Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Al Deran Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ergülen Taşıma Malyetlernn Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetlmes ve Fnansal Performans Üzerndek Etksnn Đncelenmes Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Yrd. Doç. Dr. Al DERAN Nğde Ünverstes, ĐĐBF. Özet Taşıma faalyet br malzeme, madde, mamul veya malı br yerden farklı br yere götürme şlem olarak tanımlanmaktadır. Taşıma faalyet, dışarıdan şletmeye veya şletmeden dışarıya doğru olableceğ gb, şletme çnde de ortaya çıkablmektedr. Günümüzde faalyet yoğunluğu ve toplam malyetler çndek oranı bakımından en öneml taşıma faalyetnn şletmeden dışarıya doğru yapılan mamul veya mal taşıma şlem olduğu görülmektedr. Bu açıdan özellkle toptancı, perakendec ve tüketcye doğru yapılan mal veya mamul taşıma faalyetlernde etknlk sağlayarak, toplam taşıma malyetlernn düşürülmes ve fnansal durumunun yleştrlmes olanaklıdır. Taşıma faalyetlernde etknlk sağlanmasına yönelk brden çok yaklaşım bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan br de bulanık mantık yaklaşımıdır. Bu çalışmanın amacı, bulanık mantık yaklaşımından hareket ederek, br şletmenn taşıma faalyetlernn, mevcut duruma göre daha etkn br şeklde yapableceğn ve bu etknlğn taşıma malyetler üzernde şletme lehne br etk yaratacağını kanıtlamaktır. Çalışmada gerçek br şletmeye at taşıma sefer sayıları ve yük kapastelernden hareket edlerek, aynı yükün bulanık mantık yaklaşımıyla daha az seferde ve dolayısıyla daha düşük malyetle yapılableceğ sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, taşıma malyetlernde sağlanan tasarrufun şletmenn faalyet sonuçları le fnansal durumu üzerndek etks ncelenmştr. Anahtar Kelmeler: Bulanık mantık, karar verme teors, dağıtım malyet yönetm. JEL Sınıflaması: D24, L25, M11. Abstract (The Management Of Transportatıon Cost Wıth Fuzzy Logıc Approach And Its Effects On Fınancıal Performance) Transportng operatons can be defned as carryng any gven equpment, materal or product to any gven place. Ths operaton could be towards, outwards or nwards of the company. Due to the rato of actvty concentraton and the porton n total costs the most sgnfcant transportng operaton comes out as outward transports recently. In ths pont of vew t s possble to ncrease the effcency of transportaton towards to wholesaler, retaler and consumer. Ths wll reduce the total transportaton cost and mprove the fnancal stuaton of the company. There are several approaches that help to ncrease the effcency n transportaton operatons. Fuzzy logc s one of the approaches that frmly help to reduce the transportaton costs by ncreasng the transportaton effcency. 227

2 The am of ths study s to prove that, the transportaton operatons could be more effcent n the perspectve of fuzzy logc approach n favor of the company. The model s drven from transportaton count and load capacty under the fuzzy logc assumptons. Result of ths study ndcates that, the fuzzy logc approach reduces transportaton count and mnmzes the costs. Besdes the advantage of cost mnmzaton consttutes a savng for the frm. The advantage of ths savng on frm operatons and fnancal poston s also analyzed on ths study. Key Words: Fuzzy logc, decson makng theory, dstrbuton costs management. JEL Classfcaton: D24, L25, M Grş Taşıma; hammadde, malzeme, mamul ve malların br yerden, başka br yere çeştl ulaşım araçları kullanılarak aktarılması faalyetdr. Günümüzde gelşen teknolo, taşıma faalyetnn hem çok daha kolay, hem de farklı kanal ve araçlarla yapılmasına olanak tanımaktadır. Taşıma faalyet denzyolu, havayolu, karayolu, demryolu ve boru hatları gb farklı kanallardan yapılablmektedr. Đşletmeler, taşınması stenen ürünün ntelğ, müşter özellğ, taşıma mesafes, taşınacak ürünün hacm ve mktarı le daha br çok faktörü dkkate alarak taşıma faalyetnde farklı kanalları terch edeblmektedr. Terch edlen her kanalın farklı malyet özellkler vardır. Taşıma faalyet dışarıdan (tedarkçden) şletmeye doğru, şletmeden dışarıya (toptancı, perakendec ve tüketc) doğru ve şletme ç olmak üzere üç boyutlu br faalyettr. Ancak taşıma denldğ zaman genelde şletmeye doğru (tedarke yönelk taşıma) ve şletme dışına doğru taşıma (dağıtım, sevkyat) faalyet algılanmaktadır. Taşıma malyet şletmenn yukarıda belrtlen üç çeşt taşıma faalyet çn katlandığı fedakarlıkların toplam parasal tutarı olarak tanımlanablr. Bu çalışmada, şletmeden dışarıya doğru taşıma (dağıtım, sevkyat) faalyetlernn yönetm ve malyet tasarrufu konusu ele alınmıştır. Bunun neden; toplam taşıma malyetlernn büyük br kısmının dağıtım malyetlernden oluşmasıdır. Dağıtım malyetlernn toplam malyetler çnde öneml br yer tutmasının neden, küreselleşme olgusuyla beraber artan rekabetn, tedarkç ve üretcnn malzeme-malı mağazada veya depoda teslm etme poltkasından kaynaklanmaktadır. Tedarğe ve dağıtıma yönelk taşıma malyetler, taşınan ürünün mktarına, ağırlığına, taşıma mesafesne, taşınan ürünün tehlkel madde olup olmamasına göre değşr. Đhracata konu olan mallarda, taşıma malyetlern etkleyen en öneml husus se malın hang yolla taşınacağı ve nerede teslm edleceğdr. Đhraca konu olan malların, denz yolu le taşınması durumunda, malların çıkış (hracatçı ülke) lmanında, thalatçı frmaya teslm edlmes (FOB; Free On Board), söz konusuysa, taşıma malyetler hraca konu olan malların thalatçı frmanın bulunduğu herhang br lmanda (CIF: Cost, nsurance & freght veya CF: Cost & freght), teslm edlmes şartına göre, daha düşük olablr. Çünkü FOB da gümrük muhafaza, gümrük mesa, hracat paketleme, yurtç taşıma ve gemye yükleme masrafları satıcı şletmeye at olurken; navlun, varış lmanındak masraflar, verg, resm ve harçlar, gümrük şlemlernden sonra nha teslm ve yurtç masraflar se alıcı şletmeye attr. CF şartlı hracatta mal, thalatçı şletmenn bululduğu ülkedek herhang br lmanda teslm edlr. Đhracatçı şletme FOB da katlandığı gderler ek olarak, malların gem le thalatçı şletmenn bulunduğu ülkeye taşınması malyetne de katlanır. CIF şeklnde teslmde se hracatçı şletme, FOB şeklndek teslmde katlandığı malyetlere ek olarak hem taşıma, hem de sgorta malyetlerne katlanır. Yoğun rekabet ortamında şletmelern rekabet avantaı elde etmek çn taşıma faalyetlern y yönetmes gerekr. Çünkü taşıma faalyetlernn y yönetlmes, taşıma malyetlernn de düşmesne yol açar (Borgqvst ve Hultkrantz, 2005; 22). Bu nedenle, taşıma faalyetlernn yönetlmesne yönelk Tam Sayılı Doğrusal Prog- 228

3 ramlama (TDP), Amaç Programlama (AP) ve ulaştırma modeller gb farklı yöntemler gelştrlmştr. Bu yöntemlern heps, bulanık mantık (fuzzy logc 1 ) yaklaşımı le brlkte kullanılablmektedr. Bu çalışmada, ürettğ mamullern dağıtımını dış kaynak kullanmak suretyle br taşıma frmasına yaptıran, sanay şletmesnn bulanık mantık yaklaşımı le taşıma faalyetlern yönetmes durumunda, sefer sayısındak (taşıma faalyetlerndek) azalma ve bu azalmanın malyetler üzerndek etks ncelenmştr. Çalışma grş ve sonuç bölümler harç olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Grş bölümünde genel blgler, knc bölümde bulanık mantık yaklaşımına lşkn lteratür, üçüncü bölümde, taşıma (dağıtım) faalyetnn etknlk, malyet - karlılık lşks ve bulanık mantık yaklaşımı le yönetm, dördüncü bölümde taşıma malyetlernn düşürülmesne yönelk bulanık mantık yaklaşımı esasında önerlen model, beşnc bölümde se taşıma malyetndek tasarrufun şletmenn faalyet sonuçları le fnansal durum ve analz üzerndek etks açıklanmıştır. 2. Bulanık Mantık Yaklaşımına Đ- lşkn Lteratür Araştırması Bulanık mantık, br bulanık küme mantığına dayanır ve lk olarak Loft A. Zadeh tarafından tanımlanmıştır. Bulanık küme, küme ye atlk dereces üyelk değer le tanımlanmış olan kümey fade eder. Klask küme kavramında br eleman br kümenn ya üyesdr ya da değldr. Bulanık mantıkta küme atlk dereces, 0 le 1 arasında değşr. 0 kümeye at olmamayı, 1 Fuzzy logc fades Đnglzce br fade olup, Fuzzy ve Logc sözcüklernn brleşmes le oluşmuştur. Fuzzy Türkçe de donuk ve belrsz, logc se mantık anlamına gelmektedr. Brebr çevr yapıldığında fuzzy logc fades Türkçe de belrsz mantık karşılığını bulur. Ancak belrsz mantık fuzz logc fadesn karşılamamaktadır. Bu nedenle, ülkemz sosyal ve fen blmler lteratüründe fuzzy logc karşılığı olarak bulanık mantık fadesnn kullanıldığı görülmektedr. Blmsel lteratürde nadren de olsa fuzzy logc karşılığı olarak saçaklı mantık fades de kullanılmaktadır. Fuzzy logc fades Fransıca ya logque floue Almanca ya se fuzzy logk olarak geçmştr. 1 se kesn olarak o kümenn üyes olmayı gösterr. Küme atlk dereces üçgen, yamuk ve Gaus Eğrs gb standart fonksyonlarla tanımlanabldğ gb çok farklı fonksyonlarda da tanımlanablr. Bulanık mantık, blmsel termnolode Fuzzy Logc kelmelernn karşılığı olarak kullanılmaktadır. Yukarıda da fade edldğ gb bulanık mantık üyelk derecesnde kesn br kanıt bulunmadığı durumlarda, mutlak olarak alternatf kararlar değerlendrlerek amaca en uygun olan seçenek seçlr. Alternatf kararların fazlalığı karar vercnn şn zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, karar verc karar verrken gerçekleşme olasılığı en yüksek ve amacına en uygun olan kararları seçmek zorundadır. Gerçekleşme olasılığı en yüksek olayların seçmnde br alternatf çözüm yolu olarak Fuzzy Logc kullanılablmektedr. Lteratürde yer alan çalışmalar; farklı özellkler çeren Araç Rotalama Problemlernn (ARP) modellenmes, bu problemlern optmum çözümünün araştırılmasında farklı çözüm algortmalarının kullanılması ve gerçek hayattak çeştl sorunların çözümü çn uygulamalar yapılması şeklndedr (Glbert Laporte, G. Vd., 2000; Ropke, S. ve Psnger, D., 2004). Talep mktarlarını bulanık olarak dkkate alan sadece br çalışma gözleneblmştr (Teodorovc, D. ve Pavkovc, G., 1996). Teodorovc ve Pavkovc n çalışmalarında; doğrusal programlama model kullanılmamıştır. Bu çalışmada taşıma faalyetlernn yönetlmesne lşkn Optmum çözüm; bulanık mantık ve bulanık matematk kuralları dkkate alınarak Sweepng hörstk algortması le araştırılmıştır. Taşıma malyetlernn mnmze edlmesnde, bulanık kontrolörlern ulaşım sstemlernde planlama, yönetm ve kontrol alanlarında oldukça genş br uygulama alanı bulunmaktadır. Bu uygulamalardan bazıları aşağıdak gbdr; - Bulanık mantık kuralları kullanarak araç yönlendrme (Teodorovc ve Vukadnovc, 1998), 229

4 - Đzole edlmş snyalze kavşaklarda bulanık mantık le kontrol (Teodorovc ve Vukadnovc, 1998), - Kent ç ekspres yollarda bulanık kontrol sstemler, bulanık ve geleneksel metotları kullanarak trafk akış ve kontrol smülasyonu (Robert ve Keth, 1993), - MM de brçok klask şletmsel araştırma problemlernde fuzzy setler (Chanas, 1982), - Fuzzy le network planlama, network kullanımı yardımıyla malyetlern mnmzasyonu (Gazdk, 1983), - Krtk yol analzlernde fuzzy faalyet sınırlama süres (Kamburowsk, 1983), - Krtk yol planlama ve programlamada matematksel tabanlı yaklaşımlar (Kelley,1961), - Fuzzy PERT ve Stochastc (Lootsma, 1989), - Proe yönetmnde fuzzy dağıtım uygulaması, fuzzy set ve sstemler 73 (Mon, vd., 1995), PERT te faalyet sürelernn dağılımı (Golenko- Gnsberg, 1988), - Beklenen değerlern tanımlanması çn fuzzy mantığı yaklaşımı (Shpley, vd., 1996), - Fuzzy set teors yaklaşımı le malyet değşm ncelemes (Zebda, 1984); (Lootsma, 1989) çalışmaları yapılmıştır. 3. Taşıma (Dağıtım) Faalyetnn Etknlk, Malyet ve Karlılık Đlşks ve Bulanık Mantık Yaklaşımı Đle Yönetm Üretm sürecnn aksamaması ve ürünlern tüketcnn stedğ yer ve zamanda teslm edlmes bakımından, taşıma faalyetler şletmeler açısından hayat br öneme sahptr. Taşıma faalyetlernn şletmeye doğru, şletme ç ve şletme dışına doğru olmak üzere üç faklı boyutunun bulunması nedenyle, taşıma faalyetnn herhang br aşamasında aksama meydana gelmes, şletmenn malyet ve karı üzernde doğrudan etks olacaktır. Đşletmeye doğru veya şletme ç taşıma faalyetlernde br aksama meydana gelmes halnde, bu durum üretmn aksamasına makne, teçhzat ve nsan kaynaklarının atıl kalmasına yol açacaktır. Böylece, şletmenn hem faalyet, hem de fnansal performansı olumsuz etklenecektr. Aksamanın dağıtım aşamasında ortaya çıkması durumunda se şletme ürettğ mamuller stedğ yer ve zamanda teslm edemeyecektr. Bu şeklde hem car gelrlernden olacak, hem de müşter memnunyetszlğ nedenyle gelecekte şletmeye grmes beklenen nakt akışları olumsuz etklenecektr. Her k durum, berabernde şletmenn karının düşmesne yol açacaktır. Đşletmeler taşıma faalyetlern kend mkanları le yapablecekler gb dış kaynak kullanımı yolunu da terch edeblrler. Her k terchn de şletmeler açısından avantalı ve dezavantalı yönler bulunmaktadır. Bu kararın alınmasında taşıma faalyetlernn etknlk dereces belrleyc olacaktır. Đşletmenn taşıma faalyetlern kend oluşturacağı araç flosu le yapması durumunda taşıma malyetler; araç amortsmanı, yakıt, sgorta, tamr, bakım, onarım ve şçlk malyetlernden oluşacaktır. Bu malyetlerden amortsman ve sgorta malyet sabt malyet, şç malyet le bakım onarım malyet yarı değşken malyet, yakıt malyet se değşken malyet ntelğndedr. Đşletmenn taşıma faalyetlern kend oluşturacağı br araç flosu le yapması durumunda taşıma malyetler, taşınan yük ve yapılan sefer sayısına bağlı olarak artıp azalmakla beraber, ağırlıklı olarak sabt malyet ntelğnde olacaktır. Günümüzde yönetclern ana faalyetlere odaklanma (tüm enersn esas faalyet konusuna harcama) ve taşıma malyetlernde esneklk sağlama steğ le taşıma faalyetlern profesyonel br şeklde yerne getren şletme sayısının artması nedenyle, br çok şletmenn taşıma faalyetlernde dış kaynak kullanma yolunu terch ettğ görülmektedr. Bu durumda, taşıma malyetler tamamen taşınan mamulün 230

5 mktarı ve taşıma sefer sayısına bağlı olarak değşmektedr. Dolayısıyla, taşıma malyetler değşken malyet ntelğ kazanmaktadır. Böylece, şletmeler hem taşıma faalyet çn kullandıkları öz kaynaklarını ana faalyetlerne aktararak fnansal anlamda br rahatlama sağlamakta, hem de taşıma malyetlernde esneklk kazanmaktadırlar. Ancak bu durumda da taşıma faalyetlernn y yönetlmes gerekmektedr. Br başka fadeyle, taşıma faalyetlernde etknlğn sağlanması gerekr. Aks durumda, taşıma malyetler olması gerekenn üzernde olacaktır. Buraya kadar yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gb, şletmeler hang yolu seçerlerse seçsnler, taşıma malyetlern düşürerek, karlılığını artırablmeler çn taşıma faalyetlernde etknlğn sağlanması, br başka fadeyle en uygun sayıda ve kapastede araç kullanıp, bu araçlara her seferde en uygun mktarda yükü yükleyp, taşıma faalyetlernn bu şeklde gerçekleştrlmeler gerekmektedr. Bu çalışmada, ürettğ mamuller dış kaynak kullanmak suretyle dağıtan (taşıtan) br üretm frmasının taşıma faalyetler bulanık mantık yaklaşımı le yönetlmek suretyle, etknlk sağlama ve dolayısıyla taşıma malyetlernn düşürülmes ve bu durumun karlılık üzerndek etks ncelenmştr. Bu amaçla, bulanık mantık yaklaşımına dayalı br model gelştrlmştr. 4. Taşıma Malyetlernn Düşürülmesne Yönelk Bulanık Mantık Yaklaşımı Esasında Önerlen Model Bu çalışmada ürettğ mamuller farklı llerde bulunan çok sayıda toptancıya dış kaynak (taşıma frması) kullanarak dağıtan gerçek br şletme ncelenmştr. Đnceleme sonucu her br toptancının ne zaman ve ne kadar mal talep edeceğnn belrsz olduğu saptanmıştır. Br başka fadeyle, toptancıların talep mktarları bulanıktır. Bu nedenle, malların dağıtım (taşıma) malyetler y yönetlmez se bu malyetler gereğnden daha fazla olablr. Burada taşıma malyetlernn en uygun sevyesnn tutturulmasında araç rotalama şlem önem kazanmaktadır. Dğer br fadeyle, bell br yöne mal dağıtacak olan her br araca, her sefernde ne kadar mal yükleyerek mal dağıtımı gerçekleştrlrse taşıma malyet en uygun olur? Sorusunun cevabı çok öneml hale gelmektedr. Alıcıların talep mktarı ve zamanının bulanık olması nedenyle, araç rotalama problemler çn karışık tamsayılı doğrusal programlama model kullanılablr. Bu şeklde taşıma faalyetlernde optmzasyon sağlanarak, taşıma malyetlernn düşürülmes olanaklıdır. Taşıma faalyetlernn yönetm ve malyet tasarrufu çn önerlen model aşağıda belrtlmştr. Bu modelde, öncelk sırasına göre aşağıdak hususlar hedeflenmştr; 1. Hedef, toplam taşıma malyetnn mnmzasyonu, 2. Hedef, talep kapasteler çn zn verlen negatf sapma mktarının kullanılan kısmının mnmzasyonu, Brnc öncelkl amaca lşkn değşkenlern amaç fonksyonundak katsayılarına göre, knc öncelkl amaca lşkn değşkenlern ( α ) amaç fonksyonundak katsayılarının çok küçük br değer olması gerektğnden α değşkenlernn katsayıları br olarak alınmıştır. Amaç fonksyonu: Z n m n n mn = α + c X + = 1 = 1 = 1 = 1 Kısıtlar: n =1 m = 1 a f = 1,2,...,m ve =1,2,...,n X X h Y b + W k V t + d α Q g Y =1 [1] =1,2,...,m k =1,2,...,n =1,2,...,n t=1,2,...,n ( t) ( k) [2] α 1 = 1,2,...,n [3] 231

6 X, Y 0 ve tamsayı W 0, V 0 k 0 α 1 t Modeldek Değşkenler: X :. tp aracın merkezne yapacağı sefer sayısı Y : Frmanın sahp olduğu araç flosuna dahl edlecek kapastel araç sayısı W k : k merkezne gden br aracın yol üstündek merkezne bıraktığı yük mktarı V t : merkezne gden br aracın yol üstündek t merkezne bıraktığı yük mktarı α : merkeznn talebnde yer alan bulanık aralığın kullanım oranı Modeldek Katsayılar: m: Farklı tonadak (tptek) araç sayısı n : Talep merkez sayısı : Araç tp nds : Aracın yük taşıdığı talep merkeznn nds c :. tp aracın bölgesne yapacağı sefer malyetn, g : Kralanan kapastel aracın br dönemlk kra bedel a :. tp aracın arz merkeznden talep merkezne gdş-gelş süres h : Kralanan kapastel aracın br dönemlk çalışma kapastes (süres) b :. tptek araçların br dönem çnde çalışablecekler toplam süre, f : tp aracın yük taşıma kapastes Q : merkeznn talep ettğ yük mktarı d : merkeznn taleb çn zn verleblen Mktar) negatf sapma mktarı (Bulanık [1] Numaralı kısıtlar, farklı tptek a- raçların br dönem çnde çalışablecekler toplam sürelere lşkn araç kullanım kapastes kısıtlarıdır. Bu kısıtların sağ taraf sabt ( b ) olarak, taşıma şn yapan şletmenn elnde bulunan araçların toplam kapastes (süre olarak) yer almaktadır. Đşletmenn öncelkle elndek araçları kullanması, yeterl gelmez se araç kralamasının uygun olacağı düşünces le bu kısıtlara yer verlmştr. Bu nedenle, kralanan araç sayısını temsl eden değşkenn ( Y ) katsayısı ( term ( h Y h ) negatf şaretldr. Bu ) eştszlğn sağ tarafına geçrldğnde şaret poztf olacağından, toplam yük mktarının taşınmasında mevcut araçların yetersz gelmes halnde, bu eksklğn kralanan araçlar le tamamlanmasına olanak verlmektedr. [2] Numaralı talep kısıtlarının sağ taraflarında, merkezlern br dönemlk talep mktarları ( Q ) yer almaktadır. merkezne üç farklı şeklde mal gelmektedr: 1-. tp aracın merkezne yaptığı seferler le yükünün tamamını bu merkeze boşaltmakla ( X ), 2- k merkezne gden br aracın yol üstündek merkezne bıraktığı yük mktarı le ( W ), k 3- merkezne gden br aracın yol üstündek t merkezne bıraktığı yük mktarı ( V t ), brnc yol le merkezne gden top- V t lam yük mktarını ( ) kadar azaltır. d merkeznn talep mktarında gerekrse kadar azaltma yapılableceğ ( kadar talebn karşılanamayableceğ) kabul edldğnde, talebn bulanık olan kısmını fade eden bu mktar, talep mktarında zn verlen negatf sapmadır. Sap- d 232

7 ma mktarının kullanım oranı, α α değşkennn değer kadar olacaktır. değşkenlernn 0 ve 1 arasında değerler alablmes çn [3] numaralı kısıtlar düzenlenmştr. Yapılan ncelemede şletmenn, Kg mamulü, 168 sefer yapmak suretyle dağıttığı ve bunun karşılığında se , TL taşıma malyetne katlandığı tespt edlmştr. Đşletme yukarıda önerlen bulanık mantık yaklaşımına dayalı modele göre, mamullern dağıtması durumunda, aynı mktardak mamulü 117 seferde yapableceğ tespt edlmştr. Bu durumda, şletme 168 sefer yerne 117 sefer yapacaktır. Yan sefer sayısı % 30 (51/168) oranında düşecektr. Bunun malyetler üzerndek etks se şöyledr. Fl durumda şletme 168 sefer karşılığında, , TL taşıma malyetne katlanmıştır. Ancak modele göre, araç rotalamasının yapılması durumunda şletmenn taşıma malyetlernn , TL ye düştüğü görülmektedr. Bu durumu karşılaştırmalı olarak Tablo 1 de özetlemek mümkündür. Üretlen mamullern bulanık mantık yaklaşımından yararlanarak dağıtılması durumunda taşıma malyetler toplamda 3.086, TL düşmektedr. Bu tutar toplam taşıma malyetlernde % 11,51 (3.086, TL/ , TL) oranında tasarruf yapıldığını göstermektedr. Tablo 1: Taşımada Sağlanan Etknlğn Sefer Sayısı ve Toplam Taşıma Malyetler Üzerndek Etks Frmaya At Toplam Verler Toplam Malyet , TL Toplam Yük Kg Toplam Sefer Sayısı 168 Modele At Toplam Verler; Toplam Malyet , TL Toplam Yük KG Toplam Sefer Sayısı 117 Toplam Tasarruf = Frmanın Toplam Malyet Modeln Toplam Malyet , TL , TL Toplam Tasarruf= 3.086, TL 5. Taşıma Malyetndek Tasarrufun Đşletmenn Faalyet Sonuçları Đle Fnansal Durumu Üzerndek Etks 2 Mamul dağıtımına lşkn taşıma malyetler, şletme tarafından karşılanması durumunda Tekdüzen Muhasebe Sstemne (TDMS) göre 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gderler olarak muhasebeleştrlmektedr. Bu hesap gelr tablosunda faalyet gderler başlığı altında sunulmaktadır. Dolayısıyla şletmenn taşıma 2 Bu bölümde karlılık analz le lgl olarak yapılan yorumlarda Çabuk ve Lazol, 2008: ten yararlanılmıştır. malyetlernde sağlayacağı tasarruf doğrudan şletmenn faalyet gderlernn düşmesne yol açacaktır. Đşletmenn faalyet gderlernn düşmes, aynı tutarda faalyet karının artmasına yol açacaktır. Faalyet karının artması doğrudan olağan kar veya zarar, dönem karı veya zararı ve dönem net karı zararı kalemlernn tasarruf edlen tutar kadar artmasına yol açacaktır. Dolayısıyla, bu kalemlern kullanıldığı tüm fnansal analz oranları da değşecektr. Taşıma malyetlerndek tasarruftan doğrudan etklenecek fnansal analz le lgl karlılık o- ranları şunlardır; 233

8 - Öz kaynaklar üzernden karlılık oranı - Satışlar üzernden karlılık oranı - Varlıklar üzernden karlılık oranı Taşıma faalyetlernn etkn yönetm le taşıma malyetlernde sağlanacak tasarrufun tek tek karlılıkla lgl fnansal analz oranları üzerndek etksn aşağıdak gb özetlemek mümkündür. - Öz Kaynak Net Karlılık Oranı= Dönem Net Karı/Öz Kaynaklar: Bu oran şletmenn öz kaynaklarını ne kadar etkn kullandığını gösterr. Taşıma malyetlernde sağlanacak tasarruf, dönem net karını olumlu yönde etklemes nedenyle, söz konusu oranının daha büyük çıkmasına yol açacaktır. Bu durumda, şletme öz kaynaklarını daha etkn br şeklde kullanmış olacaktır. Đşletme taşıma malyetlernde sağlanacak tasarrufun öz kaynakların etkn kullanımı üzerndek etksn, verg etksnden arındırılmış olarak hesaplamak steyeblr. Bu durumda oran Dönem Karı/Öz Kaynaklar olacaktır. Artan oranlı verg uygulamasına tab br şletmenn öz kaynak etknlğn kullanırken, Dönem Karı/Öz Kaynaklar oranını kullanması daha gerçekç sonuç vereblr. Çünkü, artan oranlı verg uygulamasına tab br şletmede taşıma malyetlernde sağlanacak tasarrufun öz kaynak etknlğ üzerndek etks Dönem Net Karı/Öz Kaynaklar formülüyle hesaplanması durumunda, (sağlanan tasarrufun öneml br kısmı verg olarak ödenebleceğ çn) öz kaynak etknlğne lşkn oranda öneml br değşklk yapmayablr. - Brüt Satış Karı Oranı= Brüt Satış Karlılığı/Net Satışlar: Bu oran şletmenn satış karlılığını gösterr. Taşıma malyetlerndek tasarruf, bu oranı etklemeyecektr. Çünkü brüt satış karının hesaplanmasında faalyet gderler göz önünde bulundurulmamaktadır. Brüt satış karının belrlenmesnde sadece net satışlar ve satışların malyetler dkkate alınmaktadır. - Faalyet Karı Oranı= Faalyet Karı/Net Satışlar: Bu oran şletmenn faalyetler dolayısıyla karlılığını göstermektedr. Aynı satış tutarında taşıma faalyetlernde sağlanacak tasarruf, bu oranın yükselmesne yol açacaktır. Çünkü faalyet karının belrlenmesnde, dağıtıma yönelk taşıma malyetler dkkate alınmaktadır. Bu oranın yükselmes fnansal analz sürecnde şletmenn lehnde br durum olarak yorumlanmaktadır. v- Aktf Karlılığı Oranı= Dönem Karı/Aktf Toplam: Bu oran şletmenn aktflern ne kadar etkn kullandığını göstermes açısından önemldr. Taşıma malyetlernde tasarruf, bu oranın payını doğrudan, paydasını se dolaylı olarak etkler. Bunun neden, taşıma malyetlernn, gelr tablosuna dönemn faalyet gderler olarak yansıtılması ve dönem net karının hesaplanmasında faalyet gderlernn düşülmesdr. Taşıma malyetlernn aktf toplamını dolaylı olarak etklemes se şöyledr; yapılan tasarruf kadar br tutar, şletmede kalacaktır. Đşletme yönetcler bu tutarı dönen veya duran varlık yatırımlarında kullanacaklardır. v- Dönem Net Karı Oranı= Dönem Net Karı/Net Satışlar: Bu oran şletmenn net satış karlılığı hakkında blg verr. Taşıma faalyetlernde sağlanacak tasarruf, dönem net karını artıracaktır. Dolayısıyla, aynı satış tutarına daha düşük taşıma malyetyle ulaşılacak ve bu durumda bu oran daha yüksek çıkacaktır. v- Ekonomk Vermllk Oranı= (Fnansman Gderler + Dönem Karı) / Pasf Toplam: Bu oran şletmenn yabancı kaynakları le öz kaynaklarını ne kadar verml kullandığını göstermektedr. Taşıma faalyetlernde sağlanan tasarruf bu oranın yükselmesne yol açacaktır. v- Fnansman Gderlern Karşılama Oranı= (Fnansman Gderler + Dönem Karı) / Fnansman Gder: Bu oran şletmenn borçlanma malyetlern karşılayıp karşılayamama durumunu gösterr. Taşıma faalyetlernde sağlanacak br tasarruf bu oranın yükselmesne yol açacaktır. Bu oranın yükselmes şletmenn borçlanma malyetlern karşılama yeteneğnn de yükseldğn gösterr. 234

9 v- Olağan Kar Oranı= Olağan Kar/Net Satışlar: Bu oran satışlar üzernden olağan karı gösterr. Taşıma faalyetlernde sağlanacak tasarruf bu oranın yükselmesne yol açacaktır. x- Borç Servs Oranı= (Fnansman Gderler + Dönem Karı + Nakt Çıkışı Gerektrmeyen Gderler)/ Faz + Anapara Takstler: Bu oran şletmenn borç ödemede kullanableceğ kaynaklarla, br dönemde ödeyeceğ borç, ana para ve fnansman gderlern karşılayıp karşılayamayacağını göstermes açısından önemldr. Taşıma malyetlernde sağlanacak tasarruf bu oranın yükselmesne yol açacaktır. Dolayısıyla, şletmenn borçlarını daha kolay ödeyebleceğn gösterr. x- Hsse Sened Başına Kar= Dönem Net Karı / Hsse Sened Sayısı: Bu oran şletmenn br hsse başına düşen kar tutarının hesaplanmasında kullanılır. Taşıma malyetlernde sağlanacak tasarruf, bu oranın yükselmesne yol açacaktır. Br başka fadeyle, hsse başı kazanç tutarı artacaktır. Bu şeklde şletmenn fyat kazanç oranı da artablr. Çünkü frma değernn maksmzasyonunda en öneml etkenlerden br, sağlanan ve beklenen kardır. Yukarıda sayılan oranlar şletmenn varlıklarının verml, kaynaklarının se karlı kullanıp kullanmadığına lşkn göstergelerdr. Taşıma malyetlernde sağlanacak tasarrufun karlılık oranları üzerndek etks yukarıda açıklanmıştır. Bu açıklamalar doğrultusunda, şletmenn taşıma malyetlernde sağlayacağı tasarrufun şletmenn karlılık analz üzernde doğrudan etksnn olduğunu fade etmek olanaklıdır. Bu sonuçlar bze, taşıma faalyetlernde sağlanacak tasarrufun gerek şletmenn faalyet sonuçları, gerekse fnansal performansı üzernde doğrudan ve dolaylı olarak etkl olduğunu göstermektedr. 6. Sonuç Bu çalışmada, şletmeden dışarıya doğu taşıma (dağıtım, sevkyat) faalyetlernn bulanık mantık yaklaşımı le yönetm konusu ele alınmıştır. Taşıma faalyetlernn bulanık mantık yaklaşımı le yönetlmesnn neden, taşıma faalyetnn alıcıların sparşlerne bağlı olarak yapılmasıdır. Đncelenen şletmede alıcı sparşlernn belrsz ve değşken olması, br başka fadeyle hang alıcının ne zaman ve ne kadar mamul sparş edeceğnn önceden blnememes taşıma faalyetlernn yönetmnde bulanık mantık yaklaşımının kullanımını gerekl kılmıştır. Bulanık mantık yaklaşımı le alıcılardan kaynaklanan belrszlklern en aza ndrlmes mümkündür. Bu nedenle, ncelenen şletmenn taşıma faalyetlernn bulanık mantık yaklaşımıyla yönetmne lşkn br model önersnde bulunulmuş ve bu modeln sonucunun taşıma malyetler, fnansal durum, faalyet sonucu ve fnansal analz üzerndek etks ncelenmştr. Yapılan ncelemede, şletmenn taşıma faalyetlernn bulanık mantık yaklaşımı esas alınarak önerlen model çerçevesnde yaptırması durumunda, taşıma faalyetlernde etknlk sağlayacağı ve bunun sonucunda taşıma sefer sayısının % 30 oranında düşeceğ, bununda taşıma malyetler üzernde % 11, 51 oranında br tasarrufa yol açacağı tespt edlmştr. Sonuç olarak, bu çalışmada, taşıma faalyetlernde bulanık mantık yaklaşımı çerçevesnde sağlanacak etknlğn metn çnde ayrıntılı br şeklde belrtldğ gb başta taşıma malyetler olmak üzere şletmenn fnansal durumu, faalyet sonuçları ve fnansal analz üzernde doğrudan ve dolaylı etks bulunmaktadır. Kaynaklar Borgqvst, F. ve Hultkrantz, L. (2005), Mappng Logstcs Costs and Flows, Lulea Unversty Technology MSc Programmes n Engnnerng, Master s Thess. Chanas, S. (1982), Fuzzy Sets In Few Classcal Operatonal Researc Problems, Approxmate Reasonng In Decson Analyss, North- Holland, Amsterdam, pp Çabuk, A. ve Lazol Đ. ( 2008), Mal Tablolar Analz, Nobel Yayınları, Đstanbul. Gazdk, I. (1983) Fuzzy Network Plannng, Ieee Transport Relablty R-32 3, pp Golenko- Gınsberg, D.(1988), On the Dstrbuton of Actvty Tmes n Pert Journal 235

10 of Operatonal Research Socety, 39 (8), pp Kamburowsk, J. (1983), Fuzzy Actvty Duraton Tmes In Crtcal Path Analyses, Internatonal Symposum On Proect Management, New Delh, pp Kelley, I.E. (1961), Crtcal Path Plannng And Schedulng - Mathematcal Bass, Operatonal Research, 9, pp Laporte, G., Gendreau, M., Potvn J.Y. ve Semet, F. (2000), Classcal and Modern Heurstcs For the Vehcle Routng Problem, Internatonal Transactons n Operatonal Research, 7 (4-5) pp Lootsma, F.A. (1989) Stochastc And Fuzzy Pert, European Journal of Operatonal Research., 43, pp Mon, D.L. ve Cheng, C.H. ve LU, H.C. (1995), Applcaton of Fuzzy Dstrbutons On Proect Management, Fuzzy Sets and Systems European Journal of Operatonal Research, pp Robert, L.K. ve R.B. Keth (1993), Fuzzy Logc And Control Prentce Hall, pp Ropke, S. ve Psnger, D. (2004.), A Unfed Heurstc For a Large Class of Vehcle Routng Problems Vth Backhauls, European Journal of Operatonal Research, Avalable Onlne 8 December. Shıpley, M. ve Korvn, A. D. ve Ömer, K. (1996), A Fuzzy Logc Approach for Determnng Expected Values: A Proect Management Applcaton, Journal of Operatonal Research. Socety. 47, pp Teodorovc, D ve Pavkovc G. (1996), The Fuzzy Set Theory Approach to the Vehcle Routng Problem When Demand at Nodes s Uncertan, Fuzzy Sets and Systems, 82 (3), pp Teodorovc, D. ve Vukadnovc, K. (1998), Traffc Control And Transport Plannng A Fuzzy Setes And Neural Networks Approach, Kluwer Academc Publshers, pp Zadeh, L.A. (1965), Inform. Control, Fuzzy Sets, 8, pp Zebda, A. (1984), The Investgaton of Cost Varances: A Fuzzy Set Theory Approach, Decson Scence, 15, pp Zımmermann, H.J. (1978), Fuzzy Programmng and Lnear Programmng wth Several Obectve Functons, Fuzzy Sets Syst. 1, pp Sanay Üretm Ham Petrol ve Rafner Ürünler Üretm (Bn Ton) Ham Petrol Benzn (Süper+Normal) Motorn Fuel Ol (6) Gazyağı Türkye de Sanay Üretm ve Tarımsal Üretm Çmento, Demr ve Çelk Sanay Üretm (Bn Ton) Çmento Ham Demr Sıvı Çelk ** Profl (Ton) (1) Kok, Kok Tozu Yuvarlaklar (Ton) (1) Tarımsal Üretm (Bn Ton) Yumru Btkler Patates - Soğan Yağlı Tohumlar - Ayççeğ - Susam - Yer Fıstığı - Soya Endüstryel Btkler - Tütün - Afyon Tohumu (Haşhaş) - Şeker Pancarı - Pamuk (Saf) - Çay Kaynak: Rakamlarla Türkye Ekonoms, ĐTO

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetici Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama Modelinin Kullanımı

MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetici Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama Modelinin Kullanımı Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl/Volume: 3, Sayı/Issue: 5, 2007, 164-178 MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetc Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI AJANDA İSTANBUL DAKİ HASTANELERDEN TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI İÇİN ARA TESİSE UĞRAMALI BİR ARAÇ ROTALAMA MODELİ Denz Asen Koç Ünverstes İtsad ve İdar Blmler Faültes Müge Güçlü Koç Ünverstes Endüstr Mühendslğ

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY BİR İŞLETMEDE KİTLESEL ÖZEL ÜRETİME YÖNELİK HEDEF PROGRAMLAMA TABANLI ÜRETİM PLANLAMA PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY ESRA AKBAL Başkent Ünverstes Lsansüstü

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 22, No 4, 855-862, 2007 Vol 22, No 4, 855-862, 2007 BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA İzzettn TEMİZ ve

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 0.0.00 Clt:, Sayı: 4, Yıl: 00, Sayfa: -74 Yayına Kabul Tarh: 7.0.0 ISSN: 0-84 ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

Heterojen Araç Filolu Zaman Pencereli Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemleri: Matematiksel Model

Heterojen Araç Filolu Zaman Pencereli Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemleri: Matematiksel Model Internatonal Journal of Research and Development, Vol.3, No.1, January 2011 19 Heteroen Araç Flolu Zaman Pencerel Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemler: Matematksel Model Suna ÇETİN, Cevrye

Detaylı

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 25-27 Kasım 25 BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ Feyzan ARIKAN Gaz

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. SÜLEYMAN EMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM ALI YÜKSEK LİSANS TEZİ PARANIN ZAMAN EĞERİ VE ÖĞRENME ETKİSİ ALTINAKİ KESİKLİ ZAMAN-EĞİŞKEN TALEPLİ PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ MOELLERİ

Detaylı

SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELİRLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA

SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELİRLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE B UYGULAMA Melke Güngör Dokuz Eylül Ünverstes Ekonometr ABD Y.Lsans melkegungorr@gmal.com

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Ramadan VATANSEVER Anablm Dalı: İşletme Mühendslğ Programı: İşletme

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

PROJELERDE -DAĞILIMININ ÜÇ DURUMUNA GÖRE PROJE TAMAMLANMA ZAMANININ BULUNMASINDA İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ

PROJELERDE -DAĞILIMININ ÜÇ DURUMUNA GÖRE PROJE TAMAMLANMA ZAMANININ BULUNMASINDA İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ C.Gencer ve O.Türkbey, Gaz Ünverstes. Fen Blmler Dergs, (00), 77-90 PROJELERDE -DAĞILIMININ ÜÇ DURUMUNA GÖRE PROJE TAMAMLANMA ZAMANININ BULUNMASINDA İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ Cevrye GENCER Orhan TÜRKBEY

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

OLİGOPOLİ. Oligopolic piyasa yapısını incelemek için ortaya atılmış belli başlı modeller şunlardır.

OLİGOPOLİ. Oligopolic piyasa yapısını incelemek için ortaya atılmış belli başlı modeller şunlardır. OLİGOOLİ Olgopolc pyasa yapısını ncelemek çn ortaya atılmış bell başlı modeller şunlardır.. Drsekl Talep Eğrs Model Swezzy Model: Olgopolstc pyasalardak fyat katılığını açıklamak çn gelştrlmştr. Olgopolcü

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

PORTFÖY OPTİMİZASYONU. Doç.Dr.Aydın ULUCAN

PORTFÖY OPTİMİZASYONU. Doç.Dr.Aydın ULUCAN PORTFÖY OPTİMİZASYOU Doç.Dr.Aydın ULUCA KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız olarak stratejk

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Journal of Management, Marketng and Logstcs (JMML), ISSN: 48-6670 Year: 04 Volume: Issue: AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Kemal

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hazırlayan İsmal ŞENTÜRK İktsat Ana Blm Dalı Yüksek Lsans Tez Danışman

Detaylı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

Zaman pencereli çok araçlı dağıtım toplamalı rotalama problemi için gerçek değerli genetik algoritma yaklaşımı

Zaman pencereli çok araçlı dağıtım toplamalı rotalama problemi için gerçek değerli genetik algoritma yaklaşımı İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Clt/Vol:43, Sayı/No:2, 2014, 391-403 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Zaman pencerel çok araçlı dağıtım toplamalı

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İknc Öğretm BÖLÜMLERİ n n İŞL.101 Davranış Blmler I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introducton to Busness İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statstcs I İktsada Grş I İŞL.207 İŞL.209 Pazarlama

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de

Detaylı

ĠMKB 100 ENDEKSĠ ĠÇĠN OPTĠMAL PORTFÖY SEÇĠMĠ MODEL ÖNERĠSĠ

ĠMKB 100 ENDEKSĠ ĠÇĠN OPTĠMAL PORTFÖY SEÇĠMĠ MODEL ÖNERĠSĠ ĠMKB 100 ENDEKSĠ ĠÇĠN OPTĠMAL PORTFÖY SEÇĠMĠ MODEL ÖNERĠSĠ ÖZET Sbel ATAN * Snan METE ** ġenol ALTAN *** Murat ATAN **** Menkul kıymetlern dğer yatırım araçlarına göre daha yüksek getrler sağlaması bunlar

Detaylı

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi FİNANSAL MODELLEME Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Ünverstes KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, **

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, ** Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 9 Sayı: 44 Volume: 9 Issue: 44 Hazran 2016 June 2016 www.sosyalarastrmalar.com Issn: 1307-9581 GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON Gökalp Kadr YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 011 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek Lsans Tez BULANIK HEDONİK

Detaylı

KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı

KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Burçr YERELW> 1- GİRİş: B,ı- ~aca~lz s.a~ayi.olara~ kab~ ~dlen turzm ~es.m ülkemzn dövz f"'" gelırlerı uzerınde onemlı bır

Detaylı

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/ournal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME

ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME Pamukkale Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez Endüstr Mühendslğ Anablm Dalı Elf ÖZGÖRMÜŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özcan MUTLU Ağustos, 2007 DENİZLİ

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 5 Bahar 009/ s. 3-6 YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ A. Çağrı TOLGA, Cengz KAHRAMAN

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4,2013 110 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE

Detaylı

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık CASH FLOW-FOCUSED FINANCIAL ANALYSIS AS A MEASURING TOOL OF FINANCIAL

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001)

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001) ANADOLU ÜNvERSTES BlM VE TEKNOLOJ DERGS ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (1) TEKNK NOTrrECHNICAL NOTE ELEKTRK ARK FıRıNıNDA TERMODNAMGN KNC YASASıNıN

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Enerj Pyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No: 5398-1 Karar Tarh: 30/12/2014 Enerj Pyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarhl

Detaylı