ALIN BACAÐIMI VERÝN EMEKLÝLÝÐÝMÝ. Mehmet Levent

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALIN BACAÐIMI VERÝN EMEKLÝLÝÐÝMÝ. Mehmet Levent"

Transkript

1 Katil sürüsü IÞÝD, 101 gün sonra Türk rehineleri serbest býraktý... Amerika ve Ýngiltere çatlasýn! Onlar kafasý kesilen vatandaþlarýný kurtaramadý, ama Türkiye kurtardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4653 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý MEVSÝMÝ GELDÝ ARTIK l 2. sayfada OLMAZSA OLMUYOR! Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Erdoðan Baybars IÞÝD baþka söylüyor HIRSIZLIÐIN GÖBEÐÝNE DOÐDUK ALIN BACAÐIMI VERÝN EMEKLÝLÝÐÝMÝ GÜVENLÝK TEDBÝRLERÝ YETERSÝZ KALIYOR MANEVRACIKLAR Ali Osman Mehmet Levent Halil Sadrazam Elvan Levent 101 günlük esaretten sonra... Anlaþtýk býraktýk n Türk yetkililer MÝT operasyonu yaparak rehineleri kurtardýklarýný iddia ederken, IÞÝD "Masaya oturduk ve anlaþtýk" diye açýklama yaptý... n IÞÝD: Türkiye bizi tanýmýþ oldu... Rehineler iki devletin müzakeresi sonucunda serbest kaldý... n 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Rehineler SERBEST 10 Haziran'da IÞÝD tarafýndan rehin alýnan Türkiye'nin Musul Konsolosluk görevlileri önceki gün nihayet serbest býrakýldý ve Türkiye'ye döndüler... Türkiye rehinelere karþýlýk IÞÝD'e fidye ödemedi... n Bakü ziyaretini yarýda kesen Baþbakan Ahmet Davutoðlu, rehinelerin kurtulduðu gün adak adadýðýný ve kurban keseceðini belirterek "O gün bugündür. Bugün kesiyoruz, bugün öðrenci yurtlarýna daðýtýlmak üzere kurbanlarýmýz kesilecek" dedi... n Davutoðlu: Onlarýn bir tek saç teline zarar gelmesindense, bütün makamlarý terkederiz, bütün mevkilerden fedakarlýk ederiz, ki tek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaþýnýn kýlý bile incinmesin... n 3. sayfada Olaylý maçta 'Süper Kupa' Yenicami'nin n Dün Atatürk Stadý'nda Yenicami ile Lefke arasýnda oynanan Süper Kupa maçý, uzatmalarda atýlan gollerle Yenicami'nin 3-1 lehine sonuçlandý... n 1-0 yenik durumda iken Lefke'nin 90+3'te attýðý beraberlik golünden sonra büyük sevinç yaþayan Lefke taraftarý sahaya dalýnca, polisle arbede yaþandý... n 100 kadar polis ile taraftar arasýnda yaþanan arbede maçýn 45 dakika duraksamasýna yol açtý... n Spor sayfasýnda Kýbrýs vatandaþlýðý Bugün gazetemizle birlikte... Kuzeyde ebeveyninden biri yabancý olan 2653 kiþiye güneyde vatandaþlýk verildi... n 2. sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... REHÝNELERÝ BIRAKTI, AMA PERDE KAPANMADI... Ne ironi bu ironi... Amerika ve Ýngiltere gibi devletler, kafasý kesilen vatandaþlarýný kurtaramadý, ama Türkiye kendi rehinelerini kurtardý! 101 gündür katil ve ruh hastasý IÞÝD'in elinde esir olarak bulunan 46 Türk vatandaþý önceki gece sabaha karþý serbest býrakýldý... Türkiye'ye döndüler... Musul konsolosluk görevlileri... Ailelerine kavuþtular nihayet... Erdoðan ve Davutoðlu övünüyor... Güya operasyon yapmýþlar ve kurtarmýþlar... IÞÝD kurmaylarý öyle söylemiyor ama... "Biz anlaþtýk ve býraktýk" diyorlar... Nasýl anlaþmýþlar... Türkiye ile 'iki devlet' olarak masaya oturmuþlar... Müzakere etmiþler... Mutabakata varmýþlar... Ve bunun sonucunda rehineleri serbest býrakmýþlar... Þöyle diyor IÞÝD sözcüsü: "Böylece Türkiye Devleti, Ýslam Devleti'ni dolaylý yollardan da olsa tanýmýþ oldu..." Rehinelere karþýlýk hiçbir fidye alýnmadýðýný doðrulamýþlar onlar da... * Ancak asýl faktör baþka... Türkiye ABD'nin IÞÝD'e karþý oluþturduðu koalisyona katýlmadý ya, onlar da buna karþýlýk bu iyiliði yapmýþlar... Yani IÞÝD'in iddiasýna göre rehineler, Türkiye'nin "ABD'nin iþgal operasyonuna" katýlmamasý karþýlýðýnda býrakýlmýþ... Sen bana, ben sana meselesi... * Rehinelerin sað salim kurtulmalarý ve evlerine dönmeleri iyi, ama bu olay Türkiye-IÞÝD iþbirliðini de gözler önüne seriyor bir kere daha... Pazarlýkta neler konuþuldu, þimdilik meçhul... Ancak bölgede bundan sonra geliþecek olaylardan ortaya çýkacak bu da... Türkiye zaten IÞÝD'in en önemli destekçisi... Hatta bazý iddialara göre, IÞÝD'in güçlenmesi çok iþine yarýyor... Kürtlere karþý kullanýyor onlarý... Bakýn, geçtiðimiz gün IÞÝD katliamýndan kaçarak Türkiye'ye sýðýnmak için gelen üç bin Kürde sýnýrdan giriþ izni vermemiþ önce... Herkes periþan olmuþ sýnýrda... Ancak Amerika ve BM'den gelen baskýlar sonucu açmýþ onlara sýnýrýný... * IÞÝD'le iliþkileri nedeniyle Türkiye topa tutuluyor batý basýnýnda... Bu yüzden Amerika ile arasý da pek iyi deðil... Besleyip büyüttüðü IÞÝD'in üzerindeki kontrolü kaybeden batýlýlar, kendi ülkelerinin güvenliðinden de endiþe ediyorlar... Olasý terör eylemlerinden korkuyorlar... IÞÝD'e karþý koalisyona katýlmayan Türkiye'nin, rehine krizinin atlatýlmasýndan sonra þimdi tavrýnýn ne olacaðý merak ediliyor... IÞÝD ne söz aldý ondan, o ne söz verdi... Dünyanýn en kanlý teröristleri nefesleri altýnda tutuyorlar Türkiye'yi... Perde kapanmadý... Yeni açýlýyor... Kuzeydeki 2653 kiþiye güneyde vatandaþlýk EBEVEYNLERÝNDEN BÝRÝ KIBRISLI TÜRK OLAN 2 BÝN 653 KÝÞÝYE "KIBRIS CUMHURÝYETÝ" VATANDAÞLIÐI VERÝLDÝ Ebeveynlerinden biri Kýbrýslý Türk olan 2 bin 653 kiþinin, "Kýbrýs Cumhuriyeti" vatandaþlýðý aldýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, "ebeveynlerinden biri Kýbrýslý Türk olup, diðeri ise, KKTC'de ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti (TC) uyruklu vatandaþlar gibi, 'Kýbrýs'ta yasadýþý ikamet eden' yabancý uyruklulardan olan, 2 bin 653 kiþinin, Rum Bakanlar Kurulu onayýyla 'Kýbrýs Cumhuriyeti' vatandaþlýðý aldýðýný" yazdý. Gazete, Kýbrýslý Türklerin yaptýðý "karma evliliklerden" doðan çocuklara, 2007'den bu yana bazý kriterler temelinde vatandaþlýk verildiðini kaydederek, bu kriterleri þöyle sýraladý: "Ebeveynlerden birinin Kýbrýslý Türk olmasý koþuluyla birlikte: 1-20 Temmuz 1974 tarihinde veya öncesinde doðmuþ olan çocuklar, 2- Yabancý uyruklu olan ebeveyni, Türkiye Cumhuriyeti dýþýndaki ülkelerin (ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda vb.) vatandaþý olan çocuklar, 3- Ebeveynlerinin evliliði yurtdýþýnda veya 20 Temmuz 1974 tarihinden önce ELAM ÜYELERÝ BERAAT ETTÝ Larnaka'nýn "Finikudes" (Hurmalar) sahilinde 2010 yýlýnýn Kasým ayýnda, Rum Eþitlik, Destek ve Irkçýlýk Karþýtý Hareket (KÝSA) tarafýndan mültecilere destek amacýyla düzenlenen festivalde ELAM örgütü mensuplarýnýn müdahalesiyle yaþanan olaylara karýþmakla suçlanan üç ELAM üyesi önceki gün çýkarýldýklarý mahkemede beraat etti. Politis ve diðer gazeteler, KÝSA ve ELAM üyeleri arasýnda çýkan olaylar sonrasýnda haklarýnda dava açýlan ELAM üyeleri Triandafilos Kapalaris, Hristoforos POLiS DOSYASI Kýbrýs'ta yapýlmýþ olan çocuklar, 4- Kýbrýslý Türk anne veya babanýn, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olan bir kiþiyle, "1974 olaylarýndan baðýmsýz olarak" (öðrenim veya iþ nedeniyle yurtdýþýnda olmasý durumu) iliþki kurmasýndan doðan çocuklar, 5- Kardeþlerinden biri yurtdýþýnda doðan ve Kýbrýs vatandaþlýðý alan çocuklar, 6- Saðlýk problemi olan çocuklar, 7- Yabancý uyruklu ebeveyni ölmüþ olan veya Kýbrýslý Türk ebeveynden boþanmýþ/ Kýbrýslý Türk ebeveynini terk etmiþ olan yabancý uyruklularýn çocuklarý, 8- Ebeveynleri karma köy Pile'de ikamet edenlerin çocuklarýna", Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþlýðý verildi. Haberde, bazý Kýbrýslý Türk siyasetçilerin çocuklarýnýn da vatandaþlýk aldýðýna vurgu yapýlýrken, Rum Bakanlar Kurulu'nun bugüne kadar 16 listeyi onayladýðý kaydedildi. Gazete, Rum Bakanlar Kurulu'nun onayladýðý önerilerin, hassas kiþisel bilgiler içeriyor olmasý ve bu bilgilerin de yasayla korunuyor olmasý nedeniyle, kimlerin vatandaþlýk aldýðýnýn açýklanmadýðýný yazdý. Çangaridis ve Panayotis Kleovulu isimli Rumlarýn önceki gün çýkarýldýklarý Larnaka Kaza Mahkemesi'nde kendilerine yöneltilen "karmaþa yaratma" suçlamasýndan beraat ettiklerini yazdýlar. Gazete, olaya bakan Rum savcýlýðýnýn mahkemeye, olaya iliþkin kamera görüntüleri sunduðunu ve þahýslarýn kimliklerinin görüntülerde gözükmesine karþýn mahkeme yargýcýnýn "görüntülerin kalitesinin düþük olduðu" gerekçesiyle þahýslarýn beraat etmelerine karar verdiðini yazdý.haberde, Rum savcýlýðýn kararý temyize taþýma ihtimalini ciddiyetle ele aldýðý belirtildi. 4 KÝÞÝ TUTUKLANDI Kalkanlý'da önceki gün bir gece kulübünde meydana gelen silahlý saldýrý ile ilgili olarak 4 kiþinin tutuklandýðý bildirildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, iki kiþinin yaralanmasý ve saldýrganýn kaçmasý ile sonuçlanan olayla ilgili olarak yapýlan soruþturma sonucunda olayla baðlantýsý olan E.K. (E-37), K.Y.(E-37), G.Y (E-39) ve Ç.T. (E-38) tutuklandý. TATLISU'DA GAYRÝ TABÝÝ ÖLÜM Tatlýsu'da, Roger Edward (E-67) ikametgahý içerisinde rahatsýzlanarak yaþamýný yitirdi. Soruþturma sürüyor. GÜZELYURT'TA OPERASYON Güzelyurt Polis Müdürlüðü'nün önceki gün saatleri arasýnda sorumluluk sahasý dahilinde, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, bahis evleri, alkollü içki satýþ yerleri ile kahvehanelerde yaptýðý kontrollerde herhangi bir kanunsuzluða rastlanmadý. Diðer yandan trafik ekiplerinin bölgede yaptýðý denetimlerde kontrol edilen 515 araçtan 62 aracýn sürücüsü hakkýnda ileri iþleme gidildi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý MEVSÝMÝ GELDÝ ARTIK Þöyle soralým soruyu önce: Kapalý Maraþ'ýn açýlmasý Kýbrýs Türk tarafýnýn elinde mi? Yani yasal sahiplerine teslim edilerek BM gözetiminde açýlmasý... Kuzeydeki Türk yönetimine mi baðlý? Biz mi kapalý tutuyoruz onu yýllardýr? Biz istesek açýlýr mý? Rum tarafý ile müzakereleri asýl yürüten tarafýn Türkiye olduðuna inanan birisi olarak soruyorum bu soruyu... Evet, masada oturan birisi yok Ankara'dan... Kýbrýs Türk tarafý oturuyor Rum tarafýnýn karþýsýnda... Kýbrýslýtürk lider konuþuyor. Ama çerçeve Türkiye'nin çerçevesi... Temsilcimizin bu çerçevenin dýþýna çýktýðýný, Türkiye'nin söylediðinden farklý bir þey söylediðini göremedik bugüne kadar... Söylemek istedi de söyleyemedi mi, yoksa Türkiye ile yüzde yüz ayný pozisyonu paylaþtýðý için mi söylemedi? Bilemem... Ama bugüne kadar gelip giden ve müzakere masasýna oturan liderlerimize bakýlýrsa, Türkiye ile uzlaþamadýklarý herhangi bir konu olduðu söylenemez... Her zaman tam bir görüþ birliði... Tam bir uyum... Mal-mülk... Garantiler... Asker... TC'li nüfus... Maraþ... Hiçbirinde bir görüþ farklýlýðý olmadý... Olamazdý da zaten... Öyle bir lider göremedik çünkü þimdiye kadar... Baþtaki sorumuza dönelim yeniden: -Kapalý Maraþ'ýn açýlmasý Kýbrýs Türk tarafýnýn elinde mi? Ya da bizim bu konudaki sözümüz ne kadar geçerli? Ýþte bu sorunun yanýtýný, önümüzdeki cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Mustafa Akýncý seçildiði takdirde alacaðýz... Akýncý, geriye kalan tüm adaylardan farklý olarak, kapalý Maraþ'ýn ve Maðusa limanýnýn BM gözetiminde yasal sahiplerine teslim edilerek açýlmasýný vadediyor. Bu konu geçtiðimiz günlerde ekranda da tartýþýldý... Ve sevgili Serhat Ýncirli sordu Ali Erel'e: -Ya Akýncý'yý sustururlarsa? Ali Erel, -Susup susmamak ona baðlý olan bir þey... O da susmasýn, falan dedi... Ama bizim Serhat dobracý ve biraz da patavatsýz ya, -O zaman da bir trafik kazasýna uðramaz mý, deyiverdi... Bugüne kadarki liderlerimiz Türkiye'nin inisiyatifi dýþýnda hiç hareket etmedikleri için, öyle bir harekette bulunduklarý takdirde Türkiye'nin tepkisinin ne olacaðýný öðrenemedik... Ki bunu öðrenmeye dehþetli ihtiyacýmýz var... Aklýma 1968 Prag baharý geliyor... Ve Çekoslovakya Komünist Parti lideri Aleksander Dubçek... Týpký bizim burada Türkiye'nin bir uydusu olduðumuz gibi, Çekoslovakya da bir Sovyet uydusuydu... Moskova'nýn rýzasý olmadan bir þey yapamazdý 'da Macarlar denemiþ ve Sovyet tanklarý tarafýndan baðýmsýzlýk talepleri bastýrýlmýþtý... Dubçek de 1968'de denedi Prag'da... Amacý, katý merkeziyetçi sosyalist sistemden, demokratik güleryüzlü bir sosyalizme geçmekti... Sovyet tanklarýyla o da bastýrýldý... Biz henüz Türkiye'nin inisiyatifi dýþýna çýkmadýðýmýz için, çýkarsak neler olur bilmiyoruz... Maraþ'ýn açýlmasý bir adýmdýr bunun için... Çok önemli bir adým yýlýndaki cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde de hedeflerinden biriydi bu Mustafa Akýncý'nýn... O tarihten bu yana yirmi yýl daha kaybettik... Mevsimi þimdi mi acaba?

3 "Sarýyüzlü Aðustos'a Sitemim Var" Çok sevgili Çaðla Hocaným'ýn anýsýna... Çaðla'cýðým, ben bu Aðustos'u hiç sevmedim. Seninle tanýþýp dostluða durduðumuz günden bu yana kaç zaman oldu; saymadým. Zamana ve mesafelere sýðdýramam o güzel arkadaþlýðýmýzý. Söze döktüklerimiz, muhabbetlerimiz ne doyulmazdý... Ya, Leymosun'daki ve Girne'deki öðretmen odalarýmýzdaki sessiz sözsüz konuþmalarýmýz... Bakýþlarýmýzla anlaþmamýz... Unutamam Çaðla'cýðým. Kimin adý "Çaðla" ise, senin yiðit tavrýný, yanlýþa, zulme, baskýya, haksýzlýða, baðnazlýða kafa tutuþunu, savaþkanlýðýný aradým hepsinde. Seni anýmsayýp gönlümü ýlýttým onlara. Hep özlediðimiz, çevremizde arar olduðumuz o "Güzel insanlardan" biriydin. Baðýþla... Biriydin deðil, birisin. Gözlerimde umudu vadeden o pýrýltýlý renk renk ýþýklarý, kýzlarýn Sahavet ve Umut'a ve de gençlerimize býraktýn. O renkli ýþýklar hiç sönmez, hep savaþýr artýk. Gönlündeki çiçeklenmiþ sevdaný Barýþ Emekçisi eþin, Önder Konuloðlu'na býraktýn. O, çiçeklerini hiç soldurmayacak; bunu ömrünce bildin ve bilmektesin sevgili Çaðla. Sen hep var olmayý bilirdin; gene varsýn. Karalýklarýn ve karanlýklarýn inadýna; þen gülüþlerinin týnýsý, hafiften buðulu sesin... Kitaplar dolusu söz ve fikirlerin... Ýnsanýmýza, Kýbrýslýmýza, barýþa dair, yalansýz, hilesiz, dupduru sözlerin, göklerde asýlý duruyor. Yankýlanýyor; daðlara çarpýp da kulaðýmýza geliyor. Israrla, bu sözlerini duymazdan gelenler, umarým ki bir gün gönüldeþin fikir yoldaþýn olur. Sevgili, yiðit Çaðla; uzun bir ömrün olmadý; çok çok yandým buna. Avuntum þu ki; "Bir damla su olmakla hiç yetinmedin. Su birikintisi, göl, dere hiç olmadýn. Yaðmur desem... Deniz desem... Öylesi de deðil; zaman zaman dingindir onlar Yerine durup duramayan, Ak köpüklerini dillendiren, Coþkulanan, Haykýran, Canlýyý cansýzý uyanmaya çaðýran, Þölenleri vadeden, Çaðlayandýr güzelim ÝNSAN." Özden Selenge 15 Eylül gün sonra rehineler serbest DAVUTOÐLU, KONSOLOSLUK GÖREVLÝLERÝNÝN ÖNCEKÝ GECE SABAHA KARÞI TÜRKÝYE'YE GETÝRÝLDÝÐÝNÝ, ZÝYARETTE BULUNDUÐU BAKÜ'DE YAPTIÐI AÇIKLAMAYLA DUYURDU Terör örgütü Irak Þam Ýslam Devleti'nin (IÞÝD) alýkoyduðu Türkiye'nin Musul konsolosluðu görevlileri, 101 günlük esaretin ardýndan kurtarýldý. TC Baþbakan Ahmet Davutoðlu, konsolosluk görevlilerinin önceki gece sabaha karþý Türkiye'ye getirildiðini, ziyarette bulunduðu Bakü'de yaptýðý açýklamayla duyurdu. Davutoðlu, konakladýðý otelde sabah erken saatlerde yaptýðý açýklamada, "Bu gece sabaha karþý vatandaþlarýmýzý aldýk ve ülkemize getirdik. Sabaha karþý saat yarým sularýnda ilk temaslarýmýz yoðunlaþtý ve sabah 05.00'de de ülkemize geldiler. Gece boyu yakýndan takip ettik geliþmeleri, biraz önce Sayýn Cumhurbaþkanýmýza arz ettik. Bu mutlu olay hepimizi güzel bir sabaha hazýrladý" dedi. TWÝTTER'DAN DA DUYURDU Baþbakan Davutoðlu, sosyal paylaþým aðý Twitter'daki hesabýnda yaptýðý açýklamada da Irak'ta alýkonulan Türk vatandaþlarýnýn sabaha karþý Türkiye'ye getirildiðini hatýrlattý. Davutoðlu, þu tweeti paylaþtý: "Aziz milletimin gözü aydýn. Irak'ta alýkonulan vatandaþlarýmýzý dün sabah 05.00'de ülkemize getirdik. Bu süreçte vakur duruþunu bozmayan ailelere kalpten teþekkür ediyorum. Hepsine büyük geçmiþ olsun. Bu süreçte büyük çaba gösteren baþta MÝT Müsteþarýmýz Hakan Fidan olmak üzere tüm görevlilerimize de ayrýca teþekkür ediyorum. Çok zor bir dönem geçiren ve bugün ülkelerine dönen vatandaþlarýmý gönülden kucaklýyorum. Tekrar gözümüz aydýn." DAVUTOÐLU, REHÝNELER ÝÇÝN ADAK ADADI Ahmet Davutoðlu, kendisinin de Türk rehinelerin kurtulduðu gün adak kurban kesmeye niyetlendiklerini belirterek, "O gün bugündür. Bugün kesiyoruz, verdik, bugün öðrenci yurtlarýna daðýtýlmak üzere kurbanlarýmýz kesilecek" diye konuþtu. ANKARA'DA AÝLELERÝYLE BULUÞTULAR Esenboða Havaalaný'na gelen uçaktan Baþbakan Davutoðlu, eþi Sare Davutoðlu, Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan, Musul Baþkonsolosu Öztürk Yýlmaz, rehinelerin ailelerine el sallayarak indiler. Baþbakan Davutoðlu ile rehineleri karþýlamaya gelen MÝT Müsteþarý Hakan Fidan da onlara eþlik etti. Haberin duyulmasýnýn ardýndan sabah saatlerinden itibaren alýkonulan personelin yakýnlarý ile vatandaþlar, Esenboða Havalimaný'na akýn etti. Uçaðýn alana inmesiyle aileler uçaða doðru koþarak merdivende yakýnlarýna sarýldý. Uçaðý karþýlayanlar arasýnda Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Cumhurbaþkaný Genel Sekreteri Fahri Kasýrga, Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek, bazý milletvekilleri ile diðer ilgililer de yer aldý. Baþbakan Davutoðlu þeref salonun önünde hazýr bulunan baþbakanlýk otobüsünün üstüne çýkarak vatandaþlara seslendi. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yetkililerinin, kendi vatandaþýnýn bir tek telini bile dünyaya ve aleme deðiþmeyeceði vurgusu yapan Davutoðlu, "Onlarýn bir tek saç teline zarar gelmesindense bütün makamlarý terk ederiz, bütün mevkilerden fedakarlýk ederiz. Canýmýzdan dahi fedakarlýk ederiz ki tek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaþýnýn kýlý bile incinmesin" dedi. Aileler acýyla evlatlarýný beklerken, bu ailelerin acýlarý üzerinden siyasi operasyon yapýlmaya kalkýldýðýný kaydeden Davutoðlu, þunlarý söyledi: "Þimdi konuþma vakti, evet bu aziz millet acýyý da kederi de bütün mutluluðu da paylaþmayý bilir ama acý ve keder günlerinde acý ve keder üzerinden siyasi operasyon yapmaya kalkanlarýn da maskelerini indirir, bugün maskeler inmiþtir. O provokasyon yapanlara da sesleniyorum; muhalefet yapmak adýna her gün bu kardeþlerimizin canýný tehlikeye atmak pahasýna bizleri bazý açýklamalar yapmaya zorlamaya çalýþanlarý da biliyorum. Onlara da seslenmek istiyorum; gelin bari bugün bu sevinci paylaþýn, artýk spekülasyonlarý býrakýn. Bir kere de bu millet ne hissediyorsa onu hissedin, bu milletle üzülün, bu milletle aðlayýn, bu milletle sevinin." MÝT'E TEÞEKKÜR Baþbakan Davutoðlu, çalýþmalar esnasýnda son derece fedakar þekilde gayret sarfeden MÝT mensuplarýna da teþekkür etti. TSK, emniyet ve MÝT'in omuz omuza çalýþtýklarýný anlatan Davutoðlu, "Vatandaþlarýmýzý alýp getiren ve belki de yüzünü hiçbir zaman görmeyeceðiniz, yolda karþýlaþtýðýmýzda tanýyamayacaðýmýz öyle isimsiz kahramanlar var ki... Allah onlardan razý olsun. Canlarýný ortaya koyarak bu kardeþlerimizi vatanlarýna kavuþturan isimsiz kahramanlarý selamlýyorum" dedi. BAÞKONSOLOS YILMAZ Kurtarýlan Türkiye'nin Musul Baþkonsolosu Öztürk Yýlmaz da gazetecilere yaptýðý açýklamada, insanýn vataný için katlanamayacaðý hiçbir þey olmadýðýný belirterek, "En güzel þey, vatandan dolayý hasret çekmek, ondan dolayý insanýn üzüntü, elem duymasýdýr. Ben hiç bir zaman bunu üzüntü olarak görmüyorum. Ülkemiz için bir þeydir. Bunu da anlýmda güzel bir þey olarak yaþýyorum" dedi. Tüm emeði geçen, kendilerine dua eden herkese teþekkür eden Yýlmaz, duygularýný þöyle dile getirdi: "102 gün geçti, esaretten kurtulmanýn bugün bir günüydü, çok mutluyuz. Sayýn Baþbakanýmýza haber verdiðimizde 'geliyoruz' diye, ben tam aradýðýmda Sayýn Baþbakanýmýz 'Öztürk hoþgeldin' dedi. Demek ki benden daha yakýn takip ediyorlarmýþ, her þeyi biliyorlardý, her þeyi en iyi þekilde takip ettiler. Þahsen devletimle gurur duydum, ülkemle gurur duydum. Ýnsanýn, vataný için gittiði görevde baþýna herþey gelebilir. Musul dünyanýn en tehlikeli yeri, binlerce insanýn öldürüldüðü bir yer, terör olaylarýnýn merkezi, böyle bir yerde bayrak dalgalandýrmak kolay iþ deðil. Yaþananlar, Irak'ta olanlar herkesin malumu. Biz de büyük sýkýntýlar çektik, ancak insan ülkesi için bunlardan gocunmaz, gücenmez, bunlardan gurur duyar. Bende ülkem için katlandýðým herþeyden gurur duyuyorum." Rehinelerden Alptekin Esirgün de gazetecilere yaptýðý açýklamada, Baþkonsolos Öztürk Yýlmaz'ýn, IÞÝD'in Türkiye adýna açýklama yapmasý yönündeki zorlamalarýna karþý koyduðunu belirterek, "Kafasýna silah dayandýðý halde yine açýklama yapmadý. Süreci çok iyi yönetti" dedi. FÝDYE ÖDENMEDÝ Rehineler, ilk günden itibaren 101 gün boyunca Musul'da 8 ayrý adreste tutuldu, hareketlilik insansýz hava araçlarý ve diðer unsurlarla sürekli takip edildi. Musul'da rehin alýnanlar için herhangi bir fidye ödenmedi, býrakýlmalarý karþýlýðýnda herhangi bir þart kabul edilmedi. existence Elvan Levent MANEVRACIKLAR Önceki gün, büyük rallinin ardýndan çýktýðým Lefkoþa sokaklarý, gösteriden geriye kalan demir bariyerlerle doluydu. Etraftaki cafe ve barlar da ralli heyecanýný üzerinden atamamýþ, hararetli bir þekilde manevralarý tartýþan gençlerle kaynýyordu. Kuþkusuz bunu kim düþünmüþse iyi düþünmüþ çünkü, bu tam da Kýbrýs'a göre bir eðlenceydi. Araba, manevra, sürat, cayýrdatma Delisiydik biz bütün bunlarýn. Zaten ralli þovunun ardýndan geçtiðim bütün sokaklardan ralli sesleri geliyordu halâ. Þov biter, gerçek kalýrdý geriye. Kahvenin acý telvesi gibi. Ama o arabacýklar sýnýrý delip geçtiler ya, görmediysem de, helal olsun, dedim içimden. Burada bu kadar yýldýr kimsenin yapmaya gücünün yetmediði bir þeyi baþardýlar; kimlik göstermeden bastýlar gaza ve delip geçtiler sýnýrý. Adý üstünde: Ralli. Hem de Avrupa rallisi. Þakasý yok. Sýnýr mýnýr tanýmaz. Biz bu kadar yýldýr burada canýmýzý yedik, cehennem sýcaklarýnýn içinde kuyruklarda bekledik Gün oldu, evde unutulan kimlik yüzünden sýnýrý geçemedik Ama arabacýklar cayýr cayýr geçti. Ralli deyince akan sular durdu. Spor, þov, tanýtým, üçü bir arada. Ralliye canýmýz feda. Güneyde kuzeyde deðil, bütün bir Kýbrýs'ta hissettik kendimizi ilk defa. Az þey mi bu? Sonra? Sonra gece saat dokuzda sýnýra yürüdüm, Ledra Palace barikatýna, henüz birkaç saat önce arabacýklarýn cayýr cayýr geçip gittikleri barikata. Kimliðimi uzattým, "Geçiþ yok", dediler, "Saat onbirden önce geçemezsiniz, etrafý temizleyecekler" Ne gam. Kendimi saat tam gece yarýsýný vurduðunda arabasý balkabaðýna dönüþen külkedisi gibi hissettim, yalan deðil. Þov bitti. Sihir bozuldu. Sýnýrda oturan gençler, geçiþe izin olamamasýný takmýyorlardý, ralli heyecanýndan bahsediyorlardý. Arabasý gerekli uluslararasý standartlara uymadýðýndan yarýþa katýlamayan çocuðun nasýl hüngür hüngür aðladýðýný anlatýyorlardý birbirlerine. Yürek parçalayýcý bir hikayeydi gerçekten. Bana kalýrsa, bütün bu ralli hikayesi, buradaki birçok meselenin üstünü küçük bir tsunami þeklinde örttü zaten. Güvenliksiz iþ koþullarý ve ihmal nedeniyle ölen iþçiler, gece kulüplerinde art arda sýkýlan kurþunlar, göç yasasý, ölümlü trafik kazalarý Artýk kimsenin ne sorumlularý ne de hýrsýzlarý aramadýðý banka soygunu ve diðer rutin bütün sorunlar Devlet hastanelerindeki eksiklikler, karanlýk, iþaretsiz ve çukur dolu yollar, tamiratýn devam ettiði okullarda derse baþlayan tehlike altýndaki öðrenciler Liste uzar giderdi. Ama ralli mali derken, birçok mesele de kaynayýp gitti arada. Bir yandan bunu atýlan 'dev' bir adým gibi görenler, bir yandan da vatan millet edebiyatýna sarýlarak, baðýrýp çaðýranlar da çýktý. O kadar yani. Ne denirdi? Araba geçip gitti, tozu kaldý geriye.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Lefkoþa'da bir komþu bir komþuya demiþ ki Be komþu hade gel her gün ralli yapalým Bütün sýnýrlarý ralli ile delelim ki Barýþa ve çözüme yeni yollar açalým Kalay CTP'DE ARTIK ERK'ÝN BORUSU ÖTER. NOKTA. CTP-BG'de bir üslup sorunu var. Özellikle CTP-BG milletvekili Doðuþ Derya'nýn kimi çýkýþlarýna Kutlay Erk'in verdiði tepkilere bakýlýrsa, bu sorun en çok da Kutlay beyde kendini gösteriyor. Sibel Siber'in oybirliðiyle cumhurbaþkanlýðýna aday gösterildiðine dair haberlere, Derya'nýn yaptýðý iki cümlelik yorum bile kýzdýrmaya yetmiþ Kutlay beyi. O kadar ki "Siber partimizin adayýdýr bunu kimse sulandýrmaya kalkmasýn. Nokta. Siber alkýþlarla seçildi. Salonda olaydýn" diye cevap yetiþtiriyor Derya'ya. CTP-BG'de artýk Erk'in borusu öter. Nokta Kalaycý Ali OSMAN Periyodik HIRSIZLIÐIN GÖBEÐÝNE DOÐDUK 1974 öncesi bugünkü kadar günahkar deðildik! Tarlamýzda, bahçemizde çalýþýr çabalardýk... Hesabýmýzý, kitabýmýzý da bunun üzerine yapardýk. Ve nereden kurtulduðumuzu bilmeden birileri gelip bizleri kurtardýlar! Akritas Planý'ný o zaman öðrendik. Bu plana göre Rumlar bizi kýtýr kýtýr keseceklermiþ! "Tavuk mu keseceklerdi be" diyecektim de Sünni müslüman IÞÝD'cileri gördükten sonra fikrimi deðiþtirdim ama gene de bu topraklarda böyle bir vahþet yaþanmadý. Savaþ ortamý içerisinde, ki bilhassa ikinci askeri harekat sýrasýnda gerçekleþti buradaki katliamlar, çok anlamlýdýr araþtýrýlmasý lazým. Katliamlarýn olmasý mý gerekiyordu taksimin gerçekleþmesi için? "Kanla aldýk masada vermeyiz" diyenlerin sözünü ettikleri kanlar bunlar mýydý yoksa? Ruma çoðumuz esir düþtü... Biz yaklaþýk bir ay esir kaldýk... Aramýzdan kimseyi tavuk gibi boðazlamadýlar... Oysa ayný durumda IÞÝD'cilerin eline düþmüþ olsaydýk anamýzý ilk günden belleyeceklerdi... Akritas Planý'ný bulmuþlar ve tam zamanýnda da bizi kurtarmýþlar... "Doktor doktor civaným/ah neler istiyor caným." Hasta olursunuz ve doktora gidersiniz... Muayene sýrasýnda ve sonrasýnda konuþulanlar, hal ve hareketler çok önemlidir... Peþinen söyleyeyim, tüm doktorlarý ayný kefeye koymak istemiyorum. Ama çok rastladým... "Tam zamanýnda geldiniz. Yarým saat daha geç kalmýþ olsaydýnýz Allah korusun ölebilirdi hastanýz... Biz gerekeni yaptýk. Kýsa zamanda kendisini toparlayacak. Geçmiþ olsun"... Ve biz eve döndüðümüzde ziyarete gelenlere veya komþulara doktorun söylediðini abarta abarta anlatýrýz. "Tam zamanýnda doktora gittik. Az geciksek iþimiz tamamdý"... Akritas Planý da böyle bir plandý. Bana göre bugünkü duruma gelirken uydurulan bir plan... Taksimin mecburen mecburiyeti gibi bir þey... Olmazsa olmazlarýndan... Ah o kurtarýldýðýmýz 74 Temmuz'u yok mu? Bizi birbirimize düþürdü... Ganimet paylaþýmý, eþdeðer mal paylaþýmý... Ýstemediðimiz ortamý yaratan Tanrýlar viski bardaklarýný yudumlayarak seyrettiler bizi gökdelenlerin terasýndan. Savaþa istemeyerek girdik ferden... Girmezsek Yüce Divan'da vatana ihanetten yargýlanma korkusu yüreklerimizin bir köþesinde... Savaþa katýlýp ölmek endiþesi ayrý bir korku... "Karayýlan" deðiliz ki karayýlanýn þansýndan daha büyük olsun þansýmýz... 74'te kurtulduk küflenmiþ Akritas planý tarafýndan yok edilmekten!.. Olan ondan sonra oldu... Tarlada emek harcayan ve emeðinin hakkýyla yaþamýný idare eden bizler, hýrsýzlýðýn göbeðine yeniden doðduk "kurtulmakla"... Ve küslükler... Ve mal davalarý itmedi bitmedi tam kýrk yýldýr... Bizim olmayan malýn paylaþým kavgasý sürüyor hala... Ve biz iþte o gün kaybettik insanlýðýmýzý... ÖZYÝÐÝT BEYARMUDU'NDA ÜRETÝCÝLERLE GÖRÜÞTÜ Angolemli: Üretici yok olma noktasýnda Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Cemal Özyiðit partisinden bir heyetle Beyramudu'nu ziyaret ederek hayvan üreticileriyle görüþtü. TDP Basýn Bürosu aracýlýðýyla ziyaretin ardýndan bir açýklama yapan TDP Gazimaðusa Milletvekili Hüseyin Angolemli, hayvan üreticilerinin çok büyük sýkýntýlar çektiðini hükümetin kararlarý ve uygulamalarýyla üreticiyi yok etme noktasýna getirdiðini iddia etti. Sorunlarýn çözümünde bütünlüklü bir tarým politikasý oluþturulmasý gerektiðini belirten Angolemli, Beyarmudu bölgesindeki hayvancýlarýn bölgeye özgü ek baþka sorunlarla da boðuþtuklarýný ifade etti. Angolemli, 1974'ten sonra, güvenlik sorunu oluþmamasý ve Rumlarýn bölgeden uzak tutulmasý amacýyla, Kýbrýslý Türklerin, hayvancýlýðý BM kontrolündeki ara bölgede ve Ýngiliz Üsler Bölgesi'nde yapýlmasý adýna teþvik edildiðini, bundan dolayý ara bölgenin kýsa zamanda modern aðýllarla donatýldýðýný anýmsattý. Angolemli, dönemin yetkililerinin gerekli yardým ve teþviklerin yapýlacaðý teminatý ile, Beyarmudu Kooperatifi'ni devreye sokarak kýsa zamanda aðýllarýn yapýlmasýný ve hayvanlarýn alýnmasýný saðladýðýný, ancak söz verildiði gibi hibe veya düþük faiz deðil, bankacýlýk kurallarýna göre yüksek faizler uygulandýðýný, zamanýna göre bu oranýn Tekne hýrsýzlýðý ile ilgi bir tutuklu daha (Kamalý Haber)- Limasol'da15 Aðustos tarihinde çalýnarak KKTC'ye getirilen tekne ile ilgili olarak baþlatýlan soruþturma kapsamýnda önceki gün tutuklanarak mahkeme huzuruna çýkarýlan zanlýlar Nursel Nurçin ve Niyazi Korkmaz'ýn ardýndan suç ortaðý olduðu iddia edilen Necat Biçer'de dün tutuklanmasýnýn ardýndan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Nöbetçi yargýcý Alev Ulunay huzuruna çýkarýldý. Mahkemede mesele ile ilgili olarak þahadet veren Lefkoþa Adli þubede görevli polis memuru Fahri Gümüþsoy olayla ilgili bulgularý aktardý. Gümüþsoy zanlý Necat Biçer'in Limasol'da15 Aðustos tarihinde çalýnarak KKTC'ye getirilen 7 metre uzunluðundaki tekne ile ilgili olarak tutuklanan %100'ün üzerinde bile olduðunu ifade etti. Angolemli, üreticilerin 2 milyon TL'lik kredi borçlarýnýn yüksek faizlerle birlikte 10 milyon TL'lere ulaþtýðýný üreticilerin tüm varlýklarýný satsalar bile bu borcu ödeyemez durumda olduklarýný kaydetti. Angolemli, göreve gelen hükümetlerin Beyarmudu'ndaki özel durumu bilmelerine raðmen ýsrarla gerekli kararlarý üretmediklerini, olayý basit bir borç alacak-verecek þekline getirerek kiþiselleþtirmeye çalýþtýklarýný savundu. Angolemli "Sorunun çözümü için mahkeme yolu kullanýlarak insanlarý süründürüyorlar. Bu da bölgede büyük bir huzursuzluk kaynaðý oluþturmaktadýr. Köylülere haciz konmuþtur. Sorunun sürüncemede kalmasý, hem köylümüze, hem Beyarmudu Kooperatifi'ne zarar vermektedir" dedi. TDP Milletvekili Angolemli, hükümetin bölge üreticilerine açýlan davalarý geri çekerek, sorun daha fazla büyümeden çözüm için gereken çalýþmayý yapmasý gerektiðini kaydetti. Angolemli, hükümetin faizsiz arpa kredisi kararýnýn da göstermelik olduðunu, bu kararýn uygulanmasýnýn pratikte mümkün olmadýðýný belirtti.toprak Ürünleri Kurumu'nun, kendisine borcu olanlara, çekleri dönenlere arpa, balya ve yem katký maddesi vermediðini belirten Angolemli, "Bu durumda çeki dönmeyen kaç hayvancý vardýr?" diye sordu. zanlýlar Nursel Nurçin ve Niyazi Korkmaz'ýn suçlarýný kabul edip vermiþ olduklarý gönüllü ifadede suç ortaklarý olduðunu beyan etmeleri üzerine tutuklandýðýný söyledi. Polis zanlý aleyhine baþlatýlan soruþturmanýn yeni olduðunu alýnan gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin yapýlacaðýný söyleyerek soruþturmanýn salimen yürütüle bilmesi için 3 gün süre ile tutuklu kalmasý talebinde bulundu. Polis þahadetinin ardýndan sonra söz alan zanlý Necat Biçer kendisinin bu olayla ilgili hiçbir baðlantýsý olmadýðýný ve söz konusu diðer zanlýlarý daha önce hiç görmediðini söyledi. Yargýç Alev Ulunay soruþturmanýn salimen yürütüle bilmesi için zanlýnýn 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ALIN BACAÐIMI VERÝN EMEKLÝLÝÐÝMÝ Adý Kemal Çiçek... Bir kaporta ustasý... Geçirdiði bir kaza nedeniyle sað ayaðý dizinin biraz altýndan kesildi. Ve kader deðil, kara kader, o andan itibaren aðlarýný örmeye baþladý Kemal Çiçek ve ailesinin üzerine... Emeklilik için baþvurduðu Sosyal Sigortalar Ýdaresi, kendisine malûlen emekli olamayacaðýný bildirince haklý olarak dünya baþýna yýkýldý sanki. Hele hele bunun nedenini öðrenince, yüreðindeki isyanlar daha da köpürdü. Sigortalar, Kemal Çiçek'i neden malûlen emekliye ayýramýyorlarmýþ biliyor musunuz? Ayaðý dizinden hemen altýndan kesildi de ondan! Sigorta idaresinin kendisine sunduðu gerekçe iþte bu kadar inanýlmaz... Bu kadar vicdansýz... Bu kadar insanlýk dýþý... Bu kadar gaddar! Kemal ustanýn hiç aklýna gelmemiþti böyle birþey. Malûlen emekli olmanýn koþullarýný nerden bilsin? Bilse bu koþullara göre davranmaz mýydý? "Dizin altýndan deðil, üstünden kesin" demez miydi? Bu bacak zaten gitti, üç alttan beþ üstten ne deðiþir? Öyle de böyle de iþ yapamayacak olduktan sonra... Bari malûlen emekliliðe hakkým olsun, diye düþünmez miydi? Ve yalvarýp yakarmaz mýydý doktora daha çok kessin diye?! Þimdi ne yapsýn Kemal usta? Yeniden býçak altýna yatýp, o bacaðý diz üstünden 5-10 santim daha mý kestirsin? Sonra o kesilen bacaðý Sosyal Sigorta idaresine götürüp... "Alýn bacaðýmý, verin emekliliðimi" mi desin?! Ýnsanlýk bu kadar mý öldü buralarda? "Ceberrut" dendiðinde... "Hilkat garibesi" dendiðinde kýzmaya kimin hakký var söyler misiniz? Az bile deniyor... Çünkü bu sözcükler yetmiyor anlatmaya Kakatece'nizi! Evrensel Ýnsan Haklarý Derneði Baþkaný Emete Ýmge, konu ile ilgili bir açýklama yaptýðý geçtiðimiz günlerde. Kemal Çiçek'in, ayaðý diz altýndan kesildiði için, Sosyal Sigorta idaresi tarafýndan malûlen emekli sayýlmamasýnýn insan haklarýna aykýrý olduðu ve bu durumun en kýsa zamanda düzeltilmesi gerektiði vurgulandý. Emete Ýmge, Kemal Çiçek'in üç çocuðu olduðunu ve bir aileyi çocuklarýyla birlikte yoksulluða sürükleyecek böylesi uygulamalara seyirci kalamayacaklarýný, bunun ve benzeri olaylarýn takipçisi olacaklarýný belirtti. Son derece haklý ve kuþkusuz çok yerinde bir tepki. Takdirle anmak ve Evrensel Ýnsan Haklarý Derneði'nin bu tavrýna destek verip katký koymak, tüm sivil toplum örgütlerimizin görevi olmalýdýr. Ayaðý dizinin biraz altýndan kesildi diye malûlen emekli olamýyor Kemal usta! Oysa bu ülkede, parmaðýnýn ucunu kurþun sýyýran nice kiþilerin bile, malûl gazi sayýlýp emekli edildiðini bilmeyen yok... Eðer yasa böyle diyecek olan varsa... Ben de derim ki yerin dibine batsýn böyle yasalarýnýz... 3 santim aþaðý 5 santim yukarý hesaplarýnýz da!.. Ve oturup yenilerini, daha insanca ve adil olanlarýný yapýn... Korkmayýn!.. Malûlen emekli olmak için hiç kimse bacaðýný kestirmez!

5 5 21 Eylül 2014 Pazar Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Doðuþ Derya'ýn oylama anýnda salonda olmadýðý ve oy kullanmadýðý açýklandý Kadýn hali! Siber kanýmý kýskanmýþ olabilir mi dersiniz? Olmazsa olmuyor! MÝÞ-MIÞLAR * 295 paket Bonzaiye 5 yýl hapislik verilmiþ. - Ne ibretliktir, ne caydýrýcý! * Acilde, acil uzmanlarý yerine farklý branþlardan doktorlar bakýyormuþ. - Çok þikayet etmeyin Göz doktorunun basurunuza bakmasýnda ne sakýnca olabilir Siz þükredin de veteriner eline düþmeyin. * Konsomatrisler geç gelince kafasý kýzan müþteri kurþun yaðdýrmýþ. - Bu iþ masada yemek beklemeye benzer Karnýn açsa, yemeðin kokusu geliyor da kendisi gelmiyorsa, tut tutabilirsen Gözün hiçbiþey görmez * Denktaþ, dokunulmazlýðý kalkýnca yargýlanacakmýþ. - Maþallah maþallah.. Adaletin pençesinden kimse kurtulamýyor ülkemizde. * Liasolda çalýnan tekne, Girne'de bulunmuþ. - Maþallah maþallah Kolumuz çok uzadý Mersin'e, Ýskenderun'a bile uzanabileceðiz bu gidiþle. * Harmancý "gelir artýrýcý önlemler þart" demiþ. - Maþallah maþallah iþler iyi gidiyor, geceden sabaha reklam panolarý ile donanýyor sokaklar. * Küçük bir öðrencimiz "Soyadým Atun deðil, Bekiroðlu" yazýlý pankart açmýþ. - Maþallah maþallah çocuklarýmýz cin gibi. Nereye, nasýl vuracaklarýný çok iyi bellediler. * Belediyedeki disiplin soruþturmasý devam ediyormuþ. - Maþallah maþallah arý gibi çalýþýyorlar Sormadýklarý bir ben kaldým, bir de Pati galiba! Gerçek müzakereler þimdi baþladý diyorlar Çözülmeycek biþey yok diyorlar Sizin anlayacaðýnýz bunlar yine bizimle dalga geçiyorlar. Ýki cinayet. Ardýna iki yaralama Bu kadarý yeterliydi köpürmemize. Hemen saldýrýya geçtik gece kulüplerine ve fuhuþa karþý Kapatýn.. Kapatýn Kapatýn Ma neyi kapattýrýyorsunuz yahu.! Mümkün mü? Mümkün olsa; 1 kiþinin törenle açtýðý o mübarek kapýyý, 51 kiþi çoktaaaan kapatmýþtý þimdiye! Çok beklersiniz daha Ve daha çook avuç yalarsýnýz bu kafayla! Bakan törenle gece kulübü açmýþ da.. Memlekete fuhuþ gelmiþ de. Devlet pezevenklik yapýyormuþ da Çüþ artýk! Ýnsaf hanýmlar beyler Nerden ne çýkardýðýnýzýn farkýnda mýsýnýz? Yazýk! Geçenlerde, Avrupa da Türkiye yi de saran casusluk olaylarý patlak verince, AB Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý Neeline Kroes ne dedi haberiniz var mý? Casusluk, dünyadaki en eski ikinci meslektir ve çoðu kez en eski birinci meslekle baðlantýlýdýr. dedi. Yaaa Evet, aynen böyle dedi. Üstelik o bir kadýn. Sýkýlmadan, gocunmadan, kýzarmadan söylüyor. Þimdi siz söyleyin bakayým: Nedir acaba o birinci meslek? Dünyanýn hamurunda fuhuþ var. BÖYLE BÝR ANDI Böyle yaratýldý, böyle þekillendirildi. Demem o ki Yasaklamakla Kapatmakla bir yere varýlmýyor.. Tanrýnýn parmaðý bile var bu iþte! Olmasa iyi olurdu belki.. Ama oldu bir kere. Allahýn iþine karýþmak ne haddimize! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 ZEYTÝN DALI GÜNLÜK GÜNLÜK Halil SADRAZAM GÜVENLÝK TEDBÝRLERÝ YETERSÝZ KALIYOR AÝHM Kararlarýna göre "Local SubAdministration of Turkey" yani "Türkiye'ye tabi yerel idare / Türkiye'nin bir alt yönetimi" olarak adlandýrýlan KaKa TeCe, Türkiye Cumhuriyeti (TC) sivil ve asker bürokratlarýnýn tam kontrolü altýndadýr. TC Devlet ve hükümet yöneticilerinin isteklerini karþýlamakla görevli olduðuna inanan ve KRALDAN FAZLA KRALCI olan yöneticilerimiz devlet adamlýðýndan uzaklaþmýþtýr. TC'li yöneticileri memnun etmek, onlarýn gözüne girerek makam ve mevki sahibi olmak hýrslarý öne çýkmýþtýr. Þirin görünebilmek maksadýyla halkýmýzýn huzurunu ve sinirlerini bozarak saðlýk sorunlarý yaþanmasýna neden olan olaylar yaþanmaktadýr. Geçtiðimiz günlerde TC'nin çiçeði burnunda Baþbakaný Sayýn Ahmet Davutoðlu'nun ziyaretinde (daha doðrusu kendisine baðlý alt yönetim birimlerini denetlemesinde) halkýmýzýn sinirleri iyice gerilmiþtir. TC'li bir þahsýn emir komutasý altýndaki güvenlik birimlerimiz güya güvenliði saðlamak maksadýyla Sayýn Davutoðlu'nun bulunabileceði mekanlarda, kullanmasý muhtemel yollarda ve geniþ bir çevrede o kadar aþýrýya kaçan tedbirler almýþ ve yasaklar koymuþtur ki normal bir insanýn buna tepkisiz kalmasý mümkün deðildir. Bugüne kadar ülkemizde hiç yaþanmayan olaylar yaþanacakmýþ gibi emniyet tedbiri adý altýnda yasaklar konulmuþtur. Cumhurbaþkanýmýz, meclis baþkanýmýz, baþbakanýmýz ve bakanlarýmýz halkýn içinde serbestçe dolaþýrken TC'den gelenlerin güvenliði için alýnan önlemler gereksizdir. Gereksizliðin ötesinde güvenliði artýrmak bir yana güvensizlik yaratmaktadýr. Evet, ülkemizde bulunduðu sürece Sayýn Davutoðlu'na herhangi bir fiziki saldýrý olmamýþ fakat sayýsýný bilemeyeceðimiz kadar psikolojik saldýrý yapýlmýþtýr. Bu saldýrýlar belki hemen þimdi Sayýn Davutoðlu'na zarar vermemiþ fakat TC ile olan iliþkilere ve TC yöneticilerine karþý etkisi zaman içinde artarak ortaya çýkacak bir patlama olmuþtur. Bu patlamanýn zararýný kim nasýl ölçecek ve artarak devam eden tepkileri nasýl giderecektir. Çok acil olarak gideceði yere ulaþmak zorundayken gereksiz yere uzun süre yollarda bekletilen, aracýndan inerek görevlilerle tartýþan, arabalarýn borularýný (klaksonlarý) çalarak tepki gösteren ve daha ileri giderek aðýza alýnamayacak küfürler eden insanlarýmýzýn ruh saðlýðý nasýl düzeltilecektir. Kýbrýs'ý her yönüyle Türkiye'ye benzetmeye çalýþanlar bu konuda da insanlarýmýzý benzetmeye mi çalýþmaktadýr? Þayet maksat bu ise gerçekleþmektedir. Maksat bu deðilse çok büyük bir hata yapýldýðýný söylemek zorundayým. TC'li sivil ve asker bürokratlarýn yönlendirmesiyle alýnan güvenlik tedbirleri insanlarýmýzý saldýrganlýða itmektedir. Bir zamanlar polisin dahi silah taþýmadýðý Kýbrýs'ta TC'li yöneticiler emirle aldýrdýklarý tedbirler ve koydurduklarý yasaklarla yaþanan her olaydan sonra güvenliði daha fazla riske atmaktadýrlar. Her ziyarette (pardon denetlemede) artarak alýnan tedbirler ve konulan yasaklarla halkta yaratýlan öfke sayesinde her geçen gün alýnan tedbirler yetersiz kalacaktýr. Fiziki saldýrýlar önlenmeye çalýþýlýrken psikolojik saldýrýlar artarak ülkemizi saracak ve sonuçlarý tahmin edilenin çok üzerinde olacaktýr. "TÜRKÝYE IÞÝD'E YARDIM EDÝYOR" "GAZÝLER GÜNÜ"- "19 Eylül Gaziler Günü" Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Gaziler Derneði tarafýndan önceki akþam düzenlenen kokteylle kutlandý. KTKA Gazinosu'nda yer alan kokteyle Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, TC Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Ýsmail Serdar Savaþ, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Ýlyas Bozkurt, 39. Tümen Komutaný Tümgeneral Sadýk Piyade, 28. Tümen Komutaný Tümgeneral Taci Kurul, 14. Zýrhlý Tugay Komutaný Tuðgeneral Avni Angun, diðer yetkililer, dernek kurum ve kuruluþ temsilcileri katýldý. EROÐLU NEW YORK'A GÝDÝYOR Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile görüþmek ve BM Genel Kurul çalýþmalarý çerçevesinde çeþitli temaslarda bulunmak amacýyla New York'a gidecek. Cumhurbaþkanlýðý açýklamasýna göre, Pazartesi günü saat 09:35'te Ercan Havaalaný'ndan hareket edecek olan Cumhurbaþkaný Eroðlu, ayný gün KKTC saatiyle 23:50'de New York'a varacak. Eroðlu, 27 Eylül Cumartesi günü KKTC saatiyle saat 19:15'te, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile bir araya gelecek. Cumhurbaþkaný New York temaslarý çerçevesinde, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý Baþkaný Ýyad Medeni ile de görüþecek. Cumhurbaþkaný ayrýca, çeþitli ülke temsilcileriyle de bir araya gelecek. Derviþ Eroðlu, 26 Eylül Cuma günü, dünyanýn önde gelen üniversitelerinden Columbia Üniversitesi'nde "Kýbrýs" konusunda konferans verecek. Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun temaslarýný tamamlamasýnýn ardýndan 29 Eylül Pazartesi günü KKTC'ye dönmesi planlanýyor. Lefkoþa genelindeki sular temiz Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), Lefkoþa genelindeki þebeke sularýnýn analizlerinin temiz çýktýðýný bildirdi. LTB'den yapýlan açýklamada, LTB Halk Saðlýðý Þubesi'nin her ay olduðu gibi eylül ayýnda da baþkent sýnýrlarýný dahilindeki tüm Lefkoþa sularýný temsil eden noktalardan þebeke sularýný Devlet Laboratuvarý'ýnda analiz ettirdiði belirtildi. Devlet Laboratuvarý Dairesi Müdürlüðü tarafýndan 1-5 Eylül tarihlerinde analizleri yapýlan Lefkoþa genelindeki þebeke sularýnýn mikrobiyolojik yönden saðlýða uygun olup, tüketilmesinde herhangi bir sakýnca olmadýðý kaydedildi. Açýklamada, su örneði alýnan bölgeler þu þekilde sýralandý: "Þehit Kemal Ünal Caddesi,Taþkýnköy,Uludað Sokak.,Devlet Hastahanesi bölgesi, Þht. Derviþ Mehmet Sokak, Þehit Çocuðu Arsalarý, Þht. Adnan Sipahi Sokak, Kermiya,Ortaköy 5. Sokak, Marmara 6. Sokak,Gelibolu 6. Sokak, Þht Ýsmet Mustafa Sokak, Yeniþehir, Þht. Ertuðrul Ahmet Sok., Surlariçi, Münür Özbek Sokak, Köþklüçiftlik, Konya Sokak, Kumsal, Kutlu Adalý Sokak, Kýzýlbaþ, Þht. Ahmet Derviþ Sokak, Göçmenköy, Barýþ Caddesi, Haspolat, Neþe Sokak, Hamitköy, Dumlupýnar Sokak,Dumlupýnar, Ýsmail Beyoðlu Caddesi, Küçük Kaymaklý, Tahsin Yazýcý Sokak, Çaðlayan". Lehigh Üniversitesi'nden Prof. Henri BarkeyTaraf gazetesine konuþtu. Barkey, þunlarý söyledi: "Türkiye'ye gelip sýnýrý geçip, IÞÝD gibi aþýrý dinci gruplara katýlanlar var. Bunun önlenmesini istiyor Amerika. Türkiye'de IÞÝD'i destekleyen bir altyapý var. Ben Amerika olsam 'Bu altyapýnýn üzerine gitmeniz lazým' derdim.bu altyapý içindeki ÝHH (Ýnsan Hak ve Hürriyetleri), Ýnsani Yardým Vakfý, Nusra Cephesi'ne muazzam yardým ediyordu. Ýnsan getiriyordu, silah kaçýrýyordu. Bunlarýn bir kýsmýný devletin bilgisi dahilinde yapmýþtýr. Ýstanbul'a inen, IÞÝD'e katýlmak isteyenler sýnýrda güvenli evlerde tutuluyor, þartlar elveriþli olduðunda da sýnýrý geçmeleri saðlanýyor. Ramazan'da Ýstanbul'da büyük bir piknik yaptýlar. Öyle uluorta piknik cesaret ister. O cesaret bir yerden geliyor. Petrol kaçakçýlýðýný, IÞÝD'e gidecek paralarý önlemesi lazým Türkiye'nin. Amerika'daki rahatsýzlýk, Nusra Cephesi'ne yardýmdý. Nusra'yla IÞÝD arasýnda ideolojik fark yok. Ýkisi de El Kaide'nin çocuðu. Türk yetkililer, 'Biz öyle bir þey yapmýyoruz, ispat edin' diyor. Ýspatý var aslýnda, Amerika hükümeti bundan çok emin. ANA KALBÝ Ceza davalarýnýn kýdemli yargýcý Fügen Ulutekin, "Gençleri ve çocuklarý cezaevine gönderiyorum, ama çok rahatsýz oluyorum" dedi... Yargýç kalbi deðil, ana kalbi... REFERANDUM Ýskoçya'nýn baðýmsýzlýk referandumu bizim ayrý devletçilerimizin iþtahýný kabarttý, ancak sonuç hüsran oldu... Biz de Ýskoçya'nýn baðýmsýzlýðýndan yanaydýk, ancak bizi bölen Ýngilize ders olsun diye! HÝKMETÝ NE? Katil sürüsü IÞÝD, 101 gün sonra Türk rehineleri serbest býraktý... Amerika ve Ýngiltere kýskansýn... Onlar kafasý kesilen vatandaþlarýný kurtaramadý, ama Erdoðan kurtardý! Hikmeti ne? OLUR MU? Derviþ Eroðlu yanýna Kudret Özersay'ý da alarak New York'a gidiyor. Ýki cumhurbaþkaný adayý bir uçakta... Olur mu? GÜNÜN SÖZÜ Günün sözü: "Kendi bahçesinde dal olmayanýn biri, girmiþ bahçeme aðaçlýk taslýyor"... Þair ÖzdemirAsaf böyle demiþ... Üstüne alan alsýn! Týrnak... "Kýbrýs müzakere sürecinde yeniden hareketlenmeye baþlayan ve mevcut adaylar veya olasý adaylar arasýnda, Kýbrýs Türk toplumunu çözüm çizgisine, vizyonu ve birikimi ile en çok yaklaþtýracak adayýn Akýncý olduðu gerçeði toplumun çok büyük bir bölümü tarafýndan sýk sýk ifade ediliyor." Oshan SABIRLI (Detay) "Eðitim Bakaný diyor ki, 'Adres deðiþikliði nedeniyle aktardýk!..' Herkes de 'kandý, inandý' öyle mi?.. Çocuk mu avutuyorlar? 'Minareyi çalan kýlýfý hazýrlar' derler... Bu yaptýðýnýz ondan bile aþaðý!.." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) " 'Vergini ver, istediðini yap' diyebilir mi bir devlet gece kulübü sahibine... O zaman, 'pezevenklik yapýyor devlet' dendiði zaman, kýzmayacak kimse. Hiç kimse yasalarýn üstünde deðildir." Hüseyin EKMEKÇÝ (Havadis) "Ülkemizdeki kaçaklar ancak iþ kazalarýnda öldüklerinde mi ortaya çýkacaklar? Ah KKTC!.. Nam-ý diðer, sormagir haný." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) Günün Kahramaný REHÝNELER ÝLK HACI KAFÝLESÝ - Kutsal topraklardaki hac ibadetini yerine getirmek üzere KKTC'den ilk hacý kafilesi bugün yola çýkacak. Din Ýþleri Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, bugün saat 09.35'te hareket edecek olan ilk kafile için Ercan Havalimaný'nda saat 07.00'de Din Ýþleri Baþkanlýðý yetkililerinin katýlýmýyla tören düzenlenecek. Ýkinci kafile 23 Eylül, üçüncü ve son kafile ise 25 Eylül'de gidecek. Toplamda 114 hacý adayý, 4 görevli rehberliðinde kutsal topraklardaki hac ibadetini yerine getirmiþ olacak. RUM SAÐLIK BAKANLIÐI ÜÇ KÖY ÝÇÝN SU ÝÇMEYÝN ÇAÐRISI YAPTI Rum Saðlýk Bakanlýðý'nýn Güney Lefkoþa'ya baðlý Ay.Varvara, "Nisu"(Dizdarköy) ve Alambra köylerine, þebekeden gelen suyu içmemeleri ve kullanmamalarý çaðrýsýnda bulunduðu belirtildi. Politis gazetesi, Rum Saðlýk Bakanlýðý'nýn söz konusu köylerden su örneði alarak gerekli inceleme ve analizlerin yapýlmasý için Rum Devlet Laboratuarý'na gönderdiðini, çýkan sonuçlar neticesinde ise suyun kullanýlmamasý çaðrýsýnda bulunduðunu yazdý. IÞÝD denilen katil sürüsünün elinde bulunan ve kendilerinden hiç haber alýnamayan 46 Türk rehine 101 günlük esaretten sonra önceki gün nihayet serbest býrakýldý ve Türkiye'ye döndü... Rahineler 10 Haziran'da Musul Konsolosluðu'ndan alýnýp götürülmüþtü. Erdoðan ve Davutoðlu, rehineleri kurtarmak için operasyon yaptýklarýný söylüyorlar, ancak IÞÝD yetkilileri bunu yalanlýyor ve yapýlan pazarlýk sonucu rehineleri serbest býraktýklarýný söylüyorlar. Operasyon falan yok, ancak nasýl bir pazarlýðýn yapýldýðý henüz bilinmiyor.

7 21 Eylül 2014 Pazar Konuk yazar Duygu Amber (Londra) Britanya üzerinde yaþayan halklarýn ortak bir tarihi ve kültürel mirasý var. Ortak tarih, Biritanya adasý üzerinde yaþayan halklarýn ortak gelecekleri üzerinde önemli etkiler oluþturmuþ. Ýngiliz olarak bilinen, halk, bütün diðer halklarý derlemiþ toparlamýþ ve ortak bir geleceðe yöneltmiþ. Büyük Britanya Krallýðý, Britanya adasý üzerinde yaþayan halklarýn ortak devletleri biçiminde þekillenmiþ. Ýngiliz uluslar topluluðunun tarihsel mirasý, bütün halklarý etkilemiþ. Birleþik Krallýk deðerleri üzerinde birleþen halklarýn zaman zaman ortaya çýkan ayrýlýk yönündeki itirazlarý, çeþitli biçimlerde çözümlenmiþ. 18 Eylül de halk oyuna sunulan, "Baðýmsýz Ýskoçya" isteði, son yýllarda, Birleþik Krallýk içinde ortaya çýkan, dünya ölçeðinde dikkat çeken çok ciddi bir istem olarak görüldü. Ýskoçlarýn ayrý bir devlet biçiminde kaderlerini belirleme eðilimi, Ýngiliz Uluslar Topluluðu üzerinde çok yönlü etkiler yaratacak olan bir istekti. Daha önceki yazýmda, referandumun "evet-hayýr" olasýlýklarýný özetlemiþ ve Ýskoçya halkýnýn, "pragmatist "birlikte daha iyi" (better together) söylemi, Birleþik Krallýðýn gücünü korumada en büyük savunma silahý" olduðunu belirtmiþtim. Referandumun sonucunu pragmatist seçmen algýsýnýn belirleyeceðine dikkat çekmiþtim. Gerçekten, referandumun sonucu, düþündüðüm gibi gerçekleþti. Ýskoçya'nýn baðýmsýzlýk referandumu ve sonucu üzerinde, Ýskoçlarýn, "Ýngilizce düþünmesi" belirleyici oldu. Ýskoçlar, tüm kazanýmlarýný, Ýngiltere Birleþik Krallýðý içinde kazandý. Birleþik Krallýðýn savunucularý, tezlerini, bu temel gerçeklik üzerine kurdu. Referandum kampanyasý süresince, dikkat çekilen, "birlikte daha iyi" (better together), sloganý ile Ýskoç halkýnýn bilinci fethedildi. Ýskoç halkýnýn birlikte yaþamaya karar vermesi, etnik köken ve dinsel söylemler üzerinden ayrýlýklar ve kavga kýþkýrtan, büyük devletlerin aleti olan, terör örgütlerinin çýkmazýný ortaya koydu. Bu sonuç, tüm Ýslam coðrafyasý açýsýndan çok önemli dersler ihtiva ediyor. Ýskoç referandumu sonucu, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel deðerlerini tasfiye ederek, din eksenli bir devlet inþa etme çabasý içine giren, "restorasyoncu" Türk hükümeti açýsýndan da çok önemli dersler içeriyor. Uluslarýn güvenli geleceði için askeri güvenlik, en büyük gereksinim. Ýskoç milliyetçileri, Ýskoç halkýna, baðýmsýzlýk durumunda, ÝSKOÇLAR YÝNE ÝNGÝLÝZCE DÜÞÜNDÜ! Referandum ayrýlýkçý ve bölücü akýmlarý daha fazla açmaza düþürdü. Ýskoç halkýnýn yaþadýðý pratiðin sönuçlarý daha çok tartýþýlacak. Çünkü, önemli bir birleþme pratiði gerçekleþti. Dünya'nýn ve Avrupa'nýn kadim ulusunun yaþadýðý canlý pratik, teorileþecek ve dalga dalga Dünya'mýzý etkileyecek önemde bir olay bance. daha fazla zenginleþeceði sözünü verirken, zenginliðin askeri güçle sürdürülebileceði güvencesini veremedi. Dolayýsýyla, Ýskoç halký, güvenlik içinde kalkýnmaya onay verdi. Ýskoçlarýn, birlikte yaþama kararýna Dünya'nýn içinde bulunduðu güvensizlik ortamý da etken oldu. Birleþik Krallýðýn oluþturduðu devlet mekanizmasý, aktif, üstün bir teknoloji ve nükleer silah kapasite ile donatýlmýþ ordusu, çok önemli bir seçenek unsuru oldu. Bu olgu kuþkusuz öne çýkmadý, ama "taþ yerinde aðýr" olmasý gibi, Biritanya ordusunun aðýrlýðý, referandum sonucu üzerinde önemli bir etki oluþturdu. Biritanya, tarihsel devlet ve yönetim mirasý ile dünyanýn en deneyimli devleti. Büyük Biritanya, Dünya'yý yönetmiþ ve yüzlerce yýl Dünya üzerindeki tüm geliþmelere yön vermiþ, iki dünya savaþýndan baþarý ile çýkmýþ, sömürgeler imparatorluðu üzerinde yükselmiþ, çekirdek bir devlet. Ýnsanlýðýn belleðinde canlý bir devlet algýsý varsa, kuþkusuz, Biritanya devleti üzerinde þekillenen devlet algýsýnýn önemli bir payý olmalý. Bir konuyu kýsaca açmakta yarar var, Türkler ile Ýngilizlerin, tarih sahnesine çýkýþlarý benzer tarihi döneme denk düþer. Türkler çok devlet kurmakla övünür. Türklerde daha fazla, devletin sürmesi ve devamlýlýðýndan çok, kuruculuk yönü aðýr basar. Tersine Ýngilizler için, Kuruculuk gibi, "muhafazakarlýk" da önemlidir. Ýngilizlerin "muhafazakarlýðý" devlet yönetme becerisi ile açýklanabilir. Devlet kurma becerisi elbette önemli. Fakat, kurma becerisi kadar, kurulan devletin muhafazasý, baþarýlý bir biçimde sürdürülmesi de, o denli önemli. Biz Türkler, çoðunlukla, bu noktayý, devletin devamlýlýðý konusunu yeterince önmsemiyoruz. Referandum, güvenliðin yaný sýra, yüzyýllar içinde oluþan ortak baðlarýn kolay kolay koparýlamýyacaðýný ortaya koydu. Milliyetçi ve birlik karþýtý söylemler, deneyimli Ýskoç halký için hoþ bir þarkýdan öteye geçemedi. Bu yüzden, Ýskoç halký, geçmiþte yaþanan tarihsel olumsuzluklara takýlýp kalmadý. Referandum süresince, Birleþik Krallýk politikacýlarý, Ýskoç halkýna gerçekleri anlatma ve iknaya önem verdi. Yalan ve demogoji yerine, birlikte yaþamanýn zorunlu gerekçeleri sýralandý. Saðlýk, eðitim, mali sorunlar, ortak kaynaklar, uluslararasý iliþkiler, ciddi ciddi tartýþýldý. Türk siyasi parti politikacýlarýnýn yaptýðý gibi, boþ vaadler, "odun, kömür, makarna" daðýtýmý gibi, halký aldatmaya ve oy avcýlýðýna yönelik kampanyalar görülmedi. Ýktidar ve muhalefet partileri, iktidarda kalma uðruna, Biritanya'nýn genel güvenliðinden ödün vermediler. Politikacýlar, halk karþýsýnda dalkavukluk yapmadý. Ýskoç halký, farklý bir halk olsa da, Birleþik Krallýðýn Dünya ölçeðindeki baþarýlarýndan ve kazanýmlarýndan besleniyor. Ýngilizce eðitim yapýyor, dünyanýn nimetlerinden Ýngilizce düþündüðü için yararlanýyor. Ýskoç dili ve dar Ýskoç kültürü ile Dunya genelinde etki oluþturabilmenin olanaksýzlýðýný daha iyi algýlyor. Deneyimli Ýskoç halký, yaþamsal çýkarlarý gereði, baðýmsýzlýða "hayýr" dedi. Kuþkusuz, referandum sonucu, özellikle, etnik köken ve dinsel söylemlerle hareket eden bölücü ve gerici akýmlar üzerinde ciddi bir darbe oldu. Ayrýlýkçý ve bölücü akýmlarý daha fazla açmaza düþürdü. Ýskoç halkýnýn yaþadýðý pratiðin sönuçlarý daha çok tartýþýlacak. Çünkü, önemli bir birleþme pratiði gerçekleþti. Dünya'nýn ve Avrupa'nýn kadim ulusunun yaþadýðý canlý pratik, teorileþecek ve dalga dalga Dünya'mýzý etkileyecek önemde bir olay bance. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI BAKANIN TANIDIÐI DEÐÝLSEN YANDIN... Lurucina'dan telefonla gazetemizi arayan Bekir Karaböcek isimli hayvan üreticisi vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ýsmim Bekir Karaböcek. Akýncýlar köyündenim. Hayvan üreticisiyim. Bilindiði gibi birkaç yýldýr mevsimler kurak geçtiðinden ekinler olmuyor. Ekinler olmadýðý için de bilhassa bala sorunumuzu ithal ederek karþýlýyoruz. Yani Tarým Bakanlýðý bu bala ithalatýný yapýyor ve bize de satýyor. Sýraya girip balalarý satýn alýyoruz. Her hafta Türkiye'den gemiler geliyor. Yani haftada yaklaþýk 90 týr bala geliyor. Ben hayvanlarýma bala alamýyorum. Bana fýrsat kalmýyor. Toprak Ürünleri Kurumu'nu arýyoruz, bize Hayvancýlar Birliði'ne gidin diyor. Onlar Tarým Bakanlýðý Müsteþarýna gönderiyor. Ona baþvurduðumuzda haberinin olmadýðýný söylüyor. Ancak gelen balalar da birilerine veriliyor. Partizanlýk o hale geldi ki hayvanlarýmýza bala almak için bile partizanlýkla karþýlaþýyoruz. Ya CTP'li olacaksýn, ya bakanýn akrabasý, arkadaþý. Baþka türlü bala almak mümkün deðil. Geçtiðimiz hafta alamadým. Bu hafta uðraþýyorum. Ben hükümetteki Demokrat Parti'nin Akýncýlar örgüt baþkanýyým da. Tek kelime söylemek istiyorum, eksik olsun, lanet olsun." AYNI GÜNDE ÝKÝ POLÝS RAPOR Telefonla gazetemizi arayan Süleyman Barsakçýoðlu isimli vatandaþýmýz ayný gün içerisinde ayný konudan polis tarafýndan aleyhine rapor yazýldýðýný söyledi. "Benim þikayetim polistendir. Bir polis memuru bir araç sürücüsünü ayný suçtan ayný gün içerisinde iki kez rapor edebilir mi? Diyelim ki ben, yanlýþ park ettim. Polis memuru gelip beni yazdý. Kaðýdý verip gitti. Bir saat sonra baþka bir polis memuru beni gelip yeniden yazabilir mi? Deðiþtirilmediyse 24 saat içerisinde bir polis memuru bir sürücüyü ayný suçtan dolayý iki kez yazamaz. Benim ismim Süleyman Barsakçýoðlu. Cuma günü polis memuru beni kasksýz motosiklet sürdüm diye rapor attý. Kask alacak durumum BÝZÝM DUVAR yok ya, aldýk raporu yürüdük. Bir süre sonra beni tekrar durdurtan polis yine kasksýz olarak rapor etti. Bir süre önce ayný durumdan dolayý rapor edildiðimi söyledim ama hiç umurunda bile olmadý. O da yazdý. Þikayetçiyim." RALLÝCÝYE KIYAK VAR DA, BÝZE YOK MU? Bizim Mandra Kudret Özersay'ýn "Gerçek müzakereler þimdi baþlýyor" açýklamasý, mandra halký arasýnda asabi gülüþmelere neden olur. Vatandaþlar, "Gerçek müzakereler þimdi baþlayacaðýna göre, demek ki 40 senedir müzakere öyle, müzakere böyle diyerek bizimle dalga geçtiler" derken, "Gerçek müzakereler þimdi baþlýyor" açýklamasýnýn da, bu yalan dolan ve sahtekârlýðýn itirafýndan baþka birþey olmadýðý görüþü, mandrada iyice aðýrlýk kazanýr.

8 8 21 Eylül 2014 Pazar CY Zümrüt Oral Girne'de alýþveriþ þöleni..caddeler eskiye oranla evet, bugün daha canlý ve kalabalýk, kuru da olsa! Gözlemlerim arasýnda þu konuya deðinmek istiyorum; geliþmiþ ülkelerde bir ürünü beðenip indirime girmesini beklerseniz, ayný ürünü yarý fiyatýna bile alabilme þansýna sahipsiniz! Bizde bakýyorum da KÝMÝ esnafýn elinde kalan, uzun süre satýlmayan ürünler böyle günlerde satýþa sunuluyor, fiyatýna gelince de, indirim mi? Herkes kendi kafasýna göre takýlýyor! Kimsenin kýsmetini kapatmak istemem ama kimsenin de halký zeflenmeye hakký yok.yapmayýn! Ümit Ýnatçý Akýncý'nýn bugüne kadar söyledikleri ortada... Konformist kesimlerin nasýl rahatsýz olduðu da ortada... Önemli olan kaybettiðimiz ipin ucunu bir yerden yakalamaktýr... Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki haklarýmýzýn talebinden Maðusa'nýn iadesine ortaya koyduðu tavýrýn adý da belli... Amaç geniþ kitleleri ikna ederek amaca ulaþmak mý yoksa kendi kendimizi tatmin edecek argümanlarda boðulmak mý? Yýllardýr iþgal var dedik demeye de devam ediyoruz ancak iþgalcilerle iþbirliðinde yarýþan partilerin oy oraný toplamýnda yüzde doksan... Akýncý Ýspanya'da Tayyip'in yüzüne baka baka nüfus taþýmanýn savaþ suçu olduðuna dikkat çekti n'oldu? Bu toplum destek mi çýktý? Generale çizmeyi aþtýn deyince ilk karþý çýkanlar sözümona þu üniversitelerimiz oldu... Þimdi Akýncý'ya bir ilgi varsa biraz da özür borcuna baðlý bir durumdur... Eylem biçimi ve kararlýlýðýn þekli sözcüklerden daha önemlidir... Evet söz konusu geleceðimizdir... Ýþte bu yüzden tökezlemeye gerek yok... Oy vermeyen de vermesin her kiþi kendi davranýþlarýndan sorumludur... Ben sevgi lafýný aðzýma almadan da sevebilirim çünkü sevgi sözde deðil eylemdedir... Kýbrýslýlarýn istediði bir çözüme kilitlenmek ve patronaj sistemine karþý çýkmak, sivilleþmek, özgürleþmek, baðýmsýz olmak iþgal karþýtý olmak deðil de nedir? Murat Hiçyýlmaz Din nedir?yani, ne olmalýdýr?vicdan, merhamet, hoþgörü, iyilik, tevazu, paylaþým, barýþ, güleryüz, anlayýþ, sevgi vesaire Peki, hangi 'büyük' din bu vasýflara sahiptir?.. A- Hiçbiri B- Hiçbiri C- Hiçbiri D- Hiçbiri E- Hiçbiri Eee, tamam da, biz aslýnda neyi tartýþýyoruz o zaman?ya da, neyi tartýþmalýyýz?hiç düþündünüz mü?ama gerçekten, düþündünüz mü?.. Cem Selman Çelebi Ben ne camiye yararým, ne havraya! Bir baþka hamur benimki, baþka maya. Yoksul gavur, çirkin orospu gibiyim: Ne din umrumda, ne cennet, ne dünya! Ömer Hayyam Zeynep Direk Kadýnlarý köle pazarlarýnda satan ve gelirinin bir kýsmýný da böyle saðlayan IÞID Kobane'ye saldýrýyor ve Kürtler kadýnlý erkekli bir direniþ mücadelesi veriyorlar. Kürt hareketinin kadýna bakýþýyla IÞID'ýn bakýþý arasýnda daðlar kadar fark var. Türk hükümeti ise dünyanýn da bildiði gibi IÞID'ý destekliyor, Kürtleri deðil. Türkiye'ye böyle utanç verici bir duruma düþürenlerin artýk hiçbir sembolik gücü ve üstünlüðü kalmamýþtýr. Evrensel deðerler, insan haklarýna ve kadýn erkek eþitliðine uygun yaþam yerine dinsel þiddeti ve eril tahakkümün en berbat biçimlerini tercih etmiþlerdir. Evrensel vatandaþlýk ufkuna sahip olmayan cahil yöneticilerin verdikleri kararlarýn bedelini ne yazýk ki tüm Türkiyeliler olarak ödeyeceðiz. Arif Alasya Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý'nýn tarihinde Güzelyurt'a yaptýðý ziyaretten Derman Saraçoðlu: Sokak köpeklerini kýskandým hep Kýbrýs'ta ralli arabalarýný özgürleþtirdik. Sýra insanlarýn ve topraðýn özgürleþtirilmesinde. Bu adanýn bulutlarýnd, kuþlarýna, sokak köpeklerine ve kedilerine kimse zincir vuramamýþtý zaten. Ne EOK ne TMT, ne Grivas Digenis, ne Yorgacis. Ne Denktaþ, ne Türk askeri. Ne Yunan askeri, ne de Ýngiliz askeri. Onlar her zaman bizden özgür yaþadýlar Kýbrýs'ta. Ne barikatlarda beklediler, ne kimlik gösterdiler, ne de pasaport gösterdiler polislere kapýlarda. Canlarý isterse Beþparmaða yaðdý bulutlar. Ýsterse geçip gitti Trodos'un tepesine kar oldu düþtü. Kuþlar isterse Girne Kapýsý'nýn efkaliptüslerine kondu, isterse uçtu gitti Strovolos'ta bir evin saçaðýndan baktý adanýn kuzeyine. Ya sokak köpeklerimiz, kedilerimiz? Hele onlar Bir gün kuzeyde seviþtiler. Bir gün güneyde Lefkoþa'nýn ateþkes hattýnýn sakin ve yeþil haline teslim etti kendini bir gece vakti keyifle. Kuzeyden ve güneyden aþýrdýðý kemiði o ayrýlýk hattýnda yalarken bir sokak köpeði, yaðmur sonrasý yeþillikler arasýnda garavolli toplayan ihtiyar vurulmamýþ mýydý bir sabah oralard Bir Kýbrýslý olarak bir sokak köpeði kadar özgür olamamak hep kahretti beni! United Republic of Cyprus 2014 yýlýnda inanýlmaz bir manzara. Kýbrýs'ýn her yanýnda Rum ve Türk mezarlýklarý bu þekilde harap edilmiþtir Fotoðraf Ýbrahim Habek Ülker Fahri Türkiye'de, "Bayrak Yasasý" diye bir yasa var ve Türk Bayraðýnýn ebatlarýný, hangi günler, hangi saatler arasý göndere çekilip indirileceðini ve hangi resmi kurumlarýn binalarýna çekilebileceðini belirler. Öyle, her isteyen, her istediði yere, kamyonun ön camýna tozluk gibi, otobüsün arka camýna gölgelik gibi bayrak asamaz(dý) Ýstiklal Marþý resmi günlerde, resmi törenlede okunur. Atatürk resimleri bir nizama göre asýlabilir. PKK çýktý ve Bayrak, siyasilerin elinde "milliyetçilik" malzemesi oldu. Ýstiklal Marþý futbol maçlarýna malzeme oldu. Atatürk'ün imzasý, arabalarýn üzerine aksesuar oldu. Sýrf milliyetçilik adýna üçünün de "Kanuna Aykýrý"þekilde kullanýlmasýna göz yumuluyor. Özten Uðurlubirel 2 hafta önce trafik canavarlarý, hýz, araba, diye aðlayýn, linç kampanyasý baþlatýn; bugün ralliyi þak þaklayýn.. Bir da arabalardan sadece beþi çýktý kktc'yi düzgün tanýtamadýk alt metinli komiklikler.. Ne ala memeleket vallahi.. Hasan Arca Kendi kendini tatmin etmek. Masturbasyon. Bugün adada bir araba yarýþý yapýlmýþ ve siyasilerimizden bir kýsmý da bu organizsayonun gerçekleþmesine kol kanat germiþ. Tebrik ederim sýnýrý yarýþ arabalarý benden önce kimlik göstermeden sözde vize alamdan geçmiþer BRAVO. Ama ben isterdim ki o sýnýrý o insan yapýsý metal yýðýnlarýndan önce kimlik göstermeden geçebilmeyi. Yine olmadý. Birileri de çýkmýþ eski günlerindeki Dereboyu Gençlik günlerini hatýrlayýp bize de bir etap açýlsa yarýþýrdýk der. Buna benim lugatýmda Masturbasyon yapmak denir. Çünkü inancýnýz olmadan barýþa bir adým yaklaþamazsýnýz aksine 100 adým uzaklaþýrsýnýz sözde barýþcýlar.barýþ önce yüreðinizde sonra coðrafyalarda olur. Benim barýþým tüm dünya halklarýyla. Paranýn sýnýr çizdiði dünyanýn fersah fersah uzaðýnda benim dünyam.sözde barýþçýlar hepinizi öptüm. Bertan Soyer Bu çakýzdez iþini bir türlü beceremedim. Kaç kiþiye sordum. Hiçbirinin tarifi obirininkine benzemez. Hemen hemen hepsini denedim. Ama benim isdediðim gibi olmaz. Benim isdediðim rengi kaçmayacak, sert olacak, duzlu olacak, hafif acýmtrak olacak. Süslemesini ben yaparým. Kim doðru tarifi verirsa ölçüsüne göre. Göz gararý olmaz. Ona hediye alacam. Ýlyas Tunç Biri çýkýp 'ateistler de din dersi görmeli, dini bilmeli' gibi laflar etmiþ! ateistler dini iyi bildikleri için ateist olmuþlardýr zaten... bana kalýrsa dinciler biraz ateistlerden esinlenmeli ki adam olsunlar... dünyayý þiddete boðan, kan gölüne çeviren, katliamlar yapan ateistler deðil radikal dincilerdir. kaldý ki ateist insanlara baktýðýnýzda, düþünce ve bilim adamlarýndan tutun da sanatçýlara kadar, hepsi hümanist ve sevgi dolu insanlardýr. 'ateistler dini öðrenmeli' diyen kafalar, iktidarlarýný sürdürmek için sözde düþmanlar yaratma peþindedir. bu sözler, kasýtlý söyleniyor. onlara göre laik eðitim, tüm kötülüklerin nedenidir. adamýn geldiði kültür ötekileþtirmeye dayanýyor. belki de ateistleri kýskanýyorlar...

9 9 21 Eylül 2014 Pazar Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV "REÝS"ÝN KARANLIK KADERÝ Herkes biliyor, "Dava" artýk ayakkabý kutularýnýn içinde. O durumda "gemisini yürüten kaptandýr" ya da "her koyun kendi bacaðýndan asýlýr", deðil mi? Erdoðan, artýk tam bir yalnýzlýk içinde tutunabildiði kadar "Reis"; dengesini kaybettiði anda en ezilmeye, yargýlanmaya ve muhtemelen tutuklanmaya yazgýlý. Öyle ya, "Ýntikam, soðuk yenen bir yemektir." Þimdiye dek yaptýklarý, þimdiden sonra "Reis" olarak yapmak zorunda kalacaklarýyla, kendi kaderini kendisi çiziyor. Erdoðan, baþka türlü ayakta kalamayacaðýný bildiði için; sürekli düþmanlar yaratarakyol almak zorunda. Siyasal entrikalar düzenlemek, suç iþlemek, etrafýndaki çýkar aðýný besleyebilmek için yolsuzluk yapmak zorunda. Ýþte böyle sürüp giden bir karanlýk "kader", O'nu bekliyor. O yüzdendir ki, üslup bozuluyor, her þeyi göze alan, her þeyi yapmaya hazýr ve zaten baþka yolu da olmayan bir yola giriliyor. Boþuna "bu milletin koyacaðýz" denmiyor, o stil iktidarýn tümüne bulaþmýþ durumda. Oðuzhan KAYSERÝLÝOÐLU (sendika.org) TARÝH 25 AÐUSTOS 2013 Mevcut hükümetten gayet memnun olan vatandaþlar yeni bir hükümet arayýþýna girilmesine gerek olmadýðýný savunuyorlar. Halk "bu hükümetle yola devan" diyor... Düðün var dediler süslendik geldik... Gözden kaçmayanlar... KURTLAR VADÝSÝ MUSUL 49 TC vatandaþý konsolosluk görevlisi 3 ayý aþkýn bir süredir katil IÞÝD'in elinde rehin olarak tutuluyordu. Önceki gün rehineler serbest býrakýldý. Tayyip Erdoðan "baþarýlý bir kurtarma operasyonu" dedi. Ahmed Davutoðlu, "günlerdir yürütülen çalýþmalar" ifadesini kullandý. IÞÝD ise "Ýki devlet oturup konuþtuk" þeklinde açýklama yaptý. 2 devlet kim? Kendileri, yani Ýslam Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti TC, IÞÝD'le devlet devlete oturup konuþuyor. Karanlýk mý karanlýk bir mesele. Kurtlar Vadisi Musul desenize DÝPNOT BM Mülteciler Yüksek Komiserliði (UNHCR) verilerine göre, Akdeniz'de son 20 yýlda 20 ila 25 bin arasýnda göçmen yaþamýný yitirdi, binlercesinin de cesetleri bulunamadý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "1974 yýlýndan bu yana Türkiye'den gelerek KKTC'ye yerleþenlerin vatandaþlýklarýnýn savunucusuyum." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) VÝRGÜL... 1 DOÐRU 1000 YANLIÞI GÖTÜRMEZ Pek unutkanýz doðrusu. Eskiden Türkiye'deki üniversitelere giriþ sýnavlarýnda 4 yanlýþ 1 doðruyu götürürdü ve bu ciddi bir þikayet konusuydu. Oysa 1 doðrunun 1000 yanlýþý silmesi bundan çok daha vahimdir. Ve bizler de toplum olarak bunu yaþýyoruz. Senelerce çalmýþ çýrpmýþ yemiþ yutmuþ siyasiler 1 doðru iþ yapmayagörsünler, anýnda hazýrýz 1000'lerce yanlýþý silmeye Bu kadarýna da pes doðrusu ÇOK DOÐRU BÝR CÜMLE, TEBRÝKLER SAYIN BAKAN "Önemli olan çaðdaþ bir ülkede sorunun olmasý deðil sizin çözüm kapasitenizdir." Dr. Ahmet GÜLLE (Saðlýk Bakaný) AB konusunda ciddi olsanýz, yedi düvele habire pala sallayan bir Tayyip Erdoðan'ýnýz olmazdý Avrupa Birliði konusunda ciddi deðilsiniz. Ciddi olsanýz, 'internet'le ilgili o yasal düzenlemeyi yapmazdýnýz. Ciddi olsanýz, yargý kararý olmadan internette istediðiniz haberi karartma yetkisini TÝB'e vermezdiniz. Ciddi olsanýz, totaliter rejimlerdeki gibi 'özel hayatlar'a müdahale etmeye kalkýþmazdýnýz. Ciddi olsanýz, AÝHM'nin zorunlu din derslerini laikliðe aykýrý bulan kararýna uyacaðýnýzý açýklar, Davutoðlu gibi karara yan çizmezdiniz. Ciddi olsanýz, AÝHM kararýna yan çizerken, Davutoðlu gibi, "Ateistler bile dini öðrenmeli!" demezdiniz. Ciddi olsanýz, anayasadaki 12 Eylül askeri yönetiminin ürünü olan ve SünniHanefi anlayýþýný okullarda yýllardýr dayatan mecburi din derslerini anayasadan çýkaracaðýnýzý ilan ederdiniz. Ciddi olsanýz, Aleviliði yok saymazdýnýz. Ciddi olsanýz, Cumhurbaþkaný Erdoðan gibi Yargýtay Baþkanlar Kurulu'na Haþhaþiler diye dil uzatmazdýnýz. Ciddi olsanýz, Cumhurbaþkaný ve Baþbakan olarak HSYK seçimleri konusunda yargýçlara gözdaðý vermezdiniz. Ciddi olsanýz, Baþbakan Erdoðan gibi, Adalet Bakaný'nýzý Yargýtay nezdinde devreye sokup bir büyük iþadamý hakkýndaki beraat kararýný bozdurmak istemezdiniz. Ciddi olsanýz, Davutoðlu gibi, artýk Türkiye'de baþbakanlarýn yargýlanmayacaðýný, ancak Allah'a ve millete hesap vereceklerini KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu söylemezdiniz. Ciddi olsanýz, Davutoðlu gibi, özgürlüklerin ahlaki ilkelerle tarif edileceðini söylemezdiniz. Ciddi olsanýz, "Kýrýn kapýsýný atýn o gazeteciyi içeri; savcý mýrýn kýrýn mý ediyor, alýn o savcýyý da içeri; gerekirse kanunu sonra çýkarýrýz" diyebilen Müsteþarý'ný Erdoðan gibi Ýçiþleri Bakaný yapmazdýnýz. Ciddi olsanýz, yolsuzluk ve rüþvet dosyalarýný kapatmak için, suçüstü yakalanmanýn telaþýyla polis ve yargýda, belki de cumhuriyet tarihinin en büyük 'cadý avý'ný baþlatmazdýnýz. Ciddi olsanýz, Baþbakan Erdoðan gibi bir telefonla muhalefet liderinin haberini televizyondan attýrmazdýnýz. Telefonla, TV programý sansür ettirmez, köþe yazarý attýrmazdýnýz. Genel yayýn yönetmeni, köþe yazarý tayinlerinde son söz sizde kalmazdý. Ciddi olsanýz, Erdoðan gibi sadece emir kulu yandaþ gazetecilerle dolaþmazdýnýz. Ciddi olsanýz, sizi rahatsýz eden sorularý soran 'gazeteci milleti'ni azarlamazdýnýz. Ciddi olsanýz, Zaman gazetesini, Samanyolu televizyonunu yok edebilmek için Bank Asya'yý devlet eliyle batýrmaya kalkýþmazdýnýz. Ciddi olsanýz, kamu hesaplarýný 'Sayýþtay denetimi'nden kaçýrmazdýnýz.ciddi olsanýz, Erdoðan gibi, Gezi'den dolayý bir iþadamýný cezalandýrmak için ihaleyi ondan alýp bir baþka iþadamýna vermezdiniz. Ciddi olsanýz, MÝT Kanunu'nu, devleti bir muhaberat devleti yapacak tarzda deðiþtirmezdiniz. Ciddi olsanýz, yedi düvele habire pala sallayan ve her yerde faiz lobisi diyerek, algý operasyonu diyerek, kendisine karþý darbeci komplolar arayan bir Tayyip Erdoðan'ýnýz olmazdý. Çünkü AB'nin demokrasi, hukuk ve özgürlüklere iliþkin temel standartlarýnýn çok gerisindesiniz. Aslýnda, bunun sizi rahatsýz ettiðini de sanmýyorum. AB, stratejik hedefmiþ falan geçiniz. Ne deseniz boþ! Bu kadar bozuk bir sicille inandýrýcý olamazsýnýz. (Bu yazý HASAN CEMAL'in t24'te yayýmlanan "Avrupa Birliði konusunda ciddi deðilsiniz, ne deseniz boþ!" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 21 Eylül 2014 Pazar KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Emine Hür Gönlüm murada erdi Kocam bana gül verdi Sanýrým bir yerlerde Bircez garga geberdi Yaralý Kahraman Tazeoðlu DESTEK YAYINLARI "Bir kadýnýn yeniden evlenmesi, onun ilk kocasýndan nefret ettiðini gösterir. Bir adamýn yeniden evlenmesi ise, onun ilk karýsýný çok sevdiðini gösterir." Oscar Wilde iþgal edilir sesin, çaðrýlarýn duyulmaz kim demiþ ki ülkemiz ateþkes'tedir diye iþte yürek, arzunun en doruðunda þimdi dokunsan patlayacak bir dinamit yýðýný bir savaþ deðilse bu bu yangýnýn adý ne... Bülent Fevzioðlu "Yollar uzaða keser iþgal edilir sesin" adlý þiirinden Tuncel Kurtiz'in mezarý sahipsiz kaldý Ýstanbul'daki evinde geçirdiði rahatsýzlýk sonucunda 77 yaþýndayken 27 Eylül 2013 günü hayatýný kaybeden usta sinema oyuncusu ve 'dev çýnar' olarak anýlan Tuncel Kurtiz, bilindiði üzere, 28 Eylül günü vasiyeti üzerine Balýkesir'in Edremit ilçesine baðlý Çamlýbel Köyü'nde defnedilmiþti. CENAZE TÖRENÝNE 10 BÝNÝN ÜZERÝNDE KÝÞÝ KATILMIÞTI Kurtiz'in cenaze törenine, 10 binin üzerinde seveniyle birlikte onlarca ünlü sinema oyuncusu, ses sanatçýsý ve yakýnlarý katýlmýþtý. Cenaze töreni sýrasýnda, Tuncel Kurtiz alkýþlarla uðurlanmýþ ve "Seni unutmayacaðýz" þeklinde sloganlar atýlmýþ, afiþler yapýlmýþtý. 1 YILDAN BERÝ HÝÇBÝR YAPIM ÇALIÞMASI OLMADI Ölüm yýldönümüne sayýlý günler kala, Tuncel Kurtiz'i Baraka Okuma-Tartýþma Grubu, Iþýk Kitabevi Yayýnlarý'nýn hazýrladýðý "ADI CEMÝLE ÝDÝ" isimli kitabý okumaya baþlýyor. Her çarþamba saat 18:00'da Baraka'da buluþarak gerçekleþtirdiðimiz okumalara siz de davetlisiniz. Okuma-Tartýþma Grubu'nun bir süreden beridir okumakta olduðu Yordam Yayýnlarý'nýn hazýrladýðý "KOMÜNÝST MANÝFESTO VE HAKKINDA YAZILAR" isimli kitabý bu ay sona erdi. Yeni çevirisinail Satlýgan tarafýndan yapýlan"komünýst MANÝFESTO VE HAKKINDA YAZILAR" kitabý çerçevesinde; Manifesto'nun ana baþlýklarý, Manifesto için yazýlan önsözler ve Paul Sweezy, Aijaz Ahmad, Ýrfan Habib, Prakash Karat, Ellen Meiksins Wood, Parabhat Patnaik ve Anwar Shaikh'le birlikte Türkiye'den Metin Çulhaoðlu, Ertuðrul Kürkçü ve Sungur Savran tarafýndan kamele alýnan makaleler Okuma Tartýþma Grubumuz tarafýndan okunarak tartýþýldý Okuma Tartýþma grubumuz bir sonraki anmak ve dua okumak isteyen ziyaretçiler, hemen hemen her gün mezarlýðý doldurmaya baþladý. Özellikle Ýstanbul'dan ve ülkenin tüm bölgelerinden ziyaretçi akýnýna uðrayan Tuncel Kurtiz'in mezarýnda 1 yýldan beri hiçbir yapým çalýþmamasý olmamasý tepki topluyor. Kurtiz'in defnedildiði gün, mezarýn baþ kýsmýna, kazýnarak üzerine isim yazýlmýþ bir taþ parçasý konulmuþ ve etrafý da mezarlýktan toplanan taþlarla çevrilmiþti. MEZAR YERÝ KAYBOLABÝLÝR Deniz tutkusuyla da bilinen Kurtiz'in çok sevdiði denizci þapkasý da mezardaki yerini hala koruyor. Ziyaretçiler tarafýndan sürekli topraðý çiçeklerle donatýlan mezara mermerden bir mezar taþý bile yaptýrýlmadýðý gözlenirken, yokuþta bulunan mezar, sonbahar yaðmurlarýnýn vereceði zarar ile kaybolma tehlikesi ile karþý karþýya. Baraka Okuma-Tartýþma Grubu "ADI CEMÝLE ÝDÝ" isimli kitabý okumaya baþlýyor Kitabý bizimle birlikte okumak ve deðerlendirmek isteyen herkesi 23 Eylül 2014 Çarþamba günü saat 18:00'da dernek lokalimize bekliyoruz. kitap olarak, katýlan tüm kiþilerin hemfikir olmasý ileiþýk Kitabevi tarafýndan yayýnlan "ADI CEMÝLE ÝDÝ" isimli kitabý okumaya karar verdi yýlýnýn Aralýk ayýnda basýlan ve Dr. Nazým Beratlý tarafýndan kaleme alýnan "ADI CEMÝLE ÝDÝ" isimli kitabýn önsözü de yine yazrýn kendisine ait. Yazar, þimdiye kadar yayýnladýðý bütün çalýþmalarýndan farklý olarak, bu kitabýnda söylenceler ve efsaneler dünyasýna girip, kendine göre bir kültür denemesi yapýyor. Mitolojiden baþlayarak, yakýn tarihe kadar gelen, Kýbrýs insanýnýn bir takým inanç ve davranýþlarýnýn kökenini, deneme tadýnda ele alýrken, kitapta, Beratlý'nýn kültürün sürekliliði ve geçirgenliðini özetle evrenselliðini; yerellik harmanýndan geçirip öne sürdüðü görülüyor... Kitabý bizimle birlikte okumak ve deðerlendirmek isteyen herkesi 23 Eylül 2014 Çarþamba günü saat 18:00'da dernek lokalimize bekliyoruz. George Clooney televizyona dönüyor 2010 yýlýnda yayýnlanmaya baþlanan ve 5 sezondur ilgiyle takip edilen dizinin geniþ bir hayran kitlesi bulunuyor George Clooney, yýllar sonra ilk defa bir dizide rol alacak. Ünlü oyuncu, Hollywood'da baþarýlý iþlere imza atttýktan sonra bir daha dizi sektörüne dönmemiþti. ABD'li sevilen oyuncu George Clooney'nin 'Downtown Abbey' isimli dizide yer alacaðý açýklandý. Clooney, dizi için kýsa bir rol üstlendi. Oscar'lý oyuncunun dizinin çekimlerine bir yardým kampanyasý için katýlacaðýný açýklandý. Dizinin yapýmcý þirketi ITV, resmi Twitter hesabýndan paylaþtýðý mesajda Clonney'nin dizinin yardým kampanyasý için çekilen özel bölümünde rol alacaðýný doðruladý yýlýnda yayýnlanmaya baþlanan ve 5 sezondur ilgiyle takip edilen dizinin geniþ bir hayran kitlesine bulunuyor. Halit Akçatepe taburcu oldu Ünlü sinema oyuncusu Halit Akçatepe, tedavi gördüðü hastaneden taburcu edildi. Ünlü sinema oyuncusu Halit Akçatepe'den iyi haber geldi. Tepecik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde bir haftadýr tedavi gören Halit Akçatepe'nin, dün akþam saatlerinde taburcu edildiði belirtildi. Halit Akçatepe, sað tarafýnda güçsüzlük ve yüksek tansiyon þikayetiyle 5 Eylül Cuma günü gözlem amaçlý kontrol altýna alýnmýþtý. 007'nin düþmaný hayatýný kaybetti James Bond'un karþýsýna çýkan en kötü kahramanlardan "Demir Çene"yi canlandýran aktör Richard Kiel 74 yaþýnda vefat etti. James Bond serisinin The Spy Who Loved Me (1977) ve Moonraker (1979) filmlerinin "Demir Çene" lakaplý kötü kahramaný dün kaldýrýldýðý hastanede hayatýný kaybetti. Geçtiðimiz Pazar günü yapýlan BBC'nin Radyo 4 kanalýnda yapýlan "The Reunion" adlý programýn konuðu olan Kiel, Bond serisinde canlandýrdýðý karakter hakkýnda yorum yapmýþtý. Kiel, "Diþleriyle insanlarý öldüren Demir Çene karakteri yaratýlýrken abartýlmýþ olabilir. Karakteri tanýmlamak biraz can sýkýcý sanýrým. Çünkü rolü canlandýrmak için bir oyuncudan çok bir canavara ihtiyaçlarý vardý." demiþti. Hastane yetkililerinin ölümü hakkýnda detaylý bilgi vermediði 2.18 metrelik dev aktörün ölümünden bir hafta önce de bacaðýnýn kýrýldýðý iddia ediliyor. Kemik irileþmesi hastalýðý nedeniyle dev vücuda sahip olan adam evli ve üç çocuk babasýydý. Sanatçý, son yýllarda zamanýnýn büyük bölümünü dünyayý gezerek ve Bond hayranlarýyla görüþerek geçiriyordu.

11 21 Eylül 2014 Pazar 11

12

13

14 14 21 Eylül 2014 Pazar Nöbetçi Eczaneler DÜN DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Lefkoþa Çaðansoy Eczanesi: Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli Ýþ Merkezi No:4 Yenikent (Mirage Rest. Yolu ve Damdelen Petrol Yaný) Tel: Cemre Eczanesi: Marmara Bölgesi 30. Sokak No:1 Devpa Süpermarket Arkasý Tel: Maðusa Halil Hamzalar Eczanesi: Halil Hamzalar Yolu No:1 Dük. 2 Tel: Zeynep Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:7 Tel: Girne Enver Eczanesi: Mete Adanýr Cad. No:31 Tel: Rýzký II Eczanesi: Mülk Plaza No:11 Lemar Yolu Çatalköy Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi: Ecevit Cad. No:18 B Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Anýnda yapýlan. 1 2 Lityum'un kýsaltmasý. 2-Toplum içindeki en 1 küçük birlik. Ters okunuþu "Bir þeyi 2 benzerlerinden ayýran 3 özellik". 3-Ek. Bir iþi yapmaya hazýr. 4 4-Doðada billur durumunda bulunan 5 tuz (iki kelime). Ýlâç, merhem. 5-Beyaz. 6 Aralarýnda evlilik baðý bulunmayan kiþiler 7 arasýndaki cinsel iliþki. Baþa "T" 8 konursa 9 "Turpgillerden, yapraklarý salata 10 olarak yenen baharlý bir bitki" olur Kemiklerin iç boþluklarýný dolduran yaðlý madde. Türkiye Milli Ýstihbarat Teþkilatý'nýn kýsa yazýlýþý. 7-Sonsuza kadar. 8-Eski dilde "Uyku". Ýlgililerce imzalanmýþ bir durumu anlatan yazý, zabýt varakasý. 9-Her duadan sonra söylenen söz. Geviþ getiren memelilerden, boynu uzun, sýrtýnda bir veya iki hörgücü olan yük taþýmakta kullanýlan hayvan. 10-Adalete uygun olarak, hakça. Alýþýlmýþ olandan, umulandan ve gerekenden eksik. 11-Telefonu açýnca söyleriz. Ters okunuþu "Ýnsan, hayvan ve bitkilerin yapýsýný ve organlarýnýn birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim". Dünün çözümü Haluk Gerger: IÞÝD Türkiye adýna Kürtlere karþý savaþýyor Araþtýrmacý yazar Haluk Gerger, Türkiye'nin IÞÝD'le herhangi bir sorunu olmadýðýný ifade ederek "IÞÝD'li ya da IÞÝD'siz Ortadoðu Türkiye'nin iþine yarýyor" dedi. IÞÝD'in Türkiye adýna Kürtlere karþý bir vekalet savaþý yürüttüðüne dikkat çeken Gerger, IÞÝD'in tamamen bitirilmesi durumunda bir kara harekatý ya da tampon bölgenin gündeme gelmesi ihtimali olduðunu belirtti. Kürtleri de zora sokuyor. Bu manada ortada bir IÞÝD sorunu yok. Ancak ABD'deki vites deðiþikliði nedeniyle gündeme gelen 'IÞÝD'le mücadele' planý yüzünden ortaya bir sorun çýkýyor ve Türkiye iki arada bir derede kalýyor. Çünkü, Amerika'ya eklemlenme IÞÝD'le mücadele getiriyor ama Kürt meselesi IÞÝD'le mücadeleyi gerekli kýlmýyor." Türkiye'nin B planý hazýr. O da; tampon bölge oluþturmak IÞÝD, Türkiye adýna Kürtlere karþý vekalet savaþý yürütüyor Yukarýdan Aþaðýya: 1-Eski dilde "Yýldýrým". Büyükbaþ hayvanlarý durdurmak için kullanýlan seslenme. 2-Ýçine soðan, sarmýsak, maydanoz ve havuç gibi þeyler katýlarak zeytinyaðýyla piþirilen yemek. Eski dilde "Ýþler, iþlemler". 3-Vaka. Cinsel içgüdünün belirtilerini gösteren, yaþama gücünün bütünü. 4-Nezle. Nikel'in kýsaltmasý. 5-Bir malýn tür, miktar, fiyat gibi niteliklerini belirtmek için üzerine konulan küçük kâðýt. Lityum'un kýsaltmasý. 6-En kýsa zaman. Ekmek ondan yapýlýr. Ters okunuþu "Bir sebze". 7-Ululuk, büyüklük. Nobelyum'un kýsaltmasý. 8-Ters okunuþu "Hac mevsimi dýþýnda Kâbe'yi ve Mekke'nin öbür kutsal yerlerini ziyaret etme". Tanrý buyruklarýný yerine getirme, tapýnma. 9-Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. Meyve yapraðýnda yumurtacýklarýn baðlý olduðu bölüm. 10-Bir partinin veya bir kuruluþun en üst düzeyde yönetimiyle görevli kimse. Bir yapýnýn, kapalý bir yerin üst bölümünü oluþturan düz ve yatay yüzey. 11-Ýdrar torbasýnda biriken idrarý dýþarý atmak. Tekrarlamalardan sakýnmak amacýyla "ayný, ayný biçimde" anlamýnda kullanýlýr. IÞÝD'le mücadeleye bütün olanaklarý ile katýlmayan Türkiye'nin böylece IÞÝD'in sürdürdüðü baskýnýn devamýndan yana rahat olduðunu kaydeden Gerger, ABD'nin zorladýðý IÞÝD ile mücadeleye gelince var olan çeliþkiyi ise þöyle çözdüðünü anlattý: "Türkiye IÞÝD'le mücadelenin etkin olacak bir kara harekatýný zorunlu kýldýðýný biliyor. Bir sonuç vermeyecek olan hava harekatýný dýþarýdan zevkle seyrediyor. Bugün için hava harekatýna 'tamam' diyor. Böylece Amerika'ya 'tamam' demiþ oluyor. Orada da bir sorun yok. Ama eðer iþ büyüyüp bir kara harekatýna dönüþürse o zaman da Türkiye, 'En zor ihtimal, ben de kara harekatýna katýlýrým. Yýllardýr bir askeri varlýkla Suriye'de yani Rojava'da bulunma ihtimali ortaya çýkar. Bu benim için iyidir' diye düþünüyor. Bu olmadýðý durumda, eskiden olduðu gibi Türkiye'nin B planý hazýr. O da; tampon bölge oluþturmak." "Tampon bölge"nin kara harekatýna dolaylý olarak katýlmak anlamýna geldiðini belirten Gerger, "Kapýdan girmeden bacadan girmiþ olacak" dedi. "Türkiye'nin IÞÝD ile bir sorunu yok. Asýl üzerinde durulmasý gereken nokta bu" diyen Gerger, bu deðerlendirmesini þöyle açýkladý: "Türkiye'nin Ortadoðu'ya iliþkin politikasýnýn iki ayaðý var. Biri, Amerikan stratejisine eklemlenmiþ olmaktan kaynaklý. Ýkincisi kendi özel meselesi; Kürt sorunu. Bu ikisini anlamadan Türkiye'nin Ortadoðu siyasetini anlamak mümkün deðil. Amerikan stratejisine eklemlenmenin yarattýðý sonuç; soðuk savaþ dönemindeki yeþil kuþak gibi Amerika'nýn bu son dönemde yaratmaya çalýþtýðý Sünni eksen, Türkiye'ye de yansýdý. Türkiye'nin El Nusra, Özgür Suriye Ordusu ya da IÞÝD gibi muhalif silahlý gruplarla iliþkilerinin bir temeli bu. Ama bu tek baþýna meseleyi çözmüyor. Ýkinci boyutuna gelmemiz gerekiyor. Bu da Kürt meselesi.abd'nin Ýran ve Suriye'ye saldýrýlarý, 'Bölgede, özellikle de Rojava dolayýsýyla Suriye'ye bir askeri müdahale imkaný kapýsý açar' diye Türkiye'nin Kürt siyaseti stratejisi baðlamýnda iþine geldi. Türkiye'nin Suriye siyaseti esas olarak buydu. Muhalif gruplarla iliþki kurmak Türkiye'nin iþine geliyordu. Çünkü Suriye muhalefeti Kürtlere karþýydý, özünde Arap milliyetçiliði vardý. Türkiye bakýmýndan Rojava ekseninde Kürtler üzerinde iyi bir baský unsuruydular. Kendisinin yapamadýðý askeri baskýyý kendisi adýna vekaleten IÞÝD ve benzerleri yapýyordu. IÞÝD, Türkiye adýna Kürtlere karþý vekalet savaþý yürüttü, yürütüyor." IÞÝD kalsa da yok edilse de Türkiye bakýmýndan sorun oluþturmuyor Haluk Gerger, Türkiye'nin IÞÝD'in kalmasý ya da tamamen bitirilmesi durumuna iliþkin planlar hazýrladýðýnýn altýný çizdi ve ekledi: "Türkiye açýsýndan, IÞÝD kalýrsa iyidir. Kürtler üzerinde baský devam eder. Kürtleri mecbur býrakmaya yarar. Eðer iþler, kara harekatýný da içeren daha büyük bir yok etme savaþýna dönerse o zaman fýrsattan istifade bu sefer de bir tampon bölge oluþturur. Bu da Kürt meselesinde Türkiye'ye muazzam bir avantaj saðlar. Yeni bir baský aracý ve Kürtleri kontrol etme imkaný doðmuþ olur. Demek ki kalsa da byok edilse de Türkiye bakýmýndan sorun oluþturmuyor. Sorun da bu; sorun oluþturmamasý" dedi. ANF, Sendika.Org Türkiye IÞÝD'in varlýðýndan ve güçlenmesinden memnun Türkiye'nin IÞÝD'in varlýðýndan ve güçlenmesinden memnun olduðunun altýný çizen Gerger, Türkiye'nin "IÞÝD" diye bir sorunun olmadýðýný vurgulayarak þöyle devam etti: "IÞÝD'in güçlenmesi, Türkiye ile iliþkilerinin iyi olmadýðý Þii aðýrlýklý Baðdat'ý zora sokuyor. Ayrýca Ýran ve DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 21 Eylül 2014 Pazar KAHVALTILI TOPLANTI- UBP Gazimaðusa Ýlçesi Baþkanlýðý, partililere yönelik kahvaltýlý kitle toplantýsý düzenledi. UBP'den verilen bilgiye göre, toplantýya UBP Gazimaðusa Ýlçe Baþkaný Resmiye Canaltay ve bölge milletvekilleri ile Gazimaðusa Belediye Baþkaný Ýsmail Arter katýldý. Kahvaltýda konuþan UBP Gazimaðusa Ýlçe Baþkaný Resmiye Canaltay, UBP'nin ülkenin en köklü partilerinden biri olduðunu söyleyerek, sevgi saygý birlik içerisinde hareket edilmesinin önemine dikkat çekti. BAÞARILI KADIN GÝRÝÞÝMCÝLERE ÖDÜL - Ýþ Kadýnlarý Derneði'nin organize ettiði ve Telsim'in de sponsor olduðu 2014 Yýlý Baþarýlý Kadýn Giriþimcileri Ödül Töreni projesinin hayata geçirilmesi için, Telsim ile Ýþ Kadýnlarý Derneði arasýnda imzalanan iþbirliði protokolünün ardýndan biraraya gelen jüri üyeleri toplantýlarýna düzenli þekilde devam ediyor. Ortaköy'deki Telsim Genel Müdürlüðü toplantý salonunda gerçekleþen en son jüri toplantýsýna Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Semral Erel, Ýþ Kadýnlarý Derneði Asbaþkaný Süha Vekil ve Telsim Kurumsal Satýþ Müdürü Sevim Beþok ile baðýmsýz jüri üyeleri katýldý. SATILIK Restoran sandalyeleri ve masalarý KÝRALIK DÜKKAN Meclis arkasýnda sendeli dükkan. WC ve lavabosu müstakil. Tel: KÝRALIK DAÝRE Hamitköy Aldora Sitesi'nde full eþyalý 3+1 kiralýk yeni daire. 0533/ SATILIK MÜSTAKÝL VÝLLA Gönyeli de 170 metrekare Türk koçanlý stg Tel: SATILIK ARAZÝ Elye'de 2 evlek 3300 ayakkare anayol üzeri, yol, su, elektriði olan süpermarket veya benzin istasyonu olabilecek arazi satýlýktýr Stg Tel: MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: TABÝPLER ODASI GENEL KURULU CEMAL MERT YENÝDEN BAÞKAN Kýbrýs Türk Tabipleri Odasý'nýn dördüncü olaðan genel kurul toplantýsý dün yapýldý. Toplantýda Oda Baþkanlýðýna, Doktor Cemal Mert yeniden seçildi. Meclis Baþkaný Sibel Siber, saðlýkla ilgili iki önemli yasanýn yakýn zamanda geçmesini istediklerini söylerken; Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle de saðlýkta sorunlarý çözmek için var güçleriyle çalýþtýklarýný kaydetti. Kýbrýs Türk Tabipleri Odasý olaðan genel kurul toplantýsý bugün yapýldý. Tabipler Birliði'nde yer alan ve Dr. Kenan Arifoðlu baþkanlýðýndaki divanla yönetilen toplantýnýn baþýnda konuþmalar gerçekleþtirildi. Oda Baþkaný Dr. Cemal Mert iki yýl boyunca yasalara uygun þekilde çalýþtýklarýný ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalýþtýklarýný kaydetti. Demokrat Parti Ulusal Güçler Girne Milletvekili Dr. Özdemir Berova ise gerek sivil toplum örgütü gerekse de meslek örgütü olarak pek çok icraata imza atýldýðýna vurgu yaptý. Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Baþkaný Dr. Filiz Besim ise toplumun her konudaki sorunlarýna fikir üretmeye devam edeceklerini ifade etti. Diþ Tabipleri Odasý Baþkaný Hüseyin Býçak konuþmasýnda, her iki oda olarak iþbirliði içinde çalýþmaya devam edileceðinin mesajýný verdi. YENÝ YÖNETÝM Kýbrýs Türk Tabipleri Odasý'nýn dün yapýlan VI. Olaðan Gelen Kurulu Toplantýsýnda Oda'nýn Yönetim Kurulu'na seçilen isimler açýklandý. Kýbrýs Türk Tabipleri Odasý VI Olaðan Genel Kurulu Divan Baþkaný Dr. Kenan Arifoðlu'nun toplantý sonrasýnda yaptýðý açýklaya göre, tek aday olan Dr. Cemal Mert'in oybirliðiyle Baþkan olduðu Oda'nýn Yönetim Kurulu'nda görev yapacak isimler þöyle: "Dr. Ozan Emiroðlu, Dr. Nesil Bayraktar, Dr. Ayþe Zeki, Dr. Bayram Taþseven, Dr. Mustafa Taþçýoðlu, Dr. Mehmet Özlüses. Yedek üyeler: Dr. Ýlker Ýpekdal, Dr. Saltuk Aytaçoðlu, Dr. Remzi Gardiyanoðlu." Tabipler Odasý Denetleme Kurulu ise Dr. Turgay Akalýn, Dr. Hasan Adataþ, Dr. Sýla Usar'dan oluþturuldu. Dr. Filiz Akçaoðlu, Dr. Sýdýka Taþeloðlu ve Dr. Minel Özen yedek üye oldu. Kayýp kimlik TC kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Melek Kýlýç Kiralýk daire Marmara bölgesinde 2+1 ful eþyalý daire. Tel: KÝRALIK DAÝRELER Gönyeli Kolan Hastanesi karþýsý. 150 metrekare yeni bitmiþ daireler kiralýktýr. Tel: ARANIYOR Ev iþlerine yardýmcý olabilecek part-time bayan aranýyor. Adres: Marmara bölgesi Tel: Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: ARANIYOR Lefkoþa'da 1 yýllýk ödeme karþýlýðýnda dubleks, 3+1, iki kiþilik ev aranýyor

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi Anastasiadis 'çözümcü' yarýþýný býraktý. Önce "Noel'e kadar" dedi, þimdi ise "2014'ün yarýsý" diyor! Osmanlý ile yarýþmasý için Bizans entrikalarýný biraz daha öðrenmesi lazým! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri.

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri. Büyük Hamam ihalesine girecek olanlara KTÖS'ten mesaj: "Siyasilere beleþ!" Beleþ ama bu kadar kirliliði deðil küçük hamam, Büyük Hamam bile temizleyemez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma

Detaylı

Baca deðil kanser borusu

Baca deðil kanser borusu Ülkemizdeki baz istasyonlarý tam defilelik! Ne estetik bir dizayn bu... Ya bir yapay palmiyenin tepesine gizlenmiþ, ya da baca diye evin damýna! Sanki maskeli balo! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı