PEYZAJ PLANLAMADA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACI OLARAK KONUMSAL KARAR DESTEKLEME SİSTEMİNİN UYGULANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PEYZAJ PLANLAMADA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACI OLARAK KONUMSAL KARAR DESTEKLEME SİSTEMİNİN UYGULANMASI"

Transkript

1 PEYZAJ PLANLAMADA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACI OLARAK KONUMSAL KARAR DESTEKLEME SİSTEMİNİN UYGULANMASI Application of Spatial Decision Support System as a Tool of GIS in Landscape Planning ÖZET Birsen KESGİN 1, Ebru ERSOY¹ Peyzaj Planlama; kaynakların yeterli ve etkin kullanımı sağlanarak farklı alternatifler arasında en uygun olana karar verilmesi ve bu alternatiflerin uygulanması konusunu kapsamaktadır. Bu çalışmada böylesi bir planlamanın Konumsal Karar Destekleme Sistemleri olarak adlandırılan ve bilgisayar ortamında ulaşılabilecek araçlardan yararlanılarak ne şekilde gerçekleştirilebileceği ortaya konmuştur. Alan kullanım uygunluk haritaları, bu kararların alınmasında başvurulabilecek çok elverişli araçlardır. Bunu sağlamak için uygulanan yöntemlerden biri de Multi Kriter Analizidir. Bu yöntem; alan kullanım planlamasında başvurulan en uygun tekniklerin başında gelmektedir ve bu yöntemle seçilen kriterler doğrultusunda alternatifler oranlanıp karşılaştırılmak suretiyle bilgilerin entegrasyonu sağlanmaktadır. Günümüzde CBS, konumsal verilerin analizinde ve manipülasyonunda yeterli olsa da, birçok faktörün bir arada bulunması durumunda en uygun alanların saptanmasında yeterli verim elde edilememektedir. Bu nedenle uygun alanların belirlenmesi için, gerekli modellemelerin ve analizin yapılabileceği sistemler gereklidir. Bu çalışmada Karar Destekleme Sisteminde, coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama teknolojileri ve multi kriter analizi kullanılarak, günümüzde çok önemli bir yere sahip olan peyzaj planlama kapsamında farklı uygunluk haritalarının çıkarılması ile mevcut durumun karşılaştırılması ve geleceğe yönelik planlama kararlarının alınması hedeflenmektedir. Anahtar Kelimeler: Konumsal Karar Destekleme Sistemi, Peyzaj Planlama, Multi Kriter Analizi, Coğrafi Bilgi Sistemi, Uzaktan Algılama Teknolojileri ABSTRACT Landscape Planning consists of making choices among the options that appear open for future, and then securing their implementation, which depend on the allocation of the necessary resources. In this study a Spatial Decision Support System has an edge over the current computer land use application in that it incorporates a greater level of analytical and modeling tools to assist the process of land use planning. A set of land-use suitability maps would be very useful in this respect. Ideally, these maps should incorporate complex criteria integrating several stakeholders points of view. Multi Criteria Decision Analysis methods are well suited for land planning purposes. They can handle simultaneously qualitative and quantitative criteria. Criteria scores can be left in their own units, which is important when they are related to diverse domains. There are limited means for applying GIS in generating planning scenarios, in allocating land use and in evaluating development proposal. A modern GIS, although capable of manipulating spatial data to facilitate the analysis, lacks the ability to locate an optimal site when compactness and other factors are simultaneously considered. The resulting suitability scores are then used to prepare suitability maps for each land use types. This presentation aim to discuss the system of site selection for landscape planning process, and to explain its working and functions. Keywords: Spatial Decision Support System, Landscape Planning, Multi-Criteria Analysis, Geographic Information System, Remote Sensing Technology 1. GİRİŞ Peyzaj planlama çalışmalarında, kaynakları kullanan insanlar ile kaynaklar arasındaki dengeyi ve düzeni belirleyerek, bu çerçevede planlama için gerekli konumsal olan ve olmayan verilerin Coğrafi Bilgi Sistemi ne veri tabanı olarak girilmesi suretiyle sorgulanması ve güncelleştirilmesi ile en doğru ve en hızlı karar verme yeteneğinin sağlanması mümkündür. Peyzaj planlamada amaç çevre kaynaklarından optimum düzeyde yararlanılması (sürdürülebilir kalkınma) ve insan yaşam kalitesinin arttırılmasıdır. Bu çalışmanın amacı peyzaj planlama sürecinde düşünülen aktivitelere uygun alanların (rekreasyonel alanlar, endüstriyel alanlar, yerleşim alanları vb.) seçimi için kullanılacak sistemlerden biri olan karar destekleme sistemini açıklamak, fonksiyonlarını ve nasıl uygulandığını göstermektir. Karar destekleme sistemi, peyzaj planlamada düşünülen aktiviteler ile alan uygunluğunun belirlenmesi için gerekli birçok kriterin bir arada değerlendirmesine olanak sağlayan multi 1 Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İzmir, 1

2 kriter değerlendirmenin yapıldığı bir sistemdir. Böylece farklı alternatifler arasında en uygun olana karar verilip, bu alternatiflerin uygulanmasıyla kaynakların yeterli ve etkin kullanımının sağlanması hedeflenmektedir. Gelişen teknoloji ile beraber peyzaj planlamada coğrafi bilgi sistemi aracı olarak konumsal karar destekleme sisteminin çalışma prensipleri açıklanarak bu uygulamanın alan kullanım kararlarının alınmasındaki etkinliği araştırmamızın temelini oluşturmaktadır. 2. PEYZAJ PLANLAMADA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE KARAR DESTEKLEME SİSTEMİ Peyzaj planlama, planlama alanında istenen ve mevcut aktivitelerin peyzaj ekolojik araştırma sonuçlarına göre karşılıklı uygunlukları ve karşılıklı olumsuz etkilerinin saptanması, olumsuz etkilerin yok edilmesi ya da azaltılmasına ilişkin seçenek ve önlemlerin araştırılarak, koruma ve geliştirme hedeflerinin belirlenmesidir. Bunun yanı sıra peyzaj planlama kararları planlama alanında doğa ve peyzaj üzerine etkiler oluşturabilecek idari prosedürler ve planlama ile birlikte, doğa koruma ve peyzaj yönetimi hedeflerinin uygulanmasına hizmet etmektedir. Peyzaj Planlamanın İçeriği; 1. Doğa ve peyzaj etkilerinin mevcut ve beklenen durumu, mevcut ve tahmini alan kullanımları, 2. Doğa koruma ve peyzaj yönetiminin ayrıntılı hedefleri ve kılavuzu (çevresel kalite amaçları), 3. Alan kullanım örtüşmelerinin değerlendirilmesi, 4. Olumsuz etkilerin nedenleri ve ölçümleri (koruma, minimize etme ya da iyileştirme) ile doğa ve peyzajın korunması, bakımı ve geliştirilmesi. Planlama alanından toplanan ekolojik verilerin karmaşık yapıda ve çok sayıda olması, planlama çalışmalarında değerlendirmenin el ile (manuel) yapılabilme olasılığını azaltmıştır. Bu nedenle peyzaj planlama çalışmalarında, coğrafi bilgi sistemi 1960 lı yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Sistem ile gerçekleştirilen ilk çalışmalar, Bilgisayar İle Haritalama Teknikleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Bilgi teknolojisi; peyzaj planlama sürecinde envanter toplanması ve haritaların kullanımı, dağılımı ve sağlanması, analizi ve modellemesi konusunda çok geniş olanaklar sunmaktadır. Fakat planlama senaryoları oluşturulurken uygulanması sınırlıdır. Günümüzde CBS, konumsal verilerin analizinde ve manipülasyonunda yeterli olsa da, diğer faktörler bir arada düşünüldüğünde ve bu faktörlerin karmaşık bir yapıda olduğu durumlarda, optimal alanların saptanmasında yeterli verim elde edilememektedir. Bu nedenle düşünülen aktivitelere uygun alanların belirlenmesi için, gerekli modellemelerin ve analizin yapılabileceği sistemler gereklidir. Karar destekleme sistemi farklı veri setlerini değerlendirmeye, farklı uygunluk kriterlerini bünyesinde barındırmaya, farklı kriter ağırlığı ve oran değerleriyle çalışma ve farklı alan kullanım şekillerini birleştirmeye olanak sağlaması nedeniyle çok etkili bir sistemdir. Karar Destekleme Sisteminde; Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan algılama teknolojileri ve Multi Kriter Analizi kullanılarak farklı uygunluk haritaları çıkarılır. Bu haritalar uygunluk haritaları olarak adlandırılır ve karar veren kişiler planlama esnasında bu haritalardan yararlanabilirler. 3. KONUMSAL KARAR DESTEKLEME SİSTEMİ Karar, farklı alternatifler arasında en uygun olanın seçilmesidir. Bu seçimi desteklemek için bilgisayarda bir araç olarak karar destekleme sistemleri mevcuttur. Bu sistem, bilginin entegrasyonunu sağlamakta ve seçilmiş olan kriterler doğrultusunda belirlenen alternatiflerin oranlanmasına altyapı oluşturmaktadır. Alan kullanım dağılımına ilişkin seçimleri kolaylaştırmak için alana ait bilgilerin oranlanmasını sağlayan Konumsal Karar Destekleme Sistemi, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile kombine edilerek multi kriter değerlendirme yoluyla peyzaj planlama çalışmalarında en uygun alan kullanım tipinin haritalarla ortaya konmasında kullanılmaktadır. Karar destekleme sürecinde daha doğru, güvenilir ve daha belirgin bir sonuca ulaşabilmek için multi kriter karar verme tekniklerinden faydalanılmıştır. Multi kriter karar problemlerini çözebilmek ve uygulayabilmek için farklı yöntemler uygulanmaktadır. Karar verecek olan uzmanlara çoklu kriterlerle alansal problemlerin çözümünde yardımcı olacak birçok analitik teknik geliştirilmiştir. Coğrafi bilgi sistemi içinde yer alan bu araç ise konumsal karar destekleme sistemidir. Fakat CBS yazılımları, karar verilebilmesi için envanter toplanması ve oluşturulmasında 2

3 kullanılmaktadır. Ayrıca karar verenler için teknoloji karmaşık, ulaşılmaz ve yabancı gelmektedir. Bu nedenle Konumsal Karar Destekleme Sisteminin Coğrafi Bilgi Sistemleri içindeki uygulanabilirliği kısıtlıdır. (cf. Openshaw, 1991; Worral, 1991). Buna bağlı olarak da, IDRISI ortamına karar destekleme modülünde multi objektif alan değerlendirmesi ve multikriter değerlendirme dâhil edilmiştir. (Eastman et al., 1993; Eastman, 1997). 4. MULTİ KRİTER DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ 1970 li yılların başında geleneksel neoklasik çevre ekonomisi eleştirilerinden dolayı Multi Kriter Değerlendirme tekniği ortaya çıkmıştır. Multi Kriter Değerlendirme ( ve diğer çok yönlü kararlar ve değerlendirme modelleri) seçenekler ve farklı çevresel ve sosyo-ekonomik etkileri barındıran alternatifler arasındaki karmaşıklığın analiz edilmesinde önemli bir araçtır. CBS ile Multi Kriter Değerlendirme tekniklerinin birleştirilmesi, çoklu ve karmaşık yapıya sahip kriter ve nesnelerin çeşitli alternatiflerinin değerlendirilmesinde kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır. Kriterlerin bir araya getirilmesi bir karar ilkesidir, ilkeler ise belirgin objektifler çerçevesinde yapılandırılır. CBS de karar ilkelerinin uygulamasından elde edilen sonuç Boolean haritaları veya indeks haritaları dır. Kararın değerlendirilmesi Pairwase karşılaştırması Uygunluk değerlendirmesi değerlendirmesi Karar Matriksi Faktörler Alan Kullanımı Uygunluk Haritası MCA Sj= Σ WiXi π Ck Limitler Multi Kriter Değerlendirme; alan kullanım planlamasında başvurulan en uygun tekniklerin başında gelmektedir. Bu sistem, seçilen kriterler (faktörler ve limitler) doğrultusunda alternatiflerin oranlanıp karşılaştırılması suretiyle bilgilerin entegrasyonunu sağlamaktadır. Bu ise, mekâna ve özniteliğe ilişkin pek çok kriterin aynı anda analize gireceği çok sayıda değişkenin koordineli bir şekilde ortak yönetilmesi anlamına gelmektedir. Şekil 1: Multi Kriter Analiz Aşamaları Figure 1: Processes of Multi Criteria Analysis Değerlendirme Aşamaları; Gerekli katmanların belirlenmesi, Uygun ve uygun olmayan alanları belirtecek şekilde sınıflandırma yapılması, Harita katmanlarında ağırlık analizi uygulanmasından oluşmaktadır Limit ve Faktörlerin Belirlenmesi Limitler ve Faktörler; spesifik alternatiflerin uygunluğunu azaltan veya arttıran kriterlerdir. Bu kriterler hedeflenen aktivitelere bağlı olarak belirlenmektedir. Limitler, düşünülen alternatiflerin sınırlarını göstermektedir ve uygun olan ya da olmayan alanlar olarak kesin sonuçları belirtmektedir. Limitler, Boolean haritası olarak ifade edilir ve uygun alanlar için 0, uygun olmayan alanlar için 1 değerini almaktadır. Limitler hedeflenen aktiviteye bağlı olarak değişim göstermekle beraber, yerleşim alanlarının sınırları, doğa koruma alanları, çok dik eğime sahip alanlar vb. olabilmektedir. Faktörler ise planlama kararlarının değerine göre uygunluğu etkileyen kriterlerdir. Her bir kritere önem derecesine göre farklı değerler verilerek farklı faktörler ortaya konulmaktadır. 3

4 Yerleşim Doğa Koruma Alanı Toplam Alan Şekil 2: Boolean Haritaları; 0 Endüstriyel Yapılanmalar İçin Uygun Alanlar, 1 Endüstriyel Yapılanmalar Uygun Olmayan Alanları Göstermektedir. (Kesgin B., 2005) Figure 2: Boolean Maps; 0 Suitable Areas for Industrial Development, 1Unsuitable Areas for Industrial Development (Kesgin B., 2005) Fuzzy Yaklaşımı, faktörlerin standartlaştırılmasını sağlayan fonksiyonlardır. Kriterler en uygun alan (değer 0)-uygun olmayan alan (değer 1) olarak devam eden değerler alır. Harita üzerindeki en parlak alanlar genellikle istenilen aktivite için en uygun alanları göstermektedir. Faktörlerin standartlaştırılmasında Sigmoidal, J-Shaped, Linear, User-defined olmak üzere 4 tip Fuzzy fonksiyonu uygulanmaktadır. Bu fonksiyonlar alternatiflerin matematiksel olarak karşılaştırılmasını sağlamak için kullanılmaktadır. Bu değerler verilerek oluşturulan fonksiyonlar sonucunda ortaya çıkan haritalar faktörlerin istenilen aktiviteye uygunluğunu mesafe bazında gösteren haritalarıdır (distance maps). Şekil 3: Yol Uzaklık Haritası ve Fuzzy Fonksiyon Haritası Figure 3: Distance Map From Road and Fuzzy Function Map Şekil 4: Kuru Dere Yatakları Uzaklık Haritası ve Fuzzy Fonksiyon Haritası Figure 4: Distance Map From Dry Streams and Fuzzy Function Map 4

5 Şekil 5: Eğim Uzaklık Haritası ve Fuzzy Fonksiyon Haritası Figure 5: Distance Map From Slope and Fuzzy Function Map 4.2. Faktörlerin Ağırlık Değerlerinin Verilmesi Konumsal Karar Destekleme Sisteminde her bir kriter bir harita katmanını gösterir. Uygunluk haritalarının çıkarılması için farklı katmaların kombinasyonu alınır. (Jankowski, 1995).Faktör ve Limitler IDRISI ortamında farklı birleştirme teknikleri (karar ilkeleri) ile Multi Kriter Değerlendirme Modülü ile kombine edilir. Sj= Σ WiXi π Ck S= Faktörlerin uygunluğunu gösteren pixel değeri W= Faktörlerin ağırlık değerleri C= Limit değerleri Faktörler ve sınırlamalar belirlendikten sonra uygunluğu saptamak için gerekli faktörler ve bu faktörlerin alan kullanımına göre ağırlık değerleri verilir. Her bir faktör için bir oran belirlenir. Ağırlık modülü ağırlıkları toplar ve her bir alan ünitesi için oranlama yapar. Ağırlıkların geliştirilmesi için birçok teknik mevcuttur, bunlardan en önemlilerinden biri olan Saaty (1977) tarafından geliştirilen pairwase karşılaştırmasıdır Pairwase Karşılaştırma Modeli Bu yöntemle karar veren kişi, kriterleri ikili olarak önem durumuna göre karşılaştırmaktadır. Çıkan sonuca göre kriterler arasındaki öncelik aşağıdaki alternatiflere göre hesaplanır. C T L C 1 ½ ¼ T 2 1 ½ L Sütun Herbir değer sütundaki toplam değere bölünür. C T L C 1/7 1/7 1/7 T 2/7 2/7 2/7 L 4/7 4/7 4/7 Kriterlerin satırlardaki öncelik değerleri toplanarak ortalama değerleri alınır. (Bu değerler IDRISI ağırlık modülünde aktarılarak faktörlerin ağırlık değerlerini ifadesi olan eigenvector otomatik olarak hesaplanır.) C nin önceliği = (1/7+ 1/7+1/7)/3= 1/7= 0.14 T nin önceliği =(2/7+2/7+2/7)/3= 2/7= 0.29 Eigenvektör L nin önceliği = (4/7+ 4/7+4/7)/3= 4/7=

6 Bu örnekteki oranlarda gördüğümüz gibi C=1/2 T arasında tutarlı olduğunu göstermektedir.. C=1/4 L T=1/2 L dır. Bu da bize matrixin kendi Faktörler ve limitlerin IDRISI ortamında Multi Kriter değerlendirilme modülünde önem derecelerine göre ağırlıkları verilerek elde edilen endüstriyel yapılanmalar için uygunluk haritası (Şekil 6). 5. SONUÇ Konumsal Karar Destekleme Sistemi, alan kullanım uygulamalarında diğer yöntemlere oranla üstünlük sağlamaktadır. Bu sistem, alan kullanım kararlarının verilmesine yardımcı olan analitik ve modelleme araçlarını bünyesinde barındırması nedeniyle peyzaj planlama açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Konumsal Karar Destekleme Sistemi, belirlenen aktiviteler doğrultusunda alan kullanımının tespitinde ortaya çıkan problemlerde, farklı çözümler getirilerek, karmaşıklığın ve çelişkilerin çözülmesine ilişkin yapılandırılmış ve belgelendirilmiş bilgileri içerir. Ülkemizde planlama kararları alınırken, kararlar üzerinde etkili olabilecek bir çok faktör göz ardı edilmektedir. Ayrıca planlama sürecinde gerekli olan verilere ulaşılamaması ve çok sayıda kriterin birarada değerlendirilmesine ihtiyaç duyulması yanlış alan kullanım kararlarının alınmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda da yanlış planlama kararları alınarak, doğal, kültürel ve ekonomik kaynaklar geri dönüşümü olmaksızın tüketilmektedir. Oysa Peyzaj planlamada amaç, çevre kaynaklarından optimum düzeyde yararlanılması (sürdürülebilir kalkınma) ve insan yaşam kalitesinin arttırılmasıdır. planlama kararlarının alınmasında izlenecek yol ve kullanılacak yöntemler planın uygulanabilirliği ve doğruluğu açısından çok önemlidir. Bu bağlamda, peyzaj planlama çalışmalarında Karar Destekleme Sistemi alan uygunluğunun saptanmasında, alan uygunluk haritalarının çıkarılmasında ve uygulamaya aktarılmasında verimli sonuçların elde edilebileceği bir sistemdir. KAYNAKLAR Carver, S.J., Integrating Multi-Criteria Evaluation with Geographical Information Systems. Int. J. Geographical Information Systems, 5: Eastman, J.R., 1999, Multi-Criteria Evaluation and GIS, Longley, Goodchild, Maguire and Rhind, Eds. Geographical Information systems: Principles and Technical Issues, Vol. 1, pp Eastman, J.R., W. Jin, P.A.K. Kyem, and J.Toledano, Raster Procedures for Multicriteria/Multi-objective Decisions, Photogram.Eng. Remote Sens., 61(5, , 1995) Feoli E.,Multi-Criteria Analysis, Department of Biology, University of Trieste, 34100, Italy Fisher, P.F.,1994. Probable and Fuzzy Models of the Viewshed Operation Innovations in GIS 1, pp Fischer, G., M. Markowski, and J. Antione,Multiple Criteria Land Use Analysis. WorkingPaper WP , International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria, Fisher, P.F GY 705 Geographical Decision Making. University of Leicester, Lecture notes and practical tutorials 6 Tablo 1: IDRISI Ortamında Multi Kriter Değerlendirme Modülü. Table 1: Multi Criteria Evaluation Module in IDRISI Şekil 6: Endüstriyel Yapılanma İçin Alan Uygunluk Haritası (Kesgin B., 2005). Figure 6: Map of Land Use Suitability for Industrial Development(Kesgin B., 2005).

7 Jones, C Geographical Information Systems and Computer Cartography, pp Malczewski, J GIS and Multicriteria Decision Analysis. Malczewski, J Spatial Multi-Criteria Decision Analysis in Thill, J-C (Ed. Spatial Multi-Criteria Decision- Making and Analysis: A Geographic InformationSciences Approach. Brookfield, Ashgate: pp Moloney, T., Lea A.C. and Kowalchek, C Manufacturing and Packaged Goods in Profiting from a Geographical Information System, GIS World Books Inc, Fort Collins. Nurlu E., Peyzaj Planlama Ders Notları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bornova-İzmir Peterson, K Development of Spatial Decision Support Systems for Residential Real Estate. Journal of Housing Research 9, 1 : Fannie Mae Foundation. Saaty, T. L,1980. The Analytic Hierarchy Process. NY, McGraw Hill. Scholten, H. J., and Stillwell, J. C. H., editors, Geographical Information Systems for Urban and Regional Planning. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 7

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER SEÇİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER SEÇİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER

Detaylı

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 Selçuk PERÇİN Doç. Dr., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü, selcukpercin@yahoo.com A. Cansu GÖK Arş. Gör., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü cansu_gok@hotmail.com

Detaylı

PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI

PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI E. K. Şahin ÖZET Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 41400, Gebze, Kocaeli. e.sahin@gyte.edu.tr Coğrafi

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238 DOA Yayın No: 31 ISSN:1300-7912 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI ODC: 91: 94 : 907 : 911 : 062 Participatory Natural Resource

Detaylı

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 25 Sayý: -2 Sayfa: (2-5) Makale AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Adnan AKTEPE, Süleyman ERSÖZ Kırıkkale Üniversitesi, Endüstri

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.1 s.193-211. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi

Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi Volume 5 Number 1 2014 pp 87-106 ISSN: 1309-2448 wwwberjournalcom Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi Ayşe Yıldız a Doğan Yıldız b Özet: Bir kurumsal kaynak planlama (Enterprice

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2011 CİLT 5 SAYI 1 (97-110) BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ Ali Beykent Üniversitesi Büyükçekmece, İstanbul aligorener@beykent.edu.tr

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ KALİTESİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ TEKNİĞİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ UYGULAMASI

FİNANSAL BİLGİ KALİTESİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ TEKNİĞİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ UYGULAMASI ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol. : 10 - S ayı/no: 3 : 43 58 (2010) FİNANSAL BİLGİ KALİTESİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ TEKNİĞİYLE

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ÜRETİLMESİ

TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ÜRETİLMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ÜRETİLMESİ M. K. Torun 1,

Detaylı

TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2-6 Nisan 2007, Ankara TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreciyle Akıllı Telefon Seçimi

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreciyle Akıllı Telefon Seçimi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:3, s. 27-36 Year:2014, Vol:6, No:3, s. 27-36 Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

Kâmil BİRCAN. Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs Aydın, Türkiye osebetci@adu.edu.tr

Kâmil BİRCAN. Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs Aydın, Türkiye osebetci@adu.edu.tr İşletmelerin ERP Sistemlerini Kullanım Düzeylerinin Ölçülmesi: Aydin İli Örneği Measurement of ERP Utilization Level of Enterprises: The Sample of Province Aydın Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2009 (33-47) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 1, No: 1, 2009 (33-47) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Makale (Article)

Detaylı

Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı

Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı A. Özgür DOĞRU 1, Necla ULUĞTEKİN 2, Cecile DUCHÊNE 3, Sebastien MUSTIÈRE 3 Özet Bu çalışmada günümüzde kullanılan araç navigasyon haritalarının

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM Şahin BAYZAN Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı sahinbayzan@gmail.com ÖZET

Detaylı

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

OTOMOBİL SATIN ALMA PROBLEMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK MODELİ

OTOMOBİL SATIN ALMA PROBLEMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK MODELİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s. 4349 OTOMOBİL SATIN ALMA PROBLEMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK MODELİ Ümit TERZİ*, Sinan Emre HACALOĞLU**, Zerrin ALADAĞ*** ÖZET

Detaylı

İŞLETMELERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Serdar CANBAZ 1, Emel YILDIZ 2 1 Kırklareli Üniversitesi, Babaeski MYO 2 Trakya Üniversitesi, İİBF,

Detaylı

Bioklimatik Konfor ve Bioklimatik Konfora Sahip Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tespitinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma

Bioklimatik Konfor ve Bioklimatik Konfora Sahip Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tespitinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma 8 Bioklimatik Konfor ve Bioklimatik Konfora Sahip Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tespitinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma Sertaç GÜNGÖR 1*, Ahmet Tuğrul POLAT 1 1 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı

Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı Bankacılar Dergisi, Sayı 54, 2005 Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı Hüseyin Tatlıdil 1, Murat Özel 2 1. Giriş Kredi

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.225-239. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ

BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ Ümran ŞENGÜL * Miraç EREN ** Seyedhadi ESLAMIAN SHIRAZ *** ÖZ Sosyal, çevresel, yapısal, politik v.b. soyut faktörlerin olduğu ve kısıtlı bütçenin

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

BİYOKLİMATİK KONFORA SAHİP ALANLARIN BELİRLENMESİNDE CBS DEN YARARLANMA OLANAKLARI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ

BİYOKLİMATİK KONFORA SAHİP ALANLARIN BELİRLENMESİNDE CBS DEN YARARLANMA OLANAKLARI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ BİYOKLİMATİK KONFORA SAHİP ALANLARIN BELİRLENMESİNDE CBS DEN YARARLANMA OLANAKLARI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ THE POSSIBILITIES TO BENEFIT GIS IN DETERMINING BIOCLIMATIC COMFORT AREAS; A CASE STUDY OF MUĞLA PROVINCE

Detaylı

İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim Programı Geliştirme Süreçleri

İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim Programı Geliştirme Süreçleri ÖZET İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim Programı Geliştirme Süreçleri Recep TÜRKOĞLU Hacettepe Üniversitesi - Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi - Doktora Öğrencisi Milli Eğitim Bakanlığı -

Detaylı