TÜRKİYE'DE MiSYONERLİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE'DE MiSYONERLİK"

Transkript

1 DİNLER TARİHİ ARAŞTIRMALARI-V DİNLER TARiHÇiLERİ GÖZÜYLE TÜRKİYE'DE MiSYONERLİK TÜRKİYE DİNLER TARİHİ DERNEGİ YA YlNLARI

2 TÜRKİYE DİNLER TARİHİ DERNEGİ Yayın No: 5 ISBN: O Bütün Yayın Hakları Türkiye Dinler Tarihi Derneği"ne Aittir. Birinci Baskı: Kasım 2005, 700 adet

3 ANKARA, ÇANKIRI VE ESKİŞEHİR ÇEVRESİNDE MisYONERLİK FAALİYETLERİ Prof. Dr. Mustafa ERDEM* İç Anadolu'da, özellikle Ankara, Çankırı ve Eskişehir çevresinde misyonerlik faaliyetleri konusunu imkanlarımız elverdiği, yetkili kurumlar ve kurullardan elde edebildiğimiz bilgiler ölçüsünde, bir araştırma yaparak huzurlarımza gelmiş bulunuyoruz. incelediğimiz bu üç vilayetten misyonerlik faaliyetlerine maruz kalması bakımından belki de en sade olanı Çankırı olarak karşımıza çıkmakta, Ankara ve Eskişehir'in kendine özgü birtakım özelikleri bulunmaktadır. Eskişehir'in sosyo-politik ve ekonomik durumu itibariyle Türkiye'de farklı bir özelliğe sahip olduğunu ve misyonerler tarafından da özel bir ilgi gördüğünü dikkatierinize arz etmek istiyorum. Özellikle Yehova Şahitleri, Bahailer ve diğer misyoner gruplar arasında bu şehrimize yönelik fevkalade özel bir ilgi bulunmaktadır. Ankara'ya gelince; Ankara bu iki şehrimize göre daha farklı bir konuma ve özelliğe sahiptir. Özellikle Ankara 'nın başkent olması buraya her şehirden, her kesimden, her guruptan ve her milletten insanın gelmesine imkan sağlamaktadır. Resmi statüsü dolayısıyla yurtdışından gelen misafırlerin burada diğer devlet kurumlarıyla ilişkileri ~eya en azından kendileri.ne ait devlet kurumu niteliğinde olan büyükelçiliklerle olan ilişkileri misyoner faaliyetlerinin burada daha örtülü ve daha resmi bir veçhe kazanmasına imkan sağlamaktadır. Ben burada bazı hususlara dikkatinizi çekerek tebliğimi özetlemek istiyorum. Aslını sorarsanız, Ankara'da misyonerlik faaliyetlerine zemin hazırlayan resmi veya gayri resınl kurumlar olabileceğine dikkatierinizi çekmek istiyorum. Burada büyükelçiliklerin resınl statüleri dolayısıyla Türkiye'ye yönelik uyguladıkları faaliyetlerin kısmen bizim kontrolümüz dışında olması, iyi niyetli olmayan misyonerierin orada barınmasıyla birtakım farklı sonuçlara el atılması gibi bir gerçeği ortaya çıkarmaktadır. Eğer maksat Hıristiyanların dini ibadetlerini yerine getirebilmek ise bu anlamda, özellikle Ankara'da İngiltere, İtalya, Fransa ve Vatikan gibi ülkelerin resmi kiliseleri bulunmaktadır. Bir de herhangi bir şekilde kurulan, buna karşılık yasal boşluklar nedeniyle resmen kapatamadıgımız kiliseler vardır. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bunun yanında bizim bilmediğimiz ama emniyet görevlilerinin bildiği ev kiliseleri faaliyet yürütmektedir. Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde camiierin "ibadethane" terimiyle ifade edilmesinin kabul edilmesinden sonra, ev kiliseleri Ankara'daki misyonerlik faaliyetlerine daha rahat zemin hazırlayacak alanlar haline dönüştüri.ilmüş vaziyettedir. Bu konuda yasal hiçbir tedbirin konulmamış olması da misyonerler Için rahat bir ortam hazırlamıştır. Ankara'da misyonerlik faaliyetlerinin ik.i şekilde yürütüldüğü dikkati çekmektedir. Bunlar; yabancılara yönelik misyonerlik faaliyetlerini yürüten kurumlar ve mahalll unsurlara yani Türk halkına yönelik misyonerlik yapan kuruluşlar olarak * Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Öğretim Üyesi. 205 ı _

4 belirtilebilir. Üzerinde durulması gereken bir diğer husus, misyonerlik faaliyetlerinin doğrudan Hıristiyanlık'la ilgili olmayan doğu kökenli dinlerin veya eklektik ya da senkretik dediğimiz uzlaştırmacı dinlerin uzantısı kabilinden yürütülen misyoner faaliyetleridir. Ankara'yla ilgili üzerinde durulması gereken bir başka husus da; biz sadece ve sadece misyonerierin bire bir yapageldikleri faaliyetleri veya onların kurumsal faaliyet alanlarını göz önünde bulundururken dikkatten uzak tutınamamız gereken bir alanı sizlerin de dikkatierinize sunmak istiyorum. O da medyadaki misyonerlik faaliyetleridir. Ayrıca iletişimde sınır tanımayan ve herkese kolayca ulaşılabilen "internet" de ayrı bir öneme haizdir. Belki de işin global ve genel ulaşım ve etki alanı olması bakıinından internete göre medyanın misyonerlik faaliyetlerinde etkisinin daha da büyük olduğunu düşünüyorum. Pek çok masum insan, televizyon programiarına sıkıştırılan misyonerlik faaliyetlerini genelde çeşitli sebepler dolayısıyla, stres atma ihtiyacı duyan toplum kesimlerine bir tür rahatlama imkanı sağlar nitelikte olması, dalaylı olarak da misyonerlik faaliyetlerini bir şekilde insanların ayağına götürme özelliğine sahiptir. Dikkatierinize sunmak istediğim bir başka husus da; kapatılmadan önce Diyanet İşleri Başkanlığı Araştırma Merkezi'nde (DİY AM) yapınış olduğumuz araştırmalarda, doğrudan misyonerlik faaliyetlerinde bulunan internet sitelerine ek olarak bu sitelere Iink yapan bazı site veya onlara bağlantı kuran Web Siteleri misyonerlik faaliyetlerinin dalaylı bir başka yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada bir başka hususu daha vurgulamak istiyorum, doğrudan misyonerlik yapan, mesela; Protestan kiliseler, Katalikler ya da Protestanların kendi içerisinde yer alan Adventistler, Presbiteryenler, Baptistler v.b. 'e ilave olarak Protestan kiliselerle işbirliği yapan birtakım Yahudi kuruluşlar vardır. Bunların başında George Soros'un desteklediği "açık toplum" ya da başka adlarla oluşturulan sivil toplum örgütleri var ki, bunlar da doğrudan ya da dalaylı olarak misyonerlerle işbirliği yapan ve misyoner faaliyetlerine zemin oluşturan teşkilatlar olarak tanınmaktadır. Birçok arkadaşımız misyonerlikle ilgili teorik bilgiler verdiler. Bu bilgileri tekrar etmek istemiyorum. Am~ özellikle Türkiye üzerinde, pek çoğumuzun sosyal ve kültürel yapıyı zenginleştirıne adına bir şans olarak gördüğümüz üniversitelerimiz etnik ve mezhebe dayalı ayrımcılık kadar Türkiye'de misyonerierin işlerini ve ilişkilerini kolaylaştıran kurumlar olarak karşıınıza çıkıyor. Yani Türkiye'de yönetim sorumluluğunda bulunanların, özellikle üniversite gerçeğini ve üniversiteye bağlı olarak Anadolu'nun çeşitli yörelerinde açılan Yüksek Okulları bir mercek altına alması ve buraların sosyo-kültürel dejenerasyona nasıl katkı sağladığını görmesi gerekir diye düşünüyorum. Dikkat edilirse, misyonerierin özgürce hareket ettikleri alanların başında üniversite kurumları gelmektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde Ankara, fevkalade etkili, örgün ve donanımlı bir misyoner faaliyet merkezi olmaktadır. Zira özel ya da resmi statüde birtakım üniversitelerimiz kendi bağrına aldığı öğrencileri şu ya da bu şekilde misyonerlerle iletişim kurar hale getirmektedir. Bazı kaynaklardan elde ettiğim bilgilere göre; Ankara Üniversitesi'nin özellikle Cebeci Kampüsü ve Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Kore Dilleri Bölümü bu noktada en çok dikkat çeken alanlardan birini oluşturmaktadır. Yine ODTÜ'nün Ekonomi Bölümü, Atılım Üniversitesi'nde kendine zemin bulan Morınan Faaliyetleri bu anlamda üniversite öğrencilerinin misyoner faaliyetlerine ciddi biçimde açık olduklarını göstermektedir. Teorik 206

5 bilgilerimizden hareket ederek, özelikle Özel Üniversitelerimizde veya dil kurslarında, yabancı dil öğrenme ihtiyacı içinde olan yavrularımıza yabancı unsurlar misyonerlik faaliyetleri için kendilerine uygun zemini bulmakta, bu alanlarda faaliyetlerini etkili biçimde sürdürmektedirler. Bu bağlamda misyonerierin işlerini kolaylaştıran en önemli nokta misyonerierin muhataplarının ekonomik eksiklikleridir. Şimdi, işin doğrusunu test etmemiz gerekmektedir. Bir önceki oturumda yanlış aniaşılmaya mahal olmaması için vurgulamaya çalışmış olmama rağmen Türkiye'de artık misyonerierin attığı altaya takılabilecek kadar mill! ve manevi değerlerinden uzaklaşan bir kitlenin olduğunu görmezden gelemeyiz. Size bir örnek vermek istiyorum: Dinler Tarihinde yüksek lisans yapan bir öğrencimiz Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Arkeoloji'den ders alıyor. Bu öğrencimizin davranışlarıyla ilgili tedirginliklerimi kendisi keşfettiği anda, "Hocam benden rahatsızlık duymanıza gerek yok. Kurtuluş Kilisesinde mekan darlığı dolayısıyla -kendi ifadesiyle- ben şimdi Çankaya kilisesine takılıyorum Sizin kaygılarımza da hak vermek istiyorum ama belirtilmesi gereken bir husus var. O da, bu kiliselere giden öğrencilerin hiçbirisi Müslüman değil. Katılanların tamamı ateistler." dedi. "Peki bu ateistlerin bir iki nesil öncesi, yani onların ebeveyni İslam'la hangi derecede ilgileniyorlardı?" diye sorduğumda; "Hocam o konuda haklısınız, hepsi Müslüman ailelerin çocuğu" şeklinde cevap aldım. Demek ki, misyonerlik doğrudan doğruya bir din değiştirme hadisesi değil, Samuel Zvemer'in ifadesiyle "vaftizsiz Hıristiyanlaşma"nın da faaliyet alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde misyonerlik faaliyetlerinin sosyo-kültürel alanda ne kadar etkili olduğu dikkatlerden uzak tutulmamalıdır. Ankara'da Kurtuluş'ta, Çankaya'da, Keçiören'de, Balgat'ta, Batıkent'te birtakım kijiselerin olduğu bilinmektedir. Az önce "resmen kapatılamayan kiliseler" olarak söz ettiğim husus; ülkedeki yasal boşluklardan ya da yeniden düzenlenen yasalardan dolayı bunlara yönelik hiçbir engelleyici madde bulunmamaktadır. Emniyet güçlerimiz bunlarla ilgili hiçbir tedbir alamamaktadır. Bu durumda kiliseler, çeşitli etkenlerle, deyim yerindeyse, mantar gibi çoğalmaktadır. Bu kiliselerin çoğalmasında, şu manada korkulacak bir şey yoktur: "Her gün sayı abartılarak geliyor, gerçekte Hıristiyanlaşan yok." deniyor ama bir şekilde bu odakların faaliyet merkezlerinin boş kalmadığını ve etkili olduklarım da görmezlikten gelemeyiz. Örneğin; burada çok önemli bir bilgiyi dikkatierinize sunmak istiyorum: Çiğdem Mahallesinde açılan bir Protestan Kilisesi'nin kendi mensuplarının TED Kolejinde İngilizce eğitim verdikleri ve kendi aralarında "Aydın" ve "Sami" gibi kod adlarıyla toplum içinde faaliyet yürüttükleri, Ankara'da Bahçelievler'de öğrenci'leri bir araya toplayarak onlara yemek yedirme şeklindeki programlarla ı kültürel ve iletişim imkanları aradıkları düşünülürse, bu kilisenin yalnızca yabancı unsurlara ya da diplomatik misyon ögelerine hizmet ettikleri düşünülemez. Dikkatierinize sunmak istediğim bir başka boyut, aynı kilisenin biyolojideki "mitoz bölünme" şeklindeki gibi, çeşitli isimler altında kiliseler açmasıdır. Bu da onların ulaşabildikleri her kesime ulaşma gayreti içinde olduklarını açık bir şekilde göstermektedir. Bir başka hususa daha dikkat çekmek istiyorum. Bir Kilise bünyesinde, ismini vermek istemediğim bir okul açıldı. Bu okulun yabancı misyon üyelerinin Ülkü Ocaklan Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından dağıtılan bildiriden alınmıştır. 207

6 çocuklanna yönelik eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunacağı belirtildi. Yasal zamretlerden dolayı, okul için böyle bir çerçeve çizildi: Bu okulun yapısı, ilköğretim, lise ve daha sonra da yurtdışında üniversite öğrenimi sağlayacak bir tarzda yapılandırılmıştır. Dolayısıyla bu okul, geçmişte ülkemizde faaliyet gösteren Amerikan Misyoner Okullannı hatırlatmaktadır. Bu da sanırım, başka bir yasal boşluktan yararlanmadır. Bu bağlamda Batıkent Protestan Kilisesi'nin 2 kurucusu Daniel Wickvire, faaliyetlerinde en fazla ilahiyat Fakültesi'ni ve din adamlarını kullanmıştır. Daniel Wickvire; Amerikalıdır, Vietnam Savaşı'na katılmıştır, askeri eğitim görmüştür, birçok dil bilmektedir, -zaten bunların muhataplannı komplekse sokmalarının bir nedeni de budur- bu vatandaş ilahiyat Fakültesi'ndeki bazı hocalara ya da toplumun bazı kesimlerindeki cemaatler~ ya da gruplara giderek misyonerlik faaliyetlerinde birer engel olarak gördüğü hususlan oralarda tartışmak suretiyle, yeni yeni cevaplar aramış ve böylece muhataplarının sorularını cevaplamak için güzel bir imkan elde etmiştir. Buralara daha çok ekonomik imkanları iyi olmayan ya da mülteci durumunda olup başka ülkelere gidemeyen insanların şu veya bu sebeple gitmiş olması onların işlerini daha da kolaylaştırmıştır. Size şunu söyleyeyim: Mesela Başkent TV' de bir program yapılıyor, misyoner tarafından programcıya kullanılan ifade şudur: "Beyefendi, benim propaganda yapınama katkı sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum." Bu kadar duyarsız ve şuursuzca yapılan bu programlar ülkemizde insanımızın düştüğü kötü durumu göstermesi bakımından oldukça önemlidir diye düşünüyorum. Yine bu bağlamda Türkiye'de misyonerlik faaliyetleriyle ilgili olarak medyanın etkisini görmezden gelmek, medyayı tanıyamamak gibi bir gaflet içinde olmayı gerektirir. Çin'li bir öğrencim, kendisi de burada, bana Çin'de yasaklanan bir misyoner örgütünden söz etmişti; Falun Gong. Kendisine bu konuda bir araştırma yapmasını rica ettiğimde bana fevkalade ilginç bilgiler getirdi. İnşallah yakında bu bilgileri Din! Araştırmalar dergisinde neşredeceğiz. Bir tesadüf müdür bilemiyorum, bu konuşmamızın üzerinden bir hafta geçmedi, bir TV kanalında Dikmen'den Seğmenler Parkı'ndan canlı yayın yapılmak suretiyle Falun Gong'un Türkiye'de nasıl bir misyon icra ettiği reklam edildi, anlatıldı. Olay şudur; sabahleyin spor yapan aileler, Seğmenler Parkı'nda bir araya toplanmak suretiyle Yoga benzeri bir seans yapmakta, stres atmaktadırlar. Böylece Çin'de yasaklanmış olan bir hareket Türkiye'de faaliyet imkanı bulabilmekte, insanlarımızı etkileyebilmektedir. Bu da bir yenilik, modernlik, çağdaşlık gibi kavramlarla insanlarımıza sunulmaktadır. Aynı şekilde bazı kanallarda adına ister alternatif tıp, ister yardımcı tıp deyin, "yoga" ve "meditasyon" adı altında misyon faaliyetleri yürütülmektedir. Bu amaçla Ankara'da en işlek caddelerde broşürler dağıtılmakta, reklam yapılmaktadır. Bunlardan son günlerde en yaygın olanlardan biri Shri Mataji Nirmala Devi'nin öndediğini yaptığı "Sahaja Yogo" faaliyetleridir. (Şemsettin Günaltay Cad. No: 73, Kırkkonaklar Ankara). Sağlıklı Yaşam Derneği tarafından yürütülen bu faaliyetlerin ;;eminerleri her Çarşamba İlk Sokak No: 37, Anıttepe-Ankara adresinde yapılmaktadır. Üzülerek ifade edeyim, bütün bunları engelleyecek hiçbir yasal tedbir bulunmamaktadır. Yasal 2 Bu kilise ile ilgili geniş bilgi için bkz. Daniel Wickwire, Batıkent Protestan Kilisesi İç Tüzük, Ankara

7 düzenıemelerin tarihin{ bilemediğim için yaklaşık bir zaman vererek konuşmak istiyorum. Bundan altı ay kadar önce Batıkent Protestan Kilisesi ki, bunlar kendilerine Türkiye'de ''Mesih inanlıları" adını vermektedir- "Hukukf Bir Rapor: Mesih İnanlılarının Türkiye'deki Haklar/ isimli bir broşür dağıttı ve bu broşürleri kendi elemaniarına verdi. Bunun içeriği özet olarak: "Siz, şayet faaliyet yaparken Türkiye'de emniyet güçlerince yakalanacak olursanız haklarınızı buna göre savunabilirsiniz. Broşürdeki bilgileri kendilerine gösteriniz, Türkiye'de yasal haklaqnızı bildiğinizi söyleyiniz. Bu konuda hiç çekinmeyiniz." şeklinde de tembihlerde bulunuldu. Bunun benzeri Türkiye Protestan Kiliseleri Birliği tarafından "Protestanlarm Türkiye'de Karşılaştıkları Hak İhlallerinin İnsan Hakları Hukuku Bakımmdan Değerlendirilmesi" 4 şeklinde bir avukata hazırlatılan belge vardır. Bu da aynı amaçla kullanılan bir dokümandır. Değerli katılımcılar! Misyonerlik faaliyetleri bire bir yapılıyor. Bu faaliyetlerde intemetten, medyadan yararlanılıyor. Bazı örgütler tarafından da bu faaliyetler gerçekleştiriliyor. Mesela; Ankara'da "Open Door" adında bir kitabevi var. Bu kitabevine gittiğinizde kitabevinin kitapçılık mı, yoksa misyonerlik mi yaptığını görürsünüz. Buradaki seminerlere katılanlardan biri şunları söylemektedir: "Katıldığım bir seminer, Open Door Kitabevi tarafından düzenlenmişti. Katılanlara isteğe bağlı formlar doldurtuluyor. Temel bilgiler alındıktan sonra seminer hakkında düşünceler soruluyor. (Konuşmayı, konuşmacıyı nasıl buldunuz? v.b.).vermiş olduğum adresimedaha sonra şöyle bir yazı geldi: Merhaba, Open Door Kitabevi olarak düzenlediğimiz Bilim ve İnanç Semineri'ne gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Ekte, sizlerin isteği doğrultusunda seminer notları size gönderilmiştir. 27 Mayıs Salı günü, saat 8.00'de Kitabevimizde -ücretsizsohbet ve çay zamanı olacaktır. Sizlerle daha yakından tanışmak ve okuyuculara daha fazla hizmet etmek amacındayız. OPEN DOOR, Bilgiye ve Sevgiye Açılan Kapı. Bekliyoruz. Adres: Karanfil Sokak, 39/0 Kızılay-Ankara. 5 Üst katında onların devamlı düzenli olarak seansları olmakta, bu seanslarda misyonerliğe uygun çalışmalar yapılmaktadır. "Shema" adındaki radyo, "Kucak Yayıncılık", "The Book House", "Zirve Yayıncılık", "Kifes Ortopedik Ürünler" gibi birçok kuruluş misyoner faaliyetlerini icra etmekte, misyonerlik faaliyetlerinde özellikle kitap yayıncılığına başvurmaktadırlar. Sayın başkan ve değerli katılımcılar, sözlerimi bitirirken hepinizi saygıyla selam lı yorum. ı 3 Hukukf Bir Rapor: Mesilı İnanlılarının Türkiye'deki Hakları, Yeniçağ Basın-Yayın Ltd., Ankara. 4 Protestanların Tiirkiye'de Karşılaştıkları Hak İlıfallerinin İnsan Hakları Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, (Haz. Orhan Kemal Cengiz: Türkiye Protestan Kiliseler Birliği Hukuk Danışmanı), Bkz. Murteza Sulooca, "Ankara'daki Kiliseler ve Misyonerlik Faaliyetleri, (Yayımlanmamış Seminer), Ankara 2003_ ı _ ı

Misyonerlerin Kıskacındaki Ülke: Kırgızistan

Misyonerlerin Kıskacındaki Ülke: Kırgızistan T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 17, Sayı: 2, 2008 s. 253-283 Misyonerlerin Kıskacındaki Ülke: Kırgızistan Salih Pay Yard. Doç. Dr., U.Ü. İlahiyat Fakültesi Özet Bu araştırma misyonerlik

Detaylı

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Yrd.Doç.Dr. Gülbadi ALAN a a Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, KAYSERİ Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ 05 KASIM 2012 Editör: Özgür TONUS ADOM YAYINI NO: 02 Sempozyum Kayıt Deşifresi: Aslıhan İLHAN Cansu TAHAN Elif TEKİN Fatih

Detaylı

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI TUTANAKLARI No: 12, Mart 2011 TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI TURKISH AND RUSSIAN PERPECTIVE ON THE MIDDLE EAST FROM PAST TO PRESENT ВЗГЛЯД РОССИИ И ТУРЦИИ НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ)

Detaylı

Neden Sivil Toplum ve Çatışma Çözümü?

Neden Sivil Toplum ve Çatışma Çözümü? Neden Sivil Toplum ve Çatışma Çözümü? Yuvarlak Masa Toplantısı, İstanbul 6 Nisan 2013 Azınlık Dillerinin Kullanımı için Altyapının Oluşturulması Neden Sivil Toplum ve Çatışma Çözümü? Yuvarlak Masa Toplantısı,

Detaylı

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı. 14-15 kasım 2013, istanbul

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı. 14-15 kasım 2013, istanbul I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı 14-15 kasım 2013, istanbul v Yayıma Hazırlayan Mustafa Ruhi Şirin Doç. Dr. Abdülhamit Avşar Ahmet Akçakaya Yasemin Ünal YAYINLARI

Detaylı

I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (6 Haziran 2013 Sakarya Üniversitesi) Sakarya Sakarya Üniversitesi Yayınları: 96

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

Çocuk Ombudsmanlığı. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği

Çocuk Ombudsmanlığı. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Çocuk Ombudsmanlığı Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Bu kitap parayla satılamaz. Çocuk haklarına ilişkin çalışmalarda kar amacı gütmeyen bir amaç için kullanılabilir. Bu kitap İngiltere

Detaylı

GOSBSAD. Üniversite Sanayi İşbirliği. GOSB'de yüksek lisans eğitimi

GOSBSAD. Üniversite Sanayi İşbirliği. GOSB'de yüksek lisans eğitimi G O S B S A N A Y İ C İ L E R İ D E R N E Ğ İ D E R G İ S İ O C A K - Ş U B A T - M A R T 2 0 1 0 S A Y I : 1 9 Üniversite Sanayi İşbirliği GOSB'de yüksek lisans eğitimi DERGİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

MART 2015 YIL:1 SAYI:3. İpek Üniversitesi 4 üncü yılını coşkulu bir törenle kutlarken Mütevelli Heyet Başkanı Akın İpek, törende ilkelerini açıkladı.

MART 2015 YIL:1 SAYI:3. İpek Üniversitesi 4 üncü yılını coşkulu bir törenle kutlarken Mütevelli Heyet Başkanı Akın İpek, törende ilkelerini açıkladı. İpek Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü tarafından Büyük Savaş olarak adlandırılan 1. Dünya Savaşı nın 100. Yılında bir konferans düzenlenecek. Türkiye Çalışmaları Yıllık Konferansı kapsamında üniversitemiz

Detaylı

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YÖNETİCİ ÖZETİ 4 GİRİŞİMCİLİK VE UŞAK 7 ÇALIŞMA SÜRECİ VE YÖNTEMİ 9 UŞAK'TA GİRİŞİMCİLİĞİN MEVCUT DURUMU 12 ANKET ÇALIŞMASI 12 DEĞERLENDİRME

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Misyonerlik ve Kırgızistan' da Misyoner Faaliyetler

Misyonerlik ve Kırgızistan' da Misyoner Faaliyetler MUSTAFA ERDEM o 5 Dini Araştırmalar, Ocak- Nisan 1999, c. 1, s. 3 Misyonerlik ve Kırgızistan' da Misyoner Faaliyetler Mustafa Erdem* Misyonerlik kelimesi, Latince "missio" kelimesinden türemiştir. İngilizce

Detaylı

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 1978 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINI-163 KİTAP ADI HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER Cilt-1 YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ Doç. Dr. Şakir BATMAZ Yrd.

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ SETA TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI Yazarlar Bekir S. GÜR İbrahim DALMIŞ Nur KIRMIZIDAĞ Zafer ÇELIK Nevfel BOZ

Detaylı

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği 04-05 Mayıs 2011 Ankara İÇİNDEKİLER Selamlama ve Açılış 5 Jan SENKYR Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye Temsilcisi Açılış

Detaylı

17 İNCİ İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI TOPLANTISI KONUŞMALARI. Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi

17 İNCİ İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI TOPLANTISI KONUŞMALARI. Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi 17 İNCİ İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI TOPLANTISI KONUŞMALARI Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi 2009 İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu üyeleri (2008-2009) Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2012 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE

Detaylı

Hekimlik Bankacılık Değildir Prof. Dr. Asım Cenani. Kültürümüzün Zenginliklerini Yeterince Kullanmıyoruz Mustafa Altıntaş

Hekimlik Bankacılık Değildir Prof. Dr. Asım Cenani. Kültürümüzün Zenginliklerini Yeterince Kullanmıyoruz Mustafa Altıntaş Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:9, Sayı:36/2013-3 Hekimlik Bankacılık Değildir Prof. Dr. Asım Cenani Kültürümüzün Zenginliklerini Yeterince Kullanmıyoruz Mustafa Altıntaş

Detaylı

Dil, Kimlik Ve Kültürel Haklar İle Galler de Yetki Devri. Karşılaştırmalı Çalışma Gezisi Raporu 20-24 Haziran 2012

Dil, Kimlik Ve Kültürel Haklar İle Galler de Yetki Devri. Karşılaştırmalı Çalışma Gezisi Raporu 20-24 Haziran 2012 Dil, Kimlik Ve Kültürel Haklar İle Galler de Yetki Devri Karşılaştırmalı Çalışma Gezisi Raporu 20-24 Haziran 2012 Dil, Kimlik Ve Kültürel Haklar İle Galler de Yetki Devri Karşılaş tırmalı Çalış ma Gezisi

Detaylı

BANKA BİRLEŞMELERİ VE SATIN ALMALAR

BANKA BİRLEŞMELERİ VE SATIN ALMALAR 2006/191 BANKA BİRLEŞMELERİ VE SATIN ALMALAR SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ -PANEL İSTANBUL, 2006 1 İşbu kitap, 6 Ekim 2006 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

ÖĞRETMENİN DÜNYASI ODUNPAZARI BELEDİYESİ YAYINLARI 10 EĞİTİM DİZİSİ - 3

ÖĞRETMENİN DÜNYASI ODUNPAZARI BELEDİYESİ YAYINLARI 10 EĞİTİM DİZİSİ - 3 ÖĞRETMENİN DÜNYASI ODUNPAZARI BELEDİYESİ YAYINLARI 10 EĞİTİM DİZİSİ - 3 ii ÖĞRETMENİN DÜNYASI ÖĞRETMENİN DÜNYASI Editör Doç.Dr. Ali Murat SÜNBÜL YAZARLAR Prof. Dr. Muammer C. MUŞTA Prof. Dr. Ömer ÜRE Doç.

Detaylı

ANADİLİ ÜZERİNE. Selamların en güzeli ile

ANADİLİ ÜZERİNE. Selamların en güzeli ile Perspektif ! Selamların en güzeli ile ANADİLİ ÜZERİNE Hemen hepimizin bildiği ve sıklıkla kullandığı bir atasözünde eskiler, bir lisan bir insan dır der. Kanaatimizce, insanı insan yapan başlıca değerin

Detaylı

Gençlik Çalışmalarında İyi Örnekler

Gençlik Çalışmalarında İyi Örnekler Gençlik Çalışmalarında İyi Örnekler HAZIRLAYAN Doç. Dr. Serdar M. Değirmencioğlu Daha iyi bir dünya ancak gençlerle inşa edilebilir Şubat 2009 ARKA KAPAK Kitap hk kısa tanıtım yazısı buraya Arı Toplumsal

Detaylı

OKULDA DİN DERSİ TARTIŞMALARI

OKULDA DİN DERSİ TARTIŞMALARI OKULDA DİN DERSİ TARTIŞMALARI (Türkiye de Din Dersinin Tarihi, Teorik Yapısı, Bazı Ülkelerle Karşılaştırılması)* Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN** Özet Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı