SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES"

Transkript

1 Sözleme Sıra No: SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca Aracı Kurum olarak anılacaktır) ile dier taraftan;... (bundan böyle kısaca Müteri olarak anılacaktır) aaıda belirtilen artlarda tam bir anlamaya varmı ve karılıklı olarak, açıa satı ilemleri hakkında ibu çerçeve sözlemesini imzalamılardır. 1- TARAFLAR A.. Adres : Vergi Kimlik No :. Telefon :. Faks :. E-posta :. Müterinin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları, mali durum ve ayrıntılı kimlik bilgilerinin yer aldıı form sözleme ekinde olup, bu bilgilerin deimesi halinde Müteri tarafından güncellenecektir, aksi taktirde Aracı Kurum yaptıı ilemlerde formda yer alan bilgileri esas alır. B. DELTA MENKUL DEERLER A.. Tevikiye Caddesi, kbal Merkezi No:103 Kat: 6 Tevikiye / STANBUL Aracı Kurum yöneticileri ve merkez dıı örgütleri dahil tüm çalıanları müterilerden hisse senedi alım satım emri verme, ordino ve dier belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman ilemleri yapma gibi geni yetkiler içeren vekaletname alarak müteri adına ilem yapamazlar. 2-SÖZLEMENN KONUSU Bu sözleme; Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna istinaden Sermaye Piyasası Kurulu nun çıkardıı ve çıkaracaı tebliler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde; Müteri nin sahip olmadıı menkul kıymetleri Aracı Kurum dan ve/veya Aracı Kurum aracılııyla Aracı Kurum Müterilerinden ödünç almak suretiyle satması ve kararlatırılan zamanda iadesi eklinde Aracı Kurum nezdinde yaptıracaı açıa satı ilemlerine ilikin koulları düzenlemektedir. Bu sözlemenin taraflarca karılıklı imza edilmesi, Aracı Kurum un Müteri nin her açıa satı ilem talebini yerine getirmesi zorunluluu getirmemektedir. Aracı Kurum un her defasında durumu deerlendirmeye ve Müteri nin talebini yerine getirip getirmeme hususunda karar vermeye yetkili olduu hususunda taraflar kesin surette mutabık olmulardır. Aracı Kurum, ödünç ve açıa satı ilemi konusu olacak menkul kıymetler ile bunların adedini (lotu) tek yanlı saptamayada yetkilidir. Bu sözleme gereince Müteri ye Aracı Kurum tarafından belirlenecek olan bir limit tahsis edilecek olup, Müteri ye bu limit bilahare bildirilecektir. Aracı Kurum, açıa satı limitini 1

2 her zaman ve tek yanlı arttırmaya, eksiltmeye ve dondurmaya yetkili olup, limit arttırım ve indirimleri ilgili dönemlerde hesap ekstreleri ile Müteri ye bildirilecektir. a) MENKUL KIYMETLER TBARYLE SÖZLEMENN KONUSU Açıa satı ilemlerine konu olacak menkul kıymetler; ilem tarihi itibariyle stanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından Kredili Menkul Kıymet lemleri ve Açıa Satı ilemlerine Konu Olan Menkul Kıymetler Listesi ne alınmı menkul kıymetlerden, Aracı Kurum tarafından uygun görülecek ve liste halinde belirlenecek menkul kıymetler olacaktır. Aracı Kurum ca hazırlanacak söz konusu listeyi Müteri, her zaman için Aracı Kurum dan örenebileceinden Aracı Kurum tarafından bu liste ve listede yapılabilecek deiiklikler Müteri ye ayrıca bildirilmeyecektir. b) LEMN YAPILACAI BORSALAR TBARYLE SÖZLEMENN KONUSU Açıa satı ilemlerinin yapılacaı borsalar; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının ilem görecei borsalar ve Sermaye Piyasası Kurulu nca açıa satı ilemlerine izin verilmi olan tekilatlanmı dier piyasalar olacaktır. 3-LEM PROSEDÜRÜ lem çerçeve sözleme artlarında ödünç/açıa satı emri verecek Müteri adına Aracı Kurum nezdinde bir Kredi Hesabı bir de Teminat Hesabı açılacaktır. Söz konusu iki hesap, birden fazla Müteri adına açılmı ise; Müterek hesap sahipleri, hesaplarla ilgili her türlü ilemi dier hesap sahiplerinin muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın münferiden yapabilecektir. Kredi Hesabı; Müteri nin Açıa Satı Emri verdiinde bu ileme konu kıymetlerin kaydi olarak kayıtlarının yapıldıı ve takip edildii, ödünç konusu kıymetlerin ödünç veren Müteri ye iadesi gerektiinde, ödünç konusu menkul kıymetlerin elde edilebilmesi için Müteri iade günü yeterli nakit tutarı tamamen bu hesabında hazır etmedii takdirde ve/veya Müteri nin öz kaynak olarak yatırdıı rehinli teminatlarının paraya çevrilmesi ile elde edilen tutarlar yetersiz kaldıında, borçlandırılarak satın alma ileminde kullanılacak borçlu cari hesabı ifade edecektir. Bu nedenle, bu hesap hem kaydi hem de borçlu cari hesap gibi çalıır. Keza, bu kredi hesabı sadece Aracı Kurum un Müteri adına resen yapacaı ilemlerle ve cari hesap eklinde çalıacaktır. Teminat Hesabı; Açıa Satı Emri verecek Müteri nin, bu sözleme gereince her defasında Aracı Kurum a teslim etmek ya da dier aracı Aracı Kurumlara verecei talimatlarla Aracı Kurum a aktarılmasını salayacaı mülkiyetine ihtilafsız ve takyidatsız sahip olduu menkul kıymetler (öz varlıklar) ile Müteri nin bu sözleme artlarında verecei Açıa Satı Emri gereince satıı yapılan kıymetlerin satı bedeli olan nakdin ya da bu nakit ile Aracı Kurum ca satın alınacak yatırım fonu katılım belgelerinin ya da yapılacak repoların, kaydedildii hesabı ifade etmektedir. Bu hesaba yukarıda açıklanan ekilde alınacak kıymetler bakaca bir ilem veya merasime gerek olmaksızın Aracı Kurum lehine rehin olarak tevdi edilmi sayılacaktır. a) Müteri, açıa satı ilemi yapmak istediinde Aracı Kurum a hitaben yazılı olarak Açıa Satı Emri verecektir. Müteri; Açıa Satı Emrinde mutlaka ödünç aldıı kıymetleri ne kadar süre için ödünç aldıını (bir baka deyile ödünç alınan Müterinin portföyüne iade 2

3 gününün ve açıa satı ileminden elde edilecek tutarın ne ekilde deerlendirilmesini talep ettiini de) Aracı Kurum a bildirecektir. Müteri nin emrinde bütün bu yönlerde açıklık olmaması halinde Aracı Kurum emri yerine getirmeyecektir. Açıa satı ileminden elde edilecek tutar Müteri tarafından ancak Aracı Kurum tarafından uygun görülecek ve Müteri tarafından seçilerek Açıa Satı Emrinde belirtilecek olan ilem seçenekleri ile deerlendirilecek (repo, yatırım fonu katılım belgeleri v.s) ve bu kıymetlerde bakaca bir ileme gerek olmadan rehinli olarak dorudan Teminat Hesabı na resen alınacaktır. Müteri bu hususu peinen kabul eder. Açıa satı ileminden elde edilecek tutar ne suretle deerlendirilirse deerlendirilsin gerek bu tutar, gerekse ileride Aracı Kurum un kabulü ile dönüebilecei dier kıymetler ya da anılan tutarla yapılabilecek ilem sonucu elde edilebilecek her türlü hak veya kıymetler üzerinde Aracı Kurum un rehin hakkı olduunu, söz konusu tutar ya da dönüebilecei kıymet ya da sair hak ve alacakların ve bunların kaydedildii Teminat Hesabının Aracı Kurum a rehinli olacaını Müteri peinen kabul ve beyan eder. Açıa Satı Emrinin, Müteri tarafından, Aracı Kurum a faksla iletilmesi halinde Müteri, yazılı talimat aslını yine Aracı Kurum a teslim edecektir. u kadar ki, Müteri talimatını faks ile geçtii halde talimatın (Açıa Sat Emri) aslını Aracı Kurum a teslim etmemesine karın Aracı Kurum;Müteri emrini yerine getirmi ise, bu faks talimatındaki Müteri imzası açıkça Müteri nin bu Sözlemedeki imzasına aykırı olmadıı taktirde kesin talimat olarak kabul edilecek ve faks çıktıları HUMK 287. maddesi gerei taraflar arasındaki ihtilaflarda münhasır delil olacaktır. Faks ile ilem yapmak istemeyen Müteri bunu ayrıca yazılı olarak Aracı Kurum a bildirecektir. b) Müteri, her Açıa Satı Emrinde belirtecei ilem konusu menkul kıymetlerin Açıa Satı Emri verdii günkü cari piyasa deerinin, en az %100 (yüzde yüz) ü tutarında (Aracı Kurum ilerde bu tutarı tek yanlı olarak ve %50 sinin altında olmamak kaydıyla azaltabilecek ya da dilediince arttırabilecektir) nakit (TL/döviz) ya da Aracı Kurum tarafından kabul edilecek dier menkul kıymet cinsinden güvenceyi (ki bu rehinli kıymetlere bundan böyle özkaynak denilecektir) pein olarak Aracı Kurum nezdindeki Teminat Hesabı nda (portföyünde) bulundurmak zorundadır. Bu ekilde bulundurulması gereken özkaynak, Aracı Kurum nezdinde, Açıa Satı Emrini vermeden önce Müteri tarafından teminat hesabında (portföyünde) bulundurulmak zorundadır. Aksi taktirde, Aracı Kurum tarafından açıa satı ilemi yapılmayacaktır. c) Müteri tarafından Aracı Kurum dan veya bir baka aracı kurulutan kredili olarak alınan menkul kıymetler, açıa satı ilemlerinde özkaynak olarak kullanılamayacaktır. d) Açıa Satı Emirlerinin geçerlilik süresi, ilgili emrin Aracı Kurum a verildii gün içindeki seans ya da seanslar için geçerli olacaktır. Müteri gerçeklemeyen emirlerini takip edip dilerse yeni emirler vermek zorundadır. e) Açıa satı ilemi, yukarıda belirtilen koulların Müteri tarafından yerine getirilmesi ve salanması artıyla; satıa konu olacak menkul kıymetin en son gerçekleen ilem fiyatından daha yüksek fiyattan yapılır. En son gerçekleen fiyatın, bir önceki fiyattan daha yüksek olduu taktirde açıa satı ilemi, en son gerçekleen fiyat üzerinden yapılabilecektir..m.k.b da seans açılıındaki en son gerçekleen fiyat, bir önceki seansın kapanı fiyatıdır. f) Aracı Kurum, Müteri den alacaı bir Açıa Satı Emrini.M.K.B na (ya da ileride SPK nın müsaade edecei borsalara) iletirken emrin, Açıa Satı Emri olduunu açıkça belirtecektir. Aracı Kurum, SPK nın müsaade etmedii piyasalarda ilem yapmayacaktır. 3

4 g) Aracı Kurum; ibu sözleme gereince yapılacak olan açıa satı ilemlerinde menkul kıymetlerini ödünç verenin haklarını koruma amacına yönelik olarak ve piyasa koullarındaki olumsuz deimeler nedeniyle diledii her zaman, hangi koulda kendisine verilmi olursa olsun açıa satıa konu menkul kıymetleri Müteri ye faks ya da telgrafla yapacaı yazılı ihbar ile geri isteme hakkını haizdir. Müteri bu ihbarın kendisine tebli edildii ya da ibu sözleme 16.maddesi gerei tebli edilmi sayıldıı tarihten sonraki ilk MKB seansı içinde açıa satıa konu menkul kıymetleri Aracı Kurum a iade etmek zorundadır. Belirtilen süre içerisinde iade etmedii taktirde teminat konusunu düzenleyen 9. madde hükmü uygulanacaktır. 4-GERÇEKLEEN EMRLERN TASFYE ESASLARI Müteri, Aracı Kurum dan ya da Aracı Kurum aracılııyla Aracı Kurum müterilerinden ödünç aldıı açıa satı ilemine konu menkul kıymetleri en geç Açıa Satı Emrinde belirttii iade (vade) günü sonuna kadar (MKB igünü), Aracı Kurum aracılıı ile satın almak ya da mislen Aracı Kurum a iade etmek suretiyle Aracı Kurum nezdinde açıa satı ilemi nedeniyle oluan borcunu kapattıı taktirde gerçekleen emirler tasfiye edilmi olacaktır. Müteri satı emrinde açıkça belirttii vade sonuna kadar açıa satıa konu kıymetleri satın alıp Aracı Kurum a iade etmez ise, Aracı Kurum un önce rehinli kıymetleri resen paraya çevirip yetmedii taktirde Müteri nin Kredi Hesabı nı resen borçlandırarak oluacak tutarla ödünç/açıa satı ilemine konu menkul kıymetleri satın alıp, ödünç verenin hesabına resen koymaya yetkili olduu hususunda taraflar kesin olarak mutabakata varmılardır. 5-ARACI KURUM UN MÜTER YE BLG VERME ESASLARI Müteri; ibu sözleme gereince adına açılacak Kredi hesabındaki tüm hareketleri bizzat kendisi her gün izleyip kontrol edecektir. Buna ramen Aracı Kurum; Müteri ye Kredi ve Teminat hesaplarıyla ilgili olarak her ayın sonunda, taahüütlü posta yoluyla ekstre (hesap özeti) gönderecektir. Hesap özetinde Müteri ye açıa satı ilemleri için tahsis edilen açıa satı limiti de belirtilecektir.müteri her ayın sonunu takip eden 15 gün içinde ekstreyi almadıını yazılı olarak Aracı Kurum a bildirmedii taktirde ekstreyi almı ve içeriini (tüm ilemleri) aynen kabul etmi sayılacaktır. Müteri; Aracı Kurum un ekstreler için belirleyecei ücret alabileceini, kendisine bir önceki ekstrede bilgi notu olarak bildirmek artıyla ekstre ücretlerinin Aracı Kurum ca resen artırılıp eksiltebilecei gibi kredi hesabına resen borç kaydedilmesini veya derhal tediyesini kabul ve beyan eder. 6-ARACI KURUM A ÖDENECEK MASRAF VE KOMSYONUN TESPT VE ÖDENME ESASLARI Müteri; Aracı Kurum tarafından Müteri adına alım ve satımı yapılacak menkul kıymetlerin (teminata veya açıa satıa konu kıymetler için) gerçekleen alı ve satı bedelleri üzerinden (asgari...-ytl den az olmamak kaydıyla) hesaplanacak %... oranındaki kurtaj bedeli ile buna balı olarak gider vergisi, vesair yasal ferilerini, gerçekleen ilem gününde Aracı Kurum a tamamen nakden ve defaten ödeyeceini, aksi takdirde takip eden talimatlarındaki ilemlerin yapılmayacaını, peinen kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum bu ücretleri ve fer ilerini resen kredi hesabına borç yazabilecei gibi ayrıca talep ve dava edebilir. 4

5 7-ÖDÜNÇ ALINAN MENKUL KIYMETLER ÇN ÖDENECEK KOMSYON VE MASRAF Bu sözleme çerçevesinde gerçekletirilecek olan açıa satı ilemlerine konu olacak menkul kıymetler için uygulanacak olan ve Müteri nin ödeyecei komisyon oranı, açıa satı ilemine konu olan menkul kıymetlerin,.m.k.b de satıından (dahil), iadeten satı alıına (dahil) dein açıa satı ilemine konu olduu fiyat üzerinden her gün için %... olarak kararlatırılmıtır. Müteri, bu komisyon ile birlikte Aracı Kurum tarafından mevzuatın cevaz vermesi halinde ve mevzuat sınırları içerisinde ihdas edilebilecek dier ücret ve komisyonları ve kaynak kullanımı destekleme fonu gibi yasal düzenlemelere göre talep edilebilecek her türlü ücret, masraf, komisyon vs. giderleri Aracı Kurum a ödemekle yükümlü olduunu, Aracı Kurum un kendisine ayrıca ihbarda bulunmaksızın bunları Müteri nin hesabına borç kaydedebileceini peinen kabul ve beyan eder.müteri, hesabına borç kaydedilecek bu tutarların, tahakkuk ettirildikleri tarihte kendisine ayrıca ihbara gerek olmaksızın kendiliinden muaccel olacaını ve bunları Aracı Kurum a derhal ve nakden ödemekle yükümlü olduunu, ödeyemedii taktirde temerrüt halinin gerçekleeceini, Aracı Kurum un muaccel olacak komisyon, gider vergisi vesair alacakların tahsil için kendisini ayrıca takip ve dava edilebilecei gibi dilerse borcun cari hesabına da yazılabileceini kabul ve beyan eder. 8-AÇIA SATIA KONU OLAN MENKUL KIYMETLERDEN DOAN HAKLARA LKN ESASLAR Açıa satı yapılan menkul kıymetlerden ödünç alınan dönemlerde tahakkuk eden kar payı ve ruçhan hakları ödünç verene ait olduundan kar payı ve ödemeler en geç menkul kıymetlerin Aracı Kurum a iadesi sırasında ödünç verene ödenmek üzere Aracı Kurum a ödenecektir. Aksi taktirde ödünç veren, ödünç alanı takip ve dava edebilecei gibi dilerse Aracı Kurum da takip ve dava edebilir ya da varsa tutarı rehinli kıymetlerden karılayabilir. 9-TEMNATLARA LKN ESASLAR bu sözleme çerçevesinde yapılacak olan açıa satı ilemlerinin teminatı olmak üzere Aracı Kurum nezdinde Müteri adına açılacak ve açıa satı ilemleriyle satın almak veya sözleme hükümleri çerçevesinde Müteri tarafından Aracı Kurum a öz varlık olarak tevdi edilecek menkul kıymetlerin kayıt ve muhafaza edilecei Teminat (Portföy) hesabının ve bu hesaba alınacak menkul kıymetlerin (MKB den veya dier aracı Aracı Kurumlardan satın alındıkları andan itibaren geçerli olmak üzere) bakaca bir ileme gerek olmaksızın, hükmen teslim esasları içerisinde, Aracı Kurum a rehinli olacaını Müteri peinen kabul ve beyan eder. Rehinli teminat (portföy) hesabındaki menkul kıymetlerin tutarı, açıa satı yapılan menkul kıymetlerin cari piyasa deerinin %60 ının altına dütüü taktirde Aracı Kurum; Müteri ye aynı gün en seri iletiim aracı ile dilerse iadeli-taahhütlü mektupla ya da telgrafla bildirimde bulunacak ve rehnedilen tutar ile menkul kıymetlerin cari piyasa deeri arasındaki farkın derhal ve en geç ihbarı takip eden 2 (iki) i günü içinde kapatılmasını isteyecektir. Müteri, bu bildirimi aldıında derhal ve en geç bildirim tarihinden itibaren 2 (iki) i günü içinde Aracı Kurum a ödeme yapmak ya da Aracı Kurum un kabul edebilecei menkul kıymetlerin teslimi suretiyle söz konusu farkı kapatacaktır. Müteri; bu süre zarfında yukarıda yükümlülüünü yerine getirmeyerek temerrüde dütüü taktirde, Aracı Kurum, Müteri nin Teminat hesabında bulunan rehinli öz kaynaı ve rehinli satın alınan menkul kıymetleri satmak suretiyle, açıa satı yapılmı menkul kıymetleri Borsalardan ya da piyasadan satın alarak açık pozisyonu kapatacak ve kredi hesabında oluabilecek farkı da Müteri den ayrıca talep ve tahsil hakkına sahip olacaktır. 5

6 Müteri, Aracı Kurum nezdinde domu ve doacak her türlü hak ve alacaklarının ve her türlü menkul kıymetlerin nakdin ve hakların Aracı Kurum a her ne sebeple olursa olsun doacak tüm borçlarının teminatı olarak rehinli olduunu kabul ve beyan eder. 10-SÖZLEMENN SÜRES VE SONA ERME ESASLARI bu sözleme akdedildii tarihten itibaren yürürlülüe girmi olup; süresiz olarak akdedilmitir. Taraflardan herbiri, olaan nedenlerle, 7 (yedi) gün önceden dier tarafa iadeli taahhütlü mektup/noterden/telgrafla ihbar göndermek suretiyle ibu sözlemeyi feshedebilir. Haklı bir sebebin varlıı halinde ibu sözleme, Aracı Kurum tarafından Müteriye iadeli taahütlü mektupla/noterden/telgrafla ihbar göndermek suretiyle tek taraflı feshedilebilir. Ancak henüz tasfiye edilmemi açıa satı ilemleri açısından i bu sözlemenin anılan emirlerin tasviyesine kadar geçerliliini sürdüreceini taraflar kabul ve taahhüt ederler. Sözleme fesih edilmi olsa bile yürürlükte kaldıı sürece hükümlerini dourmaya devam edecektir. Aracı Kurum, bu sözleme koullarında kapatılmayan bakiyeyi her zaman iadeli taahhütlü mektup, telgraf yada noter ihtarı göndermek sureti ile derhal talep etmek ve bu süre içinde borç bakiye sözleme koullarında ferileriyle Müteri tarafından yatırılmadıı takdirde, ayrıca bir ileme gerek kalmadan Müteri kendiliinden mütemerrit duruma düecektir. 11-TEMERRÜT FAZ Müteri i bu çerçeve sözlemesine konu ilemler nedeni ile Aracı Kurum a karı doacak borçlarından herhangi birini ödemeyerek temerrüde dütüü taktirde temerrüt tarihinden itibaren Aracı Kurum a DELTA MENKUL DEERLER A.. nin mevzuat gereince tespit ve ilan ettii temerrüt faizinin yürütülmesine ve temerrüt faizini gider vergisi ile birlikte ödeyeceini kabul ve taahhüt eder. 12-DELL SÖZLEMES bu sözlemeden doacak uyumazlıklarda, Aracı Kurum tarafından usulüne uygun tutulan kayıt ve belgeler, Müteri tarafından Aracı Kurum a gönderilen ya da teslim edilen form asılları, PTT kayıtları ve Aracı Kurum faks çıktıları, Aracı Kurum un yasal defterleri, Müteri mutabakatı ilkesi tahtında münhasır delil tekil edecektir. 13-UYGULANACAK HÜKÜMLER Taraflar arasında yapılacak tüm ilemlerde ve uygulamadan doabilecek uyumazlıklarda öncelikle bu sözleme; bu sözlemede hüküm bulunmaması halinde ise, Sermaye Piyasası Kanunu veya bunun yerine geçecek kanunlar ve dier ilgili kanun hükümleri ile bu konuları düzenleyen ve resmi mercilerce çıkarılmı veya çıkarılacak tüzük, yönetmelik, genelge, tebli ve sair yasal düzenlemeler ve Menkul Kıymetler Borsaları ile ülkemiz sermaye piyasasında genel kabul görmü uygulamaların esas olacaını taraflar kabul ve taahhüt ederler. Müteri ve Aracı Kurum 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu veya bu Kanunun yerine geçecek kanunlar ile bu konuyu düzenleyen dier mevzuat hükümlerine, bu yasa ile ilgili olarak çıkarılan her tülü tüzük, yönetmelik, genelge, tebli v.s yasal düzenlemelerin hükümlerine uygun hareket edeceklerini taahhüt ederler. Bu sözlemenin, Sermaye Piyasası Kurulu ve MKB düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 6

7 14-ARACI KURUM UN TEMNAT TALEP ETME, VRMAN, HAPS, TAKAS VE REHN HAKKI Aracı Kurum, diledii her zaman, Müteri nin borç ve/veya taahhütlerine karılık, taınır veya taınmaz mal rehnini, kabul edilebilir kefalet veya menkul kıymet rehnini ya da uygun görecei dier bir teminatı Müteri den talep edebilecei gibi, Müteri de bu talebi derhal yerine getireceini kabul ve beyan eder. Müteri, ibu sözlemeden ve uygulanmasından dolayı, Aracı Kurum a karı domu ve doacak her türlü borçlarına karılık Aracı Kurum nezdinde halen mevcut olan veya ileride mevcut olabilecek vadesi gelmi ve gelecek her türlü hak ve alacakları, hesapları, nakit, senet, menkul kıymet ve dier tüm kıymetli evrak ve her türlü sermaye piyasası araçları üzerinde, doacak borca yetecek miktarına, Aracı Kurum un rehin hakkı olduunu ve ayrıca Aracı Kurum un Müteri ye ihbarda bulunarak virman, takas, mahsup ve M.K864 maddesi hükmü uyarınca hapis hakkını kullanabileceini ve bunların doacak borca yetecek miktarı üzerine bloke koyabileceini ya da Müteri nin anılan kapsamdaki bir borcu nedeniyle bunları paraya çevirerek Aracı Kurum alacaına mahsup edebileceini kabul eder. 15-YETKL MAHKEME, CRA DARELER Taraflar, ibu sözlemenin tatbik ve tefsirinden doan uyumazlıkları öncelikle kendi aralarında sulhen halletmeye gayret edeceklerdir. Sulhen halledilemeyen uyumazlıklarda stanbul (Merkez) Mahkemeleri ve cra Daireleri yetkilidir. 16-TEBLGAT ADRES Taraflar, tüm tebligatları için, aaıda adlarının /ünvanlarının altında yazılı adreslerini kanuni ikametgah olarak kabul ettiklerini beyan ile bu sözlemenin akdinden sonraki adres deiikliklerini dier tarafa iadeli-taahhütlü mektupla bildireceklerini, bildirmekleri takdirde, bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmı sayılacaını kabul ederler. bu 16 Maddeden ibaret sözleme,... tarihinde... nüsha olarak tanzim edilmi ve içerii taraflarca okunup imza altına alınmıtır. MÜTER DELTA MENKUL DEERLER A.. Tarih : Adı Soyadı/ Ünvanı : Adres : Telefon Ev : : Gsm : Faks : E-Posta : mza : 7

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; Tevikiye Caddesi kbal Merkezi No: 103 Kat: 6 Tevikiye / stanbul adresinde mukim DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap Numarası : SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : 1. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (Aşağıda Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRES: Nisbetiye Cd. Akmerkez

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HESAP NO... KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SANKO KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR 1 İstanbul, Mecidiyeköy,Gazeteciler Sitesi, Keskinkalem sok. No: 25 adresinde ticari faaliyet gösteren ACAR YATIRIM MENKUL

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap No : Adı ve Soyadı: Bir tarafta İstanbul da yerleşik ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Aşağıda kısaca ARACI KURUM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği;

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; ONLİNE SÖZLEŞME SETİ İLE BİRLİKTE TARAFIMIZA İLETİLMESİ ZORUNLU BELGELER ; STANDART 1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; 2. Yerleşim Yeri Belgesi; - Muhtarlıktan

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRASINDAN 50.000.000,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Taraflar 1.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum olarak adlandırılacaktır.) Adres:

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı