer MUTLUOĞLU 1, Ayhan CEYLAN 2 S.Ü. Müh.-Mi. Fak. Derg., c.20, s.1, 2005 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.20, n.1, 2005 DİJİTAL ORTOFOTO HARİTALARDA KONUM DOĞRULUĞU VE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI Öer MUTLUOĞLU 1, Ayhan CEYLAN 2 1 S.Ü. Teknik

Detaylı

Bulanık Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi

Bulanık Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi Muhasebe ve Fiasa Dergisi Nisa/206 Bulaık Sürece Dayalı Faaliyet Tabalı Maliyetlee Sistei Muhsi ÇLİK ÖZT Faaliyet tabalı aliyet tasarıları aalizde ve değişkeleri tahiide hatalara büyük ölçüde duyarlı değildir.

Detaylı

DAĞITIM PROBLEMİNİN OPTİMALLİK KOŞULLARININ İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF OPTIMALITY CONDITIONS OF THE TRANSPORTATION PROBLEM)

DAĞITIM PROBLEMİNİN OPTİMALLİK KOŞULLARININ İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF OPTIMALITY CONDITIONS OF THE TRANSPORTATION PROBLEM) DEÜ ÜHEDİSİK FAKÜESİ FE ÜHEDİSİK DERGİSİ Cilt: Sayı: sh. 7 ayıs DAĞII PROEİİ OPİAİK KOŞUARII İCEEESİ ÖZE/ASRAC (IVESIGAIO OF OPIAIY CODIIOS OF HE RASPORAIO PROE) Süleya ŞAFAK* u çalışada, çıkış varışlı

Detaylı

NETCAD e-bldy Bilgiye Dayalı Yerel Yönetim

NETCAD e-bldy Bilgiye Dayalı Yerel Yönetim NETCAD e-bldy Bilgiye Dayalı Yerel Yöetim Firma taıtımı NETCAD ; Ulusal CAD & GIS Çözümleri A.Ş. tarafıda 1989 yılıda geliştirilmeye başlamış, 20 yılı aşkı süredir kamu ve özel sektör ihtiyaçlarıı karşılaya,

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE KREDİ DERECELENDİRME ANALİZİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE KREDİ DERECELENDİRME ANALİZİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE KREDİ DERECELENDİRME ANALİZİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ Doç. Dr. Göktuğ Cek AKKAYA Dokuz Eylül Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü cek.akkaya@deu.edu.tr

Detaylı

SONLU ELEMANLAR TEKNİĞİYLE ELDE EDİLEN AKILLI KİRİŞ

SONLU ELEMANLAR TEKNİĞİYLE ELDE EDİLEN AKILLI KİRİŞ SONLU ELEMANLAR EKNİĞİYLE ELDE EDİLEN AKILLI KİRİŞ MODELİNİN HASSASİYEİNİN İYİLEŞİRİLMESİ arkan Çalışkan 1 Volkan Nalbantoğlu 2 Deet Ülker 1 Yavuz Yaan 1 tarkan@ae.etu.edu.tr vnalbant@geo.aselsan.co dulker@ae.etu.edu.tr

Detaylı

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altı Sigma Yalı Koferasları (9- Mayıs 8) KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Serka ATAK Evre DİREN Çiğdem CİHANGİR Murat Caer TESTİK ÖZET Ürü ve hizmet kalitesii

Detaylı

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Bller Dergs Yıl:7 Sayı:4 Güz 2008/2 s.5-34 BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE Aadolu Üiversitesi Bili ve Tekoloji Dergisi A-Uygulaalı Bililer ve Mühedislik Aadolu Uiversity Joural of Sciece ad Techology A- Applied Scieces ad Egieerig Cilt: 15 Sayı: 2-2014 Sayfa: 105-112 ARAŞTIRMA

Detaylı

6. BÖLÜM VEKTÖR UZAYI VEKTÖR UZAYI VEKTÖR UZAYLARI

6. BÖLÜM VEKTÖR UZAYI VEKTÖR UZAYI VEKTÖR UZAYLARI 6. BÖLÜM VEKTÖR LARI -BOYUTLU (ÖKLİT) I Taım: Eğer pozitif bir tam sayı ise sıralı -sayı, gerçel sayılar kümesideki adet sayıı (a 1, a 2,, a ) bir dizisidir. Tüm sıralı -sayılarıı kümesi -boyutlu uzay

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, Güz 2008

Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, Güz 2008 Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, Güz 2008 Aalitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Yötemiyle Tedarikçi Seçimii Etkileye Faktörleri Öem Düzeylerii Belirlemesi: Otel İşletmeleride Bir Araştırma Lütfi ATAY*

Detaylı

PROJE RAPORU. PROJENİN ADI: Karmaşık Sayıların n. Dereceden Kökler Toplamı ve Trigonometrik Yansımaları

PROJE RAPORU. PROJENİN ADI: Karmaşık Sayıların n. Dereceden Kökler Toplamı ve Trigonometrik Yansımaları PROJE RAPORU PROJENİN ADI: Karmaşık Sayıları. Derecede Kökler Toplamı ve Trigoometrik Yasımaları PROJENİN AMACI: Karmaşık sayıı karekökleri toplamı sıfırdır. Peki. derecede kök toplamı içi de geçerli miydi?

Detaylı

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS Niğde Üiversitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı -, (00), 7- GPS SONUÇLARININ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME Meti SOYCAN* Yıldız Tekik Üiversitesi, İşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühedisliği

Detaylı

Matrislerin Hadamard Çarpımı Üzerine *

Matrislerin Hadamard Çarpımı Üzerine * S Ü Fe Fa Fe Derg Sayı 37 (011) 9-14, KONYA Matrisleri Hadaard Çarpıı Üzerie * İ. Halil GÜMÜŞ, Necati AŞKARA Selçu Üiversitesi, Fe Faültesi, Mateati Bölüü, Koya Özet: Bu çalışada lieer cebirde öeli bir

Detaylı

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6.

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6. Problemler 3 i Çözümleri Problemler 3 i Çözümleri Aşağıdaki özellikleri kaıtlamaızı ve buu yaıda daha fazla soyut kaıt vermeizi isteyeceğiz. h.h. eşitliğii ölçümü sıfır ola bir kümei tümleyei üzeride eşit

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstabul Ticaret Üiversitesi, 5-7 Kasım 005 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM Mustafa ÜNÜVAR Dokuz Eylül Üiversitesi Özet Firmaları karşı karşıya

Detaylı

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity Cilt 27, No 4, 795-806, 2012 Vol 27, No 4, 795-806, 2012 MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüü EEM 316 Haberleşe I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU 3.1 Aaçlar 1. Genlik (AM) odülasyon prensiplerinin anlaşılası 2. Genlik (AM) sinyalinin

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ 4. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE GETİRİ ÇEŞİTLERİ Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Paraı Zama Değeri Paraı Zama Değeri Yatırım

Detaylı

REGRESYON DENKLEMİNİN HESAPLANMASI Basit Doğrusal Regresyon Basit doğrusal regresyon modeli: .. + n gözlem için matris gösterimi,. olarak verilir.

REGRESYON DENKLEMİNİN HESAPLANMASI Basit Doğrusal Regresyon Basit doğrusal regresyon modeli: .. + n gözlem için matris gösterimi,. olarak verilir. 203-204 Bahar REGRESYON DENKLEMİNİN HESAPLANMASI Basit Doğrusal Regresyo Basit doğrusal regresyo modeli: y i = β 0 + β x i + ε i Modeli matris gösterimi, y i = [ x i ] β 0 β + ε i şeklidedir. x y 2 gözlem

Detaylı

BİYOCAĞRAFYA TABANLI OPTİMİZASYON METODU KULLANARAK ASENKRON MOTOR PARAMETRE TAHMİNİ

BİYOCAĞRAFYA TABANLI OPTİMİZASYON METODU KULLANARAK ASENKRON MOTOR PARAMETRE TAHMİNİ İleri Teknoloji Bilileri Dergisi Cilt, Sayı, 46-54, 03 Journal of Advanced Technology Sciences Vol, No, 46-54, 03 BİYOCAĞRAFYA TABANLI OPTİMİZASYON METODU KULLANARAK ASENKRON MOTOR PARAMETRE TAHMİNİ Bilal

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012 tarihli ve 28512

Detaylı

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, o:, 0 7-6 Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, o:, 0 7-6 TEKOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-i:04-44 Makale Article AII

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi ENERGY COST IN GEOTHERMAL POWER PLANTS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi ENERGY COST IN GEOTHERMAL POWER PLANTS Joural of Egieerig ad Natural Scieces Mühedislik ve Fe Bilimleri Dergisi Sigma 2005/2 ENERGY COST IN GEOTHERMAL POWER PLANTS Ahmet DAĞDAŞ* Yıldız Tekik Üiversitesi, Makia Fakültesi, Makia Mühedisliği Bölümü,

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ. Ziya DEMİRKOL 1 Mehmet ÇUNKAŞ 2

AFYONKARAHİSAR İLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ. Ziya DEMİRKOL 1 Mehmet ÇUNKAŞ 2 S.Ü. Müh. Bilim ve Tek. Derg., c.2, s.1, 2014 Selcuk Uiv. J. Eg. Sci. Tech., v.2,.1, 2014 ISSN: 2147-9364 (Elektroik) AFYONKARAHİSAR İLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ Ziya DEMİRKOL 1 Mehmet ÇUNKAŞ 2

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferasiyel Deklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulumak veya kullaım koşulları hakkıda bilgi içi http://ocw.mit.edu/terms web sitesii ziyaret ediiz.

Detaylı

Türkiye de elektrik üretimi için enerji kaynaklarının etkinliğinin değerlendirilmesi

Türkiye de elektrik üretimi için enerji kaynaklarının etkinliğinin değerlendirilmesi itüdergisi/d mühedislik Cilt:7, Sayı:5, 55-66 Ekim 28 Türkiye de elektrik üretimi içi eei kayaklarıı etkiliğii değerledirilmesi Tamer ÖZYİĞİT *,. Nahit SEASAN, E. Ertuğrul KASAK İTÜ Fe Bilimleri Estitüsü,

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences Sakarya Üniversitesi için rüzgâr enerjisi potansiyel belirlee çalışası Study to deterine wind energy

Detaylı

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri 6. Ders Tahmi Edici Elde Etme Yötemleri Öceki derslerde ve ödevlerde U(0; ) ; = (0; ) da¼g l m da, da¼g l m üst s r ola parametresi içi tahmi edici olarak : s ra istatisti¼gi ve öreklem ortalamas heme

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

www.kariyerakademi.com.tr

www.kariyerakademi.com.tr T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

1/ 8 APARTMAN/BİNA/SİTE DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ. Hayır. Evet

1/ 8 APARTMAN/BİNA/SİTE DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ. Hayır. Evet APARTMAN/BİNA/SİTE Uvaı: Adresi: DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ Kou Başlığı GENEL Biaı iç ve dış zeileri ia girişi, katlar, erdiveler vs. kaya veya düşeyi öleyeek şekilde uygu alzee

Detaylı

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY Süleyma Demirel Üiversitesi Vizyoer Dergisi Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Visioary İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA ÖZET Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDAMAR 1 İstatistiksel kalite kotrol

Detaylı

www.kariyerakademi.com.tr

www.kariyerakademi.com.tr T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü PEM ipi Yakıt Hüresi Sisteinde Kullanılan Kopresör Modelinin Adaptif Denetleyii ile Kontrolü Yavuz Eren, Levent Uun, Haluk Görgün, İbrahi Beklan Küçükdeiral, Galip Cansever Elektrik Mühendisliği Bölüü

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İÇİN YENİ BİR MODEL: ARAÇ VE HİZMET ROTALAMA PROBLEMİ (AHRP) VE AMPİRİK UYGULAMASI A NEW MODEL FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Detaylı

www.kariyerakademi.com.tr

www.kariyerakademi.com.tr T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

ANP VE DEMATEL YÖNTEMLERİ İLE PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİNE BÜTÜNLEŞİK BİR YAKLAŞIM

ANP VE DEMATEL YÖNTEMLERİ İLE PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİNE BÜTÜNLEŞİK BİR YAKLAŞIM Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eg. Arch. Gazi Uiv. Cilt 25, No 4, 905-93, 200 Vol 25, No 4, 905-93, 200 ANP VE DEMATEL YÖNTEMLERİ İLE PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİNE BÜTÜNLEŞİK BİR YAKLAŞIM Erdem AKSAKAL

Detaylı

HARDY-CROSS METODU VE UYGULANMASI

HARDY-CROSS METODU VE UYGULANMASI HRY-ROSS MTOU V UYGUNMSI ğ şebekelerde debi bir oktaya çeşitli yollarda gelebildiği içi, şebekei er agi bir borusua suyu agi yolda geldiğii ilk bakışta söyleyebilmek geellikle mümkü değildir. Çözümleme

Detaylı

SIRA-BAĞIMLI HAZIRLIK ZAMANLI İKİ ÖLÇÜTLÜ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: TOPLAM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME. Tamer EREN a,*, Ertan GÜNER b ÖZET

SIRA-BAĞIMLI HAZIRLIK ZAMANLI İKİ ÖLÇÜTLÜ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: TOPLAM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME. Tamer EREN a,*, Ertan GÜNER b ÖZET Erciyes Üiversitesi Fe Bilimleri Estitüsü Dergisi 23 (1-2) 95-105 (2007) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 SIRA-BAĞIMLI HAZIRLIK ZAMANLI İKİ ÖLÇÜTLÜ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: TOPLAM TAMAMLANMA ZAMANI

Detaylı

İZMİR İLİNDEKİ ELLİ YATAKLI BİR OTEL İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK İNCELENMESİ

İZMİR İLİNDEKİ ELLİ YATAKLI BİR OTEL İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK İNCELENMESİ _ 163 İZMİR İLİNDEKİ ELLİ YATAKLI BİR OTEL İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK İNCELENMESİ Emi Fuad KENT İbrahim Necmi KAPTAN ÖZET Bu çalışmada güeş eerjisi destekli

Detaylı

1/ 8 KUAFÖR/ BERBER/ GÜ)ELLİK SALONU DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ. Hayır. Evet

1/ 8 KUAFÖR/ BERBER/ GÜ)ELLİK SALONU DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ. Hayır. Evet KUAFÖR/ BERBER/ GÜ)ELLİK SALONU Uvaı: Adresi: DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ Kou Başlığı )ei kaya veya düşeyi öleyeek şekilde uygu alzee ile kaplaıştır ve iç ve dış zeiler salo girişi,

Detaylı

Diziler ve Seriler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV

Diziler ve Seriler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV Diziler ve Seriler Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 7 Amaçlar Bu üiteyi çalıştıkta sora; dizi kavramıı taıyacak, dizileri yakısaklığıı araştırabilecek, sosuz toplamı alamıı bilecek, serileri yakısaklığıı

Detaylı

Uşak İlinde Buğday Üreticilerinin Olası Kuraklık Sigortasını Benimsemesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi

Uşak İlinde Buğday Üreticilerinin Olası Kuraklık Sigortasını Benimsemesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi Uşak İlide Buğday Üreticilerii Olası Kuraklık Sigortasıı Beiseeside Etkili Ola Faktörleri Aalizi Zakiyeh Naseri 1 Gaze Saer 2 1 E.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarı Ekooisi Doktora Prograı, 35100 Borova İzir, zakieh

Detaylı

Ormanların Toprak Koruma ve Su Üretimi Fonksiyonlarının Odun Üretimi İle Birlikte Planlanması (Karanlıkdere Orman Planlama Birimi Örneği)

Ormanların Toprak Koruma ve Su Üretimi Fonksiyonlarının Odun Üretimi İle Birlikte Planlanması (Karanlıkdere Orman Planlama Birimi Örneği) KSÜ Fe ve Mühedisli Dergisi 8()-2005 65 KSU Joural of Sciece ad Egieerig 8()-2005 Oraları Topra Korua ve Su Üretii Fosiyolarıı Odu Üretii İle Birlite Plalaası (Karalıdere Ora Plalaa Birii Öreği) Sedat

Detaylı

Dijital Fotogrametride Alana Dayalı Görüntü Eşleme Yöntemleri

Dijital Fotogrametride Alana Dayalı Görüntü Eşleme Yöntemleri Harita Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt:, No: 3, 9 (-33) Electroic Joural of Map Techologies Vol:, No: 3, 9 (-33) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:39-3983 Makale (Article)

Detaylı

ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ

ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı, 3 97 ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ Yalçı KARAGÖZ Cumhuriyet Üiversitesi

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ALIMI AKADEMİK BECERİ SINAVI ÇÖZÜMLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ALIMI AKADEMİK BECERİ SINAVI ÇÖZÜMLERİ MTEMTİK ÖĞRETMENİ LIMI KDEMİK EERİ SINVI ÇÖZÜMLERİ SÜLEYMNİYE EĞİTİM KURUMLRI MTEMTİK ÖĞRETMENİ LIMI KDEMİK EERİ SINVI ÇÖZÜMLERİ SORULR. li ile etül ü de içide buluduğu 4 erkek ve 6 bayada oluşa bir grupta

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üiversitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, 2013, Sayfalar 76-80 Pamukkale Üiversitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi Pamukkale Uiversity Joural of Egieerig Scieces TEK MAKİNELİ

Detaylı

AÇIK SU PERVANE DENEYLERİ

AÇIK SU PERVANE DENEYLERİ AÇI SU PERNE ENEYLERİ Pervaeleri çalışa kapaitelerii tepiti aacıyla pervae deeyleri erçekleştirilir. Gerçek pervaei itei, trku ibi özellikleri bu deeyleride yararlaılarak tahi edileye çalışılır. Gei direci

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üiversitesi Mühedislik Bilileri Dergisi Paukkale Uiversity Joural of Egieerig Scieces Paylaştırılış etropi kavraıı kuraklık ölçütü olarak kullaılabilirliği Applicability of apportioet etropy as

Detaylı

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ FİER RAGG IZGARA TAANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ Lale KARAMAN 1 N. Özlem ÜNVERDİ Elektroik ve Haberleşme Mühedisliği ölümü Elektrik-Elektroik Fakültesi Yıldız Tekik Üiversitesi, 34349, eşiktaş, İstabul 1

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ Gündüz GÜRHAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilileri ve Teknolojisi Enstitüsü İnciraltı/İzir E-Posta:gunduz.gurhan@deu.edu.tr

Detaylı

GPS AĞLARINDA DUYARLIK VE GÜVEN OPTĐMĐZASYONU. Orhan KURT * Haluk KONAK ** Aslan DĐLAVER *** ÖZET

GPS AĞLARINDA DUYARLIK VE GÜVEN OPTĐMĐZASYONU. Orhan KURT * Haluk KONAK ** Aslan DĐLAVER *** ÖZET GS ğlarında Duyarlık ve Güven Optiizasyonu, 7.ürkiye Harita ilisel ve eknik Kurultayı, s.135, nkara, 1999. 1 / 18 GS ĞLRIND DURLIK VE GÜVEN OĐMĐSONU Orhan KUR * Haluk KONK ** slan DĐLVER *** ÖE Jeodezik

Detaylı

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+...

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+... MC formülüü doğruluğuu tümevarım ilkesi ile gösterelim. www.matematikclub.com, 00 Cebir Notları Gökha DEMĐR, gdemir@yahoo.com.tr Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri Tümevarım Metodu : Matematikte kulladığımız

Detaylı

T y t / T. t tj j. y a x 0

T y t / T. t tj j. y a x 0 İstabul Üiversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istabul Uiversity Joural of the School of Busiess Admiistratio Cilt/Vol:39, Sayı/No:2, 2, 359-369 ISSN: 33-732 www.ifdergisi.org 2 Portföy optimizasyouda SVFM

Detaylı