NAKİT KREDİ UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA PROSEDÜR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NAKİT KREDİ UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA PROSEDÜR"

Transkript

1 NAKİT KREDİ UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA PROSEDÜR Sayfa 1/13

2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE 4- Tanımlar ve kısaltmalar... 4 İKİNCİ BÖLÜM... 5 İşlem Sınırları, Limitler, Taahhütname ve Sözleşmeler... 5 MADDE 5- Taahhütname ve sözleşmeler... 5 MADDE 6- Limit... 5 MADDE 7- İşlem sınırları... 5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 6 Kredi Kullandırım Süreci ve Teminatlar... 6 MADDE 8- Kredi ve teminat taleplerinin iletilmesi ve kredi kullandırım saatleri... 6 MADDE 9- Vade ve vade sonu ödeme saatleri... 6 MADDE 10- Nakit Kredi türleri, fiyatları ve ödeme esasları... 6 MADDE 11- Kısmi kredi kapaması ve temdit... 7 MADDE 12- Teminat türleri... 7 MADDE 13- Teminatların özellikleri, yatırılma ve çekilmelerine ilişkin kurallar... 7 MADDE 14- Teminatların çekilme ve değiştirilmesi... 8 MADDE 15- Teminatların değerlemesi... 9 MADDE 16- Teminatlardan doğan haklar... 9 MADDE 17- Oranlar ve teminat tamamlama çağrısı... 9 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sayfa 2/13

3 Kredinin Kapanması, Muacceliyet ve Temerrüt MADDE 18- Nakit Kredi borcunun kapatılması MADDE 19- Nakit Kredi borcunun muacceliyeti MADDE 20- Temerrüt MADDE 21- Kredi kullandırımının durdurulması BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler MADDE 22- Yürürlükten kaldırılan prosedür MADDE 23- Yürürlük MADDE 24- Yürütme Sayfa 3/13

4 NAKİT KREDİ UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA PROSEDÜR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1- Amaç (1) Bu Prosedürün amacı; Banka nın kullandırdığı nakit kredilere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. MADDE 2- Kapsam (1) Banka tarafından kullandırılan nakit krediler bu Prosedür kapsamındadır. MADDE 3- Dayanak (1) Bu Prosedür; 22/07/2015 tarih ve 287 sayılı Yönetim Kurulu nda onaylanarak yürürlüğe giren Banka Krediler Yönetmeliği ne dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 4- Tanımlar ve kısaltmalar (1) Bu Prosedürün uygulanmasında; a) Banka: Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ni, b) Genel Müdür: Banka Genel Müdürü nü, c) Nakit Kredi: Aracı kurumlara, sermaye piyasası işlemlerinde etkinlik ve kolaylık sağlayıp, takas borçlarının erken kapatılması sureti ile, takas alacaklarından erken yararlanmalarını sağlamak ve piyasalara derinlik kazandırılmasına yardımcı olmak amacıyla Banka ca kullandırılan nakdi kredi yi, d) BİAŞ: Borsa İstanbul Anonim Şirketi ni e) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nı, ifade eder. Sayfa 4/13

5 İKİNCİ BÖLÜM İşlem Sınırları, Limitler, Taahhütname ve Sözleşmeler MADDE 5- Taahhütname ve sözleşmeler (1) Nakit kredi işlemlerinde kullanılan sözleşme ve taahhütnameler aşağıda belirtilmiştir: a) Nakit Kredi Taahütnamesi: Nakit kredi kullanmak isteyen aracı kurumların, Banka ya hitaben imzalamaları gereken taahhütnamedir. Aracı kurumlar, imzaladıkları taahhütname tutarından daha yüksek miktarda kredi kullanamazlar. b) Teminat Amacıyla Temlik Sözleşmesi: Aracı kurumların portföy hesabından teminat vermek istemeleri durumunda Banka ile karşılıklı olarak imzalamaları gereken sözleşmedir. c) Rehin Sözleşmesi: Aracı kurumların müşteri hesabından teminat vermek istemeleri durumunda teminatı verecek olan müşterinin Banka ile karşılıklı olarak imzalaması gereken sözleşmedir. Aracı kurum Rehin Sözleşmesi imzalattığı müşteriye ait noterden alınmış imza beyannamesini de Banka ya teslim etmelidir. Müşteri hesabından verilecek olan teminatların toplam piyasa değeri, bu Sözleşmenin tutarını aşamaz. Gün sonlarında yapılan teminat değerlemesi sonucunda müşteriye ait teminatların toplam piyasa değerinin, Rehin Sözleşmesi tutarını aşması durumunda, takip eden işgünü aracı kurumdan bahse konu aşımın giderilmesi istenir ve teminat hesaplamalarında bu miktar dikkate alınmaz. d) Faks Cihazı İle Takasbank-İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ne Gönderilecek Müşteri Talimatlarına İlişkin Uygulama Sözleşmesi: Teminatlara ilişkin aracı kurum ve müşteri talimatlarının Banka ya faks yolu ile ulaştırılmak istenmesi durumunda imzalanması gereken sözleşmedir. MADDE 6- Limit (1) Banka ca aracı kurumlara kullanabilecekleri kredinin üst sınırını belirleyen nakit kredi limiti tahsis edilir. (2) Nakit kredi limitleri, aracı kurumlara gizli ve yazılı olarak duyurulur ve belirli zamanlarda revize edilir. (3) Aracı kurumların limit artırım ve limit aktarma talepleri olması durumunda bunlar incelenerek en kısa sürede sonuçlandırılmaya çalışılır. MADDE 7- İşlem sınırları (1) Nakit kredilerin alt tutar sınırı yoktur. (2) Nakit kredilerin üst tutar sınırı ise tahsis edilen nakit kredi limiti kadardır. Sayfa 5/13

6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kredi Kullandırım Süreci ve Teminatlar MADDE 8- Kredi ve teminat taleplerinin iletilmesi ve kredi kullandırım saatleri (1) Aracı kurumlar nakit kredi taleplerini, Banka ya her gün saat 17:00 a kadar yazılı olarak iletirler. Faks talimatları, asılları gelene kadar geçerlidir. Banka bu talepleri kısmen veya tamamen karşılamama hakkına sahiptir. (2) Banka ca karşılanan nakit kredi kullanım talepleri, Banka tarafından aracı kurumlara aynı gün içinde faks ile bildirilir. (3) Teminat mektubu hariç tüm teminat giriş virmanları, öncelikle aracı kurumun ofisindeki Banka terminalleri kullanılarak sisteme girilir, ancak yazılı talimatın Banka ya ulaşmasının ardından Banka ca onaylanması sureti ile gerçekleşir. Faks ile iletilen müşteri talimatlarının asıllarının en geç 5 işgününde Banka ya teslim edilmesi gerekmektedir. MADDE 9- Vade ve vade sonu ödeme saatleri (1) Nakit kredilerin azami vadesi 31 gündür. Kredinin temdit edilmesi durumunda dahi vade 31 günü geçemez. (2) Aracı kurumlar kullandıkları kredinin vadesinin sonunda borçlarını; nakden en geç saat 14:30 a kadar, hesaben ise en geç saat 17:00 a kadar ödemekle yükümlüdürler. MADDE 10- Nakit Kredi türleri, fiyatları ve ödeme esasları (1) Nakit krediler; spot, vadeden önce kapama opsiyonlu ve güniçi olmak üzere 3 seçenekli olarak kullandırılır. (2) Banka, spot ve vadeden önce kapama opsiyonlu kredi türü için her gün farklı faiz oranları belirler. Her kredi işleminin vade sonunda, Banka tarafından saptanan faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz tutarı ve faiz üzerinden alınacak yasal kesintileri, anapara ile birlikte tahsil edilir. Aracı kurumların paralarını saat 16:15 den önce getirmeleri ve kredi borçlarını kapatmaları durumunda, son gün (vade) için faiz alınmaz. Saat 16:15 den sonra kapanan nakit kredilerde ertesi günün tatil günü olması durumunda tatil günleri için de faiz alınır. (3) Güniçi kredilerin ise, kullandırımın yapıldığı gün en geç saat 16:30 itibari ile kapanması gerekmektedir. Süresi içinde kapatılan güniçi kredilerden BSMV kesintisi dahil olmak üzere % 5,5 oranında faiz tahsil edilir. Saat 16:30'a kadar kapatılmayan güniçi krediler o günkü TCMB Geç Likidite Penceresi Borç Verme Faiz Oranının %50 fazlası kadar faiz oranı uygulanarak O/N Nakit Krediye dönüştürülür. Sayfa 6/13

7 MADDE 11- Kısmi kredi kapaması ve temdit (1) Aracı kurumlar nakit kredi temdit ve kısmi kapama taleplerini, çalışma saatleri içinde yazılı olarak iletirler. Faks talimatları asılları gelene kadar geçerlidir. MADDE 12- Teminat türleri (1) Nakit kredi işlemlerinde, aracı kurumların Banka ya verebilecekleri teminatlar aşağıdaki türlerden olabilir: a) HS Pay b) HB Hazine Bonosu c) DT Devlet Tahvili d) TM Teminat Mektubu (TL/YP) e) NK Nakit Blokaj (TL/YP) f) YF Yatırım Fonu Katılma Belgeleri MADDE 13- Teminatların özellikleri, yatırılma ve çekilmelerine ilişkin kurallar (1) Aracı kurumlar, teminat verme/geri çekme işlemlerinin sistem girişlerini kendi ofislerinde bulunan Banka ekranlarını kullanarak her iş günü saat 17:00 a kadar gerçekleştirirler. (2) Teminat mektubu girişleri hariç tüm teminat hareketleri Banka nın onayı ile gerçekleşir. Teminat girişlerinin Banka ca onaylanabilmesi için, teminat eğer aracı kurumun bir müşterisinin hesabından alınıyor ise, müşterinin imzaladığı talimatın, teminat eğer aracı kurumun portföy hesabından alınıyor ise aracı kurumun imzaladığı talimatın Banka ya ulaştırılması gerekmektedir. Teminat çıkışlarının Banka ca onaylanabilmesi için ise herhangi bir talep yeterlidir. (3) Teminata alınan kaydi sermaye piyasası araçları için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayıt oluşturulur. (4) Teminat hesaplarındaki kıymetler için Banka tarafından sağlanacak hizmetlerde, Banka nın komisyon tarifesi uygulanmaktadır. (5) Teminat türlerine ilişkin hususlar aşağıdadır: a) Payların teminata alınması durumunda, teminata alınabilecek paylar, Borsa İstanbul A.Ş. Ulusal ve Kurumsal Ürünler Pazarlarındaki A ve B grubu paylardan Banka ca seçilenlerle sınırlıdır. Banka belirtilen payların her biri için teminata kabul edilebilmenin üst sınırını belirler. Teminata alınacak paylar adet ve katları şeklindedir. b) Devlet tahvili ve hazine bonolarının teminat olarak verilmek istenmesi durumunda, aracı kurumların müşterileri için verilecek Devlet tahvili ve hazine Sayfa 7/13

8 bonolarının virmanı aracı kurumların Merkezi Kayıt Kuruluşu ndaki müşterisine ait serbest hesabından, portföyleri için verecekleri Devlet tahvili ve hazine bonolarının virmanı ise 501 depolarından gerçekleştirilir. İtfa günü gelen Devlet tahvili ve hazine bonolarının itfa ve kupon ödeme işlemleri teminat hesabında gerçekleştirilir ve itfa ve kupon ödemeleri aracı kurumların nakit teminat hesabına aktarılır. c) Teminat mektuplarının teminata verilmek istenmesi durumunda, mektup alınmadan önce Banka nın Krediler Ekibi yetkilileri ile irtibat kurularak, mektubun keşidecisinin, Banka daki limitinin uygun olup olmadığının teyit edilmesi gereklidir. Ayrıca mektubu veren bankanın Genel Müdürlüğü nden, mektubu verdiklerine dair yazılı teyit alındıktan sonra bahse konu mektuplar teminata kabul edilir. Genel Müdürlük teyidi alındıktan sonra teminat girişi yapılan teminat mektupları Takasbank Para Piyasası teminatıyla dönüşümlü olarak kullanılabilir. Nakit kredi teminatından çıkartılan teminat mektubu otomatik olarak Takasbank Para Piyasası teminatına aktarılır. Aynı şekilde Takasbank Para Piyasası teminatından çıkartılan teminat mektubu da otomatik olarak nakit kredi teminatına aktarılır. 1) Teminata kabul edilen teminat mektupları kesin olmalıdır. 2) Aynı gruba veya holdinge bağlı Bankaların birbirlerine verdikleri ve aracı kurumların bağlı oldukları grup veya holding bankalarından aldıkları teminat mektupları, teminata kabul edilmez. 3) Vade içeren teminat mektupları, vadelerine 5 gün kala değiştirilmelidir. d) Nakit teminat; TL, ABD Doları veya Euro cinsinden olabilir. Aracı kurumların, teminata yatıracakları nakdi veya 11 hesaplarından teminata virman talimatlarını en geç saat 14:30 a kadar teslim etmelidirler. e) Yatırım fonları katılma belgelerinin; teminat olarak verilmesi durumunda aracı kurumlar kurucusu veya yöneticisi oldukları yatırım fonu katılma belgelerini teminata veremezler. MADDE 14- Teminatların çekilme ve değiştirilmesi (1) Aracı kurumlar verdikleri teminatları Banka nın uygun görmesi sonucu isterlerse yukarıda anlatıldığı şekilde giriş ve çıkış yapmak sureti ile değiştirebilirler. Banka da gerekli gördüğü durumlarda teminatların değiştirilmesini isteyebilir. Teminat değiştirme çağrısının yapıldığı gün saat 17:00 a kadar aracı kurumun istenen teminatları değiştirmesi gerekmektedir. Aksi taktirde aracı kurumun tüm nakit kredileri muaccel hale gelir ve temerrüt hükümleri uygulanır. (2) Aracı kurumların saat 16:00 dan sonra verdikleri pay teminatı çekme talepleri, o günkü takas temerrütlerini önlemez. Sayfa 8/13

9 MADDE 15- Teminatların değerlemesi (1) Banka, vade içerisinde her gün sonunda aşağıda belirtilen şekilde teminatı değerler: a) Pay; değerlemenin yapıldığı güne ait son seansta oluşan ağırlıklı ortalama fiyattan; eğer işlem gerçekleşmemişse, yine son seansa ait en iyi alış ve en iyi satış emirlerinin aritmetik ortalaması ile, b) Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları; değerlemenin yapıldığı gün, BİAŞ da (Borçlanma Araçları Piyasası) belirlenen Tahvil Cari Oranları ndan, c) YP nakit tutarları ve YP teminat mektupları; değerlemenin yapıldığı günden bir sonraki gün için TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kurlarından, d) Yatırım Fonu Katılma Belgeleri; değerlemenin yapıldığı gün ilan edilen fiyatlarından. MADDE 16- Teminatlardan doğan haklar (1) Aracı kurumların teminata vermiş oldukları payların bedelsiz sermaye artırımı sonucu elde edilen payları ve temettü tutarları aracı kurumların teminat hesabına aktarılır. Sermaye artırımı bedelli ise; aracı kurum, teminatta oluşan rüçhan hakkı (kupon) adetini serbest alt hesaba virmanladıktan (teminat çıkışı yaptıktan) sonra bedelini yatırmak suretiyle kullanabilir. MADDE 17- Oranlar ve teminat tamamlama çağrısı (1) Nakit kredi için gereken başlangıç teminat oranı teminatın pay veya pay dışındaki teminatlar cinsinden verilmesi durumunda farklılık gösterir: a) Aracı kurumlar, teminat olarak sadece pay vermek isterlerse, nakit kredi riskinin %150 si kadar (%50 marjlı) pay getirmelidirler. Nakit kredilerde; teminata alınan tek bir çeşit pay, toplam nakit kredi riskinin; 1) eğer BİST-30 dahili bir pay ise %150 sini 2) eğer BİST-100 dahili bir pay ise %100 ünü 3) eğer BİST-100 dışında Ulusal veya Kurumsal Ürünler Pazarlarında yer alan bir pay ise %50 sini geçemez. Her gün yapılan teminat değerlemesi sonucu; toplam pay teminatı, toplam nakit kredi riskinin %140 ının (% 40 marjın) altına düşerse, aracı kurumlara Banka tarafından teminat tamamlama çağrısı (margin call) yapılır ve teminatın başlangıç teminat oranına tamamlanması istenir. b) Aracı kurumlar, teminat olarak pay dışındaki teminat türlerinden (DT/HB/TM/NK/YF) vermek isterlerse, nakit kredi riskinin %115 i kadar (%15 marjlı) teminat getirmelidirler. Sayfa 9/13

10 Her gün yapılan teminat değerlemesi sonucu; toplam pay dışındaki teminat, toplam nakit kredi riskinin %105 nin (% 5 marjın) altına düşerse, aracı kurumlara Banka tarafından teminat tamamlama çağrısı (margin call) yapılır ve teminatın başlangıç teminat oranına tamamlaması istenir. (2) Teminat tamamlama çağrısının yapıldığı gün saat 17:00 a kadar aracı kurumların istenen ek teminatı yatırmaları gerekmektedir. Aksi taktirde aracı kurumun tüm nakit kredileri muaccel hale gelerek temerrüt hükümleri uygulanır. Sayfa 10/13

11 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kredinin Kapanması, Muacceliyet ve Temerrüt MADDE 18- Nakit Kredi borcunun kapatılması (1) Vade sonunda kredinin anapara, faiz ve yasal kesintilerinin gün sonuna kadar Banka ya yatırılması veya virmanlanması ile nakit kredi borcu kapanır. MADDE 19- Nakit Kredi borcunun muacceliyeti (1) Nakit kredi aşağıdaki durumlarda muaccel hale gelir: a) Banka ca yapılan Teminat Tamamlama Çağrısı na rağmen, aracı kurumların çağrının yapıldığı gün saat 17:00 a kadar teminatlarını tamamlamamaları, b) Banka ca yapılan teminat değiştirme çağrısı na rağmen, aracı kurumların çağrının yapıldığı gün saat 17:00 a kadar teminatlarını değiştirmemeleri, c) Aracı kurumların nakit kredilerinin vade sonu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri, d) Aracı kurumun işlemlerinin yetkili adli ve idari merciler tarafından süreli veya sürekli olarak durdurulması, (2) Kredilerin muaccel hale gelmesi ve aracı kurumun yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda temerrüt hükümleri uygulanır. MADDE 20- Temerrüt (1) Temerrüt durumunda aracı kurumların Banka daki nakdi borcuna mahsup edilir. Eğer nakit tutar aracı kurumun borcunu karşılamıyorsa bu kez teminatlar nakde dönüştürülür. (2) Temerrüt süresi içinde toplam borca temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faiz oranı, temerrüdün oluştuğu gün Banka nın krediler için uygulamış olduğu en yüksek faiz oranının % 50 fazlasıdır. (3) Temerrüde düşen aracı kurum temerrüt süresi içinde Takasbank Para Piyasası nda işlem yapamaz. Ayrıca Takasbank Para Piyasası nda temerrüde düşen aracı kurum da temerrüt süresi içinde nakit kredi kullanamaz. MADDE 21- Kredi kullandırımının durdurulması (1) Tahsis edilmiş olan kredi limiti Banka nın taahhüdü değildir. Kredi kullandırımı Banka ca gerektiğinde durdurulabilir. (2) Aracı Kurumun kredi ilişkisinin devamı süresince; protesto, haciz, ihtiyati tedbir gibi mali ve hukuki olumsuzluklar yaşaması veya Aracı Kurum ile ilgili olarak olumsuz Sayfa 11/13

12 istihbarat alınması durumlarında Banka ca kredinin kullandırımı durdurulabilir ve mevcut kredisi herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın re sen kapatılabilir. Aracı Kurumun, olumsuz koşulların ortadan kalktığını hukuki geçerliliği olan belgelerle ispatlaması halinde, Banka yeniden kredi kullandırımına başlayabilir. (3) Aşağıda, (a) bendinde belirtilen durumlardan birinin ortaya çıkması halinde Aracı Kurumun kredi borcu tasfiye edilerek kredi kullandırımı durdurulur. (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumlardan birinin ortaya çıkması halinde ise kredi borcu tasfiye edilerek kredi kullandırımı durdurulur ve Aracı Kurumun kredi limiti iptal edilir: a) Faaliyetleri süreli veya sürekli olarak durdurulanlar, b) Banka ca periyodik olarak yapılan istihbarat, mali tahlil ve/veya rating çalışması sonucu kredi değerliliği olmadığı tesbit edilenler, c) Borçlarını ödememeleri nedeniyle Banka ca veya diğer finansman kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından haklarında kanuni takibe geçilenler Sayfa 12/13

13 BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler MADDE 22- Yürürlükten kaldırılan prosedür 02/01/2015 tarihinde yürürlüğe giren Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür 23/07/2015 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 23- Yürürlük (1) Bu Prosedür, 23/07/2015 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 24- Yürütme (1) Bu Prosedür hükümlerini Krediler Ekibi yürütür. Sayfa 13/13

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/29 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 5 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 5 MADDE 1- Amaç... 5 MADDE 2- Kapsam... 5 MADDE 3- Dayanak... 5 MADDE 4- Tanımlar

Detaylı

22. TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP)

22. TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP) 22. TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP) Takasbank Para Piyasası (TPP) ; kısa dönemli nakit fazlası olup, bunu organize bir şekilde plase edemeyen Aracı Kuruluşlar ile kısa dönemli nakit ihtiyacı bulunup, bu

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU UYGULAMA ESASLARI Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Konu, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç ve Konu... 4 MADDE 2- Dayanak...

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Kısaltmalar MADDE 1 Amaç ve Kapsam MADDE 2 Dayanak MADDE

Detaylı

Yönetmeliğin Üyelerin Alım Satım Taahhütlerini Yerine Getirmeleri ve Temerrüt başlıklı 35 inci maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Yönetmeliğin Üyelerin Alım Satım Taahhütlerini Yerine Getirmeleri ve Temerrüt başlıklı 35 inci maddesine aşağıda yer verilmiştir. 16 HİSSE SENEDİ TAKAS İŞLEMLERİ 16.1 Takas ve Saklama İşlemlerini Düzenleyen Mevzuat Takas ve saklama işlemlerine ilişkin temel düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri,

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap Numarası : SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : 1. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (Aşağıda Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRES: Nisbetiye Cd. Akmerkez

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI NDA YÜRÜTECEĞİ MERKEZİ KARŞI TARAF HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN TAKAS ESASLARI PROSEDÜRÜ (07.01.2014 tarih

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ekim 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 17 Ekim 2014 69471265-305-9397

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Taraflar 1.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum olarak adlandırılacaktır.) Adres:

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

ŠSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONŠM ŞŠRKETŠ MERKEZŠ KARŞI TARAF YÖNETMELŠŢŠ. BŠRŠNCŠ BÖLÜM Başlangţç Hükümleri ve Genel Esaslar

ŠSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONŠM ŞŠRKETŠ MERKEZŠ KARŞI TARAF YÖNETMELŠŢŠ. BŠRŠNCŠ BÖLÜM Başlangţç Hükümleri ve Genel Esaslar 14 Ağustos 2013 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 28735 Sermaye Piyasası Kurulundan: ŠSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONŠM ŞŠRKETŠ MERKEZŠ KARŞI TARAF YÖNETMELŠŢŠ BŠRŠNCŠ BÖLÜM Başlangţç Hükümleri ve Genel

Detaylı

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDĐLEN YATIRIM HĐZMET VE FAALĐYET ĐZĐNLERĐ I. Emir Đletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ 1.1. Sardis Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı