TARIMSAL ÖÐRETÝMÝN BAÞLANGICININ 160 INCI YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIMSAL ÖÐRETÝMÝN BAÞLANGICININ 160 INCI YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ"

Transkript

1 TARIMSAL ÖÐRETÝMÝN BAÞLANGICININ 160 INCI YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ ODA'mýzýn Tarýmsal Öðretimin Baþlangýcýnýn 160. Yýldönümü Kutlamalarý kapsamýnda düzenlediði "2000'li Yýlarda Tarým Sektörü Sempozyumu", 4-5 Ocak 2006 tarihlerinde Ankara Milli Kütüphane Salonu'nda gerçekleþtirildi... (devamý sayfa 2 de) DSP LÝDERÝ SEZER'DEN ODA'MIZA ZÝYARET DSP Genel Baþkaný Zeki SEZER ve beraberindeki parti heyeti, 30 Ocak 2006'da ODA'mýzý ziyaret ederek, Genel Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER, Yazman Üyemiz Fatih TAÞDÖÐEN ve Genel Sekreterimiz Ural ERSOY ile görüþtü... (devamý sayfa 10 da) ZMO Þube ve Ýl Temsilciliklerinde Seçimler Tamamlandý, Yeni Yönetimler Ýþbaþýnda (devamý sayfa 6 da) ZMO 40 ýncý Olaðan Genel Kurul'u Mart 2006 tarihlerinde Ankara'da yapýlýyor

2 "2000'LÝ YILLARDA TARIM SEKTÖRÜ SEMPOZYUMU" 4-5 Ocak 2006 TARÝHLERÝNDE COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 2 ODA'mýzýn Tarýmsal Öðretimin Baþlangýcýnýn 160. Yýldönümü Kutlamalarý kapsamýnda düzenlediði "2000'li Yýlarda Tarým Sektörü Sempozyumu", 4-5 Ocak 2006 tarihlerinde Ankara Milli Kütüphane Salonu'nda gerçekleþtirildi. Sempozyum, 4 Ocak Çarþamba günü Ziraat Mühendisleri ODASI Korosu'nun seslendirdiði Ýstiklal Marþý ve Ziraat Marþý ile baþladý. "Tarýmda Gelecek Yaklaþýmlarý" konulu bir sinevizyonun da gösterildiði sempozyumda bir konuþma yapan ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 1846 yýlýnda Yeþilköy'de Ayamama Çiftliði'nde baþlayan tarýmsal eðitim ve öðretimin 160. onur yýlýný kutladýðýný söyledi. Tarým ve Köyiþleri Bakaný'nýn sempozyuma katýlmamasýný anlamanýn çok kolay olmadýðýný belirten GÜNAYDIN, "Ziraat Mühendisleri ODASI, 52 yýllýk geçmiþinde olduðu gibi geleceðinde de, hiçbir kiþi ve Makam'a tek baþýna platform açmayacak, koþullar ne olursa olsun, kamusal denetleme erkini eksiksiz yerine getirmeye devam edecektir" dedi. GÜNAYDIN, Tarým sektörünün son yýllarda sürekli kan kaybettiðini, iç ticaret hadlerinin korkunç þekilde tarým aleyhine geliþtiðini, sektörün genelinde üretim artýþlarýnýn nüfus artýþ hýzýnýn gerisinde kaldýðýný, bazý alt sektörlerde üretimde geriye gidiþlerin yaþandýðýný ve kýrsal yoksulluðun dayanýlmaz boyutlara ulaþtýðýný kaydetti. IMF ve Dünya Bankasý aracýlýðýyla yürütülen sözde reform programýnýn yýkýcý etkilerine iþaret eden GÜNAYDIN, "Anlaþýlmasý güç olan, seçim meydanlarýnda bu tablonun etkilerinden geniþ oranda yararlanan mevcut hükümetin, ayný politikalarý sürdürmesi ve yýllarý arasýnda da uygulamak üzere benimsemesidir" diye konuþtu. Dünya Ticaret Örgütü`nün geçen Aralýk ayýndaki zirvesinin ardýndan Nisan ayýnda bir nihai anlaþmayla tarým alanýnda iç destekler, ihracat sübvansiyonlarý ve gümrük vergilerinde bir liberalizasyonun gündeme gelebileceðini belirten GÜNAYDIN, özellikle gümrük vergilerinde radikal bir indirim sürecinin Türkiye iç piyasasýný tümüyle korumasýz durumda býrakabileceðini söyledi. GÜNAYDIN, Türkiye'nin Ortak Tarým Politikasý'na uyum için de yýllýk 11 euro ila 20 milyar euro arasýnda deðiþen bir kaynaða gereksinimi olduðunu kaydetti. Tarým Yasasý Taslaðý'nda, tarýma aktarýlacak kaynaklarýn GSMH`nin yüzde 1'i olarak belirlendiðine iþaret eden GÜNAYDIN, "Bu çekingen alt sýnýr belirleme, sektördeki kaynak eksikliði sorununun önümüzdeki dönemde de süreceðine iþaret ediyor" dedi. Ziraat Mühendisleri ODASI'nýn, Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Rektörü Yücel AÞKIN'a tutuklamanýn hemen arkasýndan bir açýklama ile destek olduðunu anýmsatan GÜNAYDIN, þöyle konuþtu: "Sayýn Baþbakan'ýn bu haklý vurgulamayý yapanlara karþý savcýlarý GÜNAYDIN, "Ziraat Mühendisleri ODASI, 52 yýllýk geçmiþinde olduðu gibi geleceðinde de, hiçbir kiþi ve Makam'a tek baþýna platform açmayacak, koþullar ne olursa olsun, kamusal denetleme erkini eksiksiz yerine getirmeye devam edecektir" göreve çaðýrmasý, demokratik bir ülkede yaþanmamasý gereken bir olumsuzluk olarak saptanmalýdýr. Kuþkusuz Ziraat Mühendisleri ODASI'nýn adaleti etkileme gibi bir çalýþma içinde olmasý beklenemez. Bununla birlikte ODA'mýz her koþulda, üyelerinin yanýnda olma konusundaki tavrýný sürdürecek, bu konudaki baskýlara göðüs gerecek bir kararlýlýk sergileyecektir." GÜNAYDIN, Tarýmsal Araþtýrma Enstitülerinin kapatýlmasý ve TÝGEM iþletmelerinin kiraya verilmesini de eleþtirdi. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü'nün kapatýlmasýnýn ardýndan, toprak uzmanlarýnýn asfalt þantiyeleri gibi uzmanlýk alanlarý ile ilgisi olmayan alanlarda görevlendirildiklerini belirten GÜNAYDIN, maaþ ve özlük haklarý konusunda þu görüþleri dile getirdi: "Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý çalýþanlarýnýn maaþlarýnýn, asgari geçim standartlarýnýn altýna düþmesi ve neredeyse tüm Bakanlýklar arasýnda en az maaþ düzeyinin Bakanlýðýmýzda yaþanýyor olmasý da, bir baþka üzücü durum olarak saptanmalýdýr. Bu baðlamda, örneðin 1 inci derece 4 üncü kademe Þube Müdürü'nün net görev aylýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nda 1.488, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nda 1.780, Ýçiþleri Bakanlýðý'nda milyar TL iken, TKB'da yalnýzca 997 milyon TL düzeyindedir. Yine, 1 inci derece 4 üncü kademe Büro Mühendisi'nin net görev aylýðý Baþbakanlýk'ta 1.117, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nda ve Saðlýk Bakanlýðý'nda milyar TL iken, TKB'da yalnýzca 979 milyon TL'dir. Bu adaletsiz ücret yapýsýnýn kabulü mümkün deðildir. Bakanlýk ve baðlý / ilgili kuruluþlarda çalýþan Ziraat ve Su Ürünleri Mühendislerinin maaþlarýnda, gerekli düzenlemeler ivedilikle yapýlmalýdýr." Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý ile baðlý/ilgili kuruluþlarda bugüne kadar hiç yaþanmayan bir boyutta haksýz atama-terfi sisteminin sürdürüldüðünü vurgulayan GÜNAYDIN, "Ýngilizce öðretmenleri ve hemþirelerin idari görevlere getirilmesi, 20 yýllýk mühendisler dururken deneyimsiz kiþilerin asaleten veya tedvir yolu ile Þube Müdürü - Daire Baþkaný yapýlmasý, artýk olaðan iþler arasýnda sayýlmaktadýr. Görevden alýnan Genel Müdür ve Genel Müdür Yardýmcýlarýnýn idari yargý süreci sonucunda görevlerine dönmeleri, her Genel Müdürlükte ayný konum için birden çok yöneticinin bulunmasý sonucunu doðurmakta, bütün bu süreç kamu yönetiminde partizan tutumlarýn kök salmasýna ve kamu çalýþanlarýnýn motivasyonlarýnýn kýrýlmasýna neden olmaktadýr. Nihai etki, kuþkusuz, kamu görevinde etkinlik kaybý olarak somutlaþmaktadýr" diye konuþtu. Tarým Danýþmanlarý konusuna da deðinen GÜNAYDIN, þunlarý söyledi: "2004 yýlý baþýnda uygulamaya konulan ve 800 dolayýnda ziraat mühendisinin

3 Bilim Ödülü Prof. Dr. Murat ÖZGEN Bilim Ödülü Prof. Dr. Hamit KÖKSEL Hizmet Ödülü Þekip KOCATÜRK Hizmet Ödülü Þerafettin ERBAYRAM Teþvik Ödülü Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN Teþvik Ödülü Dr. Taner AKAR Basýn Ödülü Cumhuriyet Gazetesi çalýþtýrýldýðý proje; "geçici þarta baðlý sözleþmelilik" statüsü içinde baðkur primini, gelir vergilerini kendileri ödeyen, bunun için muhasebeci tutan, köy katký paylarýný kendileri yatýran, yýllýk izin hakkýna dahi sahip olmayan, ulaþým-iletiþim-barýnma masraflarý çýktýðýnda maaþlarýndan ellerine milyon TL kalan ziraat mühendisleri, bu yýlýn sonunda Proje tamamlandýðýnda akýbetlerinin ne olacaðýný sormaktadýrlar. Bakan Sami GÜÇLÜ dönemin de baþlatýlan, Sayýn Baþbakan'ýn 18 Ocak 2005 tarihinde yaptýðý Basýn Toplantýsý'nda 1000 ya da 2000 ilave danýþman alacaðýný söylediði Proje, Bakan deðiþimi ile kader deðiþikliðine mi uðramýþtýr, Sayýn Baþbakan'ýn açýklamasýna uygun bir yeni iþlendirme yapýlacak mýdýr, mevcutlarýn sorunlarýnýn çözümüne yönelik kalýcý adýmlar atýlacak mýdýr, kamuoyu bu sorularýn yanýtlarýný beklemektedir." "Temel öncelik AB'ye uyum" Sempozyumun açýlýþýnda konuþan Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Haþim ÖÐÜT, tarým sektörünü daha rekabetçi bir yapýya kavuþturmayý hedeflediklerini söyledi. Türk tarýmýnýn deðiþimlere ayak uydurmasý gerektiðini anlatan ÖÐÜT, "Önümüzdeki dönemde temel önceliklerimizden biri AB müktesebatýna uyum. Tarým sektörünü, kendi ayaklarý üzerinde durabilen güçlü, üreticileri refah içinde bir sektör konumuna getirmeyi amaçlýyoruz" dedi. "Çözüm dýþardan gelmeyecek" ANAP Genel Baþkaný Erkan MUMCU, sempozyumda yaptýðý konuþmada, sorunlarýn çözümünün dýþarýdan gelmeyeceðini, Batýnýn, Türkiye'ye bakýþýnýn "beyaz adamýn yamyama muamelesinden" çok farklý olmadýðýný savundu. MUMCU, "Kendi aklýmýzý iþletmek, akletme çabasý içinde olmamýz gerekmektedir. Ýlk yapmamýz gereken þey, Dünya Bankasý ve IMF tarafýndan bize önerilen ne varsa hepsini çöpe atmaktýr" dedi. MUMCU, tarýmsal kalkýnma merkezleri planlanmasýný önerdi. "Tarým son derece önemli" DYP Denizli Milletvekili Ümmet KANDOÐAN, önümüzdeki 10, 20, 30, 40 yýl içinde tarým sektörünün dünya üzerinde son derece önemli konuma geleceðini belirterek, "Kim ne derse desin, kim Türk tarýmýný geriye götürmeye çalýþýrsa çalýþsýn, tarýma gönül veren insanlarýn bu sektörün geliþmesi noktasýnda ülkeye yapacaðý çok büyük katkýlar olacaktýr. Önümüzdeki günler tarýmýn kendi yapýsýndan kaynaklanan sorunlarýn çözüldüðü, dünyayla rekabet eder düzeye geldiði günler olacaktýr" diye konuþtu. ODA'mýza kutlama CHP Osmaniye Milletvekili Necati UZDÝL, tarým konusundaki sorunlara deðinerek, tarýmdaki yýkýmýn 1980 sonrasýnda baþladýðýný belirtti. AKP hükümetinin hazýrladýðý yeni Tarým Kanunu'nda kýrsal alan ve çiftçi adýna en ufak bir þey bulunmadýðýný anlatan UZDÝL, Tarým Bakanlýðý'nýn da yasal düzenlemelerden haberi olmadýðýný savundu. UZDÝL, ODA'mýzý yaptýðý çalýþmalar nedeniyle kutladý. "Ziraat Cephesi kuralým" SHP Genel Baþkaný Murat KARAYALÇIN, 1 yýl içinde 1,5 milyon kiþinin tarýmdan ayrýldýðýna iþaret ederek, "Türkiye bu sorunla yüzleþip çözmek zorunda artýk. Sorun, tüm tarým ürünlerinde ve tüm üretim bölgelerinde yaþanýyor. Bir yandan yapý çökertiliyor, diðer yandan yabancý sermaye ile yeni bir yapý yükseltiliyor. Demek ki tarýmda iþ, gelecek var. Bu iþ bitiyor demenin anlamý yok. Ziraat cep-hesini yeniden kurmayý öneriyorum. Geliþmeleri birlikte izleyecek ve deðerlendirecek bir cephenin kurulmasýný yaþamsal ölçüde gerekli görüyorum ve bu cephenin baþkomutanlýðýný Ziraat Mühendisleri Odasý'nýn üstlenmesini öneriyorum" dedi. ÖDÜLLER Sempozyumda daha sonra Yazýlý ve Görsel Basýn Ödülleri, Ziraat Mühendisleri ODASI Bilim, Hizmet ve Teþvik Ödülleri ile Meslekte 50. Yýlýný Dolduran Meslektaþlarýmýzýn Ödülleri törenle sahiplerine verildi. ZMO Bilim Ödülü'nü Prof. Dr. Murat ÖZGEN ve Prof. Dr. Hamit KÖKSEL aldý. Hizmet Ödülleri'ne Þerafettin ERBAYRAM ve Þekip KOCATÜRK deðer bulundu. Teþvik Ödülleri ise Doç. Dr. Melahat Avcý BÝRSÝN ve Dr. Taner AKAR'ýn oldu. ZMO Basýn Ödülleri de, Cumhuriyet Gazetesi Tarým Hayvancýlýk Eki, Dünya Gýda Dergisi, Evrensel Gazetesi, Kanal Türk TV ve Tarým Dosyasý Programý (Kanal Türk TV) ile Avrasya TV ve Tarým Dünyasý Programý'na (Avrasya TV) verildi. Meslekte 50. Yýllarýný doldurmalarý nedeniyle plaket ile onurlandýrýlan üyelerimiz de þöyle: "R. Adli ONMUÞ, Visalet ÝSPÝR, Kamil EREL, Celal SÜRMELÝ, Cemal ERYILMAZ, Ayhan ATAÇ, Ali BALABAN, Seyfettin KAÞKAÞ, Medeni TÜFEKÇÝ, Türkan AKALAN, Ethem BERKMAN, Tevfik MÜFTÜOÐLU, Hikmet ÜLKEN" Sempozyumda, Dr. Necdet ORAL'ýn özel sunusunun ardýndan, "Tarým Sektöründe Sorunlu Yýllar", "AB-Tarým Müzakereleri", "Tarýmsal Kamu Yönetiminin Yeniden Yapýlanmasý", "Biyoyakýtlar ve Türkiye Tarýmý", "Dünyada ve Türkiye'de Þeker Sektörü" ve "Siyasal Partiler ve Tarým Sektörü" konulu oturumlar gerçekleþtirildi. ODA'mýz Türk Sanat Müziði Korosu da, 4 Ocak 2006 akþamý Milli Kütüphane'de bir konser verdi. Milli Kütüphane'de 2 gün süren sempozyum büyük ilgi gördü. BAÞAK BALOMUZ COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ODA'mýzýn, Tarýmsal Eðitim ve Öðretimin 160. Yýlý nedeniyle düzenlediði "Baþak Balosu", 6 Ocak 2006 tarihinde, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Onur Kurulu Üyelerimiz, Denetleme Kurulu Üyelerimiz, önceki dönem Basýn Ödülü Dünya Gýda Dergisi Basýn Ödülü Kanal Türk TV Basýn Ödülü Avrasya TV Basýn Ödülü Evrensel Gazetesi 3

4 TARIM SEKTÖRÜNDE SORUNLU YILLAR Özel sunu: Dr. Necdet ORAL/ ZMO Küresel Zincirlere Dolanan Türkiye Tarýmý" Oturum Baþkaný : Prof. Dr. Ali ERYILMAZ - TARGEV Baþkaný Necla TOÐA / TZOB "Tarýmda Girdi Kullanýmýndaki Deðiþimler" Hatice ÜNAL / TZOB "Ürün Maliyeti ve Üretici Satýn Alma Gücündeki Deðiþimler" Baki Remzi SUÝÇMEZ - ZMO ARIP Projesi'nde Gerçekleþme Durumu, Kaynak Kullaným Analizi AB - TARIM MÜZAKERELERÝ Gülay SUBAÞI / ZMO Acil Eylem Planý Tarým Hükümleri, Gerçekleþme Analizi Oturum Baþkaný :Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN - A.Ü.Z.F. Kai Bauer - AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Tarým-Kýrsal Kalkýnma ve Balýkçýlýk Sektör Yöneticisi "OTP'de Deðiþim, Müzakere Çerçeve Belgesi ve Katýlým Süreci" Erhun BAÞ / Avrupa Birliði Genel Sekreterliði "1999 Helsinki Zirvesi'nden Bu Yana, Belgelerle AB - Tarým Ýliþkileri" Dr. Kemal SANDIK - TKB Dýþ Ýliþkiler ve Avrupa Topluluðu D. Bþk. "Tarým Müktesebatýna Uyum Çerçevesinde, TKB'ca Gerçekleþtirilen Çalýþmalar" Dr. Vedat MÝRMAHMUTOÐULLARI/TKB Müsteþar Yrd. Tarama Süreci Üzerine Bir Deðerlendirme Gökhan GÜNAYDIN - TMMOB ZMO Baþkaný Tarým ve Kýrsal Kalkýnma Alanýnda, Politika Transferi Analizi TARIMSAL KAMU YÖNETÝMÝNÝN YENÝDEN YAPILANMASI Oturum Baþkaný : Prof. Dr. Erkan BENLÝ - Eski TKB Müsteþarý Ýsmail Hakký SAYIN - TKB TÝGEM Genel Müdürü "Tarýmsal Üretim Materyali Temini Hizmetlerinin Yönetimi " Ahmet ATALIK - ZMO Ýstanbul Þube Baþkaný "Tarým Topraklarýnýn Amaç Dýþý Kullanýmý, Örnek Olaylar" 4 Av. Ahmet Vefa GÜNTÜRKÜN - TARIM Ýþ Hukuk Müþaviri "TÝGEM Yalova ve Dalaman Ýþletmeleri Dava Süreci" Doç. Dr. Ýlhami BAYRAMÝN - Toprak Ýlmi Derneði Baþkaný "Toprak, Su ve Köy Hizmetleri Alanýnda Kamu Yönetimi" Dr. Mesut KESER/ TKB TAGEM Genel Müdür Yard. "Tarýmsal Araþtýrma Sistemi, Mevcut Durum ve Öneriler"

5 BÝYOYAKITLAR ve TÜRKÝYE TARIMI Oturum Baþkaný : Prof. Dr. Cemal TALUÐ - AÜZF Dekaný Prof. Dr. Hüseyin ÖÐÜT - S.Ü.Z.F. "Biyodizel ve Kýrsal Kalkýnma" Ýsmail ELMAS - TKB TÜGEM Genel Müdür Yard. "Yaðlý Tohumlu Bitkiler, Üretim Hedefleri ve Destekleme Politikalarý" Prof. Dr. Ercan TEZER - Otomotiv San. Derneði Genel Sekreteri "Biyoyakýtlar ve Otomotiv Sanayi" Tamer AFACAN / Albiyobir Genel Sekreteri Ulusal Yakýt : Biyodizel Levent GÖKTUNA - TARÝÞ Genel Koordinatörü "Tariþ ve Biyodizel Uygulamalarý" DÜNYADA ve TÜRKÝYE'DE ÞEKER SEKTÖRÜ Oturum Baþkaný : Prof. Dr. Gürol ERGÝN - Eski ZMO Baþkaný Taylan KIYMAZ - Devlet Planlama Teþkilatý "AB Þeker Rejiminde Deðiþim ve Türkiye'ye Olasý Etkileri" Mikdat ÇAKIR - PANKOBÝRLÝK Genel Müdürü "Pankobirlik Uygulamalarý" Ali Ekber YILDIRIM- Dünya Gazetesi Yazarý "Þeker Yasasý Sonrasý Piyasa Geliþmeleri" SÝYASAL PARTÝLER ve TARIM SEKTÖRÜ Oturum Baþkaný :Prof. Dr. Bilsay KURUÇ - Eski DPT Müsteþarý Ahmet ERTÜRK Adalet ve Kalkýnma Partisi Temsilcisi Prof. Dr. Oðuz OYAN Cumhuriyet Halk Partisi Temsilcisi Ümmet KANDOÐAN Doðru Yol Partisi Temsilcisi Ersoy BULUT Sosyal Demokrat Halk Partisi Temsilcisi 5

6 ADANA Adana Þubemizin 16. Olaðan Genel Kurulu, Aralýk 2005'te gerçekleþtirildi. Seçimlere tek liste ile girilirken, yeni Yönetim Kurulu, Baþkan Ayhan BARUT, II. Baþkan Doç. Dr. Haydar ÞENGÜL, Sayman Saim ÝNCE, Yazman Selma KIRANÇEÞME, Üyeler Sedat SOYKAN, Berkemal TUNCER ve Ramazan KARAKOÇ'tan oluþtu. AYDIN Þubemizin 5. Olaðan Genel Kurulu Aralýk 2005 tarihlerinde Ziraat Odasý Toplantý Salonu'nda yapýldý. Genel Kurula, Aydýn'daki meslek örgütlerinin yönetici ve üyeleri, tarýmsal kamu kuruluþu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve üyelerimiz katýldý. 11 Aralýk 2005'te yapýlan seçimler sonucu, görev daðýlýmý þöyle gerçekleþti: "Galip ORHAN (Baþkan), Dr. Doðan AKAR (2. Baþkan), Zeki OYMAK (Yazman), Hüseyin DEVECÝ (Sayman), Yrd. Doç. Dr. Atakan KOÇ, Zülfikar ÝSTEK ve Hacer YAÐDERELÝ (Üye)." ANTALYA Seçimler sonucunda, yeni Yönetim Kurulu, Baþkan Vahap TUNCER, II. Baþkan Ali KAYNAK, Yazman M. Kubilay ÖNAL, Sayman Durmuþ HASDEMÝR, Üyeler Kemal PARLAYÜKSEL, Ertekin CAN ve Adnan ÖZÇELÝK olarak belirlendi. BALIKESÝR Þube Yönetim Kurulu seçimi, Aralýk 2005 tarihlerinde gerçekleþtirildi. Seçimler sonucunda yeni Yönetim Kurulu, Baþkan Ýsmail Naci BÝLGÝÇ, II. Baþkan Ali Ýhsan KÜÇÜK, Yazman Þükrü YARIÞ, Sayman Fikri ÖNEN Üyeler, Bedriye ÇAKIR, Osman SEZEN ve Serdar BUDAK'tan oluþtu. BURSA Þubemizin 8. Olaðan Genel Kurulu, 3-4 Aralýk 2005 tarihlerinde yapýldý. Seçimleri Ýlhan DEMÝRÖZ baþkanlýðýndaki "Çaðdaþ Tarýmcýlar" Grubu kazandý. Yapýlan ilk toplantýda Þube Baþkanlýðýna Ýlhan DEMÝRÖZ, II. Baþkanlýða Dr. Salim ERBAÞ, Yazmanlýða Savaþ YENÝGÜN, Saymanlýða Orhan SARIBAL seçildiler. Ali Yavuz KAYA, Dr. Erkan YASLIOÐLU ve Lütfü AKBAÞ da Þube Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldýlar. 6 DENÝZLÝ Þubemizin VI. Olaðan Genel Kurulu, Aralýk 2005'te yoðun katýlým ile gerçekleþtirildi. Genel Kurul sonucunda Þube Yönetim Kurulu'nda yeni görev daðýlýmý, Baþkan Ýbrahim GÜR, II. Baþkan Banu DOÐRU, Yazman Gül DUMLUPINAR, Sayman Süleyman ÖZTÜRK ve Üye Yaþar ÖZDEMÝR olarak belirlendi. ÇANAKKALE Þubemizin Genel Kurulu, Aralýk 2005 tarihlerinde yapýldý. Seçimler sonucu yeni Yönetim Kurulu, Baþkan Hicri NALBANT, II. Baþkan Musa UZUN, Yazman Þener GÖRSEL, Sayman Ý.Bingöl ERSÝN ve Üye Savaþ KORKMAZ'dan oluþtu.

7 DÝYARBAKIR Þubemizde yapýlan Genel Kurul seçimleri sonucunda yeni Yönetim Kurulumuz, Baþkan Akif KARAKOYUNLU, II. Baþkan Mustafa DURAN, Yazman Celal ÇELÝK, Sayman Fatma ESMER, Üyeler Mehmet DEMÝREL, Nurhan EKMEN ve Bahar BASIYAN'dan oluþtu. ERZURUM Þubemizin Genel Kurul seçimleri sonucunda Þube Baþkanlýðý'na Okan DEMÝR, II. Baþkanlýða Mücahit PEHLÝVAN, Yazmanlýða Acem Yavuz SÖNMEZ, Saymanlýða Selahatin AKIN, Üyeliðe de Yrd. Doç. Dr. Rafet ASLAN- TAÞ getirildi. GAZÝANTEP Þubemizde Aralýk 2005 tarihlerinde yapýlan Genel Kurul ve seçimler sonucunda, yeni Yönetim Kurulumuz, Baþkan Kenan SEÇKÝN, II. Baþkan Ahmet Faruk DEMÝR, Yazman Ali AKDEMÝR, Sayman Kurban NEDRET ve Üye Mehmet MENDEÞ'ten oluþtu. ESKÝÞEHÝR Þubemizde yapýlan Genel Kurul seçimleri sonucunda yeni Yönetim Kurulu'nda görev daðýlýmý Baþkan Yusuf KIZILDAÐ, II. Baþkan Aziz ALBAYRAK, Yazman Sabiha ÜSTÜN, Sayman Mahmut Ýzzet EROL ve Üye Turgut ÇETÝNEL olarak belirlendi. HATAY Þubemizde yapýlan Genel Kurul sonrasýnda yeni Yönetim Kurulumuzda görev daðýlýmý, Baþkan Ahmet SEVER, II. Baþkan Galip AKTÝ, Yazman M. Yusuf YARDIMCI, Sayman Fikret UÇAR ve Üyeler Yasemin BAÞKILINÇ, Cevdet HAMURCU ve Ali SÜMER olarak belirlendi. ÝSTANBUL Þubemizin Genel Kurulu'nda yapýlan seçimler sonucunda yeni Yönetim Kurulumuz, Baþkan Ahmet ATALIK, II. Baþkan Yýldýrým DERYA, Yazman Muharrem AKSOY, Sayman Hasan ARDIÇ ve Üyeler Özlem ÇEVÝK, Þule YILDIRIM ve Nuray IÞIK'tan oluþtu. ÝZMÝR Þubemizde yapýlan Genel Kurul sonucunda, Yönetim Kurulumuzun yeni görev daðýlýmý Baþkan Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, II. Baþkan Ferdan ÇÝFTÇÝ, Yazman Z. Vezan KARABULUT, Sayman Ýlker AÐIN ve Üyeler Dr. Dilek KAYA, Çiðdem SOYTÜRK ve Yrd. Doç. Dr. Raþit GURBET olarak belirlendi. 7

8 KAYSERÝ Þubemizin Genel Kurulu'nda yapýlan seçimler sonucunda, yeni Yönetim Kurulumuz, Baþkan Aydýn ÇALIÞKAN, II. Baþkan Fahrettin AÇIKGÖZ, Yazman Faruk ÇEÇEM, Sayman Mehmet YUMUÞ, Üyeler Sadýk GENÇ Nimet FEYZÝOÐLU ve Ali KARAARSLAN'dan oluþtu. KONYA Þubemizin 5. Dönem Olaðan Genel Kurulu, Aralýk 2005 tarihinde yapýldý. Yapýlan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu þöyle belirlendi: "Hasan Hüseyin MOTUK (Baþkan), Özkan TAÞPINAR (II. Baþkan), Celal YILDIZ (Yazman), Nezih ÞÝÞMAN (Sayman), Gülseren ATICI Ömer Faruk ÜNALDI ve Hakan ÇALIÞKAN (Üye)." Þubemiz 40. Dönem Olaðan Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu seçimi, Aralýk 2005 tarihinde yapýldý. Seçim sonucunda Þube Baþkanlýðýna Engin KURT, Ýkinci Baþkanlýða Ali IÞIK, Yazman Üyeliðe Yýlmaz USTA, Sayman Üyeliðe Fatih DÖNMEZ ve Þube Yönetim Kurulu Üyeliklerine Erdem KUT- LAR, Mustafa ÖNCÜ ve Osman KALPAK getirildi. MANÝSA MERSÝN Þubemizde Aralýk 2005 tarihinde 40. Olaðan Genel Kurul yapýldý. Seçimler sonucu 7 kiþilik yeni Yönetim Kurulu, Baþkan Mehmet ATEÞ, II. Baþkan Timur TURAN, Yazman Gürhan DAYI- CIK, Sayman Mehmet ZÝYADE, Üyeler Ayhan ÝNAL, Fatma HOROZ ve Necmi BÝRÝM olarak belirlendi. 8 SAMSUN MUÐLA Þubemizin Aralýk ayýnda yapýlan Genel Kurulu sonucunda, yeni Yönetim Kurulumuz, Baþkan Uluhan KORKUT, II. Baþkan Atilla ÇOLAK, Yazman Ünal KÝRAZ, Sayman Hüseyin GÜVEN ve Üye Meryem TÜRKAY'dan oluþtu. Þubemiz 6. Olaðan Genel Kurulu'nu Aralýk 2005 tarihlerinde yaparak, yeni Yönetim Kurulu'nu belirledi. Yeni Yönetim Kurulu'nda görev daðýlýmý þöyle gerçekleþti: "Þube Baþkaný Prof. Dr. Zeki ACAR, II. Baþkan Ali Fuat AKER, Yazman Üye Ayþe ERTÜRK, Sayman Üye Muharrem SÖKMEN, Üyeler Hanife SAÐLAM, Nilüfer AKDEMÝR ve Turgut EREL. RÝZE Þubemiz Olaðan Kongresi, Aralýk 2005 tarihlerinde gerçekleþtirildi. Seçimler sonucu, yeni Yönetim Kurulu þu þekilde belirlendi: "Muhammet PERTEK (Baþkan), Fatih ATASEV- ER (II. Baþkan), Kubilay TÜRKYILMAZ (Sayman), Cahit GÜLBAY (Yazman), Ýlhami ALBAYRAK (Üye)."

9 ÞANLIURFA Þubemizde yapýlan Genel Kurul ve seçimler sonucunda yeni Yönetim Kurulumuz, Baþkan Abdullah MELÝK, II. Baþkan Ýbrahim YILDIZ, Yazman Paþa ÝMREK, Sayman M. Remzi KARACA, Üyeler Turan BÝNÝCÝ, Ý. Kayhan GÜLLÜOÐLU ve Mehmet ÝPEKÇÝOÐLU'ndan oluþtu. TEKÝRDAÐ Þubemizin Genel Kurulu'nda yapýlan seçimler sonucunda, yeni Yönetim Kurulu, Baþkan Dr. Cemal POLAT, II. Baþkan Dr. Okan GAYTANCIOÐLU, Yazman Tayfun UÐUZ, Sayman M. Uður AYHAN ve Üye Fedai TALÝ olarak belirlendi. TRABZON Þubemizin Aralýk 2005 tarihlerinde yapýlan 40. Dönem Þube Genel Kurulu ve seçimleri sonucu, yeni Yönetim Kurulu, Baþkan Mehmet TAÇOÐLU, II. Baþkan Arif Sami SEYMEN, Yazman Ýhsan GÜNER, Sayman Avni AYDIN ve Üye Dr. Nadir BAÞÇINAR'dan oluþtu. VAN Þubemizde yapýlan Genel Kurul ve seçimler sonucunda yeni Yönetim Kurulu'nda görev daðýlýmý, Baþkan Mehmet Necip ALTUNLÝ, II. Baþkan Mehmet Þerif KAYALIK, Yazman Yusuf SEVMÝÞ, Sayman Erol DEMÝR ve Üye Alev ÞAHAR olarak belirlendi. ÝL TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZ ADIYAMAN KEMAL ULUÇAY AÐRI YÜCEL BOYACI AFYONKARAHÝSAR HASAN KARADENÝZ AKSARAY DOÐAN ÝPEK AMASYA AHMET COÞAR ARDAHAN FEVZÝ KARAKOÇ ARTVÝN ERKAN ELFAZ ERMÝÞ BARTIN SÝNAN KARAER BATMAN EBUBEKÝR DOÐAN BAYBURT ÜNAL KOÇAK BOLU NÝYAZÝ KALFA BURDUR VEYSEL KILINÇ BÝLECÝK MEHMET COÞKUN BÝNGÖL SABRÝ GÜNDOÐDU BÝTLÝS KUBÝLAY ATEÞAL ÇANKIRI CELAL KAMAN ÇORUM OSMAN YAMAN DÜZCE HAKAN ÇETÝN EDÝRNE SEBAHATTÝN YILDIRIM ELAZIÐ MEHMET FAHRÝ OKUYUCU ERZÝNCAN FEHMÝ GEZÝCÝ GÜMÜÞHANE HÝKMET OLGUN GÝRESUN RECAÝ GÜNDÜZ HAKKARÝ BÜLENT TANYÜREK IÐDIR ÖZKAN YOLCU ISPARTA ÝSMAÝL ÞEVÝK KAHRAMANMARAÞ YUSUF TEMÝZKAN KARAMAN ERCÜMENT YILMAZ KARS MUSTAFA TANI KASTAMONU HÜSEYÝN KARAHASAN KIRIKKALE ALÝ KABAKLI KIRKLARELÝ EROL ÖZKAN KIRÞEHÝR UÐUR ATAK KOCAELÝ AYKUT SAMÝ ÜNAL KÝLÝS ERDOÐAN AVCI KÜTAHYA SEYFETTÝN BAYDAR MALATYA FEVZÝ ÇÝÇEK MARDÝN SÜLEYMAN IRMAK MUÞ NEVZAT TANRIVERDÝ NEVÞEHÝR VEYÝS YURTKULU NÝÐDE SALÝM AKALP ORDU MEHMET BAYHAN OSMANÝYE SEYÝT TÜLÜCE SAKARYA ENGÝN KARABAÐLAR SÝNOP SEYFETTÝN BULUT SÝVAS BÜLENT COÞGUN SÝÝRT ERGÜN DEMÝRHAN TOKAT MUSTAFA GÜZEL TUNCELÝ AYTEN TAÞ UÞAK ÝSA DÝNÇER YALOVA FÝLÝZ PEZÝKOÐLU YOZGAT ÇELEBÝ DURSUN ZONGULDAK ERKAN BEYTEKÝN ÞIRNAK KEMAL ÝLHAN 9

10 III. MAKARNA VE ÞARAP ÞENLÝÐÝ ODA'mýzýn Tarýmsal Öðretimin Baþlangýcýnýn 160. Yýldönümü Kutlamalarý kapsamýnda düzenlediði "III. Makarna ve Þarap Þenliði", 3 Ocak 2006'da ODA'mýz Lokali'nde gerçekleþtirildi. Etkinlik büyük ilgiyle karþýlandý. TÜRKÝYE ÇEVRE PLATFORMU TOPLANTISI Türkiye Çevre Platformu temsilcileri, 28 Ocak 2006 Cumartesi günü ODA'mýzda bir toplantý yaparak, güncel geliþmeleri gözden geçirdiler. ÇÝFTÇÝ SENDÝKALARI KONFEDERASYONLAÞMA PLATFORMU TOPLANTISI Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonlaþma Platformu'nun, sendikalar ve çiftçilere yönelik Bilgilendirme Toplantýsý, Ocak 2006 tarihlerinde ODA'mýzda gerçekleþtirildi. "DTÖ VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ TAM ÜYELÝK SÜRECÝNDE TÜRK TARIMI" ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN, 28 Ocak 2006'da Kastamonu'da, "Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliði Tam Üyelik Sürecinde Türk Tarýmý" konulu bir konferans verdi. Konferans, ilgiyle izlendi. DSP LÝDERÝ SEZER'DEN ODA'MIZA ZÝYARET 10 DSP Genel Baþkaný Zeki SEZER ve beraberindeki parti heyeti, 30 Ocak 2006'da ODA'mýzý ziyaret ederek, Genel Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER, Yazman Üyemiz Fatih TAÞDÖÐEN ve Genel Sekreterimiz Ural ERSOY ile görüþtü. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, önümüzdeki 10 yýllýk süreç içerisinde Türk tarýmý ve çiftçisine yýlda 10 milyar euroluk kaynak aktarýlmasý gerektiðini, ancak yýllýk katkýnýn þu anda 2 milyar euroyu bile bulmadýðýný kaydetti. Bilgi ve teknolojinin tarlayla buluþmasýnda sorun yaþandýðýný anlatan GÜNAYDIN, "Bu, tarýmda yapýsal dönüþümün gerçekleþtirilememesinin en büyük engelidir. Tarýmsal üretimden kopuþ ve tümüyle siyasi rant peþinde koþan bir anlayýþ söz konusu" dedi. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü'nün bir inat uðruna kapatýlmasýnýn ardýndan Türkiye'de sayýlarý 400'ün altýnda olan toprak uzmanýnýn, Ýstanbul ve Kocaeli Büyükþehir Belediyeleri'nde asfalt þantiyelerinde görevlendirildiðini belirten GÜNAYDIN, "Kuþkusuz bunlarla ilgili her türlü idari yargý süreçlerini yürütüyoruz" dedi. GÜNAYDIN, Tarým Danýþmanlarýnýn sorunlarýna da deðinerek, þunlarý söyledi: "Proje baþladýðýnda, 'Ýnsanlarýn sosyal güvenliklerini elinden alýcý, geçici þarta baðlý sözleþmeli statüde köleleþtirici bir çalýþma biçimine Ziraat Mühendisleri Odasý karþýdýr. Böyle bir yapýsal dönüþümü siz saðlayamazsýnýz' demiþtik. Baþbakan, 2005 Þubatýnda yeni danýþman alma sözü vermiþti. Üzerinden 1 yýl geçti, býrakýn yeni danýþman almayý, mevcutlarýn sorunlarý kronikleþti. Baðkur primini kendileri yatýrýrlar, muhasebecilerini kendileri tutarlar. Köy katký payýný ceplerinden ödüyorlar. Haberleþme, iletiþim, ulaþým ve barýnmayý da koyduðunuz zaman, yýllýk izinleri olmayan bu arkadaþlarýn cebine ayda milyon para kalýyor. Ve bunu tarýmsal baþarý projesi olarak sunmaya çalýþýyorlar." DSP Lideri Zeki SEZER de, girdi fiyatlarý ve maliyetlerin hýzla arttýðýný, Türkiye'nin her ürünü ithal eden bir ülke haline geldiðini söyledi. SEZER, "Bugünkü politikalar sürerse geleceðin daha karanlýk olacaðýný saptamak yanlýþ olmaz. Bugünkü yaklaþýmlarla AB OTP'ye uyum da çok büyük tehlikeler içeriyor. Önümüzdeki 10 yýlý çok iyi deðerlendirerek, saðlýklý bir tarým reformu yapmalýyýz" diye konuþtu. Ziraat mühendisliðinin Türkiye'de hak ettiði yeri alamadýðýný belirten SEZER, "Tarýmý bilimsel yapmak gerekiyor. O nedenle ziraat mühendislerine çok büyük görevler düþüyor" dedi.

11 TOPRAK KORUMA KURULU PROJELERÝ TOPLANTILARI 5403 Sayýlý Yasa ve ilgili Yönetmelikler ile Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine Ýliþkin Tüzük ve SMM-MÝSEM Yönetmelikleri kapsamýnda, Toprak Koruma Kurullarýnýn oluþumu ve projelerin düzenlenmesi-denetlenmesine yönelik olarak, ODA'mýzda 1 Þubat ve 21 Þubat 2006 tarihlerinde iki ayrý toplantý yapýldý. Toplantýlara, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Kadriye KALINBACAK, Genel Sekreterimiz Ural ERSOY, TEMA Vakfý Danýþmaný Mahir GÜRBÜZ, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü'nden Prof. Dr. Gökhan ÇAYCI, Prof. Dr. Süleyman TABAN, Yrd. Doç. Dr. Ýlhami BAYRAMÝN, Doç. Dr. Günay ERPUL, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'ndan Hasan DURSUN ve Necdet GÖRGÜLÜ ile Toprak Gübre Araþtýrma Enstitüsü'nden Zeki UZUNTAÞ katýldý. ODA'mýzda 21 Þubat 2006'da yapýlan ikinci toplantýda, Toprak Koruma Kurullarýna katýlacak ODA ve TEMA üyelerinin eðitilmesi, proje hazýrlayacak üyelerimize SMM Belgesi verilmesi ve MÝSEM kapsamýnda eðitimlerinin tamamlanmasý konusunda çalýþmalar gerçekleþtirildi. Konuyla ilgili olarak 1 Mart 2006 tarihinde yapýlacak üçüncü toplantýda da, sistemin temelleri kurgulanacaktýr. "AB SÜRECÝNDE TÜRK TARIMI" KONFERANSI ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 4 Þubat 2006'da Trabzon'da Hamamizade Ýhsan Bey Kültür Merkezi'nde, "AB Sürecinde Türk Tarýmý" konulu bir konferans verdi. Konferans, ilgiyle izlendi. GÜNAYDIN daha sonra Trabzon Þube Baþkanýmýz Mehmet TAÇOÐLU ile birlikte Trabzon, Artvin, Giresun ve Rize'de görevli Tarým Danýþmanlarý ve ÇAYKUR Genel Müdürlüðü'nde budama projesinde çalýþan meslektaþlarýmýzla birer toplantý yaparak, sorunlarýný dinledi. Baþkanýmýz Ahmet ATALIK katýldý. ATALIK, iþçi ve memur sendikalarý, meslek odalarý, Kýrklareli milletvekilleri ve çiftçilerin yer aldýðý toplantýda, "Türkiye ve dünyada KÝT'lerin hangi zorunluluktan dolayý kurulduðu, amaçlarýnýn neler olduðu, Türkiye'nin bu kurumlarýný kapatmasýný isteyen ülkelerdeki uygulamalarý, IMF ve Dünya Bankasý'nýn KÝT'lerin özelleþtirilmesini ya da kapatýlmasýný neden istediði ve Sarmýsaklý Tarým Ýþletmesi'nin yöre ve ülke ekonomisi için önemi" konularýnda açýklamalar yaptý. Toplantýda ODA'mýz Kýrklareli Ýl Temsilcisi Dr. Erol ÖZKAN da görüþlerini sundu. Ortak Açýklama SARMISAKLI TARIM ÝÞLETMESÝ HALKINDIR SATILAMAZ Türkiye Þeker Fabrikalarý AÞ'ye ait Kýrklareli Lüleburgaz'daki Sarmýsaklý Tarým Ýþletmesi'nin özelleþtirme kapsamýna alýnmasýna karþý, Genel Merkez ve Þubelerimiz tarafýndan çeþitli toplantýlar ve basýn açýklamalarý yaparak tepkimizi dile getirdik. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 5 Þubat 2006 Pazar günü Sarmýsaklý Tarým Ýþletmesi'ne giderek, incelemeler yaptý. GÜNAYDIN, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ ve ZMO Ýstanbul Þube Baþkaný Ahmet ATA- LIK ile birlikte, Sarmýsaklý Tarým Ýþletmesi Müdürü Veysel ÞABAN ile görüþtü. Kýrklareli ve Lüleburgaz Demokrasi Platformu tarafýndan ayný gün düzenlenen panele konuþmacý olarak, ODA Baþkanýmýz GÜNAYDIN, BCP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL, Tekirdað Þube önceki dönem Baþkanýmýz Prof. Dr. Temel GENÇTAN ve Tüm Köy Sen Eð. Örgüt. Uzmaný Abdullah VARLI katýldý. GÜNAYDIN, "Türkiye þeker sektörü üzerine oynanan oyunlar, þeker fabrikalarý ile ilgili gerçekler, tarým iþletmelerinin önemi ve özelleþtirmelere karþý çözüm önerileri" konularýný içeren bir sunum yaptý. Panel sonrasýnda GÜNAYDIN, etkinliðe destek vermek üzere gelen Ýstanbul ve Tekirdað Þubelerimiz ile Kýrklareli ve Edirne Ýl Temsilciliklerimiz ile de görüþmeler yaptý. Lüleburgaz Platformu'nun Toplantýsý Lüleburgaz Demokrasi Platformu'nun Sarmýsaklý Tarým Ýþletmesi ile ilgili olarak 31 Ocak 2005 tarihinde Ýstanbul'da düzenlediði toplantýya da, Þube Ýstanbul ve Tekirdað Þubelerimiz ile Edirne ve Kýrklareli Ýl Temsilciliklerimiz 1 Þubat 2006'da, "Sarmýsaklý Tarým Ýþletmesi Halkýndýr, Satýlamaz" baþlýklý ortak bir basýn açýklamasý yaptýlar. KÝT'lerin yalnýzca Türkiye'de deðil, geliþmiþ ülkelerde de var olduðuna iþaret edilen açýklamada, "Ülkemizdeki KÝT'lere IMF ve Dünya Bankasý karþý çýkmaktadýr. Çünkü KÝT'ler Türkiye'nin ekonomik baðýmsýzlýðýný temsil etmektedir! Ekonomik baðýmsýzlýðýný kaybeden bir ülke, yabancýlarýn boyunduruðu altýna girmekten kendini kurtaramaz. Günümüzde iþgaller artýk silahla, askerle deðil, o ülkenin ekonomisini ele geçirmekle gerçekleþtirilmektedir!" denildi yýlýnda Alpullu Þeker Fabrikasýna þeker pancarý üretmek ve çevresinde þeker pancarý tarýmýný geliþtirmek amacýyla kurulan Sarmýsaklý Tarým Ýþletmesi'nin Özelleþtirme Yüksek Kurulu'nun 2003/40 ve daha sonra da 2005/133 sayýlý kararý ile özelleþtirme kapsamýna alýndýðý anýmsatýlan açýklamada, þu görüþler dile getirildi: "Bitkisel ve 2003 yýlýna kadar hayvansal üretim yapan, tohumluk üretimini sürdüren, tamamý sulanabilir arazilere sahip Sarmýsaklý tarým iþletmesi, çevresindeki çiftçilere her zaman örnek olmuþ, onlara kaliteli ve ucuz tohumluk saðlamýþtýr. Faaliyetinin her döneminde kârlýlýðýný muhafaza etmiþ bir iþletmedir. Türkiye, tohumda öylesine dýþa baðýmlý bir hale gelmiþtir ki, tohum dýþalýmý kesildiði taktirde ülkemizde tarýmsal üretim sürdürülemeyecek durumdadýr. Durum böyle iken tohum üreten bir tarým iþletmemiz daha özelleþtirme kapsamýnda satýlmayý beklemektedir. KÝT'ler nüfus cüzdanýnda TC vatandaþý yazan herkesin malýdýr. Satýlmalarýnda halkýn rýzasýnýn alýnmasý gerekir. Bizi yabancý tohum tekellerine biraz daha muhtaç edecek, sadece ülkemizin yoksullaþmasýna katkýsý olacak böyle bir satýþý bizler kabul etmiyoruz." 11

12 DALAMAN TARIM ÝÞLETMESÝ YAPILAÞMAYA AÇILAMAZ! ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Ýstanbul Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK ve Muðla Þube Baþkanýmýz Uluhan KORKUT, daha sonra Muðla'da görev yapan Tarým Danýþmanlarý ile bir toplantý gerçekleþtirdiler. GÜNAYDIN ve beraberindeki Þube Baþkanlarýmýz, Ortaca Tarým Ýlçe Müdürlüðü'nü de ziyaret ederek görüþ alýþveriþinde bulundular. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Ýstanbul Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, TARIM ORKAM-SEN Genel Baþkaný Sezai KAYA, Tarým-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Bedrettin KAYKAÇ, Tarým-Ýþ Sendikasý Hukuk Müþaviri Avukat Ahmet Vefa GÜNTÜRKÜN ve TEMA Vakfý Mütevelliler Heyeti Baþkaný Hayrettin KARACA, 9 Þubat 2006'da Muðla Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksek Okulu Salonu'nda bir basýn toplantýsý düzenlediler. Dalaman TÝGEM'in verimli arazilerinin "Turizm Geliþim Bölgesi" ilan edilerek yapýlaþmaya açýlmak istenmesine karþý yapýlan basýn toplantýsý, TEMA Vakfý Genel Müdürü Ümit Y. GÜRSES'in konuþmasýyla baþladý. Ýstanbul Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK toplantýda, turizm bölgesi ilan edilen, tasfiye edilen ve özelleþtirme kapsamýna alýnan "Dalaman, Yalova Atatürk ve Lüleburgaz Sarmýsaklý Tarým Ýþletmeleri, verimlilikleri ve tarým topraklarý" konularýnda görsel bir sunum yaptý. Toplantýda daha sonra, sýrasýyla Tarým ORKAM-SEN Genel Baþkaný Sezai KAYA, Tarým Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Bedrettin KAYKAÇ, Tarým Ýþ Sendikasý Hukuk Müþaviri Avukat Ahmet Vefa GÜNTÜRKÜN, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN ve TEMA Vakfý Mütevelliler Heyeti Baþkaný Hayrettin KARACA görüþlerini dile getirdiler. Ulusal ve yerel basýnýn büyük ilgi gösterdiði toplantýnýn ardýndan gazetecilerle birlikte Dalaman Tarým Ýþletmesi gezilerek, incelemelerde bulunuldu. 12 TBMM KOMÝSYON TOPLANTILARI ODA'mýzýn da aralarýnda bulunduðu 100'ü aþkýn örgütün oluþturduðu GDO'ya Hayýr Platformu'nca TBMM'ye 100 bin imzalý dilekçenin verilmesinin ardýndan, TBMM Dilekçe Alt Komisyonu'nu 8 Þubat 2006'da üçüncü kez toplandý. Toplantýya, ODA Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih TAÞDÖÐEN'in yaný sýra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Murat ÖZGEN, Prof. Dr. Sabahattin ÖZCAN, ODTÜ'den Prof. Dr. Fatih YILDIZ, Prof. Dr. Zümrüt ÖÐEL, Doç. Dr. Candan GÜRAKAN ve TÜBÝTAK'tan Doç. Dr. Tijen OÐRAÞ katýldý. Toplantýda söz alan Prof. Dr. Murat ÖZGEN, GDO'larýn ne olduðu, riskleri ve Türkiye'nin geleceði açýsýndan yaratabileceði olumsuzluklarý anlattý. Ayný þekilde toplantýdaki bilimadamlarý da bu konu hakkýnda bilgi verdiler. ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN de, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn Ziraat Mühendisleri Odasý ve konuyla ilgili diðer taraflarý dýþlayarak hazýrladýðý, Ulusal Biyogüvenlik Yasa Taslaðý'nýn ülkemiz açýsýndan içerdiði tehlikelere dikkat çekti. GDO'lu ürünlerin kontrolü ve denetiminin önemine iþaret eden TAÞDÖÐEN, bunun etkin biçimde yapýlmamasý halinde insan saðlýðý, hayvan saðlýðý ve gýda güvenliðinin büyük tehlikeler altýna gireceðini vurguladý. TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu'nun 8 Þubat 200'da, At Yarýþlarý Hakkýnda Yasa Deðiþikliði gündemiyle yaptýðý toplantýya da, Genel Sekreterimiz Ural ERSOY katýlarak, ODA'mýz görüþlerini aktardý. "AB-DTÖ SÜRECÝNDE TÜRK TARIMI" Denizli Þubemizin, Denizli Ziraat Odasý ile birlikte 10 Þubat 2006'da düzenlediði panelde, ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN, "AB, DTÖ Süreci ve Türk Tarýmý" konulu bir sunum yaptý. Panelde, Araþtýrmacý Yazar M. Mustafa ÇINKI, "Yabancýlara Toprak Satýþý" ve TZOB Baþ Danýþmaný Dr. Nurullah ÖZCAN da, "Can Çekiþen Türk Tarýmý" konulu birer sunum gerçekleþtirdiler. Geniþ katýlýmlý etkinlik, büyük ilgiyle izlendi. "AB SÜRECÝNDE GIDA SANAYÝ-GIDA LABORATUVARLARI ÝLÝÞKÝSÝ" ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN, 6 Þubat 2006'da Ýstanbul'da Dünya Gýda Dergisi'nce düzenlenen, "AB Sürecinde Gýda Sanayi- Gýda Laboratuvarlarý Ýliþkisi" konulu panele katýlarak, ODA görüþlerimizi dile getirdi. Panel, Dünya Gazetesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi.

13 SÝNAN KÖYÜ TEMSÝLCÝLERÝ ODA'MIZI ZÝYARET ETTÝ Diyarbakýr ili Bismil Ýlçesi Sinan Köylüleri, yüzlerce yýldýr ekip biçtikleri topraklarýna aða tarafýndan el konulmasý karþýsýnda yürüttükleri mücadele için ODA'mýzý ziyaret ederek, II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ ile görüþtüler. ODA'mýzdan mücadelelerine destek talebinde bulunan heyette, TÜM KÖY SEN'den Sadýk TURAN, Satýlmýþ BAÞKAVAK ve Muharrem ÜNAL ile Sinan Köylüleri Hasan PARÇA, Sait TAÞDEMÝR ve Süleyman AKTAÞ yer aldýlar. BÝSMÝL ÇALIÞTAYI Topraklarýna aða tarafýndan el konulduðunu ileri süren Diyarbakýr Bismil Ýlçesi Sinan Köyü halký ile ilgili olarak 9 Þubat 2006'da yapýlan "Bismil Çalýþtayý"na, ODA'mýz II. Baþkaný Turhan TUNCER ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ katýldý. ANKARA'DA HACCP EÐÝTÝMÝ "AB SÜRECÝNDE TÜRK TARIMI" KONFERANSI ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 11 Þubat 2006'da Erzurum'da, "AB Sürecinde Türk Tarýmý" konulu bir konferans verdi. Konferans, katýlýmcýlar tarafýndan büyük ilgiyle izlendi. Konferans sonunda, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mükerrem KAYA tarafýndan ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN'a bir plaket verildi. GÜNAYDIN, toplantýnýn ardýndan Erzurum Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR ile birlikte Erzurum'da görev yapan Tarým Danýþmanlarýyla bir toplantý gerçekleþtirerek, sorunlar ve çözüm önerilerini görüþtü. Genel Genel Merkezimiz ve TARGEV Vakfý tarafýndan ortaklaþa düzenlenen HACCP Eðitimi, Þubat 2006 tarihleri arasýnda 27 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. ODA'mýzda yapýlan eðitimi, Vecdi KARACAOÐLU verdi. GÖRSEL BASINDA ODAMIZ TRT: ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, TRT GAP TV'de 6 Ocak 2006 Cuma günü yayýnlanan "Bu Topraðýn Sesi" programýna katýlarak, Tarýmsal Öðretime Baþlanýlmasýnýn 160. Yýldönümü konusunda ODA görüþlerimizi dile getirdi. Tarým, Orman ve Su Ürünleri Konseyi Baþkaný, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uður BÜYÜKBURÇ da programa konuk oldu.oda Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, TRT Ankara Radyosu'nda 27 Ocak 2006 Cuma günü canlý yayýnlanan "Ekonomi Dünyasý" Programýna katýlarak, "Türkiye-AB Tarama Süreci" konusunda ODA'mýz görüþlerini açýkladý. ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN de, 4 Ocak 2006'da TRT-1 Radyosu'nun canlý yayýnýna katýlarak, "AB ve Türk Tarýmý" konusunda ODA görüþlerimizi aktardý. KANAL TÜRK TV: ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 13 Ocak 2006 Cuma günü Kanal Türk TV'de yayýnlanan "Ceviz Kabuðu" Programýna katýlarak, "AB ve Türk Tarýmý" konusunda ODA görüþlerimizi dile getirdi. GÜNAYDIN, 13 Þubat 2006 Pazartesi günü saatleri arasýnda, Kanaltürk TV'de yayýnlanan "Ekonomi Gündemi" programýna katýlarak, Mersin'de Baþbakan ve bir çiftçi arasýnda meydana gelen olumsuz diyalog hakkýnda görüþlerimizi açýkladý. 13

14 YAZILI BASINDA ODAMIZ TÜRKÝYE'DE ÝÞSÝZLÝK ARTIYOR, AVRUPA KENDÝNÝ KORUYOR - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK ZMO TARIMI MASAYA YATIRDI - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCI- LIK PORTAKAL DALINDA KALDI - CUMHURÝYET TARIMA AB ENGELÝ - TAKA GAZETESÝ TARIMIN SORUNU AKP - CUMHURÝYET BÜYÜK SIKINTI VAR - CUMHURÝYET ÇÝFTÇÝ SEVGÝ ÝSTÝYOR - MÝLLÝYET BAÞBAKAN ÖZÜR DÝLEMELÝ - BÝRGÜN TARIM ARAZÝSÝ ÝÇÝN MÜCADELE - RADÝKAL ZÝRAATÇILAR ERDOÐAN'I YADIRGADI - CUMHURÝYET SOÐUÐA KARÞI NE YAPMALI? - AKTÜEL - 24/ ABD PÝRÝNÇ SAVAÞI BAÞLATTI - EVRENSEL ZMO: HALK SAÐLIÐI TEHDÝT ALTINDA - BÝRGÜN TÝGEM DALAMAN ARAZÝSÝ ÝÇÝN TEPKÝLER SÜRÜYOR - DÜNYA 'LÝ YILLARDA TARIM SEKTÖRÜ SEMPOZYUMU DÜZENLENDÝ - DÜNYA GIDA - OCAK/2006 BALIK GENLÝ DOMATES - CUMHURÝYET DÜNYA GIDA DERGÝSÝ GIDA GÜVENLÝÐÝNÝ MASAYA YATIRDI - DÜNYA MÝLYON DOLAR HAKSIZ KAZANÇ ÝLE ÞEKERÝN TADI KAÇIYOR - DÜNYA "DTÖ SÜRECÝ AZ GELÝÞMÝÞ ÜLKELERÝN ALEYHÝNE ÝÞLÝYOR" - DÜNYA GIDA - OCAK/2006 AB SÜRECÝNDE TARIM SEKTÖRÜ : NEOLÝBERAL PÝYASADA EÞÝTSÝZ DEÐÝÞÝM - TÜRK-ÝÞ DERGÝSÝ - ARALIK 2005 AB'NÝN YENÝ KAPANI: W-ZERO! - NOKTA BU POLÝTÝKALAR BÝZÝ ÇÖKERTÝYOR - KARADENÝZ GAZETESÝ "AB SÜRECÝNDE TÜRK TARIMI: TEHDÝTLER, FIRSATLAR..." - PANKOBÝRLÝK - OCAK 2006 ÝSTATÝSTÝK DEÐÝL, KAÇAK ÞEKER TUTULMALI - EVRENSEL ZMO: KAÇAK ÞEKER CENNETÝ OLDUK - BÝRGÜN SARMISAKLI TARIM ÝÞLETMESÝ HALKINDIR, SATILAMAZ - TRAKYA GAZETESÝ SARMISAKLI TARIM ÝÞLETMESÝ KORUNMALIDIR - EVRENSEL TÝGEM'ÝN ARAZÝSÝ TURÝZME AÇILDI - DÜNYA ZEHÝRLÝ TARLALAR BÜYÜYOR - EVRENSEL BERGAMA OVACIK ALTIN MADENÝNE DURDURMA KARARI - BÝA HABER KÖYLÜYÜ BÝR YUMURTAYA MUHTAÇ EDECEKLER - EVRENSEL TARIM ARAZÝLERÝ YOK OLUYOR - CUMHURÝYET TARIM ARAZÝLERÝNÝ KAYBEDÝYORUZ - EVRENSEL TARIM ARAZÝLERÝ KAYBOLUYOR - AKÞAM YABANCIYA SATIÞ SERACILIÐI BÝTÝRÝR - SABAH AKDENÝZ SÝVAS'TA ÇÝFTÇÝ BAKLÝYATA YÖNELMÝYOR - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK "ORTAK PÝYASA DÜZENLERÝ ORGANÝZE EDÝLSÝN" - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK "IMF VE DÜNYA BANKASI REFORMLARINA UYUN" - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK TARIM KÝME EMANET? - CUMHURÝYET AB'YLE REKABET ÝÇÝN TARIMA YILDA 10 MÝLYAR EUROLUK KAY- NAK GEREK - REFERANS AB SÜRECÝ HERKESÝ YAKACAK - EVRENSEL CUMHURÝYET'E "TARIM" ÖDÜLÜ - CUMHURÝYET TARIM TARTIÞILIYOR HÜKÜMET YOK! - EVRENSEL DÜNYA'YA ÝKÝ ÖDÜL - DÜNYA TARIM YABANCI SERMAYEYE DEVREDÝLÝYOR' - REFERANS GÜNAYDIN: TARIMSIZ KALKINMA OLMAZ - BÝRGÜN ZMO'DAN GAZETEMÝZE BASIN ÖDÜLÜ - EVRENSEL ZMO: 2006'DA SEÇÝM OLURSA, ÜRETÝCÝ RAHATLAR - DÜNYA Þubat 2006 ÞEKER SEKTÖRÜNDE TEK PERDELÝK OYUN: "Kaçaðýn saðlýklý istatistiðini tutmak!.. " 14 Basýna yansýyan bilgilere göre; Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin grup toplantýsýnda bazý milletvekillerinin kaçak þeker sorununa dikkat çekmeleri ve þeker pancarý üreticilerinin giderek daha zor koþullarla karþý karþýya kaldýklarýný ifade etmeleri üzerine, Sayýn Baþbakan, "pancar üreten çiftçi sayýsý ve kaçak þeker miktarý üzerinde çeliþkili rakamlar dolaþýyor, bunlarý netleþtirin" talimatý vermiþtir Herhangi bir hukuk devletinde, herhangi bir Baþbakan'ýn, ülkeye kaçak giren herhangi bir ürüne yönelik "saðlýklý istatistik yokluðundan" yakýnmasý, tek baþýna yeterli bir skandal nedenidir. Böyle bir durumda, ilk yapýlmasý gereken, sýnýr kontrolleri yoluyla kaçak giriþi tümüyle önlemek, sorumlularý bularak cezalandýrmak, daha sonra da yapýsal sorunlara eðilerek kalýcý iç piyasa önlemleri almak olmalýdýr Buna karþýn, yine de, Sayýn Baþbakan'ýn "çeliþkili olmasýndan rahatsýzlýk duyduðu" kaçaðýn miktarýna ve kaynaðýna iliþkin bilgileri kamuoyu ile paylaþmakta yarar bulunmaktadýr. Türkiye'de, toplam 300 bin ton düzeyinde kaçak þeker ticareti söz konusudur. Bunlar üç grupta toplanabilir; 1 - Ülkenin doðu ve güneydoðu sýnýrlarýndan giren kaçak kristal þeker. Sözü edilen kirli ticaret, özellikle Suriye'de bulunan kaçak fabrikalarda üretilen ya da üçüncü ülkelerden ithal edilip Suriye - Ýran - Irak üzerinden yurda sokulan þekere dayanýyor. Bu alanda müthiþ bir rant söz konusu. Tüm "ticaret erbabý - kaçakçý payý" dahil, 500 $/ton fiyatla ülkeye sokulan þeker, son "lehdara", 700 bin TL/kg maliyetle ulaþýyor. Þekerin iç piyasa

15 fiyatýnýn 1 milyon 570 bin TL/kg olduðu düþünüldüðünde, elde edilen "tatlý kar" ortaya çýkýyor. Toplam rant miktarý, 870 milyon TL/ton üzerinden, 200 milyon dolara yakýn bir düzeydedir. 2 - Yine ülkenin doðu ve güneydoðu sýnýrlarýndan giren glukoz Türkiye'nin 120 bin ton düzeyinde yýllýk glukoz gereksinimi var. Ürüne viskozite ve doku saðlamak, lezzet geliþtirmek, nem tutucu özellik kazandýrmak ve renk kaybýna direnci artýrmak için þekerleme sanayinin kullanmak zorunda olduðu glukoza, 91 bin 260 ton kota tanýnýyor. Talep açýðý için saðlanan 10 bin ton'luk tarife kontenjanýnýn da yeterli olmamasý nedeniyle, ülkeye yýlda 20 bin ton düzeyinde kaçak glukoz giriyor. Glukozu ülkede üretenler, bu piyasa yapýsýnda, olaðan sayýlamayacak karlar elde ediyorlar. Halen glukoz fiyatý ABD'de 270, AB'de 389 $/ton iken, Türkiye'de 767 $/ton düzeyindedir. Türkiye'de üretim yapanlar dünya ortalamasýnýn iki katýndan fazla kar elde ederken, bu iþin kaçakçýlýðýný yapanlarýn elde ettiði kirli kazancýn boyutlarýný tahmin etmek zor deðil Toplam rant miktarý, 400 $ / ton üzerinden, 8 milyon dolara yakýn bir düzeydedir. 3 - Türkiye'de yerleþik Niþasta Bazlý Þeker firmalarýndan bazýlarýnýn, denetimsiz ortamda yaptýklarý kota dýþý üretim ve satýþ.. ODA'mýzýn yýllardýr dile getirdiði, ancak hem piyasa hem de kamu yönetimi tarafýndan reddedilen bu yasa dýþý ticaret, nihayet Þeker Kurumu tarafýndan saptandý ve iki firmaya trilyonlarca lira ceza kesildi. Ancak hemen izleyen süreçte, sorumlu Sanayi ve Ticaret Bakaný'nýn da haberinin olmadýðýný bildirdiði bir ortamda, Bakanlar Kurulu'nun gün, 2004/8330 sayýlý Kararý ile Þeker Kurumu'nun hizmet birimlerinin görev süresi tarihi itibariyle sona erdirildi. Ancak Danýþtay 13 üncü Dairesi, tarihli kararý ile Bakanlar Kurulu'nun sözü edilen kararýnýn yürütülmesini durdurdu. Þeker Kurumu faaliyete geçtiði tarihten itibaren, yurtdýþýna satýlmasý gereken 92 bin ton C þekerinin yurtiçinde satýlmasý ve kota aþýmý nedenleriyle 4 þeker üreticisi þirkete milyon YTL ve 35 firmaya toplam 582 bin YTL olmak üzere toplam milyon YTL idari para cezasý uygulandý. Ayrýca, ihraç edilen þekeri tekrar ithal ederek yurtiçinde sattýðý gerekçesiyle Amylum Niþasta'ya 11 milyon 878 bin YTL'lik ceza uygulandý. Kesilen cezalara karþýn, sektörün etkin bir þekilde denetlendiðinden söz etmek mümkün deðildir. Baþka bir deyiþle iþ, "piyasa aktörlerinin insafýna" kalmýþtýr. Bu alandaki haksýz kazanç da, 10 milyonlarca dolarýn üzerindedir. Bütün bu yapý, Türkiye'de, herkesin gözü önünde yürütülmektedir. Yapýlmasý gereken, kaçaðýn istatistiðini sormak deðil, kaçaðý üreten piyasa yapýlarýný tasfiye etmek, ülke lehine yapýyý yeniden kurmaktýr. Tam da bu noktada, Türkiye þeker sektöründeki son duruma bir göz atmakta yarar bulunmaktadýr. 4 Nisan 2001 tarihinde "15 günde 15 Yasa Kampanyasý" sýrasýnda çýkartýlan Þeker Yasasý, NBÞ'lere % 10 kota saðlamýþ, Bakanlar Kurulu'na tanýnan "kotayý % 50 artýrma ya da azaltma yetkisi" o günden bu yana sürekli kota artýrýmý yönünde uygulanmýþtýr. Bu çerçevede, bin tonluk toplam þeker kotasýnýn 351 bin tonu 5 adet NBÞ firmasýna ayrýlmakta, geriye kalan miktar da sayýlarý 33'e ulaþacak olan pancar kökenli þeker fabrikalarý tarafýndan kullanýlmaktadýr. Bu noktada, uyum sürecinde bulunduðumuz 25 üyeli Avrupa Birlliði'nin NBÞ (fruktoz + inülin) kotasýnýn % 4.75 oranýnda olduðunu, buna karþýlýk Türkiye'de, AB ortalamasýnýn üç katýnýn üzerinde olmak üzere, fiilen % 15'lik kotanýn uygulanmakta olduðunu belirtmekte yarar var. Sözü edilen 351 bin tonluk NBÞ kotasýný kullanan firmalar ise; Cargill (Orhangazi), Cargill - Ülker ortaklýðý (Pendik), Amylum (Adana), Tat ve Sunar (Adana) olarak sayýlabilir. Kullanýlan NBÞ kotasýnýn % 80'e yakýný, çokuluslu þirketler ve onlarýn ortaðý konumundaki Ülker firmasýna ait Pancar kökenli þeker sektörü ise, özelleþtirme ve tasfiye sürecinde. Halen Türkþeker'e ait (Afyon, Burdur, Çorum, Eskiþehir, Turhal, Susurluk, Aðrý, Alpullu, Ankara, Çarþamba, Elbistan, Erzurum, Kastamonu, Kýrþehir, Malatya, Muþ, Yozgat, Elazýð, Erciþ, Erzincan, Kars, Uþak) 22 fabrika bulunuyor. Türkþeker'in kar eden 3 fabrikasý (Ereðli, Ilgýn ve Bor) Özelleþtirme Ýdaresi'ne devredilmiþ olup, taliplileri bilinmektedir. Afyon, Burdur, Çorum, Eskiþehir, Turhal, Susurluk gibi diðer kar eden fabrikalar da özelleþtirme süreci için sýra beklemekte. Bu süreç tamamlandýktan sonra, elinde zarar eden fabrikalarla baþ baþa kalan Türkþeker'in tasfiye sürecine gireceðini öngörmek hiç te zor deðil Kayseri, Amasya, Konya, Çumra ve Adapazarý fabrikalarý üretici kooperatiflerine ait. Bunlardan Adapazarý deprem sonrasýnda çalýþmýyor. Ýnþa halindeki Boðazlýyan ve Aksaray fabrikalarýndan birincisi üretici kooperatiflerine, ikincisi ise özel sektöre ait. Kütahya Þeker fabrikasý'nýn çoðunluk hissesi ise Torunlar Gýda Firmasý'na ait bulunuyor. Böylece, toplam 33 pancar kökenli þeker fabrikasýna ulaþýlmýþ olacak. Sektörde sürekli kota daralmalarý yaþanýrken, yeni fabrika yapýmlarý, kamu þeker fabrikalarýnýn tasfiye edileceðine yönelik bir baþka iþaret Özetle, 450 bin pancar üreticisi çiftçi ailesi ile fabrikalarda çalýþan 30 bine yakýn iþçi, mühendis ve teknik eleman aleyhine yürüyen süreç, yarattýðý inanýlmaz rant alaný ile ülkenin kendine özgü "siyaset - iþ dünyasý" iliþkisini yeniden üretiyor. Ekonominin can damarlarý bir bir kesilirken, sýnýrlarý binlerce ton kaçak þeker için "sorunsuz açýlan" ülke, rant paylaþýmý kurallarýnýn egemen olduðu bir bataklýða giderek daha fazla batýyor. Açýkça oynanan oyuna, açýkça "dur" demek gerekiyor Kamuoyuna saygý ile duyurulur. 15 Gökhan GÜNAYDIN Baþkan (Yönetim Kurulu Adýna)

16 ADANA Þubemizin Türk Halk Müziði Korosu, 5 Ocak 2006'da Akdeniz TV'de bir konser verdi. Þube Baþkanýmýz Ahmet BARUT, 14 Ocak 2006'da NTVMSNBC'nin yayýnýna katýlarak, tarým arazisi kayýplarý hakkýnda ODA'mýz görüþlerini sundu. BARUT, Kanal A'da 6 Ocak 2006'da yayýnlanan "Son Nokta" Programýnda, Adana'ya hastane yapýmý için Ziraat Okulu arazisinin istenmesi konusunda ODA'mýz görüþlerini dile getirdi. BARUT, 17 Ocak 2006'da yine Kanal A'da yayýnlanan "Ekonomi Gündemi" Programýna da katýlarak, tarýmýn sorunlarýna iliþkin görüþlerimizi aktardý. Adana Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT ve Yönetim Kurulumuz, 18 Ocak 2006'da TEKEL Adana Sigara Fabrikasý'nda bir basýn açýklamasý yaparak, TEKEL'in kapatýlmasýna ya da özelleþtirilmesine yönelik her türlü giriþime karþý olduklarýný bildirdi. Þubemiz, TEKEL iþçilerinin yanýnda bu konudaki mücadelesini sürdürecek. Þubemiz, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte 23 Ocak 2006 tarihinde "Tarýmsal Öðretimin 160. Yýlý Kutlama Töreni" düzenlendi. Törenin açýlýþ konuþmalarýný, Adana Valisi M. Cahit KIRAÇ, Ç.Ü. Rektörü Prof. Dr. Alper AKINOÐLU, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ayzin KÜDEN, Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, Adana Çiftçiler Birliði Baþkaný Cumali DOÐRU ve Ç.Ü Ziraat Fakültesi Öðrenci Temsilcisi Hakan Murþit GÜZEL gerçekleþtirdiler. Büyük ilgi gören törende, meslekte 30. ve 40. ve 50. yýlýný dolduran meslektaþlarýmýza hizmet plaketi verildi. Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN'ýn "AB Tam Üyelik ve Türk Tarýmý" konulu sunumu büyük ilgi görürken, törende, Ç.Ü. Devlet Konservatuarý Oda Orkestrasý ile Türk Sanat Müziði Koromuz da birer dinleti sundu. 16 CHP Grup Baþkanvekili Kemal ANADOL'un baþkanlýðýnda 16 CHP Milletvekilinden oluþan "Narenciye Üreticileri ve Sorunlarý Komisyonu"nun, 1 Þubat 2006'da Adana'da yaptýklarý toplantýya Þubemiz de katýlarak, komisyona, "Ülkemizde ve Bölgemizde Narenciye Sorunlarý ve Çözüm Önerileri" baþlýklý bir rapor sundu.

17 ANTALYA Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, 4 Ocak 2006'da Tarým Haftasý etkinlikleri kapsamýnda TRT Antalya Radyosu'nun canlý yayýna katýlarak, "Tarýmsal öðretim, Türk tarýmýnýn içinde bulunduðu sýkýntýlar ve yabancýlara toprak satýþý" ile ilgili ODA görüþlerimizi açýkladý. Þubemiz, Tarýmsal Öðretimin 160. yýl etkinlikleri kapsamýnda 5 Ocak 2006'da Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte tören düzenledi. Atatürk Anýtýna çelenk konulmasýnýn ardýndan Üniversitede, öðretim üyeleri ve öðrencilerin yaný sýra meslektaþlarýmýzýn da katýlýmýyla bir kutlama programý gerçekleþtirildi. Törende bir konuþma yapan Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, AB'ye üyelik sürecinde Türk Tarýmýnýn yaþacaðý sorunlarýn yaný sýra yabancýlara toprak satýþý, Tarýmsal Araþtýrmalar Yasa Tasarýsý ve Tarýmsal Öðretim konusunda görüþlerimizi açýkladý. Konuþmalarýn ardýndan Tarým Sigortalarý Vakfý Genel Müdürü Tanfer DÝNLER, "Tarým Sigortalarý" konusunda bir konferans verdi. Tören, katýlýmcýlar tarafýndan ilgiyle izlendi. Tarýmsal Öðretimin 160. Yýlý Kutlama Etkinlikleri kapsamýnda, Türk Halk Müziði Koromuz da, 6 Ocak 2006'da Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonunda bir konser verdi. Þubemizin, 7 Ocak 2006'da "Yabancýlara Toprak Satýþý Ýle Türk Tarýmýnýn AB Karþýsýndaki En Büyük Kozu Seracýlýk Çökecektir" baþlýðýyla yaptýðý basýn açýklamasý, basýnda geniþ yer buldu. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, 7 Ocak 2006'da Tarým Ýl Müdürlüðü'nde "Merkez Ýlçe Üretici Birliði" tanýtým toplantýsýna katýlarak, mevcut Üretici Birlikleri Yasasý ile üreticilerin örgütlenmesi konusunda ODA görüþlerimizi açýkladý. TUNCER, ART TV'nin yayýnýna da konuk olarak, Antalya ve Türk Tarýmý açýsýndan 2005 yýlýný deðerlendirdi. Tarým Ýl Müdürlüðü'nde, 8 Ocak 2006'da yapýlan "Gýda Güvenliði Eylem Kurulu" toplantýsýna Þubemizi temsilen Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Adnan ÖZÇELÝK ve Lütfiye UYSAL katýldý. Þubemizin geleneksel Baþak Balosu, Ocak 2006'da gerçekleþtirildi. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ýbrahim UZUN'un Antalya ve Türk tarýmý ile ilgili birer konuþma yaptýðý etkinliðe, aileleri ile birlikte 600 kiþi katýldý. Baþak Balomuz meslektaþlarýmýz tarafýndan büyük beðeniyle karþýlandý. Gelecek yýl yapýlmasý planlanan yaþ meyve ve sebze sektörüne yönelik "FRESH-ANTALYA" fuarý ile ilgili olarak, 26 Ocak 2006'da Ýhracatçýlar Birliði'nde düzenlenen toplantýya, Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER katýlarak ODA görüþlerimizi aktardý. Ýnþaat Mühendisleri Odasý Antalya Þubesinin 28 Ocak 2006'da yapýlan Genel Kurulu'na Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve II. Baþkanýmýz Ali KAYNAK katýldý. Þubemiz, Ziraat Fakültesi, ATSO ve ANSÝAD ile birlikte "Topraksýz Kültürde Sebze Üretimi" ile ilgili eðitim ve sertifika programý düzenlendi.. Akdeniz Üniversitesi bünyesinde yer alan AKÜNSEM tarafýndan verilen kurs 70 saat olarak planlandý. Kurs için 100 kiþi ön kayýt yaptýrdý. Ancak 30 Ocak 2006 ile 10 Þubat 2006 tarihleri arasýnda 14 gün süren kursa ilk aþamada 30 kiþi katýldý. Öðretim Üyelerinin ders programýna göre önümüzdeki günlerde açýlacak kurslara, diðer kayýt yaptýranlar da çaðrýlacak. Kurs sonunda baþarýlý olan katýlýmcýlara düzenlenen bir törenle sertifika verildi. Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan oluþturulan "Ýmar Dairesi Danýþma Kurulu"nun 31 Ocak 2006'da yaptýðý toplantýya, Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu üyemiz Doç. Dr. Kubilay ÖNAL katýlarak, Antalya ili Çevre Düzeni Planý ile ilgili ODA görüþlerimizi dile getirdiler. Ayný tarihte yapýlan "Çevre Koruma Kurulu" toplantýsýna da, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Adnan ÖZÇELÝK katýldý. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, 31 Ocak 2006'da ART TV'nin Ana Haber Bültenine konuk olarak, "Yabancýlara toprak satýþýnýn Antalya seracýlýðýna olasý etkileri ve yanlýþ kentleþmenin tarým topraklarý üzerinde yarattýðý tahribat" ile ilgili ODA görüþlerimizi dile getirdi. 17 Antalya Valiliðinin baþkanlýðýnda 8 Þubat 2006 tarihinde toplanan "Toprak Koruma Kurulu'na Þube Yöneticilerimiz Baþkan Vahap TUNCER ve Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Dursun BÜYÜKTAÞ katýldý.

18 AYDIN Þube Baþkanýmýz Galip ORHAN ve Yönetim Kurulumuz, yapýlan seçimin ardýndan Aydýn Valisi Mustafa MALAY, Ziraat Fakültesi Dekaný Mustafa Ali KAY- NAK ve Tarým Ýl Müdürü Sadettin ÖZTÜRK'ü makamýnda ziyaret etti. Tarýmsal Eðitimin 160. yýldönümü nedeniyle 17 Ocak 2006'da düzenlenen çelenk koyma törenine meslektaþlarýmýzýn yaný sýra TMMOB üyesi diðer meslek örgütü temsilcileri de katýldý. Ayný gün düzenlenen "Dünya Ticaret Örgütü ve Türkiye Tarýmý" konulu paneli, ADÜ Rektör Yardýmcýsý sayýn Prof Dr. Ýsmail TURGUT yönetti. Panele konuþmacý olarak, Prof Dr. Tayfun ÖZKAYA, Doç. Dr. Ferruh IÞIN ve Doç. Dr. Fuat ERDAL katýldý. Þubemizin Baþak Balosu da, 11 Þubat 2006'da gerçekleþtirildi. Geniþ katýlýmlý Balo, meslektaþlarýmýz tarafýndan yoðun ilgiyle karþýlandý. BALIKESÝR Toprak Koruma ve Arazi Kullaným Kanunu Uygulama Yönetmeliði'nin 5. Maddesi gereði, Balýkesir Valiliðince Kurul asil üyeliðine atanan Þube Baþkanýmýz Naci BÝLGÝÇ 3 Þubat 2006'da Toprak Koruma Kurulu'nun ilk toplantýsýna katýldý. Þubemiz, 4 Þubat 2006'da TMMOB Mimarlar Odasý Þube Genel Kurulu'na katýldý. Atatürk'ün Balýkesir'e Geliþinin 83. Yýlý nedeniyle 6 Þubat 2006'da yapýlan kutlamalarda Þube olarak yer aldýk. Þube Baþkanýmýz Naci BÝLGÝÇ tarafýndan, 21 Ocak 2006'da Tarýmsal Eðitim ve Öðretimin 160. Yýlý Kutlama Etkinlikleri kapsamýnda bir basýn açýklamasý yapýldý. Balýkesir Valiliði, Balýkesir Belediyesi, Ticaret Borsasý ve Sanayi Odasý'nýn Kuþ Gribi nedeniyle darboðaza düþen tavukçuluk sektörünün sorunlarý ile ilgili olarak 1 Þubat 2006'da düzenlediði toplantýya katýlarak, ODA'mýz görüþlerini aktardýk. BURSA Þubemiz, 24 Ocak 2006'da gerçekleþtirilen, "Mumcu ve Ýpekçi'yi Anma Yürüyüþü"ne meslektaþlarýmýzla birlikte etkin katýlým saðladý. 18 Þubemiz, Mustafa Kemal Paþa Ziraat Odasý ile birlikte 8 Þubat 2006'da "Tarýmda Risk Yöntemi ve Tarým Sigortalarý" konulu bir konferans düzenledi. Etkinlikte, Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ, Karacabey Ziraat Odasý Baþkaný Nuri KARACA, Osmangazi Ziraat Odasý Baþkaný Fuat SARI, Mustafa Kemal Paþa Ziraat Odasý Baþkaný Ahmet ÖZEN ve Tarým Ýl Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ali KOÇKAYA, tarým konusundaki görüþlerini dile getirdiler. Tarým Sigortalarý Vakfý Genel Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Tanfer DÝNLER'in verdiði konferansa, Bursa'daki 14 Ziraat Odasý Baþkaný, üyeleri, kamu yöneticileri ve çiftçiler katýldý. Konferans büyük ilgiyle izlendi.

19 ÇANAKKALE Tarýmsal Eðitim ve Öðretimin 160. Yýlý nedeniyle 5 Ocak 2006'da meslektaþlarýmýzýn katýlýmýyla Atatürk Anýtý'na çelenk koyduk. Þube Baþkanýmýz Hicri NALBANT tarafýndan yýldönümü ile ilgili bir basýn açýklamasý da yapýldý. Þube Baþkanýmýz Hicri NALBANT, 6 Ocak 2006'da yerel Ton TV'de canlý yayýnlanan "Güncel" Programýna katýlarak, tarýmsal eðitim-öðretim ile Çanakkale ve Türkiye'nin tarýmsal sorunlarý konusunda ODA'mýz görüþlerini dile getirdi. Programa ayrýca Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Kenan KAYNAÞ da konuk oldu. DENÝZLÝ Þubemiz tarafýndan 5 Ocak 2006'da, ''Gýda Güvenliði Yönetim Sistemleri Eðitimi" gerçekleþtirildi. Moody Ýnt. Kalite Servisleri Lmt. Þti. elemanlarýndan Gýda Müh. Þeniz EKÝN tarafýndan verilen eðitime 100'e yakýn üyemiz katýldý. Eðitimde, Eurogap, BRC, IFS, ISO standardý, MSC, GTP/GMP, HACCP Sistemleri hakkýnda geniþ bilgi aktarýldý. Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR tarafýndan, Kuþ Gribi ile ilgili basýn açýklamalarý yapýldý. Þubemiz, 24 Ocak 2006'da Uður MUMCU'yu anma etkinliklerinde yer aldý. Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR, 25 Ocak 2006'da yerel De-Ha TV'nin yayýnýna katýlarak, Þubemizi tanýttý. Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR, 27 Ocak 2006'da Tarým Ýl Müdürlüðünde Gýda Ýþletmeleri yetkilileri ile yapýlan toplantýda, 5179 sayýlý Gýda Kanunu ve Sorumlu Yöneticilik uygulamalarý konusunda yapýlmasý gerekenlerle ilgili görüþlerimizi sundu. Þubemizde, Ocak 2006 tarihlerinde Moody Lmt. Þti. elemanlarýndan Þeniz EKÝN tarafýndan üyelerimize HACCP semineri verildi. Þubemizin geleneksel Baþak Balosu, 4 Þubat 2006 Cumartesi günü gerçekleþtirildi. Yoðun katýlýmýn olduðu gecede, meslekte 25. yýlýný dolduran 10 üyemize törenle plaket verildi. Ýlimizde görev yapan 28 Tarým Danýþmaný ile 8 Þubat 2006'da bir toplantý yapýlarak, sorunlar ve çözüm önerileri tartýþýldý. Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR, 9 Þubat 2006'da yerel DRT TV'de yayýnlanan "Güne Bakýþ" Programýna katýlarak, "Denizli tarýmýnýn sorunlarý, AB sürecinin Türkiye ve Denizli tarýmý ile gýda iþletmelerine etkileri" konusunda ODA'mýz görüþlerini aktardý. DÝYARBAKIR Üyelerimizden Denizli Pamukkale Þarapçýlýk Ýþletmesi Sahibi Yasin TOKAT, Türkiye Þarap Üreticileri Derneði Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na seçildi. Kendisini kutlar, baþarýlar dileriz. Hasankeyf'te yapýlacak olan Ilýsu Barajýnýn iptali ve Hasankeyf'in kurtarýlmasý amacýyla 3 Ocak 2006'da düzenlenen toplantýya, Þube Baþkanýmýz Akif KARAKOYUN- LU katýlarak ODA'mýz görüþlerini dile getirdi. Þubemiz ve Organik Tarým Derneði'nin giriþimi ve Tarým-Ýþ Sendikasý, Diyarbakýr Ziraat Odasý, Tarým Kredi Kooperatifi, Tarým ORKAM-SEN, Hayvan Yetiþtiricileri Birliði ve Ticaret Borsasýnýn desteði ile 25 Ocak 2006'da Ýl Tarým Platformu oluþturulmasý kararý alýndý. Platform ile Diyarbakýr'daki tarým sorunlarýyla yakýndan ilgilenilmesi amaçlanýyor. 19 Üyelerimizden Vedat KAYA tarafýndan 26 Ocak 2006'da meslektaþlarýmýza, "Organik Tarým Semineri" verildi. Þubemizin, Tarýmsal Öðretimin 160. Yýldönümü nedeniyle düzenlediði Baþak Balosu, 4 Þubat 2006'da gerçekleþtirildi.

20 ERZURUM Þubemizin yeni Yönetim Kurulu, Erzurum mülki idari amirleri, kurum müdürleri, üyelerimiz ve tarým gönüllülerini yerinde ziyaret ederek, ODA'mýzýn yapmayý planladýðý çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Þube Baþkanlýðýmýzýn düzenlediði "40. Dönem Ýstiþare Toplantýsý", 5 Ocak 2006'da Kýzýlay Palandöken Tesisleri'nde gerçekleþtirildi. Geniþ katýlýmlý toplantýda, üyelerimizin görüþleri çeþitli konulara iliþkin görüþleri alýnarak, Þubemiz tarafýndan gelecek dönemde yapýlacak çalýþmalar planlandý. Þubemizde Ocak 2006 tarihlerinde, Dr. Müdahir ÖZGÜL ve Selahattin AKIN tarafýndan, 2006 yýlý bilirkiþilerine yönelik kurs verildi. Doðru Anadolu Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü'nce 18 ve 26 Ocak ile 13 Þubat 2006 tarihlerinde, Süt Sýðýrcýlýðý Ünitesinin Açýlýþý, Bilgi Alýþ-Veriþi ve Program Deðerlendirme konularýnda düzenlenen 3 ayrý toplantýya, Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR katýldý. Köylerde tarýmsal verilerin toplantýsý için Türkiye Ýstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüðü ile ortak hareket eden GFK Türkiye firmasý yetkilileri ile iþsiz meslektaþlarýmýz, 29 Ocak 2006 tarihinde Þubemizde bir araya getirildi. Bazý iþsiz meslektaþlarýmýz adý anýlan firmada istihdam edildi. Tarým Ýl Müdürlüðü Bitki Koruma Þubesi'nce 31 Ocak 2006'da düzenlenen "Bitki Koruma Teknik Eleman Eðitimi" konulu toplantýya, Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR katýldý. Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR, 1 Þubat 2006'da Erzurum Valiliði'nce gerçekleþtirilen "Suni Tohumlama Projesi ve Daphan Ovasý Sulamasý" konulu toplantýya katýlarak, ODA'mýz görüþlerini dile getirdi. Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR, 10 Þubat 2006'da TRT Erzurum Radyosu'nda yayýnlanan "Gün Iþýðý" programýna konuk olarak, ODA'mýz görüþlerini aktardý. ESKÝÞEHÝR Þubemiz tarafýndan, Tarýmsal Eðitimin 160. Yýlý Etkinlikleri kapsamýnda, 5 Ocak 2005'te "GDO'lar ve Türkiye'ye Etkileri" konulu bir panel düzenlendi. Panele konuþmacý olarak, ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN, Ýzmir Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, GDO'ya Hayýr Platformu'ndan Yavuz DÝZDAR ve Tüketici Haklarý Federasyonu Genel Baþkaný Turhan ÇAKAR katýldý. Panel, büyük ilgiyle karþýlandý. Þubemizde, 4-5 Þubat 2006 tarihlerinde Kamulaþtýrma Bilirkiþilerine yönelik olarak "Bilirkiþilik Kursu" düzenlendi. 20 GAZÝANTEP Þubemizde 7 Ocak 2006'da, bilirkiþilere yönelik olarak bir bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirildi. Tarýmsal Eðitim ve Öðretimin 160. Yýldönümü kapsamýnda 9 Ocak 2006'da Atatürk Anýtý'na çelenk býrakýldý. Daha sonra Þube II. Baþkanýmýz Ahmet Faruk DEMÝR tarafýndan basýn açýklamasý yapýldý. Þube Yönetimin Kurulumuz, çeþitli kuruluþlara bayram ziyaretinde bulundu. HATAY Þube Baþkanýmýz Ahmet SEVER ve Saymanýmýz Fikret UÇAR, IPPC (Uluslararasý Bitki Koruma) toplantýlarýna katýlarak, görüþlerimizi sundular. Akdeniz Ýhracatçýlar Birliði ile Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn düzenlediði narenciye ihracatý ve ihracatta karþýlaþýlan sorunlarla ilgili de ODA'mýz görüþlerini dile getirdik. Þubemizin Baþak Balosu, 4 Þubat 2006'da gerçekleþtirildi. Balomuz meslektaþlarýmýz tarafýndan büyük ilgiyle karþýlandý. Antakya Ziraat Odasý'nýn da üye olduðu Toprak Koruma Kurulu'na, Þube Baþkanýmýz Ahmet SEVER asil, II. Baþkanýmýz Galip AKTÝ de yedek üye olarak seçildiler.

TABLO-3. LÝSANS MEZUNLARININ TERCÝHLERÝ ARASINDA GÖSTEREBÝLECEÐÝ KADROLAR VE POZÝSYONLAR

TABLO-3. LÝSANS MEZUNLARININ TERCÝHLERÝ ARASINDA GÖSTEREBÝLECEÐÝ KADROLAR VE POZÝSYONLAR 45 ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (MERKEZ) 3176421 AVUKAT (BOLU)... AH 6 1... 1213, 4419, 7207 ADALET BAKANLIÐI (MERKEZ) 3176423 MÜHENDÝS (ANKARA)... TH 6 2... 1223, 4531, 6003, 7225, 7257, 7265 3176424

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan "Syriana" filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik.

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan Syriana filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 14 Þubat 2006'da Kanal Türk TV'de Zehra EYÝCÝL'in sunduðu "Tarým Dosyasý" Programý'na katýlarak, bölgemizde tarýmýn sorunlarýna yönelik ODA görüþlerimizi aktardý. Adana tarýmýnýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI Merhaba Sevgili Meslektaþlarým, "Tarým ve Mühendislik" Dergimizin 77. sayýsý ile sizlerle yeniden beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, þahsým ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarým adýna,

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 ÝKÝ YÖNETMELÝÐÝMÝZ DAHA RESMÝ GAZETE DE YAYIMLANDI. 37-39.Sayfalar MESLEÐÝMÝZLE ÝLGÝLÝ HAK GASPINA YOL

Detaylı

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Çiftçiler Birliði ve TEMA tarafýndan Ç.Ü. Akif Kansu Salonu'nda 9 Mayýs 2006 tarihinde, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Çölleþmeyle Mücadele Ulusal

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU ODA'mýzýn Tarým Danýþmaný Meslektaþlarýmýzla ilgili sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarý sürüyor. 2004 yýlýnda baþlayan ve bu yýl sonunda sona erecek olan "1000 Tarým Gönüllüsü"

Detaylı

2012YGS-LYS larý Bölüm Adý - Türü - Üniversite Adý Acil Yardým ve Afet Yönetimi(YGS-2) ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART Ü. 62 323,973 ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART Ü. (ÝÖ) 62 310,125 GÜMÜÞHANE Ü. 47 300,870 GÜMÜÞHANE Ü.

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

SEMPOZYUM - KONFERANS K

SEMPOZYUM - KONFERANS K GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2005 "EKONOMÝ GÜNDEMÝ" KONFERANSI / 22 Ekim 2005 ODA'mýzýn düzenlediði "Güz Etkinlikleri" kapsamýnda, Ekonomist ve Kanaltürk TV Yorumcusu Selim SOMÇAÐ, 22 Ekim 2005'te ODA'mýzda "Ekonomi

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 4 ÝKTÝSAT VE ÝSTATÝSTÝK

TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 4 ÝKTÝSAT VE ÝSTATÝSTÝK ÝKTÝSAT VE ÝSTATÝSTÝK 119 SENDÝKAMIZ ÜYESÝ KAMU KURULUÞLARI 1 T.C.MÝLLÝ SAVUNMA BAKANLIÐI Bakanlýklar/ANKARA 2 T.C ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI (JANDARMA GENEL KOMUTANLIÐI - SAHÝL GÜVENLÝK KOMUTANLIÐI) Bakanlýklar

Detaylı

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ Avrupa Birliği İlişkileri 2015'DE OLUŞAN 2015'E GÖRE HESAPLANAN 2016 KON. BİLGİLERİ 2015'DE 202510185 İstanbul Vakıf İstanbul Bilgi Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Tam Burslu İng. TM2 381,584 36.700

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ NÝSAN-AÐUSTOS 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 76-77 ANA YÖNETMELÝÐÝMÝZ RESMÝ GAZETE DE YAYINLANDI... TARIM ALET VE MAKÝNELERÝ PROJELENDÝRME YETKÝ BELGESÝ

Detaylı

II SAYILI CETVEL ( ÖZEL HÝZMET TAZMÝNATLARI )

II SAYILI CETVEL ( ÖZEL HÝZMET TAZMÝNATLARI ) II SAYILI CTVL ( ÖZL HÝZMT TAZMÝNATLARI ) KURUMU : ADALT BAKANLIÐI ÜNÝT (GÖRV) ÜNVANI BÖLÜM GRUP SIRA MRKZ (A) ÜST YÖNTÝM V GNL ÝDAR HÝZMTLR BAKANLIK YÜKSK MÜÞAVÝRÝ BAKANLIK MÜÞAVÝRÝ BASIN V HALKLA ÝLÝÞKÝLR

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi ( Yusuf Kenan KUL 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (01.03.1927-15.12.2015) Münir Zekai TANYELOĞLU 2. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 12 ve 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı (23.03.1923-08.12.2015) Galip

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Ticaretin Kalbi Türkiye nin Þehirleri Sürdürülebilirlik Araþtýrmasý Türkiye nin Þehirleri Sürdürülebilirlik Araþtýrmasý Nisan, 2011 Ýstanbul ÖNSÖZ VE TEÞEKKÜR ÖNSÖZ VE ANA TEÞEKKÜR ÖZET BULGULAR ÖZETÝ

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı