Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:..."

Transkript

1 Sözleflme Yat r mc Hesap No : Vergi Kimlik No : T.C. Kimlik No: SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ AÇI A SATIfi filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARI ÖDÜNÇ filem ÇERÇEVE SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

2 fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

3 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: Sözleşme Sıra No : MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşteri Hesap Numarası : Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven Sazak Plaza A Blok Müşteri Adı Soyadı : No:9 Kat:3-4 Kavacık, Beykoz - İSTANBUL Vergi Kimlik Numarası : (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) (Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır) Müşteri, işbu sözleşmenin imzalanması sırasında kimlik belgesinin aslını ve Aracı Kurum un uygun göreceği diğer her türlü belgeleri ibraz edecektir. Müşteri, sözleşme ekinde yer alan, müşterinin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları, mali durum ve benzeri bilgilerin yer aldığı Müşteri Tanıtım Formu nu doldurmak zorundadır. Formdaki bilgilerin güncellenmemesi halinde Aracı Kurum sözkonusu bilgileri esas alacaktır. Müşterinin bilgi vermek istememesi halinde formun son sayfasındaki beyanını imzalaması veya buna ilişkin yazılı beyanı hazırlayarak Aracı Kuruma vermesi gerekmektedir. Müşterinin, Aracı Kurum nezdinde açılmış ve açılacak kredi hesaplarının kullanılmasına, Müşteri nin kredili hesapları nezdinde verilecek hizmetlere ilişkin koşulların belirlenmesine ve ilgili işlemlerin Aracı Kurum tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik hükümlerin yer aldığı, bu sözleşmenin sonunda isim, ünvan ve adresleri yer alan taraflar arasında aşağıdaki şartlarla bir Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi akdedilmiştir. (Aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.) Aracı Kurum ile Müşteri arasındaki bu sözleşme aynı zamanda genel işlem şartlarına havi bir kredili cari hesap sözleşmesi hükmündedir. Kredi Limiti: Aracı Kurum un Müşteriye açmış olduğu ve Müşteri tarafından kullanılan kredinin tutarı :... TL. (Yalnız... Türk Lirası) dır. İşbu sözleşmede yer alan; Madde 1- Tanımlar: 1.1. Borsa: Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kredili menkul kıymet işlemlerinin izin verildiği teşkilatlanmış diğer piyasaları, 1.2. Banka Kredisi: Aracı Kurum un Müşteri hesabına bir bankadan aldığı ve bu sözleşme çerçevesinde menkul kıymet alımı için Müşteri ye kullandırdığı krediyi, 1.3. Cari Piyasa Değeri: Menkul kıymetin alımının yapıldığı günde menkul kıymetin alış fiyatı ve komisyonların, Takip eden günlerde menkul kıymetin bir önceki seans ağırlıklı ortalama fiyatının, Menkul kıymete ait bir önceki seansta bir işlemin olmaması ve/veya ağırlıklı ortalama fiyatının elde edilememesi durumunda, en son seansa ait en iyi alış ve en iyi satış fiyatlı emirlerin aritmetik ortalamasının, esas alınmasıyla belirlenmiş menkul kıymetlerin değerini, yatırım fonu katılma belgeleri ise gün sonunda kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı üzerinde değerini. Konvertible dövizler ise TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kurları üzerinden değerlenir. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri:V, No:65 sayılı Tebliği esasları çerçevesinde belirlenen değerleri) 1.4. Kredi: Aracı Kurum tarafından Müşteri nin verdiği yazılı veya sözlü emre dayanılarak Müşteri hesabına kredili menkul kıymet alınması, kredili olarak alınan menkul kıymetlerin rüçhan haklarının kullanılması ve Müşteri tarafından ayrı olarak ödenmediği takdirde söz konusu menkul kıymetlerin alım satım komisyonu, kürtaj, vergi, fon ve sair masrafları nedeniyle Müşteri Kredi Hesabı na yapılan borç kayıtlarını, 1

4 1.5. Kredi Faizi: Bu Sözleşme uyarınca Müşteri ye açılan kredi için tahakkuk ettirilen akdi faiz, temerrüt faizi ve bunlara ilişkin vergi, resim, harç, fon, komisyon ve sair masrafları, 1.6. Kredili Menkul Kıymet: İşbu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabına kredi ile satın alınmış menkul kıymetleri, 1.7. Liste: Borsa nın yetkili organları tarafından önceden belirlenmiş şartlar çerçevesinde kredili menkul kıymet işlemine konu olabilecek menkul kıymetlerin duyurulduğu Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Menkul Kıymet Alım İşlemleri ve Açığa Satış İşlemlerine Konu Olan Menkul Kıymetler Listeleri ni, A Grubu Hisse Senetleri Listesi ni, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kredili menkul kıymetler için açıklanacak diğer listeler ile Aracı Kurum tarafından belirlenen kredili işleme konu menkul kıymetler listesini, 1.8. Özkaynak: Kredili olarak satın alınan menkul kıymetler ile Müşteri nin kredi kullanımı için teminat olarak yatırdığı nakit olarak Türk Lirası ve konvertibl döviz ve/veya menkul kıymetlerin ve bunlardan doğan rüçhan hakkı ve bedelsiz hisse senedi alma haklarının kullanımı sonucunda Aracı Kurum tarafından teslim alınan menkul kıymetlerin (veya bu menkul kıymetleri temsil eden belgelerin) cari piyasa değerine, bu menkul kıymetlere ödenen kar payı, faiz ve benzeri gelirlerin ilave edilmesiyle hesaplanacak tutarı, 1.9. Özkaynak Oranı: [(İşleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri - kredi ve kredi faizleri tutarı) / işleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri] veya cari piyasa değeri ile hesaplanan (overall / portföy) formülü ile hesaplanacak oranı ifade eder İşleme Konu Kıymetler: Kullandırılan kredi karşılığında satın alınan sermaye piyasası araçları ile müşterinin bu işlemler nedeni ile özkaynak olarak yatırdığı nakit, sermaye piyasası araçları ve diğer kıymetlerin toplamı. Madde 2- Sözleşme nin Konusu ve Kapsamı: 2.1. İşbu Sözleşme nin konusu; borsalarda işlem gören ve Liste de yer alan menkul kıymetlerin, bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde Aracı Kurum tarafından Müşteri nin nam ve hesabına veya Aracı Kurum namına Müşteri hesabına satın alınması amacıyla, Aracı Kurum un kendi kaynaklarından kullandıracağı veya Müşteri hesabına bankalardan alarak Müşteri ye kullandıracağı kredinin kullanım esaslarının belirlenmesidir İşbu Sözleşme, taraflar arasındaki konusu 2.1. maddede belirtilen kredili menkul kıymet işlemlerinin genel esaslarını içermekte olup, taraflar bu işlemlerde öncelikle bu Sözleşme hükümleri ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:V, No: 65 sayılı Tebliği ile Kurul un mevcut ve ileride yayımlanacak diğer tebliğ ve talimatları doğrultusunda hareket etmeyi kabul ve taahhüt etmişlerdir İşbu Sözleşme nin mevcudiyeti ve taraflar arasında bu Sözleşme kapsamında kredili menkul kıymet işlemi yapılması, Müşteri için ilerde de başka kredili menkul kıymet işlemi yapılmasını teminen müktesep hak oluşturmaz. Aracı Kurum, Müşteri nin işlem yapılması hakkındaki taleplerini yerine getirip getirmemekte serbesttir. İşbu Sözleşme, taraflar arasındaki, konusu birinci maddede belirtilen işlemlerin genel esaslarını içermekte olup, münferit işlemlerde SPK nın tebliğleri doğrultusunda hareket edilecektir. Sözleşmenin SPK ve İMKB düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz ve sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde SPK ve İMKB düzenlemeleri, SPK ve İMKB düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. İşbu Sözleşme nin mevcudiyeti taraflar için işlem yapılmasını teminen müktesep hak oluşturmaz. Madde 3- Tasarruf Yetkisi, Temsilci ve Vekiller: 3.1. Tüzel kişi Müşteri, işbu sözleşmenin imzalanması sırasında tüzel kişiliğe ait ana sözleşmeyi, noter tasdikli en yeni imza sirkülerini ve bu sözleşmeyi tüzel kişilik adına imzalayacak olan yetkili temsilcilerinin kimlik belgelerinin asıllarını ve Aracı Kurum un uygun göreceği diğer her türlü belgeleri Aracı Kurum a ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum, kimlik belgelerinin fotokopilerini çıkartarak, ana sözleşme ve imza sirküleri ile birlikte bu sözleşmenin ekleri olarak muhafaza edecektir. Müşteri, sözleşmenin imzalanması sırasında Aracı Kurum a ibraz ettiği belgelerde vaki olabilecek değişiklikleri de derhal Aracı Kurum a bildirmeyi kabul ve taahhüt eder Aracı Kurum a karşı yalnızca imza yetkileri imza örnekleri ile birlikte Aracı Kurum a tevdi edilen kimseler tüzel kişi Müşteri adına tasarruf yetkisine sahiptir Temsilcilerin ve/veya temsil derecelerinin geri alınması ve/veya değişmesi halinde, tüzel kişi Müşteri tarafından bu durum, yazılı olarak hemen Aracı Kurum a bildirilecektir. Mevzuatın öngördüğü belgelerle birlikte bu kimselerin yetkilerinin geri alındığı ya da değiştirildiği Aracı Kurum a yazılı olarak bildirilmedikçe, tasarruf yetkileri yürürlükte kalacaktır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ya da başkaca herhangi bir yayın organında yetkinin geri alınması ya da değiştirilmesi hakkında yapılacak olan yayınlar, tüzel kişi Müşteri tarafından Aracı Kurum a yazılı olarak bildirilmedikçe Aracı Kurum u bağlamayacaktır. Bildirimlerdeki gecikmeden doğabilecek her türlü zararlardan tüzel kişi Müşteri sorumlu olacaktır. Aracı Kurum ise hiçbir 2

5 suretle sorumlu tutulmayacaktır Gerçek kişi Müşteri, işbu sözleşmenin imzalanması sırasında kimlik belgesinin aslını ve Aracı Kurum un uygun göreceği diğer her türlü belgeleri ibraz edecek ve Aracı Kurum da çıkaracağı bir fotokopisini bu sözleşmenin eki olarak muhafaza edecektir Aracı Kurum, Müşteri nin ve onun yetkili temsilcilerinin kimliğini, kendisine verilmiş bulunan imza örneklerini adı geçenlerin Aracı Kurum da doldurulan belgelerin üzerine atacakları imzalarla karşılaştırmak suretiyle denetler ve inceler. Aracı Kurum imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılamayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu olmayacaktır Müşteri, bir vekil ya da temsilci marifetiyle işlem yaptırabilmek için Aracı Kurum tarafından belirlenecek veya uygun görülecek bir vekaletnamenin veya temsil belgesinin Aracı Kurum a ibraz edilmesinin şart olduğunu kabul eder. Aracı Kurum, tasarruf yetkisini kanıtlamak üzere kendisine tevdi edilen vekalet belgeleri ve/veya diğer belgelerin sahteliğinden sorumlu değildir Müşteri, işbu sözleşme çerçevesinde yapacağı işlemlerle ilgili olarak Aracı Kurum tarafından kimlik tespiti amacıyla, kendisi ve/veya temsilcisi/vekilleri için istenecek belgeleri ibraz etmeyi kabul eder Genel vekaletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça bu belgelere müsteniden Aracı Kurum ile olan ilişkilerde tasarrufta bulunmak ve bu hesapla ilgili tüm ilişkilerde Müşteri yi Aracı Kurum a karşı temsil etmek yetkisinin en geniş şekilde verildiği kabul edilir Birden fazla kimsenin imza yetkisi olup, yetkinin münferit ya da müşterek olduğu belirtilmemişse Aracı Kurum her bir imza yetkilisinin münferit yetkiye sahip olduğunu kabul edebilir. Yetkilendirmedeki sakatlıklar ya da sahtelikleri Aracı Kurum un fark etmemiş olmasının sonuçları Müşteri ye aittir Aracı Kurum, kendisine yazılı olarak bilgi verilmiş olmadıkça, Müşteri nin ya da üçüncü kişilerin ehliyetsizliğinin sonuçlarından veya Müşteri yi ya da üçüncü kişileri ehliyetli saymış olmaktan ötürü sorumlu değildir. Yazılı olarak kendisine bildirimde bulunulmuş olmadıkça ehliyetsizliğin ilan edilmiş olması Aracı Kurum u bağlamaz Sermaye Piyasası Kurulu Seri:V, No;46 sayılı Tebliğin 58 inci maddesi (k) bendinde yer alan; Aracı Kurum yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil tüm çalışanları müşterilerden alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit yatırma ve çekme virman işlemi yapma gibi geniş yetkiler içeren vekaletname alarak müşteri adına işlem yapamazlar. Kurulun ileride çalışanların vekaletle yoluyla yapabilecekleri işlemlerin yeniden düzenlenmesi halinde yayımlanacak tebliğ ve talimatları doğrultusunda hareket edilecektir. Madde 4- Kredinin Açılışı ve Süresi: 4.1. Müşteri adına Aracı Kurum nezdinde bir kredi hesabı açılacaktır. Açılan kredinin amacı, limiti içinde kalınması koşulu ile münhasıran Müşteri adına kredili menkul kıymet işlemlerini gerçekleştirmek olup, bu amaç dışında hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. Müşteri sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işleminde, başlangıçta asgari % 50 oranında özkaynak yatırmak zorundadır Aracı Kurum, Müşteri ye tahsis ettiği krediyi, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kısmen veya tamamen kullandırmaya, kullandırma koşullarını saptamaya ve değiştirmeye, dondurmaya, kredi limitini azaltmaya, artırmaya, vadelerini dilediği biçimde ayarlamaya veya hesabı kat ederek kredinin tümünü dilediği anda kesmeye yetkilidir Müşteri, Aracı Kurum un kullandırdığı krediyi, Aracı Kurum un muvafakati olmadan başkasına devir ve temlik edemez ve bu kredi ancak adına açıldığı kişiler tarafından kullanılabilir. Müşteri bu madde hükmüne aykırı bir harekette bulunmamayı taahhüt eder Müşteri, kredinin açılması, devamı veya tasfiyesi sırasında Aracı Kurum un isteyeceği her türlü belgeyi Aracı Kurum a vermekle yükümlüdür Kredinin süresi Aracı Kurum ve Müşteri arasında serbestçe tayin edilecektir. Aracı Kurum dilediği anda, resen tayin edeceği bir süre içinde kredinin geri ödenmesini talep edebilir. Müşteri, krediden doğan anapara, faiz, fon, gider vergisi ve sair vergiler ile bunlara terettüp eden temerrüt faizini ve diğer her türlü komisyon, masraf ve ödemeleri ve bu sözleşmeden doğmuş ve doğacak her türlü borçlarını Aracı Kurum tarafından belirlenecek tarih ve vadelerde nakden veya menkul kıymetler için satış emri vermek suretiyle geri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder Müşteri, dilediği anda krediyi faiz ve her türlü teferruatı ile birlikte geri ödeyerek sona erdirebilir. Taraflar, kredinin kullandırılmaya başlanmasından sona erdirilmesine kadar, kredinin sözleşme, tebliğ, kanun, kararname ve yetkili kanun, kararname ve yetkili mercilerce verilmiş ve verilecek talimat hükümlerine tabi olacağını beyan ve kabul ederler. 3

6 Madde 5- Teminat Yatırılması, Özkaynak Oranının Hesaplanması ve Sermaye Piyasası Araçlarının Değerlemesi: 5.1. Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilebilecek kıymetler, nakit olarak Türk Lirası ve konvertibl döviz, sermaye piyasası aracı olarak ise işlemlere konu olabilecek sermaye piyasası araçları listelerinde yer alan sermaye piyasası araçları, A ve B tipi yatırım fonu katılma belgeleri ile Borsada işlem görmesi kaydıyla devlet tahvili ve hazine bonosu İstanbul Altın Borsasında işlem görmekte olan ve Hazine Müsteşarlığının belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenler ve Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarıdır. Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemlerinde özkaynak oranının hesaplanmasında; a) Nakit, devlet tahvili, hazine bonosu, B tipi yatırım fonu katılma belgesi, İstanbul Altın Borsasında işlem görmekte olan ve Hazine Müsteşarlığının belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenler ve/veya Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarının kabul edilmesi halinde kıymetlerin %100 ü, b) İMKB 100 endeksine dahil hisse senetleri ve/veya A tipi yatırım fonu katılma belgesi kabul edilmesi halinde tevdi edilen kıymetlerin %90 ı, c) İMKB 100 endeksi dışında kalan hisse senetlerinin % 75 i Özkaynak olarak kabul edilir. Aracı Kurum müşterinin mali yapısına ve kredi ile satın alınan sermaye piyasası araçlarının risk düzeyine göre daha yüksek bir özkaynak oranı uygulayabilir. Aracı Kurum başlangıçta ve daha sonra gerçekleştirilecek sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemlerinde menkul kıymetlerin cari piyasa değerinin tamamını ya da belirli bir yüzdesini özkaynak olarak kabul etmeye yetkilidir Müşteri her bir kredili menkul kıymet işleminden önce, kredili olarak satın alınacak menkul kıymetlerin cari piyasa değerinin % 50 si oranında nakit ve/veya menkul kıymeti teminat olarak Aracı Kurum daki Kredi Hesabı na yatırmayı kabul ve taahhüt eder Aracı Kurum, bu kredi için dilediği menkul kıymeti teminat olarak kabul etmeye, reddetmeye veya sonradan bunların değiştirilmesini istemeye, teminat olarak verilecek menkul kıymetlerin cari piyasa değerlerinin belirli bir yüzdesini özkaynak olarak kabul etmeye, yeni veya ilave teminat veya kendi tayin edeceği miktarda nakit verilmesini talep etmeye yetkilidir Müşteri, teminata verdiği menkul kıymetlerin sahte, usulsüz, eksik, yıpranmış, tahrif edilmiş, noksan kuponlu, kayıp, çalıntı veya ödeme yasaklı olduklarının ortaya çıkması halinde, bunları Aracı Kurum un talep ettiği tarihte derhal geçerli olanlarıyla değiştirmeyi kabul ve taahhüt eder Kredinin başlangıcında özkaynak oranı % 50 dir. Aracı Kurum, özkaynak oranını, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen oranın altında olmamak üzere, Müşteri ye haber vermek suretiyle değiştirmeye, artırmaya veya azaltmaya yetkilidir. Müşteri, Aracı Kurum un kendisine haber verilmesini engellemeyecek şekilde iletişim kanallarını açık tutmakla yükümlüdür Müşteri, kendisine tahsis edilen kredi limiti dahilinde, gerekli teminatları yatırmak suretiyle, vereceği emir ile menkul kıymetlerin satın alınması ve doğduğunda rüçhan hakkının kullanılması hususunda Aracı Kurum u yetkili kıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder Sermaye piyasası araçlarının kredili alım işlemlerine konu olan ve özkaynak olarak verilen sermaye piyasası araçlarının değerlemesinde; a) Sermaye piyasası aracının alımının yapıldığı günde, alış fiyatı ve komisyonların; b) Takip eden günlerde, bir önceki seans ağırlıklı ortalama fiyatının; c) Bir önceki seansta işlem olmaması ve/veya ağırlıklı ortalama fiyatının elde edilememesi durumunda, en son seansa ait en iyi alış ve en iyi satış fiyatlı emirlerin aritmatik ortalamasının; Kullanılması esastır. Yatırım fonu katılma belgeleri gün sonunda fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatları üzerinden değerlenir. İşlem sıraları sürekli kapatılmış olan hisse senetleri ile işlem sıraları geçici durdurulmuş olan hisse senetlerinin kapalılık halinin beş iş gününden fazla sürmesi ve Borsa Yönetim Kurulu tarafından kapalılık halinin devamına karar verilmesi durumunda, söz konusu hisse senetleri teminat olma niteliklerini kaybederler. Söz konusu hisse senetleri bu sözleşme kapsamındaki işlemlerde özkaynak olarak kabul edilemez, daha önceden özkaynak olarak alınmış olanlar ise, özkaynak oranı hesaplamalarında dikkate alınmaz. Özkaynak olarak verilen konvertibl dövizler ise, varsa borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda olaşan fiyatlar, fiyatların bulunmaması halinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurları üzerinden değerlemeye tabi tutulur. DİBS ler e ilişkin değerleme ise Kurul un aracı kurumların sermayelerine ve sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemelerinde yer alan değerleme ilkeleri çerçevesinde yapılır. 4

7 (Sermaye Piyasası Kurulu Seri:V, No:65 sayılı Tebliği esasları çerçevesinde belirlenen değerleri, bu tebliğin uygulaması açısından ve bu sözleşme çerçevesinde cari değer olarak dikkate alınır.) Madde 6- Kredi Hesabı nın İşleyişi : 6.1. Müşteri, bu krediyi Aracı Kurum aracılığı ile Liste de yer alan menkul kıymetleri satın almak ve menkul kıymetlerin rüçhan hakkını kullanmak amacıyla kullanacaktır. Aracı Kurum tarafından, Müşteri nin emrine dayanarak Müşteri hesabına menkul kıymet satın alındığında veya rüçhan hakkı kullanıldığında, işlemin gerçekleştiği gün itibariyle o miktar kredi, Müşteri tarafından kullanılmış sayılacaktır. Müşteri, emirlerini esas olarak yazılı verir. Ancak telefon ve benzeri iletişim araçlarıyla yada sözlü olarak verebilir. Aracı Kurum emirleri kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Nedenini açıklamak zorunda olmamakla birlikte durumu müşteri veya temsilcisine en kısa sürede bildirecektir Müşteri tarafından, alım emrinin kredili sermaye piyasası aracı işlemi olduğunun emrin verilmesi esnasında bildirilmesi zorunludur. Kredili olmayan bir alım emri nedeni ile müşterinin ödemekle yükümlü olduğu tutarın tamamının veya bir kısmının takas günü itibariyle tevdi edilmemesi veya söz konusu tutarın takas tarihi itibariyle müşterinin aracı kurum nezdindeki hesabında bulunmaması durumunda, herhangi bir ilave bildirime ihtiyaç duyulmaksızın işlemin kredi limitleri sınırlı olmak üzere kredili işlem olduğu kabul edilir ve takas tarihini izleyen üç iş günü içerisinde müşteriden yazılı onay alınır Kredi limitini aşılması veya özkaynak koruma oranının belirlenen oranın altına düşmesi sebebiyle, alım emrinin yerine getirildiğinin müşteriye açıkça bildirilmiş olması şartı ile nakit yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşteri namına alınan işleme konu sermaye piyasası araçlarının yükümlülük tutarına tekabül eden kısmı satılarak borç tutarının tahsil edilmesi veya alım emri gerçekleştikten sonra, izleyen ilk iş günü sonuna kadar ihbarname düzenlenerek müşteriye gönderilir veya faks yada telefon ile bildirimde bulunulması sonrasında belirtilen süre içerisinde taahütlerini yerine getirmediği takdirde, Aracı Kurum ayrıca bir ihbara gerek kalmaksızın sözkonusu işleme ait kıymetleri kendi portföyüne satın alabileceği gibi, Borsada da satabilir. Borsada satışından veya satılmamasından doğan zarar, taahhüdü yerine getirmeyen müşteriye, bu işlemden doğan kar Aracı Kuruma aittir Müşteri tarafından ayrı olarak ödenmediği takdirde kredili olarak alınan menkul kıymetlerin satımına ilişkin giderler de Aracı Kurum tarafından bu hesaba borç kaydedilecek ve Müşteriden tahsil edilecektir. Aracı Kurum üç ay içerisinde iki defadan fazla temerrüde düşen veya özkaynak oranı tebliğ oranlarının altında kalırsa, Müşteri için İMKB ye boykot kararı için başvuruda bulunabilecektir Kredili menkul kıymetler, Aracı Kurum aracılığı ile Müşteri nin emrine dayalı olarak satıldığında veya bu menkul kıymetler için kar payı, faiz ve benzeri gelirlerin tahsilatı yapıldığında, elde edilen nakit kredi borcunun kapatılmasında veya Aracı Kurum un kabul etmesi halinde nakit olarak müşteriye ödenebilecek veya tekrar menkul kıymet alımında kullanılacaktır. Müşteri, sözü edilen nakit değerlerin kendisine veya bir başka kimseye ödenmesi veya başka bir şekilde kullanılması konusunda Aracı Kurumun kabul etmemesi halinde bir talep hakkının olmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder Kredinin başlangıç ve geri ödeme valörü Aracı Kurum tarafından işlemlerin takas günü esas alınmak suretiyle belirlenir Müşteri, ancak özkaynak koruma oranının Sözleşme nin 8.3.maddesinde belirlenen oranın üzerinde olması ve Aracı Kurum un kabul etmesi durumunda, özkaynak oranını %50 nin altına düşürmeyecek miktarda nakdi, Kredi Hesabı ndan çekebilir Müşteri işbu sözleşme kapsamındaki her türlü kredili menkul kıymet işleminin Aracı Kurum tarafından Borsa da gerçekleştirilmesini kabul eder. Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilen bu işlemler ile ilgili komisyon, kurtaj ve sair ücretler ile bunlara terettüp eden vergi, fon, resim, harç ve masraflar Müşteri tarafından Aracı Kurum a nakden ödenecektir. Bu tutarlar, Müşteri ile Aracı Kurum arasında akdedilmiş Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi hükümlerine göre tayin olur. Müşteri nin kurtaj ve sair ücretler ile vergi, fon, resim, harç ve masrafları zamanında ödememesi durumunda, Aracı Kurum bu masrafları Müşteri nin Kredi Hesabı nı borçlandırmak suretiyle krediye ilave edebilecektir Müşteri, emrin geçerlilik süresini istediği gibi belirleyebilir. Emrin belirlenen süre içinde yerine getirilmemesi halinde emir geçerliliğini yitirir. Süresi belirlenmemiş olan emirler seans anında verilmiş ise o seansta veya o gün, aksi takdirde emri takip eden ilk seans veya gün sonu için geçerlidir Aracı Kurum un, halka arz yoluyla satışına aracılık ettiği sermaye piyasası araçlarına halka arz süresince bu menkul kıymetlerle ilgili kredili işlem yapılamaz. 5

8 Madde 7- Kredinin Faiz Oranı ve Faiz Tahakkuk Dönemleri: 7.1. Tahsis edilen kredinin kullanılan miktarına uygulanacak günlük faiz oranı... dir. Bu oran Aracı Kurum tarafından tek taraflı olarak arttırılabilir. Aracı Kurum bu arttırımı müşteriye en seri iletişim araçlarıyla sözlü olarak ve / veya yazılı olarak bildirir. Bu arttırıma rağmen kredi kullanımına devam edilmesi halinde uygulanan oranın kabul edildiği anlaşılır. Müşteri, Aracı Kurum un dilediği takdirde herhangi bir neden göstermeksizin, kendisine yazılı bildirim suretiyle kredi faiz oranını değiştirmeye, bildirim tarihinden itibaren değiştirilen faiz oranlarını uygulamaya yetkili ve mezun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yapılan tebligatların masrafları müşteriye aittir. Müşteri sözleşmedeki değişiklikleri kabul etmeyerek, krediyi faiz ve her türlü teferruatı ile birlikte geri ödeyerek sözleşmeyi sona erdirebilir Müşteri, kredi faizini, gider vergisi ve sair ücret ve masraflarla birlikte, Aracı Kurum tarafından belirlenecek dönemlerde nakden ve defaten ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu dönemler günlük olarak kabul edilmiştir Bu Sözleşme ye dayanan krediye faiz yürütülür ve faizler, vergiler ve fonlar her gün itibariyle tahakkuk ettirilerek, komisyon, gider vergisi ve diğer masraflarla birlikte aynı günün sonunda veya birgün sonraki günün başında krediye ilave edilir Kullanılan kredinin faizi, bu Sözleşmenin imzalandığı esnada mali piyasalarda uygulanan esaslar çerçevesinde belirlendiği taraflarca kabul ve taahhüt edilir. Mali piyasalardaki değişikliğe bağlı olarak Aracı Kurum, kullandırdığı kredinin tutarını ve faizini tek taraflı olarak dilediği şekil ve şartlarla belirleme hak ve yetkisine sahiptir. Müşteri, Aracı Kurum un belirlediği şartları kabul etmezse, bu sözleşmeden doğan tüm borçlarını ödeyerek ve kredi işlemini sona erdirerek bu sözleşmeyi feshedebilir. Madde 8- Özkaynağın Korunması ve Özkaynak Tamamlama Bildirimi : 8.1. Kredi süresi içinde, 5. madde de belirtilen değerleme yöntemi ile belirlenen özkaynak oranının% 35 in altına düşmesi durumunda, Aracı Kurum eksikliğin tespit edildiği gün itibariyle Müşteriye en seri iletişim aracı ile (Faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) ulaşarak özkaynak tamamlama bildiriminde bulunur ve özkaynak oranını başlangıçta belirlenen orana çıkarması için ek teminat getirmesi istenir. Özkaynağın, tamamlama bildiriminin Müşteri ye yapıldığı tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde Aracı Kurum tarafından istenen tutarda ek teminat getirmezse, Aracı Kurum ikinci iş günü içinde ayrıca bir ihbarname göndermeye gerek kalmaksızın Kredi Hesabı nda ve/veya özkaynak olarak bulunan menkul kıymetlerin tamamını veya bir kısmını satarak elde edilen nakit ile Müşteri nin kredi borcunu kapatmaya veya özkaynak oranının başlangıçta belirlenen orana çıkartılmasını sağlamaya yetkilidir. Müşteri, Aracı Kurum un kendisine haber verilmesini engellemeyecek şekilde iletişim kanallarını açık tutmakla yükümlüdür Ayrıca Aracı Kurum aşağıdaki hallerden bir veya birkaçı gerçekleştiği takdirde yukarıda belirtilen iki iş günlük süreyi beklemeksizin özkaynak oranını %50 nin üzerine çekebilir ve lüzumlu görürse tüm kredi pozisyonunu kapatabilir. a) Ülke genelinde ve/veya şirket merkez ve merkez dışı örgütlerin bulunduğu yerlerde meydana gelebilecek deprem,sel,yangın,terör eylemlerinin vs., gibi doğal afet durumlarında, b) Genel olarak piyasalarda ve/veya müşterinin hesabında kredili olarak bulundurduğu hisse senetleri ile ilgili veya müşteri ile ilgili herhangi bir olumsuz haberin duyulması ve/veya yayımlanması ve müşteri hesabının zarara uğraması kanaatini uyandıracak olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerinin gerçekleşmesi durumunda, c) Müşteriye özkaynak tamamlama bildirimi yapılabilmesi amacıyla ulaşılmaya çalışılmasına rağmen ulaşılamaması durumunda, 8.3. Özkaynak oranı (5.madde ki değerleme yöntemi ile hesaplanan) kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince hiçbir şekilde (Sermaye Piyasası Kurulunun alt sınırı)% 35 in altına düşemez. Bu oranın % 35 nin altına düşmesi durumunda, kredi kendiliğinden muaccel hale gelir ve Aracı Kurum Müşteri ye herhangi bir bildirimde bulunmaksızın derhal Kredi Hesabı ndaki menkul kıymetleri resen satarak krediyi sona erdirme veya özkaynak oranını başlangıçta belirlenen orana tamamlama hakkına sahiptir Müşteri, özkaynak oranını izlemekle yükümlü olduğunu ve özkaynak oranının saptanan limitlerin altına düşmesi ve 8.2 maddesinde sayılan ve benzeri hallerin oluşması durumunda Aracı Kurum un bildirimde bulunmaksızın teminatları ve menkul kıymetleri satacağını ve Aracı Kurum un bu nedenle doğabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını peşinen beyan ve kabul eder Aracı Kurum, özkaynak bildirimi yapılmış Müşterinin hiçbir alım emrini, bildirim gününden özkaynak tamamlanıncaya kadar geçecek süre boyunca yerine getirilmez Üç ay içerisinde iki defadan daha fazla takas yükümlülüğünü ve/veya özkaynak tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen yatırımcıların ilgili aracı kurum tarafından Borsaya bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 6

9 Madde 9- Kredi Borcunun Muacceliyeti Aşağıdaki durumlarda kredi borcu muaccel hale gelir: a) Aracı kurum tarafından yapılan özkaynak tamamlama bildirimine rağmen Müşteri nin süresi içerisinde özkaynağı tamamlamaması, b) Özkaynak oranının 8.3. maddede belirtilen oranın altına düşmesi, c) Taraflar arasında belirlenen kredi süresinin sona ermesi, d) Kredinin süresinden önce sona ermesi konusunda tarafların karşılıklı olarak mutabakata varmaları, e) Taraflardan herhangi birinin tek taraflı olarak kredi ilişkisine son vermesi,, f) Aracı Kurum tarafından kredinin kapatılması; Aracı Kurum, dilediği takdirde, Müşteri ye en seri iletişim aracıyla bildirerek, borçlu ve kefillere borcun ödenmesi için en az üç iş günlük bir süre tanımak suretiyle, krediyi kat etme hakkını haizdir. Müşteri bu süre içerisinde borcun ödenmemesi halinde kredinin muaccel hale geleceğini beyan ve kabul eder. g) Kredili Menkul Kıymetlerin Liste den çıkarılması; Kredili Menkul Kıymetlerin kredi süresi içinde Liste den çıkarılması durumunda, müşteri Liste den çıkarılan menkul kıymetleri, Liste de yer alan başka menkul kıymetlerle değiştirmek için, Liste den çıkarma tarihini izleyen ilk iş günü aracı kuruma müracaat etmek zorundadır. Müşteri, süresi içinde müracaat etmediği veya aracı kurumun değiştirme işlemini kabul etmediği hallerde kredinin muaccel hale geleceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum, Müşteri nin değiştirme talebini, talebin kendisine ulaştığı tarihi izleyen iş günü cevaplandırmak zorundadır. Cevap verilmemesi kabul anlamındadır, h) Müşteri nin 5.4. maddede belirtilen taahhüdünü yerine getirmekten kaçınması, i) Diğer Sebepler; Müşteri tarafından bu Sözleşme hükümlerinden herhangi birine uyulmadığı takdirde veya üçüncü şahıslar tarafından Müşteri hakkında ihtiyati haciz, haciz, ihtiyati tedbir, iflas kararı aldırılması veya icra takibine başvurulması ve sair hallerde kredi borcu muaccel hale gelir. Kredinin muaccel hale gelmesi durumunda Müşteri krediyi faiz, fon, vergi, resim, harç ve sair teferruatı ile birlikte derhal Aracı Kurum a ödemekle yükümlü olacaktır. Madde 10- Müşteri nin Temerrüdü: Müşteri, muaccel hale gelen borcunu Aracı Kurum un ilk yazılı ihbarını tebellüğ ettiği tarihte Aracı Kurum a ödemediği ve/ veya yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, mütemerrit sayılacak ve temerrüt faizi olarak... ile bunlara ilişkin diğer vergi ve sair kesinti ve masrafları Aracı Kurum a ödeyecektir. Madde 11-Aracı Kurum un Rehin Hakkı: Müşteri; işbu sözleşme kapsamında Aracı Kurum a karşı doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, Aracı Kurum nezdindeki hesabında, Takasbank İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nde saklamada bulunan ve bu hesabında saklamaya alınacak tüm Kredili Menkul Kıymetleri ve Kredili Menkul Kıymet alımı için Aracı Kurum a teminat olarak verdiği menkul kıymetleri anapara, faiz, temettü, rüçhan hakları ve kar payları da dahil olmak üzere Aracı Kurum a terhin ettiğini, işbu rehinli menkul kıymetlerden vadeye bağlı olanların vade tarihinde nakde tahvil edilmeleri veya vadeye bağlı olmayanların satılması halinde bunların anapara ve faiz tutarları ve bu kıymetlerden tahsil edilen bedelleri ile yeniden menkul kıymet alınması halinde yeni alınan menkul kıymetlerin de rehnin şümulüne dahil olduğunu ve bu menkul kıymetlerin işbu sözleşme çerçevesinde Müşteri nin Aracı Kurum a karşı doğmuş ve doğacak vadesi gelmiş ve gelecek her türlü borç ve yükümlülüklerinin teminatı olarak rehnedildiğini, rehinli menkul kıymetlerin yeddiemin sıfatıyla Takasbank İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza edilmesine muvafakat ettiğini, aksi Aracı Kurum tarafından Takasbank İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ne. bildirilene kadar rehinli menkul kıymetlerin Aracı Kurum a rehinli olmaya devam edeceğini ve Aracı Kurum un Müşteri den işbu sözleşme çerçevesinde mevcut ve doğacak herhangi bir alacağı olduğu sürece herhangi bir yasal yola başvurmaksızın veya herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunmasına lüzum kalmaksızın rehnedilen bu menkul kıymetleri re sen dilediği zamanda ve dilediği şekilde satarak paraya çevirmeye ve satış bedelini Müşteri nin Aracı Kurum a karşı doğmuş ve doğacak borçlarının anapara, tahakkuk eden faiz, fon, komisyon, gider vergisi, temerrüt faizi, vekalet ücreti ve diğer masrafları ile birlikte tamamına mahsup etmeye yetkili olduğunu peşin ve gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder. 7

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HESAP NO... KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SANKO KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap Numarası : SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : 1. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (Aşağıda Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRES: Nisbetiye Cd. Akmerkez

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Taraflar 1.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum olarak adlandırılacaktır.) Adres:

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği;

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; ONLİNE SÖZLEŞME SETİ İLE BİRLİKTE TARAFIMIZA İLETİLMESİ ZORUNLU BELGELER ; STANDART 1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; 2. Yerleşim Yeri Belgesi; - Muhtarlıktan

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap No : Adı ve Soyadı: Bir tarafta İstanbul da yerleşik ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Aşağıda kısaca ARACI KURUM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No:... YATIRIMCIYI TANITICI BİLGİLER Yatırımcı Hesap No : İş bu sözleşme, bir taraftan Valikonağı Cad. No:73 Kat:2 Nişantaşı_İSTANBUL adresinde mukim Marbaş

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapların kullanılması ve bunlarla ilgili

Detaylı