Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı"

Transkript

1 TAF Preventve Medcne Bulletn, 2009: 81 Araştırma/Research Artcle TAF Prev Med Bull 2009; 81:59-68 Coğraf Blg Sstemlernn Neonatal Tetanozun Dağılımının Belrlenmesnde Kullanımı [Usng Geographc Informaton Systems to Determnaton of The Dstrbuton of Neonatal Tetanus] ÖZET AMAÇ: Bu araştırmada coğraf blg sstemlernn bünyesnde bulunan mekânsal analz yöntemlernn kullanılmasıyla, Türkye de neonatal tetanoza lşkn statstkî olarak anlamlı bölgesel br kümelenmenn olup olmadığının belrlenmes amaçlanmıştır. YÖNTEM: Çalışmanın analzlernde T.C. Sağlık Bakanlığının yılları arasındak kayıtlı neonatal tetanoz vakalarına at verler le yıllarına at Türkye İstatstk Kurumu nun demografk verler kullanılmıştır. İlk olarak, l bazında morbdte ve mortalte değerlernde bölgesel br eğlm olup olmadığı farklı ağırlık matrslernn kullanımıyla test edlmştr. İknc olarak, global ve lokal mekansal oto-korelasyon yöntemler uygulanarak llerde neonatal tetanoz vakalarına lşkn kümelenme olup olmadığı ncelenmştr. BULGULAR: Global mekansal oto-korelasyon ndeksler neonatal tetanoza at statstk açıdan anlamlı br kümelenmenn varlığına şaret etmştr Moran s I: 0.030, p<0.05. Toplam 658 neonatal tetanoz vakası le gerçekleştrlen mekansal oran eğlm analzler le Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerne doğru br trend olduğu belrlenmştr. Yne lokal mekansal oto-korelasyon yöntemler kullanılarak gerçekleştrlen analzlerde Türkye de bu hastalığın özellkle belrl bölgelerde statstk açıdan anlamlı olarak kümelendğ saptanmıştır. SONUÇ: Neonatal tetanozun özellkle belrlenen bölgelerde öneml br halk sağlığı sorunu olduğunu, dolayısıyla hastalığın önlenmesnde koruyucu önlemlern alınması çn bu bölgelern öncelkl bölge olarak belrlenmes gerektğn göstermektedr. Bu çalışma aynı zamanda coğraf blg sstemlernn ve bu sstemlern çatısı altında gerçekleştrlen mekânsal analz ve statstk yöntemlernn hastalık hızının yüksek olduğu yerler belrlemede ve hastalıkların epdemyolosn anlamada öneml katkılar sağlayacağını da göstermektedr. SUMMARY AIM: Ths study amed to explore the dstrbuton of neonatal tetanus between provnces of Turkey wth the ad of geographc nformaton systems and spatal analyses and to dentfy nfecton cluster areas. METHODS: Analyses performed to report neonatal tetanus cases that recorded by the Mnstry of Health belong to perod and to the demographc data belong to perod recorded by Turksh Statstcal Insttute. Frstly, to detect global varatons and trends n the values of smoothed rates over the neghborng provnces, spatal rate smoothng based on spatal movng areas technque s performed by usng dfferent weght matrces. Secondly, global and local spatal autocorrelaton analyses are performed whether the cases of neonatal tetanus show clusterng. RESULTS: Analyses showed that neonatal tetanus cases are not spatally random and form clusters n the country Moran s I: 0.030, p<0.05. Spatal rate smoothng analyss that s performed by usng 658 cases showed a sgnfcant trend towards to the Southeast and East Anatolan regon. Local spatal autocorrelaton analyses determned sgnfcantly some specfc provnces as clusters. CONCLUSION: Ths study shows that neonatal tetanus s a serous publc health concern n the some regon of Turkey, and that regons should have a prorty to mplement precautonary measures. It also shows that geographc nformaton systems, spatal analyses and statstcs can contrbute to understandng epdemology of dseases and dentfyng hgh rate dsease locatons. Saffet Erdoğan 1, Reha Demrel 2, İbrahm Tryakoğlu 1. 1 AKÜ Mühendslk Fakültes, Jeodez ve Fotogrametr Mühendslğ Bölümü, 2 AKÜ Tıp Fakültes, Halk sağlığı AD, Afyonkarahsar. Anahtar Kelmeler: Coğraf Blg Sstem, Epdemyolo, Neonatal Tetanoz. Key words: Geographc Informaton System, Epdemology, Neonatal Tetanus. Sorumlu yazar/ Correspondng author: Reha Demrel AKÜ Tıp Fakültes, Halk Sağlığı AD, Afyonkarahsar, Türkye. GİRİŞ Epdemyolode hastalıkların dağılımına at hartalar öneml br rol oynamaktadır. Bu hartalar öncelkl alanların belrlenmes, hastalığın etk alanının coğraf dağılımının belrlenmes, hastalık sebeb hakkındak hpotezlern formülüzasyonu, hastalığın zlenmes, coğraf çeştllkler çn gerekl rsklern değerlendrlmes gb brçok amaç çn kullanılablr 1. Halk sağlığına yönelk coğraf analz uygulamaları 1854 de John Snow un Londra da kolera salgını üzerne yaptığı çalışmaya kadar dayanmaktadır. Sağlık hzmetler ve epdemyoloye yönelk coğrafyanın kullanılmasının mantığı hastalık 59

2 TAF Preventve Medcne Bulletn, 2009: 81 dağılımının brbrne benzeyen ve benzemeyen faktörlernn değerlendrlmesnden türetlmştr 2,3. Son otuz yıldır blg teknololernn gelşm, mekânsal desen belrlemeye yönelk çalışmalar çn öneml kolaylıklar sağlamıştır. Bu yüzden coğraf blg sstemler CBS halk sağlığı ve epdemyolo araştırmalarında da sıklıkla kullanılmaya başlamıştır lı yıllardan bu yana CBS yazılımlarında yaşanan ucuzlama ve kullanıcı dostu ara yüzlern gelşmes sayesnde mekânsal vernn görselleştrlmes, yönetm ve de mekânsal analzlern kullanımı, kolaylaşmış ve mekânsal analz yöntemlern çeren CBS yazılımlarına olan lg de gttkçe artmıştır 4. Yaşamın lk ayı çersnde görülen, genellkle bebek 3-14 günlükken karakterze olarak artan huzursuzluk/rahatsızlık ve beslenme güçlüğü le başlayan, Clostrdum tetan baslnn neden olduğu enfeksyon neonatal tetanoz olarak adlandırılır 5, 6. Neonatal tetanozun gelşmekte olan ülkelerde en sık görülen tetanoz türüdür ve önleneblr yen doğan ölümlernn başlıca nedenler arasında yer almaktadır 7. Hastalık genellkle doğum sırasında ya da doğumu takben, göbek kordonunun sterl olmayan koşullarda keslmes, kapatılması ya da bakımının yapılması sonucunda oluşmaktadır. Fataltes %50-90 arasında değşmektedr 8, 9. Dolayısıyla doğumların krl ortamlarda, eğtmsz kşlerce yapıldığı ve tetanoza karşı bağışıklamanın yetersz olduğu ülkelerde öneml br halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü verlerne göre her yıl dünyada 450,000 yendoğan, neonatal tetanoza ve 40,000 anne maternal tetanoza bağlı olarak ölmekte, dünyada neonatal tetanoz ölümler, tüm neonatal ölümlern %14 ünden sorumlu tutulmakta ayrıca neonatal tetanoz vakalarının %5 nden azının bldrldğn tahmn etmektedr 8,10. Neonatal tetanoz UNICEF, UNFPA ve WHO gb kuruluşlar tarafından elmnasyonu hedeflenen hastalıklardandır 11. WHO 2007 yılı aralık ayında dünyada halen 47 ülkede hastalığın olduğunu belrtmektedr 12. Enfeksyon oluşumunu önlemek çn gebe kadınların tetanoz toksod aşısı le aşılanması ve tüm gebe kadınlar çn sterl doğum koşullarının sağlanması gerekmektedr 13. Gebe kadının aşılanması le plesanta plasenta yolu le bebekte bebek de hastalığa karşı korunmuş olmaktadır 14. Bu araştırmada; coğraf blg sstemlernn bünyesnde bulunan mekânsal analz yöntemlernn kullanılmasıyla, Türkye de neonatal tetanoza lşkn dağılımın ve bölgesel br kümelenmenn olupolmadığının belrlenmes amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Bu çalışmada Sağlık Bakanlığı yıllarına at llere göre neonatal tetanoz verler analz edlmştr 15. Türkye statstk kurumundan İstatstk Kurumu ndan yıllık nüfus artışı ve 0-1 yaş grupları çn nüfus popülasyonu tahmnler elde edlmştr 16. Çalışmada bu verlern analznde ve görselleştrlmelernde çn üç farklı yazılım kullanılmıştır. Bunlar, ESRI tarafından gelştrlen Arc GIS 9.3, Illnos ünverstes Ünverstes Sosyal Blmler Merkeznden Luc Anseln tarafından gelştrlen GeoDa I ve Terraseer şrket tarafından gelştrlen Clusterseer yazılımlarıdır. Vaka sayıları ve yıl ortası popülasyon tahmn verler kullanılarak yılları çn toplam 11 yıllık l bazında neonatal tetanozu morbdte oranları hesaplanmıştır. İller arasındak mekânsal lşky modellemek çn farlı farklı ağırlık matrsler kullanılarak denemeler yapılmıştır. Ağırlık matrsler W alansal brmler arasında mekânsal bağlantıyı modellemede kullanılan temel araçtır. Bçmsel olarak her alan W ağırlık matrsnde br takım komşu alanlarla bağlantılıdır. W ağırlık matrsn oluşturmak çn değşk metotlar vardır. Bunların başlıcaları, komşuluk krter kullanılarak oluşturulan matrslerdr k bast sınır paylaşımından başlayıp brnc knc ve üçüncü derece komşulukları da göz önüne alan matrslerdr. Dğer bazı teknkler se mesafe krterlerne dayalı teknklerdr 17. Bu çalışmada W ağırlık matrsn elde etmek çn 3 farklı metot kullanıldı. Brnc ve knc matrsler en yakın 6-12 komşu le yakınlık krterne dayalı olarak bçmlendrld. Bu değerler en yakın 6-12 komşunun ağırlık merkezlernn mesafelerne göre hesaplandı. Üçüncü matrs se genel mesafenn ters krterne göre bçmlendrld. Ayrıca bu çalışmada amprk Amprk Bayes AB yumuşatma teknğ kullanıldı ve ham morbdte oranları çn yumuşatılmış değerler hesaplandı. Metodolok detaylar ve AB metodunun daha fazla açıklaması çn Anseln 2006 ya bakılablr 17. Ver yumuşatmadan sonra mekânsal ver analzlernn araştırılması çn mekânsal kayan alan kavramına dayalı br mekânsal yumuşatma analz yapılmıştır. Mekânsal yumuşatma oranı metodu morbdte verlerndek global değşm ve eğlmlern vurgulamaya yönelk olarak kullanılmıştır. Mekânsal lşky ortaya koymak amacıyla üç farklı ağırlık matrs le Moran I and Geary C değerler hesaplanmıştır. Moran ın I ndeksnn olası değerlernn aralığı -1 le +1 arasıdır. Poztf değerler 60

3 TAF Preventve Medcne Bulletn, 2009: 81 benzer değerlern mekânsal kümelenmesn, negatf değerler se farklı değerlern kümelenmesn gösterr. C nn olası değer aralığı, 2 katı br üst sınır olmamasına rağmen, 0-2 dr. C nn sıfıra yakın olmasının anlamı, benzer değerlern dağılımının kümelendğn, aksne C nn değernn 2 olmasının anlamı se farklı değerlern dağılımının yayıldığıdır. Moran ın I ve Geary n C ndeksnn her ksnn de statstksel olarak anlamlılığı normal dağılım formüller ya da benzetm teknkleryle belrleneblmektedr. Metotların anlamlılığını belrlemeye yönelk kullanılan sıfır hpotez obenn aldığı değern mekana bağlı olmadığını kabul eder, aks durumda da mekana bağlı kabul edlr 18. Sonuçların önemnn test edldğ Z statstksel durum değernn matematksel formüller aşağıda gösterlmştr. Burada Co ve Io gözlenen değerler, Ce ve Ie beklenen değerler ve SD varyansın kareköküdür 19. Z c co c SD c E E Z I IO I SD Moran I ve Geary C metotları yüksek ya da düşük değerlern kümelenmesn gösterr. Fakat bu metotlar bu durumları brbrnden ayırt edemez. Bundan dolayı genel G statstk ndeks düşük ya da yüksek değerlern kümelenmesnn anlaşılmasında sıklıkla kullanılır. G statstk büyük değer beklenen G statstk değernden daha büyükse yüksek değerlern kümelenmesne, tersne küçük G statstk değer düşük değerlern kümelenmesne şaret etmektedr. Gözlemlenen ve beklenen G ndeksler le z değernn matematksel formüller aşağıda verlmştr 19. G d w G d O Z G d SD G E d n G d I E G d W n E 1 E Global mekânsal ver ndeksler statstksel olarak anlamlı br kümelenmenn varlığına şaret etmelerne rağmen kümelenmenn yerlern gösteremezler. Mekânsal kümelenmey belrleme verlerdek her br alansal brm çn Moran I, Geary C ve genel G statstk ndekslernn lokal versyonlarını hesaplamakla mümkün olablr. Bu çalışmada lokal Moran I ve G* statstksel ndeksler hastalığın kümelendğ yerler belrlemek çn kullanılmıştır. Lokal Moran I değer brbrne benzer ve benzer olmayan değşkenlern oluşturduğu kümelenmelern araştırılması çn kullanılır. İstatstksel olarak yüksek br I değer lgl alanın etrafındak alanlarında yüksek ya da düşük değerlerle kümelenme oluşturduğunu, düşük I değer se brbrne benzemeyen değerlern oluşturduğu kümelenmey göstermektedr. Z değer de I değernn statstksel anlamlılığını gösterr. Lokal Moran I ve Z değernn formüller aşağıda gösterlmştr 19. I W 2 S Z I I Var E I I Bölgeye lşkn oluşturulan tematk hartalar statstksel olarak anlamlı kümelemeye sahp yerlern gösterm çn en öneml araçlardan brdr. İknc olarak lokal G* ndeks global mekânsal otokorelasyon metotlarıyla belrlenemeyen bölgesel bağımlılıkları belrlemede kullanılmıştır. Genellkle sıcak ya da soğuk alanların belrlenmesnde kullanılmaktadır. Yüksek br G* değer yüksek değerlere sahp alanların kümelendğn, düşük değerl G* değer de, düşük değerl alanların kümelendğne şaret eder. W matrs ağırlık matrsler olmak üzere G* ve z statstklernn matematksel formüller aşağıda gösterlmektedr 19. G Z * G d * İ G * İ W Var E d G G * İ * İ 61

4 TAF Preventve Medcne Bulletn, 2009: 81 BULGULAR Araştırmada yılları arası toplam 658 yendoğan tetanozu ve 305 yendoğan tetanozu mortalte vakası analz edlmştr. Şekl 1 de morbdte ve mortalte değerler gösterlmştr 20. Neonatal tetanozun morbdte-mortaltesnde lk olarak 1992 l yıllarda azalma, bunu zleyen üç yılda artış ve 1995 yılından sonrada tekrar azalma olduğu görülmektedr. Bundan sonrak mekânsal analzlerde se yılları arası toplam 334 neonatal tetanoz ve neonatal tetanozdan 181 mortalte vakası analz edlmştr. İl dağılımlarına dayalı olarak vaka sayılarına dayanılarak ham morbdte oranları, amprk Bayes teknğ kullanılarak yumuşatılmış morbdte oranları hesaplanmış ve Şekl 2 de gösterlmştr. Oran analzlernde sıklıkla kullanılan dğer br kavram olan standardze edlmş morbdte ve mortalte oranları, gözlemlenen morbdte ve mortalte oranlarının ulusal br standarda dönüştürülmes şlemdr. Aşan rsk oranı se gözlemlenen oranların standart orana olan oranıdır. Bu rsk ortalaması ortalama l oranı olmamakla beraber toplam vakaların toplam rsk altındak nsanlara oranıdır. Mortalte ve morbdtenn aşan rsk oranlarını gösteren tematk hartaları da Şekl 3 de gösterlmştr. Her br harta dağılımı en y şeklde yansıtması çn persantl sınıflandırma metoduna göre sınıflandırılmıştır. Neonatal tetanoz morbdtes çn Osmanye, Şanlıurfa, Dyarbakır ve Iğdır ller rskn dördü aştığı ller olarak görülmektedr. Bundan sonra tanımlayıcı statstklerden kutu grafğ analzler yapılmış ve sonucunda standart sapmanın 3 katını aşan Aksaray, Svas, Kocael, Karaman, Şanlıurfa, Ardahan, Kars ve Osmanye ller mortalte oranları açısından, Gazantep, Osmanye, Erzurum, Ardahan, Iğdır, Şanlıurfa ve Dyarbakır morbdte oranları açısından probleml ller olarak belrlenmştr. Kutu grafğ analzler sonuçları neonatal tetanozunun dağılımın genel yapısını belrlemede ve hastalığın yüksek oranlı llernn belrlenmesnde kullanışlı olmasına rağmen neonatal tetanozunun anlamlı mekânsal kümelenmesn belrlemede kısıtlı kalmaktadır. 5,00 25,00 4,50 4,00 20,00 Morbdte ,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 15,00 10,00 5,00 Mortalte ,50 0, ,00 Yıllar Şekl yılları arasında Türkye dek yendoğan tetanozunun morbdte ve mortalte değerler 62

5 TAF Preventve Medcne Bulletn, 2009: 81 Şekl 2. Türkye nn llerne göre yılları arasındak neonatal tetanozun yumuşatılmış morbdte yukarıdak ve mortalte aşağıdak oranlarının tematk hartaları Yne, mekânsal oran analzler le hastalığın ülkemzdek eğlm ncelendğnde yendoğan tetanozunun morbdtesnde güney doğu ve doğu bölgelerne doğru br eğlm olduğu görülmüştür Şekl 4. Kümelenme analzler çn global oto-korelasyon analzlernden Moran I ve Gets-Ord Genel G ndeksler kullanılmıştır. Tablo 1 de global kümelenme analz sonuçları görülmektedr. Tabloda görüldüğü gb Türkye de neonatal tetanozun dağılımının statstkî olarak anlamlı br bçmde kümelendğ görülmüştür p<0.05. Global oto-korelasyon ndeksler her ne kadar genel br kümelenmey şaret etseler de bu ndeksler tek başlarına br özet ndekstr. Genel yapıyı gösterrler, genel dağılımla lgl br blg vermezler. Bu nedenle, lokal oto-korelasyon metotları kullanılarak kümelenmelern nerelerde olduğu gösterlmeye çalışılmıştır. Lokal Moran I ve G* statstk ndeksler le belrlenen kümelenmeler Şekl 5 de gösterlmektedr. Turkuaz renkle seçlen obeler G* statstk metoduyla anlamlı olarak hastalığın kümelendğ ller Adıyaman, Şanlıurfa, Bngöl, Mardn ve Dyarbakır, kırmızı ller se Lokal Moran I metodu le kümelenmes belrlenen ller Gazantep, Şanlıurfa ve Dyarbakır göstermektedr p<

6 TAF Preventve Medcne Bulletn, 2009: 81 Şekl 3. Türkye nn llerne göre yılları arasındak neonatal tetanozun morbdte yukarıdak ve mortalte aşağıdak değerlernn aşan rsk hartaları TARTIŞMA Mekânsal analzler, lglenlen problemn mekânsal konumunu da dkkate alarak, onların lşklernn ve ntelklernn belrlenmes çn kullanılır 6. Mekânsal analz destekl CBS le mekânsal lşklern ve kümelenmelern belrlenmes, hastalığın durumunun anlaşılmasına ve nerede, ne zaman, nasıl önlem alınacağına destek olmaktadır. Fakat bu analzlern başarısı resm kurum kaynaklarından gelen verlern güvenlrlğne, kapsamına ve doğruluğuna bağlıdır. Bu verlerle lgl olarak raporlama ve kodlama gb problemlerle karşılaşılmaktadır. Bundan dolayı halk sağlığına yönelk CBS kullanımı ver kaltesne ve mekânsal özellklere bağlıdır 3. Neonatal tetanoz sessz katl olarak da adlandırılmaktadır. Bunun neden olarak gelşmemş ülkelerde bazı doğumların evde yapıldığı, genellkle hastalık doğumun knc haftası ölümle sonuçlandığı çn doğumun ve ölümün bldrlmedğ düşünülmektedr 10,22 64

7 TAF Preventve Medcne Bulletn, 2009: 81 Şekl 4. Türkye nn llerne göre yılları arasındak neonatal tetanozun morbdte yukarıdak ve mortalte aşağıdak mekânsal oran analz sonuç hartaları Türkye nn bölgeler arasındak coğraf, ekonomk ve kültürel farklılıklar yüzünden bazı hastalıkların dağılımlarının farklılık göstermes beklenmektedr. Bu araştırma ülkemzde CBS kullanılarak, Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre, neonatal tetanozun dağılımının ve kümelenmesnn belrlenmesnde yapılan lk çalışma özellğ taşımaktadır. Hastalıkların kontrolü ve yönetm, hükümetler ve sağlık kuruluşları çn öneml brer görev oluşturmaktadır 23. Neonatal ve maternal tetanozu azaltmak amacıyla, ülkemzde 1994 yılında Maternal ve Neonatal Tetanoz Elmnasyon Programı başlatılmış ve halen tetanoz aşısı brnc basamak sağlık hzmetler kapsamında ücretsz olarak yapılmaktadır 10,24. Bu programda lk hedef Türkye de 2000 yılına kadar ülkenn her bölgesnde neonatal tetanoz morbdte hızının 1000 canlı doğumda 1 n altına ndrlmes amaçlanmıştır. Ülkemzde 1995 sonrasındak neonatal tetanoz morbdte ve mortaltesndek azalma da bu programın katkısı olmuş olablr Şekl 1. Araştırma Türkye de neonatal tetanozun dağılımında statstkî olarak anlamlı br bçmde kümelendğn göstermştr Tablo 1. İk farklı yöntemle Gazantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Bngöl, Mardn ve Dyarbakır llernde vakaların kümelendğ saptanmıştır Şekl

8 TAF Preventve Medcne Bulletn, 2009: 81 Şekl 5. LISA ve G statstkle neonatal tetanozu morbdte yukarıdak ve mortalte kümelernn tematk hartaları Tablo 1. Global oto-korelasyon analzler ndeks değerler Moran I Beklenen Moran I Z Değer Gets Ord General G Z Değer Moran I P Değer Morbdte 0,030-0,0125 3,03 0,284 1,35 0,1477 0,02 Mortalte 0,0120-0,0125 1,96 0,289 1,09 0,0818 0,05 Kümelenme gösteren llere baktığımızda bu llern az gelşmş l ve bölgelerden olduğu görülmektedr. Van da 2002 yılında yapılan br araştırmada, 91 gebe kadının kadından 48 %53 nn tetanoza karşı bağışık olduğu, 43 %47 gebe kadının antkor düzeylernn se koruyucu düzey olarak kabul edlen 0.01 IU/ml nn altında olduğu saptanmıştır 25. İzmr de 2003 yılında yapılan anket çalışmasında se; kadınların %8,2 snn aşısız ya da eksk aşılı olduğu, gebelkler sırasında aşı olmama nedenler arasında en sık aşı olmanın gerekl olduğunu blmeme ve sağlık kurumuna uzaklık ya da parasal olanaksızlık/sağlık güvenceszlğ nedenyle gdememeler yer almış akta ve aşı olan kadınların br dışında tamamının aşısının sağlık ocağında yapıldığı saptanmıştır 26. Kurçer ve arkadaşlarının 2004 yılında Şanlıurfa da yaptığı br anket araştırmasında se; tam aşılı çocuk oranı %55, aşının önemsenmemes %21, geçc tarım şçlğ nedenyle yaptıramama %27, aşının zararlı olduğunu düşünme %21, gebelkte tetanoz aşısı yaptırma oranı %31, aşı yaptırmama nedenler arasında gebelkte tetanoz aşının yapıldığını blmeme %48, önemsememe %23 ve kadın doğum uzmanının 66

9 TAF Preventve Medcne Bulletn, 2009: 81 önermemes %8 bulunmuştur 27. Dyarbakır Dcle Ünverstes Tıp Fakültesnde yılarında yatan neonatal tetanoz hastaların tümünün evde, sağlık personel gözetmnde olmadan doğduğu ve göbek kordonları sterl olmayan yöntemlerle kesldğ tespt edlmştr 28. Doğu ve güneydoğu llernde yapılan bu çalışmalar bzm araştırmamızın sonuçlarını desteklemekte ayrıca maternal ve neonatal tetanoz bağışıklama çalışmaların önem dolayısıyla brnc basamak sağlık hzmetlerne olan gereksnm görülmektedr. SONUÇ Sonuç olarak bu çalışma, neonatal tetanozun özellkle belrlenen bölgelerde sıklık açısından öneml br halk sağlığı sorunu olduğunu, dolayısıyla hastalığın önlenmesnde koruyucu önlemlern alınması çn öncelkl bölge olması gerektğn göstermektedr. Bu çalışma aynı zamanda coğraf blg sstemlernn, bu sstemlern çatısı altında gerçekleştrlen mekânsal analz ve statstksel yöntemlern hastalık hızının yüksek olduğu yerler belrlemede ve hastalıkların epdemyolosn anlamada katkıda bulunableceğn de göstermektedr. KAYNAKLAR 1. Baley TC. Spatal statstcal methods n health. Cad Saude Publca. 2001; 5: Mayer JD. The role of spatal analyss and geographc data n the detecton of dsease causaton. Soc Sc Med. 1983; 17: Moore DA, Carpenter TE. Spatal analytcal methods and geographcal nformaton systems: Use n health research and epdemology. Epdemologc Revews.1999; 21: Erdogan S, Yılmaz İ, Baybura T, Güllü M. Geographcal nformaton systems aded traffc accdent analyss system case study: cty of Afyonkarahsar. Accdent Analyss & Preventaton. 2008; 40: World Health Organzaton, Neonatal Tetanus, ases/neonatal_tetanus/en/ndex.htm_[erşm_tar h: ]. 6. Murphy TV, Slade BA, Broder KR, Kretsnger K, Twar T, Joyce PM et al. Preventon of pertusss, tetanus, and dphthera among pregnant and postpartum women and ther ınfants nfants recommendatons of the advsory commttee on ımmunzaton mmunzaton practces ACIP. MMWR. 2008; 571: Roper MH, Vandelaer JH, Gasse FL. Maternal and neonatal tetanus. Lancet. 2007; 8370: Dkc B, Uzun H, Ylmaz-Keskn E, Tas T, Gunes A, Kocamaz H et al. Neonatal tetanus n Turkey; what has changed n the last decade?. BMC Infectous Dseases. 2008; 8: Koç E. Neonatal Tetanoz. Sürekl Tıp Eğtm Dergs._2000._http://www.ttb.org.tr/STED/sted04 00/04004.html [Erşm Tarh: ]. 10. Maternal ve Neonatal Tetanos Elmnasyon Programı Saha Rehber. T.C Sağlık Bakanlığı _http://www.saglk.gov.tr/extras/brmler/tem el/tag_saha_rehber.pdf_[erşm_tarh:_ ]. 11. World Health Organzaton. WHO-recommended survellance standard of neonatal tetanus, ases/nt_survellance/en/ndex.html_[erşm_tar h: ]. 12._World_Health_Organzaton._Tetanus,_http://ww w.who.nt/mmunzaton/topcs/tetanus/en/ndex.ht ml [Erşm Tarh: ]. 13._World_Health_Organzaton._Tetanus._http://ww w.who.nt/topcs/tetanus/en/_[erşm_tarh:_ ]. 14. World Health Organzaton. Tetanus vaccne. Weekly epdemologcal record. No ; 81: 197_208._http://www.who.nt/wer/2006/wer8120. pdf [Erşm Tarh: ]. 15. T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hzmetler Genel Müdürlüğü. Temel Sağlık Hzmetler Genel Müdürlüğü_Çalışma_Yıllığı_2006._http://www.sa glk.gov.tr [Erşm Tarh: ]. 16. Türkye İstatstk Kurumu. Nüfus statstkler ve Proeksyonlar._http://www.tuk.gov.tr/VerBlg.do [Erşm Tarh: ]. 17. Anseln L, Lozano L, Koschnsky J. Rate Transformatons and Smoothng. Spatal Analyss Laboratory Department of Geography Unversty of Illnos. Urbana-Champagn. 2006, p mng C, Dngbao W. Spatal autocorrelaton of topographc ndex n catchments. Journal of Hydrology. 2006; 328: Mtchell A. The ESRI Gude to GIS Analyss. Volume 2. Spatal Measurements. Calforna. Esr press, Buzgan T, Besknkılıç B, Baykan H, Beyazıt L, Gümüş A. T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hzmetler Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı Ankara. Kuban Matbaacılık Yayıncılık, 2007, p Camara G, Montero AM, Fucks SD, Carvalho MS. Spatal Analyss and GIS: A Prmer,

10 TAF Preventve Medcne Bulletn, 2009: 81 alyss/spatal analyss prmer.pdf [Erşm Tarh: ]. 22. Sönmez Y. Görünmez katl: neonatal tetanoz. TAF Prev Med Bull. 2006; 53: Dragoevo S, Schuurman N, Ftzgerald JM. The Utlty of Exploratory Spatal Data Analyss n the Study of Tuberculoss Incdences n an Urban Canadan Populaton Cartographca. The Internatonal Journal for Geographc Informaton and Geovsualzaton. 2004; 39: Beyazıt L, Gümüş A. Maternal ve Neonatal Tetanoz Elmnasyon programı. Temel Sağlık Hzmetler Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı Ankara. Anıl Matbaacılık, 2005, p Bozkurt H, Zeteroglu S, Güdücüoglu H, Bozkurt EN, Bayram Y, Andıç S et al. Hamlelk dönemndek kadınlarda tetanoza karsı bağışıklık durumunun araştırılması. Van Tıp Dergs. 2004; 112: Sönmez Y, Aksakoğlu G. Gebelkte Tetanoz Aşılanma Durumu ve Etkleyen Etmenler. Sürekl Tıp Eğtm Dergs. 2005; 149: Kurçer MA, Şmşek Z, Solmaz A, Dedeoğlu Y, Gülel R. Şanlıurfa Harrankapı Sağlık Ocağı Bölges nde 0-2 Yaş Çocuk ve Gebelerde Aşılanma Oranları ve Aşılanmada Sorunlar. Harran Ünverstes Tıp Fakültes Dergs. 2005; 22: Yaramış A, Katar S, Özbek MN, Ecer S. Güneydoğu Anadolu Bölgesnde Neonatal Tetanoz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergs. 2006; 493:

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği Okullarda Coğraf Blg Sstem Destekl Öğrenc Kayıt Otomasyon Sstem Uygulaması: Trabzon Kent Örneğ Volkan YILDIRIM 1, Recep NİŞANCI 2, Selçuk REİS 3 Özet Ülkemzde öğrenc veller le okul darecler, öğrenc kayıt

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ Burak KARAHAN Burak PEKEL Neşet BEDİR Cavt CAN Kırıkkale -2014-

Detaylı

Algı Farklılaşmalarının Shannon Ayrışma Endeksi Kullanılarak Belirlenmesi

Algı Farklılaşmalarının Shannon Ayrışma Endeksi Kullanılarak Belirlenmesi Algı Farklılaşmalarının Shannon Ayrışma Endeks Kullanılarak Belrlenmes Latf ÖZTÜK * Murat ATAN ** Özet Daha çok byoloj blmnde türlern ayrışmasını belrlemek çn kullanılarak ön lana çıkan Shannon, Smson,

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Metn Madenclğ le Soru Cevaplama Sstem Sevnç İlhan 1, Nevchan Duru 2, Şenol Karagöz 3, Merve Sağır 4 1 Mühendslk Fakültes Blgsayar Mühendslğ Bölümü Kocael Ünverstes slhan@kocael.edu.tr, nduru@kocael.edu.tr,

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR

META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR HANDE KÜÇÜKÖNDER YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Ocak -2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering KSÜ Mühendslk Blmler Dergs, (), 9 5 KSU Journal of Engneerng Scences, (), 9 EMG İşaretlernn K-Ortalama Algortması Kullanılarak Öbekleştrlmes Mücahd Günay, Ahmet ALKA, KSÜ Mühendslk-Mmarlık Fakültes Elektrk-Elektronk

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS NURAY TUNCER PROF. DR. DURDU KARASOY Tez Danışmanı Hacettepe Ünverstes Lsansüstü Eğtm-Öğretm Yönetmelğnn İstatstk Anablm Dalı İçn Öngördüğü

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

Konumsal Enterpolasyon Yöntemleri Uygulamalarında Optimum Parametre Seçimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Günlük Ortalama Sıcaklık Verileri Örneği

Konumsal Enterpolasyon Yöntemleri Uygulamalarında Optimum Parametre Seçimi: Doğu Karadeniz Bölgesi Günlük Ortalama Sıcaklık Verileri Örneği S. ZENGİN KAZANCI, E. TANIR KAYIKÇI Konumsal Enterpolasyon Yöntemler Uygulamalarında Optmum Parametre Seçm: Doğu Karadenz Bölges Günlük Ortalama Sıcaklık S. ZENGİN KAZANCI 1, E. TANIR KAYIKÇI 1 1 Karadenz

Detaylı

Samsun Bölgesindeki Hava Kirliliğinin Neden Olduğu Hastalıkların İstatistiksel Modellenmesi

Samsun Bölgesindeki Hava Kirliliğinin Neden Olduğu Hastalıkların İstatistiksel Modellenmesi KFBD Karadenz Fen Blmler Dergs / The Black Sea Journal of Scences 3(8):27-36, 2013 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.gresun.edu.tr Samsun Bölgesndek Hava Krllğnn Neden Olduğu Hastalıkların İstatstksel Modellenmes

Detaylı

ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI İsmal ÇÖLKESEN 1, Tahsn YOMRALIOĞLU 2, Taşkın KAVZOĞLU 3 1 Araş. Gör., Gebze Yüksek Teknoloj Ensttüsü,

Detaylı

AN APPLICATION ABOUT THE UNIVERSITY STUDENTS IN IZMIR WITH STRATIFIED CLUSTER SAMPLING

AN APPLICATION ABOUT THE UNIVERSITY STUDENTS IN IZMIR WITH STRATIFIED CLUSTER SAMPLING Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.009, C.4, S. s.407-44. Suleyman Demrel Unversty The Journal of Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.009, Vol.4, o. pp.407-44. İZMİR

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI 1 TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI Metehan TOLON Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU Özet Tüketc tatmn araştırmaları özelde pazarlama yönetclernn, genelde

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Berrn GÜLTAY YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 9 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülesen ÜSTÜNDAĞ BAZI PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ Anadolu Tarım Blm. Derg., 203,28(3):68-74 Anadolu J Agr Sc, 203,28(3):68-74 do: 0.76/anaas.203.28.3.68 URL: htt://dx.do.org/0.76/anaas.203.28.3.68 Derleme Revew FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR wwwteknolojkarastrmalarcom ISSN:1304-4141 Makne eknolojler Elektronk Dergs 00 (4 1-14 EKNOLOJİK ARAŞIRMALAR Makale Klask Eş Eksenl (Merkezl İç İçe Borulu Isı Değştrcsnde Isı ransfer ve Basınç Kaybının

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı

Türkiyede ki ĠĢ Kazalarının Yapay Sinir Ağları ile 2025 Yılına Kadar Tahmini

Türkiyede ki ĠĢ Kazalarının Yapay Sinir Ağları ile 2025 Yılına Kadar Tahmini Türkyede k ĠĢ Kazalarının Yapay Snr Ağları le 2025 Yılına Kadar Tahmn Hüseyn Ceylan ve Murat Avan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Kırıkkale Ünverstes, Kırıkkale, 71450 Türkye. Kaman Meslek Yüksekokulu, Ah

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Clt/Vol.:7 Saı/No: 1 : 97-101 (006) ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ÖĞRENCİLERİN YAZ OKULU HAKKINDAKİ

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği Atatürk Ünv. Zraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157, 2011 J. of Agrcultural Faculty of Atatürk Unv., 42 (2): 153-157, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makales/Research Artcle Btksel Ürün Sgortası Yaptırma İsteğnn

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama ERC Workng Paper n Economc 04/02 January 2004 Türkye den Yurt Dışına Beyn Göçü: Amprk Br Uygulama Aysıt Tansel İktsat Bölümü Orta Doğu Teknk Ünverstes atansel@metu.edu.tr Nl Demet Güngör İktsat Bölümü

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Türk Dlnn Bçmblm Yapısından Yararlanarak Türkçe Metnlern Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Banu DİRİ, M.Yahya KARSLIGİL Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Elektronk Fakültes - Blgsayar

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, 244-260, 2011 Research Artcle / Araştırma Makales PERFORMANCE EVALUATION USING AHP - VIKOR AND AHP - TOPSIS APPROACHES: THE

Detaylı

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ Doç. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Kartal DEMİRGÜNEŞ ** Yrd.

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi 15 TTMD Mayıs Hazran 2013 Makale Artcle Br Yerleşkede Enerj Yönetm ve Enerj Tasarruf Potansyelnn İncelenmes Energy Management and Energy Savngs Potental Study n a Campus Zya SÖĞÜT / İnanç Caht GÜREMEN

Detaylı

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi SDÜ Orman Fakültes Dergs SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 110-114 Araştırma makales/research artcle Ege Bölges orman şletmelerndek orman mühends dağılımının Atknson endeks le değerlendrlmes İsmal

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XVII, S., 004 Eng.&Arch.Fac.Osmangaz Unversty, Vol.XVII, No :, 004 THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Recep BAKIŞ,

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:11 2010 61 89 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008

Detaylı

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

Finansal Riskten Korunma Muhasebesinde Etkinliğin Ölçülmesi

Finansal Riskten Korunma Muhasebesinde Etkinliğin Ölçülmesi Fnansal Rskten Korunma Muhasebesnde Etknlğn Ölçülmes Dr. Fahreddn OKUDAN * Fath Ünverstes, İİBF. Özet Bu makalenn amacı, etknlk test yöntemlernn ncelenmesdr. TMS 39, rskten korunma muhasebes uygulanablmes

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSL PZRLM KONGRESİ nadolu Ünverstes - Eskşehr Sgorta Ürün Planlarına İlşkn Ürün Cazplklernn Değerlendrlmes Evaluaton of Product ttractveness of Insurance Product Plans Habbe Yelda Şener 1 - Merve

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI .. Î eslekî ve eknk ğtm raştırma ve elştrme erkez aşkanlığı () ayın o : 30. brahm lz 2001 : 975-11-2109-4 uhasebe, tcarî hayatın temel meslek alanlarından brsdr. lkemzde muhasebe meslek alanında, ş ve

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 22 BARALI 380 kv LUK GÜÇ SİSTEMİ İÇİN EKONOMİK DAĞITIM VE OPTİMAL GÜÇ AKIŞI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 22 BARALI 380 kv LUK GÜÇ SİSTEMİ İÇİN EKONOMİK DAĞITIM VE OPTİMAL GÜÇ AKIŞI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 7 : 3 : 3 : 369-378

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı