Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 3. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, yguney@anadolu.edu.tr 3. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, epekkan@anadolu.edu.tr 4"

Transkript

1 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), May 2011, Elazığ, Turkey Temel Zeminine Ait Jeo-Mühendislik Özelliklerin Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Değerlendirilmesi: Eskişehir İli, Güllük, Yenibağlar ve Bahçelievler Mahalleleri Örneği E. Akdeniz¹, Y. Güney², E. Pekkan³,U. Avdan 4, Mu.r Tün 5,B. Ecevitoğlu 6 1 Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2 Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 3 Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 4 Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 5 Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 6 Ankara Üniversitesi, Ankara, Using Geographical Information Systems in Interpretation of Geo- Engineering Properties of Ground: Yenibağlar and Bahçelievler District Sample in Eskişehir Abstract-Although Eskişehir has approximately 626,000 population, it does not possesses favorable soil conditions and ground water level as far as seismicity and settlement concern. During the 7.4 magnitude August 17, 1999 Kocaeli Earthquake at Eskişehir downtown, one building was collapsed and dozens became unusable. Therefore, soil conditions of the settlement and its behavior under the influence of earthquakes become important. From this viewpoint, the geotechnical evaluation of Eskişehir settlement region is needed. In this study, using the Geographical Information Systems (GIS), Güllük, Yenibağlar and Bahçelievler Districts of Tepebaşı Municipality are evaluated from the geotechnical viewpoint. Using the soil classification data obtained from Standard Penetration Tests (SPT) to determine the basic soil properties; Geo-Engineering Maps are produced. In this work, ArcGIS (a GIS software) and Voxel (a 3D solid modeling software) are used. Examination of the maps obtained reveal moderately changing soil profile with gradual gradation from fine grain soil at the surface, to a coarse grain soil. When the maps obtained are examined, in some locations, drop in SPT values were observed due to ground water level. In this study, initial data on geo-engineering model of 3 districts chosen as pilot settlements were acquired; related maps and sections were obtained. Keywords Eskişehir, Geographical Information System, SPT, Zone Maps, Geo-Engineering Maps. I.GİRİŞ CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri); Dünya üzerindeki sosyal, ekonomik ve çevresel sorunların çözümüne dayalı karar verme sürecinde kullanılan, coğrafi veri ve yöntemler bütünüdür. Bu sistem, dünya üzerinde mevcut olan nesnelere ve meydana gelen olaylara ait bilgileri toplamaya, bunları bilgisayar ortamında depolamaya, sorgulama yapmaya, istenilen format ve ölçekte haritalamaya ve analizlerini yapmaya yarayan yüksek performanslı bir bilgisayar sistemidir. CBS, coğrafi konumu olan nesne ve olaylara ait tüm verilerin toplanması ve depolanmasının yanı sıra güncelleştirilmesini, sorgulanmasını ve sentezlenmesini de sağlar. Bu gibi özellikleri nedeniyle bu sistem, diğer sistemlerden ayrılarak eski haritalama yöntemlerinin yerini almaktadır. (Tosun ve Orhan, 2007) Ayrıca, son yıllarda Dünya da ve ülkemizde kullanımı yaygınlaşan CBS, veritabanı desteği ve konumsal problemlere getirdiği çözümler sayesinde etkin bir karar desteği sağlamaktadır. Eskişehir ili Tepebaşı Belediyesi ne ait Güllük- Yeni Bağlar ve Bahçelievler Mahalleleri nin sınırları içinde kalan alan, yaklaşık olarak 1,52 km 2 dir ve genel olarak alüvyon zeminden oluşmaktadır. Çalışma kapsamında bölgede arazi ve laboratuar çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda 136 adet sondaja ait veriler değerlendirilmiş ve sondajlardan alınan örselenmiş ve örselenmemiş numuneler kullanılarak zeminin fiziksel ve mekanik özellikleri belirlenmiştir. Aynı zamanda çalışma alanından alınan örselenmiş ve örselenmemiş numuneler üzerinde temel zeminine ait tane çapı dağılımı, özgül ağırlık, kıvam indisleri gibi fiziksel deneyler ile dayanım özelliklerini ortaya koyan mühendislik deneyleri yapılmıştır. Standart Penetrasyon Deneyi (SPT), zemin sınıfı ve serbest basınç dayanımı değerleri kendi içinde incelenerek bir veri tabanı oluşturulmuş, elde edilen özelliklere bağlı olarak oluşturulan veri tabanı yardımıyla zeminin 3 boyutlu modellemesi yapılmış, birer metreden alınan kesitler ArcGIS programında sayısallaştırılmıştır. Sonuç olarak sondaj verilerinden elde edilen özellikler kullanılarak orta ölçekli arazi kullanım haritaları elde edilmiştir. Ayrıca elde edilen haritalar değerlendirilmiş ve zeminin fiziksel özellikleri belirlenmiş, aralarındaki ilişki jeoteknik açıdan incelenmiştir. Elde edilen bilgiler bölgedeki araştırmacı ve uygulamacılara bölgede yapılacak çalışmalar için ön fikir verebilecek niteliktedir. II.İNCELEME ALANININ GENEL ÖZELLİKLERİ İnceleme alanı 1/ ölçekli i25a4 pafta içerisinde olup, kuzey enlemleri ile doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Bölgede Eskişehir iline güneybatıdan giren ve şehrin merkezinden geçerek şehrin doğusundan çıkan Porsuk Nehri bulunmaktadır. Porsuk Nehri inceleme alanı olan Güllük- Yeni Bağlar ve Bahçelievler mahallelerinin güneyinden geçmektedir (Şekil 1). 202

2 Preparation of Papers for IATS 2011 Symposium III.İNCELEME ALANININ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 3.1. Stratigrafi Eskişehir ili sınırlarında bulunan formasyonlar; gençten yaşlıya doğru, Alüvyon, Akçay Formasyonu, Ilıca Formasyonu, Porsuk Formasyonu, Mamuca Formasyonu ve Karkın Formasyonu dur (Şekil 2). İnceleme alanı içerisinde bulunan Güllük-Yeni Bağlar ve Bahçelievler mahallelerinin zemini kil, silt, kum ve çakıl seviyeleri içeren alüvyondan oluşmaktadır. İnceleme alanının kuzey batısında ve batısında; kil, silt, kum ve çakıl içeren Pleyistosen yaşlı Akçay Formasyonu bulunmaktadır. İnceleme alanının güneyinde ise konglomera kumtaşı içeren Üst Miyosen yaşlı Porsuk Formasyonu bulunmaktadır. Porsuk Formasyonunda Pliyosen yaşlı Ilıca Formasyonuna ait killi tüflü kalkerli seviyelerin mostra verdiği görülmektedir. (Şekil 2.) İnceleme alanında deprem açısından riskli olduğu düşünülen alüvyon seviyesi detaylı olarak incelenmiştir; bu nedenle diğer formasyonların ayrıntısına girilmemiştir. Şekil 1: Çalışma Alanı ve Porsuk Çayı Şekil 2: Eskişehir ve Çevresinin Jeolojisi (Orhan,2005) 203

3 Temel Zeminine Ait Jeo-Mühendislik Özelliklerin Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Değerlendirilmesi: Alüvyonlar Porsuk Nehri ve Sarısu Deresi nin getirdiği sedimanlar Eskişehir ilinin zeminini oluşturmuştur. Kuvaterner yaşlı bu Alüvyon içinde kil, silt, kum ve çakıl seviyeleri bulunmaktadır. Tamamen Alüvyon birimiyle örtülmüş halde bulunan çalışma alanında, genel olarak yüzeyden 5-6 m ye kadar kil-silt seviyeleri bulunurken, 5-6m den sonra ise kil-silt dereceli olarak azalarak, yerini kum ve çakıla bırakmaktadır. Yüzeyden itibaren 6 m de bulunan kil-siltin büyük bölümü yüksek plastisiteli kil ve siltten oluşmakta; daha alt seviyelerde ise killi-siltli kum bulunmaktadır. 2. Yapısal Jeoloji Eskişehir ili Triyas sonunda kapanan Tetis okyanusunun meydana getirdiği tektonizma sonucu oluşan İzmir-Eskişehir-Ankara zonunda kalmaktadır. Bu tektonizmalar sonucu Eskişehir de bir fay zonu meydana gelmiştir. Bu fay zonu İnönü-Oklubalı-Turgutlar-Sultandere hattı boyunca ilerler (Şekil 3). Eskişehir fay zonu Sultandere ile İnönü arasında birbirini takip eden segmentler halinde devam etmektedir (Altunel ve Barka,1998). Üst Kretase ve sonrasında ise inceleme alanının dışında gelişen yine kuzey-güney yönlü sıkışmalar bölgeyi etkilemiş ve de özellikle Jura-Üst Kretase birimlerinde doğrultu atımlı fayların oluşmasına sebep olmuştur (Gözler, 1996). Diğer taraftan Neojen'de gelişen tektonik olaylar (kuzey-güney yönlü gerilmeler) neticesinde de İnönü-Eskişehir-Sivrihisar doğrultusunda normal faylar oluşmuştur. Eskişehir'den geçen bu fay sistemi Eskişehir fay zonu olarak adlandırılmıştır. Ayrıca bindirme fayları, normal faylar ve doğrultu atımlı faylar olmak üzere 3 türlü fay sisteminin bulunduğuna işaret edilmektedir (Gözler, 1996). Tüm bu çalışmalar göz önünde alındığında, çalışma alanı ve çevresinde gözlenen faylar içinde sadece Eskişehir in güneyinden geçen, Eskişehir fay zonunun aktif olduğu görüşü araştırmacılar tarafından kabul edilmektedir (A. Koçyiğit, 2005). Şekil 3: Eskişehir ve Çevresinin Tektonik Haritası (Altunel ve Barka,1998) 4. İNCELEME ALANININ JEO-MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Bu kapsamda çalışma alanının jeo-mühendislik özellikleri detaylı bir şekilde incelenmiş, zeminin SPT, zemin sınıfı ve serbest basınç dayanımı haritaları ile zemin sınıfı değişimlerini gösteren A-A' ve B- B' jeolojik kesitleri oluşturulmuştur İnceleme Alanındaki Deneysel Çalışmalar Bu çalışma kapsamında inceleme alanına ait sondaj raporlarında bulunan SPT, elek analizi, Atterberg limitleri deney sonuçları ve kıvam alınmış ve değerlendirilmiştir. 10 m derinliğe sahip toplam 136 adet sondaj (Şekil 4) sonucu 816 adet örselenmiş, 308 adet örselenmemiş numune elde edilmiş; bu numuneler üzerinde 348 adet tanımlama deneyi, 180 adet serbest basınç deneyi yapılmıştır. Ayrıca arazi çalışmaları kapsamında 816 adet SPT deneyi yapılmıştır. Şekil 4: Sondaj Lokasyonları ve Kesit Haritası Standart Penetrasyon Deneyi Sondajlardan elde edilen SPT değerleri için bir veri tabanı oluşturularak Voxel programı yardımıyla yeraltının 3 boyutlu modellemesi yapılmıştır. Yapılan bu 3 boyutlu modelleme her bir metreden kesilerek ArcGIS programı yardımıyla sayısallaştırılmıştır. Elde edilen veriler düşey yönde incelendiğinde çok anlamlı sonuçlar oluşturduğu görülmektedir. Çalışma alanımızda düşey yönde her 2 m de bir SPT sonuçları değerlendirilerek ilgili haritalar oluşturulmuştur (Şekil 5, 6, 7). 204

4 Temel Zeminine Ait Jeo-Mühendislik Özelliklerin Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Değerlendirilmesi İnceleme alanı içerisinde elde edilen SPT verilerine göre; N- darbe direnci yüzeyden ortalama 5 m ye kadar çok düşük değerler göstermektedir. Yeraltı su seviyesi çalışma alanında yaklaşık 5 m de bulunmaktadır. 5 m den sonra derinlere doğru gidildikçe N-darbe direnci değerleri yükselmektedir ve bu seviyelerdeki zemin sıkı-çok sıkı-iri taneli olarak tanımlanabilir. Elde edilen veriler yatay yönde incelendiğinde, çok anlamlı sonuçlar oluşturduğu görülmektedir. Çalışma alanımızda her 2 m de bir SPT sonuçları değerlendirilerek ilgili haritalar oluşturulmuştur. Şekil 5: Yüzeyden 0-1 m ve 2-3 m derinlik için SPT zon Şekil 6: Yüzeyden 4-5 m ve 6-7 m derinlik için SPT zon Şekil 8: Yüzeyden 3 ve 5 m derinlikler için serbest basınç dayanımı zon Zeminlerin Dağılımı Çalışma alanımız Porsuk Çayı ve Sarısu deresinin getirdiği malzemeden oluşmakta ve Kuvaterner yaşlı alüvyon olarak tanımlanmaktadır. Alüvyon içerisinde bulunan zemin profilleri ve bunların derinliğe bağlı olarak değişimleri incelenmiştir. Bu çalışma sonucu elde edilen haritalara bakıldığında; 0,5-1 m arasında dolgu olarak tanımlanan bitkisel toprak bulunmaktadır (Şekil 9). Bitkisel toprak altında ise killi siltli zemin yer almaktadır. 5-6 m ye kadar ulaşan bu zeminde; genelllikle PI değeri arasında değişen oldukça yüksek kıvam limitlerine sahiptir. Yüksek plastisiteli kil zeminin altında düşük plastisiteli siltli kil yer almaktadır (Şekil 10, 11). Düşük plastisiteli zemin genellikle silt boyutunda malzemeden oluştuğundan düşük plastisite değerine (PI<14) sahiptir. 8-9 m ye gelindiğinde zeminin kumlu-killi-silte geçiş yaptığı görülmektedir. Bu çalışma kapsamında çalışma alanımıza ait her iki metrede bir zemin sınıfı zon haritaları oluşturulmuş, buna bağlı olarak A-A' ve B-B' hatları boyunca kesitler alınmıştır(şekil 4, 12, 13). Serbest Basınç Dayanımı değerleri göz önüne alındığında yer altı su seviyesine uzak olan kumlu killi siltli zeminde 272 kn/m 2 ye kadar ulaşmaktadır. Aynı zemin yer altı su seviyesinin üzerinde veya kapiler zon içerisindeyken serbest basınç dayanımı 9 kn/ m 2 ye kadar düşmektedir (Şekil 8). Şekil 7: Yüzeyden 8-9 m ve 10 m derinlik için SPT zon Şekil 9: Yüzeyden itibaren 0 ve 2 m derinlikler için zemin sınıfı Serbest Basınç Deneyi (SBD) Yapılan çalışmada zeminin serbest basınç değerleri (SBD) de kullanılmıştır. SBD değerleri için belirli veri tabanı oluşturularak 3 boyutlu modelleme yapılmış, bu 3 boyutlu model 3 ve 5 m den kesilerek ArcGIS programında sayısallaştırması yapılmıştır (Şekil 8). Çalışma alanımızdan elde edilen SBD değerlerinin genel olarak kn/m 2 gibi büyük bir aralıkta değiştiği görülmektedir. Değerlerin bu kadar geniş aralıkta değişmesinin sebebi statik su seviyesine bağlı olarak oluşan, su muhtevası değerlerinin değişmesinden kaynaklanmaktadır. Yer altı su seviyesine yakın olan yerlerde SBD değerleri düşmekte, yer altı su seviyesinden uzaklaştıkça değerler artmaktadır. Şekil 10: Yüzeyden itibaren 4 ve 6 m derinlikler için zemin sınıfı 205

5 E. Akdeniz, Y. Güney, E. Pekkan, U.Avdan, M. Tün, B. Ecevitoğlu Şekil 11: Yüzeyden itibaren 8 ve 10 m derinlikler için zemin sınıfı bulunduğu gözlenmiştir. Genel olarak SBD değerinin yüksek olduğu yerlerde SPT değerleri de yüksek olması beklenir. Ancak bu yapılan her sondaj için doğruluk göstermemektedir. Operatör hataları, numunenin örselenme derecesi gibi faktörler deney sonuçlarını etkilemektedir. iv) Bu çalışma kapsamında toplam 136 adet sondaja ait veriler CBS yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiş, bu verilerden temel zemine ait mikro bölgeleme çalışması yapılmıştır. CBS kullanarak haritaların oluşturması zaman ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bunun yanında İstatistiksel olarak değerlendirilen veri sayısı arttıkça elde edilen modeller gerçeğe yaklaşmaktadır. v) Sonuç olarak bu çalışmada, noktasal bazlı verilerin 3 boyutlu modelleme yazılımları kullanılarak alansal bazlı değerlendirilmesi yapılmıştır. Böylece derinliğe bağlı değişim gözlenebilmiştir. Bu değişimler, Coğrafi Bilgi Sistemi teknikleriyle sayısallaştırılmış ve analiz ve sorgulamalar yapılmıştır. Şekil 12: A-A' Kesit Hattı KAYNAKLAR [1]. Tosun, H. ve Orhan, A., 2007, Coğrafi Bilgi Sistemi Programlarının Temel Zemininin Jeo-Mühendislik Özelliklerin Belirlenmesinde Kullanımı: Eskişehir Örneği. ESOGÜ Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, 20, 2007/2, 43-64, Eskişehir [2]. Altunel, E. ve Barka, A., Eskişehir Fay Zonu nun İnönü- Sultandere arasındaki neotektonik aktivitesi,tjb,c:41,no:2,s [3]. Koçyiğit, A., Türkiye ve yakın çevresinin neotektonik bölümlenmesi: Güneybatı Türkiye de neotektonik rejimin gelişim tarihçesi, çok yönlü genişleme ve deprem tehlikesi, Eskişehir Fay Zonu ve İlişkili Sistemlerin Depremselliği Çalıştayı, Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı, Nisan 2005, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, ss [4]. Gözler, M.Z., Cevher, F., Ergül, E. ve Asutay, H.J., Orta Sakarya ve güneyinin jeolojisi, MTA Rapor No: 9973, 87 s., Şekil 13: B-B' Kesit Hattı 5. SONUÇLAR Bu çalışmada, Eskişehir il merkezi Tepebaşı Belediyesi ne ait 136 adet sondaja ait veriler kullanılmıştır. Bu sondajlar yardımıyla çalışma alanını oluşturan Güllük-Yeni Bağlar ve Bahçelievler mahallenin temel zeminine ait jeo-mühendislik özellikleri ile arazi ve laboratuar deneylerinden elde edilen sonuçlar incelip değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmektedir: i) Çalışma alanının temel birimini oluşturan zeminin genel olarak çok değişken olmayan bir yayılım gösterdiği görülmektedir. Yüzeyde bulunan bitkisel toprağın hemen altında ince taneli zemin tabakası mevcuttur. Yanal yönde yer yer değişken özellikler gösteren bu zemin tabakası altında ise sıkı iri taneli zemin yer almaktadır. ii) İnce taneli zemin detaylı olarak incelendiğinde ise, yer yer yüksek plastisiteli zeminden düşük plastisiteli zemine geçiş yapmakta, derinlere inildikçe silt miktarı artmakta ve sıkı kum-çakıl seviyesine göreceli olarak geçiş yapmaktadır. iii) İnceleme alanında yapılan SPT ve araziden alınan numunelere uygulanan SBD deneyleri sonuçlarından yararlanılarak üretilen haritalar incelenmiştir ve SBD ile SPT arasında doğrusal bir ilişki 206

ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORU

ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORU ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C3 1 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORU İLİ: İLÇESİ: BELEDİYE: PAFTA:

Detaylı

ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Veysel Okan ATAK*, Oktay AKSU*, Mustafa ÖNDER*, Ömer AYDAN** ve Gönül TOZ***

Detaylı

13. SONUÇ VE ÖNERİLER

13. SONUÇ VE ÖNERİLER EDİRNE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KAVGAZ, KİMYALAR, ARNAVUTKÖY VE FIRINLARSIRTI MEVKİLERİ İLE ABDURRAHMAN VE TALATPAŞA MAHALLELERİNİN BİR KISMINDA KALAN ALANIN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

Detaylı

HAYDARLI BARAJ ALANININ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Properties of the Electrical Resistivity and Geology of the Haydarli Dam Area

HAYDARLI BARAJ ALANININ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Properties of the Electrical Resistivity and Geology of the Haydarli Dam Area Jeofizik, 2012, 16, 43-53 doi: 11.b01/jeofizik-1011-03 HAYDARLI BARAJ ALANININ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ Properties of the Electrical Resistivity and Geology of the Haydarli Dam Area Osman

Detaylı

ZEMİN BİLEŞİMİ ÎLE KAYMA DAYANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ; ÜST PLİYOSEN ÇÖKELLERÎ (ANKARA) ;.

ZEMİN BİLEŞİMİ ÎLE KAYMA DAYANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ; ÜST PLİYOSEN ÇÖKELLERÎ (ANKARA) ;. Jeoloji Mühendisliği s. 36, 47-54,1990 Geological Engineering, n. 36, 47-54, 1990 ZEMİN BİLEŞİMİ ÎLE KAYMA DAYANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ; ÜST PLİYOSEN ÇÖKELLERÎ (ANKARA) ;. Relationship between soi! composition

Detaylı

Konya Kapalı Havzasında Yeraltı Su Seviyelerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) İle Haritalanması

Konya Kapalı Havzasında Yeraltı Su Seviyelerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) İle Haritalanması Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2013 (1-15) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 2, 2013 (1-15) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi

Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 38 (1) 2014 1 Araştırma Makalesi / Research Article Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi Slope Stability

Detaylı

Paleosismolojik Üç Boyutlu Sanal Fotoğraflama Yöntemi, Örnek Çalışma: Duru-2011 Hendeği, Tuz Gölü Fay Zonu, Orta Anadolu, Türkiye

Paleosismolojik Üç Boyutlu Sanal Fotoğraflama Yöntemi, Örnek Çalışma: Duru-2011 Hendeği, Tuz Gölü Fay Zonu, Orta Anadolu, Türkiye Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 57, Sayı 1, Ocak 2014 Volume 57, Number 1, January 2014 MENTE ET MALLEO ANKARA-1947 TTÜRKİYE JEOLOJİ BÜL ENİ Paleosismolojik Üç Boyutlu Sanal

Detaylı

ZEMİN ETÜDÜNÜN ÖNEMİ VE ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ÖN ARAŞTIRMA

ZEMİN ETÜDÜNÜN ÖNEMİ VE ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ÖN ARAŞTIRMA ZEMİN ETÜDÜNÜN ÖNEMİ VE ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ÖN ARAŞTIRMA Ertuğ, AYDIN * ve Eriş, UYGAR * * Doğu Akdeniz Üniv, İnşaat Müh. Böl., KKTC ÖZET Günümüzde sıkça karşılaşılan zemin sorunları arasında

Detaylı

BİYOKLİMATİK KONFORA SAHİP ALANLARIN BELİRLENMESİNDE CBS DEN YARARLANMA OLANAKLARI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ

BİYOKLİMATİK KONFORA SAHİP ALANLARIN BELİRLENMESİNDE CBS DEN YARARLANMA OLANAKLARI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ BİYOKLİMATİK KONFORA SAHİP ALANLARIN BELİRLENMESİNDE CBS DEN YARARLANMA OLANAKLARI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ THE POSSIBILITIES TO BENEFIT GIS IN DETERMINING BIOCLIMATIC COMFORT AREAS; A CASE STUDY OF MUĞLA PROVINCE

Detaylı

JET GROUT KOLONLARIN ZEMİN ISLAHINDA KULLANIMI VE KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ BİR VAKA ANALİZİ

JET GROUT KOLONLARIN ZEMİN ISLAHINDA KULLANIMI VE KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ BİR VAKA ANALİZİ Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi 16-17 Ekim 2014, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara JET GROUT KOLONLARIN ZEMİN ISLAHINDA KULLANIMI VE KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ BİR VAKA

Detaylı

Key words: Orta-Şabanözü (Çankırı), geology, coal (lignite)

Key words: Orta-Şabanözü (Çankırı), geology, coal (lignite) Jeoloji Mühendisliği Dergisi 31 (1) 2007 15 Araştırma Makalesi / Research Article Orta-Şabanözü (Çankırı) Yöresinin Jeolojisi ve Kömür Potansiyeli Geology and Coal Potential of Orta-Şabanözü (Çankırı)

Detaylı

TRAKYA FORMASYONU SĠLT TAġLARININ ZEMĠN ÖZELLĠKLERĠ, (AYAZAĞA-ĠSTANBUL)

TRAKYA FORMASYONU SĠLT TAġLARININ ZEMĠN ÖZELLĠKLERĠ, (AYAZAĞA-ĠSTANBUL) Uygulamalı Yerbilimleri Sayı:1 (Mayıs-Haziran 2010) 42-55 TRAKYA FORMASYONU SĠLT TAġLARININ ZEMĠN ÖZELLĠKLERĠ, (AYAZAĞA-ĠSTANBUL) Soil Properties of Trakya Formation Siltstones, (Ayazaga-Istanbul) Erkan

Detaylı

ALT YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ALT YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ALT YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk TOPRAK 1, Filiz TAŞKIN 2, A. C. KOÇ 1, Şule VARDAR 3 stoprak@pamukkale.edu.tr, ftaskin@student.pamukkale.edu.tr,

Detaylı

KİL ORANI YÜKSEK BİR DOLGU MALZEMESİNİN KİREÇ İLE STABİLİZASYONU. Stabilization of a fill Material That has High Clay Content with Lime

KİL ORANI YÜKSEK BİR DOLGU MALZEMESİNİN KİREÇ İLE STABİLİZASYONU. Stabilization of a fill Material That has High Clay Content with Lime 14. Ulusal Kil Sempozyumu, 1 3 Ekim 2009, KTÜ, Trabzon Türkiye 14 th National Clay Symposium,1 3 October 2009, KTU, Trabzon TR KİL ORANI YÜKSEK BİR DOLGU MALZEMESİNİN KİREÇ İLE STABİLİZASYONU Stabilization

Detaylı

Proje No: 107Y226. Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ. Aralık 2008 ELAZIĞ

Proje No: 107Y226. Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ. Aralık 2008 ELAZIĞ Proje No: 107Y226 Köprübaşı (Manisa) uranyum yatağı çevresinde toprak, su ve bitki örneklerinde, uranyum düzeyleri ve olası çevresel etkilerinin belirlenmesi Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ Aralık 2008 ELAZIĞ ÖNSÖZ

Detaylı

Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri Geology and tectonic features between İsparta and Burdur area (SW Turkey)

Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri Geology and tectonic features between İsparta and Burdur area (SW Turkey) Türkiye Jeoloji Bülteni, C.37, Sayı 2,119-134, Ağustos 1994 Geological Bulletin of Turkey, V. 37, No 2,119-134, August 1994 Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri Geology and tectonic

Detaylı

Zeminlerin Likit Limitinin Tek Nokta Koni Batma Yöntemiyle Belirlenmesi

Zeminlerin Likit Limitinin Tek Nokta Koni Batma Yöntemiyle Belirlenmesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 35 (1) 2011 27 Araştırma Makalesi / Research Article Zeminlerin Likit Limitinin Tek Nokta Koni Batma Yöntemiyle Belirlenmesi Determination of Liquid Limit of Soils Using One

Detaylı

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu. www.koeri.boun.edu.tr/atag16 E mail : atag16@boun.edu.tr

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu. www.koeri.boun.edu.tr/atag16 E mail : atag16@boun.edu.tr AKTİF TEKTONİK ARAŞTIRMA GRUBU ATAG 16. ÇALIŞTAYI Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Bildiri Özleri Kitabı 18-19 Ekim 2012, İSTANBUL www.koeri.boun.edu.tr/atag16 E mail : atag16@boun.edu.tr Aktif Tektonik Araştırma

Detaylı

PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI

PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI E. K. Şahin ÖZET Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 41400, Gebze, Kocaeli. e.sahin@gyte.edu.tr Coğrafi

Detaylı

AĞAÇLI SULAKALANLARA BİR ÖRNEK: YÖRÜKLER SU BASAR ORMANI(KIZILIRMAK DELTASI) AN EXAMPLE FOR SWAMPS: YORUKLER FLOODED FOREST (KIZILIRMAK DELTA)

AĞAÇLI SULAKALANLARA BİR ÖRNEK: YÖRÜKLER SU BASAR ORMANI(KIZILIRMAK DELTASI) AN EXAMPLE FOR SWAMPS: YORUKLER FLOODED FOREST (KIZILIRMAK DELTA) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AĞAÇLI SULAKALANLARA BİR ÖRNEK: YÖRÜKLER

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR YAKIN ÇEVRESİNİN DİRİ FAYLARI VE DEPREM POTANSİYELLERİ MTA Rapor No: 10754 Dr.Ömer EMRE (Jeomorfolog) Dr.Selim ÖZALP (Jeoloji Yük. Müh.) Ahmet DOĞAN (Jeoloji

Detaylı

GEZENDE BARAJI ENERJİ TÜNELİNDE SU KAÇAKLARI VE ONARIM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEZENDE BARAJI ENERJİ TÜNELİNDE SU KAÇAKLARI VE ONARIM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Yerbilimleri Dergisi, C. 23, S. 2, SS. 109-120, Y. 2010 GEZENDE BARAJI ENERJİ TÜNELİNDE SU KAÇAKLARI VE ONARIM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AN EVALUATION OF WATER LEAKAGE AND LEAK REPAIRS

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ 6. Bölüm Klasik kazı yöntemleri (Kazı şekilleri, iksa sistemleri ve kazı makinelerinin kollu ve hidrolik kırıcılar kapasiteleri) Prof. Dr. Müh. Yapı

Detaylı

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ 19 VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ ALAEDDİNOĞLU, Faruk * -YILMAZ, Erkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XXI. yüzyıl birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bunların bir kısmı insanlığı

Detaylı

16. ARKEOMETRI SONUÇLARI TOPLANTISI

16. ARKEOMETRI SONUÇLARI TOPLANTISI T.C. KÜLTÜR BAKANLIGI Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 16. ARKEOMETRI SONUÇLARI TOPLANTISI 22-26 ~YIS 2000 İZMİR T.C.KÜLTÜRBAKANLlGIYAYINLARI Yayın No: 2531 Anıt/ar ve Müreler Genel Müdürlüğü YayınNo:

Detaylı

ISTANBUL BOĞAZI GÜNEYİ VE HALİC'İN JEOLOJİK YAPISI VE GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ

ISTANBUL BOĞAZI GÜNEYİ VE HALİC'İN JEOLOJİK YAPISI VE GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ Jeoloji Mühendisliği s. 4», 5-14, 1992 Geological Engineering, n. 40,5-14,1992 ISTANBUL BOĞAZI GÜNEYİ VE HALİC'İN JEOLOJİK YAPISI VE GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ MostafaYILDMM Kolay ÖZAYDIN Ali ERGUV ANLI Yıldız

Detaylı

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK 06530 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara-TÜRKİYE WEB : http://www.deprem.gov.tr http://www.afad.gov.tr Baskı Yılı : Nisan 2011 İÇİNDEKİLER Deprem Dairesi 7 Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı 14 Ulusal

Detaylı

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 2008 82 KSU Journal of Science and Engineering, 11(1), 2008 Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi Tayfun

Detaylı