MENKUL KIYMETLER BORSASI ARACI KURUMLARINDA ĐŞLEM YAPAN YATIRIMCILAR ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA Kemal Poyraz*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MENKUL KIYMETLER BORSASI ARACI KURUMLARINDA ĐŞLEM YAPAN YATIRIMCILAR ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA Kemal Poyraz*"

Transkript

1 MENKUL KIYMETLER ORSASI ARACI KURUMLARINDA ĐŞLEM YAPAN YATIRIMCILAR ÜZERĐNE ĐR ARAŞTIRMA Kemal Poyraz* Đlker Nayır** ÖZET Günümüzde ilimsel ve Teknolojik gelişim, er alanda olduğu gibi yaırım alanında da yeni açılımlara neden olmuşur. ireysel asarrufların değerlendirilmesindeki araçlar geçmiş ile günümüz arasında farklılık gösermiş, bu anlamda menkul kıymeler borsasında yaırım önem kazanmışır. Ancak bu yaırım çeşidinde oyuncular (veya yaırımcıların) konu ile ilgili yeerli bilgi düzeyleri arışılabilecek bir konu nieliğindedir. u çalışma ile, borsada yaırım yapan ve aracı kurumlar ile bu işlemlerini yürüenlerin sosyo-ekonomik-demografik bazı değişkenler iibariyle incelenmesi ve yaırım yaparken düşünce ve uumlarına yönelik bilgiye ulaşılması amaçlanmakadır.çalışma uygulamaya yönelik olarak planlanmış, sonuç ve değerlendirmeler bu açıdan yapılmışır. Sermaye piyasası ve menkul kıymeler borsasına ai eorik yapı ve konular çalışmanın emel konusunu oluşurmamakadır. u konuda lieraürdeki bir çok kaynağın incelenmesi yeerli olacakır. ASTRACT Today, scienific and ecnological developmens led o new aspecs in invesmen area as well ass in all oer areas. Way of individual savings as canged since en and now, so ınvesmen a scock excange as more imporance now. On e oer and, e acors and invesors knowledge level abou is kind of invesmen is unforunaely open o discussion. In is sudy, i is aimed o examine e sock invesors and e invesors wo ac wi e elp of brokerage ouses, eir socio-economical and demograpic aspecs. I is also aimed o ave informaion abou wa is eir ideas and aiudes wile invesing. Tis is an applied sudy and e resuls and e evaluaions were made in is aspec. Teoraical srucures and subjecs abou capial marke and sock excange aren e basic subjecs of is sudy. Scanning e lieraure abou e oforemenioned subjec is adequae and ere is no need o give a deailed informaion. * Yard. Doç. Dr. Dumlupınar Üniversiesi, ĐĐF Öğreim Üyesi. ** orsa Aracı Kurum Uzmanı 1

2 1- SERMAYE PĐYASASI KURUMLARI VE FAALĐYETLERĐ Sermaye piyasası kanuna göre faaliyee bulunacak Sermaye piyasası kurumları - Aracı kuruluşlar ( Yeki almış bankalar ve aracı kurumlar). - Yaırım oraklıkları - Sermaye piyasasında faaliye gösermesine izin verilen diğer kurumlardır. Aracı kuruluşlar SPK md-3 de Aracı kurumlar olarak belirilmekedir. 1 Sermaye piyasası kanunundan Sermaye Piyasası Kurumları anımına dail edilmeyen bankalarda sermaye piyasası faaliyelerinde bulunurlar. ankalar faaliyelerinde SPK ükümlerine abidirler. Yeni ve ilk defa piyasaya sürülen menkul kıymeler birincil sermaye piyasasında saılırlar. Çoğu şirkeler menkul kıyme iracı işlemleri nedeniyle sermaye piyasasından izme veren uzmanlaşmış aracı kuruluşlara başvurmakadır. Aracılık izmeleri borsa bankerleri, komisyoncular, diğer aracı kurumlar ve icari mevdua bankaları arafından yerine geirilmekedir. Aracı kurumların, aracılık kapsamında olmak üzere er bir ayrı faaliye için kuruldan yeki belgesi almak kaydıyla yapacakları sermaye piyasası faaliyeleri ise; a) Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının iraç veya alka arz yoluyla saışına aracılık emek. b) Daa önce iraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık amacıyla alım-saımı c) Ekonomik ve finansal gösergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymeli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dail er ürlü ürev araçlarının alım-saımının yapılmasına aracılık d) Menkul kıymelerin geri alım veya saım aaüdü ile alım-saımı e) Yaırım danışmanlığı f) Porföy işlemeciliği veya yöneiciliği olarak sıralanabilir. 1 UĞUZ Mura Menkul Kıymeler Seçimi ve Yaırım Yöneimi Mali ve Ekonomik Yayınlar, Đsanbul, 1990 s.19 OLAK Meme, Sermaye Piyasası Menkul Kıymeler ve Porföy Analizi ea asım Yayın A.Ş., Đsanbul, 1991 s.71

3 - MENKUL KIYMET TANIMI VE MENKUL KIYMETLERE YATIRIM ĐŞLEVĐ.1. Menkul Kıymeler Tanımı: Sermaye piyasasında işlem gören avil, isse senedi, opsiyon akları, inifa seneleri, gelecek anlaşmaları, müşerek yaırım fonlarına kaılma esaplarını emsil eden serifikalar ile öeki yaırım araçlarının ümüne birden Menkul Kıymeler adı verilmekedir. 3.. Menkul Kıymelere Yaırım Đşlevi: Yaırım maddi veya manevi çıkar, kar, kazanç sağlamak için önceden yapılan arcama olarak anımlanabilir. u arcamanın opimal olarak yapılabilmesi beraberinde bazı krierlerin göz önüne alınmasını gerekirmekedir. u krierler: - Risk - Geiri - Likiide Olarak sıralanabilir. 4 Ayrıca - Ne mikarda ne süreyle yaırım - Yaırım güvenilirliği - Yaırımın değerindeki değişimin espii/amini bu krierlere ilave olarak dikka edilecek nokalar olarak sıralanabilir. 5 u anlamıyla Menkul kıymelere yaırım, yaırımcının subjekif kararlarına dayalı olmayan, bilgi, analiz ve sayısal çözümlemeler gerekiren bir konu nieliğindedir. 3- MENKUL KIYMETLER ORSASINDA ARACI KURUMLARIN ĐŞLEVĐ 3.1. Yeki ve Sorumlulukları Đlgili mevzuaa belirlenen esaslar dailinde borsada, başkası nam ve esabına kendi namına yau kendi nam ve esabına alım saım yapabilirler. Đyi niye kurallarına göre davranmak, mevzuaa, borsa düzen ve disiplinine uygun areke emek zorundadırlar. Müşerilerin verecekleri alım ve saım 3 KAZGAN Haydar Galaa ankerliği TE yayını, Đsanbul, 1991, s.34 4 EKÇĐOĞLU Selim Hisse Senelerinin Riskliliği Đsanbul Üniversiesi, Đşleme Fakülesi Dergisi, Yıl 10, s 37, 1984, s-59 5 OLAK, a.g.e s.159 3

4 emirlerini, kısmen veya amamen kabul ememe akkına saipirler; ancak, nedeni açıklamak zorunluluğu olmaksızın bu durumu, müşerilerine veya onların emsilcilerine emen bildirmekle yükümlüdür. Tarife dışı kuraj alamaz ve eklif edemezler, menkul kıymelerin eslimi ve bedellerinin ödenmesi de dail olmak üzere borsada yapıkları işlemlerin ümünden sorumludurlar. Yaırımcılarının ve diğer çalışanlarının görevleri çerçevesinde yapıkları işlemlerden de sorumludurlar. Yapılacak sözleşmelere konulacak ükümlerle üyelerin sorumlulukları kaldırılamaz Aracı kurumların Yapamayacakları Đş ve Đşlemleri Mevzuaın imkan verdiği aller olmak üzere, aracılık amacıyla alıp saıkları sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali aaülerini (avil dail) içeren evrak çıkaramazlar. Ticari amaçlı kıymeli madenler, döviz ve gayri menkul alım saımında bulunamazlar. Kredili menkul kıyme işlemlerine ilişkin mevzuaın imkan verdiği aller ariç olmak üzere ödünç para verme işlemleri yapamazlar. SPK dan icrası için izin alınan faaliyeler ve bunlara ilişkin iş ve işlemler dışında, içbir icari, sınai ve zirai faaliyee bulunamazlar; sermaye piyasası faaliyelerini yürüebilmek için gerekli olanın üsünde aşınmaz mal edinemezler. ankalar Kanunu nda anımlandığı üzere mevdua oplayamazlar, mevdua oplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapamazlar. Mevzuaın imkan verdiği aller aricinde sermaye piyasası araçlarının, belli bir geiri sağlayacağı yolunda er angi bir yazılı veya sözlü aaüe bulunamazlar (u yasağa, ankalarda abidir). Abarılmış, gerçeğe uymayan, müşerilerini veya kamuoyunu yanılıcı bilgileri içeren erangi bir ilan ve reklam ile diğer yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunamazlar (u yasağa, ankalarda abidir). Sadece, yaırımcılar arafından verilen saış emrinin yerine geirilmesi için eslim edilen menkul kıymelerle, müşerinin alım emri gereği saın alınan menkul kıymeleri, orsa mevzuaında belirlenen saış emrinin geçerlilik süresi ve gerçekleşen alım emrinin asfiyesi için ön görülen azami süre içinde emaneinde uabilir. u alin dışında, menkul kıymeleri yekili akas ve saklama kuruluşu dışında bir yerde uamaz (u yasağa, ankalarda abidir). Müşeriye ai sermaye piyasası araçları ve naki üzerinde, ak ve yekileri olmaksızın kendileri veya üçüncü şaıslar leine erangi bir asarrufa bulunamazlar (u yasağa, ankalarda abidir). 6 KARSLI Muarrem, Sermaye Piyasası orsa Menkul Kıymeler Đrfan Yayıncılık s.11,

5 Herangi bir şekilde yanlarında çalışırdıkları kişilerin, muaap müşeri aracı kurum ilişkisi dışında imkanlarından yararlanmak sureiyle kendi nam ve esaplarına işlem yapmalarına olanak sağlayamazlar (u yasağa, ankalarda abidir). TTK nın 39. maddesinde müsaade edilen aller ariç olmak üzere, iraç eikleri isse senelerini, kendi nam ve esaplarına alıp saamazlar (u yasağa, ankalarda abidir). Herangi bir sermaye piyasası aracının fiyaını yapay olarak yükselmek, düşürmek, belli bir seviyede umak yau erangi bir sermaye piyasası aracının alım ya da saım aleplerini yapay olarak ekilemek veya akif bir piyasa olduğu izlenimi yaramak amacıyla; Sermaye piyasası aracının mülkiyeinde gerçek anlamda değişme yaramayan alım-saım işlemi yapamazlar. Sürekli olarak kendisiyle veya aynı kişilerle, aynı mikar veya uarda ve aynı fiyaan sermaye piyasası aracı alım-saımında bulunamazlar. Yaırımcıların ak ve yararlarını zedeleyici, iyi niye kurallarına aykırı areke ve işlemlerde bulunamayacakları gibi, sermaye piyasalarında yapay fiya veya Pazar oluşumuna yol açacak veya asarruf saiplerinin yaırım kararlarını ekileyecek veya genelde mali piyasalarda fiyaların arıp eksilmesine neden olacak arzda asılsız, yanlış, yanılıcı veya yeersiz beyan, açıklama veya ön görülerde bulunamazlar. Faaliyeleriyle ilgili olarak üçüncü şaıslarda yanlış veya yanılıcı bir izlenim uyandıracak fiil ve davranışlarda bulunamazlar. Müşerilerin piyasa akkındaki bilgisizlik ya da ecrübesizliklerinden yararlanıp bunların alım-saım kararlarını ekileyerek kendi lelerine kazanç sağlayamazlar ve erangi bir şekilde gelirlerini arırmak amacıyla müşerilerin gereksiz alımsaım yapmalarına oram azırlayamazlar. Yukarıda sayılan yasaklanmış fiil ve işlemlerin, kendileri dışında, üçüncü şaıslar arafından gerçekleşirilmesine erangi bir şekilde yardımcı olamazlar (u yasağa, ankalarda abidir). Kendi isse senelerini, emsil eden depo edilen menkul kıyme serifikalarını iraç edemezler. 7 7 Sermaye Piyasası ve orsa Temel ilgiler Klavuzu, ĐMK, Đsanbul, 1997, s.58 5

6 4- UYGULAMA Önceki bölümlerde faaliyelerine, yeki ve sorumluluklarına değinilen aracı kurumlarda işlem yapan müşerilerin sosyo-ekonomik, demografik yapıları ve borsa ile aracı kurum izmelerine yönelik uumları belirlemek amacıyla; Türkiye de 7 bölgede faaliye göseren ve bir bankaya bağlı aracı kurum organizasyonundan yararlanılmışır. Araşırma 00 yılı içerisinde gerçekleşirilmişir. 7 bölgede 9 merkezde oplam 00 ade anke formunun uygulanması ve 1674 ade formun değerlendirilmesi yapılmışır. ölge ve merkezlere dağıım müşeri sayıları göz önüne alınarak yapılmış SPSS pake programından yararlanılarak, anke formlarının dökümü sağlanmışır. u işlem sonrasında oransal olarak anke sorularının dökümü ve ki-kare sınamaları ile bilgi üreiminin yapılması sağlanmışır. 8 azı değişkenler açısından oransal değerler. Soru 1: Yaş Değişkeni N % , , ,5 48'den fazla 71 16, Yorum: orsa yaırımcılarının büyük bir kısmı genç ve ora yaşlı yaırımcılar oluşurmakadır. orsayı akip eden kesimin yas seviyesinin düşük olması Đ.M.K.. nin yeni bir oluşum olması yönüyle ilgi çekicidir. Soru : Cinsiye Değişkeni Erkek ,0 ayanlar ,0 8 ÇÖMLEKÇĐ Necla Temel Đsaisik Đlke ve Teknikleri ilim Teknik Yayınevi, 1998, s.367 6

7 Yorum; orsa müşerilerinin çok büyük bir kısmı erkek yaırımcılar oluşurmakadır. Erkeklerin oranı % 8 gibi yüksek bir orandır, u oran bayanlar içi 18' dir. Zaman içerisinde borsaya bayan yaırımcılarında girmesi borsa aracı kurumlarının verecekleri izmelerin kaliesiyle paralel olacakır. Soru 3: Eğiim düzeyi değişkeni. Đlkokul 114 6,8 Oraokul 98 17,8 Lise ,6 Üniversie 45 7,0 Lisansüsü 64 3,8 Yorum: orsa müşerilerinin eğiim düzeyleri, % 44 gibi bir oranda lise. % 7 gibi bir oranda üniversie eğiimi almış insanlardan oluşmakadır. orsada yaırım yapanların eğiim düzeylerinin ora öğreim ağırlıklı olması eknik analizin veya analiz ekniklerinin kullanımındaki yeersizliğe bir kaynak olarak göserilebilir. Soru 4: Şu anki mevcu işiniz? Meslek Esnaf 544 3,5 Kamu Personeli ,5 Öğrenci 74 4,4 Serbes Meslek 496 9,6 Toplam Yorum: orsa müşerilerinin büyük bir bölümü, esnaf ve kamu personeli oluşurmakadır, u oranla9 ile serbes meslek akip emekedir. orsadaki yaırımcıların çeşililik gösermesi borsanın değişik sermayelere yon vermesi açısından önemlidir, Soru 5: Mevcu isinizde ne kadar maaş alıyorsunuz? Milyon TL , , ,8 7

8 800' den fazla 16 9,7 Yorum- orsa müşerilerinin büyük çoğunluğunu ora gelir seviyeli müşeriler oluşurmakadır, Ora abakadan borsaya olan ilgi oldukça fazladır, Aslında bu sevindirici bir olaydır. Ancak kayıp dağılımının ora gelir düzeyindeki konumunun önemle analiz edilmesi gerekmekedir. orsa müşerilerinin isse senedi alırken dikka emeleri gereken en önemli borç para ve kredi ile isse senedi almamaya özen gösermeleridir. Soru 6: Sizce Türkiye' de orsa müşerileri bilinçli mi? Eve ,7 Hayır 85 49,3 Yorum Türkiye deki borsa müşerilerini bilinçli bulanların oranı % 50 iken, borsa müşerilerini bilinçli bulmayanların oranı % 49' dur. Yaırımcıların bilinçlenmesi kısa dönemli bir olgu değildir. u zaman içerisinde olacakır. Soru 7: orsayı diğer yaırım araçları arasından neden erci einiz? Geiri acısından erci eim ,3 Đyi bir yaırım aracı olarak gördüğüm için erci eim 53 31,8 Güncelliğinden dolayı erci eim ,0 Piyasadaki konu ile ilgili görüş beyan eden kişi yada kuruluşlardan ekilenerek erci eim 84 17,0 Yorum: orsayı geiri açısından erci edenlerin oranı %40' dir. orsayı iyi bir yaırım aracı olarak görenlerin oranı % 31' dir. Değişik çevre fakörlerinden ekilenenlerin oranı ise % 17'dir. Soru 8. orsada işlem yapan müşeriler zaman içerisinde bilinçlenebilirler mi? Eve ,1 Hayır ,9 Yorum: orsada işlem yapan müşerilerin zaman içerisinde bilinçlenmeleri borsa ve sermaye piyasaları akkında verilecek eğiimle olacak bir şeydir, Zaman içerisinde insanların bilinçleneceklerini 8

9 savunanların oranı % 6' dir. Hayır bilinçlenemezler diyenlerin oranı ise % 37' dir. Soru 9: ireysel müşeriler esadüfi olarak mi alim saım yapmakadırlar? Eve ,1 Hayır 57 15,4 Fikrim Yok ,6 Yorum: orsa müşerilerini 35'lik bir kısmı esadüfi olarak alım yapıklarını savunurken, % 49'luk bir kesim konu akkında erangi bir fikrinin olmadığını beyan emekedir- Yaırımcıların büyük bir çoğunluğu yaırım yaparken içgüdüleriyle, kulakan dolma bilgileriyle, üyo denen faka güvenilirliği meçul olan duyumlarla yaırımlarına yön vermekedirler, Soru 10: Yaırım yaparken mali analiz ve eknik analiz yönemlerinden angisi daa ekili oluyor? Mali Analiz 430 5,7 Teknik Analiz ,9 Hiçbiri 97 55,4 Yorum: Yaırım yaparken isse senelerini iyi seçmek önemlidir Yaırımcılar isse seçimini genellikle avsiyeler, kulakan dolma bilgiler veya sadece isse senedi almak için ezbere alış yapmakadırlar, u soruya cevap verenlerin oranı bu savımızı deseklemekedir. Yaırım yaparken içbir yönemi kullanmayan yaırımcı oranı % 55 gibi oldukça yüksek bir rakamdır. Soru 11: orsadaki spekülaif arekeleri doğru buluyor musunuz? Eve ,9 Hayır ,1 Yorum: orsa müşerilerinin çok büyük bir çoğunluğu spekülaif arekeleri doğru bulmamakadırlar u ora 81' dir. orsadaki spekülaif arekeler küçük yaırımcılar olumsuz ekileyen en önemli fakörlerden bir anesidir. Spekülaif arekelere engel olmak için sermaye piyasalarında son 9

10 dönemlerde bazı uygulamalar geirilmiş, bu spekülaif arekeleri yapan kişi ve kuruluşlara işlem yasağı konularak engellenmeye çalışılmışır. Soru 1: Spekülaif arekeler sizleri nasıl ekiliyor? Olumlu 33 13,9 Olumsuz ,1 Hem olumlu em olumsuz 870 5,0 Yorum: Spekülaif arekeler genellikle borsa müşerilerini olumsuz ekilemekedir orsa müşerileri spekülaif arekelerin kendilerini em olumlu em de olumsuz ekilediğini düşünmekedirler, bu ora 5 dir. Olumsuz ekiliyor diyen oran ise % 34' dur. Her ne kadar spekülaif arekelerin kendilerini olumlu ekilediğini savunan kişiler olsa da bu yazıura benzeri bir şans oyunundan öe bir şey değildir. Soru 13: Müşerilere uygulanan komisyon oranları işlem acmini nasıl ekiliyor? Olumlu ,1 Olumsuz 464 7,7 Ekilemiyor , Yorum: orsa yaırımcılar için önemli bir konuda komisyon oranlardır. orsa müşerilerini 38'lik bir kısmı komisyon oranlarını ekilemediğini belirmekedirler, %34' luk bir müşeri kilesi ise olumsuz ekilenmekedir Komisyon oranlan yüksek olan yaırımcılar işlem acimlerini genellikle düşük umakadırlar, bu aracı kurumları olumsuz ekilemekedir. Soru 14. orsa müşerilerine eğiim ve seminer uygulaması akkındaki görüşünüz nedir? Olumlu ,5 Olumsuz 13 7,3 Gereksiz 0 13,1 Yorum: orsa müşerilerinin bilinçlenmesi borsanın gelişmesi açısından çok önemlidir. orsa müşerilerinin büyük bir bolumu eğiim ve seminer uygulamasına olumlu bakmakadır, bu ora 79 gibi oldukça yüksek bir 10

11 rakamdır. En azından afada bir gün borsa müşerilerine uygulanacak eğiim programıyla bilinçli yaırımcılar yeişirmemiz mümkün olabilecekir. Unuulmamalıdır ki bilinçli müşeri em yaırım uzmanlarının işlerinin kolaylaşıracak. em de kurlara yem olmayacakır. Soru 15: orsa ile ne kadar zamandan beri ilgileniyorsunuz? l-4 Yıl ,8 4-8 Yıl 545 3,6 8-1 Yıl 147 8, Yıl 81 4,8 Yorum- orsaya son bir kaç yıldan bu yana korkunç bir alep gelmişir, bu araşırmandan da bu sonu9 çıkmakadır, orsayı 1-4 yıldan bu yana akip edenlerin oranı %53' ur, unu % 3 ile 4-8 yıl akip emekedir. uradan çıkan sonuç daa yeni bir borsa külürümüzün olduğudur. orsaya yeni giren yaırımcıları ürkümeden, borsadan soğumadan borsanın içinde umalıyız. Soru 16: orsayı kısa zamanda çok para kazanmak için mi yoksa uzun vadeli yaırım için mi erci einiz? Kısa Dönemli Yaırım Đçin 63 37, Uzun Dönemli Yaırım Đçin ,3 aşlangıça böyle bir düşüncem yoku 477 8,5 Yorum: orsa müşerilerini 37'lik bir kısmı borsayı kısa dönemli bir yaırım aracı olarak görmekedirler. orsayı uzun dönemli yaırım aracı olarak görenlerin oranı ise %34,3 dir. orsaya girdiğinde erangi bir düşüncesi olmayan müşerilerin oranı ise % 8,5 dur, kazanç, açısından oldukça kou bir şeydir. orsayı kısa dönemli bir yaırım aracı olarak görenler er zaman kaybemişlerdir. Yaırımdan kazanç elde edebilmek için isse senelerini uzun dönemli umak gerekmekedir. Soru 17. Yaırım uzmanlarından bekleniniz nelerdir? Daa fazla yönlendirme yapmalıdırlar 73 43,7 Seanslardan sonra eğiim vermelidirler 396 3,7 Kriz dönemlerinde müşeriyi moive emelidirler 546 3,6 11

12 Yorum: orsa müşerilerinin büyük bir çoğunluğu, yaırım uzmanlarından daa fazla yönlendirme yapmalarını alep ederken, ikinci olarak kriz dönemlerinde müşerileri moive emeleri isenmekedir. unlar eğiim ve seminer alebi akip emekedir. u oranlar müşerilerin yeerince yönlendirilmediklerini gösermekedir. Soru 18: Yaırım uzmanlarından beklenilerinize yanı alabilmeke misiniz? Eve 414 4,7 Hayır 40 5,1 Kısmen , Yorum: orsa müşerilerini 50'lik kısmi yaırım uzmanlarından beklenilerine kısmen cevap alabilmekedirler, % 5'lik kısım ise beklenilerine yanı alamamakadır %4 lük oran ise yaırım uzmanlarından beklenilerine yanı alabilmekedirler. u oranlardan çıkan sonuç yaırım uzmanlarının seçiminin çok önemli olduğunu gösermekedir. Yaırım uzmanlarının eğiim düzeyleri ve bilgi düzeyleri çok önemlidir. orsa müşerilerinin bilinçlenebilmeleri ve yaırım uzmanlarının beklenilerine cevap alabilmeleri için önce yaırım uzmanlarının bilinçli olmaları gerekmekedir. Aracı kurumlar eğiim düzeylerine bakmaksızın porföy uğruna seans salonlarına dealarlar alınmakadır. u çok yanlış bir uygulamadır. Porföy ek başına önemli bir şey değildir, önemli olan insana verilen izmeir. Soru 19: orsayı genel olarak angi kaynaklardan akip ediyorsunuz? TV/Radyo 47 5,5 Gazee ve ekonomi dergilerinden 371, Inerne 53 15,1 Aracı kurumlardan 63 37, Yorum: orsa yaırımcılarını 3. lik bir bölümü borsayı aracı kurumlardan akip emekedirler, unu %5.5 ile TV/Radyo akip emekedir. Gazee ve ekonomi dergilerinden ise %,'lik yaırımcı kilesi yararlanmakadır. Đnernei kullanan yaırımcı oram % 15,1' dir. Gelişen eknolojik imkanlarla beraber yaırımcılar borsayı seans salonlarına gelmeden elevizyon ve inerne gibi ileişim araçlarından akip 1

13 emekedirler. Yeerli zaman olan insanlarda borsayı seans salonlarından akip emekedirler. Soru 0: orsadaki iniş ve çıkışlardan paniğe kapılıyor musunuz? Eve ,3 Hayır 87 17,1 azen ,6 Yorum: orsadaki dalgalanmalarda yaırımcıları 41' lik kısmı panik yapmakadırlar. %41'ik kısmı ise bazen paniğe kapılmakadırlar, bu durum insanların borsadaki dalgalanmalarda panik saış yapma olasılıklarının yüksek olduğunu bizlere gösermekedirler. orsadaki dalgalanmalar insanlar borsadan uzaklaşırmakadır. Soru 1: orsanın su an iibariyle yeerli bir kileye ulaşığını düşünüyor musunuz? Eve ,0 Hayır ,0 Toplam Yorum: orsa yaırımcılarını 56' lik bir bölümü borsanın yeerli bir kileye ulaşığını savunurke 44'luk bir kısmı yeerli bir kileye ulaşmadığını savunmakadır orsanın son bir kaç yıldır medyada on plana çıkılması, ekonomiyle iç dış olması, bu konuda görüş beyan eden insanların çoğalmasıyla birlike borsaya olan alep gerçeken armış, aa çok değişik kilelere ulaşmak insanlar zarara uğramışır, orsada son yıllarda bilinçsiz yaırımcılar çoğalmışır. Soru : orsadaki dalgalanmaların sebebi sizce nedir? Şirkelerin mali yapılanın güçlü olması 340 0,3 Spekülaif arekelerin Çok fazla olması ve Yaırımcıların bilinçli areke ememeleri ,8 Yeni oluşum içinde olan bir borsa olması 146 8,7 Siyasi/Ekonomik oram , Yorum; orsa yaırımcılarının borsadaki dalgalanmaların daa (Çok siyasi ve ekonomik yapıya bağlı olduğunu savunmakadırlar, Daa sonra Spekülaif arekelerin dalgalanmalarda ekili olduğu yüksek bir oranda 13

14 belirilmişir. Türk sermaye piyasasının derinliğinin olmaması ve Türkiye' deki Jeopoliik konumundan dolayı piyasamız çok fazla dalgalanmaya maruz kalmakadır. Soru 3: En (Çok akip eiğiniz isse seneleri angi endekse yer almakadır? Ulusal 30 Endeksi ,0 Ulusal 50 Endeksi 68 16,0 Ulusal 100 Endeksi 448 6,8 Diğerleri , Yorum orsa müşerilerinin akip eikleri isseler arasında bir farklılaşma söz konusudur. Genellikle borsa müşerileri endeks 30 ve endeks 100 isselerini akip emekedirler. KĐ-KARE SINAMALARI * 1-orsadaki Müşerilerin Yaşı Đle Gelirleri Arasında ir Đlişki Var Mıdır? Yaş\Gelir 'den fazla TOPLAM /167,4 39/140,6 33 / 60,4 9/39, / 46,6 53/07,1 88 / 89,3 8/58, / 161,6 139/135,8 81/58,3 45/38, 'den fazla 87/ 111, 78 / 93,4 46/40,1 60 / 6, 71 TOPLAM Ho:ĐlişkiYokur Hi.ĐIiski Vardır 16 ( G ) ℵ i= 1 = 147,8 = 16,8 Yorum: Ho red orsa müşerilerinin yaşı ile gelirleri arasında bir ilişki vardır. orsa müşerilerinin yaşı arıkça gelirlerinde de bir yükseliş olduğu * Sınamalardaα =0.05 olarak alınmışır. 14

15 gözlenmekedir. Ora yaş ve üzeri müşeriler borsaya daa çok kaynak yaramakadırlar, Genç yaırımcılar olan 8-38 yaş grubu arasındaki müşeriler de gelir açısından iyi bir seviyeye saipirler. u yaırımcıların borsaya olan genel eğilimi yüksek olmuşur. -orsa Müşerilerinin Cinsiyeleri Đle orsayı Takip Eikleri Kaynaklar Arasında ir Đlişki Var Mıdır? Cinsiye\Kaynak TV-Radyo Gazee,Eko.Drg. Inerne Aracı Kurum TOPLAM Erkek 36/350,7 74 / 303, 00/08,1 536/ ayan 66 / 77, 96 /66,7 54/45,8 86 / TOPLAM Ho-Đlişki Yokur Hi: Đlişki Vardır 8 ( G ) ℵ i= 1 = 6,6 = 7,81 Yorum: Ho red orsa müşerilerinin cinsiyeleri ile borsayı akip eikleri kaynaklar arasında bir ilişki vardır. Erkek yaırımcılar borsaya akif olarak kaılmayı erci ederlerken, bayan çok uzakan akip emeyi erci ederken, borsayı, TV, radyo, gazee,ekonomi dergileri, inerne, eleex gibi ileişim araçlarını erci emekedirler. 3-orsadaki Müşerilerin Eğiim Düzeyleri Đle Gelirleri Arasında ir Đlişki Var Mıdır? Eğiim\Gelir Seviyesi ' den fazla TOPLAM Đlkokul 64/48,1 34/40,3 10/17,1 9/11, 117 Oraokul 144/13,4 101 / / 44,08 1/8,8 300 Lise 314/306,6 84 / 57, 90 / 109,4 57/71,6 745 Üniversie 161 / 185,6 144 / 155,7 9 / 66, 54 / 43,3 451 Lisansüsü 6/5,1 15/1,06 0 / 8,9 0/5,8 61 TOPLAM Ho:Đlişki Yokur Hi ;Đlişki Vardır 15

16 ℵ ( G 0 ) i= 1 = 107,68 = 1,3 Yorum: Ho red orsa müşerilerinin eğiim düzeyleri ile gelirleri arasında bir ilişki vardır. Eğiim düzeyleri yükseldikçe müşerilerin gelirleri yükselmekedir, Eğiim düzeyinin yükselmesi ile birlike borsanın kazancının arması ve bununla beraberde gelirlerin arması gözlenmekedir. 4-orsadaki Müşerilerin Eğiim Düzeyleri Đle Yaırım Yaparken Uyguladıkları Yönemler Arasında ir Đlişki Var Mıdır? Eğiim Kullanılan Düzeyi Yönem Teknik Analiz Mali Analiz Hiçbiri TOPLAM Đlkokul 3/1,5 10/9, 81/63,1 114 Oraokul 39/56,4 63/76,5 196/165,0 98 Lise 116/141, 463/413,1 167/191,6 746 Üniversie 11/85,4 161/49,7 169/115,8 451 Lisansüsü 18/13 6/35,9 1/16,6 65 TOPLAM Ho:Đlişki Yokur Hi Đlişki Vardır 16 ( G ℵ ) i= 1 = 11,79 = 15,81 Yorum: Ho red orsa müşerilerinin eğiim düzeyleri ile yaırım yaparken uyguladıkları yönemler arasında bir ilişki vardır. Eğiim düzeyi yükseldikçe müşerilerin yaırım anlayış değişmekedir. Müşerilerin eğiim düzeyinin yükselmesi daa manıklı karar vermelerine, mali ve eknik analiz yönemlerinin daa çok kullanmalarından eken olmakadır Eğiim düzeyi düşük olan müşeriler eknik ve mali analiz yönemlerini pek fazla kullanmamakadır. 16

17 5-orsadaki Müşerilerin Cinsiyeleri Đle Yaırım Uzmanlarından eklenilere Cevap Alma Arasında ir Đlişki Var Mıdır? ekleniye Yaş\ Cevap Eve Hayır Kısmen TOPLAM ayan 15/8,5 98 / 75,5 78/14,5 301 Erkek 336/378,1 3 / 344,4 715/650, TOPLAM Ho:Đlişki Yokur Hi :Đlişki Vardır 6 ( G ℵ ) i= 1 = 164,1 = 16,9 Yorum: Ho red ayan ve erkek borsa yaırımcılardan genelde yaırım uzmanlarından beklenilerine yanı almalarına rağmen, am olarak yaırım uzmanlarından memnun olduklarını söyleyemeyiz, Yaırım uzmanlarının eğiim düzeyleri, asilleri insanlara yön verebilmelerinde oldukça önemlidir. Maalesef borsa konusunda fazla deneyim saibi olmayan insanlar seans salonlarda görmekeyiz, bu arkadaşların yeerli bilgi ve deneyimi olmaması yaırımcıların doğru bilgi almalarını engellemekedir. Yöneicilerin bu konuda çok dikkali olmadan gerekmekedir. 6-orsadaki Müşerilerin Yaşı Đle Takip Eikleri Zaman (Yıl) Arasında ir Đlişki Var Mıdır? Yaş\Zaman(Yıl) TOPLAM /0,1 97/133,4 9/35,6 11/19, /33,4 14/196,0 41/5,4 15/8, /1, / 18,5 60 / 34,3 /19, ' den fazla 113/145,3 88/88,6 36/3,5 33 / 13,06 70 TOPLAM Ho:Đlişki Yokur Hi:Đlişki Vardır 16 ( G ℵ ) i= 1 = 164,1 = 16,9 Yorum: Ho red 17

18 orsa müşerilerinin yaşı ile borsayı akip eikleri zaman (yıl) arasında bir ilişki vardır. orsa müşerilerinin yaşı yükseldikçe borsa ecrübeleri ve birikimleri armakadır Türkiye'de borsa müşerileri borsayla son 4-5 yıldan bu yana yoğun olarak ilgilenmekedir Her yas grubundan büün yaş gruplan genelde borsayı son dönemde yoğun olarak akip emekedirler. Ki-Kare HOMOJENLIK SINAMASI * 1-ölgeler Arasından Müşerilere Uygulanan Komisyon Oranları Arasında ir Tuum irlikeliği Var Mıdır? Düşük Normal Yüksek TOPLAM Marmara 67/57,5 81/3,4 / Đç Anadolu 8/11,6 77/65,05 30/38,3 115 Karadeniz 4/8,9 60/50,3 5/9,6 89 Akdeniz 7/35, 186/197,4 136/116,3 349 Ege 33/30,6 10/171,9 61/101,3 304 Doğu Anadolu 10/1,4 5/69,5 61/41 13 Güneydoğu Anadolu 0/1,5 81/70,1 3/41,3 14 TOPLAM Ho:ölgeler arasında komisyon oranlan açısından uum yönüyle görüş birlikeliği vardır. Hi: ölgeler arasında komisyon oranlan açısından uum yönüyle görüş birlikeliği yokur. 1 ( G ) ℵ i= 1 = 75,83 = 1,03 Yorum: Ho red ölgeler arasında müşerilere uygulanan komisyon oranlan yönüyle uum açısından bir görüş birlikeliği yokur, Farklılık vardır. orsa müşerileri genelde müşerilere uygulanmaka olan komisyon oranları yüksek bulmakadır, Komisyon oranlarının yüksek olması borsadaki işlem acimlerini de olumsuz ekilemekedir. orsada uygulanan komisyon oranlama normal bulan borsa yaırımcıları da vardır. Faka bu gurup çok değildir. unun yanında komisyon oranlarının işlem acimlerini * α = %5 olarak alınmışır. 18

19 ekilemediğini söyleyenlerde bulunmakadır orsaya olan ilgiyi arırmak için komisyon oranlarının uygun seviyelere çekilmesi borsanın geleceği açısından çok önemlidir. -ölgeler Açısından Müşerilere Uygulanan Eğiim Ve Seminer Uygulaması Arasında ir Tuum irlikeliği Var Mıdır? ölge Olumlu Olumsuz Gereksiz TOPLAM Marmara 458/453, 8/ /74,9 570 Đç Anadolu 100/91,4 3/8,4 1/15,1 115 Karadeniz 68/70,7 8/6,5 13/11,6 89 Akdeniz 59/77,4 33/5,6 57/45,8 349 Ege 75/41,7 11/,3 18/39,9 304 Doğu Anadolu 86/97,7 16/9,03 1/16,1 13 Güneydoğu Anadolu 85/98,5 4/9.1 15/16, 14 TOPLAM Ho:ölgeler arasında uygulanan eğiim ve seminer uygulaması açısından uum yönüyle görüş birlikeliği vardır. Hi: ölgeler arasında uygulanan eğiim ve seminer uygulaması açısından uum yönüyle görüş birlikeliği yokur. 1 ( G ) ℵ i= 1 = 73,45 = 1,03 Yorum: Ho red ölgeler arasında müşerilere uygulanan eğiim ve seminer uygulaması uum açısından bir farklılık vardır u farklılıklar çeşili sebeplerden kaynaklanabilmekedir, unlar, aracı kurum yöneicilerinden, bölgelerde uygulanan program farklılıklarından, bölgedeki eğiim ve külür farklılıklarından, aracı kurum çalışanlarının yanlış secim ve yönlendirmelerinden kaynaklanabilmekedir. orsa müşeri!eri genellikle müşerilere uygulanacak olan eğiim ve seminer uygulamalarına olumlu olmakadır. 19

20 3-ölgeler Đle Müşerilerin Takip Eikleri Hisse Seneleri Arasında ir Görüş irlikeliği Var Mıdır? Ulusal 30 Ulusal 50 Ulusal 100 Diğerleri TOPLAM Marmara 43/,3 87/91, 119/15,5 11/103,8 570 l9 Anadolu 43/44,8 1/18,4 44/30,7 16/0,9 115 Karadeniz 6/34,7 15/14. 38/3,8 10/16, 89 Akdeniz 116/136,1 63/55,8 116/93,4 54/63,5 349 Ege 164/118,5 59/48,6 45/81,3 36/55,3 304 Doğu Anadolu 6/47,9 14/19,6 37/3,9 46/,4 13 Güneydoğu Anadolu 35/ /19,8 49/33,1 /.5 14 TOPLAM Ho:ölgeler arasında akip edilen isseler açısından uum yönüyle görüş birlikeliği vardır. Hi; ölgeler arasında akip edilen isseler açısından uum yönüyle görüş birlikeliği yokur. 8 ( G ) ℵ i= 1 = 135,3 = 8,87 Yorum: Ho red ölgeler arasında akip edilen isseler açısından uum yönüyle görüş birlikeliği yokur. u farklılıklar, müşerilerin eğiim ve yönemleri, gelir seviyeleri, yönlendirilmeleri aldıkan borsa eğiimi gibi sebeplerden dolayı oraya çıkabilmekedir, 4-Eğiim Düzeyleri Đle Müşerilere Uygulanan Eğiim Ve Seminer Uygulaması Arasında ir Görüş irlikeliği Var Mıdır? Olumlu Olumsuz Gereksiz TOPLAM Đlkokul 90/90,6 8/8,3 16/14,9 114 Oraokul 35/36.9 1/1,9 4/39,1 98 Lise 614/593,1 49/54,8 83/98, Üniversie 349/359,3 34/33,1 69/59,4 451 Lisansüsü 43/50,8 11/4,7 10/8,4 65 0

ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ

ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısalmalar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1Bu Tebliğ, 4628 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. arafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yaırım Sisemi

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İsenecek Veriler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

: HOŞNUDĐYE MH.ŞAHĐN CD.NO:84 ESKĐŞEHĐR b ) Telefon ve Faks Numarası :222 2114000-222 3204920 c ) Elektronik Posta Adresi

: HOŞNUDĐYE MH.ŞAHĐN CD.NO:84 ESKĐŞEHĐR b ) Telefon ve Faks Numarası :222 2114000-222 3204920 c ) Elektronik Posta Adresi ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği ile Zincirlikuyu Şaniyesindeki Sera, Fidanlık ve Aölyelerde Üreim Đçin Hizme Alımı işihizme

Detaylı

Öğr. Gör. Selçuk ŞİMŞEK İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Eğitim Fakültesi.Pamukkale Üniversitesi

Öğr. Gör. Selçuk ŞİMŞEK İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Eğitim Fakültesi.Pamukkale Üniversitesi PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ ve OYUN DERSİNİ SAĞLIK ve SAĞLANAN OLANAKLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ Öğr. Gör. Selçuk ŞİMŞEK

Detaylı

Siyasal Katılmayı Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Tavşanlı - Kütahya Örneği. Hasan DURAN

Siyasal Katılmayı Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Tavşanlı - Kütahya Örneği. Hasan DURAN Siyasal Kaılmayı Ekileyen Fakörler Üzerine Bir Araşırma: Tavşanlı - Küahya Örneği Hasan DURAN Öze: Demokraik bir devlee bireyler, siyasal alanla ilgili eylemlere kaılır, siyasal mekanizmaları ekiler ve

Detaylı

DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġstenecek Veriler

DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġstenecek Veriler DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġsenecek Veriler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

Likidite Azlığı Priminin Menkul Kıymet Getirileri Üzerinde Etkileri ve Avrasya İçin Önemi

Likidite Azlığı Priminin Menkul Kıymet Getirileri Üzerinde Etkileri ve Avrasya İçin Önemi 30 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 0 Likidie Azlığı Priminin Menkul Kıyme Geirileri Üzerinde Ekileri ve Avrasya İçin Önemi Serdar Kuzu (Isanbul Universiy, Turkey) The Effecs of he Illiquidiy

Detaylı

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İstenecek Veriler

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İstenecek Veriler YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İsenecek Veriler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi Yabancı Sermaye Yaırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Ekisinin Türkiye Bağlamında Tes Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf DEMİR Süleyman Demirel Üniversiesi, İİBF. Öze Bu çalışma; uluslararası sermaye harekelerinin

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi:27/08/2004 YATIRIM VE

Detaylı

4. Aşağıdakilerden hangisi müşteri şikayetleri ile ilgili kayıtların, her bir şikâyete ilişkin asgari unsurlardan

4. Aşağıdakilerden hangisi müşteri şikayetleri ile ilgili kayıtların, her bir şikâyete ilişkin asgari unsurlardan Yatırım Kuruluşları 1. Aracı kurumların bir müşteriye açacakları kredi tutarı, genel işlem sınırı hesaplamasında kullanılan ortalama özsermaye tutarının % kaçını aşamaz? a. %10 b. %25 c. %35 d. %50 e.

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Neden Artan Vergi Oranları İşletmeleri Borçla Finansmana Özendirir?

Neden Artan Vergi Oranları İşletmeleri Borçla Finansmana Özendirir? Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Neden Aran Vergi Oranları İşlemeleri Borçla Finansmana Özendirir? Yrd. Doç. Dr. Güven Sayılgan * Araşırma Görevlisi Musafa Doğan * 1. Giriş İşlemeler, yaırımlarının ve

Detaylı

Şekil 2.1. Risk Sınıflandırması Örneği Şekil 2.2. İç ve Dış Kaynaklı Önemli Risk Faktörleri

Şekil 2.1. Risk Sınıflandırması Örneği Şekil 2.2. İç ve Dış Kaynaklı Önemli Risk Faktörleri Şekil 2.1. Risk Sınıflandırması Örneği Şekil 2.2. İç ve Dış Kaynaklı Önemli Risk Faktörleri Şekil. 2.3. Olaylar ve Riskler 2.1.Sistematik Risk Sistematik risk, firmaların sahip oldukları varlıklar üzerindeki

Detaylı

YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE REEL OPSİYONLAR YAKLAŞIMI VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BİR UYGULAMASI

YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE REEL OPSİYONLAR YAKLAŞIMI VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BİR UYGULAMASI YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE REEL OPSİYONLAR YAKLAŞIMI VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BİR UYGULAMASI REEL OPTIONS AND APPROACH FOR EVALUATION OF INVESTMENT DECISIONS AND AN APPLICATION SAMPLE FOR

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. SABANCI ÇALIŞANI GÜVENCE PLANI YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU - BİREYSEL

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. SABANCI ÇALIŞANI GÜVENCE PLANI YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU - BİREYSEL 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. SABANCI ÇALIŞANI GÜVENCE PLANI YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU - BİREYSEL AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK

Detaylı

KAR KALİTESİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İMKB DE TEST EDİLMESİ *

KAR KALİTESİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İMKB DE TEST EDİLMESİ * Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 8, Sayı 16, 2012 In. Journal of Managemen Economics and Business, Vol. 8, No. 16, 2012 KAR KALİTESİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İMKB

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz.

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu na Bağlı Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonları Akbank - Franklin Templeton işbirliği ile dünya çapında yatırım fırsatı:

Detaylı

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi.

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi. Borsa İsanbul da Piyasa Ekinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Tesi (Analysis of Marke Efficiency a Borsa İsanbul: Harvey Lineariy Tes) Gürkan MALCIOĞLU a Mücahi AYDIN b a Arş.Gör., Sakarya Üniversiesi,

Detaylı

Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar. Click. Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu

Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar. Click. Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar Click Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu 12 Mayıs 2015 BORSA İSTANBUL PİYASALARI Pay Piyasası (399) Gelişen İşletmeler

Detaylı

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr

Detaylı

TÜREN-GÖKMEN-TOKMAK TÜRKİYE DE E-TİCARET İŞLEM HACMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BİR MODEL ÖNERİSİ

TÜREN-GÖKMEN-TOKMAK TÜRKİYE DE E-TİCARET İŞLEM HACMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BİR MODEL ÖNERİSİ TÜRKİYE DE E-TİCARET İŞLEM HACMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BİR MODEL ÖNERİSİ Ufuk TÜREN 1 Yunus GÖKMEN 2 İsmail TOKMAK 3 ÖZET İnerne dünyayı küçük bir köy kadar kolay ulaşılabilir hâle

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KİMYASINI ÖĞRENMELERİNE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KİMYASINI ÖĞRENMELERİNE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cil 6, Sayı 2,(2005), 197-207 197 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KİMYASINI ÖĞRENMELERİNE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

Sanal Dünyada Varolmak: Üniversite ve Internet

Sanal Dünyada Varolmak: Üniversite ve Internet Sanal ünyada arlmak: Üniversie ve Inerne Harald Schmidbauer İsanbul Bilgi Üniversiesi İşleme Bölümü harald@bilgi.edu.r Can Burak Çilingir İsanbul Bilgi Üniversiesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü cbcilingir@bilgi.edu.r

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 15(),71-79 AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ Selim Adem HATIRLI Vecdi DEMİRCAN Ali Rıza AKTAŞ Süleyman Demirel Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI DENEME SINAVI 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir? A) Yatırım Ortaklıkları B)

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. MUTLU BİRİKİM PLANI (PLAN 158) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. MUTLU BİRİKİM PLANI (PLAN 158) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. MUTLU BİRİKİM PLANI (PLAN 158) YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili

Detaylı

YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kull

YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kull YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kullanılan kaynak ya da değerin işlem sonunda tükenmemesidir.

Detaylı

SPK tarafından 23 Temmuz 2010 da duyurusu yapılan yapılan İMKB de İşlem

SPK tarafından 23 Temmuz 2010 da duyurusu yapılan yapılan İMKB de İşlem İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİNİN GRUPLANDIRILMASINA İLİŞKİN İşlem Kuralları Bildirim Formu SPK tarafından 23 Temmuz 2010 da duyurusu yapılan yapılan İMKB de İşlem Gören Hisse Senetlerinin Gruplandırılması

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 08

Detaylı

GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI

GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI GENEL KONTROL YÖNTEMLERİ: ON - OFF (AÇIK-KAPALI) KONTROL SİSTEMLERİ: Bu eknik en basi konrol ekniğidir. Ölçülen değer (), se değerinin () üzerinde olduğunda çıkış sinyali açılır,

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka

Detaylı

KALKINMA VE DOĞAL KAYNAKLAR KULLANIMI AÇISINDAN TOPLUMSAL İSKONTO ORANI. Haydar ŞENGÜL *

KALKINMA VE DOĞAL KAYNAKLAR KULLANIMI AÇISINDAN TOPLUMSAL İSKONTO ORANI. Haydar ŞENGÜL * KALKINMA VE DOĞAL KAYNAKLAR KULLANIMI AÇISINDAN TOPLUMSAL İSKONTO ORANI Haydar ŞENGÜL * GİRİŞ II. Dünya savaşının ardından, yeniden biçimlenen dünyada, ekonomik gelişme ve kalkınma büün ülkelerin önde

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası. Mayıs 2011 Mayıs 2011 Almanya

Türkiye Sermaye Piyasası. Mayıs 2011 Mayıs 2011 Almanya Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Mayıs 2011 Mayıs 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Sermaye Piyasası Kurulu TSPAKB İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli liişlem l ve Opsiyon

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/11/2010 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI 1 ESKĐ METĐN ŞĐRKETĐN ÜNVANI: MADDE 2- Şirketin ticaret ünvanı "Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Sanal Dünyada Varolmak: Üniversite ve Internet

Sanal Dünyada Varolmak: Üniversite ve Internet Sanal ünyada arlmak: Üniversie ve Inerne Harald Schmidbauer*, Mehme Gençer**, Can Burak Çilingir**,. Sinan Tunalığlu** * İsanbul Bilgi Üniversiesi İşleme Bölümü harald@bilgi.edu.r ** İsanbul Bilgi Üniversiesi

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

Müdürlüğünüzde... tarihinde... yevmiye no. ile kat irtifakı tesisi sırasında tescil edilen yönetim planındaki mevcut maddelerden;

Müdürlüğünüzde... tarihinde... yevmiye no. ile kat irtifakı tesisi sırasında tescil edilen yönetim planındaki mevcut maddelerden; İsanbul, / 03/ 2015 TC İSTANBUL İLİ, AVCILAR İLÇESİ, TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ, Müdürlüğünüzde arihinde yevmiye no ile ka irifakı esisi sırasında escil edilen yöneim planındaki mevcu maddelerden; 18 maddesinin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/11/2010 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 1. BÖLÜM 1: ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ ve TANIMLAR.. 2. 1.1. Kavramlar ve Metodoloji... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 1. BÖLÜM 1: ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ ve TANIMLAR.. 2. 1.1. Kavramlar ve Metodoloji... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 1 BÖLÜM 1: ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ ve TANIMLAR.. 2 1.1. Kavramlar ve Meodoloji.... 2 1.2. Ekinlik Ölçüm Yönemleri; Avanaj ve Dezavanajları. 5 1.3. Ölçeğe göre geiri varsayımlarının farkları.

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040 Konu: GELĐR VERGĐSĐ KANUNU GEÇĐCĐ 67. MADDE UYGULAMASI ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK GERÇEK KĐŞĐLERE YÖNELĐK VERGĐ REHBERĐ YAYINLANMIŞTIR Türk finansal araçlarına

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

bilgisayar Hisse Senedi

bilgisayar Hisse Senedi Menkul kıymetler Kişilerin yatırım amacı ile edindikleri ortaklık ve alacak hakkı sağlayan ve çıkarılması için sermaye piyasası kurulundan izin alınan kıymetli evraklara menkul kıymet denir. Menkul kıymetlerin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/11/2010 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

FĐNANSAL ENTEGRASYON SÜRECĐNDE FĐNANSAL GELĐŞME EKO- NOMĐK BÜYÜME ARASINDAKĐ NEDENSELLĐĞĐN TÜRKĐYE AÇISIN- DAN DÖNEMSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

FĐNANSAL ENTEGRASYON SÜRECĐNDE FĐNANSAL GELĐŞME EKO- NOMĐK BÜYÜME ARASINDAKĐ NEDENSELLĐĞĐN TÜRKĐYE AÇISIN- DAN DÖNEMSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (2), 55-70 FĐNANSAL ENTEGRASYON SÜRECĐNDE FĐNANSAL GELĐŞME EKO- NOMĐK BÜYÜME ARASINDAKĐ NEDENSELLĐĞĐN TÜRKĐYE AÇISIN- DAN DÖNEMSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI ABSTRACT THE PERIODICAL

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 18 Ocak 2013 31/12/2015

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ATA PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler

Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler Gedik Private Ayrıcalıklar Dünyası PB / 1 Hisse Senetleri Risk Derecesi 4 Getiri Derecesi 4 Vergi %0 Stopaj Global Fırsatları Takip Ederiz Global ekonomi ve

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına 1. Ortaklıkların iç kaynaklardan ve kâr payından yaptıkları sermaye artırımları sonucunda ihraç edilen paylara ne ad verilir? a. Adi pay b. İmtiyazlı pay c. Bedelli pay d. Bedelsiz pay e. Hamiline yazılı

Detaylı

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN YÖNETİLEN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

Yatırım Stratejisi. Buna göre fon portföyü ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerinden ve vadeli mevduattan oluşur.

Yatırım Stratejisi. Buna göre fon portföyü ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerinden ve vadeli mevduattan oluşur. ECZACIBAŞI-UBP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI. Ercan ŞENYİĞİT*

BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI. Ercan ŞENYİĞİT* Erciyes Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Dergisi 24 (1-2) 165-176 (2008) hp://fbe.erciyes.edu.r/ ISSN 1012-2354 BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI ÖZET Ercan ŞENYİĞİT* Erciyes

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

ĐMKB'DE ĐŞLEM GÖREN HĐSSE SENETLERĐNĐN GRUPLANDIRILMASINA ĐLĐŞKĐN ĐŞLEM KURALLARI BĐLDĐRĐM FORMU

ĐMKB'DE ĐŞLEM GÖREN HĐSSE SENETLERĐNĐN GRUPLANDIRILMASINA ĐLĐŞKĐN ĐŞLEM KURALLARI BĐLDĐRĐM FORMU ĐMKB'DE ĐŞLEM GÖREN HĐSSE SENETLERĐNĐN GRUPLANDIRILMASINA ĐLĐŞKĐN ĐŞLEM KURALLARI BĐLDĐRĐM FORMU 1- Kurul un i-spk.128.9(30.10.2014 tarihli ve 31/1059s.k.) sayılı Đlke Kararı: 23.07.2010 tarihli ve 21/655

Detaylı

FİNANSAL DERİNLEŞMENİN EKONOMİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ: TEORİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI

FİNANSAL DERİNLEŞMENİN EKONOMİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ: TEORİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI İKTİSAT DOKTORA PROGRAMI DOKTORA TEZİ FİNANSAL DERİNLEŞMENİN EKONOMİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ: TEORİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Detaylı

İMKB Dergisi İÇİNDEKİLER. Yıl: 9 Sayı: 36. Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespitinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı

İMKB Dergisi İÇİNDEKİLER. Yıl: 9 Sayı: 36. Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespitinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı İMKB Dergisi Yıl: 9 Sayı: 36 ISSN 1301-1650 Yıl: 9 Sayı: 36 İÇİNDEKİLER Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespiinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı Güray Küçükkocaoğlu & Yasemin Keskin Benli & Cemal

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 30 Eylül 2011Tarihinde Sona Eren Hesap

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Ayşegül İşcano glu Çekiç 1 Trakya University-Department of Econometrics Hafta 3 Hisse Senedi Piyasalarının Temel Kavramları Hisse Senedi Piyasalarının Temel Kavramları

Detaylı

Pay Piyasasında işlemler aşağıdaki pazarlarda gerçekleştirilmektedir: PAZAR TANIM SEMBOL

Pay Piyasasında işlemler aşağıdaki pazarlarda gerçekleştirilmektedir: PAZAR TANIM SEMBOL Borsa İstanbul Pay Piyasası nda farklı sektörlerden şirketlerin payları, yeni pay alma hakları, borsa yatırım fonları, varantlar ve sertifikalar işlem görmektedir. Borsa İstanbul Pay Piyasası yerli ve

Detaylı

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA YENİ BİR SIÇRAMA İçindekiler 1) VOB Hakkõnda 2) Dünyada Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarõ 3) Neden Vadeli İşlemler?

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ATA PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Fon Toplam Değeri 2.155.647 Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman,

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/ NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ

Detaylı