Kýsaca Fortinet. Neden Fortinet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kýsaca Fortinet. Neden Fortinet?"

Transkript

1

2 Fortinet, yenilikçi, yüksek performanslý að güvenliði çözümlerinin öncüsüdür. Fortinet önde gelen bir að güvenliði sistemleri saðlayýcýsýdýr ve Bütünleþik Güvenlik Sistemleri pazarýnda lider konumdadýr. Fortinet Kuruluþ Yýlý 000 Þirket Merkezi Sunnyvale, California Çalýþan Sayýsý Ýlk Ürün Çýkýþý Mayýs 00 Dünyadaki Kurulu Sistem Sayýsý Sektör Baþarý ve Ödülleri - 7 ICSA Lab. Sertifikasý - NSS Lab. Onayý (FW, NGFW, IPS, ATP) - ISO 900 Belgesi - Virus Bulletin VB Spam Ödülü 00 ün üzerinde Ödül Pazar Liderliði Dünya Çapýnda UTM Pazar Lideri Kýsaca Fortinet Fortinet özellikle BT güvenliðindeki yeniliklere ve kuruluþlarýn karþýlaþtýðý sürekli deðiþim gösteren tehditlere yönelik yeni çözümler geliþtirmeye odaklanýr. Fortinet ürünleri ve güncelleme hizmetleri sayesinde, dünyanýn dört bir yanýndaki kurumsal firmalarýn, servis saðlayýcýlarýn, veri merkezlerinin ve devlet kuruluþlarýnýn BT güvenliði altyapýsýný sadeleþtirirken dinamik güvenlik tehditlerine karþý kapsamlý, bütünleþik ve yüksek performanslý koruma saðlar. Bunun sonucunda, dünyanýn en büyük ve en baþarýlý kuruluþlarýnýn çoðu Fortinet e güven duymaktadýr. Fortinet, NetScreen in kurucusu, eski baþkaný ve CEO'su Ken Xie tarafýndan 000 yýlýnda kurulmuþtur. Þirket bugün að ve güvenlik konusunda deneyimli ve profesyonel bir yönetim kadrosu tarafýndan yönetilmektedir. Fortinet in lider að güvenlik þirketi olarak konumu; araþtýrma þirketleri, endüstri analistleri, ticari kuruluþlar ve medyanýn yaygýn onayýyla kabul edilmektedir. Fortinet, Türkiye pazarýna 004 yýlýnda RZK Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri distribütörlüðü ile girmiþtir. RZK Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri 994 yýlýnda kurulmuþtur ve Network, Network Güvenlik Sistemleri, Kurumsal Veri Depolama Sistemleri ve Veri Ýletiþimi konularýnda faaliyet göstermektedir. Neden Fortinet? Hýzlandýrýlmýþ, üstün performanslý bütünleþik að güvenlik sistemi Fortinet FortiASIC ve FortiOS ile özgün teknoloji platformuna dayanan üstün performanslý güvenlik çözümleri sunar. Üstün kaliteli güvenlik fonksiyonu Üstün ve kaliteli bütünleþik güvenlik fonksiyonlarý sunan geniþ ürün yelpazesi ile Fortinet, kuruluþlarý farklý parçalardan oluþan güvenlik altyapýsýnýn neden olduðu karmaþadan kurtarýr. Daha düþük toplam yatýrým maliyeti Güvenlik fonksiyonlarýný tek bir sistemde toplayan Fortinet çözümleri, að yapýsýný basitleþtirip yönetim iþlevlerini merkezileþtirerek kullanýcýlarýn toplam yatýrým maliyetini büyük ölçüde azaltýr. Üstün esneklik ve uygulama kolaylýðý Fortinet in bütünleþik güvenlik çözüm yaklaþýmlarý, kuruluþlarýn güvenlik ihtiyaçlarý geliþtikçe ek güvenlik iþlevlerini ve güncelleme hizmetlerini istedikleri an aktif hale getirmesini saðlar. Uçtan uca güvenlik korumasý Fortinet, günümüzde kuruluþlarýn uç noktadan merkeze kadar her an karþýlaþtýðý, her tür güvenlik tehdidine karþý koruma amaçlý geniþ bir donaným ve yazýlým yelpazesi sunar. vb 00 VIRUS virusbtn.com vb VERIFIED SPAM+ virusbtn.com COMMON CRITERIA EAL 4+ CERTIFIED

3 Fortinet Avantajlarý - Hýzlý, Güvenli ve Global... Kapsamlý Güvenlik Modeli Güvenlik Modülleri Application Control Antivirus Antispam IPS WAF Mobile Security Web Filtering Vulnerability Management IP Reputation Fortinet Ürün Ailesi FortiADC Yük Dengeleyici (ADC) FortiMail Güvenliði FortiAnalyzer Log Analizi ve Raporlama FortiManager Merkezi Yönetim Platformu FortiAP Güvenli Wireless FortiSandbox Geliþmiþ Tehdit Korumasý FortiAuthenticator Kimlik Doðrulama FortiSwitch Güvenli Switch Çözümleri FortiClient Uç Nokta Güvenliði FortiToken FA Token FortiCloud Bulut Servisleri FortiVoice IP PBX Telefon Sistemleri FortiDDoS DDoS Korumasý FortiWeb Web Uygulama Güvenliði FortiGate Firewall Platformu FortiWiFi Kablosuz Firewall Platformu l 3

4 FortiGuard Güvenlik Servisleri Uygulamalý Tehdit Anlayýþý FortiGuard Laboratuvarlarý, tehditlere yönelik olarak gerçek zamanlý istihbarat saðlamakta ve tüm Fortinet çözümlerinde kapsamlý güvenlik güncellemeleri sunmaktadýr. Güvenlik tehdidi araþtýrmacýlarý, mühendisleri ve adli uzmanlardan oluþan ekip, dünyanýn önde gelen tehdit izleme kuruluþlarý, diðer að ve güvenlik uygulama geliþtiricileri ve ayrýca emniyet makamlarý ile iþbirliði içinde hareket etmektedir. Gerçek-zamanlý Güncellemeler Fortinet in 7x4 küresel operasyon ve güvenlik araþtýrma merkezleri gerekli güncellemeleri tüm Fortinet ürün ailesine ulaþtýrýr. Güvenlik Araþtýrmasý FortiGuard Labs bugüne kadar 430 u aþkýn, zero-day zafiyeti tespit etmiþtir. Bu ayda milyonlarca otomatikleþtirilmiþ imza güncellemesi anlamýna gelmektedir. Doðrulanmýþ Güvenlik Ýstihbaratý FortiGuard araþtýrmalarý ile desteklenen Fortinet in að güvenliði platformu dünyanýn önde gelen üçüncü parti test laboratuvarlarý ve dünya çapýnda müþteriler tarafýndan test edilmiþ ve onaylanmýþtýr. Intrusion Prevention (IPS) IP Reputation Vulnerability Scan Web Filtering Application Control Antivirus Web Application Firewall (WAF) Antispam Mobile Security Industrial Security FortiGate FortiSandbox FortiClient FortiMail FortiWeb FortiADC D/F Serisi FortiADC E Serisi FortiDDos FortiAP S Serisi APPLICATION CONTROL IPS ANTIVIRUS IP REPUTATION WEB FILTERING ANTISPAM VULN. SCAN MOBILE SECURITY WAF 4 l

5 OS FortiOS Network Güvenliði Ýþletim Sistemi FortiOS kuruluþunuzu geliþmiþ tehditlere karþý korumanýza, að güvenliðinizi hýzlý bir þekilde konfigüre edip konuþlandýrmanýza ve aðýnýzda gerçekleþen olaylarý derinlemesine görmenize yardýmcý olur. Endüstri lideri güvenlik özellikleri ile kuruluþlarýn ihtiyaçlarýna yönelik kurallar belirlemesine yardýmcý olur. FortiOS, FortiASIC ve Fortigate mimarisini kullanarak 5 kat daha hýzlý performans saðlar. Kapsamlý Güvenlik Üstün Kontrol ve Görünürlük Yetenekleri Güçlü Að Özellikleri NSS Labs tarafýndan tavsiye edilen IPS, Sandbox uygulamasý, VB00 sertifikalý anti-malware (kötü amaçlý yazýlým önleme) sayesinde binlerce uygulamayý kontrol etmekte ve çok sayýda tehdidi durdurmaktadýr. Að trafiðinde kapsamlý görüntüleme, detaylý politika kontrolü, sezgisel, ölçeklendirilebilir güvenlik ve að yönetimi özellikleri ile kontrol daima elinizde. Kapsamlý switching ve routing, HA (yedeklilik ve yük paylaþýmý), WAN optimizasyonu, entegre WiFi denetleyicisi ve sanal seçenekler ile aðýnýzý optimize edin. ASIC FortiAsic Donaným Tabanlý Hýzlandýrma Çok amaçlý CPU kullanan geleneksel güvenlik cihazlarý aðýnýzda performans açýsýndan darboðaz oluþturmaktadýr. Bir að güvenliði cihazýnýn performansýný arttýrmanýn yolu, paket iþleme ve içerik tarama iþlevlerini hýzlandýrmak üzere amaca yönelik olarak tasarlanmýþ ASIC'lerdir. Fortinet in saðladýðý ve geliþtirmeye devam ettiði önemli ASIC özellikleri yanda sýralanmýþtýr. Ýçerik Ýþlemcisi ASIC Ýçerik güvenlik taramasýný hýzlandýrýr. Að Ýþlemcisi Firewall, VPN ve IPv6 çevrimi gibi að güvenlik görevlerini hýzlandýrýr. Akýþ Ýþlemcisi Hat hýzýnda DDoS ve kaynak eþleþtirmesi saðlar. Entegre Switching Fabric ASIC Daha büyük modellerde kaynak akýþýný düzenler. Tek Çip Üstünde Sistem CPU dahil olmak üzere tüm ASIC leri en iyi fiyat Ýþlemcisi SoC3 (Hibrit ASIC) performansý için tek bir iþlemciye entegre eder. Çok-çekirdekli CPU Çok çekirdekli CPU politika ve yönetim fonksiyonlarý için kullanýlýr. FortiCare Destek Servisi FortiCare müþteri destek ekibi tüm Fortinet ürünleri için dünya çapýnda teknik destek saðlamaktadýr. Amerika, Avrupa, Ortadoðu ve Asya da destek personeli bulunan FortiCare her ölçekteki iþletmenin ihtiyaçlarýný karþýlayan hizmetler sunmaktadýr. Geliþtirilmiþ Destek Kapsamlý Destek Yalnýzca yerel mesai saatlerinde destek ihtiyacý olan müþteriler için. 7x4 kritik desteðe ve hýzlý arýzalý donaným deðiþimine ihtiyaç duyan müþteriler için. l 5

6 FORTIGATE FortiGate Yüksek Performanslý Next-Gen Firewall Fortinet'in öncü Að Güvenliði platformu olan FortiGate, firewall, VPN, kötü amaçlý yazýlým önleme, saldýrý önleme, uygulama kontrolü, web filtreleme, spam önleme, DLP, WAN hýzlandýrmasý ve WLAN kontrolü dahil olmak üzere kapsamlý güvenlik ve að oluþturma iþlevleri saðlayan fiziksel ve sanal makinelerden meydana gelmektedir. Küçük iþletmelere yönelik FortiGate 30E ve 80E den, büyük ölçekli iþletmeler, veri merkezleri ve servis saðlayýcýlara yönelik FortiGate 3000, 00 ve 7000 serisine uzanan FortiGate cihazlarý, ortak patentli teknoloji platformunu kullanmaktadýr. Fortinet, karmaþýk siber tehditlere karþý üstün koruma saðlamak üzere en yenilikçi ve yüksek performanslý yeni nesil að güvenliði platformlarýný sunar. Fortinet telekom þirketlerinin, veri merkezlerinin, iþletmelerin ve daðýtýk durumdaki ofislerin kendine özgü ihtiyaçlarýna hitap eden, hem donaným hem de sanallaþtýrýlmýþ að güvenliði cihazlarýnýn dünya çapýnda lider saðlayýcýsýdýr. Fortinet, endüstri lideri FortiGuard Labaratuvarlarý tehdit algýlama çözümünü, FortiOS iþletim sistemi ve amaca yönelik olarak tasarlanmýþ FortiASIC iþlemcilerini bir araya getirerek üst düzey güvenlik, derinlemesine görünürlük ve üstün performans saðlar. Genel Özellikler ve Faydalarý Üstün güvenlik verimliliði ile fiyat / performans açýsýndan sýnýfýnýn en iyisi NSS Labs Tavsiyeli NGFW ve NGIPS Dahili segmentasyonlu firewall aðýnýzý içten dýþa korur Benzersiz görünürlük ve kontrol için tek noktadan yönetim Entegre yüksek port sayýsý ile maksimum esneklik ADVANCED THREAT DEFENCE 6 l

7 FORTIGATE BEDELSÝZ FORTILOGGER BEDELSÝZ FORTILOGGER BEDELSÝZ FORTILOGGER Donaným Özellikleri GE RJ45 WAN / DMZ Port GE RJ45 Port GE RJ45 / SFP Paylaþýmlý Port Wireless Desteði USB Port Konsol Port (RJ45) Dahili Depolama Kapasitesi Sistem Özellikleri Firewall Throughput (58/5/64 byte UDP) Firewall Gecikme (64 byte UDP paketler) Firewall Throughput (Saniyedeki paket iletim hýzý) Oturum (Sessions) (TCP) Yeni Oturum / Saniye (TCP) Firewall Kurallarý IPSec VPN Throughput (5 byte paketler) Gateway-to-Gateway IPSec VPN Tünel Sayýsý Client-to-Gateway IPSec VPN Tünel Sayýsý SSL-VPN Throughput SSL VPN Kullanýcý Sayýsý (Önerilen Maks.) IPS Throughput (Optimal / Enterprise Traffic Mix.) SSL Inspection Throughput (IPS, HTTP) 3 Application Control Throughput (HTTP 64K) NGFW Throughput (Enterprise Traffic Mix.),4 Threat Protection Throughput (Enterprise Traffic Mix.),5 CAPWAP Throughput (444 byte, UDP) Sanal Domainler (Default / Maksimum) Maks. Switch Desteði Maks. FortiAP Desteði (Toplam / Tunnel Mod) Maks. FortiToken / FortiClient Desteði High Availability Konfigürasyonlarý Ebatlar Yükseklik x Geniþlik x Uzunluk / Aðýrlýk Masaüstü / Kabinet Güç Bilgileri Güç Gereksinimi Maksimum Akým Güç Tüketimi (Ortalama / Maksimum) FartiGate-30E/ FortiWiFi-30E FartiGate-60E / FortiWiFi-60E FartiGate-80E / 0 4 / 80. a/b/g/n 9 Mbps 30 ms 80 Kpps Mbps Mbps / Mbps 60 Mbps 400 Mbps 00 Mbps Mbps 9 Mbps 5 / 5 8 / 0 / 00 4 x 0 x 33 mm / 0,9 kg Masaüstü 00-40V AC, -60 Hz 00 V / 0.6A, 40V / 0.4A 3 / 5 W (FWF-30E 6 / 9 W) / 7 / 80. a/b/g/n/ac 3 / 3 / 3 Gbps 3 ms 4,5 Mpps,3 Milyon Gbps 00 0 Mbps / 400 Mbps 75 Mbps 6 Mbps Mbps 00 Mbps,5 Gbps 0 / / 0 00 / x 6 x 60 mm / 0,9 kg Masaüstü 00-40V AC, -60 Hz 0 V /,5A, 0V / 0,75A,7 / 4 W (FWF-60E,6 / 5, W) 0 / (DMZ / HA) 4 / 4 / 4 Gbps 3 ms 6 Mpps,3 Milyon ,5 Gbps Mbps 00,5 Gbps / 4 Mbps 80 Mbps 900 Mbps 360 Mbps Mbps, Gbps 0 / / 6 00 / 00 4 x 6 x 78 mm /, kg Masaüstü 00-40V AC, -60 Hz 00 V / 0,65A, 40V / 0,9A 0 / 70 W *Not: Tabloda verilen tüm performans deðerleri maksimum deðerlerdir. Gerçek performans deðerleri network trafiði, sistem konfigürasyonu ve diðer deðiþkenlere baðlý olarak deðiþebilir. -IPSec VPN performans deðerleri AES56-SHA56 kullananýlarak ölçülmüþtür. -IPS (Enterprise Traffic Mix - Gerçek hayat trafiði), Application Control (Uygulama Kontrolü), NGFW ve Threat Protection (Tehdit Koruma) performans deðerleri Loglama aktifken ölçülmüþtür. 3-SSL Inspection (SSL Ýçerik Denetleme) performans deðerleri TLS v. kullanarak AES8-SHA56 ile ölçülmüþtür. 4-NGFW performans deðerleri Firewall, IPS ve Application Control aktifken ölçülmüþtür. 5-Threat Protection (Tehdit Koruma) performans deðerleri Firewall, IPS, Application Control ve Malware korumasý aktifken ölçülmüþtür. FortiLogger RZK tarafýndan geliþtirilen 565 kapsamýnda log ve raporlama yazýlýmýdýr. Detay için 3. sayfaya bakýnýz, u inceleyiniz. l 7

8 FORTIGATE BEDELSÝZ FORTILOGGER ÜCRETLÝ FORTILOGGER Donaným Özellikleri GE RJ45 Port GE RJ45 Yönetim / HA / DMZ Portu GE SFP Port GE RJ45 WAN Port GE RJ45 / SFP Paylaþýmlý Port USB Port / Konsol Port (RJ45) Dahili Depolama Kapasitesi Sistem Özellikleri Firewall Throughput (58/5/64 byte UDP) Firewall Gecikme (64 byte UDP paketler) Firewall Throughput (Saniyedeki paket iletim hýzý) Oturum (Sessions) (TCP) Yeni Oturum / Saniye (TCP) Firewall Kurallarý IPSec VPN Throughput (5 byte paketler) Gateway-to-Gateway IPSec VPN Tünel Sayýsý Client-to-Gateway IPSec VPN Tünel Sayýsý SSL-VPN Throughput SSL VPN Kullanýcý Sayýsý (Önerilen Maks.) IPS Throughput (Optimal / Enterprise Traffic Mix.) SSL Inspection Throughput (IPS, HTTP) 3 Application Control Throughput (HTTP 64K) NGFW Throughput (Enterprise Traffic Mix.),4 Threat Protection Throughput (Enterprise Traffic Mix.),5 CAPWAP Throughput (444 byte, UDP) Sanal Domainler (Default / Maksimum) Maks. Switch Desteði Maks. FortiAP Desteði (Toplam / Tunnel Mod) Maks. FortiToken / FortiClient Desteði High Availability Konfigürasyonlarý Ebatlar Yükseklik x Geniþlik x Uzunluk / Aðýrlýk Masaüstü / Kabinet Güç Bilgileri Güç Gereksinimi Maksimum Akým Güç Tüketimi (Ortalama / Maksimum) Yedekli Güç Kaynaðý (Harici) FartiGate-00E 4 / / / 7,4 / 7,4 / 4,4 Gbps 3 ms 6,6 Mpps Milyon Gbps Mbps 300,9 Gbps / 0 Mbps 90 Mbps Gbps 360 Mbps Mbps,5 Gbps 0 / / / x 43 x 54 mm / 3,3 kg Kabinet, RU 00-40V AC, -60 Hz 00V / A, 40V / 0,5A 3 / 5,5 W Opsiyonel FartiGate-00E 4 / / 0 4 / 0 / 0 / 9 Gbps 3 ms 3,5 Mpps Milyon Gbps Mbps Gbps /, Gbps Gbps 3,5 Gbps,8 Gbps, Gbps,5 Gbps 0 / / / x 43 x 30 mm / 5,4 kg Kabinet, RU 00-40V AC, -60 Hz 0V / 0,84A, 0V / 0,4A 70,98 / 09,9 W Opsiyonel *Not: Tabloda verilen tüm performans deðerleri maksimum deðerlerdir. Gerçek performans deðerleri network trafiði, sistem konfigürasyonu ve diðer deðiþkenlere baðlý olarak deðiþebilir. -IPSec VPN performans deðerleri AES56-SHA56 kullananýlarak ölçülmüþtür. -IPS (Enterprise Traffic Mix - Gerçek hayat trafiði), Application Control (Uygulama Kontrolü), NGFW ve Threat Protection (Tehdit Koruma) performans deðerleri Loglama aktifken ölçülmüþtür. 3-SSL Inspection (SSL Ýçerik Denetleme) performans deðerleri TLS v. kullanarak AES8-SHA56 ile ölçülmüþtür. 4-NGFW performans deðerleri Firewall, IPS ve Application Control aktifken ölçülmüþtür. 5-Threat Protection (Tehdit Koruma) performans deðerleri Firewall, IPS, Application Control ve Malware korumasý aktifken ölçülmüþtür. FortiLogger RZK tarafýndan geliþtirilen 565 kapsamýnda log ve raporlama yazýlýmýdýr. Detay için 3. sayfaya bakýnýz, u inceleyiniz. 8 l

9 FORTIGATE ÜCRETLÝ FORTILOGGER ÜCRETLÝ FORTILOGGER ÜCRETLÝ FORTILOGGER Donaným Özellikleri 0 GE SFP+ Port GE RJ45 Port GE SFP Port GE RJ45 Yönetim Portu USB Port Konsol Port (RJ45) Dahili Depolama Kapasitesi Transceiver (Paket içeriðinde) Sistem Özellikleri IPv4 Firewall Throughput (58/5/64 byte UDP) IPv6 Firewall Throughput (58/5/64-86 byte UDP) Firewall Gecikme (64 byte UDP paketler) Firewall Throughput (Saniyedeki paket iletim hýzý) Oturum (Sessions) (TCP) Yeni Oturum / Saniye (TCP) Firewall Kurallarý IPSec VPN Throughput (5 byte paketler) Gateway-to-Gateway IPSec VPN Tünel Sayýsý Client-to-Gateway IPSec VPN Tünel Sayýsý SSL-VPN Throughput SSL VPN Kullanýcý Sayýsý (Önerilen Maks.) IPS Throughput (Optimal / Enterprise Traffic Mix.) SSL Inspection Throughput (IPS, HTTP) 3 Application Control Throughput (HTTP 64K) NGFW Throughput (Enterprise Traffic Mix.),4 Threat Protection Throughput (Enterprise Traffic Mix.),5 CAPWAP Throughput (444 byte, UDP) Sanal Domainler (Default / Maksimum) Maks. Switch Desteði Maks. FortiAP Desteði (Toplam / Tunnel Mod) Maks. FortiToken / FortiClient Desteði High Availability Konfigürasyonlarý Ebatlar Yükseklik x Geniþlik x Uzunluk / Aðýrlýk Masaüstü / Kabinet Güç Bilgileri Güç Gereksinimi Maksimum Akým Güç Tüketimi (Ortalama / Maksimum) Yedekli Güç Kaynaðý (Harici) FartiGate-300E FartiGate-0E FartiGate-600D 6 6 adet SFP (SX GE) 3 / 3 / 30 Gbps 3 / 3 / 30 Gbps 3 ms 30 Mpps 4 Milyon Gbps ,5 Gbps 0 / 5 Gbps 6,8 Gbps 7 Gbps 3,5 Gbps 3 Gbps 5 Gbps 0 / / / x 43 x 380 mm / 7,3 kg Kabinet, RU 00-40V AC, -60 Hz 6A 80 / 67 W Opsiyonel 8 8 adet SFP (SX GE) 36 / 36 / 3 Gbps 36 / 36 / 3 Gbps ms 33 Mpps 8 Milyon Gbps Gbps 0 / 5, Gbps 6,8 Gbps 4 Gbps 5 Gbps 4,7 Gbps 8 Gbps 0 / / / x 43 x 380 mm / 7,3 kg Kabinet, RU 00-40V AC, -60 Hz 6A 00 / 88 W Opsiyonel 8 8 / (Client / Server) 0 GB (Onboard) adet SFP (SX GE) 36 / 36 / 4 Gbps 36 / 36 / 4 Gbps 3 ms 36 Mpps 5,5 Milyon Gbps , Gbps / 4 Gbps 3,5 Gbps 9 Gbps 3,8 Gbps 3 Gbps 0 Gbps 0 / / / x 43 x 3 mm / 5, kg Kabinet, RU 00-40V AC, -60 Hz 0V / 4A, 0V / A 6 / 9 W Opsiyonel *Not: Tabloda verilen tüm performans deðerleri maksimum deðerlerdir. Gerçek performans deðerleri network trafiði, sistem konfigürasyonu ve diðer deðiþkenlere baðlý olarak deðiþebilir. -IPSec VPN performans deðerleri AES56-SHA56 kullananýlarak ölçülmüþtür. -IPS (Enterprise Traffic Mix - Gerçek hayat trafiði), Application Control (Uygulama Kontrolü), NGFW ve Threat Protection (Tehdit Koruma) performans deðerleri Loglama aktifken ölçülmüþtür. 3-SSL Inspection (SSL Ýçerik Denetleme) performans deðerleri TLS v. kullanarak AES8-SHA56 ile ölçülmüþtür. 4-NGFW performans deðerleri Firewall, IPS ve Application Control aktifken ölçülmüþtür. 5-Threat Protection (Tehdit Koruma) performans deðerleri Firewall, IPS, Application Control ve Malware korumasý aktifken ölçülmüþtür. FortiLogger RZK tarafýndan geliþtirilen 565 kapsamýnda log ve raporlama yazýlýmýdýr. Detay için 3. sayfaya bakýnýz, u inceleyiniz. l 9

10 FORTIGATE Donaným Özellikleri 0 GE SFP+ Port GE SFP Port GE RJ45 Port GE RJ45 Yönetim / HA Portu USB Port (Client / Server) Konsol Port Dahili Depolama Kapasitesi Transceiver (Paket içeriðinde) Sistem Özellikleri IPv4 Firewall Throughput (58/5/64 byte UDP) IPv6 Firewall Throughput (58/5/86 byte UDP) Firewall Gecikme (64 byte UDP paketler) Firewall Throughput (Saniyedeki paket iletim hýzý) Oturum (Sessions) (TCP) Yeni Oturum / Saniye (TCP) Firewall Kurallarý IPSec VPN Throughput (5 byte paketler) Gateway-to-Gateway IPSec VPN Tünel Sayýsý Client-to-Gateway IPSec VPN Tünel Sayýsý SSL-VPN Throughput SSL VPN Kullanýcý Sayýsý (Önerilen Maks.) IPS Throughput (Optimal / Enterprise Traffic Mix.) SSL Inspection Throughput (IPS, HTTP) 3 Application Control Throughput (HTTP 64K) NGFW Throughput (Enterprise Traffic Mix.),4 Threat Protection Throughput (Enterprise Traffic Mix.),5 CAPWAP Throughput (444 byte, UDP) Sanal Domainler (Default / Maksimum) Maks. Switch Desteði Maks. FortiAP Desteði (Toplam / Tunnel Mod) Maks. FortiToken / FortiClient Desteði High Availability Konfigürasyonlarý Ebatlar Yükseklik x Geniþlik x Uzunluk / Aðýrlýk Masaüstü / Kabinet Güç Bilgileri Güç Gereksinimi Maksimum Akým Güç Tüketimi (Ortalama / Maksimum) Yedekli Güç Kaynaðý (Hot Swappable) FartiGate-000D FartiGate-00D FartiGate-0D 6 6 / 56 GB (Onboard) 5 / 5 / 33 Gbps 5 / 5 / 33 Gbps 3 ms 49,5 Mpps Milyon Gbps ,6 Gbps / 6 Gbps 4 Gbps 4 Gbps 5 Gbps 4 Gbps Gbps 0 / / / ,5 x 437 x 456 mm /, kg Kabinet, RU 00-40V AC, -60 Hz 00V / 5A, 40V / 3A 53 / 0,8 W / 40 GB (Onboard) 7 / 7 / 5 Gbps 7 / 7 / 5 Gbps 3 ms 78 Mpps Milyon Gbps ,6 Gbps / 6,8 Gbps 6 Gbps 5 Gbps 6 Gbps 4 Gbps 5 Gbps 0 / / / x 438 x 554 mm / 4,7 kg Kabinet, RU 00-40V AC, -60 Hz 00V / 8A, 0V / 4A 70 / 33 W / x 40 GB (Onboard) adet SFP+ (SR 0GE) 80 / 80 / 55 Gbps 80 / 80 / 55 Gbps 3 ms 8,5 Mpps Milyon Gbps Gbps / 3 Gbps 0,5 Gbps 6 Gbps 7 Gbps 5 Gbps 0 Gbps 0 / / / x 438 x 554 mm / 4,7 kg Kabinet, RU 00-40V AC, -60 Hz 0V / 8A, 0V / 4A 336 / 403, W *Not: Tabloda verilen tüm performans deðerleri maksimum deðerlerdir. Gerçek performans deðerleri network trafiði, sistem konfigürasyonu ve diðer deðiþkenlere baðlý olarak deðiþebilir. -IPSec VPN performans deðerleri AES56-SHA56 kullananýlarak ölçülmüþtür. -IPS (Enterprise Traffic Mix - Gerçek hayat trafiði), Application Control (Uygulama Kontrolü), NGFW ve Threat Protection (Tehdit Koruma) performans deðerleri Loglama aktifken ölçülmüþtür. 3-SSL Inspection (SSL Ýçerik Denetleme) performans deðerleri TLS v. kullanarak AES8-SHA56 ile ölçülmüþtür. 4-NGFW performans deðerleri Firewall, IPS ve Application Control aktifken ölçülmüþtür. 5-Threat Protection (Tehdit Koruma) performans deðerleri Firewall, IPS, Application Control ve Malware korumasý aktifken ölçülmüþtür. 0 l

11 FORTIGATE Donaným Özellikleri GE RJ45 Port 40 GE QSFP Port 0 GE SFP+ Port 0 GE SFP+ Port (Ultra-low Latency) GE RJ45 Yönetim Portu USB Port (Client / Server) Konsol Port Dahili Depolama Kapasitesi Transceiver (Paket içeriðinde) Sistem Özellikleri Firewall Throughput (58/5/64 byte UDP) IPv6 Firewall Throughput (58/5/86 byte UDP) Firewall Gecikme (64 byte UDP paketler) Firewall Throughput (Saniyedeki paket iletim hýzý) Oturum (Sessions) (TCP) Yeni Oturum / Saniye (TCP) Firewall Kurallarý IPSec VPN Throughput (5 byte paketler) Gateway-to-Gateway IPSec VPN Tünel Sayýsý Client-to-Gateway IPSec VPN Tünel Sayýsý SSL-VPN Throughput SSL VPN Kullanýcý Sayýsý (Önerilen Maks.) IPS Throughput (Optimal / Enterprise Traffic Mix.) SSL Inspection Throughput (IPS, HTTP) 3 Application Control Throughput (HTTP 64K) NGFW Throughput (Enterprise Traffic Mix.),4 Threat Protection Throughput (Enterprise Traffic Mix.),5 CAPWAP Throughput (444 byte, UDP) Sanal Domainler (Default / Maksimum) Maks. Switch Desteði Maks. FortiAP Desteði (Toplam / Tunnel Mod) Maks. FortiToken / FortiClient Desteði High Availability Konfigürasyonlarý Ebatlar Yükseklik x Geniþlik x Uzunluk / Aðýrlýk Masaüstü / Kabinet Güç Bilgileri Güç Gereksinimi Güç Tüketimi (Ortalama / Maksimum) Yedekli Güç Kaynaðý (Hot Swappable) FartiGate-000E 3 6 (Yönetim / HA) 480 GB (Onboard) adet SFP+ (SR 0GE) 90 / 90 / 60 Gbps 90 / 90 / 60 Gbps ms 90 Mpps 0 Milyon Gbps Gbps /,5 Gbps,5 Gbps 0 Gbps 9 Gbps 5,4 Gbps Gbps 0 / / / x44x555 mm / 6,8 kg Kabinet, RU 00-40V AC, -60 Hz 80 / 430 W FartiGate-3000D FartiGate-300D FartiGate-3700D 6 (Server) 480 GB adet SFP+ (SR 0GE) 80 / 80 / Gbps 80 / 80 / Gbps 3 ms 75 Mpps Milyon Gbps Gbps / 3 Gbps 9 Gbps 40 Gbps Gbps 3 Gbps Gbps 0 / / / x44x555 mm / 7 kg Kabinet, RU 00-40V AC, -60 Hz 30 / 47 W 48 / x 480 GB adet SFP+ (SR 0GE) 80 / 80 / Gbps 80 / 80 / Gbps 3 ms 75 Mpps Milyon Gbps Gbps / 6 Gbps 0 Gbps Gbps 4 Gbps 5 Gbps Gbps 0 / / / x44x555 mm / 7, kg Kabinet, RU 00-40V AC, -60 Hz 3 / 598 W / x TB adet SFP+ (SR 0GE) 60 / 60 / 0 Gbps 60 / 60 / 0 Gbps ms 65 Mpps Milyon Gbps Gbps / 8 Gbps 4 Gbps 40 Gbps 0 Gbps 3 Gbps Gbps 0 / / / x437x579 mm /,3 kg Kabinet, 3 RU 00-40V AC, -60 Hz 609,6 / 840 W *Not: Tabloda verilen tüm performans deðerleri maksimum deðerlerdir. Gerçek performans deðerleri network trafiði, sistem konfigürasyonu ve diðer deðiþkenlere baðlý olarak deðiþebilir. -IPSec VPN performans deðerleri AES56-SHA56 kullananýlarak ölçülmüþtür. -IPS (Enterprise Traffic Mix - Gerçek hayat trafiði), Application Control (Uygulama Kontrolü), NGFW ve Threat Protection (Tehdit Koruma) performans deðerleri Loglama aktifken ölçülmüþtür. 3-SSL Inspection (SSL Ýçerik Denetleme) performans deðerleri TLS v. kullanarak AES8-SHA56 ile ölçülmüþtür. 4-NGFW performans deðerleri Firewall, IPS ve Application Control aktifken ölçülmüþtür. 5-Threat Protection (Tehdit Koruma) performans deðerleri Firewall, IPS, Application Control ve Malware korumasý aktifken ölçülmüþtür. l

12 FORTIGATE-VM FortiGate-VM Data Center ve Yeni Nesil Firewall (NGFW) Sanal Cihazlarý FortiGate-VM00, VM0, VM0, VM04, VM08, VM6, VM3, VMUL FortiGate sanal cihazlarý, FortiGate donaným çözümlerine benzer yeni nesil firewall güvenliði ve tehdit korumasý saðlar. Sanal cihazlar data center ayak izini azaltmaya ve data center veya bulutta hýzlý kurulum esnekliði saðlamaya yardýmcý olur. Sanallaþtýrýlmýþ data center altyapýlarýnda FortiGate sanal cihazlarý merkezi olarak yönetilebilir ve geliþmiþ güvenlik fonksiyonlarý saðlar. FG-VM00 FG-VM0/0V FG-VM0/0V FG-VM04/04V FG-VM08/08V FG-VM6/6V FG-VM3/3V FG-VMUL/ULV vcpu Desteði (Min./Maks.) / / / / 4 / 8 /6 /3 /Limitsiz Network Arayüz Desteði (Min./Maks.) / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 Memory Desteði (Min./Maks.) GB / GB GB / GB GB / 4 GB GB / 6 GB GB / GB GB / 4 GB GB / 48 GB GB/Limitsiz GB Depolama Desteði (Min./Maks.) 3 GB / TB 3 GB / TB 3 GB / TB 3 GB / TB 3 GB / TB 3 GB / TB 3 GB / TB 3 GB / TB Yönetilebilen Access Point Sayýsý (Tunnel / Global) 3 / 3 3 / / 5 56 / 5.04 / / / / Sanal Domain (Default / Maks.) / / 0 0 / 5 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 / 0 Firewall Kurallarý (VDOM / System) / / / / / / / Maks. FortiToken / FortiClient Desteði.000 /.000 / / / / / / / Limitsiz Kullanýcý Lisansý Sistem Performansý Firewall Throughput (UDP Paketleri, SR-IOV Etkin) 9 Gbps,5 Gbps 5 Gbps 0 Gbps 5 Gbps Oturum (Sessions) (TCP) Mil,6 Mil 4,3 Mil 8,5 Mil 8 Mil 38 Mil Yeni Oturum/Saniye (TCP) IPSec VPN Throughput (AES56+SHA 5 Byte) 8 Mbps,5 Gbps,65 Gbps 5, Gbps 6,5 Gbps 6,85 Gbps Gateway-to-Gateway IPSec VPN Tünel Sayýsý Client-to-Gateway IPSec VPN Tünel Sayýsý SSL-VPN Throughput 0 Mbps 7 Mbps,5 Gbps 3,5 Gbps 6 Gbps 7,3 Gbps SSL VPN Kullanýcý Sayýsý (Önerilen Maks.) IPS Throughput (HTTP / Enterprise Traffic Mix.) 3 Gbps/9 Mbps 4,4 /,7 Gbps 7,5 / 3 Gbps 3,5 / 5,5 Gbps 6,5 / 9,5 Gbps 8,3 / 5,5 Gbps Application Control Throughput,5 Gbps,6 Gbps 4 Gbps 8 Gbps Gbps 4 Gbps NGFW Throughput 3 5 Mbps,3 Gbps, Gbps 4 Gbps 5,5 Gbps Gbps Threat Protection Throughput 4 4 Mbps Gbps,7 Gbps 3, Gbps 4,5 Gbps 8,8 Gbps CAPWAP Throughput 5 Gbps,6 Gbps,4 Gbps *Not: Tabloda verilen tüm performans deðerleri maksimum deðerlerdir. Gerçek performans deðerleri network trafiði, sistem konfigürasyonu ve diðer deðiþkenlere baðlý olarak deðiþebilir. Deðerler, FOS v5.6 çalýþtýran Del R730 Sunucu (Intel E5-687W 3. GHz, x 0GE) kullanýlarak ölçülmüþtür. -IPS performans deðerleri Mbyte HTTP dosya büyüklüðü ve Enterprise Traffic Mix (gerçek hayat trafiði) baz alýnarak ölçülmüþtür. -Application Control (Uygulama Kontrolü) performans deðerleri 64 Kbyte HTTP trafiði ile ölçülmüþtür. 3-NGFW performans deðerleri Enterprise Traffic Mix ile IPS ve Application Control aktifken ölçülmüþtür. 4-Threat Protection (Tehdit Koruma) performans deðerleri Enterprise Traffic Mix ile IPS, Application Control ve Malware korumasý aktifken ölçülmüþtür. 5-CAPWAP performans deðerleri 444 byte UDP paketleri baz alýnarak ölçülmüþtür. FORTITOKEN FortiToken Kimlik Doðrulama Çözümü FortiToken tek kullanýmlýk þifre (one-time password - OTP) teknolojisini kullanarak iki seviyeli (two-factor authentication) kimlik doðrulama çözümü sunar. Son kullanýcý açýsýndan gerçek taþýnabilirlik ve esneklik saðlayan anahtarlýk boyunda küçük bir cihazdýr. Hiçbir istemci yazýlýmý kurulmasýna gerek yoktur; butona bir kez bastýðýnýzda FortiToken-00, kritik aðlara ve uygulamalara eriþim için kullanýcý Teknik Özellikler Tablosu kimliðini doðrulamak üzere her 60 saniyede bir, Onboard Güvenlik Algoritmasý OATH TOTP (RFC638) güvenli tek seferlik parola üretir ve görüntüler. Komponentler Dahili buton 6 karakterlik LCD ekran Dayanýklý FortiToken-00 ün geniþ LCD ekraný diðer Ebatlar 6,5 x 7,5 x,5 mm OTP cihazlarýndan çok daha rahat izlenebilir ve bir Pil Tipi Standard Lityum Pil sonraki OTP oluþturma zamanýna kadar kalan süre Pil Ömrü 3-5 Yýl ekranda bir gösterge ile görüntülenir. l

13 FORTILOGGER FortiLogger FortiGate 600 Serisi ve Alt Modelleri Ýçin Log ve Raporlama Çözümü FortiGate Güvenlik Duvarýnýz Ýçin Log ve Raporlama Yazýlýmý þ565 uyumluluðu FortiLogger nedir? FortiLogger, FortiGate güvenlik duvarlarý için RZK tarafýndan geliþtirilmiþ web tabanlý log ve raporlama yazýlýmýdýr. Anlýk durum takibi, loglama, arama/filtreleme, raporlama ve FortiGate konfigürasyon yedekleme gibi özellikler barýndýrmaktadýr. Ne amaçla kullanýlýr? FortiLogger, 565 sayýlý kanun kapsamýnda loglarýn yedeklenmesi ve imzalanmasý, toplanan loglarýn filtrelenmesi ve raporlanmasý iþlevlerini yerine getirir. Ayrýca, FortiGate cihazýnýn konfigürasyon yedeklemesi ve anlýk network takibi de FortiLogger in iþlevleri arasýndadýr. Hangi modellerde kullanýlýr? FortiLogger, FortiGate güvenlik cihazlarýnýn FortiGate-600 Serisi ve alt modelleri için ücretli abonelik sistemi þeklinde sunulmaktadýr. FortiLogger Yazýlýmý FortiOS 5..6 ve üzeri FortiGate Firmware versiyonlarýný desteklemektedir. Her kurulu FortiLogger yazýlýmý ile aþaðýdaki þartlarý saðlayan FortiGate cihazlarý için FortiLogger aboneliði BEDELSÝZ olarak verilmektedir. Bedelsiz abonelikten yararlanabilmek için n FortiGate cihazýnýn RZK çýkýþlý olmasý, n Üzerinde devam eden RZK çýkýþlý FortiGuard lisansý bulunmasý, n ForiGate-00 Serisi veya alt modeli olmasý gerekmektedir. Kamu SM Entegrasyonu FortiLogger zaman damgasý için Tubitak Kamu Sertifikasyon Merkezi nden hizmet almaktadýr. Kamu SM zaman damgasý hizmet ücreti FortiLogger yazýlýmýna dahildir. Genel Özellikler ve Faydalarý Yedekleme ve Ýmzalama Kanfigürasyon Raporlama Log Filtreleme Donaným Ýzleme Rehber FortiLogger kurulumu yapýldýktan sonra 565 Log Ýmzalama ve Yedekleme özelliðini aktif hale getirip kullanabilirsiniz. FortiLogger üzerine kaydedilen FortiGate ARP tablosu ile IP-MAC eþleþtirme takibi yapabilirsiniz. Zamanlanmýþ görev olarak FortiGate konfigürasyon yedeðini alabilirsiniz. FortiLogger Trafik, Web, Uygulama, , Saldýrý, Olay olarak 6 farklý kategoride rapor üretmektedir. Log arama ve filtreme sayfasýnda cihazlarýn aldýðý loglarý görüntüleyebilir, filtreleyebilir ve CSV veya PDF formatýnda dýþarý aktabilirsiniz FortiGate View ile birlikte FortiGate cihazlarýnýz için gerçek zamanlý ve 4 saat geriye dönük iþlemci, bellek, toplam bandgeniþliði, toplam oturum ve oturum bayt toplamý bilgilerini görebilirsiniz. IP Kullanýcý Rehberi ile IP ve Kullanýcý adlarýný eþleþtirerek, FortiLogger içerisinde IP-Kullanýcý adý çözümlemesi yapabilirsiniz. l 3

14 FORTIANALYZER FortiAnalyzer FortiAnalyzer 400E, 000E, 000E, 3000F, 30F, 3700F, 3900E ve FAZ-VM Merkezi Log, Analiz ve Raporlama Networkünüzün Kapsamlý Görüntülemesi FortiAnalyzer platformlarý loglama, analiz ve raporlama iþlevlerini tek bir sistemde entegre ederek aðýnýzdaki güvenlik olaylarý hakkýnda size daha fazla bilgi saðlar. FortiAnalyzer ailesi bir yandan kabul edilebilir kullaným politikalarýný gözlemlemeyi ve sürdürmeyi daha zahmetsiz hale getirirken diðer yandan saldýrý kalýplarýný tespit ederek politikalarýnýzý daha hassas bir þekilde ayarlamanýzý saðlar. Her ölçekteki kuruluþlar merkezileþtirilmiþ güvenlik olayý loglamasý, güvenlik ihlali araþtýrmasý, raporlama, içerik arþivleme, veri madenciliði ve kötü niyetli dosyalarýn karantinaya alýnmasý gibi fonksiyonlardan yararlanýr. FortiAnalyzer fiziksel ve sanal cihazlarýný çeþitli güvenlik verilerini coðrafi ve kronolojik olarak toplamak, iliþkilendirmek ve analiz etmek için kullanabilirsiniz. Fortinet cihazlarýndan ve üçüncü parti cihazlarýndan gelen uyarýlarý ve log bilgilerini tek bir konumda birleþtirerek güvenlik yapýnýzýn daha basitleþtirilmiþ ve birleþtirilmiþ bir görünümünü elde edebilirsiniz. FortiAnalyzer platformlarý bunlara ek olarak, gizlilik ve bilgilerin ifþasý konusundaki güvenlik ihlallerine yönelik politikalara uyum saðlanmasý için, güvenlik ihlali incelemesi amaçlarýna yönelik olarak ayrýntýlý veri yakalama özelliði saðlamaktadýr. Genel Özellikler ve Faydalarý Özet Grafik Raporlar Að Olayý Korelasyonu Ölçeklenebilir Performans ve Kapasite Standalone, Collector ve Analyzer Mod Seçimi Fortinet Ürün Portföyü ile Sorunsuz Entegrasyon FortiGate cihazlarý üzerinde olan olaylarýn, aktivitelerin ve trendlerin að çapýnda raporlanmasýný saðlar. Bilgi Teknolojileri (IT) yöneticilerine, að üzerindeki güvenlik tehditlerini daha hýzlý teþhis etme ve önlem alma imkaný saðlar. FortiAnalyzer binlerce FortiGate ve FortiClient aracýsýný desteklemektedir ve depolamayý dinamik olarak ölçeklendirebilmektedir. Tek bir birim olarak veya belirli bir iþleme yönelik optimize edilebilir. (Örneðin store & forward veya analiz) Yüksek entegrasyon özelliði ile FortiAnalyzer kaynaklarýnýn FortiGate veya FortiManager kullanýcý arayüzü üzerinden yönetilmesine imkan saðlar. 4 l

15 FORTIANALYZER FartiAnalyzer Modelleri FartiAnalyzer-400E FartiAnalyzer-000E FartiAnalyzer-000E Kapasite ve Performans Özellikleri GB Log / Gün Analitik-Mod Ortalama Log Performansý (log/sn)* Collector-Mod Ortalama Log Performansý (log/sn)* Cihaz/VDOM/ADOM Desteði (Maks.) Desteklenen Opsiyonlar FortiManager Özellikleri (0 cihaza kadar) Donaným Özellikleri Masaüstü / Kabinet Kabinet RU Kabinet RU Kabinet RU Toplam Arayüzler 4x GE x GE 4x GE, x 0GE SFP+ Depolama Kapasitesi TB (4x 3 TB) 4 TB (8x 3 TB) 36 TB (x 3 TB) Kullanýlabilir Depolama Kapasitesi (RAID Sonrasý) 6 TB 8 TB 30 TB Sökülebilir Hard Diskler RAID Desteði RAID 0//5/0 RAID 0//5/6/0//60 RAID 0//5/6/0//60 Default RAID Seviyesi 0 Yedekli Güç Kaynaðý (Hot Swap) Ebatlar Yükseklik x Geniþlik x Uzunluk 4,3 x 43,7 x,3 cm 8,9 x 43,7 x 68,4 cm 8,9 x 43,7 x 64,8 cm Aðýrlýk 4, kg 3,6 kg 6,3 kg Güç Bilgileri AC Güç Kaynaðý 00-40V AC, -60 Hz 00-40V AC, -60 Hz 00-40V AC, -60 Hz Güç Tüketimi (Ortalama) 93 W 9,5 W 93,8 W FartiAnalyzer-3000F Kabinet 3 RU 4x GE, x 0GE SFP+ 48 TB (6x 3TB-48TB Maks.) 4 TB RAID 0//5/6/0//60 3, x 43,7 x 64,8 cm 34,5 kg 00-40V AC, -60 Hz Maks.,5 Amp. HDD için 449 W FartiAnalyzer-30F Kabinet 4 RU x GE, x GE SFP 7 TB (4x 3 TB) 63 TB RAID 0//5/6/0//60 7,6 x 48, x 69 cm 4,5 kg 00-40V AC, -60 Hz 465 W Not: Tabloda verilen tüm performans deðerleri maksimum deðerlerdir. Gerçek performans deðerleri network trafiði, sistem konfigürasyonu ve diðer deðiþkenlere baðlý olarak deðiþebilir. * FortiAnalyzer platformunun sistem performansýný etkilemeden 48 saat süresince kabul edebileceði anlýk log deðeri. (Süre log sayýsýna baðlý olarak deðiþkenlik gösterebilir) FortiAnalyzer Sanal Platformlar Kapasite ve Performans Özellikleri GB Log / Gün Depolama Kapasitesi Cihaz/VDOM/ADOM Desteði (Maks.) Hypervisor Desteði Network Arayüz Desteði (Min. / Maks.) vcpu (Min. / Maks.) Memory Desteði (Min. / Maks.) FAZ-VM-BASE FAZ-VM-GB FAZ-VM-GB5 FAZ-VM-GB5 incl. * 0 GB GB TB TB FAZ-VM-GB TB FAZ-VM-GB0 FAZ-VM-GB TB TB VMware ESX/ESXi 4.0/4./5.0/5./5.5/6.0, Microsoft Hyper-V 008 R/0/0 R, Citrix XenServer 6.0+, Open Source Xen 4.+, KVM, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure / 4 / Sýnýrsýz 4 GB / Sýnýrsýz Not: Tabloda verilen tüm performans deðerleri maksimum deðerlerdir. Gerçek performans deðerleri network trafiði, sistem konfigürasyonu ve diðer deðiþkenlere baðlý olarak deðiþebilir. * Collector modunda kullanýldýðýnda GB / Gün sýnýrý yoktur. l 5

16 FORTIMAIL FortiMail FortiMail 60D, 00E, 400E, 000D, 000E, 3000E, 300E ve FML-VM Kapsamlý Güvenliði Kanýtlanmýþ Güvenlik FortiMail cihazlarý ve sanal cihazlarý, küçük iþletmelerden, telekom þirketlerine, servis saðlayýcýlara ve büyük iþletmelere kadar uzanan her boyuttaki kuruluþ için kendini kanýtlamýþ, güçlü e-posta güvenlik platformlarýdýr. En yoðun ve karmaþýk mesajlaþma sistemleri için amaca yönelik olarak tasarlanmýþ olan FortiMail cihazlarý Fortinet'in spam, kötü niyetli yazýlým ve diðer mesaj kaynaklý tehditlere karþý að korumasý saðlama konusundaki uzun yýllara dayanan deneyimini kullanmaktadýr. Akýllý Koruma FortiMail e-posta sistemlerinizin tehdit daðýtým sistemlerine dönüþmesini engeller. Gelen trafik filtreleme teknolojisi spam ve kötü niyetli yazýlýmlarý, bunlar aðýnýzý týkamadan ve kullanýcýlarý etkilemeden filtreler. Giden trafik denetim teknolojisiyle mobil trafik dahil olmak üzere giden spam ve kötü niyetli yazýlýmlarý engelleyerek diðer antispam að geçitlerinin kullanýcýlarýnýzý kara listeye almasýný önler. Genel Özellikler ve Faydalarý Esnek Konuþlandýrma Seçenekleri Dolandýrýcýlýk (Phishing) ve Diðer Ýleri Düzey Tehditlerin Önlenmesi Spam Gönderen Uç Noktalarýn Tespit Edilmesi ve Engellenmesi Kullanýcý Baþýna ya da Posta Kutusu Baþýna Fiyatlandýrma Olmamasý FortiMail að geçidinde, transparan modda ve tam özellikli bir mail sunucusu olarak konuþlandýrýlabilir. FortiMail donaným, VM ve bulut seçenekleri ile her müþteri gereksinimini karþýlayabilecek esnekliði sunmaktadýr. Yüksek düzeyde hedefli saldýrýlarý tespit etmek için entegre URL denetimi, üst seviye kötü niyetli yazýlým önleme (antimalware) ve opsiyonel sandbox entegrasyonu saðlar. Telekom þirketleri ve servis saðlayýcý gibi kuruluþlar uç noktalardan gönderilen spamý tespit ederek ve engelleyerek diðer abonelerin kara listeye alýnmasýný önlerler. Sýnýrsýz sayýda kullanýcý için eksiksiz, çok katmanlý antivirüs, spam önleme, casus yazýlým önleme ve dolandýrýcýlýk önleme (antiphishing) korumasý saðlar. ADVANCED THREAT DEFENCE 6 l

17 FORTIMAIL FartiMail Modelleri Donaným Özellikleri GE RJ45 Port GE SFP Arayüz Depolama Kapasitesi RAID Desteði Masaüstü / Kabinet Güç Kaynaðý Sistem Özellikleri Domain Sayýsý* Alýcý Tabanlý Kurallar (Domain / Sistem) - Gelen veya Giden Server Mod Posta Kutusu Sayýsý Antispam, Antivirus, Kimlik Doðrulama, Ýçerik Profilleri (Domain / Sistem) Performans (Mesaj / Saat) Routing FortiGuard Antispam FortiGuard Antispam + Antivirus Ebatlar Yükseklik x Geniþlik x Uzunluk Aðýrlýk Güç Bilgileri Güç Kaynaðý Maksimum Akým Güç Tüketimi (Ortalama) FortiMail Sanal Platformlar Teknik Özellikler Haypervisor Desteði Maksimum Sanal CPU Desteði Sanal NIC Gereksinimi (Min. / Maks.) Sanal Makine Depolama Gereksinimi (Min. / Maks.) Sanal Makine Memory Gereksinimi (Min. / Maks.) Performans (Mesaj / Saat) Routing FortiGuard Antispam FortiGuard Antispam + Antivirus Sistem Özellikleri Domain Sayýsý* Alýcý Tabanlý Kurallar (Domain / Sistem) - Gelen veya Giden Server Mod Posta Kutusu Sayýsý Antispam, Antivirus, Kimlik Doðrulama, Ýçerik Profilleri (Domain / Sistem) 4 0 x 0 GB Masaüstü Harici 5 / 30 0 / 5 (00KB mesaj büyüklüðü baz alýnmýþtýr) 3,6 K 3, K,7 K FartiMail-60D FartiMail-00E FartiMail-400E FartiMail-000D 4 x 0 x 33 mm, kg Harici Güç Adaptörü 9V DC,A 40 W 0V/,A, 0V/,A 8 W 4 0 x TB Kabinet RU Tek 0 60 / 300 / K 7 K 6 K 45 x 433 x 35 mm 6, kg 90-40V AC, -60 Hz 00V/4A, 40V/A 60 W 4 0 x TB Yazýlým: 0, Kabinet RU Tek (Çift Opsiyonel) / / K 47 K 6 K 44 x 438 x 46 mm kg 00-40V AC, -60 Hz 00V/5A, 40V/3A 03 W FML-VM00 FML-VM0 FML-VM0 FML-VM04 6 x TB (x TB Ops.) Donaným:,5,0 Hot Spare Kabinet RU Çift / / K 60 K 0 K 88 x 438 x 368 mm,5 kg 00-40V AC, -60 Hz 00V/5A, 40V/3A 5 W FartiMail-000E 4 x TB (6x TB Ops.) Donaným:,5,0, Hot Spare Kabinet RU Çift / / 400, M M 900 K 89 x 437 x 647 mm 4,5 kg 00-40V AC, -60 Hz 0V/0A, 40V/3,5A 89 W Microsoft Hyper-V 008 R/0/0 R, KVM (qemu 0..), Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure*** / 4 GB / TB GB / 4 GB / 4 GB / TB GB / 8 GB 4 / 6 GB / 4 TB GB / 6 GB 8 / 6 GB / 8 TB GB / 6GB 6 / 6 GB / TB GB / 8 GB / 4 GB / TB GB / GB (00KB mesaj büyüklüðü baz alýnmýþtýr)** 3,6 K 3, K,7 K 5 / 30 0 / 5 34 K 30 K 6 K 0 60 / 300 / K 54 K 5 K / / K 79 K 5 K / / 400 FML-VM08 VMware ESXi 5.0/5./5.5/6.0/6.5, Citrix XenServer 5.6 SP / 6.0 veya üzeri, 675 K 630 K 585 K / / 400 FML-VM6 875 K 87 K 758 K / / 600 FML-VM3 3 / 6 GB / 4 TB GB / 8 GB, M, M M / / 600 Not: Tabloda verilen tüm performans deðerleri maksimum deðerlerdir. Gerçek performans deðerleri network trafiði, sistem konfigürasyonu ve diðer deðiþkenlere baðlý olarak deðiþebilir. *Donaným üzerinde tanýmlanabilecek toplam domain sayýsý. Domain Associations özelliði ile ana domain in konfigürasyon özellikleri paylaþýlarak ek domainler eklenebilir. **Donanýma baðlý. Paylaþýlan bir sistemde elde edilecek gösterge rakamlarý. ***Transparan mod uygulamalarýnda Microsoft HyperV ve cloud hypervisor tam olarak desteklenmemektedir. l 7

18 FORTIAP FortiAP Denetleyici Tarafýndan Yönetilen WiFi Fortinet in denetleyici tarafýndan yönetilen WLAN çözümü, ödüllü FortiGate að güvenliði platformunu FortiAP eriþim noktalarýyla bir araya getiriyor. FortiAP ailesi, yüksek yoðunluklu kuruluþ ve kampüs gereksinimleri için tüm iç mekan ve dýþ mekan 80.ac eriþim noktalarý serisini içeriyor. Bu güvenli WLAN çözümü daðýtýk iþletmelerin, hastanelerin ve okullarýn on binlerce kullanýcý için kablolu ve kablosuz LAN güvenliðini tek noktadan yönetim yoluyla yönetebilmelerini saðlar. Genel Özellikler ve Faydalarý Standart POE Desteði: Tüm iç mekan FortiAP ler 80.3af üzerinde çalýþarak altyapý yenileme maliyetlerinden tasarruf saðlamaktadýr. Sýfýr Dokunuþlu (Zero-Touch) Konuþlandýrma: Tak ve git keþif mekanizmasý uzaktaki yerlere konuþlandýrmayý basitleþtirir. Otomatik Radyo Optimizasyonu: En iyi kanalý otomatik olarak seçme özelliði. Kolay Politika Atamasý: Güvenlik politikalarýnýn ve uygulama kontrolünün SSID e, kullanýcýya ya da cihaza uygulanmasý. Sýfýr VLAN Mapping: LAN switch konfigürasyonlarýný deðiþtirmeden herhangi bir SSID i herhangi bir noktada saðlayabilmenize izin verir. Tehdit Yönetimi: Tam entegrasyonlu içerik ve uygulama katmaný güvenliði saðlayan tek çözüm. Üstün Görünebilirlik: Ýstemci davranýþýnýn uçtan-uca oturum seviyesinde izlenebilirliði. FortiAP Modelleri Donaným Özellikleri Donaným Tipi Radyo Sayýsý Anten Sayýsý En Yüksek Anten Deðeri Radyo Frekansý Radyo Frekansý Throughput Tx/Rx Akýþý Ethernet Port Sayýsý Power over Ethernet (PoE) VME Multimedya Uzantýlarý Eþzamanlý SSID Sayýsý Maksimum Tx Gücü Ebatlar Uzunluk x Geniþlik x Yükseklik Aðýrlýk Güç Bilgileri Güç Kaynaðý Güç Tüketimi (Ortalama/Maks.) Not: FortiAP-C FortiAP-3C FortiAP-30C FortiAP-C Ýç Mekan 4 Dahili,4 GHz için 3,5 dbi, 5 GHz için 6 dbi,4 GHz b/g/n veya 5 GHz a/n 5 GHz a/n/ac Radyo : Maks. 300 Mbps Radyo : Maks. 867 Mbps x MIMO Çift Kanal x GE RJ45 IEEE 80.3af (,9 W) 0 dbm (00 mw)* 6 x 6 x 3,8 cm 300 g Ýç Mekan 4 RP-SMA Harici,4 GHz için 3 dbi, 5 GHz için 3 dbi,4 GHz b/g/n veya 5 GHz a/n 5 GHz a/n/ac Radyo : Maks. 300 Mbps Radyo : Maks. 867 Mbps x MIMO Çift Kanal x GE RJ45 IEEE 80.3af (,9 W) Ýç Mekan ve Yoðun Kullaným 6 Dahili,4 GHz için 5 dbi, 5 GHz için 6 dbi,4 GHz b/g/n 5 GHz a/n/ac Radyo : Maks. 4 Mbps Radyo : Maks. 300 Mbps 3x3 MIMO Üç Kanal x GE RJ45 IEEE 80.3af (,9 W) Yedekli Çift PoE Port (Ses, video, veri ve arkaplan trafiði için 4 öncelik sýrasý (priority queues)) 6 (Arkaplan taramasý etkinleþtirilmiþse 4) 0 dbm (00 mw)* dbm (6 mw)* 6 x 6 x 3,8 cm 300 g 6,5 x 6,5 x 3,5 cm 600 g Adaptör Giriþi: 00-40V -60 Hz, 0,4A Çýkýþ: V DC, A Adaptör Giriþi: 00-40V -60 Hz, 0,4A Çýkýþ: V DC, A Adaptör Giriþi: 00-40V -60 Hz, 0,4A Çýkýþ: V DC, A Güç Adaptörü pakete dahil deðildir. PoE Switch, adaptör veya PoE Injector (GPI-5) ile kullanýnýz. 7,8 W / 5,7 W 7,8 W / W 0,5 W /,08 W Tabloda verilen tüm performans deðerleri maksimum deðerlerdir. Gerçek performans deðerleri network trafiði, sistem konfigürasyonu ve diðer deðiþkenlere baðlý olarak deðiþebilir. * Frekans seçimi ve güç, bölgesel yasalara uyum için kýsýtlanmýþ olabilir. Ýç veya Dýþ Kullaným 4 Harici - N Tipi,4 GHz için 3,5 dbi, 5 GHz için 6 dbi 5 GHz a/n/ac,4 GHz b/g/n Radyo : Maks. 867 Mbps Radyo : Maks. 300 Mbps x MIMO Çift Kanal x GE RJ45 Paket içeriðindeki PoE Enjektör IEEE 80.3at 6 dbm (398 mw)* 4,9 x x 5,3 cm,67 kg Adaptör Giriþi: 00-40V AC -60 Hz Paket içeriðindeki PoE Enjektör. 6 W / 8,4 W 8 l

19 FORTIWEB FortiWeb Web Uygulama Güvenliði FortiWeb web uygulama firewall u orta/büyük ölçekli kuruluþlar, uygulama servis saðlayýcýlarý ve SaaS saðlayýcýlarý için özelleþtirilmiþ, katmanlý web uygulamasý tehdit korumasý sunmaktadýrlar. FortiWeb web tabanlý uygulamalarý ve internete açýk olan verileri saldýrý ve tehditlere karþý korur. Geliþmiþ teknikler kullanýlarak kötü amaçlý kaynaklara, DoS saldýrýlarý ve SQL enjeksiyonu, cross-site scripting, buffer overflows, file inclusion, cookie poisoning gibi karmaþýk tehditlere ve çok sayýda diðer saldýrý türlerine karþý çift yönlü koruma saðlar. Genel Özellikler ve Faydalarý 5 Mbps ile 0 Gbps aralýðýnda deðiþen WAF throughput deðerleri. WEB APPLICATION FIREWALL Çoklu, iliþkilendirilmiþ tehdit tespit yöntemleri arasýnda Protokol Doðrulamasý, Davranýþ Tanýmlama ve FortiGuard IP Reputation, Antivirüs ve Web Saldýrýsý Ýmzalarý yer almaktadýr. Dahili güvenlik açýðý tarayýcýsý ve üçüncü parti tarayýcý entegrasyonuyla Sanal Yama desteði. Layer 7 içerik-tabanlý sunucu yük dengelemesi ve donaným-tabanlý SSL hýzlandýrma. Otomatik kurulum araçlarý ile basitleþtirilmiþ kurulum. Merkezi Yönetim ve Administrative Domainler (ADOMs). FortiWeb Modelleri Donaným Özellikleri GE Port 0G BASE-SR SFP+ Port SSL/TLS Processing USB Port Depolama Kapasitesi Masaüstü / Kabinet Güç Kaynaðý Sistem Özellikleri Throughput Gecikme High Availability Uygulama Lisansý Administrative Domain Ebatlar Yükseklik x Geniþlik x Uzunluk Aðýrlýk Kabinet Montajý Güç Bilgileri Güç Gereksinimi Maksimum Akým Güç Tüketimi (Ortalama) FortiWeb-00D FortiWeb-400D FortiWeb-600D FortiWeb-000E 4x GE RJ45 0 Yazýlým 6 GB Masaüstü Tek 5 Mbps ms nin altýnda Aktif-Pasif, Aktif-Aktif, Clustering Sýnýrsýz 0 4 x 0 x 33 mm, kg Opsiyonel 00-40V AC, -60 Hz 0V /,A, 0V /,A 8 W 4x GE RJ45 4x GE SFP 0 Yazýlým 40 GB SSD Kabinet RU Tek 00 Mbps ms nin altýnda Aktif-Pasif, Aktif-Aktif, Clustering Sýnýrsýz 3 44 x 438 x 46 mm 9,97 kg Evet 00-40V AC, -60 Hz 00V / 5A, 40V / 3A 09 W 4x GE RJ45 ( bypass) 4x GE SFP 0 Yazýlým 40 GB SSD Kabinet RU Çift Mbps ms nin altýnda Aktif-Pasif, Aktif-Aktif, Clustering Sýnýrsýz 3 44 x 438 x 46 mm 9,97 kg Evet 00-40V AC, -60 Hz 00V / 5A, 40V / 3A 09 W 6 GE RJ45 (4 bypass) 4x GE SFP Donaným x TB Kabinet RU Çift Hot Swappable,3 Gbps ms nin altýnda Aktif-Pasif, Aktif-Aktif, Clustering Sýnýrsýz x 430 x, mm,8 kg Evet, (kenarlýklarla) 00-40V AC, -60 Hz 00V / 5A, 40V / 3A 40 W Not: Tabloda verilen tüm performans deðerleri maksimum deðerlerdir. Gerçek performans deðerleri network trafiði, sistem konfigürasyonu ve diðer deðiþkenlere baðlý olarak deðiþebilir. FortiWeb VM seçenekleri de mevcuttur; FWB-VM ( vcpu), VM ( vcpu), VM (4 vcpu), VM (8 vcpu) l 9

20 FORTIMANAGER FortiManager FortiManager 00D, 300E, 400E, 000E, 3000F, 3900E, FMG-VM Merkezi Güvenlik Yönetimi Güvenlik Altyapýnýz Kontrol Altýnda FortiManager ailesi, Fortinet tabanlý güvenlik altyapýnýzý etkin bir þekilde yönetmek için ihtiyaç duyduðunuz esnekliði saðlamaktadýr. FortiManager, ister yeni cihazlar konuþlandýrýyor, ister yeni güvenlik politikalarý ekliyor, isterseniz de güncellemeler daðýtýyor olun yönetim maliyetlerini önemli ölçüde azaltýr ve konfigürasyonu basitleþtirir. FortiManager ayný zamanda otomatik-keþif, grup yönetim, global politikalar, denetim imkanlarý ve karmaþýk VPN ortamlarýný yönetme yeteneði gibi zaman tasarrufu saðlayan önemli özellikler sunmaktadýr. FortiManager, merkezileþtirilmiþ loglama ve raporlama cihazlarý ailesi olan FortiAnalyzer ile bir arada kullanýldýðýnda kuruluþunuz için kapsamlý ve güçlü bir merkezi yönetim çözümü saðlamaktadýr. Genel Özellikler ve Faydalarý Entegre FortiAnalyzer Loglamasý Hiyerarþik Nesneler Veritabaný Otomatikleþtirilmiþ Cihaz Tahsisi/ Merkezileþtirilmiþ Politika Konfigürasyonu Rol-Tabanlý Yönetim Politika/Cihaz Denetlemesi Cihaz Profilleri Bu sayede olaylarýn ve politikalarýn daha sýký bir þekilde entegrasyonu ve iliþkilendirmesi saðlanýr. Bütünleþtirilmiþ bir platform, müþterilerin Fortinet yönetim ürünlerini daha kolay bir þekilde konuþlandýrabilmelerine izin verir. Hem yerel seviyede hem de global ADOM seviyelerinde kuruluþ genelinde ortak konfigürasyonlarýn yeniden kullanýmýný destekler. Yeni FortiGate ya da FortiClient kurulumlarýnýn konuþlandýrma maliyetlerini azaltýr ve politikalarý tüm yönetilen cihazlar genelinde sürdürür. Büyük kuruluþlar için önemli bir gereksinim olan daðýtýk yönetime imkan saðlar. Kurallara uygunluðu denetlemenize ve gerekli güvenlik politikasýndaki herhangi bir sapmayý tespit etmenize imkan saðlar. Yönetilen cihazlarýn toplu tahsisine yardýmcý olur. 0 l

21 FORTIMANAGER FortiManager Modelleri Kapasite ve Performans Özellikleri Cihazlar / VDOM (Maks.)* Ortalama Log Performansý GB Log / Gün Donaným Özellikleri Depolama Kapasitesi Toplam Depolama Kapasitesi (RAID sonrasý) RAID Desteði Default RAID Masaüstü / Kabinet Toplam Arayüzler Konsol Portu LCD Ekraný Sökülebilir Hard Diskler Yedekli Güç Kaynaðý (Hot Swap) Þasi Yönetimi** Ebatlar Yükseklik x Geniþlik x Uzunluk Aðýrlýk Güç Bilgileri AC Güç Kaynaðý Güç Tüketimi (Ortalama / Maksimum) FortiManager Sanal Platformlar Kapasite Cihazlar / VDOM (Maks.)* Depolama Kapasitesi*** GB Log / Gün*** Þasi Yönetimi Sanal Makine Hypervisor Desteði vcpu Desteði (Min. / Maks.) Network Arayüz Desteði (Min. / Maks.) Depolama Desteði (Min. / Maks.) Memory Desteði (Min. / Maks.) High Availability Desteði FortiManager-00D FortiManager-300E FortiManager-400E FortiManager-000E 30 TB (x TB) TB Kabinet RU 4x GE RJ45 4,5 x 43,4 x 35, cm 6, kg 90-64V AC, Hz, 60 / 7 W VM-BASE 0 00 GB 00 TB (4x 3 TB) 6 TB RAID 0//5/0 0 Kabinet RU 4x GE DB9 4,3 x 43,7 x,3 cm 4, kg 00-40V AC, -60 Hz 93 / 33 W TB (8x 3 TB) TB RAID 0//5/6/0//60 Kabinet RU x GE DB9 8,9 x 43,7 x 64,8 cm 3,6 kg 00-40V AC, -60 Hz, 9,5 / 75 W TB (x 3 TB) 30 TB RAID 0//5/6/0//60 Kabinet RU 4x GE, x 0GE SFP+ DB9 8,9 x 43,7 x 64,8 cm 6,3 kg 00-40V AC, -60 Hz, 93,8 / 354 W VM-0-UG VM-00-UG VM-000-UG VM-00-UG VM-0K-UG GB +00 TB TB TB TB VMware ESX/ESXi 4.0/4./5.0/5./5.5/6.0, Microsoft Hyper-V 008 R/0/0 R /06, Citrix XenServer 6.0+, Open Source Xen 4.+, KVM, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure / Sýnýrsýz / 4 00 GB / 6 TB 64-bit için 4 GB / Sýnýrsýz * Not: Tabloda verilen tüm performans deðerleri maksimum deðerlerdir. Gerçek performans deðerleri network trafiði, sistem konfigürasyonu ve diðer deðiþkenlere baðlý olarak deðiþebilir. * Her sanal Domain (VDOM) fiziksel veya sanal cihaz üzerinde çalýþan lisanslý bir () network cihazý sayýlýr. ** FGT 7000 Serisi tüm FMG modellerinde desteklenir ve Þasi Yönetimi gerektirmez. *** Depolama Kapasitesi ve GB Log / Gün deðeri üst üste eklenemez. Bu deðerler satýn alýnan lisans ile elde edilebilecek maksimum deðeri ifade eder. l

22 ÜRÜN KARÞILAÞTIRMA TABLOSU FortiGate Bütünleþik Network Güvenlik Platformu FG / FWF-30E FG / FWF-60E FG-80E FG-00E FG-00E FG-300E FG-0E FG-600D Firewall Throughput (58/5/64 byte UDP) 0,95 Gbps 3 / 3 / 3 Gbps 4 / 4 / 4 Gbps 7,4 / 7,4 / 4,4 Gbps 0 / 0 / 9 Gbps 3 / 3 / 30 Gbps 36 / 36 / 3 Gbps 36 / 36 / 4 Gbps Firewall Gecikme 30 ms 3 ms 3 ms 3 ms 3 ms 3 ms ms 3 ms Oturum (Sessions) ,3 Mil,3 Mil Mil Mil 4 Mil 8 Mil 5,5 Mil Yeni Oturum / Saniye Firewall Kurallarý IPSec VPN Throughput (5 byte) 75 Mbps Gbps,5 Gbps 4 Gbps 9 Gbps 0 Gbps 0 Gbps 0 Gbps Maks. G/W to G/W IPSEC Tünel Sayýsý Maks. Client to G/W IPSEC Tünel Sayýsý SSL VPN Throughput 35 Mbps Mbps 00 Mbps Mbps 900 Mbps,5 Gbps 5 Gbps, Gbps SSL VPN Kullanýcý Sayýsý (Önerilen Maks.) IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) 600 / Mbps.400 / 400 Mbps,5 Gbps / 4 Mbps,9 Gbps/0 Mbps 6 /, Gbps / 5 Gbps / 5, Gbps 7 / 4 Gbps SSL Inspection Throughput (IPS, HTTP) 3 60 Mbps 75 Mbps 80 Mbps 90 Mbps Gbps 6,8 Gbps 6,8 Gbps 3,5 Gbps Application Control Throughput (HTTP 64K) 400 Mbps 6 Mbps 900 Mbps Gbps 3,5 Gbps 7 Gbps 4 Gbps 9 Gbps NGFW Throughput,4 00 Mbps Mbps 360 Mbps 360 Mbps,8 Gbps 3,5 Gbps 5 Gbps 3,8 Gbps Threat Protection Throughput,5 Mbps 00 Mbps Mbps Mbps, Gbps 3 Gbps 4,7 Gbps 3 Gbps Maks. FortiAP Sayýsý (Toplam / Tunnel) / 30 / 0 3 / 6 64 / 3 8 / 64 5 / 56 5 / / 5 Maks. FortiSwitch Sayýsý Yönetilebilen FortiToken Sayýsý (Maks.) Desteklenen FortiClient Sayýsý (Maks.) Sanal Domainler (Default/Maks.) 5 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 Arayüzler 5x GE RJ45 0x GE RJ45 x0 GE SFP+, x0 GE SFP+, 4x GE RJ45 0x GE RJ45 8x GE RJ45, 8x GE RJ45, 0x GE RJ45, 0x GE RJ45, Çift Paylaþýmlý Port Çift Paylaþýmlý Port 4x GE SFP 6x GE SFP 8x GE SFP 8x GE SFP Dahili Depolama GB Güç Kaynaklarý Tek AC PS Tek AC PS Tek AC PS Tek AC Güç Kaynaðý, Opsiyonel Harici RPS Fiziki Kullaným Desktop Desktop Desktop Kabinet, RU Kabinet, RU Kabinet, RU Kabinet, RU Kabinet, RU FG-000D FG-00D FG-0D FG-000E FG-3000D FG-300D FG-3700D Firewall Throughput (58/5/64 byte UDP) 5 / 5 / 33 Gbps 7 / 7 / 5 Gbps 80 / 80 / 55 Gbps 90 / 90 / 60 Gbps 80 / 80 / Gbps 80 / 80 / Gbps 60/60/0 Gbps Firewall Gecikme 3 ms 3 ms 3 ms ms 3 ms 3 ms ms Oturum (Sessions) Mil Mil Mil 0 Mil Mil Mil Mil Yeni Oturum / Saniye Firewall Kurallarý IPSec VPN Throughput (5 byte) 5 Gbps 48 Gbps Gbps 65 Gbps Gbps Gbps 00 Gbps Maks. G/W to G/W IPSEC Tünel Sayýsý Maks. Client to G/W IPSEC Tünel Sayýsý SSL VPN Throughput 3,6 Gbps 3,6 Gbps 4 Gbps 6 Gbps 8 Gbps 8 Gbps 0 Gbps SSL VPN Kullanýcý Sayýsý (Önerilen Maks.) IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) 9 / 6 Gbps / 6,8 Gbps 5 / 3 Gbps 5 /.5 Gbps 43 / 3 Gbps 44 / 6 Gbps 57 / 8 Gbps SSL Inspection Throughput (IPS, HTTP) 3 4 Gbps 6 Gbps 0,5 Gbps,5 Gbps 9 Gbps 0 Gbps 4 Gbps Application Control Throughput (HTTP 64K) 4 Gbps 5 Gbps 6 Gbps 0 Gbps 40 Gbps Gbps 40 Gbps NGFW Throughput,4 5 Gbps 6 Gbps 7 Gbps 9 Gbps Gbps 4 Gbps 0 Gbps Threat Protection Throughput,5 4 Gbps 4 Gbps 5 Gbps 5,4 Gbps 3 Gbps 5 Gbps 3 Gbps Maks. FortiAP Sayýsý (Toplam / Tunnel) / / / / / / /.04 Maks. FortiSwitch Sayýsý Yönetilebilen FortiToken Sayýsý (Maks.) Kayýtlý FortiClient Sayýsý (Maks.) Sanal Domainler (Default/Max) 0 / 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 Arayüzler x 0GE SFP+, 4x 0GE SFP+ 8x 0GE SFP+/GE SFP 6x 0GE SFP+/ 48x 0GE SFP+/ 4x 40GE QSFP+, 6x GE SFP, 6 GE SFP, 6x GE SFP, 6x 0GE SFP+ GE SFP, GE SFP, 0x 0GE SFP+/GE 8x GE RJ45 8x GE RJ45 8x GE RJ45 34x GE RJ45 x GE RJ45 x GE RJ45 SFP, 8x 0GE SFP+, x GE RJ45 Dahili Depolama 56 GB 40 GB 480 GB 480 GB 480 GB 960 GB x TB Güç Kaynaklarý Çift Güç Kaynaðý Çift Güç Kaynaðý Çift Güç Kaynaðý Çift Güç Kaynaðý Çift Güç Kaynaðý Çift Güç Kaynaðý Çift Güç Kaynaðý Fiziki Kullaným Kabinet, RU Kabinet, RU Kabinet, RU Kabinet, RU Kabinet, RU Kabinet, RU Kabinet, 3RU Tablo ve tüm broþürdeki dizgi hatalarýndan firmamýz sorumlu tutulamaz. FORTINET istediði zaman haber vermeksizin ürünlerde deðiþiklik yapabilir. *Not: Tabloda verilen tüm performans deðerleri maksimum deðerlerdir. Gerçek performans deðerleri network trafiði, sistem konfigürasyonu ve diðer deðiþkenlere baðlý olarak deðiþebilir. -IPSec VPN performans deðerleri AES56-SHA56 kullananýlarak ölçülmüþtür. -IPS (Enterprise Traffic Mix - Gerçek hayat trafiði), Application Control (Uygulama Kontrolü), NGFW ve Threat Protection (Tehdit Koruma) performans deðerleri Loglama aktifken ölçülmüþtür. 3-SSL Inspection (SSL Ýçerik Denetleme) performans deðerleri TLS v. kullanarak AES8-SHA56 ile ölçülmüþtür. 4-NGFW performans deðerleri Firewall, IPS ve Application Control aktifken ölçülmüþtür. 5-Threat Protection (Tehdit Koruma) performans deðerleri Firewall, IPS, Application Control ve Malware korumasý aktifken ölçülmüþtür. l

23 ÜRÜN KARÞILAÞTIRMA TABLOSU FortiAnalyzer Merkezi Loglama ve Raporlama FAZ-400E FAZ-000E FAZ-000E FAZ-3000F FAZ-30F FAZ-3700F FAZ-3900E FAZ-VMBASE / FAZ VM-GB000* GB Log/Gün den +000 e kadar Analitik-Mod Ortalama Log Performansý Collector-Mod Ortalama Log Performansý Maks. Lisanslý Cihazlar/VDOM/ADOM Toplam Arayüzler 4x GE x GE 4x GE x 0GE SFP+ 4x GE x 0GE SFP+ x GE x GE SFP x GE x 0GE SFP+ x GE x 0GE SFP+ / 4 (Min. / Maks.) Depolama Kapasitesi 4x 3 TB 8x 3 TB x 3 TB 6x 3 TB 4x 3 TB 60x 4 TB SAS 5x TB SSD 0 GB tan +00 TB a kadar RAID Desteði RAID 0,,5,0 RAID 0,,5,6, 0,,60 RAID 0,,5,6, 0,,60 RAID 0,,5,6, 0,,60 RAID 0,,5,6, 0,,60 RAID 0,,5,6, 0,,60 RAID 0,,5,6, 0,,60 -- FortiManager Özellikleri (0 cihaza kadar) -- FortiMail Mesajlaþma Güvenliði FML-60D FML-00E FML-400E FML-000D FML-000E FML-3000E FML-300E FML-VM00 / FML-VM3** Yönlendirme (Mesaj/Saat)* , Mil,8 Mil,8 Mil 3,6 K /, Mil Performans AS + AV (Mesaj/Saat)* ,5 Mil,5 Mil,7 K / Mil Domain Sayýsý /.000 Server Mod da MailBox Sayýsý / Toplam Arayüzler 4x GE 4x GE 4x GE 6x GE x GE SFP 4x GE, x GE SFP 4x GE, x GE SFP 4x GE, x GE SFP, x 0GE SFP+ / 6 (vnic Min. / Maks) Depolama Kapasitesi x 0 GB x TB x TB x TB (x TB Ops.) x TB (6x TB Ops.) x TB SAS (0x TB Ops.) x TB (0x TB Ops.) GB - 4 TB FortiManager Merkezi Yönetim Platformu * FortiAnalyzer VM seçenekleri; FAZ-VM-BASE, VM-GB, VM-GB5, VM-GB5, VM-GB00, VM-GB0, VM-GB000 * 00 KB mesaj büyüklüðü baz alýnmýþtýr. ** FortiMail VM seçenekleri; FML-VM00, VM0, VM0, VM04, VM08, VM6, VM3 FMG-00D FMG-300E FMG-400E FMG-000E FMG-3000F FMG-3900E FMG-VM-BASE / FMG-VM-0K-UG Cihazlar / VDOM (Maks.)* / ** Ortalama Log Performansý Donanýma Baðlý GB Log / Gün Toplam Arayüzler 4x GE 4x GE x GE 4x GE, x 0GE SFP+ 4x GE, x 0GE SFP+ x GE, x 0GE SFP+ / 4 (Min / Maks) Depolama Kapasitesi *** x TB 4x 3 TB 8x 3 TB x 3 TB 6x 3 TB 5x TB SSD 00 GB / 6 TB (Min / Maks) FortiManager VM seçenekleri; FMG-VMBASE, VM-0-UG, VM-00-UG, VM-000-UG, VM-00-UG, VM-0K-UG * Her sanal Domain (VDOM) fiziksel veya sanal cihaz üzerinde çalýþan lisanslý bir () network cihazý sayýlýr. ** 0,000 cihaz/vdom yazýlým sýnýrý vardýr. *** Depolama Kapasitesi deðeri üst üste eklenemez. Bu deðerler satýn alýnan lisans ile elde edilebilecek maksimum deðeri ifade eder. FortiAP FortiGate e Entegre Kablosuz Güvenlik ve Eriþim Çözümü FAP-C FAP-3C FAP-30C FAP-C Ýç Mekan / Dýþ Mekan Kullanýmý Ýç Mekan Ýç Mekan Ýç Mekan ve Yoðun Kullaným Ýç Mekan / Dýþ Mekan Radyo Sayýsý / Anten Sayýsý / 4 Dahili / 4 Harici / 6 Dahili / 4 Harici Throughput (Maks.) Radio : 300 Mbps, Radio : 867 Mbps Radio : 300 Mbps, Radio : 867 Mbps Radio : 4 Mbps, Radio :.300 Mbps Radio : 867 Mbps, Radio : 300 Mbps SSID Sayýsý (Kullanýcý+Görüntüleme) Ethernet Arayüz x GE x GE x GE x GE * Frekans seçimi ve güç, bölgesel yasalara uyum için kýsýtlanmýþ olabilir. FortiWeb Web Uygulama Güvenliði FWB-00D FWB-400D FWB-600D FWB-000E FWB-000E FWB-3000E FWB-300E FWB-4000E FWB-VM(vCPU)/(8vCPU)/* Throughput (HTTP) 5 Mbps 00 Mbps Mbps,3 Gbps,5 Gbps 5 Gbps 5 Gbps 0 Gbps 5 Mbps / Gbps 4x 0GE SFP+ 4x 0GE SFP+ Toplam Arayüzler 4x GE 4x GE 4x GE ( Bypass) x 0GE SFP+ x 0GE SFP+ 4x 0GE SFP+ ( Bypass) ( Bypass) / 4 (0 VMWare ESX) 4x GE SFP 4x GE SFP 6x GE (4 Bypass) 4x GE Bypass 8x GE Bypass 8x GE Bypass 8 GE Bypass 4x GE SFP 4x GE SFP 4x GE SFP 4x GE SFP 4x GE SFP * FortiWeb VM seçenekleri; FWB-VM ( vcpu), VM ( vcpu), VM (4 vcpu), VM (8 vcpu) ** NOT: Tablo ve tüm broþürdeki dizgi hatalarýndan firmamýz sorumlu tutulamaz. FORTINET istediði zaman haber vermeksizin ürünlerde deðiþiklik yapabilir. Tablolarda verilen tüm performans deðerleri maksimum deðerlerdir. Gerçek performans deðerleri network trafiði, sistem konfigürasyonu ve diðer deðiþkenlere baðlý olarak deðiþebilir. l 3

24 FortiGate FortiWiFi FortiAnalyzer FortiMail FortiAP FortiSwitch FortiWeb FortiManager FortiSandbox FortiClient FortiToken 0-08

Fortinet Ürün Kataloðu 2010-2

Fortinet Ürün Kataloðu 2010-2 Fortinet Ürün Kataloðu 2010-2 Türkiye Distribütörü Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri www.rzk.com.tr Fortinet firmasý, 2000 yýlýnda ABD de bütünleþik að güvenlik sistemleri geliþtirmek ve üretmek üzere

Detaylı

NETGEAR ÜRÜN KATALOÐU

NETGEAR ÜRÜN KATALOÐU ÜRÜN KATALOÐU Türkiye Distribütörü Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri www.rzk.com.tr l www.netgear.com ürünleri iþletmelerin network ihtiyaçlarýný karþýlamaya yöneliktir. Ürün portföyü; switchler, kablosuz

Detaylı

NETGEAR. Ürün Kataloðu. Türkiye Distribütörü. www.rzk.com.tr www.netgear.com. Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri

NETGEAR. Ürün Kataloðu. Türkiye Distribütörü. www.rzk.com.tr www.netgear.com. Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri NETGEAR Ürün Kataloðu Türkiye Distribütörü Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri www.rzk.com.tr www.netgear.com NETGEAR ürünleri iþletmelerin network ihtiyaçlarýný karþýlamaya yöneliktir. Ürün portföyü;

Detaylı

Labris LBR-S Labris LBR-S4-100A YILI DEVLET MALZEME OFİSİ ÜRÜN KATALOĞU Labris Güvenlik Programlar

Labris LBR-S Labris LBR-S4-100A YILI DEVLET MALZEME OFİSİ ÜRÜN KATALOĞU Labris Güvenlik Programlar 315.381115 Labris LBR-S4-500 LABRİS LBR-S4-500 FIREWALL GÜVENLİK AĞ GEÇİDİ S4000 YAZILIM PAKETİ (500 Kullanıcılı ); Yazılım Özellikleri: Firewall,VPN, SSL VPN, İçerik filitreleme, Antivirüs / Antispam

Detaylı

FortiGate & FortiAP WiFi Controller

FortiGate & FortiAP WiFi Controller 2011 FortiGate & FortiAP [Bu dökümanda Fortigate üzerinden FortiAP cihazlarının nasıl kontrol edildiği ve nasıl ayarlandığı anlatılmıştır.] v400-build0496-rev.01 RZK Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri

Detaylı

Ürün Resmi Ürün Adı Açıklama Kullanım Şekli Liste YÖNETİLEBİLİR AP SERİSİ (EWS) EWS300AP EWS310AP EWS350AP EWS360AP EWS370AP EWS371AP EWS380AP

Ürün Resmi Ürün Adı Açıklama Kullanım Şekli Liste YÖNETİLEBİLİR AP SERİSİ (EWS) EWS300AP EWS310AP EWS350AP EWS360AP EWS370AP EWS371AP EWS380AP Ürün Resmi Ürün Adı Açıklama Kullanım Şekli Liste YÖNETİLEBİLİR AP SERİSİ (EWS) EWS300AP Tavan Tipi Yönetilebilir Access Point 1x 10/100/1000 Gigabit PoE Ethernet port 2.4 GHz, 802.11 b/g/b/n, 300 Mbit

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

IP Kamera Ýzleme ve Yönetim Sistemleri High Definition IP Tabanlý Güvenlik Çözümleri ! Tüm ZAVIO ürünlerde cep telefonundan izleme desteði F210A IP Kamera F312A Wireless, IR IP Kamera 4mm, F2.0 lens, 0,5

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz;

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz; HAKKIMIZDA SOFTKEY kurumsal teknoloji hizmetlerinde, müşteri odaklı yaklaşımı, rekabetçi fiyatları ve eksiksiz destek hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile iş

Detaylı

Fortinet Hakkında; Fortinet Shipment Revenue. (millions USD)

Fortinet Hakkında; Fortinet Shipment Revenue. (millions USD) v.7.0 11/2007 Fortinet Hakkında; ASIC Teknolojisi Kullanan ilk Bütünleşik Güvenlik Platformu Sağlayıcısı Dünyada ki en büyük Halka açık olmayan Güvenlik Şirketi ~1000+ çalışan / > 450 R&D Dünya çapında

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Sisteminiz Artık Daha Güvenli ve Sorunsuz...

Sisteminiz Artık Daha Güvenli ve Sorunsuz... Sisteminiz Artık Daha Güvenli ve Sorunsuz... Asistek Firewall kullanmanın pek çok yararı vardır: Asistek Firewall, tamamen web tabanlı ve esnek yapıya sahip Güvenlik Duvarı servislerini barındırarak çeşitli

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-SWF-410P 4Port 10/100Base-TX POE + 1Port Uplink Switch CLR-SWF-410 Switch 4 Portu POE ve 1Portu Non-POE olmak üzere toplam 5Port 10/100Mbps

Detaylı

Dell EMC VDI Cloud Client Computing Uçtan Uca Çözümler. İsel Horada Dell EMC Forum İstanbul

Dell EMC VDI Cloud Client Computing Uçtan Uca Çözümler. İsel Horada Dell EMC Forum İstanbul Dell EMC VDI Cloud Client Computing Uçtan Uca Çözümler İsel Horada isel.horada@dell.com 03.10.2017 Dell EMC Forum İstanbul Dell, uçtan uca «eksiksiz» bulut masaüstü Sadece Dell... Veri Merkezi Yazılım

Detaylı

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T47 PC, güçlü Intel J1900 2GHz CPU ile Windows 8 Embedded Standard işletim sistemi kullanır. SC-T47, Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP ve Microsoft RemoteFX gibi başlıca uzak ağ protokollerinin

Detaylı

Labris UTM Cyber Warfare Lab Common Criteria ISO EAL4+

Labris UTM Cyber Warfare Lab Common Criteria ISO EAL4+ Labris UTM, iþ yapma biçiminize uyum saðlayacak esnekliði sunarken, sizi, gerekmeyen modülleri, donanýmlarý almak zorunda býrakmaz. Ýþletmenizin mevcut ihtiyacý neyse onu alýr ve yapýnýza en uygun þekilde

Detaylı

Veri Güvenliği Barracuda

Veri Güvenliği Barracuda Veri Güvenliği Barracuda Güvenlik Çözümleri: Tüm tehdit vektörlerini güvence altına alın. Barracuda'nın güçlü ve en iyi güvenlik ürünleri, kurumunuzda veya bulutta olsun, e posta, web uygulamaları, uzaktan

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci

Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci SC-T35 İnce İstemci: Ultra Küçük 0,6 L Biçim Katsayısı ile VDI Bilgi İşlem Genel Bakış ViewSonic SC-T35 İnce İstemci, sanal masaüstü bilgi işlem gereksinimleri için

Detaylı

Firetide. Kablosuz İletişim Sistemleri

Firetide. Kablosuz İletişim Sistemleri Firetide Kablosuz İletişim Sistemleri 2015 1 Firetide Genel Müdürlük - Los Gatos, CA Kablosuz Mesh altyapı ve Geniş Alanlarda kablosuz iletişim uygulamaları sektöründe lider Ortak alanlarda kablosuz video

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-SWF-401P 4 Port 10/100 RJ45 POE + 1 Port SC SM F/O Unmanaged Switch CLR-SWF-401P 4 Adet POE destekli 10/100Base-TX RJ45 Bakır Portu

Detaylı

XSR Firewall Security Router Ailesi

XSR Firewall Security Router Ailesi Tipik WAN router ve Firewall cihazlarından farklı olarak, güvenlik özellikleri uygulandığında IP routing, QoS gibi üstün özellikleri ile dikkat çekmektedir. Özellikle uçtan uca ve uzak bağlantılar için

Detaylı

Mediant 500L MSBR. Multi Service Business Router

Mediant 500L MSBR. Multi Service Business Router Mediant 500L MSBR Multi Service Business Router 1 Data, Ses, Erişim, ve Güvenlik için All-in-one SOHO/SMB Router Sip Trunk ve Hosted PBX yapılarla tam uyumluluk Birden fazla WAN bağlantısı ile yedekli

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci

Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci SC-T45 İnce İstemci: Güç ve Esneklik Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T45 İnce İstemci PC'si, Windows 7 Embedded Standard OS ile güçlü Intel Atom N2800'ü kullanır. SC-T45;

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

CLR-IES-G802 8Port Gigabit RJ45 + 2Port SFP Managed Ring Switch

CLR-IES-G802 8Port Gigabit RJ45 + 2Port SFP Managed Ring Switch Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-IES-G802 8Port Gigabit RJ45 + 2Port SFP Managed Ring Switch CLR-IES-G802P, 8Port 10/100/1000Base-TX ve 2Portu SFP Slot olmak üzere

Detaylı

Dönüşümsel Bulut Yolculuğu: Artık Çok Daha Kolay!

Dönüşümsel Bulut Yolculuğu: Artık Çok Daha Kolay! Dönüşümsel Bulut Yolculuğu: Artık Çok Daha Kolay! Orçun M. Özalp Eylül 2012 0 Kariyerimdeki Dönüşüm (1990 lar - 2012) IT Dış Kaynak Sağlayıcı Veritabanı Üreticisi Telekom Operatörü Sistem Entegratörü Çalıştığım

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ

MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ MITEL IP TELEFON SİSTEMLERİ ÜNVANI MERKEZ ADRESİ : KDZ ELEKTRONİK VE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM SİST. A.Ş. : : Kavacık Mah.Çavuşbaşı Caddesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak.Mayıs Aptartmanı No:32 / 14 Kavacık

Detaylı

SC-T46. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci

SC-T46. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T46 PC, güçlü Intel N2930 1.8GHz CPU ile Windows 8 Embedded Standard veya Linux işletim sistemi kullanır. SC-T46, Citrix ICA/HDX, PCoIP ve Microsoft RemoteFX gibi başlıca uzak

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

WD NAS Sabit Disk Ürün Ailesi

WD NAS Sabit Disk Ürün Ailesi WD NAS Sabit Disk Ürün Ailesi Arkın Balıkçıoğlu WD Türkiye Ülke Müdürü Nisan, 2014 GİRİŞ Western Digital DEPOLAMA ÇÖZÜMLERİNDE LİDER Global olarak Pazar lideri ve trend belirleyicisi $40 milyar değerinde

Detaylı

KURUMSAL TANITIM. Kasım 2017

KURUMSAL TANITIM. Kasım 2017 KURUMSAL TANITIM Kasım 2017 KISACA TESLAKOM... TESLAKOM KİMDİR? (*) Ref: Tubisad, Deloitte 2017 ELEKTRONİK HABERLEŞME 15 B USD İLETİŞİM TEK. DONANIM 6,4 B USD TÜRKİYE BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ

Detaylı

-Floating, Wan ve Lan arayüzleri için ayrı kural yazma alanı vardır.

-Floating, Wan ve Lan arayüzleri için ayrı kural yazma alanı vardır. PfSense, FreeBSD tabanlı bir dağıtım olarak, BSD sağlamlığını taşıyan, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren oldukça gelişmiş ve yetenekli bir güvenlik duvarı dağıtımıdır. Psense kullanılmaya başlandığı

Detaylı

CLR-SWF-420P # 4Port 10/100Base-TX POE + 2Port Uplink Switch

CLR-SWF-420P # 4Port 10/100Base-TX POE + 2Port Uplink Switch Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri www.telkolink.com Ethernet Mesafe Uzatıcılar & IP Kamera Çözümleri CLR-SWF-420P # 6Port 10/100M RJ45 (4Port POE) Ethernet Switch CLR-SWF-420P Switch 4 Portu POE ve

Detaylı

Dell EqualLogic PS6010XV Depolama Dizisi

Dell EqualLogic PS6010XV Depolama Dizisi Dell EqualLogic PS6010XV Depolama Dizisi 10GbE Serisinde Yüksek Performanslı Sanallaştırılmış SAN Kapsamlı, zorlu Exchange veritabanı ve sanal sunucu dağıtımları gibi yüksek I/O'lu, büyük ölçekli uygulamalar

Detaylı

Topluluğun gücü düşündüğünüzden daha yakın IBM Lotusphere Comes to You 2009

Topluluğun gücü düşündüğünüzden daha yakın IBM Lotusphere Comes to You 2009 Topluluğun gücü düşündüğünüzden daha yakın IBM Lotusphere Comes to You 2009 ile e-postalarınız Güvende Özcan Çavuş Bilgi Teknolojisi Uzmanı, Lotus V 1.51P Notes/Domino: E-posta Güvenliğinde Altın Standart

Detaylı

IBM BulutHizmetleri. Ali Gündüz IBM Bulut Hizmetleri Ülke Lideri

IBM BulutHizmetleri. Ali Gündüz IBM Bulut Hizmetleri Ülke Lideri IBM BulutHizmetleri Ali Gündüz IBM Bulut Hizmetleri Ülke Lideri Pek çok servis ve kolay kullanım ile Kurumsal bulut kullanımı için geniş hizmet portfolyosu IBM Cloud marketplace IBM ve Üçüncü Partiler

Detaylı

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri Huawei Network Energy, Powering the Future Huawei UPS Çözümleri İçindekiler Huawei UPS Tasarım Konsepti UPS2000-G Serisi UPS5000-E Serisi UPS5000-A Serisi (30-120kVA) UPS5000-A Serisi (160-800kVA) NetEco

Detaylı

Kampüs Ağlarında Ağ Yöneticiliğine Giriş. Gökhan AKIN (Yönetim Kurulu Bşk.) Ozan BÜK (Yönetim Kurulu Üyesi)

Kampüs Ağlarında Ağ Yöneticiliğine Giriş. Gökhan AKIN (Yönetim Kurulu Bşk.) Ozan BÜK (Yönetim Kurulu Üyesi) Kampüs Ağlarında Ağ Yöneticiliğine Giriş Gökhan AKIN (Yönetim Kurulu Bşk.) Ozan BÜK (Yönetim Kurulu Üyesi) Kampüs Ağ Yönetimi Kampüs nedir? Tek noktada çok bilgisayarın bulunduğu ağ yapısı Örnek: üniversiteler,

Detaylı

Computer and Network Security Cemalettin Kaya Güz Dönemi

Computer and Network Security Cemalettin Kaya Güz Dönemi Computer and Network Security 153101010 Cemalettin Kaya Güz Dönemi 2016-2017 Giriş pfsense Nedir? Neden pfsense? Diagram Kurulum Donanım Seçimleri Minimum Gereksinimler Yapılandırma Konfigurasyon Ayarlar

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-SWG-42P 4Port Gigabit RJ45 POE + 2Port SFP F/O Unmanaged Switch CLR-SWG-42P 4 Adet POE destekli 10/100/1000Base-TX Gigabit RJ45 Bakır

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Rüzgar Çiftlikleri için Çözümler Enerji endüstrisinde değişim rüzgarları esiyor. Bugün ve gelecekteki başarı için yüksek kullanılabilirlik yönetilebilen

Detaylı

Hakkımızda NBN BİLİŞİM HİZMETLERİ

Hakkımızda NBN BİLİŞİM HİZMETLERİ 1 2 Hakkımızda NBN 2015 yılında uzun yılların tecrübesini ses ve network çözümlerinde birleştiren ekip tarafından kurulan bir bilişim şirketidir. Kurulduğu günden bu yana sektörde birçok önemli kablolama,

Detaylı

Kurumsal Sunum v1

Kurumsal Sunum v1 Kurumsal Sunum 2.0 2017v1 Hakkımızda Bulutistan Yönetim Ekibimiz Bulutistan Bilişim Grubumuz «Bulut Entegratörlüğü» Yolculuğumuz Ekosistemimiz ile Yetkinliklerimiz Referanslarımız ve Başarı Hikayelerimiz

Detaylı

CLR-SWF-820A # 10-Port 10/100M POE Ethernet Switch 24VDC

CLR-SWF-820A # 10-Port 10/100M POE Ethernet Switch 24VDC Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri www.telkolink.com CLR-SWF-820A # 10Port 10/100M RJ45 24VDC POE Ethernet Switch CLR Networks CLR-SWF-820P 10Port POE Switch 8Port POE'li ve 2Portu POE'siz ( Non POE)

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri www.telkolink.com Fiber Optik Merkez Switch - 28xSFP + 4xRJ45 CLR-SWG-2804F, fiber optik hatlarla switchlerin merkeze taşındığı, geniş ve yoğun ethernet ağlarında,

Detaylı

CLR-IES-G402P 4Port Gigabit RJ45 POE + 2Port SFP Manaaged Endüstriyel Switch

CLR-IES-G402P 4Port Gigabit RJ45 POE + 2Port SFP Manaaged Endüstriyel Switch Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-IES-G402P 4Port Gigabit RJ45 POE + 2Port SFP Manaaged Endüstriyel Switch CLR-IES-G402P, 4Port 10/100/1000Base-TX POE ve 2Portu SFP

Detaylı

Başarı Hikayesi. Genel Bakış. Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi. Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş. Zyxel Network altyapı projesi çözümleri

Başarı Hikayesi. Genel Bakış. Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi. Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş. Zyxel Network altyapı projesi çözümleri Başarı Hikayesi Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi ENDÜSTRİ Eğitim Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Türkiye MÜŞTERİ ÜLKE ÇÖZÜMLER Özel Lisesi Zyxel Network altyapı projesi çözümleri Genel Bakış Zorluklar

Detaylı

Yeni Nesil Güvenlik Duvarlarında Olması Beklenen Özellikler ve Uygulama Bazlı Filtreleme

Yeni Nesil Güvenlik Duvarlarında Olması Beklenen Özellikler ve Uygulama Bazlı Filtreleme LOGO Yeni Nesil Güvenlik Duvarlarında Olması Beklenen Özellikler ve Uygulama Bazlı Filtreleme Mustafa COŞAR - İsmail ARIK Hitit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ağ Güvenliği ve Önemi Kurumsal

Detaylı

Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesine geçin. Oğuz Pastırmacı IT Pro Teknolojileri Yöneticisi Microsoft Türkiye

Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesine geçin. Oğuz Pastırmacı IT Pro Teknolojileri Yöneticisi Microsoft Türkiye Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesine geçin Oğuz Pastırmacı IT Pro Teknolojileri Yöneticisi Microsoft Türkiye Endüstrideki trendler ve zorluklar Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesinde Eksiksiz

Detaylı

TESLAKOM Bonding Çözümü

TESLAKOM Bonding Çözümü TESLAKOM Bonding Çözümü Bonding Multichannel VPN Router ve Hub lar Birden fazlan WAN bağlantısını Hızlı, erişilebilirliği yüksek ve güvenli tek bir bağlantıya dönüştürür. Ofis İSS Altyapıları Ana Merkez

Detaylı

Başarı Hikayesi. Genel Bakış. Wind of Lara Hotel & Spa Network Projesi Başarı Hikâyesi. Zyxel kablolu kablosuz network projesi çözümleri

Başarı Hikayesi. Genel Bakış. Wind of Lara Hotel & Spa Network Projesi Başarı Hikâyesi. Zyxel kablolu kablosuz network projesi çözümleri Başarı Hikayesi Wind of Lara Hotel & Spa Network Projesi Başarı Hikâyesi ENDÜSTRİ Turizm Wind of Lara Türkiye Hotel & Spa MÜŞTERİ ÜLKE ÇÖZÜMLER Zyxel kablolu kablosuz network projesi çözümleri Genel Bakış

Detaylı

System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi

System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi Serhad MAKBULOĞLU MCSE/MCITP/MCT Serhad.makbuloglu@cozumpark.com Ajanda System Center Ürün Ailesine Genel Bakış SCOM

Detaylı

CLR-SW-811P

CLR-SW-811P Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com 8Port 10/100Base-TX RJ45 POE + 2Port Gigabit SFP Slot Yönetilemez Switch CLR-SW-811P 8Port POE destekl ve 1Port Gigabit RJ45 / SFP Paylaşımlı

Detaylı

Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ. 2012 IBM Corporation

Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ. 2012 IBM Corporation Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ BT İşletim Maliyetleri Dünya Genelinde Sunucu, Güç, Soğutma ve Yönetim İçin Yapılan Harcamalar 100 %8 %29 %63 130 %11 %46 %43 175 %16 %51 %33 217 %12 %66 %22 tahmini 247 %11

Detaylı

Clonera Bütünleşik İş Sürekliliği Gereksinimler ve Kurulum Dökümanı

Clonera Bütünleşik İş Sürekliliği Gereksinimler ve Kurulum Dökümanı Clonera Bütünleşik İş Sürekliliği Gereksinimler ve Kurulum Dökümanı İçindekiler 1. Yazılım Gereksinimleri 1 2. Network Gereksinimleri 1 3. Müşteri Analizi 2 4. Kurulum Adımları 2 4.1 Clonera Virtual Replication

Detaylı

Microsoft 20687A Configuring Windows 8

Microsoft 20687A Configuring Windows 8 Microsoft 20687A Configuring Windows 8 Module 1: Windows 8 Kurulumu Windows 8 Tanıtımı Windows 8 kurulum için hazırlanması Windows 8 kurulumu Otomatik Windows 8 kurulumu Windows 8 in etkinleştirilmesi

Detaylı

18.8.2014 ANET YAZILIM LOG YÖNETİMİ. Karşılaştırma Tablosu ANET YAZILIM

18.8.2014 ANET YAZILIM LOG YÖNETİMİ. Karşılaştırma Tablosu ANET YAZILIM 18.8.2014 ANET YAZILIM LOG YÖNETİMİ Karşılaştırma Tablosu ANET YAZILIM ANET LOG COLLECTOR SAFELOG CSL SureLog/Fauna SureSec Agent Gereksinimi Yok Yok Yok Yok Yok Anlık Hash ve Zaman Damgası Evet Evet Evet

Detaylı

Büyük ve Dağınık Konuşlandırmalar için En Üst WLAN Yönetimi ve Güvenlik Çözümü

Büyük ve Dağınık Konuşlandırmalar için En Üst WLAN Yönetimi ve Güvenlik Çözümü Büyük ve Dağınık Konuşlandırmalar için En Üst WLAN Yönetimi ve Güvenlik Çözümü Merkezileştirilmiş WLAN yönetimi ve otomatik provizyon Tanecikli erişim kontrolüyle en fazla 240 AP yi yönetir Optimize Wi-Fi

Detaylı

SWITCH SN6506FSN-120-V2

SWITCH SN6506FSN-120-V2 4+2 Port PoE SN6506FSN-120-V2 > 120 Watt Yönetilemez Switch > > 6 x 10/100Mbps RJ45 bağlantı noktası > 4 x Max. 32 Watt PoE bağlantı noktası, > 2 x Uplink Port > CE / EMC, CE / LVD, FCC Sertifikasyonu

Detaylı

StruxureWare TM Data Center Expert. Veri Merkezi Altyapı Yönetimi (DCIM) Yazılımı. www.apc.com/struxureware

StruxureWare TM Data Center Expert. Veri Merkezi Altyapı Yönetimi (DCIM) Yazılımı. www.apc.com/struxureware Veri Merkezi Altyapı Yönetimi (DCIM) Yazılımı IT sistemleri yoluyla binadaki güç, soğutma, güvenlik ve enerji kullanımlarını izlemenizi ve kontrol etmenizi sağlayan uçtan uca veri merkezi altyapı yönetimi

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-SWG-420P 6Port Gigabit Ethernet POE Switch ( 4Port POE) CLR-SWG-420P POE Switch CCTV IP Güvenlik kameraları, IP Telefon Sistemlerinde

Detaylı

Yeni Nesil Ağ Güvenliği

Yeni Nesil Ağ Güvenliği Yeni Nesil Ağ Güvenliği Ders 6 Mehmet Demirci 1 Bugün Taşıma katmanı güvenliği (TLS, SSL) İnternet katmanı güvenliği (IPSec) Kablosuz bağlantı güvenliği Güvenlik duvarları 2 SSL/TLS SSL ilk olarak Netscape

Detaylı

CLR-SWG-244MP 24Port Gigabit + 4Port Gigabit SFP POE Switch

CLR-SWG-244MP 24Port Gigabit + 4Port Gigabit SFP POE Switch Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri www.telkolink.com CLR-SWG-244MP 22Port Gigabit POE + 4*SFP Ethernet Switch L2+ 440W CLR Networks POE Switch ; IP Tabanlı POE Destekli CCTV Güvenlik Kameraları, IP

Detaylı

WD NAS ve Güvenlik Kamerası Sistemleri Sabit Disk Ürün Aileleri

WD NAS ve Güvenlik Kamerası Sistemleri Sabit Disk Ürün Aileleri WD NAS ve Güvenlik Kamerası Sistemleri Sabit Disk Ürün Aileleri Arkın Balıkçıoğlu WD Türkiye Ülke Müdürü Nisan, 2014 GİRİŞ Western Digital DEPOLAMA ÇÖZÜMLERİNDE LİDER Pazar lideri ve trend belirleyicisi,

Detaylı

Ağ Altyapısını Bulut a Taşıma

Ağ Altyapısını Bulut a Taşıma Ağ Altyapısını Bulut a Taşıma Network Bulut Çözümleri Batu AKALIN Güvenlik ve Ağ Hizmetleri Yöneticisi Anadolu Bilişim Hizmetleri Anadolu Bilişim Hakkında Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin Linkedin: linkedin.com/company/abh

Detaylı

Antalya Tıp Bilişim Kongresi Kasım Can AKSOY IT Network (CTO / STL)

Antalya Tıp Bilişim Kongresi Kasım Can AKSOY IT Network (CTO / STL) Can AKSOY IT Network (CTO / STL) can.aksoy@sisoft.com.tr SisoftHealthCare Technology Mobilite Apple iphone Apple ipad IP-Phone Tablet PC Android Windows CE Sisoft Hastane Bilgi Sistemi Sağlık bilgi sistemleri

Detaylı

Dell PowerConnect 3500 serisi anahtarlar

Dell PowerConnect 3500 serisi anahtarlar Dell PowerConnect 3500 serisi anahtarlar Uygun maliyetli 10/100Base-T Küçük çalışma grupları ve uzak şube ofisleri için ideal olan eski, tümüyle yönetilen 10/100Base-T ağları için Dell PowerConnect 3500

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

8Port 100Mbps RJ45 POE + 2Port Gigabit SFP

8Port 100Mbps RJ45 POE + 2Port Gigabit SFP Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com P N Ethernet Mesafe Uzatıcılar & IP Kamera Çözümleri 8Port 100Mbps RJ45 POE + 2Port Gigabit SFP Yönetilemez POE Switch CLR-SW-812P 8Port

Detaylı

İŞ YERİNDE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ KAREL IP DECT SİSTEM

İŞ YERİNDE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ KAREL IP DECT SİSTEM İŞ YERİNDE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ KAREL IP DECT SİSTEM KAREL IP DECT SİSTEMİ, HER BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME İÇİN, GELİŞMİŞ IP ÖZELLİKLERİ, ESNEK, ÖLÇEKLENEBİLİR YAPISI İLE EKONOMİK BİR KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMÜDÜR.

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Montaj ve Taşıma-tümü tek bir kaynaktan Üretim esnasında montaj ve taşıma uygulamalarında kullanılabilirliği yüksek, düşük maliyetli tümleşik çözümler

Detaylı

Şartname CLR-IES-G402P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch

Şartname CLR-IES-G402P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch Şartname CLR-IES-G402P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch GENEL Cihaz üzerinde Fiber optik kabloları sonlandırmak için 2 adet SFP modül yuvası bulunmalı. SFP yuvalarının tamamı Multimode ve Singlemode

Detaylı

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0 Sistem Kataloğu İ N F O S E T S E S K A Y I T S İ S T E M İ V 2. 0 Sistem Kataloğu İnfoset Yazılım Marmara Cad.Yüksel Sok. 6/7 Pendik-İstanbul Telefon 216 379 81

Detaylı

VDI Client Cihazlar. Geleceğin Sanallaştırma Çözümlerini Bugüne Taşıyor

VDI Client Cihazlar. Geleceğin Sanallaştırma Çözümlerini Bugüne Taşıyor VDI Cihazlar Geleceğin Sanallaştırma Çözümlerini Bugüne Taşıyor Geniş VDI Ürün Ailesi ViewSonic, bulut bilişim altyapısı ile uyumlu tamamen monitör içine entegre edilmiş veya harici olarak kullanılabilen

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

Güvenli İnternet Teknolojileri. Kurumsal Şirket Tanıtımı

Güvenli İnternet Teknolojileri. Kurumsal Şirket Tanıtımı Güvenli İnternet Teknolojileri Kurumsal Şirket Tanıtımı - Hakkımızda - Vizyon & Misyon - Tarihçe INDEX - Faaliyetlerimiz - Marka - Hizmetlerimiz - Sistem Destek ve Uzmanlıklarımız - Kurumsal Danışmanlıklarımız

Detaylı

Yeni Nesil Felaket Kurtarma Merkezi ve Buluta Geçiş. Ahmet TOPRAKÇI Ezgi CAN Hakan MARANGOZ

Yeni Nesil Felaket Kurtarma Merkezi ve Buluta Geçiş. Ahmet TOPRAKÇI Ezgi CAN Hakan MARANGOZ Yeni Nesil Felaket Kurtarma Merkezi ve Buluta Geçiş Ahmet TOPRAKÇI Ezgi CAN Hakan MARANGOZ İlk Cloud Solution Provider (CSP) 5 Yıl Üst Üste En İyi Bulut Bilişim İş Ortağı Ödülü 16 Gold Yetkinlik 24/7 SLA

Detaylı

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1.

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1. NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ KASIM 2015 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Su ve Atık Su Arıtma Endüstrisinde Çözümler Ağır şartlar altında çalışma: Su ve atık su sistemlerinde son derece ıslak koşullar altında güvenilir hizmet

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü. İhtiyaç Listesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü. İhtiyaç Listesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/()Ç 17/02/2014 K onu: Teklife Davet Kurumlunuzun ihtiyacı olan (14) kalem Bilgisayar Malzemesi alımı;

Detaylı

FortiGate Proxy Yazılımlarını Bloklama. v5.00-ga5-build0252-2014/01

FortiGate Proxy Yazılımlarını Bloklama. v5.00-ga5-build0252-2014/01 FortiGate Proxy Yazılımlarını Bloklama v5.00-ga5-build0252-2014/01 0 FortiGate (Proxy Yazılımlarını Bloklama) Datasheet Application Control (Uygulama Kontrolu ) FortiGate cihazları, UTM kapsamındaki Application

Detaylı

FİBER OPTİK ÇÖZÜMLER

FİBER OPTİK ÇÖZÜMLER FİBER OPTİK ÇÖZÜMLER MARKA ÜRÜN RESMİ MODEL AÇIKLAMA Network Medya Dönüştürücüler LİSTE $ 1.6.2015 MC 101 SS 180 MC 102 SS * 10/100M, 2 adet RJ45, 1 adet SC Arayüzü 220 MC 104 SS * 10/100M, 4 adet RJ45,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Kurumsal unsurlar ve BT üzerindeki etkileri ÇEVİKLİK Hızlı hareket edin, çevik ve esnek olun İşletme sahiplerinin %66'sı kurumsal çevikliğin öncelik olduğunu

Detaylı

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da!

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da! Logsign Hotspot Misafir Ağlar İçin Yeni Nesil Bütünleşik Erişim ve Analitik Çözümü Misafir ağların her geçen gün artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni nesil mimari ile tasarlanmış olan Logsign

Detaylı

Kurumsal Sunum v1

Kurumsal Sunum v1 Kurumsal Sunum 3.0 2017v1 Hakkımızda Bulutistan Yönetim Ekibimiz Bulutistan Bilişim Grubumuz «Bulut Entegratörlüğü» Yolculuğumuz Ekosistemimiz ile Yetkinliklerimiz Referanslarımız ve Başarı Hikayelerimiz

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-SWG-1602P+ 16Port Gigabit RJ45 POE + 2Port SFP F/O Unmanaged F/O Switch CLR-SWG-1602P+ 16 Adet POE destekli 10/100/1000Base-TX Gigabit

Detaylı

Solving Solutions. Esnek Disk Depolama Sistemleri

Solving Solutions. Esnek Disk Depolama Sistemleri saynas NSV1 Serisi Esnek Disk Depolama Sistemleri Esnek Disk Depolama Sistemi Network Attached Storage (NAS) Esnek Disk Depolama Sistemleri şirketlerin ağ yapılandırmasında hızla yaygınlaşmakta, bunun

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk 21-50 kullanıcı arası en az çift işlemcili Intel Xeon Processor L5638 (12M Cache, 2.00 GB boş disk RAID

Detaylı

Silver Peak Çözümleri: İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma

Silver Peak Çözümleri: İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Silver Peak Çözümleri: İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma WAN hattınızın Performansı felaket kurtarma hedefinize engel olmasın. Silver Peak geniş alan ağı üzerinden veri çoğaltması(replikasyon), dış ortam

Detaylı

Kaspersky Open Space Security: Release 2. İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü

Kaspersky Open Space Security: Release 2. İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü Kaspersky Open Space Security: Release 2 İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü Güncellenmiş uygulamalar Updated applications Release 2 uygulamaları: Kaspersky Anti-virus for Windows Workstations

Detaylı

IBM Bilgi Teknolojileri ve Altyapı Hizmetleri & Dış Kaynak Çözümleri IBM Corporation

IBM Bilgi Teknolojileri ve Altyapı Hizmetleri & Dış Kaynak Çözümleri IBM Corporation IBM Bilgi Teknolojileri ve Altyapı & Dış Kaynak Çözümleri Hizmet Portfolyosu Yönetilen Hizmetler MobileFirst Mobility IBM Cloud CMS SoftLayer Bütünleşik Haberleşme Altyapı Profesyonel Hizmetler Hizmet

Detaylı

CLR-IES-G42P 4Port 10/100/1000Base-TX + 2Port SFP Unmanaged Industrial POE Switch

CLR-IES-G42P 4Port 10/100/1000Base-TX + 2Port SFP Unmanaged Industrial POE Switch Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-IES-G42P 4Port 10/100/1000Base-TX + 2Port SFP Unmanaged Industrial POE Switch CLR-IES-G42P, 4Port Gigabit Ethernet RJ45 POE ve 2Port

Detaylı