Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:..."

Transkript

1 Sözleflme Yat r mc Hesap No : Vergi Kimlik No : T.C. Kimlik No: SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ AÇI A SATIfi filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARI ÖDÜNÇ filem ÇERÇEVE SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

2 fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

3 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: Sözleşme Sıra No : MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşteri Hesap Numarası : Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven Sazak Plaza A Blok Müşteri Adı Soyadı : No:9 Kat:3-4 Kavacık, Beykoz - İSTANBUL Vergi Kimlik Numarası : (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) (Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır) Müşteri, işbu sözleşmenin imzalanması sırasında kimlik belgesinin aslını ve Aracı Kurum un uygun göreceği diğer her türlü belgeleri ibraz edecektir. Müşteri, sözleşme ekinde yer alan, müşterinin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları, mali durum ve benzeri bilgilerin yer aldığı Müşteri Tanıtım Formu nu doldurmak zorundadır. Formdaki bilgilerin güncellenmemesi halinde Aracı Kurum sözkonusu bilgileri esas alacaktır. Müşterinin bilgi vermek istememesi halinde formun son sayfasındaki beyanını imzalaması veya buna ilişkin yazılı beyanı hazırlayarak Aracı Kuruma vermesi gerekmektedir. Müşterinin, Aracı Kurum nezdinde açılmış ve açılacak kredi hesaplarının kullanılmasına, Müşteri nin kredili hesapları nezdinde verilecek hizmetlere ilişkin koşulların belirlenmesine ve ilgili işlemlerin Aracı Kurum tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik hükümlerin yer aldığı, bu sözleşmenin sonunda isim, ünvan ve adresleri yer alan taraflar arasında aşağıdaki şartlarla bir Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi akdedilmiştir. (Aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.) Aracı Kurum ile Müşteri arasındaki bu sözleşme aynı zamanda genel işlem şartlarına havi bir kredili cari hesap sözleşmesi hükmündedir. Kredi Limiti: Aracı Kurum un Müşteriye açmış olduğu ve Müşteri tarafından kullanılan kredinin tutarı :... TL. (Yalnız... Türk Lirası) dır. İşbu sözleşmede yer alan; Madde 1- Tanımlar: 1.1. Borsa: Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kredili menkul kıymet işlemlerinin izin verildiği teşkilatlanmış diğer piyasaları, 1.2. Banka Kredisi: Aracı Kurum un Müşteri hesabına bir bankadan aldığı ve bu sözleşme çerçevesinde menkul kıymet alımı için Müşteri ye kullandırdığı krediyi, 1.3. Cari Piyasa Değeri: Menkul kıymetin alımının yapıldığı günde menkul kıymetin alış fiyatı ve komisyonların, Takip eden günlerde menkul kıymetin bir önceki seans ağırlıklı ortalama fiyatının, Menkul kıymete ait bir önceki seansta bir işlemin olmaması ve/veya ağırlıklı ortalama fiyatının elde edilememesi durumunda, en son seansa ait en iyi alış ve en iyi satış fiyatlı emirlerin aritmetik ortalamasının, esas alınmasıyla belirlenmiş menkul kıymetlerin değerini, yatırım fonu katılma belgeleri ise gün sonunda kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı üzerinde değerini. Konvertible dövizler ise TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kurları üzerinden değerlenir. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri:V, No:65 sayılı Tebliği esasları çerçevesinde belirlenen değerleri) 1.4. Kredi: Aracı Kurum tarafından Müşteri nin verdiği yazılı veya sözlü emre dayanılarak Müşteri hesabına kredili menkul kıymet alınması, kredili olarak alınan menkul kıymetlerin rüçhan haklarının kullanılması ve Müşteri tarafından ayrı olarak ödenmediği takdirde söz konusu menkul kıymetlerin alım satım komisyonu, kürtaj, vergi, fon ve sair masrafları nedeniyle Müşteri Kredi Hesabı na yapılan borç kayıtlarını, 1

4 1.5. Kredi Faizi: Bu Sözleşme uyarınca Müşteri ye açılan kredi için tahakkuk ettirilen akdi faiz, temerrüt faizi ve bunlara ilişkin vergi, resim, harç, fon, komisyon ve sair masrafları, 1.6. Kredili Menkul Kıymet: İşbu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabına kredi ile satın alınmış menkul kıymetleri, 1.7. Liste: Borsa nın yetkili organları tarafından önceden belirlenmiş şartlar çerçevesinde kredili menkul kıymet işlemine konu olabilecek menkul kıymetlerin duyurulduğu Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Menkul Kıymet Alım İşlemleri ve Açığa Satış İşlemlerine Konu Olan Menkul Kıymetler Listeleri ni, A Grubu Hisse Senetleri Listesi ni, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kredili menkul kıymetler için açıklanacak diğer listeler ile Aracı Kurum tarafından belirlenen kredili işleme konu menkul kıymetler listesini, 1.8. Özkaynak: Kredili olarak satın alınan menkul kıymetler ile Müşteri nin kredi kullanımı için teminat olarak yatırdığı nakit olarak Türk Lirası ve konvertibl döviz ve/veya menkul kıymetlerin ve bunlardan doğan rüçhan hakkı ve bedelsiz hisse senedi alma haklarının kullanımı sonucunda Aracı Kurum tarafından teslim alınan menkul kıymetlerin (veya bu menkul kıymetleri temsil eden belgelerin) cari piyasa değerine, bu menkul kıymetlere ödenen kar payı, faiz ve benzeri gelirlerin ilave edilmesiyle hesaplanacak tutarı, 1.9. Özkaynak Oranı: [(İşleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri - kredi ve kredi faizleri tutarı) / işleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri] veya cari piyasa değeri ile hesaplanan (overall / portföy) formülü ile hesaplanacak oranı ifade eder İşleme Konu Kıymetler: Kullandırılan kredi karşılığında satın alınan sermaye piyasası araçları ile müşterinin bu işlemler nedeni ile özkaynak olarak yatırdığı nakit, sermaye piyasası araçları ve diğer kıymetlerin toplamı. Madde 2- Sözleşme nin Konusu ve Kapsamı: 2.1. İşbu Sözleşme nin konusu; borsalarda işlem gören ve Liste de yer alan menkul kıymetlerin, bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde Aracı Kurum tarafından Müşteri nin nam ve hesabına veya Aracı Kurum namına Müşteri hesabına satın alınması amacıyla, Aracı Kurum un kendi kaynaklarından kullandıracağı veya Müşteri hesabına bankalardan alarak Müşteri ye kullandıracağı kredinin kullanım esaslarının belirlenmesidir İşbu Sözleşme, taraflar arasındaki konusu 2.1. maddede belirtilen kredili menkul kıymet işlemlerinin genel esaslarını içermekte olup, taraflar bu işlemlerde öncelikle bu Sözleşme hükümleri ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:V, No: 65 sayılı Tebliği ile Kurul un mevcut ve ileride yayımlanacak diğer tebliğ ve talimatları doğrultusunda hareket etmeyi kabul ve taahhüt etmişlerdir İşbu Sözleşme nin mevcudiyeti ve taraflar arasında bu Sözleşme kapsamında kredili menkul kıymet işlemi yapılması, Müşteri için ilerde de başka kredili menkul kıymet işlemi yapılmasını teminen müktesep hak oluşturmaz. Aracı Kurum, Müşteri nin işlem yapılması hakkındaki taleplerini yerine getirip getirmemekte serbesttir. İşbu Sözleşme, taraflar arasındaki, konusu birinci maddede belirtilen işlemlerin genel esaslarını içermekte olup, münferit işlemlerde SPK nın tebliğleri doğrultusunda hareket edilecektir. Sözleşmenin SPK ve İMKB düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz ve sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde SPK ve İMKB düzenlemeleri, SPK ve İMKB düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. İşbu Sözleşme nin mevcudiyeti taraflar için işlem yapılmasını teminen müktesep hak oluşturmaz. Madde 3- Tasarruf Yetkisi, Temsilci ve Vekiller: 3.1. Tüzel kişi Müşteri, işbu sözleşmenin imzalanması sırasında tüzel kişiliğe ait ana sözleşmeyi, noter tasdikli en yeni imza sirkülerini ve bu sözleşmeyi tüzel kişilik adına imzalayacak olan yetkili temsilcilerinin kimlik belgelerinin asıllarını ve Aracı Kurum un uygun göreceği diğer her türlü belgeleri Aracı Kurum a ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum, kimlik belgelerinin fotokopilerini çıkartarak, ana sözleşme ve imza sirküleri ile birlikte bu sözleşmenin ekleri olarak muhafaza edecektir. Müşteri, sözleşmenin imzalanması sırasında Aracı Kurum a ibraz ettiği belgelerde vaki olabilecek değişiklikleri de derhal Aracı Kurum a bildirmeyi kabul ve taahhüt eder Aracı Kurum a karşı yalnızca imza yetkileri imza örnekleri ile birlikte Aracı Kurum a tevdi edilen kimseler tüzel kişi Müşteri adına tasarruf yetkisine sahiptir Temsilcilerin ve/veya temsil derecelerinin geri alınması ve/veya değişmesi halinde, tüzel kişi Müşteri tarafından bu durum, yazılı olarak hemen Aracı Kurum a bildirilecektir. Mevzuatın öngördüğü belgelerle birlikte bu kimselerin yetkilerinin geri alındığı ya da değiştirildiği Aracı Kurum a yazılı olarak bildirilmedikçe, tasarruf yetkileri yürürlükte kalacaktır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ya da başkaca herhangi bir yayın organında yetkinin geri alınması ya da değiştirilmesi hakkında yapılacak olan yayınlar, tüzel kişi Müşteri tarafından Aracı Kurum a yazılı olarak bildirilmedikçe Aracı Kurum u bağlamayacaktır. Bildirimlerdeki gecikmeden doğabilecek her türlü zararlardan tüzel kişi Müşteri sorumlu olacaktır. Aracı Kurum ise hiçbir 2

5 suretle sorumlu tutulmayacaktır Gerçek kişi Müşteri, işbu sözleşmenin imzalanması sırasında kimlik belgesinin aslını ve Aracı Kurum un uygun göreceği diğer her türlü belgeleri ibraz edecek ve Aracı Kurum da çıkaracağı bir fotokopisini bu sözleşmenin eki olarak muhafaza edecektir Aracı Kurum, Müşteri nin ve onun yetkili temsilcilerinin kimliğini, kendisine verilmiş bulunan imza örneklerini adı geçenlerin Aracı Kurum da doldurulan belgelerin üzerine atacakları imzalarla karşılaştırmak suretiyle denetler ve inceler. Aracı Kurum imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılamayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu olmayacaktır Müşteri, bir vekil ya da temsilci marifetiyle işlem yaptırabilmek için Aracı Kurum tarafından belirlenecek veya uygun görülecek bir vekaletnamenin veya temsil belgesinin Aracı Kurum a ibraz edilmesinin şart olduğunu kabul eder. Aracı Kurum, tasarruf yetkisini kanıtlamak üzere kendisine tevdi edilen vekalet belgeleri ve/veya diğer belgelerin sahteliğinden sorumlu değildir Müşteri, işbu sözleşme çerçevesinde yapacağı işlemlerle ilgili olarak Aracı Kurum tarafından kimlik tespiti amacıyla, kendisi ve/veya temsilcisi/vekilleri için istenecek belgeleri ibraz etmeyi kabul eder Genel vekaletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça bu belgelere müsteniden Aracı Kurum ile olan ilişkilerde tasarrufta bulunmak ve bu hesapla ilgili tüm ilişkilerde Müşteri yi Aracı Kurum a karşı temsil etmek yetkisinin en geniş şekilde verildiği kabul edilir Birden fazla kimsenin imza yetkisi olup, yetkinin münferit ya da müşterek olduğu belirtilmemişse Aracı Kurum her bir imza yetkilisinin münferit yetkiye sahip olduğunu kabul edebilir. Yetkilendirmedeki sakatlıklar ya da sahtelikleri Aracı Kurum un fark etmemiş olmasının sonuçları Müşteri ye aittir Aracı Kurum, kendisine yazılı olarak bilgi verilmiş olmadıkça, Müşteri nin ya da üçüncü kişilerin ehliyetsizliğinin sonuçlarından veya Müşteri yi ya da üçüncü kişileri ehliyetli saymış olmaktan ötürü sorumlu değildir. Yazılı olarak kendisine bildirimde bulunulmuş olmadıkça ehliyetsizliğin ilan edilmiş olması Aracı Kurum u bağlamaz Sermaye Piyasası Kurulu Seri:V, No;46 sayılı Tebliğin 58 inci maddesi (k) bendinde yer alan; Aracı Kurum yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil tüm çalışanları müşterilerden alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit yatırma ve çekme virman işlemi yapma gibi geniş yetkiler içeren vekaletname alarak müşteri adına işlem yapamazlar. Kurulun ileride çalışanların vekaletle yoluyla yapabilecekleri işlemlerin yeniden düzenlenmesi halinde yayımlanacak tebliğ ve talimatları doğrultusunda hareket edilecektir. Madde 4- Kredinin Açılışı ve Süresi: 4.1. Müşteri adına Aracı Kurum nezdinde bir kredi hesabı açılacaktır. Açılan kredinin amacı, limiti içinde kalınması koşulu ile münhasıran Müşteri adına kredili menkul kıymet işlemlerini gerçekleştirmek olup, bu amaç dışında hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. Müşteri sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işleminde, başlangıçta asgari % 50 oranında özkaynak yatırmak zorundadır Aracı Kurum, Müşteri ye tahsis ettiği krediyi, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kısmen veya tamamen kullandırmaya, kullandırma koşullarını saptamaya ve değiştirmeye, dondurmaya, kredi limitini azaltmaya, artırmaya, vadelerini dilediği biçimde ayarlamaya veya hesabı kat ederek kredinin tümünü dilediği anda kesmeye yetkilidir Müşteri, Aracı Kurum un kullandırdığı krediyi, Aracı Kurum un muvafakati olmadan başkasına devir ve temlik edemez ve bu kredi ancak adına açıldığı kişiler tarafından kullanılabilir. Müşteri bu madde hükmüne aykırı bir harekette bulunmamayı taahhüt eder Müşteri, kredinin açılması, devamı veya tasfiyesi sırasında Aracı Kurum un isteyeceği her türlü belgeyi Aracı Kurum a vermekle yükümlüdür Kredinin süresi Aracı Kurum ve Müşteri arasında serbestçe tayin edilecektir. Aracı Kurum dilediği anda, resen tayin edeceği bir süre içinde kredinin geri ödenmesini talep edebilir. Müşteri, krediden doğan anapara, faiz, fon, gider vergisi ve sair vergiler ile bunlara terettüp eden temerrüt faizini ve diğer her türlü komisyon, masraf ve ödemeleri ve bu sözleşmeden doğmuş ve doğacak her türlü borçlarını Aracı Kurum tarafından belirlenecek tarih ve vadelerde nakden veya menkul kıymetler için satış emri vermek suretiyle geri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder Müşteri, dilediği anda krediyi faiz ve her türlü teferruatı ile birlikte geri ödeyerek sona erdirebilir. Taraflar, kredinin kullandırılmaya başlanmasından sona erdirilmesine kadar, kredinin sözleşme, tebliğ, kanun, kararname ve yetkili kanun, kararname ve yetkili mercilerce verilmiş ve verilecek talimat hükümlerine tabi olacağını beyan ve kabul ederler. 3

6 Madde 5- Teminat Yatırılması, Özkaynak Oranının Hesaplanması ve Sermaye Piyasası Araçlarının Değerlemesi: 5.1. Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilebilecek kıymetler, nakit olarak Türk Lirası ve konvertibl döviz, sermaye piyasası aracı olarak ise işlemlere konu olabilecek sermaye piyasası araçları listelerinde yer alan sermaye piyasası araçları, A ve B tipi yatırım fonu katılma belgeleri ile Borsada işlem görmesi kaydıyla devlet tahvili ve hazine bonosu İstanbul Altın Borsasında işlem görmekte olan ve Hazine Müsteşarlığının belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenler ve Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarıdır. Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemlerinde özkaynak oranının hesaplanmasında; a) Nakit, devlet tahvili, hazine bonosu, B tipi yatırım fonu katılma belgesi, İstanbul Altın Borsasında işlem görmekte olan ve Hazine Müsteşarlığının belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenler ve/veya Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarının kabul edilmesi halinde kıymetlerin %100 ü, b) İMKB 100 endeksine dahil hisse senetleri ve/veya A tipi yatırım fonu katılma belgesi kabul edilmesi halinde tevdi edilen kıymetlerin %90 ı, c) İMKB 100 endeksi dışında kalan hisse senetlerinin % 75 i Özkaynak olarak kabul edilir. Aracı Kurum müşterinin mali yapısına ve kredi ile satın alınan sermaye piyasası araçlarının risk düzeyine göre daha yüksek bir özkaynak oranı uygulayabilir. Aracı Kurum başlangıçta ve daha sonra gerçekleştirilecek sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemlerinde menkul kıymetlerin cari piyasa değerinin tamamını ya da belirli bir yüzdesini özkaynak olarak kabul etmeye yetkilidir Müşteri her bir kredili menkul kıymet işleminden önce, kredili olarak satın alınacak menkul kıymetlerin cari piyasa değerinin % 50 si oranında nakit ve/veya menkul kıymeti teminat olarak Aracı Kurum daki Kredi Hesabı na yatırmayı kabul ve taahhüt eder Aracı Kurum, bu kredi için dilediği menkul kıymeti teminat olarak kabul etmeye, reddetmeye veya sonradan bunların değiştirilmesini istemeye, teminat olarak verilecek menkul kıymetlerin cari piyasa değerlerinin belirli bir yüzdesini özkaynak olarak kabul etmeye, yeni veya ilave teminat veya kendi tayin edeceği miktarda nakit verilmesini talep etmeye yetkilidir Müşteri, teminata verdiği menkul kıymetlerin sahte, usulsüz, eksik, yıpranmış, tahrif edilmiş, noksan kuponlu, kayıp, çalıntı veya ödeme yasaklı olduklarının ortaya çıkması halinde, bunları Aracı Kurum un talep ettiği tarihte derhal geçerli olanlarıyla değiştirmeyi kabul ve taahhüt eder Kredinin başlangıcında özkaynak oranı % 50 dir. Aracı Kurum, özkaynak oranını, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen oranın altında olmamak üzere, Müşteri ye haber vermek suretiyle değiştirmeye, artırmaya veya azaltmaya yetkilidir. Müşteri, Aracı Kurum un kendisine haber verilmesini engellemeyecek şekilde iletişim kanallarını açık tutmakla yükümlüdür Müşteri, kendisine tahsis edilen kredi limiti dahilinde, gerekli teminatları yatırmak suretiyle, vereceği emir ile menkul kıymetlerin satın alınması ve doğduğunda rüçhan hakkının kullanılması hususunda Aracı Kurum u yetkili kıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder Sermaye piyasası araçlarının kredili alım işlemlerine konu olan ve özkaynak olarak verilen sermaye piyasası araçlarının değerlemesinde; a) Sermaye piyasası aracının alımının yapıldığı günde, alış fiyatı ve komisyonların; b) Takip eden günlerde, bir önceki seans ağırlıklı ortalama fiyatının; c) Bir önceki seansta işlem olmaması ve/veya ağırlıklı ortalama fiyatının elde edilememesi durumunda, en son seansa ait en iyi alış ve en iyi satış fiyatlı emirlerin aritmatik ortalamasının; Kullanılması esastır. Yatırım fonu katılma belgeleri gün sonunda fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatları üzerinden değerlenir. İşlem sıraları sürekli kapatılmış olan hisse senetleri ile işlem sıraları geçici durdurulmuş olan hisse senetlerinin kapalılık halinin beş iş gününden fazla sürmesi ve Borsa Yönetim Kurulu tarafından kapalılık halinin devamına karar verilmesi durumunda, söz konusu hisse senetleri teminat olma niteliklerini kaybederler. Söz konusu hisse senetleri bu sözleşme kapsamındaki işlemlerde özkaynak olarak kabul edilemez, daha önceden özkaynak olarak alınmış olanlar ise, özkaynak oranı hesaplamalarında dikkate alınmaz. Özkaynak olarak verilen konvertibl dövizler ise, varsa borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda olaşan fiyatlar, fiyatların bulunmaması halinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurları üzerinden değerlemeye tabi tutulur. DİBS ler e ilişkin değerleme ise Kurul un aracı kurumların sermayelerine ve sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemelerinde yer alan değerleme ilkeleri çerçevesinde yapılır. 4

7 (Sermaye Piyasası Kurulu Seri:V, No:65 sayılı Tebliği esasları çerçevesinde belirlenen değerleri, bu tebliğin uygulaması açısından ve bu sözleşme çerçevesinde cari değer olarak dikkate alınır.) Madde 6- Kredi Hesabı nın İşleyişi : 6.1. Müşteri, bu krediyi Aracı Kurum aracılığı ile Liste de yer alan menkul kıymetleri satın almak ve menkul kıymetlerin rüçhan hakkını kullanmak amacıyla kullanacaktır. Aracı Kurum tarafından, Müşteri nin emrine dayanarak Müşteri hesabına menkul kıymet satın alındığında veya rüçhan hakkı kullanıldığında, işlemin gerçekleştiği gün itibariyle o miktar kredi, Müşteri tarafından kullanılmış sayılacaktır. Müşteri, emirlerini esas olarak yazılı verir. Ancak telefon ve benzeri iletişim araçlarıyla yada sözlü olarak verebilir. Aracı Kurum emirleri kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Nedenini açıklamak zorunda olmamakla birlikte durumu müşteri veya temsilcisine en kısa sürede bildirecektir Müşteri tarafından, alım emrinin kredili sermaye piyasası aracı işlemi olduğunun emrin verilmesi esnasında bildirilmesi zorunludur. Kredili olmayan bir alım emri nedeni ile müşterinin ödemekle yükümlü olduğu tutarın tamamının veya bir kısmının takas günü itibariyle tevdi edilmemesi veya söz konusu tutarın takas tarihi itibariyle müşterinin aracı kurum nezdindeki hesabında bulunmaması durumunda, herhangi bir ilave bildirime ihtiyaç duyulmaksızın işlemin kredi limitleri sınırlı olmak üzere kredili işlem olduğu kabul edilir ve takas tarihini izleyen üç iş günü içerisinde müşteriden yazılı onay alınır Kredi limitini aşılması veya özkaynak koruma oranının belirlenen oranın altına düşmesi sebebiyle, alım emrinin yerine getirildiğinin müşteriye açıkça bildirilmiş olması şartı ile nakit yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşteri namına alınan işleme konu sermaye piyasası araçlarının yükümlülük tutarına tekabül eden kısmı satılarak borç tutarının tahsil edilmesi veya alım emri gerçekleştikten sonra, izleyen ilk iş günü sonuna kadar ihbarname düzenlenerek müşteriye gönderilir veya faks yada telefon ile bildirimde bulunulması sonrasında belirtilen süre içerisinde taahütlerini yerine getirmediği takdirde, Aracı Kurum ayrıca bir ihbara gerek kalmaksızın sözkonusu işleme ait kıymetleri kendi portföyüne satın alabileceği gibi, Borsada da satabilir. Borsada satışından veya satılmamasından doğan zarar, taahhüdü yerine getirmeyen müşteriye, bu işlemden doğan kar Aracı Kuruma aittir Müşteri tarafından ayrı olarak ödenmediği takdirde kredili olarak alınan menkul kıymetlerin satımına ilişkin giderler de Aracı Kurum tarafından bu hesaba borç kaydedilecek ve Müşteriden tahsil edilecektir. Aracı Kurum üç ay içerisinde iki defadan fazla temerrüde düşen veya özkaynak oranı tebliğ oranlarının altında kalırsa, Müşteri için İMKB ye boykot kararı için başvuruda bulunabilecektir Kredili menkul kıymetler, Aracı Kurum aracılığı ile Müşteri nin emrine dayalı olarak satıldığında veya bu menkul kıymetler için kar payı, faiz ve benzeri gelirlerin tahsilatı yapıldığında, elde edilen nakit kredi borcunun kapatılmasında veya Aracı Kurum un kabul etmesi halinde nakit olarak müşteriye ödenebilecek veya tekrar menkul kıymet alımında kullanılacaktır. Müşteri, sözü edilen nakit değerlerin kendisine veya bir başka kimseye ödenmesi veya başka bir şekilde kullanılması konusunda Aracı Kurumun kabul etmemesi halinde bir talep hakkının olmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder Kredinin başlangıç ve geri ödeme valörü Aracı Kurum tarafından işlemlerin takas günü esas alınmak suretiyle belirlenir Müşteri, ancak özkaynak koruma oranının Sözleşme nin 8.3.maddesinde belirlenen oranın üzerinde olması ve Aracı Kurum un kabul etmesi durumunda, özkaynak oranını %50 nin altına düşürmeyecek miktarda nakdi, Kredi Hesabı ndan çekebilir Müşteri işbu sözleşme kapsamındaki her türlü kredili menkul kıymet işleminin Aracı Kurum tarafından Borsa da gerçekleştirilmesini kabul eder. Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilen bu işlemler ile ilgili komisyon, kurtaj ve sair ücretler ile bunlara terettüp eden vergi, fon, resim, harç ve masraflar Müşteri tarafından Aracı Kurum a nakden ödenecektir. Bu tutarlar, Müşteri ile Aracı Kurum arasında akdedilmiş Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi hükümlerine göre tayin olur. Müşteri nin kurtaj ve sair ücretler ile vergi, fon, resim, harç ve masrafları zamanında ödememesi durumunda, Aracı Kurum bu masrafları Müşteri nin Kredi Hesabı nı borçlandırmak suretiyle krediye ilave edebilecektir Müşteri, emrin geçerlilik süresini istediği gibi belirleyebilir. Emrin belirlenen süre içinde yerine getirilmemesi halinde emir geçerliliğini yitirir. Süresi belirlenmemiş olan emirler seans anında verilmiş ise o seansta veya o gün, aksi takdirde emri takip eden ilk seans veya gün sonu için geçerlidir Aracı Kurum un, halka arz yoluyla satışına aracılık ettiği sermaye piyasası araçlarına halka arz süresince bu menkul kıymetlerle ilgili kredili işlem yapılamaz. 5

8 Madde 7- Kredinin Faiz Oranı ve Faiz Tahakkuk Dönemleri: 7.1. Tahsis edilen kredinin kullanılan miktarına uygulanacak günlük faiz oranı... dir. Bu oran Aracı Kurum tarafından tek taraflı olarak arttırılabilir. Aracı Kurum bu arttırımı müşteriye en seri iletişim araçlarıyla sözlü olarak ve / veya yazılı olarak bildirir. Bu arttırıma rağmen kredi kullanımına devam edilmesi halinde uygulanan oranın kabul edildiği anlaşılır. Müşteri, Aracı Kurum un dilediği takdirde herhangi bir neden göstermeksizin, kendisine yazılı bildirim suretiyle kredi faiz oranını değiştirmeye, bildirim tarihinden itibaren değiştirilen faiz oranlarını uygulamaya yetkili ve mezun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yapılan tebligatların masrafları müşteriye aittir. Müşteri sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmeyerek, krediyi faiz ve her türlü teferruatı ile birlikte geri ödeyerek sözleşmeyi sona erdirebilir Müşteri, kredi faizini, gider vergisi ve sair ücret ve masraflarla birlikte, Aracı Kurum tarafından belirlenecek dönemlerde nakden ve defaten ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu dönemler günlük olarak kabul edilmiştir Bu Sözleşme ye dayanan krediye faiz yürütülür ve faizler, vergiler ve fonlar her gün itibariyle tahakkuk ettirilerek, komisyon, gider vergisi ve diğer masraflarla birlikte aynı günün sonunda veya birgün sonraki günün başında krediye ilave edilir Kullanılan kredinin faizi, bu Sözleşmenin imzalandığı esnada mali piyasalarda uygulanan esaslar çerçevesinde belirlendiği taraflarca kabul ve taahhüt edilir. Mali piyasalardaki değişikliğe bağlı olarak Aracı Kurum, kullandırdığı kredinin tutarını ve faizini tek taraflı olarak dilediği şekil ve şartlarla belirleme hak ve yetkisine sahiptir. Müşteri, Aracı Kurum un belirlediği şartları kabul etmezse, bu sözleşmeden doğan tüm borçlarını ödeyerek ve kredi işlemini sona erdirerek bu sözleşmeyi feshedebilir. Madde 8- Özkaynağın Korunması ve Özkaynak Tamamlama Bildirimi : 8.1. Kredi süresi içinde, 5. madde de belirtilen değerleme yöntemi ile belirlenen özkaynak oranının% 35 in altına düşmesi durumunda, Aracı Kurum eksikliğin tespit edildiği gün itibariyle Müşteriye en seri iletişim aracı ile (Faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) ulaşarak özkaynak tamamlama bildiriminde bulunur ve özkaynak oranını başlangıçta belirlenen orana çıkarması için ek teminat getirmesi istenir. Özkaynağın, tamamlama bildiriminin Müşteri ye yapıldığı tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde Aracı Kurum tarafından istenen tutarda ek teminat getirmezse, Aracı Kurum ikinci iş günü içinde ayrıca bir ihbarname göndermeye gerek kalmaksızın Kredi Hesabı nda ve/veya özkaynak olarak bulunan menkul kıymetlerin tamamını veya bir kısmını satarak elde edilen nakit ile Müşteri nin kredi borcunu kapatmaya veya özkaynak oranının başlangıçta belirlenen orana çıkartılmasını sağlamaya yetkilidir. Müşteri, Aracı Kurum un kendisine haber verilmesini engellemeyecek şekilde iletişim kanallarını açık tutmakla yükümlüdür Ayrıca Aracı Kurum aşağıdaki hallerden bir veya birkaçı gerçekleştiği takdirde yukarıda belirtilen iki iş günlük süreyi beklemeksizin özkaynak oranını %50 nin üzerine çekebilir ve lüzumlu görürse tüm kredi pozisyonunu kapatabilir. a) Ülke genelinde ve/veya şirket merkez ve merkez dışı örgütlerin bulunduğu yerlerde meydana gelebilecek deprem,sel,yangın,terör eylemlerinin vs., gibi doğal afet durumlarında, b) Genel olarak piyasalarda ve/veya müşterinin hesabında kredili olarak bulundurduğu hisse senetleri ile ilgili veya müşteri ile ilgili herhangi bir olumsuz haberin duyulması ve/veya yayımlanması ve müşteri hesabının zarara uğraması kanaatini uyandıracak olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerinin gerçekleşmesi durumunda, c) Müşteriye özkaynak tamamlama bildirimi yapılabilmesi amacıyla ulaşılmaya çalışılmasına rağmen ulaşılamaması durumunda, 8.3. Özkaynak oranı (5.madde ki değerleme yöntemi ile hesaplanan) kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince hiçbir şekilde (Sermaye Piyasası Kurulunun alt sınırı)% 35 in altına düşemez. Bu oranın % 35 nin altına düşmesi durumunda, kredi kendiliğinden muaccel hale gelir ve Aracı Kurum Müşteri ye herhangi bir bildirimde bulunmaksızın derhal Kredi Hesabı ndaki menkul kıymetleri resen satarak krediyi sona erdirme veya özkaynak oranını başlangıçta belirlenen orana tamamlama hakkına sahiptir Müşteri, özkaynak oranını izlemekle yükümlü olduğunu ve özkaynak oranının saptanan limitlerin altına düşmesi ve 8.2 maddesinde sayılan ve benzeri hallerin oluşması durumunda Aracı Kurum un bildirimde bulunmaksızın teminatları ve menkul kıymetleri satacağını ve Aracı Kurum un bu nedenle doğabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını peşinen beyan ve kabul eder Aracı Kurum, özkaynak bildirimi yapılmış Müşterinin hiçbir alım emrini, bildirim gününden özkaynak tamamlanıncaya kadar geçecek süre boyunca yerine getirilmez Üç ay içerisinde iki defadan daha fazla takas yükümlülüğünü ve/veya özkaynak tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen yatırımcıların ilgili aracı kurum tarafından Borsaya bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 6

9 Madde 9- Kredi Borcunun Muacceliyeti Aşağıdaki durumlarda kredi borcu muaccel hale gelir: a) Aracı kurum tarafından yapılan özkaynak tamamlama bildirimine rağmen Müşteri nin süresi içerisinde özkaynağı tamamlamaması, b) Özkaynak oranının 8.3. maddede belirtilen oranın altına düşmesi, c) Taraflar arasında belirlenen kredi süresinin sona ermesi, d) Kredinin süresinden önce sona ermesi konusunda tarafların karşılıklı olarak mutabakata varmaları, e) Taraflardan herhangi birinin tek taraflı olarak kredi ilişkisine son vermesi,, f) Aracı Kurum tarafından kredinin kapatılması; Aracı Kurum, dilediği takdirde, Müşteri ye en seri iletişim aracıyla bildirerek, borçlu ve kefillere borcun ödenmesi için en az üç iş günlük bir süre tanımak suretiyle, krediyi kat etme hakkını haizdir. Müşteri bu süre içerisinde borcun ödenmemesi halinde kredinin muaccel hale geleceğini beyan ve kabul eder. g) Kredili Menkul Kıymetlerin Liste den çıkarılması; Kredili Menkul Kıymetlerin kredi süresi içinde Liste den çıkarılması durumunda, müşteri Liste den çıkarılan menkul kıymetleri, Liste de yer alan başka menkul kıymetlerle değiştirmek için, Liste den çıkarma tarihini izleyen ilk iş günü aracı kuruma müracaat etmek zorundadır. Müşteri, süresi içinde müracaat etmediği veya aracı kurumun değiştirme işlemini kabul etmediği hallerde kredinin muaccel hale geleceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum, Müşteri nin değiştirme talebini, talebin kendisine ulaştığı tarihi izleyen iş günü cevaplandırmak zorundadır. Cevap verilmemesi kabul anlamındadır, h) Müşteri nin 5.4. maddede belirtilen taahhüdünü yerine getirmekten kaçınması, i) Diğer Sebepler; Müşteri tarafından bu Sözleşme hükümlerinden herhangi birine uyulmadığı takdirde veya üçüncü şahıslar tarafından Müşteri hakkında ihtiyati haciz, haciz, ihtiyati tedbir, iflas kararı aldırılması veya icra takibine başvurulması ve sair hallerde kredi borcu muaccel hale gelir. Kredinin muaccel hale gelmesi durumunda Müşteri krediyi faiz, fon, vergi, resim, harç ve sair teferruatı ile birlikte derhal Aracı Kurum a ödemekle yükümlü olacaktır. Madde 10- Müşteri nin Temerrüdü: Müşteri, muaccel hale gelen borcunu Aracı Kurum un ilk yazılı ihbarını tebellüğ ettiği tarihte Aracı Kurum a ödemediği ve/ veya yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, mütemerrit sayılacak ve temerrüt faizi olarak... ile bunlara ilişkin diğer vergi ve sair kesinti ve masrafları Aracı Kurum a ödeyecektir. Madde 11-Aracı Kurum un Rehin Hakkı: Müşteri; işbu sözleşme kapsamında Aracı Kurum a karşı doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, Aracı Kurum nezdindeki hesabında, Takasbank İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nde saklamada bulunan ve bu hesabında saklamaya alınacak tüm Kredili Menkul Kıymetleri ve Kredili Menkul Kıymet alımı için Aracı Kurum a teminat olarak verdiği menkul kıymetleri anapara, faiz, temettü, rüçhan hakları ve kar payları da dahil olmak üzere Aracı Kurum a terhin ettiğini, işbu rehinli menkul kıymetlerden vadeye bağlı olanların vade tarihinde nakde tahvil edilmeleri veya vadeye bağlı olmayanların satılması halinde bunların anapara ve faiz tutarları ve bu kıymetlerden tahsil edilen bedelleri ile yeniden menkul kıymet alınması halinde yeni alınan menkul kıymetlerin de rehnin şümulüne dahil olduğunu ve bu menkul kıymetlerin işbu sözleşme çerçevesinde Müşteri nin Aracı Kurum a karşı doğmuş ve doğacak vadesi gelmiş ve gelecek her türlü borç ve yükümlülüklerinin teminatı olarak rehnedildiğini, rehinli menkul kıymetlerin yeddiemin sıfatıyla Takasbank İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza edilmesine muvafakat ettiğini, aksi Aracı Kurum tarafından Takasbank İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ne. bildirilene kadar rehinli menkul kıymetlerin Aracı Kurum a rehinli olmaya devam edeceğini ve Aracı Kurum un Müşteri den işbu sözleşme çerçevesinde mevcut ve doğacak herhangi bir alacağı olduğu sürece herhangi bir yasal yola başvurmaksızın veya herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunmasına lüzum kalmaksızın rehnedilen bu menkul kıymetleri re sen dilediği zamanda ve dilediği şekilde satarak paraya çevirmeye ve satış bedelini Müşteri nin Aracı Kurum a karşı doğmuş ve doğacak borçlarının anapara, tahakkuk eden faiz, fon, komisyon, gider vergisi, temerrüt faizi, vekalet ücreti ve diğer masrafları ile birlikte tamamına mahsup etmeye yetkili olduğunu peşin ve gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder. 7

10 Madde 12- Menkul Kıymetlerin Ödünç ve Teminat Olarak Verilmesi, Saklanması: Aracı Kurum, Müşteri nin teminata verdiği ve kredili olarak satın aldığı menkul kıymetleri başka bir kişi ya da kuruluşa ödünç olarak veya banka kredisi kullanılması durumunda ilgili bankaya teminat olarak vermeye yetkilidir Kredili menkul kıymetler ve Müşteri nin teminata verdiği menkul kıymetler, Aracı Kurum hesabına ve Müşteri itibariyle ya da banka kredisi almak için teminata verilmesi halinde ilgili banka hesabına yetkili Takas ve Saklama Kuruluşunda saklanır Kredi ile satın alınan sermaye piyasası araçları her ne suretle olursa olsun açığa satış işlemlerinde özkaynak olarak kullanılamaz Saklama Kuralları nı peşinen kabul ettiğini, Takasbank tarafından yaptırılan sigortanın kapsamı dışındaki olayların meydana gelmesi durumunda oluşacak zararlardan kendisinin sorumlu olacağını ve bu nedenle Aracı Kurum a herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini, Aracı Kurum un saklama hizmetini ifa etmekten dilediği anda çekilebileceğini bu durumda Menkul Kıymetleri Aracı Kurum ve/veya Takasbank dan masrafları kendisine ait olmak üzere teslim almakla yükümlü olacağını, Aracı Kurum un muhafazasına bırakılan Menkul Kıymetler in Aracı Kurum ca ayrıca sigortalanmadığını, bu amaç ile ayrıca ve açıkça bir talepte bulunmadığı sürece de Menkul Kıymetlerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mevzuatı çerçevesinde yapılan sigorta dışında bir sigortasının bulunmadığını bildiğini, muhafazaya bıraktığı Menkul Kıymetler in ayrıca sigortalanmasını talep ettiği taktirde sigorta primi ödemelerinden Aracı Kurum un mesul olmadığını, Aracı Kurum un merkez biriminde veya şubelerinde fiziki menkul kıymet teslimatında bulunulması durumunda veya Müşteri adına Takasbank nezdinde saklanan menkul kıymetlerin Müşteri tarafından fiziki olarak teslim alınması istendiği takdirde nakledilecek menkul kıymetlerin Müşteri nin yazılı talebi çerçevesinde sigortalanacağını ve tüm sigorta ve nakliye giderlerinin Müşteri ye ait olacağını, Müşteri nakledilecek menkul kıymetlerin münhasıran sigortalanmasına ilişkin yazılı bir talebte bulunmamışsa, Aracı Kurum un menkul kıymetlerin sigortalanmaması yüzünden nakliye esnasında ortaya çıkabilecek zararlardan hiçbir biçimde sorumlu tutulmayacağını, Madde 13- Menkul Kıymetlerden Doğan Hakların Kullanılması: Müşteri nin kredili olarak satın aldığı ve teminat olarak Aracı Kurum a teslim ettiği menkul kıymetlerden doğan faiz ve temettü gelirleri, bedelsiz pay alma ve rüçhan hakkı, oy hakkı ve diğer haklar Müşteri ye aittir Müşteri, Aracı Kurum un, menkul kıymetlere ilişkin rüçhan haklarını bedellerini ödeyerek kullanmaya ve kendisini bu şekilde borçlandırmaya, söz konusu menkul kıymetlere ait kar payı, faiz ve benzeri gelirleri ve ödemeleri tahsile, menkul kıymetler üzerindeki diğer hakları kullanmaya, gerekli işlemleri ifaya ve belgeleri imzalamaya yetkili olduğunu beyan ve kabul eder. Madde 14- Müşteriye Kullandırılmak Amacı ile Banka Kredisi (Dış Kredi): Aracı Kurum, sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemleri ve verilen teminatlar karşılığında müşteriye kullandırmak üzere bankalar, Takasbank ve Kurul un uygun gördüğü diğer kurum ve kuruluşlar ile organize ödünç piyasalarından Müşteri hesabına kredi alarak bu sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenen şartlarla kullandırmaya yetkilidir Aracı Kurum un müşteri hesabına banka kredisi alması durumunda müşteri; Aracı Kurum un banka kredisi alınmasında vekil sıfatıyla hareket ettiğini, banka kredisi alınması ve banka kredisi ile ilgili sözleşmelerin imzalanması nedeniyle doğacak tüm borç ve yükümlülüklerin kendisine ait olacağını; banka kredisini, Banka Kredi Sözleşmesi ve bu Sözleşme hükümlerine göre anapara, faiz, vergi, fon ve diğer masraflar ile birlikte geri ödeyeceğini; Aracı Kurum tarafından vekil sıfatıyla banka ile imzalanacak Banka Kredi Sözleşmesi hükümlerinin kendisi için tamamen bağlayıcı olacağını; banka kredisi nedeniyle Aracı Kurum un uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanın kendisine ait olduğunu ve bunları tazminle yükümlü olacağını, Aracı Kurum un müşteriye ait menkul kıymetleri bankaya kredinin rehinli teminatını oluşturmak üzere teslim etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, işbu sözleşme ile kredi alınması için banka ile imzalanan Banka Kredi Sözleşmesi nedeniyle verilen veya verilebilecek her türlü teminatla ilgili işlemlerin gerektirdiği ve gerektireceği her türlü masrafın ve halen mevcut veya ilerde konulacak her türlü vergi, resim, harçlar ve tarh edilecek cezaların kendisine ait olacağını, bunların Aracı Kurum tarafından ödenmiş olması halinde, bu tutarları aracı kurumun ilk talebinde nakden ve defaten aracı kuruma ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 8

11 Madde 15- Hesap Özetinin Gönderilmesi: Aracı Kurum, Kredi Hesabı na ilişkin aylık hesap özetlerini, Müşteri nin aşağıda sözleşmenin son sayfasında kayıtlı adresine, her bir dönem sonunu izleyen 7 (yedi) gün içinde masrafları Müşteriye ait olmak üzere posta ile gönderecektir Müşteri, hesap özetlerine, Aracı Kurum un bunları gönderdiği tarihi izleyen 30 (otuz) gün içinde noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla itirazda bulunmazsa bu hesap özetlerinin münderecatını kabul etmiş sayılır. Hesap özetlerinin açık ya da zımni kabulü bunların içerdiği bütün yönleri ve taşıyabileceği bütün ihtirazi kayıtları kapsar Müşteri, sözleşme konusu menkul kıymetler ve sözleşme ile ilgili diğer hususlarda dilediği zamanda Aracı Kurum a başvurarak bilgi alma hakkına sahiptir Ekstre dönemi içinde herhangi bir işlem yapılmaması halinde veya ekstre gönderilmemesi konusunda Müşteri ile Aracı Kurum arasında münhasıran sözleşme imzalanması halinde hesap ekstresi gönderilmeyebilir. Madde 16- Zarar Tazmini: İşbu sözleşmenin konusunu teşkil eden her türlü işlem ve hizmetlerin ifası sırasında veya ifasından dolayı İMKB, Takasbank, TCMB, diğer aracı kuruluşlar ve/veya üçüncü şahıslar tarafından her ne nam ve sebeple olursa olsun Aracı Kurum a ödettirilecek tüm meblağlar Aracı Kurum un ilk talebinde Müşteri tarafından derhal Aracı Kurum a tazmin edilecektir. Madde 17- İletişimdeki Bozukluklar: Posta, telefon, telgraf, teleks, telefaks ve diğer iletişim araçlarının kullanılması nedeniyle doğabilecek bütün zararlar ve özellikle kayıp, gecikme, yanlış anlama, bozulma ve mükerrerliğin bütün sonuçları Müşteri ye aittir. Madde 18- Sözleşme nin Süresi ve Sona Ermesi: İşbu sözleşmenin geçerliliği muayyen bir müddet ile takyit edilmemiştir İşbu sözleşme tarafların karşılıklı yazılı mutabakatı ile süresinden önce sona erdirilebileceği gibi, taraflardan herhangi biri diğer tarafa yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, bildirimin diğer tarafa tebliğ edildiği tarihte hüküm doğurmak üzere dilediği zamanda işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir Ancak, bu durumda taraflar sözleşme konusu borç ve mükellefiyetlerini derhal yerine getirmeyi ve aksine hareketlerinden doğabilecek her türlü zararları diğer tarafa nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul ederler Aracı Kurum un kendisine emaneten tevdi ve teslim edilen Menkul Kıymetleri Müşteri ye aynen değil mislen iade edebileceğini, Aracı Kurum a tevdi ve teslim edilen Menkul Kıymetlerin Aracı Kurum ve/veya Takasbank tarafından tahsisen saklanması talebinde bulunmadığını, Madde 19- Sözleşme de Değişiklik Yapılması: Aracı Kurum, herhangi bir zamanda işbu sözleşmenin hükümlerini resen değiştirmeye yetkilidir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri ye sirküler-mektupla bildirir. Sirküler-mektubun postaya verilme tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde Müşteri herhangi bir itirazda bulunmamışsa bu değişiklikler kabul edilmiş sayılır. Posta masrafları Müşteriye aittir. Müşteri sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmeyerek, krediyi faiz ve her türlü teferruatı ile birlikte geri ödeyerek sözleşmeyi sona erdirebilir. Madde 20- Aracı Kurum un Defter, Kayıt ve Belgelerinin Kesin Delil Olacağı: Müşteri, işbu sözleşmede belirtilen tüm hizmetlerin yerine getirilmesinde Aracı Kurum u tam yetkili kıldığını, bu hizmetler ile ilgili olarak Aracı Kurum a müteveccih her türlü itiraz, talep ve sair haklarından peşin olarak feragat ettiğini, Aracı Kurum a vereceği talimatlardan doğacak tüm ihtilaflarda müstenitli olsun veya olmasın Aracı Kurum un defter, kayıt ve belgelerinin geçerli olacağını, bu kayıt ve belgelerin kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunlara hiçbir suretle itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Madde 21-Aracı Kurum un İşlemlerindeki Dikkat ve Özen Karinesi: Aracı Kurum un işlemlerinde mutat dikkat ve özeni göstermiş olduğu karine olarak kabul edilir. Müşteri aksini iddia ederse, ispat yükü kendisine düşer. Aracı Kurum, Müşteri nin kar yoksunluğundan, dolaylı ve manevi zararlarından ya da üçüncü kişilerin bu hizmetler nedeniyle uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir. Madde 22- Aracı Kurum un Bilgi ve Belge Verme Yetkisi: Aracı Kurum un gerekli hallerde resmi mercilere ve sair ilgili kuruluşlara Müşteri hakkında bilgi ve belge vermeye yetkili olduğunu ve bu nedenle Aracı Kurum un sorumlu olmayacağını Müşteri peşinen kabul ve taahhüt eder. 9

12 Madde 23- Atıf: İşbu sözleşme uyarınca Aracı Kurum tarafından Müşteri hesabına yapılacak menkul kıymet alım satım işlemlerinde, taraflar arasında akdedilmiş bulunan Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi nin bu sözleşmeye aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Madde 24- Tarafların Kanuni İkametgahları: İşbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatın yapılabilmesi için taraflar aşağıda son sayfada kayıtlı adreslerinin kanuni ikametgahları olduğunu beyan ve bu adreslere yapılacak tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler Müşteri, Aracı Kurum un adres değişikliği konusunda Ticaret Sicilinde yaptıracağı değişiklik tescillerini izlemeyi üstlenmiştir Müşteri, kanuni ikametgâhını değiştirdiği takdirde, yeni ikametgah adresini, değişikliği izleyen 7 (yedi) gün içinde noter marifetiyle veya iadeli taahhütlü mektup ile yazılı olarak Aracı Kurum a bildireceğini, aksi takdirde ilk ikametgah adresine yapılacak tebligata hiçbir itirazı olmayacağını ve bu adrese yapılan tebligatın geçerli ve yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt eder. Madde 25- İfa Yeri: İşbu sözleşmeden doğacak bütün borç ve yükümlülüklerin ifa yeri, münhasıran Aracı Kurum un kanuni ikametgahının bulunduğu yerdir. Madde 26- Vergi, Resim, Harç, Fon ve Masraflar: Müşteri, işbu sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanması ile ilgili tüm vergi, resim, harç, fon ve sair masrafların kendisine ait olduğunu ve bu tutarları Aracı Kurum un ilk talebinde nakden ve defaten Aracı Kurum a ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Madde 27- Blokaj ve Yatırıcıları Koruma Fonu: Takasbank yönetmelikleri kapsamında, Müşteri nin takdirine göre hesabındaki kıymetlere Müşteri tarafından blokaj konulması mevcuttur. Münhasıran uygulanan bu durumunda, Müşteri nin vereceği satış emri Aracı Kurum tarafından işleme konmayabilir. Müşteri bu nedenle Aracı Kurum u sorumlu tutamaz. Madde 28- Madde Başlıklarının Metin Dışı Olduğu: İşbu sözleşme nin madde numaraları yanında yer alan madde başlıkları sözleşmeye dahil değildir. Madde 29- Uygulanacak Hükümler ve Yetkili Mahkeme: İşbu sözleşmenin mevzuunu teşkil eden tüm hususlar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları na tabi olacaktır. Bu sözleşmenin yorum ve uygulanmasından doğacak ihtilafların halinde İstanbul Merkez Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Madde 30- Sözleşme nin Tanzim Tarihi, Yeri ve Nüsha Adedi: Bu madde ile birlikte toplam 30 (otuz) maddeden ibaret olan işbu sözleşme, taraflarca okunarak ve içeriği hakkında tam bir anlaşma sağlanarak eğer var ise, aynı nitelikteki eski sözleşmeye veya sözleşmelerin yerine ikame olmak üzere taraflar arasında bütün hükümleri kabul edilerek, 10

13 .../.../ tarihinde... da tek nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş olup, bir sureti Müşteri ye tevdi edilmiştir. Tarih:... Aracı Kurum : MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven Sazak Plaza A Blok No:9 Kat:3-4 Kavacık, Beykoz - İSTANBUL kaşe ve imza MÜŞTERİ / LER : Adı Soyadı : Adres : Telefon iş-ev : / GSM ve Faks : İmza : 11

14 KREDİ ARTIRMASI ZEYİLNAMESİ - 1 İş bu...tarihli Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım İşlemi Çerçeve Sözleşmesi uyarınca MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş...Şubesi/İrtibat Bürosu tarafından Müşteri ye sağlanan... TL lik kredi limiti; bu ek ile sözleşmenin diğer hüküm ve şartları aynen yürürlükte kalmak üzere bu zeyilname tarihinden itibaren... TL yalnız (...) Türk Lirası arttırılarak toplam... Türk Lirasına yükselmiştir. MÜŞTERİ : Adı Soyadı : /... /... MEKSA YATIRIM İmza : MENKUL DEĞERLER A.Ş. KREDİ ARTIRMASI ZEYİLNAMESİ - 2 İş bu...tarihli Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım İşlemi Çerçeve Sözleşmesi uyarınca MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş...Şubesi / İrtibat Bürosu tarafından Müşteri ye sağlanan... TL lik kredi limiti; bu ek ile sözleşmenin diğer hüküm ve şartları aynen yürürlükte kalmak üzere bu zeyilname tarihinden itibaren... TL yalnız (...) Türk Lirası arttırılarak toplam... Türk Lirasına yükselmiştir. MÜŞTERİ Adı Soyadı : /... /... MEKSA YATIRIM İmza : MENKUL DEĞERLER A.Ş. KREDİ ARTIRMASI ZEYİLNAMESİ - 3 İş bu... tarihli Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım İşlemi Çerçeve Sözleşmesi uyarınca MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş...Şubesi / İrtibat Bürosu tarafından Müşteri ye sağlanan... TL lik kredi limiti; bu ek ile sözleşmenin diğer hüküm ve şartları aynen yürürlükte kalmak üzere bu zeyilname tarihinden itibaren... TL yalnız (...) Türk Lirası arttırılarak toplam... Türk Lirasına yükselmiştir. MÜŞTERİ Adı Soyadı : /... /... MEKSA YATIRIM İmza : MENKUL DEĞERLER A.Ş. KREDİ ARTIRMASI ZEYİLNAMESİ - 4 İş bu...tarihli Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım İşlemi Çerçeve Sözleşmesi uyarınca MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş... Şubesi / İrtibat Bürosu tarafından Müşteri ye sağlanan... TL lik kredi limiti; bu ek ile sözleşmenin diğer hüküm ve şartları aynen yürürlükte kalmak üzere bu zeyilname tarihinden itibaren... TL yalnız (...) Türk Lirası arttırılarak toplam... Türk Lirasına yükselmiştir. MÜŞTERİ Adı Soyadı : /... /... MEKSA YATIRIM İmza : MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12

15 KREDİ ARTIRMASI ZEYİLNAMESİ - 5 İş bu...tarihli Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım İşlemi Çerçeve Sözleşmesi uyarınca MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş...Şubesi / İrtibat Bürosu tarafından Müşteri ye sağlanan...tl lik kredi limiti; bu ek ile sözleşmenin diğer hüküm ve şartları aynen yürürlükte kalmak üzere bu zeyilname tarihinden itibaren... TL yalnız (...) Türk Lirası arttırılarak toplam...türk Lirasına yükselmiştir. MÜŞTERİ Adı Soyadı : /.../... MEKSA YATIRIM İmza : MENKUL DEĞERLER A.Ş. KREDİ ARTIRMASI ZEYİLNAMESİ - 6 İş bu...tarihli Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım İşlemi Çerçeve Sözleşmesi uyarınca MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş...Şubesi / İrtibat Bürosu tarafından Müşteri ye sağlanan...tl lik kredi limiti; bu ek ile sözleşmenin diğer hüküm ve şartları aynen yürürlükte kalmak üzere bu zeyilname tarihinden itibaren...tl yalnız (...) Türk Lirası arttırılarak toplam...türk Lirasına yükselmiştir. MÜŞTERİ Adı Soyadı : /.../... MEKSA YATIRIM İmza : MENKUL DEĞERLER A.Ş. KREDİ ARTIRMASI ZEYİLNAMESİ - 7 İş bu...tarihli Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım İşlemi Çerçeve Sözleşmesi uyarınca MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş...Şubesi / İrtibat Bürosu tarafından Müşteri ye sağlanan...tl lik kredi limiti; bu ek ile sözleşmenin diğer hüküm ve şartları aynen yürürlükte kalmak üzere bu zeyilname tarihinden itibaren...tl yalnız (...) Türk Lirası arttırılarak toplam... Türk Lirasına yükselmiştir. MÜŞTERİ Adı Soyadı : /.../... MEKSA YATIRIM İmza : MENKUL DEĞERLER A.Ş. KREDİ ARTIRMASI ZEYİLNAMESİ - 8 İş bu...tarihli Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım İşlemi Çerçeve Sözleşmesi uyarınca MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş...Şubesi / İrtibat Bürosu tarafından Müşteri ye sağlanan...tl lik kredi limiti; bu ek ile sözleşmenin diğer hüküm ve şartları aynen yürürlükte kalmak üzere bu zeyilname tarihinden itibaren...tl yalnız (...) Türk Lirası arttırılarak toplam...türk Lirasına yükselmiştir. MÜŞTERİ Adı Soyadı : /.../... MEKSA YATIRIM İmza : MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13

16 REHİN TAAHHÜTNAMESİ MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bundan böyle kısaca MEKSA olarak anılacaktır. MEKSA nezdinde açılmış...nolu hesabımda mevcut bulunan ve alım-satım işlemleri neticesinde oluşacak veya virman yoluyla gelecek tüm menkul kıymetleri, sermaye piyasası araçlarını, yerli ve yabancı para ile altın ve benzeri kıymetler bundan böyle kısaca Rehinli Menkul Kıymetler olarak anılacaktır. MEKSA nezdindeki...nolu hesabımda mevcut bulunan ve alım-satım işlemleri neticesinde oluşacak her nevi nakdi, MEKSA ile akdetmiş olduğum.../.../... tarihli Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.) uyarınca hesaba öz kaynak olarak yatırılan hisse senetleri ve diğer menkul kıymetleri ve kullandırılan kredi karşılığı harici kurumlara kredi teminatı olarak gönderilen hisse senetleri ve diğer menkul kıymetleri ile her türlü sermaye piyasası araçlarını, MEKSA ile akdolunan.../.../... tarihli Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi) ve yukarıda ifade olunan Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı Çerçeve Sözleşmesi uyarınca doğmuş ve doğacak her türlü borç bakiyesi, borç bakiyesine yürütülmüş temerrüt faizi, kredi ana para, kredi faizi, BSMV ve diğer her türlü yasal giderlerden kaynaklanacak borçlarımın teminatı olarak MEKSA ya rehin ettiğimi, MEKSA nın söz konusu Rehinli Menkul Kıymetler ve Nakit üzerinde hapis ve takas hakkının mevcut olduğunu kabul beyan ve taahhüt ederim. Müşteri Adı/Soyadı : Müşteri İmzası : Tarih : 14

17 meksa-krd-2 MÜŞTERİ KREDİ LİMİT TALEP BAŞVURUSU TARİH :... /... /... MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.... Şube/İrtibat Bürosu... hesap numaralı müşterisi ben... Şirketinizde mevcut hesabımda Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliği ve Kurumunuzun belirlediği şartlarda, kredili menkul kıymet alım ve satım işlemleri yapmak istiyorum, Bu nedenle hesabımda;... TL miktarda kredi kullanmak istiyorum. Kredi limitimin tahsisi ve kullandırılması talebimin kabulünü rica ederim. Saygılarımla, Müşterinin Adı : Soyadı : İmzası : ŞUBE / İRTİBAT / BÜROSU / ONAYI YETKİLİ TEMSİLCİ ŞUBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜRLÜK KREDİ KOMİTESİ ONAYLARI 15

18

19 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: Sözleşme Sıra No: Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Müşteri Hesap Numarası : Güven Sazak Plaza A Blok Müşteri Adı Soyadı : No:9 Kat:3-4 Kavacık, Vergi Kimlik Numarası : Beykoz - İstanbul (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) (Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır) Müşteri, işbu sözleşmenin imzalanması sırasında 4288 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, kimlik belgesinin aslını ve Aracı Kurum un uygun göreceği diğer her türlü belgeleri ibraz edecek ve Aracı Kurum da çıkaracağı bir fotokopisini bu sözleşmenin eki olarak muhafaza edecektir. Müşteri, sözleşme ekinde yer alan, müşterinin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları, mali durum ve benzeri bilgilerin yer aldığı Müşteri Tanıtım Formu nu doldurmak zorundadır. Formdaki bilgilerin güncellenmemesi halinde Aracı Kurum söz konusu bilgileri esas alacaktır. Bu bilgiler Müşterinin risk tercihlerinin ölçülmesi amacıyla istenilmiştir. Müşterinin bilgi vermek istememesi halinde formun son sayfasındaki beyanı imzalaması veya buna ilişkin yazılı beyanı hazırlayarak Aracı Kuruma vermesi gerekmektedir. Sermeye Piyasası Kurulu nun Seri: V No: 65 sayılı Tebliği çerçevesinde Müşterinin, Aracı Kurum nezdinde açılmış ve açılacak hesaplarının kullanılmasına, Müşteri nin bu hesapları nezdinde verilecek hizmetlere ilişkin koşulların belirlenmesine ve ilgili işlemlerin Aracı Kurum tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik hükümlerin yer aldığı, bu sözleşmenin sonunda isim, unvan ve adresleri yer alan taraflar arasında aşağıdaki şartlarla bir Açığa Satış işlemleri Çerçeve Sözleşmesi akdedilmiştir. (Aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.) Aracı Kurum ile Müşteri arasındaki bu sözleşme aynı zamanda genel işlem şartlarına havi bir açığa satım cari hesap sözleşmesi hükmündedir. Madde 1- Sözleşme nin Konusu ve Kapsamı: 1.1. İşbu Sözleşme nin konusu, Aracı Kurum nezdinde Müşteri adına bir kredi hesabı açılması koşulu ile Sermeye Piyasası Kurulu nun Seri: V No: 65 sayılı Tebliği ve bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, bu Sözleşme nin 3. maddesinde belirtilen ve satılması halinde aynı gün geri alınması şartıyla Müşteri nin mülkiyetinde olmayan sermaye piyasası araçlarının satılması ya da satışa ilişkin emrin verilmesini veya taraflar arasında kararlaştırılan belirli dönemler için belirlenmiş bir komisyon karşılığında Müşteri tarafından Aracı Kurum dan ödünç alınmak suretiyle ve bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde açığa satılmasına ilişkin esasların düzenlenmesidir. İşbu sözleşme çerçevesinde Müşteri nin açığa satış kredi limiti TL. (Yalnız,...olarak tespit edilmiştir İşbu Sözleşme, taraflar arasında konusu 1.1. maddede belirtilen açığa satış işlemlerinin genel esaslarını içermekte olup, taraflar bu işlemlerde öncelikle bu Sözleşme hükümleri ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: V, No: 65 ve 74 Tebliği ile Kurul un mevcut ve ileride yayımlanacak olan diğer tebliğ ve talimatları doğrultusunda hareket etmeyi kabul ve taahhüt etmişlerdir İşbu Sözleşme nin mevcudiyeti ve taraflar arasında bu Sözleşme kapsamında açığa satış işleminin yapılması Müşteri için ileride de başka açığa satış işlemi yapılmasını teminen müktesep hak oluşturmaz. Aracı Kurum, Müşteri nin işlem taleplerini yerine getirip getirmemekte serbesttir. Madde 2- Tasarruf Yetkisi, Temsilci ve Vekiller: 2.1. Tüzel kişi Müşteri, işbu sözleşmenin imzalanması sırasında tüzel kişiliğe ait ana sözleşmeyi, noter tasdikli en yeni imza sirkülerini ve bu sözleşme yi tüzel kişilik adına imzalayacak olan yetkili temsilcilerinin kimlik belgelerinin asıllarını ve Aracı Kurum un uygun göreceği diğer her türlü belgeleri Aracı Kurum a ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum, kimlik belgelerinin fotokopilerini çıkartarak, ana sözleşme ve imza sirküleri ile birlikte bu sözleşmenin ekleri olarak muhafaza edecektir. Müşteri, sözleşmenin imzalanması sırasında Aracı Kurum a ibraz ettiği belgelerde vaki olabilecek değişiklikleri de derhal Aracı Kurum a bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. 1

20 2.2. Aracı Kurum a karşı yalnızca Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili gerçek kişiler arasında imza yetkileri imza örnekleri ile birlikte Aracı Kurum a tevdi edilen kimseler tüzel kişi Müşteri adına tasarruf yetkisine sahiptir Temsilcilerin ve/veya temsil derecelerinin geri alınması ve/veya değişmesi halinde, tüzel kişi Müşteri tarafından bu durum, yazılı olarak hemen Aracı Kurum a bildirilecektir. Mevzuatın öngördüğü belgelerle birlikte bu kimselerin yetkilerinin geri alındığı ya da değiştirildiği Aracı Kurum a yazılı olarak bildirilmedikçe, tasarruf yetkileri yürürlükte kalacaktır.türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ya da başkaca herhangi bir yayın organında yetkinin geri alınması ya da değiştirilmesi hakkında yapılacak olan yayınlar, tüzel kişi Müşteri tarafından Aracı Kurum a yazılı olarak bildirilmedikçe Aracı Kurum u bağlamayacak olup, Müşteri tasarruf yetkilerinde değişiklik olduğunu Aracı Kurum a karşı ileri süremeyecektir. Yazılı bildirim yapılmaması veya bildirimlerdeki gecikmeden doğabilecek her türlü zararlardan münhasıran tüzel kişi Müşteri sorumlu olacaktır. Aracı Kurum yazılı bildirim yapılmaması veya gecikilmesinden doğan her türlü zarardan hiçbir surette sorumlu tutulmayacaktır Gerçek kişi Müşteri, işbu Sözleşme nin imzalanması sırasında kimlik belgesinin aslını ve Aracı Kurum un uygun göreceği diğer her türlü belgeleri Aracı Kurum a ibraz edecek ve Aracı Kurum da kendisine tevdi edilen belgenin fotokopisini bu Sözleşme nin eki olarak muhafaza edecektir Aracı Kurum, Müşteri nin ve onun yetkili temsilcilerinin kimliğini, kendisine verilmiş bulunan imza örneklerini adı geçenlerin Aracı Kurum da doldurulan belgelerin üzerine atacakları imzalarla karşılaştırmak suretiyle denetler ve inceler. Aracı Kurum, imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılamayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu olmayacaktır İşbu sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerde Müşteri, Aracı Kurum çalışanı olmayan bir kişiyi vekil tayin edebilir. Müşteri, bir vekil ya da temsilci marifetiyle işlem yaptırabilmek için Aracı Kurum tarafından belirlenecek veya uygun görülecek bir vekâletnamenin veya temsil belgesinin Aracı Kurum a ibraz edilmesinin şart olduğunu kabul eder. Aracı Kurum, tasarruf yetkisini kanıtlamak üzere kendisine tevdi edilen vekâlet belgeleri ve/veya diğer belgelerin sahteliğinden sorumlu değildir Müşteri, işbu Sözleşme çerçevesinde yapacağı işlemlerle ilgili olarak Aracı Kurum tarafından kimlik tespiti amacıyla, kendisi ve/veya temsilcisi/vekilleri için istenecek belgeleri ibraz etmeyi kabul eder Genel vekaletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça, bu belgelerin Müşteri nin Aracı Kurum ile olan tüm ilişkilerinde ve genel olarak hesapta tasarrufta bulunmak konusunda vekile Aracı Kurum nezdinde Müşteri yi tam olarak temsil etme yetkisini verdiği kabul edilir. Müşteri hesabına yönelik tasarruflar için birden fazla kimsenin imza yetkisi olup yetkinin münferit yada müşterek olduğu belirlenmemişse Aracı Kurum imza yetkilisinin vekil veya asıl olduğuna bakmaksızın her bir imza yetkilisinin münferit yetkiye sahip olduğunu kabul eder ve verilecek talimatları bu çerçevede yerine getirir. Yetkilendirmedeki sakatlıklar ya da sahtelikleri Aracı Kurum un farkedememiş olmasının sonuçları Müşteri ye aittir Vekaletnamenin iptal edildiği veya bir kısım yetkinin kaldırıldığı konusunda Aracı Kurum a yazılı bir ihbarname tebliğ edilmediği sürece, vekil tam yetkili olarak hareket edebilir. Müşteri, Aracı Kurum a vekili azlettiği ihbarını yazılı olarak yapmadığı sürece her türlü ilan,azil ve ihbar gibi kısıtlamalar Aracı Kurum a karşı ileri sürülemez. Aracı Kurum, kendisine yazılı olarak bilgi verilmiş olmadıkça, Müşteri nin ya da üçüncü kişilerin ehliyetsizliğinin sonuçlarından veya Müşteri yi ya da üçüncü kişileri ehliyetli saymış olmaktan ötürü sorumlu değildir. Yazılı olarak kendisine bildirimde bulunulmuş olmadıkça ehliyetsizliğin ilan edilmiş olması Aracı Kurum u bağlamaz. Müşteri nin ya da vekillerinin ehliyetsizliğinden doğabilecek bütün sorumluluk Müşteri ye aittir Yazılı olarak Aracı Kurum a bildirimde bulunulmuş olmadıkça ehliyetsizliğin ilan edilmiş olması Aracı Kurum u bağlamaz. Özellikle ehliyetsizliğin ilan edilmiş ya da yayın organlarında yayınlanmış olması, aracı Kurum a yazılı barda bulunulmadıkça Aracı Kurum için bağlayıcı değildir. Aracı Kurum kendisine yazılı ihbarda bulunulmadıkça Müşteri yi ya da onun vekillerini tam ehliyetli ve her türlü tasarruf yetkisine haiz saymaya yetkili olup bu yüzden sorumlu tutulamaz Sermaye Piyasası Kurulu Seri:V, No:46 sayılı Tebliğin 58 inci maddesi (k) bendinde yer alan; Aracı Kurum yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil tüm çalışanları müşterilerden alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit yatırma ve çekme virman işlemi yapma gibi geniş yetkiler içeren vekaletname alarak müşteri adına işlem yapamazlar.kurulun ileride çalışanların vekaletle yoluyla yapabilecekleri işlemlerin yeniden düzenlenmesi halinde yayımlanacak tebliğ ve talimatları doğrultusunda hareket edilecektir. 2

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HESAP NO... KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SANKO KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap No : Adı ve Soyadı: Bir tarafta İstanbul da yerleşik ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Aşağıda kısaca ARACI KURUM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI Menkul Kıymet alım ve satımına ilişkin tüm işlemler, Müşteri'nin kendi takdir

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/5 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda

Detaylı

KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ

KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri tarafından DenizBank A.Ş. (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) nezdinde açılacak Kıymetli Maden Hesabı (bundan böyle Hesap olarak anılacaktır), aşağıda yer alan

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. Tarih 30/12/2005 GENEL MEKTUP No::68 Referans \KS\Sermaye Piyasası Kurulu nun işlem yasağı getirilen kişi ve kurumlar ile ilgili 29/12/2005 tarihli ilke kararı\ KKONUU : SERMAYE

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Konu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Eski Sayfa/Madde Öncekinde Yok. Yenisinde 1.sayfa olarak eklendi. Adı ve Soyadı/Unvanı Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Yeni SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar (Seri:V, No:125 Sayılı Tebliğ in 2(1)(a) veya 2(1)(b) Maddeleri Kapsamında Faaliyette Bulunacak Aracı Kurumların

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ

KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri tarafından DenizBank A.Ş. (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) nezdinde açılacak Kıymetli Maden Hesabı (bundan böyle Hesap olarak anılacaktır), aşağıda yer alan

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI 22.04.2013 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. nin (ki bundan sonra bu Taahhütname de kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafımıza Nakit Kredi vermesi, TAKASBANK tarafından çıkarılan

Detaylı

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. : Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :.. :.. :.. (Kredi sabit faizli ise) EK1 - SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI (Kredi düşen faizli ise) EK1 - DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI : VERGİ KİMLİK NO : TCK NO : KREDİ LİMİTİ TL : AYLIK FAİZ ORANI : SÖZLEŞME TARİHİ : Madde 1- TARAFLAR : Bir tarafta BURGAN BANK A.Ş. (kısaca

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI:

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI: TÜRKİYE BANKASI Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET,

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Borsa İstanbul Yerleşkesi Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cad. 34467 Sarıyer / İstanbul

Detaylı

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap)

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

AKBANK T. A. Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

AKBANK T. A. Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi AKBANK T. A. Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR, TANIM VE KISALTMALAR Aşağıda tanımı verilen sermaye piyasaları araçlarının alım - satımı ile saklanmasına

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder.

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3. Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3.1. Emir İletimine Aracılık

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 5

Müşteri İmzası:... 1 / 5 Tarih: Müşteri Müşteri Numarası KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak kredi sözleşmesi

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR 1 İstanbul, Mecidiyeköy,Gazeteciler Sitesi, Keskinkalem sok. No: 25 adresinde ticari faaliyet gösteren ACAR YATIRIM MENKUL

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 03/2015-2 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS) yer verilen hükümler

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. / YKSGR [] 22.10.2013 21:48:14. Özel Durum Açıklaması (Genel)

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. / YKSGR [] 22.10.2013 21:48:14. Özel Durum Açıklaması (Genel) YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. / YKSGR [] 22.10.2013 21:48:14 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 MUSTAFA ÇİNER UZMAN YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 22.10.2013 21:43:20 2 MUSTAFA TEOMAN ÇELEN MÜDÜR YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] Bir taraftan DenizBank A.Ş. [2] Şubesi ( Banka olarak anılacaktır), diğer taraftan [3] ( Müşteri olarak anılacaktır) ve... ile... [4] ( Kefiller olarak anılacaktır)

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, Borsa

Detaylı

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün!

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! Talimat Formu Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param, çocuğunuzun her adımında onunla beraber büyüyecek uzun dönemli bir birikim hesabıdır. İlk

Detaylı