ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ."

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa 13 te GER ÇEK TEN HA BER Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR EZHER VE ÝHVAN-I MÜS LÝ MÎN TEM SÝL CÝ LE RÝ 30 YIL SON RA BÝR A RA - YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. ÝSTÝBDAT, EZHER LE ÝHVAN'I AYIRMIÞTI u Mü ba rek re ji mi nin yý kýl ma sý nýn ar dýn dan bir ilk ger - çek leþ ti ve 30 yýl a ra dan son ra Ez her Ü ni ver si te si i le Müs lü man Kar deþ ler Ör gü tü tem sil ci le ri, Ýs lâ mî hoþ gö - rü ve Ýs lâmýn i ma jý gi bi ko nu la rý gö rüþ mek i çin bir a ra - ya gel di. Ýs lâm dün ya sý nýn en es ki i lâ hi yat ü ni ver si te si ve en ö nem li fet va mer ke zi o lan Ez her i le Müs lü man Kar deþ ler, Ez her'in dev let kon tro lün de ol ma sý se be biy le, 30 yý la ya kýn bir sü re dir res men gö rüþ mü yor lar dý. FÝLÝSTÝN DEKÝ ÝHTÝLÂF ANLAÞMAYLA BÝTTÝ u Ba tý Þe ri a ve Gaz ze'de ki El Fe tih ve Ha mas da hil 13 Fi lis tin li gru bu, ký sa sü re i çin de a çýk la na cak tek bir hü - kü met al týn da top la mak i çin va rý lan ve ta raf lar ca im za - la nan an laþ ma Ka hi re'de tö ren le o nay lan dý. Mah mud Ab bas Bö lün me nin ka ra say fa sý ný ka pat týk de di. Ye ni hü kü me tin Gaz ze'nin i ma rýy la gü ven lik teþ ki lât la rý nýn re for mu ü ze rin de ça lýþ ma sý ve Fi lis tin li le ri bu yýl i çin de se çi me gö tür me si bek le ni yor. Ha be ri say fa 7 de ABD DIÞÝÞLERÝ SÖZCÜSÜ: Türkiye bizi temsil etmeyi sürdürüyor u ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz - cü sü Mark To ner, dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da Tür ki ye nin Trab lus Bü yü kel çi li ði nin A me ri - ka'nýn o ra da ki dip lo ma tik ve kon sü ler çý kar la rý ný tem sil et me - ye de vam et ti ði ni söy le di. n7 de SÝGARA KADAR TEHLÝKELÝ Alkol kanseri tetikliyor uavus tral ya lý ün lü dok tor Prof. Ian Ol ver, al ko lün kan se re bü - yük et ki si ol du ðu nu a çýk la dý. Al ko lün, si ga ra ka dar kan se ri te tik le di ði ni vur gu la yan Prof. Ol ver, Ö zel lik le gö ðüs kan se ri i le al ko lün bað lan tý sý nýn ka dýn - la rý çok þa þýr ta ca ðý ný dü þü nü - yo ruz de di. Ha be ri 15 te ISSN BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ: OPERASYONDA DÝRENDÝ, AMA SÝLÂHI YOKTU Bin La din si lâh sýz dý u Be yaz Sa ray Söz cü sü Jay Car ney, ABD güç le ri nin o - pe ras yo nu sý ra sýn da El Ka i de li de ri U sa me Bin La din in di ren di ði ni, a ma si lâh sýz ol du ðu nu söy le di. Bin La din in ö lü hal de ki fo toð ra fý nýn tah rik e di ci o la bi le ce ði ni de be lir ten Car ney, Bu ko nu nun en uy gun þe kil de na sýl hal le di le bi le ce ði ni hâlâ dü þün üyoruz dedi. Ha be ri 7 de AMERÝKA BASKININ AYRINTILARINI BÝLDÝRSÝN BM den hu ku ka say gý çað rý sý u ABD ye, U sa me Bin La din in öl dü rül me siy le il gi li ay rýn tý la rý BM ye bil dir me si çað rý sýn da bu lu nan BM Ýn san Hak la rý Yük - sek Tem sil ci si Na vi Pil lay, BM nin sü rek li o la rak, bü tün te rör - le mü ca de le o pe ras yon la rý nýn u lus la ra ra sý hu ku ka say gý lý ol - ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý ðý ný be lirt ti. Ha be ri say fa 7 de AFGAN ÝSTÝHBARATINDAN AÇIKLAMA Yerini biz haber verdik u Af gan is tih ba rat teþ ki lâ tý U lu - sal Gü ven lik Yö ne ti mi (NDS), El Ka i de li de ri U sa me bin La din in öl dü rül dü ðü e vin þüp he li ol du - ðu is tih ba ra tý ný ABD ye ken di le ri - nin ver di ði ni a çýk la dý. n7 de El Ezher Þeyhi Ahmed El Tayyip (üstte) Müslüman Kardeþler Örgütü Yürütme Konseyi Rehberi Muhammed Bedi (altta) Düzenlene törenden Filistin Yönetimi Devlet Baþkaný Mahmud Abbas ile Hamas ýn siyasî lideri Halid Meþal hazýr bulundu. Gazze Þeridinde binlerce kiþi, El Fetih ile Hamas arasýndaki düþmanlýðý sona erdiren anlaþmanýn imzalanmasýný coþkuyla kutladý. Batý Þeria da da çeþitli kentlerde gösteriler düzenlendi. FO TOÐ RAF: A A GAZETECÝ YAZAR MEHMET ALTAN: Öncelik siyasette deðil, insanda utürkiye si ya setinde si ya set çi o dak lý bir ya pý nýn var ol du ðu nun, an cak in san o dak lý ya pý ya ge çil me si ge rek ti ði nin al tý - ný çi zen Meh met Al tan, Dün ya nýn en ö - nem li var lý ðý in san dýr. Bü tün dü zen le me - ler in sa ný mer kez al ma lý ve o nun mut lu - lu ðu i çin ça lýþ ma lý dýr. Si ya sî an lam da ül - ke yi ki min yö net ti ði de ðil, ül ke nin na sýl yö ne ti le ce ði ö nem li dir de di. n5 te MERKEZ BANKASI: Enflasyonda artýþ devam edecek u Mer kez Ban ka sý, Ma yýs a yýn da iþ len - me miþ gý da fi yat la rýn dan kay nak la nan baz et ki siy le yýl lýk enf las yo nun bir mik tar da ha ar ta ca ðý nýn tah min e dil di ði bildirdi. Açýklamada, Nisan ayýnda tüketici fiyatlarýnýn yüzde 0,87 oranýnda arttýðý ve yýllýk enflasyonun yüzde 4.26 düzeyine yükseldiði hatýrlatýldý. Ha be ri say fa 11 de ÖZGÜR EÐÝTÝM-SEN DEN PARTÝLERE: Seçimde verilen sözler unutulmasýn u Öz gür E ði tim -Sen Ge nel Baþ ka ný Yu suf Tan rý ver di, Se çim at mos fe ri ne gi rilirken bütün par ti ler öz gür lük ko nu sun da bol ca va ad ler de bu lu nu yor lar. Ba þör tü lü-ba þör - tü süz her ke si ku cak la ya cak la rý ný, i nan ca say gý lý o la cak la rý ný ve her ke sin öz gür lü - ðü nün ga ran ti si o la rak ken di ik ti dar la rý ný ad res o la rak söy lü yor lar. Verilen bu sözler daha sonra unutulmasýn dedi.n5 te upusula ÝHALESÝNE ÝPTAL Ha be ri sayfa 4 te ugümrüklerde OY VERME ÝÞLEMÝ 10 MAYIS TA BAÞLIYOR Ha be ri sayfa 4 te uöðretmenler ÝZÝNDE Ha be ri sayfa 3 te SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 5 NÝSAN 2011 PERÞEMBE LÂHÝKA Þeytan sizi dostlarýyla korkutuyor. Siz onlardan korkmayýn, Benden korkun eðer gerçek mü minlerseniz. Âl-i Ýmran Sûresi: 175 / Âyet-i Kerime Meâli Fer din hu ku ku Öz le mi ni çek ti ði miz sý fat lar Bir mâ su mun hak ký, bü tün halk i çin da hi ip tal e dil mez. Bir fert da hi, u mu mun se lâ me ti i çin fe da e dil mez. Ce nâb-ý Hak kýn na zar-ý mer ha me tin de hak hak týr, kü çü ðü ne bü yü ðü ne ba kýl maz. da let-i mah zâ i le a da let-i i za fi ye nin i za hý þu dur ki: Kim bir ca na kýy ma mýþ ve ya yer yü zün de fe sat çý kar ma mýþ bi ri si ni öl - dü rür se, bü tün in san la rý öl dür müþ gi bi - dir (Mâ i de Sû re si: 5:32.) Â ye tin mâ nâ-i i þa rî siy le, bir mâ su mun hak ký, bü tün halk i çin da hi ip tal e dil mez. Bir fert da hi, u mu - mun se lâ me ti i çin fe da e dil mez. Ce nâb-ý Hak kýn na zar-ý mer ha me tin de hak hak týr, kü çü ðü ne bü - yü ðü ne ba kýl maz. Kü çük, bü yük i çin ip tal e dil - mez. Bir ce ma a tin se lâ me ti i çin, bir fer din rý za sý bu lun ma dan, ha ya tý ve hak ký fe da e dil mez. Ha - mi yet na mý na, rý za sýy la ol sa, o baþ ka me se le dir. A da let-i i za fi ye i se, kül lün se lâ me ti i çin cüz ü fe da e der. Ce ma at i çin, fer din hak ký ný na za ra al maz. Eh ve nüþ þer di ye bir ne vî a da - let-i i za fi ye yi yap ma ya ça lý þýr. Fa kat a da let-i mah zâ ka bil-i tat bik i se, a da let-i i za fi ye ye gi - dil mez. Gi dil se zu lüm dür. Mek tu bat, s. 56 *** Be þe rin vah þet ve be de vî lik za man la rýn da ki bir ka nun-u e sa sî si ne, me de ni yet na mý na di - ne hü cum e den ler, ir ti ca i le o vah þe te ve be - de vî li ðe dö nü yor lar. Be þe rin se lâ met, a da let ve sulh-u u mu mî si ni mah ve den o deh þet li vah þi ya ne ka nun-u e sa sî, þim di bi zim bu bi - ça re mem le ke ti mi ze gir mek is ti yor. Ga raz - kâ râ ne ve a nû dâ ne par ti ci lik gi bi ba zý ce re - yan la rý a þý la ma ya baþ la ma sý gi bi bir ih ti lâf gö rü lü yor. O ka nun-u e sa sî de bu dur: Bir ta i fe den, bir ce re yan dan, bir a þi ret ten bir fer din ha tâ sýy la o ta i fe nin, o ce re ya nýn, o a þi re tin bü tün fert le ri mah kûm ve düþ man ve mes ul te veh hüm e di li yor. Bir ha tâ, bin ler ha tâ hük mü ne ge çi ri li yor. Ýt ti fak ve it ti ha dýn te mel ta þý o lan kar deþ lik ve va tan daþ lýk, mu - hab bet ve u huv ve ti zîr ü ze ber e di yor. E vet, bir bi ri ne kar þý ge len mu an nid ve mu a rýz kuv vet ler, kuv vet siz o lu yor lar. Bu kuv vet siz lik le za yýf lan dý ðý i çin, mil le te ve mem le ke te ve va ta na â di lâ ne hiz me te mu vaf fak o lu na ma dý ðýn dan, mad dî ve mâ ne vî bir ne vî rüþ vet ver me ye mec - bur o lu yor lar ki, din siz le ri ken di le ri ne ta raf tar yap mak i çin o gad dar, en gi zis yo nâ ne ve be de vi - yâ ne ve vah þi yâ ne bu mez kûr ka nun-u e sa sî ye kar þý ayn-ý a da let o lan bu se ma vî ve kud sî Hiç - bir gü nah kâr baþ ka sý nýn gü na hý ný yük len mez (En âm Sû re si, 6:164) nass-ý kat î siy le, Kur ân ýn bir ka nun-u e sa sî si mu hab bet ve u huv vet-i ha - ki ki ye yi te min e den ve bu mil let-i Ýs lâ mi ye yi ve mem le ke ti bü yük teh li ke den kur ta ran bu ka - nun-u e sa sî ki, Bi ri si nin ha ta sýy la baþ ka sý me sul o la maz. Kar de þi de ol sa, a þi re ti ve ta i fe si de ol - sa, par ti si de ol sa, o ci na ye te þe rik sa yýl maz. Ol sa ol sa, o ci na ye te bir ne vî ta raf gir lik le yal nýz mâ - ne vî gü nah kâr o lup â hi ret te me sul o lur; dün ya - da de ðil. E ðer bu ka nun-u e sa sî ça buk düs tur-u e sa sî ya pýl maz sa, ha yat-ý iç ti ma i ye-i be þe ri ye i ki Harb-i U mu mî nin gös ter di ði tah ri ba týn em sa - liy le, es fel-i sâ fi lîn o lan o vah þî ir ti ca a dü þe cek. Ýþ te, Kur ân ýn bu gi bi kud sî ka nun-u e sa sî si ne ir ti ca na mý ný ve ren bed baht lar, vah þet ve be de - vî li ðin deh þet li bir ka nun-u e sa sî si o la rak ka bul et tik le ri þim di ki öy le le ri nin si ya se ti nin bir nok - ta-i is ti na dý þu dur ki: Ce ma a tin se lâ me ti i çin fert fe da e di lir. Va ta nýn se lâ me ti i çin eþ ha sýn hu - ku ku na za ra a lýn maz. Dev le tin si ya se ti nin se lâ - me ti i çin cüz î zu lüm ler na za ra a lýn maz di ye, bir tek câ ni yü zün den bir kö yü mah vet mek le bin mâ su mun hak ký ný na za ra al maz. Bir tek câ ni nin yü zün den bin a da mýn ký lýç tan geç me si ni ca iz gö rür. Bir a da mýn ya ra lan ma sýy la bin ler mâ su - mu sý kýn tý ya ver di rir. Ve i ki yüz a da mý kur þu na di zil me si ni o ba ha ney le na za ra al maz. Bi rin ci Harb-i U mu mî de üç bin a da mýn câ ni yâ ne si ya - set ha tâ la rýy la o tuz mil yon bi ça re nev-î be þer ay - ný harp te mah ve dil di ði gi bi, bin ler mi sal ler var. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 623 LÛ GAT ÇE: sulh-u u mu mî: U mu mî ba rýþ, ge nel ba rýþ. a nû dâ ne: Ý nat e der ce si ne, i nat e de rek. zîr ü ze ber: Pa ram par ça, alt üst. mu an nid: Ý nat çý. nass-ý kat î: Kur ân ve ha di sin hük müy le ke sin - lik ka za nan hü küm ler. u huv vet-i ha ki ki ye: Ha ki kî kar deþ lik. ha yat-ý iç ti ma i ye-i be þe ri ye: Ýn san la rýn sos yal ha ya tý. ah me doz de mir.com Geç ti ði miz haf ta bir ve si ley le sa hil il le ri - miz den Mer sin in þi rin il çe le ri A na - mur ve Boz ya zý ya git mek na sip ol du. Yo lu muz Be di üz za man ýn kah ra man ta le be - le rin den ve Nu run Ku man dan la rý ndan Mer hum Zü be yir Gün dü zalp ýn doð du ðu yer o lan Er me nek ten geç ti. Ak þam na ma zý - ný ta ri hî Rüs tem Pa þa Ca mi i nde ký lýp a hi re te göç e den le ri ne Fa ti ha lar o ku duk, du â lar et tik. Per þem be ak þa mý sa hil il çe le ri miz den Boz ya zý nýn Nur soh bet le ri ne ka týl dýk ve þevk al dýk. Mer ke zî yer de, ge niþ çe bir ye ri mülk e din miþ ler ve soh bet le ri ni o ra da ya pý - yor lar dý. Kom þu il çe Si lif ke ve Te ke li nin ma ne vî des tek le riy le u huv vet ve te sa nüd ör - nek le ri ser gi le miþ ler di. Boz ya zý ce ma a ti bu - gün ler de hem þeh ri le ri Ýs lâm Ya þar ý kar þý la - ma þevk ve he ye ca ný ný ya þý yor lar. Söy le dik le - ri ne ba ký lýr sa Ýs lâm Ya þar bu haf ta so nu nu Boz ya zý ve Te ke li de ge çi re cek ve kon fe rans - lar ve re cek. Ce nâb-ý Hak tan on la rýn þevk ve gay ret le ri ni art týr ma la rý i çin duâ et tik. Ta nýþ ma sý ra sýn da ilk de fa ve ya bir kaç ay - dýr Nur ders le ri ni ta kip e den ler dik ka ti mi zi çek miþ ti. Ken di le ri ni din le yi ci o la rak tak - dim et miþ ler di. Din le mek de yin ce ak lý ma Söz ler in ba þýn da yer a lan þu cüm le ler gel di ve bu nu o ra da ki kar deþ ler le pay laþ týk: Ey kar deþ! Ben den bir kaç na si hat is te din. Sen bir as ker ol du ðun i çin, as ker lik tem si lâ - tiy le, se kiz hi kâ ye cik ler i le bir kaç ha ki ka ti nef sim le be ra ber din le. Çün kü ben nef si mi her kes ten zi yâ de na si ha te muh taç gö rü yo - rum. Vak tiy le se kiz â yet ten is ti fa de et ti ðim Se kiz Söz ü, bi raz u zun ca, nef si me de miþ - tim. Þim di, ký sa ca ve a vâm li sâ nýy la nef si me di ye ce ðim. Kim is ter se be ra ber din le sin. 1 Bu ra da Üs tad, mu ha ta bý ný kar deþ ma - ka mý na çý ka rý yor ve ya ken di ni kar deþ de re ce si ne in di ri yor. Her hal de in san lar kar deþ le riy le da ha i yi an la þýr ve ya ko nu - þur. Bir bir le ri ni i yi din ler ler. Ri sâ le-i Nur un de ði þik yer le rin de ta le be lik ten son ra kar deþ li ðe vur gu ya pýl mak ta dýr. Be di üz za man ýn de rin ha ki kat le ri tem sil - ler a ra cý lý ðýy la ak la yak laþ týr dý ðý ný gö rü yo - ruz. Kul lan dý ðý tem sil ler i çin de as ker lik tem sil le ri her hal de en yay gý ný dýr. Mu ha - tap lar as ker lik yap mýþ lar dýr ve ya pek çok as ker lik ha tý ra la rý ný din le miþ ler dir. Bu ba - kým dan an la ma la rý da ha ko lay dýr ve a kýl da Se bat, me ta net, te sa nüd ve it ti fak sý fat la rý Nur Ta le be le ri nin be lir gin ve or tak ö zel lik le ri dir. Bun lar ay ný za man da ül ke mi zin ge le ce ði ni de kur ta ra cak de re ce de et ki li ve ö nem li dir. ka lý cý dýr. Sa id Nur sî, Yu suf (as) gi bi, nef si ni te mi ze çý kar maz ve na si ha te da i ma muh - taç gö rür. Ri sâ le-i Nur da ilk mu ha tap ken - di nef si dir. Ken di nef si ni ýs lâh e de me yen baþ ka sý nýn nef si ni na sýl ýs lâh et sin ki? Ri sâ le-i Nur da ba zý cüm le le re ö zel bir an - lam yük len di ði ni gö rü rüz. Bir baþ ka i fa dey le ba zý ri sâ le le re da ha çok dik kat çe ki lir. Me se - lâ Ýh lâs Ri sâ le si nin ba þýn da Bu Lem a lâ a kal (en az) her on beþ gün de bir de fa o kun ma lý 2 kay dý dü þü lür. Bun dan do la yý Nur Ta le be le ri a ra sýn da Ýh lâs Ri sâ le si on beþ gü nü geç me - ye cek þe kil de sýk a ra lýk lar la o ku nur. A de ta bir vird gi bi tek rar e di lir. Ri sâ le ler a ra sýn da bi ri ni di ðe ri ne ter cih söz ko nu su o la maz. Ken di a ra la rýn da fark yok tur. Bu du ru mu Be - di üz za man þu söz le riy le a çýk lar: Ri sâ le tü n-nur un ki tap la rý bir bi ri ne ter - cih e dil mez. Her bi ri nin ken di ma ka mýn da ri ya se ti var. Ve bu za ma ný ten vir e den bir mu 'ci ze-i ma ne vi ye-i Kur â ni ye dir. 3 Ri sâ le ler yal nýz ba þý na o ku na bil di ði gi bi top lu o la rak da o kun mak ta dýr. Top lu o la rak o kun ma sýn da bü yük fay da lar sað lan dý ðý ný a - çýk la ma ya bil mem ge rek var mý? Dün ya nýn her ye rin de Nur Ta le be le ri a ra sýn da bu tarz o ku mak gü zel bir ge le nek ha li ni al mýþ týr. Bir ri sâ le de Be di üz za man ýn þu sö zü bir baþ ka mâ nâ yý i fa de et se ge rek tir: Siz ler, a ra sý ra, Ýh lâs ve Ýk ti sat Lem a la rý ný ve ba zan Hü cu mat-ý Sit te ri sâ le si ni mâ bey - ni niz de (a ra nýz da) be ra ber o ku ma lý sý nýz. 4 Üs tad Be di üz za man, bu üç ri sâ le nin Nur Ta le be le ri a ra sýn da bir lik te o kun - ma sý ný is te mek te dir. Ne den bu üç ri sâ - le nin bir lik te o kun ma sý is ten mek te dir? Bun la rýn bir lik te o kun ma sý nýn fay da sý ve sýr rý, ge le cek þu cüm le de sak lý ol sa ge rek: Si zin þim di ye ka dar fev ka lâ de se bat ve me ta net ve te sa nüd ve it ti fa ký nýz, bu mem le ke te me dâr-ý if ti har o la cak ve is - tik ba li ni kur ta ra cak de re ce de dir. Bu cüm le de sý ra la nan se bat, me ta net, te sa nüd ve it ti fak sý fat la rý Nur Ta le be le ri - nin be lir gin ve or tak ö zel lik le ri dir. Bun lar ay ný za man da ül ke mi zin ge le ce ði ni de kur ta ra cak de re ce de et ki li ve ö nem li dir. Dip not lar: 1- Söz ler, s Lem a lar, s Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s meh met0ce il.com Me rak ta ki tek he def in sa ný mu hi te, bir mu hi ti mem le ke te, bir mem le ke ti Bir dün ya ya ve dün ya yý var lý ða bað la yan ge niþ mü na se bet üs tün de çýr pý nan ve ya yý lan, se zen, dü þü nen ve kav ra yan, bir kâ i nat viz yo nu a ra - yan bü yük me rak týr. 1 Bu me rak, bi zi ya þa dý ðý mýz me kân dan ve za man dan a lýp ö te le re ta þýr, gö tü rür; o ra da bir - þey ler bul du rur, tat min e der ve ge ri þim di ki za ma na ve me kâ na ge ti rir. Ýn sa ný en faz la tah rik e den me rak, el bet te il min ho ca sý dýr. 2 Ýn sa nýn vaz - ge çil mez has sa la rýn dan o lan me rak, e sa sýn da i sa bet li is ti mal e dil me li. Bir gün lük key fe ve zev ke deð me yen þey - le re me rak, cid dî in san la rýn kâ rý de - ðil dir ve o la maz. Zi ra in san e bed i çin ya ra týl mýþ ve e be de nam zet tir. Fa ni þey le re e be dî ha ya tý ný har ca - ma dan, za ma ný ný dik kat li þe kil de de - ðer len di ren bu a lýþ ve riþ ten kâr lý çý - kar. Ha yat ta ne le rin me ra ka deð di ði ni ve ne le rin deð me di ði ni i yi mu ha ke me e den i ki ha ya týn da hu zur lu o lur. Ya rý na fay da lý o lan þey ler le ha ya týn de va mý, sa a de ti ge ti rir. Bu ha yat be re - ket li dir de. Zi ra bir mak sa da ö zel - lik le de e be dî ha ya ta mü te vec cih me sa i, el bet te be re ket li ve ve rim li o - la cak týr. Plan sýz, ga ye siz ha yat; sý kýn - tý ya dâ vet kâr dýr. Ha ya týn bir ga ye si var dýr, in sa nýn da ol ma lý. He men dý þý mýz da ki ve bi zi i ha ta e den ha yat, ü ze rin de te - cel lî e den bin bir ha ki ka týn iz ha rý na va zi fe li dir. Bu ha ki kat le ri keþ fe baþ - la yan in san, eþ ya nýn as lý na, ay na nýn di ðer cep he si ne, tül per de nin ge ri - si ne gir me ye, ha ki ka ti gör me ye nam zet tir. O ra da, bu ra da lâ zým o - lan þey ler a yak ba ðý de ðil dir. Göz sa de ce mad de yi gö rür. Mâ nâ ya kalb ve ha yal i le va kýf o lu nur. Ruh, cen - net te vü cud li ba sý ný her za man giy - me ye mec bur kal ma ya cak. Do la yý sýy la en ya ký ný mýz dan en u - za ðý mý za o lan eþ ya yý me rak e der ken se çi ci ol mak, a kýl lý ol mak þart týr. Dün ya ha ya tý her þe yi me rak e de rek, meþ gul o la cak ka dar u zun de ðil dir. Dün ya nýn bü tün me ha sin ve ke mâ - lâ týn dan bin ler de re ce yük sek o lan Cen net ha ya tý ke sin lik le me ra ký mý zý mu cib ol ma lý dýr. Yok un yok o la ca ðý, hüs nün-ce ma lin-zev kin her nev î nin ih san e di le ce ði Cen net el bet te me rak e di le cek en mü him ar zu muz dur. Ýþ te dil le re des tan, ha yal le re mes tân o Cen net ha ya týn dan da ha mü him o - la nýn ne ol du ðu nun me ra ký i se ta ri fi müm kün ol ma yan bir ha ki kat týr. Cen ne tin bü tün me ha sin ve ke ma - lâ tý bir cil ve-i ce ma li ve ke ma li o lan bir Za týn rü ye ti, ne ka dar mer gub, me ra ka ver ve þu hu du ne de re ce mat - lub ve iþ ti ya kâ ver ol du ðu nu ký yas e - de bi lir sen, et. 3 Cen ne tin bü tün gü zel lik ve mü - kem mel li ði; ke ma li nin ve ce ma li nin bir cil ve si o lan Rab bi miz Al lah ý gör - mek, ne ka dar rað bet e di le cek, ne ka - dar me rak e di le cek ve gö rül me si ne de re ce þid det li ar zu ol du ðu nu ký yas e - de bi lir sen et. Al lah ým! Bi zi, dün ya da Se nin sev - gin ve bi zi Sa na ve Se nin em ret ti ðin gi bi is ti ka met li ol ma ya yak laþ tý ra cak þey le rin sev gi siy le, a hi ret te i se rah me - tin ve ce ma li ni bi ze gös ter mek le rý - zýk lan dýr. Â min. 4 Dip not lar: 1- Pe ya mi Sa fa, Sa nat-e de bi yat- Ten kit, sh Söz ler, s. 376, Söz ler, s Söz ler, s SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 2 C. Ahir 1432 Ru mî: 22 Nisan 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Öðretmenler mazeret izninde O KUL YÖ NE TÝ CÝ LE RÝ VE ÖÐ RET MEN LER A RA SIN DA YA PI LAN BÝR A - RAÞ TIR MA YA GÖ RE ÖÐ RET MEN LER EN ÇOK MA ZE RET ÝZ NÝ A LI YOR. ÖÐ RET MEN LER a ra sýn da en yay gýn ma ze ret iz ni kul la nýl dý ðý be lir len di. Ga zi os man pa þa Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Yrd. Doç. Dr. Na il Yýl dý rým, Çan ký rý Ýl Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü ne a ta nan dö ne min To kat Mil lî E ði tim Mü dü rü Ya þar Pe tek, To kat Ýl Mil lî E ði tim Mü dür Yar dým cý sý Ni ya zi Çe vik ve To kat Ýl Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü Bü ro Þe fi Ab dul lah Coþ kun ta ra fýn dan, To kat ta mer kez il çe ye bað lý 77 o kul da 2 bin 38 e ði tim ça lý þa ný nýn e ði tim-öð re tim yý lýn da 1 Ey lül Ha zi ran 2010 ta rih le ri a ra sýn da al dýk la rý i zin ler muhteva a na li zi yön te miy le a raþ tý rýl dý. Çað daþ E ði tim Der gi si nde ya yým la nan a raþ týr ma da 67 o kul mü dü rü, 127 mü dür yar dým cý sý ve 1844 öð ret me nin i zin du rum la rý na i liþ kin o kul lar dan per so nel i zin bil gi form la rý dol dur ma la rý is te ne rek, form lar ü ze rin den de ðer len dir me ya pýl dý. A raþ týr ma so nuç la rý na gö re, en faz la i zin kul la nan e ði tim ça lý þan la rý o kul mü dür le ri ol du. 67 o kul mü dü rü nün top lam 526 gün i zin al dý ðý be lir le nir ken, 127 mü dür yar dým cý sý top lam 702 gün, 1844 öð ret men de top lam 13 bin 280 gün i zin kul lan dý. Kul la ný lan i zin le rin e ði tim ça lý þan la rý na o ra ný in ce len di ðin de, 7.85 or ta la ma i le en faz la iz ni o kul mü dür le ri nin, en az iz ni de mü dür yar dým cý la rý nýn kul lan dý - ðý belirlendi. Bu du rum, mü dür yar dým cý la rý nýn o kul lar da da ha çok bü rok ra si yi yü rüt me le ri ve ya zýþ ma la rý gün lük ta kip et me le ri i le i liþ ki len di ril di. Öð ret men ler a ra sýn da ya pý lan de ðer len dir me ye gö re, branþ öð ret men le ri sý nýf öð ret men le rin den, ka dýn öð ret men ler er kek öð ret men ler den da ha faz la i zin a lý yor. A raþ týr ma ya ka tý lan 1163 er kek öð ret men top lam 3 bin 880 gün i zin kul la nýr ken, 681 ka dýn öð ret men top lam 10 bin 628 gün i zin yap tý. A raþ týr ma da, öð ret men le rin i zin al ma ge rek çe le ri Ma ze ret, sað lýk, do ðum, yýl lýk i zin, ev li lik, ö zel iþ, re fa kat çi, ak ra ba nýn ra hat sýz lý ðý, ö lüm, as ker lik ve gö rev len dir me ol mak ü ze re top lam 11 baþ lýk al týn da top lan dý. A raþ týr ma da, öð ret men le rin 746 kez ma ze ret, 660 sað lýk, 124 ak ra ba ra hat sýz lý ðý, 121 kez ö zel iþ, 71 do ðum, 66 yýl lýk i zin, 50 ö lüm, 42 ev li lik, 29 gö rev len dir me, 7 re fa kat çi, 3 as ker lik iz ni kul lan dýk la rý be lir len di. En çok ma ze ret iz ni a lýn sa da i zin a lý nan sü re a çý sýn dan sað lýk i zin le ri da ha faz la tu tu yor. Sað lýk i zin kul la ný lan i zin sü re si top lam i zin sü re si nin yüz de 36.4 ü nü o luþ tu ru yor. Öð ret men le rin i zin le ri ni en faz la Ma yýs, en az O cak ay la rýn da a lý yor. Bir leþ ti ril miþ sý nýf lar da ki öð ret men ler di ðer le ri ne gö re da ha faz la i zin is ti yor. An ka ra / a a ÝÞ GÜ NÜ KAY BI NA SEBEP O LU YOR A RAÞ TIR MA NIN So nuç ve ö ne ri ler bö lü mün de, e ði tim ça lý þan la rý nýn al - dýk la rý i zin le rin iþ gü cü kay bý na sebep ol du ðu be lir ti le rek, þu teklif ler de bu - lu nul du: Ý zin le re bað lý iþ gü cü kay bý ný ön le mek i çin her o ku la be bek ba kým o da sý, hem þi re gi bi hiz met le re im kân ve ren do na ným lar sað la na bi lir. Bu uy - gu la ma an ne le rin süt i zin le rin de e ði - tim-öð re ti min ak sa týl ma sý ný ön le ye - bi lir. Ýl mer kez le rin de ek öð ret men bu lun dur du ðu tak dir de i zin le re bað lý iþ gü cü kay bý ön le ne bi le cek tir. Öð ret - men le rin a na lýk sü re ci ve er kek öð ret - men le rin as ker lik sü re ci da hil ilk i ki yýl il/il çe mer kez le rin de öð ret men lik le ri ni yap týk tan son ra bir leþ ti ril miþ sý nýf lý il - köð re tim o kul la rý na a tan ma la rý sað la - na bi lir. Sað lý ða bað lý or ta ya çý kan iþ gü cü kay bý ný ön le mek a ma cýy la Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý i le Sað lýk Ba kan lý ðý a ra sýn da ya pý la cak bir pro to kol le e - ði tim ça lý þan la rý her yýl be lir li dö - nem ler de sað lýk kon tro lün den zo - run lu ve üc ret siz o la rak ge çi ri le bi lir. E ði tim ça lý þan la rý nýn sað lýk du rum - la rý bir a raþ týr ma ko nu su ya pý la bi lir. ir ti ni as ya.com.tr AKP ve demokratikleþme Ge çen se ne E ge nin ö nem li bir i lin de ka týl dý ðý mýz pa nel de AKP nin AB sü re ci ni sav sak la yan tav rý ný e leþ tir di ði miz de, ik ti dar par ti si nin sa lon da bu lu nan il baþ ka ný bir not gön de re rek, Bu pa ne lin ya pý la bil me si ve si zin bu ra da ko nu þa bil me niz da hi, ik ti da rý mý zýn sað la dý ðý de mok ra tik leþ me or ta mý nýn ne ti ce le rin den bi ri dir me a lin de ki i ti ra zý ný ifade et miþ ti. Ken di ik ti da rý ný bir mi lât sa ya rak, ön ce sin de o lum lu an lam da hiç bir þey ya pýl ma dý ðý ný id di a e den ve geç mi þi ta ma men ka ra la yýp ken di si ni par lat ma e sa sý na da ya nan a bar tý lý an la yýþ, ma a le sef si ya set çi le rin kro nik has ta lýk la rýn dan bi ri. Ve bu nun te me li cum hu ri ye tin ku ru luþ yýl la rý na ka dar u za ný yor. O za man cum hu ri yet a dý al týn da tek par ti ye da ya lý bir is tib dad-ý mut lak re ji mi ni te sis e den le rin a ðýr lýk lý vur gu su Os man lý yý kö tü le yip, ya þa nan bü tün o lum suz luk la rýn fa tu ra sý ný Os man lý pa di þah la rý na çý kar mak tý. El bet te ki, ge ri le me ve çö küþ dö ne min de Os man lý nýn da ha ta la rý var dý. Za ten on lar yü zün den çök tü. A ma top tan cý it ham lar la hem ger çek ler sap tý rý lý yor, hem de hak sýz lýk ya pý lý yor. Oy sa ta ri hî ha di se le ri ken di þart la rý i çin de in saf lý ve ob jek tif bir ta výr la yo rum la mak lâ zým. Ve Es ki yi u nut, ye ni yo lu tut te ker le me sin de i fa de si ni bu lan top tan cý yak la þý mýn, de mok ra tik kül tür i çin de as la ye ri nin ol ma ma sý i cab e di yor. Ak si hal de, bir sü re li ði ne giz le nip ört bas e dil se de er ve ya geç or ta ya çýk mak gi bi bir hu yu bu lun du ðu i fa de e di len ger çek ler bir gün mut la ka a çý ða çý kar; giz le yip sap tý ran lar ta rih ö nün de de, ge le cek ne sil ler kar þý sýn da da mah cup o lur. Ni te kim Þam ge zi miz de kab ri ni zi ya ret et ti ði miz ve gur bet te va tan has re tiy le, han gi sý kýn tý lar i çin de son ne fe si ni ver di ði ni bir kez da ha din le di ði miz, a ma res mî i de o lo ji nin ha in i lân et ti ði son pa di þah Va hi ded din in, M. Ke mal i A na do lu da ki kur tu luþ ha re ke ti ni or ga ni ze et mek ü ze re biz zat gö rev len di ren ki þi ol du ðu yö nün de ki ta ri hî ger çek, son gün ler de yi ne gün de me gel di. Ke za Er ge ne kon o pe ras yon la rý kap sa mýn da ki ki tap bas kýn la rý, tek par ti dev rin de dýþ la nan mil lî mü ca de le ko mu tan la rýn dan Kâ zým Ka ra be kir in, Nu tuk ta ki tek yan lý an la tým la ra al ter na tif o la rak ka le me al dý ðý ha tý ra tý nýn na sýl bir ta kip ve ta ras sut al tý na a lýn dý ðý ný ha týr la ma ya da ve si le ol du. Bu ba kým dan, böy le si mah cu bi yet le ri ya þa ma mak i çin, geç mi þe yö ne lik de ðer len dir me ler de in saf ve hak þi nas lý ðý el den bý rak ma mak, de mok ra si ah lâ ký nýn ge rek le rin den bi ri. Bu, mev cut ik ti da rýn ic ra at la rý i çin ol du ðu gi bi, ön ce ki de vir ler de ki ik ti dar la rýn hiz met le ri i çin de ge çer li. Ve ken di si ne böy le bir hak sýz lý ðýn ya pýl ma sýn dan ra hat sýz o lan AKP, ya kýn dý ðý bu tav rý ken di sin den ev vel ki ik ti dar la ra re va gör mek ten vaz geç me li. Bil has sa bu gün le re gö re çok da ha zor þart lar da hiz met ver me ye ça lý þan ve de fa lar ca mü da ha le ler le a la þa ðý e di len de mok rat ik ti dar la ra. Bun la rý i fa de et tik ten son ra baþ ta ak tar dý ðý mýz a nek do ta dö ne cek o lur sak: O pa ne lin ya pýl ma sý ný, ger çek ten AKP nin sað la dý ðý de mok ra si or ta mý na mý borç luy duk? Ha yýr. Çün kü ben zer top lan tý la rý, si ya set sah ne sin de AKP nin he nüz mev cut ol ma dý ðý dö nem ler de de yap týk. Hat tâ 28 Þu bat ýn en hýz lý za man la rýn da ki kon fe rans ve pa nel ler de, hak ve öz gür lük le ri ký sýt la yý cý uy gu la ma la ra son de re ce sert e leþ ti ri ler yö nelt tik. Top lu ma, med ya ya, si vil ör güt le re ve si ya se te yö ne lik as ker kay nak lý ve yar gý des tek li bas ký cý ve key fî uy gu la ma la ra ve ya sak la ra hem ya zý la rý mýz da, hem ko nuþ ma la rý mýz da tep ki gös ter dik. Bu se bep le, Ye ni As ya o la rak be del de ö de dik. Do la yý sýy la, o þart lar da ve ri len hür ri yet mü ca de le si yok sa yý la rak, Öz gür lük le rin ö nü nü biz aç týk gi bi bir id di a i le or ta ya çý kýl ma sý, ger çek le ri tah rif gay re tin den baþ ka bir an lam ta þý maz. Tür ki ye nin hür ri yet ler a çý sýn dan gel di ði nok ta da, AB sü re cin de kat e di len sý nýr lý me sa fe nin ve bu na bað lý o la rak top lum da o lu þan bi linç len me nin de bü yük pa yý var. A ma son i þa ret ler, bu top lum sal bi linç le AKP a ra sýn da ki ma kas far ký nýn gi de rek a çýl mak ta ol du ðu nu dü þün dü rü yor. SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HABER ca ni as ya.com.tr Kalpleri yaralayan býçak lar Müs teh cen li ðe kar þý ne ka dar i kaz et sek ve e dil sek o ka dar ye ri dir. Çün kü a çýk sa - çýk lýk, te set tü re uy gun ol ma yan gi yim, ga ze te, TV ve sa nal â lem de ki gö rün tü ler hem ak lý mý zý, hem de kal bi mi zi ya ra lý yor. Bu öy le bir ya ra ki, duâ i le, göz le ri ha ram dan ko ru mak la, Al - lah a il ti ca ve sý ðýn mak la an cak te da vi e di le bi lir. Ha týr lan ma lý dýr ki, Kur ân tef si ri o lan Ri sâ le-i Nur e ser le rin de a çýk-sa çýk lý ða kar þý bil has sa genç ler i kaz e di lir. Müs teh cen li ðin ço ðal ma sý, in san la rýn ve genç le rin bu tu za ða düþ me ih ti ma - li ay ný zam a nda ký ya met a lâ met le ri nden ka bul e dil miþ tir. Kö tü lük le rin kay na ðý o lan Ý kin ci Av ru pa nýn ve on dan ders a lan if sat þe be ke le - ri nin her tür lü ve si le ve va sý ta yý kul la nýp, genç - le ri müs teh cen li ðe teþ vik et me si bo þu na de ðil. Hik met ten u zak la þan in san lýk, yan lýþ de ðer - len dir me ler ne ti ce sin de müs teh cen gi yin me yi me de nî ve hür ol ma nýn öl çü sü ka bul e di yor du. Bu an la yý þýn in san lý ðý ba tak lý ða sü rük le di ði ni ge li - þen ha di se ler te yid e di yor. Ki, me de nî dün ya ar - týk bu yan lýþ tan dön mek ge rek ti ði ni ih sas e den i - þa ret ler ve ri yor. Me se lâ, Ýs pan ya nýn Bar se lo na þeh rin de ye ni bir uy gu la ma baþ la týl mýþ ve in san la - ra Ma yoy la gez me, â dâ býn la gez de nil me ye baþ - lan mýþ. Ye ni uy gu la ma ya gö re, Bar se lo na da þeh - rin so kak la rýn da ma yo la rýy la do la þan tu rist ler ar - týk ce za ö de mek zo run da ka la cak mýþ. Be le di ye, ka mu a lan la rýn da çýp lak lý ðý ya sak la ya rak ma yo gi yi mi ni yaln ýz ca plaj lar la sý nýr lan dýr mýþ. Þeh rin be lir li yer le ri ne ta be lâ lar yer leþ ti ren be le di ye, çýp - lak gez mek te ýs rar e den le re 300 i le 500 av ro pa ra ce za sý ke se ce ði ni i lân et miþ. (Ta raf, 1 Ma yýs 2011) Ýs pan ya gi bi bir ül ke nin böy le bir ka rar al ma sý her hal de ö nem li dir. Bu ta výr, müs teh cen li ðin Müs lü - man ol ma yan ül ke ler de bi le doð ru bir dav ra nýþ ol - ma dý ðý nýn ka bul e dil di ði ni gös ter me si ba ký mýn dan da ö nem li dir. Ýn þa al lah bu ta výr bü tün dün ya da ka - bul gö rür ve müs teh cen lik teþ vik e dil mek ten çý kar. Müs teh cen lik ve a çýk sa çýk lýk hiçbir þe kil de nor - mal gö rül me me li. Ma a le sef gü nü müz de a lýþ kan lýk has ta lý ðý dolayýsýyla bu teh dit ve teh li ke yi nor mal gö ren ler ço ðal mak ta. Dün ya müs teh cen lik yan lý þýn - dan dön me ye ça lý þýr ken, Müs lü man Tür ki ye nin bu yo la gir me si ka bul e di le bi lir de ðil. Rek lâm sek tö - rü de bi le rek ya da bil me ye rek müs teh cen li ði teþ vik e di yor. Ýl gi li il gi siz her ko nu da a çýk-sa çýk ka dýn fo - toð raf la rý nýn kul la nýl ma sý en baþ ta ka dýn la ra da ha ka - ret de ðil mi? Ev sa tý la cak, ya nýn da bir ka dýn; a ra ba sa - tý la cak yi ne ka dýn, kol tuk-mo bil ya sa tý la cak yi ne ka - dýn! Ý yi de bu ha ným la rýn i çin de te set tü re uy gun gi yi - ne ni yok mu? Müþ te ri ler hep mo dern (!) ve ça lý - þan ka dýn lar mý? Te set tü re ri a yet e den, an ne ler de bu ü rün le rin kul la ný cý sý, müþ te ri si de ðil mi? Ne dir bu rek lâm lar va sý ta sýy la müs teh cen lik teþ vi ki! Mer hum Av. Ab dur rah man Þe ref Laç, Genç lik Reh be ri dâ vâ sýn da Be di üz za man ý sa vu nur ken (Bu zat/sa id Nur sî) Ne de di pe ki? di ye rek o nun þu tes - bit le ri ni ha kim le re ve sav cý la ra ha týr la týr:...bu za - man da, zýn dý ka da lâ le ti, Ýs lâ mi ye te kar þý mu hâ re be - sin de nefs-i em mâ re nin plâ nýy la þey tan ku man da sý - na ve ri len fýr ka lar dan en deh þet li si ya rým çýp lak ha - ným lar dýr ki, a çýk ba ca ðýy la, deh þet li bý çak lar la ehl-i î mâ na ta ar ruz e dip, sal dý rý yor lar. Ni kâh yo lu nu ka - pa ma ya, fu huþ yo lu nu ge niþ let tir me ye ça lý þa rak çok la rýn ne fis le ri ni bir den e sir e dip, kalb ve ruh la rý ný ke bâ ir i le ya ra lý yor lar; bel ki o kalb ler den bir kýs mý ný öl dü rü yor lar. (Ta rih çe-i Ha yat, s. 570) He pi mi zin ve bil has sa genç le rin kalp le ri ni öl dü - ren bu deh þet li müs teh cen lik bý çak la rý na kar þý ted - bir li o la lým, teh li ke nin far ký na va ra lým! KONFERANSA DÂVET Konuþmacý: Ýslâm Yaþar Yer: Bozyazý Belediye Düðün Salonu Tarih: 6 Mayýs 2011 Cuma Saat: 20:00 Doðu Akdeniz Bölge Temsilcileri Toplantýsý Yer: Bozyazý Tarih: 8 Mayýs 2011 Pazar Saat: 09:00 Konuþmacý: Ýslâm Yaþar Yer: Tekeli Belediye Düðün Salonu Tarih: 7 Mayýs 2011 Cumartesi Saat: 20:00 Geleneksel Piknik Yer: Tekeli Tarih: 8 Mayýs 2011 Pazar Organizasyon: Yeni Asya Bozyazý ve Tekeli Temsilciliði Ýrtibat Tekeli : Bozyazý: GÜM RÜK LER DE 10 MA YIS TA OY VER ME ÝÞ LE MÝ BAÞ LI YOR BÝR ga ze te ci nin 10 Ma yýs ta güm rük ka pý la rýn da oy ver me iþ le mi nin baþ la ya ca ðý ný ha týr lat ma sý ü ze ri ne Em, O ta - mam. Güm rük le rin pu su la la rý ba sýl dý. Bu ge nel oy pu su la sý di ye ko nuþ tu. Em, 2 Ma yýs ta güm rük ka pý la rýn da kul la ný la - cak oy pu su la sý nýn ba sý mý na baþ lan dý ðý, di ðer i ha le sü re ci - nin de vam et ti ði ni, en ký sa za man da, bu gün ya rýn so nuç la - na ca ðý ný bil dir di. Bir baþ ka so ru ü ze ri ne, Em, güm rük ler de kul la ný la cak oy pu su la sý nýn ce za in faz ku rum la rý nýn mat ba - a sýn da ba sýl dý ðý ný i fa de et ti. Bir sý kýn tý yok di ye bi lir mi yiz? di yen bir ga ze te ci ye de Em Di ye bi li riz. Se çim tak vi mi ni et - ki le me ye cek, sü reç de vam e di yor ce va bý ný ver di. Pusula ihalesine iptal YSK, DMO NUN YAPTIÐI OY PUSULASI ÝHALESÝNÝ REKABET ÞARTLARININ OLUÞMADIÐI GEREKÇESÝYLE ÝPTAL ETTÝ. YSK BAÞKANI EM, SEÇÝM TAKVÝMÝ ETKÝLEMEYECEK DEDÝ. YÜK SEK Se çim Ku ru lu (YSK), Dev let Mal ze me O fi si (DMO) a ra cý lý ðýy la yap tý ðý bir le þik oy pu su la sý ba sým i ha - le si ni re ka bet þart la rý nýn o luþ ma dý ðý ge rek çe siy le ip tal et ti.12 Ha zi ran da ya pý la cak ge nel se çim de kul la nýl mak ü ze re bas tý rýl ma sý ka rar laþ tý rý lan 69 mil yon 153 bin 710 a det bir le þik oy pu su la sý nýn ba sý mý i çin DMO a ra cý lý - ðýy la i ha le ye çý kýl dý. YSK ta ra fýn dan DMO ya 2 Ma yýs - ta yap tý rý lan i ha le so nu cu na, ba zý YAR GITAY 21. Hu kuk Da i re si, SSK ve Bað-Kur e mek li le ri ne 2002 ve 2006 da ek - sik zam ya pýl dý ðý id di a sýy la a çý lan ve An ka - ra 17. Ýþ Mah ke me sin de ka bul gö ren dâ vâ - yý u sul den boz du. Tür ki ye E mek li ler Der - ne ði (TÜ ED) Hu kuk Da nýþ ma ný Ca fer Tu fan Ya zý cý oð lu, yap tý ðý a çýk la ma da, bir sü re dir e mek li le rin u mut la bek le di ði yýl la rý na a it zam fark la rý na i liþ kin dâ - vâ nýn Yar gý tay ca bo zul du ðu nu bil dir di. Ya zý cý oð lu, der ne ðin, An ka ra Þu be Yö ne - ti ci le rin den Na dir Ü þek çi oð lu a dý na a çý lan ve An ka ra 17. Ýþ Mah ke me sin de 2007/245 e sas ve 2009/555 ka rar sa yý lý 20 Ma yýs 2009 ta rih li ka ra rýy la ka bul gö ren dâ vâ nýn, Yar gý tay 21. Hu kuk Da i re sin ce tek rar ye rel mah ke me ye u laþ tý rýl dý ðý ný be lirt ti. Yar gý tay 21. Hu kuk Da i re si nin 2009/11380 e sas 2011/1389 ka rar sa yý sýy la ver di ði boz ma ka ra rý nýn, u sûl den ol du ðu na dik ka ti çe - ken Ya zý cý oð lu, mah ke me ce, 2002 ka rar - na me si nin her han gi bir e mek li ye uy gu la - nýp uy gu lan ma dý ðý nýn ye rel mah ke me ce ye ni den a raþ tý rýl ma sý nýn is ten di ði ni i fa de et ti. Ya zý cý oð lu, bu ka ra ra kar þý, ye rel mah ke me nin di ren me hak ký nýn da bu - lun du ðu nu be lirt ti. Ya zý cý oð lu, Bu hak ký - mý zý a la bil mek i çin her tür lü hu ku kî mü - ca de le mi zi sür dü re ce ðiz. Çün kü bu ko - nu da so nu na ka dar hak lý ol du ðu mu zu bi - li yo ruz. Ge re kir se A ÝHM e ka dar bu da - va yý gö tür me ye de ka rar lý yýz. An ka ra / a a fir ma lar i ti raz et ti. Fir ma lar, DMO Ý ha le Ko mis yo nu na i ti raz di lek çe si ve re rek, i ha le nin u sû lü ne uy gun ya - pýl ma dý ðý ný id di a et ti ler. YSK da re - ka bet þart la rý nýn o luþ ma dý ðý ge rek çe - siy le DMO nun i ha le si ne o nay ver me - ye rek ip ta li ne ka rar ver di. DMO nun ye ni i ha le ya pa ca ðý öð re nil di. YSK çý ký þýn da ga ze te ci le rin oy pu - su la sý i ha le si nin ip ta li ne i liþ kin so ru - la rý ce vap la yan Baþ kan A li Em, Dev - let Mal ze me O fi sin ce (DMO) ya pý - Gümrük kapýlarýnda oy verme iþlemi 10 Mayýs'ta baþlayacak. Yüksek Seçim Kurulu, Devlet Mahzeme Ofisi'nin açtýðý oy pusulasý basým ihalesini "rekabet þartlarý oluþmadýðý" gerekçesiyle iptal etti. lan se çim de kul la ný la cak oy pu su la - la rý i ha le si nin ip ta liy le il gi li o la rak Se çim tak vi mi ni et ki le me ye cek, sü - reç de vam e di yor de di. Em, bu sü - re cin de vam et ti ði ni, doð ru dan te - min yo luy la DMO ta ra fýn dan i ha le sü re ci nin sür dü rül dü ðü nü söy le di. Se çim tak vi mi ni et ki le ye cek mi? so ru su ü ze ri ne Em, Ha yýr. Tak vi mi miz iþ li yor. Her þey gü nü gü nü ne, za ma nýn da ye ri ne ge ti ril me - ye ça lý þý lý yor de di. An ka ra / a a E mek liye ek sik zam dâvâ sý u sûl den bo zul du KPDS deki soru sayýsý azaldý Ölç me Seç me ve Yer leþ tir me Mer ke zi (ÖSYM), 22 Ma yýs ta ya pý la cak Ka mu Per so ne li Ya ban cý Dil Bil gi si Se vi ye Tes pit Sý na vý nda (KPDS) 80 so ru nun bu lu - na ca ðý ný bil dir di. ÖSYM den ya pý lan a çýk la ma da, 22 Ma yýs Pa zar gü nü ya pý - la cak 2011-KPDS Ýlk ba har Dö ne mi sý na výn da çok tan seç me li so ru lar dan o lu - þan test le rin yer a la ca ðý be lir ti le rek, sý na výn Al man ca, A rap ça, Bul gar ca, Fars - ça, Fran sýz ca, Ýn gi liz ce, Ýs pan yol ca, Ý tal yan ca, Rus ça ve Yu nan ca dan ya pý la ca - ðý be lir til di. A day la ra ve ri le cek so ru ki tap çýk la rýn da 80 so ru nun bu lu na ca ðý bil di ri len a çýk la ma da, so ru la rýn söz cük bil gi si, dil bil gi si, çe vi ri ve o ku du ðu nu an la ma so ru la rýn dan o lu þa ca ðý kay de dil di. A çýk la ma da, sý na va gi re cek a day - la ra yar dým cý ol mak ü ze re Ýn gi liz ce den ör nek so ru lar ha zýr lan dý ðý be lir ti le rek, çok tan seç me li so ru lar dan o lu þan di ðer test ler de ki so ru la rýn da ben zer þe kil de o la ca ðý i fa de e dil di. A day lar, Ýn gi liz ce so ru ör nek le ri ne ÖSYM nin in ter net si te - sin den u la þa bi le cek. KPDS de da ha ön ce 100 so ru yer a lý yor du. An ka ra / a a HABERLER An ka ra da Av ru pa Gü nü kut la na cak nav RU PA Bir li ði Ge nel Sek re ter li ði i le An ka ra Bü yük þe hir Be le di ye si nin 8 Ma yýs ta or tak la þa dü - zen le ye ce ði þen li ðe, Dev let Ba ka ný ve Baþ mü za ke - re ci E ge men Ba ðýþ, Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Me lih Gök çek i le Av ru pa Bir li ði ne (AB) ü ye ül - ke le ri nin bü yü kel çi le ri ka tý la cak. Bü yük þe hir Be - le di ye sin den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Av ru pa Bir li ði Ge nel Sek re ter li ði i le or tak la þa dü zen le nen ve Av ru pa Bir li ði ü ye si o lan ül ke le rin bü yü kel çi - lik le ri nin eþ le riy le ka tý la ca ðý 8 Ma yýs Pa zar gü nü dü zen le ne cek þen lik te, ilk ön ce Pur sak lar il çe sin - de ki ABGS Par ký nýn a çý lý þý Ba kan Ba ðýþ, Baþ kan Gök çek ve bü yü kel çi ler le bir lik te ya pý la cak. Da ha son ra park ta bu lu nan Av ru pa nýn sim ge bi na la rý - nýn ma ket le ri ni gez dik ten son ra Er ya man Gök su Par ký nda dü zen le nen bü yük þen lik te u çurt ma fes ti va lin den su bi sik le ti ya rýþ ma sý na, yüz bo ya - ma dan Av ru pa Tre ni ne ka dar çe þit çe þit faaliyet - le bü yük þen lik baþ la mýþ o la cak. An ka ra / a a CHP, yi ne A na ya sa Mah ke me si ne baþ vur du n CHP, Ölç me, Seç me ve Yer leþ tir me Mer ke zi (ÖSYM) Baþ kan lý ðý nýn Teþ ki lat ve Gö rev le ri Hak - kýn da Ka nun un ba zý mad de le ri nin ip ta li is te miy le A na ya sa Mah ke me si ne baþ vur du. Baþ vu ruy la il gi li ya pý lan a çýk la ma da, ka nu nun, Baþ kan lýk, bu ka nun - la ve di ðer mev zu at la ve ri len gö rev ve yet ki le ri ni ken di so rum lu lu ðu al týn da ba ðým sýz o la rak ye ri ne ge ti rir ve kul la nýr hük mü nün, YÖK ün a na ya sa da - ki gö rev ve yet ki le ri ni ÖSYM ye dev ret me si ne yol aç tý ðý ge rek çe siy le ip ta li nin is ten di ði be lir til di. Mal ve hiz met le rin te mi ni ne i liþ kin u sul ve e sas la rýn, Ka mu Ý ha le Ku ru mu nun gö rü þü a lý na rak YÖK ün ha zýr la ya ca ðý yö net me lik le be lir len me si ne i liþ kin dü zen le me ye, hiç bir çer çe ve çi zil me den, öl çüt ge - ti ril me den, mal ve hiz met le rin te mi ni ne i liþ kin u - sul, e sas la rý, doð ru dan yö net me li ðe bý rak tý ðý id di a - sýy la i ti raz e dil di. Baþ vu ru da, ÖSYM Baþ ka ný nýn il - gi li ba kan, baþ ba kan ve cum hur baþ ka nýn ca im za la - nan müþ te rek ka rar na me i le a tan ma sý na i liþ kin hük mün ip ta li ta lep e dil di. An ka ra / a a Gö le de bir as ker ya ra lan dý nar DA HAN IN Gö le il çe sin de bir as ker si lâh la vu - rul du. O lay, Gö le Gar ni zon Ko mu tan lý ðý nda sa at sý ra la rýn da mey da na gel di. Ser dar San cak (21) i sim li as ker si lâh la çe ne si nin al týn dan vu rul du. As - ke ri am bu lans la Gö le Dev let Has ta ne si ne ge ti ri len San cak ýn yü zün de, kur þu nun et ki siy le cid dî ha sar o luþ tu ðu göz len di. San cak ýn, ken di kul lan dý ðý G3 pi ya de tü fe ðin den çý kan kur þun la ya ra lan dý ðý öð re - nil di. Ser dar San cak, has ta ne de ya pý lan ilk mü da ha - le nin ar dýn dan Kars Dev let Has ta ne si ne sevk e dil di. San cak ýn ya nýn da bu lu nan ve þo ka gi ren si lâh ar ka - da þý da has ta ne ye ge ti ril di. Ardahan / cihan Sa rý ka ya An ka ra Sav cý lý ðý na a tan dý nhsyk Bi rin ci Da i re si, mes le ðe ye ni den ka bul e di - len le rin de a ra la rýn da bu lun du ðu 11 sav cý nýn ye ni gö rev yer le ri ni be lir le di. Da i re nin ya yým la dý ðý Ad li Yar gý Ka rar na me si ne gö re, Ka dý köy Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Ke mal Can baz Ýs tan bul A na do lu Cum - hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na, Ba kýr köy Cum hu ri yet Baþ - sav cý sý Mus ta fa A da gül Üs kü dar Cum hu ri yet Baþ - sav cý lý ðý na, Üs kü dar Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Ha di Sa li hoð lu Ba kýr köy Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na, Sin - can Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Er kan Bo ya cý An ka ra Cum hu ri yet Sav cý lý ðý na, Üs kü dar Cum hu ri yet Baþ - sav cý Ve ki li Be kir Ra yif Al de mir Ýs tan bul A na do lu Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve kil li ði ne, Ka dý köy Cum hu - ri yet Sav cý sý Ya kup A lý cý Ýs tan bul A na do lu Cum hu - ri yet Baþ sav cý Ve kil li ði ne, Üs kü dar Cum hu ri yet Baþ - sav cý Ve ki li Ce lal A var Ýs tan bul A na do lu Cum hu ri - yet Baþ sav cý Ve kil li ði, Sin can Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve ki li Mu rat Gök çe Sin can Cum hu ri yet Baþ sav cý lý - ðý na, Kar tal Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve ki li Yýl maz Þen kal Ýs tan bul A na do lu Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve - kil li ði ne, Van Cum hu ri yet es ki Sav cý sý Fer hat Sa rý - ka ya An ka ra Cum hu ri yet Sav cý lý ðý na, De rik Cum - hu ri yet es ki Sav cý sý Ha san Fa tih E kiz de Se lim Cum - hu ri yet Sav cý lý ðý na a tan dý. An ka ra / a a TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Celal ve Ömer Ersöz'ün babasý, emekli astsubay muhterem aðabeyimiz Ýrfan Ersöz (Bulçum)'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý

5 Y HA BER 5 Si ya set an la yý þý de ðiþ me li GA ZE TE CÝ-YA ZAR PROF. DR. MEH MET AL TAN, TÜR KÝ YE DE SE ÇÝM ÖN CE SÝ VE SON RA - SI PEK BÝR ÞEY DE ÐÝÞ ME YE CEK. O ZA MAN SÝZ DE ÐÝ ÞÝN DE SÝ YA SET DE ÐÝÞ SÝN DE DÝ. GA ZE TE CÝ-ya zar Prof. Dr. Meh met Al tan, Tür ki ye nin ger çek an lam da a na li zi ni ya pa bil - mek ve ge le cek te ki po zis yo nu nu be lir le ye bil - mek i çin par ti ler üs tü bak mak ge rek ti ði ni be - lir te rek, Ki min de ðil, na sýl yö ne ti le ce ði miz ö - nem li de di. Prof. Dr. Al tan, Me lik þah Ü ni ver - si te si Hu kuk Fa kül te si Top lan tý Sa lo nu nda, Se çim Ön ce si ve Son ra sý Tür ki ye ko nu lu kon fe rans ver di. Al tan, ko nuþ ma sýn da, Tür ki - ye de çar pýk bir ön ce lik sý ra la ma sý ol du ðu nu i - fa de e de rek, bu yüz den si ya se tin her þe yin üs - tün de gö rül dü ðü nü, her þey den çok ko nu þu - lup tar tý þýl dý ðý ný i fa de et ti. Tür ki ye nin, ge li þip bir dün ya ül ke si o la bil me - si i çin, þef faf bir ya pý ya ka vuþ ma sý ge rek ti ði ni, bu yüz den de bir ko nu da ki o lum lu yön ler i le o - lum suz luk la rýn bir lik te or ta ya ko nul ma sý nýn þart ol du ðu nu vur gu la yan Al tan, Tür ki ye e ko - no mi si nin, dün ya nýn en ge liþ miþ 17 nci e ko no - mi si ol du ðu söy le ni yor a ma ki þi ba þý na dü þen mil lî ge lir sý ra la ma sýn da 99 un cu sý ra da ol du ðu söy len mi yor. Bu i ki si bir lik te i fa de e dil me li ve de ðer len di ril me li di ye ko nuþ tu. Türk si ya sî ya - þa mýn da, si ya set çi o dak lý bir ya pý nýn var ol du - ðu nu, an cak in san o dak lý ya pý ya ge çil me si ge - rek ti ði nin al tý ný çi zen Al tan, Dün ya nýn en ö - nem li var lý ðý in san dýr. Bü tün dü zen le me ler, in - sa ný mer kez al ma lý ve o nun mut lu lu ðu i çin ça - lýþ ma lý dýr. Si ya sî an lam da ül ke yi ki min yö net ti ði de ðil, ül ke nin na sýl yö ne ti le ce ði ö nem li dir de di. Ü ni ver si te has ta ne le ri Kon ya da top la ný yor n BU yýl 8 in ci si dü zen le nen Ü ni ver si te Has ta ne le ri Bir li ði Top lan tý sý 6-7 Ma yýs 2011 de Sel çuk Ü ni ver si te si nin (SÜ) ev sa - hip li ðin de ya pý la cak. Has ta ne le rin so run la - rý nýn tar tý þý lýp çö züm teklif le ri su nu la cak top lan tý ya, 20 nin ü ze rin de ü ni ver si te rek - tö rü i le ü ni ver si te has ta ne le ri nin de kan la rý ve baþ he kim le ri nin ka tý la ca ðý bil di ril di. SÜ Ý le ti þim Ko or di na tör lü ðün den ya pý lan a çýk - la ma da, Ü ni ver si te Has ta ne le ri Der ne ði ta - ra fýn dan SÜ Sü ley man De mi rel Kül tür Mer ke zi nde ki or ga ni zas yo na, Dý þiþ le ri Ba - ka ný Ah met Da vu toð lu ve YÖK Baþ ka ný Prof. Dr. Yu suf Zi ya Öz can ýn da ka tý la ca ðý i fa de e dil di. SÜ Rek tö rü Prof. Dr. Sü ley man O ku dan, toplantýnýn has ta ne le ri nin so run - la rý ný de ðer len dir mek, ne den le ri ni or ta ya koy mak ve çö züm yol la rý ü ret mek a ma cýy - la dü zen len di ði ni be lirt ti. Kon ya / a a Ýn ter net te San sür tar týþ ma sý na ce vap n BÝLGÝ Tek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku ru lu (BTK) Baþ ka ný Tay fun A ca rer, Ýn ter ne tin Gü ven li Kul la ný mý Yö net me li ði kap sa mýn - da ön gö rü len dü zen le me nin çar pý týl dý ðý ný be lir te rek, stan dart pa ket te her han gi bir de - ði þik lik ol ma ya ca ðý ný i fa de et ti. BTK ta ra fýn - dan ha zýr la nan ve 23 Þu bat 2011 de ya yýn la - nan Ýn ter ne tin Gü ven li Kul la ný mý Yö net - me li ði i le il gi li a çýk la ma lar da bu lu nan A ca - rer, ben ze ri dü zen le me le rin Av ru pa ül ke le - rin de de bu lun du ðu nu, bu nun bir san sür o la rak al gý lan ma sý na þa þýr dýk la rý ný be lirt ti. Dü zen le mey le stan dart pa ket dý þýn da a i le, ço cuk ve yurt i çi pa ket le ri o luþ tu rul du ðu nu, ye ni fil tre le me le rin bu üç pa ket i çin ge çer li ol du ðu nu söy le yen A ca rer, stan dart pa ket te mev cut uy gu la ma dan fark lý bir fil tre nin söz ko nu su ol ma ya ca ðý ný söy le di. Ýz mir / a a Top tan: Tan si yo nu dü þür me miz lâ zým ES KÝ TBMM Baþ ka ný ve AKP Zon gul dak Mil let ve ki li Kök sal Top tan, se çi me ka dar si - ya si tan si yo nun yük se le bi le ce ði ne dik ka ti çe - ke rek, Li der ler ve a day lar baþ ta ol mak ü ze - re her ke se çok bü yük so rum lu luk dü þü yor; tan si yo nu dü þür me miz lâ zým de di. Top - tan, Zon gul dak ta ki se çim ça lýþ ma la rý kap - sa mýn da Ka ra el mas Ga ze te ci ler Der ne ði ni zi ya ret e de rek, ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce - vap la dý. Li der ler a ra sýn da ya þa nan söz dü el - lo su nu deðerlendiren Top tan, Tür ki ye, bü - yük id di a la rý o lan bir ül ke, 2023 bü yük viz - yo nu tar tý þý lý yor. Bu he def ten he ye can du - yu yo rum. Tür ki ye nin yö ne ti ci le ri, yö ne ti ci a day la rý mut la ka bir gün bir bir le ri ne ih ti yaç du ya cak la rý ný u nut ma ma lý dýr lar. Bu a ra lar ye ni a na ya sa ya pý mý tar tý þý lý yor, bu nu çok ö nem si yo rum. Tür ki ye ilk de fa si vil a na ya - sa ya pa cak. Si ya sî par ti le ri miz, top lu mun bü tün ke sim le ri, yep ye ni ve çað daþ a na ya sa yap ma ko nu sun da gö rüþ bir li ði i çe ri sin de - dir. De mek ki biz bir bi ri mi ze ö nü müz de ki sü reç te baþ ta a na ya sa ya pý mý ol mak ü ze re muh ta cýz. Ya rýn bir bi ri mi zin yü zü ne ba ka - ma ya ca ðý mýz söz ve dav ra nýþ lar dan mut la - ka ka çýn ma mýz la zým. Zon gul dak / a a Ü ni ver si te nin a ma cý nýn, genç le ri i le ri ki muh te mel teh li ke le re kar þý do na ným lý ha le ge - tir mek, ü ni ver si te nin te me li nin i se öz e leþ ti ri ol du ðu nu i fa de e den Al tan, þöy le de vam et ti: "Genç le ri do na ným lý ha le ge tir mek de ko nu þa - rak, tar tý þa rak, ký sa ca öz e leþ ti riy le o lur. Böy le o lun ca, dün ya in san la rý nýn il gi len di ði ve ö nem - se di ði ko nu lar, bi zim ü ni ver si te le ri miz de tar tý - þý lýr o lur ki, bu tür ko nu lar, si ya se tin ö nü ne ge - çer. Çün kü dün ya da ki bü tün ko nu lar, in san o - dak lý o la rak de ðer len di ri li yor. Biz de de böy le ol ma lý, an cak biz de in san o dak lý ha yat yok. Böy le ol ma dý ðý gi bi, si ya set, ca mi ve kýþ la ü ze - rin den git me ye de vam e der se, kan re van i çin - de ka lý rýz, hiç bir ye re gi de me yiz ve ye ri miz de sa ya rýz. Tür ki ye, 12 Ey lül 1980 son ra sý ku ru lan par ti ler le yö ne ti li yor ve Tür ki ye nin re ji mi bel li ol mu yor, taþ lar ye ri ne o tur mu yor. Bu du rum - da Tür ki ye ye par ti ler üs tü bak mak ge re ki yor. Bu nun i çin dý þa rý dan bir des te ðe ih ti ya cý var. Bu yüz den AB ü ye li ði ni ö nem si yo rum. Bu ko - nu da AB, Tür ki ye ye des tek o la bi lir. Ko nuþ - ma sý nýn ar dýn dan, so ru la rý da ce vap la yan Al tan söz le ri ni, Tür ki ye de se çim ön ce si ve son ra sý pek bir þey de ðiþ me ye cek. O za man siz de ði þin de si ya set de ðiþ sin di ye ta mam la dý. Al tan, Me - lik þah Ü ni ver si te si nin si ga ra ya kar þý baþ lat tý ðý Du man sýz Kam püs Sa ha sý Kam pan ya sý na, kam püs sa ha sýn da si ga ra iç me ye ce ði pro to ko - lü nü im za la ya rak des tek ver di. Kay se ri / a a Tan rý ver di: Söz ler se çim mey dan la rýn da kal ma sýn RECEP GÖREN ANKARA ÖZ GÜR E ði tim-sen Ge nel Baþ ka ný Yu - suf Tan rý ver di, Ba kýr köy de DPY-B sý na - vý na ba þör tü lü öð ren ci ler a lýn ma dý ðý ný bil di re rek, se çim at mos fe rin de va at te bu lu nap ik ti dar ve mu ha le fet par ti le ri - ne, söz le ri ni zin ar ka sýn da du run de di. Ga zi an tep te Ga zi kent ÝMKB Ýl köð re tim O ku lu nda Dev let Burs lu luk Sý na vý na ba þör tü lü o lan 9. sý nýf öð ren ci le ri ön ce a lýn ma dý ðý ný, ar dýn dan Ýl çe Mil lî E ði tim Ses Derneði Baþkaný Prof. Dr. Dursun, siyasî liderleri ses tonu konusunda uyardý. ÝZ MÝR DE ö zel yet ki li cum hu ri yet sav cý la rý - nýn ta li ma týy la ma li bü ro e kip le rin ce ön ce ki gün Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye sin de baþ la - tý lan o pe ras yon da el ko nu lan 100 ün ü ze - rin de ki i ha le dos ya sý nýn po lis ler ta ra fýn dan en in ce ay rýn tý sý na ka dar in ce len di ði bil di - ril di. A lý nan bil gi ye gö re, Ýz mir Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar - la Mü ca de le Þu be si Ma lî Bü ro A mir li ði e - kip le ri nin o pe ras yo nun da gö zal tý na a lý nan, Prof. Dr. Mehmet Altan, Melikþah Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki konferansta konuþtu. Mü dü rü nün ta li ma týy la ba þör tü lü öð - ren ci ler sý na va 1 sa at ge cik mey le a lýn - dýk la rý ný, ay rým cý lý ða ma ruz ka lan öð - ren ci le rin 40 da ki ka i çin de so ru la rý ce - vap la mak du ru mun da kal dýk la rý ný di le ge ti ren Yu suf Tan rý ver di, Se çim at - mos fe ri ne gi ren ül ke miz de tüm par ti ler öz gür lük ko nu sun da bol ca va at ler de bu - lu nu yor lar. Ba þör tü lü, ba þör tü süz her ke si ku cak la ya cak la rý ný söy lü yor lar. Her ke sin ter cih le ri ne ve i nan cý na say gý lý o la cak la - rý ný ve her ke sin öz gür lü ðü nün ga ran ti si o la rak ken di ik ti dar la rý ný ad res o la rak söy lü yor lar. An cak iþ ic ra a ta gel di ðin de a ra la rýn da üst dü zey be le di ye bü rok rat la rý - nýn da yer al dý ðý 34 ki þi nin sor gu su sü rü yor. Sor gu la nan ki þi le rin Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye si nin i ha le le rin de her han gi bir u sûl süz lük ya pýl ma dý ðý ný, hak sýz ka zanç el de e dil me di ði ni ve dev le tin za ra ra uð - ra týl ma dý ðý ný i le ri sür dü ðü öð re nil di. Ma - lî Bü ro A mir li ði e kip le ri nin, o pe ras yon sý ra sýn da be le di ye de ki 100 ün ü ze rin de i - ha le dos ya sý na el koy du ðu, bu dos ya la rýn öz gür lük ha va ri si oy av cý la rý üç may mu - nu oy nu yor lar. DPY sý na výn da ba þör tü lü - le re kar þý ki mi sý nav mer kez le rin de ya pý - lan sal dý rý la ra, bas ký la ra dur de mi yor lar. Dev let ten a la ca ðý üç beþ ku ruþ luk burs la e ði tim ha ya tý ný de vam et tir mek der din de o lan bu yok su la ço cuk la ra kar þý ya pý lan i - nanç bas ký sý ný yok sa yý yor lar de di. Si ya - set çi le rin ver dik le ri ni söz le rin se çim mey dan la rýn da kal dý ðý ný da söy le yen Yu - suf Tan rý ver di, Siz le ri dü rüst ve il ke li ol - ma ya dâ vet e di yo ruz. Söz le ri ni zin ar dýn - da dur ma ya ve ge re ði ni ye ri ne ge tir me ye dâ vet e di yo ruz de di. Si ya sî li der le re se si ko ru ma u ya rý sý GE NEL se çim ön ce sin de sýk sýk Tür ki ye ge ne lin de bir çok il - de mi ting dü zen le ye rek va tan daþ la ra hi tap e den si ya set çi le - rin, ses ký sýk lý ðý so ru nu ya þa ma ma la rý i çin si ga ra dan u zak dur ma la rý, uy ku dü zen le ri ne dik kat et me le ri ge re ki yor. Pro fes yo nel Ses Der ne ði Baþ ka ný Prof. Dr. Gür sel Dur sun, yap tý ðý a çýk la ma da, top lum sal i le ti þim de ses in en ö nem li un sur lar dan bi ri ol du ðu nu, bu nun i çin se sin doð ru kul la - nýl ma sý, e ði ti mi ve ba ký mý nýn çok ö nem ta þý dý ðý ný söy le di. 12 Ha zi ran da ya pý lan ge nel se çim ler ön ce sin de Tür ki ye ge ne lin de mi ting ler de ko nuþ ma lar ya pan si ya si le rin de ses sað lýk la rý ný ko ru ma sý ge rek ti ði ni, ak si tak dir de ses ký sýk lý ðý - nýn ses tel le rin de ka lý cý ha sa ra sebep o la bi le ce ði ni be lir ten Dur sun, be lir li þey le ri ya pa rak ve be lir li þey le ri de yap ma ya - rak se sin da ha sað lýk lý ol ma sý nýn sað la na bil di ði ni i fa de et ti. Dur sun, si ya set çi le rin ö zel lik le se çim ler den ön ce stre se bað lý o la rak si ga ra tü ke ti mi ni ar tý ra bil di ði ni, bu nun ses ký - sýk lý ðý na yol a çan et men ler a ra sýn da ilk sý ra da yer al dý ðý ný vur gu la dý. Se sin yo ðun kul la nýl dý ðý ve zor lan dý ðý dö nem ler - de si ga ra nýn o lum suz et ki si nin da ha da art tý ðý na dik ka ti çe - ken Dur sun, ses tel le ri nin si ga ra nýn du ma nýn dan çok kö tü tki le ne bi le ce ði ni söy le di. Ses tel le rin de ki ha ra bi ye tin a zal tý - la bil me si i çin mut la ka bol sý vý tü ke til me si, A ve C vi ta mi - nin den zen gin gý da lar la bün ye nin des tek len me si ge rek ti ði - ni di le ge ti ren Dur sun, si ya set çi le rin va tan daþ la ra hi tap e - der ken ses tel le ri ni zor la ma mak i çin ba ðý ra rak ko nuþ mak - tan ka çýn ma la rý ge rek ti ði ni vur gu la dý. An ka ra / a a 100 ün ü ze rin de ki i ha le dos ya sý in ce leni yor en in ce ay rýn tý sý na ka dar in ce len di ði be - lir til di. Ö zel yet ki li cum hu ri yet sav cý la rý - nýn ta li ma týy la ça lýþ ma sý ný sür dü ren ma li po lis le rin i ha le dos ya la rýn da ki tüm de - tay la rý in ce le yip bu lu nan u sûl süz lük le ri tu ta nak la ra ge çir di ði bil di ril di. Po lis e - kip le ri, Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye si, Ka - ra bað lar ve Ku þa da sý be le di ye le rin de çok sa yý da bel ge ye el koy muþ, bil gi sa yar ka - yýt la rý nýn kop ya la rý ný al mýþ tý. Ýz mir / a a drbat ho o.com Çýlgýn mezarda emeklilik projesi B azý okuyucular, güncele dair yazmadýðým için bendenizi eleþtiriyorlar. Ama bilmiyorlar ki biz onlarýn güncelini takip ve tahlil edinceye kadar kendilerinin günceli deðiþiveriyor. Bize de geleceðin güncelini yazmak kalýyor. Bu gün bu gözle, ama hem içeriden, hem dýþarýdan bakacaðýz. Malûmunuz, iki ay önce bir devlet üniversitesinden emekli olup bir vakýf üniversitesinde çalýþmaya baþladýk. Duyanlar, Nasýl olur da bu yaþta emekli olabilirsiniz diyorlar. Gerçi yaþýmýz da az deðil, ama. Bu sorular bizi emeklilik sistemi ve felsefesi hakkýnda düþündürdü. Eskiden kullanýlan tekaüt olmak ya da mütekait olmak, çalýþan kiþinin artýk çalýþmayý býrakýp oturmasý mânâsýna gelirdi. Sonra her nasýl olduysa tekaüt yerine emekli olmak denildi. Her halde yeterince emek sahibi olmuþ olmak mânâsýna gelmek üzere uydurulmuþ bir kelimedir. Sosyal devlet ilkesinin en önemli ve fakat ayný ölçüde problemli alanlarýndan biri, devletin sosyal güvenlik ve emeklilik politikalarýdýr. Emekli olmayý hak eden kiþi, sosyal güvenlik imkânlarýndan faydalanarak ve artýk çalýþmak zorunda olmaksýzýn hayatýný sürdürme ve geçinme imkânýna da sahip olmuþ olur. Bir kiþi en az ne kadar çalýþýnca ve en erken hangi yaþta emekli olabilmelidir? Bir kiþi hangi miktarda emeklilik primi karþýlýðýnda ne kadar emekli maaþý alabilmelidir? Konu sosyal güvenlik sisteminin nasýl kurgulandýðýna baðlýdýr ve emekliye ödeme yapabilmek için çalýþandan alýnmýþ olan prim dýþý kaynaklara yani genel bütçeye ne kadar el atýldýðý ile ilgilidir. Bu konuda iki uç tercih vardýr. Birinci uçta: Düþük prim ve kýsa çalýþma karþýlýðýnda düþük miktarlý emekli maaþýyla mümkün olduðunca çok kiþiye erkenden emeklilik imkâný saðlamak. Ýkinci uçta ise: Yüksek prim ve uzun çalýþma karþýlýðýnda yüksek meblâðlý emekli maaþýyla daha az ve daha yaþlý kiþiye emeklilik imkâný saðlamak. Devletler, vatandaþlarýnýn da baskýsýyla bu iki ucun arasýnda gidip geliyorlar. Devletimiz de son on-onbeþ yýlda yaptýðý yeni düzenlemelerle emeklilik için gerekli asgarî çalýþma sürelerini arttýrdý. Ama nasýl arttýrdý: Bundan otuz sene önce çalýþmaya baþlayan kiþiler beþ yýldýr dilerse emekli. Bu demektir ki kýrk ile elli yaþ arasýnda emekli olunabiliyordu. Ama bu gün çalýþmaya baþlayan kiþiler altmýþ-altmýþ beþ yaþýndan önce emekli olamayacaklar. Bir kiþinin kýrkbeþ yaþýnda emekli olmasý ile onun çocuðunun altmýþ beþ yaþýnda emekli olabilmesi arasýndaki farký, Türkiye, henüz konuþmuyor. Birkaç yýl sonra konuþmaya baþlayacak. Bir yirmi yýl sonra da sað olanlarýmýz bu çýlgýn projenin sosyal maliyeti ve sonuçlarý üzerinde tartýþmaya baþlayacak. Ama sanýrým geç olmuþ olacak. Bu sistem deðiþikliðinin bazý boyutlarýný bu günden konuþmaya baþlayanlar da yok deðil. Meselâ emeklilikte yaþa takýlanlar grubu adý altýnda örgütlenen ve emekli yaþýný doldurmuþ olan, ama emekliliðini yaþayamayan bir grup aktivist, basýnda ve internette seslerini duyurmaya çalýþýyorlar. Güzel. Kanaatimce asýl üzerinde durulmasý gereken husus, mezarda emeklilik denilen olgu sebebiyle ahiretini hakkýyla düþünmeye vakti kalmadan dünyasýný ve hayatýný kaybedecek olan kitlelerin bir an önce uyandýrýlmasýdýr. KONFERANSA DÂVET Konu: Aile Ýçi Ýletiþim Konuþmacý: Sebahattin Yaþar (Eðitimci Yazar) Tarih: 7 Mayýs 2011 Cumartesi Saat: 20:30 Yer: Murat Reis Camii Konferans Salonu Hatay/ÝZMÝR Not: Kitap satýþýmýz ve kermesimiz vardýr. Giriþ ücretsizdir. Hanýmlara yer ayrýlmýþtýr. Ýrtibat Tel: (0506) Organizasyon: Yeni Asya Ýzmir Temsilciliði

6 6 YURT HABER Y Muz yüklü minibüste eroin ele geçirildi VAN IN Baþ ka le il çe sin de, muz yük lü mi ni büs te ya pý - lan a ra ma da, 20 ki lo e ro in e le ge çi ril di. A lý nan bil gi ye gö re, bir ih ba rý de ðer len di - ren Van Em ni yet Mü dür - lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni - ze Suç lar la Mü ca de le Þu - be si i le Ýl çe Em ni yet Mü - dür lü ðü e kip le ri, H. D. yö - ne ti min de plâ ka sý he nüz be lir le ne me yen mi ni bü sü, il çe mer ke zin de dur dur - du. A ra ma da, muz ko li le - ri nin a ra sýn da 40 pa ket ha lin de 20 ki lo e ro in bu - lun du. O lay la il gi li sü rü cü H. D i le F. D, B. K ve Ý ran uy ruk lu Y. S gö zal tý na a - lýn dý. Em ni yet Mü dür lü - ðün de ki iþ lem le ri nin ar - dýn dan ad li ye ye sevk e di - len bu ki þi ler, mah ke me ce tu tuk lan dý. Van / a a Ýþçi servisi devrildi: 18 yaralý ELAZIÐ DA iþ çi le ri ta þý yan mi di bü sü nün dev ril me si so nu cu 18 ki þi ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, E la zýð Çi men to Fab ri ka sý nýn per so ne li ni ta þý yan Ca vit Ký lýç yö ne ti min de ki 23 FP 301 plâ ka lý mi di büs, Ha zýr So kak ta dev ril di. Dev ri lir - ken bir e vin bah çe du va rý - ný da yý kan mi di bü sün sü - rü cü sü Ký lýç i le a raç ta bu - lu nan 17 ki þi ya ra lan dý. E - la zýð da ki çe þit li has ta ne le - re kal dý rý lan ya ra lý la rýn sað lýk du ru mu nun i yi ol - du ðu öð re nil di. E la zýð / a a DÜ ZELT ME VE Ö ZÜR Dün kü, Çev re ci Ba kýþ Kö þe - sin de ya yýn la nan Ce vat Ça - kýr im za lý ya zý da, TMO Ge - nel Mü dü rü nün is mi seh - ven Er kan Ka lay cý oð lu o la - rak be lir til miþ tir. Dü zel tir, TMO Ge nel Mü dü rü Me sut Kö se den ve o ku yu cu la rý - mýz dan ö zür di le riz Trak ya dan ta ný tým a ta ðý TE KÝR DAÐ, E DÝR NE, KIRK LA RE LÝ VE ÇA NAK KA LE NÝN TA NI TI MI NIN YA PI LA CA ÐI FAALÝYET 6 MA YIS TA AN KA RA DA AL TIN PARK FU AR MER KE ZÝ NDE BAÞ LA YA CAK. TEKÝRDAÐ, E dir ne, Kýrk la re li ve Ça nak ka le il - le ri ni kap sa yan Gü zel Trak ya Ta ný tým Gün le - ri, 6 Ma yýs ta An ka ra da baþ la ya cak. Trak ya lý - lar Yar dým laþ ma, Da ya nýþ ma, A raþ týr ma ve Ta nýt ma Vak fýn dan a lý nan bil gi ye gö re, Al týn - park Fu ar a la nýn da ger çek leþ ti ri le cek ta ný tým gün le ri 8 Ma yýs ta so na e re cek. An ka ra da ilk kez ya pý la cak faaliyet le Trak ya böl ge sin - de ki il le rin yö re sel ö zel lik le ri ve kül tü rü Baþ þehirli le re ta ný tý la cak. Al týn park fu ar a la nýn da 6 Ma yýs Cu ma gü nü ya pý la cak faaliyetin a çý lý þýn da, U zun köp rü Be - le di ye si Ban do Ta ký mý ve halk o yun la rý e kip le - ri nin ya ný sý ra E dir ne Be le di ye si Yað lý Gü reþ gös te ri si de iz le ne bi le cek. Mal ka ra Be le di ye si nin Ya þar De mir de len saz e ki bi de ta ný tým gün le ri sü re sin ce Baþ þehir - li ler le bu lu þa cak. Faaliyetin ilk gü nün de, Kül tür Ba kan lý ðý An ka ra Dev let Türk Mü zi ði ko ro sa - nat çý sý Ay þe En gin As lan ca, Ke þan yö re si ne a it tür kü le ri ses len di re cek. Yö re sel gös te ri le rin de ger çek leþ ti re ce ði ta ný - tým gün le ri 8 Ma yýs Pa zar gü nü sa at e ka dar zi ya ret e di le bi le cek. An ka ra / a a HA YIR ÇAR ÞI SI DES TEK BEK LÝ YOR BURSA ÝHH ta ra fýn dan fa kir öð ren ci ler, ye tim ve muh taç a i le ler ya ra rý na dü zen le nen ha yýr çar þý sý - nýn a çý lý þý hal kýn ka tý lý mý i le der nek bi na sý ö nün de ya pýl dý. Bur sa ÝHH Baþ ka ný Hü se yin Kap tan 8 Ma yýs Pa zar gü nü ne ka dar a çýk ka la cak ker mes - ten el de e di le cek ge li rin, fa kir öð ren ci ler, ye tim ve yar dý ma muh taç a i le ler i çin kul la ný la ca ðý ný bil dir - di. Du â lar eþ li ðin de ya pý lan a çý lýþ ta bir ko nuþ ma ya pan Hü se yin Kap tan, ha yýr çar þý sý nýn 8 Ma yýs ak þa mý so na e re ce ði ni be lirt ti. Ker mes ten el de e - di le cek ge lir le fa kir öð ren ci ler, ye tim ve yar dý ma muh taç a i le le re yar dým da bu lu nu la ca ðý ný ha týr - la tan Kap tan, ker mes te çe yiz eþ ya sý, kýr ta si ye, o - yun cak, gi yim, a yak ka bý, ku ru gý da ve yi ye cek stan dý nýn bu lun du ðu nun bil gi si ni ver di. Bur sa ÝHH o la rak fa kir öð ren ci ler, ye tim ve muh taç a i le - le re des tek o la bil mek a ma cýy la böy le bir ker mes faaliyeti dü zen le dik le ri ni söy le yen Kap tan, Ýn - san la rýn en ha yýr lý sý in san la ra fay da lý o lan dýr. Yar dý ma muh taç o lan maz lûm la rý mýz i çin bü tün Bur sa lý la rý bu ha yýr ker va ný na kat ký da bu lun ma - ya dâ vet e di yo ruz. Ker me si mi zin ha zýr lan ma sýn - da e me ði ge çen ve des tek ve ren her ke se te þek kür e di yo rum de di. Bur sa/ Hü se yin Hiç dur maz Antalya da 1 milyon dal çiçek daðýtýlacak ANTALYA, ye din ci si bu yýl Ma yýs ta rih le - rin de ger çek leþ ti ri le cek o lan Çi çek Fes ti va li ne ha zýr la ný yor yý lýn da An tal ya da ya pý la cak Ço cuk ve Çi çek te ma lý Bo ta nik EX PO or ga - ni zas yo nu nun kü çük öl çek li pro va sý ni te li ði - ni ta þý yan fes ti va lin a çý lý þýn da, 1 mil yon dal çi çek o luþ tu ru la cak a raç kor te ji i le va tan daþ - la ra da ðý tý la cak. An tal ya Süs Bit ki le ri ve Ma - mul le ri Ýh ra cat çý Bir li ði Baþ ka ný ve Çi çek Fes ti va li Or ga ni zas yon Ko mi te si Baþ ka ný Os man Bað dat lý oð lu, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma - da, her yýl dü zen le nen Çi çek Fes ti va li nin, Ma yýs 2011 ta rih le rin de ye din ci kez An tal ya lý la rýn çi çek le bu luþ ma sý na sah ne o - la ca ðý ný bil dir di. Fes ti val ha zýr lýk ko mi te si - nin bu yýl ki faaliyet le rin alt ya pý sý ný ta mam la - dý ðý ný be lir ten Bað dat lý oð lu, þun la rý kay det ti "Bu yýl fes ti val de al tý yýl dýr ol du ðu gi bi sek - tör de ki ih ra cat çý fir ma la rý mý zýn bir bi riy le ya rý þa ca ðý bir a raç kor te ji o la cak. Bin bir çe - þit çi çek le süs le ne cek o lan a raç lar kor tej gü - zer gâ hýn da do la þa rak in san la ra çi çek da ðý ta - cak lar. Bu se ne de yak la þýk 1 mil yon dal çi çek da ðý týl ma sý ný plan lý yo ruz. Bað dat lý oð lu, fes - ti val faaliyet le ri kap sa mýn da halk o yun la rý gös te ri le ri, kon ser ler, çi çek ve bu ket ta sa rým ya rýþ ma la rý ya pý la ca ðý ný be lirt ti. An tal ya / a a Kakava þenliklerine hazýrlanan Romanlar, evlerini rengârenk boyuyorlar. FO TOÐ RAF: A A Kakava Þenliði baþlýyor KAKAVA þen li ði (Hý dý rel lez bay ra mý) bu gün E dir ne Sa ra yi çi mev kin de ya ký - la cak, Ka ka va A te þi i le baþ la ya cak. A lý nan bil gi ye gö re, Ýs tan bul da 11 yýl - dýr bü yük coþ kuy la kut la nan A hýr ka pý Hýd rel lez Þen lik le ri nin or ga ni za tör der nek ta ra fýn dan ip tal e dil me si nin ar dýn dan göz ler Ka ka va þen lik le ri nin en gör kem li mer ke zi E dir ne ye çev ril - di. Türk dün ya sýn da ö nem li gün ler - den sa yý lan Hý zýr ve Ýl yas pey gam ber - le rin bir gül a ða cý nýn di bin de bu luþ - tuk la rý i nan cý Hýd rel lez in, Ro man lar - da ki yan sý ma sý Ka ka va, Ro man lar i çin bir yýl bo yun ca sa býr sýz lýk la bek le nen ve bü yük ha zýr lýk lar ya pý la rak kut la - nan en ö nem li gün ler den bi ri o la rak ka bul e di li yor. E dir ne li Ro man la rýn BALIKESÝR ÝN Ed re mit il çe sin de dü - zen le nen U lus la ra ra sý Kaz dað la rý ve Ed re mit Sem poz yu mu nda Tür ki ye ve 25 ül ke den ka tý la cak 160 a ka de mis yen, bil di ri su na cak. Sem poz yum, Ed re mit Be le di ye si nin ev sa hip li ðin de Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý nýn kat ký la rýy la, Gü re Sa ru han Ter mal O tel de bu - gün baþ la ya cak ve 7 Ma yýs ta so na e - re cek. Kaz dað la rý, Ed re mit, Ed re mit Kör fe zi ve ya kýn çev re si i le Ak de niz Hav za sý ko nu sun da ça lýþ ma lar ya - pan bi lim in san la rý nýn bi ra ra ya ge ti - ril me si, de ne yim ve a raþ týr ma so - nuç la rý nýn pay la þýl ma sý, u lus la r a ra sý Çe ri ba þý sý Fik ri O cak, Ka ka va þen li ði - nin, Ro man la rýn en ký yak gün le rin - den bi ri ol du ðu nu, bu gün ak þam Men zi la hir Ma hal le si nde ya na cak a - teþ le þö le nin baþ la ya ca ðý ný söy le di. Bu yýl A hýr ka pý Ro man Þen li ði nin ip ta li - ne çok ü zül dük le ri ni be lir ten O cak, ba har bay ra mý ný kut la ma ni te li ðin de ki bu þen lik le rin kül tür le ri nin bir par ça sý ol du ðu nu ve bu kül tür le ri ni ö le ne ka - dar ya þa ta cak la rý ný kay det ti. O cak, Genç kýz la rý mýz gü zel el bi se ler dik tir - di, ev le ri miz bo yan dý, ba da na lan dý. Çe ri ba þý o la rak ben de ký ya fet le ri mi ha zýr la dým. Ba na da ö zel o la rak be yaz a yak ka bý ve i pek göm lek ha zýr lan dý. Her kes he ye can lý, Ka ka va yý en i yi þe - kil de kar þý la ya ca ðýz de di. E dir ne / a a Edremit te Kazdaðlarý sempozyumu yapýlýyor iþ bir li ði im kân la rý nýn ge liþ tir me si nin a maç lan dý ðý sem poz yu ma 25 ül ke - den 55 ya ban cý, Tür ki ye den de 105 a ka de mis yen ka tý la cak. Kaz dað la rý, Ed re mit ve çev re si i le il gi li be þe rî ve tabiat bi lim le ri (e ko lo ji, je o lo ji, je o - mor fo lo ji, ik lim, bo ta nik, coð raf ya, ta rih, e de bi yat, tu rizm, ta rým, e ko - no mi, mi to lo ji, ar ke o lo ji, sa nat) ko - nu la rý ný kap sa yan sem poz yum da su - nu lan 30 bil di ri, Ýn gi liz ce o la rak bir ki tap ta top la na cak. A ka de mis yen le - rin sem poz yum da 125 i söz lü, 35 i i - se pos ter ol mak ü ze re 160 bil di ri su - na ca ðý bil di ril di. Ed re mit / a a Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: Y Medya Grup Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Gazlýgöl Termal Tatil Köyünde 10 günlük tapulu satýlýk devremülk. Not: Araba ile takas olunur. Gsm: E LE MAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr nweb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor nkýr ta si ye sek tö rün de de ne yim li pa zar la ma e le - ma ný a raç kul la na bi len Tel : Gsm: ngra fik ve Ta sa rým e le - ma ný a ra ný yor. Tel : Gsm: nö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke - zi ne Ý þit me En ge li ler Öð - ret me ni a lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur An tak ya/ha tay nsul ta nah met böl ge sin - de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le - ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : ne Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE nkeçiören Aktepede 3+1 Ýrtibat : n Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkan Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkan Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL n 75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a - ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n 3+1, kom bi li, mas raf - sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) n 90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý ki - ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) n DÝK MEN Ö VEÇ LER Ah met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n 100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) SA TI LIK DA Ý RE n Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) n Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub - leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) SA TI LIK AR SA nyalova Merkezde 3000m 2 sera bahçe n Arnavutköy 'de Sahibinden köyiçinde asfalta cepheli 500m TL Yarý Peþin Yarýsý vadeli arsa n Yalova 'da göl manzaralý 850m 2 triplex villa n Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, n Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman Çorlu/Tekirdað n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m 2 daireler yapýlýyor TL Bodrum+3 Kat imarlý n KAY SE RÝ YE 18 km U zak lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk VA SI TA n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü - cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n2003 model Transit connect 160,000 km tl kapalý kasa /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa /Ankara ÇE ÞÝT LÝ ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma hal - le sin de (Tren Ýs tas yo nu Ya ný) bu lu nan "U cuz luk Ja pon Pa - za rý" Dük ka ný mý Uy gun Þart - lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum NAK LÝ YAT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le - ra ra sý ma ran goz lu n SAMARKANT Þehiriçi þehirlerarasý marangozlu n ALÝMOÐLU Evden eve marangozlu 150TL

7 Y DÜNYA 7 Bin La din si lâh sýz dý n BE YAZ Sa ray Söz cü sü Jay Car ney, ABD güç le ri nin o pe ras yo nu sý ra sýn da te rör ör gü tü El Ka i de nin li de ri U sa me bin La din in si lâh sýz ol du ðu nu söy le di. Bin La din ve a i le si nin bi na nýn i kin ci ve ü çün cü ka týn da bu lun du ðu nu be lir ten Car ney, Bin La din in ABD güç le ri ne di ren di ði ni a ma si lâh sýz ol du ðu nu söy le di. Car ney, si lâh sýz ol ma sý na rað men ne den öl dü rül dü ðü ne yö ne lik so ru ü ze ri ne, bi na da bir çok si lâh lý a dam la rýn bu lun du ðu nu ve yük sek dü zey li ça týþ ma ya þan dý ðý ný kay det ti. Bin La din in de si lâh sýz ol ma sý na rað men ABD güç le ri ne di ren di ði i çin öl dü rül dü ðü nü be lir ten Car ney, Di renç, il la si lâh ol ma sý ný ge rek tir mi yor di ye ko nuþ tu. Bin La din in ö lü hal de ki fo toð ra fý nýn kor kunç gö rün dü ðü nü ve ya yým lan ma sý ha lin de tah rik e di ci o la bi le ce ði ni be lir ten Car ney, bu ko nu nun en uy gun þe kil de na sýl hal le di le bi le ce ði ni dü þün dük le ri ni kay det ti. Was hing ton / a a Af gan is tih ba ra tý: Biz ha ber ver dik n AF GAN is tih ba rat teþ ki lâ tý U lu sal Gü ven lik Yö ne ti mi (NDS), El Ka i de li de ri U sa me bin La din in öl dü rül dü ðü e vin þüp he li ol du ðu is tih ba ra tý ný ABD ye ken di le ri nin ver di ði ni a çýk la dý. Af gan is tih ba rat teþ ki lâ týn dan is mi nin a çýk lan ma sý ný is te me yen bir yet ki li, Bin La din in öl dü rül dü ðü e vin ilk kez Af gan is tih ba ra tý ta ra fýn dan ih bar e dil di ði ni be lir tir ken, bu na kar þýn Af gan a jan la rý nýn El Ka i de li de ri nin bu ra da o la bi le ce ðin den kuþ ku lan ma dýk la rý nýn al tý ný çiz di. Af gan yet ki li, bu bil gi yi ge çen A ðus tos ta A me ri ka lý la ra i let tik le ri ni ve A me ri ka lý la rýn bü yük il gi gös ter dik le ri ni be lir tir ken, Af gan la rýn so ruþ tur ma nýn ve ya o pe ras yo nun son ra sý na da hil ol ma dýk la rý ný söy le di. Pa kis tan is tih ba ra tý: Be ce rik siz lik et tik n PA KÝS TAN is tih ba rat ser vi si (I SI) yet ki li si, El Ka i de li de ri U sa me bin La din hak kýn da is tih ba rat top la mak ta be ce rik siz lik et tik le ri ni ve bu du ru mun ken di le ri i çin u tanç ve ri ci ol du ðu nu söy le di. Ýs mi nin a çýk lan ma sý ný is te me yen yet ki li, e ve 2003 te in þa e di lir ken El Ka i de men su bu E bu Fa rac El Li bi o la bi le ce ði ge rek çe siy le bas kýn yap týk la rý ný be lir te rek, o ta rih ten be ri e vin il gi a lan la rýn da ol ma dý ðý ný kay det ti. Son 10 yýl da di ðer bir çok ül ke nin top la mýn dan faz la yüz ler ce Ta li ban ve El Ka i de men su bu ya ka la dýk la rý ný be lir ten Pa kis tan lý is tih ba rat yet ki li si, an cak Pa kis tan As ke rî A ka de mi si ne bir kaç yüz met re u zak ta ki ev le il gi li is tih ba rat ye ter siz lik le ri nin ken di le ri ni be ce rik siz kýl dý ðý ný söy le di. Yet ki li, Bin La din in 12 ve ya 13 ya þýn da ki ký zý nýn da ba ba sý nýn vu rul du ðu nu gör dü ðü nü i fa de et ti. Kabil-Ýslamabad / a a BM den hu ku ka say gý çað rý sý n BM Ýn san Hak la rý Yük sek Tem sil ci si Na vi Pil lay, ABD ye, Pa kis tan da dü zen le di ði as ke ri o pe ras yon da U sa me bin La din in öl dü rül me siy le il gi li ay rýn tý la rý BM ye bil dir me si çað rý sýn da bu lun du. Dü zen le nen o pe ras yo nun çok kar ma þýk ol du ðu nu ifade eden Pil lay, (Bin La din in) öl dü rül me siy le il gi li ke sin ger çek le ri bi lir sek ya rar lý o la cak týr de di. Pillay, BM nin sü rek li o la rak, bü tün te rör le mü ca de le o pe ras yon la rý nýn u lus la ra ra sý hu ku ka say gý lý ol ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý ðý ný be lirt ti. Cenevre / a a B Ý N L E R C E K Ý Þ Ý A N L A Þ M A Y I K U T L U Y O R GAZ ZE Þe ri di nde bin ler ce ki þi, El Fe tih i le Ha mas a ra sýn da ki düþ man lý ðý so na er di ren an laþ ma nýn im za lan ma sý ný kut lu yor. Ba tý Þe ri a da da çe þit li þehir ler de gös te ri ler dü zen le nir ken, mer ke zi Gaz ze de o lan El Ak sa te le viz yo nu da ilk kez Tul ka rim den can lý ya yýn yap tý ve Fi lis - tin Mec lis Baþ kan Ve ki li Dr. Ha san Kreyþ ha yý ko nuk et ti. El Fe tih i le Ha mas a ra sýn da ki an laþ may la il gi li Ka hi re de res mî tö re nin ya pýl dý ðý sa at ler de, ken di li ðin den so kak la ra dö kü len bin ler ce Gaz ze li, Meç hul As ker a ný tý nýn ve par la men to bi na sý nýn bu lun du ðu Ö mer Muh tar Cad de si ni dol dur du. El le rin de El Fe tih ve Ha mas bay rak la rýy la Gaz ze li ler, mut lu luk la rý ný Fi lis tin bir li ði i çin slo gan lar ve marþ lar la bir lik te di le ge tir di ler. Gaz ze de, Ha mas ýn ik ti da rý al ma sýn dan bu ya na sak la nan El Fe tih bay rak la rý da ilk kez a le nen yük sel me ye baþ la dý. Gazze Þeridi ve Batý Þeria'da binlerce kiþi ellerinde El Fetih ve Hamas bayraklarýyla caddeleri doldurdu anlaþmanýn imzalanmasýný kutladý. FOTOÐRAF: AA Ümit veren buluþmalar FÝLÝSTÝN'DE BEÞ YILDIR DEVAM EDEN BÖLÜNMÜÞLÜK, EL FETÝH VE HAMAS LÝDERLERÝNÝN KAHÝRE'DE ATTIKLARI TARÝHÎ ÝMZALARLA SONA ERERKEN, MISIR'DA DA 30 YIL ARADAN SONRA EL EZHER ÜNÝVERSÝTESÝ ÝLE MÜSLÜMAN KARDEÞLER ÖRGÜTÜ GÖRÜÞTÜ. Ý KÝ ra kip Fi lis tin li grup a ra sýn da ki an laþ maz lýk u zun pa zar lýk la rýn ar dýn dan so na er di ve Ha mas ve El Fe tih in li der le ri ge çen haf ta uz laþ ma ya var dýk la rý ný du yur du. Ta raf lar a ra sýn da res mî im za lar dün Mý sýr ýn baþ þehri Ka hi re de a týl dý. Dü zen le ne tö ren de Fi lis tin Yö ne ti mi Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas i le Ha mas ýn si ya sî li de ri Ha lid Me þal ha zýr bu lun du. Ým za la rýn ar dýn dan ko nu þan Mah mud Ab bas, Fi lis tin li le rin bö lün me nin ka ra say fa sý ný geç ti ði ni söy le di. Ab bas, Fi lis tin li le rin son su za ka dar bö lün me nin ka ra say fa sý ný geç ti ði ni i lân e di yo ruz de di. El Fe tih i le Ha mas baþ ta ol mak ü ze re 13 Fi lis tin li grup a ra sýn da sað la nan uz laþ ma an laþ ma sý, Ka hi re de ya pý lan res mî tö ren le o nay la na cak. An laþ ma, Ba tý Þe ri a ve Gaz ze Þe ri di nde, bir yýl i çin de ge nel se çim le rin ya pýl ma sý ný sað la ya cak bir ge çi ci tek nok rat lar hü kü me ti nin ký sa sü re i çin de ku rul ma sý ný ön gö rü yor. E RE KAT: BA ÞA RI SIZ OL MAK DÝ YE BÝR LÜKS YOK Bu a ra da El Fe tih li yö ne ti ci ler den, es ki baþ mü za ke re ci Sa ib E re kat, bir lik an laþ ma sýy la il gi li o la rak Ba þa rý sýz ol mak di ye bir lük sü müz, böy le bir ih ti mal yok de di. Hal kýn u lu sal çý kar la rý nýn her þe yin ü ze rin de ol du ðu nu be lir ten E re kat, Fi lis tin bir li ði nin Fi lis tin dev le ti ne gi den yol ol du ðu nu vur gu la dý. E re kat, se çim san dýk la rý nýn de mok ra si nin ye ga ne gös ter ge si ol ma dý ðý ný, bu nun bir dü þün me bi çi mi, hoþ gö rü, ör güt len me ve di ðer le ri nin de hak la rý na say gý gös ter me yo lu ol du ðu nu di le ge ti re rek, Bu gün biz, de mok ra tik Fi lis tin hayatý nýn da te mel le ri ni a tý yo ruz di ye ko nuþ tu. Kahire-Tel Aviv / aa ÝS RA ÝL DEN SERT TEP KÝ Ýsra il i se El Fe tih ve Ha mas bir leþ me si ne tep ki li. Ýs ra il Baþ ba - ka ný Bin ya min Ne tan ya hu, Fi lis tin Yö ne ti mi Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas a, Ha mas la an laþ ma yý fes he dip, Ýs ra il le ba rýþ yo lu nu seç me si çað rý sýn da bu lun du. Ez her-ýh van bu luþ ma sý MISIR DA Mü ba rek re ji mi nin yý kýl ma sý nýn ar - dýn dan bir ilk ger çek leþ ti ve 30 yýl a ra dan son ra El Ez her Ü ni ver si te si i le Müs lü man Kar deþ ler Ör gü tü gö rüþ tü. Mý sýr da gün lük ya yým la nan ba ðým sýz Yovm El Se ba ga ze te si nin ha be ri ne gö re, El Ez her Þey hi Ah met El Tay yip i le Müs lü - man Kar deþ ler Ör gü tü Yü rüt me Kon se yi Reh - be ri Mu ham med Be di, Ýs lâ mî hoþ gö rü ve Ýs - lâm ýn i ma jý gi bi ko nu la rý gö rüþ mek ü ze re ön ce - ki gün bir a ra ya gel di. Gö rüþ me den son ra El Tay yip yap tý ðý a çýk la ma da, Müs lü man Kar deþ - ler Ör gü tü i le bir a ra ya gel me nin Hüs nü Mü ba - rek re ji mi yý kýl ma dan ön ce müm kün ol ma dý ðý ný söy le di. El Tay yip, ül ke de ki bek len ti ler den do la - yý bir a ra ya gel dik le ri ni vur gu la dý. El Ez her Þey hi El Tay yib in ma ka mýn da ger çek le þen gö rüþ me - nin ar dýn dan Müs lü man Kar deþ ler Ör gü tü Yü - rüt me Kon se yi Reh be ri Be di i se El Ez her in Mý - sýr ý ko ru yan ö nem li bir ku rum ol ma ya de vam e de ce ði ni i fa de e de rek, El Ez her i le bir çok a lan - da iþ bir li ði ya pa cak la rý ný kay det ti. Müs lü man Kar deþ ler Ör gü tü, Mý sýr 1. Cum hur baþ ka ný Ce - mal Ab dul na sýr dö ne min de ya sak lan mýþ tý. Ýs - lâm dün ya sý nýn en es ki i la hi yat ü ni ver si te si o lan ve en ö nem li fet va mer ke zi sa yý lan El Ez her i le Müs lü man Kar deþ ler Ör gü tü, El Ez her in dev let kon tro lün de ol ma sý dolayýsýyla, 30 yý la ya kýn bir sü re dir res men gö rüþ mü yor lar dý. Kahire / aa T. C. DÖRTYOL ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2008/661 Esas. DAVALILAR : 1 - AHMET ÇOBAN Kültür Mahallesi Payas Dörtyol/ HATAY 2- KEMAL KARA Emniyet Müdürlüðü ÇORUM 3- AHMET ASLAN Orhan Tepe Mah. No: 63 Ýskenderun/HATAY 4- AHMET KURTBEYOÐLU Rýzaiye Mah. 14. Sok. No: 13/B Merkez/ OSMANÝYE 5- ZÜLFÜ ÞÝMÞEK Gültepe Mah. 405 Sok. No: 50 Ýskenderun/HATAY 6- ABDULAZÝZ ÇETÝN Nurettin Oðlu Çaðlalýk Köyünde Oturur Dörtyol/ HATAY 7- NURETTÝN ÇETÝN Çaðlalýk Köyü Dörtyol/ HATAY 8- HAYDAR CEYHAN Rýzaiye Mah. 14. Sok. No: 13/B Merkez/ OSMANÝYE 9- RAMAZAN KILINÇ Karhan Gümrükleme Selimiye Mah. Selvikökü Sok. Kadýoðlu Apt. 2/2 Üsküdar/ ÝSTANBUL 10- SIDDIK GÜLER Sadýk Oðlu Azganlýk Köyü Muhtarlýðý Ýskenderun/ HATAY 11- EROL ÇÖRTÜK Kürtül Mahallesi Payas Dörtyol/ HATAY Da va cý TE DAÞ ta ra fýn dan da va lý lar Nu ret tin Çe tin ve ar ka daþ la rý a ley hi ni ze a çý lan Ka - mu laþ týr ma (Be del Tes bi ti Ve Tes cil) da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da ve ti ye çý - ka rýl mýþ o lup, ad re si niz de teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na - ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 06/07/2011 gü nü sa at: 14:00'da du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K'nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su - su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: Fi lis tin ye ni den bir le þir ken Hiç kim se nin bek le me di ði bir za man da gel di El Fe tih i le Ha mas a ra sýn da ki uz laþ ma. Ön ce ki gün Mý sýr lý is tih ba rat yet ki li le riy le yap týk la rý gö rüþ me de im za la dý lar uz laþ ma yý. Di ðer 11 grup da ha var bu an laþ ma ya ka tý lan. Bu na gö re bir yýl i çin de se çim ler ya pý la cak ve or tak bir hü kü met ku ru la cak. Da ha doð ru su i ki ta raf tan ba ðým sýz si ya set çi ler ka bi ne yi o luþ tu ra cak. Bu Ýs lâm â le min de ki her ke sin se vinç le kar þý la dý ðý bir ha ber. Ýs ra il kar þý sýn da par ça lan mýþ bir Fi lis tin in hiç bir þan sý ol ma dý ðý ný bi len her kes, þim di bir leþ me kar þý sýn da u mut lan dý. Ýs ra il Baþ ba ka ný Ne tan ya hu dý þýn da her kes mem nun. Hat ta ak si ni söy le se de o nun da mem nun ol du ðu nu söy le mek müm kün. Zi ra bu sa ye de A me ri kan Kon gre si nde Fi lis tin le ba rýþ yö nün de va at ler de bu lun mak zo run da kal ma ya cak. Ne ya pa lým biz ba rýþ ya pa cak týk, a ma on lar Ha mas la bir leþ ti ler di ye bi le cek. A me ri ka ya ge lin ce, Ha mas ý te rö rist ör güt o la rak ka bul e den bu ül ke nin, bir leþ miþ bir Fi lis tin den mem nun ol ma sý ný bek le mek müm kün de ðil. Za ten on lar Ha mas ýn Fi lis tin hü kü me ti ne ye ni den ka tý la bil me si i çin üç þart i le ri sür müþ ler di: Te rö rü terk et mek; Ýs ra il i ta ný mak ve Ýs ra il i le Fi lis tin a ra sýn da da ha ön ce im za lan mýþ o lan an laþ ma la rý ta ný mak. Pe ki bu bir leþ me na sýl ger çek leþ ti? Ne den þim di? El Fe tih cep he sin den ba kýl dý ðýn da; ge rek Fi lis tin dev le ti nin ku rul ma sý, ge rek se Ýs ra il iþ ga li nin so na er di ril me si a çý sýn dan so mut bir i ler le me sað la ya ma dý. A me ri ka nýn Ýs ra il e bas ký ya pa rak, ba rý þý te min e de ce ði u mut la rý da bo þa çýk tý. Ha mas cep he sin den i se; A me ri ka nýn her is te di ði ni ya pan bir Mý sýr ye ri ne, bir le þik Fi lis tin e des tek ver me ye ha zýr bir Mý sýr hü kü me ti nin bu lun ma sý teþ vik e di ci un sur lar dan il ki ol du. A ma a sýl sebep; Gaz ze de Ha mas ýn des tek kay bet me si. Ya pý lan ka mu o yu yok la ma la rý Gaz ze li le rin yüz de el li si nin re jim de ði þik li ði is te di ði ni gös te ri yor. Ü çün cü fak tör i se; Ha mas ýn sa dýk des tek çi si Be þar E sad ýn Su ri ye sin de ki kar ga þa. Bu na bir de Ýs ra il in su i kast la rýy la ö nem li li der le ri ni kay bet me le ri ni ek le mek müm kün. Fi lis tin li si vil ey lem ci ler den Mus ta fa Bar go u ti nin i fa de siy le; her i ki ta raf da al ter na tif le rin kor kunç ol du ðu nu ve e ðer es ki ay rý lýk lar ve es ki so run lar dan söz et me ye de vam e der ler se yal nýz ca Fi lis tin hal ký nýn des te ði ni kay bet mek le kal ma ya cak, ay ný za man da Fi lis tin li le rin da ha faz la a cý çek me si ne yol a ça cak la rý ný fark et ti ler. Or ta do ðu da mey da na ge len hýz lý de ði þim ler ve ha len çe ki len san cý lar, bir çok ül ke nin A me ri ka ya sa dýk hü kü met le ri ni, da ha çok halk la rý nýn se si ni din le me ye mec bur bý ra ký yor. Böl ge hal ký i se Fi lis tin hal ký nýn ya nýn da ol mak, da ha çok des tek ver mek is ti yor. Bu nun i çin de bir le þik Fi lis tin ön þart. Ýþ te her i ki ta raf bütün bu þart la rý dik ka te a la rak uz laþ ma ka ra rý al dý lar. An cak bu yal nýz ca ilk a dým. Yol hay li u zun ve di ken li. Ha mas ve El Fe tih i geç miþ te bö len güç ler, bu uz laþ ma yý boz mak i çin el le rin den ge le ni yap ma ya de vam e de cek ler. U ma rýz ki Fi lis tin li ta raf lar sað du yu la rý nýn se si ni din le me ye de vam e der ve Fi lis tin in kur tu lu þu nun tek þan sý nýn bir lik ve be ra ber lik ol du ðu nu gö rür ler. Ö zel lik le Ha mas ýn Ýs ra il e yö ne lik an lam sýz sal dý rý la rý ný tek rar la ma ma sý ö nem li. Tür ki ye ye dü þen i se, bu sü re cin her a þa ma sýn da des te ði ni ve i ki ta raf a ra sýn da so run çö zü cü lük ro lü nü sür dür mek. Ba ðým sýz Fi lis tin i ilk ta ný yan ül ke de biz ol ma lý yýz. ABD: Tür ki ye bi zi tem sil et me yi sür dü rü yor ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Mark To ner, Tür ki ye nin Trab lus Bü yü kel çi li ði nin ABD nin o ra da ki dip lo ma tik ve kon sü ler çý kar la rý ný tem sil et me ye de vam et ti ði ni söy le di. To ner, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýn da dü zen le di ði gün lük ba sýn bri fin gin de bir so ru ü ze ri ne, Tür ki ye nin Trab lus Bü yü kel çi li ði nin ABD nin o ra da ki dip lo ma tik ve kon sü ler çý kar la rý ný tem sil et me ye de vam et ti ði ni i fa de et ti. To ner, Be nim an la dý ðý ma gö re, ba zý gü ven lik kay gý la rý sebebiy le mis yo nu ge çi ci o la rak ka pat tý lar, an cak Tür ki ye bi zim Lib ya da ki dip lo ma tik ve kon sü ler çý kar la rý mý zý tem sil et me ye de vam e di yor de di. Was hing ton / a a

8 MEDYA POLÝTÝK 8 Y TERÖRÜ yeniden azdýracaklar galiba dedi dostum. Üsame çoktan öldü, baþka hesaplarý var, öldüðünü ondan ilân etmiyorlar tezinin sahibi olduðu için kendisine daha dikkatle kulak verdim. Ýlk günün tepkilerini Amerikan medyasýndan, bize yansýmalarýný dünkü gazetelerden izleyince haklý olabileceði düþüncesindeyim... Sovyetler Birliði nin Afganistan iþgalini, Soðuk Savaþ ý sona erdirme amaçlý büyük bir fiyaskoya dönüþtürmeyi kafasýna koymuþ ABD nin bir projesiydi Üsame bin Laden... Yemen asýllý kalabalýk bir Suudlu ailenin fazla insan içine çýkmayan oðluydu Üsame; ailesinin inþaat iþlerinden kazandýðý parayla hayatýnýn sonuna kadar refah içerisinde yaþamasý bekleniyordu. Suudi Arabistan istihbaratý Kral Faysal ýn Adapazarlý eþinin aðabeyi Kemal Adham ýn elindeydi uzun yýllar; ondan sonra yeðenleri örgütün baþýna geçti. Elit istihbaratçýlarýn Safari Kulübü nün de kurucusuydu Kemal Adham. Bu Safari Kulüp ismini bir yere kaydedin. Kissinger, Ýran Þahý, Sedat, Fas Kralý Hasan ve Kont Alexander de Marenches (Fransa) ile Kemal Adham birlikteliði dünyaya hayli sürprizler yaþattý çünkü... Varlýðýndan ilk kez politikacý-gazeteci Muhammed Hasaneyn Haykal in Iran: Untold Story (Ýran: Anlatýlmamýþ hikâye) adlý kitabýyla haberdar olmuþtuk (s ). Ýngiliz gazeteci John K. Cooley de Unholy Wars (Kutsal olmayan savaþlar) adlý kitabýnda kulüple ilgili daha geniþ bilgiler saðladý. Cooley 11 Eylül den çok önce çýkan kitabýnda (s ) Üsame bin Laden i de konu ediyor. Dediði þu: Safari Kulüp Afganistan daki mücadeleye yardým kararý aldý. Bu kararýn uzantýsý olarak uluslararasý cihad birliði oluþturulmasý ve baþýna uygun birinin geçirilmesi iþi Suud istihbaratýna býrakýldý. Prens Türki bin Faysal da seçimini Üsame bin Laden den yana yaptý. Birliðin kurulmasýný, eðitimini, Afganistan daki operasyonlarýný yakýndan izleyen Prens Türki ydi; þimdilerde adý çok duyulan el-kaide örgütünü kuran Bin Laden di, ama kurduran oydu diyor Cooley.. 11 Eylül uðursuz eylemlerinin hemen ardýndan meydana gelen bir olay herkesi çok þaþýrtmýþtý. Washington yönetimi, ABD de yaþayan ve sayýlarý bir uçaðý dolduracak boyutlara varmýþ bulunan Bin Laden Ailesi nin bütün fertlerini bir noktada toplayýp Suudi Arabistan a tahliyelerini gerçekleþtirivermiþti. Düþünebiliyor musunuz? Ailenin bir ferdi New York ve Washington a uçaklarla gençleri saldýrtýyor, ABD yönetimi Babanýz, kardeþiniz bizden ne istiyor? diye sormak için bilgilerine baþvurmadýðý gibi, hepsini bir uçaða bindirip selâmetle memleketlerine varmalarýný saðlýyor... Amerikan vatandaþýna bile merhamet edilmeyen Bush günlerinde, terör eylemlerinden sadece 48 saat sonra yaptý bunu ABD... Sebebini 11 Eylül den bir ay sonra BBC vermiþti bu garip tahliyenin... Newsnight programýnda ABD ile Üsame bin Laden, Bush Ailesi ile Bin Laden Ailesi arasýndaki muazzam yakýnlýða temas ediyordu BBC. Programda yer alan pek çok çarpýcý örnekten biri þuydu: 1991 yýlýnda, FBI, bir rapor (WF213589) üzerine Bin Laden soyadlý birinin üzerine gitmeye kalktýðýnda, o sýrada Beyaz Saray da oturan Baba Bush, Sakýn ha! ihtarýyla geri durma talimatý vermiþti. Ayný programdan þunu da öðrenmiþtik: Cidde deki ABD Baþkonsolosluðu öðrenci vizesi almak üzere baþvuran Suudlulara bile zorluk çýkartýrken Üsame bin Laden tarafýndan seçilmiþ gençlere fazla soru sormadan vize veriyor, o gençler de Afganistan a doðru yola çýkmadan bir yerlerde CIA tarafýndan eðitiliyordu... Üsame bin Laden in aylardan beri Pakistan da saklandýðýný açýkladý Barack Obama; operasyona geçen aðustos ayýndan beri hazýrlanýyorlarmýþ... Kaldýðý evin týpatýp aynýsýný inþa edip saldýrýnýn provasýný yapmýþ özel tim... Vay be gerçekten... Abbotabad kenti Harp Akademisi bulunduðu için askerle kaynýyormuþ... Pakistan askerlerini eðiten bazý ABD subaylarý da yöredeymiþ; ajanslar Kentte bir Amerikan üssü var haberini de geçti. Ýngiliz gazeteci Robert Fisk televizyonlara, Onun çaðrýsýyla tam üç kez Bin Laden le görüþtüm deyip görüþmelerin nasýl yapýldýðýný anlattý gün boyu. Hamid Mir adlý Pakistanlý gazeteci de, ABD ordusu Üsame bin Laden i fellik fellik ararken görüntülü bir mülâkat yapmayý baþarmýþtý dünyanýn en tehlikeli teröristi ile... Herkese ulaþabilen, isteyen herkesin ulaþabildiði Bin Laden aslýnda Amerikalýlar ýn burnunun dibindeymiþ... Bizde Hizbullah ýn bir kýþlada kurulduðu çok söylendi. Hizbullah lideri Güneydoðu da deðil Ýstanbul da düzenlenen bir operasyonla öldürüldü. Pek çok kiþi, Yalan, daha önce öldürülmüþtü dedi onun için... Dostum Baharý kýþa çevirebilirler dedi. Taha Kývanç / Zaman, AS LIN DA, Meh tap te le viz yo nun da yap tý ðý mýz A - kýl Def te ri prog ra mýn da bir iz le yi ci mi zin gön der - di ði e lek tro nik pos ta da be lirt ti ði gi bi bi zim i le ri de mok ra si ye de ðil, nor mal bir de mok ra si ye ih ti - ya cý mýz var. Nor mal de mok ra si nor mal le þen bir Tür ki - ye nin de mok ra si si o la ca ðý i çin çok ö nem li. A ma i le ri de mok ra si da ha çar pý cý bir slo gan ol du ðu i çin bu slo ga ný ter cih e de ce ðim. Yu ka rý da be lirt ti ðim gi bi nor mal ya da i le ri de - mok ra si nin çok sa yý da kri te ri var. Ma a le sef bu kri ter ler den çok ö nem li bir bö lü - mü ül ke miz Tür ki ye de ek sik. Hat ta hiç yok. Bu kri ter le ri de, çok doð ru bir yön tem ol ma sa da, a na ya sal dü ze ye in di re ce ðim. Oy sa, ül ke miz Tür ki ye de e sas hu kuk dev le ti ne ve de mok ra si ye i liþ kin so run lar bel ki de ya sa lar - dan da ö te, yö net me lik ler, tü zük ler dü ze yin de a - ma bu a lan la ra gir me ye ce ðim ve ken di mi a na ya - sal dü zey le sý nýr la ya ca ðým. Bu dü zey de da hi kü çük bir ga ze te ya zý sý na sýð - ma ya cak ka dar çok kri ter mev cut. Bu ram bu ram ýrk çý lýk ko kan bir a na ya sa gi riþ bö lü mü. Yi ne bu bö lüm de ve i la ve ten her yer de il kel for mü las yon lar la te ba rüz e den bir res mi i de o lo ji. Yi ne bu ram bu ram ýrk çý lýk ko kan bir yurt taþ lýk ta ný mý. Çað dý þý bir si vil-as ker i liþ ki le ri bü tü nü. Çok yan lýþ e ko no mik hü küm ler. Ve sa yet ku rum la rý nýn bel ki de en ba þýn da ge - len Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ü ze rin den din-dev let i liþ ki le ri. Vs., vs. An cak, bu ký sa ya zý da bir nok ta ko nu yu, sem - bo lik bir kri ter o la rak i le ri de mok ra si nin kri te ri o la rak be nim se ye ce ðim. Bu sem bo lik kri ter de Ge nel kur may Baþ kan lý - ðý nýn sta tü sü dür. A þa ðý da ki i fa de yi bü yük harf ler le çok net ya za - bi li rim; GE NEL KUR MAY BAÞ KAN LI ÐI NIN MÝL LÝ SA VUN MA BA KAN LI ÐI NA BAÐ LI OL MA - DI ÐI BÝR ÜL KE NE HU KUK DEV LE TÝ DÝR, NE DE DE MOK RA SÝ. Bu ger çe ði, bu sem bo lik kri ter ger çe ði ni çok net gör me li yiz. Bu me se le de mev cut Ke nan Ev ren A na ya sa sý - nýn 117. mad de sin de i fa de si ni bul mak ta dýr ve bu mad de de Ge nel kur may Baþ kan lý ðý bý ra kýn MSB ye, Baþ ba kan lý ða bi le bað lý bu lun ma mak ta - dýr. Me se le ye bu a çý dan bak tý ðý nýz da bu gün Tür ki - ye bir hu kuk dev le ti ve de mok ra si o la ma mýþ du - rum da dýr. Bir Ma li ye Ba kan lý ðý dü þü nün, Ma li ye Ba kan lý - ðý ça lý þan la rý, ge nel mü dür le ri, müs te þa rý, Ma li ye Ba ka ný na bað lý de ðil dir; ko mik bir du rum de ðil mi? A ma ne den se ay ný ko mik lik Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý i çin ba zý la rý nýn gö zü ne çarp ma mak ta - dýr. 12 Ha zi ran son ra sý, muh te me len ba zý a na ya sal de ði þik lik ler ya pý la cak týr. Bu de ði þik lik ler i çin de Ge nel kur may ýn MSB ye bað lan ma sý ol ma ya cak i se, baþ ka de ði þik lik le rin de an la mý ol ma ya bi lir ka ný sýn da yým. E ser Ka ra kaþ / Star, Ü sa me bin La din öl dü, ya þa sýn A me ri ka! Çok zen gin Su u di A ra bis tan lý bir a i le nin ço cu ðu o lan Ü sa me bin La din, mil yar lar ca do lar lýk ser - ve ti i le kü re sel bir te rör or ga ni zas yo nu nun ba - þýn day dý. As lýn da, Ba tý kay nak lý kü re sel dev let te rör - le ri ne tep ki sel bir ha re ket ten do ðan bu or ga ni zas yo - nun baþ lan gýç i ti ba riy le bir A me ri kan pro je si ol du ðu - nu da söy le mek müm kün dür. Bu pro je nin La din ve Ýs lâ mýn can a lý cý kav ram la rýn dan bi ri o lan ci had et - ra fýn da dü ðüm len me si, Ýs lâm dün ya sý ný on yýl lar ca pran ga la ra mah kûm e de cek bir ha re ke tin de i puç la rý - ný sun mak tay dý. Me de ni yet ler ça týþ ma sý, kök ten din - ci lik, ra di kal Ýs lâm cý lýk gi bi söy lem ler et ra fýn da ol gun - laþ tý rý lan iþ gal pro je le ri nin bu lun maz Hint ku ma þý ve meþ rû i yet kay na ðý Üsa me bin La din i di. Bir kaç yüz yýl dýr Ba tý nýn kýs ka cýn da, ge ri kal mýþ lý ðýn e zik li ði i le ya þa yan Ýs lâm â le mi, Ba tý nýn ken di si ni i - kin cil leþ tir me po li ti ka la rý nýn kur ba ný ol ma ya de vam et mek te dir. Be di üz za man ýn tes bi ti i le fü nun ve sa na - yi si lâ hýy la bi zi ma ne vî bas ký al tý na a lan Ba tý nýn, i þin ma ne vi yat kýs mýy la ye tin me yip Ýs lâm ýn ma mur bel - de le ri ne sal dýr ma sý, Ýs lâm ýn bi lin dik mu te dil yak la - þým la rý ný bir çok Müs lü ma nýn nez din de ra fa kal dýrt - mýþ ve ci had kav ra mý et ra fýn da as lýn da Ýs lâm la da bað daþ tý rý la ma ya cak ye ni o lu þum la rýn doð ma sý na yol aç mýþ týr. Or ta do ðu ya sö züm o na de mok ra si, ba rýþ, hu zur ve gü ven ge tir mek i çin ya pý lan iþ gal le rin, ma - sum lar ü ze rin den gi ri þi len pa zar lýk la rýn, piþ kin ce dö - kü len kan la rýn za lim le re kar þý koy ma, kâ fir le re had - di ni bil dir me ar zu su nu ye þert me si ka çý nýl maz dý. Bu ar zuy la ye þe ren El Ka i de gi bi, Ýs lâm ýn ö züy le u - yuþ ma yan if rat kâr ya pý la rýn dün ya ba rý þý ný teh dit e de - rek Müs lü man la rýn a ley hi ne kul la nýl dý ðý ný vur gu la - mak ta fay da var dýr. Bu bað lam da, bü tün a sýr la rýn top - lam vah þe ti ni bir de fa da ku san kan lý bir me de ni ye tin tem sil ci li ði ni üst le nen Ýkinci Avrupa, te rör o dak lý o lu - þum la rýn ba ha ne si i le son çey rek te ger çek leþ tir di ði vah þi ya ne tu tum ve sal dý rý la rý nýn Ýs lâm ül ke le ri ü ze - rin de ol ma sý bir te sa düf de ðil dir. Ýs ra il in Fi lis tin kat li - âm la rý na se yir ci kal mak la ye tin me yen kan lý gü nah - kâr lar; I rak, Af ga nis tan, Pa kis tan gi bi Ýs lâm ül ke le ri ü - ze rin de ki þey ta nî pro je le ri ni ger çek leþ ti re bil mek a dý - na ma sum in san la rýn ka ný ný dök mek te bir be is gör - me di ler. Bu nu ya par ken de ken di ü ret tik le ri Ýs lâ mî te rör ol gu su nun ar ka sý na sý ðýn dý lar. 80 li yýl lar da, Sov yet le ri Af ga nis tan dan püs kürt mek i çin böl ge de ki mü ca hit le ri ör güt le yen ve des tek le yen A me ri ka lý la rýn Or ta do ðu ü ze rin de ki plan la rý ný des - tek le ye cek alt ya pý böy le ce o luþ tu rul muþ tu. Rus la rýn mað lû bi ye tiy le so nuç la nan Af ga nis tan sa va þý son ra - sýn da iþ siz ka lan El Ka i de, bir sü re son ra I rak ýn iþ ga li - ni ne ti ce ve re cek bir o yu nun baþ ak tö rü o lu ver di. Ýs - te di ði za man bom ba la yan, is te di ði za man öl dü ren, key fin ce kan dö ken, dün ya nýn jan dar ma lý ðý na so yu - nan in saf sýz A me ri ka nýn meþ rû ba ha ne si El Ka i de; sö züm o na dün ya ba rý þý ný teh dit e den kü re sel öl çek li bir te rör ör gü tüy dü ve A me ri ka da dün ya yý Ü sa me bin La din de ni len bü yük eþ ký ya dan kur ta ra cak mer - ha met li pat ron du. Ba tý düþ man lý ðý ve an ti se mi tizm ü ze ri ne ku ru lu El- Ka i de nin üst len di ði bir çok kan lý sal dý rý ve ni ha ye tin - de 11 Ey lül; Ba tý ka mu o yun da ra di kal Ýs lâm cý lý ðýn yük sel di ði ve Müs lü man la rýn Ba tý yý yok e dip kü re sel bir Ýs lâm dev le ti kur ma te þeb büs le ri nin art tý ðý al gý sý ný güç len dir di. Bu tür pro pa gan da lar la ký va ma ge ti ri len vic dan lar, da ha gü ven li ve öz gür bir dün ya i çin I rak ve Af ga nis tan ýn iþ ga li ne; kat le di len ma sum la rýn ci - ðer sûz gö rün tü le ri ne, iþ ken ce ha ne ler de in san lý ðý e lin - den a lý nan za val lý ma sum Müs lü man la rýn du rum la rý - na sýz la ma dý lar bi le. Ve bü yük pat ron ha re ke te geç ti. A me ri ka, a ca ba þim di han gi plan la rýn baþ lan gýç a þa ma sýn da ki, Ýs lâm dün ya sý nýn iç sa vaþ teh dit le riy le bo ðuþ tu ðu bir za man - da La din in ce se di ni ok ya nu sa bý ra ký ver di. Sa va þý nýn Ýs - lâm la ve Müs lü man lar la ol ma dý ðý me saj la rýy la diþ le ri ni gös te ren A me ri ka nýn ye ni tez gâh la rý na ha zýr lýk lý ol - mak ge re kir. A sýl so ru i se, Doð ru Ýs lâ mi yet ve Ýs lâ mi yet e lâ yýk doð ru lu ðun he nüz u za ðýn da bu lu nan Ýs lâm â le mi nin ye ni tez gâh la ra kar þý ne ka dar ha zýr lýk lý ol du ðu i le il gi li - dir. Yok sa La din ler öl me ye, A me ri ka ya þa ma ya de vam e de cek tir. ah met dur ma il.com KERMESE DÂVET Hanýmlar Komisyonumuzun öðrenciler yararýna düzenlediði kermesimizde;el iþi, göz nuru birbirinden güzel hediyelikler, yöresel tatlarla zenginleþtirilmiþ gýda reyonumuz, içli köfteler, çið köfteler, börekler, dolmalar, tatlý çeþitleri, yaþ pastalar... Züccaciyeden giyime aradýðýnýz her þeyi bulacaðýnýz kermesimize katýlýmlarýnýzla bu hayýryarýþýna sizler de ortak olun! TARÝH : YER : Ýstiklal Mahallesi, Þehzade Caddesi, No-6/B Ümraniye/ÝSTANBUL ÝRTÝBAT: 0 (216) GSM : (0535) Benzerliðin bu kadarý fazla Herkese ulaþabilen, isteyen herkesin ulaþabildiði Bin Laden aslýnda Amerikalýlar ýn burnunun dibindeymiþ... Genelkurmay Baþkanlýðýnýn Millî Savunma Bakanlýðýna baðlý olmadýðý bir ülke ne hukuk devletidir, ne de demokrasi. Ýleri demokrasi için tek sembol kriter TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Eyüp Saraçlar'ýn annesi Hatice Saraçlar'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, dostlarý, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. BURSA ESAS NO : 2009/226 Esas. KARAR NO : 2011/108 DAVACI : SADET KADIOÐLU-1762/2 SK. NO: 16 K: 8 D: 4 KARÞIYAKA/ÝZMÝR VEKÝLÝ : Av. SELVÝNAZ ÖZ-HALÝT ZÝYA BULVARI TANER ÝÞHANI NO: 72 K: 5/504 ÇANKAYA/ÝZMÝR DAVALILAR : 1- EMÝNE SÝRKECÝ 1837 Sokak No: 20/1 Karþýyaka/ ÝZMÝR 2- FIRAT ÇITAK Anadolu Üniversitesi Sistem Operatörlüðü 1. Sýnýf Merkez/ ESKÝÞEHÝR Da va cý ve ki li ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan A la cak da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sý so nun da; Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da ve ti ye çý ka rýl - mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan ka ra rýn i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. FI RAT ÇI TAK yö nün den a çý lan da va nýn hu su met yok lu ðun dan RED DÝ NE, Üc ret al a ca ðý yö nün den da va nýn KIS MEN KA BU LÜ NE, net 4.409,32 TL'nin da va ta ri hi o lan ta ri hin den iþ le ye cek ya sal fa i ziy le da va lý E mi ne Sir ke ci'den a lý na rak da va cý ya ve ril me si - ne faz la ta le bin red di ne, A lýn ma sý ge re ken 261,91 TL ka rar ve i lam har cýn dan pe þin a lý nan 60,20 TL ha rcýn mah su buy la 201,71 TL nok san har cýn da va lý E mi ne Sir ke ci'den tah si li ne, Hu su met yö nün den red de di len da va lý yö nün den ya pý lan mas raf ay rýk tu tu la rak da va cý ta raf ça ya pý lan 484,11 TL yar gý la ma gi de ri nin da va nýn ka bul red o ra ný na gö re he sap la nan 479,02 TL'si nin da va lý E mi ne Sir ke ci'den a lý na rak da va cý ya ve ril me si ne, di ðer gi der le rin da va cý nýn ü ze rin de bý ra kýl - ma sý na, Ka bul e di len mik tar ü ze rin den a vu kat lýk as ga ri üc ret ta ri fe si ne gö re he sap la nan 1.00,00 TL ve - kâ let üc re ti nin da va lý E mi ne Sir ke ci'den a lý na rak da va cý ya ve ril me si ne, Ýþ bu i la mýn ad re si tes pit e di le me yen da va lý lar E mi ne Sir ke ci ve Fu at Çý tak'a teb li ði ge rek ti ðin - den i la nen teb li ði ne, i lan ta ri hin den i ti ba ren 15 gün son ra teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý ve sü - re sin de ka nu ni yol la ra baþ vu rul ma dý ðý tak dir de ka ra rýn ke sin le þe ce ði teb lið o lu nur. 12/04/ B: T. C. KARÞIYAKA 2. ÝÞ MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO : 2008/222 KARAR NO: 2010/775 Da va cý ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Bo þan ma da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Da va lý nýn tüm a raþ týr ma la ra rað men teb li ga ta ya rar ad re si bu lu na ma dý ðýn dan teb li gat ya pý la - ma mýþ o lup, Da va cý nýn da va sý nýn KA BU LÜ i le Sam sun i li Ter me il çe si Sa kar lý Çað la yan ma hal le si cilt no: 67, ha ne no: 72, bsn: 4 TC NO: Ha san ve E mi ne oð lu 1980 d.lu da va cý Mus ta - fa Cey lan i le ay ný yer bsn: 10 TC NO: A li ve Mer ha ba ký zý 1978 d.lu da va lý Der ya Cey - lan'ýn BO ÞAN MA LA RI NA ka rar ve ril miþ o lup, da va lý ya teb li ga týn i lan yo lu i le ya pýl ma sý ge rek ti ðin - den iþ bu i la nýn ya pýl dý ðý ta rih ten i ti ba ren 15 gün i çe ri sin de her han gi bir i ti ra zý o lan Ter me As li ye Hu kuk Mah ke me si nin yu ka rý da e sas nu ma ra sý ya zý lý bu lu nan dos ya ya mü ra caat et me le ri ak si hal - de ka rarýn ke sin le þe ce ði i la nen teb lið o lu nur. B: TERME ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA) ÝLAN ESAS: 2010/653 Da va cý Ber rin BO RA ve ki li ta ra fýn dan da va lý Meh met Sa mi BO RA a ley hi ne mah ke me - mi ze a çý lan bo þan ma da va sýn da ve ri len a ra ka rar u ya rýn ca; Da va cý ve ki li da va di lek çe si i le; "ta raf la rýn 1996 yý lýn da ev len dik le ri ni, müþ te rek ço cuk la rý nýn bu - lun ma dý ðý ný, da va lý nýn 2002 yý lýn da Ka za kis tan'a git ti ði ni ve mü vek ki li i le ta ma men ir ti ba tý ný ko - par dý ðý ný, ta raf la rýn bo þan ma la rý na ka rar ve ril me si ni" ta lep et miþ o lup, du ruþ ma gü nü o lan 09/06/2011 gü nü sa at: 09:30'da mah ke me miz de ha zýr bu lun ma dý ðý nýz ve ya bir ve kil ta ra fýn dan tem sil e dil me di ði niz tak tir de tah ki kat ve yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam e di le ce ði ve hü küm ve ri le ce ði (HUMK 213, 337 md.) hu su su, da va lý Meh met Sa mi BO RA'nýn tüm a raþ týr ma la ra rað - men ad re si nin tes pit e di le me miþ ol ma sý ne de niy le i la nen teb lið ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ ol mak - la, iþ bu i la nýn ya yým ta ri hin den i ti ba ren 7 gün son ra teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý Meh met Sa mi BO - RA'ya teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. B: PAMUKOVA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2008/68 KARAR NO: 2011/58 DAVALI : YILMAZ SEZGÜN - Çan ka ya Cad. No: 99 Bü yü ka da A da lar/ ÝS TAN BUL Mah ke me miz den ve ri len 23/02/2011 ta rih ve 2011/58 sa yý lý ka ra rý i le; Da va nýn KA BU LÜ NE, da va ko nu su Bur ga za da, 33 a da, 8 par sel sa yý lý ta þýn maz la il gi li o la rak 56 no lu or man ka - das tro ko mis yo nu ta ra fýn dan ya pý lan 2/B uy gu la ma la rý - na i liþ kin iþ lem le rin YOK HÜK MÜN DE OL DU ÐU NUN TES PÝ TÝ NE, ta þýn ma zýn da va lý Ma li ye Ha zi ne a dý na o lan ta pu kay dý nýn ip ta li i le or man vas fýy la Ma li ye Ha zi ne si a - dý na ta pu ya ka yýt ve TES CÝ LÝ NE, ta pu kay dýn da bu lu nan þerh le rin TER KÝ NÝ NE, Ka bul ka rar ve ril miþ o lup yar gý la - ma a þa ma sýn da da a çýk ad re si tes pit e di le me yen Da va lý YIL MAZ SEZ GÜN'ün yö nün den i la nen teb li gat ya pýl - mak la ka rar ö ze tin de i la nen teb li ði ne, Ka rar teb li ðin den i ti ba ren 15 gün i çe ri sin de Yar gý tay Tem yiz yo lu na mü ra - cat e dil me me si ha lin de ka ra rýn ke sin le þe ce ði Da va lý YIL - MAZ SEZ GÜN'e i la nen teb lið o lu nur B: T. C. ADALAR ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN/BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN DOS YA NO: 2011/127 E sas. Da va cý Ha zi ne ta ra fýn dan da va lý ka nu ni kay yým Ýs ma il Çe lik a ley hi ne a çý lan da va nýn ya pý lan yar gý la ma sý sý ra sýn - da ve ri len ten sip a ra ka ra rý u ya rýn ca; Ha tay, Mer kez il çe si, 5. mýn tý ka 302 par sel sa yý lý ta - þýn ma zýn, Ha na Ýb ra him Le vent oð lu Ýl yan a dý na ka yýt lý i - ken 3561 s. ya sa ge re ðin ce ka nu ni kay yým il def ter da rý ta ra fýn dan 10 yý lý aþ kýn sü re dir i da re e dil di ði ve hak sa - hip le ri nin or ta ya çýk ma dý ðý ge rek çe siy le ta pu ma li ki (his - se da rý) Ha na Ýb ra him Le vent oð lu Ýl yan'ýn 4721 s. MK. nun 588. mad de si ge re ðin ce ga ip li ði ne ka rar ve ri le rek, da va ko nu su ta þýn maz da ki Ha na Ýb ra him Le vent oð lu Ý i - yan'ýn his se si nin ta pu kay dý nýn ip ta li i le Ha zi ne a dý na ta - pu ya tes ci li ne ve bu his se nin i da re sin den el de e di len Ge - lir le rin de Ha zi ne'ye i rad kay dý na ka rar ve ril me si ta lep e - dil miþ tir. Da va ko nu su ta þýn ma zýn ma li ki (his se da rý) Ha na Ýb ra - him Le vent oð lu Ýl yan'ýn biz zat ken di si nin ve ya ken di si hak kýn da bil gi sa hi bi o lan la rýn ilk i lan ta ri hin den i ti ba ren 6 ay i çe ri sin de Ha tay As li ye 3. Hu kuk Mah ke me si nin 2011/127 E sas sa yý lý dos ya sý na bil gi ver me le ri ge rek mek - te dir. Ak si tak dir de Ha na Ýb ra him Le vent oð lu Ýl yan'ýn GA ÝP LÝ ÐÝ NE, Ha tay i li, Mer kez il çe si, Der viþ li kö yü 5. mýn - tý ka 302 par sel sa yý lý ta þýn maz da ki kay yým ta ra fýn dan i - da re e di len his se nin ta pu kay dý nýn ip ta li i le Ha zi ne a dý na ta pu ya tes ci li ne ve bu his se nin i da re sin den el de e di len ge lir le rin de Ha zi ne'ye i rad kay dý na ka rar ve ri le ce ði MK.nun 32, 33 ve 588. mad de ler ge re ðin ce Ý LA NEN TEB - LÝÐ o lu nur B: HATAY ASLÝYE 3. HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Necmeddin Çörekcioðlu'nun aðabeyi, Þemseddin Çörekcioðlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Y

9 Y MAKALE 9 fer sa dog ni as ya.com.tr ü 'min, her þe yi, a ma her þe yi Kur ân en - M deks li dü þü nür ve dü þün me li. Ya ra tý lý þý, i ma ný, ha ya tý, si ya se ti Ve el bet te Kur ân ýn bu za man da ki uz ma ný, o to ri te si ve mü ced di di sa hi büz za man o lan Be di üz za man Sa id Nur sî dir. Be di üz za man ça ðý mý zýn mü ced di di ol du ðu na gö re, Kur ân ve Sün net-i Se niy ye nin bu za man da ki iç ti mâî ve si ya sî öl çü le ri ni or ta ya koy ma va zi fe si de o nun dur. Bu öl çü le ri de ga yet ho ca za ma il.com Bu ka nu nu kal dý rýn! Dev let, hal ký nýn ö de di ði ver gi ler le a yak ta du rur. Bu, ta mam. Va tan daþ is te di ði ka dar çýr pýn sýn dur sun, sa yý sý ný ta kip e de me di ði ka dar çok çe þit li ka lem de ki ver gi le ri, dev let bir þe kil de tah sil e der. Bu da, ta mam. Dev le tin sis te mi i çin de bu lu nan ve SGK nýn var lý ðý ný o luþ tu ran E mek li San dý ðý, SSK ve BAÐ-KUR gi bi mü es se se le rin bi rin den e mek li o la bil mek i çin va tan daþ, öm rü nün ö nem li bir bö lü mü nü ça lý þa rak, bað lý bu lun du ðu ku ru ma prim ö de ye rek, dev le ti ne ver gi ö de ye rek ge çi rir. Ve ni ha yet e mek li o lur, mut lu so na u la þýr. Gel gör ki, e li ne ge çen ma a þý, is ta tis ti kî bil gi le re gö re aç lýk sý ný rýn da ol du ðu i çin bir tür lü mut lu lu ðu fark e de mez (E mek li San dý ðý nýn üst ka de me e mek li le ri ko nu muz dan ha riç tir). Bu in san, ya mev cut la ik ti fa e de cek, dü þe kal ka a hir öm rü nü bi ti re cek; ya, bu la bi lir se, bir iþ bu lup ça lý þa cak; ya da, ge lir ge ti rir ti ca rî bir ko nuy la iþ ti gal e de cek. E mek li ol mak ýs kar ta ya çýk mak ol ma dý ðý na gö re sað lýk lý o lan, sý naî ve ya ti ca rî de ne yi mi de bu lu nan kim se ler var sa, mev cut i þi ne de vam e di yor; yok sa bir iþ let me ku ru yor ya da ku ru lu o la na iþ ti rak e di yor. Bu du rum da ki ki þi ler, bu hal le riy le ne yap mýþ o lur lar? Ti ca rî fa a li yet le rin den do la yý dev le ti ne Ge lir Ver gi si ö der ler, KDV ö der ler, Ki ra Sto pa jý ö der ler; per so ne li var sa, on la rýn prim le ri ni, sto paj la rý ný ö der ler; on la ra is tih dam sað lar lar, ço luk ço cuk la rý nýn ma i þe ti ne kat ký da bu lu nur lar; on la ra ye di rir i çi rir, i cap e di yor sa giy di rir ler. Be le di ye ye Ý lân Rek lâm Ver gi si ö der ler. Ýþ ti gal ko nu su na gö re am ba ra ve ya kar go ya nav lun ö der ler; du ru ma gö re ser vis üc re ti ö der ya da bu hiz me ti gö rür ler. Gö rü yor su nuz de ðil mi? Ne çok suç iþ li yor e mek li ler ça lýþ mak la, ça lý þa na or tak ol mak la! Ne çok suç iþ li yor lar Dev let, mü te þeb bis bir e mek li yi, gay re tin den do la yý ö dül len dir me si ge re kir ken; tam ter si ne, ce za lan dý rý yor â de ta. Sen hem e mek li ma a þý a lý yor sun hem de ti ca ret ya pý yor sun! Ma dem öy le, Sos yal Gü ven lik Des tek le me Pri mi ö de ye rek dev le ti des tek le ba ka lým de ni yor. Mef hûm-ý mu hâ li fiy le: Ey e mek li! Se nin ne yi ne ge rek ça lýþ mak, ül ke ne kat ma de ðer sað la mak. Git, e vin de o tur; vak tin ge lin ce de, öl! Uy gu la ma dan, bu an la þý lý yor. SGK dan e mek li ma a þý a lan bir kim se nin, ö zel ya da tü zel bir ku rum da da ha yük sek bir ma aþ la ça lýþ ma sý du ru mun da, e mek li ma a þý ve öz lük hak la rý sak lý kal mak kay dýy la, don du ru lu yor; yük sek o lan ma a þý uy gu la ný yor. Bu nor mal. Ö te yan da, risk a la rak ül ke e ko no mi si ne kat ký sað la yan, ü re ten, ha re ket ve fa a li ye te se bep o lan bir in sa ný ce za lan dýr. Bu i se, a nor mal! Ver gi da i re sin de kay dý bu lu nan bak kal, ber ber v.s; Li mi ted Þir ke ti or ta ðý o lan; her han gi bir A no nim Þir ke tin yö ne tim ku ru lu ü ye si bu lu nan e mek li, bu Sos yal Gü ven lik Des tek le me Pri mi mu am ma sý nýn mu ha ta bý. Sa yýn il gi li ler! Mev zu a tý bil me yen, ye te rin ce de bil di ril me yen; ti ca re te bu laþ mýþ bu ül ke nin e mek li si, þu an mað dur du rum da. Yý ðýn la borç; â hir öm re gö rü le cek re va mý? E mek li ler, saff-ý ev vel in san lar. Bu gün si zin yap týk la rý nýz, dün on la rýn o muz la rýn day dý. Ve fa kâr lýk, bu mil le tin þe ni dir. Ge lin, bu yan lý þý dü zel tin! Si ya set öl çü le ri ni kim be lir le ye cek? net bir þe kil de Ri sâ le-i Nur da be lir le miþ tir. Þu hal de, O za man öy le i di, þim di böy le dir! di ye bir ya nýl gý ya düþ me miz ge re kir. Zi ra, mü ced di dî si ya set gün lük de ðil dir; ça ðý ku þa týr. Dev rin a na si ya sî þab lon la rý ný çi zer, te mel stra te ji le ri be lir ler, for mül ler ve rir. Bu hu su su Be di üz za man þöy le vur gu lar: Ri sâ le tü n-nur bu as rý, bel ki ge len is tik ba li ten vir e de bi lir bir mu' ci ze-i Kur â ni ye ol du ðu nu çok tec rü be ler ve va ký a lar la kör le re de gös ter miþ. 1 Be di üz za man, sa de ce i ma nî me se le ler de fet va va zi fe siy le gö rev len di ril di, yal nýz o hu sus lar da söz sa hi bi i di de mek, o nu tam o la rak an la ma mak de mek tir. Öy le ol say dý, sa de ce i man e sas la rý ný i zah ve is pat e der di. Hal bu ki, Ri sâ le-i Nur da hem i man e sas la rý, hem Ýs lâmýn þart la rý, hem Ýs lâm ah lâ ký, hem iç ti mâî ve si ya sî me se le ler is pat ve i zah e dil miþ. Ki, u lûm-u i ma ni ye (i man i lim le ri), fen, sos yal, ma ne vî (ha dis, tef sir, ke lâm, ta sav vuf, fý kýh, ah lâk vs. bütün Ýs lâm i lim le ri nin) har man lan ma sýn dan hâ sýl o lan en yük sek Ýs lâm il mi dir. E ðer mü ced did o i se ki, ge rek çað da þý o lan, ge rek se gü nü müz â lim le ri nin he men hep si o nun mü ced did li ði ni te yid ve tas dik e di yor iç ti mâî ve si ya sî öl çü le ri de o is tih raç e de cek tir. Kur ân ve Sün net-i Se ni ye nin gü nü müz de ki iç ti mâî ve si ya sî öl çü le ri ni de i man il mi al týn da iþ le miþ ol du ðu nu ap a çýk gö rü yor ve o ku yo ruz. Me se lâ, Ve lâ te zi rû vâ zi re tün viz ra uh râ (Hiç bir gü nah kâr, baþ ka sý nýn gü na hý ný yük len mez) â ye ti, iç ti mâî ve si ya sî hu ku kun en te mel me se le si dir. Kur ân a i man i le il gi li dir. Ve Ri sâ le-i Nur Kül li ya týn da Þu â lar i le Lâ hi ka lar da sýk sýk bu â yet tef sir e dil miþ tir. Be di üz za man ýn iç ti mâî ve si ya sî me se le ler de söz sa hi bi ol du ðu nun de lil le rin den bi ri si de þu dur: Bu as rýn e hem mi yet li ve ma ne vî ve il mî bir mür þi di o lan Ri sâ le tü n-nur un he yet-i mec mu â sýn dan han gi si ni o kur sam En bi rin ci bu dur der dim. Ö te ki ne ba kar dým, Bu bi rin ci dir. Da ha ö bü rü sü ne bak týk ça hay ret e de rek kat î ka na a tim gel di ki, Ri sâ le tü n-nur un ki tap la rý bir bi ri ne ter cih e dil mez. Her bi ri nin ken di ma ka mýn da ri ya se ti var. Ve bu za ma ný ten vir e den bir mu' ci ze-i ma ne vi ye-i Kur â ni ye dir. 2 Ya ni, me se lâ 10. Söz ün haþ ri is pat ma ka mýn da; iç ti mâî ve si ya sî ha ya ta ba kan Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri ve ya Lâ hi ka mek tup la rý nýn sos yal ve si ya sî ko nu lar da ri ya set le ri var dýr. Dip not lar: 1- Ta rih çe-i Ha yat, s Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 11. Sürgünde ölen bir yalnýz adam: Napolyon Fran sa'nýn ef sa ne vî kah ra ma ný o la rak ka bul e di len Na pol yon Bo na part, sür gü ne gön de ril di ði At lan tik'te ki He le na A da sý'nda 51 ya þýn da öl dü. (5 Ma yýs 1821) Na pol yon'un ha ya tý bir ib ret tab lo su dur. Ha ya týn da öy le si ne i niþ çý kýþ lar, öy le si ne dü þüþ ve yük se liþ ler ya þa dý ki, hay ret et me mek el de de ðil. Me se lâ, Bü yük Fran sýz Ýh ti lâ li (1789) za ma nýn da sý ra dan bir genç su bay i ken, ký sa za man da en göz de as ker ko nu mu na gel di. Ge ne ral li ðe ka dar yük sel di ve or du nun ba þý na geç ti. Ar dýn dan, "Bi rin ci Kon sül" ya pýl dý. 1804'ten i ti ba ren de, ay ný an da hem Fran sa'nýn Ým pa ra to ru, hem de Ý tal ya'nýn Kra lý sý fa tý ný ka zan dý. Ve, ha ya tý nýn son de mi ni i se, ok ya nus ta kü çük bir a da da yal nýz ge çir mek du ru mun da kal dý. Ýþ te, "Ne re den ne re ye..." de dir ten bir ha yat mâ ce ra sý nýn dö nüm nok ta la rý.. Zir ve ye týr ma nýþ sü re ci Ým pa ra tor ol duk tan son ra "Na pol yon I" un va ný ný ka za nan Bo na part, 1769'da Kor si ka'da doð du. 1785'te as ke rî a ka de mi yi bi ti re rek, top çu a la yý na üs teð men rüt be siy le a tan dý. Fran sa'ya kar þý ba ðým sýz lýk mü ca de le si ve ren Kor si ka lý la rý mað lup e den ja ko ben le rin i çin de yer al dý. Ýh ti lâl dö ne min de ve son ra sýn da es ki kral cý lar i le Ýn gi liz kuv vet le ri ne kar þý bir top çu ko mu ta ný o la rak ba þa rý lý bir mü ca de le ver me si, o nun tuð ge ne ral rüt be si ne ter fi et me si ni sað la dý. (1793) 1796'da Ý tal ya'da ki Fran sýz or du su nun baþ ko mu ta ný ol du. Bu ra da ki A vus tur ya kuv vet le riy le mü ca de le et ti. 1798'da i se, Fran sa'da "Di rek tör ler dö ne mi" baþ la dý. Tam bu es na da, Na pol yon Ýn gil ter'nin is ti lâ e dil me siy le gö rev len di ril di. Na pol yon i se, fark lý bir stra te ji uy gu la ma yý ter cih et ti. O na gö re, Ýn gil te re'yi za a fa uð rat ma nýn yo lu, Ak de niz'de ki ti ca ret yo lu nu kes mek ve Or ta do ðu'da ki ha ki mi ye ti ni so na er dir mek, en et ki li yön tem o la cak tý. Ni te kim, ay ný sý ný yap ma ya yö nel di. Do nan may la meþ hûr "Mý sýr se fe ri"ne çýk tý. Ön ce Mal ta'yý Ýn gi liz ler den ge ri al dý. Ar dýn dan, Ýs ken de ri ye böl ge si ve Nil Va di sin de ki Ýn gi liz kuv vet le riy le þid det li ça týþ ma la ra gir di. Ýlk bü yük ye nil gi Na pol yon, Mý sýr'da ki Ýn gi liz kuv vet le ri ne kar þý giriþ ti ði ilk ta ar ruz ha re kâ týn da kýs men ba þa rý lý ol du. A ma, is te di ði ni tam o la rak el de e de me yin ce, bu kez Su ri ye ta raf la rý na yö nel di. He def ve mak sa dý, As ya'nýn iç le ri ne doð ru i ler le mek ve dün ya ha ki mi ye ti ni el de et mek ti. Ne var ki, Su ri ye'de kar þý laþ tý ðý mu ka ve met, bü tün he sap la rý ný alt üst et ti. Þu bat 1799'da, Ak ka da Cez zar Ah met Pa þa ko mu ta sýn da ki Os man lý kuv vet le riy le þid det li bir ça týþ ma ya gir di. Na pol yon, ha ya týn da ki ilk a ðýr ve ke sin ye nil gi yi iþ te bu ra da tat mýþ ol du. Pe ri þan bir va zi yet te Mý sýr'a ge ri dön mek zo run da ka lan Na pol yon'un ta ri he ge çen þu sö zü, o ra da ya þa mýþ ol du ðu ha yal ký rýk lý ðý ný ve ciz bir þe kil de ö zet li yor: "Þa yet Ak ka da dur du rul ma mýþ ol say dým, bel ki de bü tün Do ðu coð raf ya sý ný e le ge çi re cek tim." Or du su nu Mý sýr'da bý ra kan ve ay ný yýl i çin de Pa ris'e dö nen Na pol yon, 9 Ka sým 1799'da yap tý ðý bir hü kü met dar be siy le Fran sa ta ri hin de ye ni bir dö ne mi baþ lat mýþ ol du. Napolyon'un yükseliþ dönemini gösteren bir harita. A na ya sa yý de ðiþ tir di. Ken di ni I. Kon sül i lân et ti. Bu nun la ik ti fa et me di. 1801'de Ý tal ya'yý da tü müy le e le ge çi rin ce, im pa ra tor lu ða gi den yol da ki en güç lü a dý mý at mýþ ol du. Ni te kim, 1804'te ken di ni I. Na pol yon o la rak hem Fran sa Ým pa ra to ru, hem de Ý tal ya Kra lý o la rak i lân et ti. Böy le lik le, Fran sa'da ki "Bi rin ci Cum hu ri yet" dö ne mi ka pan mýþ ol du. Çö kü þe doð ru Na pol yon'un bu ko nu mun dan cid di þe kil de en di þe ye ka pý lan Ýn gil te re, Rus ya'nýn da da hil ol du ðu Av ru pa dev let le ri a ra sýn da it ti fak lar teþ kil e de rek, Fran sa'nýn ö nü nü kes me he sap la rý ný yap ma ya ko yul du. Her i ki ta raf ta da ye ni kuv vet den ge le ri ve ko a lis yon lar ku ru la rak, yýl lar ca sü re cek sa vaþ la ra ze min ha zýr lan dý. Bu a ra da, Fran sa ve müt te fik le ri ne mu - ka bil o la rak, Rus ya'nýn ya ný sý ra Prus ya (Al man ya) da Ýn gil te re'nin müt te fi ki ol du. Ta raf lar a ra sýn da ya þa nan kan lý sa vaþ lar ne ti ce sin de, Na pol yo'nun güç le ri gün den gü ne e ri me ye baþ la dý. Öy le ki, 1814'te ki sa vaþ lar da, düþ man or du la rý Pa ris ka pý la rý na ka dar ge lip da yan dý. Bu es na da Na pol yon, im pa ra tor luk tah tý ný bý rak tý ve he men ar dýn dan El be A da sý na sür gü ne gön de ril di. Bir a ra sür gün den ka ça rak tek rar Pa ris'e ge le rek kuv vet top la yan Na pol yon, 7 Mart 1815'te tah tý na ge ri dön dü. Bu ge liþ me den þid det le ra hat sýz o lan Ýn gil te re, Na pol yo'nun ü ze ri ne bü yük bir kuv vet gön de re rek, o nu Wa ter lo o'da boz gu na uð rat tý. O ra dan Pa ris'e dö nen ve A me ri ka'ya kaç ma ha zýr lý ðý ya pan Na pol yon, Ýn gi liz kuv vet le ri ta ra fýn dan ya ka lan dý ve bu kez At las Ok ya nu su ü ze rin de ki He le na A da sý'na sür gü ne gön de ril di. Na pol yon, iþ te bu i kin ci sür gün a da sýn da son ne fe si ni ver di. Sa id Nur sî'nin me za rý De ði þik ve si le ler le gün dem ko nu su o la ge len Be di üz za man Sa id Nur sî'nin "ka yýp me za rý", bil mem ka çýn cý kez ol mak ü ze re tek rar gün de me gel miþ bu lu nu yor. Öy le an la þý lý yor ki, bu ko nu tek rar be tek rar gün de me gel me ye de vam e de cek. Þim di ki ve si le, ABD kuv vet le ri ta ra fýn dan öl dü rü len ve ce se di de ni ze a týl dý ðý söy le nen U sa me bin La din ha di se si. Ba zý kim se ler or ta ya çý kýp þu mâ nâ da ah kâm ke si yor: "1960 dar be sin den son ra as ker ler ta ra fýn dan Ur fa'da ki me za rýn dan a lý nan Sa id Nur sî'nin ce se di, u çak tan Ak de niz'e a tý la rak kay be dil di." El de ki bil gi ler, bel ge ler ve þa hit le rin söy le dik le ri, bu uydurma ri vâ yet le hiç bir þe kil de ör tüþ mü yor, baðdaþmýyor. Ev ve lâ, el de res mî bel ge ni te li ði ta þý yan "na kil ve de fin" ra por la rý var ki, bu bel ge Sa id Nur sî'nin na a þý nýn Is par ta'da ki bir me zar lý ða ta þýn dý ðý ný gös te ri yor. Ce se din nak lin de ha zýr bu lu nan Be di üz za man'ýn kar de þi Ab dül me cid E fen di nin gö rüþ ve ka na a ti de d ay ný yön de. De fin den do kuz se ne son ra (1969) i se, hiç he sap ta ol ma yan bir ge liþ me ya þa ný yor. Ka de rin mâ ni dar te cel li siy le, ay ný kab ris tan da bir ço cuk me za rý aç ma ça lýþ ma sý es na sýn da, Üs tad Be di üz za man'ýn has ta le be le ri, o nun le him le ka pa týl mýþ gal va niz li ta bu tu nu bu lu yor, ta but i çin de yü zü nü gö rüp ta ný yor ve tam bir giz li lik i çin de na a þý ný o ra dan a lýp bir baþka meç hû le gö tü rü yor lar. (Þa hit ler den Ta hi rî Mut lu, Bay ram Yük sel, A li Ýh san To la ve Mus ta fa Pes til'in an lat týk la rý bu yön de.) Þu an da da, me za rý çok az sa yý da ki Nur Ta le be si nin bi le bil di ði yer de bu lu nu yor. Ha di se nin ö ze ti bu dur; söy len ti le re al dý rýþ et me me li. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan (0 505) Kâ fir ler, Al lah ý ne za man bi lir ler? Ýs tan bul dan T&K ru muz lu o ku yu cu muz: Kâ fir ler â hi ret te Rabb in di yor lar. A ca ba Rabb i ta ný ma dýk la rýn dan mý, yok sa Al lah on la rýn Rabb im de me si ni is te me di ði i çin mi? Ýn kâr ve ya î mân la im ti han ol du ðu muz yer dün yâ dýr. Â hi ret i se ya kîn, ya ni ke sin bil gi ye ri dir. O ra da in kâr et mek ne müm kün? Sur üf len di ði za man ka bir le rin den Rab le ri ne doð ru ko þa rak çý kar lar. Vah hâ li mi ze! Yat tý ðý mýz yer den bi zi kim kal dýr dý? Bu, Rah mân ýn va a din den baþ ka bir þey de ðil dir! Me ðer Pey gam ber ler doð ru söy le miþ ler! der ler. 1 Dün ya da i nan mýþ ol sun, ol ma sýn; â hi ret te her kes Rabb i ni bi le cek, Rabb i i le ko nu þa cak ve dün ya da ki gaf le ti ne mil yon lar de fa piþ man o la cak! Rabb-i Ra hîm i le ko nu þur ken hi tap cüm le si hiç þüp he siz, ki þi nin i çin de bu lun du ðu psi ko lo ji yi yan sý ta cak týr. Ce nâb-ý Hakk a Rabb im!, Rabb i miz!, Rabb in! tar zýn da, muh te lif sî ga lar la hi tap bi çim le ri ne ge lin ce; Rabb in ke lâ mý nýn kâ fir le rin mah cû bi yet le ri ni, u tanç la rý ný, a zap psi ko lo ji le ri ni, piþ man lýk la rý ný ve çâ re siz lik le ri ni yan sý tý yor o lu þu doð ru dur. Fa kat kâ fir ler her za man Rabb in de mi yor lar; ba zen Rabb im! ve ya Rabb i miz! de dik le ri de vâ ki o lu yor. Me se lâ Zuh ruf Sû re sin de ge çen bir Ce hen nem mü lâ kâ tý þöy le dir: Doð ru su müc rim ler, te mel li ka la cak la rý Ce hen nem a zâ bý i çin de dir ler. A zâ ba hiç a ra ve ril mez! On lar o ra da ta mâ men u mut suz dur lar! Biz on la ra zul met me dik; a ma on lar zâ lim kim se ler di! Þöy le yal va rýr lar: Ey Mâ lik! Rabb in hiç de ðil se ca ný mý zý al sýn! (Nö bet çi Mâ lik): Siz böy le ka la cak sý nýz der. 2 Kur ân, bir ký sým in san la rýn ö lüm a ný ya ka rýþ la rý ný þu i fâ de ler le yan sý týr: Ö lüm gel mez den ön ce, si ze ver di ði miz rý zýk lar dan sarf e din. Bi ri ni ze ö lüm gel di ðin de, Rabb im! Be ni ya kýn bir sü re ye ka dar er te le sen de, sa da ka ver sem, sa lih ler den ol sam! der. Bir ca nýn e ce li ge lip ça týn ca, Al lah o nu as lâ ge ri al maz. Al lah yap týk la rý nýz dan ha ber dâr dýr. 3 Put pe rest le rin çâ re siz lik i çin de söy le dik le ri þu ya la na ne de me li? * Bir gün hep si ni top la rýz. Son ra pu ta ta pan la ra, Ýd di â et ti ði niz or tak la rý nýz ne re de? de riz. Son ra, Rabb i miz! Val la hi biz pu ta ta pan lar dan de ðil dik! de mek ten baþ ka çâ re bu la maz lar. Ken di le ri ne kar þý na sýl ya lan söy le dik le ri ne bak! Uy dur duk la rý put lar da on lar dan u zak laþ tý. 4 A te þin ke na rýn da dur duk la rýn da, Keþ ke dün ya ya tek rar dön dü rül sey dik! Keþ ke Rabb i mi zin â yet le ri ni ya lan la ma say dýk! Keþ ke i na nan lar dan ol say dýk! de dik le ri ni bir gör sen! Ha yýr! Da ha ön ce giz le dik le ri on la ra gö rün dü. E ðer ge ri dön dü rül se ler yi ne ken di le ri ne ya sak e di len þey le re dö ner ler. Doð ru su on lar ya lan cý dýr lar. Ha yat an cak bu dün ya da kin den i bâ ret tir. Biz di ri le cek de ði liz! de miþ ler di. On la rý, Rab le ri nin hu zu ru na çý ka rýl dýk la rý za man bir gör sen! Al lah: Bu ger çek de ðil mi? der. On lar: E vet! Rabb i miz hak ký i çin ger çek tir! der ler. Al lah da: Öy ley se, in kâr et me niz den ö tü rü a zâ bý ta dýn! der. Al lah a ka vuþ ma yý ya lan la yan lar doð ru su kay be den ler dir... 5 * Al lah: Siz den ön ce geç miþ cin ve in san üm met le riy le be râ ber a te þe gi rin! der. Her üm met gir dik çe, ken di yol da þý na lâ net e der. Hep si bir bi ri ar dýn dan Ce hen nem de top la nýn ca, son ra ki ler ön ce ki ler i çin: Rabb i miz! Bi zi sap tý ran lar iþ te bun lar dýr! On la ra a teþ a za bý ný kat kat ver! der ler. Al lah: Hep si nin a zâ bý kat kat týr! A ma bil mez si niz! der. 6 * Zul me den ler a zâb gö rür ler ken a zâp la rý ha fif le til mez de, ge cik ti ril mez de! Al lah a or tak ko þan lar, koþ tuk la rý or tak la rý gör dük le rin de: Rabb i miz! Se ni bý ra kýp yal var dý ðý mýz or tak la rý mýz bun lar dýr! der ler. Koþ tuk la rý or tak lar, on la ra: Doð ru su siz ya lan cý sý nýz! di ye söz a tar lar. On lar o gün Al lah ýn hük mü ne tes lim o lur lar. Uy dur duk la rý þey ler se on lar dan u zak la þýr lar. 7 Â yet ler bu min val ü ze re de vam et mek te dir. De mek Rabb-i Ra hîm, kul la rý nýn Ken di Zât-ý Mu al lâ sý na, Rabb im de me le ri ni el bet is ter. O ra da kâ fir ler de Rab le ri ni ta nýr lar. A ma dün ya ar týk çok ge ri ler de kal mýþ týr. Kâ fir ler a ðýr psi ko lo jik ve fiz yo lo jik pe ri þan lýk i çin de ne de dik le ri nin far kýn da lar mý ki? Rabb i miz! Bi ze dün ya da i yi lik ver, â hi ret te de i yi lik ver! Bi zi Ce hen nem a zâ býn dan ko ru! 8 Â min. Dip not lar: 1- Yâ sîn Sû re si, 36/51, Zuh ruf Sû re si, 43/ Mü nâ fi kûn Sû re si, 63/10, En âm Sû re si, 6/22, 23, En âm Sû re si, 6/27, 28, 29, 30, A râf Sû re si, 7/ Nahl Sû re si, 16/85, Ba ka ra Sû re si, 2/201.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT a li ok li ok tay.net "A na ya sa, Cum hu ri yet ve A ta türk dev rim le rine" uy gun þar ký ya rýþ ma sý Ba zý o kur la rý mýz ha týr la ya cak lar dýr. Bir kaç yýl ev vel TRT, Türk Mü - zi ði Bes te Ya rýþ ma sý dü zen le miþ ve ya rýþ ma yý Ze kai Tun ca nýn bes te si ka zan mýþ tý. Bu þar ký ya rýþ ma sýn daki he - ye ca ný, ka li te yi, dü zen le yen ku ru mu gör dük ten son ra mü zi ði mi ze kat ký sað - la yan böy le si ça ba la rýn des tek len me si ge rek ti ði dü þün ce sin dey dim. Ni te kim Ka dý köy Be le di ye si nin geç ti ði miz Ni - san a yýn da Türk Sa nat Mü zi ði þar ký ya - rýþ ma sý dü zen le di ði ha be ri med ya ya yan sý yýn ca, ya rýþ ma de tay la rý ný me rak e de rek kü çük bir a raþ týr ma ya pa yým de dim. Be le di ye nin in ter net si te si ne gi - rip þart na me ye bak tým. Bu bes te ya rýþ - ma sý nýn a ma cý nýn Türk Sa nat Mü zi ði re per tu a rý na ye ni e ser ler ka zan dýr mak, bes te ci le ri ye ni e ser ler ü ret me ye ö zen - dir mek þek lin de i yi ni yet li bir yak la þým ol du ðu nu gör düm. Yi ne þart na me de þar ký nýn, Türk Sa nat Mü zi ði nin a sýl ka rak te ri ne uy gun ol ma sý, Türk Sa nat Mü zi ði nin me lo di ve ri tim ö zel lik le rin - den kay nak la na cak; ma kam, u sûl ve bi - çim o la rak ye ni lik ta þý yor sa, bu gün kü sis te me ters düþ me me si ge rek ti ði, gü - nü müz top lu mu nun al gý la ya ca ðý ni te - lik te ol mak kay dýy la, form ve u sûl ký sýt - la ma sý ol ma dý ðý, e ser de, form, u sûl, pro zo di ba ký mýn dan u yu ma ve kom po - zis yon bü tün lü ðü ne ö zen gös te ril me si, tek ses li bes te len me si, sü re si nin 3-5 da - ki ka a ra sýn da ol ma sý" ge rek ti ði gi bi ba zý þart la rý da ha o ku dum. El bet te bun lar bir bes te ve þar ký sö zü ya rýþ ma sýn da o - la bi le cek ba zý dü zen le me ler dir ve nor - mal dir. A ma E ser de a ra na cak ni te lik - ler baþ lý ðý al týn da 1. sý ra da öy le bir þart kon muþ ki ön ce bu da ne si de yip ka - la kal dým. Si zi faz la me rak ta bý rak ma - dan he men bu mad de yi ya za yým da son ra ü ze ri ne bir kaç ke lâm e de lim. E fen dim þart þu Þar ký söz le ri, A na - ya sa ve Cum hu ri ye tin te mel il ke le ri ne, A ta türk dev rim le ri ne ve çað daþ uy gar - lýk dü ze yi ne uy gun ol ma lý dýr. Na sýl, bu cüm le si ze de ta ný dýk ge li yor mu? Ü ni - ver si te ler de, ka mu ku ru luþ la rýn da, sý - nav la ra gi riþ te ký sa ca sý ha ya týn her a la - nýn da kar þý mý za çý kan þu ka lýp, bir þar ký ya rýþ ma sý na kon ma mýþ tý. O da ol muþ. A na ya sa, Cum hu ri yet, A ta türk Dev - rim le ri, Çað daþ uy gar lýk dü ze yi Bu - nu bir þar ký ya rýþ ma sý na mon te et me yi, þart o la rak koy ma yý 40 yýl dü þün sem ak lý ma gel mez di. Siz hiç A na ya sa ve Cum hu ri ye tin te mel il ke le ri ne, A ta türk dev rim le ri ne ve çað daþ uy gar lýk dü ze yi - ne ay ký rý ya zýl mýþ bir þar ký sö zü duy du - nuz mu? Pe ki hiç þar ký o la rak din le di niz mi? Ben ne duy dum ne de din le dim. Ne o lur su nuz du yar sa nýz ba na da ha - ber ve rin o lur mu? Ger çek ten, me rak - lar da yým. Ve de hay ret ler de yim. Mü zi - ðin, þar ký nýn A na ya sa ve Cum hu ri ye - tin te mel il ke le ri ne, A ta türk dev rim - le ri ne uy gun ol ma sý ne de mek tir a - ca ba? Ne za man dan be ri Türk Mü zi - ði nde böy le bir ma kam dün ye vî ma kam de ðil el bet te var dýr me rak e - di yo rum. Cum hu ri yet e ya ký þa cak bir þar ký nýn ö zel lik le ri na sýl dýr me se lâ? Pe ki A ta türk dev rim le ri ne ve çað daþ uy gar lýk dü ze yi ne uy gun lu ðu kim na sýl tesbit e de cek. Zor iþ ves se lâm. Bu þar ký - yý se çe cek jü ri nin de i þi zor. Meh met Bar las da bir ya zý sýn da yaz - mýþ tý yýl lar ön ce. Bar las, Mus ta fa Ke - mal in, Bu mu sý kî yü zü mü zü a ðar ta - cak bir mu sý kî ol ma dý ðýn dan di ye rek ta výr al dý ðý ný bu nun rad yo lar dan ya sak - lan ma sý na ka dar var dý rýl dý ðý ný söy le - miþ ti. O za man ne in ter net ne de renk li ve çok ka nal lý te le viz yon lar, rad yo lar yok tu ta biî. Tek i le ti þim kay na ðý nýz, din le di ði niz rad yo i di. Ta biî der ler ki M. Ke mal bu mü zi ðin ya yýn lan ma sý ný ya - sak la dý, a ma per de ar ka sýn dan da Sa fi - ye Ay la yý be ðe ne rek din ler di. TRT'- nin ya yýn la dý ðý bir cd ha týr lý yo rum me se lâ, Sev di ði Þar ký lar di ye. Ney se ne re den ne re ye gel dik. Bu as lýn da baþ lý ba þý na ay rý bir ya zý ko nu su. So - nuç o la rak ger çek ten Ka dý köy Be le di - ye sini ve bu çýl gýn þart na me yi ha zýr - la yan la rý teb rik e di yor, ya rýþ ma yý ka - za na cak, "A na ya sa ve Cum hu ri ye tin te mel il ke le ri ne, A ta türk dev rim le ri ne ve çað daþ uy gar lýk dü ze yi ne uy gun þar ký sö zü ve bes te si ni me rak la bek le - di ði mi de be lir ti yo rum. Bayanlara yönelik olarak düzenlenen program büyük ilgi gördü. Programýn düzenlendiði salon týklým týklým dolarken, bazý izleyiciler ayakta kaldý. Sam sun da Gün doð du E ÐÝ TÝM CÝ NURBA NU ÞEN ÝN DE BÝR KO NUÞ MA YAP TI ÐI SAM SUN DA KÝ PROG RAM DA SAH NE A LAN GÜN DOÐ DU TÝ YAT RO SU, ÝZ LE YÝ CÝ LE RÝN BÜ YÜK BE ÐE NÝ SÝ NÝ TOP LA DI. ZEYNEP AKDEMÝR SAMSUN GEÇTÝÐÝMÝZ haf ta so nu Sam sun Ye ni As ya Tem sil ci li ði i le Ýz mir Ye ni As ya o - ku yu cu la rý ve genç ti yat ro e ki bi nin or - ga ni zas yo nuy la Sam sun da bir prog ram ter tip e dil di. Prog ra ma Sam sun un il çe - le rin den ve çev re il ler den yo ðun ka tý lým ol du. Trab zon, Gi re sun, To kat, Ço rum, Er zin can, Çar þam ba, Ter me, Ay va cýk, Ve zir köp rü, Fat sa, Ün ye li ko nuk lar prog ra ma bü yük des tek ver di. Su nu cu - lu ðu nu La ti fe Sa un un yap tý ðý prog ram, Ýlk nur Sez gin in Kur ân-ý Ke rim ti lâ ve ti i le baþ la dý. Ar dýn dan e ði tim ci Nur ba nu Þen bir ko nuþ ma yap tý. Su nu mun da i - man kur tar ma hiz me tin de ka dýn la rýn ö nem li bir rol üst len di ði ni an la tan Þen, ay ný za man da ka dýn ta i fe si ne ku ru lan al da tý cý tu zak lar dan ve teh li ke ler den de Eðitimci Nurbanu Þen bah se de rek Bu nun da ça re-i ye gâ ne si, da i re-i Ýs lâ mi ye de ki ter bi ye-i di ni ye dir i fa de le ri ni kul lan dý. Ko nuþ ma sý ný slayt ve gö rün tü ler le de vam et ti ren Þen, Be - di üz za man Sa id Nur sî nin ha ným la ra yö ne lik teb rik le ri ni di le ge tir di. Þen, Ce nâb-ý Hak ka yüz bin ler þü kür ol sun. Ri sâ le-i Nu run ta mam kýy me ti ni o kö - yün mü ba rek ha ným la rý ve va li de le ri ta - mam an la mýþ lar. O mü ba rek ha ným la - rýn, o kýy met tar ve ha lis a hi ret hem þi re - le ri min Ri sâ le-i Nu run in ti þa rý na gös - ter dik le ri fe da kâr lýk be ni ve bi zi ke mal-i sü rur dan að lat týr dý di ye ko nuþ tu. TÝ YAT RO, HA YA TIN GER ÇEK LE RÝ NÝ YAN SIT TI Prog ra mýn de va mýn da, da ha ön ce Ýz - mir ve fark lý il ler de sah ne le nen Gün - doð du ti yat ro su, bu yýl da ilk o la rak Nev þe hir de ar dýn dan Sam sun da sah - ne al dý. Bir öz gür lük mü ca de le si ni ko - nu e di nen Gün doð du ti yat ro su, ger çek ha yat tan ke sit le ri bir rü ya nýn et ki le yi ci - li ðiy le sah ne ye ta þý dý. Ba þör tü sü mað - dur la rýn dan o lu þan e kip, ver dik le ri mü ca de le yi sah ne ye yan sýt tý. Ay ný za - man da ti yat ro da Ek mek siz ya þa rým hür ri yet siz ya þa ya mam di yen ve ha ya - tý bo yun ca bir hür ri yet mü ca de le si ve - ren Be di üz za man Sa id Nur sî nin fi kir - le ri ne de yer ve ril di. Ý ki sa at sü ren prog ra mýn ar dýn dan o yun cu ve se yir ci - ler göz yaþ la rý ný tu ta ma dý. Sa lon da duy - gu sal an lar ya þan dý. Prog ra mýn so nun - da se yir ci ler o yun cu lar la fo toð raf çek - tir di ve prog ra mý or ga ni ze e den Sam - sun Ye ni As ya ha ným o ku yu cu la rý, Ýz - mir li mi sa fir le re ve ti yat ro e ki bi ne çi - çek tak dim et ti. Bu a ra da Nur ba nu Þen de he di ye tö re nin de Bu kar deþ le ri miz sa de ce ti yat ro oy na ma dý lar, iz le miþ ol - du ðu nuz bu sah ne le ri ya þa dý lar çe ki - len sý kýn tý la rý ha týr lat tý. Ti yat ro, Sam - sun ve Ka ra de niz Böl ge sin de kar deþ lik ve mu hab bet bað la rý nýn güç len me si ne ve si le ol du. Se yir ci ler þevk le ri nin zi ya - de leþ ti ði ni i fa de e de rek bu tür or ga ni - zas yon la rýn de vam et me si te men ni ve du â la rýy la sa lon dan ay rýl dý lar. Siz den ge len ler O kun mak, e leþ ti ril mek, si zi ka lem - le riy le dü zel te cek o ku yan la rý ný zýn ol - du ðu nu bil me nin mut lu luk ve ren so - rum lu lu ðu. Bu gün i ki e-pos ta ya ve ký sa ce va bý mý za yer ver mek is ti yo rum. O kur la rý mýz dan Na hit To pa loð lu so ru yor: A li Bey kar de þim, At ti la Ýl - han bir di ze sin de Es ki za man lar dan bir cu ma ça lý yor de mek te. Bu di ze de sö zü e di len cu ma ne dir? Bir mu si kî for mu mu? Ký sa ca bil gi ve rir se niz kö - þe niz de, mem nun o lu rum. Bâ ki se lâm - lar. Na hit To pa loð lu Muh te rem Na hit Bey, Cu ma di ye bir mu sý kî for mu ve ya ma ka mý ben hiç duy ma dým. A ma doð ru su siz so run ca dü þün düm de Cu ma is miy le bir ma - kam ol sa hiç fe na ol maz mýþ. Me se lâ Ta sav vuf Mü zi ði nde da ha çok kul la ný - la bil sey di. At ti la Ýl han ýn þi i rin de kul la - nýl ma sý i le il gi li o la rak, þa ir le ri miz ve e - de bi yat çý la rý mýz var ken el bet te ba na söz düþ mez. Sa de ce ka na a ti mi söy le - ye ce ðim. Bu mýs ra At ti la Ýl han ýn Ben Sa na Mec bu rum i sim li þi i rin de geç - mek te dir. Yýl lar ön ce Sa mi me Sa - nay da bu þar ký yý söy ler di. Cu ma ke li - me si nin geç ti ði o ký ta þöy le. Fa tih te yok sul bir gra mo fon ça lý yor Es ki za man lar dan bir cu ma ça lý yor Du rup kö þe ba þýn da de lik siz din le sem Sa na kul la nýl ma mýþ bir gök ge tir sem Haf ta lar el le rim de u fa la ný yor Ne yap sam ne tut sam ne re ye git sem Ben sa na mec bu rum sen yok sun. Bu þi ir ge nel i ti ba rýy la sev gi li ye ya - zýl mýþ, ma zi ko kan bir þi ir ol sa ge rek. Cu ma gü nü nün de þa i rin ha ya týn da, geç mi þin de gü zel bir ha tý ra sý ol du ðu nu an lý yo rum ben. Baþ ka bir gö rüþ ve ya bil gi o lur sa pay laþ mak da is te rim. A da pa za rý ndan de ðer li o ku ru muz Ha san Ye þil ka ya i se þun la rý yaz mýþ. Ya zý la rý ný þevk le ve dik kat le o ku - yo rum, i na ný yo rum ki bu ko nu da be - nim gi bi dü þü nen ler çok, bu hu sus ta da ih ti yaç var, Al lah (cc) sen den e be - den ra zý ol sun, a ci za ne þi ir ve bi raz da es ki den kal ma bað la ma i le de il gi len di - ði miz i çin gay rýih ti ya ri bu i þin i çi ne gir mek du ru mun da ka lý yo ruz, bir me - rak me se le si dir, Mü zik ko nu la rýn da bi zi ay dýn lat tý ðýn i çin te þek kür e de rim, Er tuð rul Er ki þi nin TV'de Ça nak ka le i - le il gi li, bir bes te sini hiç u nu ta mý yo - rum, çok a ra dým bu la ma dým... Ha san Bey e te þek kür e di yo rum. Er tuð rul Er ki þi nin bah set ti ði niz bes - te si bu yýl E yüp Be le di ye si nin des te - ðiy le ya pý lan Sa fa hat tan Þar ký lar i - sim li al bü mün i çin de de var. E yüp Be le di ye si nden ve ya Ýn ter net ten de bu la bi lir si niz. Ý TO dan Os man lý Ti ca ret ve Sa na yi Al bü mü ÝSTANBUL Ti ca ret O da sý, Os man lý Ým pa ra tor lu ðu nun 19. Yüz yý lýn son la rýn dan, ta rih sah ne sin den çe kil di ði 1923 e ka dar ti ca ret ve sa na yi de ki du ru mu nu an la tan Os man lý Ti ca ret ve Sa na yi Al bü mü nü ya yýn la dý. A na do lu dan Bal kan lar a ve Or ta do ðu ya u za nan bir coð raf ya da Os man lý Ým pa ra tor lu ðu nun sa na yi ve ti - ca ret a la nýn da ki bi lin me yen yön le ri ni an la tan ki tap, i çin de ki yüz ler ce fo toð raf - la ö nem li bel ge ni te li ði ta þý yor. Al büm de, Os man lý Ým pa ra tor lu ðu nun dört bir ya ný na da ðýl mýþ ih ra cat li man la rý, ta rým sal ü re tim te sis le ri, çar þý pa zar lar, bü - yük ma ða za lar, yol lar, de mir yol la rý, fab ri ka lar, i ma lat ha ne ler, ge mi ler, ter sa ne ler ve ba raj lar, dö ne me a it 533 fo toð raf la an la tý lý yor. Ýs tan bul / Ye ni As ya Gün doð du ti yat ro su, bu yýl da ilk o la rak Nev þe hir de, ar dýn dan Sam sun da sah ne al dý. Bir öz gür lük mü ca de le si ni ko nu e di nen Gün doð du ti yat ro su, ger çek ha yat tan ke sit le ri bir rü ya nýn et ki le yi ci li ðiy le sah ne ye ta þý dý. 4. Ýs tan bu len sis Þi ir Ge ce si ya rýn 4. ÝSTANBULENSÝS Þi ir Ge ce si, 6 Ma yýs ta Ýs tan bul da ya pý la cak. Ko nu ya i liþ kin ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, Sul tan bey li Be le di ye si Kül tür ve Sos yal Ýþ ler Mü dür lü ðün ce, Muh sin Ya zý cý oð lu Kül tür Mer ke zi nde dü zen le ne cek fa a li ye tin su nu cu lu ðu nu Sýd dýk Er taþ ya pa cak. Faaliyet te Os man Sa rý, Nu ret tin Dur man, Mus ta fa Öz çe lik, Hay dar Er - gü len, Bes ta mi Yaz gan, Re cep Ga rip, A dem Tu ran, Mür sel Sön mez, Hü se yin A kýn, Þe ref Bil sel, Mus ta fa O ðuz ve Mus ta fa Ce lep þi ir le ri ni o ku ya cak. Ýs tan bul / a a B U L M A C A Su al týn da Hal fe ti, Ye re ba tan Sar ný cý nda SUALTINDAN Hal fe ti Fo toð raf Ser gi si, Ýs tan bul Sul ta nah met te ki Ye re ba tan Sar ný - cý nda a çýl dý. Ser gi, 30 Ma yý sa ka dar Ýs tan bul lu la rýn be ðe ni si ne su nu la cak. 10 yýl ön ce Bi re cik Ba ra jý nýn su la rý al týn da ka lan Hal fe ti nin so kak la rý, ev le ri, hal kýn suy la i liþ ki si, ge liþ mek te o lan su spor la rýn dan renk li ka re ler, Ye re ba tan Sar ný cý nda a çý lan Su al týn dan Hal fe ti Fo toð raf Ser gi si i le ha yat bu lu yor. Þan lý ur fa Va li Ve ki li Bah ri Tir ya ki, tarihî ve kültürel deðerlerin gün yü zü ne çý kar týl ma sý için çalýþtýklarýný söyledi. Þan lý ur fa / ci han Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Ö de vi ne, i þi ne bað lý. 2. Ü re ti ci ve tü ke ti ci le rin hiç bi ri nin pi ya sa fi ya tý ný tek ba þý na et ki le ye me ye cek ka dar faz la sa yý da ol ma sý du ru mu nu an la tan tam re ka bet þart la rýn dan bi ri. - Ya ký týn tam yan ma ma sýn dan o lu þan, du man la yük se len kö mür leþ miþ ta ne cik ler. 3. Bir þe yin, bir o la yýn yol aç tý ðý çý kar kay bý ve ya o lum suz, kö tü so nuç. - Bu cak. 4. Bir dü þün ce yi an la tan bir ve ya bir kaç cüm le lik söz. - Dün ya nýn en çok su ta þý yan neh ri. 5. Bir, münferit, tek. - Fars ça da ek mek. - Gü zel, hoþ. 6. Ta hý lýn tar la ya a týl dý ðý an dan har man o lun ca ya ka dar al dý ðý du rum. - Kar tal gil ler den, Av ru pa ve As ya'nýn dað, or man ve ça lý lýk la rýn da ya þa yan, san ti met re u zun lu ðun da yýr tý cý bir kuþ. 7. Ýs te ni len, be ðe ni len ni te lik le ri ta þý yan, be ðe ni le cek bi çim de o lan. - Ru ten yum e le men ti nin sim ge si. 8. Ko yun sü tün den ya pý lan, ge nel lik le te ker lek bi çi min de, sa rým t rak, yað lý bir pey nir. - Tes te re i le bi çi len ve ya ren - de, mat kap, tör pü vb. a raç lar la iþ le nen bir þey den dö kü len ký rýn tý lar. 9. Tür lü çe þit bö cek ler. - Sa ný ðýn ya ka lan ma sý ve ya suç bel ge le ri nin el de e dil me si i çin bir kim se nin e vin de, iþ ye rin - de, ü ze rin de ve ya eþ ya sýn da ya pý lan a raþ týr ma iþ le mi. 10. Kur'ân al fa be sin de bir harf. - Ý çin de i ba det e di len, ta pý ný lan ya pý, ma bet, i ba det ha ne, i ba det gâh. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Do ðum sý ra sýn da yav ru nun be lir li bir nok ta sýy la a per tu ra pel vis kran ya li sin be lir li nok ta la rý a ra sýn da ki i liþ ki, po zis yon. - Bir ha týr la ma ni da sý. 2. Sel çuk lu - lar da þeh za de le rin e ði ti miy le gö rev li kim se, la la. - Yað mur, yaz yað mu ru. 3. Ýs te me ye is te me ye, is te me ye rek, zor la. - Bir ta kým has ta lýk la ra kar þý ba ðý þýk lýk sað la mak i çin vü cu da ve ri len, o has - ta lý ðýn mik ro buy la ha zýr lan mýþ e ri yik. 4. Ba yýn dýr lýk. - Evlenmeden önceki anlaþma ve karar iþareti veya merasim. 5. Bir ma ki ne nin, her han gi bir ta þý týn hý zý ný kes me ye ve ya o nu dur dur - ma ya ya ra yan me ka niz ma. - U tan ma duy gu su. 6. No ta da du rak la ma za ma ný ve bu nu gös te - ren i þa re tin a dý. - Dil ve kül tür yö - nün den bü yük bir tür deþ lik gös te ren, bir çok boy dan o lu þan, ya pý sýn da ki a i - le ler a ra sýn da top lum, e ko no mi, din, kan ve ya ev li lik bað la rý bu lu nan gö çe - be ve ya yer le þik ni te lik te ki top lu luk. 7. Ý da re lam ba sý. 8. Ye mek ye dir me, do yur ma. - Sö zü bi ri ne ve ya bi ri le ri - ne yö nelt me, ses len me. 9. Es ki den ya tý lý o kul lar da gün düz lü öð ren ci. - Bal bö ce ði. 10. An la yýþ, an la ma ye te - ne ði. - Bil gi sa yar sis tem le rin de ye rel að. 11. Ku düs þehri nin ku rul du ðu te - pe ler den bi ri. - A dem köp rü sü. 12. Öv me, meth et me. - Bir i li miz BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI S E Ç E P E Ç Ý L E G E N E B E N Ý K E L A Z E G A M A Y E Ý M C T A R A K A L E K S B A R A N E M E K S H A M Ý T E K A B Ý R M M A T E K A B A L A K A Y T L E T A S Ý M A M E K Ý A Y B A N Ý S Ý H N O E K A N Ý K Ý O N T Ý K A T Ý V T L

11 Y EKONOMÝ 11 ah me ta ri il.com. Prim af fý baþ vu ru sü re si u za týl dý ta rih li Res mî Ga ze te de ya yým la na rak yü rür lü ðe gi ren 6111 sa yý lý tor ba ya sa dev le te o lan ver gi, tra fik, sos yal gü ven lik ve di ðer prim borç la rý ný ya pý lan dýr ma ya ve halk a ra sýn da ki söy le miy le af fet me ye i liþ kin bir ya sa dýr sa yý lý tor ba ya sa ya gö re, dev le te o lan borç lar ya pý lan dý rý lýr ken ge cik me zam mý ve ge cik me fa i zi gi bi borç ek len ti le ri si lin mek te ve a na pa ra ya enf las yon o ra nýn da ye ni bir i lâ ve ya pý la rak borç tu ta rý be lir len mek te dir. Ya ni, ya pý lan dýr ma ya baþ vur maz dan ön ce ki borç tu ta rý mik ta rý 6111 sa yý lý tor ba ya sa çer çe ve sin de baþ vu ru la rak borç lar ö den di ði tak dir de, yak la þýk yüz de 40 o ra nýn da bir in di rim ya pýl mak ta dýr. Ýþ te böy le a van taj lý bir prim ö de me im kâ ný i çin 6111 sa yý lý tor ba ya sa da bir ay lýk baþ vu ru sü re si ko nul muþ tu. Do lay sýy la 6111 sa yý lý ya sa nýn in di rim li prim ö de me im kâ nýn dan fay da lan mak is te yen ler en geç 2 Ma yýs 2011 e ka dar il gi li ka mu i da re le ri ne baþ vur ma la rý ge rek mek tey di ta rih li ve sa yý lý Res mî Ga ze te de ya yým la nan ta rih li Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý i le, tor ba ya sa hü küm le rin den fay da la na rak dev le te o lan borç la rý ný ö de mek is te yen va tan daþ lar i çin ka mu ku rum la rý na baþ vu ru sü re si bir ay da ha u za týl mýþ týr. Do lay sýy la, dev le te o lan ver gi, sos yal gü ven lik, tra fik ve di ðer borç la rý o lan lar borç la rý ný 6111 sa yý lý tor ba ya sa hü küm le rin den fay da la na rak ö de mek is ti yor lar sa en geç 2 Ha zi ran 2011 ta ri hi ne ka dar SGK ve Ver gi Da i re le ri gi bi ka mu ku rum la rý na baþ vur ma la rý ge rek mek te dir. Bu sü re u za tý mý nýn et ki siy le, borç la rý ný tak sit len di ren le rin ilk tak sit ö de me sü re le ri bir ay da ha u za týl mýþ týr. Ö len me mu run a na sý ve ba ba sý oð luü ze rin den ay lýk a lýr SO RU: Bir ya ký ný mýz bin ba þý i di. Ta til de bir ka za so nu cu öl dü. Ço cuk la rý i le e þi ö len bin ba þý ü ze rin den ö lüm ay lý ðý a lý yor. A ca ba an ne ve ba ba sý da a la bi lir mi? (Cü neyt SE MÝZ) CE VAP: 1 E kim 2008 den ön ce me mur o lan la rýn ge ri de ka lan hak sa hip le ri ne han gi ko þul lar da ay lýk bað la na ca ðý, 5434 sa yý lý T.C. E mek li San dý ðý Ya sa sý hü küm le ri ne gö re be lir len mek te dir. 1 E kim 2008 den son ra ilk de fa me mur o lan la rýn ge ri de ka lan hak sa hip le ri ne han gi þart lar da ay lýk bað la na ca ðý i se, 5510 sa yý lý ka nun hü küm le ri ne ka rar ve ril mek te dir sa yý lý ka nu nun 72'nci mad de si ne gö re, ö len me mu run a na sý na ö lüm ay lý ðý bað la na bil me si i çin; a na nýn me mur ol ma ma sý, dul ve muh taç ol ma sý ge rek mek te dir. Ö len me mu run ba ba sý na ay lýk bað la na bil me si i çin i se, ba ba nýn muh taç ve 65 ya þý ný dol dur muþ ol ma sý ge rek mek te dir. An cak, muh taç ba ba ça lý þa rak ge çi mi ni sað la ya ma ya cak de re ce de ma lül i se, 65 ya þý ný dol dur muþ ol ma sý na ba kýl mak sý zýn ay lýk bað la nýr. Es ki me mur lar o la rak ta bir et ti ði miz 1 E kim 2008 den ön ce me mur o lan la rýn a na ve ba ba la rý na ö len ço cuk la rý ü ze rin den ay lýk bað la na bil me si i çin, ö len me mu run ge ri de ka lan eþ ve ço cuk la rýn dan ar tan his se o lup ol ma dý ðý na ba kýl maz. Ya ni, ö len me mu run hem eþ hem de ço cuk la rý ö len me mur ü ze rin den ay lýk al sa bi le, a na ve ba ba yu ka rý da be lirt ti ði miz þart la rý ta þý yor sa SGK ya baþ vu ru ta ri hi i ti ba riy le ö len ço cuk la rý ü ze rin den ay lýk a la bi lir ler. A na ve ba ba ö len ço cuk la rý ü ze rin den ay lýk al ma ya baþ la dý ðýn da, ö len me mu run eþ ve ço cuk la rý nýn ay lýk la rýn dan his se ye gö re in di rim ya pý lýr. 1 E kim 2008 den son ra ilk de fa me mur o lup ta ö len le rin ge ri de ka lan hak sa hi bi du ru mun da ki a na ve ba ba sý na ay lýk bað la na bil me si i çin, ö len me mu run eþ ve ço cuk la rýn dan ar tan his se bu lun ma sý na bað lý dýr. An cak, 1 E kim 2008 den son ra me mur o lan bir ki þi öl dü ðün de, bu me mu run a na ve ba ba sý 65 ya þýn ü ze rin dey se, ar tan his se ye ba kýl mak sý zýn a na ve ba ba ya ö len ço cuk la rý ü ze rin den ay lýk bað la na bi lir. Ar tan his se nin an la mý þu dur; ör nek o la rak ö len bir me mur ü ze rin den bir eþ i ki ço cuk ay lýk al mak ta dýr. E þe ö len me mu run ay lý ðý nýn yüz de 50 si o ra nýn da ay lýk bað la nýr ken i ki ço cu ða her bi ri si ne yüz de 25 er den yüz de 50 o ra nýn da ay lýk bað la nýr. Do lay sýy la top lam ay lýk o ra ný yüz de 100 yap mak ta dýr. Bu du rum da ay lýk ta ma ma er di ðin den ya ni 100 tam o ra ný na u laþ tý ðýn dan ar tan his se yok tur de mek tir. An cak, ö len me mu run bir e þi bir ço cu ðu ve ya i ki ço cu ðu ay lýk a la cak du rum da ol sa lar, ge ri de ar tan his se var an la mý na ge lir ve a na ve ba ba ya da ay lýk bað la na bi lir. MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 3 MAYIS 2011 A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Ku yu lar ü mit ver di TÜR KÝ YE DE GE ÇEN YIL A ÇI LAN 205 KU YU NUN YA RI YA YA KI NIN DA, PET ROL VE GAZ BU LUN DU. 57 KU YU DAN PET ROL, 44 KU YU DAN GAZ VE 1 KU YU DAN DA HEM PET ROL, HEM GAZ ÇI KA RIL DI. Türkiye'de geçen yýl 205 kuyu açýldý. Kuyularýn yüzde 57'sinde petrol, 44'ünde gaz, birinde ise hem petrol hem gaz bulundu. 74 kuyuda ise birþey bulunamadý. TÜR KÝ YE DE ge çen yýl a çý lan 205 ku yu nun ya rý ya ya ký nýn da, pet rol ve gaz bu lun du. 57 ku yu dan pet rol, 44 ku yu dan gaz ve 1 ku yu dan da hem pet rol, hem gaz çý ka rýl dý. Pet rol Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðü nün Fa a li yet Ra po ru ndan der le nen bil gi le re gö re, 2010 yý lýn da Tür ki ye de ki pet rol hak ký sa hi bi þir ket ler ta ra fýn dan 93 a ra ma, 51 tes bit, 61 ü re tim ku yu su son da jý ol mak ü ze re, top lam 205 son daj ger çek leþ ti ri lir ken, bu ku yu lar da 323 bin 55 met re son daj ya pýl dý. Ge çen yýl a çý lan top lam 205 ku yu nun 57 sin de pet rol, 44 ün de gaz, bi rin de i se hem pet rol, hem gaz bu lun du. 74 ku yu ku ru ku yu o la rak ta mam la nýr ken, 29 ku yu da ki ça lýþ ma lar i se bu yýl de vam e de cek yý lýn da 128 pet rol sa ha sýn dan 17 mil yon 316 bin va ril ( ton) ham pet rol ü re ti mi, 65 do ðal gaz sa ha sýn dan i se 725 mil yon bin met re küp doðal gaz ü re ti mi ger çek leþ ti ril di. Ge çen yýl dev let his se si o la rak, 228,8 mil yon li ra sý ham pet rol den, 36.5 mil yon li ra sý do ðal gaz dan ol mak ü ze re top lam 265,3 mil yon li ra, dev let hak ký o la rak i se 11,3 bin li ra ta hak kuk e dil di. Tür ki ye de ge çen yýl 25 yer li, 22 ya ban cý ol mak ü ze re top lam 47 þir ket a ra ma ve ü re tim fa a li ye tin de bu lun du yý lý so nun da top lam 387 a det a ra ma ruh sa tý, 76 a det iþ let me ruh sa tý ve 5 a det je o lo jik ke þif iz ni ve ril di. Ö te yan dan, 2013 so nu na ka dar Tür ki ye de ki a ra ma-ü re tim ya tý rým la rý nýn her yýl yüz de 10, ham pet rol ü re ti mi nin yüz de 1, do ðal gaz ü re ti mi nin yüz de 5 ar tý rýl ma sý i çin uy gun þart la rýn sað lan ma sý he def le ni yor. An ka ra / a a ÇU KU RO VA yö re sin de Ni san yað mur la rý nýn, buð day e ki li a lan lar da ve ri mi art tý ra ca ðý bil di ril di. A da na Çift çi ler Bir li ði Ý kin ci Baþ ka ný Mut lu Doð ru, Çu ku ro va yö re sin de yýl da yak la þýk 2 mil yon ton buð day ü re ti mi ya pýl dý ðý ný, bu ra ka mýn i se Tür ki ye ü re ti mi nin yak la þýk yüz de 10 u nu kar þý la dý ðý ný söy le di. E kim za ma nýn da bek len me yen ya ðýþ la rýn to hum la rýn çü rü me si ne sebep ol du ðu nu, za rar e den ba zý ü re ti ci le rin de bu ADALAR ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2008/172 KARAR NO: 2011/59 DAVALI: ZEYNEP AKSUYEK - Doðancýlar Toraklý Çýkmazý No: 5/7 Üsküdar/ ÝSTANBUL Mah ke me miz den ve ri len 23/02/2011 ta rih ve 2011/59 sa yý lý ka ra rý i le; Da va nýn KA BU LÜ NE, A da lar, Bü yü ka da, 70 a da, 20 par sel sa yý lý ta þýn maz la il gi li o la - rak 56 no lu or man ka das tro ko mis yo nu ta ra fýn dan ya pý lan 2/B uy gu la ma la rý na i liþ kin iþ lem le rin YOK HÜK MÜN DE OL DU ÐU NUN TES PÝ TÝ NE, ta þýn ma zýn da va lý Ma li ye Ha zi ne a dý na o lan ta pu kay dý nýn ip ta li i le or man vas fýy la ma li ye ha zi ne si a dý na ta pu ya ka yýt ve TES CÝ LÝ NE, ta pu kay dýn da bu lu nan Ze mi ni Þeh za de Meh met Vak fý na mu ka ta a lý dýr þer - hi nin ve sa ir þerh le rin TER KÝ NÝ NE, Ka bul ka rar ve ril miþ o lup yar gý la ma a þa ma sýn da da a çýk ad re si tes pit e di le me yen Da va lý ZEY NEP AK SU YEK yö nün den i la nen teb li gat ya pýl - mak la ka rar ö ze tin de i la nen teb li ði ne, Ka rar teb li ðin den i ti ba ren 15 gün i çe ri sin de Yar gý - tay Tem yiz yo lu na mü ra caat e dil me me si ha lin de ka ra rýn ke sin le þe ce ði Da va lý ZEY NEP AK SU YEK'e i la nen teb lið o lu nur. 23/02/ B: MED VE DEV, NÜK LE ER DE AN LAÞ MA YI O NAY LA DI Rus ya Dev let baþ ka ný Di mit riy Med ve dev, Rus ya ve Tür - ki ye a ra sýn da ki ba rýþ çýl a tom e ner ji si a la nýn da ki iþ bir li ði ni ön gö ren hü kü met ler a ra sý an laþ ma yý ön ce ki gün im za la dý. Rus ha ber a jan sý RÝ A No vos ti, Krem lin in in ter net si te sin de ya yým la nan bel ge de Med ve dev in ba rýþ çýl nük le er e ner ji a la - nýn da ki iþ bir li ði çer çe ve sin de Mer sin Ak ku yu da Tür ki ye nin ilk nük le er san tral in þa a tý nýn Rus A toms tro yex port þir ke ti ta ra fýn dan ya pýl ma sý ný ön gö ren hü kü met ler a ra sý an laþ ma - yý im za la dý ðý ný du yur du. An ka ra da 2009 un A ðus tos a yýn - da im za la nan an laþ ma, Tür ki ye ve Rus ya A ra sýn da nük le er e ner ji a la nýn da ki iþ bir li ði nin ya sal çer çe ve si ni o luþ tu ru yor. Tür ki ye nin iç o nay sü re ci ni ta mam la dý ðý an laþ ma nýn Rus ya ta ra fýn dan iç o nay sü re ci de Med ve dev in im za sýy la ta - mam lan mýþ ol du. Mer sin Ak ku yu da in þa e di le cek ve yak la - þýk 20 mil yar do la ra mal ol ma sý bek le nen Tür ki ye nin ilk nük le er san tra li top lam 4,8 GW ka pa si te sin de dört ay rý ü ni - te den o lu þa cak. Tür ki ye san tral den 15 yýl bo yun ca a lým ya - pa cak. Tür ki ye, san tra lin ilk i ki ü ni te sin den ü re ti le cek e lekt - ri ðin yüz de 70 i ne, di ðer i ki ü ni te sin den ü re ti le cek e lek tri ðin yüz de 30 u nun a lý mý na ga ran ti ver miþ ti. Mos ko va / a a Yað mur la r ve ri mi art tý ra cak sebep le tar la sý ný bo zup bi rin ci ü rün mý sýr ve pa muk i çin ha zýr la dý ðý ný ha týr la tan Doð ru, Ni san yað mur la rý nýn i se ve rim a çý sýn dan se vin di ri ci ol du ðu nu i fa de et ti. Doð ru, Ya ðýþ la r Çu ku ro va da da ha çok ü rün le re ya ra ya cak ve ve ri mi ar ttý ra cak. Bu yað mur lar ba þak la ra süt do lum dö ne min de çok ö nem li kat ký sað lý yor. Ba þak lar da ki da ne ö nü müz de ki gün ler de sert le þe cek ve bir ay son ra da yö re de ha sat baþ la ya cak de di. A da na / a a SEMÝNERE DÂVET Seminerci : Ali Ferþadoðlu Konu : Risâle-i Nur Meslek ve Meþrebi Tarih : 7 Mayýs 2011 Cumartesi Saat : 21:00 Yer : Afyon Ýlme Hizmet Vakfý Seminer Salonu Düzenleyen : Afyonkarahisar Yeniasya Temsilciliði DO LAR DÜN 1,5390 ÖN CE KÝ GÜN 1,5300 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2870 ÖN CE KÝ GÜN 2,2630 p DÜN 75,95 ÖN CE KÝ GÜN 76,05 p DÜN 510,03 ÖN CE KÝ GÜN 510,69 p MB: Enflasyonda artýþ devam edecek MER KEZ Ban ka sý ta ra fýn dan Ni san a yý fi yat ge liþ me le ri ne i liþ kin ya yým la nan de ðer len dir me de, Ma yýs a yýn da iþ len me miþ gý da fi yat la rýn dan kay nak la nan baz et ki siy le yýl lýk enf las yo nun bir mik tar da ha ar ta ca ðý nýn tah min e dil di ði be lir til di. Ni san a yýn da tü ke ti ci fi yat la rý nýn yüz de 0,87 o ra nýn da art tý ðý ve yýl lýk enf las yo nun yüz de 4,26 dü ze yi ne yük sel di ði ha týr la tý la rak, hiz met gru bu fi yat en dek si nin yýl lýk de ði þim o ra ný nýn ha ber leþ me hiz met le rin den kay nak la nan baz et ki siy le art tý ðý, di ðer hiz met ka lem le ri nin de ý lým lý sey ri ni ko ru du ðu i fa de e dil di. Ýt ha lat fi yat la rýn da ki ar týþ la rýn ge cik me li yan sý ma la rý nýn te mel mal fi yat la rý ü ze rin de et ki li ol ma ya de vam et ti ði be lir til di ve Ma yýs a yýn da iþ len me miþ gý da fi yat la rýn dan kay nak la nan baz et ki siy le yýl lýk enf las yo nun bir mik tar da ha ar ta ca ðý tah min e dil mek te dir de nil di. An ka ra / a a ABD, Al man ya'nýn en büyük ban ka sýy la dâ vâ lýk oldu AL MAN YA NIN en bü yük ban ka sý De uts che Bank, ABD i le da va lýk ol du. ABD hü kü me ti, Al man De uts che Bank a mort ga ge kre di le ri ko nu sun da de fa lar ca yan lýþ bil gi len dir me yo luy la sah te kar lýk yap tý ðý ge rek çe siy le, 1 mil yar do la rýn ü ze rin de taz mi nat dâ vâ sý aç tý. Dâ vâ ya gö re, De uts che Bank ve Mort ga ge IT bi ri mi, ver di ði mort ga ge kre di le ri nin A me ri kan dev let ga ran ti si ne uy gun ol du ðu na i nan dýr mak i çin Fe de ral Ko nut Ý da re si ni ya nýlt mak la suç la ný yor. ABD hü kü me ti ne gö re, ban ka nýn mort ga ge kre di le ri nin ka li te si as lýn da son de re ce za yýf tý. Ýd di a la rýn hak sýz ve man týk sýz ol du ðu nu be lir ten De uts che Bank ýn ya zý lý a çýk la ma sýn da i se, þi kâ yet kap sa mýn da ki kre di le rin yüz de 90 ý na ya kýn bö lü mü nün, ban ka nýn Mort ga ge IT bi ri mi ni 2007 de sa týn al ma sýn dan ön ce ve ril di ði ve bu bi ri min de yak la þýk 10 yýl dýr dev let de ne ti min de fa a li yet gös ter di ði ne dik kat çe kil di. Ban ka, dâ vâ ya kar þý cid dî o la rak sa vun ma ha zýr la ya cak la rý ný be lirt ti. ABD yö ne ti mi mort ga ge sek tö rü nü, ko nut pi ya sa sýn da dört yýl ön ce baþ la yan çö küþ ve mil yon lar ca ko nu tun hac ze dil me si ne yol a çan kre di uy gu la ma sýn da ki a þý rý lýk lar dan so rum lu gö rü yor. New York/Frank furt / a a Vi ze siz tu rizm em lâk çý ya ya ra ma dý RUS YA i le Tür ki ye a ra sýn da vi ze siz se ya hat dö ne mi nin baþ la ma sý nýn, Rus lar ýn Tür ki ye de o tur ma iz ni al ma sý ný zor laþ týr dý ðý, bu nun da em lâk sek tö rü nü o lum suz et ki le di ði bil di ril di. A lan ya Em lak Ko mis yon cu la rý Der ne ði (A LE KOD) Baþ ka ný Ke rim Ba lýk tay, Rus ya i le Tür ki ye a ra sýn da vi ze siz se ya ha ta im kân ve ren ya sal dü zen le me nin Rus lar ýn Tür ki ye de o tur ma iz ni al ma sý nýn zor laþ tý ðý ný söy le di. Da ha ön ce Tür ki ye ye ge len Rus tu rist le rin, Tür ki ye de ki her han gi bir po lis mer ke zin den al tý ay o tur ma iz ni a la bil di ði ni be lir ten Ba lýk tay, Rus ya i le Tür ki ye a ra sýn da ki kar þý lýk lý lýk il ke si ge re ðin ce, Tür ki ye de 6 ay o tur ma iz ni al ma yan ki þi ler, mülk e di ne mi yor. Ye ni uy gu la ma 6 ay o tur ma iz ni al ma yý zor laþ tý rý yor. Ye ni uy gu la ma ya gö re, Tür ki ye de o tur ma iz ni al mak is te yen ki þi ler Rus ya da baþ vu ru yap mak zo run da ka lý yor lar ve bu iþ lem ler de en az 2 ve ya 3 ay da so nuç la ný yor. Do la yý sýy la se ya hat, ti ca ret ve tu rizm an la mýn da ol duk ça ya rar lý gi bi gö rü nen bu u yu la ma, em lak sek tö rü ne ö nem li öl çü de dar be vu ru yor de di. A lan ya / a a T. C. ÞÝÞLÝ 1. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2009/1122 KARAR NO : 2011/161 Da va cý Han dan Ça lýþ kan ve ki li ta ra fýn dan da va lý Ha kan Ta nýl Ça lýþ kan a ley hi ne a çý lan Bo þan ma da va sý se be biy le ve ri len a ra ka ra rý u ya rýn ca, A dil ve Me ral'den ol ma, Ýs tan bul do ðum lu TC Kim lik No lu Ha - kan Ta nýl Ça lýþ kan'a teb li gat ya pý la ma mýþ, ya pý lan a raþ týr ma da ad re si tes pit e di le me - miþ ol du ðun dan hü küm ö ze ti nin i la nen teb lið ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ o lup; Mah ke me miz ce ta rih, 2009/1122 E, 2011/161 K. sa yý lý ka ra rý i le, A çý lan da - va nýn KA BU LÜ i le Er zin can i li, Ke ma li ye il çe si, Ka ra koç lu, Cilt: 69, Ha ne: 26, BSN: 84'de nü fu sa ka yýt lý bu lu nan Ab dul lah ve Sa a det'ten ol ma, Þiþ li do ðum lu, TC Kim lik No lu HAN DAN ÇA LIÞ KAN (KI ZIL GE BEN) i le ay ný yer nü fu sa BSN: 57'de ka yýt lý A dil ve Me ral'den ol ma Ýs tan bul do ðum lu TC Kim lik No lu HA KAN TA NIL ÇA LIÞ KAN'ýn M.K.'nun 166/1 mad de si ge re ðin ce BO ÞAN MA - LA RI NA, pe þin a lý nan har cýn mah su bu i le ba ki ye 2,80 TL har cýn da va cý dan tah si li ne, da - va cý ta ra fýn dan ya pý lan mas raf la rýn a çýk ça ta lep e dil me di ðin den ken di ü ze rin de bý ra kýl - ma sý na, da va cý ve ki li i çin ve kâ let üc re ti tak ti ri ne yer ol ma dý ðý na Ka rar ve ril miþ tir. Ýþ bu hü küm ö ze ti i lan ta ri hin den i ti ba ren 7 gün son ra baþ la mak ü ze re 15 gün i çin de tem yiz e dil me di ði tak dir de ke sin le þe ce ði i la nen teb lið o lu nur B: T. C. GEBZE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/345 TAL. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn günü Saat 11:30-11:35 K.SA NA YÝ SÝ TE SÝ PAR ÇA CI LAR KIS MI GÜ CÜ YE TER O TO PAR KI GEB ZE'de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is - tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ýný bul ma - sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol - du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den K.D.V.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me - si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma - rasýyla da i re mi ze buþ vur ma la rý i lan o lu nur S.No Bedeli (TL) Adedi Cinsi ,00 TL 1 Adet 34 DT 1550 PLAKALI 2007 MODEL BMC MARKA 360-PC KODLU MAGASTER KAMYONET MUHTELÝF YERLERÝ ÇÝZÝK. ÖN SAÐ VE ARKA LASTÝKLER PATLAK. ANAHTARI MEVCUT. RUHSAT YOK. Toplam : ,00 TL B: T. C. NÝKSAR 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: Tal. Örnek No: 25 Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ o lup; Bi rin ci ar týr ma nýn gü nü 14:00-14:15 sa at le ri a ra sýn da S.S.TA ÞI YI CI LAR KO OP. O TO - PAR KI NÝK SAR ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la - cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi - der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; Sa tý þa iþ ti rak et mek is te yen le rin mu ham men be de lin % 20'si o - ra nýn da Türk Li ra sý pe þin pa ra ya da eþ de ðer de ka ti ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri ge rek ti ði, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den K.D.V.'nin, dam ga ver gi si, tel la li ye i le tes lim mas raf la rý nýn a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na - me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze buþ vur ma la rý i lan o lu nur S.No Bedeli (TL) Adedi Cinsi ,00 TL 1 Adet 48 AY 530 plaka sayýlý, 2005 Model, siyah renkli, 5.30 D. Tipi, BMV marka araç. Motor No: , Þase No: WBANC71030B Toplam : ,00 TL B: 29958

12 12 Yeni Asya-Demokrat Eðitimciler Derneði iþbirliðiyle hazýrlanmýþtýr EÐÝTÝM na ci te ma il.com Ha ta lar na sýl dü zel ti lir? Kar þý laþ tý ðý mýz her han gi bir ha ta nýn dü zel til me si i çin en baþ ta dik kat e de ce ði miz hu sus, ha ta nýn yü ze vu rul ma ma sý dýr. Hz. Pey gam be ri miz (asm) gör dü ðü ha ta lý dav ra nýþ la rý kim se nin yü zü ne vur maz dý. Soh bet le rin de mü na sip bir an la tým la kim se yi in cit me den, ge nel i fa de ler kul la na rak ha ta lý gör dü ðü söz ve ya dav ra nýþ la rýn dü zel til me si ni tel kin e der di. O nun i çin uy gun bir za man da, da ha ön ce tes bit e di len ha ta lar ge nel o la rak e le a lý nýp, ba zý la rý, ba zý kim se ler, v.b. gi bi ge nel i fa de ler le an la týl ma lý, þa hýs la rýn top lu luk i çe ri sin de ki þi li ði ni ze de le me me li dir. Ak si du rum da ha ta la rýn yü ze vu rul ma sý, da ha kö tü ve o lum suz ge liþ me le re se bep o la bi lir. Me se lâ, sý nýf ta ve ya her han gi bir yer de öð ren ci le rin i çe ri sin de, bir öð ren ci nin ha ta sý ný yü zü ne vu ran öð ret men, a ra da ki bað la rýn bir an da kop ma sý na, say gý ve sev gi nin kay bol ma sý na ya da baþ ka ha ta la rýn doð ma sý na se bep o la bi lir. He le de suç lu bul du ðu öð ren ci, ha ta sý ný giz le me ye ça lý þý yor da, öð ret men o nu il la da ya ka la yýp yü zü ne vur mak ve ya de þif re et mek is ter se, Ye ter be, ü ze ri me gel me, sen den mi kor ku yo rum, ne ya par san yap, v.b. gi bi hoþ ol ma yan söz ve tep kiy le kar þý la þa bi le ce ði ni he sap et me li dir. Bu ve ben ze ri o lum suz luk lar, ço ðu de fa öð ret me nin bir an da ken di ni kon trol e de me me sin den kay nak lan mak ta dýr. Hal bu ki bir e ði tim ci, en baþ ta ken di ni de vam lý kon trol al týn da bu lun du ra cak, duy gu sal dav ra nýþ lar dan u zak kal ma ya ö zen gös te re cek tir. Böy le ol mak kay dýy la, her ha ta yý gör me me li ve ya ö nem li ol ma yan yan lýþ lýk la rý gör mez lik ten ge le bil me li dir. Dü zel til me si nin ge rek li ol du ðu na i nan dý ðý bir ha ta yý, öð ren ci nin yü zü ne vur ma dan dü zel til me si ne ça lýþ ma lý dýr. Öð ret me nin bu tarz dav ra ný þý öð ren ci yi da ha çok et ki al tý na a la bi lir. Ha ta la rýn dü zel til me si ko nu sun da a sýl o la ný da, ön ce den tedbir al mak týr. Ya ni, her han gi bir ha ta nýn iþ len me si ne yol aç ma mak i çin da ha ön ce den ted bir al mak ge re kir. Bu da e ði tim ve öð re tim a çý sýn dan çok ö nem li dir. Za ten e ði tim den kas te di len a maç, bi rey le rin tu tum ve dav ra nýþ la rýn da o lum lu de ðiþ me ler ve ge liþ me ler mey da na ge tir mek de ðil mi dir? O hal de e ði tim ve öð re tim ça lýþ ma la rýn da ne ka dar ba þa rý lý o la bi lir sek, o öl çü de de do ða bi le cek ha ta, ya da ha ta lý dav ra nýþ la rý baþ tan ön le miþ o lu ruz. Bu ko nu da da mes lek te ki us ta lýk ö nem li rol oy nar. Öð ret me nin her yön den ba þa rý lý o la bil me si i çin, i yi bir mo del ol ma sý ge re kir. Bu hu sus ta en te sir li ko nu ha ta sý nýn dü zel til me si ge re ken ki þi ya da öð ren ci yi ya kýn dan ta ný mak týr. Çün kü bi rey sel fark lý lýk lar (ca na ya kýn, çe kin gen, tez et ki le nen, güç et ki le nen, dal gýn, za yýf i ra de li, kuv vet li i ra de li, ben cil tip, o to ri ter, vb gi bi) e ði tim ve öð re tim de bü yük rol oy na dý ðý gi bi ha ta la rýn dü zel til me sin de de bü yük et ki si var dýr. Öð ren ci le ri ne sü rek li o la rak i yi li ði ve doð ru lu ðu tel kin et me li dir. On la ra kar þý reh ber lik fonk si yo nu nu us ta lýk la kul lan ma lý dýr. Ba zý ha ta la rýn ký sa za man da dü zel ti le bi le ce ði ni, ba zý la rý nýn i se dü zel til me si i çin da ha u zun bir za man ve da ha çok gay ret ge rek ti re ce ði ni he sa ba kat ma lý dýr. Her þey den ön ce öð ren ci ler le sü rek li il gi len me li ve on la rýn so run la rý na e ðil me li dir. U nut ma ma lý ki her öð ren ci nin mut la ka ken di ne gö re so run la rý var dýr. Bu so run lar baþ lý ca sý ný fý, o ku lu ve a i le si i le il gi li o la bi lir. Bun la rýn çö zü mü ne yar dým cý ol mak öð ret me nin gö re vi dir. So run la rý çöz me de ya da öð ren ci nin kar þý laþ tý ðý zor luk la rý aþ ma da öð ret men ne ka dar us ta ca dav ra nýr sa, o ka dar ba þa rý lý ol mak la bir lik te sev gi ve say gýn lýk ka za nýr. As lýn da o ku lun bir gö re vi de çe þit li yön ler den bil gi ve be ce ri ka zan dýr ma sýy la bir lik te, öð ren ci nin kar þý la þa bi le ce ði zor luk la rý ye ne bil me ve o na so run çö ze bil me be ce ri si ka zan dýr mak týr. Bü tün bun la rýn ya ný sý ra ve ba zý ö zel du rum lar da ya pý lan öy le ha ta lar o la bi lir ki, geç ka lýn ma sýn da da ha bü yük za rar lar or ta ya çý ka bi lir. Bu gi bi du rum lar da he men ha ta nýn ü ze ri ne gi dil me si ve a nýn da so nuç lan dý rýl ma sý ge re kir. Böy le a ni du rum la rýn (em ri va ki le rin) her an çý ka bi le ce ði göz den u zak tu tul ma ma lý dýr. Me se lâ, ah lâk dý þý tu tum lar, a þý rý dik kat çe ki ci ka ba dav ra nýþ lar, su ça ö zen dir me, suç iþ le me, v.b. gi bi o lum suz du rum lar her an i çin öð ret me nin kar þý sý na çý ka bi lir. AKILLI TAHTA Ekmeksiz yaþarým, hürriyetsiz yaþayamam. Said Nursî Eðitimin ilk ve en iyi merkezi ailedir. S.Smilez Bilmek olmak deðildir. Olmaya bak olmaya. Yunus Emre TARÝH ÜZERÝNE ÝSMAÝL HAKKI AVCI TARÝH, ha ya tý mýz da iç i çe ol du ðu muz ve de vam lý a kýp gi den ge nel za man kav ra mý. Ta rih bir baþ ka de yiþ le; "Ýn sa nýn ken di ni bil me si ve ta ný ma sý dýr. Her þey de ol du ðu gi bi ta rih de in san i çin. Zi râ, de ði þik lik in san ha ya týn da ol mak ta dýr. Tâ taþ dev rin den gü nü mü ze, u zay ça ðý na ka dar de vam e dege len bir de ði þik lik ve i ler le me gö rül mek te dir. Hay van la rýn ha ya týn da i se bir ge liþ me gö rül mez. Me se lâ bin ler ce se ne ev vel ki bir ko yun ve ya at, gü nü müz de de ay ný at ve ko yun; on la rýn ha ya týn da me de ni bir ge liþ me yok. On lar yi ne dað da-taþ ta, a ðýl da, a hýr da ya þa mak ta lar. A ma in sa noð lu ma ða ra lar dan gü zel vil la la ra ka dar te rak ki et miþ tir. Ya þa dý ðý mýz her o lay bir ta rih le i fa de e dil mek te dir. Me se lâ: 23 Ni san 1920 Cu ma: An ka ra da Mec lis in a çý lý þý. O gün Cu ma na ma zýn dan son ra bü yük bir bay ram ha va sý i çer isin de, du â lar la Mil let Mec li si kü þad e dil miþ ve kur tu luþ ça lýþ ma la rý hýz lan dý rýl mýþ tý. Mut lu luk ve se vinç i çer isin de baþ la yan bu gün de ta rih ol du. A ma, ha tý ra sý ya þa ma ya de vam et mek te dir. Ta ri hin in san ha ya týn da çok mü him bir ye ri var dýr. O nun i çin ta rih o ku ma nýn ve ta ri hi o lay la rý bil me nin çok fay da la rý var dýr. Ve de ha ya tý mýz da bi ze yön ver me si ba ký mýn dan ö nem li dir. Ta rih te o lan bir çok ha di se nin ben zer le ri gü nü müz de de ce re yan et mek te dir. Ý yi ve ya kö - tü, o lum lu ve ya o lum suz o lay la rýn bir tek ra rý, ya þa dý ðý mýz ha yat i çin de kar þý mý za çýk mak ta dýr. Ýþ te ta rih o ku ma nýn ve bil me nin bu ra da bi ze þöy le fay da la rý ol mak ta dýr: Ta rih te ge çen o lay la rý o ku muþ ve bi li yor sak, ben zer le riy le kar þý laþ tý ðý mýz da o prob le mi çöz mek bi zim i çin çok kolay o la cak týr. Ta ri - hi bil gi le ri miz do la yý sýy la tec - rü be li de ol du ðu muz dan çö züm ba sit o la cak týr. Ý da re ci le rin, in san top lu luk la rý na hi tap e den le rin, hat ta a na-ba ba la rýn ve bil has sa dev let a dam la rý nýn ta ri hi çok i yi bil me si ge rek mek te dir. Zi ra geç miþ te o lum lu, o lum suz bir çok hâ di se nin ör nek le ri var. Ben ze ri bir me se le i le kar þý la þýl dý ðýn da ta rih bil gi si o lan tec rü be li bir dev let a da mý o prob le mi ra hat ve doð ru bir þe kil de çö ze bi - Ge le ce ði doð ru o ku mak Ge le cek bam baþ ka bir e da i le ge le cek. Ge le ce ði hak ký mýz da ha yýr lý kýl mak i çin ken di mi ze has bir ge le cek ta sav vu ru na sa hip ol ma mýz ge re ki yor. A i le miz, ce ma a ti miz ve Ýs lâm üm me ti nez din de ken di mi zi ak la ma mýz i çin za ru ret ha li ne gel miþ tir. Ýs tik bal de ge le cek nef ret ve tah kir den sa kýn mak, tüh o as rýn gay ret siz a dam la rý na de nil di ði za man yü zü mü ze tü kü rük le ri gel me mek i çin ve ya sil mek i çin ya zýl mýþ týr söz le ri ne mu ha tap ol ma mak i çin ve sert e leþ ti ri le re ve it ham la ra ma ruz kal ma mak i çin bir a dým at mak zo run da yýz. Bü yük dâ vâ a da mý, stra te ji uz ma ný Üs ta dý mý zýn çiz di ði yol gös ter di ði he def bi zim i çin yol ha ri ta sý ol ma lý dýr. Bü yük dü þün ce le ri ol ma yan lar bü yük pro je le re im za a ta maz lar. Bü yük iþ ler bü yük di mað la rýn mah su lü dür. Ge le ce ðin in þa sýn da kut lu bir he def gös te ren e ser ler bi ze güç lü bir re fe rans kay na ðý dýr. Bu nun i çin Be di üz za man Haz ret le ri ne med yu nu þük ra nýz. Ar týk þe hir ha ya tý nýn bi ze da yat tý ðý re a li te yi doð ru o ku mak zo run da yýz. Es ki de ol du ðu gi bi bü yük a i le or ta mý yok. De de ve ni ne ler ar týk ev le rin baþ kö þe le ri ni süs le mi yor lar. An ne ve ba ba i þe, ço cuk kre þe sö zün de vur gu lan dý ðý gi bi ço cuk e ði ti mi i çin baþ ka ted bir ler ge re ki yor. Bu ha ya tî ih ti yaç ge rek ço cuk lar, ge rek se an ne ve ba ba la rý ye ni a ra yýþ la ra sevk e di yor Bir ço cuk an ne-ba ba sýn dan ha ki kî ter bi ye-i Ýs lâ mi ye yi al maz sa Bu boþ lu ðu dol dur mak i çin ge le ce ðin sa hip le ri o lan ye ni ku þak la rýn ye tiþ ti ril me sin de e ði tim ku rum la rý nýn var lý ðý þüp he gö tür mez bir ger çek tir. Ken di yav ru la rý mý zý, ken di de ðer yar gý la rý mýz la be ze mek en ha ya tî bir ko nu o la rak ö nü müz de du ru yor. Fev ka lâ de bir plan la ma i le bu fa a li yet le rin ko or di ne e dil me si za ru ret ha li ne gel miþ tir. Po zi tif bir an la yýþ la bu sü re ci Doð ru Ýs lâ mi ye ti ve Ýs lâ mi ye te lâ yýk doð ru lu ðu e sas la rý çer çe ve sin de öð ren ci le ri e ði ti min nes ne si de ðil, öz ne si yap ma lý yýz. Ço cuk la rý mý zýn zi hin le ri ni ter te miz i man ha ki kat la rýy la be ze yip, ruh la rý ný ma ri fet le süs le ye rek his ve gö nül dün ya la rý ný sev gi i le do nat ma lý yýz. E ði tim yu va la rý ný gül bah çe le ri ne çe vir me li yiz. Bi zim e ði tim an la yý þý mýz po zi tif de ðer ler ü ze ri ne ku rul muþ tur. "Ko lay laþ tý rýn zor laþ týr ma yýn, müj de le yin nef ret et tir me yin ta li ma tý yol ha ri ta mýz ol ma lý dýr. Beþ du yu or ga nýy la, ka bi li ye ti ve þah si ye tiy le, iç â le min de ki bo yu tuy la fark lý o la rak ya ra tý lan in san la rý i yi tah lil e de rek bir me to do lo ji ge liþ tir me li yiz. Çün kü in san lar tek bir tor na dan çýk ma dý ðý na gö re her in san fark lý bir dün ya dýr. Fark lý lýk la rýn bi lin cin de o la rak bi rey le rin se vi ye - lir, dev let ve mil let men fa a ti ne ka rar lar a la bi lir. A ley hi mi ze o lan ba zý o lay ve ka rar lar la zo ra gir me miz ve a ley hi mi ze ne ti ce len me si iþ te bu ta rih bil gi si nin az lý ðýn dan ve ta ri hi o ku ma dý ðý mýz dan kay nak lan mak ta dýr. O kul sý ra la rýn da öð ren ci ye ta rih der si ge nel lik le sý ký cý ve zor ge lir. Ýþ te bu ra da öð ret me nin ro lü pek mü him dir. Ta ri hi ve ta ri hî o lay la rý an la týr ken ya þa nan la rý a de ta can lan dý rýr þe kil de an lat mak ve il gi çe ki ci nok ta la rý vur gu la ya rak be lirt mek dik kat le ri çe ke cek ve der si sev di re cek tir. le ri ne gö re bir e ði tim an la yý þý ný ön ce le me li yiz. Çok lu ze kâ sis tem le ri ne gö re e ði tim ve öð re tim fa a li yet le ri ni ko or di ne et me li yiz. O lay la rý, dar dü þün ce ka lýp la rý i le çö ze me yiz. Mev cut pa ra dig ma nýn if lâs et ti ði be di hi dir. Ken di dü þün ce sis te mi mi ze gö re ye ni bir pa ra dig ma ya ih ti yaç var dýr. Has ta lýk lý prob lem ü re ten bu ya pý yý çað daþ e ði tim an la yý þý i le di zayn et me li yiz. Çö ze me di ði niz prob lem ler si zi çö zer bo þu na de me miþ ler. Kav ga yý de ðil sev gi yi, düþ man lý ðý de ðil dost lu ðu, i de o lo ji yi de ðil, pe da go ji yi e sas al ma lý yýz. E ði tim sis te mi mi zin yo ðun bir ye ni le me sü re ci ne ih ti ya cý var. Bu sü re ci i yi a na liz e dip sis te mi sað lam e sas lar ü ze ri ne in þa et me li yiz. Ýn san lýk mer ha met ü ze ri ne ku rul muþ, mer ha me ti ni kay be den in san lý ðý ný kay be der sö zü a sýl he def ol ma lý dýr. E ði tim i le il gi li pro je ler ha ya tî ö ne me ha iz dir. Ha yat a i le de baþ lar o kul la bes le nir ve in ki þaf e der. E ði tim ve öð re tim fa a li yet le ri fýt ra ta uy gun bir for mat ta uy gu lan ma lý ve pra tik et kin me tod lar be nim sen me li dir. Den ge li bes len mek i çin vi ta min le re ih ti yaç ol du ðu gi bi, den ge li e ði tim i çin de ak tif e ði tim kay nak la rý ný dev re ye sok ma lý yýz. Kur'ân mut fa ðýn da pi þen ma ne vî gý da lar kalp le ri bes le ye cek ruh la rý do yu ra cak lâ ti fe ve his le ri þa ha kal dý ra cak týr. Vü cu dun ha va, su ve gý da ya ih ti yacý ol du ðu gi bi i man ders le ri ni bu sü re ce da hil e de rek ma ri fe tul lah ta me sa fe kat e dil me li dir. FAALÝYETLER De mok rat e ði tim ci ler den Trak ya zi ya re ti KISA a dý DED o lan De mok rat E ði tim ci ler Der ne ði, yö ne ti ci se vi ye sin de E dir ne, Kýrk la re li, Çer kez köy ve Te kir dað a zi ya ret ler de bu lun du. De mok rat E ði tim ci ler Der ne ði (DED) baþ ka ný Na ci Te pir, Ge nel Sek re te ri M. Ha ni fi Ör nek, Mu ha sip Meh med Ýþ can ve yö ne tim ku ru lu ü ye le rin den Ýs ma il Hak ký Av cý, Trak ya da ki e ði tim ci ar ka daþ la rý ný zi ya ret ve ah val le ri ni ye rin de gör mek mak sa dýy la ge zi düzenlediler. Ön ce E dir ne ye gi den e kip, da ha son ra sý ra sýy la Kýrk la re li, Çer kez köy ve Te kir dað da ki ar ka daþ la rý ný bu la rak fi kir te a ti sin de bu lun du lar. E ði tim de kar þý la þý lan zor luk la rý ve var sa me se le le ri ni gö rüþ tü ler. Der ne ðin zi ya re tin den çok mem nun o lan, mez kûr þe hir le ri miz de ki e ði tim ci ve di ðer sa kin ler bu zi ya ret ten çok mem nun ol du lar ve i le ri bir a lâ ka gös ter di ler. Bi lâ ha re ye ni ü ye le rin kay dý ný da ger çek leþ ti ren e kip ge zi len ma hal le rin ta ri hî ve mâ ne vî yer le ri ni de zi ya ret et me yi ih mal et me di ler, ves se lâm. (E di tör) Ken di ö zel ha ya tým da ta ri hî e ser le re ve ta rih o ku ma ya me rak lý yým dýr. Bu nun ha ya tým da pek çok fay da sý ný da gör mü þüm dür. Kar þý laþ tý ðým bir prob lem le a lâ ka lý ben ze ri bir o la yý o ku muþ sam ha týr la ya rak o me se le nin hal li ni, ça re si ni bi lir ve çö zü mü ko lay laþ tý ra bi li rim. Ta rih te ö nem li ö nem siz pek çok in sa nýn ben ze ri, hâ len ya þa dý ðý mýz ha yat ta da kar þý mý za çýk mak ta dýr. Ta ri hi çok o ku yan, in san ta bi a tý ve ka rak te ri hak kýn da da ma lû mat lý o la bi li yor. Kar þý la þý lan bir in sa nýn ya pý sý ný ve ka rak te ri ni, ta ri hî þa hýs lar la kar þý laþ tý ra rak bir fi kir e di ni yor, kar þý mýz da ki nin pro fi li ni çi ze bi li yor ve o na gö re dav ran ma im kâ ný ný el de e de bi li yo ruz. Ta ri he not düþ me yi de þah sî ha ya tým da uy gu la mak ta yým. Ba zý ö nem li gün ve hâ di se le ri not e de rim. O ku ma ya baþ la dý ðým ki ta býn baþ lan gýç say fa sý na o ku ma ya baþ la dý ðým ta rih ve za ma ný, bi ti rin ce de son say fa sý na bi tir di ðim ta rih ve sa a ti not e de rim. Çek tir di ðim re sim le rin ar ka sý na çe kil di ði gü nün ta ri hi ni ve ye ri ni ya za rým. Ý le ri de bir baþ ka sý nýn e li ne geç ti ðin de fo toð raf hak kýn da o ki þi, en a zýn dan o res min çe kil di ði za man ve ye ri hak kýn da bil gi e di ne bi lir. Bu ör nek le ri ço ðalt ma mýz müm kün. Ne ti ce o la rak çok ta rih o ku ma lý yýz. O ra da ge çen o lay la rý in ce le me li, þa hýs la rý tah lil et me li ve bun lar dan ders çý kart ma lý yýz. Yu ka rý da de di ði miz gi bi ta rih te o lan lar, bu gün de ge çip gi den her a ný mýz da da ya þan mak ta ve tek rar lan mak ta dýr. Çok ta rih o kur ve ta ri hi bil gi le ri mi zi göz ö nün de bu lun du rur sak kar þý laþ tý ðý mýz güç lük le ri de o nis bet te ko lay çö ze bi li riz, ves se lâm. RAHMETLÝ ANAMA Gözümün nurusun hep ýþýk saçan, Gönlümün ufkunda bir tansýn anam. Her mevsimde solmayan gül gibi açan. Baðrýnda bitmeyen bir figânsýn anam. Bir zindan kesilir sanki dört duvar, Sensizlik çok zor, insaný boðar, Garip gönül gurbet yurdunda aðlar, Yürek yangýnýnda figânsýn anam. Þehidin anasý baþý hep diktir, Katilin anasý baðrý eziktir, Garibin anasý gönlü kýrýktýr, Þefkat meydanýnda destansýn anam. Bulunmaz cihanda ana gibi yar, Ananýn yüreði þefkatli hisar, Sevgi gözlerinde bir ulu pýnar, Vefa diyarýnda reyhansýn anam. Uykusuz gecede yaný baþýmda, Hayatý hep evlât telâþýnda Doyumsuz bir tat var senin aþýnda, Benim bu baðrýmda bir cansýn anam. Senin bakýþlarýn cana can katar, Yavrusunu doyurup kendi aç yatar, Bir ananýn yerini acep kim tutar, Ruhu revanýmda canansýn anam. Her ananýn çehresi cennet kokar, Sevgiyle kucaklar þefkatle bakar, Gözyaþlarý pýnar durmadan akar, Vefa yurdundaki bostansýn anam. Gönül gülþeninde zambak gibisin, Ömür aðacýna toprak gibisin, Hayat vadisinde ýrmak gibisin, Kalbin daðlarýnda dumansýn anam. Saadetin göklerinde ýþýktýr, Ananýn yüreði nurdan beþiktir, Ayaðýnýn tozuna cennet âþýktýr, Huzur coðrafyasýnda vatansýn anam. Hayat mânâ bulur kutlu ellerde, Mutluluk bestesi nurlu dillerde, Burcu burcu firdevs kokan dillerde, Sevgi bahçesinde reyhansýn anam. Gözleri tûbadýr, saçlarý ipek, Hayal dünyamda uçan kelebek, Huzur aðacýnda solmayan çiçek, Firak yarasýna dermansýn anam. Rabbimin rahmeti yar olsun sana, Berzah âlemi envar olsun sana, Kabir cennetten bahar olsun sana, Þiirin ritmindeki ihvansýn anam. ÂÞIK ÝHVAN

13 DÝZÝ 13 Sebahaddin Yaþar: Yüzyýllardýr, insanlarýn kardeþlik duygularý içinde bir arada yaþadýðý bu bölgede, neden birdenbire kardeþ kanlarý dökülmeye baþladý, neden insanlar ayrýþmaya baþladýlar, sorgulamak gerekiyor. Devlet, milletiyle ve deðerleriyle barýþmalý HAYAT BÝÇÝMLERÝNÝ, ÝNANÇLARDAN KAYNAKLANAN KÜLTÜRLERÝ KÜÇÜMSEYEN RESMÎ YAKLAÞIMLAR YÖRE HALKI ÝLE DEVLET ARASINDA BÝR SOÐUMAYA SEBEBÝYET VERDÝ. i man kar de þi o lan di ðer böl ge in san la rýy la kar deþ ol du ðu nu hiç bir za man ha tý rýn dan çý kar ma ma lý dýr. A te ist ve Mark sist ge le nek ten ge len bir ta kým in san la rýn ken di le ri ni tem sil et me eh li yet le ri ni el le rin den al ma lý dýr. Bu zih ni yet te ki in san la rýn çö zü mü de ðil, prob lem le ri ço ðal ta ca ðý a kýl dan çýk ma ma lý dýr. Ye ni As ya ga ze te si nin çý kar dý ðý Gü ney do ðu ha di se le riy le il gi li bro þü rü Ý ne göl ve çev re sin de 1500 a det ten faz la da ðýt týk. Bu bro þür de Ri sâ le-i Nur da ki teþ his ve ça re ler et raf lý ca an la týl mýþ týr. A ma þu nu söy le ye bi li rim: Ýh lâs lý ve þu ur lu Nur Ta le be le ri nin yur du mu zun en üc ra kö þe le rin de bü yük fe da kâr lýk lar la yap týk la rý hiz met ler ol ma sa þu an çok da ha bü yük prob lem ler le kar þý kar þý ya ka lýr dýk. Ri sâ le-i Nur la rýn in san la ra i man te mel li ih lâs lý ve sa mi mî bir kar deþ lik sað la yan te mel pren sip le ri gü ne yiy le, ku ze yiy le, do ðu suy la, ba tý sýy la bü tün in san la rý mý za sar sýl maz ve sa mi mî bir kar deþ lik sun mak ta dýr. Kar deþ kar de þi se vinç te ve ke der de dü þün dü ðü gi bi, biz Ri sâ le-i Nur Ta le be le ri de Gü ney do ðu da ki bü tün kar deþ le ri mi ze sað lýk, se lâ met ve a fi yet le ri i çin du â et mek te yiz. E kil mek is te ni len fit ne to hum la rý na kar þý çýk mak ta yýz. Kýþ kýr tý cý, al çal tý cý ve in kâr e di ci bü tün ta výr la ra kar þý dur mak ta yýz. Be di üz za man Haz ret le ri nin 100 se ne ön ce or ta ya koy du ðu meþ ve re t-i meþ rû a e sas la rý ha di se le rin tef si ri i le da ha i yi an la þýl ma ya baþ la mýþ týr. Meþ ve ret, hür ri yet gi bi kav ram lar i çi i ma nî bir muh te va i le dol du ru la rak a de ta bu za ma nýn ih ti yaç la rý ný kar þý la ma sý i çin 100 se ne dir a kýl mi de sin de sin di ril mek te dir. Nur Ta le be le ri nin bü yük bir ço ðun lu ðu ge li nen þu nok ta da bu pren sip le ri da ha i yi an la mak ta dýr. Çö züm in san la ra si ya set to pu zu de ðil, Nur gös ter mek te dir. Ye ter ki per de o lun ma sýn. Bü tün men fi þart la ra rað men geç miþ te ve gü nü müz de müs bet ha re ket tar zý ný e sas a lan Ri sâ le-i Nur Ta le be le ri top lu ma çok gü zel bir ör nek teþ kil et mek te dir. Se ne ler ce is tib dat ve bas ký re ji mi nin za ra rý ný gö ren Nur Ta le be le ri hiç bir za man men fi ha re ket tar zý ný seç me miþ ler dir. Son 30 se ne dir böl ge de ki Nur Ta le be le ri; çok bü yük sý kýn tý lar çek me le ri ne rað men, müs bet ha re ket ten ay rýl ma mýþ lar dýr. Ýh lâs lý ve i man lý du ruþ la rýy la çev re le ri ne ör nek o lan Nur Ta le be le ri Gü ney do ðu yu ka sýp ka vu ran bu yan gý nýn bü yü me me sin de çok ö nem li bir rol oy na mýþ lar dýr. 100 se ne ön ce ce ha let, za ru ret, ih ti lâf o la rak or ta ya ko nan has ta lýk la ra ma ri fet, san at, it ti fak re çe te le ri ni ya zan Be di üz za man ýn re çe te le ri uy gu lan mýþ ol sa i di; bu çok bü yük sý kýn tý lar çe kil me miþ o la cak i di. Bu gün ge li nen nok ta da bü tün ta raf la rýn bu teþ his ve te da vi de hem fi kir ol ma ya baþ la ma la rý is tik bal i çin ü mit ver mek te dir. Öm rü nün en ve rim li ilk 30 se ne si ni genç ya þý na rað men il mî a ðýr lý ðýy la çev re de u yan dýr dý ðý say gý ve sev gi nin yar dý mýy la böl ge prob lem le ri nin hal li i çin har ca yan Be di üz za man, bu nu ye ter li gör me ye rek Ýs tan bul a git miþ tir. Sul tan Ab dül ha mit e böl ge nin e ði ti miy le il gi li ýs rar lý ta lep ler de bu lun muþ, fa kat ge re ken il gi yi gör me miþ tir. Ce ha le ti i za le e de cek e ði tim ham le si me se le nin çö zü mün de a nah tar ko nu mun da dýr. Ri sâ le-i Nur lar da e sas la rý be lir ti len tarz da bir e ði tim ham le si ya pýl ma sý ve is ti ka met le sür dü rül me si çok ö nem li dir. E ðer bun da geç ka lý nýr sa þim di ye ka dar he ba e di len in san, za man ve pa ra kay nak la rý çok da ha faz la sý he ba o la cak týr. Med re se tüz zeh ra mâ nâ sý ný de ruh te e de cek ö zel lik le si vil e ði tim ku rum la rý böl ge a çý sýn dan çok ö nem li dir. Bir ta kým tek nik te fer ru at lar da ta ký nýl ma dan, i þin e sa sý ný göz den ka çýr ma dan, ya pý la cak o lan e ði tim ham le si ký sa ve or ta va de de çok o lum lu so nuç lar ve re cek tir. Bü tün Müs lü man kar deþ le ri mi ze ol du ðu gi bi gü ney do ðu da ki i man kar deþ le ri mi ze de be lâ la rýn de fi sý kýn tý la rý nýn a zal ma sý i çin du â e di yo ruz. -2- MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ Ül ke mi zin Do ðu ve Gü ney do ðu Böl ge le rin de u zun yýl lar dýr ce re yan e den o lay lar mev cut tur. Bu yö re ler de ki hu zur suz luk la rýn kay na ðý ne dir? Bü tün bu ra lar da o lup bi ten le ri na sýl yo rum lu yor su nuz? Böl ge, yýl lar dýr i çin de ya þa ma mýz ha se biy le bi zim de ça lýþ ma a la ný mýz i çin de ol du. Biz de böl ge de ya þa yan ve fark lý branþ lar da beþ a ka de mis yen ar ka da þý mýz la 1998 yý lýn da Be di üz za man ve Þark Dü þün ce le ri i sim li bir ki tap ça lýþ ma sý yap týk. Böy le ce böl ge de ya þa nan la rý da ha ya kýn dan an la ma ve in ce le me im kâ ný bul duk. Ka bul et mek ge re kir ki, böl ge u zun ca bir za man dýr çal kan tý lý bir sü re ci ya þa mak ta dýr. Ge rek je o po li tik ya pý sý ve ge rek se sos yo-kül tü rel do ku su i ti ba riy le böl ge de pek çok o lay lar ya þan mak ta dýr. El bet te ki me se le nin e ke no mik, sað lýk, kül tü rel ve e ði tim gi bi bo yut la rý dü þü nül dü ðün de her a lan da ki ih mal le rin be ra be rin de pek çok so run la rý ge tir di ði ni söy le mek i çin çok de rin bir ça lýþ ma ya ih ti yaç yok tur. Ta biî dik kat çe ken bir ko nu da, yüz yýl lar dýr kar deþ lik duy gu la rý i çin de ya þa na ge len bu böl gede, ne den bir den bi re kar deþ kan la rý dö kül me ye baþladý, neden insanlar ay rýþ ma ya ve ken di le - Ül ke mi zin Do ðu ve Gü ney do ðu böl ge le ri nin ö zel - lik le ba zý il le rin de yýl lar dýr sü re ge len o lay la rýn çok ge niþ bir pers pek tif le in ce le nip de ðer len di ril me - si ge re kir. Bi zim ya pa ca ðý mýz tes bit ler sa de ce sa týr baþ - la rý ný o luþ tu ra bi lir. Bu böl ge le ri miz de ki hu zur suz lu ðun kay na ðý tek ke li me i le a nar þi dir. Yýl lar dýr ih mal e di len so run lar iç ve dýþ mih rak lar ca tah rik e di lip ül ke de bir hu zur suz luk ve ka os ze mi ni de vam et ti ril me ye ça lý þýl - mýþ týr. Böl ge de bir çok so ru nun ol du ðu ger çe ði göz ar dý e di le mez; fa kat bu so run la rýn yak la þýk sek sen beþ se ne ön ce sin de yüz mis li ka tý ný yük len di ði hal de, in sa ný mýz sa da ka ti ni ve müs bet ha re ket tar zý ný de vam et tir miþ - ken ne ol du da te rö re ha zýr ha le ge ti ril di? Nur Ta le be le ri böl ge i çin de Ri sâ le-i Nur dan al dýk la rý ders ler le da i ma em ni ye tin mu ha fa za sý na hiz met te bu - ri ni fark lý ta ným la ma ya baþ la dý lar? El bet te böy le bir ha re ket len me ken di li ðin den o luþ tu di ye me yiz. Ö zel lik le de dev let te et kin rol ler al mýþ i da re ci le rin dü þün ce ya pý la rýn da ki a rý za lar, sos yal ya ra lan ma la ra se be bi yet ver miþ bu lun mak ta dýr. Ya ni yö re hal ký o la rak ba kýl dý ðýn da i da re ci le ri ne i ta at et me yi di nin bir ge re ði sa yan dü þün ce i çe ri sin de ki in san larda, na sýl ol du da bir den bi re, yer leþ miþ dü þün ce ler de bo zul ma lar ken di ni gös ter me ye baþ la dý? Bu ra da el bet te ki, çok yön lü se bep le ri e le al mak ta fay da var. A ma en ö nem li si de, dev let i da re ci le ri nin in san la rý dýþ la yý cý, ay rýþ tý rý cý, fark lý ta ným la yý cý ve on la rýn has sa si yet ta þý yan ha yat bi çim le ri ni, i nanç la rýn dan kay nak la nan kül tür le ri ni kü çüm se yen, ör se le yen yak la þým lar yö re hal ký i le dev let a ra sýn da bir so ðu ma ya se be bi yet ver miþ tir. Ö zel lik le de din dý þý yak la þým la rýn, key fi a dým la rýn ve za man za man da bas ký, zu lüm ve sin dir me po li ti ka la rý nýn dev let a dam la rý sý fat la rý ta þý yan ki þi ler den gel me si, bu dev let a dam la rý nez din de dev le te o lan ba kýþ ta bir ta kým de ði þik lik le re se bep ol muþ tur. HALK, DÝNDAR ÝDARECÝLER ÝSTÝYOR Be di üz za man ýn e se rin de ge çen bir di ya log, hal kýn dev let a dam la rý na ba kýþ la rý ný ö zet le yen bir ko num da dýr: Bu mil let-i Ýs lâ mýn ce ma at le ri, her ne ka dar bir ce ma at na maz sýz kal sa, hat tâ fâ sýk da ol sa, yi ne baþ la rýn da ki ni mü te dey yin gör mek is ter. Hat tâ u mum Kür dis tan da, u mum me mur la ra da ir en ev vel sor duk la rý su al bu i miþ: A ca ba na maz ký lý yor lar mý? der ler, na maz ký lar sa mut lak em ni yet e der ler; kýl maz sa, ne ka dar muk te dir ol sa na zar la rýn da müt te hem dir. Bir za man, Bey tüþ þe bab a þa i rin de is yan var dý. Ben git tim sor dum: Se bep ne dir? De di ler ki: Kay ma ka mý mýz na maz kýl mý yor du; öy le din siz le re na sýl i ta at e de ce ðiz? Hal bu ki bu sö zü söy le yen ler de na maz sýz, hem de eþ ký ya i di ler. (Ta rih çe-i Ha yat) DEVAM EDECEK ARAÞTIRMACI YAZAR MEHMET SELÝM MARDÝN: lun muþ lar ve yap týk la rý hiz met ler le en bü yük düþ ma ný - mýz o lan ce ha let, za ru ret ve ih ti lâf la mü ca de le et miþ ler - dir. Bu hu zur suz lu ðun i lâ cý nýn ha ya týn ha ya tý o lan din de a ran ma sý ge rek ti ði ni her fýr sat ta di le ge tir mek te dir ler. Prob le min çö zü mü ko nu sun da dev le tin o la ya sa - mi mî bir yak la þým da bu lu na rak ba zý i de o lo jik sap lan - tý la rýn dan kur tul ma sý ge re kir. Dev let in sa nî bir ta výr ser gi le yip böl ge hal ký na þef kat ka nat la rý ný cö mert çe a çar sa halk ken di ni dev let a na nýn si ne si ne yas la ya - cak týr. Böl ge in sa ný dev le tin den öz gü ven si ya se ti ta - lep et mek te dir. Bu sa mi mi yet, þef kat ve öz gü ven dev le tin vaz ge çil mez si ya se ti ha li ne gel me li dir. Ri sâ le-i Nur e ser le ri böl ge in sa ný na en bü yük da ya nak nok ta sý o luþ tur muþ tur. Nur Ta le be le ri her kes ta ra fýn dan se vi lip sa yýl mak ta dýr. O lay la rýn çok i le ri bo yut la ra týr man - SEBAHATTÝN YAÞAR KÝMDÝR? Ý ÇEL ÝN Boz ya zý il çe sin de dün ya ya gel di. Er zu rum A ta türk Ü ni ver si te si Fen E de bi - yat Fa kül te sin de ü ni ver si te e ði ti mi ni, Har - ran Ü ni ver si te si Fen E de bi yat Fa kül te sin - de i se yük sek li sans e ði ti mi ni ta mam la dý. Baþ ba kan lýk Dev let Ar þiv le ri Ge nel Mü - dür lü ðü, Os man lý Ar þiv le ri Da i re Baþ kan lý - ðý nda ar þiv uz ma ný o la rak i ki yýl ça lýþ tý yý lýn da Har ran Ü ni ver si te si Rek tör - lü ðü ne, Rek tör lük Türk Di li O kut ma ný o la - rak a tan dý. Ha len ay ný ü ni ver si te de ki gö re vini de - vam ettir mek te dir. Ça lýþ ma a lan la rý, ga ze - te kö þe ya zar lý ðý, rad yo ve te le viz yon prog - ram cý lý ðý dýr. Ay rý ca ki tap ça lýþ ma la rý bu lun - mak ta dýr. Mut lu a i le mo de li, po zi tif in san mo de li, po zi tif genç lik, genç lik ve e be veyn i liþ ki le ri, genç ler de his e ði tim le ri, ma ne vî has ta lýk - lar ve çö züm tek lif le ri gi bi ko nu lar da, se - mi ner ve kon fe rans lar ver mek tedir. Ya yýn la nan eserleri: "Sec de Çi çek le ri", "Be di üz za man ve Þark Dü þün ce le ri" ve "Po zi tif Pen ce re, Mutlu Aile Modeli." Ye ni As ya ga ze te sin de haf ta da i ki gün ya zý la rý ya - yýn lan mak ta dýr. Bi zim Rad yo da ve Þan - lý ur fa Rad yo Me ga da Po - zi tif Pen ce re prog ram la rý, Ka na lur fa te le viz yo nun da i se yi ne Po zi tif Pen ce re a - dýn da te le viz yon prog ram - la rý de vam et mek te - dir. Sebahattin Yaþar Terörün çaresi manevî deðerleri ihyâ ma sý nýn ön len me sin de Nur Ta le be le ri nin müs bet hiz - met le ri çok et ki li ol muþ tur. Bu sos yo lo jik ger çek li ði ya pý - la cak a raþ týr ma lar ra hat lýk la a çý ða çý ka ra cak týr. Baþ tan be ri sa týr baþ la rýy la an lat ma ya ça lýþ tý ðý mýz bu ça re le re ba kýp ta bu i þin öy le ko lay bir me se le ol ma dý ðý ný, dev le tin si lâh lý kuv vet le ri ni, e ði tim ve e ko no mik ça re le ri - ni sý ra la mak is te yen ler çý ka bi lir. E vet, her ça re nin de ye ri ve za ma ný var; fa kat biz bu ko nu da i þi te me lin den a lýp in sa ný mý za mad dî ve ma ne vî de ðer le ri ve re bi lir sek, in sa - ný mý zý bu i þe te me lin den ik na e der sek bu me se le de hal yo lu na gi re riz. Yok sa he def sap tý rýp ça re yi si lâh ta, sa vaþ - ta ve te rö rü týr man dýr mak ta a ra mak la i þi da ha faz la u - za týp bi ri le ri nin ek me ði ne da ha çok yað sür müþ o lu ruz. E vet, ça re in sa ný mý za da ha faz la yak laþ mak la, in sa nî ve ma ne vî de ðer le ri di ri tut mak la o lur. Ge ri si te fer ru at týr. DR. MUSTAFA RAGIP DOÐAN: Risâle-i Nur samimi bir kardeþlik tesis ediyor Os man lý Dev le ti nin son za man la rýn da da ðýl ma ya ve par ça lan ma ya doð ru gi den dev le tin bu böl ge sin de ya vaþ ya vaþ bir ta kým ye ni prob lem ler ken di si ni gös ter me ye baþ la mýþ týr. Bu ye ni prob lem le re uy gun ye ni ça re ler ü re ti lip uy gu la ma ya ko nu la ma mýþ týr. Bu yüz den Gü ney do ðuy la il gi li ha di se ler çok gi rift bir hal al ma ya baþ la mýþ týr. Cum hu ri ye tin ku rul ma sý, çok u lus lu im pa ra tor luk tan da ha kü çük bir u lus dev le te ge çiþ bu prob lem le re ye ni le ri ni ek le miþ tir. Böl ge nin ge rek Os man lý da, ge rek cum hu ri yet te di ðer böl ge le re gö re e ði tim, u la þým ve ti ca ret te da ha ge ri du rum da ol ma sý git gi de böl ge ler a ra sý far kýn a çýl ma sý na se bep ol muþ tur. E ði ti min ge ri li ði, ge lir se vi ye si nin dü þük lü ðü, a þi ret-þýh lýk ve ö zün den u zak laþ mýþ ta sav vuf-ta ri kat ge le ne ði za man za man prob lem le rin çö zü mü yö nün de ki gay ret le rin ö nü nü tý ka mýþ týr. Mu a re fe nin ye ri ni te na kür ün al ma sý, ce ha let, fa kir lik, ih ti lâf (kan dâ vâ sý, a þi ret kav ga la rý vb. gi bi) hu zur suz lu ðun ze mi ni ni teþ kil et mek te dir. Nur Ta le be le ri Gü ney do ðu yu ka sýp ka vu ran bu ha di se de if rat ve tef rit çiz gi le ri nin dý þýn da had di va sat çiz gi yi ve ge le ne ði tem sil et mek te dir. Si ya set to pu zu nu de ðil, nu ru e sas a lan Nur Ta le be le ri bü tün va tan sat hýn da ol du ðu gi bi gü ney do ðu da da in san la rý mý za Nur ve ü mit ver mek te dir. Mustafa Ragýp Doðan, 1956 Kayseri doðumlu. Diþ hekimi yýllarý arasýnda Batman da bulundu. Hâlen Ýnegöl de diþ hekimi olarak çalýþmaktadýr. Meþ ve ret-i meþ rû a bü tün prob lem le rin çö zü mün de e sas ol du ðu gi bi, bu prob le min çö zü mün de de te mel da ya nak ol ma lý dýr. Dev le te hu sû met ya kýþ maz. Dev let bü tün va tan daþ la rý na a za mî þef kat ve mer ha met le mu a me le et mek du ru mun da dýr. Te mel i de o lo ji si ni a na ya sa sý na de ðiþ mez bir þe kil de yaz dý ran dev le tin ken di i de o lo ji si dý þýn da ol du ðu nu dü þün dü ðü va tan daþ la rý na a de ta hu sû met le yak laþ ma sý mut lak su ret te de ðiþ ti ril me si ge re ken bir dev let ref lek si dir. Suç iþ le yen va tan da þý na bi le ce za ve rir ken þef kat li ol ma sý ge re ken dev le tin mev hum suç is na dý i le ken di si ne teh li ke o la rak gör dü ðü ki þi ve top lu luk la rý hu kuk dý þý na çý ka rak yo la ge tir me ye ça lýþ ma sý ha di se nin bü yü me sin den baþ ka bir i þe ya ra ma mak ta dýr. His ve duy gu sal lý ðýn çok ön plan da ol du ðu böl ge in sa ný dev le tin bu ka bil uy gu la ma la rýn dan in cin mek te dir. Akl-ý se li min de ðil, his le rin ha kim ol du ðu, duy gu lar la ha re ket e dil di ði bir va sat ta sa mi mî ve ih lâs lý, kü çük a ma gö nül a lý cý yak la þým lar u mul du ðun dan bü yük ne ti ce ler ve re cek tir. Sa mi mi yet ve ih lâs e sas ol mak ü ze re ya pý lan ha ta lar di le ge ti ril me li ve bu ko nu da hiç bir komp lek se ka pý nýl ma ma lý dýr. Yö re in sa ný da yüz ler ce or tak pay da sý o lan,

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 SPOR Y ÇALIÞTI, KAZANDI FE NER BAH ÇE'DE SON HAF TA LAR DA OR TA YA KOY DU ÐU BA ÞA RI LI PER FOR MAN SIN AR DIN - DAN ÝLK 11'DE SA HA YA ÇIK MA FIR SA TI NI YA KA LA YAN SLO VAK FOR VET STOCH, AN TREN - MAN LAR DA KÝ HIR SI Ý LE TEK NÝK DÝ REK TÖR AY KUT KO CA MAN'IN GÖ ZÜ NE GÝR ME YÝ BA ÞAR DI. FENERBAHÇE, Spor To to Sü per Lig'de 8 Ma yýs Pa zar gü nü dep las man da Kar de mir Ka ra büks por i le ya pa ðý karþýlaþmanýn ha - zýr lýk la rý ný bir gün lük iz nin ar dýn dan sür - dür dü. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por ma çý nýn ar dýn dan dü nü din le ne rek ge çi - ren sa rý-la ci vert li ler, Fe ner bah çe Can Bar tu Te sis le ri'nde ger çek leþ ti ri len 1,5 sa - at lik an tren man da pas or ga ni zas yon la rý - Karabük'te F.Bahçe maçýna büyük ilgi KARDEMÝR Ka ra büks por Ku lü bü Me na je ri Se yit Ýç gül, ''Ka ra bor sa yý ön le mek i çin li ra o la rak be lir le nen 1100 bi le tin ta ma mý sa - týl dý'' de di. Se yit Ýç gül, haf ta so nu þam pi yon luk ta id di a lý Fe ner bah çe i le sa ha la rýn da ya pa cak la rý kar þý laþ - ma nýn bi let le ri nin tü ken di ði ni, 1800 kom bi ne sa hi bi nin bu lun du - ðu stat ta ki ka le ar ka sý ve ka pa lý tri - bü nün bir kýs mý nýn ye ni len me si ne de niy le ka pa si te le ri nin düþ tü ðü - nü söy le di. Bi let fi yat la rý nýn ka pa lý 250, ma ra ton 200 li ra o la rak be lir - len di ði ni an la tan Ýç gül, þöy le ko - nuþ tu: ''Fe ner bah çe i çin þam pi yon - luk yo lun da ö nem li maç ol ma sý ne de niy le ta raf tar lar yo ðun il gi gös - ter di. Ra kip ta raf ta rý na 190 bi let ay - rýl dý. Ka ra bor sa yý ön le mek i çin li ra o la rak be lir le nen 1100 bi le tin ta ma mý sa týl dý. Du ru þu muz bel li, her ma ça ka zan mak i çin çý ký - yo ruz. Moralimiz üst dü zey de.'' nýn ar dýn dan ya rý sa ha da çift ka le maç yap tý. Sa kat lýk so run la rý bu lu nan Ni ang, Di a ve Meh met To puz ta kým dan ay rý ça - lýþ ma lar yap tý. Üç fut bol cu bi rey sel fut - bol cu an tre nö rü Do lu Ars lan yö ne ti min - de ta kým dan ay rý ko þar ken, top la ça lýþ - ma da so run ya þa yan Ni ang ve çift ka le maç sý ra sýn da a da le sin de að rý o lan Gü i za, an tren ma ný ya rý da bý rak tý. Di a ve Meh - Slovak futbolcu Stoch, an tren man da ki hýr sý ve mü ca de le siy le Kar de mir Ka ra - büks por ma çýn da da for ma yý is te di ði nin sin yal le ri ni ver di. met To puz i le yap tý ðý ko þu nun ar dýn dan, an tre nör Ars lan yö ne ti min de top la ça lýþ - ma lar ya pan Ni ang, at tý ðý bir þut son ra sýn - da sað kal ça böl ge sin de a cý his se din ce ça - lýþ ma sý na de vam e de me di. An tre nör Ars - lan ve ku lüp dok to ru Er tuð rul Ka ran lýk gö ze ti min de ça lý þan Ni ang, ya þa dý ðý so ru - nun ar dýn dan bir de ne me da ha ya pýp bý ra - kýp te sis le re git ti. Gü i za'nýn sol üst bal dý - rýn da að rý his set ti ði i çin an - tren ma na de vam et me di ði, Meh met To puz'un i se sað ar - ka üst a da le sin de zor lan ma ya bað lý að rý lar ol du ðu bil di ril di. Di a'nýn i se sað ön üs a da le sin - de ki sa kat lý ðý nýn te da vi si ne de vam e dil di ði bil di ril di. STOCH DÝK KA TÝ ÇE KÝ YOR Son haf ta lar da or ta ya koy du - ðu per for man sýn ar dýn dan Ýs - tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por mü ca de le sin de ilk 11'de for ma þan sý bu lan Stoch'un an tren - man da ki hýr sý dik ka ti çek ti. Þam pi yon luk mü ca de le si ta ký mý i çin ö nem li o lan son haf ta lar da per for man sý ný yük sel ten Slo vak fut bol cu, an tren man da ki hýr sý ve mü ca de le siy le Kar de mir Ka ra - büks por ma çýn da da for ma yý is - te di ði nin sin yal le ri ni ver di. Bu a - ra da, Ay kut Ko ca man'ýn, Stoch'un yük se len for muy la ye - dek ku lü be si nin yo lu nu tu tan Ca ner i le an tren man sý ra sýn da ki ko nuþ ma sý dik ka ti çek ti. Beþiktaþ dünyanýn en iyi 23. takýmý oldu U LUS LA RA RA SI Fut bol Ta ri hi ve Ýs ta tis - tik le ri Fe de ras yo nu'nun (IFFHS) ''Dün ya - nýn En Ý yi Fut bol Ta kým la rý'' de ðer len dir - me sin de, ni san a yýn da ilk 100 i çin de Türk ta kým la rýn dan sa de ce Be þik taþ yer al dý. 1 Ma yýs Ni san 2011 ta rih le ri a ra - sýn da ku lüp le rin oy na dý ðý res mi maç lar baz a lý na rak ya pý lan de ðer len dir me de, ge - çen ay 24. sý ra ya yük se len Be þik taþ, ni san a yýn da bir ba sa mak da ha at la dý ve son de - ðer len dir me ye gö re 193 pu an la 23. sý ra da ken di ne yer bul du. Si yah-be yaz lý ta kým, Türk ta kým la rý i çin de en i yi yer de ol ma ö - zel li ði ni sür dü rür ken, Sü per Lig'de þam pi - yon luk mü ca de le si ve ren li der Fe ner bah - çe, i kin ci ya rý da ki ba þa rý lý per for man sý nýn kar þý lý ðý ný de ðer len dir me de de al dý ve 92,5 pu an la, 176. sý ra dan 167. sý ra ya yük sel di. Ge çen ay ki de ðer len dir me de Ga la ta sa - ray'ýn ge ri sin de ka lan Trab zons por, sa rýkýr mý zý lý ra ki bi ni ni san a yýn da ki so nuç lar - da geç ti. Fe ner bah çe i le a man sýz bir þam - pi yon luk mü ca de le si ne gi ren bor do-ma vi - li e kip, son de ðer len dir me ye gö re 83 pu - an la 209. sý ra dan 207. sý ra ya yük sel di. Bu se zon ta ri hin en kö tü dö nem le rin den bi ri - ni ya þa yan Ga la ta sa ray'ýn dü þü þü i se sür - dü. Da ha ön ce ki de ðer len dir me de 207. sý - ra da bu lu nan sa rý-kýr mý zý lý e kip, son de - ðer len dir me de i se 80 pu an a la rak 214. sý - ra ya ge ri le di. Þam pi yon lar Li gi'nde fi na le çý kan Ýs pan yol e ki bi Bar ce lo na, In ter'den zir ve yi a la rak, ilk sý ra ya o tur du. BEÞÝKTAÞ'IN KONUKLARI FI PÝLOTLARI SÜPER Lig'de Bur sas por i le kar þý kar þý ya ge le cek Be þik taþ, bugünkü an - tren ma nýn da For mu la 1 ta kým la rýn dan His pa ni a Ra cing'in pi lot la rý ný a - ðýr la ya cak. Servet Tazegül fi nal de Ý ran lý ra ki bi Mu ham med Bag he ri kar þý sýn da 9-8 üs tün lü ðe u la þa rak þam pi yon ol du. FOTOÐRAF: A.A SERVET TAZEGÜL DÜNYA ÞAMPÝYONU TÜR KÝ YE'YÝ Dün ya Tek van do Þam pi yo na sý'nda 68 ki lo da tem sil e den Ser vet Ta ze gül, al - týn ma dal ya nýn sa hi bi ol du. Ta - ze gül, Gü ney Ko re'nin Gye - ong ju þeh rin de dü zen le nen mü sa ba ka da, ya rý fi nal de Ýn gi liz Cris top her Du bo is i 15-2 i le geç ti. Fi nal de Ý ran lý ra ki bi Mu - ham med Bag he ri kar þý sýn da 8-4 mað lup du ru ma dü þen Ta ze - gül, art ar da al dý ðý beþ sa yýy la 9-8 üs tün lü ðe u la þa rak þam pi yon ol du. Ser vet Ta ze gül, "Bu al týn ma dal ya yý mil le tim i çin ka zan - dý ðým dan do la yý çok mut lu yum ve gu rur du yu yo rum. Çok ça - lýþ tým ve bu ra ya ge lir ken þam - pi yon o la ca ðý ma i nan dým. Zor - lu bir maç ol du." de di. Son ra - Carlos Tevez, bu sezon Manchester City formasý altýnda Premier Lig'de 28 maçta fsahaya çýktý ve 19 gol attý. Güney Kore'nin Gyeongju þehrinde devam eden Dünya Tekvando Þampiyonasý'nda, erkekler 68 kiloda mücadele eden Servet Tazegül altýn madalya kazandý. Bayanlarda ise 16 yaþýndaki Dürdane Altunel bronz madalyada kaldý. unt ta ba þý na al dý ðý dar bey le 8-4 ge ri ye düþ tü ðün de çok zor lan - dý ðý ný i fa de e den Ta ze gül, "Vü - cu dum yor gun du a ma so nu na ka dar de vam e de bi le ce ði me i - nan dým." i fa de le ri ni kul lan dý. Ba yan lar da i se 16 ya þýn da ki Dür da ne Al tu nel i se ya rý fi nal - de Tay land lý ra ki bi Rang si ya Ni sa i som i le yap tý ðý kar þý laþ - ma da u zun sü re 0-0 de vam e - den sko ru 1-0'a ge tir me yi ba - þar dý. Fa kat da ha son ra ver di ði 4 pu an la ma çý kay bet ti ve bronz ma dal ya da kal dý. RUKÝYE YARI FÝNALDE Ö te yan dan ba yan lar 46 ki lo da ya rý þan Ru ki ye Yýl dý rým, ilk tu - ru maç yap ma dan geç ti. Hong Kong lu ra ki bi Wai Ye ung'u 13-0 tek nik üs tün lük le ge çen mil li spor cu da ha son ra Rus A nas ta - si a Va lu e va'yý 8-6, Pa na ma'dan Ca ro le na Cars tens'i de 4-0 yen - di ve a dý ný ya rý fi na le yaz dýr dý. Tevez'in fiyatý 50 milyon sterlin ÝNGÝLTERE Premier League takýmlarýndan Manchester City, Arjantinli yýldýzý Carlos Tevez'in bonservis bedelini 50 milyon sterlin olarak belirledi. Avrupa Þampiyonlar Ligi'ne katýlma mücadelesi veren Manchester ekibiyle 3 yýllýk sözleþmesi daha bulunan 27 yaþýndaki futbolcuyu sezon sonunda transfer etmek isteyen takýmlar 50 milyon sterlini gözden çýkaracak. Manchester City'nin 2 yýl önce 47 milyon sterline Manchester United'tan transfer ettiði Tevez, bu sezon devre arasýnda kulüp yöneticilerine mektup yazarak takýmdan ayrýlmak istemiþ, ancak yönetim tarafýndan ikna edilmiþti. Haftada 160 bin sterlin kazanan Arjantinli futbolcuyla ilgili Ýngiliz basýnýnda sýk sýk Manchester City'de mutlu olmadýðý haberleri yer alýyor. Tevez, bu sezon ligde 28 maçta forma giydi ve 19 gol attý. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý AÝLE - SAÐLIK 15 Þiþ man lýk, kör lük ris ki ni de art tý rý yor BÜ TÜN DÜN YA DA GÝ DE REK AR TAN O BE ZÝ TE SO RU NU, GÖZ HAS TA LIK LA RI NA DA DÂ VE TÝ YE ÇI KA RI YOR. DÜN YA GÖZ An ka ra Has ta ne si nden Doç. Dr. Co þar Bat man, gör me nin yüz de 90 ý nýn mey da na gel di ði sa rý nok ta ta ba ka sý nýn iþ le vi nin bo zul ma sý i le o lu þan ve halk a ra sýn da 50 yaþ son ra sý has ta lý ðý o la rak bi li nen Sa rý Nok ta (ma ku la de je na ras yo nu) nýn gö rül me o ra ný nýn son yýl lar da art tý ðý ný, bu nun se bep le rin den bi ri nin de o be zi te so ru nu nun art ma sý ol du ðu nu be lirt ti. Doç. Dr. Co þar Bat man, Ki þi nin ya þý ve ka lý tým sal ö zel lik le ri nin ya ný sý ra ki lo su da bu has ta lý ðý ya kýn dan il gi len di ri yor. Ha re ket siz ya þam ve dü zen siz bes len me þek li ne de niy le o be zi te nin, Tür ki ye de de ö nü müz de ki yýl la rýn çok ö nem li bir sað lýk so ru nu o la ca ðý bi li ni yor. Þiþ man lýk ok si da tif stre si art tý ra rak gör me mer ke zi miz o lan sa rý nok ta ya za rar ve re bi lir di ye ko nuþ tu. Þiþ man lar da sa rý nok ta has ta lý ðý nýn da ha sýk gö rül me sin de ki di ðer bir se be bin de il ti ha býn bir gös ter ge si o lan C-re ak tif pro te i nin (C-RP) ro lü ol du ðu nu ak ta ran Bat man, Þiþ man lar da, C-RP yük sek li ði nin var lý ðý il ti ha býn bu grup ta da ha sýk gö rül me si ne ne den o la bi lir. Bu da kan da ki A vi ta mi ni nin þiþ man lar da a zal ma sý so nu cu nu do ðu ra bi lir de di. Al kol kan ser se be bi A VUS TRAL YA LI ün lü dok tor Prof. Ý an Ol ver, al ko lün kan se re bü yük et ki si ol du ðu nu a çýk la dý. Ol ver e gö re al kol, si ga ra ka dar kan se ri te tik li yor. Prof. Ý an Ol ver, Ö zel lik le gö ðüs kan se ri i le al ko lün bað lan tý sý nýn ka dýn la rý çok þa þýr ta ca ðý ný dü þü nü yo ruz de di. A vus tral ya Kan ser Kon se yi de yap tý ðý a çýk la ma da al ko lün az kul la nýl ma sý nýn bi le kan se re yol a ça bi le ce ði vur gu lan dý. Prof Ý an Ol ver, A vus tral ya lý lar þu nu i yi bil me li ler, al kol si ga ra ka dar kan se re sebep o lan za rar lý bir þey dir de di. A vus tral ya Kan ser Kon se yi nin yap tý ðý a raþ týr ma ya gö re, ül ke de ka dýn la rýn bü yük bir bö lü mü al kol kul lan dý ðý i çin gö rüs kan se ri ne ya ka la ný yor. A vus tral ya Kan ser Kon se yi al ko lün gö ðüs kan se ri ne ya ka lan ma ris ki ni 5 kat art tý ðý ný du yur du. Yi ne ay ný a raþ - týr ma da, al ko lün, a ðýz kan se ri, gýrt lak kan se ri, ye mek bo ru su kan se ri ve ba ðýr sak kan se ri ne se bep ol du ðu na da ir de lil ler el de e dil di ði vur gu lan dý. Al ko lün ay rý ca kan se rin baþ lý ca se bep le ri a ra sýn da yer a lan þiþ man lý ða ve o be zi te ye de se bep ol du ðu be lir til di. Al ko lün i çe ri sin de ki kim ya sal mad de le rin in san vü cu dun da ki hüc re ler de ha sar lar mey da na ge tir di ði kay de dil di. A çýk la ma ya gö re, ha sar gör müþ o lan bu hüc re ler de gen ler de a no ma li ler o luþ ma sý na se bep o lu yor. Bu da kan se re ze min o luþ tu ru yor. A raþ týr ma nýn ar dýn dan U lu sal Sað lýk ve Me di kal A raþ týr ma lar Kon se yi al kol kul la ný mý ný a zalt ma yý ve kan ser i le o lan bað lan tý sý ný an la tan bir ta ný tým kam pan ya sý ha zýr lý ðý na baþ la dý. Sid ney / ci han SA RI NOK TA YA KAR ÞI AK DE NÝZ DÝ YE TÝ YA ÞA bað lý sa rý nok ta has ta lý ðý nýn e sas risk et ken le ri nin ba þýn da yaþ ve ka lý tým sal ö zel lik ler ge li yor. Hi per tan si yon, si ga ra, bes len me þek li, li pid-ko les te rol yük sek li ði, gü neþ ý þý ðý na u zun sü re ma ruz kal ma nýn has ta lý ðýn di ðer risk fak tör le ri ol du ðu nu di le ge ti ren Dr. Bat man, has ta lýk tan ko run ma yön tem le ri ni þöy le an lat tý: Has ta lý ðýn en ö nem li risk et ken le ri, yaþ ve ka lý tým dýr. Bu i ki et ke ni or ta dan kal dýr mak müm kün de ðil. Fa kat di ðer risk et ken le ri kon trol al tý na a lý na bi lir. Ör ne ðin has ta nýn hi per tan si yo nu var sa re gü le e di le bi lir. Si ga ra i çi yor sa si ga ra yý bý rak ma sý ge re kir. Gü neþ i çin fil tre li gü neþ göz lü ðü kul lan ma sý tav si ye e di lir. Bes len me de i se Ak de niz di ye ti ö ne ri lir. Te re ya ðý, kýr mý zý et ve ko les te rol i çe ren yi ye cek ler den u zak dur ma sý ge re kir. TE DA VÝ E DÝL MEZ SE GÖR ME O RA NI YÜZ DE 95 A ZA LI YOR SA RI nok ta has ta lý ðý nýn te da vi e dil me di ði tak dir de gör me o ra ný nýn yüz de 95 o ra nýn da a zal dý ðý ný, has ta nýn ki tap-ga ze te o ku ya maz, te le viz yon sey re de mez ve a ra ba kul la na maz hat ta tek ba þý na dý þa rý çý ka maz ha le ge le bi le ce ði ni i fa de e den Dr. Bat man, gör me kay bý, a ni gör me kay bý, ci sim le ri, çiz gi le ri eð ri ve ya ký rýk gör me, gör me ka li te sin de bo zul ma, ý þýk çak ma sý, renk gör me de bo zuk luk lar ve göz ö nün de ka rar tý la rýn has ta lý ðýn bel li baþ lý be lir ti le ri ol du ðu nu i fa de et ti. Ankara / ci han A þý rý bil gi sa yar kul la nan lar da ku ru göz sen dro mu teh li ke si A ÞI RI bil gi sa yar kul la ný mý ku ru göz sen dro mu na se bep o lu yor. Göz sað lý ðý ný teh li ke ye a tan söz ko nu su du ru mun en gel len me si i çin gö zün din len di ril me si tav si ye e di li yor. Op. Dr. Fi liz Müf tü oð lu, bil gi sa yar ve man ye tik dal ga ya yan ci haz kul la ný mý nýn göz sað lý ðý na o lan za rar la rý ný an la ttý. Müf tü oð lu, nor mal bir in sa nýn da ki ka da or ta la ma 20 kez göz kýrp tý ðý ný söy le di. Bu sü re nin bil gi sa yar ba þýn da da ki ka da 5 e in di ði ni i fa de e den Müf tü oð lu, U zun sü re bil gi sa yar kul la nan in - san lar be lir li a ra lýk lar la mo la ver me li. Göz kýrp ma sýn da ya þa nan sey rek lik göz ta ba ka sýn da ku ru göz sen dro mu na yol a çý yor di ye ko nuþ tu. Bil gi sa yar kul la ný mýn da ý þý ðýn i yi a yar lan ma sý ge rek ti ði ni vur gu la yan Müf tü oð lu, u zun sü re bil gi sa yar ba þýn da iþ yap mak zo run da o lan la rýn dam la ve ý lýk çay ma sa jý uy gu la ma la rý ný tav si ye et ti. Bu þe kil de gö zün din len di re bi le ce ði ni i fa de e den Müf tü oð lu, a þý rý göz yan ma la rý ve að rý du yan la rýn he ki me baþ vur ma la rý ný tav si ye et ti. Antalya / ci han SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý 18-20 MART TARÝHLERÝNDE ÞAM GEZÝSÝ HEYECANI Ha be ri say fa 16 da Sigara baðýmlýlýk yapýyor / 15 TE Kýzýlay da deprem hazýrlýðý / 3 TE Polise askerlik muafiyeti baþladý / 4 TE OSTÝM

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı