YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 G ÇK H B V i SF HF SOU BULCSI SF 13 IL: 43 S I: S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 6 K 2012 CUS/ 1 L ni as ya.com.r Suriye geleceke de FOOÐF: komþumuz olacak Þ I BULK KOUKOÐLU: SU GLCK KOÞUUZ, OSUUZ, KBIZ OLCKI. BU GÇÐ UULIIZ. SU L H KOÞU H KBIZ u S KO Hol ding ö ne im Ku ru lu Baþ ka ný b - dul ka dir Ko nu koð lu, Su ri ye i le ya þa nan ger gin li ðe i i dal le yak la þýl ma sý ge rek i ði ni ha ýr la a rak "Ge - liþ me le ri i i dal le kar þý la mak ve an lýk de ðer len dir - me ler den ka çýn mak ge re kir. Su ri ye hal ký i le dün ya var ol duk ça kom þu o la ca ðý mý zý u nu ma ma lý yýz i - fa de si ni kul lan dý. nhb SF 8 Ü BSII KÇKL u Ö e yan dan, Su ri ye'den a eþ le nen op mer mi si nin i sa be e - me si so nu cu 5 ki þi nin öl dü ðü 10 ki þi nin ya ra lan dý ðý k ça ka le, son gün ler de yer li ve ya ban cý ba sýn ku ru luþ la rý nýn üs sü ha li ne gel di. l çe ye, ür ki - ye'de ki ba sýn ku ru luþ la rý nýn ya ný sý ra u lus lar a ra sý ba zý ha ber a jans la rý, e le viz yon ka na lý ve ga ze e ler de mu ha bir le ri ni gön der di. b dul ka dir Ko nu koð lu OOPS Ç ZI ÇILIÞI urgu Özal yeniden defnedildi unkara Cumhuriye Baþsavcýlýðý nýn, ölümüyle ilgili iddialar üzerine yürüüðü soruþurma kapsamýnda mezarýndan çýkarýlan 8. Cumhurbaþkaný urgu Özal ýn cenazesi dün yeniden opraða verildi. Özal ýn cenazesi, soruþurma kapsamýnda 2 kim de mezarýndan çýkarýlmýþý. nhb SF 9 Suriye ye epkiler sürüyor n7 de ürkiye-suriye çaýþmaz n7 de BÞBK OÐ ÜVS ÇILIÞI KOUÞU: Üniversiede fikirler çarpýþmalý FOOÐF: ubaþbakan ecep ayyip rdoðan, ýldýz eknik Üniversiesi (Ü) eðiim ve öðreim yýlý açýlýþ örenine kaýldý. Baþbakan rdoðan, konuþmasýnda, Üniversiede fikirlerin çarpýþmasýndan, yarýþmasýndan hakika oraya çýkmalý. üsademe-i efkârdan barika-i hakika doðar. Bunu yakalamak durumundayýz dedi. nhb SF 8 ÜK GL B 141 HP OOKULU ÇILI HL lere 109 bin yeni kayý uillî ðiim Bakanlýðý ndan alýnan bilgiye göre, zorunlu eðiimi 12 yýla çýkaran ve kamuoyunda yasasý olarak bilinen düzenlemenin ardýndan açýlan imam haip oraokullarýna geçen hafa iibarýyla oplam 109 bin 810 öðrenci kayý yapýrdý. nhb SF 6 B IKILI BÞLI Kensel dönüþümde ilk kazma vuruldu uken sel dö nü þüm, s an bul sen - ler de vu ru lan ilk kaz ma i le dün res men baþ la dý. s an bul da ki yý kým ö ren le ri ne Baþ ba kan r do ðan i le Çev re ve Þe hir ci - lik Ba ka ný r do ðan Bay rak ar bir lik e ka ýl dý. ür ki ye ge ne lin de yak la þýk 7 mil yon bi na el den ge çe cek, 33 il de ki 150 ka mu bi na sý da yý ký la cak. n6 Havalar soðuyacak uürkiye önümüzdeki hafa baþýndan iibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yaðýþlý havanýn ekisi alýna girecek, hava sýcaklýklarý 8 ila 12 derece azalacak. n9 da yanmar oplanýsý uünyanýn deðiþik ülkelerinden 50 ye yakýn uluslar arasý sivil oplum kuruluþu, Kaar da, yanmar daki üslümanlar için bir araya geldi. ürk yardým kuruluþlarý da kaýldý. n16 da 15 bölgeye giriþ yasaðý uge nel kur may Baþ kan lý ðý, o ðu ve G. oðu na do lu böl ge le rin de 15 böl ge yi ge çi ci gü ven - lik böl ge si i lân e i. Bu bölgelere 7 Ocak 2013 arihine kadar giriþ yapýlamayacak n8 de s ra il e dâvâ açýlar ua vi ar ma ra sal dý rý sýn da ha ya ý ný kay be den - le rin ya kýn la rý nýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 40 ki þi s ra il a ley hi ne az mi na da va sý aç ý. lk e ap a a çý - lan da va lar da 10 mil yon li ra a lep edildi. n8 O S POL ZG u7 ISS ÜKC BKL 243 L L BOÇLU u10

2 2 6 K 2012 CUS LÂ H K üslümanlarýn ihilâfýndan, zalimler isifade eder y ehl-i iman! Zille içinde esare alýna girmemek iserseniz, aklýnýzý baþýnýza alýnýz. hilâfýnýzdan isifade eden zalimlere karþý ü minler ancak kardeþirler kale-i kudsiyesi içine giriniz, ahassun ediniz. oksa, ne hayaýnýzý muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Câ-yý e es süf bir hâ le-i iç i ma i ye ve kalb-i s lâ mý að la a cak mü hiþ bir ma raz-ý ha - ya-ý iç i ma î: Ha ri cî düþ man la rýn zu hur ve e ha cü mün de da hi lî a dâ ve le ri u nu - mak ve bý rak mak o lan bir mas la ha-ý iç - i ma i ye yi en be de vî ka vim ler da hi ak dir e dip yap - ýk la rý hâl de, þu ce ma a-i s lâ mi ye ye hiz me dâ vâ e den le re ne ol muþ ki, bir bi ri ar ka sýn da e ha cüm va zi ye i ni a lan had siz düþ man lar var ken, cüz î a dâ - ve le ri u nu ma yýp düþ man la rýn hü cu mu na ze min ha zýr e di yor lar? Þu hâl bir su ku ur, bir vah þe ir, ha ya-ý iç i ma i ye-i s lâ mi ye ye bir hý ya ne ir. e dar-i ib re bir hi kâ ye: Be de vî a þi re le rin den Ha se nan a þi re i nin bir bi ri ne düþ man i ki ka bi le si var mýþ. Bir bi rin den, bel ki el li a dam dan faz la öl - dür dük le ri hâl de, Sip kan ve ya Hay de ran a þi re i gi bi bir ka bi le kar þý la rý na çýk ý ðý va ki, o i ki düþ - man a i fe, es ki a dâ ve i u nu up, o muz o mu za ve - rip, o ha ri cî a þi re i def e din ce ye ka dar da hi lî a dâ - ve i ha ýr la rý na ge ir mez ler di. þ e, ey mü min ler! hl-i i man a þi re i ne kar þý e ca - vüz va zi ye i ni al mýþ ne ka dar a þi re hük mün de düþ - man lar ol du ðu nu bi lir mi si niz? Bir bi ri i çin de ki da i - re ler gi bi yüz da i re den faz la var dýr. Her bi ri si ne kar þý e sa nüd e de rek, el e le ve rip mü da fa a va zi ye i al ma ya mec bur ken, on la rýn hü cu mu nu es hil e mek, on la - rýn ha rîm-i s lâ ma gir me le ri i çin ka pý la rý aç mak hük mün de o lan ga raz kâ râ ne a raf gir lik ve a dâ ve kâ - râ ne i na, hiç bir ci he le ehl-i i ma na ya ký þýr mý? O düþ man da i re ler, ehl-i da lâ le ve il had dan u, â ehli küf rün â le mi ne, â dün ya nýn eh vâl ve me sâ i bi ne ka dar, bir bi ri i çin de si ze kar þý za rar lý bir va zi ye a - lan, bir bi ri ar ka sýn da si ze hid de ve hýrs la ba kan, bel ki ye miþ ne vi düþ man lar var. Bü ün bun la ra kar - þý kuv ve li si lâ hýn ve si pe rin ve ka len, u huv ve-i s lâ - mi ye dir. Bu ka le-i s lâ mi ye yi kü çük a dâ ve ler le ve ba ha ne ler le sars mak, ne ka dar hi lâf-ý vic dan ve ne ka dar hi lâf-ý mas la ha-ý s lâ mi ye ol du ðu nu bil, a yýl. hâ dis-i þe ri fe de gel miþ ki: Â hir za ma nýn Süf - yan ve ec cal gi bi ni fak ve zýn dý ka ba þý na ge çe - cek eþ hâs-ý müd hi þe-i mu zýr ra la rý, s lâ mýn ve be - þe rin hýrs ve þi ka kýn dan is i fa de e de rek, az bir kuv ve le nev-i be þe ri her cü merc e der ve ko ca â - lem-i s lâ mý e sa re al ý na a lýr. y ehl-i i man! Zil le i çin de e sa re al ý na gir me - mek is er se niz, ak lý ný zý ba þý ný za a lý nýz. h i lâ fý - nýz dan is i fa de e den za lim le re kar þý ü min ler an cak kar deþ ir ler (Hu cu ra Sû re si, 49:10.) ka lei kud si ye si i çi ne gi ri niz, a has sun e di niz. ok sa, ne ha ya ý ný zý mu ha fa za ve ne de hu ku ku nu zu mü da fa a e de bi lir si niz. a lûm dur ki, i ki kah ra man bir bi riy le bo ðu þur - ken, bir ço cuk i ki si ni de dö ve bi lir. Bir mi zan da i ki dað bir bi ri ne kar þý mu va ze ne de bu lun sa, bir kü çük aþ, mu va ze ne le ri ni bo zup on lar la oy na ya bi lir; bi ri - ni yu ka rý, bi ri ni a þa ðý in di rir. þ e, ey ehl-i i man! h - i ras la rý nýz dan ve hu sû me kâ râ ne a raf gir lik le ri - niz den, kuv ve i niz hi çe i ner; az bir kuv ve le e zi le - bi lir si niz. Ha ya-ý iç i ma i ye niz le a lâ ka nýz var sa, ü mi nin mü mi ne bað lý lý ðý, par ça la rý bir bi ri ni u an bi nâ gi bi dir (Bu ha rî, Sa lâ: 88) düs ur-u â li - ye yi düs ur-u ha ya ya pý nýz, se fa le-i dün ye vî den ve þe ka ve-i uh re vi ye den kur u lu nuz. ek u ba, s. 261, (ye ni an zim, s. 454) LÛ G Ç: adâve: üþmanlýk. eshil: Kolaylaþýrma. harîm-i slâm: slâmýn mukaddes yerleri, mukaddes belde. adâvekârâne: üþmanlýk edercesine. ehvâl: Korkular, fenalýklar, sýkýnýlar. mesâib: usîbeler. uhuvve-i slâmiye: slâmiye kardeþliði. hilâf-ý maslaha-ý slâmiye: slâmýn huzur ve barýþ anlayýþýna aykýrý. eþhâs-ý müdhiþe-i muzýrra: Zararlý dehþeli þahýslar. þikak: Parçalanma, kýrýlma. ahassun: Sýðýnma. husumekârâne: üþmanlýk beslercesine. Â e ki: l lah'ýn kul la rý i çin ya ra ý ðý gi ye cek ler i le hoþ ve e miz rý zýk la rý kim ha ram e i? e ki: Bu ni me ler dün ya ha ya ýn da i man e den ler i çin dir; kâ fir ler de o a ra da is i fa de e der ler. Ký ya me gü - nün de i se, on lar sa de ce mü'min le re mah sus ur. 'raf Sûresi: 32 / Â ye -i Ke ri me e â li 2007 yý lý ra lýk a yý nýn so ðuk bir kýþ gü - nüydü. Ispara'nýn slâmköy'üne gelmiþim. aksadým, ur a mer kez ve me kân ol muþ, is miy le mü sem ma bu s lâm di ya rý - ný ge zip a ný dýk an son ra Üsadýmýzýn mümaz alebesi merhum Ha fýz li ða - beyin þa hi le riy le gö rüþ mek i. Üsadýmýzýn diðer bir alebesi merhum Ha san r gü nal m camýz ise, s lâm köy ün gi ri þin de, i ki ka lý du var - lar la çev ri li bah çe i çin de ki e vin de ka lý yor du. vi nin ö nü ne ge lin ce, köylülerden birinin Ha san ða, mi sa fi rin var diye seslenmesiyle bir lik e Ha san m ca yaþ lý ha liy le e vi nin gi riþ ka pý sýn da be lir di. Ha san m ca yý ilk gö rüþ e he ye can lan mýþým. Bana e is i yor su - nuz? de di. Ken di si ni gö rür gör mez nu râ nî bir za la mu ha ap o lu þu - mun se vin ci içine girdim. Se lâm ve re rek e li ni öp mek is e dim. Fa ka o, ya þý nýn ver di ði yor gun luk la bi ze sor du ðu su â li ni ek rar e i. Van lý yým, Bur sa dan ge li yo rum Ha san m ca. li ni zi ö püp du â - ný zý al mak is i yo rum di ye bil miþ im. a ha ön ce le ri bi ze söy le dik le ri, O fo oð raf çek ir mi yor, hiç bir þey de an la mý yor el ki nâ la rý da bey nim de zonk la yýp du ru yor du. a Ha san m ca nýn ha ý ra la rý ný a la maz sam ben ne ya pa rým? en di þesi i çerisin dey dim. ma Ha san r gü nal i gör mem bi le o an da ba na ye miþ i. Üs a dý gör müþ, mü e ad - di de fa lar zi ya re e miþ, Ha fýz li ða be ye a le be ol muþ, on dan Kur ân ve Kur ân ha ý der si al mýþ bu za ý, dün ya gö züy le gör mem be nim i çin bü yük bir bah i yar lýk ý. a þý na is i na den da ha faz la yor - mak ve zor la mak is e me dim. ü zü - me bak ý. e i çin gel din? di ye sor - du ek rar. Ben Üs ad ve Ha fýz li - ða bey le a lâ ka lý de yin ce e va zu i çin - de Ben bir þey bil mem di ye rek mu - ka be le de bu lun du. Ha san m ca di ye rek ýs rar e din ce, a mam a mam, yan a raf a med re se var. Gi, Fah re in kar deþ sa na yar dým cý ol sun de di. vi nin ar ka a ra fýn da bu lu nan Ha fýz li med re se si ne gi de rek, ehl-i hiz me Fah re in kar de þe du ru mu an la ým. a - mam, o yaþ lý. Ben yar dým cý o lu rum de di. Ha san m cay la a lâ ka lý bir kaç no ak ar - mýþ ý. Fah re in kar deþ, o nun hâ lâ be kâr ol du ðu nu söy le di o za man. Ha ya ý bo yun - ca i sâ le le ri yaz mak la iþ i gal e miþ i. Ha - fýz li ða bey den 5 ya þýn da i ken Kur ân der si al mýþ ve Kur ân ha fý zý ol muþ u. Ha fýz li ða be yin o nu çok sev di ði ni, bir gün o na i sa le ya zar mý sýn? di ye sor du ðu nu, Ha san m ca nýn da a za - rým de di ði ni an la ý. i sa le-i ur Kül li ya ý ný üç de fa ya za rak bi ir - miþ. Üs ad ý da de fa lar ca gör müþ, Üs ad kö ye ge lin ce o na yar dým - cý ol muþ. Fah re in kar de þin sü rek li gör dü ðü, gö rüþ ü ðü ve din le di ði Ha san r - gü nal m ca nýn pekçok ha ý rasý mev cu u. Fah re in kar de þ, o an olmasa da, daha sonra e-ma il yo luy la fo oð raf ve ha ý ra la rý gön der me zah me in de bu lun du. Ken di si ne ku cak do lu su se lâm ve mu hab be le ri - mi su nar ken, siz le ri mer hum Ha san r gü nal m ca mý zýn ken di að zýn - dan ak ar dý ðý ha ý ra la rýy la baþ ba þa bý ra ký yo rum: B L B L K - Z L L Þ L Ben Üs ad ý 1945 e mir dað da zi ya re e im. i sa le-i ur u 7-8 se ne ev vel yaz ma ya baþ la mýþ ým. Üs ad bi zim kö ye zi ya re e gel - dik en son ra ar ýk ek rar ek rar zi ya re i ne gi im. Bir gün, Þu nu da gö ü re yim, bu nu da gö ü re yim de du â sý ný a la yým di ye ça ba lý - yor dum. Üs ad a var dý ðým da ben hiç bir þey söy le me den de di ki: Kar de þim! Be nim a le be le rim ka der-i e ze lî de a yin e dil miþ ler; on - lar ba na ge li yor, ben hiç kim se yi ça ðýr mý yo rum. Üs ad, kal bi mi o ku muþ u a sýl ki, Üs ad Haz re le ri Van dan çý ka rý lýr ken, Ka der-i lâ hî be ni sevk e di yor di yor; öy le de 8. Þu - â da gay bî bir i þa re le Gavs-ý zam a ra fýn dan i sim le ri sa yý lan 7-8 a le be de ka der-i e ze li de a yin e dil miþ. O nun i çin biz çok bah i ya - H S Ki þi öl dü ðün de þu üç þey den ge len ler hâ riç, a me li ke si lir: 1- Var lý ðý de vam e - den ve is i fa de e di len ha yýr lý bir e ser. 2- Ken di sin den fay da la ný lan i lim. 3- Ken - di si i çin du â e den ha yýr lý bir ev lâ. Câ mi ü s-sa ðîr, o: 474 / Ha di s-i Þe rif e â li ÖCK GÜ H- H' VÎ ÐZ Son þa hi ler den s lâm köy lü Ha cý Ha fýz Ha san r gü nal m.oz ur koz urk ma il.com rýz. a sip ol muþ Zan ne me yin ki, her kes ken di si yaz mýþ bu i sâ le le ri. H GÜ Þ Z G K K ÜÇ S F O KU CK SI IZ i ne bir gün Üs ad ýn zi ya re i ne gi miþ - ik. a zý yor mu sun? di ye sor du. Ben de fen dim, an cak na ma zý mý ký la bi li yo rum de dim. Son ra, O ku yor mu sun? de di. Ben yi ne fen dim, an cak na ma zý mý ký la bi li yo rum de dim. Bi ze Her gün i þi ni ze gi der ken, i ki üç say fa o ku ya cak sý nýz de di. ÜS, S LÂ KÖ B K Ç GL Her hal de 1954 i di. Üs a dý mýz Be di üz za man Haz re le ri, þim di Is par a da mü ze ha lin de ki e vi nin ga ra jýn da bu lu nan o a ra bay la s - lâm köy e gel di. Ben ni ye gel dim, bi li yor mu su nuz? Ben si zi eb ri - ke gel dim. az dý ðý nýz bu ri sa le le rin dün ya ya du yu rul ma sý na ve neþ ri ne se bep ol du ðu nuz i çin si zi eb ri ke gel dim de di ve gi i. Ben bir müd de son ra Üs ad ý ek rar zi ya re e gi im. Þöy le de di: Sen s lâm köy de bu ri sa le le ri ya zan kim var sa hep si ne se lâm söy - le ye cek sin. az dý ðý nýz bu e ser le - rin dün ya ya du yu rul ma sý na ve neþ ri ne se bep ol du ðu nuz dan do la yý Üs a dý nýz si zi eb rik e di - yor di ye cek sin de di. a le be le rin yaz dýk la rý nýn bir kýs mý ken di el le rin de kal dý, bir kýs mý ür ki ye nin her a ra fý na da ðýl dý. Þim di de me ri ka ve vus ral ya ya ka dar ya yýl ma ya de vam e di yor. e mek ki, Üs - ad ýn o za man ki müj de si a - hak kuk e di yor in þal lah. erhum Hasan rgünal'ýn, geçiðimiz Pazar günü Ispara evlidi vesilesiyle kendisini ziyare edenlerce çekilen bir fooðrafý. FOOÐF:. S GKO Ü KÜ S S K ZI I ÖÐ Ben be þin ci sý nýf a yaz ma ya baþ la dým, hâ lâ da ya zý yo rum. Siz de müm kün se es ki ya zý yý öð re nin, bun la rý o ku yun. Ba - kýn bu O uz Ü çün cü Söz (Pen ce re ler) i sâ le si, bu nu ken dim yaz dým. ün ya nýn fen le rin den is i fa de e di yo - ruz. Ben de bü ün Kül li ya var, fa ka o za man ki a ða - bey le rin ya zý la rý o ka dar gü zel di ki, o yüz den u an - dým, Üs ad a gö ür me dim. HU H S C, H FIZ L Ð B L I O er hum Ha san r gü nal m ca mý za hi re e i sa le-i ur a le be le ri nin bay rak a rý o lan Ha fýz li ða bey na sýl bir in san dý? di ye sor dum. Þöy le an - la ý lar: Ken di si i mam ve ha fýz dý. Ga ye gü zel Kur ân-ý Ke rim o kur du. Çif çi lik de ya pý yor muþ. O nun e vi kö yün ö bür a ra fýn da i di. i sa le-i ur a in i sap an son ra de vam lý ya zar, ak þam na ma zýn dan ya sý ya ka dar du â la rý ný o kur du. a sý yý a le be le riy le ký lar, faz la o ya lan ma dan ya ar dý. Þa fak an ev vel kal kar, Cev þen i ni o kur, son ra a le be le ri ge lir di ço - cuk o ku u yor du; dör a ne ha fýz çý kar dý. a maz dan son ra ki es bi ha ý hep bir a ðýz dan ses li ya pý yor, Kur ân o kun duk an son ra da da ðý lý yor duk. Bir kýs mý mý za da yaz dý rý yor du. þ e o ya zan lar dan bi ri de biz dik HL- V LÂ V HL- K ÞF Se ne 1943 i di Ben Kül li ya ýn bü yük le ri ni yaz mýþ ým, bir de kü çük le ri yaz ma ya baþ la dým. ir mi o ku zun cu Söz ü yaz dým, ho ca mýn [Ha fýz li a ða be yin] ya ný ma gi im. a ný na o ur u be ni; bak ý, bak ý, de di: Kar deþ! Ben bu gün kab ris a ný zi ya re e gi im, on la rýn a hi re a zýk la rý hiç yok u. Öy le va vey lâ e di yor lar dý ki. Ben o a cý yý gör düm, dað la ra kaç sam u nu a ma ya ca ðým Ho cam að lý - yor du. Siz in san ö lün ce kur u lu yor zan ne me yin; na sýl bu ra sý bir â lem se o ka bir de öy le bir â lem dir, a dem ve yok luk yok ur. Ho cam Ha fýz li ehl-i ve lâ ye, ehl-i ke þif i, çok de fa ge lip gi den le - rin i sim le ri ni söy ler di, ba zen yol lar da ge ci ken le re e re de kal dý nýz? der di. ü ba rek öy le bir ve liy di. Ha a ri sa le - ler de o ku muþ su nuz - dur; Üs ad Bar la da i - ken, Be nim du â ma â - min di yor, Ha fýz li bu ra da mý? di ye so ru - yor. Ba zý za man mek - up lar gel me di ðin de San ral Sab ri ða be yin kö yü ne (Bed re ye) doð - ru a i mam! ek up - la rý gön der mez sen in - dal lah mes ul sün di - ye ba ðý rýr ve du yu rur - du. Kas a mo nu Lâ hi - ka sý nda Üs a dý mý zýn, Ha fýz li ða be yin ve - lâ ye i ne iþ ar e den i fa - de le ri de var dýr. Son þa hi ler den s - lam köy lü Ha san r gü - nal ða be ye l lah an rah me di li yo ruz.

3

4 4 6 K 2012 CUS KÜLÜ S yya ni as ya.com.r Sal dýr gan ruh ha li nin bir baþ ka e za hü rü n sa nýn ruh dün ya sý nýn, ka rak er ve ki þi li ði nin bo zul ma sý na se bep o lan ba zý ma ne vî has a lýk lar as lýn da sal dýr gan ve öf ke li bir ruh hâ li nin yan sý ma la rýn dan baþ ka bir þey de ðil dir. Ki þi nin ken di si ni za rar lý þey ler den ko ru ma ya dö nük o la rak ve ril miþ o lan kuv ve-i ga da bi ye si sý nýr kon ma dý ðý i çin ýp ký kuv ve-i þe he vi ye gi bi in san a bi a ý nýn en zor kon rol e di len yö nü nü o luþ ur mak a dýr. Bu kon rol an cak cid dî bir nef si er bi ye, ak lý ak vi ye ve kal bi as fi ye iþ le min den son ra müm kün dür. Öf ke, kýz gýn lýk, kin, in i kam, nef re his le ri ze mi nin de or a ya çý kan þid de ve sal dýr gan lý ðýn kay na ðý hiç þüp he siz sý nýr kon ma mýþ kuv ve-i ga da bi ye dir. s lýn da in sa nýn ma lý ný, ca ný ný, ýrz ve na mu su nu ve i nan dý ðý de ðer le ri ko ru ma ya yö ne lik or a ya çýk ma sý ge re ken bu his, ma a le sef bo zuk bir ki þi li ði, has a bir ruh ha li ni, su-i ah lâ kýn bir ko ru ma sý o la rak if ra bir mer e be de þid de e dö nüþ mek e dir. n san ha ya ý na men fi e sir e den bu if ra du rum, sal dýr gan u um ve dav ra nýþ la rýn or a ya çýk ma sý na se bep ir. m pa i ve vic dan ek sik li ðin den or a ya çý kan bu ki þi lik bo zuk lu ðu i le in san öl dür me, ya ra la ma, fi zi kî þid de, a ham mül süz lük, baþ ka la rý nýn hak ve hu ku ku nu çið ne me v.s. þek lin de ken di ni gös er mek e dir. Sal dýr gan ruh ha li nin dý þa vu ru mu ka ba kuv ve le ve þid de le o la bil di ði gi bi, gýy be, kýs kanç lýk ve in saf sýz ca ya pý lan en ki gi bi ma ne vî has a lýk lar þek lin de de e za hür e de bi lir. ç i mâî ha ya a as lýn da çok da yay gýn o lan bu çe þi sal dýr gan lýk çok zor fark e dil mek e dir. a ni gýy be, ha se, kin, a da ve, baþ ka la rý na gü ven me me, a lay e me, dýþ la ma, ne ga if ba kýþ ve en ki le rin hep si de bir ne vî sal dýr gan ruh ha li nin dý þa vu rum la rý dýr. Sal dýr gan ruh hal le ri ni ko nuþ ma ve dav ra nýþ la rýy la dý þa vu ran ki þi ler ken di le ri bi le fark e me den gýy be, ha se, a raf gir lik, i na, en ki has a lýk la rý na dü þe cek, bu has a lýk lar da ki þi nin ka rak er ve ruh sað lý ðý ný bo za cak ýr. Ki þi baþ ka sý na his se i ði bu ne ga if duy gu lar la as lýn da ön ce ken di ni ah rip e miþ o la cak ýr. Hâ sý lý, in san, kon rol e de me di ði kuv ve-i ga da bi ye duy gu su nu ki mi za man fi zik sel þid de ve sal dýr gan lýk la gös er di ði gi bi ki mi za man da pa sif sal dýr gan lýk an la mýn da ba nýn da ki kö ü lü ðün dý þa vu ru mu ni e li ðin de gýy be, ha se, kýs kanç lýk ve in saf sýz en ki le de gös er mek e dir. Bu a çý dan ba kýl dý ðýn da þid de ha ber le ri nin her ge çen gün ar ý ðý gü nü müz de fi zik sel þid de ve sal dýr gan lý ðýn e da vi si gi bi pa sif þid de ve sal dýr gan lý ðýn e da vi si de bir o ka dar ö nem arz e di yor. Zi ra bu nok a kim se nin bi le fark e de me di ði, sin si ce ya yý lan sos yal bir has a lýk ýr. av ra ný þýn bir ön ce ki a þa ma sý dü þün ce ler, dü þün ce le rin bir ön ce ki a þa ma sý da duy gu ve his ler dir. Bu yüz den duy gu ve his le ri kon rol al ý na a la bi le cek kök lü ma ne vî çö züm ler fi zik sel þid de i de ön le ye bi le cek ir. Ha ya ý mýz dan gýy be, ha se, kin gi bi has a lýk la rý çý kar mak hiç þüp he siz ma ne vi yâ ý ge liþ ir mek le, i ba de ve ne fis er bi ye si i le müm kün o la cak ýr. uy gu ve his ler de baþ la yan bu ma ne vî has a lýk lar e ðer he men ed bir a lý nýp e da vi e dil mez se, in san da ha da sal dýr gan la þýp, kon rol süz hâ le ge le bi le cek ir. n sa nî has le le rin kay bý na se bep o lan bu has a lýk lar vic da nýn dev re ye gir me si ve in san da ki müs be his le rin in ki þa fý i le ya ni mer ha me, mu hab be, hoþ gö rü, em pa i v.s. i le ya vaþ ya vaþ kay bo la cak ýr. l-bür de ser gi si s an bul da a çýl dý BLÞK rap mir lik le ri (B ) Kül ür Gün le ri kap sa mýn da ha ve ez hip sa na ý nýn na di de ör nek le ri nin yer al dý ðý l-bür de ser gi si s an bul da a çýl dý. B Kül ür Genç lik ve op lum sal Kal kýn ma Ba kan lý ðý nýn, Hz. Pey gam be rin (asm) do ðum yýl dö nü mü mü na se be iy le her yýl dü zen le di ði l Bür de ya rýþ ma la rýn da de re ce ye gi ren e ser ler den o lu þan l Bür de ser gi si, ol ma bah çe Sa na Ga le ri si nde iz le ni me su nul du. Ha a rih çi si ve uz ma ný Prof. U ður er man, Ha a eh med Öz çay ve ü zeh hib e ca i San cak u an ýn ür ki ye yi jü ri ü ye si o la rak em sil e ik le ri bu ya rýþ ma lar da ö dül a lan 70 e ser ür ki ye de ilk kez ser gi le ni yor. Ser gi, 14 kim e ka dar zi ya re e di le bi le cek. s an bul / a a aklaþýk 100 dönüm arazi üzerine kurulu olan izamiye Külliyesi'nin içinde ürk okulu, ürk pazarý, konferans salonu ve yemekhane de bulunuyor. Külliye'nin 4 minaresi var ve minareler 55 mere boyunda. uvarlarýnda ha ve ezyina sanaýnýn kullanýldýðý külliye'nin 3 büyük kapýsý ve 200'den fazla da penceresi bulunuyor. GÜ f ri ka ev le Baþ ka ný Ja cob Zu ma, Jo han nes burg þeh rin de in þa e di len i za mi ye Kül li ye si nin a çý lý þý ný yap ý. ko no mi Ba ka ný Za fer Çað la yan ve Gü ney f ri ka ko no mik Kal kýn ma Ba ka ný b ra him Pa el a çý lýþ a Zu ma ya eþ lik e i. çý lý þa i za mi ye nin yer al dý ðý Ga u eng e ya le i nin Baþ ba ka ný om vu la o kon ya ne, u rizm Ba kan ar dým cý sý o ko zi le Xa sa gi bi bir çok f ri ka lý si ya se çi ve bü rok ra ka ýl dý. Za fer Çað la yan a çý lýþ a yap ý ðý ko nuþ ma da, Üç yýl ön ce 1 kim 2009 da bes me le ler, du â lar la e me li a ý lan i za mi ye nin a çý lý þý ný ger çek leþ ir mek en bü yük mu lu luk du yu yo rum. Bu ra sý Jo han nes burg, f ri ka nýn kal bi, böy le hoþ gö rü ve di ya lo ðun mer ke zi o lan yer de böy le bir sa na e se ri gör mek çok mu lu luk ve ri ci. Þu an da bin ler ce ki lo me re ö e de ken di e vi miz de gi bi yiz. Göz le ri miz a de a, Se li mi ye Ca mi i nin hu zu run day mý þýz B U L C gi bi do lu yor. y ný he ye ca ný ya þý yo ruz. Bu gör kem li ya pý ya ba kan her kes be nim le ay ný duy gu la rý pay la þý yor de di. BU S V BÜ ÜK L Þ CK i za mül mülk ün 1071 de ürk le re na do lu nun ka pý sý ný a çan l pars lan a ve zir lik e miþ bir þah si ye ol du ðu nu ha ýr la an Çað la yan, üm dün ya ya Ö mer Hay yam, þhan Bacý bebekleri alaya adýna escillendi L Be le di ye si a ra fýn dan kül ü rel ça lýþ ma lar çer çe ve sin de ü re i len þ han Ba cý Be bek le ri ürk Pa en ns i ü sü a ra fýn dan es cil len di. a la ya Be le di ye si nden ve ri len bil gi ye gö re, kül ü rel ve sos yal hiz me ler kap sa mýn da a çý lan kurs lar da a la ya yö re si ne öz gü þ han Ba cý bez be bek le ri ü re i miy le il gi li bu gü ne ka dar 120 do la yýn da kur si yer e ði im al dý. Ký ya fe ler de za man za man ka di fe be zi nin kul la nýl dý ðý ve ma ki ne na ký þýy la ü zer le ri ne Os man lý ya öz gü de sen le rin uy gu lan dý ðý be bek ký ya fe le ri kü çük çi çek de sen li ku maþ lar dan o lu þu yor. 30 ay rý BK ZF ÇÐL, GÜ FK I JOHSBUG ÞH Þ L Z KÜLLS ÇILIÞI PIÐI KOUÞ, FK I KLB BÖL B S S GÖK ULULUK UUÐUU F. fi gür i le ü re i len be bek le rin bü ün mal ze me le ri be le di ye iþ i rak le rin de ü re i li yor. k mek a çan, an dýr ya pan, yor gan di ken, pa ik ö ren, köf e ya pan, sa ban sü ren, ya yýk ya yan, yün e ði ren, pes il ya pan be bek ler bu lu nu yor. e rel mo if ler le yö re nin kül ü rel ö ge le rin den bi ri ha li ne ge len þ han Ba cý be bek le ri i çin bir sü re ön ce es cil baþ vu ru su ya pý lan ürk Pa en ns i ü sü nden o lum lu ce vap a lýn dý. Ku rum a ra fýn dan a la ya ya has kül ü rel bir un sur o la rak ka bul e di len þ han Ba cý ar ýk a la ya Be le di ye si nin iz ni i le ü re i le bi le cek. a la ya / ci han mam-ý Ga za li, bn üþd gi bi in san la rý ye iþ ir miþ ir, o nun a dýy la a ný lan bu med re se de ay ný gö re vi gö re cek ir i fa de le ri ni kul lan dý. Çað la yan, bu med re se yi ya pan ve dün ya nýn en üc ra kö þe le rin de ür ki ye nin a de a da i mî el çi li ði ni ya pan gö nül lü le re e þek kür e i. ko no mik Kal kýn ma Ba ka ný b ra him Pa el i se Os man lý nýn 150 yýl ön ce bu be kir fen di yi Gü ney f ri ka ya gön der di ði ni, þim di de ha yýr se ver li Ka ýr cý oð lu nun ay ný va zi fe yi yap ý ðý ný söy le di. Bü yük al kýþ lar la kür sü ye ge len ev le Baþ ka ný Ja cob Zu ma Bu ö nem li e se rin a çý lý þý ný yap mak an bü yük gu rur du yu yo rum de di. ün ür ki ye nin ye ni a a nan bü yü kel çi si nin gü ven mek u bu nu ka bul e ik le ri ni i fa de e den Zu ma, ip lo ma ik i liþ ki le rin ya nýn da bu e ser e ko no mik ve kül ü rel i liþ ki le ri mi zin ge liþ me si nin sem bo lü o la cak ýr i fa de le ri ni kul lan dý. Jo han nes burg / ci han FO OÐ F: CH frika nýn kalbinde bir Z KÜLLS Osmanlý, dizilerde doðru anlaýlmalý SUL kin ci b dül ha mid in dör dün cü ne sil o run la rýn dan b dül ha mid Ka yý han Os ma noð lu, Keþ ke bu di zi ler ve si ne ma lar, Os man lý yý da ha i yi an la say dý de di. Kah ra man ma raþ Be le di ye si nin dü zen le di ði u lus la r a ra sý Os man lý ö ne min de a raþ ko nu lu sem poz yum, e cip Fa zýl Ký sa kü rek Kül ür er ke zi nde baþ la dý. Os ma noð lu, sem poz yum da ki ko nuþ ma sýn da, ilk de fa Os man lý ko nu lu bir sem poz yu ma ka ýl dý ðý ný be lir e rek, a i le a dý na çok gu rur lan dý ðý ný söy le di. a ri hin, o kul lar da ve e raf a yýl lar ca yan lýþ an la ýl dý ðý ný sa vu nan Os ma noð lu, 10 yýl dýr a ri hi mi zi ye ni den bü ün ger çek li ðiy le öð re ni yo ruz. a biî bu a rih bi lin ci dev le i miz le a lâ ka lý dýr. Son za man lar da Os man lý hak kýn da a raþ ýr ma lar yap ma ya baþ la dýk. Bu nun ya nýn da son dö nem de Os man lý yý yan lýþ an la an di zi ler çýk ma ya baþ la dý. Bu yan lýþ lar, biz le ri doð ru la ra sü rük lü yor. e ya pý yo ruz? Ki ap la rý a raþ ý rý yo ruz. Bu yüz den her þe yin da ha i yi si ni öð ren mek is i yo ruz de di. e le viz yon lar da ve si ne ma lar da Os man lý yý ko nu a lan film le rin ya pým cý la rý nýn bi raz da ha dik ka li ol ma sý ný is e yen Sulan kin ci b dül ha mid in dör dün cü ne sil o run la - rýn dan b dül ha mid Ka yý han Os ma noð lu Os ma noð lu, þöy le ko nuþ u: i zi ler de, Sul an Vah de in Han ý ha in o la rak bi ze an la ý lar. Þim di hâ lâ ba zý yan lýþ la rý mýz var. Bir di zi var. O di zi de pa di þa hýn hiç bir vak i yok da gi dip de ha rem le va ki ge çi ri yor gi bi, bu na ben zer yan lýþ lar var. Si ne ma da da ba zý yan lýþ lar var. Keþ ke bu di zi ler ve si ne ma lar, Os man lý yý da ha i yi an la say dý. Hem di zi ler ol sun, hem de si ne ma lar ol sun, hal ký mý zý yan lýþ yer le re sü rük lü yo ruz. Os ma noð lu, Os man lý nýn ürk hal ký nýn geç mi þi ol du ðu nu ve bu þan lý a ri hi dün ya ya an la mak is e dik le ri ni be lir e rek, bir si ne ma ça lýþ ma sý i çin de ol duk la rý ný vur gu la dý. Kah ra man ma raþ / a a Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da e niz le rin U mu du Fo oð raf a rýþ ma sý so nuç lan dý OÐL Ha ya ý Ko ru ma Vak fý (WWF)-ür ki ye a ra fýn dan de niz le rin ko run ma sý ve a za lan ür ler ko nu sun da far kýn da lýk o luþ ur mak a ma cýy la dü zen le nen e niz le rin U mu du Fo oð raf a rýþ ma sý so nuç lan dý. WWF- ür ki ye den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, e niz Ko ru ma la ný ö ne im Pla ný Pro je si ni yü rü en ve Þu ba a yýn da ölen U mu u ral a dý na dü zen le nen ve 20 ðus os a baþ la yan ya rýþ ma ya, in er ne ü ze rin den 312 fo oð raf yük len di. Fo oð raf la rýn ön de ðer len dir me si, WWF- ür ki ye yö ne i ci le ri nin ya ný sý ra de niz bi li mi uz man la rý, su al ý fo oð raf çý lý ðý ve pro fes yo nel da lýþ ya pan la rýn yer al dý ðý se çi ci ku rul a ra fýn dan ya pýl dý. Ön de ðer len dir me so nu cun da, 14 fo oð raf fi na le kal dý. Ka za nan lar, niz le ri nu mu du.org ad re si ne gi re rek de ðer len dir me ye ka ý lan la rýn oy la rýy la be lir len di. a rýþ ma nýn bi rin ci si Ca re a Ca re a ve Ho mo Sa pi ens ça lýþ ma sýy la ren Baþ a noð lu, i kin ci si Ca re a Ca re a ça lýþ ma sýy la m re Çe vi kel, ü çü nü cü sü i se Lo us ça lýþ ma sýy la Ser dar Sü er ol du. s an bul / a a SOL S Ð 1. Bir kim se nin ö lü mün den son ra ya pýl ma sý ný is e di ði þey. - Kur'ân'ýn yüz on dör bö lü mün den her bi ri. 2. Kur'ân'ýn yüz on dör bö lü mün den her bi ri. - v ler de yi ye cek, i çe cek ve er za kýn sak lan dý ðý o da, am bar ve ya do lap. 3. Kuþ ku, þüp he; sa nýl mak, zan ne dil mek. - Çý kýþ ye ri ko lay bu lu na ma ya cak ka dar ka rý þýk ko ri dor la rý o lan ya pý. 4. ap ma, e me. - ki ar la a ra sýn da ki sý nýr. - Bo yun e ðen, ken di ni baþ ka sý nýn buy ru ðu na bý ra kan. 5. Üs du da ðý ya rýk o lan (kim se). - U an ma duy gu su, u anç, u an ma, sý kýl ma. 6. y e vi. - (ersi) lâve, yama. 7. Ça lýþ kan, be ce rik li, e lin den i yi iþ ge len. - Bal mu mun dan i mal e di len yu mu þa ý cý krem. 8. s hab-ý Kehf'in uy ku ya dal dý ðý maða ra nýn bu lun du ðu köy o la rak ri va ye e di len yer le þim ye ri. - Kay se ri að zýn da ha la. 9. Bir þe yin ger çek leþ me si ni ön le yen se bep, mâ ni, mah zur. - Ke sik ko ni bi çi min de de ri, kürk ve ya ku maþ an ya pýl mýþ baþ lýk. 10. eh li ke li du rum. - aþ, mes lek, op lum sal du rum vb. ba ký mýn dan bir bi ri ne e þi o lan lar dan her bi ri, boy daþ U K I Þ ÐI 1. u rum, a výr, hâl. - al nýz bir a i le nin o u ra bi le ce ði bi çim de ya pýl mýþ ya pý. 2. Bel li bir ko nu ü ze ri ne ol ma yan, de re den e pe den (ko nuþ ma). - av ru su o lan di þi hay van. 3. Ba mýþ o lan nes ne nin, yü ze ye ya kýn ba lýk la rýn ye ri ni ve du ru mu nu yan sý la nan ses dal ga la rýy la be lir le yen sis em - Gra mýn ký sa ya zý lý þý. 4. ri yu mun sim ge si. - Fa kir le re ye mek da ðý ý lan yer. 5. Ke çi yo lu. - Harç a lýp sür me ye ya ra yan, ço ðu üç gen bi çi min de, yas sý, de mir den, üs en ah a sap lý sý va ma a ra cý. 6. a ma za dâ ve se si. - Ço ban üc re i. 7. a ra dý lý þýn ve im - kân la rýn üs ün de ni e lik le riy le in san da hay ran lýk u yan dý ran. 8. Ki ra i le u mak. 9. Has a lýðýn baþ ka la rý na geç mesi, bu laþ masý. - Li ra da ses siz ler. 10. in bil gin le ri. - Konya'da bir barajýmýz. 11. v cil ge yik. - ör e li o lan, çe ne nin al ý na da ya ya rak ça lý nan yay lý saz. 12. Son ra ya bý rak mak, e hir e mek, e cil e mek, a lik e mek ÜKÜ BULCI CVBI Ç H Z V K O O C K B K Z L U K B U L O S L K C S L S S L C K L B K K

5 6 K 2012 CUS KL 5 fer sa dog ni as ya.com.r Kalp has a lýk la rýn dan bi ri de ri ya dýr. â nâ sý bir iþ ve ya i bâ de i, l lah i çin de ðil de, gös e riþ, mad dî ve ya nef sî çý kar i çin yap mak ýr. Üs ün ol ma mey li, ri ya nýn baþ lan gý cý sa yý lýr. Þan, þöh re, pa ra-pul, mal-mülk, ma kam-mev kî pe þin de koþ mak, ri ya çu ku ru na doð ru yol al mak de mek ir. ü zün cü ya zý mýz ab bi me hamd e de rek yü zün cü ya zý i le siz kýy me li kar deþ le ri me bir a ra ra por ver mek is i yo rum. ü zün cü ya zý der ken dü zen li o la rak bu kö þe de ya yýn la nan ya zý la rýn yü zün cü sü de mek is e dim. Ga ze e miz de ilk ya yýn la nan ya zý mýz genç li ði mi zin ve a le be li ði mi zin ilk yýl la rýn da ol du ðu i çin þu an ha ýr la ya mý yo rum ve genç lik e ki hý zý mý za e ri þe mi yo rum doð ru su. O yýl la rýn he ye ca ný i le þim di ki yýl la rýn he ye ca ný baþ ka. He ye can baþ ka der ken ilk he ye can de ði þik þe kil de de ol sa ham dol sun de vam e di yor. Za en in san da he ye can bi i mi, þevk gi i mi ha ya ýn mo o ru gi i de mek ir. Zi ra þevk ve he ye can ha ya ýn bi ne ði dir. Bu he ye can i le ha ya a kar þý la þý lan ni ce sý kýn ý la ra kar þý du ru lur da baþ la yan dü zen li ya zý la rý mý zýn il ki nin baþ lý ðý Ki ap Sev gi si i di. Son ra sýn da ya zý la rý mýz a bü dü ü a lâ a larý i le se ri ha lin de de vam e i. a bü dü hâ la bi me di ve bi me ye cek gi bi, de ði þik ko nu ve muh e va la rý i le de vam e de cek in þa al lah, zi ra ha ya de vam e di yor. Ha ya ýn her â nýn da ab bi mi ze ab be nâ di ye yap ý ðý mýz hi ap la rý mýz da, na bü dü lü i fa de le ri mi zin muh e va sýn da, üç â le min na bü dü mâ nâ sý nýn de vam e i ði ha ki ka ý, l lâh ýn ru bu bi ye i ni da ha i yi id rak e me mi ze ve si le o lu yor. a bü dü ya ni Biz i ba de e de riz mâ nâ sý, ne ya par sak ya pa lým ke sin lik le mu lak ýr, mev cud dur, de vam e den, ka î bir ha ki ka ýr. Her þey bu þevk ve he ye can i le dö ner du rur. ba de e zevk, þevk, ve he ye can du ya rak zer re ler da hi gý da sý ný ih i zaz i le a lýr. ev cu da ýn e me li o lan zer re ler, ev le vî vâ rî ha re kâ ý i le ken di le ri ne mah sus li sân la rý i le na bü yü i fa de e der. ve yü zün cü ya zý mý za gel di ði miz de zer re de ne fes a la rak ko nu mu zu an la ma ya de vam e de lim. ra da fark lý muh e va ve baþ lýk lar la çý kan ya zý la rý mýz, do la yý sýy la yi ne na bü dü a na muh e va lý ya zý lar dýr. Ha ya ýn her â ný ve sah ne sin de na bü dü de vam e der ken fark lý baþ lýk lar da çý kan ya zý la rýn min der ha ri ci ko nu lar ol du ðu ze ha bý na lü fen ka pýl ma yýn. i lem le, ar ka daþ ve çev rem le be ra ber ken ke sin lik le ab bi mi zi an mak, O na i ba de e mek ma na sý mu la ka de vam e di yor. Ben þu u run da ol sam da ol ma sam da de vam e di yor. Zi ra he pi miz de ki zer râ, þu u rî ol mak sý zýn ab be nâ zik ri ni çe ker ve öy le si ne dö ner, dö ner ve de vam e der. lk ya zý la rý mýz na bü dü i le baþ la dý de miþ ik. e vam e den ya zý la rý mýz na bü dü yü an la ý de dik. So nu na ka dar da ya zý la rý mýz in þa al lah na bü dü ma na sý ný i lân, i þa re ve e fek kür i çin o la cak. e fek kür u lû dan mül hem dir. u lû, kal be ge len do ðuþ lar dýr. Kalb de doð ma sý i çin aþ ma sý ge re kir. aþ ma sý dol ma sý i le müm kün dür. ol ma nýn ek yo lu o ku mak ýr. O ku mak i çin ki a bý sev mek ge rek ir. þ e ilk ya zý mý za Ki ap Sev gi si i le baþ la ma mý zýn se be bi an la þýl dý. Bu se bep den hâ lâ na bü dü yü an la ma ya, e fek kü re de vam e di yo ruz. ab bim ne fes ve gay re ver di ði müd de ce de vam e de ce ðiz. Kö þe miz de de vam e den ya zý la rý mýz si e miz de de de vam e mek e. 1 n cak bu de va ma ak vi ye ge re kir. ak vi ye nin i se du â la rý nýz ol du ðu nu þu sa ýr lar va sý a sý i le i fa de e mek is e rim. ü zün cü ya zý mýz du â lý ol du, ni ha ye e ka dar na bü dü lü du â lar la de vam e sin in þa al lah. ip no: 1- me ce in soz ler.com; - sa le a lim ha ber.com iya mululuðu yok eder i ya ya pa na mü râî de nir. ü râ î li ðin en bü yük se bep le rin den bi ri si hýrs i se, di ðe ri dün ya ya a i, yâ nî mad dî, u zun e mel ler dir. O nun i çin dir ki ri ya kâr lar, ha sis men fa a le ri ni hýrs i le el de e me ye kal kar lar, ol ma dýk þak la ban lýk lar yap mak zo run da ka lýr lar. i ya kâr lýk, fi i lî bir ya lan cý lýk ýr. ü râ î nin dav ra nýþ la rý hep ya lan cý lý ðý i lân e dip du rur. Bu nun i çin e su lul la hýn (asm) di lin de ri ya giz li þirk o la rak va sýf lan dý rýl mýþ ýr. ðer ri ya e ði im ve er bi ye i le gi de ril mez se, ký sa za man da bü ün duy gu la ra si râ ye e der, fe lâ ke ve he lâ ke le re se bep o lur. i ya kâr lýk, bir mas ka ra lýk ýr. i ya kâr i se, þah si ye i ni yi ir miþ si lik ki þi lik ir. i ya yý ön le me nin ça re le rin den bi ri si, ö lüm ü ha ýr la mak ýr. Þu ký sa dün ya ha ya ý ve az bir za man da yok o lup gi den mad dî çý kar lar ri ya kâr lý ða de ðer mi? l lah a ve me lek le re î man e den in san ri ya ya düþ mez. Çün kü o, l lah ýn her yer de ha zýr ve na zýr ol du ðu nu dü þü nür ve baþ ka la rý nýn de ðil, O nun e vec cü hü nü a lep e der. n san lar dan al kýþ ye ri ne, me lek le rin al ký þý ný ve eb ri ði ni bek ler. Bu dü þün ce, in sa ný mu la ka i yi ye ve gü ze le mo i ve e de cek ir. Kur ân, Her ne fis ö lü mü a dý cý dýr (Âl-i m rân Sû re si, 185), u hak kak ki, sen de ö le cek sin, on lar da ö le cek ler (Zü mer Sû re si, 30.) gi bi â ye le riy le ri ya has a lý ðý ný e dâ vî e der. i ya nýn kar þý ý, ih lâs ýr. h lâs i se ya pý la cak her i þi yal nýz l lah rý za sý i çin yap mak de mek ir. Þu hal de, mü mi nin dün ya sýn da ri ya kâr lý ða yer yok ur. Za en, Bü ün in san lar he lâk ol du, an cak â lim ler kur ul du; â lim ler de he lâk ol du, il miy le a mel e den ler kur ul du; on lar da he lâk ol du, yal nýz ih lâs sa hip le ri kur ul du; on lar da bü yük bir eh li ke i le kar þý kar þý ya dýr lar (Keþ fü l- Ha fâ, 2: 312.) me â lin de ki ha dis-i þe rîf, ri ya nýn he lâ ke ve fe lâ ke se be bi ol du ðu nu, kur u lu þun yal nýz ih lâs i le müm kün o la ca ðý ný be yan e der. Sa id ur sî yi Be di üz za man, eh med  kif i  kif ya pan; ya þa dýk la rý ný yaz ma la rý, yaz dýk la rý ný ya þa ma la rý dýr.  lim ol mak ko lay, ma ri fe â mil (a mel e den) ol mak ýr.  lim den ön ce â mil ol ma ya ba kýn! eni rejimin ruhu: nrika siyasei lk ci na ye in ar dýn dan, ilk se çim ka ra rý mas ya a mi mi, r zu rum ve Si vas Kon gre le ri nin ar dýn dan n ka ra'da eþ kil o lu nan (i san 1920) il lî ec lis, 1922 yý lý son la rý na ka dar, iþ gal ci güç le re kar þý a ra lýk sýz þe kil de mü ca de le e i. Bü ün as ker ve mil le in iþ i ra kiy le ka za ný lan s ik lâl Har bin den son ra i se, ye ni den çok par i li ha ya a ge çil me si ve a ka bin de cum hu rî bir re ji min ku rul ma sý yö nün de a dým lar a ýl dý. e var ki, eþ za man lý o la rak, bir a raf an da en ri ka, çe kiþ me, zý laþ ma, ha a ci na ye iþ le me ye va ran bir da hi lî ih i lâf dev re si de baþ la ýl mýþ ol du. i e kim, da ha Lo zan n laþ ma sý ke sin lik ka zan ma dan, he nüz bü yük çe bir köy me sa be sin de bu lu nan ye ni dev le in mer ke zi n ka ra'nýn gö be ðin de, ec lis'in i ra de si ne e ca vüz e dil di ve ec lis kin ci Baþ ka ný o lan li Þük rü Bey, mu a rýz la rý a ra fýn dan vah þi ya ne bir yön em le ka le dil di. (27 ar 1923) rab zon me bu su li Þük rü Be yin plân lý bir er i be kur ban gi i ði an la þý lýn ca, ec lis a mos fe ri öy le si ne yük sek bir ge ri lim le e lek rik len di ki, hiç kim se baþ ka hiç bir þey dü þü ne mez ve ko nu þa maz ol du. 1 i san (1923) gü nü i i ba riy le, e ik çi ka i lin o pal Os man ol du ðu an la þýl dý ðýn da i se, ec lis'e ki grup lar a ra sýn da ip ler kop ma nok a sý na gel di. Zi ra, li Þük rü Bey, ol dum o la sý. Ke mal'in mu ha li fi ve ec lis'e ki en güç lü ra ki bi i di. üs ki ra ýn ya sak lan ma sý (y lül 1920) ve Lo zan'la il gi li hu sus lar da (Þu ba 1923) pek þid de li mü na ka þa la rý ol muþ u. Üs e lik, li Þük rü Be yi ka le den ki þi,. Ke mal'in em rin den hiç çýk ma yan Çan ka ya u ha fýz la yý Ko mu a nýy dý. y rý ca,. Ke mal'in da ha i ki bu çuk ay ev vel o nun hak kýn da söy le miþ ol du ðu þu söz, a ri hin ka yý la rý na geç miþ i: ak ma lý yýk ma lý, li Þük rü a ba a sý ný! (Bkz: Ka ra be kir'in Gün lük le ri: 14 O cak 1923) Bü ün bu hu sus lar, me bus la rýn na zar ý dik ka i ni cel be i ði i çin, az me i ri ci o la rak þüp he ler. Ke mal'in ü ze rin de o dak lan mýþ du rum day dý. Bu "kur þun gi bi a ðýr" ha va nýn e ki sin den sýy rýl mak ve na zar ý dik ka i baþ ka a ra fa çek mek is e yen. Ke mal, "ec lis e i si" sý fa ý i le ül ke yi ge nel se çim a mos fe ri ne sü rük le me plâ ný ný dev re ye sok u. e bus la rýn ço ðu li Þük rü Bey ci na ye i nin der di ve e lâ þe si i çin dey ken, ke za, e ik çi ol du ðu an la þý lan o pal Os man'la si lâh lý mü sa de me ha li ya þa nýr ken, ec lis'e ki bir gru bun ça ba sýy la 1 i san'da ge nel se çim ka ra rý a lýn mýþ ol du. 2 i san gü nü, li Þük rü Be yin ce se di, bir bað e vi ya kýn la rýn da op ra ða gö mü lü hal de bu lun du. a a þý, þe hir mer ke zi ne ge i ril di ve 4 i san gü nü ec lis'e öð le vak i ya pý lan ce na ze me ra si minin ar dýn dan, o o mo bil i le ne bo lu'ya, o ra dan da ge miy le rab zon'a gö ü rül dü. y ný gü nün ak þa mý o pal Os man'ýn ce se di ec lis i il lî'nin ka ra rý ge re ðin ce, ec lis ka pý sýn da a sýl dý. ( ge, s ) Ü ze ri ne gi den as ke rî a bur i le ça ýþ ma ya gi ren o pal Os man, ya ra lý o la rak e le ge çi ril miþ i. n cak, ken di si nin ki min a ra fýn dan kul la nýl dý ðý an la þýl ma sýn ve bu me yan da bir i i raf a bu lu na ma sýn di ye, her ih i ma le kar þý ka fa sý ke sil miþ i. e ik çi câ ni, bu se bep le ba þýn dan de ðil, a ya ðýn dan a sýl mak du ru mun da kal dý. 8 i san a rih li se çim bil di ri si ür ki ye se çim a mos fe ri i çi ne gi rin ce, li Þük rü ci na ye i ve ci na ye in sor gu lan ma sý gi bi hu sus lar da, ha liy le bir de re ce av san mýþ ol du. Birinci eclis'e dinî hassasiye yýl la rý a ra sýn da s an bul ve n ka ra'da gö rev ya pan mil le ve kil le ri, ek se ri ye le din dar o lup va an per ver kim se ler di. il lî ü ca de le hiz - me in de de cid dî bir gay re le ça lý þý yor lar dý. Öy le ki, bu ec lis'in ilk se ne çý kar mýþ ol du ðu ö - nem li kà nun lar dan bi ri "en i üs ki ra Kà nu nu" i di. 14 y lül 1920'de, sar hoþ luk ve ren mad de le rin kul la nýl ma sý yur ge ne lin de ya sak lan mýþ ol du. e var ki, ec lis'e ki ilk ve en bü yük ih i lâf da, iþ e am bu es na da or a ya çýk ý. ec lis, ne re dey se or a dan i ki ye bö lün dü. Bi rin ci gru bun ba þý ný. Ke mal, i kin ci gru bun ba þý ný i se rab zon me bu su li Þük rü Bey çe ki yor du. çýk an iç ki, iþ re ve sâ ir müs ki ra ýn kul la nýl ma - sý na ya sak ge i ren bu kà nun, li Þük rü Bey ci na - ye in den ký sa bir sü re son ra, "Bi rin ci Grub"un hâ - ki mi ye i al ý na gi ren I I. ec lis'in mâ ri fe iy le (1923 yý lý son la rý) yü rür lük en kal dý rýl mýþ ol du. þ e am bu es na da,. Ke mal, yi ne ec lis e i si ye ki siy le 9 mad de lik bir be yan nâ me neþ re i. (8 i san 1923) O dö nem de "o kuz Um de/l ke" baþ lý ðýy la neþ re di len bu se çim be yan nâ me si, ay ný za man da na do lu ve u me li ü da fa a i Hu kuk Ce mi ye i'nin bir ne vî se çim bil di ri si ma hi ye i ni a þý yor du. Bil di ri de ö ze le þu hu sus lar na za ra ve ril di: 1) Ha ki mi ye mil le in dir. 2) sa yiþ e min e di le cek. 3) dâ le sis e min de re form ya pý la cak. 4) s ker lik sü re si ký sal ý la cak. 5) Sa vaþ lar se be biy le ha ra be ye dö nen ül ke ye ni den in þa e di le cek. 6) Sað lýk, sos yal, sý na î, u la þým, e ði im, ik i sa dî a lan da halk ya ra rý na po li i ka lar uy gu la na cak. * * * Be yan nâ me de ki bu va a le re rað men, me - bus lar gi bi halk da þüp he ve e red dü i çin dey di. Zi ra, ye ni dev le in mer ke zin de hal kýn göz de bir em sil ci si ka le dil miþ, bu na mu ka bil, her ne ka dar ca ni es bi e di lip ce za lan dý rýl mýþ i se de, ha di se nin ar ka plâ ný yi ne ka ran lýk a kal mýþ ý. Bu da, ha liy le e dir gin lik u yan dýr mak ay dý. Bun dan son ra ne o la ca ðý bir ür lü kes i ri le mi yor du. Se çim ka ra rý ü ze ri ne ya pý lan ko nuþ ma lar "Se çi mi ye ni le me" ek li fi ü ze rin de, ec lis'e o gün bir hay li dik ka çe ki ci ko nuþ ma lar ya pýl dý. þ e o gün le rin ec lis or a mýn da a nýn mýþ me bus la rýn yap mýþ ol du ðu ko nuþ ma lar dan ba zý bö lüm ler... Ha ri ci ye Ve ki li s me Pa þa: "Siz den al dý ðý mýz ye ki ve e sas la ra da ya na rak, da hil de ve ha riç e sul hün de va mý i çin, hü kû me çe de mil le in i ra de si ne mü ra ca a e me ka ra rý ga ye ye rin de ol muþ ur." La zis an me bu su Zi ya Hur þi: "Zan ne de rim, ev vel ce böy le bir ek lif ve ril miþ i de, Pa þa Haz re le ri bu nun red di ne a raf ar ol muþ u." z mi me su bu Sýr rý Bey: "Pa þam, bu nu biz za 20 gün ev vel ek lif e miþ im ve biz za za ý â li niz a ley hin de bu lun - muþ u nuz." La zis an me bu su Zi ya Hur þi: "ey se, þim di ar ýk i i raz e den yok. Se çi mi ye ni le me ek li fi ni mü e fi kan ka bul e di yo ruz." r zu rum me bu su Hü se yin v ni: " fen di ler! eþ rû i ye in (de mok ra si nin) bah þe i ði hak la rýn en müm a zý, se çim hak ký dýr. ec lis bu gün ka rar ver sin ve he men an zim ya pýl sýn. Fa ka, se çim (in i hap) ne sû re le ya pý la cak ýr? i ne es ki sal a na dev rin de ki gi bi o la cak sa, an zi mi yi ne hü kû me ya pa cak sa, o da na fi le dir?" ec lis e i si. Ke mal: "r ka daþ lar! e ni dev le i ku ran ür ki ye hal kýn da aç lar yok ur, dik a ör yok ur ve ol ma ya cak ýr. Bü ün ci han bil me li dir ki, ar ýk bu dev le in ve mil le in ba þýn da hiç bir kuv ve, hiç bir ma kam yok ur. al nýz bir kuv ve var dýr, o da ha ki mi ye i mil li ye dir." (Bkz: u uk, il gi li bö lüm; Za bý Ce ri de si, I. ev re, Cil 28, s ) * * * Se çim ka ra rý es na sýn da ya pý lan ko nuþ ma lar, yu ka rý da ik i ba sen o ku du ðu nuz min vâl ü ze re i di. n cak, ge liþ me le rin sey ri bam baþ ka ol du. e ni le nen se çim ler le bir lik e, I I. Grup dis ka li fi ye e dil di. ür ki ye, de mok ra si yo lun da de ðil, ek par i (CHP) dik a ör lü ðü nün cen de re sin de yo lun a de vam e i yý lý se çim le rin den son ra, mu ha lif hiç bir par i ye ge nel se çim le re ka ýl ma fýr sa ý ve ril me di ði gi bi, mu ha lif hiç bir fik re de hür ri ye hak ký a nýn ma dý. ür ki ye, â 1950'ye ka dar a rih e e þi ben ze ri gö rül me dik bir þid de li is ib da i le yö ne il me ye ça lý þýl dý. o la yý sýy la, 1924'en 1950'ye ka dar ha ki mi ye bir ür lü mil le in ol ma dý, o la ma dý. H Ç lur han Cel kan (0 505) Hediyeleþme sünnei a lo va dan lif Ha ným: Ce ma a en ba zý kar deþ ler he di ye ka bul e mi yor lar, Üs ad he di ye ka bul e mi yor du di ye. Üs a dýn düs u ru nu uy gu la dýk la rý ný söy lü yor lar. Biz, Üs a dýn bu dav ra ný þý nýn al ýn da ba zý hik me ler ya ý yor de sek de, ik na ol mu yor lar. Pe ki, bu du rum da Pey gam ber fen di mi zin (asm) he di ye leþ me sün ne i ne o lu yor? H LÞ K SÜ He di ye sün ne ir. He di ye ye mu ka bil he di ye ver mek, ya ni kar þý lýk lý he di ye leþ mek de sün ne ir. Hz.  i þe (ra) an la ý yor: e su lul lah (asm), he di ye yi ka bul e der, o na kar þý lýk a bu lu nur du. 1 He di ye yi ka bul du ru mun da bu lu nan, 1) ka bul e der se, 2) mu ka bil he di ye ve rir se, i ki sün ne iþ le miþ ol mak a dýr. He di ye gö nül a lýr, kalp en kal be sev gi nin ve say gý nýn i fa de si dir, gö nül zen gin li ði nin dý þa vu ru mu dur. e su lul lah (asm) bu yur du lar ki: He di ye le þin, zi ra he di ye, kalp e ki kuþ ku la rý gi de rir. Kom þu, kom þu sun dan ge len (he di ye yi) ha kir gör me sin, bir ko yun pa ça sý par ça sý ol sa bi le. 2 He di ye ver mek sm-i Sa med in e cel li si ne maz har ol mak ýr. F K H I L G L ÜÞ V K K! He di ye i le rüþ ve i bir bi rin den a yýr mak lâ zým. He di ye sün ne ol mak la be ra ber; rüþ ve ha ram dýr. l lah i çin ve ri le ne he di ye; dün ya men fa a i i çin ve ri le ne rüþ ve de ni yor. da le li ve dü rüs dav ran ma yý en gel le ye cek þe kil de he di ye ver mek ha ram dýr. m re den ko num da bu lu nan kim se nin, yö ne i ci nin, me mu run, dev le kad ro sun da bu lu nup e lin de dev le im kân la rý bu lu nan kim se nin gö rev dey ken he di ye al ma sý rüþ ve sa yý lýr ve ha ram dýr. Ze kâ op la mak i çin gön de ri len me mur lar dan ba zý la rý dö nüþ e Pey gam ber fen di miz e (asm): Þu ze kâ ma lý, þu da ba na ve ri len he di ye de miþ ler di. Pey gam ber fen di miz (asm), ze kâ me mu ru nun he di ye a dýy la bir þey al ma sý na rý za gös er me miþ ve þöy le bu yur muþ ur: Sen an ne nin e vin de o ur say dýn bu sa na ve ri lir miy di? Ke za Pey gam ber fen di miz (asm) Hay ber a hu di le ri nin ü rün le rin den, an laþ ma ge re ði s lâm ýn pa yý ný al mak i çin b dul lah bin e va ha yý (ra) gön der miþ i. a hu di ler s lâm ýn pa yý ný ver mek ye ri ne b dul lah bin e va ha ya he di ye ve rip i þin ör bas e dil me si ni is e di ler. b dul lah bin e va ha (ra) on la ra kýz dý ve de di ki: y a hu di ce ma a i! Si zin bu u u mu nuz dan nef re e di yo rum! He di ye yi ka bul e me di. Bu dü rüs lük kar þý sýn da a hu di ler þu nu es lim e i ler: y bn-i e va ha! Se nin dü rüs lü ðü nü arz ve se ma al kýþ lý yor! a hu di ler s lâm ýn pa yý ný ver mek zo run da kal dý lar. 3 B ÜZ Z I H L I ÐI G L C Be di üz za man Sa id ur sî, Üm me i min â lim le ri Be nî s ra il Pey gam ber le ri gi bi dir ha di si ne ma sa dak;  lim ler pey gam ber le rin va ris le ri dir ha di si ne maz har bir s lâm â li mi dir. lim nok a sýn da Pey gam ber fen di miz in (asm) va ri si; soy a ða cý a çý sýn dan da ehl-i bey en dir. Pey gam ber le rin en ö nem li ö zel lik le ri, gö rev le ri ne kar þý lýk üc re ka bul e me me le ri dir. Be di üz za man, Pey gam ber le rin bu sün ne i ne i i bâ e miþ ir. 4 hl-i Bey en ol ma sý dolayýsýyla da he di ye i le be ra ber, sa da ka ve ze kâ da ka bul e me miþ ir. Ha ý rý ný ký ra ma yýp he di ye yi ge ri çe vir me di ði za man lar ol muþ ur; fa ka kar þý lý ðý ný ver me den al ma mýþ ýr. Be di üz za man a a bi ol mak i çin he di ye leþ me yi ha ya ý mýz dan çý kar ma mýz ge rek mi yor. Çün kü bu sün ne ir. Be di üz za man a a bi ol mak i çin sün ne i rüþ ve e ka rýþ ýr ma ma mýz ye er li dir. a ni: 1- üþ ve ma hi ye i a þý yan he di ye yi ka bul e me mek. 2- l lah i çin he di ye gel di ðin de, im kân la rý mýz nis pe in de kar þý lýk ver mek. 3- He di ye yi yal nýz l lah i çin ver mek ye er li dir. ip no lar: 1- Bu ha rî, Hi be 11; bu a vud, Bü yu 87, (3536); ir mi zî, Birr 34, (1954). 2- ir mi zî, Ve la ve l-hi be 6, (2131). 3- b ra him Ca nan, Ku ub-i Si e, k çað a yýn - la rý: 16/ ek u ba, 2. ek ub, s. 13.

6 6 6 K 2012 CUS U H B e ni s ya Ga ze e ci lik a ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve i ca re.þ. a dý na im i yaz sa hi bi eh me KU LU L Ge nel a yýn ü dü rü Kâ zým GÜ LÇ ÜZ Ge nel ü dür e cep Þ CI a yýn Ko or di na ö rü b dul lah ÇIK BÞ a zý þ le ri ü dü rü (So rum lu) us a fa Ö KÜ L s ih ba ra Þe fi us a fa GÖK Spor di ö rü rol O U Ha ber ü dü rü e cep BOZ Ð n ka ra em sil ci si eh me K ek lam Ko or di na ö rü e su ÇO B Gör sel ö ne men: b ra him ÖZ BK bo ne ve a ðý ým Ko or di na ö rü: dem Z er kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., o: 4 Gü neþ li s an bul el: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki ap sa ýþ fax: (0212) Ga ze e da ðý ým: e le fax (0212) lân ek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal a dir Sk., ur þ ha ný, o: 1/2, s an bul. el: (0212) K SL C L Ð: eþ ru i ye Cad. li bey p. o: 29/24, Ba kan lýk lar/ K el: (312) , , Fax: L SL C L Ð: Zep pe lin Sr. 25, h len, el: , Fax: KKC SL C L Ð: v ni fen di Sok., o: 13, Lef ko þa. el: Bas ký: e ni s ya a - ba a cý lýk a ðý ým: o ðan a ðý ým Sa. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ ir. a yýn ü rü: ay gýn sü re li ISS Z V K L Hic rî: 20 Zilkade 1433 u mî: 23 ylül 1428 l ler da na n ka ra n al ya Ba lý ke sir Bur sa i yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an ep Is par a m sak Gü neþ Öð le kin di k þam a sý l ler s an bul z mir Kas a mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa rab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam a sý HL lere 109 bin yeni kayý es LLÎ Ð BKLIÐI, ÜK GL, ÇIL 733'Ü BÐISIZ OLK ÜZ B 141 HP OOKULU, GÇ HF BIL OPL 109 B 810 ÖÐC KI PIIÐII ÇIKLI. L LÎ ði im Ba kan lý ðý ndan a lý nan bil gi ye gö re, zo run - lu e ði i mi 12 yý la çý ka ran ve ka mu o yun da ya sa sý o la rak bi li nen dü zen le me nin ar dýn dan a çý lan i mam ha - ip or a o kul la rý na ge çen haf a i i ba rýy la op lam 109 bin 810 öð ren ci ka yý yap ýr dý. ür ki ye ge ne lin de, 733 ü ba - ðým sýz ol mak ü ze re bin 141 i mam ha ip or a o ku lu a çýl - dý. s an bul da 91 i ba ðým sýz ol mak ü ze re a çý lan 124 i - mam ha ip or a o ku lu na dün i i ba rýy la op lam 25 bin 109 öð ren ci ka yý yap ýr dý. ur ge ne lin de ki ye ni a çý lan ba ðým sýz i mam ha ip or - a o kul la rýn dan 3 ü s an bul da ol mak ü ze re 73 ü ne hiç - bir öð ren ci ka yý yap ýr ma dý. s an bul da u nus m re, i ha Sa mi Ba nar lý ve i mar Si nan mam Ha ip or a o - kul la rý na öð ren ci ler ka yý yap ýr ma dý. Üm ra ni ye de a mýk Ke mal mam Ha ip Li se si nin a - çý lýþ o na yý nýn ge cik me si dolayýsýyla u nus m re mam Ha ip Or a o ku lu na li se nin a çý lýþ o na yý nýn gel me si ü ze - ri ne ka yý ya pýl ma dý. a mýk Ke mal mam Ha ip Li se si bün ye sin de a çý lan i mam ha ip or a o ku lu na i se op lam 176 ka yý ya pýl dý. Sul an ga zi de bu lu nan a þý ma mer ke zi o lan i mar Si nan mam Ha ip Or a o ku lu nda i se il çe mil lî e ði im mü dü rü a li ma ý i le öð ren ci a lýn ma dý. a kýn böl ge de bu lu nan eh me kif r soy na do lu mam Ha ip Li - se si bün ye sin de a çý lan or a o ku la 354, Fa ih Sul an eh me i mam Ha ip Or a o ku lu na i se 519 öð ren ci nin kay dý ya pýl dý. Bun la rýn dý þýn da Be þik aþ a a çý lan i ki li - aþ eh me çik mam Ha ip Or a o ku lu na 3, Bü yük çek - me ce il çe si Ka mi lo ba Be yaz lar mam Ha ip Or a o ku - lu na 4 ve Si liv ri il çe si Ba la ban mam Ha ip Or a o ku - lu na 7 öð ren ci baþ vu ru da bu lun du. ür ki ye ge ne lin de 73 ün de ye e ri ka dar öð ren ci ol ma dý ðý gö rül dü ðü i çin ye ni den de ðer len dir me ye a lý nan o kul la rýn ka pa ý lýp ka pa ýl ma ma sý ko nu su ü - ze rin de ça lý þý lý yor. n ka ra / a a BÞBK ecep ayyip rdoðan ýn Van depreminden sonra kidarý kaybeme pahasýna yapacaðýz dediði kensel dönüþüm, sanbul senler de Havaalaný ahallesi nde vurulan ilk kazmayla dün resmen baþladý. sanbul da yýkým örenlerine Baþbakan rdoðan ile Çevre ve Þehircilik Bakaný rdoðan Bayrakar birlike kaýldý. senler deki yýkýmýn ardýndan Sarýgazi de illî Savunma Bakanlýðý lojmanlarýndaki 10 binanýn emüli li palamayla (yeni nesil palayýcý) yýkýmýný gerçekleþirildi. ürkiye genelinde yaklaþýk 7 milyon binanýn elden geçeceði, Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen selde bazý ev ve iþ yerleri sular alýnda kalýrken, çok sayýda araç da sel sularýnda zarar gördü. FO OÐ F: Ordu nun dereleri aþý KUU ilçesinde ekili saðanak sonucu bazý ev ve iþ yerlerini su basý, araçlar zarar gördü. lçede yaklaþýk 45 dakika süren þiddeli yaðýþýn ardýndan bazý dereler aþý. aþkýn sularý, ev ve iþ yerlerinde su baskýnýna neden oldu, bazý araçlarda da maddî hasar oluþu. Kumru Kaymakamý hme Özkan, gazeecilere yapýðý açýklamada, þiddeli yaðmurun bir anda sele dönüþüðünü belirerek, Kriz masasý oluþurduk, büün geliþmeleri akip ediyoruz dedi. Bazý iþ yerleri ve evlerin yaný sýra araçlarýn zarar gördüðünü anlaan Özkan, þöyle devam ei: aklaþýk 7 milyon binanýn elden geçirileceði Kensel önüþüm için ilk kazma dün vuruldu. ün 33 ilde 150 kamu binasý yýkýlmaya baþlandý. FO OÐ F: Kensel dönüþümde ilk kazma vuruldu Kýr þe hir de 4.5 lik dep rem KI Þ H' 4,5 bü yük lü ðün de dep rem mey da na gel di. Bo ða zi çi Ü ni - ver si e si, Kan dil li a sa ha ne si ve ep rem raþ ýr ma ns i ü sü nden a - lý nan bil gi ye gö re, sa a e mer - kez üs sü Kýr þe hir in Ka man il çe si o lan dep re min bü yük lü ðü 4,5 o la rak öl çül - dü. l çe de ký sa sü re li pa ni ðe sebep o - lan or a þid de e ki dep rem, çev re de il ler de de his se dil di. Kýr þe hir / a a afe riski alýndaki alanlarýn dönüþümü, 33 ildeki 150 kamu binasýnýn yýkýmýyla baþladý. sanbul, nkara, zmir ve Bursa nýn aralarýnda bulunduðu 33 ilde, yýkýlacak kamu binalarý arasýnda, karargâh, emniye müdürlüðü hizme binasý, ilköðreim okulu, devle ve kadýn doðum hasanesi, saðlýk ocaðý ve lojmanlar yer alýyor. Uygulamaya, ilk eapa sanbul gibi birinci derece deprem kuþaðýnda bulunan yerlerden baþlandý. ýkýmlarda; palayýcý, uzun eriþimli yýkým makinesi, ekskavaör, ka eksilme ve çekme halaý eknikleri kullanýlacak. önüþüm kapsamýnda en fazla yýkým, sanbul da yapýlacak. sanbul / eni sya ngelli vaandaþlarýn, camilere engelsiz bir þekilde ulaþabilmesi iseniyor. lçemizde merekareye beklenenin de üzerinde yaðýþ düþü. Herhangi bir can kaybýnýn yaþanmamasý ek sevindirici araf diye düþünüyoruz. emizlik ve hasar esbi çalýþmalarýna hemen baþlandý. Çevre ilçelerden de yardýmcý olabilmek için ekipler geldi. l fe ve cil urum üdürlüðümüze baðlý 2 araç ve 7 personel burada çalýþmalara baþladý. emennimiz, çok kýsa sürede ilçedeki yaþam þarlarýný normale döndürebilmek. Bu arada iþ yerleri ve araçlarý zarar gören vaandaþlar, dere yaaklarýnýn yeerince emizlenmediðini öne sürdü. Ordu / aa önüþüm Bursa da 10 gün geç baþlayacak ÇV ve Þehircilik Bakanlýðý arafýndan 33 ilde baþlaýlan kensel dönüþüm yýkýmlarý Bursa da 10 gün sonra yapýlacak Sayýlý fe iskli lýndaki lanlarýn önüþürülmesi Hakkýnda Kanun kapsamýnda, afe riski alýndaki alanlarýn dönüþümüne, ülke genelinde belirlenen 33 ildeki 150 kamu binasýnýn yýkýmý ile bugün baþlandý. Bursa da ise Çekirge ahallesi nde bulunan maliye lojmanlarýnýn yýkýmý ile dönüþüme baþlanacaký. ncak aliye ile Çevre Þehircilik Bakanlýðý arasýnda lojmanlarýn devri konusunda henüz anlaþma yapýlamadýðý için dönüþüm erelendi. ýkýmlar, diðer illerden 10 gün geç olarak, bakanlýðýn 15 kim arihinde Bursa da gerçekleþirilecek Kensel önüþümde Sekörler Buluþuyor oplanýsý esnasýnda yapýlacak. Bursa / cihan Kensel önüþüm asasý acilen deðiþmeli KSL önüþüm ve Hukuk Plaformu Baþkaný Prof. r. Gürsel Öngören; kensel dönüþümle ilgili kanunda bazý haalar bulunduðunu söyledi. Prof. r. Gürsel Öngören, kanunda acilen deðiþiklik yapýlmazsa Kensel dönüþümde mülk sahibi vaandaþlarýn aralarýnda anlaþamamasý halinde uygulanacak kamulaþýrmalarda vaandaþýn parasý beþ yýlda ödenecek dedi. Kensel dönüþümde kullanýlan fe iski lýndaki lanlarýn önüþürülmesi Hakkýnda Kanun un 6/2. maddesine göre; kensel dönüþümde binanýn yýkýlmasýnýn ardýndan yapýlacak ebligaan sonra arsa malikleri, plan, arsa paylarý ve bölüþüm konularýnda aralarýnda 2/3 çoðunlukla anlaþamazlarsa, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý veya OK acele kamulaþýrma yoluna gidebiliyor. Bu durumda yapýlacak kamulaþýrma, kamulaþýrma kanununun 3. maddesindeki bedeli beþ yýl içinde ödenecek kamulaþýrmalar kapsamýna giriyor. Buna göre; Bakanlýðýn veya OK nin belirlediði mülk deðerinin beþe biri ödeniyor ve kalaný beþ yýl içinde eþi aksilere bölünebiliyor. Prof. r. Gürsel Öngören, kensel dönüþümde uygulanan kanunun 6/2. maddesi acilen deðiþmezse; yeni maðdurlarýn oluþacaðýný söyledi. sanbul / eni sya Camiler, engellilere uygun hale geirilmeli CL ve in Görevlileri Hafasý nda camilerin önemi ile ilgili bir açýklama yapan ürk iyane Vakýf-Sen Genel Baþkaný uri Ünal, Camiler, üslümanlarýn hayaýnda önemli bir yer uar. Camiler, ibade yerleridir. bade yerleri olmalarýnýn yaný sýra, insanlarýmýza din eðiiminin verildiði yerlerdir. Birer eðiim yuvasýdýrlar dedi. Camilerde ayrým ve ayrýcalýk olmadýðýna dikka çeken Ünal Camiler, iman, ibade, ahlâk gibi üslümanlarý ilgilendiren ve bilmesi gereken konularda eðiim yapýlan yerlerdir. Camilerde ayrým ve ayrýcalýk yokur. Her düzeyde, her yaþ ve seviyedeki insanýmýza din konusunda bilgi verilmeke, onlarýn aydýnlaýlmasýna kaký saðlanmakadýr þeklinde konuþu. Ünal 8 milyon engelli vaandaþýmýz için camilerimizin daha uygun hale geirilmesi, onlarýn camilerde daha raha bir þekilde ibade emesini saðlamak zorunlulukur. Umarýz camilerimizde engelli vaandaþlarýmýza kolaylýk için gerekli düzenlemeler yapýlýr dedi. nkara / ecep GÖ H B L lek li se le ri, ka li fi ye e le man a çý ðý ný ka pa a cak n HÜ Sa na yi ci ve þa dam la rý er ne ði (HÜ S ) Baþ ka ný Ka sým Fin can, mes lek li se le ri nin ö nü nün a - çýl ma sýy la i le ri de e le man a çý ðý nýn ka pa na ca ðý ný kay - de i. Fin can, Ü ye le ri mi zin ve i þ a dam la rý nýn bu ka - dar e le man a ra dý ðý þu gün ler de Þ KU a da ha faz la gö rev düþ mek e dir de di. Hür Sa na yi ci ve þa dam - la rý er ne ði (HÜ S ) Baþ ka ný Ka sým Fin can, Ga zi - an ep Þ KU ü dü rü Sý raç kin i zi ya re e i. HÜ - S Baþ ka ný Ka sým Fin can, zi ya re e KO B le rin Þ - KU la da ha faz la iþ bir li ði yap ma sý is e dik le ri ni di le ge ir di. s ih dam la il gi li pro je ler ko nu sun da Þ - KU la iþ bir li ði i çe ri sin de ça lýþ mak is e dik le ri ni i fa de e den Fin can, ka li fi ye e le man yö nün den sý kýn ý la rý ol du ðu nu, mes lek li se le ri nin ö nü nün a çýl ma sýy la i le - ri de e le man a çý ðý nýn ka pa na ca ðý ný kay de i. Fin can, Þ KU un iþ siz le ri e ði e rek is ih da ma ka zan dý rýl - ma sý ko nu sun da son dö nem de ya ka la mýþ ol du ðu per for man sý, iþ dün ya sý ak dir le iz li yor. Ü ye le ri mi zin ve i þ a dam la rý nýn bu ka dar e le man a ra dý ðý þu gün - ler de Þ KU a da ha faz la gö rev düþ mek e dir i fa - de le ri ni kul lan dý. Ga zi an ep / ci han Þiþ li es lek Li se si ne 30 bin li ra lýk ö dül n KOÇ Hol ding in il lî ði im Ba kan lý ðý iþ bir li ði ve Veh bi Koç Vak fý des e ðiy le yü rü ü ðü es lek Li se si em le ke e se le si Pro je si kap sa mýn da 5 yýl dýr dü - zen le nen pro je ya rýþ ma sý nýn 2012 so nuç la rý a çýk lan - dý. es le kî e ði im ve is ih dam köp rü sü nü güç len di - ren en i yi o kul-iþ le me iþ bir lik le ri nin be lir len di ði pro je ya rýþ ma sýn da, ür ki ye nin dör bir ya nýn da o o mo iv la bo ra u var la rý ku rul ma sý na ön cü lük e den pro je le ri i - le Þiþ li ek nik ve n düs ri es lek Li se si bi rin ci se çi - le rek, 30 bin li ra lýk ö dü lün sa hi bi ol du. Koç Hol ding in il lî ði im Ba kan lý ðý ve Veh bi Koç Vak fý iþ bir li ði i le 2006 yý lýn dan bu ya na yü rü ü ðü, mes le kî-ek nik e - ði i min ül ke e ko no mi si a çý sýn dan ö ne mi ko nu sun da op lu mun her ke si min de far kýn da lýk ya ra ma yý a - maç la yan es lek Li se si em le ke e se le si (L) Pro je si, her yýl dü zen le nen pro je ya rýþ ma la rýy la ge liþ - me ye ve ya yýl ma ya de vam e di yor. Koç Hol ding in L Pro je si kap sa mýn da dü zen le di ði pro je ya rýþ - ma sýn da bu yýl mes le kî e ði im ve is ih dam köp rü sü - nü güç len di ren en i yi o kul-iþ le me iþ bir lik le ri ne ö dül - le ri Koç Hol ding e dü zen le nen ba sýn op lan ý sý i le ve ril di. s an bul / a a KPS baþ vu ru la rý 8 kim de baþ la ya cak n KU Per so ne li a ban cý il Bil gi si Se vi ye es pi Sý na vý (KPS), baþ vu ru la rý 8 kim Pa zar e si baþ la ya - cak. Ölç me, Seç me ve er leþ ir me er ke zi den (ÖS) ya pý lan a çýk la ma ya gö re, KPS son ba har dö ne mi baþ vu ru la rý 8-17 kim a rih le ri a ra sýn da ya - pý la cak. day lar, 2012-KPS son ba har dö ne mi ký la - vu zuy la a day baþ vu ru for mu na, baþ vu ru sü re si i çin - de ÖS nin hp:// in er ne ad - re sin den u la þa bi le cek. y rý ca ký la vuz da ðý ý mý ya pýl - ma ya cak. day la rýn baþ vu ru, sý nav, de ðer len dir mey - le il gi li ay rýn ý lý bil gi le rin yer al dý ðý bu ký la vu zu dik ka - le in ce le me le ri ge re ki yor. KPS son ba har dö ne mi sý - na vý, 18 Ka sým da ya pý la cak. n ka ra / a a GS ek yer leþ ir me baþ vu ru la rý baþ la ya cak n K Ge çiþ Sý na vý (GS) ek yer leþ ir me baþ vu ru - la rý 9 kim Sa lý gü nü baþ la ya cak. Ölç me, Seç me ve er leþ ir me er ke zi den (ÖS) ya pý lan a çýk la ma ya gö re, GS ek yer leþ ir me er cih le ri 9-12 kim a rih le - ri a ra sýn da a lý na cak. er cih ler a day a ra fýn dan, bi rey - sel o la rak in er ne a ra cý lý ðýy la C kim lik nu ma ra sý ve þif re kul la ný la rak e lek ro nik or am da ya pý la cak GS ek yer leþ ir mey le il gi li ab lo lar ve di ðer bil gi ler, 9 kim den i i ba ren ÖS nin in er ne say fa sýn dan ya yým la na cak GS ek yer leþ ir me i çin ay rý ca bir ký la vuz ha zýr lan ma ya cak.k yer leþ ir me de, GS ký la vu zun da ve 2012-GS er cih ký la vu zun da ve ek yer leþ ir mey le il gi li a çýk la ma lar me nin de yer a lan il ke ve ku ral lar la yük se köð re im prog ram la rý nýn ko - þul ve a çýk la ma la rý ge çer li o la cak. day la rýn yük se - köð re im prog ram la rý ný er cih le ri a ra sýn da gös e re - bil me le ri i çin bu prog ram la rýn ko þul la rý ný kar þý la ma - la rý ge re ki yor. n ka ra / a a uh sað lý ðý mýz da bo zul du n PSK Hem þi re le ri er ne ði i le a ürk Ü - ni ver si e si Sað lýk Bi lim le ri Fa kül e si a ra fýn dan bu yýl i kin ci si dü zen le nen U lus la ra ra sý Psi ki ya ri Hem - þi re li ði Kon gre si Kül ür ve Gös e ri er ke zi nde baþ la dý. r zu rum Sað lýk ü dü rü oç. r. Ser ha Van çe lik i se ür ki ye de ruh sað lý ðý pro fil a raþ ýr ma - sý na gö re, haya la rý nýn her han gi bir dö ne min de cid dî psi ki ya ri so run ya þa yan in san o ra nýn yüz de 18 ol du ðu nu söy le di. Van çe lik, ruh ve a kýl sað lý ðý so run la rý nýn e da vi har ca ma la rý nýn yüz de 19 i le ür ki ye nin i kin ci en bü yük has a lýk yü kü nü o luþ - ur du ðu nu di le ge ir di. r zu rum / a a

7 Ü 6 K 2012 CUS 7 O S POL ZG VUP PLOSU'U VUP V O S ÜLKL SLCS CHL BOLL, O S' BULU POL ZVL 100 IL H CÐ SÖL. K Z KS I baþ þeh ri s a na da Sür dü rü - le bi lir Bir ner ji Ge le ce ði nin Ku rul ma sý slo ga - nýy la dü zen le nen ye din ci v ras ya ner ji For - mu nda söz a lan v ru pa Par la men o su nun v - ru pa ve Or a s ya Ül ke le ri em sil ci si ic ha el Bor rell, böl ge de ki do ðal gaz ve pe rol re zerv le ri i - le il gi li o la rak çar pý cý ve id di a lý a çýk la ma lar da bu - lun du. Or a s ya coð raf ya sý nýn son de re ce zen - gin pe rol ve do ðal gaz kay nak la rý na sa hip ol du - ük le er re ak ör 50 yýl da sö kü le cek n K I Qu e bec e ya le i ne bað lý ro is-i vi e res þeh rin de ki Genlly-2 ük le - er e ak ö rü nü ka pa mak i çin 1,8 mil yar do lar har ca ma ya pýl ma sý ge rek i ði be lir il di. ya le in e ner ji ih i ya cý ný kar þý la yan Hydro- Qu e bec en ya pý lan a çýk la ma ya gö re, 28 - ra lýk a ri hin den i i ba ren dev re dý þý ka la cak re ak ö rün gü ven li bir þe kil de sö kül me si 50 yý lý a la cak. Uz man lar, ilk 40 yýl bo yun ca e - sis ler de ki rad yo ak i vi e nin gi de ril me si ni ve ge ri ka lan 10 yýl da da a ma men sö kül me si - ni plan lý yor lar. ro is i vi e res / a a Bang la deþ e ra fik ka za sý: 13 ö lü, 13 ya ra lý n BG L Þ ku zey do ðu sun da i ki o o bü - sün çar pýþ ma sý so nu cu 13 ki þi öl dü, 13 ki þi ya ra - lan dý. ahalli po lis ye ki li le ri, ka za nýn baþ þe hir ak ka nýn 192 ki lo me re ku zey do ðu sun da yer a - lan Sylhe e mey da na gel di ði ni, ka za da ölen le rin en az 10 u nun ay ný a i le den ol du ðu nu bil dir di. Ö - lüm lü ra fik ka za sý sa yý sý nýn cid dî bo yu la ra u laþ - ý ðý ül ke ler den Bang la deþ e, ra fik e her yýl en az 10 bin ki þi nin öldüðü be lir i li yor. Sylhe / a a al ya da, öð ren ci ler den e ði im pro es o la rý n L a ri o on i li der li ðin de ki ek nok ra hü kü me in e ði im a la nýn da ki a - sar ruf ed bir le ri ni pro es o e den li se li öð ren - ci ler so kak la ra in di. al ya da, dev le o kul la - rýn da ya pý la cak ke sin i le re ep ki gös e ren yüz ler ce öð ren ci, baþ þe hir o ma, i la no, o ri no, Pa ler mo gi bi þe hir ler de gös e ri yap ý. o ma ve i la no da ki yü rü yüþ e, öð ren ci ler le gü ven lik güç le ri a ra sýn da za man za man ger - gin an lar ya þan sa da pro es o yü rü yü þü nün sa kin geç i ði be lir il di. o ma / a a Grev ya pan ma den iþ çi si ö lü bu lun du n GÜ f ri ka da grev ya pan bir ma den iþ - çi si nin ö lü bu lun du ðu bil di ril di. Grev li der le - rin den Gad da fi do da, ce se din us en burg ya kýn la rýn da, ng lo me ri kan Pla in yum þir - ke i nin mp las ma de ni ci va rýn da bu lun du - ðu nu söy le di. do da, iþ çi nin ma aþ ar ý þý i çin grev ya pan iþ çi le re plas ik mer mi ler le a eþ a - çan po lis le rin mü da ha le si sý ra sýn da öl dü ðü nü ö ne sür dü. us en burg ya kýn la rýn da ki a ri - ka na da 34 ma den iþ çi si, 16 ðus os a i zin siz grev yap ýk la rý ge rek çe siy le po li sin aç ý ðý a eþ so nu cu ölmüþü. Jo han nes burg / a a ev ri me gi ri þen ve kil le re ce za yol da n KI GIZS 3 kim de zor kul la na rak hü kü me i de vir me ye ça lý þan a Cur Par i si ve kil le ri ne 12 i le 20 yýl a ra sýn da de ði þen ha pis ce za sý nýn ve ri le bi le ce ði bil di ril di. Ko nu ya i liþ - kin mec li se bil gi ve ren Kýr gý zis an Baþ sav cý sý i da Sal ya no va, hü kü me e kar þý dev rim gi ri þi - min de bu lu nan a Cur Par i si li de ri Kam çý - bek a þý yev i ve mil le ve kil le ri Sa dýr Ca ba rov i - le a lan a mý ov u a ðýr ce za lar bek le di ði ni söy le di. Baþ sav cý Sal ya no va, söz ko nu su þa hýs - la rýn a na ya sal dü ze ni yýk ma ya ve hü kü me i zor kul la na rak de vir me ye ça lýþ ma suç la rýn dan 12 i le 20 a ra sýn da de ði þen ha pis ce za la rý na çarp ý - rý la bi le ce ði ni be lir i. Biþ kek / ci han ðu nu i fa de e den Bor rell, böl ge de es bi e di len pe rol re zerv le ri nin 100 yýl; do ðal gaz re zerv le ri - nin i se 135 yýl da ha ye e ce ði ni vur gu la dý. Kul la - nýl mak a o lan ve ha len bi le nen pe rol ve do ðal - gaz ya ak la rý nýn ya ný sý ra de niz al ý ve ký yý lar da da ke þif a raþ ýr ma la rý ya pa rak ye ni kay nak la rýn esbi e dil me si ge rek i ði ne dik ka çe ken Bor rell, ar ýk da ha de rin ler de pe rol ve do ðal gaz a ran - ma sý ge rek i ði nin al ý ný çiz di. l ma ý / ci han ünya kamuoyu, ürkiye opraklarýna yapýðý son saldýrýnýn ardýndan Suriye'ye büyük epki göserirken, bölgedeki geliþmeler de merakla akip ediliyor. FO O: ran: Sa va þý an cak B ve Ba ý is er GLKU BÞKI ÜGL HS FUZB, ÜK V SU' L ÇÐISI BULUU. Ge nel kur may Baþ ka ný üm ge ne ral Ha san Fi ru - za ba di, Su ri ye a ra fýn dan k ça ka le ye op mer mi si düþ me si ve ar dýn dan ya þa nan ge liþ me ler i çin, ür ki ye ve Su ri ye ye i i dal çað rý sýn da bu lun du. Fars Ha ber - jan sý nýn ha be ri ne gö re, ran Ge nel kur may Baþ kan lý ðý Fi ru za ba di, ür ki ye ve Su ri ye nin mev cu has sas du - ru mun sað du yu ve sa býr la üs e sin den gel me si e men - ni sin de bu lun du. i ya log i çin her za man fýr sa var dýr an cak sa vaþ a e þi bu fýr sa la rý yok e der di yen Fi ru za - ba di, yan lýþ la rýn sa vaþ la e lâ fi e di le me ye ce ði ni, ak si ak dir de her i ki ül ke nin de da ha bü yük so run lar la kar þý kar þý ya ka la ca ðý gö rü þü nü di le ge ir di. Sý nýr da sü kû ne - in sað lan ma sý ve i çiþ le ri ne ka rýþ ma ma nýn e sas ol du ðu - nu be lir en Fi ru za ba di, i ne gö re de ak la gö re hiç kim se i ki üs lü man ül ke a ra sýn da sa va þý doð ru bul - maz de di. üm ge ne ral Fi ru za ba di, ür ki ye ve Su ri ye a ra sýn da bir sa va þýn an cak B ve Ba ý lý la rýn is e ye bi - le ce ði bir þey ol du ðu i fa de si ni kul la na rak, Sa vaþ, s - lâm ve üs lü man la rýn ya ra rý na de ðil de di. ah ran / a a Uzmanlar, yeni perol ve doðalgaz kaynaklarýnýn esbi edilmesinin önemine iþare ediyor. Lüb nan cum hur baþ ka ný: ür ki ye ve Su ri ye ça ýþ maz LÜB Cum hur baþ ka ný i þel Sü ley man, ür ki ye i le Su ri ye a ra sýn da ki o lay la rýn ça ýþ ma a þa ma sý na ge le ce ði ni san mý yo rum de di. Lüb - nan Cum hur baþ kan lý ðý ba sýn bil gi len dir me mer ke zin den ya pý lan a çýk la ma ya gö re i þel Sü ley man, r jan in in baþ þeh ri Bu e nos i res e dü zen le di ði ba sýn op lan ý sýn da, Lüb nan da iç sa vaþ çýk ma sý na ih i mal ver me di ði ni ve Su ri ye kri zi nin yan sý ma la rý na kar þý ge rek li ed bir le ri al dýk la rý ný be lir i. Cum hur baþ ka ný Sü ley man, Su ri ye den ür ki ye op rak la rý na op mer mi si düþ me si ne i liþ kin bir so ru ü ze ri ne, ür ki ye i le Su ri ye a ra sýn da ki o lay la rýn ça ýþ ma a þa ma sý na ge le ce ði ni san mý yo rum ce va bý ný ver di. Sü ley man, Lüb nan or du su nun si lâh lý grup la rýn Su - ri ye ye gir me si ne i zin ver me di ði ne dik ka i çe ke rek, Lüb nan da Su ri ye ye kar þý ça lý þan si lâh lý grup lar bu lun ma dý ðý ný söy le di. Bey ru / a a IKLI PLL SU' PKL SÜÜO I K mil le ve kil le ri, Su ri ye den ür ki ye op rak la rý na yö ne lik ya pý - lan son sal dý rý ya ep ki gös er me ye de vam e di yor. Su ri ye nin son sal dý rý sý ný de ðer len di ren I rak mil le ve ki li Þu van u ham me a ha, sal dý rý la rýn de vam e me si du ru mun da böl ge nin bü yük bir za rar gö re ce ði ni be lir i. Þu van u ham me a ha, Su ri ye nin ür ki ye ye sal dý rý sý nýn bin ler ce Su ri ye li sý ðýn ma cý yý ka bul e me - sin den kay nak lan dý ðý ný dü þü nü yo rum. Biz ler dip lo ma ik çö - züm den ya na yýz. Biz sa vaþ a can la rýn na sýl yan dý ðý ný çok i yi bi li - yo ruz de di. I rak ürk men e mok ra ik Par i si il le ve ki li Ker hi l ýn par mak i se Su ri ye, ür ki ye yi sa va þa sü rük le mek is i yor de miþ i. Kür dis an e mok ra Par i si mil le ve ki li Fu a r u þi de sed, ür ki ye yi sa va þa sü rük le ye rek, Su ri ye de ki vah þe i ni giz le ye bi le ce ði ni dü þü nü yor. n cak bu plan as la Su ri ye nin le hi - ne de ðil di ye ko nuþ muþ u. r bil / a a HBL Þi li de, 8 giz li ser vis po li si ne u uk la ma n ÞL yýl la rý a ra sýn da ki Ge ne ral u - gus o Pi noc he dö ne min de, 5 U ru gu ay lý nýn kay - bol ma sýn dan so rum lu u u lan 8 giz li ser vis po li si - nin hap se mah kûm e dil di ði bil di ril di. ar gýç Jo a qu - in Bil lard, po lis le rin, U ru gu ay va an daþ la rý nýn, 1973 yý lýn da Pi noc he in kan lý bir dar bey le yö ne i - mi e le ge çir me sin den ký sa bir son ra ka çý rý lýp, 4 ay bo yun ca as ke rî ko ðuþ lar da u ul ma sýn dan so rum lu ol duk la rý na hük me i. Bil lard, U ru gu ay lý la rý ka çýr - mak la suç la nan es ki giz li ser vis þe fi a nu el Con - re ras ý 10 yýl ha pis ce za sý na mah kûm e i. Con re - ras, Pi noc he dö ne min de a dam ka çýr ma ve ci na ye suç la rýn dan yar gý lan dý ðý di ðer dâ vâ lar da da 100 yýl - dan faz la ha pis ce za sý al mýþ ý. Bil lard, 7 es ki a ja ný da 6 ve 10 yýl a ra sýn da de ði þen ha pis ce za la rý na çarp ýr dý. U ru gu ay va an daþ la rý nýn a ký be le ri hak - kýn da bil gi bu lun mu yor. Þi li de 11 y lül 1973 yý lýn - da ki as ke rî dar be de sos ya lis ev le Baþ ka ný Sal va - dor l len de yi de vi ren Ge ne ral Pi noc he, yö ne i me el koy muþ u. 17 yýl sü ren dik a ör lü ðü sý ra sýn da yak la þýk 3 bin si vi lin öl dü rül dü ðü, on bin ler ce ki þi - nin iþ ken ce gör dü ðü ve yak la þýk 200 bin ki þi nin sür gün ha ya ý ya þa dý ðý Pi noc he, in san hak la rý ih - lâl le ri nin ya ný sý ra zim me i ne pa ra ge çir me id di a - sýy la da so ruþ ur ma al ýn day ken 10 ra lýk 2006 da kalp kri zi so nu cu 91 ya þýn da öl müþ ü. San i a go / a a ev rim ler, Fi lis in i gün dem den dü þür dü n F LS K s lâ mî Ci had Ha re ke i nin Ge nel Sek re e ri a ma zan Þal lah, rap dev rim le ri nin Fi - lis in me se le si ni gün dem den dü þür dü ðü ne dik ka i çek i. s lâ mî Ci had Ha re ke i nin 25. ku ru luþ yýl dö - nü mü do la yý sýy la Gaz ze de dü zen le nen prog ram da ko nu þan Þal lah, ý sýr yö ne i mi ne e leþ i ri yö nel e - rek, Gaz ze ye yö ne lik ab lu ka nýn de vam e me si, - rap dev rim le ri nin ya þan dý ðý bir za man da ge çi le rin ka pa ýl ma sý, dev rim den son ra bir þey de ðiþ me di ði - nin en a çýk gös er ge si dir de di. rap dev rim le ri ni Fi lis in a çý sýn dan i ki a ra fý kes kin ký lýç o la rak a - ným la yan Þal lah, ký lý cýn bir u cun da dev rim ler dolayýsýyla Fi lis in in gün dem den düþ me si ve bu du ru mun s ra il e is e di ði ni ya pa bil me fýr sa ý ver - me si, di ðer u cun da i se Fi lis in dâ vâ sý ný des ek le - yen halk la rýn öz gür lü ðü nü el de e me si ol du ðu nu söy le di. Þal lah, s ra il i le ya pýl ma sý plan la nan mü za - ke re le rin de ba þa rý sýz lýk la so nuç lan dý ðý na i þa re e - de rek, Fi lis in dâ vâ sý a ri hi nin en eh li ke li dö ne - min den ge çi yor de di. Gaz ze / a a er kel, ni ha ye i na yol cu su n L Baþ ba ka ný n ge la er kel, 9 kim de u na nis an ýn baþ þeh ri i na da Baþ ba kan n o nis Sa ma ras i le bir gö rüþ me ya pa cak. l man ya Baþ ba - ka ný er kel, yak la þýk 5 yýl dýr e ko no mik kriz ya þa yan ve 2010 dan bu a ra fa i se B ve IF kre di le ri ni kul - la nan u na nis an ý ilk de fa zi ya re e de cek. l man ya, u na nis an ýn kul lan dý ðý 110 ve 130 mil yar e u ro luk ma lî des ek ko nu sun da be lir le yi ci ül ke ko nu mun da. Ö zel lik le kre di ler kar þý lý ðýn da i na nýn al ma sý ge re - ken ed bir le rin be lir len me sin de l man ya ki li rol oy nu yor. u nan hal ký, e ko no mik kriz le mü ca de le de ha ya a ge çi ri len a cý re çe e den er kel i de so rum lu u u yor. n ge la er kel, u na nis an ve v ru pa da e - ko no mik kriz dö ne min de u na nis an ý zi ya re e me - di ði ge rek çe siy le e leþ i ri li yor du. i na / ci han n gil e re de, Ken ya lý la ra dâ vâ aç ma hak ký ve ril di n GL, n gi liz ko lo ni si ye ki li le ri a ra fýn - dan iþ ken ce ye ma ruz kal dýk la rý ge rek çe siy le þi kâ - ye çi o lan üç Ken ya va an da þý nýn da va aç ma is ek - le ri ka bul e dil di. Lon dra da ki ük sek ah ke me, 1950 ler de a u a u ge ril la la rý na kar þý a yak lan ma - la rýn bas ý rýl ma sý sý ra sýn da ya þa nan o lay lar la il gi li dâ vâ nýn gö rül me si ne hük me i. ar gýç ccom be ka ra rý ný a çýk lar ken, Ken ya lý lar i çin a dil bir dâ vâ müm kün dür. Her i ki a ra fýn da or a ya koy du ðu ka - ný lar ö nem li dir de di. Ka rar, Ken ya lý la rýn a vu ka - la rý a ra fýn dan a ri hi o la rak de ðer len di ri lir ken, n gi liz hü kü me i ka ra rý em yi ze a þý ya ca ðý ný a çýk la - dý. Hü kü me, n gi liz güç le ri nin gö zal ý na al dýk la rý Ken ya lý la ra iþ ken ce uy gu lan dý ðý ný ka bul e di yor, an - cak so rum lu lu ðu üs len mi yor li ve 60 lý yýl lar - da n gi liz yö ne i min de o lan Ken ya da ya þa nan a - yak lan ma da bin ler ce ki þi öl dü rül müþ ü. Ken ya, 1963 yý lýn da ba ðým sýz lý ðý ný ka zan mýþ ý. Lon dra / a a s ke rî re ji mi an la an film ar ýþ ma la ra se bep ol du n GÜ Ko re de 1980 ler de ki as ke rî re jim dö ne - min de a ðýr iþ ken ce gö ren bir mu ha li fin a ný la rýn dan e sin le ni le rek çe ki len film, dev le baþ kan lý ðý se çi mi ön ce sin de ül ke nin o o ri er geç mi þiy le il gi li ar ýþ - ma la rý ye ni den a lev len dir di. a i o nal Se cu riy (U - lu sal Gü ven lik) fil mi, Ku zey Ko re yle bað lan ý sý ol - du ðu ve Gü ney Ko re as ke rî yö ne i mi ni de vir me yi plan la dý ðý ge rek çe siy le, baþ þe hir Se ul de ki me þum sor gu o da sýn da 22 gün bo yun ca iþ ken ce gö ren Kim Ge un-a e nin hi kâ ye si ni an la ý yor. s ke rî re ji min yý kýl ma sý nýn ar dýn dan üç kez mil le ve ki li se çi len Kim, ge çen yýl ha ya a ve da e miþ i. Kim, sor gu lan - dý ðý ve iþ ken ce gör dü ðü am ye ong dong e si si ni in san mez ba ha sý o la rak a ným la mýþ ý. Bu san / a a

8 8 6 K 2012 CUS H B ca ni as ya.com.r ür ki ye nin fo oð ra fý ün ya i le bir lik e ür ki ye de hýz la ge li þi yor ve de ði þi yor. Bu de ði þim sa de ce i i bar gö ren mes lek ler le, er cih e di len o kul lar la ya da ek no lo ji de ki de ði þim ler le sý nýr lý de ðil. Ha ya ýn he men her a la nýn da bir de ðiþ me söz ko nu su. e ði þim ka çý nýl maz, a ma keþ ke müsbe yön de de ði þe bil sek. Ký ya me a lâ me le ri nin be lir di ði ve if sa þe be ke le ri nin da ha faz la me sai yap ý ðý gü nü müz de, de ði þi min müs be yol da ol ma sý hiz me kâr la rýn gay re i ne bað lý. Ba na do kun ma yan yý lan bin ya þa sýn de mez ve in san lý ðýn kar þý kar þý ya ol du ðu ma ne vî buh ra ný der e di nir sek, de ði þim müsbe yön de yol a la bi lir. Bah çe þe hir Ü ni ver si e si Öð re im Ü ye si ve ün ya e ðer ler raþ ýr ma sý er ne ði (WVS) ö ne im Ku ru lu Ü ye si Prof. r. ýl maz s mer in ha zýr la dý ðý ür ki ye e ðer ler la sý 2012 yi bi raz da bu göz le ah lil e mek e fay da var. ür ki ye e ðer ler la sý 2012 si ya se en e ko no mi ye, di nî de ðer ler den a i le ve ev li lik ku ru mu na ve kim lik yar gý la rý na ka dar pek çok fark lý ko nu da yü rü ü len a raþ ýr ma la rýn ne i ce le ri ni ö ze le miþ. He men i fa de e de lim ki ra kam lar gi bi an ke ler de fark lý uz man lar ca, fark lý þe kil ler de yo rum la na bi lir. Öy le de ol sa, bu ve ben ze ri a raþ ýr ma lar dan is i fa de e mek ge re kir. Söz ko nu su ür ki ye e ðer ler la sý 2012 den ba zý bil gi ler þöy le: ür ki ye, in san la rýn bir bi ri ne en az gü ve ne bil dik le ri ül ke ler den bi ri. 22 yýl dýr bu du rum da bir de ði þik lik göz len mi yor. ür ki ye de in san la rýn yak la þýk on da bi ri ge nel de in san la ra gü ve ne bi le ce ði ni söy ler ken, s kan di nav ül ke le rin de bu o ran yüz de 80 le re yak la þý yor. Or du ya du yu lan gü ven dü ze yin de son yýl lar da bir dü þüþ var. Or du ya gü ven dü ze yi böl ge le re gö re ö nem li fark lý lýk lar gös e ri yor. B ye du yu lan gü ven, dal ga lý sey re mek le bir lik e, bu gün 1990 i le he men he men ay ný dü zey de (1990: % 36, 2011/12: % 39) ürk op lu mu, v ru pa nýn ve dün ya nýn en din dar op lum la rýn dan bi ri. i nin op lum ya þa mýn da ki ye ri en üs dü zey ler de. i nin e sas o la rak bu dün ya ya de ðil, ö lüm den son ra ki dün ya ya an lam ka zan dýr dý ðý ný dü þü nen le rin o ra ný yüz de 76. i nin ö zü nün ku ral la ra uy mak ol du ðu nu dü þü nen le rin o ra ný yüz de 64. ak la þýk her üç ki þi den bi ri hem 30 gün o ruç u u yor, hem gün de beþ va ki na maz ký lý yor. Ken di si ni din dar bir ki þi o la rak a ným la yan la rýn o ra ný, son 22 yýl da 10 pu an ka dar yük sel di. 47 v ru pa ül ke si i çin de si ya sal yel pa ze nin en sa ðýn da ürk op lu mu yer a lý yor. Ka dýn la rýn yüz de 71 i a i le nin re i si er kek ol ma lý di yor. Fran sýz la rýn yüz de 36 sý ürk ler in yüz de 6 sý ev li li ðin ar ýk mo da sý geç miþ bir ku rum ol du ðu nu dü þü nü yor. Ö ze le nen bil gi le re gö re ür ki ye nin bu gün kü du ru mu, ge le cek i çin da ha da ü mi var ol ma yý i cap e i ri yor. n cak ürk op lu mu, v ru pa nýn ve dün ya nýn en din dar op lum la rýn dan bi ri. i nin op lum ya þa mýn da ki ye ri en üs dü zey ler de di ye yan ge lip ya mak i cap e mez. k si ne da ha da i yi ol ma sý i çin ça lýþ ma la rýn hýz lan dý rýl ma sý ge re kir. Çok ö nem li bir nok a da op lu mun din dar lýk an am o la rak ne an la dý ðý dýr. üs lü ma nýn, kal bim e miz de yip de üs lü man lý ðýn i cap la rý ný ye ri ne ge ir me yen ler ne ka dar din dar dýr? l be e böy le di yen le re Sen ka pý dý þa rý ol! de me ye kim se nin hak ký yok. n cak, ger çek üs lü man lý ðýn; s lâm ýn e mir le ri ne uy mak ve ya sak la rýn dan ka çýn mak an geç i ði de an la ýl ma lý dýr. raþ ýr ma ya gö re in san la rýn bir bi ri ne en az gü ve ne bil dik le ri ül ke ler den bi ri i sek bu dün ya nýn en din dar op lum la rýn dan bi ri ol ma mýz la çe liþ mez mi? ür ki ye nin fo oð ra fý ný doð ru o ku yup, o na gö re doð ru eþ his le ri ve es bi le ri or a ya koy ma vak i dir, ves se lâm... Z eðerli kardeþimiz. Fua Köroðlu'nun annesi aciye Köroðlu'nun vefaýný eessürle öðrendik. erhumeye Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. dýyaman eni sya Okuyucularý Seçilme yaþýný 18 e indirelim BÞ B K e cep ay yip r do ðan, 18 ya þý na seç me ya þý ný ve ren, bu ye ki yi ve ren an la yý þa di yo rum ki; ma dem sen 18 e bu ye ki yi ver din, ge lin 18 e se çil me im kâ ný ný da ve re lim de di. r do ðan, ýl dýz ek nik Ü ni ver si e si nin (Ü) a vu pa þa er leþ ke si nde dü zen le nen ka de mik ý lý çý lýþ ö re ni nde yap ý ðý ko nuþ ma da, ha ya a ki en de ðer li, en kýy me li var lý ðýn a i le ol du ðu nu be lir i. O kul ar ka daþ lýk la rý nýn, iþ ar ka daþ lýk la rý nýn, çe þi li or am lar da o lu þan ya kýn lýk la rýn za man la de ði þe bi le ce ði ni, es ki le rin kay bo lup ye ni le rin ku ru la bi le ce ði ni i fa de e den Baþ ba kan r do ðan, þun la rý kay de i: ma a i le ka lý cý dýr. i le son ne fe si ni ze ka dar ha a on dan son ra da biz ler le bir lik e o la cak ýr. be veyn le ri niz den baþ la ya rak, bü ün a i le niz le o lan i liþ ki le ri ni zi o la bil di ði ka dar sý ký u un. n ne ni ze, ba ba ný za öf bi le de dir me yin. ða bey, kar deþ hu ku ku nu zu çok i yi u un. Ba si me se le le re o hu ku ku kur ban e me yin. Bir bi ri niz den as la kop ma yýn. FKL ÇPIÞSI, HKK O ÇIK Baþ ba kan r do ðan, ü ni ver si e i çin en bü yük eh li ke nin, dog ma izm, ek ip leþ me, de ði þi me ve ge li þi me ka pa lý ol mak ol du ðu nu be lir e rek, Ü ni ver si e yi bir i de o lo jik ay gý o la rak gö ren ve kul la nan an la yýþ, u zun sü re, fark lý lýk la rý zen gin lik o la rak ka bul e den, hür dü þün ce yi e sas a lan ger çek ü ni ver si e or a mý nýn o luþ ma sý na ma ni ol muþ ur. Oy sa ü ni ver si e, fi kir le rin e i ke len di ði, za rar lý-ya rar lý di ye ay rý ma a bi u ul du ðu bir yer ol ma ma lý dýr. Genç le ri mi ze i de o lo ji nin de li göm le ði giy di ril me me li dir. Ü ni ver si e de fi kir le rin çar pýþ ma sýn dan, ya rýþ ma sýn dan ha ki ka or a ya çýk ma lý de di. S KO Hol ding ö ne im Ku ru lu Baþ ka ný b dul ka dir Ko nu koð lu, Su ri ye i le ya þa ný lan ger gin li ðe i i dal le yak la þýl ma sý ge rek i ði ni söy le di. Ko nu koð lu, ko nuy la il gi li yap ý ðý a çýk la ma da, ür ki ye i le Su ri ye nin a ri he da ya lý kom þu luk, dos luk ve ha a ak ra ba lýk ba ðý ol du ðu nu ha ýr la a rak, Su ri ye ge le cek e de kom þu muz, dos u muz ve ak ra ba mýz o la cak ýr. Bu ger çe ði hiç bir za man u nu ma ma lý yýz de di. ür ki ye nin ba ðým sýz lý ðý nýn ve çý kar la rý nýn hiç bir za man ar ýþ ma ko nu su da hi o la ma ya ca ðý ný kay de den Ko nu koð lu, n cak ge liþ me le ri i i dal le kar þý la mak ve an lýk de ðer len dir me ler den ka çýn mak ge re kir. Su ri ye hal ký i le dün ya var ol duk ça kom þu o la ca ðý mý zý u nu ma ma lý yýz i fa de si ni kul lan dý. BCIK: KL OLK GKO Zir ve Ü ni ver si e si Or a do ðu raþ ýr ma lar er ke zi ü dü rü Prof. r. Gök han Ba cýk da Su ri ye me se le sin de en bü yük za ra rý ür ki ye nin gö re ce ði ni be lir i. Ba cýk, ür ki ye sa býr lý dav ra ný yor. n ka ra da a þý rý bir i yim ser lik ab lo su ha kim. Va an daþ a da na sýl ol sa sa vaþ ol ma ya cak ha va sý var. U ça ðý mýz düþ ü, op mer mi si düþ ü. Bir ke re da ha ay ný þey ya pýl sa ne o la cak. Her ya þa nan ge liþ me a raf la rýn a ham mül sý ný rý ný yok e di yor. Çok em kin li ol mak ge re ki yor de di. Bun dan son ra ya þa na cak sü reç le rin doð ru he sap lan ma sý ge rek i ði ni vur gu la yan Ba cýk þun la rý kay de i: Bu iþ u zun sü re bi lir, ür ki ye o na gö re a dým a ma lý. Ba ý lý dev le ler, B ol mak ü ze re se çim ler ne de niy le bu o la ya çok il gi gös er me ye bi lir. O yüz den he sap lar doð ru a ýl ma lý dýr. Ka mu o yun da ses siz ka lýn ma ya ca ðý ný i fa de e den Ba cýk, hü kü me in o lu þan bas ký yý a mak zo run da ol du ðu i çin ez ke re yi çý kar dý ðý ný kay de i. a þa nan sü re cin u zun sür me si ha lin de ür ki ye nin o lum suz e ki le ne ce ði ni di le ge i ren Ba cýk, Çý ka rý lan ez ke re Su ri ye ye bir göz da ðý ver mek a ma cýy la çý ka rýl dý. Psi ko lo jik bir fak ör. Su ri ye al an a lýr sa bir so run çýk maz. Su ri ye de kar þý lýk ve rir se o la cak la rý kim se kes i re mez de ðer len dir me sin de bu lun du. Ga zi an ep / ci han ZO O L S ÇL K ÐL, SÇ K S ÇIL ya þý ný 30 dan 25 e in dir me de ken di le ri ne çok hen dek le rin a la ý rýl dý ðý ný di le ge i ren r do ðan, þun la rý kay de i: Bu ne de mek ir bi li yor mu su nuz? Biz si ze gü ven mi yo ruz. 18 ya þý na seç me ya þý ný ve ren, bu ye ki yi ve ren an la yý þa di yo rum ki; ma dem sen 18 e bu ye ki yi ver din, ge lin 18 e se çil me im kâ ný ný da ve re lim. Çün - kü ha ya a zor o lan se çil mek de ðil, zor o lan seç mek ir. yi i le kö ü yü a yýr ma ka bi li - ye i. Biz de bi li yor su nuz bir de ka i de var, a kil ba lið ol ma me se le si. þin as lý bu. Bu - gün ba ý lý ül ke le rin i çin de 18 se çil me ya þý var. Biz de ni ye ol ma sýn? 18 i ver di ði niz za man her kes se çi le cek di ye de bir þey yok. ma o ra dan ye i þe rek ge le cek. Þim di 25 ol du ðu za man bi zim bel li bir di na mik sü re ci miz den ge ri de ka lý yor. e ni bir a - dým a ma ha zýr lý ðý i çin de ol duk la rý ný an la an r do ðan, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür - dü: SK i çin de mu vaz zaf kad ro oy kul lan ma hak ký na sa hip, er ve er baþ lar de ðil. Bi zim bu nun ö nü nü aç ma mýz la zým. s ker, er, er baþ ni ye oy kul lan ma sýn? On lar da o yu nu kul la na bil me li. On la ra hak sýz lýk o lu yor. 18 ya þa seç me hak ký ve ri yor sun, e ðer as ker dey se oy kul la na mý yor. Bu nun da ö nü nü aç ma mýz lâ zým. i ye aç ma - mýz la zým? e mok ra ik hak la rý ný kul lan ma nok a sýn da bu hak kýn as la in ký a ya uð ra ma ma sý la zým. le ri de mok ra si di yor sak, bu nun ge re ði ni yap ma mýz la zým. Siz ler le bir lik e bi zim bý rak ý ðý mýz yer den ür ki ye nin 2071 he def le ri ni be lir le ye cek bü ün ha zýr lýk la rý genç nes le biz e ma ne e di yo ruz. s an bul / a a Þanlýurfa'nýn sýnýrýndaki el byad'daki çaýþmalarý akaran basýn kuruluþlarýnýn emsilcileri, op mermisinin düþmesi dolayýsýyla ekrar kçakale'ye geldi. FOOÐF: k ça ka le, ba sýn üs sü ha li ne gel di SU' a eþ le nen op mer mi si nin i sa be e me si so nu cu 5 ki þi nin öl dü ðü 10 ki þi nin ya ra lan dý ðý k ça ka le, son gün ler de yer li ve ya ban cý ba - sýn ku ru luþ la rý nýn üs sü ha li ne gel di. Þan lý ur fa nýn sý nýr kom þu su el b yad da yak la þýk 1 ay dan bu ya na Öz gür Su ri ye Or du su na bað lý bir lik ler i le Beþ þar sad güç le ri a ra sýn da a ra lýk lar la ya þa nan ça ýþ ma la rý ka mu o yu na du yur mak is e yen ba sýn ku ru luþ la rý, böl ge ye yak la þýk 1 ki lo me re me sa - fe de ki k ça ka le il çe si ne ko nuþ lan dý. Öz gür Su ri ye Or du su na bað lý bir lik le rin i ki haf a ön ce þid de li ça ýþ ma la rýn ar dýn dan el b yad Güm rük bi - na sý ný e le ge çir me si ve son ra sýn da ya þa nan o lay la rý can lý ya yýn da iz le yi ci le ri ne ak ar ma im kâ ný bu lan ba sýn ku ru luþ la rý nýn em sil ci le ri, op mer mi - si nin düþ me si dolayýsýyla ek rar il çe ye gel di. l çe ye, ür ki ye de ki ba sýn ku ru luþ la rý nýn ya ný sý ra u lus lar a ra sý ba zý ha ber a jans la rý, e le viz yon ka na lý ve ga ze e ler de de ne yim li mu ha bir le ri ni gön der di. Su ri ye de ki ge liþ me le ri gün bo yun ca ka mu o yu na ak ar ma im kâ ný bu lan ba sýn men sup la rý ay ný za man da yap ýk la rý a lýþ ve riþ ler le Su ri ye de ki o lay lar dolayýsýyla zor gün ler ya þa yan il çe es na fý nýn da yü zü nü gül dü rü yor. Þan lý ur fa / a a Suriye geleceke de komþumuz olacak Þ I BULK KOUKOÐLU: SU GLCK KOÞUUZ, OSUUZ, KBIZ OLCKI. BU GÇÐ UULIIZ. b dul ka dir Ko nu koð lu senler'deki bir okulun bahçesindeki çocuklar Baþbakan rdoðan'a sevgi göserisinde bulundu. Su ri ye li sý ðýn ma cý la rýn sa yý sý 96 bi ni geç i BÞBKLIK fe ve cil u rum ö ne i mi Baþ kan - lý ðý ( F), ür ki ye de bu gün i i ba rýy la ür ki ye de 96 bin 397 Su ri ye va an da þý bu lun du ðu nu bil dir di. - F an ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, ül ke le rin de ki iç ka rý - þýk lýk lar sebebiyle bu gü ne ka dar ür ki ye ye ge len 135 bin den faz la Su ri ye va an da þý nýn, bir yý lý aþ kýn sü re dir her ür lü in sa nî yar dým ih i ya cý nýn kar þý lan dý ðý na i þa re e di ldi. çýk la ma da, þu i fa de ler kul la nýl dý: Bu gü ne ka - dar ür ki ye ye op lam 137 bin 153 Su ri ye va an da þý gi - riþ yap mýþ, 40 bin 756 sý da ül ke si ne dön müþ ür. Bu - gün (dün) i i ba riy le Ha ay da 11 bin 782, Ga zi an ep e 15 bin 795 (7 bin 747 si s la hi ye, 6 bin 967 si Kar ka mýþ, bin 81 i i zip ça - dýr ken le rin de), Ki lis e 13 bin 90, Þan lý ur fa da 31 bin 295 (19 bin 176 sý Cey lan pý nar da, 12 bin 119 u k ça ka le ça dýr ken le rin de), Kah ra man ma - raþ a 13 bin 158, Os ma ni ye de 8 bin 222 ve dý ya man da 2 bin 473 ki þi ba rýn dý rýl mak a dýr. 91 i re fa ka çi, 491 i has a ve ya ra lý ol mak ü ze re op lam 582 ki þi has a ne de kal mak a - dýr. Has a ne de ki ler le ül ke miz - de op lam 96 bin 397 Su ri ye va an da þý bu lun mak a dýr. n ka ra / a a FO OÐ F: H B L ank lar sý nýr da nþliuf k ça ka le de 5 ki þi nin öl dü ðü 10 ki þi nin ya ra lan dý ðý sal dý rý nýn ar dýn dan B den sý nýr ö e si o pe ras yon ez ke re si nin çý ka rýl ma sýy la ürk Si lâh lý Kuv ve le ri (SK) Su - ri ye sý ný rý na as ke ri sev ki ya a baþ la dý. Þan lur fa 20. Zýrh lý u gay Ko mu an lý ðý ndan nak li ye a - raç la rý na yük le nen çok sa yý da ank ve ZP u - çak sa var 2. Hu du a bur Ko mu an lý ðý na bað lý ür þi pý nar Sý nýr Ka ra ko lu na u laþ ý. Su - ruç il çe si ne bað lý ür þi pý nar as ke rî bir li ði Su - ri ye nin Ko ba ni sý ný rýn da bu lu nu yor. Bu a ra da ez ke re nin ec lis en geç me siy le ürk o - nan ma sý nýn k de niz de ki ge mi sa yý sý ný ar - ýr dý ðý öð re nil di. o nan ma Ko mu an lý ðý nýn a - na üs sü o lan Göl cük e niz Üs sa nde de son bir kaç gün dür ya þa nan ha re ke li li ðin dün da - ha da ar ý ðý göz len di. Ge mi ler sa vaþ yü kü o - la rak ad lan dý rý lan ve en az 50 gün ye e cek cep ha ne ve gý da ik ma li ni yap ýk an son ra, he - li kop er li o la rak gö rev böl ge le ri ne ha re ke e - di yor. e niz Kuv ve le ri ni Göl cük e ki a na üs - sü nün ya ný sý ra k de niz, ge ve Ka ra de niz de de bir çok üs sü bu lu nu yor. Þan lýur fa / ci han Kür çe lü ga ha zýr la na cak nbþbk ar dým cý sý Bü len rýnç, K nýn Kür çe lü ga ha zýr la mak i çin ça lýþ - ma la rý na baþ la dý ðý ný bil dir di. Baþ ba kan ar - dým cý sý rýnç, res o ras yon ça lýþ ma la rý nýn bir kýs mý a mam la nan a ri hî U lu ca mi de dü zen - le nen ö ren de, 10 yýl dan be ri 4 bi ne ya kýn ca - mi ba kým ve e se ri ni ih ya e ik. 3 ka ril yon - dan faz la pa ra har ca dýk. 70 bin den faz la is - ih dam sað la dýk de di. Baþ ba kan ar dým cý sý rýnç, Kür çe sa vun ma i le il gi li o la rak Sor - gu su nu ve sa vun ma sý ný Kür çe yap mak is - e yen bir in sa na hem er cü man u mak hem de ken di i fa de si ni al mak ben ce doð ru bir ko nuy du. Bu sa yýn baþ ba ka ný mý zýn ve par i mi zin de ka bul e i ði bir ko nu ha li ne gel di. Ö nü müz de ki gün ler de ya sal dü zen le - me ya pý la cak ýr. Ve ar ýk Kür çe i fa de ve sa - vun ma ver me ko nu sun da bir ge dik a þýl mýþ o la cak ýr. a zý lý hu kuk bu na gö re dü zen len - miþ o la cak ýr de di. rýnç, ürk il Ku ru - mu nun Kür çe lü ga ha zýr la mak i çin ça lýþ - ma la rý na baþ la dý ðý ný bil dir di. rýnç, Su ri - ye den k ça ka le ye ya pý lan sal dý rýy la il gi li o - la rak, þun la rý söy le di: Bu sal dý rý ya kar þý ür - ki ye ed bir al mak zo run da dýr ve kar þý lý ðý ný u - lus la ra ra sý hu kuk an kay nak lan dý ðý i çin ge - re kir se ay nen ver mek ha a ye ri ne gö re faz - la sý ný bi le kul lan mak du ru mun da dýr. k ça - ka le nin bo þal ýl ma sý di ye ke sin lik le böy le bir þey yok. i çin böy le bir þey ol sun? k ça ka le gü zel bir op ra ðý mýz, in san la rý mýz o ra da hu - zur i çin de ya þa ya cak lar dýr. Biz bu nun i çin ge - re ken bü ün ed bir le ri a la ca ðýz. Biz 75 mil - yon in sa nýz. 780 bin ki lo me re ka re op ra ðý - mý zýn her ye rin de ki hu zur dan da ba rýþ an da so rum lu yuz. n þal lah ger çek ba rý þý en ký sa za man da hem ül ke miz de hem Su ri ye hem baþ ka op rak lar da gör mek müm kün o lur. a vi ar ma ra mað dur la rýn dan s ra il e dâ vâ ngzz' in sa nî yar dým a þý yan a vi ar ma ra ge mi si ne yö ne lik sal dý rý da vefa e - den Cev de Ký lýç lar i le ec de ýl dý rým ýn a i le - si nin de a ra la rýn da bu lun du ðu 33 ki þi, s ra il dev le i ne mad dî ve ma ne vî az mi na dâ vâ sý aç ý. Sal dý rý da vefa e den le rin a i le ler, söz ko - nu su ge mi de ya ra la nan mað dur lar i le a vu - ka la rý Çað la yan da ki s an bul da le Sa ra yý - na gel di. Bu ra da grup a dý na a çýk la ma ya pan a vu ka U ður ýl dý rým, s an bul 7. ðýr Ce za ah ke me si nde s ra il li ba zý ko mu an lar hak - kýn da ce za dâ vâ sý nýn a çýl dý ðý ný ha ýr la ý. s ra - il in, ve ri le cek ka rar la za rar gö ren büün ger - çek ve ü zel ki þi le re az mi na ö de ye rek za rar - la rý ný kar þý la ma sý ge rek i ði ni be lir en a vu ka ýl dý rým, Þim di lik s an bul ve Kay se ri den op lam 40 ki þi aç ýk la rý da va lar da s ra il dev le - in den op lam 10 mil yon L az mi na a lep e miþ ir. Sü reç i çe ri sin de di ðer ki þi ler dâ vâ la - rý ný a ça cak lar de di. vu ka ýl dý rým, ilk e ap - a dâ vâ a çan lar a ra sýn da sal dý rý da vefa e den Fur kan o ðan, Cev de Ký lýç lar ve ec de ýl dý - rým ýn a i le le ri nin ya ný sý ra, a ðýr ya ra lý lar, ba sýn men sup la rý ve hem þi re le rin yer al dý ðý ný söy le - di. s an bul / a a 15 yer ge çi ci gü ven lik böl ge si nglku Baþ kan lý ðý, o ðu ve Gü ney do ðu na do lu böl ge le rin de 15 böl - ge yi ge çi ci gü ven lik böl ge si i lân e i. Ge nel kur may Baþ ka ný lý ðý nýn in er ne si - e sin de ya pý lan a çýk la ma da, o ðu ve Gü - ney do ðu na do lu böl ge le rin de yer a lan 15 böl ge nin ge çi ci gü ven lik böl ge si i lân e dil di ði be lir il di. 7 kim O cak 2013 a rih le ri a ra sýn da uy gu la na cak gi riþ ya sa ðý, Kü pe li a ðý, Cu di a ðý, az lý ca a ðý ve Gü ne yi, eh me u suf ve ey - dan að la rý, n ce bel að la rý, l ýn að lar, Çað la yan/pi rin çe ken, Bu zul a ðý, ej - gar/ lan düz a ðý, ki ya ka að la rý, Bal - ka ya a ðý, Ka ra dað/ge dik e pe/çi men - da ðý, az lý ca a ðý (He re kol) Ku ze yi, Kur - þun lu-gö rü se a ðý ic le ve as sý dað böl ge le ri ni kap sý yor. n ka ra / a a

9 H B 9 6 K 2012 CUS Komisyon, gazee paronlarýný dinledi B uh ý ra la rý ve ar be le ri raþ ýr ma Ko mis yo nu, ga ze e pa ron la rý ný din le di. Sa - bah Ga ze e si nin es ki pa ro nu inç Bil gin, 28 Þu ba dö ne min ür ki ye nin fark lý ol du - ðu nu be lir e rek, þun la rý söy le di: ür ki ye kop u, ga ze e ci ler o la rak biz de kop uk. O za man ki ür ki ye baþ ka ür ki ye ydi. O za - man baþ ba kan lar fak lýy dý. Þim di ki gi bi Baþ - ba kan ol say dý, þim di ki gi bi ec lis ol say dý, böy le ko mis yon ku rup dar be le ri a raþ ý ra cak ec lis ol say dý, ür ki ye nin ba þý na bun lar gel mez di. e er de re ce de de mok ra, ce sur ol ma dý ðý mýz doð ru, bu na sað du yu de mek çok a yýp o lur. O za ma ný bir ha ýr la yýn. O za man ki ür ki ye yi ha ýr la yýn. Bý ra kýn Ge - nel kur may baþ kan la rý nýn ki ni, üs dü zey le rin be ya na ý or a lý ðý in le ir di. O a rih e de mok - ra, ce sur, as ke ri dar be ler le kav ga e den ba - sýn çýk ma dý. Uz laþ mak ba sý nýn i þi ne gel di. O a rih e bü ün mü es se se le riy le iþ sa ka a var - mýþ ý. Ba sýn da ken di ni so yu la ya ma dý. a - ha kah ra man ca dav ra na bi lir miy dim e min de ði lim a ma dav ran ma lýy dým. O gün kü ik - lim, yal nýz as ker de ðil, bir de yar gý var dý. Ha - ýr la yýn o a rih e baþ sav cý la rý, sav cý la rý...kah - ra man ca di ren me liy di a ma so nuç a lýr mýy dý pek e min de ði lim. inç Bil gin in ar dýn dan ko mis yo nun hu zu ru na o ðan ed ya nýn pa ro nu y dýn o ðan çýk ý. o ðan, ko mis - yo na Hür ri ye Ga ze e si Ge nel a yýn ü dü - rü nis Ber be roð lu i le n ka ra em sil ci si e e han e mir i le gel di. n ka ra / a a - cihan Ha va lar 8 ila 12 de re ce so ðu ya cak Ü K ö nü müz de ki haf a ba þýn dan i i ba - ren Bal kan lar ü ze rin den ge len ye ni bir se rin ve ya ðýþ lý ha va nýn e ki si al ý na gi re cek, ha va sý cak lýk la rý 8 i la 12 de re ce a za la cak. e e o ro - lo ji Ge nel ü dür lü ðü nden ya pý lan a çýk la ma - ya gö re, gü ney ve ba ý ke sim ler le Ka ra de niz böl ge sin de de vam e den ya ðýþ la rýn, bu gün yur dun ku zey do ðu ke sim le riy le o ðu k de - niz ve Gü ney do ðu na do lu nun ba ý sýn da, ya rýn k de niz, ç na do lu nun do ðu su, o ðu ve Gü ney do ðu na do lu i le o ðu Ka ra de niz böl ge le rin de gö rül me si bek le ni yor. ür ki - ye nin ö nü müz de ki haf a ba þýn dan i i ba ren Bal kan lar ü ze rin den ge len ye ni bir se rin ve ya ðýþ lý ha va nýn e ki si al ý na gi re ce ði bek le nir - ken, ya ðýþ la rýn ö zel lik le yur dun ku zey ba ý ke - sim le rin de kuv ve li ol ma sý ah min e di li yor. Haf a so nun da mev sim nor mal le ri ci va rýn da sey re den ha va sý cak lýk la rý nýn, Pa zar e si yur - dun ba ý ke sim le rin de, Sa lý ve Çar þam ba i se büün yur a his se di lir de re ce de (8-12 de re ce) a za la rak mev sim nor mal le ri nin al ýn da sey - re me si bek le ni yor. n ka ra / a a K Cum hu ri ye Baþ sav cý lý ðý nýn, ö lü - müy le il gi li id di a lar ü ze ri ne yü rü ü ðü so ruþ - ur ma kap sa mýn da me za rýn dan çý ka rý lan 8. Cum hur baþ ka ný ur gu Ö zal ýn ce na ze si ye - ni den op ra ða ve ril di. d lî ýp Ku ru mu a ra fýn dan, n ka ra Cum hu ri ye Baþ sav cý lý ðý nýn, ö lü müy le il gi li id di a lar ü ze ri ne yü rü ü ðü so ruþ ur ma kap - sa mýn da 2 kim de me za rýn dan çý ka rý lan Ö - zal ýn ce na ze si, s an bul Bü yük þe hir Be le di - ye si e zar lýk lar ü dür lü ðü nün ce na ze a ra - cýy la po lis es kor u eþ li ðin de sa a da op ka pý ya ge i ril di. Ö zal ýn ürk Bay ra ðý na sa rý lý a bu u ö ren man ga sý a ra fýn dan o - muz la ra a lý na rak, a ný me za ra a þýn dý. Sem ra Ö zal ýn, e þi nin a bu u mer di ven ler den in di ri - lir ken göz yaþ la rý ný u a ma dý ðý gö rül dü. ö ren man ga sý a ra fýn dan a þý nan a bu, me zar ka zýl ma dan ön ce sac lev ha lar la ka - pa ý lan bö lü me ge i ril dik en son ra s an bul üf ü sü ah mi a ran ýn ka ýl dý ðý di nî ö - ren baþ la dý. Cum hur baþ ka ný Ö zal, 3 gün ön ce çý ka rýl dý ðý me za ra, du a lar eþ li ðin de 19 yýl a ra dan son ra i kin ci kez def ne dil di. ak - la þýk 45 da ki ka sü ren sü ren di nî ö ren, ba - sýn men sup la rý a ný me za rýn dý þýn da u ul - du ðu i çin gö rün ü le ne me di. s an bul / a a Su ri ye a ra fýn dan ür ki ye ye op ve ha van mer mi le ri nin düþ me siy le 5 va - an da þýn vefa e me si, do ku zu nun ya ra lan ma sý ü ze ri ne n ka ra nýn a par o - par be lir le nen he def ler i vur ma em ri ve ar dýn dan Ku zey I rak a sý nýr ö e si ha re kâ ez ke re si ne Su ri ye ez ke re si nin so kuþ u - ru la rak çý ka rýl ma sýy la sü ren e hev vür lü Su ri ye po li i ka sý dü þün dü rü cü. ür ki ye el be e u lus la r a ra sý hu ku ka gö - re e kin bir bi çim de hu ku ku nu ko ru ma lý; ka le di len va an daþ la rýn hak ký ný sa vun ma - lý. n cak Su ri ye or du su i le öz gür Su ri ye or du su a ra sýn da yo ðun ça ýþ ma la rýn ya - þan dý ðý böl ge de, çev re ül ke le ri nin giz li ser - vis le ri nin ci ri a ý ðý böl ge de, n ka ra nýn ye e rin ce ah kik e me den Su ri ye sal dýr ma - sý nýn per de ar ka sý ar ý þý lý yor. Sal dý rý nýn mu ha lif ler den de ðil Su ri ye dev le in den gel di ði al gý sý ve son ra dan bil gi si i le ür ki ye nin a nýn da mi sil le me - de bu lun ma sý, ge ce bo yun ca op çu a ý þýy la Su ri ye op rak la rý ný döv me si, is er is e mez ür ki ye ga za ge i ri lip pro vo ke mi e di li - yor? so ru su nu sor du ru yor. ZK HLLCK? Sal dý rý nýn he men a ka bin de Su ri ye n - for mas yon Ba ka ný Üm ran l Zu bi nin, Þam a dý na res men k ça ka le ye dü þen op mer mi siy le ve fa e den le rin â i le le ri ne ve kar deþ ürk hal ký na baþ sað lý ðý di le yip, ür ki ye nin e ge men li ði ne say gý yý vur gu la - ya rak, Su ri ye li ye ki li ma kam la rýn ür ki - ye li ka dýn va an daþ ve ço cuk la rý nýn þe hi ol ma sý na yol a çan a e þin kay na ðý ný cid dî þe kil de a raþ ýr dý ðý ný bil dir me si; ve Þam yö ne i mi nin ken di ha va kuv ve le ri ne ür - ki ye sý ný rý na 10 ki lo me re den faz la yak laþ - ma ma em ri ni ver me si ne kar þý, n ka - ra nýn Þam la di ya log ye ri ne e dip po li i - ka sý ný sür dür me si, sa vaþ ris ki e dir gin li - ðini hak lý ký lý yor. þin ger çe ði ne ba ký lýr sa, ürk u ça ðý nýn k de niz de dü þü rül dü ðü 22 Ha zi ran dan son ra i lân e di len ye ni an gaj man ku ral la - rý nýn ge re ði, ür ki ye, Su ri ye i le sa va þýn e - þi ði ne ge i ri li yor. oð ru su, hü kû me söz cü le ri, her ne ka - dar bu nun bir sa vaþ ez ke re si ol ma dý ðý ný söy le se ler de, 2003 e ki hü kû me ez ke re - si nde I rak ýn ku ze yi ne ve mü câ vir a lan la - ra as ker gön de ril me si i bâ re si ne kar þý lýk, Su ri ye ez ke re si me nin de, ya ban cý ül - ke ler â bi ri i le kap sa mý ol duk ça ge niþ ve es nek u u lup, ka ra, de niz ve ha va un sur - la rý nýn kul la nýl ma sý cüm le si nin yer al ma - sý, kay gý lý id di a la rý kuv ve len di ri yor. Zi ra dip lo ma ik çev re ler, bü ün un sur - la rýn kul la nýl ma sý nýn an cak sa vaþ du ru - mu nda o la bi le ce ði gö rü þüy le ür ki ye nin sa va þa so kul ma sý kay gan ze mi ni ne çe kil di - ði ni na za ra ve ri yor lar. I rak ez ke re si nde ür ki ye nin kar þý sýn da bir ör gü ol ma sý na kar þý, Su ri ye ez ke re si nde bir dev le le kar þý kar þý ya ge lin di ði ni be lir i yor lar. i ðer yan dan ez ke re nin cay dý rý cý lýk a ma cýy la çý ka rýl dý ðý id di a sý, bir ya nýl ma - dan i bâ re. Cay dýr say dý, I rak ez ke re si ve on ca sý nýr ö e si ha re kâ, PKK e rör ör gü - ü nü cay dý rýr, böl ge de, sý ný rýn he men ö e - sin de on lar ca e rö ris kam pýn da yu va lan - ma sý ný en gel ler di. sa sen haf a lar dýr ür ki ye nin Su ri ye sý ný rý na as ke rî yý ðý nak yap ma sý, zýrh lý bir - lik le rin, ank ve op la rýn böl ge de ki ha re - ke li li ði, bu hu sus a ki so ru i þâ re le ri ni ço - ðal mýþ ý. Þam yö ne i mi nin der hal ge ri a dým a ýp ger gin li ði ýr man dýr ma e ði li min de ol ma dý - ðý ný a çýk ça dek lâ re e me si ne ve ka za o la - rak yo rum la dý ðý o lay la il gi li so ruþ ur ma a - çýp ge rek i ðin de az mi na ö de ye ce ði ni i le - me si ne mu ka bil n ka ra nýn a þý rý ep ki si, n ka ra o yu na mý ge li yor? eh li ke li is if - ha mý na se be bi ye ve ri yor. BU LU CU LUK V B I Þ Ö CÜ LÜK n ka ra nýn ha hiþ kâr po li i ka la rý ný mev - cu Þam yö ne i mi nin dev ril me si ü ze ri ne bi na e me si, hü kû me in Su ri ye ez ke re - si ni sad ý ye rin den e mek mak sa lý is i - mal e de ce ði ni gös e ri yor. ür ki ye nin u lus lar a ra sý hu ku ka gö re meþ ru mü da fa a hak ký çer çe ve sin de hak ký - ný a ra ma nýn ve hu ku ku nu ko ru ma nýn ö e - si ne ge çip, Su ri ye op rak la rý na as ker ge çir - me si, ür ki ye yi doð ru dan bir cep he ül - ke si ya par ve sa vaþ a ra fý ha li ne ge i rir. He le ya ban cý la rýn kýþ kýr ma sýy la B ve O pa ra va nýn da am pon böl ge o luþ - ur ma ve bu a ra böl ge yi as ke rî güç le ko - ru ma o pe ras yo nu, ür ki ye yi bü yük bir be lâ nýn i çi ne sü rük ler, Su ri ye i le doð ru dan bir sa va þýn i çi ne sü rük ler. Gö rü nen o ki n ka ra nýn i çi ne gir di ði bu çýk maz, bel li ki baþ an be ri Su ri ye me se le - sin de Þam yö ne i mi i le mu ha lif ler a ra sýn da ba rýþ ý rý cý ve bu luþ u ru cu ro lü nü üs len - me yip a çýk ça a raf ol ma sý nýn so nu cu. Os man lý nýn mi râ sý ný dev ra lan ür ki - ye nin Su ri ye me se le sin de a ða bey lik ya - pýp üs lü man kom þu sun da ba rýþ ve de - mok ra si i çin a raf lar a ra sýn da a ra bu lu cu - luk iþ le vi ye ri ne ge ir me si, halk la rýn din - daþ, ak ra ba ol du ðu, ay ný i nan cý, a ri hi ve kül ü rü pay laþ ý ðý komþusunda barýþ ve isikrarýn saðlanmasýna öncülük emesi gerekiyor. Baþ ka da çý ký þý yok... cev ni as ya.com.r K CUHU BÞSVCILIÐI'I, ÖLÜÜL LGL L ÜZ ÜÜÜÐÜ SOUÞU KPSI ZI ÇIKIL 8. CUHUBÞKI UGU ÖZL'I CZS OPÐ VL. isillemeli Suriye provokasyonu Osmanlýnýn mirâsýný devralan ürkiye nin Suriye meselesinde aðabeylik yapýp üslüman komþusunda barýþ ve demokrasi için araflar arasýnda arabuluculuk iþlevi yerine geirmesi gerekiyor. Baþka da çýkýþý yok... FO OÐ FL: FO OÐ FL: Özal yeniden defnedildi Li ce il çe si kýr sa lýn da dü zen le nen ha va des ek li o pe ras yon da, 13 on 170 ki log ram ku bar es rar, 2 on 245 ki log ram oz es rar i le 60 bin kök Hin ke - ne vi ri e le ge çi ril di. Va li us a fa op rak, l Jan dar ma lay Ko mu an lý - ðý nda, e le ge çi ri len u yuþ u ru cu nun ba sýn men sup la rý na gös e ri mi sý ra - sýn da yap ý ðý a çýk la ma da, Jan dar ma Böl ge Ko mu an lý ðý nca Li ce il çe si i bek kö yü böl ge sin de or man lýk a lan da ba rý nan e rör ör gü ü men sup la - rý ný e ki siz ha le ge ir mek, böl ge de ki iþ bir lik çi le ri va sý a sýy la u yuþ u ru cu - dan el de e di len bü yük fi nans kay na ðý nýn or a dan kal dý rýl ma sý, es rar ü re - im a lan la rý nýn esbi i a ma cýy la Böl ge Baþ kan lý ðý i le müþ e rek is ih - ba ra ça lýþ ma sý ya pýl dý ðý ný söy le di. Bu is ih ba ri bil gi ler doð rul u sun da i yar ba kýr Jan dar ma Böl ge Ko mu an lý ðý nýn sevk ve i da re sin de op lam 13 im den o lu þan kuv ve i le 7. Ko lor du Ko mu an lý ðý ndan sað la nan a ar - ruz ve Skorsky he li kop er le riy le 3-4 kim gün le rin de ha va des ek li o pe - ras yon dü zen len di ði ni kay de den op rak, þöy le ko nuþ u: O pe ras yon da i bek Kö yü gü ne yin de yer a lan sýk or man lýk a lan da u yuþ u ru cu mad de i mal yer le ri ve sak lan dý ðý ö zel yer le re ya pý lan o pe ras yon da 13 on 170 ki - log ram ku bar es rar, 2 on 245 ki log ram oz es rar, 60 bin kök Hin ke ne - vi ri e le ge çi ril di. O lay la il gi li 5 ki þi gö zal ý na a lýn dý. O pe ras yon dö nü þün de 4-5 e rör ör gü ü men su bu a ra fýn dan gü ven lik kuv ve le ri ne u zak an a - eþ a çýl mýþ, ký sa sü re li ça ýþ ma ya þan mýþ ýr. O pe ras yon da e rör ör gü ü - nün ö nem li bir mad dî kay na ðý na a ðýr dar be vu rul muþ ur. le ge çi ri len u - yuþ u ru cu nun pi ya sa de ðe ri yak la þýk 17 mil yon li ra dýr. iyarbakýr / a a Fen-ek no lo ji- a e ma ik ve a ürk çü lük in Kül ü rü ve h lâk Bil gi si, Sos yal Bil gi ler ve ürk çe ki ap la rýn dan son ra 5. sý nýf Fen ve ek no lo ji i le a e ma ik ki ap la rý na ba - kýn ca, a ürk çü lük pro pa gan da sý nýn on la ra da so kuþ u rul du ðu nu gö rü yo ruz. Bir de fa, di ðer le ri gi bi bun lar da genç li ðe hi a be ve am say fa. Ke mal re sim le riy le baþ lý yor. Fen ve ek no lo ji ers Ki a bý Öð ren ci Ça lýþ ma Ki a bý2 nin say fa la rý ný ka rýþ ý rýr ken de, Can lý lar dün ya sý ný ge ze lim, a ný ya lým baþ lýk lý 6. ü ni e nin so nu na yer leþ i ri len a ürk ve do ða ko nu lu bir o ku ma me ni yle kar þý la þý yo ruz. es li eh li ke de o lan k de niz fok la rý baþ lýk lý o ku ma me ni nin he men ar dýn dan ge len ve kal - pak lý, kra va lý bir. Ke mal fo oð ra fýy la bir lik e ko nu lan ek say fa lýk ya zý a ürk do ða sev gi siy le do lu bir in san dý cüm le siy le baþ lý yor (s. 177). a e ma ik ers ve Öð ren ci Ça lýþ ma Ki a bý- 1 de i se a ürk ün ma e ma ik a la nýn da yap ý ðý ça lýþ ma lar baþ lýk lý ya rým say fa lýk bir ya zý var. a zý da. Ke mal in kü çük yaþ lar da ma e ma i - ðe il gi duy ma ya baþ la dý ðý, e ði im yýl la rý bo yun ca ma e ma ik der sin de çok ba þa rý lý ol du ðu, su bay lýk yýl la rýn da da il gi si nin a zal ma dý ðý be lir il dik en son ra, söz, rap ça ve Fars ça söz cük ler le ma e - ma ik an la ma nýn zor lu ðu na ge i ri li yor. Ve. Ke mal in 1936 ký þýn da ol ma bah çe Sa ra - yýn da ma e ma ik, ö zel lik le ge o me ri ko nu la rý ü ze - rin de ö zel ça lýþ ma lar yap ý ðý an la ý lý yor. Bu na gö re, an la þýl ma sý zor rap ça ve Fars ça söz cük le rin ye ri ne da ha ko lay an la þý lan ürk çe söz cük ler ü re en ki þi,. Ke mal. Ve çok gen, üç - gen, dör gen, a çý, çiz gi, ya ay, di key, e ðik, ar ý, ek - si, çar pý, bö lü, op lam, o ran ý, e þi gi bi söz cük ler, o nun ü re i ði bu ke li me ler den bir ka çý. Ki ap a ki ya zý, a e ma ik bu söz cük ler le da ha an lam lý ve an la þýl ma sý ko lay bir ders o la rak biz le re ka dar u laþ ý cüm le siy le bi i yor (s. 16). Sos yal Bil gi ler ki a býn da da. Ke mal in 44 say - fa lýk bir ge o me ri ki a bý yaz dý ðý be lir il miþ i. (Bkz a rih li ya zý mýz.) Gö rül dü ðü gi bi, es ki sis e me gö re 5, e gö re i kin ci 4 ün 1. sý nýf la rýn da o ku u lan ders le rin he men ü mün de, il gi si ol sa da, ol ma sa da, ko nu bir þe kil de ge i ri lip. Ke mal e bað la ný yor. in Kül ü rü ve h lâk Bil gi sin den Sos yal Bil gi - ler e, Fen ve ek no lo ji den ürk çe ve a e ma i - ðe, hep sin de a ürk çü lük pro pa gan da sý ya pý lý - yor. Bu ki ap lar la il gi li o la rak a lim er bi ye Ku - ru lun ca ve ri len Beþ yýl bo yun ca o ku u la cak ka - rar la rý i se, a rih le ri ni a þý yor. a ha sý, 9. sý nýf an i i ba ren o ku u la cak seç me li rap ça ders le ri nin de ay ný a ürk çü muh e va ile do na ýl mýþ ol ma sý, i þin ay rý bir vec he si. (Bu ko nuy la il gi li o la rak bkz a rih li rap ça a ürk çü lük ve a rih li Ha fýz lýk, n dý - mýz ve rap ça Ke ma lizm ya zý la rý mýz.) a ürk çü lük pro pa gan da sýn da hiç bir der si ýs - ka la ma ma yak la þý mý nýn Kur an ve Si yer ders le ri - ne de a þýn dý ðý ný gö rür sek hiç þa þýr ma ya lým. Pe ki, bu ders ler de öð ren ci le re. Ke mal in han gi söz le ri ak a rýl sa da ha uy gun o lur der si niz de Kur an ý ürk çe ye er cü me e ir me gi - ri þi mi ni Ka ra be kir e an la ýr ken söy le di ði, Pey - gam be ri mi zi (asm) ra boð lu o la rak a nýp O - nun ya ve le ri ni ürk o ðul la rý na öð re mek i çin Kur an ý ürk çe ye er cü me e i re ce ðim ve böy le - ce de o ku u ra ca ðým. â ki, bu da la lýk e dip de al - dan mak a de vam e me sin ler be yan la rý mý, yok sa Biz il ha mý mý zý gök en in di ði sa ný lan ki ap lar dan de ðil, ha ya ýn ger çek le rin den a lý yo ruz sö zü mü! (Bkz. Sa id ur sî ve. Ke mal, s. 58 ve 85) ve, ür ki ye nin bu u haf lýk la ra ar ýk bir son ver me si nin za ma ný çok an gel di de geç i bi le. i le ye lim ki, ers Ki ap la rý ve a lim Ku ru lu ö ne me li ðin de ya pý lan ve ki ap la rýn a ürk il - ke ve in ký lâp la rý i le a ürk mil li ye çi li ði ne uy - gun þe kil de ha zýr lan ma sý zo run lu lu ðu nu kal dý - ran de ði þik lik bir an ön ce yü rür lü ðe ko nul sun. ev cu ki ap la rýn muh e va sý bu na gö re göz - den ge çi ri lip, bü ün ders le ri res mî i de o lo ji pro - pa gan da sý na a le e den bö lüm ler e miz len sin. Ve ür ki ye ar ýk bu a yýp an kur ul sun. ir i ni as ya.com.r Çi çek: n þal lah ez ke reye ihiyaç duyulmaz n ÖÜ Üniversiesi'nin akademik yýlý açýlýþ örenine kaýlan B Baþkaný Ce mil Çi çek, ez ke re ye kar þý gö rüþ ler ol du ðu nun ha ýr la ýl ma sý þunlarý söyledi: n þal lah o ez ke re nin ge re ði ni yap mak lü zu mu ha sýl ol maz. Su ri ye yö ne i ci le ri ve o nu des ek - le yen ler, Or a do ðu da za en kan ve ba ru fý çý sý ha li ne gel di. Bu nu da ha i le ri bir nok a ya a þý ya cak bir po li i ka i çe ri sin de ol maz lar di ye ko nuþ u. alaya / a a Z I Ü Z OP K L K P I L CK Ö ön ce sin de Ö zal a i le si nin is e ði ü ze ri ne, ü ze ri mer mer le de ðil op rak la ka pa ý la cak me za - rýn ü ze ri ne e kil mek i çin s an bul Bü yük þe hir Be le di ye si e zar lýk lar ü dür lü ðü a ra fýn dan çi çek ler ge i ril di. ný me zar da bu lu nan 3 bay rak ye ni le riy le de ðiþ i ril di. ö re ni u zak an iz le yen ba zý va - an daþ la rýn da du â e i ði ve göz ya þý dök ü ðü dik ka i çek i. s an bul Bü yük þe hir Be le di ye si nin mo bil bü fe sin den de ba sýn men sup la rý na ve va an daþ la ra ik ram da bu lu nul du. Sac lev ha lar la ka - pa ý lan bö lüm de ya pý lan ö re ne ur gu Ö zal ýn e þi Sem ra Ö zal, oð lu h me Ö zal, ký zý Zey nep Ö zal ýn ya ný sý ra Cum hur baþ kan lý ðý Ge nel Sek re e ri us a fa sen, v ru pa Bir li ði Ba ka ný ve Baþ - mü za ke re ci ge men Ba ðýþ i le e þi Bey han Ba ðýþ, s an bul Va li si Hü se yin v ni u lu, s an bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir op baþ, 1. Or du Ko mu a ný Or ge ne ral al çýn a man, s an - bul Cum hu ri ye Baþ sav cý sý ur han Ço lak ka dý ve d lî ýp Ku ru mu Baþ ka ný Ha luk n ce ka ýl dý. iyarbakýr da 15 on esrar ele geçirildi

10 10 6 K 2012 CUS KOO Ö VZ FK F KZ B K SI Ö VZ KU L I Cin si Cin si 1 B O L I 1 VUS L O L I 1 K KO U 1 U O 1 G LZ S L Ö VZ FK F 4 K 2012 LIÞ S IÞ LIÞ S IÞ S VÇ F GI 1 S VÇ KO U 1 K O L I 1 KU V I 1 O VÇ KO U 1 SU U BS L 100 J PO LIÞ S IÞ LIÞ S IÞ O L Ü 1,7970 Ö C K GÜ 1,8060 p S B S P S U O L I C. L I I Ü 2,3380 Ö C K GÜ 2,3380 u Ü 103,25 Ö C K GÜ 103,80 p Ü 695 Ö C K GÜ 697 p Sigora bedelini geri aldý ÜKC Sorunlarý Hakem Heyei, özel bir bankadan 5 yýl vadeli kredi kullanan ükeiciden alýnan haya sigorasý poliçe bedelinin iadesine karar verdi. emur rdoðan rdoðan, bankadan, haya sigorasý olarak ahsil edilen ücrein iadesine olumsuz cevap alýnca renler Kaymakamlýðý ükeici Sorunlarý Hakem Heyei ne baþvurdu. Heye, argýay ýn baþka bir dava hakkýndaki kararýný emsal gösererek, baþvuruyu haklý bularak, sigora bedeli olarak alýnan 362 liranýn rdoðan a iadesine karar verdi. Sakarya/aa ç lýk sý ný rý 22 li ra ar ý a vi Kar sa hip le ri yur dý þý borç lan ma sýy la e mek li o la bi lir SO U 1: 2001 yý lýn da i zin le ürk va an daþ lý - ðýn dan çýk ým. Þu an da l man va an da þý yým. l man ya da ça lýþ ý ðým sü re le ri yur dý þý borç lan - ma sý ya pa rak ür ki ye den e mek li ol mak is e - dim. SGK ye ki li le ri, ürk va an da þý ol ma dý ðým i çin yur dý þý borç lan ma sý ya pa ma ya ca ðý mý ve ür ki ye den e mek li o la ma ya ca ðý mý söy le di ler. Bu ko nu da ba na av si ye le ri niz ne ler o la bi lir? ar dým la rý ný zý bek li yo rum. Ser ha KI CI / s an bul C VP 1: o ðum la ürk va an daþ lý ðý ný ka za - nan lar dan ürk va an daþ lý ðýn dan çý kýp ya þa dýk la - rý ül ke va an daþ lý ðý na geç mek is e yen le re ev le i - miz a ra fýn dan va an daþ lýk an çýk ma iz ni ve ri len - le rin al dýk la rý bel ge ye ma vi kar (es ki a dý pem be kar) de nil mek e dir. ur dý þý borç lan ma sý nýn an - la mý; ürk va an daþ la rý nýn yur dý þýn da ge çen hiz me le ri nin ür ki ye de geç miþ gi bi de ðer len di - ril me si ni ve ür ki ye de sos yal gü ven li ðe sa hip ol - ma la rý ný sað la mak ýr sa yý lý yur dý þý borç lan ma sý ka nu nu nun a ným lar baþ lýk lý 2'nci mad de si nin c fýk ra sýn da sü re le rin de ðer len di ril me si kav ra mý ürk va an - daþ lý ðý na ha iz o lan la rýn 1'in ci mad de de be lir i len sü re le ri nin is ek le ri ha lin de de ðer len di ril me si o - la rak a ným lan mýþ ýr. Sos yal Gü ven lik Ku ru mu ye ki li le ri, 3201 sa yý lý ya sa nýn üs e be lir i ði miz mad de si nin ge re ði o la - rak, pem be ve ya ma vi kar sa hip le ri nin yur dý þý sü re le ri ni borç lan ma a lep le ri ni; baþ vu ru a ri hin - de ürk va an da þý ol ma dýk la rý ve ürk va an daþ - lý ðýn dan çýk ma dan ön ce borç lan ma a le bin de bu - lun ma dýk la rý ge rek çe siy le ka bul e me mek e dir. Sos yal Gü ven lik Ku ru mu ye ki li le ri, bu ki þi le rin yur dý þý borç lan ma a lep le ri ni an cak ürk va an - daþ lý ðýn dan çýk ma dan ön ce a lep ya pýl mýþ sa ka - bul e mek e dir. n cak, ma vi kar sa hip le ri nin yur dý þý borç - lan ma a lep le ri ni ka bul e me yen SGK a ley hi ne a - çý lan dâ vâ lar da mah ke me ler, ürk va an daþ lý ðýn - dan i zin le çýk ma dan ön ce yur dý þýn da ger çek le - þen ça lýþ ma sü re le ri nin borç la ný la bi le ce ði ne ka rar ver mek e dir ler. Bu þe kil de borç lan ma ya pan ma - vi kar sa hip le rin den e mek li lik a þa ma sýn da SGK a ra fýn dan ürk va an da þý ol ma þar ý a ra nýl ma dý - ðý i çin, sa hip ol duk la rý ma vi kar la ür ki ye den e - mek li o la bil mek e dir ler. ah ke me yo luy la borç lan ma hak ký el de e den ma vi kar sa hip le rin den, e mek li lik a þa ma sýn da ürk Va an da þý ol ma þar ý a ra nýl ma dý ðý i çin, bu du rum da ki ki þi ler SGK dan e mek li de o la bil mek - e dir ler. Gö nül lü ça lý þan lar da si gor a lý ol mak zo run da dýr SO U 2: ak la þýk i ki ay dýr Van dep re min de gö nül lü o la rak ça lý þý yo rum. Bir ký sým en kazý kal - dý rýr ken, a ya ðým sý kýþ ý ve þu an da sað a ya ðý mý kýs men kul la na bi li yo rum. Ben bu du rum da ne ya pa bi li rim? Gö nül lü o la rak ça lý þýr ken her han gi bir si gor am ve ya sos yal gü ven li ðim yok u. Ba - na bu ko nu da yol gös e rir mi si niz? Sa lih LI / n ka ra C VP 2: ür ki ye de ki ça lýþ ma ha ya ý ný dü zen - le yen ya sa lar da gö nül lü o la rak ça lý þan la rýn a bi o - la cak la rý mev zu a hü küm le ri ni dü zen le yen her - han gi bir hü küm bu lun ma mak a dýr. Bu sebep le, gö nül lü o la rak ça lý þan lar da ay nen di ðer ki þi ler gi - bi si gor a lý ol mak zo run da dýr. Bu ki þi le rin iþ ve re - ni, ça lý þýr ken e mir ve a li ma ý kim den a lý yor sa, o - dur. Bu nun gi bi, me ro lar da yaþ lý la ra yar dým a - maç lý gö nül lü ça lý þan lar, spor sa lon la rýn da ve ya fu bol maç la rýn da gö nül lü o la rak gö rev ya pan lar da si gor a lý ol mak zo run da dýr. Bu ki þi le rin ça lý þýr - ken ma ruz kal dýk la rý iþ ka za la rýn dan da, gö nül lü - le ri ça lýþ ý ran ki þi, ku rum ve ya ku ru luþ kim se on - lar so rum lu dur. So ru la rý nýz i çin e-pos a: sos yal gu ven ni as ya.com.r, ah me a ri il.com B-B-S' ÞISI GÖ, LÜL I ÇLIK SIII 22 L K 975,27 L', OKSULLUK SIII S 59,25 L K 2.737,85 L' ÜKSL. H Z K BL ve Ö zel da re Ça lý þan la rý Bir li ði Sen di ka sý (Bem-Bir-Sen) y lül a yýn da aç lýk sý ný rý nýn 975,27 L ye, yok sul luk sý ný rý nýn i - se 2.737,85 L ye yük sel di ði ni be lir i. Bem- Bir-Sen, -G Bi ri mi a ra fýn dan Ü K ve ri le ri baz a lý na rak ha zýr la nan 2012 yý lý y - lül a yý s ga rî Gý da Har ca ma sý (aç lýk sý ný rý) ve s ga ri Ge çim Had di (yok sul luk sý ný rý) ra kam la rý a çýk lan dý. Bu na gö re 2012 ðus - os a yýn da L o la rak be lir le nen aç lýk sý ný rý, y lül a yýn da 22 li ra bir den ar ý. ç lýk sý ný rý y lül a yýn da 975,27 L o la rak ger çek - leþ i. ðus os a yýn da o la rak en - deks e ye ri ni bu lan yok sul luk sý ný rý i se y lül a yýn da bir den sýç ra ma yap ý. y lül a yý yok - sul luk ra ka mý 59,25 L bir den ar a rak 2.737,85 L o la rak ka yý la ra geç i. ðus os a yý i çe ri sin de a ze seb ze ve mey ve de ya þa - nan bol luk ve fi ya la rýn u cuz la ma sý mu fak - la rý bir neb ze ra ha la ýr ken, baþ a yu mur a ol mak ü ze re e mel gý da ü rün le rin de ya þa - nan fi ya ar ý þý, ö zel lik le aç lýk ra kam la rý nýn yük sel me si ne sebep ol du. O kul la rýn a çýl ma - sýy la be ra ber ha re ke e ge çen kýr a si ye ve e - ði im mas raf la rý i le u la þým har ca ma la rý da yok sul luk ra kam la rýn da 60 L ye va ran bir ar ý þýn o lu þu mu na se bep ol du. 2B a ra zi le ri baþ vu ru la rý 50 bi ne yak laþ ý L ef er da rý Hi da ye a, ka mu o yun da 2B o la rak bi li nen vas fý ný yi ir miþ or man a ra zi le rin sa ý þý i le il gi li baþ vu - ru la rýn il ge ne lin de 50 bi ne yak laþ ý ðý ný bil dir di. a, yap ý ðý ya zý lý a çýk la ma da, 2B a ra zi si kul la ný cý la rý nýn 6292 sa yý lý ka nu - na gö re sa ýn al ma baþ vu ru la rý ný 7 a yýs an i i ba ren il mer - ke zin de def er dar lýk, il çe ler de i se mal mü dür lük le rin ce a lýn - ma ya de vam e dil di ði ni be lir i. a pý lan ça lýþ ma lar so nu cun da n al ya da 4 kim a ri hi i i ba rýy la 2B a ra zi le ri i le il gi li büün baþ vu ru la rýn 50 bi ne yak laþ ý ðý ný kay de den a, il lî m lak O o mas yon Pro je si ka yý la rý na gö re de 2B baþ vu ru su ya pý lan il ler a ra sýn da i li miz ilk sý ra da bu lun mak a dýr. de di. 2B a ra zi si kul la ný cý va an daþ la rýn su nu lan bu a ri hî fýr sa lar dan ya rar lan - ma la rý i çin sa de ce 25 gün kal dý ðý na i þa re e den a, bu ne - den le 2B kul la ný cý la rý nýn bir an ön ce baþ vu ru la rý ný yap ma la rý - nýn men fa a le ri ne ol du ðu nu be lir i. n al ya / a a ylül ayýndaki açlýk ve yoksulluk sýnýrýndaki arýþýn, yapýlan zamlar dolayýsýyla kim'de daha da armasý bekleniyor. IF, Pa kis an ý u yar dý: ko no mi bo zu lu yor U LUS L SI Pa ra Fo nu (IF), Pa kis an ý e ko no mik gös er ge le rin bo zul du ðu yö nün de u yar dý. IF nin ya yým la - dý ðý Pa kis an ül ke ra po run da, e ko no mik den ge le rin bo zul - du ðu, fi nans a çý ðý ve yük sek enf las yo nun ül ke e ko no mi si - ne za rar ver di ði be lir il di. a por da, ül ke nin hýz la ar an nü - fu su, a biî fe lâ ke ler, yol suz luk, süb van si yon lar, ge lir da ðý - lý mýn da ki u çu rum ve iþ siz lik gi bi a na fak ör le rin e ko no mik den ge le ri boz du ðu na i þa re e di le rek, hü kü me e a cil edbir - ler al ma sý çað rý sýn da bu lu nul du. Po pü lis po li i ka lar dan vaz ge çil me si, ver gi le rin ar ý rýl ma sý, ka mu har ca ma la rý nýn a zal ýl ma sý ve süb van si yon la rýn ke sil me si ko nu sun da hü - kü me i u ya ran IF ra po run da, edbirle rin hýz la ha ya a ge - çi ril me si ge rek i ði ne, ak si du rum da ül ke e ko no mi si nin da - ha da kö ü le þe ce ði ne dik ka çe kil di. s la ma bad / a a karyakýçýlara faura ve defer zorunluluðu L Bakaný ehme Þimþek, kayý dýþýlýkla mücadele kapsamýnda akaryaký, madeni yað, üün ve alkol seköründe faura ve elekronik defer zorunluluðu geirileceðini söyledi. üzenlediði basýn oplanýsýnda, Kayýdýþý konomi ile ücadele ylem Planý nýn 9 ylýk Gerçekleþme Sonuçlarý ve zleme ve lerleme aporu nu açýklayan Bakan Þimþek, piyasada 10 numara yað olarak bilinen ve kaçak akaryaký maksadýyla kullanýlan yaðda vergi arýþýnýn yeerli olmadýðýný, yakýnda çok daha radikal edbirler almayý planladýklarýný açýkladý. Kayý dýþýlýkla mücadele kapsamýnda akaryaký, madeni yað, üün ve alkol seköründe faura ve elekronik defer zorunluluðu geirileceðini bildiren Þimþek, kozmeik ürünler akip sisemini hayaa geçireceklerini belirerek, Kozmeik ürünleri izlemeye yönelik Saðlýk Bakanlýðý ile bir sisem kuruyoruz. Bundan sonra büün kozmeik ürünleri üreimden saýþýna yönelik akip edeceðiz dedi. Þimþek, 6111 sayýlý yasadan faydalanan mükelleflerin bu ay sonu iibariyle mulaka aksilerini ödemeleri gerekiðini de haýrlaarak, Çünkü bu son þans diye konuþu. Þu anda 4 bin 800 vergi müfeiþi bulunduðunu, bu sayýyý ora vadede 12 bine kadar çýkarmayý amaçladýklarýný kaydederek, Çünkü sadece mevzua yemez, sadece kayýdýþýlýða karþý eylem planlarý yemez, mulaka sahada olacaðýz dedi. nkara / aa K I K L H ÜK S L CK O ÐL GZ fi ya la rýn da ki ar ý þýn yan sý ma sý nýn kim a yýn da o la ca ðý - ný kay de den ye ki li ler, kim a yý ra - kam la rý nýn da ha da yük sel me sin - den en di þe e di yor lar. na har ca ma grup la rý i i ba riy le bir ay ön ce ye gö - re en yük sek ar ýþ yüz de 1,59 i le u - laþ ýr ma gru bun da ger çek leþ i. - ðus os a yýn da en deks e yer a lan grup lar dan gý da ve al kol süz i çe cek - ler de yüz de 1,46, e ði im de yüz de 0,95, ev eþ ya sýn da yüz de 0,71, ko - nu a yüz de 0,68, lo kan a ve o el - ler de yüz de 0,62, eð len ce ve kül - ür de yüz de 0,61, çe þi li mal ve hiz me ler de yüz de 0,49 ar ýþ, ha - ber leþ me de yüz de (-) 0,14, sað - lýk a yüz de (-)0,25, gi yim ve a - yak ka bý da yüz de (-)4,60 dü þüþ ya þan dý. Bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý - na gö re Ü F de en yük sek ar ýþ yüz de 18,67 i le al kol lü i çe cek ler ve ü ün gru bun da ger çek leþ - miþ ir. Ko nu (yüz de 11,84), lo - kan a ve o el ler (yüz de 9,34), çe - þi li mal ve hiz me ler (yüz de 9,34), gý da ve al kol süz i çe cek ler (yüz de 9,14), ev eþ ya sý (yüz de 8,88) ar ý þýn yük sek ol du ðu di ðer har ca ma grup la rý ný o luþ ur du. ZL SIL GÜCÜÜ ÜÞÜCK U-S Ge nel Baþ ka ný h me Gün doð - du, a kar ya ký, e lek rik ve do ðal gaz zam mý nýn iþ ba rý þý ve va an daþ la rýn sa ýn al ma gü cü nü o lum suz e ki le di ði ni, bu ne den le doð ru ol ma - dý ðý ný söy le di. ði im-bir-sen Bo lu Su be si nin e cip Fa zýl Kül ür er ke zi nde dü zen le di ði di - van op lan ý sý na ka ý lan Gün doð du, ga ze e ci - le re yap ý ðý a çýk la ma da, ye ni e ði im sis e mi - nin ö nem li bir dü zen le me ol du ðu nu bil dir di. kar ya ký, do ðal gaz ve e lek rik zam mý na da de ði nen Gün doð du, þun la rý söy le di: kar ya - ký gi bi bir kay na ða zam gel di ðin de, þe ke rin - den su yu na, ek me ðin den pi rin ce her þe yi e ki - le ye cek. üz de 9 iþ si zin ol du ðu, 1 mil yon 800 bin e mek li nin, me mur e mek li si nin e mek li ye ay rýl dý ðýn da ma a þý nýn yüz de 30 a zal dý ðý, 5 mil yo nun ü ze rin de as ga ri üc re li nin ol du ðu ve ek ma aþ la ça lý þan la rýn bü yük ço ðun lu ðu nun ha la yok sul luk sý ný rý nýn al ýn da ma aþ al dý ðý bir or am da, zam mýn iþ ba rý þý ve va an daþ la rýn sa ýn al ma gü cü nü o lum suz e ki le me si do la - yý sý i le doð ru ol ma dý ðý nýn al ý ný çi zi yo rum. Zam lar üc ca rýn ça lýþ ýr dý ðý as ga rî üc re li ye yan sý dý, a ma üc ca ra yan sý ma dý. þ e am da so run bu. Gün doð du, Ka sým a yýn da ya pý la cak Ka mu Per so ne li a nýþ ma Ku ru lu op lan ý - sý nýn ilk gün dem mad de si ni zam la rýn o luþ u - ra ca ðý ný söz le ri ne ek le di. Bo lu / a a ü ke i ci nin ban ka la ra bor cu 243 mil yar L yi aþ ý nükc kre di le ri nin mil yon L ar ýþ la 177 mil - yar mil yon L ye yük sel di ði y lül haf a sýn da bi rey sel kre di kar ý har ca ma la rý 1 mil yar mil yon L ar ýþ la 65 mil yar 575 mil yon L ol du. Böy le ce, ü ke i ci le - rin ban ka la ra op lam bor cu 2 mil yar mil yon L ar - ýþ la 243 mil yar L yi aþ ý. er kez Ban ka sý nýn mev du a ban ka la rý ve ri le rin den ya rar la na rak ya pý lan he sap la ma ya gö re, ban ka la rýn ü ke i ci kre di si a la cak la rý y lül haf a sýn da mil yon L ar ýþ la 177 mil yar mil - yon L ol du. Bu dö nem de ko nu kre di le ri mil yon L ar ýþ la 75 mil yar 38 mil yon L ye yük se lir ken, a þý kre di le ri 58.5 mil yon L ar ýþ la 7 mil yar 215 mil yon L ye, di ðer kre di ler 463 mil yon L ar ýþ la 95 mil yar mil yon L ye yük sel di. Söz ko nu su dö nem de ü ke - i ci le rin bi rey sel kre di kar ý har ca ma la rý 1 mil yar mil yon L ar ýþ la 65 mil yar 575 mil yon L ol du. ü ke i - ci le rin kre di kar ý borç la rý nýn 65 mil yar 505 mil yon L si - nin L cin sin den, 70 mil yon L si nin i se ya ban cý pa ra cin sin den ol du ðu be lir len di. Böy le ce a ný lan bir haf a lýk dö nem de, ü ke i ci le rin ban ka la ra op lam bor cu 2 mil yar mil yon L ar a rak 243 mil yar 6 mil yon L ol du. ðus os ayýnda 4.3 mil yar li ra lýk eþ vik ve ril di nkoo Ba kan lý ðý a ra fýn dan, ðus os a yýn da, op lam 4 mil yar 264 mil yon 111 bin 85 li ra lýk sa bi ya ý rým ön gö ren 362 a de ya ý rým eþ vik bel ge si dü zen len di. ko no mi Ba kan - lý ðý nýn es mî Ga ze e nin dün kü sa yý sýn da ya yým la nan, - ðus os a dü zen le nen ya ý rým eþ vik bel ge le ri ne i liþ kin eb li - ði ne gö re, 4 mil yar 264 mil yon 111 bin 85 li ra lýk ya ý rým ger çek leþ i ril me si i çin 1 mil yar 207 mil yon 457 bin 248 do - lar lýk i ha la ya pý la cak. a ý rým la rýn a mam lan ma sý i le 13 bin 997 ki þi nin is ih da mý ön gö rü lü yor. ðus os a en yük sek ya ý rým eþ vik bel ge si, ka ðý i ma la ý ü re i mi i çin dü zen len di. Kâ ðý Sa na yi þ le me le ri no nim Þir ke i (K PÞ), Kah ra - man ma raþ a kâ ðý ü re i mi a ma cýy la, 565 mil yon 899 bin li - ra lýk ya ý rým yap mak ü ze re eþ vik bel ge si al dý. n ka ra / a a 9 ay da 10 mil yar do la r dýþ borç ö de dik nku, 1 O cak an 3 kim e ka dar o lan dö nem de ger - çek leþ ir di ði dýþ borç ö de me le ri nin op la mý 10 mil yar 222 mil yon do lar ol du. er kez Ban ka sý nýn haf a lýk bül - e ni ne gö re, ka mu 1-3 kim a rih le ri a ra sýn da mil - yon do lar lýk dýþ borç ö de me si ger çek leþ ir di. Ka mu 2012 yý lý O cak a yýn da 1 mil yar mil yon do lar, Þu ba a yýn - da 1 mil yar mil yon do lar, ar a yýn da 840 mil yon do lar, i san a yýn da mil yon do lar, a yýs a yýn da 1 mil yar mil yon do lar, Ha zi ran a yýn da 570 mil yon do lar, em muz a yý da i se 2 mil yar 127 mil yon do lar, - ðus os a yýn da mil yon do lar, y lül a yýn da mil yon do lar dýþ borç ö de me si yap mýþ ý. Ka mu nun 1 O - cak-4 kim a rih le ri a ra sýn da yap ý ðý dýþ borç ö de me si op la mý i se 10 mil yar mil yon do la ra u laþ ý.

11 6 K 2012 CUS POLK 11 Zulme direnmenin farklý yönemleri Bediüzzaman gerçekçidir. Hayala fikirler arasýnda gerçekçi bir denge kurmakadýr. Seyyid Kuup ise, þarlardan baðýmsýz ZI ürk çe leþ i ril me si ve 18 yýl bo yun ca mi na re ler den ürk çe e zan o kun ma sý -ev ren sel öl çü le re gö re- ku sa la ya pýl mýþ a le nî ve ka ba sal dý rý nýn sem bol le þen ör ne ði dir. nan ca mü da ha le e di le rek üs lü man lar a çýk ça ah kir e dil miþ, bas ký al ýn da u ul muþ ur. Bu zul mün, op lu mu kon rol al ýn da u mak i çin pro vo ka if a maç lar a þý dý ðý a çýk ýr. s e nen ye ni e ne men ler, ye ni Ku bi lay lar dýr. i e kim, a ürk ün meþ hur Bur sa u ku, ürk çe e za nýn baþ lan gý cýn da Bur sa hal ký nýn pro es o su ü ze ri ne söy len miþ ir. ürk çe e zan zul mü ne kar þý i ki fark lý ep ki ge liþ miþ ir. Bi rin ci si, i ca nî a ri ka ý men sup la rý nýn, na do lu ya da ðý lýp yap ý ðý ey lem ler dir. (...) kin ci si Be di üz za man ýn av rý dýr. Bu a výr sa de ce sa býr dan i ba re ir. Be di üz za man ýn ger çek duy gu la rý ný ve öf ke si ni, s ik bal de ge le cek nef re ve ah kir den sa kýn mak i çin, þu mah rem ze yil ya zýl mýþ ýr a çýk la ma sý i le bi ze bu gün o ku ma mýz i çin bý rak ý ðý bir no an öð re ni yo ruz. Þu sa ýr la rý, o zul mün sa býr la rý zor la yan a za bý ný his se me den o ku mak müm kün de ðil: a ni, uh o as rýn gay re siz a dam la rý na! de nil di ði za man yü zü mü ze ü kü rük le ri gel me mek i çin ve ya hu sil mek i çin ya zýl mýþ ýr. þ e Be di üz za man ýn Sý fýr kom þu po li i ka sý SIIIIZ a ý lan op mer mi le ri nin Þan lý ur fa nýn k ça ka le il çe sin de 5 can al ma sý, ür ki ye yi ka rýþ ýr dý. Za en PKK e rör ey lem le ri nin ar ma sý yü zün den Su ri ye po li i ka la rý mýz halk nez din de bü yük des ek gör mü yor du. Bir de, bu fa ci a ek len di. ek bir cüm ley le i fa de e mek ge re kir se, K Par i hü kü me i nin bu ka dar an ga je ol ma sý, ül ke gü ven li ði ni eh di e den bir so nuç do ður du. sad gi der he sa bý u ma dý. a bii ki çö züm sa vaþ de ðil. Hü kü me de, u lus la ra ra sý ku ru luþ lar la ve il gi li dev le ler le e mas e di yor; bir hal ça re si a rý yor. Su ri ye ez ke re si ec lis en geç i. na ya sa nýn 92. mad de si ne da ya na rak, ik i dar, hu du, þü mul, mik ar ve za ma ný hü kü me çe ak dir ve es pi e dil mek kay dýy la, SK nýn ya ban cý ül ke le re gön de ril me si ve gö rev len di ril me si ko nu sun da ye ki al dý. Bu ye ki nin sa de ce Su ri ye ye göz da ðý ver me mer e be sin de kal ma sý ný, am pon böl ge o luþ ur ma a þa ma sý na gel me me si ni e men ni e di yo rum. ec rü be li dip lo ma lar, bir am pon böl ge kur mak i çin, ha va sa ha sý nýn u çu þa ka pan ma sý, bu nu sað la mak a ma cýy la da, Su ri ye nin ha va güç le ri nin e ki siz ha li ne ge i ril me si ge re ði ni ha ýr la ý yor lar. Bu da a bii ki, i ki ül ke yi sa va þa sok mak an baþ ka bir i þe ya ra maz. U ça ðý mýz dü þü rül dü ðü za man ne ya pýl dýy sa da ha faz la sý nýn ya pý la ca ðý ný san mý yo rum. Su ri ye op rak la rý na yö ne lik bir mi sil le me ger çek leþ i; her hal de o nok a da du ru la cak. Ö e yan dan, I rak hü kü me iy le i liþ ki le ri miz bo zul du ðu i çin, Bað da yö ne i mi de, 1996 dan be ri Ku zey I rak a bu lun dur du ðu muz 1200 ki þi lik as ke ri gü cü çek me mi zi a lep e i. Sý nýr ö e si o pe ras yon la rýn da, I rak op rak bü ün lü ðü ne kar þý bir a výr ol du ðu nu a çýk la dý. CHP li u har rem n ce nin ka ra mi zah ma hi ye in de ki þu cüm le si ne ka ý lý yo rum: ür ki ye kom þu lar la sý fýr so run po li i ka sýn dan, sý fýr kom þu po li i ka sý na gel miþ ir. cý a ma ger çek. az lý I lý cak, Sa bah, 5 kim 2012 Si lah, ko mis yon ve hep Su ri ye SSSZ se da sýz bir zi ya re. me ri kan Se na o su Si lah lý Hiz me ler Ko mis yo nu, Pen a gon dam ga lý ko mis yon haf a ba þýn dan be ri ür ki ye de. n ka ra da gö rüþ me ler de bu lu nu yor. dý hiz me, ger çek e ki min, han gi si la ha ih i ya cý var, o nu es pi ko mis yo nu. Ko mis yon ü ye le ri n ka ra da ki gö rüþ me le rin de he men sa de ce Su ri ye yi ko nu þu yor. ür ki ye nin ik i da rýy la, mu ha le fe iy le, si vil op lum ku ru luþ la rýy la Su ri ye ü ze ri ne ne dü þün dü ðü nü öð ren mek is i yor. Öð ren mek is er ken, dik ka çe ki ci o lan, ken di si ni Su ri ye ye kar þý her han gi bir mü da ha le nin dý þýn da u ma dü þün ce si ni a çýk ça vur gu la ma sý. Zi ya re a ni den pa lak ve ren k ça ka le nin bom ba lan ma sýn dan ön ce. Si lah ve hep Su ri ye, zi ya re in za man la ma sý a ma men e sa düf. al çýn o ðan, Hür ri ye, 5 kim 2012 bir üopyanýn inþasýna çalýþmakadýr. sab rý nýn ü ken di ði an: i çin rap ça ka me e di yor su nuz ve giz li e zan o ku yor su nuz? de nil di. Sü kû a sab rým ü ken di. Ka bil-i hi ap ol ma yan öy le vic dan sýz al çak la ra de ðil, bel ki mil le in mu kad de râ ýy la key fî is ib da la oy na yan fi ra vun meþ rep ko mi e nin baþ la rý na de rim ki:... di ye baþ la ya rak al ý mad de ha lin de bu zul me kar þý ce vap la rý ný sý ra lar. (ek u ba, 29. ek up, (s i le-i Si e i sa le si) s. 416 vd.) i sa le nin ba þýn da, b ra him Sû re si nden sa býr ve e vek kül em re den (14:12) a ye i var dýr. Bu sa ýr la ra si nen e vek kül ve sab rý, Sey yid Ku up un he men he men ay ný a rih ler de ka le me al dý ðý ve yi ne bir a ye ef si ri ne da ya nan þu sa ýr la - GLÐZ nok a hiç de ö vü nü le si de ðil. Su ri ye sý ný rý mýz da ça ýþ ma lar baþ la dý. ec lis hü kü me e sa vaþ ye ki si ver di. a rýn ne o la ca ðý ný bil mi yo ruz. al nýz biz de ðil; kim se bil mi yor. Bu sa a en son ra mem le ke in ge le ce ði bir sa vaþ u ça ðý nýn, bir an kýn, bir o pun a eþ le me düð me si ni e lin de u an la ra bað lý. Bun la rý n ka ra dan kon rol e de bi le ce ði ni sa nan lar fe na ya ný lý yor lar. r ýk i ra de on lar dan çýk ý. Çok u zun sü re dir ya zýp, u ya rý yo rum; ür ki ye yük se liþ e. ük se liþ an la rý eh li ke li dir. Öz gü ven pa la ma sý ya þar sý nýz. h i ras la rý nýz i le im kân la rý nýz a ra sýn da ki ma ka sýn a çýl dý ðý ný gö re mez si niz. a ha sý, yük se len güç ol ma nýz e ra fý nýz da hoþ nu suz luk ya ra ýr. Giz li a çýk ra kip ler, ha a düþ man lar e di nir si niz. ük sel me niz den en di þe du yan la rýn bir kýs mý da si zi dol du ru þa ge i rir, ba þý ný zý be la ya so kup yük se liþ ren di ni zi dur dur mak is er ler. Su ri ye de ba þý mý za ge len bu. Cum hur baþ ka ný nýn ec lis a çý lýþ ko nuþ ma sýn da al ý ný çiz di ði yu mu þak gü cü mü zü u nu up as ke rî güç gös e ri siy le e ra fa ni za ma ver me ye kal kýþ ýk. Öy kü nü len ül ke ol mak an vaz ge çip kor ku lan ül ke ol ma ya he ves len dik. an lýþ yap ýk, hem de çok yan lýþ. Bu gün es ki ür ki ye nin di lin den dü þür me di ði bir ü op ya ger çek ol du; dör ya ný mýz düþ man lar la çev ri li. Bu ka da rý ný on lar bi le ba þa ra ma mýþ lar dý... ka de mik ha ya ým düþ man lar la çev re len miþ lik duy gu su nun iç po li i ka yý na sýl o o ri er leþ ir di ði ni, ek ip leþ ir di ði ni an la mak la geç i. þ e yi ne ay ný yer de yiz. em le ke i yö ne en ler yi ne ek ses ol mak an, ha in ler den, iþ bir lik çi ler den söz e di yor. i ne bir lik ve be ra ber lik i çin de ol ma mýz, iç düþ man o dak la rý nýn o yun - rýy la kar þý laþ ý ra bi lir si niz: s lâ mi ye, din me yen bir mü ca de le, so nu ar dý gel me yen bir sa vaþ, mü sa va, a da le ve hak uð run da þe hi ol mak ýr. Þa ye hak sýz lýk la rýn vu ku bul du ðu nu gö rür, maz lum la rýn in le di ði ni du yar; üs lü man ce mi ye i ni de bu hak sýz lý ðý gi der mek, me za li mi yok e mek i çin iþ ba þýn da bu la maz san, o s lâm ce mi ye i nin o ra da ki mev cu di ye in den þüp he e de bi lir sin. (Sey yid Ku up, s lâ mî üd ler, Çev: Ha san Be þer, Hi lal a yýn la rý, s an bul, 1967, s. 33) Her i ki me in de bir bi ri ne ya kýn a rih ler de ka le me a lýn mýþ ýr. Üs e lik ý sýr da, Ba as ýn rap mil li ye çi li ði s lâ mi ye i le ba rý þýk ka la rak me sa fe al ma ya ça lýþ mak a ve ür ki ye de ki gi bi a çýk bir zu lüm kam pan ya sý yü rü me mek e dir. h van i le Ba as ýn kar þý kar þý ya ge li þi ik i dar mü ca de le si yü zün den dir. h van-ý üs li mîn i le i sa le-i ur Ha re ke i a ra sýn da, ö zel lik le sos yo lo jik an lam da bü yük ben zer lik ler var dýr. (...)Bu gün rap op lu mu, öz gün ha liy le h van dan i ba re ir. i sa le-i ûr Ha re ke i de öy le dir. Þe rif ar din, ek Par i dö ne mi nin herc-ü mer ci i çin de Be di üz za man ýn çað rý sý nýn sa hip sizkim se siz op lum i çin na sýl sað lam bir is i na gâh o luþ ur du ðu nu an la ýr. n cak Ku up, h van ýn e se ri dir; i sa le-i ur ha re ke i i se Be di üz za man ýn. Sey yid Ku up ve Be di üz za man, her i ki si de la rý na gel me me miz is e ni yor. Sa vaþ kö ü dür, kö ü cül dür. Öl dü rür ve ö lür sü nüz. ý kar ve yý ký lýr sý nýz. Ö lüm den ve yý kým dan ik i dar lar da ü re i lir el be e; öl dü ren ve yý kan la rýn ik i da rý... Kim se u nu ma sýn, sa vaþ ve ya da ha dü þük dü zey li bir ça ýþ ma du ru mu ilk ön ce ve en çok de mok ra si yi vu rur, i fa de öz gür lü ðü nü or a dan kal dý rýr, si vil leþ me yi dur du rur. Sa vaþ ve ça ýþ - rýk korkarým ki geri dönüþ nokasýndayýz. Suriye krizi rejimi oorierleþirecek, hain ve iþbirlikçi suçlamalarý alýp baþýný gidecek. Susurulmak isenenler böyle yafalanacaklar. ma an la rýn da op lu mu hi za ya so kar lar. Hü kü me e o puk se la mý ça kan lar, ar ka la rý ný dö nüp üm op lum dan o puk se la mý is er ler ve de a lýr lar... Va an eh di ve eh li ke al ýn day ken ne de mok ra si is e ye bi lir si niz, ne hu kuk dev le i. Öz gür lük ve ço ðul cu luk a lep le ri bi le mil li gü ven lik ve ka mu dü ze ni ni bo zu cu sap kýn e ði lim ler o la rak gö rü lür. op la rýn a ýl dý ðý, sa vaþ ka rar la rý nýn a lýn dý ðý bir ül ke de ar ýk ön ce li ðin de mok ra si, öz gür lük ler ve ço ðul cu luk ol ma dý ðý a çýk ýr. man, dýþ po li i ka da risk le re gir me ye lim, ma ce ra lý yol la ra sap ma ya lým u ya rý la rý ya par ken der di miz bu ol du hep; ür ki ye nin on beþ yýl dýr i çin de ol du ðu iç res o ras yon dö ne mi ni UFLI çocuklarýn, bir bombayla bu kalleþ hayaa veda emeden hemen önce, Suriye de uuklarý bir araf var mýydý? sadçý mýydýlar, sedçi mi, Özgür Suriye Ordusu yahu mücahilerden mi? Hayaa uunmaya çabalamakan baþka uuklarý bir araf var mýydý? Suriyeli çocuklarla kardeþ Ve nihayeinde kan kardeþ olmakan baþka bir araflarý var mýydý? *** Kendi halkýný vuran bir rejim Bizim çocuklarýmýzý da vurdu. Faka am da bilmiyoruz. Çünkü orada kendi halkýný vuran bir rejimle mücadele ederken kendi halkýný vuran, haa o halkan olmayýp o halký vuran birileri de var. Onlarýn bir kýsmý bizim opraklarýmýzda hem. Onlarýn opraklarýndan da bizim opraklarýmýza býçak gibi saplanýp duranlar var. Bizim opraklardan o opraklara mermi gibi saplananlar. l ele diz dize kankalýk halinden sonra, Suriye düþmanýmýz ve çokandýr için için savaþmakayýz. Senin silah, para, cüre ve cesare verdiklerin onun kanýnda Onun silah, para, cüre ve cesare verdikleri senin kanýnda. *** Bayan Clinon diyormuþ ki, durum çok vahim! Öyle hanýmefendi. Sizin, erkek ya da kadýn, Cumhuriyeçi ya da emokra, siyah ya da sarýþýn, iþiniz hep bu. urumlarýn adýný vahim koymak! Sonra, kýrdýrýrken halklarý birbirine, ki ne eþnedir yoksul halklar birbirini, kardeþini kýrmaya, kýymaya Vahimden yeni durum çýkarmak! *** nkara hemen karþýlýk vermiþ: Suriye de belli nokalar vurulmuþ. Hangi nokalar? Suriye opunun vurduðu çocuklar gibi Suriyeli çocuklar? oka görünür böyle devle iþlerinde çocuklar. oka gibi küçülür, noka gibi sonlanýr, noka gibi ufalanýr o milleen þu milleen çocuklar. *** Suriye dediðin despo bir rejim olsa da arýk karýþýk bir isim. Kimin bombasý kimin elinde, kimin kýlýcý kimin kýnýnda, kimin opu kimin kanýnda, çoðu zaman belli deðil. Herhalde hemen emin olduk ki, hedefleri vurduk. isilleme oldu, karþýlýk verdik, çocuklarýn kaný yerde kalmadý Peki ne farkýmýz kaldý? *** akýn arihe, Konya dan srail uçaklarý uçardý. Bir arihe, uçarken öyle kanka kanka, menzilleri Suriye ve ran ya; yaký anklarýnýn kimini Suriye opraklarýna, kimini bizim opraklara sallamýþlardý. Üsünü kapamak için nkara kývranýp durdu. srail bu haberleri sýzdýrdý. ýllar sonra mesaj yerine ulaþý. ngajman kuralý þu: Bir mermi kçakale ye, bir mermi karþý kaleye. Bir çocuk burada düþer, bir çocuk orada. rýk srail e de gerek yok. Kendi mermilerimiz kendi kanýmýza yeiyor iþe. Kur an mü fes si ri dir. Ku up, Ca hi li ye ye kar þý üs lü man la rý ser ve þid de li bir ci ha da da ve e der ken, Be di üz za man i çin bu yol da he ba e di le cek en kü çük bir e ner ji bi le is raf ýr. üs lü man lar i çin ger çek ci had ci had-ý ma ne vî dir. ra da ki fark du rum de ðer len dir me sin den ge lir. Be di üz za man ger çek çi dir. Ha ya la fi kir ler a ra sýn da ger çek çi bir den ge kur mak a dýr. Ku up i se, þar lar dan ba ðým sýz bir ü op ya nýn in þa sý na ça lýþ mak a dýr. (...) üm a z'er ür kö ne, Za man, 5 kim 2012 Bediüzzaman müsbe hareke le baþardý BUGÜÜ ürkiye sini þekillendiren aslî güç Bediüzzaman dýr. apýðý iþ, oralýðý yýkýp daðýacak güçeki sel sularýný, önüne se çekip bir barajda oplamak, sonra inþa eiði sanral ile, büün ürkiye yi aydýnlaacak bir elekrik enerjisine dönüþürmekir. Bu baþarýnýn formülü ise müsbe hareke ir. üsbe hareke in vazgeçilmez þarý siyaseen uzak durmakýr. ümaz'er ürköne, Zaman, 4 kim viz yo nun da sa vaþ var mýy dý? ke sin i ye uð ra a cak dýþ po li i ka ma ce ra la rýn dan ka çýn ma sý ný is e dik. He def, iç res o ras yon la son yýl lar da a ý lan si vil leþ me ve de mok ra ik leþ me a dým la rý ný ku rum sal laþ ýr mak, ge ri çev ri le mez bir sis em de ði þik li ði nok a sý na a þý mak ý. Bun la rý de dik çe, de mok ra ik leþ me yi ken di ik i dar la rý nýn ke se sin den çý kan na ki sa nan lar, dü nün si nik le ri, 28 Þu ba lar da se si so lu ðu çýk ma yan lar kor ka cak ne var ca ným cý ol du lar. r ka la rýn da ar ýk or du, dev le, dev le in bü rok ra si si var ya, sa de ce bi ze de ðil üm dün ya ya da mey dan o ku ya bi le cek le ri ni san dý lar. Bu ül ke nin de mok ra la rý on yýl lar dýr dev le kar þý sýn da si ya se in ve op lu mun ha re ke a la ný ge niþ le sin, gü cü ar sýn di ye mü ca de le ve ri li yor. r ýk kor ka rým ki ge ri dö nüþ nok a sýn da yýz. Su ri ye kri zi re ji mi o o ri er leþ i re cek, ha in ve iþ bir lik çi suç la ma la rý a lýp ba þý ný gi de cek. Sus u rul mak is e nen ler böy le yaf a la na cak lar. Bun dan son ra yi ne en çok bir lik ve be ra ber li ðe muh aç ol du ðu muz gün ler e de bi ya ý baþ la ya cak. üz yýl dýr müþ e ri si o lan bu e de bi ya la dev le si vil op lum un ne fes bo ru su nu ý ka ya cak. Son dö nem ik i da rýn o o ri er leþ me e ði lim le rin den ra ha sýz o lan lar, da ha hiç bir þe yi gör me di. Sa va þa mo bi li ze o lan bir dev le ve op lum fark lý lýk la ra a ham mül gös er mez. Bu op rak lar da sa vaþ du ru mu ne fes le ri ke ser, ya sus ya erk e mil li du ruþ ha li ne ge lir. a zýk, dü nün ön gö rü le bi lir ür ki ye si ge ri de kal dý. Öz gür lük, de mok ra si ve re fah ek sen li si ya se en iç e ve dýþ a bü yük güç o dak lý bir si ya se a ra yý þý na ge çi þin be de li bu, he pi mi zin ö de ye ce ði bir be del. Ki mi si ö le rek ö de ye cek bu be de li, ki mi si su sa rak... h san a ðý, Za man, 5 kim 2012 Ölü çocuklarýn elinden uar savaþa hayýr deriz! Suriye düþman, ran düþman! *** Geriye þu soru çengelleri kalýyor: 1. Biz ki, daha yeni, kendi vaandaþýmýzý bombalayýp kaýrlarýnýn yanýna çoluk çocuk 34 ünü paramparça, alev alev, cese cese sermiþiz; haa demiþiz, yanlýþ demiþiz, Hay llah demiþiz e çabuk emin olduk sa ýn kasýndan; sed in hasedinden? 2. Bir bakan acele dedi ki, Bizi Suriye savaþýnýn içine çekmeye çalýþýyorlar? Peki Hocam; kim çalýþýyor, kim isiyor bunu, kim bizi iiyor, çekiyor, sürüklüyor? srail, B, O vesaire mi; eski kardeþiniz se(a)d mý? Özgür Suriye Ordusu mu? 3. Biz zaen savaþa deðil miyiz baba? *** Þanlýurfa nýn þan ý emperyalizm karþýsýndaki konumundan geliyordu. Þanlýurfa nýn kaný baþka sebeple oldu. Herhangi bir basmakalýp ansiklopedide, Urfa nýn 1914 nüfusu 75 bin görünür: 45 bin ürk, rap, Kür; 25 bin rmeni; 5 bin Hýrisiyan ve ahudi. Sonra 2012 de, bir avluda, yine çocuklarýn cansýz bedenleri! Komþularla sýfýr sorundan, hayaý sýfýr çocuklara ne hýzlý bir yolculuk oldu. Çok köü oldu! *** Biz vaandaþlar, devle deðiliz Ölü çocuklarýn ellerinden uar ncak, Savaþa Hayýr, diyebiliriz! Hem düþmanýmýz kim? Hangi çocuk be ngajman! Umur alu, Haberürk, 5 kim 2012 drba ho o.com e rör mað dur la rý nýn az mi na hak ký Çar þam ba gü nü, men su bu ol du ðu muz ur gu Ö zal Ü ni ver si e si nin e ði im öð re im yý lý a çý lýþ me ra si mi var dý. Þe ref mi sa fi ri, B Baþ ka ný Ce mil Çi çek i di. Ba sýn dan da a kip e i niz. Sa yýn Çi çek Ü ni ver si e le ri mi ze hak lý o la rak si em e i ve çok ö nem li bir hu su sa par mak bas ý: Ö ze le, ü ni ver si e ler e rör me se le si nin çö zü mü ne ka ký yap ma lý lar, çö züm ler hak kýn da ka fa yor ma lý lar, ka mu o yu nun ve bu prob lem le ri çöz mek le gö rev li o lan dev le ku rum la rý nýn ö nü ne ra por lar, dos ya lar, a raþ ýr ma so nuç la rý koy ma lý lar de di. Ü ni ver si e le rin hem sa yý sý ar ý hem de i de o lo ji kýs ka cýn dan kur ul ma ya baþ la dý lar. o la yý sýy la i yi ye gi i ði miz söy le ne bi lir. n cak, gö re bil di ði miz ka da rýy la, i ni si ya if kul lan ma ür kek li ði, bil has sa aþ ra da ki ü ni ver si e le rin yö ne i ci le rin de ve kýs men de öð re im ü ye le rin de sü rü yor. Biz de bir gün ön ce yük sek li sans öð ren ci le ri miz le der si miz de am da ec lis Baþ ka ný nýn ar zu e i ði ür den bir çö züm ar ýþ ma sý yap mýþ ýk. ek li fi mi zin ay rýn ý la rý ný ko nuþ mak ve e o ri yi ge liþ ir mek el be e B nin ve uz man la rý nýn i þi. Biz gö re vi mi zi ya pa lým ve öð ren ci miz v. Fa ih Baþ yi ði in ek lif le ri ve sý nýf ar ka daþ la rý nýn mü za ke re le ri çer çe ve sin de o lu þan ba zý dü þün ce le ri ak a ra lým. (l ginç ir, bir yýl ön ce de ben zer bir du rum söz ko nu su ol muþ u. Ge çen kim de B a çýl dý ðýn da ec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek ü ni ver si e ler den a na ya sa ya pým sü re ci ne ka ký is e miþ i. Ü ni ver si e miz de üç gün son ra, da ha ön ce baþ la yýp o gün ler de ye ni bi ir di ði ve ba sý lý ki ap ha li ne ge ir di ði a na ya sa a sa rý sý ný ec li se gön der miþ i.). e rör ey lem le rin den za rar gö ren si vil ve as ker ki þi le rin bu mað du ri ye i, hu ku ken az min ve e lâ fi e dil me si ge re ken bir za rar du ru mun da. n cak az mi na ýn kim den is e ne bi le ce ði hu su sun da bir be lir siz lik var. Za ra rý ki min ver di ði be lir len miþ i se za rar gö re nin za rar ve ren e rö ris e kar þý ve o öl müþ i se mi ra sýn dan a lýn mak ü ze re mi ras çý la rý na kar þý doð ru dan az mi na dâ vâ sý aç ma hak ký var el be e. ma za rar gö ren ler bu za rar la rý ný dev le en is i yor lar. ev le de þar la rý var sa za ra rý az min e di yor ve ken di si za ra rýn ger çek so rum lu su ol ma dý ðýn dan za ra rý ve re ni bu lur sa o na rü cu e di yor. n cak ço ðu za man doð ru dan e rör fa i li bu lu na mý yor. O hal de baþ ka bir çö zü me ih i yaç var. Bu ye ni çö züm i çin þu so ru lar ce vap lan ma lý: e rör mað dur la rý nýn mad dî ve ma ne vî za ra rýn dan, ör gü sel bað lan ý ve iþ bir li ði dolayýsýyla e rör ör gü ü nün büün ü ye le ri ni büün mal var lýk la rýy la mü e sel si len so rum lu u mak müm kün de ðil mi? e rör ör gü ü ne ü ye o lan ve da ða çý kan ki þi le rin ge ri de ka lan mal var lý ðý na, böy le bir so rum lu luk dolayýsýyla ve bu za rar la rýn az mi ni i çin el ko nu la maz mý? Bil has sa e rö ris e mi ras yo luy la in i kal e den ve mi ras çý sý dað da ol du ðu i çin a ký be i be lir siz hâ le ge len mal lar ne den e rö ris in mi ras çý la rý na kal sýn ki? e rö ris in ver di ði so mu ya da ge nel za rar dan bu ki þi nin e rö ris ol ma sý na se bep o lan ya da en gel ol ma yan ak ra ba la rý ve ya kýn la rý da so rum lu u u la maz mý? Ha a baþ ka ba zý a lan lar da (me se lâ ban ka cý lýk sek ö rün de ban ka ba ý ran pa ron la rýn ken di ku sur suz luk la rý ný is pa e me dik çe ku sur lu sa yýl ma la rýn da) ol du ðu gi bi, is pa yü kü nün yer de ðiþ ir me si yo luy la e rö ris in ak ra ba la rý nýn ma lî yön den so rum lu sa yýl ma la rý ve ak ra ba sý ný da ða çý kar ma mak ve ya dað dan in dir mek ko nu sun da ye e rin ce gay re gös er di ði ni is pa e me dik çe az mi na a mah kûm e dil me le ri müm kün o la maz mý? Bu son so ru da, su çun ve ce za nýn þah si li ði il ke si nin böy le bir so rum lu lu ða i zin ver me di ði dü þün ce si ak la ge le bi lir. ma bu ra da söz ko nu su o lan þey ce za de ðil az mi na ýr. ek lif biz den. ak dir ec lis en.

12 6 K 2012 CUS 12 L Z uherem kardeþimiz Hacý hme Kuzucu'nun vefaýný eessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. Z Gazeemiz Pendik emsilcisi ve uzun yýllar Pendik ve çevresinde isale-i ur hizmeleriyle alâkadar olan muherem aðabeyimiz; Faruk Özhan'ýn vefaýný eessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. 2012/352 al. Örnek: 27* Saýlmasýna karar ve ri len a þýn ma zýn cin si, ni e li ði, kýy me i, a de di, ö nem li ö zel lik le ri: Bir borç an do la yý sa ý þý na ka rar ve ri len ve a þa ðý da a pu kay dýn da a de di, cin si, ev sa - fý, kýy me i, ö nem li ö zel lik le ri i le sa ýþ þar la rýn da be lir i len a þýn maz ü dür lü ðü müz de a çýk ar ýr ma i le sa ý la rak pa ra ya çev ri le cek ir. PU KI: Sakarya li, Sapanca lçesi, Göl ah. 19 pafa, 177 da,3 parsel sayýlý 642 m 2 lik yýðma iki kalý bina ve arsasý nieliðindeki gayrimenkul. ÖZLLKL : Saýþa ko nu a þýn ma zýn bu lun du ðu yer, Sa pan ca il çe mer ke zi ne yak - la þýk o la rak 1 km me sa fe de Göl a hal le si yer le þik a la ný i çe ri sin de kal mak a dýr. Bi na i ki ka lý be o nar me bi na o lup, ha li ha zýr kul la ný lýr du rum da dýr. Bi na nýn ü ze rin de bu lun du ðu a ra zi % 20 e ðim li o lup, ar sa nýn ön cep he sin de ya pý lan per de du va ra bi i þik 20 m 2 kul la - ným a lan lý ga raj bu lun mak a dýr. ki ka o la rak eþ kil e di len bi na nýn al ve üs ka ý da 120 m 2 kul la ným a la ný na sa hip ir. Bi na nýn her i ki ka ýn da bu lu nan da i re ler; sa lon; a çýk mu - fak, o da, ban yo-wc o la rak eþ kil e dil miþ ir. Sa lon ve o da yer le ri la mi nan kap lan mýþ, an re ve mu fak yer le ri se ra mik kap lan mýþ ýr. u var la rý sý va ü ze ri plas ik bo ya lý dýr. ýþ doð ra ma lar a lü min yum doð ra ma ya pýl mýþ ýr. ç Ka pý lar ma sif ah þap o la rak a kýl mýþ ýr. Ban yo ve wc a va na ka dar se ra mik kap lý dýr. Bi na al ka a ki da i re si ka lo ri fer li, üs ka - a ki da i re so ba lý o la rak ý sý ma sis e mi ne sa hip ir. UUU: osyada mevcu imar yazýsýnda olduðu gibidir. GKULÜ KI: ,00 L Saýþ þarlarý: 1- Saýþ (Pazaresi) günü saa: 14:20-14:30 arasýnda Sa pan ca c ra ü dür - lü ðün de a çýk ar ýr ma su re iy le ya pý la cak ýr. Bu ar ýr ma da ah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý op la mý ný ve sa ýþ gi der le ri ni geç mek þar ý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar ý ra nýn a ah hü dü sak lý kal mak þar ýy la (Per þem be) gü nü ay ný yer ve sa a ler de i kin ci ar ýr ma ya çý ka rý la cak - ýr. Bu ar ýr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa ýþ gi der le ri ni geç me si þar ýy la en çok ar ý ra na i ha le olunur. 2- rýr ma ya iþ i rak e de cek le rin, ah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik ar ka dar ban ka e mi na mek u bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa ýþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is e di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. el la li ye ve a pu sa ý cý har cý sa ýþ be de lin den ö de nir. % 18 K..V. dam ga ver gi si, a pu harç ve mas raf la rý a lý cý - ya a i ir. Bi rikmiþ vergiler saýþ bedelinden ödenir. 3- po ek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gili le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si ak dir de hak la rý a pu si cili i le sab'i ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cakýr. 4- Saýþ be de li he men ve ya ve ri len müh le i çin de ö den mez se c ra ve f las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ki i ha le a ra sýn da ki fark an ve e mer - rü fa i zin den a lý cý ve ke fil le ri me sul u u la cak ve hiç bir hük me ha ce kal ma dan ken di - le rin den ah sil e di le cek ir. 5- Þarname, ilân arihinden iibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði akdirde iseyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- K.'nun 127. mad de si ge re ðin ce sa ýþ i la ný nýn eb li ði: d res le ri a pu da ka yý lý ol - ma yan a la ka dar la ra gön de ri len eb li ga la rýn im kân sýz lý ðý ha lin de iþ bu sa ýþ i la ný nýn ka im ol mak ü ze re eb lið o lu nur. 7- Saýþa iþ i rak e den le rin þar na me yi gör müþ ve mün de re ca ý ný ka bul e miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is e yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la ü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur. 26/09/2012 ( K m. 126) (*) l gi li ler a bi ri ne ir i fak hak ký sa hip le ri de dâ hil dir. B: C. SPC C ÜÜLÜÐÜ (ÞIZI ÇIK I LÂI) esmi lanlar ww w.ilan.gov.r'de. osya no: 2012/3909 L. Örnek o: 63 Saýþýn apýlacaðý er : epeken giriþi, alý cad. Güneþ eddiemin Ooparký epecik/b.çkc/s. Birinci Saýþ Günü : 01/11/2012 kinci Saýþ Günü : 06/11/ :10-15:15 saaleri arasýnda: 34 BP 7932 Plakalý Çekici 15:35-15:40 saaleri arasýnda: Plakalý Çekici 16:00-16:05 saaleri arasýnda: 34 BP 4238 Plakalý Çekici Bir borçan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, mikar ve deðerleri yazýlý mallar yukarýda yazýlý gün ve saalerde saýþa çýkarýlacak olup: Saýþ, açýk arýrma su re iy le ya pý la cak ve bi rin ci ar ýr ma gü nü mah cuz la rýn kýy me le - ri nin % 60'ý na is ek li bu lun ma dý ðý ak dir de yu ka rý da ya zý lý yer ve sa a ler a ra sýn da i kin ci ar ýr ma ya çý ka rý la cak ýr. Þu Ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý la rýn op lamýn - dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ ýr ma mas raf la rý ný geç - me si nin þar ol du ðu, mah cu zun sa ýþ be de li ü ze rin den % 18 o ra nýn da K..V. nin a lý cý ya a i o la ca ðý ve sa ýþ þar na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði ak - ir de þar na me min bir ör ne ði nin is e ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is e yen - le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 02/10/2012 O : þbu ilan eblið yapýlamayan ilgililere eblið yerine Geçerlidir. uhammen Kýymei Lira kuruþ dedi: Cinsi-ahiyei ve önemli nielikleri : L 1 34 BP 7932 Plakalý ÇKC (Scanýa marka 2011 model G420 4X2 HS, kýrmýzý renk, ön ampon sað sinyal lambasý kýrýk, sað ön ampon ezik, muhelif çizikler var, anahar ve ruhsa var) L Plakalý ÇKC (Scanýa marka 2011 model G420 4X2 HS, kýrmýzý renk, ön cam çalak, muhelif çizikler mevcu, anahar ve ruhsa var.) L 1 34 BP 4238 Plakalý ÇKC (Scania marka 2011 model G420 4X2 HS, kýrmýzý renk, benzin deposu ezik, sað rüzgârlýk kýrýk, muhelif çizikler var, anahar ve ruhsa var) B: C. BÜÜKÇKC 3. C ÜÜLÜÐÜ (KULÜ ÇIK I LI) esmi lanlar ww w.ilan.gov.r'de. 2011/1030 L. Örnek o: 64 Saýlmasýna Karar Verilen aþýnmazýn Cinsi, Kýymei, dedi, vsafý: aþýnmazýn Bilgileri : Sancakepe lçesi, Sarýgazi ahallesi, 194 ada, 8 parsel sayýlý gayrimenkulün 1- Zemin ka 70 nolu 50/7444 arsa paylý dükkânýn amamý ile 2- Zemin ka 71 nolu 20/7444 arsa paylý dükkânýn amamý ile, 3- Zemin ka 76 nolu 30/7444 arsa palý dükkânýn amamý olup, aþýnmazýn Özellikleri : Söz ko nu su gay ri men kul ler es ki Üm ra ni ye Cad, e ni San cak e pe l çe si, Sa rý ga zi Bel de si, nö nü a hal le si, s ki n ka ra yo lu i le a ürk Cad de si a ra sýn da ka lan, s ki n ka ra o lun dan ma hal le n 11 ka pý no lu, Sa rý ga zi mer kezi i çe ri sin de ki F BU LS LIÞ V Þ K Z'nin ze min ka 70, 71 ve 76 no lu dük kân la rý dýr. Bi na Be o nar me kar kas sis em de, dör bod rum, bir ze min, dör nor mal ka lý in þa e dil miþ ir. Bi na kýs men a mam lan mýþ o lup, fa a li ye ha lin de dir. n cak söz ko nu su ba ðým sýz bö lüm ler a mam lan mýþ o lup, ki ra dadýr. 1- Zemin ka 70 no lu dük kân, bi i þi ðin de ki 18 ay rý dük kân lar i le a ra böl me du var la rý kal dý rý la rak Hak can y dýn lýk vi ze a ða zasý o la rak kul la nýl mak a dýr. 70 no lu dük kân m 2 sa ha lý dýr. akdir Olunan Kýymei : ,00 L. 1. Saýþ Günü : 30/11/2012 Cuma 15:00-15:10 saaleri arasýnda 2. Saýþ Günü : 10/12/2012 Pazaresi 15:00-15:10 saaleri arasýnda 2- Zemin Ka 71 nolu dükkân, biiþiðindeki 18 ayrý dükkânlar ile ara bölme duvanlarý kaldýrýlarak birlike Hakcan ydýnlýk vize aðazasý olarak kullanýlmakadýr. 71 nolu dükkân m 2 sahalýdýr. akdir Olunan Kýymei : ,00 L. 1. Saýþ Günü : 30/11/2012 Cuma 15:20-15:30 saaleri arasýnda 2. Saýþ Günü : 10/12/2012 Pazaresi 15:20-15:30 saaleri arasýnda 3- Zemin Ka 76 nolu dükkân, biiþiðindeki 75 nolu dükkân ile ara bölme duvarý kaldýrýlarak halen Confor Baza obilya aðazasý olarak iþleilmekedir. ükkân m 2 sahalýdýr. akdir Olunan Kýymei : ,00 L. 1. Saýþ Günü : 30/11/2012 Cuma 15:40-15:50 saaleri arasýnda 2. Saýþ Günü : 10/12/2012 Pazaresi 15:40-15:50 saaleri arasýnda, ÞIZI UUU : osyada mevcu Sancakepe Belediye Baþkanlýðý mar ve Þehircilik üdürlüðünün 07/04/2011 arih,.34.6 S 0.13/ sayýlý yazýsýnda söz konusu 194 ada, 8 sayýlý parselin, 15/02/2010 asdik arihli, 1/1000 ölçekli Sancakepe Uygulama mar Planýnda, aban alaný kasayýlý KS: 0.50, ka alaný ka sayýlý KKS: 1.50 yapýlanma þarlarýnda, bina yüksekliði 5 kalý icare+konu alanýnda kaldýðý bildirilmiþir. ukarýda özellikleri yazýlý aþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arýrma sureiyle saýlacakýr. Saýþ Þarlarý: 1- Saýþ 30/11/2012 günü saa :10, 30/11/2012 günü saa 15:20-15:30, 30/11/2012 günü saa 15:40-15:50. Saa le ri a ra sýn da K L 1. C Ü Ü LÜ - ÐÜ'nde a çýk ar ýr ma su re i i le ya pý la cak ýr. Bu ar ýr ma da ah min e di len kýy me in % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa ýþ mas raf la rý ný geç mek þar ý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar ý ra nýn a ah hü dü ba ki kal mak þar ý i le 10/12/2012 Gü nü ay ný sa a ler de i kin ci ar ýr ma ya çý ký la cak ýr. Bu ar ýr - ma da da bu mik ar el de e di le me miþ i se a þýn maz en çok ar ý ra nýn a ah hü dü sak lý kal - mak ü ze re ar ýr ma i la nýn da gös e ri len müd de so nun da en çok ar ý ra na i ha le e di le - cek ir. Þu ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ ýr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa ýþ a le bi dü þe cek ir. 2- rýr ma ya iþ i rak e de cek le rin, ah min e di len kýy me in % 20'si nis be in de pey ak - çe si ve ya bu mik ar ka dar mil li bir ban ka nýn e mi na mek u bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa ýþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is e di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. am ga ver gi si, a pu a lým har cý ve mas raf la rý i le KV a lý cý ya a i ir. el la li ye res mi, a pu sa ým har cý ve bi rik miþ ver gi ler sa ýþ be de lin den ö de nir. ah li ye ve es lim mas raf la rý a - lý cý ya a i ir. 3- poek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu a þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si ak dir de hak la rý a pu si cil i le sa bi ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak ýr. 4- hale ye ka ý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya ýr ma mak su re i i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan üm a lý cý lar ve ke fil le ri ek lif e ik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark an ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca e mer rü fa i zin den mü e sel si len me sul o la cak - lar dýr. ha le far ký ve e mer rü fa i zi ay rý ca hük me ha ce kal mak sý zýn a i re miz ce ah sil o lu na cak, bu fark, varsa öncelikle emina bedelinden alýnacakýr. 5- Þarname, ilan arihinden iibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði akdirde iseyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Saý þa iþ i rak e den le ri þar na me yi gör müþ ve mün de re ca ý ný ka bul e miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is e yen le rin 2011/1030 al.sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le ü - dür lü ðü mü ze baþvurmalarý 7- þbu aþýnmaz Saýþ laný "apuda adresi bulunmayan ve/veya apuda kayýlý adreslerinde bulunmayan ve adli ebligaý iade edilen ilgililere de ebliga yerine geçeceði ilan olunur. 01/10/2012 (c.f.k.126) B: C. KL / SBUL 1. C S (ÞIZ ÇIK I LI) esmi lanlar ww w.ilan.gov.r'de. osya o: 2011/1418 L. poekli olup sa ýl ma sý na ka rar ve ri len a þýn maz BF L S, BF C Ü - Ü LÜ ÐÜ' ad re sin de a çýk ar ýr ma su re iy le sa ý la cak ýr. þ bu sa ýþ i la nýn, a pu da ad re si bu lun ma yan ve eb li ga ya pý la ma yan il gi li le re i la nen eb li ga ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. ÞIZLI BULUUÐU S: 100. ýl bul va rý Ci han bah çe 3.so kak y do ðan ap. BF Cum hu ri ye mey da ný na 350 m. me sa fe de Bul var yo lu ü ze rin de Baf ra'nýn en ge liþ miþ iþ lek mey da nýn da yer al mak a ve be le di ye nin üm al ya pý hiz me le rin den fay - da lan mak a dýr. ÞIZLI UUU : Belediye imar planý içerisinde biiþik nizam 8 kalý bina yapýmýna elveriþlidir. 1. ÞIZI PU KI V ÖZLLKL Saýþa konu aþýnmaz: Samsun ili, Bafra ilçesi, abakhane ah.de kain 1786 ada, 244,94 m 2 mikarlý, 211 parsel sayýlý aþýnmaz üzerinde kurulu 150/2500 arsa paylý üçüncü ka 6 nolu mesken 100 m 2 alanlý 1 salon 3 oda, mufak, hol, Banyo, WC ve balkondan oluþmaka, duvarlar plasik boyalý, yerler ahþap döþeme kaplý, ýslak alanlar seramik olup kaloriferle ýsýýlmakadýr. 2. ÞIZI PU KI V ÖZLLKL Saýþa konu a þýn maz: Sam sun i li, Baf ra il çe si, a bak ha ne ah.de ka in 1786 a da, 244,94 m 2 mik ar lý, 211 par sel sa yý lý a þýn maz ü ze rin de ku ru lu 150/2500 ar sa pay lý bi rin ci ka 1 no lu mes ken 83 m 2 a lan lý 1 sa lon 3 o da, mu fak, hol, Ban yo, WC ve bal kon dan o - luþ mak a, du var lar plas ik bo ya lý, yer ler ah þap dö þe me kap lý, ýs lak a lan lar se ra mi k o lup so ba i le ý sý ýl mak a dýr. 3. ÞIZI PU KI V ÖZLLKL Saýþa konu aþýnmaz: Sam sun i li, Baf ra il çe si, a bak ha ne ah.de ka in 1786 a da, 244,94 m 2 mik ar lý, 211 par sel sa yý lý a þýn maz ü ze rin de ku ru lu 150/2500 ar sa pay lý bi rin ci ka 2 no lu mes ken 102 m 2 a lan lý 1 sa lon 3 o da, mu fak, hol, Ban yo, WC ve bal kon dan o - luþ mak a, du var lar plas ik bo ya lý, yer ler ah þap dö þe me kap lý, ýs lak a lan lar se ra mi k o lup so ba i le ý sý ýl mak a dýr. 4. ÞIZI PU KI V ÖZLLKL Saýþa konu aþýnmaz: Sam sun i li, Baf ra il çe si, a bak ha ne ah.de ka in 1786 a da, 244,94 m 2 mik ar lý, 211 par sel sa yý lý a þýn maz ü ze rin de ku ru lu 150/2500 ar sa pay lý ü çün - cü ka 5 no lu mes ken 83 m 2 a lan lý 1 sa lon 3 o da, mu fak, hol, Ban yo, WC ve 3 bal kon dan o luþ mak a, du var lar plas ik bo ya lý, yer ler ah þap dö þe me kap lý, ýs lak a lan lar se ra mi k o lup so ba i le ý sý ýl mak a dýr. 5. ÞIZI PU KI V ÖZLLKL Saýþa konu aþýn maz: Sam sun i li, Baf ra il çe si, a bak ha ne ah.de ka in 1786 a da, 244,94 m 2 mik ar lý, 211 par sel sa yý lý a þýn maz ü ze rin de ku ru lu 150/2500 ar sa pay lý as ma ka 14 no lu ba ðým sýz bö lüm bü ro 72 m 2 a lan lý du var lar plas ik bo ya lý, yer ler ah þap dö þe - me kap lý, ýs lak a lan lar se ra mi k o lup ka lo ri fer le ý sý ýl mak a dýr. SIÞ ÞLI: aþýnmazýn 1. a çýk ar ýr ma sý a þa ðý da ki ab lo da ya zý lý gün ve sa a ler de BF L - S BF C Ü Ü LÜ ÐÜ ad re sin de, a çýk ar ýr ma su re iy le ya pý la cak ýr. Bu ar ýr - ma da ah min e di len kýy me in % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý op la mý ný ve sa ýþ gi der le ri ni geç mek þar ýy la i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar ý ra nýn a ah hü dü sak lý kal mak þar ýy la yi ne a þa ðý da ki ab lo da ya zý lý gün ve sa a ler de Be le di ye e za Sa lo nu or ga lar e zar lý ðý ya ný Sa kar ya ad re sin de, 2. ar ýr ma ya çý ka rý la - cak ýr. Bu ar ýr ma da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa ýþ gi der le ri ni geç me si þar ýy la en çok ar ý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i - nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ ýr ma mas raf la rý ný geç me si la - zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa ýþ a le bi dü þe cek ir. Saýþa Konu aþýnmazlar uhammen 1. çýk rýrma 2. çýk rýrma Saaleri eðeri Günü Günü Saýþa konu aþýnmaz: ,80 L Samsun ili, Bafra ilçesi, abakhane ah.de kain 1786 ada, 244,94 m 2 mikarlý, 211 parsel sayýlý aþýnmaz üzerinde kurulu 150/2500 arsa paylý üçüncü ka 6 nolu mesken 100 m 2 alanlý 1 salon 3 oda, mufak, hol. Banyo, WC ve balkondan oluþmaka, duvarlar plasik boyalý, yerler ahþap döþeme kaplý, ýslak alanlar seramik olup kaloriferle ýsýýlmakadýr. Saýþa konu aþýnmaz: ,80 L Samsun ili, Bafra ilçesi, abakhane ah.de kain 1786 ada, 244,94 m 2 mikarlý, 211 parsel sayýlý aþýnmaz üzerinde kurulu 150/2500 arsa paylý birinci ka 1 nolu mesken 83 m 2 alanlý 1 salon 3 oda, mufak, hol. Banyo, WC ve balkondan oluþmaka, duvarlar plasik boyalý, yerler ahþap döþeme kaplý, ýslak alanlar seramik olup soba ile ýsýýlmakadýr. Saýþa konu aþýnmaz: ,80 L Samsun ili, Bafra ilçesi, abakhane ah.de kain 1786 ada, 244,94 m 2 mikarlý, 211 parsel sayýlý aþýnmaz üzerinde kurulu 150/2500 arsa paylý birinci ka 2 nolu mesken 102 m 2 alanlý 1 salon 3 oda, mufak, hol. Banyo, WC ve balkondan oluþmaka, duvarlar plasik boyalý, yerler ahþap döþeme kaplý, ýslak alanlar seramik olup soba ýsýýlmakadýr. Saýþa konu aþýnmaz: ,80 L Samsun ili, Bafra ilçesi, abakhane ah.de kain 1786 ada, 244,94 m 2 mikarlý, 211 parsel sayýlý aþýnmaz üzerinde kurulu 150/2500 arsa paylý üçüncü ka 5 nolu mesken 83 m 2 alanlý 1 salon 3 oda, mufak, hol. Banyo, WC ve 3 balkondan oluþmaka, duvarlar plasik boyalý, yerler ahþap döþeme kaplý, ýslak alanlar seramik soba ile ýsýýlmakadýr. Saýþa konu aþýnmaz: ,80 L Samsun ili, Bafra ilçesi, abakhane ah.de kain 1786 ada, 244,94 m 2 mikarlý, 211 parsel sayýlý aþýnmaz üzerinde kurulu 150/2500 arsa paylý asma ka 14 nolu baðýmsýz bölüm büro 72 m 2 alanlý duvarlar plasik boyalý, yerler ahþap döþeme kaplý, ýslak alanlar seramik. 2- rýrmaya iþ i rak e de cek le rin ah min e di len de ðe rin % 20'si nis pe in de na ki ve - ya bu mik ar ka dar ban ka e mi na mek u bu ver me le ri la zým dýr. Sa ýþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is e di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re sü re verilebilir. Bi rik miþ ver gi ler sa ýþ be de - lin den ö de nir. 3- poek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re mi - ze bil dir me le ri la zým dýr. k si ak dir de hak la rý a pu si ci li i le sa bi ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- haleye kaýlýp daha sonra ihale bedelini yaýrmamak sureiyle ihalenin feshine sebep olan üm alýcýlar ve kefilleri eklif eikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farkan ve diðer zararlardan ve ayrýca emerrü faizinden müeselsilen mesul olacaklardýr. hale farký ve emerrü faizi ayrýca hükme hace kalmaksýzýn airemizce ahsil olunacak bu fark varsa öncelikle emina bedelinden alýnacakýr. 5- Þarname ilan arihinden iibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði akdirde iseyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 7- Saýþa iþirak edenlerin þarnameyi görmüþ ve münderecaýný kabul emiþ sayýlacaklarý baþkaca bilgi almak iseyenlerin Bafra cra üdürlüðü'nün 2011/1418 L. sayýlý dosya numarasýyla üdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur (c.f.k.126) önemelik Örnek o: 27. (*) lgililer abirine irifak hakký sahipleri de dâhildir. B: C. BF C ÜÜLÜÐÜ' (ÞIZI ÇIK I LI) esmi lanlar ww w.ilan.gov.r'de. Z uherem kardeþimiz li Çeinkaya'nýn aðabeyi, muherem kardeþimiz usafa Çeinkaya'nýn amcasý brahim Çeinkaya'nýn vefaýný eessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. nkara eni sya Okuyucularý

13 ÇGL BULC 'da üslüman ngiliz þarkýcý Peygambe rimiz (asm) Sahifeler þime uzvumuz ahudi iþgâli alýnda bir slâm ülkesi akli mücevher Bir baðlama edaý ge'de bir ada Geniþ olan Þuursuz köle anal'ýn sembolü B Gelecek Kamer Irga, iþçi Fooðraf makinesinde bir düzenek ksiksiz Peygamberimizin (a.s.m) sü annesi Þehirde yerli halk iþin bir abakasý y'ýn erafýndaki ýþýk halkasý, hâle ski bir ýsýr puu HZIL: Hayreddin kmen Bir sûre Okumamýþ Buðz edilmiþ eâl olarak Bir meher davulu übesiz asker, nefer emek lisesi ânâlý Su, âb Hayâ Bir iikâdî mezheb B'de üslüman þarkýcý (... usuf) Uyuþurucu yapýlan bir neba Çok yüce Göz nuru am, ün ürk Sandarlarý nsiüsü Bir noa Hükümdar, melik Bir suâl eki Þimendifer Cevap þýklý imihan ürü Beliri Osmanlýda baþbakanlýk Koyun yapaðýsýndan elde edilen saf yað Bir ek Liyum'un sembolü izamülmülk eseri übârek bir gece Kur'ân'da bir sûre üsabakada karþý araf damlar sanbul'- da bir ilçe ncir, bu isimde bir sûre lk insan, ilk peygamber Baský haasý Hangi þey? eon'un sembolü Uzaklýk iþarei Gayre, niye Sýradan, bayaðý yak unanisan'da bir þehir Bir Kur'ân harfi erazide kap aðýrlýðý BULC Ced, dede Kuzu sesi ukarý doðru düz emek emri adyum sembolü Bir baðlaçý Ser kabuklu bir meyve Bir süre kullanmak için alýnan emane Bir kýa laç, deva Bir yemek al, eþya ef 9 FK: andaki iki resim arasýnda dokuz fark vardýr. Bulabilir misiniz? ef L KL HZS 3 Harfli: CP, KÖK, B, HÇ, Z, B, UL, KV,. 4 Harfli: L, KV, C, S, LL,, KB, L,, S, P, KOU, KS, Þ, VLU, KIL, KL HZS an da ki ka re ler de bazý kelimeler giz li dir. Bun la rý yan - dan, üs en, çap raz ve ya er - sin den a ra ya bi lir si niz. Ke si - þen harf ler de o la bi lir. KLL: OKUL, KB, ULL, S, KU, S, SIIF, S, SI, H, Ç, KIS, KÐI, KL, KP, F, SLG, ZK, PSL, BO, OS, ÇCK, KS, CVL, LK PGL, ÖV, Z, SC, BSL. Ð Þ OZK BULC þaðýdaki bulmaca parçalarýný verdiðimiz ipuçlarýndan faydalanarak yandaki karelere doðru olarak yerleþirebilir misiniz? HK BOU L Z lk ke li me den baþ la yýp her ba sa mak a bir harf de ðiþ i re - rek mâ nâ lý ke li me ler ya zýn ve en son ke li me ye u la þýn. Z O 6 K 2012 CUS H I Þ U KUU BULC H 13 B, SKO, U,. 5 Harfli: PLK, LZ, UZ, OC, ÞK, SÇK, HLL, KL,, V, ÞHS, SV, SL,, H, UL, LL, OHU, BHL, KL, K, PK, Þ, UK. P andaki harf ku u la rý ný üs e ki boþ ka re le re doð ru yer leþ i rir se niz yan dan ve üs en mâ nâ lý ke li me - ler bu la cak sý nýz. pu cu o la rak ku - u lar dan bi ri ni biz yer leþ ir dik. L K B S O Z K K G C S K S U L I K L L K Ð H V L I K S I I F P L U U K P Ö K L S S K Ç C S O S Ç C K Z H S B O F B Ö P G L I S F Þ K U S B F G C H H F C G Þ S K U B Z O H U U S F Z S S U L K K B Ö K F B K S U P L K F Z G U B U B K V L F H L Z F S LB: usafa, bilgisayara ulaþmak isiyor. ardým eder misiniz? Þ BUL: Üse ayný mânâlý kelimeleri birbiriyle eþleþirir misiniz? Örnek olarak bir anesini biz eþleþirdik. Haydi bakalým, kolay gelsin. CVPL: Þ BUL: alý-þirin, Kabir-ezar, Kaza-lçe, Sual-Soru, l- Vilaye, Sahra-Çöl, Bucak-ahiye, Su aygýrý-hipopoam. CVPL: ÇGL: Soldan Saða: 1- raf 2- uhammed 3- Sahaif- Li 4- Kulak- San 5- Filisin 6- miasyon- Pa 7- se- ealen- e 8- Limni- Si- dem 9- Vasia- Kenevir 10- ankur- akip 11- eklanþör- Ki 12- i- yla- ical 13- y- a- ü- e 14- mele- es- Vav 15- r- Kadir 16- enü- zim 17- anidar- e 18- r- Sadare 19- þari- a. ukarýdan þaðýya: 1- a 2- usuf slam- am 3- Halimei Sadiye 4- hali- ine 5- aki- akkare- a 6- mi- Sami- Ulya- mare 7- ref- S- Kral- ren 8- a- Siyasename- isa 9- Lanolin- Üsküdar 10- in- e- rör- a- di 11- avarin- ara 12- ik- Ceviz- a 13- merika- riye 14- m- Pilav- ea.. KUU BULC: Soldan: HU, IÞ. ukarýdan: H, U. ÐÞ: HK, KK, KOK, KO, KOU, BOU, BOU.

14 14 6 K 2012 CUS SPO LK F ÜZL GÜLÜ Sýkýnýlý bir dönemden geçen Fenerbahçe, önchengladbach galibiyeiyle kendine geldi. Sarý-laciverliler, UF vrupa Ligi macerasýnda gruplara en iyi baþlangýcýný bu sezon yapý. Grup aþamasýnda yer aldýðý ve sezonlarýnda ilk iki maçlar sonunda 3'er puan elde eden sarý kanarya, bu sezon iki maçý oplam 4 puanla geride býraký. Volkan: lex'i veda organizasyonu ile uðurlayacaðýz FBHÇ' milli kalecisi Volkan emirel, Borussia önchengladbach karþýsýnda alýnan galibiyein akým için çok önemli olduðunu belirerek, "Bu maçý ne olursa olsun kazanmamýz gerekiyordu ve bunu düþünerek sahaya çýkýp, mücadele eik" dedi. Volkan emirel, lex e wierdan elveda demeyeceðini söylemesiyle ilgili ise þu açýklamalarý yapý: "Ben söylemeken çekinmiyorum. lex, benim kapanýmdýr. 8 senedir ayný akýmda oynadýk. Beraber üzüldük ve sevindik. Benim lex ile bien bir iliþkim yok. osluðum her zaman sürecek. lex e wier üzerinden elveda demiyecek olmam yanlýþ anlaþýldý. lex e wier üzerinden mesaj amak bize yakýþmaz ve hafa için akým olarak organizayon yapacaðýz. Ona yakýþan bir þekilde veda edeceðiz." Sol omzundaki sakalýk ile ilgili de konuþan Volkan emirel, "Her geçen gün daha iyi oluyorum. rada aðrým oluyor özellikle idmanlardan sonra uzun süre kolum aðrýyor. ma zaman içinde daha iyi olacaðým" dedi. erbi bileleri bii SÜ P Lig'in 7. haf a sýn da oy na na cak o lan Fe ner bah çe Be þik aþ ma çý nýn bi le le ri nin ü ken di ði a çýk lan dý. a ðý ý mý na 3 kim Çar þam ba gü nü baþ la nan bi le ler le il gi li sa rý la ci ver li ku lüp en ya pý lan a çýk la ma da, "Fe ner bah çe'nin ce za sý ne de niy le sa de ce ka dýn ve ço cuk a raf ar la rý mýzn ri bün ler den iz le ye bi le ce ði Fe ner bah çe Be þik aþ Spor o o Sü per Lig mü sa ba ka sý na a i bi le ler ü ken miþ ir." de nil di. Fe ner bah çe Spor Ku lü bü im za sýy la ya yýn la nan a çýk la ma ay rý ca, ka dýn a raf ar la ra gös er dik le ri yo ðun il gi ne de niy le e þek kür e dil di. Beþikaþ'a köü haber B ÞK Þ, Fe ner bah çe i le ya pa ca ðý der bi ma çýn ha zýr lýk la rý ný sür dür dü. ek nik di rek ör Sa me y ba ba yö ne i min de, BJK ev za e mir e sis le ri'nde ger çek leþ i ri len ba sý na ka pa lý an ren man da si yah be yaz lý la rýn kon dis yon ve ak ik ça lýþ ma lar yap ý ðý bil di ril di. Sa ka lý ðý ge çen l me i da'nýn a kým la ça lýþ ma la ra baþ la dý. Ku lüp dok o ru s ma il Ba þöz, u ham med e mir ci'nin çe ki len so nu cu na gö re le ðen ke mi ðin de kü çük bir kop ma ký rý ðý es pi e dil di ði ni, genç fu bol cu ya 6 haf a lýk e da vi uy gu la na ca ðý ný a çýk la dý. Volkan emirel-gökhan Gönül birbirlerini kuladý.. U F v ru pa Li gi (C) Gru bu'nda l man ya'nýn Bo rus si a önc heng lad bach a ký mý ný dep las man da 42 ye ne rek ö nem li bir ga li bi ye el de e den Fe ner bah çe, ku pa da i kin ci maç lar so nu cun da grup a þa ma sýn da yer al dý ðý se zon la rýn en i yi baþ lan gý cý ný yap ý. U F v ru pa Li gi'nde da ha ön ce ve se zon la rýn da grup a þa ma sýn da mü ca de le e den sa rý-la ci ver li ler, i ki maç so nun da ka zan dý ðý 4 pu an la, di ðer i ki se zo na gö re da ha ba þa rý lý bir per for mans or a ya koy du se zo nun da ilk maç a dep las man da ew cas le U ni ed kar þý sýn da 1-0 ye ni len sa rý-la ci ver li ler i kin ci ma çýn da Pa ler mo'yu Ka dý köy'de 3-0 yen di se zo nun da i se ilk ma çýn da Ka dý - Hasan li Kaldýrým, maçýn adamý Crisian Baroni'yi ebrik ei.. köy'de wen e'ye 2-1 mað lup o lan Fe ner bah çe, grup a ki i kin ci mü ca de le de She riff kar þý sýn da dep las man da 1-0 ka za na rak 3 pu a na u laþ mýþ ý. Sa rý-la ci ver li ler, bu se zon ilk ma çýn da Ka dý köy'de Oly mpi qu e ar sil ya a ký mý na kar þý 2-0 ö ne geç i ði mü ca de le den 2-2 be ra be re ay rý lýr ken, i kin ci ma çýn da Bo rus si a önc heng lad bach dep las ma nýn da 4-2'lik ga li bi ye le ilk 3 pu a ný el de e de rek i ki maç a 4 pu an yap ý V SZOU se zo nun da v ru pa a re na sýn da U F Þam pi yon lar Li gi 3. e le me u ru nu ge çe me yen sa rý-la ci ver li ler yo lu na U F'da de vam e der ken, grup a þa ma sýn da da ilk kez bu se zon yer al dý. (H) Gru bu'nda yer a lan Fe ner - yku Kocaman ilk defa güldü.. bah çe, grup a ki 4 maç a 1'er ga li bi ye ve be ra ber lik i le 2 ye nil gi a lýp 4 pu an la 3. u ra yük sel di. Ü çün cü ur da Hol lan da'nýn Z lk ma ar a ký mý i le eþ le þen sa rý-la ci ver li ler 3-3 ve 2-2'lik skor lar la ku pa ya ve da e miþ i se zo nun da v ru pa mü ca de le si ne U F v ru pa Li gi 3. e le me u run dan baþ la yan Fe ner bah çe, yi ne 32'ler u run da ku pa ya ve da e i. (H) Gru bu'nda yer a lan Fe ner bah çe, Hol lan da'nýn wen e a ký mý na kar þý s an bul'da ki ilk ma çý 2-1 kay be ik en son ra, üs üs e çýk ý ðý di ðer 5 ma çý ka za na rak 15 pu an la gru bu bi rin ci a mam la dý. Son 32 a kým a ra sý na ka lan Fe ner bah çe, Fran sa'nýn Lil le a ký mý kar þý sýn da 2-1'lik ye nil gi ve 1-1'lik be ra ber lik le ku pa dan e len di. Halil ulu halere baþkan adayý VUP dün ya ve o lim pi ya þam pi yo nu hal er ci Ha lil u lu, ür ki ye Hal er Fe de ras yo nu'nun 31 kim'de ya pý la cak ge nel ku rul da baþ kan lý ða a day ol du ðu nu a çýk la dý. Ha lil u lu, ür ki ye Spor a zar la rý er ne ði (S) n ka ra Þu be si'nde dü zen le di ði ba sýn op lan ý sýn da, spor ka ri ye ri ne nok a koy du ðu 2008 yý lý na ka dar 10 kez v ru pa, 6 kez dün ya, 3 kez de o lim pi ya þam pi yo nu ol du ðu nu, 20'nin ü ze rin de dün ya re ko ru kýr dý ðý ný ha ýr la ý. Bu zor lu sü reç e spor cu ar ka daþ la rý ve ba sýn men sup la rý i le yan ya na, o muz o mu za ol duk la rý ný, hüz nü ve se vin ci bir lik e pay laþ ýk la rý ný di le ge i ren u lu, bu gün ür ki ye Hal er Fe de ras yo nu baþ kan a da yý o la rak ba sý nýn kar þý sý na çýk ý ðý ný kay de i. Lider G.Saray skiþehir önünde moral arýyor Son iki resmi maçýný kaybeden sarý-kýrmýzýlý ekip, Süper Lig'de skiþehirspor ile bugün yapacaðý maçý kazanarak, moral bulmak amacýnda. GLS, Sü per Lig'in 7. haf a sýn da bu gün oy na ya ca ðý s ki þe hirs por ma çý ný ka za na rak, mo ral bul mak is i yor. Sü per Lig'in 6. haf a sýn da dep las man da oy na dý ðý ve 2-0 ye nil di ði Or dus por ma çý nýn ar dýn dan, U F Þam pi yon lar Li gi (H) Gru bu'nun i kin ci ma çýn da Bra ga'ya ken di e vin de ay ný skor la kay be den Ga la a sa ray, s ki þe hirs por ma çýn dan ga li bi ye le ay rý la rak hem mo ral bul mak, hem de li der li ði ni ko ru mak is i yor. Lig de bu se zon oy na dý ðý 6 maç a al dý ðý 4 ga li bi ye, 1 be ra ber lik ve 1 mað lu bi ye le 13 pu an op la yan sa rýkýr mý zý lý a kým, li der lik kol u ðun da o u ru yor. Ga la a sa ray, ken di e vin de oy na dý ðý maç lar da Ka sým pa þa'yý 2-1, Bur sas por'u 3-2, k hi sar Be le di yes por'u da 3-0 mað lup e me yi ba þar dý. Ko nuk a kým s ki þe hirs por i se lig de 6 maç a al dý ðý 9 pu an la 8. sý ra da bu lu nu yor. Ko nuk e kip, dep las man da oy na dý ðý 3 maç a 1 ga li bi ye ve 2 mað lu bi ye al dý. ürk elekom rena'da saa 19.00'da baþlayacak karþýlaþmayý hakem lker eral yöneecek. B heyecaný Londra'da aacak B Ulusal Baskebol Birliði (B) vrupa daki üçüncü normal sezon maçýnýn, üç kez B þampiyonu olmuþ eroi Pison ile iki kez þampiyon olmuþ ew ork Knicks arasýnda Londra da gerçekleþeceðini duyurdu. B London Live 2013, 17 Ocak 2013 arihinde; 2007 yýlýndan bu yana aralarýnda dör sezon-öncesi maçýn da dâhil olduðu, yedi B maçýna ev sahipliði yapmýþ O2 rena'da gerçekleþirilecek. un sanbul yarýn LZ ''un sanbul'' koþusu 7 kim Pazar günü yapýlacak. ünya üzerindeki 32 ülkede gerçekleþirilen halka açýk ''ike un'' koþularý kapsamýnda yapýlacak 5 kilomerelik yarýþ Baðda Caddesi'nde düzenlenecek. Bu yýl 4'üncüsü düzenlenen ve 1 ylül'de Çek Cumhuriyei baþkeni Prag'da baþlayan ''ike un'' koþularýnýn, 32 ayrý ülkede, oplam 395 bin 500 kiþinin kaýlýmýyla gerçekleþirilmesi planlanýyor. Organizasyon, 15 ralýk'a Brezilya'nýn io de Janeiro ve Þili'nin Saniago þehirlerinde yapýlacak. Bilgili resmen aday JUO Federasyonu Genel Kurulu'na sayýlý günler kala Faruk Bilgili aday oldu. 13. kim'de yapýlacak olan Judo Federasyonu Olaðan Genel Kurulu için halen bu görevi sürdüren baþkan Faih Uysal a rakip çýký. Judo Federasyonu nun bir önceki dönem as baþkanlýðýný yapan Faruk Bilgili baþkan adaylýðý için resmi baþvurusunu yapý. Federasyon binasýna gidip baþvurusunu yapan Bilgili, beraberinde 23. dönem kahramanmaraþ mille vekili ehme li Bulu, iþ adamý rcan Karaboða, sanayici ýlmaz Özbek, vuka Özgür aalp de hazýr bulundu. V' BUGÜ 16:00 sanbul BÞB - Gençlerbirliði Lig V 19:00 Galaasaray - skiþehirspor Lig V 19:00 S.B. lazýðspor - khisar Bld.Spor Lig V 2 23:00 eal Beis - eal Sociedad V Spor emir, Haliç Bo arýþý'nda kürek çekecek ns BUL Ha liç'e a ri hi ya rý ma da, ür ki ye'nin en ge niþ ka ý lým lý spor or ga ni zas yon la rýn dan bi ri ne da ha ev sa hip li ði ya pý yor. Ö zel þir ke ler den ka mu ku rum la rý na, e ði im ku rum la rýn dan sos yal grup la ra ka dar bir çok a ký mýn yer a la ca ðý ra gon Bo a rýþ la rý kap sa mýn da a çýk ya rýþ ve li se ler a ra sý ya rýþ dü zen le ne cek. Fa ih e de ni zin ve spo run ha ya ý mýz da da ha çok yer al ma sý ný sað la ma yý a maç la yan ra gon Bo a rýþ la rý ný ge le nek sel ha le ge ir mek is e yen ve s an bul Bo ða zý ný yü ze rek kar þý ya ge çen ilk be le di ye baþ ka ný o lan us a fa e mir, ký a la ra ra sý ü zü cü un va ný na sa hip ilk be le di ye baþ ka ný un va ný ný da a þý yor. e mir, bu se fer de ra gon Bo a rýþ la rýn da kü rek çi o la rak kar þý mý za çý ka cak.

15

16 VUS L S K BÞ B K I: Kara fil mi des ek le mi yo rum VUS L I es ki baþ ba kan la rýn dan, ik i dar da ki þ çi Par i si nin ö nem li is mi Ke vin udd, Hz. u ham med e (asm) ha ka re i çe ren fil me ep ki gös er di. vus ral ya da ki çok kül ür lü lü ðün op lum i çin ö ne mi hak kýn da, el bo ur ne un Bro ad me a dows sem in de dü zen le nen bir kon fe ran sa a na ko nuþ ma cý o la rak ka ý lan udd, söz ko nu su fil mi iz le me di ði ni ve iz le mek is e me di ði ni be lir e rek, Bü yük bir i nan cý gü cen di re cek bir ça lýþ ma nýn ya pýl ma sý na i nan mý yo rum, bir i nan cý in ci e cek hiçbir fil mi des ek le mi yo rum de di. e mok ra si ler de zor o la nýn hak lar ve so rum lu luk lar a ra sýn da den ge kur mak ol du ðu nun al ý ný çi zen udd, Bi ri le ri ni bi le rek a lýn dý ra cak iþ le rin ya pýl ma sý na an lam ve re mi yo rum, bu yüz den fil mi des ek le mi yo rum de di. el bo ur ne / a a Ü VÂ O LU UZ: ÞU S K BL KI LÂ BI Ç ÜK SK GÜ S Â S LÂI S Â SI O L CK I 6 K 2012 CUS Ç LL ÜI ÐÞK ÜLKL 50 KI ULUSL SI SVL OPLU KUULUÞU, K, K ÜSLÜL Ç B GL. ý sýr lý lar hac yo lun da I SI ilk hac ka fi le si Ka hi re U lus lar a ra sý Ha va a la ný ndan yo la çýk ý. ý sýr ýn res mî ha ber a jan sý - nýn ha be ri ne gö re, ý sýr u rizm O da sý ö ne im Ku ru lu Baþ kan ar dým cý sý a sýr Ha san ür ki, bu yýl ý sýr lý ha cý a day la rý nýn sa yý sý nýn 80 bin ol du ðu nu a çýk la dý. ý sýr dan yo la çý kan ha cý a day la rý ný Si vil Ha va cý lýk Ba ka ný Se mir m ba bi u ður la dý. m ba bi, en yaþ lý 2 ha cý a da yý na üc re siz u çak bi le i he di ye e i. Ka hi re /a a L K 3 ðus os a ri hin de a lez ya nýn baþ þeh ri Ku a la Lum pur da ger çek leþ i ri len yan mar da ki üs lü man lar ko nu lu op lan ý nýn i kin ci si Ka ar ýn baþ þeh ri o ha da ya pýl dý. s lâm þ bir li ði eþ ki lâ ý ( ) ve Ka ar Ha yýr Ku ru mu (Qa ar Cha riy) a ra fýn dan or ga ni ze e di len op lan ý ya, Bir leþ miþ il le ler den em sil ci ler ve Sý nýr a ný ma yan ok or lar ör gü ün den ye ki li ler le 43 u lus lar a ra sý si vil op lum ku ru lu þu ka ýl dý. ür ki ye den baþ a Ký zý lay ol mak ü ze re, HH n sa nî ar dým Vak fý, e niz Fe ne ri ve Can su yu gi bi yar dým ku ru luþ la rý da op lan ý da yer al dý. ra kan da ya þa nan kri ze in sa nî yar dým nok a sýn da çö züm su na bil mek i çin a ý la bi le cek a dým la rýn ma sa ya ya ý rýl dý ðý op lan ý da, si vil op lum ku ru luþ la rý, kriz böl ge si ne yar dým u laþ ýr ma da kar þý laþ ýk la rý so run la rý pay la þa rak ya pý la bi le cek ler nok a sýn da bir bir le riy le gö rüþ a lýþ ve ri þin de bu lun du. Gö rüþ me ler den çý kan so nuç la rýn de ðer len di ril di ði ka pa nýþ o u ru mun da, si vil op lum ku ru luþ la rý nýn ça lýþ ma la rý nýn þem si ye si al ýn da yü rü ül me si, bu ku ru luþ la rýn em sil ci le rin den o lu þa cak bir ko mis yo nun böl ge ye gi de rek yü rü ü le cek ça lýþ ma lar la il gi li a raþ ýr ma yap ma sý ve yar dým la rýn e kin þe kil de ko or di ne e dil me si i çin nin yan mar da bir o fis aç ma sý gi bi ka rar lar a çýk lan dý. 25 L O O L LIK I H HÜ Ü op lan ý ya iþ i rak e den u lus lar a ra sý si vil op lum ku ru luþ la rý ay rý ca ye, a cil du rum lar da kul la nýl mak ü ze re op lam 25 mil yon do lar lýk yar dým a ah hü e i. 25 mil yon do lar lýk bü çe nin 10 mil yon do lar lýk kýs mý HH n sa nî ar dým Vak fý a ra fýn dan üs le nil di. e niz Fe ne ri ye im yur du kur mak, Can su yu i se gý da ve sað lýk a lan la rýn da pro je ler yü rü mek i çin a ah hü e bu lun du. Çe þi li o u rum lar ha lin de gün bo yu sü ren op lan ý da, ür ki ye nin ra kan a yap mýþ ol du ðu yar dým fa a li ye le ri ne ö zel o la rak dik ka çe ki lir ken, baþ a ürk Ký zý la yý ol mak ü ze re in sa nî yar dým ku ru luþ la rý nýn gös er di ði ça ba bü yük ak dir le kar þý lan dý. o ha / a a Proesocular, oraokullardaki yasaðýn kaldýrýlmasýný isedi. zer bay can da ba þör ü sü ya sa ðý pro es o e dil di n Z B C o kul lar da ki ba þör ü sü ya sa ðý nýn kal dý rýl ma sý ný is e yen bir grup, pro es o gös e ri si dü zen le di. zer bay can il lî ði im Ba kan lý ðý çev re sin de op la nan grup, or a o kul lar da uy gu la nan ba þör ü sü ya sa ðý ný pro es o e i. Ba þör ü sü ne Öz gür lük ve Za fer s lâm ýn pan kar la rý i le il lî ði im Ba kan lý ðý na yü rü mek is e yen grup po lis ba ri ka ý na a kýl dý. Po li sin u ya rý sý ný dik ka e al ma yan gös e ri ci ler bir sü re po lis le ar ýþ ý. Po lis gös e ri ci ler den ba zý la rý ný gö zal ý na a lýr ken, o lay ye ri ne çe vik kuv ve e kip le ri ve O la ða nüs ü Hal ler Ba kan lý ðý na bað lý as ker ler sevk e dil di. Ba kü / a a Bir leh çe da ha yok ol du n S KOÇ I kü çük bir ba lýk çý ka sa ba sýn da ya þa yan ve Cro mary leh çe si ko nu þan son ki þi öl dü. ka de mis yen ler, ge çen haf a 92 ya þýn da ölen Bobby Hogg un, din burgh un 280 ki lo me re ku ze yin de Cro mary ka sa ba sýn da bir za man lar çok yay gýn o lan leh çe yi a ký cý bi çim de ko nu þan son ki þi ol du ðu nu söy le di. ber de en Ü ni ver si e si nden dil bi lim ci o ber il lar, Hogg un ö lü mü ü ze ri ne, Bu çok ü zü cü. abiaa çe þi li lik ar ý ðýn da na sýl da ha sað lýk lý o lu yor sak, dil i çin de ay ný sý ge çer li yo ru mu nu yap ý. e niz ci lik le il gi li zen gin ke li me ha zi ne si ne sa hip o lan Cro mary leh çe si, þu an da 700 ki þi nin ya þa dý ðý Cro mary ka sa ba sýn da ko nu þu lu yor du. Bir leþ miþ il le ler ði im, Bi lim ve Kül ür Ör gü ü ne (U S CO) gö re, dün ya da 6 bi nin ü ze rin de di lin ya rý sý nýn bu yüz yý lýn so nu na ka dar yok ol ma sý bek le ni yor. Lon dra / a a a cik di li ne ko ru ma n CKS ev le Baþ ka ný ma ma li ah man, ül ke de ki bü ün þir ke, a be lâ ve ma ða za la rýn i sim le ri nin a cik çe ol ma sý ný is e di. a cik i li Gü nü do layý sýy la dü zen le nen fa a li ye e ka ý lan ah man, ül ke si nin a na di li o lan a cik çe nin bü yük bir de ðer ol du ðu nu be lir e rek, o nu ge liþ ir me yi borç bil dik le ri ni vur gu la dý. ah man, Ba sýn, rad yo ve e le viz yon ça lý þan la rý, öð re men ler ve e ði men ler di lin doð ru ve gü zel kul la nýl ma sý ko nu sun da da ha has sas ol sun lar de di. ev le Baþ ka ný ah man, ül ke sin de ku rum, ku ru luþ, þir ke ve ma ða za la ra ya ban cý i sim ve ril me si ni ya sak la ya rak, cad de ler ve di ðer ka mu a lan la rýn da ya ban cý dil de rek lâm la rýn da a sýl ma ma sý ný is e di. þ ka ba / ci han

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Y Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 2 V LI, POGI CLI YYILYC ÞLIUF BÜZZ PL BUGÜ YPILIYO n Ha be ri say fa 6 da "YÜZYILI BY CHI" H- ÞF HILI Z Y, ÇO YÞ u me ri kan Be yin Cer rah la rý Bir li ðince Yüz yý lýn

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Baþka din mensuplarýyla dosluk K Â Z I G Ü Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S SYF 12 D lkolsüz bira eikeiyle kandýrýyorlar u l man ya nýn ön de ge len ü ke i ci yi ko ru ma ku ru luþ la rýn dan Fo od wach pi ya sa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR OZ Her köülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve oplumu nasýl ahrip eiðini bru Olur sordu, uzmanlar cevapladý. PZTS S PSOOG V UI ÇOCUÐUUZ OU IÞTI I? OUI ÇISII ÜZ 1 HFT GÇT V ÇOCUÐUUZ H OU UU SÐIOS

Detaylı

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI l il bayram namazý vakileri Diyane þleri Baþkanlýðý urban Bayramý namazý saalerini açýkladý. Namaz, yarýn sabah nkara da 7.04, sanbul da 7.23, zmir de 7.24 de kýlýnacak. uh B 3 Gazeemizde bayramlaþma Her

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR 64 I O CU ZI n16 da B 500 Þ BD DBC Fransa nýn en büyük camisi ibadee açýldý nhb F 16 D IP BDÜZZ VD HZI n9 da vlilikler arý, boþanmalar azaldý efre filminin yapýmcýsý uuklandý eni öðremen aamasý olmayacak

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. i rac: Za man ve me kân üs ü bir o lay /nsü KÖS SF 5 i rac, ikinci bir Kadir Gecesi hükmündedir /ns SF 2 D i rac Gecesi/ n SIK SF 2 D uhun huzuru, kalbin süruru olan manevî yükselme sembolü: i rac /nj

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hacý adaylarýna kesinisiz saðlýk hizmei Diyane þleri Baþkanlýðýnýn mukaddes opraklarda 7 gün 24 saa ücresiz olarak sunduðu saðlýk hizmeleri, hacý adaylarýnýn yüzünü güldürüyor. n HB F 16 D obel Barýþ Ödülü,

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

Hükümeti eleþtirdi vaatlerde bulundu

Hükümeti eleþtirdi vaatlerde bulundu SiyahMaviKýrmýzýSarý OSMANLI DAN KALAN TAPULAR BÝLE YOK EDÝLDÝ YAKILAN BOSNA NIN DEÐÝL, DÜNYANIN KÜLTÜREL MÝRASIYDI Ha be ri say fa 10 da MÝNARELERÝ 50 ÞER METRE YÜKSEKLÝÐÝNDE HOLLANDA NIN EN BÜYÜK CAMÝÝ

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Suriye deki iç savaþ ihracatýmýzý vurdu

Suriye deki iç savaþ ihracatýmýzý vurdu DZD Y Ye ni ba lýk av se zo nu a çý lýr ken, Zon gul dak a ba lýk çý lar, gýr gýr av de rin li ði nin 18 me re den 24 me re ye çý kar ýl ma sý ný pro es o e mek a ma cýy la de ni ze a çýl - ma dý. Zon

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

Özgürlükler, demokratik devletin temelidir

Özgürlükler, demokratik devletin temelidir DY D GÜ O F DLD asýrganýn vurduðu adada imam yardým çaðrýsý yapý HLÂIZLIÐ ÞI ÇI GÖVZ HB YF 3 new York þehrinin beþ ilçesinden birisi olan yaklaþýk 500 bin nüfuslu aen Island ýn andy süper kasýrgasýndan

Detaylı

ÝÞÇÝ TAKSÝM SINAVINDA

ÝÞÇÝ TAKSÝM SINAVINDA SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝGARADA RESÝMLÝ UYARI GÜNLERÝ BAÞLIYOR Ha be ri say fa 16 da TÜRKÝYE DE DÝYABET RÝSKÝ ARTIYOR Ha be ri say fa 15 e KÜTÜPHANEYE GÝDENLERÝN SAYISI DÜÞTÜ TEKNOLOJÝ, KÝTABA OLAN ÝLGÝYÝ

Detaylı