nin nnxiz cucu olarak osmanlr iupanaronr,ugu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "nin nnxiz cucu olarak osmanlr iupanaronr,ugu"

Transkript

1 nin nnxiz cucu olarak osmanlr iupanaronr,ugu Prof. Dr. Halil in.{i,cik / Yrd. Dog. Dr. Biilent ARI Ttirk denizciligini anlatrrken 6nce gu hususu belirtelim. Deniz egemenli[i dtinyada her ddnemde belli bir devletin elinde olmugtur. Osmanhlarda deniz hakimiyeti konusunu ele alrrken ingilizlerin "sea power" dedikleri bu kavram tizerinde duracaprz. Deniz devleti, donanmastnr geligtirerek btiti.in denizlerde hakim olmaya gayret eder. Buna biz deniz hakimiyeti, "sea power" diyoruz. Osmanhlar, bu duruma ne zaman erigtiler? Bu konuyu inceleyelim" isldm dtinyast bu durumu XI. Ytizyrlda Hrristiyanlara kaptrrdrlar. XI. Ytizyrla kadar islam dtinyasr Akdeniz'deki belli bagh adalarr ele geeirmigti. Girit, Krbns, Sicilya, ttim bu adalar isl6m hakimiyeti altrndaydr. Akdeniz'de donanmasr olan belli baqh MUsltiman devleti Kuzey Afrika'da Aglebiler Sultanh[r idi. XI. asrda bu hakimiyeti Miisliiman milletler kaybettiler. O zaman Venedik, Cenevrz glbi deniz devletleri Akdeniz'e egemen oldular. Bu devletler,dzellikle XII. Yi.izyrlda HaEh ordulannr gemileriyle Suriye'ye, Mrsrr'a tagryorlar ve gittikge geligen deniz gtictiyle Akdeniz'e tamamryla hakim oluyorlardr yrhnda son Hagh Kalesi, Akka diigiince Papahk, islam diinyasrna karqr HaEh Seferi ilan etti ve btitiin islam kryrlarrnrn abluka altrnda oldufiunu bildirdi. Denizlere Hrristiyan donanmalan hakim idiler. Yani, Hrristiyan donanmalan ve onlann Uzerindeki ordular, Suriye'ye, Mrsrr'a, Anadolu'ya hiebir engele takrlmadan gelip grkarma yapabiliyorlardr. isldm dlinyasrrun hudutlarr Akdeniz kryrlarrydr abluka ddnemidir. Bu durum, 1300'lerden sonra batr Anadolu'daki denizci beylikler tarafindan ortadan kaldrnldr. Bu beyliklerden ilkin denizde Hrristiyanlara karqr bir rakip olarak yiikselen ve bir ara Rodos'a grkarma yapan Mentege Ttirkleri oldu. Menteqe'den sonra Aydrno[ullan Beylifi, Saruhan Beylifi, Karesi Beyli[i ve Osmanh Beyli[i denizdehaehlara kargr mticadeleye katrldrlar. Osmanh Beyli[i'nin daha Orhan Bey ( ) zamanrnda bir donanmasr oldufunu, Izmtf i gelip abluka altrna aldr[rnr Bizans tarihgisi Kantakuzenos agrklamaktadrr tarihinde Orhan Bey donanmasr ile gelip Izmit' i kugatmrqtrr. l33l'de Iznlk'i aldrlr zaman Orhan Bey, Gemlifi de almrqtrr. O zamanki adr Bizans tarihlerinde Chios'tur. TtirkEe Gemlik olarak dilimizde yerlegmigtir. Kelimenin ash Gemilik'tir. Gemilik denmesinin sebebi, burada bir tersane vardr. Osmanhlann ilk tersaneleri Gemlik'tedir. Gtiney Marmara sahillerinde bagka Osmanh tersaneleri ortaya Erkacaktrr. Karamtirsel'de ve daha batrda, Kemer'de Osmanhlann birer tersanesi vardr. Burada yuvalanan Tiirk Korsanlan, Marmara Denizi'nden gegen zengin Ceneviz, Venedik gemilerine baskrn yaparak ganimet almaktaydrlar. igte Batr Anadolu'daki deniz beylikleri 1300'den baglayarak dentz seferlerine 6nem vermiq ve daha gok Venedik ve Ceneviz ticaret gemilerini avlamaya baglamrglar, bunu Hrristiyan hakimiyetine karqr bir gaza hareketi olarak ilan etmiglerdir. O devrin bir Arap kayna[r Mesdlikti'l-Ebsar'da bu beyliklere Guzit fi'l-bahr (deniz gazilerl) denmektedir. Bu beylikler Baikanlara kadar ganimet seferleri yapryorlardr (Umur Bey). Ozetle, 1330'dan itibaren, bu seferler Hrristiyan dtinyasrnda ozelikle Venedik, Ceneviz glbi ticareti tehlikeye di.igen denrz 2-20

2 devletleri tarafindan gok ciddi bir tehlike olarak gdriildti. O zaman Memtiik Sultanfupr, bu deniz gazilerinin aktnlart sonucu olarak artrk Haghlarrn Suriye ve Mrsrr'a gelmediklerini gdrerek rahatladrlar. Bu sebepten o zamanki Mrsrr kaynaklarrnda, mesela El-Kalkagandi'nin kitabrnda, Mrsrr Memltik Sultanlarr ile bu beylikler arasrnda srkr bir diplomatik iligki kuruldu[unu gdrtiyoruz. $imdi isl0m diinyasr yeniden Akdeniz'de kendini gosteriyor. 1320'lerde bir italyan kaynafrnda, Sanudo'da bunu aerkea ifade edilmig gortiyoruz. Sanudo, artrk Hagh Seferlerinin Mtsr ve Suriye'ye de[il, Ege'de Ttirkler'e kargr yaprlmasr gerektiginin vurgulamrptr. Demek ki, 1320'lerde arttk Akdeniz'de bir denrz gi.icu olarak Batr Anadolu Ttirkleri ortaya Erkmrqtrr. Teke'de ve izmir arkasrndaki daglarda Ttirkmen agiretleri olarak ya$ayan Ttirkler, si,iratle qehirlere yerleqerek medeni bir hayat geligtiriyorlar. Donanmalann yaprlmasr, medeni ve siyasi geligmelerle paralel gitmektedir. Fakat gemi yapuru, gemi idaresi dzel teknolojik bilgiler ister. Bu bilgileri o sahillerdeki Rumlar saflamrqtrr. Bunlann gogu Mtisltiman oluyor. 1284'te Bizans Devleti kendi donanmasrnr, pahah geldigi igin kaldrrdr. iqsiz kalan bu sahildeki Rumlar gemi yaprnunda, gemi idaresinde Ti.irklere yardrm ettiler. Ttirkler kendileri de gemicili$ dfrendiler. Latinlerden ve Katolik egemenlifinden nefret eden bireok Rum Mtsltiman oldu. Mtisliiman eksper olarak beyliklerin hizmetine girdiler. Bu donanmalar bu sayede ortaya grktr. Brz Fatih zamamnda Gelibolu Ussi.i'nde bile bu Rumlan, komiler, gemi idare eden zabitler olarak kaydedilmil buluyoruz. Ba:n Anadolu'daki donanmalar, 1390'da Osmanh Donanmasl ile birleqtiler. 1390'da Yrldrnm Bayezit Kosova'dan ddntince, bu btiytik zafertn verdifii bir atrlganhk ve rahathkla, Batr Anadolu'daki biittin beylikleri iggal etti. Bdylece onlann donanmalan Gelibolu'daki Osmanh Donanmast ile birlegti. igte bu suretle Osmanh Donanmasl biiyilk bir deniz gticti olarak do[muq oluyor. Yukanda belirtti[imiz gibi, Osmanh'nln ilk deniz kuvvetleri Orhan Bey zamanrnda mevcuttu. Osmanh Tersaneleri Giiney Marmara sahillerinde Kemer, Karamtirsel, Gemlik idi. 1337'de izmit fethedilince ana tersane, dentz kuvvetlerinin Uslendi[i yer olarak izmit oldu. izmit bundan sonra imparatorlulun sonuna kadar devletin en dnemli tersanelerinden biri olacaktrr. Deniz tersaneleri Bartrn'dan baglayrp lzmrt, Gemilik ve lzmrc sahillerinde da[rnrk bir haldedir. Bizans zamanrnda da 6yleydi. Bunun aerk bir sebebi var, gemi yapmak iein bi.iytik ktittikler kullanmak gereklidir. Bu ktittiklerin tagrnmasr ancak limanrn arkasrnda bilytik ormanlar oldufu zaman miimktindtir. Izmit'rn, Bartrn'rn arkasrnda buytik ormanlar vardr. Bartrn'da gemi yaptmt buglin de gdrtilur. Osmanh'nrn kargrsrnda bi.iyiik "sea power", egemen dentz gticti olarak Venedik var. Denrzde Venedik'i yenmek o zaman mtimktin de[ildi. Osmanh ne zaman Venedik'ten deniz hakimiyetini alabildi? Bu uzun zaman ieinde gergeklegti. Yrldrrrm Bayezit zamarunda Gelibolu Osmanh Devleti'nin bagta gelen deniz tissi.i idi. Fakat o zaman Osmanh Donanmasl, aetk denizde Venedik Donanmasr'nl kargrsrna alabilecek, onunla savagabilecek durumda de[ildi. Onun igin Osmanh Padigahr Gelibolu Limanr'run Oniine bir duvar yaptrrdr. Osmanh Donanmasr limana sr[rnarak firsat buldukga limandan grkryor, vur - kag takti[iyle Hrristiyan gemilerini vuruyor ve tekrar oraya srfrnryordu. DenLZ egemenli[i hala Venedik'in elindedir. 2-2r

3 Haglr ordularr Avrupa'dan karadan hareket ettigi zaman, 1396 ve 1444'te oldulu gibi, Venedik Donanmast Bopazlardan serbestge gegiyor, Karadenrz'e grklyor, Tuna'nrn apzna geliyor ve Haghlarla igbirlifi yapryordu. 1396'da Nifibolu'da yenilen imparator Sigismond esir dtiqmemek iqin Tuna iizerinden bir kayrkla Karade niz'e kadar gitmig ve Venedik Donanmasr' na srfrnmrgtr. O zaman Osmanhlar, agtk denize hakim de[ildiler. 1416'da bir Venedik amirali Gelibolu'daki duvan yrktr, limana girdi ve Osmanh Donanmasl'nl yaktr. Bu da gdsteriyor ki, o zaman Venedik Akdeniz'in tek hakimidir. Venedik'e kargr Osmanh'nln agrk denizde meydan okudufu savag, arastnda Venedik - Osmanh Savagl slraslnda Mora oniinde oldu. Bu sava$ srrasrnda Osmanh Donanmasl ilk defa agrk denizde Venedik'e kargr meydan okudu. Venedik gemileri tarafindan araya ahnan Burak Reis gemisinin barut mahzenlerini atege vererek kendisini berhava etti ve onunla beraber Venedik gemileri de ugtu. Sultan bu tarihte Ceneviz ve Ragusa mtihendislerinin yardrmryla iki muazzam koke yaptrrdr. Bu gabalara rapmen denrz hakimiyeti hentiz elde edilmiq defildir. Fatih devrinde t470 Agriboz Seferi dnemli idi. Bu adayr Venediklilerden almak igin Osmanh Donanmast karadaki harekdtr himaye ediyor. Donanma himayesinde kara ile ada arasrnda bir gegit yaprhyor. Venedik Donanmasr o dar bosaza girip Osmanh harekahnr durdurmaya cesaret edemiyor. Fatih Sultan Mehmet resmi bir unvan olarak "Sultanu'l-berreyn" ve "Hakanu'l-bahreyo", yani "iki karantn Sultanr" ve "iki denizin Hakanr" unvanrnr kullanmrgtrr. Burada iki karadan maksat Rumeli ve Anadolu, iki denizden maksat da Ege ve Karadeniz'dir. Yani Fatih bu iki denizde egemenlik istiyor. istanbul fethinin hemen akabinde, Fatih Karadeniz'ebr donanma g6nderdi. Karadeniz'e grkan donanma, Bofazlar Osmanh elinde oldu[u igin, bu kryrlardaki biit0n yabancr kolonileri Osmanh Devleti'nin harag - gizan durumuna getirdi. Bu koloniler, Amasra'da, Qerkezistan'da ve Krrrm'rn gi.iney sahillerindeki Ceneviz kolonileridir. Aynr zamanda Bofdan Voyvodasr da harag vermeyi kabul etti (1455). igte Karadeniz'in bir Osmanlr golti konumuna gelmesi bu suretle Bopazlardaki egemenlik sayesinde gergeklegti" Bo$azlardan Venedik Donanmasr, Ceneviz Donanmasr gegip Karadeniz'de Osmanh Donanmast kargtstna Erkamadrlar. Bunun igin de Fatih bu su yolunu, yani Qanakkale Bopazr'nL ve istanbul Bofazr'nr kalelerle berkitti. itt adrm istanbul kugatmasrndan 6nce Rumeli Hisan'run ingastyla bagladr. 1452'de Fatih, imparatorlufun buttin giiglerini seferber ederek ddrt ay ieindemuazzam Rumeli Hisan'nl yaptr ve istanbul Bogazf ndangeqigi kontrol altrna aldr. Btittin Hrristiyan gemileri evvela bu hisara yaklagacak, izrn alacak, ve oyle gegeceklerdi. Yasapr tarumayan bir Venedik gemisini top ategiyle denizin dibine gdnderildi. Bdylece, Bopazlara Ttirk hakimiyetinin ilk iqareti, 1452' deki bu top ategi olmuqtur. Fakat Qanakkale Bofazr agrk oldukga Hrristiyan donanmalan gegebilirdi. istanbul kugatmasrnda daima bu kaygr vardr. istanbul'un fethinden sonra da bu tehlike devam etti. Avrupa'da buyiik bir heyecan var, Papahk mtitemadiyen HaEh Seferleri tertip etmek peginde" Qanakkale Bo[azr'nr kesmeyince istanbul tehlike altrnda. Venedik Donanmasr Qanakkale Bofazr'nr geeip istanbul'a hticum edebilir. Onun igin Fatih bu bopazda birbiri kargrsrnda iki kale yaptrrdr. Bunlar, Kale-yi Sultaniye, sonraki adryla Qanakkale (Kale ganapabenzedi[i iqin o 2-22

4 isim yayrlmrgtrr). Kale-yi Sultaniye, Fatih'in koydufu isimdir. Kargrsrnda da Kilidti'l-bahr kalesini ytikseltti. Denizin kilidi denilen bu kale, Ece0b0d'dadrr. Bu kaleler yaprldrktan sonra Qa4akkale Bopan'ndan gegmek artrk imkansrz. hale gelecektir. Bdylece istanbul, Bopazlardaki bu kalelerle gtivenlile kavugtu. Yrldrrrm Bayezit'in yaptrrdrfr Giizelcehisar, (Anadoluhisarr) ve Rumeli Hisarr kargrhkh iki kaleyle istanbul Bofazt'nr kesiyor. Akdeniz'den gelecek tehlikelere kargr Kale-yi Sultaniye ve Kilidti'l-bahr bu rolti oynuyor. itisi arasrnda istanbul gtivenlikte. Fakat hentiz Ege Denizi'nde hakimiyet Hrristiyan gtigler elindedir. istanbul'u korumak igin yaprlan bu istihkamlar, tarihin bir cilvesi olarak I. Dtinya Harbi'nde 1915'de de tarihi roltinti gdstermiqtir. istanbul'u almak iein miittefik donanmalan Qanakkale'ye girdi[i zaman Fatih'in yaptrrdrfr kaleler ve daha sonradan yaprlan tabyalar muttefik donanmalanna istanbul yolunu kapamrqtrr. il. Bayezit (1481-I5I2) ddneminde yetiqmig biiyiik denizciler arasrnda Kemal Reis Ttirk denizcili[ini Batr Akdeniz'e g6ttirdti. Onun hizmetinde Piri Reis bu denizin haritastnt yapryor. Bu denizde hakimiyet iein ilk bilgileri kitabrnda tespit ediyor. Ttim limanlann tasvirini veriyor. Limanda su var mr derinli[i nasrldrr? Bunlan saphyor. Ozetle, II. Bayezit zamanrnda, bu btiytik denizcilerin gayretiyle Akdeniz egemenli[i Osmanh Ttirkleri igin bir hedef olarak tespit ediliyor. Bayezid, Ceneviz'den Raguza'dan miihendisler getirerek o zamana kadar Akdeniz'in gordtifti ilk iki btiyiik gemiyi inga ettiriyor, Raguza (Dubrovnik) bir Osmanh vassalidir. O ara bilytik denrz tersaneleri vardr Dubrovnik'te. Bu kdkeler ytiksek bordah, muazzam gemilerdi. Bu iki geminin resimleri Katip Qelebi'nin Esfaru'l-Bihar'rna altnmtgttr. Bu gemilerin ingasr gdsteriyor ki, artrk Osmanh Akdeniz'de hakim olmak azmindedir. Osmanh denizcilifinde Batr Anadolu ve Gelibolu'dan sonra Akdeniz'de egemenlik iein siyasi karar iigtincti saftrayr dntimtize getiriyor. Bundan 6nce Gelibolu Tersanesi'nden bagka tratih devrinde ve Selim devrinde iki buyiik tersanenin yaprldr[rnr igaret edelim. Birinci tersane, Fatih zamantnda bugtin Kadrrga Limanr dedigimiz Marmara sahillerinde Bizans'tan kalan kapah tersanedir. Minyatiirlerde resmedilmigtir. Daha sonra Selim'in baglattr[r Kanuni'nin devam ettirdipi Kasrmpa$a yanrndaki biiyiik tersane gelir. Burada ytizii agkrn kadrrga yuvasl minyattirlerde gdrtilecektir. Bdylece Kasrmpaga, bflyilk Osmanlt Donanmast'ntn begifi haline geliyor. Sonradan Bahriye tegkilatr bagrnda Kaptan-r Derya'nrn karargahr da Kaslmpa$a olacaktrr. itt< biiytik tersane ve deniz tissri Gelibolu'dur. Osmanh denizcilifinde Gelibolu'nun yeri nedir? Bunu argiv belgelerinde buluyoruz. Fatih zamanlna ait bir Gelibolu defteri vardr. O defterde Gelibolu'nun bir deniz iissii olarak Onemini ayrrntrlanyla g6riiyoruz. Gelibolu, Bizans zamarunda da onemliydi. SUleyman Paga Bolayrr'da yerlegtikten sonra 1352'de Karesi gazilerinden Ece Beyi Gelibolu tizerine gcinderdi. Ece Bey kaleyi srkrptrrmaktaydr. Gelibolu Bizans iein de, Hrristiyan dtinyasr igin de Eok dnemli bir iis oldu[u igin fethi bagarrlamadt" 1454 yrhnrn 1 Mart'r 2 Mart'a ba$ayan gece qiddetli bir deprem oldu. Gelibolu surlarr ve etraftaki difer kalelerin surlan yrkrldr. Stileyman Paga ve Ece Bey bundan faydalanarak hemen bu kaleleri ipgal ettiler. Gelibolu Valisi denizden istanbul'a kagtr. Osmanhlar Gelibolu'yu devletin baghca donanma tissti durumuna getirdiler. 2-23

5 Burada mektep kitaplarrna kadar gegmig bir efsaneden bahsedeyim. Sdzde, Osmanltlann Avrupa'ya geeigi, Gelibolu Yarrmadasr'nl fethi 40 gazinin bir sala binerek fethi geklinde anlatrlrr. itt k6prti bagrnrn sallarla gegen bu 40 kadar gazinrn eseri oldufiu rivayeti yerlegmigtir. Bu tamamen bir masaldrr. Stileyman Paga, Biga Valisi o zaman Biga'ya yakrn antik Kemer Limanr'ndan gemilerle hareket ederek 3000 askeri Kozludere Vadisi'ne Erkardr[rnr tespit etmig bulunuyoruz. Oradan grkarak tepede Bolaytr'r fethetmigtir. Bunu Ruhi tarihi anlatryor, eski bir kaynak anlatlyor. Oyleyse, bu sal rivayeti nerden kaynaklanryor? Rivayet, Karesi gazilerinin devamh olarak Qanakkale Bo$azr'nr gegip ya[ma ve akrn iein kargr sahile gitmeleriyle ilgili olmahdrr. Daha 1305 tarihinde, Osmanhlar gelmeden yanm asr 6nce, Karesi gazllerrnin Maydos'u (bugtin Eceabad) ele gegirdiklerini biliyoruz. Demek ki, Ttirklerin Avrupa'da bir koprti bagr kurmalan Maydos'un Fethi'yle baqhyor. Az sonra Karesi Gazlleri kaleyi bogalttrlar. Zaten L345'te Osmanhlar Karesi'yi ilhak ettikten sonra da, Rumeli'de deniz a$ffi futuhat girigimini Karesi Gazileri iizerlerine almrgtr. Evrenos Gazi, Hacr il Beyi, Ece Bey, hepsi Karesi Gazileridir. O zaman Siileyman Paga Biga'da vali idi. Osmanh'ya itaatten sonra btiti.in bu beyler Stileyman Paga'ntn hizmetine girdiler. Avrupa'ya gegi$ karannr bu beyler Siileyman Paga'ya kabul ettirdiler. Osmanh tarihlerine bakarsanz sdzde bu i$e karar veren Orhan Gazi'dt Osmanh bunu kendine mal eder. Dof"ru olan, 1300'lerden itibaren Karesi Gazilerinin BoSazr gegip Avrupa'da yerlegme azmidir. igte sallarla gegen 40 gazi masah, Karesi Gazllerinin srk srk kargr sahile yaptrklan aktnlarla ilgili bir halk rivayeti olmahdrr. Bir kere 40 adedi bir dini efsanevi rakamdrr. Bu folklorik halk rivayetinin mektep kitaplannda ve ilmi eserlerde tekran, gergek tarih elegtirisinden ne kadar uzak kaldrfrmrzt gdsteren bir bagka drnektir. Bizans kaynaklanna gdre, ilk yerle$me, ilk k6prti bagr Tzympe Kalesi'nin ele gegirilmesiyle oldu. Bizans imparatoru Kantekuzinos Trakya'da Bizans hakimiyetini Srrplar'a kargr korumak igin kayrnpederi OrhanGazl'den yardrm istiyor. Orhan, btiytk oflu Stileyman Paga kumandasrnda Trakya'ya gdnderdifi ordularla destek safihyor. Stileyman Paga Edirne'ye bir Srrp taanuzunu dnlemek igin Bizans'a yardrm olarak 1352 yrhnda kigilik bir orduyla hareket ediyor, Srrplan pi.iski.irttiyor ve Anadolu'ya donerken imparatordan Tzympe Adasr'nda krgr gegirme mi,isaadesini ahyor. Kantakuzenos razr oluyor ve Ttirkler o krqr orada geeiriyorlar. Bizans geeici olarak verilen kalenin Bizans'a iadesini istiyor. Kantukuzinos Orhan'akrzt Theodora'yr zevce olarak vermiqti, Orhan'dan, Siileyman'a emir vererek kaleyi boqaltmasrnt istiyor, buyiik paralar teklif ediyor. Fakat Stileyman Paqa daima reddediyor. Bu aynntrlan, Kantakuzenos'un anrlanndan o[reniyoruz. Tzympe'nin nerede oldufunu qimdiye kadar kimse belirleyemedi. Gelibolu tahrir defterinde "cinbi nam-l difier Umurbeylti" diye bir kayrt bulduk. Umurbeylti'de bir kazr yaprlabilir. Tzympe Osmanhlarrn Rumeli'de elde ettikleri ilk kdprii bagrdrr. Rumeli Gazllert arasrnda Aydrnoflu Umur Bey bir efsanevi kahraman olarak kabul edilmigtir aktnctlar kendilerini Umur Bey O$anlan diye anarlar. 1300'den beri beslenen umut, Avrupa'da yerle$me, bdylece 1352' de gereekleqmig oldu. 2-24

6 Osmanlrlar, SUleyman Paga'nln azmryle Tzympe'ye yerlegir yerlegmez Anadolu'dan halk ve yaya askeri getirip yerlegtiriyor. Burayr sa$am bir kdprti bagr haline getirmek istiyor. Bizans biiyiik bir telag iginde. istanbul halkr Kantakuzenos'u tahtrnr brrakmaya zorluyor (1355). Papa'ya muracaat ediliyor. Papa'dan bir Hagh Seferi'ni harekete gegirmesi isteniyor ve gergekten Osmanhlara kargr ilk HaEh Seferi 1359'da yaprhyor. HaEh Donanmasr, Ttirklerin gegit yeri olan Lapseki'ye grkarma yaplyor. Ayrrca Osmanh anonim tarihlerinde anlatrldr$rna gdre, Rumeli tarafinda da bir grkarma olmug. Bu belki de Bizans tarafindan yaprlmrgtrr. Burada pusudaki gazller Erkarma yapan HaEh ve Btzans askerlerine birden baskrn yaplyor, dentze d6ktiyorlar. 1359'da Rumeli'de Lalasr $ahin'le $ehzade Murad bulunuyordu. Oglu Stileyman Paga 1357'de bir kazaya u$rayrp dlmtigtti. O 6liim d6ge$ine diigtince gazilere vasiyet etmig: "Benim cesedimi burada gdmtin ve mezarlml belli etmeyin. Hrristiyanlar gelip mezanmr almastnlar ve buradan asla aynlmayrn". Hagh gabalarrna ralmen Tiirkler, Rumeli'ye siirekli gegip yerleqmeye baqladrlar, Rumeli'yi yeni bir vatan yaptrlar. Gelibolu, batr Hrristiyan dtinyasl ve Bizans ile Osmanh Devleti arasrnda stratejik konumu dolayrsryla gok onemli bir liman idi. 1366'da I. Murad'rn ilk saltanat yrllannda Osmanhlara karqr yeniden bir Hagh Seferi tertip edildi. italya'da Savua DUkii, Bizans imparator ailesinin akrabast oldu[u igin bir donanma ile gelip Gelibolu'yu Osmanh'nrn elinden aldr ve Bizans'a iade etti. Bu, Rumeli ile ulagrm ve Osmanlr denizciligi igin buytik bir darbe idi. Fakat 1376'da Bizans imparator ailesi iginde bir gekigme sonucu Osmanhlar, Gelibolu'yu geri aldrlar. Osmanh Sultan'r Murad himayesi sayesinde tahtr gasbeden Andronikos, Gelibolu'yu Sultan'a teslim etti (1376 veya 1377'de). Sultan Murad bundan sonra Balkanlarda genig ftituhat yaptr ve bir Balkan imparatorlufu kurmayr baqarabildi. Osmanh'nrn Venedik'e kargr Akdeniz'de bir denrz giicti brr "sea power", durumuna gelmesi 1538 Preveze Deniz Zaferr'nden sonra gergeklegmigtir. Akdeniz'de Osmanh tistiinliifii l57i'de inebahtr (Lepanto) Deniz Muharebesi ile son bulacaktrr (Agafirda inebahtr Savaqr'na bakrnrz). Osmanhlar, gergi hemen ertesi yrl Akdeniz'e yeni bir donanma grkarryorlar ve HaEh Donanmasl savagtan kagryor, ama artrk Osmanhlar, Barbaros zamarunda oldu$u gibi, denizde saldrn gticiinii kaybetmiglerdir. Osmanhlann bir deniz gticti olmaktan Erkmalarr 1590'lardadrr. Qrinkti o tarihte Akdeniz'e Atlantik'teki tisttin gemileriyle Hollandahlar ve ingilizler gelmiq ve kadrrga devri son bulmugtur. ingiliz ve Hollandahlar'rn gemileri ytiksek bordalr her birisi top tagryan karak, bretoni denilen muazzam gemilerdir. Bir bretoni on kadrrgayr perigan edecek gtigtedir. O zamanln zrrhhlan sayrlrr bu gemiler. Kadrrga aleak bordalr; ki.irek gticiiyle hareket eder, manevra yetenefi vardrr, bretoni ise yelkenlidir, rizgara tabidir, ama ateg gticti Eok ytiksektir. O tarihten sonra Venedik de bir deniz gticti olmaktan grkryor. Miisliiman Hacrlar Mrsr'a gitmek igin ingiliz ve Hollanda gemilerini tercih ediyorlar. Osmanlrlar'rn deniz tisleri 16.Ynzyrlda qu limanlardrr: 1) istanbul'da Kasrmpaga'da Biiytik Donanma, 2) Gelibolu Donanmasr 3) Arnavutluk'ta Avlona'da, Adriyatik Denizi'nde faal 4) Mrsrr'da iskenderiye Donanmasr, Mrslr ve Suriye'yi korur. 5) Krzrldeniz'de Siiveyg Donanmasr (Hint Okyanusu'nda faal) 6) Basra Donanmasr 11 L-1-

7 7) Batr Akdeniz'de Tunus, Cezayir ve Trablusgarb Beylerbeyiliklerinde korsan donanmalarr igte bu deniz tisleri ve donanmalarla Osmanh gergek bir dtinya 'deniz gticti idi. Hint Okyanusu'ndaki macera bagh bagrna bir hikayedir. Portekizlilerle Hint Okyanusu'ndaki uzun mticadele, 1517'den inebahtr Bozgunu'na, l57l'e kadar devam etmigtir. Yukarrda anlatfilrmrz gibi, II. Bayezit ddneminde Osmanhlar Akdeniz hakimiyetinin imparatorluk iein hayati bir 6nem tagrdrfrnr idrak ettiler. II. Bayezit'ten sonra I. Selim istanbul'da Kadrrga Tersanesi'ni yaptrran itk sultandrr. Bu tersane, daha sonra Stileyman zamanrnda Eok genigledi. (bkz. Idris Bostan, bu ciltte). Bu arada Alman imparator'u V. Karl ($arlken), italya'da hakim oldupu gibi aynr zamanda ispanya Krah ve Muhtegem Stileyman'rn en biiytik rakibidir. O, Kuzey Afrika'dan Tiirkleri atmak igin Cenevizli Btiytik Amiral Andrea Doria'yr hizmetine aldr. Bir ara Tunus'u ele gegirdi ve 1532'de Mora Yanmadasr'nrn gtineyinde Koron Limanr'nr zaptetti. II. Bayezit zamanrnda feth olunan Koron'un kaybedilmesi Osmanh payitahtrnda telaga sebep oldu. Balkanlann giineyinde imparator bir tissii ele gegirmiq bulunuyordu. O zaman, divandayapian miizakerelerde sadece Osmanh Donanmasl'nln, Hrristiyan Donanmalanna, yani birlegik Venedik, Papahk ve ispanya Donanmalanna kargr koyamayaca$r anlagrldr. Kuzey Afrika islam memleketleri buralarda yerlegmeye Eahgan Ispanyollara kargr Fatih devrinden beri himaye istiyorlardr. Kuzey Afrika Miisltimanlannr korumak igin Kemal Reis gcinderildi. Batr Akdeniz'e korsan levendler alan etti. Divan, bu Osmanh Ttrk Korsanlarrnrn donanma hrzmetine ahnmaslnl gerekli g6rdu. Kemal Reis'ten sonra Hrzr ve Barbaros Hayreddin'in kumandasr altmda kendi baglanna hareket eden korsanlar (leven d gazller) Hrristiyan gemilerini vuruyorlar, ganimet alryorlardr. Barbaros nihayet Cezayir'de yerlegti. Endtiliis'ten kagan Mi.isliimanlan gemileriyle Kuzey Afrika'ya tagryrp himaye ediyorlardr. Bdylece, bu korsanlar Batr Akdeniz'de korku salmrglardr. I Sultan Siileyman, Barbaros Hayreddin'i davet etti. Huzura kabul edilen Barbaros'a Cezayir-i Bahr-i Sefid Eyaleti Pagasr ve Kaptan-r Derya unvanryla btitiin Osmanh Deniz Kuvvetlerinin komutasrnr verdi. Barbaros, gimdi hem imparatorluk donanmalan, hem de Batr Akdeniz'de, Cezaytr'de i.islenmig olan korsanlann kumandanr olarak Akdeniz'de Hrristiyan donanmalart kargrsrna Erktr. itt ig olarak Koron'u geri aldr. Son btiyiik kargrlagma 1538'de, Preveze'de vuku buldu. Burada V. Karl'rn Amirali Andrea Doria Donanmasl'na kargr bilyuk bir zafer kazandr tarihi Akdeniz tarihinde bir ddniim noktasrdr. O tarihte denizde kargrstna grkrlamayan bir deniz gticii olarak Osmanh deniz hakimiyeti kurulmup oldu. Bundan sonra Batr Akdeniz'de V. Karl'a kargr Fransa ile iqbirli[i giindeme geldi (bkz. Agafrda). 1541'de Barbaros Toulon gehrinde krgladr. Donanmanln bir yll iginde istanbul'a gelip gitmesi imkansrz gdriindt[iinden, Frans::- Ikah ile anlagma yaptlarak Toulon gehrinde krglanmaslna karar verildi. Toulon'dan Fransrz ahali Erkanhp Hayreddin'in tayfasrna (otuz bin kiqi) teslim edildi. Barbaros, Fransrz Donanmasr'yla birlikte o zaman imparatora ait olan Nice gehrini kugattrlar (bkz. bu ciltte Fransa - Osmanh). t Halil inalcrk, Osmanh imparatorlu{u'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, istanbul: Eren,

8 Osmanh deniz kuvvetinin artrk 1538'den sonra ttim Akdeniz'de tam egemenlifini kurmug oldu[unu by olay aerkga gdstermektedir. Bir ara V. Karl'rn Donanmasl Tunus'u ele geeiriyor. Ertesi sene Barbaros gelip geri ahyor. $ayet Barbaros ve Osmanl Donanmasr Ceiayir ve Tunus'u korumasaydt, ispanya o zaman Kuzey Afrika ftituhatrnr geniqletir, Kuzey Afrika'da ispanyol hakimiyeti yerlegmig olurdu. Osmahlar bu islam memleketlerinde Tunus, Cezayr, Trablusgarb Beylerbeyliklerini kurdular. Bdylece HaEh istilasrnr dnlediler. Bunu bugtin Cezayir ve Tunuslular hakkryla takdir etmektedirler. Trirkleri bugtin Arap dtinyasrnda candan seven Araplar, Cezaytr ve Tunus Araplandr. Barbaros ddneminden sonra onun o$u Hasan Paga ve Barbaros'un yetigtirdigi Turgut Reis ve Kapudan-i Derya Piyale Paga dentz iisttinlti[iinti stirdtireceklerdir. Turgut Reis Trablusgarb'r Malta $dvalyelerinin elinden ahp bir beylerbeylik kuruyor. Turgut Reis zamanrnda Ttirk denizciligi igin gok onemli bir olayr burada igaret edelim. Korsika Adasr o zaman Ceneviz'e afi olup imparatorun himayesi altrndadrr. Ada halkr isyan ediyor. Turgut Reis, Fransrz Donanmasr ile igbirlifi halinde Korsika'yr ahyor. Korsika'daki isyanr idare eden Sampiero adrndaki gef, istanbul'a geliyor, Kanuni Siileyman'ln huzuruna Erkryor ve Korsikahlarla igbirlifi halinde adayr Fransrzlara teslim ediyor. Bugtine dek Napolyon'un vatanr Korsika, Fransa'ntn bir pargasrdrr. Tarihin bir cilvesi olarak bugtin Korsikahlar, bafrmsrzhk igin Fransa' ya kargr mticadele ediyorlar. Osmanlt'ntn bagansrzhkla geriledigi bagka bir olay da, 1565 Malta Bozgunu'dur. Kale yaplmrnda en son buluglann uygulandrfir bir kale oldu[u iein Osmanhlar, Malta Oniinden on binlerce zayrat vererek ricat etmek zorunda kaldrlar. Bu bozgun, Lepanto'nun adeta habercisidir. Ttirk Denizcilik Tarihinin, Kara Ordusu ile donanmanrn igbirlifii halinde gergeklegtirdi[i en btiytik baqartst Krbrrs'tn Fethi'dir. O zamana kadar Osinanh Ttirkleri, denizi gegip Venedik idaresi altrnda bulunan Krbns'a grkarma yapmakta tereddtid ieinde idiler. Selguk devrinden bu yana Ttirkler, ilkin Fransrz, sonra Venedik idaresinde Haghlann bir rissri olan Krbns'r ele gegirmeyi gerekli g6rmekte idiler. Donanmanln Venedikliler tarafindan perigan edilecefinden korkuluyordu. 1570'de Osmanhlar'rn kendilerine biiytik gtivenleri vardr. O tarihte denizden biiytik bir orduyu Lala Mustafa Paga kumandasrnda Krbns'a geeirmeyi bagardrlar. Lefko$a'yr aldrlar (1570), fakat Mafosa bir sene dayandr. Krbrrs'a Osmanhlann yerlegmesi i.izerine Papahk, ispanya ve Venedik ittifak yaptrlar, gtiglti bir donanma Krbns'a do[ru yol almaya bagladr" HaEhlarrn belli bir stratejisi vardrr, Osmanh Donanmasl'nrn yahut ordusunun sonbaharda terhis oldufiunu bilirler ve o zaman saldrrrya geeerler (bkz. Bu ciltte inebahtr). Mesela, bir Haglr ordusuna kargr 1444 Varna Muharebesi Ekim ayrnda olmugtur. l5l0 HaEh Seferi'nde donanma (208 gemi) Ekim ayrnda (7 Ekim) gelmigtir, sipahilerin harehklarr bitmig, evlerine donmi.igler. Donanma, inebahtr'ya Eekilmig, 6yle bt zamanda Hagh Donanmasr, ispanyol Krah'ntn gayri megru o$lu Don Juan kumandasr altrnda birdenbire inebahtr dniinde gdriindti. 2-21

9 Osmanh Donanmasr inebahtr Kdrfezi'nden Erkamadr. Venedikli amiralin planryla Haghlar gok etkili bir harp dtizeni uyguladrlar. Ateq kuvveti yiiksek galeas denilen btiytik gernilerini bir saf halinde kdrfeze srkrgmtg olan Osmanh Donanmasr dntinde topladrlar ve yayhm ategiyle Osmanh gemilerinin Eofunu batrrdrlar (Srngrn Donanma). ' ' Cezayir Beylerbeyi Ulug Ali Paga'nrn kumandasrnda 32 gemi, direkleri krrrlmrg, bayraklan pargalanmrg halde istanbul Limanl'na girdifinde Sultan ve gehir halkr Srngrn Donanma'yr gdz yaglan ile kargrladrlar. ilt defa Osmanh'ya kargr kazanrlan bu zafer, ttim Hrristiyan Avrupa'da biiytik sevine uyandrrdr, sokaklarda alaylar tertip edildi. Artrk Osmanh korkusu kalmadr. I57 inebahtr Savagr ve Srngrn Donanma Osmanh'nrn Akdeniz egemenligi tarihinde bir d6niim noktasrdrr. Bozgundan sonra galipler iig sene iein aralarrnda kutsal ittifak yaptrlar. Her sene elli bin askerle, 200 gemilik bir donanma Osmanhlar'a kargr harekete gegecekti. istanbul'u almayr bile planladrlar. O krg, Yezinazam Sokollu'nun btiyuk gayretiyle tersanelerde gece giindtiz Ealrgrlarak yaprlan yeni donanma, 15ll'de denize aeidr (bkz. bu ciltte inebahtr / Lepanto). l5l I baharrnda Mukaddes ittifakrn donanmasr tekrar Krbrrs [izerine yrirtimek izere yola Erkmrgtr. Bu sefer inanryorlardr ki, Osmanh Donanmasl mahv oldu[undan, bir engel kalmamrgtrr. Fakat birdenbire gordiiler ki, Ttirk Donanmasr tekrar kargrlarrndadrr. Yeniden bir savaga cesaret edemediler ve d6ndtiler. Zaten Venedik Fransa'nrn baskrsr ile savagtan aynhyordu. Osmanh'nln diigmesi Fransa igin btiytik bir kayrptr. Don Juan, Tunus'u zaptettiyse de (1513), ertesi yll Osmanhlar geri aldr. Venedik miittefiklerinden ayrrlarak, Osmanh'yla ticari menfaatleri dolayrsryla, barrg yaptr. istanbul kurtuldu. I(brrs Tiirk olarak kaldr.2 BoSazlarrn ilk defa tehlike altrna driqmesi, Venedik'le yaprlan Girit Savagr ( ) srrasrnda oldu. Zira o zaman Osmanh Donanmasr, artrk Venediklileri durduracak gtiete defildi. Venedikliler, Qanakkale kargrsrndaki Bozcaada'yr ellerine gegirdiler ve istanbul'un Girit'le ulagrmrnr kestiler. Bu olay, istanbul'da buytik telag uyandrrdr. Bayram Paga, istanbul surlannt beyaz badanayla boyatarak yeni g6rtintim vermek istedi. Venedik Savagr 25 sene stirdti. Baghca sebebi Venedik, Kandiye Kalesi'ni son teknolojiye gdre tahkim etmigti. Osmanh dentz egemenlifini kaybettifinden, Fazi Mustafa Paga karadan Yunanistan Uzerinden giderek, Girit'e grktr, Kandiye'yi aldr ve bang yaptr (1669). Osmanh 6bUr yandan Rus Qarh[r'ntn Karadeniz'e inmesini Onleyemedi (1696). I. Petro tahta gelinceye kadar, Osmanh kargrstnda Rusya daima bagr efik durumdadrr. Krnm akrncrlarr kargrsrnda, Moskova'yt bile savunmadan acrz bir haldedir. 1572'de Devlet Giray Han, Moskova banliyosuna kadar ilerledi, qehri atege verdi. Fakat 1683'ten sonra Viyana dntinden bozgunla gekildi[rmrz, Macaristan't kaybetti$imiz zaman miittefikler, Venedik, Alman imparatorlufu ve Lehistan, bu iie devlet Papa'nrn takdisiyle Osmanh'ya kargr yeni bir kutsal ittifak yaptrlar (1684). Milttefikler bu ittifaka bagka devletleri sokmak iein diplomatik faaliyet - Krbrrs'ta Osmanlr idaresinde alrnan onlemler hakkrnda bkz. tlalil Inalcrk, Ottoman Policy attd Adninistratiort in Cvprus After the Conquest, Ankara:

10 g6steriyorlardr. Rusya'yr mtittefik olarak kazanmaya, o tarafa bagka bir cephe agmaya karar verdiler. Qar Petro ( ) ile ittifak gortigmelerine bagladrlar. Petro, bir tarafran Osmanhlarla mi.izakere yaptyor, avantajlar sa$amaya gahqryor, 6btir taraftan Avusturya'yla gori.iqtiyor. 1686'da nihayet Avrupa ittifakrna katrhyor. Bu olay Osmanh ve Avrupa tarihinde dnemli bir ddniim noktasrdtr. Zira Rusya bu suretle bir Asya devleti olmaktan grkrp Avrupa'ntn bir pareasl haline gelmigtir. Osmanhlara kargr btittin seferlerde on planda bir giie olarak ortaya Erkryor. Avrupa bundan sonra Rusya'nrn Osmanhlara kargr yaptrfr btitiin sava$ ve istilalarr hakh bulacaktrr. Hatta I. Dtinya Savagr'ndan 6nce Qar'rn ittifakrnr saflamak igin Istanbul'u Rusya'ya brrakmaya razr oldular. ESer Bolgevik itrtitati olmasaydr, Qarhk istanbul'da idi. Ozetle, 1686'da Avrupa'nrn Rusya ile butunleqmesi son derece dnemli bir tarihi geligmedir. Qar Petro, Ktnm'r almak ve Karadeniz'e grkmak iein biiyi.ik bir ordu gdnderdi. Bu ordu aqlrktan, stcaktan steplerde perigan oldu ve geri Eekilmek zorunda kaldr. Qar o zaman anladr ki, step b6lgesini agmak igin lojistik gok dnemlidir. Gtineye, yani stepleri geeip Karadeniz'e inmek igin bir donanmaya ihtiyag vardrr. Bunun iein kendisi Holland a'ya gitti, gemi mtihendisleri getirdi. Don Nehri iizerinde nehir donanmasr yaparak, lojistik meselesini halletti. 1696'da Don Nehri tizerinden bir donanma ve ordu ile inerek, Azak'r aldr. Boylece ilk defa Rusya Karadeniz'de bir koprti baqr kurmug oldu. istanbul tehlike altrnda, devlet ve halk telaq ieinde. Rusya'nrn Karadeniz'e inmesi ve Osmanh tilkesini tehdit etmesi, 1596'da bu olayla baqladr. ltll'de Prut Seferi'nde Qar'r Osmanh ve Ktnm kuvvetleri kuqatarak Azak'rn iadesini kabul ettirdiler. Fakat Rusya artrk bir Avrupa devleti sayrldrfrndan, Avusturya Habsburglar'r ile igbirligi halinde, XVIII. asrrda siirekli Osmanhlara kargr seferler yaptr ve Btiyiik Katerina (L762-L796) zamantnda Rus Donanmasr Qegme'ye kadar geldi ve Osmanh Donanmasl'nr yaktr (6 Temmuz 1770). Osmanh iilkesi, ingiltere ekonomisi iein gok Onemliydi. Bu ytizden 19. Yi.izyrlda Osmanh i.ilkesinin Rus istilasr altrna dligmesi Batr Avrupa'nrn btiyi.ik korkuyla izledifi bir olay haline geldi ($ark Meselesi). Osmanh pazan diigecek ve Hindistan yolu tehlike altrnda kalacaktr. Bu geligmeler srrasrnda Osmanhlann donanmada birtakrm reformlar yaptrklarrnr biliyoruz. Osmanh Donanmasr'nrn temei gemi birimi kadrrgadtr. Kadrrga, ktirekle Eekilen algak bordah gemilerdir. Akdenrz'de kadim Yunan'dan beri kullarulan gemi tipidir. Osmanh Donanmasl kadrrgalardan olugmaktadrr, fakat evvelce anlattrfrm gibi 1590'lardan itibaren ingiliz ve Hollandalann ytiksek bordah ve ateg gi.icti yiiksek gemileri gelince, Venedik ve Osmanltlar dentz hakimiyetini kaybettiler. Buna Eare olarak sonraki zamanlarda Osmanhlar kalyon denilen ytiksek bordah ve ateg gticti ytiksek yelkenli gemiler yapmaya baqladrlar. Bu bagltca, XVII. Ytizyrhn ikinci yansrnda gereeklegti. Bu arada Osmanlt'ntn belli bagh rakibi Rus Qarh[r idi. XVI. Yiizyrhn ikinci yansrndan itibaren Osmanh'yr Karadeniz kryrlannda tehdit eden bir tehlike ortava crktr.,uta Dinyeper rizerin de Zaparog Kazaklan yuvalanffil$, Osmanh, Karadeniz kryrlannt akrnlarryla yafma ve tahrib etmekte. O zaman Kazaklar Rusya'ya tabi delildi. Dofuda, Don Kazaklar't 2-29

11 Moskova'ya tabiydi. Don Kazaklar'r bir ara I63l'd,e Azak'r ellerine gegirdiler. Artrk Karaden rz'de gehir, kasaba halkr Kazak akrnlan yuzrinden memleket ieerilerine dogru kagryorlardt. Osmanll o zaman, Dinyeper Nehri'nin tam apzrnda Karaden rz'e aetlan yerde iki kale inqa ederek, Kazak hlicumlarrnr dnlemeye gahgmrgtrr. Lehistan Zaparog Kazaklarr denilen Kazaklar, 1656' dan sonra Qarhfirn hizmetine girdiler. Qar1k, 1683'de Krnm ve Karadenrz'rn kuzeyini tilkesine katarak, Karadeniz'd,e egemen deniz gticri haline geldi ve istanbul'u siirekli tehdit eder bir duruma geldi. l84l Bo azlar mukavelenamesiyle Avrupal biiytik devletler Rusya'ntn gtineye ilerlemesine set gekmek istediler. '2 -'3U

12 il il il- PIRI 1a REIS \*rc \\ \. \ \ s" t \ SEMPONYUMU rebliffitn'kirabr Lt zy-ng -LJ EYttilizoo4 L r:r*-j: *'GPROCHEDIT{GS -.-."' \tf* - ' '.s \r i,,. ',-,,,,,",

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls icindekii,bn J x /r. Koy, rovlu vb ivrpnratorluk...... I V. Milletleraran Ttirkiye Sosyal ve iktisat Tarihi Kongresi. Teblidler, U.U. Tiirkiyat Arasttrmave Uygulama Merkezi, istanbul 2l-25, Adustos 1989.

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

AKDENIZ'DE KORSANLIK VE OSMANTI DENIZ HUKUKU

AKDENIZ'DE KORSANLIK VE OSMANTI DENIZ HUKUKU BtirrNr Anr AKDENIZ'DE KORSANLIK VE OSMANTI DENIZ HUKUKU Giniq u makalede baqta Akdeniz olmak iizere devletler arasr iligkilerde donanmalann ve korsanlann roliine dikkat Eekilerek Ortadoiu ve Avr-upa tarihinin

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

' Bkz. H. inalcrk, "The Ottoman Turks and the Crusades", yay. K. Setton, A Hi.stor1, of the Crusaucs,

' Bkz. H. inalcrk, The Ottoman Turks and the Crusades, yay. K. Setton, A Hi.stor1, of the Crusaucs, OsMANLI'NIN AvRUPA irp BARI$IKLTGI: KApiTULAsYoNLAR 15. yiizyrl sonlartnda, Zonchio'da sava$an Venedik ve Tiirk gernileri, I 585, Biritish Museum, Tlte Fifieenth.Century, Margaret Astort, W.W. Nortott

Detaylı

runxler ve BALKANLAR i. Kuzey'den Gelen Tiirkler 2. Anadolu Tiirkleri Balkanlar'da GiRiS Prof. Dr. Halil INALCIK

runxler ve BALKANLAR i. Kuzey'den Gelen Tiirkler 2. Anadolu Tiirkleri Balkanlar'da GiRiS Prof. Dr. Halil INALCIK i. Kuzey'den Gelen Tiirkler GiRiS runxler ve BALKANLAR Prof. Dr. Halil INALCIK Balkanlarlarihi, Ti.irk tarihinin ayrrlmazbr pargasrdrr. Balkan kelimesi dahi. xro-dad veya da$hfr anlamrna TiirkEe bir sozctikttir.

Detaylı

TARIHEILIGIMIZ UZERINE

TARIHEILIGIMIZ UZERINE SOYLESI INALCIK'LA TARIHEILIGIMIZ UZERINE d tl-l F o =TU o ingiltere'nin Cambridge kentinde bulunan Uluslararasr Biyografi Merkezi (IBC), unlii Osmanh tarihgisi Prof. Dr. Halil inalcrk'r 20. y:o:zyrltn

Detaylı

Korsanları sadece İngiltere. kullandı. Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren

Korsanları sadece İngiltere. kullandı. Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Korsanları sadece İngiltere Fransa değil Osmanlı da kullandı B ütün Dünya da, Osmanlı Donanması ve denizciliğini konu eden yazılar yayınlamıştık. Ayrıca Osmanlı Donanması

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

EDIRNE'NIN FETHI. (rg6r) : "Sultan Otman Kral Vukasin'i ae Despot Ugjcsa'1n Makedonya'da Mertg bo2unda tildiirdu ae Edirne'yi aldt".

EDIRNE'NIN FETHI. (rg6r) : Sultan Otman Kral Vukasin'i ae Despot Ugjcsa'1n Makedonya'da Mertg bo2unda tildiirdu ae Edirne'yi aldt. EDIRNE'NIN FETHI (rg6r) Her,ir, INALCIK Edirne'nin ne zaman ve nasrl fethedildi!'i meselesi, son defa Bulgar tariheisi A. Burmov ve I. H. Uzungargrh tarafindan tartrgma konusu yaprlmrgtrr. Burmov'a gcirel,

Detaylı

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa On5yirmi5.com Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa Barbaros Hayreddin Paşa Osmanlı Devleti tarihinin ünlü denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı Devleti'nin ilk kaptan paşasıdır. Yayın Tarihi

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

KARALARIN VE DENİZLERİN HÂKİMİ OSMANLI

KARALARIN VE DENİZLERİN HÂKİMİ OSMANLI Karaların ve Denizlerin Hâkimi Osmanlı İstanbul un Fethi İkinci Mehmet tahta geçer geçmez ilk iş olarak sosyal ve ticari açıdan son derece önemli olan İstanbul u almaya karar verdi. İstanbul u almak istemesinin

Detaylı

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi ni konu alan Türk film 17

Detaylı

HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR. -6212 :Hz.Âdem in Yaratılışı. -3974: Hz.Nuh Tufanı. -3548:Mısır ın ilk İmarı,oluşumu. -2570:Hz.İbrahim in Doğumu.

HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR. -6212 :Hz.Âdem in Yaratılışı. -3974: Hz.Nuh Tufanı. -3548:Mısır ın ilk İmarı,oluşumu. -2570:Hz.İbrahim in Doğumu. BAZI MEŞHUR OLAYLAR HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR -6212 :Hz.Âdem in Yaratılışı. -3974: Hz.Nuh Tufanı. -3548:Mısır ın ilk İmarı,oluşumu. -2570:Hz.İbrahim in Doğumu. -2470:Hz.İsmail in Sünnet Edilmesi. -2317:Hz.Yakub

Detaylı

TERSÂNE-İ ÂMİRE NİN TARİHÇESİ, İDARİ YAPISI ve PERSONELİ

TERSÂNE-İ ÂMİRE NİN TARİHÇESİ, İDARİ YAPISI ve PERSONELİ TERSÂNE-İ ÂMİRE NİN TARİHÇESİ, İDARİ YAPISI ve PERSONELİ Prof. Dr. Reşat Baykal İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi 61. Yılında Gemi Mühendisleri Odası Meslek Alanımız 11 Aralık 2015 Titanic

Detaylı

Amiral Turgut Reis 449 nci ölüm yıl dönümünde anıldı

Amiral Turgut Reis 449 nci ölüm yıl dönümünde anıldı Amiral Turgut Reis 449 nci ölüm yıl dönümünde anıldı Ünlü Türk denizcisi Turgut Reis, 449. ölüm yıl dönümünde Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı. Atatürk Meydanı nda düzenlenen

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

csi\,{anli, RUS REKABr,riNiN MEN$Ei VE

csi\,{anli, RUS REKABr,riNiN MEN$Ei VE csi\,{anli, RUS REKABr,riNiN MEN$Ei VE. DON - VOLGA KANALI TE$EsnUSu (1s6e) DT. HALIL INATCIK '1'-. Tarih' Dogenti i 46 sayrh. BELLETEN tden ayrr basrn TU RK TARiH KURUIYIU B ASIMEVi.ANKA;] A 9 4 8 OSMANLI

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

Fatih Sultan Mehmet'in Başarı Sırları ve Liderlik Özellikleri

Fatih Sultan Mehmet'in Başarı Sırları ve Liderlik Özellikleri Fatih Sultan Mehmet'in Başarı Sırları ve Liderlik Özellikleri Fatih'in Askerî ve İdarî Vasıfları > Fatih, büyük hayallerin ve geniş coğrafyaları fethetmeyi öngören hedeflerin insanıydı. Fatih Sultan Mehmed'in

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ II (KLASİK ÇAĞ) Ders No : 0020100029 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

İçindekiler Konu: Sayfa No: 1. Konusu I 2. Önsöz II 3. Özet IV 4. İçindekiler V Birinci Bölüm

İçindekiler Konu: Sayfa No: 1. Konusu I 2. Önsöz II 3. Özet IV 4. İçindekiler V Birinci Bölüm İçindekiler Konu: Sayfa No: 1. Konusu I 2. Önsöz II 3. Özet IV 4. İçindekiler V Birinci Bölüm Güç Kavramları Unsurları, Milli Güç Unsurları ve Vasıtaları 1. Milli Güce Giriş 1-1 2. Gücün Değerlendirilmesi

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 YAYINTARI E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. @ : Her hakkr mahfuzdur.

lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 YAYINTARI E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. @ : Her hakkr mahfuzdur. r t-i ffi#ffi lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 F YAYINTARI Hanrmeli Sk. No: 19120 Srhhrye-06430 ANKARA Tel: 231 68 58-231 08 72 c Faks: 231 68 58 E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. Bu eserin

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

ilil JlillllllilullLLll

ilil JlillllllilullLLll ilil JlillllllilullLLll TARiH HAIILiNALCIK RONFSANS AVRUPASI TURKiYE,NN SATI MEDN.TiYETiYLN OZONTN5TT,TT S{JRECi Halil inalcrk @ rtlmivr, iq nenrest rutriin YeYrNuett' zorr - Sertifika No: 11213 uoi:ron

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ İLE İLGİLİ OLAYLARIN ÖNEMİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ

TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ İLE İLGİLİ OLAYLARIN ÖNEMİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ Ekim 2013 Cilt:21 No:4 (Özel Sayı) Kastamonu Eğitim Dergisi 1575-1592 TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ İLE İLGİLİ OLAYLARIN ÖNEMİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ Hamza KELEŞ, Muhammet ŞAHİN Gazi

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca bu savaş ilk Osmanlı - Bizans savaşıdır)

1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca bu savaş ilk Osmanlı - Bizans savaşıdır) Osmanlı Devleti - Kuruluş Dönemi Önemli Notlar - Pdf İndir 1. Osman Bey 1298' Bizans'tan Karacahisar'ı aldı. 1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

Piri Reis Hayatı ve Yapıtları

Piri Reis Hayatı ve Yapıtları Piri Reis Hayatı ve Yapıtları Pîrî Reis (d. 1465-70, Gelibolu - ö. 1554), Osmanlı denizcisi. Amerika'yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınmıştır. Piri Reis eşsiz

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI 5 te 7 de AZİZ BABUŞCU AK PARTİ İL BAŞKANI AK 4 te YIL: 2012 SAYI : 167 17-24 ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 6 da Sultan

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... III BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 (1) Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti

Detaylı

Ti,irk-islam-Osmanh $ehircili$i ve Hatil inalcrk'rn Qahgmalarl

Ti,irk-islam-Osmanh $ehircili$i ve Hatil inalcrk'rn Qahgmalarl 'hs. Tiirkiye AraSttrmalofl Literariir Dergisi, Cilt 3, Sqt 6, 2005, 27-56 Ti,irk-islam-Osmanh $ehircili$i ve Hatil inalcrk'rn Qahgmalarl HAIiI INALCIK-"-BiiICNt ARI-*- I. Girig: Halil Inalcrk'tn $ehir

Detaylı

- 10.5. 18 ebadrnda olup her

- 10.5. 18 ebadrnda olup her TEBLiCLER YENI BULUNMU$ BIR "GAZAVAT.I SULTAN MURAD,, * HRr.il lxelcrr tvtuvloo OGuz Burada tanrtmak istedifimiz Gazaadtt Sultan Murad bin Mehmet Han adh yazma eser, Fakiiitemizin Fransrz Dili ve Edebiyatr

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

k6fileler halinde Musliiman olmalarrdrr.

k6fileler halinde Musliiman olmalarrdrr. islam dininin Azerbeycon ve Hsrzemde lu:91_opl bagarilanndan en bliyugu ;uphesiz TURK OCUZ BOYLARI'nrn hem de milyonlaia varan brlyuk k6fileler halinde Musliiman olmalarrdrr..,. Ztra O$uzlarrn Muslriman

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir.

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Kayı aşireti, Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde Ankara yakınlarındaki Kara- cadağ bölgesine yerleştirilmiştir.

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

5 sayfadan olugmaktadr.

5 sayfadan olugmaktadr. ANKARATINiVERSITESI ELEI(TRON HIZLAI\DIRICISI VE LAZER TESISI (IARLA) " HAFIF YUK TA$IMA ijnitesi" TEKNIK $ARTNAMESI Proje No: 2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA-2O1sTSDNOII Bu teknik dzellik

Detaylı

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ KONU ANLATIMI HASAN DOĞAN BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

ons6z irinci BASTYA onsoz iqinronrir.,nn cinig r- nnniz xinr,nrvunsi VII x

ons6z irinci BASTYA onsoz iqinronrir.,nn cinig r- nnniz xinr,nrvunsi VII x ons6z irinci BASTYA onsoz iqinronrir.,nn cinig r- nnniz xinr,nrvunsi 1-2- 3-4- Deniz Kirlenmesinin Tammr... b Deniz Kirlenmesinin Kaynaklarr...... g A- Denizlerin Gemicilik Faaliyetleri Dolayrsryla Kirlenmesi...

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

Inafqk. Halil. olarak qcihret kazanmrqlardtr. $iiphesiz, iilkemizde. sabrr ve sebatla devam edenler, Osmanlt di.inyasrnrn

Inafqk. Halil. olarak qcihret kazanmrqlardtr. $iiphesiz, iilkemizde. sabrr ve sebatla devam edenler, Osmanlt di.inyasrnrn Tarih Ogretiminde Tek Kiqilik Akademi: Halil Inafqk Bundan krsa bir stire 6nce Prof. Dr. Ozer Ergeng, Dogu Bafi dergisinin Akademidekiler Ozel Saytxndal Prof. Dr. Halil inalcrk'r tanrtan makalesinin baqh[rnda

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER 2006 SARIBEY, Aysun, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın'da Yönetim, (Danış. Prof. Dr. Serap YILMAZ), Adnan

Detaylı

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu 2016 yılında 126 ülkenin ordusu değerlendirilmiş ve dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapılmıştır. Ülkenin sahip olduğu silahlı gücün yanında nüfusu, savaşabilecek ve askerlik çağına gelen insan sayısı,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT

KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM NYATÜRLERİ OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT Metin And, Osmanlı Tasvir Sanatları:1-Minyatür, T. İş Bankası, 2002 PORTRELER PORTRAITS Fatih Portresi Portrait of Mehmed

Detaylı

ÜLKELERİN TATİL GÜNLERİ

ÜLKELERİN TATİL GÜNLERİ ÜLKELERİN TATİL GÜNLERİ ULUSAL VE BAĞIMSIZLIK GÜNLERİ - BAYRAMLARI Şükran Günü Ulusal Bağımsızlık günü Martin Luther King Günü Başkan'nın Günü Şehitler Günü Colombus Günü Veterans (Armistice) Günü A.B.D

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI XVI. YÜZYIL OSMANLI DENİZ SAVAŞLARININ ANATOMİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI XVI. YÜZYIL OSMANLI DENİZ SAVAŞLARININ ANATOMİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI XVI. YÜZYIL OSMANLI DENİZ SAVAŞLARININ ANATOMİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN MERAL İNAN AKADEMİK DANIŞMAN Doç. Dr. AYŞE PUL ORDU

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE GENELİ ve İİB MAL GRUPLARI VE BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK TEMMUZ 2014 / 15 0 TABLOLAR I. Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Kuru

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER III XI 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 2. Coğrafi Durum... 5 a. Çanakkale

Detaylı

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu PA$AM SULTAN TURBESI nouove - REsrirUsYoN VE a T-!.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu RESTO ROJESI oin ': i.-:..::::., :,::r:aeil::: :i 1,ij1'.r{iil : i u$ak idostc lio PA$AM SULTAN

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Cenk ÖZGEN 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı: Cenk ÖZGEN Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa / 07.08.1979 Uyruğu: T.C. Medeni Hali: Evli Adres: Giresun Üniversitesi, İktisadi

Detaylı

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898)

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) 1897 Türk-Yunan Savaşı (TESELYA SAVAŞI) Teselya savaşları nın aslı Girit adası olayları ile başlamıştır, 1894 Haziran'ında Rumlar Halepa Sözleşmesi'nin uygulanmasını

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELER

OSMANLI DEVLETİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELER OSMANLI DEVLETİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELER II. MEHMET (1451-1481) Babası II. Murat ın ölümü üzerine tahta geçen II. Mehmet babası zamanındaki antlaşmaları yeniledi. Daha önce kuşatılan ve alınamayan

Detaylı

OSMANLI TARİHİ YÜKSELME DEVRİ

OSMANLI TARİHİ YÜKSELME DEVRİ OSMANLI TARİHİ YÜKSELME DEVRİ 17.02.2017 Tahta Geçme Yaşı: 12.8,18.11 Saltanat Süresi:1.10,30.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:49.1 Ölüm Yaşı:49.1 İstanbul u daha önce Osmanlı Devleti nde kimler kuşattı?

Detaylı

r.q.trr-ir oennvrnsi PRoF. ixa.rcx raninqir.ici'nix prof. inalcrk, gegen sene, 27-28 Te"mmuz 20i0 tarihinde Yalova'da

r.q.trr-ir oennvrnsi PRoF. ixa.rcx raninqir.ici'nix prof. inalcrk, gegen sene, 27-28 Temmuz 20i0 tarihinde Yalova'da CIEPO 6. ARADONEM SEMPOZ\'UMU I4-T7 NISAN 2011 U$AK PRoF. ixa.rcx raninqir.ici'nix r.q.trr-ir oennvrnsi A. Teyfur ERDOGDU. Girig prof. inalcrk, gegen sene, 27-28 Te"mmuz 20i0 tarihinde Yalova'da yaprlan

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı)

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) Ulaşım Coğrafyası Ulaşım Coğrafyası Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) DENĐZ ULAŞIMI Deniz Ulaşımı Deniz ulaşımının kökeni M.Ö. 3200 yıllarına kadar uzanmakta olup Mısır kıyı denizciliği ile başlamıştır

Detaylı