HRACAT GENEL MÜDÜRLÜ Ü MARKALA MA VE AR-GE DESTEKLER DA RE BA KANLI I. 05 Haziran 2012, Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HRACAT GENEL MÜDÜRLÜ Ü MARKALA MA VE AR-GE DESTEKLER DA RE BA KANLI I. 05 Haziran 2012, Ankara"

Transkript

1 HRACAT GENEL MÜDÜRLÜ Ü MARKALA MA VE AR-GE DESTEKLER DA RE BA KANLI I 05 Haziran 2012, Ankara

2 Gündem Markala ma ve Ar-Ge Destekleri Daire Ba kanl Taraf ndan Uygulanan Destekler TURQUALITY /Marka Deste i (2006/4 say l Tebli ) Tasar m Deste i (2008/2 say l Tebli ) Yurtd Birim, Marka ve Tan t m Deste i (2010/6 say l Tebli )

3 Destek Kalemleri- hracatç Bir. hracatç Birlikleri ve Üretici Dernekleri Kapsam Tan t m Reklam ve Pazarlama Faaliyetleri Destek Oran hracatç Birlikleri %80 (Proje süresince) Üretici Dernekleri %50 (4 sene) Destek Limitleri hracatç Birlikleri $ Üretici Dernekleri $

4 Destek Kalemleri- Marka Program DESTEK SÜRES 4 y l DESTEK ORANI %50 MARKA-PATENT TESC L (y ll k USD) K RA (y ll k USD) (Ma aza, showroom,reyon, raf, corner, kafe, restoran vb.) SERT F KASYON (y ll k USD) DEM RBA -DEKORASYON (y ll k USD) TANITIM (y ll k USD) MODA/ENDÜSTR YEL TASARIMCI/A ÇI, EF (y ll k USD) DANI MANLIK Strateji, operasyon, organizasyon, teknoloji (y ll k USD) FRANCHISING ( USD)

5 Destek Kalemleri- TURQUALITY Prog. DESTEK SÜRES 5 y l DESTEK ORANI %50 MARKA-PATENT TESC L K RA (Ma aza, showroom,reyon, raf, corner, kafe, restoran vb.) SERT F KASYON DEM RBA -DEKORASYON- Mimari Konsept, Mahal Ara t rmas TANITIM DANI MANLIK Strateji, operasyon, organizasyon, teknoloji MODA/ENDÜSTRİYEL TASARIMCI, AŞÇI, ŞEF FRANCHISING

6 Marka/TURQUALITY Mevzuat 2006/4 say l Tebli 2006/4 say l Tebli e ili kin Uygulama Usul ve Esaslar EK-10: Ba vuru için gerekli belgeler EK-14: Ticaret Mü avirli i/ata eli i Onay Tutana EK-15: Ticaret Mü avirli i/ata eli inin Onay na Tabi Faaliyetler 2009/14 say l Tebli (otomasyon)

7 Marka/TURQUALITY Mevzuat Kural: 2006/4 say l Tebli den yararlanman n ön ko ulu, destek kapsam na al nmakt r. Destek kapsam na al nan unsur; hracatç Birlikleri, Üretici Dernek ve Birlikleri için tan t m projeleri (UUE md. 9, md.13) irketler için markad r (UUE md. 20). Destek kapsam ndaki markalar: Kural: 2006/4 say l Tebli den Bir marka için birden fazla irket desteklenebilir. (UUE md.53, md. 62) Destek kapsam na al nan irket Organik ba bulunan yurtiçinde yerle ik irket Organik ba bulunan yurtd nda yerle ik irket

8 Marka/TURQUALITY Mevzuat Kural: Bir harcama/faaliyetin desteklenmesi için, ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içinde Birli e ba vuru yap lmas gerekir (UUE md.63). Ticaret Mü avirli i/ata eli i onay esnas nda geçen süre, 6 ayl k süreyi kesmez. 6 ayl k süre hesab nda yaln zca ödeme belgesi esas al n r. 6 ayl k süre, ödeme belgesi esas al narak hesapland ndan; birkaç y l öncesine ait ödeme belgesi d ndaki belgelerin incelenmesinde fiili imkans zl k durumu yoksa, onaylanmas nda sak nca bulunmamaktad r.

9 Ticaret Mü avirli i/ata eli i Taraf ndan Yap lacak lemler Faaliyetin gerçekle ti i ülke ile belgelerin düzenlendi i ülke ayn ise faaliyet ve belgelere ayr ayr onay verilir. Faaliyet ve belgeler farkl ülkelerde düzenlenmi se, yaln zca görev yap lan ülkede düzenlenen faaliyet/belgeler onaylan r. Faaliyetin Yerinde ncelenmesi Harcama Belgelerinin Onaylanmas Evet Evet Faaliyet görev yap lan ülkede gerçekle mi mi? Belgeler görev yap lan ülkede düzenlenmi mi? Evet Evet "Faaliyetin Onaylanmas " tablosuna göre faaliyet için Ticaret Mü avirli i/ata eli i onay zorunlu mu? Belgeler ülkedeki genel uygulamaya uygun, "do ru" belgeler mi? Evet Evet Rayiç uygun mu? Evet Evet "Faaliyetin Onaylanmas " tablosunda belirtilen belgenin ( 2006/4 say l Tebli çerçevesinde onaylanm t r erhinin dü ülmesi, imzalanmas, isim, soyad yaz lmas, tarih at lmas ve mühür bas lmas suretiyle) onaylanmas veya EK 14'ün ilgili k sm n n düzenlenmesi suretiyle faaliyet onaylan r. Belgeler 2006/4 say l Tebli çerçevesinde onaylanm t r erhinin dü ülmesi, imzalanmas, isim, soyad yaz lmas, tarih at lmas ve mühür bas lmas suretiyle suretiyle onaylan r.

10 Ticaret Mü avirli i/ata eli i Taraf ndan Yap lacak lemler (EK-15) Destek No Alt Destek Türü FAAL YET N ONAYLANMASI TABLOSU Faaliyete ili kin Tic. Mü. Onay 9(a) hracatç Görsel tan t m, televizyon reklamlar Tic. Mü. Onay zorunlu Medya plan Ticaret Mü avirli i'nin faaliyete ili kin onaylayaca belge Birli i Yaz l tan t m, gazete ve dergi reklamlar Tic. Mü. Onay zorunlu de il Tan t m ve pazarlama organizasyonlar Tic. Mü. Onay zorunlu EK 14-A Ülke imaj kampanyas Tic. Mü. Onay zorunlu EK 14-A Pazar ara t rmas Tic. Mü. Onay zorunlu de il Sponsorluk Tic. Mü. Onay zorunlu EK 14-A Kokteyl Tic. Mü. Onay zorunlu EK 14-A Seminer, konferans, vb. Tic. Mü. Onay zorunlu EK 14-A Web sayfas na ili kin tasar mlar Tic. Mü. Onay zorunlu de il Reklam panolar Tic. Mü. Onay zorunlu EK 14-A Yabanc dilde haz rlanm kataloglar Tic. Mü. Onay zorunlu de il Marka-promosyon ajans ve stratejik dan manl k giderleri Tic. Mü. Onay zorunlu de il E antiyon ve promosyon malzemeleri Tic. Mü. Onay zorunlu de il Elektronik ortamda tan t m sitelerine verilen reklam Tic. Mü. Onay zorunlu de il E-ticaret sitelerine üyelik giderleri Tic. Mü. Onay zorunlu de il Uluslararas sektörel fuarlara kat l m bedeli Tic. Mü. Onay zorunlu EK 14-C Uluslararas sektörel fuarlarda stand dekorasyonu Tic. Mü. Onay zorunlu EK 14-C

11 Ticaret Mü avirli i/ata eli i Taraf ndan Yap lacak lemler EK 14 A FAAL YET N TÜRÜ: A. Birim Kiras D ndaki Faaliyetlerin Yerinde ncelemesi Firma unvan firmas n n Marka markas na ili kin ehir/ülke de Gün/Ay/Y l tarihlerinde gerçekle tirdi i Faaliyet faaliyeti Mü avirli imiz/ata eli imiz taraf ndan Gün/Ay/Y l tarihinde yerinde incelenmi olup, faaliyetin gerçekle ti i tespit edilmi tir. Ticaret Mü avirli i/ata eli i Onay

12 Ticaret Mü avirli i/ata eli i Taraf ndan Yap lacak lemler FAAL YET N TÜRÜ: EK 14 B B. Kiralanan Birimin Yerinde ncelemesi 1. Birimin Adresi: 2. Birimin Türü: 3. Kira Sözle mesi Tarihi ve Say s : 4. Kiralayan irket: 5. Kiralanan irket: 6. Metrekare Cinsinden Alan : 7. Sözle me Geçerlilik Süresi: 8. Faaliyeti Yürütülen Marka(lar): 9. Kira Tutar (KDV dahil): 10. Tahmini Rayicin Üst ve Alt Limitleri: 11. nceleme Tarihi: 12. De erlendirme: Yukar da belirtilen birim Ticaret Mü avirli imiz/ata eli imiz taraf ndan yerinde incelenmi olup, sözle mede belirtilen nitelikleri ta d ve kira bedelinin, tahmini ortalama rayice uygun oldu u tespit edilmi tir. Ticaret Mü avirli i/ata eli i Onay

13 Ticaret Mü avirli i/ata eli i Taraf ndan Yap lacak lemler EK 14 C C. Fuar Kat l m n n Yerinde ncelenmesi 1. Stand kaç metrekaredir? 2. Metrekare cinsinden fuar kat l m bedeli nedir? 3. Firman n stand nda hangi markalar n tan t m yap lmaktad r? 4. Stand tasar m fuar n genel yap s içinde Türk mal imaj n olumlu etkileyecek ekilde haz rlanm m d r? 5. De erlendirme: Yukar da belirtilen fuara kat l m Ticaret Mü avirli imiz/ata eli imiz taraf ndan yerinde incelenmi olup, söz konusu faaliyet 2006/4 say l Tebli kapsam nda onaylanm t r. Ticaret Mü avirli i/ata eli i Onay

14 EK 14 Formu Süreci Firma Ticaret Mü avirli i/ata eli i'ne faaliyet tarihinden önce ba vurur Görevlendirme gerekiyorsa, Ticaret Mü avirli i/ata eli i Personel Daire Ba kanl na talep gönderir Ticaret Mü aviri/ata esi yerinde inceleme yapar Firma, Ticaret Mü avili i/ata eli inden gönderilen, EK 14-A/B formunun Bakanl a gönderildi ine dair yaz y ba vuru dosyas na ekler Ticaret Mü aviri/ata esi EK- 14-A/B formunu Bakanl m za, formun gönderildi ine dair yaz y da firmaya gönderir

15 Ticaret Mü avirli i/ata eli i Taraf ndan Yap lacak lemler Ticaret Mü avirli i/ata eli i'nin onay mevzuata uygunlu u içermemektedir. Onay; faaliyetin gerçekle ti inin, rayicin uygun ve belgelerin do ru oldu unun saptand n ifade etmektedir. Otomasyon sisteminde sorun ya anmamas için belgelerin ön yüzünün ve her sayfas n n onaylanmas gerekmektedir. ncelenmesi fiilen mümkün olmayan say daki faaliyetin incelenmesinde (Ör: çok say da ve farkl ehirlerde "billboard gondol, reyon) örneklem seçilerek faaliyetlerin tamam na ili kin onay verilebilir. Belgeler 2006/4 say l Tebli çerçevesinde onaylanm t r erhinin dü ülmesi, imzalanmas, isim, soyad yaz lmas, tarih at lmas ve mühür bas lmas suretiyle onaylanmal d r. Rayiç bedel vb. hususta tereddüt ya anmas durumunda, farkl bir ifade ile erh dü ülerek belgeler onaylanmamal d r.

16 Ticaret Mü avirli i/ata eli i Taraf ndan Yap lacak lemler Ticaret Mü avirli i/ata eli i'nin bulundu u ülkelerde Türk Konsolosluklar taraf ndan onaylanan belgeler, destek kapsam nda de erlendirilmemektedir. Ticaret Mü aviri/ata esi nin görevlendirme, izin, rapor vb. nedenlerle 30 günden fazla süreyle görev yapamad durumda; Türk Konsoloslu u ndan söz konusu durumu aç klayan yaz al nmas halinde Türk Konsoloslu u nun belgelere ili kin onay kabul edilir ve EK-14 te yer alan formun ibraz talep edilmez. Firmalardan talep edilen belgeler ile bu belgelerin hangilerinin Ticaret Mü avirli i/ata eli i taraf ndan onaylanmas gerekti i 2006/4 say l Tebli 'e ili kin Uygulama Usul ve Esaslar 'n n 10 ve 15 numaral eklerinde yer almaktad r.

17 Tasar m Deste i MEVZUAT 2008/2 Say l Tasar m Deste i Hakk nda Tebli HEDEF GRUBU Tasar mc irketleri Tasar m Ofisleri hracatç Birlikleri Tasar m Dernek-Birlikleri AMAÇ Markala man n Önemli Bir Unsuru Olan Tasar m n Do rudan Desteklenebilmesi DESTEK SÜRESİ 4 Y l

18 hracatç Birlikleri, Tasar m Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi Tasar m kültürünün yayg nla t r lmas ve Türk tasar mc lar n n ürünlerinin tan t lmas amac yla düzenlenen yurtiçi-yurtd tan t m faaliyetleri,tasar m yar mas organizasyonlar %50 oran nda y ll k USD desteklenmektedir. Tasar m yar malar nda dereceye giren tasar mc lar n yurtd e itim giderleri de destek kapsam ndad r.

19 Tasar m irketlerinin Desteklenmesi Destek Kalemleri Tanıtım & Reklam $ Patent, Faydalı Model, Marka Tescili $ İstihdam $ Danışmanlık $ Birim Kira & Dekorasyon $

20 Tasar m Ofislerinin Desteklenmesi Destek Kalemleri Tanıtım & Reklam $ Patent, Faydalı Model, Marka Tescili $ İstihdam $ Danışmanlık $ Birim Kira, Demirbaş, Dekorasyon $

21 Ticaret Mü avirli i/ata eli i Taraf ndan Yap lacak lemler EK 6 A FAAL YET N TÜRÜ: A. Birim Kiras D ndaki Faaliyetlerin Yerinde ncelemesi Firma unvan firmas n n Marka markas na ili kin ehir/ülke de Gün/Ay/Y l tarihlerinde gerçekle tirdi i Faaliyet faaliyeti Mü avirli imiz/ata eli imiz taraf ndan Gün/Ay/Y l tarihinde yerinde incelenmi olup, faaliyetin gerçekle ti i tespit edilmi tir. Ticaret Mü avirli i/ata eli i Onay

22 Ticaret Mü avirli i/ata eli i Taraf ndan Yap lacak lemler FAAL YET N TÜRÜ: EK 6 B B. Kiralanan Birimin Yerinde ncelemesi 1. Birimin Adresi: 2. Birimin Türü: 3. Kira Sözle mesi Tarihi ve Say s : 4. Kiralayan irket: 5. Kiralanan irket: 6. Metrekare Cinsinden Alan : 7. Sözle me Geçerlilik Süresi: 8. Faaliyeti Yürütülen Marka(lar): 9. Kira Tutar (KDV dahil): 10. Tahmini Rayicin Üst ve Alt Limitleri: 11. nceleme Tarihi: 12. De erlendirme: Yukar da belirtilen birim Ticaret Mü avirli imiz/ata eli imiz taraf ndan yerinde incelenmi olup, sözle mede belirtilen nitelikleri ta d ve kira bedelinin, tahmini ortalama rayice uygun oldu u tespit edilmi tir. Ticaret Mü avirli i/ata eli i Onay

23 Ticaret Mü avirli i/ata eli i Taraf ndan Yap lacak lemler EK 6 C C. Fuar Kat l m n n Yerinde ncelenmesi 1. Stand kaç metrekaredir? 2. Metrekare cinsinden fuar kat l m bedeli nedir? 3. Firman n stand nda hangi markalar n tan t m yap lmaktad r? 4. Stand tasar m fuar n genel yap s içinde Türk mal imaj n olumlu etkileyecek ekilde haz rlanm m d r? 5. De erlendirme: Yukar da belirtilen fuara kat l m Ticaret Mü avirli imiz/ata eli imiz taraf ndan yerinde incelenmi olup, söz konusu faaliyet 2008/2 say l Tebli kapsam nda onaylanm t r. Ticaret Mü avirli i/ata eli i Onay

24 Yurtd Birim Marka ve Tan t m Deste i MEVZUAT 2010/6 Say l Yurtd Birim, Marka ve Tan t m Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk nda Tebli HEDEF GRUBU S nai irketler Ticari irketler Yaz l m irketleri AMAÇ irketlerimizin yurt d pazarlara giri ve tutunmalar n sa lamak DESTEK SÜRESİ 4 Y l

25 Yurtd Birim Marka ve Tan t m Deste i Destek Kalemleri Tanıtım % $ 4 YIL Marka Tescili % $ 4 YIL Kira % $ 4 YIL

26 Ticaret Mü avirli i/ata eli i Taraf ndan Yap lacak lemler Yerinde nceleme: Birimler ilk destek ba vurusunda ve her destek y l bitiminde yerinde incelenir (EK-8). Harcama belgelerinde belirtilen tutarlar n piyasa rayicine uygunlu u denetlenir. Kapanan, adres de i tiren ve organik ba sona eren birimler Bakanl a bildirilir.

27 Ticaret Mü avirli i/ata eli i Taraf ndan Yap lacak lemler EK 8 YURT DI I B R M YER NDE NCELEME VE DE ERLEND RME FORMU I. YURT Ç RKET UNVANI : II. DESTEK BA VURUSU YAPILAN HRACATÇI B RL : III. YURT DI I RKETE L K N B LG LER : 1. Unvan : 2. Adresi: 3. Alan (m²) : 4. Birimin/Faaliyetin Türü : a) Ma aza ( ) d) Depo ( ) b) Ofis ( ) e) Reyon ( ) c) Showroom ( ) f) Tan t m ( ) IV. B R ME/FAAL YETE L K N AÇIKLAYICI B LG LER : 1. Faaliyeti Yürütülen Ürünler ve Markalar : 2. Kira Harcamalar na li kin Bilgiler : KDV Dahil Ayl k Net Kira Bedeli : Rayiç Bedelin Alt ve Üst Limitleri : 3. Genel Bilgiler : Birimde Türk ürünleri d nda ba ka ürünler pazarlan yor mu? Birim Türkiye ye ithalata yönelik faaliyetlerde de kullan l yor mu? Deste e konu birimin cari y l ve bir önceki y lda Türkiye den ithalat de eri: V. 2010/6 SAYILI TEBL ÇERÇEVES NDE DESTEKLENMES UYGUN MUDUR? VI. GENEL DE ERLEND RME : Ticaret Mü avirli i/ata eli i mza ve Ka esi

28 Sorularınız? BÜNYAM N KUTLU hracat Genel Müdürlü ü Markala ma ve Ar-Ge Destekleri Daire Ba kan Tel : E-posta :

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE AMAÇ BİRİNCİ

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE MADDE 1 (1) Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ in uygulanmasına

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali i lemlerin süreç ak m emas n n amac, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr DESTEKLEME FİYAT VE İSTİKRAR FONU DFİF Kapsamında Yapılan

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 1. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Amaç: Uluslararası nitelikteki yurtiçi

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

MEVZUATI 2012. T.C. EKONOM BAKANLI I hracat Genel Müdürlü ü

MEVZUATI 2012. T.C. EKONOM BAKANLI I hracat Genel Müdürlü ü HRACAT MEVZUATI 2012 T.C. EKONOM BAKANLI I hracat Genel Müdürlü ü 1 2 Ç NDEK LER HRACAT REJ M KARARI...5 HRACAT YÖNETMEL... 9 hrac Yasak ve Ön zne Ba l Mallara li kin Tebli ( hracat 96/31)... 17 Kimyasal

Detaylı

EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK

EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK Soru ve Açıklamalarla Kamu İhalelerinde EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK Banka referans mektupları Bilanço ve eşdeğer belgeler İş hacmine ilişkin belgeler Düzenlenme ve Onay Şekilleri Değerlendirme Esasları Örnek

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1. Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1. Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir I. GİRİŞ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1 Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir Ülkemizdeki hali hazırda geçerli olan ihracatçılara yönelik devlet desteği uygulamaları, esas olarak Bakanlar

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: DI T CARET UZMANI Seviye: 5 I Referans Kodu: Standard Haz rlayan

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi

Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi 1) Ba vuru Dilekçesi (Ek-1) (Elektrik Piyasas Lisans Yönetmeli i Ek-1 deki örne e uygun olarak haz rlan p imzalan r. Yetkinin

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA-GELĠġTĠRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NĠTELĠKTEKĠ YURT ĠÇĠ FUARLARIN DESTEKLENMESĠ III. YURT DIġI FUARLARIN DESTEKLENMESĠ IV. PAZAR ARAġTIRMASI

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

amurattekin@gmail.com

amurattekin@gmail.com TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI amurattekin@gmail.com A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı