Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar"

Transkript

1 MALÝ YÖNETÝM-MUHASEBE Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabý ve Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar Ömer DAÐ Devlet Muhasebe Uzman Yardýmcýsý (Serbest Muhasebeci Mali Müþavir) GÝRÝÞ Tahakkuk esaslý muhasebenin genel yönetim kapsamýnda yer alan idarelerde kullanýlmaya baþlanmasý ile birlikte, iþlemlere konu kayýtlar da ayrýntýlý bazda incelenmeye baþlanmýþtýr. Bu çerçevede kamu idarelerine aktarýlan paylar da ayrý bir hesap olan 363- Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabýnda izlenmeye baþlanmýþtýr. Yazýda, genel olarak Kamu Ýdare Paylarý, özelde ise hazineye ait taþýnmaz satýþlarýnda mahalli idarelere pay ayrýlmasý, ayrýlan paylarýn muhasebeleþtirilmesi ve pay ayrýlma ve muhasebeleþtirilmesinde yapýlan yanlýþlýklar ele alýnacaktýr. HESABIN NÝTELÝÐÝ Kamu idareleri paylarý hesabý Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliðinin inci maddesinde belirtildiði üzere; nakden veya mahsuben tahsil edilen bütçe gelirlerinden özel kanunlarý gereðince, mahalli idareler ve fonlar ile diðer kurumlara aktarýlmak üzere hesaplanan paylar ve bütçe gelirleri ile birlikte tahsil edilen diðer kamu idarelerine ait paylarýn izlenmesi için kullanýlýr. Genel bütçe geliri olarak tahsil edilip aylýk olarak veya özel kanunlarýnda belirtilen dönemler itibarýyla belediyeler, il özel idareleri, fonlar, dernekler, odalar ve benzeri kuruluþlara aktarýlmasý gereken tutarlar Bakanlýkça (Muhasebat Genel Müdürlüðü Pay-Fon Þubesi tarafýndan) hesaplanarak Maliye Bakanlýðý Merkez Muhasebe Birimine bildirilir. Tahsil edilen gelirlerden pay aktarýlan fonlar veya kurumlar ile paylarýn baþlýcalarý ise; Genel Bütçe Kapsamýndaki Kamu Ýdareleri Paylarý, Özel Bütçe Kapsamýndaki Kamu Ýdareleri Paylarý, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Paylarý, Sosyal Güvenlik Kurumlarý Paylarý, Mahalli Ýdareler Paylarý (Büyükþehir Belediyeleri Paylarý, Belediye Paylarý, il Özel Ýdare Paylarý ve 4706 Sayýlý Kanun Gereði Belediye Ve Büyükþehir Belediyelerine Aktarýlan Paylar), Savunma Sanayi Destekleme Fonu Payý, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Fonu Payý, Ýþ Yurtlarý Kurumu Payý, Eðitime Katký Payý, Denizcilik Müsteþarlýðý, Mera Fonu, Gelir Ýdaresini Geliþtirme Fonu, Trafik Hizmetlerini Geliþtirme Fonu, Adalet Teþkilatýný Geliþtirme Fonu, Tütün Mamulleri Fonu ve Maden Fonu, Türkiye Barolar Birliði, Ticaret Sicil Harçlarýndan Oda Paylarý, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Harçlarýndan Oda Paylarý, Þeker Kurumuna Verilen Paylar, Çevre ve Orman Bakanlýðý Döner Sermaye Ýþletmesine Aktarýlacak Tutarlar ve Diðer Kamu Ýdare Paylarý þeklindedir. MAHALLÝ ÝDARELERE PAY AKTARIL- MASINDA DÝKKAT EDÝLMESÝ GERE- KEN HUSUSLAR Maliye Bakanlýðý Merkez Muhasebe Birimi, Hazine Müsteþarlýðýndan gerekli nakit saðlandýktan sonra Büyükþehir (16 adet) belediyelerinin paylarýndan doðrudan aktarýlmasý gereken kýsmý ilgili büyükþehir belediyelerinin hesaplarýna ayrý ayrý, Büyükþehir belediyeleri dýþýnda kalan mahalli idarelerin (il-ilçe-belde belediyeleri, il özel idareleri ) paylarýný da bunlara gönderilmek üzere topluca Ýller Bankasýna aktarýr. Fonlar, dernekler, odalar ve benzeri kuruluþlara aktarýlmasý gereken tutarlar, merkez muhasebe birimince bu kuruluþlarca bildirilen banka hesaplarýna aktarýlýr /12/2006 tarih ve sayýlý (3.Mükerrer) Resmi Gazetede yayýmlanmýþtýr. güncel mevzuat

2 > MAKALELER Genel bütçe kapsamý dýþýndaki kamu idarelerince tahsil edilen bütçe gelirinden aylýk olarak veya özel kanunlarýnda belirtilen dönemler itibarýyla mahalli idareler ile diðer kamu idarelerine aktarýlmasý gereken tutarlar bu hesaba kaydedilerek, ilgili idare, kurum veya kuruluþlarca bildirilen banka hesaplarýna aktarýlýr. Muhasebe birimlerince genel bütçe geliri olarak tahsil edilen tutarlardan mahalli idareler ve fonlar ile kanunlarla belirtilen diðer kurumlara mahallinde aktarýlmasý gerekenler, ilgili kurumlarýn banka hesaplarýna aktarýlýr. Mahalli idarelere pay aktarýmý 20/07/1966 tarihli ve 775 sayýlý Gecekondu Kanunu 2 ile 29/06/2001 tarihli ve 4706 sayýlý Hazineye Ait Taþýnmaz Mallarýn Deðerlendirilmesi Ve Katma Deðer Vergisi Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun 3 hükümlerine göre yapýlmaktadýr sayýlý kanunun 4 üncü maddesine göre Hazineye ait taþýnmaz mallar; a) Karþýlýklý olmak, Dýþiþleri Bakanlýðýnýn olumlu görüþü alýnmak ve diplomatik amaçlarla kullanýlmak kaydýyla yabancý devletlere, f) Kuruluþ amaçlarýnda kullanýlmak ve ticari faaliyete konu edilmemek üzere; kanunla kurulmuþ kurum ve kuruluþlar ile kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýna, g) Tapu kayýtlarýnda tapu fazlalýklarýnýn Hazineye ait olduðuna iliþkin þerh bulunan taþýnmazlardaki fazlalýklar, tapu malikine veya mirasçýlarýna, h) Serbest bölge olarak kullanýlmak üzere, bu amaçla tahsis edilmiþ taþýnmazlar da dahil, gerçek veya özel hukuk tüzel kiþilerine, i) Toplu konut amaçlý olarak kullanýlmak üzere, düzenlenecek protokolle belediyelere, Rayiç bedel üzerinden doðrudan satýlabilir. Hazineye ait taþýnmazlarýn satýþ bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satýþ bedelinin en az dörtte biri peþin, kalaný en fazla iki yýlda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Kamu idareleri paylarý hesabý Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliðinin 278 inci maddesinde belirtildiði üzere; nakden veya mahsuben tahsil edilen bütçe gelirlerinden özel kanunlarý gereðince, mahalli idareler ve fonlar ile diðer kurumlara aktarýlmak üzere hesaplanan paylar ve bütçe gelirleri ile birlikte tahsil edilen diðer kamu idarelerine ait paylarýn izlenmesi için kullanýlýr. MALÝ YÖNETÝM-MUHASEBE b) Üzerinde çeþitli amaçlarla kiþiler lehine sýnýrlý ayni hak tesis edilmiþ ise, zemini ile üzerindeki bina ve tesislerin Hazineye geçmesi gereken kýsmý, talep edilmesi halinde hak lehdarlarýna, c) Hisse oraný yüzde kýrký, hisse miktarý uygulama imar planý sýnýrlarý içinde dörtyüz, dýþýnda ise dörtbin metrekareyi aþmamak kaydýyla talepte bulunan hissedarlarýna, d) Belediye ve mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda, köy ve mezralarýn yerleþme alaný içinde bulunan ve yüzölçümü beþ bin metre kareye kadar olan Hazineye ait taþýnmaz mallar kullanýcýlarýna, e) 3294 sayýlý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþmayý Teþvik Kanununa göre kurulan vakýflara, 2. 30/07/1966 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanmýþtýr /07/2001 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanmýþtýr. güncel mevzuat 43

3 MALÝ YÖNETÝM-MUHASEBE Mahalli idarelere pay aktarýmý 20/07/1966 tarihli ve 775 sayýlý Gecekondu Kanunu ile 29/06/2001 tarihli ve 4706 sayýlý Hazineye Ait Taþýnmaz Mallarýn Deðerlendirilmesi Ve Katma Deðer Vergisi Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun hükümlerine göre yapýlmaktadýr. Taksitli satýþlarda taksit tutarýný ve kanuni faizlerini karþýlayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satýþý yapýlan taþýnmazýn üzerinde 4721 sayýlý Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarýnca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, taþýnmaz alýcýsý adýna devredilir. Alýcýsý adýna mülkiyet devri yapýlmayan taþýnmazlara iliþkin taksitli satýþlarda, alýcý tarafýndan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, tahsil edilen tutarlardan ihale sýrasýnda alýnan geçici teminata isabet eden tutar Hazineye irat kaydedilerek kalaný alýcýya aynen iade edilir. Belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içindeki Hazineye ait taþýnmazlarýn satýþ bedellerinin tahsil edilen kýsmýndan öncelikle yerinde muhafaza edilemeyen yapýlarýn tasfiyesinde kullanýlmak þartýyla %10'u, ilgili belediyelerin Gecekondu Kanunu hükümlerine göre oluþturulan fon hesabýna aktarýlýr. Kalan kýsmýndan ise ilgili belediyeye %30, varsa büyükþehir belediyesine %10 oranýnda pay verilir. Belediye mücavir alan sýnýrlarý dýþýndaki köylerde bulunan Hazine taþýnmazlarýnýn satýþ bedellerinin tahsil edilen kýsmýndan, %25 oranýnda; dörtte biri ilgili köy tüzel kiþiliðine ödenmek ve kalaný diðer köylere götürülecek hizmetlerde kullanýlmak üzere, il özel idarelerine pay verilir. Bu paylar tahsilini takip eden ayýn yirmisine kadar ilgili idarelerin hesaplarýna aktarýlýr. Belediyelere veya köy tüzel kiþiliklerine yapýlan satýþ ve devirlerden elde edilen gelirler ile özel ödenek kaydedilen satýþ gelirlerinden pay verilmez. Muhasebe birimlerince bütçe gelirleri ile iliþkilendirilmeksizin tahsil edilip özel kanunlarý gereði mahalli idareler ve fonlar ile diðer kurumlara mahallinde aktarýlmasý gereken tutarlar, 630- Giderler Hesabýnýn borcu karþýlýðýnda 363-Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabýna alacak kaydedilerek muhasebeleþtirilir. Yukarýda, konunun mevzuat ile ilgili bölümü ana hatlarýyla belirtildi. Aþaðýda ise konu, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliði hükümlerine göre kapsamlý üç örnekle açýklanacaktýr: Örnek-1: Maliye Bakanlýðý (Muhasebat Genel Müdürlüðü) Temmuz ayý bütçe gelirlerinden Mersin Büyükþehir Belediyesi payý olarak YTL, diðer belediyelere aktarýlmak üzere Ýller Bankasýna YTL, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Fonu Payý olarak YTL, Türkiye Barolar Birliði Payý Olarak YTL hesaplayýp sözkonusu tutarlarý ilgili kamu idarelerine aktarýlmak üzere Ödeme Emri Belgesini Merkez Muhasebe Birimine göndermiþtir. Mersin Büyükþehir Belediyesinin Liman Vergi Dairesine olan YTL vergi borcu gönderilecek olan paydan mahsup edilmiþtir. 44 güncel mevzuat

4 > MAKALELER 630-Giderler Hesabý Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabý (Mersin B.Þ.Bld.) Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabý (Diðer Belediyeler) Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabý (S.Y.D.F.) Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabý (T.B.B.) Muhasebe Birimleri Arasý Ýþlemler Hesabý Bütçe Giderleri Hesabý Gider Yansýtma Hesabý Örnek-2: Kayýtlý Deðeri YTL olan arazi Adana Milli Emlak Müdürlüðünce YTL bedelle peþin satýlmýþtýr. Satýþ tutarýndan %10 mahalli idare payý ayrýlmýþtýr. Belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içindeki Hazineye ait taþýnmazlarýn satýþ bedellerinin tahsil edilen kýsmýndan öncelikle yerinde muhafaza edilemeyen yapýlarýn tasfiyesinde kullanýlmak þartýyla %10'u, ilgili belediyelerin Gecekondu Kanunu hükümlerine göre oluþturulan fon hesabýna aktarýlýr. Kalan kýsmýndan ise ilgili belediyeye %30, varsa büyükþehir belediyesine %10 oranýnda pay verilir. MALÝ YÖNETÝM-MUHASEBE 100-Kasa Hesabý Arazi ve Arsalar Hesabý Gelirler Hesabý Gelir Yansýtma Hesabý Bütçe Gelirleri Hesabý Satýþ tutarýndan kamu idarelerine pay ayrýlmasý iþlemlerinin muhasebeleþtirilmesinde sýkça yapýlan hatalardan birisi ve en önemlisi satýþ tutarýnýn tamamýnýn bütçeye gelir kaydedilmesidir. Oysa hazineye ait taþýnmazlarýn satýþýnda mahalli idarelere pay ayrýlmasý gereken durumlarda satýþ tutarýnýn tamamýnýn ( YL) bütçeye gelir kaydedilmemesi gerekmektedir. Doðru olan, satýþ tutarýndan ilgili mahalli idare payý ayrýldýktan sonra kalan tutarýn bütçeye gelir kaydedilmesidir. Bu iþlemde muhasebe birimi YTL yi tahsil ederken tahsil ettiði tutarýn YTL sini ilgili mahalli idare adýna tahsil etmekte kalanýný ise bütçeye gelir kaydetmektedir. Buradaki iþlem ile gelirlerden pay ayrýlmasý iþleminin birbirine karýþtýrýlmamasý gerekir. Birinde tahsil edilen tutardan ilgili idareye pay ayrýlmakta (vergi gelirlerinden mahalli idarelere pay ayrýlmasý gibi) dolayýsýyla tahsil edilen tutarýn tamamý bütçeye gelir kaydedilmekte, diðerinde ise kendi gelirini tahsil ederken diðer kurum adýna tahsildarlýk diyebileceðimiz bir görevi ifa etmektedir. Dolayýsýyla baþka kurumun gelirini kendi kurumumuzun geliri olarak muhasebeleþtiremeyiz. Sadece diðer kurum adýna yapýlan tahsilat faaliyet hesaplarý grubundaki 630-Giderler hesabýnýn, borcuna karþýlýk ilgili kamu idaresine gönderilmek üzere emanet karakterli bir hesap olan 363-Kamu Ýdareleri Hesabýna kaydedilmesi doðru olacaktýr. Yukarýdaki örneðe benzer iþlemlerde yapýlan ikinci hata ise kamu idaresi payý olarak ayrýlan tutarýn bütçeye gider kaydedilmesidir. Nasýl satýþ tutarýnýn tamamý bütçeye gelir kaydedilemiyorsa, ilgili mahalli idare payýnýn da bütçeye gider kaydedilmemesi gerekmektedir. Yani yukarýdaki yevmiyenin devamýna aþaðýdaki muhasebe kaydýnýn eklenmesi yanlýþ olacaktýr. 830-Bütçe Giderleri Hesabý Gider Yansýtma Hesabý Çünkü bu iþlemde tahsil edilen YTL'nin yalnýzca YTL'si hazinenin olup geliri kalan YTL ise ilgili mahalli idare adýna yapýlan tahsilattýr. Þayet YTL'nin tamamý bütçeye gelir kaydedilseydi bu takdirde ayrýlan YTL bütçeye gider kaydedilebilirdi. Örnek-3: Kayýtlý Deðeri YTL olan arazi, Adana Milli Emlak Müdürlüðünce YTL bedelle, yarýsý içinde bulunulan faaliyet döneminde diðer yarýsý ise izleyen faaliyet döneminde tahsil edilmek üzere 2 taksitle satýlmýþtýr (Ayrýlacak mahalli idare payý:%10). Aþaðýdaki kayýt, satýþa ait sözleþmenin yapýlmasýndan sonraki kayýttýr. Bu aþamada tahsilat sözkonusu deðildir. Dikkat edilirse bu aþamada 363-Kamu Ýdareleri Payý Hesabýna herhangi bir kayýt yapýlmamaktadýr. Sadece ayrýlacak olan kamu idaresi payý giderleþtirilip geriye kalan tutar 127 ve 227 hesaplara yazýlmaktadýr. güncel mevzuat 45

5 MALÝ YÖNETÝM-MUHASEBE Satýþýnda mahalli idarelere pay ayrýlacak arsa ve arazi satýþlarýnýn peþin satýlmasýnda satýþ tutarýnýn tamamý deðil, ilgili mahalli idare payý ayrýldýktan geriye kalan bölümünün bütçeye gelir kaydedilmesi, Taksitli satýþlarda sözleþe imzalandýðýnda 363-Kamu Ýdareleri Payý Hesabýna kayýt yapýlmamasý tahsilatta bu kaydýn yapýlmasý, Gerek peþin satýþlarda gerekse de taksitli satýþlarda ayrýlan mahalli idareler payýnýn bütçeye gider kaydedilmemesi hususlarýna dikkat edilmesi gerekmektedir. 100-Kasa Hesabý Diðer Faaliyet Alacaklarý Hesabý Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabý Gelir Yansýtma Hesabý Bütçe Gelirleri Hesabý Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabý Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H Bu örneðe benzer iþlemlerde sýkça yapýlan hatalardan biri taksitli satýþlarda henüz tahsilat yapýlmadan satýþ tutarý üzerinden kamu idaresi payýnýn hesaplanýp ilgili mahalli idareye gönderilmesidir. Bu yanlýþý aþaðýdaki gibi muhasebeleþtirmek mümkündür: 127-Diðer Faaliyet Alacaklarý Hesabý Diðer Faaliyet Alacaklarý Hesabý Gelir Yansýtma Hesabý Bütçe Gelirleri Hesabý Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H Diðer Faaliyet Alacaklarý Hesabý Diðer Faaliyet Alacaklarý Hesabý Taksitli satýþlarda yapýlan hatalardan birisi, taksit bedellerinin Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliðinde (mülga) olduðu gibi 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabýna kaydedilmesidir. Bu hüküm Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliði ile deðiþtirilmiþtir. Bu deðiþikliðe göre kamu idarelerine ait maddi duran varlýklarýn taksitli satýlmasýndan kaynaklanan alacaklarýn 127 (227)-Diðer Faaliyet Alacaklarý Hesabýnda izlenmesi gerekmektedir. Aþaðýdaki yevmiye kaydýnda da görüleceði gibi ilk taksidin tahsilinde sadece Diðer Faaliyet Alacaklarý Hesabýndaki tutar bütçeye gelir kaydedilecek, sözleþme aþamasýnda giderleþtirilen tutar ise ilgili mahalli idareye gönderilmek üzere 363-Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabýnýn alacaðýna yazýlmak suretiyle muhasebeleþtirilecektir. Bu ve benzeri örneklerde yapýlan hatalardan bir diðeri ise tahsilat sýrasýnda da mahalli idare payý tutarýnýn 630-Giderler Hesabýna kaydedilmesidir. 630-Giderler Hesabýna sadece tahakkuk aþamasýnda kayýt yapýlmaktadýr. Hazineye ait taþýnmazlarýn satýþýndan mahalli idarelere pay ayrýlmasý durumunda satýþ peþin olarak yapýlacak ise bu durumda 630-Giderler Hesabý ve 363-Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabý beraber çalýþacaktýr. Bu örneðe benzer iþlemlerde yapýlan bir diðer hata ise aþaðýdaki muhasebe kaydýnda da görüleceði üzere satýþ tutarýnýn tamamýnýn Diðer Faaliyet Alacaklarý Hesabýna kaydedilip, kamu idaresi payýnýn ayný þekilde tahsilat yapýlmadan ilgili mahalli idareye pay ayrýlýp ayrýlan bu payýn gönderilmesidir. Aþaðýdaki muhasebe kaydýnda iki tane hata vardýr: Birincisi 127-Diðer Faaliyet Alacaklarý ile 227-Diðer Faaliyet Alacaklarý hesaplarýna alýnacak tutarýn YTL deðil, mahalli idare payý ayrýldýktan sonra kalan tutar olan YYL olmasý gerektiðidir YTL olmasý durumunda bütçe gelirleri rakamlarý þiþirilmiþ olacaktýr. Yapýlan ikinci hata ise yukarýdaki örnektede yapýldýðý gibi henüz satýþ tutarý tahsil edilmeden hesaplanan payýn gönderilmesidir. Bu yanlýþ uygulama sýklýkla yapýlmaktadýr. Tahsilat yapýlmadan ilgili mahalli idareye payýn hesap- 46 güncel mevzuat

6 > MAKALELER lanýp gönderilmesi, alýcýnýn üzerine düþen yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda sýkýntýlara yol açmaktadýr. Bu sýkýntýlardan birisi gönderilen payýn, satýþýn iptali nedeniyle ilgili mahallli idareden geri istenmesi üzerine tahsilatýnda gecikmelerin yaþanmasýdýr. 127-Diðer Faaliyet Alacaklarý Hesabý Diðer Faaliyet Alacaklarý Hesabý Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H Uygulamada en sýk rastlanýlan sorunlardan birisi de ilk taksidin ödenmesinden sonra ikinci taksidin ödenmemesi, yani alýcýnýn yükümlülüðünü yerine getirmemesi halinde 4706 sayýlý kanunun 5 inci maddesinde belirtildiði üzere tahsil edilen tutarlardan ihale sýrasýnda alýnan geçici teminata isabet eden tutar Hazineye irat kaydedilerek kalaný alýcýya aynen iade edilir. Böyle bir durumuda muhasebe kaydý aþaðýdaki gibi olacaktýr: 140-Kiþilerden Alacaklar Hesabý (Ýlgili Mahalli Ýdare) Diðer Faaliyet Alacaklarý Hesabý Emanetler Hesabý Gelirler Hesabý Gelirler Hesabý Bütçe Gelirlerinden Ret ve Ýadeler Gelir Yansýtma Hesabý Gelir Yansýtma Hesabý Bütçe Gelirleri Hesabý Yukarýdaki muhasebe kaydý önemli bir kayýt olduðu için bazý rakamlar açýklanacak olursa: Arsa ve Araziler Hesabýnýn satýþtan önceki deðeri ile borçlandýrýlarak hesaplara alýnmasý kaydýný; Kiþilerden Alacaklar Hesabýna alýnacak olan tutar; ilk taksit tahsil edilirken mahalli idarelere gönderilen payýn geri alýnmasý için sözkonusu mahalli idare adýna yapýlan tahakkuk kaydýný; Diðer Faaliyet Alacaklarý Hesabýn borcunda YTL lik kalan mevcuttu. Alýcý yükümlülüklerini yerine getirmediðinden dolayý satýþ iptal edilmekte dolayýsýyla bu hesabýn kapatýlmasý kaydýný; Emanetler Hesabýna alýcýnýn ödediði YTL den satýþ tutarýnýn %3'ü tutarýnda geçici teminat tutarý kadar hazineye irat kaydedildikten sonra geriye kalan kýsmýnýn alýcýya ödenecek tutarýn kaydýný; Gelirler Hesabýna sözleþme imzalandýðýnda kamu idareleri payý için 630-Giderler hesabýna alýnan tutarýn iptal kaydýný; Gelirler Hesabýna Hazineye irat kaydedilecek tutarýn kaydýný; Bütçe Gelirlerinden Ret ve Ýadeler Hesabýna ilk taksit sýrasýnda 800-Bütçe Gelirlerinden Ret ve Ýdaler Hesabýna alýnan tutarýn iptal kaydýný; Bütçe Gelirleri Hesabýna alýcýya ödenecek YTL den hazineye irat kaydedilecek YTL nin mahsuben tahsilat kaydýný, ifade etmektedir; SONUÇ 363-Kamu Ýdareleri Paylarýna alýnan tutarlardan hazineye ait taþýnmazlarýn satýþýndan mahalli idarelere ayrýlan paylar dýþýnda kalanlarýn tamamý bütçeye gider kaydedilmektedir. 362-Fonlar veya Diðer Kamu Ýdareleri Adýna Yapýlan Tahsilat Hesabýna alýnan tutarlar için bütçeye gelir kaydedilmemekte, söz konusu tutar doðrudan ilgili idarelere gönderilmektedir. Bu bakýmdan hazineye ait taþýnmazlarýn satýþýndan mahalli idarelere pay ayrýlmasý ile ilgili 362 hesabýn kullanýlmasýnýn, 362-Fonlar veya Diðer Kamu Ýdareleri Adýna Yapýlan Tahsilat Hesabý ve 363-Kamu Ýdareleri Paylarý hesaplarýnýn çalýþmasýnda bütçeye gelir kaydedilip kaydedilmemesinde bir düzen saðlanmasý açýsýndan uygun olacaðý düþünülmektedir. - Satýþýnda mahalli idarelere pay ayrýlacak arsa ve arazi satýþlarýnýn peþin satýlmasýnda satýþ tutarýnýn tamamý deðil, ilgili mahalli idare payý ayrýldýktan geriye kalan bölümünün bütçeye gelir kaydedilmesi; - Taksitli satýþlarda sözleþe imzalandýðýnda 363-Kamu Ýdareleri Payý Hesabýna kayýt yapýlmamasý tahsilatta bu kaydýn yapýlmasý; - Gerek peþin satýþlarda gerekse de taksitli satýþlarda ayrýlan mahalli idareler payýnýn bütçeye gider kaydedilmemesi hususlarýna dikkat edilmesi gerekmektedir MALÝ YÖNETÝM-MUHASEBE 4. 10/12/2003 tarih ve 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 37 inci maddesininin 3 üncü fýkrasýnda yer alan "Genel yönetim kapsamýndaki kamu idarelerinin topladýðý vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerden diðer idare, kurum ve kuruluþlara verilecek paylar, geliri toplayan kamu idaresi bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerden karþýlanýr." Hükmü gereðince paylarýn bütçe giderleri hesabýna kaydedilmesi gerekmektedir sayýlý kanundan önce sözkonusu paylar Bütçe Gelirlerinden Ret ve Ýadeler Hesabýnda Ýzlenmekte idi. güncel mevzuat 47

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri 5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri Nuri SEZGÝN * Finansman yapýsý yürürlükteki kanunlarla devam etmek durumunda kalmýþtýr. Bunun sonucu mahalli idarelerin yetki ve görevleri bunlara paralel giderlerinde

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu ana hesap grubu, bir yıl içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4706 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 29 Haziran 2001 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 18 Temmuz

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1)

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Değişiklikten

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4706 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/7/2001

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

2/B Alanları Satışının Muhasebeleştirilmesi

2/B Alanları Satışının Muhasebeleştirilmesi 2/B Alanları Satışının Muhasebeleştirilmesi Ömer DAĞ Maliye Uzmanı 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Ömerli (Mardin) Malmüdürlüğünde Veznedar olarak memuriyete

Detaylı

Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Döviz Hesabı İle İlgili Özellikli Durumlar

Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Döviz Hesabı İle İlgili Özellikli Durumlar Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Döviz Hesabı İle İlgili Özellikli Durumlar Ömer DAĞ Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı odag@muhasebat.gov.tr 1.GİRİŞ Genel yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinde

Detaylı

DEVLET MUHASEBESİNDE YIL İÇİ - DIŞI AYIRIMI

DEVLET MUHASEBESİNDE YIL İÇİ - DIŞI AYIRIMI Ömer DAĞ Devlet Muhasebe Uzmanı DEVLET MUHASEBESİNDE YIL İÇİ - DIŞI AYIRIMI 1.GİRİŞ 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği (MİBMY) ile 01.01.2007

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Stok, Sabit Kýymet, Kasa ve Ortaklardan Alacaklarýn Beyaný

Stok, Sabit Kýymet, Kasa ve Ortaklardan Alacaklarýn Beyaný 2011-33 Stok, Sabit Kýymet, Kasa ve Ortaklardan Alacaklarýn Beyaný Sirküler 2011/33 Ýstanbul, 27.02.2011 Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org HAKEDİŞ ÖDENMESİ SURETİYLE MADDİ DURAN VARLIK EDİNİLMESİ İŞLEM SÜRECİ Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Bu çalışma bir örnek üzerinden yapılacaktır. Örneğin yapıldığı kamu idaresinde tek bir muhasebe

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ. Tapu Bilgileri

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ. Tapu Bilgileri EK-1 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ BAŞVURU SAHİBİNİN T A Ş I N M A Z I N Adı Soyadı/Unvanı T.C. Kimlik Numarası/ Vergi Kimlik Numarası Uyruğu Tebligat Adresi Telefon Numaraları

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

Beledeiyeler İle İller Bankası Arasındaki İşlemler. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Beledeiyeler İle İller Bankası Arasındaki İşlemler. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Beledeiyeler İle İller Bankası Arasındaki İşlemler Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org İLLER BANKASININ SERMAYE YAPISI a) İl özel idareleri ve belediyelerin, yıllık gelirleri tahsilatı ile bu idarelere

Detaylı

MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU

MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU Ankara 2006 MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU Ankara 2006 Grafik - Tasarım : ivme (312) 230 67

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

Katma Deðer Vergisi Uygulamalarý

Katma Deðer Vergisi Uygulamalarý 2008-65 Katma Deðer Vergisi Uygulamalarý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/65 Sirküler Katma Deðer Vergisi Maliye Bakanlýðý, 11 Temmuz 2008 tarihli Resmi gazetede yayýmlanan 110

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK HESAPLARI. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK HESAPLARI. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK HESAPLARI Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Hesapları Bu ana hesap grubu, bir yıldan uzun vadeli yabancı kaynakları kapsar. Uzun vadeli yabancı

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNDE KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNDE KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Ömer DAĞ Devlet Muhasebe Uzmanı GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNDE KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1. GİRİŞ Türk kamu mali yönetimi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile

Detaylı

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44 Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/2008 12:44 1. Ýþletmenin sahip olduðu ekonomik deðerler aþaðýdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) Gelirler B) Karlar C Varlýklar D) Sermaye

Detaylı

Baðkur da Sigortalýlýðýn Durdurulmasý Hakkýnda Gönderen : aysel_kurtulus - 27/11/ :56

Baðkur da Sigortalýlýðýn Durdurulmasý Hakkýnda Gönderen : aysel_kurtulus - 27/11/ :56 Baðkur da Sigortalýlýðýn Durdurulmasý Hakkýnda Gönderen : aysel_kurtulus - 27/11/2008 00:56 GENELGE 2007/... Bilindiði üzere 04/3/2006 tarih ve 26098 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2)

VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) R.G. Tarihi : 07/03/2009 R.G. Sayısı : 27162 I- Giriş (1) Merkezi Yönetim

Detaylı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı BÜLTEN - 2014/14 16 Ekim 2014 Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı I-GĐRĐŞ Torba Kanun 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org S0N DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABINA İLİŞKİN İŞLEMLER Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org I-Giriş Kamu kesiminin ihtiyaç duyacağı tüm mali verilerin günü gününe, doğru, güvenilir

Detaylı

TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİ KAYIT SİSTEMİ İLE NAKİT ESASLI DEVLET MUHASEBESİ KAYIT SİSTEMİ ARASINDAKİ FARKLAR

TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİ KAYIT SİSTEMİ İLE NAKİT ESASLI DEVLET MUHASEBESİ KAYIT SİSTEMİ ARASINDAKİ FARKLAR TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİ KAYIT SİSTEMİ İLE NAKİT ESASLI DEVLET MUHASEBESİ KAYIT SİSTEMİ ARASINDAKİ FARKLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Ülkemizde, Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ - 2005 / 26 İST, 10. 02. 2005 İçindekiler: * Vergi borçlarının Hazineye gayrimenkul satışı yoluyla ödenmesine ilişkin tebliğ yayımlandı. VERGİ BORÇLARININ GAYRİMENKUL SATIŞI YOLUYLA ÖDENMESİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955

Detaylı

Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan

Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan 2008-97 Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan Ýstanbul,20.11.2008 Sirküler Sirküler Numarasý: Elit 2008-97 Malullük, Yaþlýlýk ve Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Staja baþlama deneme sýnavý Gönderen : zeydi - 21/01/ :56

Staja baþlama deneme sýnavý Gönderen : zeydi - 21/01/ :56 Staja baþlama deneme sýnavý Gönderen : zeydi - 21/01/2009 21:56 8/3/2007 - ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular (100-199 soru, cevap) 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÜTÇE KESİN HESAP.

BÜTÇE KESİN HESAP. BÜTÇE KESİN HESAP www.erkankaraarslan.org ÖDENEK HESAPLARı Hesap No Hesap Adı Yardımcı Hesap 1 2 3 Detaylı 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı E.Kod1 E.Kod2 yok Ödenek Hesapları 901 01 Bütçe Başlangıç

Detaylı

DİĞER ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI

DİĞER ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI DİĞER ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI 7020 SAYILI KANUN HÜKÜMLERI DİĞER ALACAKLAR 31/3/2017 TARIHINDEN ÖNCE BU KANUNUN YAYIMI TARIHI ITIBARIYLA ÖDENMEMIŞ BULUNAN *** 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE ILGILI DIĞER

Detaylı

Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapýlan Yeni Yasal Düzenlemeler

Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapýlan Yeni Yasal Düzenlemeler Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapýlan Yeni Yasal Düzenlemeler Abubekir TAÞYÜREK * 1. Giriþ Yerel yönetimlerin þekillenmesi tarihi, sosyal ve

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org MAHSUP DÖNEMİ VE AVANSLARIN MAHSUP DÖNEMİNE KALMASI Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org I. GİRİŞ 1050 sayılı Kanunun en önemli müesseselerinden birisi Mahsup Dönemi Müessesesi idi. Maliye teorisinde

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

SERTAÇ BEZCİ MALİYE UZMANI GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ ŞUBESİ ANKARA 2012

SERTAÇ BEZCİ MALİYE UZMANI GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ ŞUBESİ ANKARA 2012 SERTAÇ BEZCİ MALİYE UZMANI GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ ŞUBESİ ANKARA 2012 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5393 sayılı

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Seri No.lu Katma Deðer Vergisi Genel Tebliði Resmi Gazete'de Yayýmlandý

Seri No.lu Katma Deðer Vergisi Genel Tebliði Resmi Gazete'de Yayýmlandý 2009-43 113 Seri No.lu Katma Deðer Vergisi Genel Tebliði Resmi Gazete'de Yayýmlandý Sirküler Numarasý : Elit - 2009/43 Sirküler 113 Seri No.lu Katma Deðer Vergisi Genel Tebliði Resmi Gazete'de Yayýmlandý

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/ :37

Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/ :37 Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/2008 00:37 KAR DAÐITIMI - KAR DAÐITIMINA BAÐLI OLARAK STOPAJ MATRAHININ VE TEVKÝF EDÝLECEK GELÝR VERGÝSÝNÝN HESAPLANMASI ÝLE KAR PAYI

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/29

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/29 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 09.06.2017 Sayı : 2017/29 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 7020 Sayılı Kanunla; kesinleşmiş olup son vade tarihi 31 Mart

Detaylı

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMUNCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSÝL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILA Cumartesi, 27 Eylül 2008

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMUNCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSÝL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILA Cumartesi, 27 Eylül 2008 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMUNCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSÝL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILA Cumartesi, 27 Eylül 2008 27 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27010 YÖNETMELÝK Sosyal Güvenlik

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2004/ 63 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 10 Mayıs 2004 KONU : Zor Durumda Bulunan

Detaylı

Elit Grup. - ü Denizde veya iç sularda yolcu taþýmacýlýðý yapan yolcu motoru, yolcu gemisi, feribot gibi ulaþým araçlarý,

Elit Grup. - ü Denizde veya iç sularda yolcu taþýmacýlýðý yapan yolcu motoru, yolcu gemisi, feribot gibi ulaþým araçlarý, 2008-73 Belge Düzeni Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/73 Sirküler Belge Düzeni 1 Aðustos 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan 385 seri numaralý "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði"

Detaylı

Kanun Numarasý: 4562

Kanun Numarasý: 4562 BÝRÝNCÝ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ KANUNU Kanun Numarasý: 4562 Kabul Tarihi: 12/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Sayýsý:

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

Kasa Ve Ortaklar Cari Hesabý Ýçin Torba Yasadan Yararlanan Mükellefleri Bekleyen Ýki Büyük Tehlike Cuma, 29 Nisan 2011

Kasa Ve Ortaklar Cari Hesabý Ýçin Torba Yasadan Yararlanan Mükellefleri Bekleyen Ýki Büyük Tehlike Cuma, 29 Nisan 2011 Kasa Ve Ortaklar Cari Hesabý Ýçin Torba Yasadan Yararlanan Mükellefleri Bekleyen Ýki Büyük Tehlike Cuma, 29 Nisan 2011 Dr. Burçin BOZDOÐANOÐLU Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Denetçi Yýldýz YMM Denetim

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Sirküler Rapor /101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 10.04.2014/101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 13 No lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde; elektrik üretim lisansına sahip firmalarca her

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

Staja baþlama maliyet muhasebesi testi Gönderen : abana - 24/02/ :13

Staja baþlama maliyet muhasebesi testi Gönderen : abana - 24/02/ :13 Staja baþlama maliyet muhasebesi testi Gönderen : abana - 24/02/2009 12:13 MALÝYET MUHASEBESÝ GENEL DENEME TESTÝ 1. Tek Düzen Muhasebe sistemi Maliyet hesaplarý konusunda aþaðýdaki ifadelerden hangisi

Detaylı

Bütçe Hesaplarının İşleyiş Mantığı-II*

Bütçe Hesaplarının İşleyiş Mantığı-II* Bütçe Hesaplarının İşleyiş Mantığı-II* Ömer DAĞ Devlet Muhasebe Uzmanı 3. BÜTÇE GELİRLERİ 3.1. Genel Olarak Bütçe Gelirleri 800-Bütçe Gelirleri Hesabı, bütçe kanunu veya özel kanunları gereğince bütçe

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı Kesin Hesabı. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2016 yılı Mayıs ayı Toplantısının 12.05.2016 tarihli ilk birleşiminin 17. gündem maddesi

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar Konu VERGİ AFFI TAKVİMİ Bildirme/ Beyan Tarih, Ödeme Tarihi Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2)

Detaylı

(Tahsilatýn Hýzlandýrýlmasý)

(Tahsilatýn Hýzlandýrýlmasý) 2011-35 (Tahsilatýn Hýzlandýrýlmasý) Sirküler 2011/35 Ýstanbul, 27.02.2011 Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve K Hükmünde

Detaylı

Sirküler Rapor /205-1

Sirküler Rapor /205-1 Sirküler Rapor 25.11.2014/205-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ 1 ARALIK 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 6552 sayılı Kanunun 73 üncü

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı