ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI"

Transkript

1 I Dr. Özgür ÇATIKKAŞ Ayşe Sunay GÜRSU ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde tarihinde savunulmuş yüksek lisans tezinin gözden geçirilmiş şeklidir İstanbul, 2011

2 II Yay n No : 2433 flletme Ekonomi : Baskı May s 2011 İSTANBUL ISBN Cop yright Bu ki ta b n bu ba s s n n Tür ki ye de ki ya y n hak la r BE TA Ba s m Ya y m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya bafl ka her han gi bir fle kil de ço al t la maz, da t la maz. Nor mal öl çü yü aflan ik ti bas lar ya p la maz. Nor mal ve ka nu nî ik ti bas lar da kay nak gös te ril me si zo run lu dur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Baskı - Cilt : Net K rtasiye tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo urtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ STANBUL (Seltifika No: 13723) Tel: ( ) Kapak Tasar m : Müge Günbafl Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III ÖZET Günümüzde şirketlerin maruz kaldığı riskler ve mali durumu hakkında, pay ve menfaat sahiplerinin yönetimden yeterli, doğru ve zamanında bilgi istemeleri ve şirket iç kontrol sitemleri ve iç denetim unsurlarının yeterli güvenilirlikte olup olmadığının tespitine yönelik uygulamalar, güvence veren başka bir unsur olan Denetim Komitesi kavramını ortaya çıkarmıştır. Türkiye de anonim ortaklıkların denetiminden sorumlu denetleme kurulları vardır. Ancak bu kurullar yasal düzenlemelerin bir gereği olarak oluşturulmakta ve denetim anlamında herhangi bir fayda sağlamamaktadır. Kurumsal yönetim anlayışında meydana gelen gelişmelere bağlı olarak Ülkemizde SPK ve BDDK tarafından ilk uygulaması başlatılan Denetim Komitesi fiili olarak denetim yapan bir organ olmamakta, denetim faaliyetleri ile ilgili olarak doğrudan sorumlulukları bulunmamakta ancak, iç ve dış denetim sürecinin uygulama etkinliğini, faaliyetlere olan katma değerini, muhasebe, mali raporlama ve iç kontrol ile ilgili iç sistemlerin işleyişi ve yeterliliğini yönetim kurulu adına gözetmekle yükümlü olan komite olarak tanımlanmaktadır. Çalışmada, şu anki uygulamada halka açık şirketlerin yönetim kurullarında bir Denetim Komitesi oluşturmaları zorunlu olmakla birlikte, halka açık olsun olmasın anonim şirket olarak kurulan tüm aracı kurumların geniş yatırımcı kitlelerine hitap etmeleri ve söz konusu yatırımcılar açısından piyasada güven ve istikrarı sağlamadaki önemli rolleri dikkate alındığında, devamlı bir Denetim Komitesi oluşturmalarının gerekliliği vurgulanmıştır. Yatırımcıların hak ve yararlarını koruyacağı, aracı kurumların kurumsallaşmasına katkı sağlayacağı ve piyasaya olan güveni artıracağı öngörüsü ile tüm aracı kurumların bu organa sahip olması, yönetim kurullarına etkin bir şekilde yeterli bir iç kontrol sistemine sahip olma avantajı sağlayacağı gibi, aracı kurumun sermaye piyasalarındaki kurumsal itibarını arttıracağı ve sermaye piyasasına olan güveni yükselteceği düşünülmüştür.

4 IV ABSTRACT Nowadays, shareholders and beneficiaries requiring of adequate, accurate and timely information from company s management with the applications carried out to detect whether or not the internal supervision and auditing operate reliably has brought forth an assuring concept which is auditing committee. In Turkey, there exist auditing boards in charge of auditing the incorporations. Nevertheless, these boards are constituted statutorily, and provide no utility in terms of auditing. The auditing committee whose application has been commenced first by SPK and BDDK depending upon the developments in the notion of corporate governance is not a board which actually audits and has no direct responsibility with regard to auditing activities. Instead, it is defined as the committee which is responsible in the name of board for overseeing the application efficiency of internal and external auditing process, it s added value to activities, the operation and the adequateness of internal systems concerning accountancy, financial reporting and internal auditing. In this study, the necessity of forming a permanent auditing committee for a brokerage house founded as incorporated company whether publicly traded or not is intensified in considaration of their important role in addressing the masses of investors and providing the confidence and stability in market although it s obligatory for publicly traded corporations to constitude one. With the prevision of protecting the rights and benefits of investors, contributing the institutionalisation of brokerage houses and advancing the confidence to the market, it s considered that having an auditing committee in all companies shall not only enable the boards to take the advantage of having an adequate supervision regulation functioning effectively but also raise the institutional prestige of the companies in capital market and confidence to markets.

5 V ÖNSÖZ Günümüze kadar dünyada yaşanan finansal krizlere bakıldığında kurumsal yönetim olgusuna yeterince önemin verilmediği, buna rağmen kurumsal yönetimi gerçek anlamda hayata geçiren şirketlerin krizlere daha dayanıklı oldukları ve yatırımcılar tarafından da daha çok tercih edildikleri ve rekabet güçlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Kurumsal yönetimin çağımıza getirdiği en önemli yapılanmalardan biri olan denetim komitelerinin şirketlere içsel fayda sağlamasının yanı sıra, kamuoyuna, yatırımcılara, hissedarlara ve tüm menfaat sahiplerine sağlayacağı garantörlük olgusu ile bu çalışmanın yapılması planlanmıştır. Bu çalışma denetim komitelerinin, sermaye piyasalarının gelişiminin sağlanması ve bu piyasalara olan güvenin arttırılmasında önemli bir yere sahip olan aracı kurumlarda hangi seviyede olduğunun ve geliştirilmesi ile etkinliğinin arttırılması açısından önem arz eden konuların neler olabileceğinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Toplanan verilerin tamamı sektördeki aracı kurumların kendi beyanları olup değerlendirme kriterlerinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri başta olmak üzere dünyada genel uygulamada olan kod ve uygulamalar dikkate alınmıştır.

6 VI

7 VII Sayfa No. İÇİNDEKİLER ÖZET...III ABSTRACT...IV ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII TABLO LİSTESİ... ix ŞEKİL LİSTESİ... x KISALTMALAR... xi GİRİŞ DENETİM İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL KAVRAMLARI Denetim Kavramı Denetimin Tanımı Denetimin Unsurları Denetimin Önemi Denetimin Türleri Konusu ve Amaçlarına Göre Denetim Türleri Mali Tablolar Denetimi (Finansal Denetim- Finansal Tablolar Denetimi, Auditing) Uygunluk Denetimi (Düzenlilik, Usul Denetimi, Mali Denetim) : Faaliyet Denetimi (Performans Denetimi, Operational Audit, Performance Audit) Ekonomik Denetim (Economic Audit, Systematic Audit, Overall Audit, Bütünleşik Denetim, Sistemci Denetim)... 10

8 VIII Sayfa No Denetçinin Statüsü Yönünden Denetim Türleri İç Denetim (Internal Auditing) Kamu Denetimi Bağımsız Denetim Kapsam Yönünden Denetim Zorunlu-İhtiyarı Denetim Sürekli- Özel Denetim Sermaye Piyasası Uygulamalarına Göre Denetim Türleri Sürekli Denetim Sınırlı Denetim (Ara Dönem Denetimi) Özel Denetim İç Denetim Kavramı İç Denetime İlişkin Genel Bilgiler İç Denetimin Amacı İç Denetimin Kapsamı İç Denetim Türleri Risk Odaklı İç Denetim İç Denetimde Etik Kurallar İç Denetimde Yetki ve Sorumluluk İç Denetçinin Nitelikleri İç Kontrol Kavramı İç Kontrol ve İç Kontrol Sisteminin Tanımı İç Kontrolün Amaçları İç Kontrolün Temel Unsurları Kontrol Ortamı Muhasebe Sistemi Kontrol Faaliyetleri COSO İç Kontrol Modelinin Unsurları... 35

9 IX Sayfa No İç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Önleyen Faktörler İç Denetimin İç Kontrol ile İlişkisi İç Denetimin Dış Denetim (Bağımsız Denetim) ile İlişkisi DENETİMDE KÜRESEL GELİŞMELER VE KURUMSAL YÖNETİM Küreselleşme Kavramı Küresel Gelişmelerin Denetim Kavramına Etkileri Sarbanes Oxley Kanunu nun Kurumsal Yönetişim ve Denetim Kavramına Etkileri AB Müzakere Süreci ve Uluslararası Muhasebe Standartları Basel II Uluslararası Yatırımlar ile İşbirliği ve IOSCO Faaliyetleri Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum süreci Kurumsal Yönetim Hakkında Genel Bilgi Kurumsal Yönetime İlişkin Yasal Düzenlemeler SPK Düzenlemeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim İndeksi Denetim Standartları Hakkında Tebliği (SPK, Seri X, No: 22) BDDK Düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları... 84

10 X Yeni Türk Ticaret Kanunu Sayfa No. (6102 sayılı) Kurumsal Yönetim Alanında Dünyadaki Son Gelişmeler ARACI KURUMLARDA İÇ KONTOL VE İÇ DENETİM Aracı Kurumlarda Denetim Kavramı Aracı Kurumların İç Denetimi Sermaye Piyasası Kurulunun Denetimi Bağımsız Denetleme Kuruluşlarınca Yapılan Denetim Aracı Kurum Denetimine İlişkin Mevcut Düzenlemeler ve Düzenlemelerin Değerlendirilmesi İç Denetimin ve İç Kontrolün Aracı Kurumlar Açısından Tanımı Aracı Kurumlarda İç Kontrol ve İç Denetimin Önemi Aracı Kurumlarda İç Kontrol ve İç Denetimin Amaçları Aracı Kurum İşlevsel Görevlerin Ayrımı Aracı Kurum Örgüt Yapısının Sorumluluğu Aracı Kurum Yönetim Kurulu Yetki ve Sorumlulukları İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Sorumluluğu İç kontrol Birimi ve Sorumlulukları Teftiş Birimi Yetki ve Sorumlulukları Aracı Kurum Bünyesinde Oluşturulan Uygunluk Departmanı (Compliance Department) Çalışanlarının Sorumlulukları Aracı Kurumlarda Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik ve Uyum Görevlisi ile Yönetim Kurulunun Sorumluluğu Aracı Kurumların Merkez Dışı Örgütlerinde İç Kontrol ve İç Denetimin Etkinleştirilmesi Aracı Kurum Çalışanlarının Mesleki Yeterliliği

11 XI Sayfa No. 4. ARACI KURUMLARDA İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN HUKUKİ SORUMLULUKLAR İç Kontrol Sisteminin İşleyişine İlişkin Hukuki Sorumluluk Aracı Kurum Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu Aracı Kurum DK veya Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğu Denetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu Müdürlerin Hukuki Sorumluluğu Teftiş Birimi ve Müfettişlerin Hukuki Sorumluluğu İç Kontrol Birimi İç Kontrol Sorumlusunun Sorumlulukları Uyum Görevlisinin Sorumlulukları Sorumluluğa İlişkin Açılacak Davalar DENETİM KOMİTESİ VE UYGULAMALARI Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Tanımı ve Tarihsel Gelişimi Türkiye de Denetim Komitesi İle İlgili Gelişmeler Sarbanes Oxley Kanunu nun Türkiye de Kurumsal Yönetime Etkileri Sermaye Piyasası Mevzuatı Açısından Denetim Komitesi Bankalar Kanunu Açısından Denetim Komitesi Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Denetim Komitesi Dünyadaki Denetim Komitesi Uygulamaları Denetim Komitesini Oluşturan Uluslararası Gelişmeler Denetim Komitesini Destekleyen Uluslararası Kuruluşlar Denetim Komitesi Tanımı Denetim Komitesi Oluşumunun Nedenleri Denetim Komitesinin Yapısı ve İşleyişi

12 XII Sayfa No Denetim Komitesinin Yapısı Denetim Komitesi Üyelerinin Nitelikleri ve Uzmanlığı Genel Nitelikler Denetim Komitesi Üyelerinin Bağımsızlığı Denetim Komitesi Üyelerinin Bağımsızlığı Nasıl Sağlanır Denetim Komitesi Üyelerinin Uzmanlıklarının Sağlanmasına Yönelik Eğitim İhtiyaçları Denetim Komitesinin Katma Değeri Denetim Komitesinin Rol ve Sorumlulukları Risk Yönetiminde Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Denetim Komitesi ile İletişim Yönetim ile Toplantı Dış Denetçilerle Toplantı İç Denetçilerle Toplantı Etkinlik Raporları Hisse senetleri Borsada İşlem Gören Ortaklıklarda Denetim Komitesi ve Örgüt Yapısı İçindeki Yeri Bankalarda Denetim Komitesi ve Örgüt Yapısı İçindeki Yeri Aracı Kurumlarda Denetim Komitesi ve Örgüt Yapısı İçindeki Yeri DENETİM KOMİTELERİNİN ARACI KURUMLARDA UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN ANKET VE DEĞERLENDİRİLMESİ Aracı Kurumlarda Denetim Komitesi Gerekliliği Aracı Kurumlarda Denetim Komitesi ile İlgili Anket Analizi Araştırmanın Önemi Araştırmanın Amacı Araştırmanın Kapsamı Araştırmanın Sınırlamaları

13 XIII Sayfa No Araştırmada Veri Toplama Yöntemi Bulgular Birinci Bölüm İstatistikleri İkinci Bölüm İstatistikleri Üçüncü Bölüm İstatistikleri Denetim Komitesi Oluşturulmasının Aracı Kurumdaki Etkinliği Aracı Kurum Belge ve Kayıt Düzeni ile Muhasebe Sistemine Yönelik İç Kontrol ve İç Denetimin Gözetimi Aracı Kurum İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetime Yönelik Gözetimi Aracı Kurum Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin İç Kontrol ve İç Denetimine Yönelik Gözetim Sonuçları Aracı Kurum Bilgi Sistemine Yönelik Gözetimi Aracı Kurumun Kamuya Açıklanacak Sunumlara İlişkin Gözetimi Aracı Kurum İç Düzenlemelerine Uyumun Gözetimi Aracı Kurumun Kanun ve Düzenlemelere Uyumunun Gözetimi Aracı Kurum Dış Denetim Firmasına Yönelik Gözetimi Aracı Kurum Risk Yönetimi Politikalarına Yönelik Gözetimi Kurumsal Yönetimin Güvencesi Diğer Sorumluluklar SONUÇ KAYNAKÇA EKLER Ek 1: Anket İçin Gönderilen E-Posta Ek 2: Aracı Kurumlarda Denetim Komitesinin Uygulanabilirliğine Dair Anket

14 XIV TABLO LİSTESİ Tablo 1 Tablo 2 Konu ve Amacına Göre Denetim Türleri...11 Kamu Denetimi...14 Tablo 3 Geleneksel Denetim ile Risk Odaklı Denetimin Farkı Tablo 4 Kurumsal Yönetimin Tarihçesi Tablo 5 Uluslararası Finans Piyasalarında Son 25 Yılda Yaşanan Finansal Şokların Maliyetleri Tablo 6 Faaliyeti Geçici Olarak Durdurulan Aracı Kurumlar Tablo 7 Cronbach Alpha Katsayısı Değeri Tablo 8 Aracı Kurum Yönetim Kurulu İle İlgili Veriler (Anket 2. Bölüm) Tablo 9 Yönetim Kurulu Tarafından Oluşturulan Bir Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Bulunmakta mıdır Sorusuna Yönelik Frekans Dağılımı Tablo 10 Tablo 11 Tablo 12 Yönetim Kurulunun Aracı Kurumu Önemli Ölçüde Etkileyen Gelişmelerden Zamanında ve Doğru Bir Biçimde Bilgilendirilmesini Sağlayacak Sistematik Mekanizmalar var mıdır? Sorusuna Yönelik Frekans Dağılımı Aracı Kurumunuz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mevcut mudur? Sorusuna Yönelik Frekans Dağılımı Bağımsız Üye Var İse Bağımsız Olduğuna Dair Bir Beyanı Var mıdır? Sorusuna Yönelik Frekans Dağılımı

15 XV Sayfa No. Tablo 13 Tablo 14 Tablo 15 Aracı Kurumunuzda Şirketiniz İhtiyaçları Doğrultusunda YK nun görevlerini Sağlıklı Bir Şekilde Yerine Getirebilmesi Amacıyla Yeterli Sayıda Komite Var mıdır Sorusuna Yönelik Frekans Dağılımı Aracı Kurumunuzda Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Mevcut mudur? Sorusuna Yönelik Frekans Dağılımı Aracı Kurumlarda Denetim Komitesinin İşlevlerini Yerine Getiren Birimler ve Süresi Total İşlev Dağılımı (Anket 3.Bölüm)

16 XVI Sayfa No. ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1: COSO Piramidi...37 Şekil 2: COSO Küpü...38 Şekil 3: Denetim Komitesi Organizasyonu ve İşleyişi Şekil 4: Denetim Komitesinin Kurumsal Yönetim ve İç Denetimin Etkinliğindeki Rolü Şekil 5: Aracı Kurum Çalışanlarının Denetim Komitesinin Görev, Rol ve Sorumlulukları Hakkında Bilgi Sahipleri Şekil 6: Aracı Kurum Çalışanlarının Denetim Komitesinin Oluşum Kriterleri Hakkında Bilgi Sahipliği Şekil 7: Aracı Kurum Çalışanlarının Denetim Komitesinin Faaliyet Esasları Hakkında Bilgi Sahipliği Şekil 8: Aracı Kurum Çalışanlarının Denetim Komitesi Oluşturulması Faydalı mıdır Sorusuna Verdikleri Cevapların Sonucu Şekil 9: Aracı Kurum Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Bilgi Şekil 10: Aracı Kurum İç Kontrol Ve İç Denetim İşlevlerini Yerine Getiren Birimler ve Süresi Total İşlev Dağılımı...221

17 XVII A.e A.g.e AB ABD AET : Aynı eser : Adı geçen eser : Avrupa Birliği KISALTMALAR : Amerika Birleşik Devletleri : Alliance for Environmental Technology / Avrupa Ekonomik Topluluğu AICPA : The American Institute of Certified Public Accountants / Amerikan Yeminli Hesap Uzmanları Enstitüsü Denetim Standartları Kurulu AKYK ASB BDDK BIS BK CIA CICA COSO DK FON GAAP GCGF IAASB : Aracı Kurum Yönetim Kurulu : Accounting Standard Board / Muhasebe Standartları Kurulu : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu : Bank for International Settlements / Bankacılık Denetim Komitesi : Borçlar Kanunu : Certified Internal Auditor / Uluslararası İç Denetçi : Certified Internal Controls Auditor : The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : Denetim Komitesi : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu : Yerel Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri : Küresel Kurumsal Yönetim Forumu : The International Auditing and Assurance Standards Board

18 XVIII IAS IFAC IFRS IIA : Uluslararası Muhasebe Standartları : International Federation of Accountants / Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu : Uluslararası Muhasebe Standartları : The Institute of Internal Auditors İç Denetçiler Enstitüsü INTOSAI : International Organization of Supreme Audit Institutions / Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Organizasyonu IOSCO : International Organization of Securities Commissions / Uluslararası Sermaye Piyasası Kurumları Teşkilatının ISA İ.P.C. İLKELER İMKB KURUL MASAK MKK NASD NYSE OECD ÖFK PCAOB SEC SERİ:V, NO : Uluslararası Denetim Standartları : İdari Para Cezası : SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası : Sermaye Piyasası Kurulu : Mali Suçları Araştırma Kurulu : Merkezi Kayıt Kuruluşu : National Association of Securities Dealers : New York Stock Exchange / New York Borsası : Organization for Economic Co-operations and Development / Ekonomik İşbirliğ ve Kalkınma Teşkilatı : Özel Finans Kuruluşları : Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu (PCAOB : Security Exchange Commission : 46 TEBLİĞİ : tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:V, No:46 Sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği SERİ: V NO : 68 TEBLİĞİ 14 Temmuz 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SERİ: V, No: 68 sayılı Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

19 XIX SERİ: VII NO: 54 TEBLİĞİ: 06 Şubat 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri: VII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği SERİ:X NO : 16 TEBLİĞİ : tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri: X, No:16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ SERİ:X NO : 19 TEBLİĞİ : tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri: X, No:16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Tebliği SERİ:X NO : 22 TEBLİĞİ : tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri: X, No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ SERİ: XI NO SM SMMM SOX SPK SPKn TASARI TİDE TMSF TMSK TMUDESK TSPAKB TTK TÜDESK TÜRMOB TÜSİAD : 29 TEBLİĞİ: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri: XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği : Serbest Muhasebeci : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler : Sarbanes Oxley Kanunu : Sermaye Piyasası Kurulu : Sermaye Piyasası Kanunu : Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı : Türkiye İç Denetim Enstitüsü : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu : Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu : Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu : Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği : Türk Ticaret Kanunu : Türkiye Denetim Standartları Kurulu : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği : Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği

20 XX UFRS US GAAP VUK : Uluslararası Finansal Raporlama Standartları : ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri : Vergi Usul Kanunu YENİ KANUN : 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ( de yürürlüğe girecektir) YKDK YMM : Yönetim Kurulu Denetim Komitesi : Yeminli Mali Müşavir

TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI

TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI Yrd. Doç. Dr. Şaban UZAY ÖZET Denetçi bağımsızlığı, muhasebe etiği konuları arasında önemli bir konuma sahiptir. Günümüzde denetçinin her sözleşme için bağımsızlığa yönelik

Detaylı

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Zehra AKDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

Hakan AYGÖREN * - Emin KURTCEBE **

Hakan AYGÖREN * - Emin KURTCEBE ** YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN BAĞIMSIZ DENETİM, ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI, ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ve BASEL II KRİTERLERİ YÖNÜYLE GENEL DEĞERLENDİRMESİ Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS Doç.Dr. Şaban UZAY ** Yrd.Doç.Dr. Ahmet TANÇ *** SMMM Mehmet ERCİYES Muhasebe, finansal

Detaylı

Bankacılığımızda İç Kontrol

Bankacılığımızda İç Kontrol Bankacılığımızda İç Kontrol Gürdoğan Yurtsever Yayın No: 256 Nisan 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ

BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ Deniz Barlas HÜNER YÜKSEK LİSANS TEZİ MUHASEBE DENETİM PROGRAMI DANIŞMAN Prof. Dr. Targan ÜNAL İSTANBUL,

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE DE MUHASEBE HİLELERİ TARİHİ

TÜRKİYE DE MUHASEBE HİLELERİ TARİHİ TÜRKİYE DE MUHASEBE HİLELERİ TARİHİ Hazırlayan: Ahmet BAYRAKTAR Danışman: Yrd.Doç.Dr. Kıymet ÇALIYURT Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı için öngördüğü YÜKSEK LİSANS

Detaylı

SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ

SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ Ender GÜLER Özet Sigorta işletmeleri, insanların ya da kurumların karşılaşabilecekleri risk ve zararları

Detaylı

Bankac l m zda ç Kontrol. Gürdo an Yurtsever

Bankac l m zda ç Kontrol. Gürdo an Yurtsever Bankac l m zda ç Kontrol Gürdo an Yurtsever Yay n No : 2361 flletme-ekonomi Dizisi : 399 1. Bask Türkiye Bankalar Birli i Nisan 2008 Yayın No:256 2. Bask Beta Yay nlar, Haziran 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI ZÜHAL KORKMAZ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi

Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2011 Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi Fatma Pamukçu * ÖZET Bu çalışmanın amacı, kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal

Detaylı

HİSSELERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BÜYÜK ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN HİSSE ALIM SATIM AÇIKLAMALARININ HİSSE FİYATINA ETKİSİ

HİSSELERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BÜYÜK ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN HİSSE ALIM SATIM AÇIKLAMALARININ HİSSE FİYATINA ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİSSELERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BÜYÜK ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN HİSSE ALIM SATIM AÇIKLAMALARININ HİSSE FİYATINA ETKİSİ

Detaylı

Kurumsal Seri. v~í¼ê¼ãå¼= äáşâáäéêá bä=háí~ä¼

Kurumsal Seri. v~í¼ê¼ãå¼= äáşâáäéêá bä=háí~ä¼ Kurumsal Seri v~í¼ê¼ãå¼= äáşâáäéêá bä=háí~ä¼ áåçéâáäéê Giriş 1 1. Sermaye Piyasası Mevzuatı nda Yatırımcı İlişkileri 2 2. Yatırımcı İlişkilerinin Sorumlulukları 3 3. Yatırımcı İlişkileri Uzmanının Nitelikleri

Detaylı

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1 SERMAYE PiYASASI KURULU 213 YILI FAALiYET RAPORU 1 İçindekiler TABLOLAR GRAFİKLER KISALTMALAR KURUL BAŞKANININ MESAJI 1. SERMAYE PİYASASI KURULU 1.1. MİSYON, VİZYON, GÖREV VE YETKİLERİ 1.2. KARAR ORGANI

Detaylı

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler YILLIK FAALİYET RAPORU BANK MELLAT TÜRKİYE 2012 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR II. YILLIK

Detaylı

TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

TFRS 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ GETİRDİKLERİ VE BORSAYA KOTE (İMKB 100) ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Serkan ÖZDEMİR Doktora Tezi Danışman:

TFRS 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ GETİRDİKLERİ VE BORSAYA KOTE (İMKB 100) ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Serkan ÖZDEMİR Doktora Tezi Danışman: TFRS 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ GETİRDİKLERİ VE BORSAYA KOTE (İMKB 1) ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Serkan ÖZDEMİR Doktora Tezi Danışman: Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ Ocak, 212 Afyonkarahisar T.C. AFYON

Detaylı

RABOBANK A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU

RABOBANK A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU RABOBANK A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 1 I. GENEL BİLGİLER a. Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası 907356 Merkez adresi River Plaza Esentepe Mah. Büyükdere

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA ÖZET Süleyman Yaman KOÇAK Tamer KAVAKOĞLU Yönetim kavramı olarak bir örgüt yönetimi nin ifade edildiği organizasyonlarda

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi FAALİYET RAPORU 2014 The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC (MERKEZİ EDINBURGH) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 31 ARALIK 2014 YILLIK FAALİYET RAPORU

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM. STANDARTLARA VE KANUNLARA UYMA ÜZERİNE RAPOR (ROSC) Türkiye. 24 Haziran 2005

MUHASEBE VE DENETİM. STANDARTLARA VE KANUNLARA UYMA ÜZERİNE RAPOR (ROSC) Türkiye. 24 Haziran 2005 Taslak 24 Haziran 2005 STANDARTLARA VE KANUNLARA UYMA ÜZERİNE RAPOR (ROSC) Türkiye MUHASEBE VE DENETİM 24 Haziran 2005 İçindekiler Yönetici Özeti I. Giriş II. Kurumsal Çerçeve III. Düzenlenen ve Uygulanan

Detaylı

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (18): 57-72, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI Ams T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA

Detaylı

BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ *

BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ * BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ * Dr. Sezayi ÖZTEN ** Yrd. Doç. Dr. Sibel KARĞIN *** ÖZ Kredilendirme, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM, İÇ KONTROL VE BAĞIMSIZ DENETİM: PARMALAT VAKASI CORPORATE GOVERNANCE, INTERNAL AUDIT AND INDEPENDENT AUDIT: PARMALAT CASE

KURUMSAL YÖNETİM, İÇ KONTROL VE BAĞIMSIZ DENETİM: PARMALAT VAKASI CORPORATE GOVERNANCE, INTERNAL AUDIT AND INDEPENDENT AUDIT: PARMALAT CASE KURUMSAL YÖNETİM, İÇ KONTROL VE BAĞIMSIZ DENETİM: PARMALAT VAKASI CORPORATE GOVERNANCE, INTERNAL AUDIT AND INDEPENDENT AUDIT: PARMALAT CASE Ceren Ayça GÖÇEN* Öz Bu çalışmanın amacı, iyi kurumsal yönetim,

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 55 BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ M. Hasan EKEN* - Hakan Gaygısız** ÖZET İçinde bulunduğumuz süreçte, tüm dünyayı etkisi altına almış mali

Detaylı

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi Mali Hukuk Dergisinin 133. sayısında (Ocak-Şubat-2008) yayımlanmıştır. KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE TÜRK DENETİM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ, GÜNCEL SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Detaylı