Müşteri Memnuniyeti: Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarız.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müşteri Memnuniyeti: Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarız."

Transkript

1 A. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterileri, çalışanları ve hissedarları için sürekli değer yaratmayı amaçlayan Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. rekabetin ve değişimin hızlandığı bir dönemde, finansal performans kadar kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesinin de önem kazandığının bilincindedir. Şirketimiz kurulduğu günden bugüne kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde; hissedarlarımız, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizde uyguladığımız temel yönetim prensiplerimiz mevcuttur. Bunlar; Güven: Güven ve istikrar en önem verdiğimiz değerlerin başında gelmektedir. Tüm ticari ilişkilerin temelinde güvenin yattığı bilinciyle müşterilere, hissedarlara, çalışanlara, tedarikçilere, açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verilir. Zamanında, eksiksiz, verilen sözler doğrultusunda etkin bir şekilde çalışırız. Dürüstlük: Çalışma ve faaliyetlerimizde, müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, hissedarlar, Grup şirketleri, bankalar ve diğer kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine, ahlaki ve mesleki kurallara bağlı kalırız. Hesap Verebilirlik: Şirketimiz Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetimi Şirketimizin kârlılığını, pay sahiplerinin menfaatlerini ön planda tutarak görevlerini ifa ederler. Bu doğrultuda Şirket in tüzel kişiliğine ve dolaysıyla pay sahiplerine hesap verme zorunluluğu taşırlar. Müşteri Memnuniyeti: Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarız. Şeffaflık: Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, pay sahiplerinin, denetleyici kurumların, kamunun Şirketimizin durumu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak düzenlemeleri yaparız. Ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, Şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgileri zamanında, doğru, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyururuz. Müşterilerimize, kendilerine sunulan ürünlere ilişkin olarak açık ve net bir şekilde bilgiler veririz. Sosyal Sorumluluk: Şirketimiz tüm yatırımlarında Şirket imajı ve kârlılığı ile birlikte toplumsal faydanın gözetilmesi ve çevreye saygı ilkeleri ışığında sosyal ve kültürel etkinliklere destek olmaya özen gösterir. Şirketimiz dikkatli, istikrarlı ve güvene dayalı bir yönetim tarzını benimsemiştir. Dünyadaki uygulamalara paralel olarak Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) oluşturduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri mevcut ve potansiyel ortaklarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, düzenleyici otoritenin, uluslararası ve ulusal kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve şeffaflık amacını taşımaktır. Bu doğrultuda Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayacağını ve bu ilkelerin gerektirdiği düzenlemeleri güncel uygulamalar çerçevesinde hayata geçireceğini beyan etmektedir.

2 BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ 2- Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir.hisse senetleriyle ilgili temettü ve sermaye artırım işlemleri SPK tebliğlerine uyularak Şirket merkezinde ya da Şirket in 2006 yılından beri anlaşmalı olduğu Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkez ve şubeleri ile yapılmaktadır.aracı kurumlar, yatırımcı kuruluşlar ve bireysel yatırımcılardan gelen bilgi talepleri kamuya açıklanmış bilgiler doğrultusunda cevaplanmaktadır.tüm bu faaliyetler mevcut Mali İşler organizasyonu görevleri arasında ifa edilmektedir. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi nin Görev ve Sorumlulukları: a)pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, b)şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, c)genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, ç)genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, d)oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak, e)mevzuat ve Şirket in bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemektir. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi: Adı-Soyadı : Cemal AŞULA Görevi : Mali İşler Müdürü Telefon : Faks : e-posta : Adı-Soyadı : Bengü TUTAK Görevi : Muhasebe Uzmanı Telefon : Faks : e-posta : 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Şirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde; gerekli bilgilendirmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu na yapılan Özel Durum Açıklamaları ile yapılmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi talepleri eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, telefon ve elektronik ortamda cevaplandırılmaktadır.ayrıca, Şirket in faaliyetleri ve finansal durumu hakkında web sayfamız mevcuttur ve gerekli güncellemeler devamlı yapılmaktadır. Ana Sözleşme de, özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak düzenlenmesine ait hüküm bulunmamaktadır. Dönem içinde veya önceki dönemlerde özel denetçi tayin talebi olmamıştır

3 4- Genel Kurul Bilgileri Genel Kurul ilanı Genel Kurul tarihinden en az 15 gün önce Türkiye baskısı bir gazete ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanır ve Kamuyu Aydınlatma Platformu nda bildirimler yapılır. Yayımlanan Genel Kurul ilanı; gündemi, Genel Kurul tarihi, saati, yeri ve katılma bilgilerini ve vekaleten oy kullanma formlarını içerir. Pay sahipleri Genel Kurul da soru sorma haklarını serbestçe kullanabilmektedir. Toplantı tutanağı ve hazirun cetvelleri isteyen ortağa verilir. Borsa, aracı kurum ve basın temsilcileri Genel Kurul a katılmaktadırlar. Toplantı sonrasında toplantı evrakları SPK ve İMKB ye ulaştırılmakta, Kamuyu Aydınlatma Platformu na ve Şirketimizin internet sitesine yüklenmektedir tarihli 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantı nisabı %66,55, tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantı nisabı %61,15 olarak gerçekleşmiştir. Genel Kurullar ile ilgili bilgilere Şirketimizin internet sitesinden (www.ak-al.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ndan (www.kap.gov.tr) erişilebilir. 5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları Şirket Ana Sözleşmesi nde imtiyazlı oy hakkı yoktur. Her pay bir oy hakkına sahiptir. Azınlık paylarının yönetimde temsiline ve birikimli oy kullanma yöntemine ait uygulamamız bulunmamaktadır. 6- Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum raporu çerçevesinde kâr dağıtım politikası; 1. Ortaklarımızın, hisse senetleri getirileri yanında düzenli kâr payı elde etmelerini teminen, 2006 ve izleyen yıllarda, Sermaye Piyasası Kurulu nun mevcut düzenlemeleriyle çelişmemek kaydı ile ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması, Şirketimizin öngörülecek yatırım harcamaları ve diğer fon ihtiyaçları dikkate alınarak her yıl dağıtılabilir kârın en az %30 u nakit ve bedelsiz olarak dağıtılacak, 2. Bu kâr dağıtım politikasının Şirket in finansal performansı, öngörülen yatırım projeleri, sektörel ve ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl yeniden gözden geçirilecek şekilde tespit edilmiştir. Şirketimizin kâr dağıtımı Türk Ticaret Kanunu na ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı na uygun olacak şekilde yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir. 7- Payların Devri Şirketimizin hisse senetleri hamiline olup, ana sözleşmede payların devrine ilişkin kısıtlayıcı bir hüküm yoktur. Tamamı İMKB ye kote olan hisse senetlerinin devri TTK ve SPK hükümlerine göre yapılabilir. BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8- Şirket Bilgilendirme Politikası Ak-Al bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkeleri, Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği, Özel Durumların Kamuya - 2 -

4 Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Özel Durum Açıklamalarına İlişkin Rehber ile Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği hükümlerine bağlı olarak uygun şekilde oluşturulmaktadır. Ak-Al, tabi olduğu yasal mevzuat çerçevesinde, faaliyetleri ile ilgili olarak açıklanması gereken hususları zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurmakta ve tüm ilgililerin şeffaf bir şekilde bilgilenmesini sağlamaktadır. Sermaye piyasası mevzuatı gereğince, Şirket in hisse fiyatını etkileyecek derecede öneme sahip bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu na bildirildikten ve Şirket in resmi internet sitesinde (www.ak-al.com) yayımlandıktan sonra talep halinde diğer aracı kurumlar ile paylaşılır. Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi talepleri, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yanıtlanmaktadır. Ak-Al hisse senedi analiziyle ilgilenen yatırımcı, aracı kurum ya da bankalardan gelen görüşme talepleri, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi bünyesinde gerçekleştirilir.aracı kurumlardan gelen sorulara verilecek bilgiler Mali İşler Müdürlüğü onayına sunulur.yatırımcılara verilen bilgiler, toplantı sonuçları, bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanan sunumlar internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer almakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Kuruluşumuzun finansal performansının düzenli bir şekilde takip edilebilmesi için web sitesi üzerindeki Yatırımcı İlişkileri bölümünde gerekli finansal bilgiler mevcuttur. Ak-Al hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde çıkan haberler, anlaşmalı olduğumuz medya takip şirketinin günlük bildirimleri ve Ak-Al tarafından ilgili şirketin veri tabanından sorgulama yapılarak günlük olarak takip edilmektedir. Ortaklıklar hakkında, yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Özel Durumların Kamuya Açıklanması Tebliği çerçevesinde açıklama yapılır. Kamuya açıklanmış olan bilgiler, finansal tablolar üzerinden yapılan analizler, yorumlar, analistlerin hazırlamış oldukları analiz raporları kendi sorumluluklarındadır ve değerlendirme kapsamının dışında tutulmaktadır. Aynı şekilde hisse analizi ile ilgili siteler ve forumlar takip edilememektedir. Basın-yayın organlarında çıkan fakat sermaye piyasası mevzuatı uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haberlere ilişkin açıklamalar, Sermaye Piyasası Kurulu veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından talep edilmesi durumunda Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmakta ve Ak-Al ın internet sitesinde bu açıklamalara yer verilmektedir. İdari sorumluluğu bulunan kişiler, Sermaye Piyasası Kurulu nun hazırlamış olduğu Tebliğ de ortaklığın, yönetsel veya denetsel organlarının üyeleri ve bu organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve bu ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmaktadır. Şirketimiz tarafından idari sorumluluğu bulunan kişiler; gerek yurt içinde ve - 3 -

5 gerekse yurt dışında eğitim almış, profesyonel, konusunda uzman, dürüst, çalışkan, sosyal, ekip çalışmasına uyumlu, görev ve sorumluluk bilincine sahip kişiler arasından seçilmektedir. Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar bilgilerin gizliliğinin sağlanması amacıyla bu bilgiye sahip olan Ak-Al yönetim ve denetim organlarının üyeleri, çalışanları sermaye piyasası mevzuatı kapsamında bu bilgiyi gizli olarak tutmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmektedir. Şirket çalışanı olmamakla birlikte sorumlulukları gereği saklı tutulması gereken içsel bilgiye sahip olan kuruluşlar gizlilik sözleşmeleri ile İçsel Bilgileri saklama yükümlüğüne tabi kılınmaktadır. 9- Özel Durum Açıklamaları Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde, başta ortaklarımız olmak üzere menfaat sahipleri ile diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini temin etmek amacıyla 2011 yılında 25 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan taleplere istinaden ve tarihli 2 adet özel durum açıklamamız bulunmamakta olup diğer özel durum açıklamalarımız zamanında yapılmıştır. 10- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Kuruluşun adresinden ulaşılabilinen bir internet sitesi mevcuttur. İnternet sitemiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm Madde 2.2 de yer alan bilgileri kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. 11- Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması Şirket in ana ortağı olan Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş. de Dinçkök Ailesi hâkim pay sahibidir. Ortaklık yapısı her yıl Faaliyet Raporu nda yayımlanmaktadır. 12- İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Şirketimiz, Seri: VIII, No: 54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği ne uygun olarak içsel bilgilere erişimi bulunan Şirket çalışanlarının ve Şirketimiz nam veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişilerin bir listesini hazırlamakta ve bu listeyi değişiklik olduğunda güncellemektedir. İçsel bilgilere erişimi olanların listesi ve listede yapılan güncellemeler talep üzerine Sermaye Piyasası Kurulu na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na gönderilmektedir. Tüm Şirket çalışanlarının içsel bilgilerin kullanımı ile ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmekte ve gizlilik sağlanmaktadır. BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ 13- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Ak-Al ile ilgili menfaat sahipleri (paydaşlar); Hissedarlar, Çalışanlar, Müşteriler, Tedarikçiler, Toplum ve Resmi Kurumlar olarak belirlenmiştir. Ak-Al, politika, strateji ve Şirket hedeflerini paydaşlarının mevcut ve gelecekteki beklentilerini dikkate alarak belirlemektedir. Tedarikçilerimizin temel yetkinlik alanlarının belirlenmesi, geliştirilmesi, karşılıklı gelişimin desteklenmesi ve yıllık performanslarının değerlendirilmesi amacıyla Tedarikçi Performans - 4 -

6 Sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem kapsamında değerlendirilen tedarikçilerle hem sistem hakkında bilgiler, hem de aldıkları notlar ve varsa iyileştirmeleri gereken alanlara ilişkin bilgiler düzenli olarak paylaşılmaktadır. Ayrıca Şirket politikası, şartname ve sözleşmeler de tedarikçilerimizle paylaşılan bilgiler kapsamına girmektedir. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi Şirket Bilgilendirme Politikası nda belirtilen hususlar çerçevesinde yasal bildirimler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Ak-Al, hedeflerine ulaşabilmesi için sahip olduğu insan kaynağının değerinin farkındadır ve şirket kültürünün en iyi şekilde anlaşılabilmesi için kurum içi iletişime önem verir.merkez ofis genelinde intranet sistemi kullanılarak Şirket hedef ve politikaları, stratejileri ve diğer uygulamalar hakkında çalışanların bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması sağlanmaktadır. Aylık periyodik üst düzey toplantıları ve yıl içinde daha kapsamlı olarak çalışanlarla yapılan toplantılarda bilgi alışverişi sağlanmaktadır. 14- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Pay sahipleri, Yönetim Kurulu nda bulunmaları dolayısıyla yönetime katılmaktadırlar. Çalışanlar ise Genel Müdür liderliğinde her ay periyodik olarak yapılan toplantılar yoluyla yönetime katılmaktadırlar. Bu toplantılarda alınan kararlar Genel Müdür tarafından Yönetim Kurulu na iletilmektedir. Genel Müdür ün organize ettiği geniş katılımlı yılda dört kez yapılan değerlendirme toplantıları kanalıyla çalışanların yönetime katılımı sağlanmaktadır. 15- İnsan Kaynakları Politikası Ak-Al, her başarının ardında takım çalışmasının ve profesyonelliğin olduğuna inanarak insan kaynakları politikasını Takımın parçası olacak, ortak hedefe ulaşmak için birlikte çalışacak, değişime açık, yaratıcı, kendini geliştiren ve Ak-Al lı olmaktan mutlu çalışanları Şirketimize kazandırmaktır olarak belirlemiştir.bu politikanın uygulanabilmesi için de işe alım, ücretlendirme, eğitim, işten ayrılma gibi süreçler, önceden belirlenen kurallar çerçevesinde, sistematik olarak uygulanmaktadır. Ak-Al Kurumsal Yetkinliklerine sahip kişilerin adil bir işe alım süreci ile Şirketimize kazandırılması için çalışılmakta; değişime açık, takım çalışmasına yatkın, tutarlı, enerjik, takipçi, dürüst ve çözüm üretebilen adaylar arasından yapılan seçim ile Ak-Al a değerli insan kaynağı kazandırılmaktadır. Ak-Al da, her pozisyonun tanımı ve değerlendirmesi yapılmıştır. Dönemsel revizyonlarla bu tanım ve değerlendirmelerin geçerliliği sağlanmaktadır. Ak-Al da çalışanların gelişimine yönelik olarak temel eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişim ve ihtiyaçlara yönelik olarak eğitim programları düzenlenmektedir. Ak-Al, yeni gelişimlere ve yapılanmalara önayak olmak, Ak-Al a donanımlı, vizyonu geniş kişiler kazandırmak, çalışanların motivasyonunun her an yüksek tutulabileceği bir çalışma ortamı yaratmak, düzenlediği eğitim faaliyetleri ile yetenekleri ve görev gerekleri doğrultusunda gelişmelerine katkıda bulunmak, performanslarını artırmak, Ak-Al değerlerinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak için çalışmaktadır. 16- Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler - 5 -

7 Ak-Al müşteri odaklı yönetim anlayışını benimsediğinden; satış hizmeti konusunda müşteri memnuniyetinin daha iyi hale getirilmesi yönünde çalışmaktadır. Tedarikçilerimizle ilgili olarak kullandığımız Tedarikçi Performans Sistemi ile zamanında, uygun kalite ve fiyatta girdi temini amaçlanmaktadır. Ticari sır kapsamında müşteriler ve tedarikçiler hakkındaki bilgilerin gizliğine önem gösterilir. 17- Sosyal Sorumluluk Ak-Al çevreye önem veren bir kuruluştur. Parçası olduğumuz Akkök Grubu, 2007 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi ni imzalamıştır. Bu sözleşmenin uzantısı olarak bugün tüm dünyada sayıları e yaklaşan Birleşmiş Milletler kurumsal vatandaşlık ağının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu kapsamda insan haklarına saygılı, çevreye duyarlı, yasalara ve etik değerlere bağlı duruşumuzdan ödün vermeksizin yolumuza devam edeceğiz. BÖLÜM IV-YÖNETİM KURULU 18- Yönetim Kurulu nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Altı kişiden oluşan Yönetim Kurulu, Başkan, Başkan Yardımcısı ve dört üyeden oluşmaktadır. Bunlardan iki tanesi denetimden sorumlu üyedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu nda, bağımsız üye bulunmamaktadır. Ancak, Yönetim Kurulu nu oluşturan üyelerin tamamı, Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörde tecrübe sahibi profesyonellerden ve hissedarlardan oluşmaktadır. 19- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Yönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim İlkeleri nin ilgili maddelerinde belirtilen niteliklerin tamamına haiz kişilerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulumuz: Raif Ali DİNÇKÖK (Yönetim Kurulu Başkanı) 1971 doğumludur, Boston Üniversitesi İşletme Bölümü nden mezun olmuştur. İngilizce bilmektedir. Nilüfer Dinçkök ÇİFTÇİ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) 1956 doğumludur, Georges School dan mezun olmuştur.ingilizce bilmektedir. Ayça DİNÇKÖK (Yönetim Kurulu Üyesi) 1973 doğumludur, Boston Üniversitesi İşletme Bölümü nden mezun olmuştur. İngilizce bilmektedir. İzer LODRİK (Yönetim Kurulu Üyesi) - 6 -

8 1971 doğumludur, Northeastern Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Cengiz TAŞ (Yönetim Kurulu Üyesi) 1966 doğumludur, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Fethi BAYTAN (Yönetim Kurulu Üyesi) 1965 doğumludur, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunudur. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 20- Şirket in Vizyonu, Misyonu ve Stratejik Hedefleri Vizyonumuz: Kalitesiyle güven veren yenilikçi ve yaratıcı olmaktır. Misyonumuz: Müşteri ve tüm paydaşların memnuniyetini sağlayarak karlı bir şekilde varlığını sürdürmektir.şirket in vizyon ve misyonu çalışanlarla paylaşılmıştır. Şirket in vizyon ve misyonuna uygun olarak; yöneticiler tarafından oluşturulan strateji ve yıllık Şirket hedefleri Yönetim Kurulu tarafından onaylanmakta, çalışanlarla paylaşılmakta ve hedefe ulaşma derecesi aylık Yönetim Kurulu toplantılarında değerlendirilmektedir. Kalite Politikamız: Kalitenin çok yönlü bir süreç olduğu bilinciyle, müşteri memnuniyetini tam sağlamak üzere; istenen kalitede, sağlıklı bir çevrede, güvenli bir ortamda, minimum maliyette hizmet sunmak temel politikamızdır. Bu politikanın tam uygulanabilmesi için; sürekli iyileştirilen bir Kalite Yönetim Sistemi nin, etkili ve sürekli bir eğitimin, teknoloji üstünlüğünün, verimliliğin, tüm çalışanların katılımı ile sağlanmasının şart olduğunu biliyor ve taahhüt ediyoruz. 21- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Finansal Riskler Şirketimizde Risk Yönetimi ve Takip Sistemi oluşturulmuş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kullanılmakta olan Kurumsal Kaynak Planlaması(ERP) programı üzerinden operasyonel yetkilendirmeler yapılmış, süreçlerde onay ve kontrol sistemleri kurulmuştur ve düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Şirketimizde, risk yönetimini etkin gerçekleştirmek amacıyla haftada bir gün Genel Müdür ile Mali İşler sorumlularının katılımıyla Finansman toplantısı yapılır. Kurula Genel Müdür başkanlık eder. Bu haftalık toplantıda Şirket in mali performansını değerlendirmenin yanı sıra Şirket in ticari ve finansal riskleri değerlendirilir. Özellikle alacak riski yönetiminde ne tür finansal enstrümanlar kullanılacağı,müşteri bazında risk seviyeleri değerlendirilir. Finansal borç ve alacakların vade yapıları birbirine uygun olarak düzenlenmekte, herhangi bir vade uyumsuzluğuna izin verilmemektedir. Şirket in net döviz pozisyonu takip edilerek kur riski taşımaması sağlanır

9 Diğer Riskler Deprem, sel baskını gibi doğal afetlere karşı Acil Eylem Merkezi ve Yönetim Sistemi oluşturulmuş olup, gerekli ekipmanı içeren acil eylem noktaları bulunmaktadır. Periyodik toplantılarla, Acil Eylem Durum Planında gerekli revizyonlar yapılır. Ayrıca yangın röle ekibi oluşturulmuş olup,gerekli kontroller yetkin firmalar tarafından yapılmaktadır. 22- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Şirket yöneticilerinin görevleri yazılı iş çerçeveleri ile belirlenmiş olup yapılan görev değişikliklerine göre devamlı güncellenmektedir. Şirket Yönetim Kurulu nun yetkileri ana sözleşmede belirlenmiştir. Yöneticilerin temsil yetkileri imza sirküleri ile belirlenmektedir. 23- Yönetim Kurulu nun Faaliyet Esasları Şirket Yönetim Kurulu Üyelerini bilgilendirme ve iletişimi sağlama görevini Yönetim Kurulu Başkanı nın sekreterliği yapmaktadır. Yönetim Kurulu, Şirket in ana sözleşmesinde belirlenen yetkiler çerçevesinde faaliyetlerini icra etmekte olup bugüne kadar tüm kararlar oybirliğiyle alınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı veya veto hakkı yoktur. 24- Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddelerine uygun olarak Genel Kurul da Yönetim Kurulu üyelerinin rekabet etme yasağı kaldırılmıştır.bugüne kadar hiçbir Yönetim Kurulu üyesinin Şirket le rekabetinden dolayı bir çıkar çatışması oluşmamıştır. 25- Etik Kurallar Tüm Ak-Al çalışanları 60 yıllık geçmişi olan büyük bir grubun parçası olarak; devralmış olduğu kurum kültürünün ana öğeleri olan Dürüstlük, Güven, Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ve Müşteri Memnuniyeti kavramlarını çok iyi bir şekilde benimsemiştir ve bunları uygulamaktadırlar. İnsan kaynaklarının yeniden yapılandırılması çalışmaları sırasında Ak-Al ortak yetkinlikleri belirlenmiş, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve çalışanlara duyurulmuştur. Buna göre Ak-Al çalışanlarının ortak yetkinlikleri şöyledir: Dürüstlük: İnsan ilişkilerimizde yalın, açık ve empatik davranırız. Değişime Açıklık: Yeni girişimlere ve yapılanmalara önayak olmaya çalışırız. Yargı: Kararlarımızı mantıklı, gerçekçi ve ahlaki açıdan tutarlı bilgiler doğrultusunda alırız. Çözüm Üretme: Çözümlerimizi veri ve gerçeklere dayandırarak belirleriz. Aktif Dinleme: Dikkatle dinler ve doğru anladığımızdan emin olmak için doğru soruları sorarız. Takım Çalışması: Takım içinde uyum, dayanışma ve işbirliğine dikkat ederiz. Tutarlılık: Ahlaki ve hukuksal konularda prensiplerimize bağlı kalırız. Enerji: İşimize daima dinamizm ve bağlılıkla yaklaşırız

10 Takip: Ortak belirlenen hedefler elde edilinceye kadar işimizi sahipleniriz. 26- Yönetim Kurulu nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Şirket Yönetim Kurulu nda denetimden sorumlu iki üyeden oluşan Denetim Komitesi mevcuttur. Denetim Komitesi her üç ayda bir mali tabloları onaylayıp Yönetim Kurulu nun görüşlerine sunar. 27- Yönetim Kurulu na Sağlanan Mali Haklar Şirket Yönetim Kurulu na sağlanan maddi haklar, Şirket Ana Sözleşmesi nde yazılıdır. Şirket Ana Sözleşmesi nin 7. maddesine göre her yıl Genel Kurul da tespit edilen aylık ücretler ile yine ana sözleşmenin 25/4 maddesindeki safi kârdan %2,5 nispetinde temettü, SPK mevzuatına göre dağıtılan kârdan ayrılır ve ödenir tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık huzur hakkı net 385,- TL.olarak belirlenmiştir. 28- Üst Yönetim Hasan AKSU (Genel Müdür- Vekaleten) Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe Bölümünden mezundur yılından beri Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. de çalışmaktadır. Grup şirketlerimizde toplam 33 yıllık iş tecrübesi bulunmaktadır. Cemal AŞULA ( Mali İşler Müdürü) Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezundur yılından itibaren Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. de çalışmaktadır. Grup şirketlerimizde toplam 35 yıllık iş tecrübesi bulunmaktadır. Dönem içindeki hareketler: tarihi itibariyle Aydın Fethi BAYTAN, Genel Müdürlük görevinden atama nedeniyle ayrılmış olup, Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir. Aynı tarih itibariyle, İç Denetim Müdürü Hasan AKSU vekaleten Genel Müdür olarak atanmıştır. Muhasebe ve İdari İşler Müdürü Cemal AŞULA, tarihi itibariyle Mali İşler Müdürü olarak atanmıştır. Mali ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Veysi KÜÇÜK tarihinde şirketimizden ayrılmıştır

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2009 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU 2011 83 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirket, 2011 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi... 3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bu kapsamda; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer

Detaylı

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur.

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. Akbank; Temettü politikasını açıklayan ilk bankadır (2003). Kurumsal

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı 1 Ocak - 31 Aralık 2013 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 30 Aralık 2011 tarih, 28158 sayılı

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim ilkeleri (Corporate Governance Principles), ülkelerinde kurumsal yönetim ile ilgili yasal, kurumsal ve düzenleyici çerçeveyi değerlendirmek ve geliştirmek

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2012 / 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2012 30.06.2012 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2011 / 31.12.2011 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2011 / 31.12.2011 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2011 / 31.12.2011 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 31.12.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 1-4 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Gayrimenkul Sektörü ve Akiş GYO 1 Misyon 2 Vizyon 2 Hedefler 3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3 Yönetim Kurulu

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Beyanı: Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.Ş. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uymak

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Detaylı

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirket tarafından, II-17.1, sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri nde uyulması

Detaylı

ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bankamız hisselerinin halka açık olmamasına rağmen yasal mevzuatta yer alan hükümlere azami ölçüde

Detaylı

Yaşamın Her Yerinde...

Yaşamın Her Yerinde... Yaşamın Her Yerinde... ÇİMSA FAALİYET RAPORU 2010 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

MİGROS TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 52 2010 FAALİYET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU 53 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Migros Ticaret A.Ş., SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ni benimsemektedir. Migros bu ilkelerin

Detaylı

Asya Katılım Bankası A.Ş.

Asya Katılım Bankası A.Ş. 69 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Asya Katılım Bankası, Kurumsal Yönetime ilişkin yapı, süreç ve ilkeleri; Bankacılık Kanunu başta olmak üzere, tabi olduğu diğer ilgili mevzuatın gerekleri çerçevesinde

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

IÇINDEKILER 8 10-11. Yönetimden. 23. Yılında Vakıf Leasing

IÇINDEKILER 8 10-11. Yönetimden. 23. Yılında Vakıf Leasing IÇINDEKILER Yönetimden Genel Müdür ün Mesajı Yöneticilerimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kadrosu 8 10 11 12 23. Yılında Vakıf Leasing Tarihçe, Vizyonumuz, Misyonumuz, Degerlerimiz,

Detaylı

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2013 30 Eylül 2013

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 Dönemi İÇİNDEKİLER: ŞİRKET TANITIMI 3 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 3 YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ 4 ÜST YÖNETİM 4 VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ VE YATIRIM

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003 de kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 1.2. Pay Sahiplerinin

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

BORSA İSTANBUL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı BORSA İSTANBUL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa İstanbul, Şirket), Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK, Kurul) ilan ettiği

Detaylı

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 3- ) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU : BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimizce 2008

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI Vestel Beyaz Eşya A.Ş. de 2005 yılında başlatılan Kurumsal Yönetim çalışmaları paralelinde şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları

Detaylı