(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN"

Transkript

1 (Ç.HAK:2879) 2016 da 41 yatýrým 2016 yýlýnda baþlayacak yatýrýmlarla ilgili bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 400 milyon TL olarak açýkladýðý bütçe ile 2016 yýlýnda baþlatacaklarý yatýrýmlarýn 41 adet olduðunu açýkladý. * HABERÝ 7 DE Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bütçe üzerine konuþtu. Yatýrýma 240 milyon bütçe Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belediyenin 2016 bütçesinin 400 milyon TL olduðunu açýkladýðý meclis toplantýsýnda, "400 milyon TL olan 2016 bütçesinin %60'ý yatýrýma ayrýldý. Biz bu þehrin insanýna ve geleceðine yatýrým yapýyoruz." dedi. * HABERÝ 7 DE Kasada 33 milyon var Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Belediyesi'nin kasasýnda 33 milyon TL olduðunu açýkladý. * HABERÝ 7 DE ÇORUM 6 KASIM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Otoparkýmýz vardýr. Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN 1 Kasým seçimlerinde, AK Parti'den milletvekili seçilen Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve CHP Tufan Köse Ýl Seçim Kurulu Baþkaný'ndan mazbatalarýný teslim aldý. * HABERÝ 6 DA Vali Ahmet Kara aðabeyini kaybetti Çorum Valisi Ahmet Kara nýn aðabeyi Hafýz Mehmet Kara, geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitirdi. * HABERÝ 8 DE Mehmet Kara Çorumlu öðrenci kazada öldü Samsun'da yoldan çýkan otomobil kaldýrýmdaki yayalara çarptý. Kazada1 asker ile 1 üniversite öðrencisi hayatýný kaybederken, araçta bulunan 2 kiþi de yaralandý. * HABERÝ 13 DE Çorum milletvekilleri dün Ýl Seçim Kurulu Baþkaný ndan mazbatalarýný aldý. Kendimizi deðil, milleti düþüneceðiz AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, mazbata teslim töreninde milletvekilleri ve teþkilatlar adýna yaptýðý açýklamada, "Çorum'un tümünü kucaklayacak, kendi hýrsýndan öte milletini düþünen bir vekil heyetiniz var." dedi. * HABERÝ 6 DA Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk ve Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkaný Hüseyin Özden ile birlikte Dr. Ahmet Barýþ ý ziyaret etti. Kampüs te bisiklet yolu var Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ ý ziyaretinde kampüste bisiklet yolunun projelerinden yer aldýðýný bildirdi. * HABERÝ 2 DE Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürlüðü ne 1.5 milyon TL 8 ayda baþvuru Ýl Özel Ýdaresi Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürlüðü 2016 mali yýlý bütçesi bin 500 TL olarak açýklandý. * HABERÝ 8 DE Haydar Erdem Maden ocaðýnda zehirlenme Çorum'un Ýskilip ilçesinde, bir maden ocaðýnda karbondioksit gazýndan etkilenen 6 iþçi tedavi altýna alýndý. * HABERÝ 13 DE * SAYFA 12 DE Ýl Seçim Kurulu'nda düzenlenen mazbata törenine, merkez ve ilçelerden gelerek katýlan parti teþkilatlarý, mazbatasýný teslim alan milletvekillerini alkýþlarla karþýladý. 1 KASIM ORTAK HEDEFÝN BAÞARISI AK Parti nin reklamcýsý olarak bilinen Arter Reklam Sahibi hemþehrimiz Erol Olçok ile 1 Kasým seçim sonuçlarýný en yakýn tahmin eden anket þirketi A&G Baþkaný Adil Gür, Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanallarý arasýnda yer alan TRT HABER de Þimdi Ve Burada adlý programa konuk oldu. Ünlü reklamcý Olçok, 1 Kasým sonuçlarýný Cumhurbaþkaný ve Baþbakan ýn AK Parti nin reklamcýsý olarak bilinen Arter Reklam Sahibi hemþehrimiz Erol Olçok, TRT Haber de hem seçim sonuçlarýný deðerlendirdi. uyumu ile ortak hedefin baþarýsý olarak yorumladý. * HABERÝ 5 DE Baþýboþ köpekler köylere dadandý Çorum merkezde yakalanarak kýsýrlaþtýrýlan sokak köpeklerinin boþ arazilere býrakýldýðý öne sürüldü. Daðlarda aç ve susuz gezen baþýboþ köpeklerin þehre yakýn köylere dadandýðýný anlatan bazý vatandaþlar, hayvanlarýn halinin içler acýsý olduðunu bildirdiler. * HABERÝ 8 DE

2 2 CUMA 6 KASIM 2015 (Ç.HAK:2839) ET ETCÝ den ALINIR ETCÝ Ailenizin Kasabý Etci Ziraat Bankasý yaný Kadifeler Elektrik karþýsý ÇORUM Tel: DANA TRANÇ : DANA LOP : DANA SIRT : DANA SARMA : DANA KUÞBAÞI : DANA KIYMA : KUZU BUT KUZU KOL KUZU PÝRZOLA KUZU GÜVEÇLÝK KUZU SIRT KUZU ÝNCÝK KUZU GERDAN Kampüs te bisiklet yolu var Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk ve Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkaný Hüseyin Özden ile birlikte Çorum Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ ý makamýnda ziyaret etti. Üniversitede yürütülen çalýþmalara iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak kýsa sürede büyük geliþmeler kaydettiðini belirten Alkan, Týp Fakültesi nin her geçen gün nitel ve nicel olarak büyüdüðünü ve bu büyümenin devam edeceðini ifade etti. Rektör, 2012 yýlýnda Devlet Hastanesinin üniversite ile afiliasyonunun gerçekleþtirilmesinden sonra saðlýk alanýnda Çorum da önemli geliþmelerin olduðunu belirterek, kendilerine düþen konularda Çorum Halk Saðlýðý ile her zaman ortak iþler yapmaktan büyük memnuniyet duyacaðýný sözlerine ekledi. Rektör Alkan, ayrýca günümüz insanýnýn saðlýklý yaþam için alternatif bir ulaþým aracý olan bisiklet kullanýmýný teþvik etmek amacýyla Saðlýk Bakaný nýn talimatlarý çerçevesinde gerçekleþtirilen proje kapsamýnda çeþitli hedef gruplara daðýtýlan bisikletlerden Hitit Üniversitesi öðrencilerine de vermelerinden dolayý Dr. Ahmet Barýþ a teþekkür etti. Üniversite olarak saðlýk konusunda hassas olduklarýný dile getirerek yapýmý devam eden kampüs inþaatýnýn projesinde bisiklet yollarýnýn olduðunu ifade etti ve üniversitenin öðrenci kulüplerinden Bisiklet Kulübü nün faaliyetleri ile saðlýklý yaþam ve ulaþým adýna bir farkýndalýk oluþturacaðýný belirtti. Çorum Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ da ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getirerek, saðlýk alanýnda göstermiþ olduklarý duyarlýlýk ve desteklerinden dolayý Alkan a teþekkür etti. Üniversitenin Çorum a büyük ölçüde katma deðer kattýðýný ve baþta Týp Fakültesi olmak üzere tüm birimleri ile topluma yarar saðlayacak pek çok baþarýlý projeye imza attýðýhitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. ný belirterek, her türlü ortak Mustafa Býyýk ve Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkaný Hüseyin Özden ile birlikte Dr. çalýþmaya hazýr olduklarýný kaydetti. Ahmet Barýþ ý ziyaret etti. Okul Öz Deðerlendirme toplantýsý Daha sonra Mesleki ve Teknik Orta Öðretimden Sorumlu Þube Müdürü Yakup Alhan baþkanlýðýnda toplanan pilot okul müdürleri, alan þefleri, sektör temsilcileri ve okul aile birliði baþkanlarýndan oluþan Okul Öz Deðerlendirme Ekibi, okullardaki ilgili alanlarýn raporlarýný inceleyerek eksiklerin giderilmesi ve geliþtirilmesine karar verdi.(ýha) (Ç.HAK:2924) Iðdýr da pilot okul olan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 70. Yýl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yetkilileri ile alan þefleri, sektör temsilcileri ve okul aile birliði baþkanlarýndan oluþan Okul Öz Deðerlendirme Ekibi bir toplantý yaptý. Milli Eðitim Þube Müdürü Yakup Alhan baþkanlýðýnda Iðdýr Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü toplantý salonunda gerçekleþtirilen Öz Deðerlendirme Toplantýsý na 70. Yýl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Þengül Yýldýz, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cahit Sevindik, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Þube Müdürü Nuran Bilir, okul aile birliði baþkanlarý ve dernek baþkanlarý katýldýlar. Toplantýda konuþan Milli Eðitim Þube Müdürü Yakup Alhan, eðitim öðretim yýlýnýn birinci döneminin öz deðerlendirmesini yapmak için bir araya geldiklerini belirterek, Milli Eðitim Bakanlýðý Mesleki ve Teknik Eðitim Genel Müdürlüðü tarafýndan mesleki eðitimde bir ulusal kalite güvence stratejisi oluþturarak güncel, iþ dünyasýnýn ve öðrencilerin ihtiyaç duyduðu kalitede, nitelikli, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir mesleki ve teknik eðitime ulaþmak için; METEK Projesi planlanmýþtýr. Mayýs 2012 ile Mayýs 2014 tarihleri arasýnda yürütülen proje, ilk olarak 21 pilot ilde seçilmiþ 60 okulda uygulanmýþtýr. Pilot iller Aðrý, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakýr, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Iðdýr, Kahramanmaraþ, Kastamonu, Kilis, Mardin, Muþ, Ordu, Rize, Sivas, Siirt, Trabzon, Van ve Yozgat olarak belirlenmiþtir. Seçilen 60 pilot okulun 20 tanesi mesleki eðitim merkezi ve meslek yüksek okulu,4 0 tanesi mesleki ve teknik anadolu lisesidir. Mesleki ve Teknik Eðitim Genel Müdürlüðü bünyesinde Mayýs 2014 te METEK Projesi nin desteðiyle Kalite Geliþtirme Daire Baþkanlýðý kurulmuþtur. Öz Deðerlendirme Çalýþmalarý, Kalite Geliþtirme Daire Baþkanlýðý tarafýndan yürütülmektedir yýlý itibarý ile 81 ilden bir pilotlamada yer alan 40 okulun da dahil olduðu toplam 173 okuldan biride 70. Yýl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dir. 2. pilotlama uygulamasýnda bu okul sayýlarý arttýrýlmýþ ve ilimizden de Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eklenmiþtir dedi. : : : : : : : BÜTÜN TAVUK KANAT TALEKS T.PÝRZOLA BAGET T.BUT TAÞLIK CÝÐER KÖFTE ADANA : 5.25 : 8.90 : 6.75 : 6.75 : 5.90 : 5.50 : 4.50 : 3.45 : : Þube: Albayrak Cad. 13/A (Albayrak Ý.Ö.O Karþýsý) Tel: Çorum Ýl Genel Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu Baþkaný Ünal Cevizci ve Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Çatar, Rektör Alkan ý ziyaret etti. Oðuzlar turizm merkezi oluyor Çorum Ýl Genel Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu Baþkaný Ünal Cevizci ve Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Çatar, Obruk Barajý çevresindeki arazide hayata geçirilecek olan Su Sporlarý ve Su Ürünleri Merkezi ile ilgili fikir alýþveriþinde bulunmak üzere Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Ziyarette Genel Sekreter Erdal Kanýk, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Yrd. Doç. Dr. Bülent Kilit ve Okt. Mustafa Karataþ hazýr bulundu. Saðlýk açýsýndan su sporlarýnýn önemli dallardan birisi olduðunu ve Çorum'da bu sporun uygulanmasý için doðal ve yapay ortamlarýn bulunduðunu belirten Gençlik ve Spor Komisyonu Baþkaný Ünal Cevizci, Çorum'da su sporlarý alanýnda neler yapabiliriz, ne tür faaliyetler gerçekleþtirebiliriz yönünde Ýl Genel Meclis Üyeleri Yurdanur Özzehinli, Arif Çamiçi ve Mustafa Çelik tarafýndan önerge verildiðini ve bu konunun Ýl Genel Meclisi gündemine alýndýðýný hatýrlattý. Su Sporlarý alanýnda gerçekleþtirilen çalýþmalar kapsamýnda üniversite tarafýndan Obruk Barajý kenarýnda yapýlacak olan Su Sporlarý ve Su Ürünleri Merkezi'nin Çorum açýsýndan büyük bir kazanç olduðunu bildiren Ünal Cevizci, merkezin faaliyete geçmesiyle birlikte baþta gençlerimize olmak üzere tüm Çorum'a birçok olumlu geliþmeyi beraberinde getireceðini vurgulayarak, kente katký saðlayan baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür etti. Geçtiðimiz günlerde Genel Sekreter Erdal Kanýk ve BESYO öðretim elemanlarýyla birlikte Su Sporlarý ve Su Ürünleri Merkezi ile ilgili Ýl Genel Meclis Üyelerine yönelik brifing verildiðini aktaran BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Çorum turizmini canlandýracak olan merkez projesinin tanýtýmýnýn baþta Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya olmak üzere tüm Ýl Genel Meclis Üyelerinin katýlýmýyla 10 Kasým 2015 Salý günü düzenlenecek toplantýda yapýlacaðýný kaydetti. "Üniversitelerin sadece eðitim veren kurumlar olmadýðýna ayný zamanda bulunduðu þehrin hatta bölgenin sosyo-kültürel kalkýnmasýna da katký saðlamasý gerektiðine yürekten inanýyoruz" diyen Rektör Alkan, Çorum'a katký saðlayacak kültür, sosyal, spor ve turizm alanlarýnda yapýlacak her türlü projeye imza atmak istediklerini belirterek Merkezimiz bünyesinde gerçekleþtirilecek ulusal/uluslararasý su sporlarý baþta olmak üzere, tüm baraj alanýnda su ürünleri ile ilgili de bilimsel çalýþmalarla kent ve üniversitenin ilgili eðitim birimlerine büyük katma deðer saðlayacaðýný vurguladý. Üniversitenin sadece Çorum merkezde deðil, ilçelerdeki kurumlarla da yakýn bir diyalog içerisinde hareket ettiðini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, yapýlan iþbirlikleri ve tüm paydaþlarýndan alýnan desteklerle Hitit Üniversitesi'nin her geçen gün hýzla büyüyerek yoluna daha güçlü adýmlarla devam ettiðinin altýný çizdi.

3 Vahdettin dünyanýn en namuslu adamýydý Murat Bardakçý Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi'nin düzenlemiþ olduðu Düþünce Seminerleri'nin bu haftaki konusu Murat Bardakçý'nýn yazmýþ olduðu Þahbaba isimli kitabý çerçevesinde son Osmanlý Padiþahý Vahdettin oldu. Semineri tarihe merakýyla bilinen Cem Örtün verdi. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, kitabýn yazýlýþý hakkýnda bilgi veren Cem Örtün, Vahdettin'e torunlarýnýn Þahbaba diye hitap ettiklerini söyledi. Cem Örtün'ün konuþmasýnda genel olarak þu konular öne çýktý: Vahdettin vatan haini miydi? Facialara kalkan olamadým ise de; siper sâika (paratoner) vazifesi gördüm" Bütün musibetleri üzerime çektim. Kendimi feda ederek vataný kurtarmaya çalýþtým. Dinine, devletine, vatanýma ve milletine hýyanet edenlerin aziz Allah'ýn kahreden kudretli gücüne hedef olmasý için yakarýyorum. Memleketini niçin terketti? Her tarafý istilâ eden inkýlâb ve ihtiras içinde karþý koyma yahut baþ eðme imkânýný bulamadým. Kamuoyuna sükûn ve durumda açýklýk belirinceye kadar Ýstanbul'dan geçici olarak ayrýlmaya karar verdim. Ve gerçekler: Elbet bir gün hak kuvvete üstün gelecek ve necip milletimiz hakikatleri öðrenecektir. " Facialara ve olaylara kalkan olamadým ise de, paratoner vazifesi gördüm. Bütün musibetleri üzerime çektim Kendimi feda ederek vataný kurtarmaya çalýþtým" (Sultan Mehmet Vahdeddin'in hatýralarýndan) - 90 yýldýr tartýþýlan isim - Yalnýz büyüdü yalnýz öldü ama asla hain olup ülkesinin zarar görmesini istemedi. - Ömrünün son 1275 gününü sürgünde aç sefil geçirdi. Ama gitmeden önceki son akþam tüm mücevherat ve kýymetli eþyalarý Topkapý Sarayý'na teslim etti. - Kiþisel hatalarým ve piþmanlýklarým oldu ama asla vatan haini olmadým demiþtir. - Mustafa Kemal'le þehzadeliði yýllarýndan tanýþýyor olup" Bu adam bir iþ yapacak" deyip Samsun'a en deðerli subaylarla beraber gitmesi için ikna edilmiþ ve "Paþa vataný kurtarabilirsin" denmiþtir. - Atlarýný satýp Mustafa Kemal ve arkadaþlarýna verir. - Defalarca Anadolu'ya geçip Ankara'ya gitmek ister ama Yunan askerinin Ýstanbul'u iþgal etmesi tehdidiyle durdurulur. - Ülkeden çýkarken "Kaçmadým hicret ettim der" - Yurtdýþýnda San Remo da vefat ettiðinde haberi alan sevenleri gibi alacaklýlarý da cenazesine hücum etti. Tüm borçlarý ödeyene kadar cenazesine 1 ay boyunca haciz konuldu. - Cenazesini kabul edebilecek özgür bir Müslüman topraðý bulunamadý. Fransýzlarýn izniyle himaye altýndaki Suriye topraklarýnda ki Þam'a Suriye askerinin töreniyle defnedildi. - Adana'da Sultanýn vefat haberini alan Mustafa Kemal Paþa'nýn gözleri nemlenir ve " Dünyanýn en namuslu adamý öldü, isteseydi Topkapý'nýn bütün cevahirini götürür ve öyle bir ordu kurup geri dönerdi ki ama yapmadý" demiþtir. Seminer daha sonra karþýlýklý fikir teatisi þeklin- Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi kültürel etkinliklerine devam ediyor. Ankara Devlet Tiyatrosu oyunu Nehir Çorum da perde açacak CUMA 6 KASIM DTS, Nehir le perde açacak Ankara Devlet Tiyatrosu oyunu Nehir Çorum da perde açacak. Gülþen Karakadýoðlu nun yazdýðý, Vacide Öksüzcü nün yönetmenliðini yaptýðý oyun, 13 Kasým Cuma günü 20.00, 14 Kasým Cumartesi günü ve saatlerinde seyirciyle buluþacak. 1980'li yýllarýn baþýnda iki kadýnýn kesiþen yollarýný anlatan Nehir, yakýn tarihimizde yaþananlarý, bu iki kadýnýn dostluklarý çerçevesinde anlatýyor. 12 Eylül'ün insanlarda yaptýðý tahribat, yaratýlan korku ortamý ve bu ortamda hissedilen derin çaresizliði iþlendiði oyunun biletleri Çorum Devlet Tiyatrosu giþesinde ve biletiva.com da satýþa sunuldu. Oyunun biletleri Çorum Devlet Tiyatrosu giþesinde ve biletiva.com da satýþa sunuldu. KUTLAMA (Ç.HAK:2933) Milletimiz 1 Kasým seçimlerinde demokratik tercihini bir kez daha istikrardan, huzurdan, güçlü ve yeni Türkiye'den yana kullandý. Dünya mazlumlarýnýn duasýnýn karþýlýk bulduðu sandýkta, milli iradeden yana bir kez daha tecelli eden milletin kararý, Ümmet'in kabul olunmuþ duasý olarak tecelli etti. Alýnan seçim sonuçlarýnýn ilimize, ülkemize ve tüm Ýslam alemine hayýrlý olmasýný diler, TBMM'de görev alan milletvekillerimizi tebrik ederiz. Tuzcular A.Þ. Ali-Mustafa Tuzcu

4 4 CUMA 6 KASIM Hayrettin Karaman Allah utandýrmasýn Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Milletvekili Tufan Köse mazbatasýný aldý. Tufan Köse mazbatasýný aldý Köse, teþkilat yöneticileri ile birlikte Merkez Ýlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasýný aldý TL 15 AY %0 FAÝZ ÞUBAT 2016'DA ÖDEMEYE BAÞLA TL 36 AY % 0 FAÝZ ORANI TL 12 AY % 0 FAÝZ ORANI TL 48 AY %0.99 FAÝZ ORANI BURAK YALÇIN Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Milletvekili Tufan Köse mazbatasýný aldý. 1 Kasým Milletvekilliði Genel Seçimleri'nde yeniden Çorum Milletvekili seçilen Köse, teþkilat yöneticileri ile birlikte Merkez Ýlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasýný aldý. Partililere hitaben konuþan Milletvekili Köse, Bugün Çorum'da TL'DEN BAÞLAYAN FÝYATLARLA TL'DEN BAÞLAYAN FÝYATLARLA Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren 76 bin yurttaþýmýzýn oylarý, sizlerin gayreti ve desteði ile milletvekili mazbatamýzý aldýk. Dileðim ve umudum þudur. Aldýðýmýz sonuçlarý baþarý olarak kabul etmek mümkün deðil, ama Türkiye'nin geleceðinde güzel günler yaþanmasý için direniþini sürdüren yüzde 26'lýk yurtseverimiz var. Bu insanlarýn sayýsýný hep beraber samimiyetle çalýþarak yüzde 50 yapacaðýmýz günlerin çok uzak olmadýðýný biliyorum. Tarihin her döneminde çalýþanlar, cesaretli olanlar ya da direnenler kazanmýyor ama muhakkak kazananlar direnenlerin arasýndan çýkýyor. Biz o direnenlerin arasýnda olacaðýz. Bunun sözünü veriyorum. Bu yolda bana destek olan, emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. dedi. SMMMO da eðitim Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO), üyelerine yönelik E-Defter ve E-Fatura Eðitim programý düzenleyecek. 9 Kasým Pazartesi günü SMMMO toplantý salonunda da yapýlacak açýlýþla baþlayacak eðitim Datasoft Yazýlým Ltd. Þti. Genel Müdürü Hasan Yener Kahraman tarafýndan verilecek. Enerji kesintisi Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Çorum merkez ve Mecitözü ilçesinde enerji kesintileri yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, kesintilerin yapýlacaðý bölgeler ve zamanlar þöyle; tarihinde Çorum Ýli Merkez Ýlçesinde 06:00-12:00 saatleri arasýnda Ket Çalýþmalarý nedeniyle; Toptancýlar Sitesi ve Traktörcüler Sitesi civarýna, Toptancýlar Sitesi, Traktörcüler Sitesi, Emiroðlu Un, Kamyon Garajý, Tahýl Pazarý'na; 08:00-17:00 saatleri arasýnda Morsünbül, Akyazý, Dutçakallý, Erdek, Cerit Köyleri, Seydim Bað Evleri ve Dutçakallý Aðçaðýz Mahallesine, Karayollarý Þantiyesi, Mandýra'ya, tarihinde Çorum Ýli Merkez Ýlçesinde 07:30-12:00 saatleri arasýnda Proje Tesis Çalýþmalarý nedeniyle; Kýbrýs Caddesi bir kýsmý, Baltalý 1. Sokak, Uður Mumcu Sokak, Milönü 2., 3. Sokak, Uður Mumcu Caddesi bir kýsmýna; tarihinde Mecitözü Ýlçesi 08:00-18:00 saatleri arasýnda TEÝAÞ Çalýþmalarý nedeniyle Kuyucak, Söðütönü, Köprübaþý, Alören, Beyözü, Elmapýnar, Sarýhasan, Tanrývermiþ, Çitli, Gökçebel, Iþýklý, Pýnarbaþý, Terken Köylerine ve Tanrývermiþ Ýçme Suyu, Deve Kuþu Çifliði, Gökçebel Köyü Tarýmsal Sulama, Gökçebel Köyü Tarýmsal Sulama, Gökçebel Köyü Ýçme Suyu, Iþýklý Köyü Ýçme Suyu, Terken Köyü Tarýmsal Sulama'ya programlý olarak elektrik verilemeyecek. 1 Kasým seçim sonuçlarý ve bu sonuçlar üzerine yapýlan deðerlendirmeler, sigorta konusuna ara vererek bu konuda bir yazý yazmayý hak ediyor. Neler oldu? Ak Parti iktidarýna ve Cumhurbaþkaný'na düþmanlýk derecesinde muhalif olan köþe yazarlarý, kamuoyu araþtýrmacýlarý, sosyal bilimciler, siyasetçiler, algý operatörleri iflas ettiler, ya doðru bilmedikleri (yetersizlikleri) ya da doðruyu saptýrdýklarý ortaya çýktý. Muhalefeti millete ve memlekete hiyanet çizgisine kadar getirenlerin karanlýk ümitleri boþa çýktý, alýnlarýnda hýyanet damgasý ile kalakaldýlar. Firavun, Hz. Musa'yý sihirbaz sandý, bu yüzden en usta sihirbazlarýný topladý, onlara cazip vaadlerde bulunarak Hz. Musa'yý alt etmelerini istedi. Karþýlaþma günü sihirbazlar bütün marifetlerini ortaya koyarak halkta yanlýþ algý uyandýrmaya çalýþtýlar, halbuki Hz. Mûsa hak ve hakikati temsil eden bir Allah elçisi idi, Allah'ýn emriyle asâsýný (sopasýný) ortaya atýnca sahtekâr sihirbazlarýn aldatýcý, göz boyayan ve baðlayan aletlerini yedi bitirdi, hak geldi, batýl ipini sapýný toplayýp gitti. Hakký ve hakikati temsil edenler, hak ve hakikat peþinde koþanlar bu kutlu elçilerin sadýk ümmetleri olarak eninde sonunda galip gelirler. Bu seçimde de böyle oldu; yalan dolan, iftira, kumpas, amaca ulaþma uðrunda çiðnenen din, hukuk ve ahlak kurallarý iþe yaramadý, doðru söyleyenler, sözlerinin arkasýnda duracaklarýna halký inandýranlar büyük bir zafer elde ettiler. Muhalifler þimdi baþka bir þarký tutturdular: Ýnsan haklarý, hukuk, demokrasi, herkesi kucaklama, kutuplaþmaya meydan vermeme gibi ortak deðerlerin arkasýna sýðýnmaya çabalýyorlar. Peki seçimlerden önce ve fýrsat bulurlarsa bundan sonra kendileri bu deðerlere sadýk kalýyorlar mý? Demokrasilerde tek baþýna iktidar için yeterli oyu alarak iktidara gelen Ak Parti hükümetlerine karþý tavýrlarý yapýcý-demokratik muhalefet mi oluyor, insaf ve ahlak dýþý düþmanlýk ile yýkýcý muhalefet mi oluyor? Evet kötü ile kötü olunmaz, birileri hukuk ve ahlakýn dýþýna çýktý diye güzel insanlarýn da bunu yapmalarý elbette düþünülemez, ama oyuna da gelmemek gerekir. Gezi olayýný hatýrlayalým, bunun aktörlerinin ve iþçilerinin de dillerinde demokrasi, insan hak ve özgürlükleri vardý, vardý ama bu deðerleri kullanarak ulaþmak istedikleri sonuç demokrasinin, millet ve memleket menfaatinin katili olan iç savaþ idi. Kim ne derse desin iktidar, güvenlik ile özgürlük, haklar ile ödevler arasýndaki dengeyi titizlikle gözetmeli ve korumalýdýr. Kötü niyetli ve davranýþlý olanlara kýsýtlama, iyi niyetli olanlara -muhalif de olsalar- sonuna kadar özgürlük ilke olmalýdýr. Þimdi herkes kurulacak olan hükümete öðütler vermeye, yol göstermeye koyuldu. Muhalefette dikkatime çarpan husus, deðerlendirme ve nasihatte kendilerini ve kendilerinden olanlarý ihmal etmeleridir; yani onlar bugüne kadar ne yaptýlarsa ona devam edecekler, ama, iktidar gücünü kullanarak kötülüðe engel olmayacak, hainleri de kucaklayacak! Yaðma yok baylar bayanlar, hak ve adalet suyu getirenlerle testiyi kýranlara eþit davranmaya engeldir! Bir de nasihat olarak yeni Ak Parti iktidarýna tarihli ve Niçin Ak Parti'ye oy vermeli baþlýklý yazýmý hatýrlatmak isterim. O yazýda Ak Parti'ye oy vermenin meþru ve makul sebeplerinden önemli olanlarýný sýralamýþtým, þimdi de diyorum ki, eðer bu sebepleri devam ettirir, hatta elden geldiðince ikmal ederlerse bu halk onlara daima oy verecek, içinde bulunduklarý geminin kaptan köþkünde hep onlarý görmek isteyecektir. Allah yardýmcýlarý olsun ve Allah utandýrmasýn! ÝHH-ÝLKE- DER den açýklama Çorum ÝHH & ÝLKE-DER bünyesinde aktif gönüllü olarak çalýþan Mustafa Akbaba nýn dernekle iliþkisinin sona erdiði belirtildi. Dernekten yapýlan açýklamada, Çorum ÝHH ve ÝLKE-DER bünyesinde aktif gönüllü olarak çalýþan Mustafa Akbaba nýn, tarihinde aktif gönüllülüðü, derneklerimizdeki üyeliði ve camiamýzla tüm iliþkileri sona ermiþtir. Kamuoyuna duyurulur. denildi.

5 CUMA 6 KASIM KASIM ORTAK HEDEFÝN BAÞARISI MUSTAFA DEMÝRER AK Parti nin reklamcýsý olarak bilinen Arter Reklam Sahibi hemþehrimiz Erol Olçok ile 1 Kasým seçim sonuçlarýný en yakýn tahmin eden anket þirketi A&G Baþkaný Adil Gür, Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanallarý arasýnda yer alan TRT HABER de Þimdi Ve Burada adlý programa konuk oldu. AK Parti nin kuruluþundan bugüne kadar bütün seçim kampanyalarýný yürüten, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erodðan dan sonra Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile çalýþmaya baþlayan Arter Reklam Sahibi Erol Olçok, AK Parti nin 7 Haziran seçim sonuçlarýný çok iyi okuyarak analiz ettiðini söyledi. AK Parti nin milletle doðru iletiþim kurduðu zaman baþarýnýn kaçýnýlmaz olduðunu vurgulayan Olçok, 1 Kasým ýn demokrasi ve siyaset tarihinde yýllarca konuþulacak, analiz edilecek bir seçim olduðunu ifade etti. AK Parti seçmenlerinin partiyi sevdiði halde fabrika ayarlarýna dönmesini istediðini vurgulayan Olçok, liderlerle seçim kampanyasýnýn hem zevkli hem de zor olduðunu ifade etti. Ýþte Olçok un TRT HABER e yaptýðý o deðerlendirme: AK PARTÝ KENDÝSÝNÝ GÜNCELLEDÝ AK Parti 7 Haziran ý doðru okudu. 7 Haziran bize ne söyledi? Ýnsanlar bize 41 oy verdi. Diðer partilere neden oy verdiler.? AK Parti mesajý iyi analiz etti. 23 yýldýr Sayýn Erdoðan ile çalýþýyorum. Kuruluþundan bu yana partinin iletiþimine katký verdiðimiz bir ekip olduðumuz için özellikle siyaseti iyi okuyoruz, AK Parti yi daha iyi okuyoruz. Ýhtiyaçlarýn ve sorunlarýn analizini yaparak AK Parti ye strateji önerdik. AK Parti kendisini güncelledi. Seçmen 7 Haziran da AK Parti ye kýrmýzý kart deðil, sarý kart gösterdi. Yüzde 41 i nasýl okuduðunu sordu. Yepyeni bir strateji izledik. Sorunlarý ve ihtiyaçlarý tespit ettik. Listeler yenilendi. Dördüncü büyük seçimimizi yapýyorduk. YILLARCA ANALÝZ EDÝLECEK BÝR SEÇÝM AK Parti nin her seçimi, bilhassa 7 Haziran seçimi demokrasi ve siyaset tarihinde yýllarca konuþulacak, analiz edilecek bir seçim. 13 yýldýr iktidarda kalmýþ bir partinin bu seçimde yüzde 50 ye yakýn bir oy olmasý hem Türkiye nin demokrasi tecrübesi, hem siyasi organizasyonunun baþarýsý hem de motivasyon kurduðu zaman, milletle doðru iletiþim kurduðu zaman nerelere gelebileceðinin en önemli göstergesiydi. YENÝDEN DOÐUÞ, MEYDAN OKUMA, TECRÜBE VE... KUTLAMA 1 Kasým 2015 tarihinde yapýlan 26 ncý Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarýna göre Çorum u TBMM de temsil etmeye hak kazanan AK Parti Milletvekilleri Sayýn Salim Uslu, K Parti nin reklamcýsý olarak bilinen Arter Reklam Sahibi hemþehrimiz Erol Olçok, TRT Haber de hem seçim sonuçlarýný deðerlendirdi AK Parti için beklenen ve yeniden doðuþtu, 2007 AK Parti için meydan okumaydý, 2011 AK Parti için tecrübe ve özgüvendi. Þimdi ise, 7 Haziran seçimi AK Parti için doðru bir iþbirliði, Sayýn Cumhurbaþkaný ve Baþbakan ýn uyumu ile ortak hedefin baþarýsýdýr. 3 TEMEL MESAJ ETRAFINDA TOPLAN- DIK Ajans olarak üç temel mesaj etrafýnda toplandýk. Vatandaþ AK Parti yi çok seviyoruz, ama sonradan ona bir þey oldu, fabrika ayarlarýna dönse diyordu.. Bunun emarelerini görmek istedi. Ýlk mesajýmýz Haydi Bismillah oldu. YSK yasakladý. Bu slogon dini bir motiften ziyade kültürel bir olgudur. Yeniden baþlangýçtýr, abdest almak, temizlenmek ve yeni motivasyonla yola çýkmaktýr. Ýkinci mesajýmýz CHP, HDP ve MHP de bu mesajý kýsmen vermeye çalýþtý. Ancak AK Parti daha ilerisini dillendirerek Sen Ben Yok Türkiye Var dedi. NASIL OLSA AK PARTÝ KAZANIR ALGI- SI AK Parti nin kamuoyu araþtýrma sonuçlarýný vermemesini istedik. AK Parti seçmeni nasýl olsa kazanýr diye sandýða gitmedi. Buna mutlaka engel olmalýydýk. AK Parti ye bir kez oy vermiþ insanlarýn mutlaka yeniden oy vermesini saðlamamýz gerekiyordu. CUMPHURBAÞKANI ÇOK ÝLGÝLÝ VE DÝ- SÝPLÝNLÝ Sayýn Cumhurbaþkanýmýzla 9 kampanya yaptým. Cumhurbaþkaný kampanyalarla çok ilgili. Kampanya disiplinine sadýk ve süreçleri çok iyi takip eden birisi ve sloganlaýrý çok iyi kullanýr. BAÞBAKAN KAMPANYAYI HATASIZ UYGULADI Sayýn Baþbakan la birinci seçimde seçimler hýzlý olduðu için tam olarak kampanya entegrasyonunu kuramadýk. 1 Kasým da partinin strateji ekibiyle birlikte çok geniþ zamanda bir araya geldik. Sayýn Baþbakan kampanya hazýrlýklarýna geniþ vakit ayýrdý. Sayýn Baþbakan 1 Kasým da kampanyayý neredeyse hatasýz uyguladý. BENÝM ÝÇÝN DE TECRÜBE OLDU Liderlerle çalýþmak zordur. Tayyip Bey mükemmeliyetçidir, tavizsizdir, her aþamayý takip eder. Sayýn Baþbakan bizim tecrübemizden dolayý biraz daha alaný bize terketti. Ama kampanya disiplinine dikkat etti. Partilerle çalýþmak kolay deðil, hem zevkli hem zor. Benim için de olaðanüstü tercrübe oldu TL'DEN BAÞLAYAN FÝYATLARLA Sayýn Ahmet Sami Ceylan, (Ç.HAK:2934) Sayýn Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt u tebrik ediyor, neticenin memleketimiz baþta olmak üzere ülkemize ve tüm insanlýða hayýrlar getirmesini diliyoruz. Yýlkur Ýnþaat ve Parke Enver Yýlmaz TL 15 AY % 0 FAÝZ ÞUBAT 2016'DA ÖDEMEYE BAÞLA TL 36 AY % 0 FAÝZ ORANI TL 12 AY % 0 FAÝZ ORANI TL 48 AY %0.99 FAÝZ ORANI,%100 KREDÝ ÝMKANI

6 6 CUMA 6 KASIM Kendi nefsimizi deðil milleti düþüneceðiz AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, mazbata teslim töreninde milletvekilleri ve teþkilatlar adýna yaptýðý açýklamada, "Çorum'un tümünü kucaklayacak, kendi hýrsýndan öte milletini düþünen bir vekil heyetiniz var." dedi. Birlik ve bütünlük içerisinde hizmet edeceklerini ifade eden Salim Uslu, teþkilatlara birlik ve beraberlik mesajý vererek, hiç kimse bir baþkasýnýn ayaðýna çelme takmadan hizmet yolunda yürümesi gerektiðini iþaret etti. AK Parti iktidar olarak kaldýðý yerden devam edeceðini ifade eden Salim Uslu, seçimlerde emeði geçen herkese teþekkür ettiklerini, dördüncü vekil adayýnýn bir sonraki seçimde vekil olarak aralarýnda bulunacaðýný anlatarak, Bekir Horuz'un selamýný iletti. Milletin teröre gizli ya da açýktan destek veren herkesi çok iyi bildiðini ve bunun cevabýný da sandýkta verdiðini sözlerine ekleyen AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, konuþmasýna þöyle devam etti; "Ahmet Sami AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, mazbatasýný aldý. Ceylan ve Lütfiye kardeþimiz ile birlikte Çorum'un vekili olarak baþýnýzý öne eðdirmeyeceðiz, mahcup etmeyeceðiz. Türkiye üzerine hesaplar kuranlarýn hesaplarýný bozmaya devam edeceðiz. 7 Haziran seçimlerini en iyi okuyan parti AK Parti'dir. Milletimiz bunu tasdik etti. Teröre açýktan ve gizliden destek verenleri millet çok iyi görmüþtür. Daha soðukkanlý, birbirini kucaklayan, kendi hýrsýndan ve nefsinden öte milletini düþünen bir vekil heyetiniz olacak. Her türlü makam ve mevki, millete hizmetin yanýnda bir hiçtir. Artýk Çorum'un milletvekiliyiz. Çorum'un bütününü kucaklayan bir gayretimiz olacak. Türkiye'nin birliði her þeyden daha önemlidir. Bu dava, bize bizden öncekilerin emanetidir. Ayný heyecanla Türkiye'nin geleceðini inþa etmeye devam edeceðiz. Bizim için ahlaklý olmak en öncelikli meseledir. Yolumuza mayýnlar döþense de, tuzaklar kurulsa da, bizim güvendiðimiz Allah ve milletimiz var. Bu milletin yerine kimse kendisini koyup ta, bize yön vermeye kalkýþmasýn. Bz milletimizi, köþe baþýný tutmuþlardan daha iyi biliyoruz. Kimse bize nasihat etmeye kalkmasýn. Bizim memlekete hizmetten baþka kiþisel bir beklentimiz yok. Çanakkale'yi teslim etmeyen bu millet, tuzaklara da teslim olmamýþtýr. Biz vekiller olarak, belediye baþkanlarý, ilçe baþkanlarý ve teþkilatlarla birbirimize çelme takmadan birlik ve bütünlük içinde yolumuza devam edeceðiz. HAYIRLI OLSUN AK Partili vekiller mazbatalarýný aldý AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, mazbatasýný aldý. AK Parti Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, mazbatasýný aldý. EROL TAÞKAN 1 Kasým seçimlerinde, AK Parti'den milletvekili seçilen Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ýl Seçim Kurulu Baþkaný'ndan mazbatalarýný teslim aldý. Ýl Seçim Kurulu'nda düzenlenen mazbata törenine, merkez ve ilçelerden gelerek katýlan parti teþkilatlarý, mazbatasýný teslim alan milletvekillerini alkýþlarla karþýladý. Yoður bir katýlýmýn gözlendiði törene AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve çok sayýda partili katýldý. Kutluma ve tebriklerini kabul eden milletvekilleri, törene katýlan partilileriyle objektif karþýsýna geçerek günün anýsý için poz verirken, Milletvekilleri adýna açýklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti'nin iktidar olarak kaldýðý yerden devam edeceðini, Çorum'un vekili olarak görev yapacaklarýný ve kimsenin baþýný yere eðdirmeyeceklerini, asla mahcup etmeyeceklerini söyledi. 7 Haziran seçimlerini en iyi okuyan ve gereðini yapan partinin AK Parti olduðunu vurgulayan Salim Uslu, bu davanýn kendilerinden öncekilerin emaneti olduðuna iþaret ederek, önceki AK Parti Milletvekilleri'nin isimlerini tek tek anarak vefa gösterdi. Uslu, birlik ve bütünlük içerisinde hizmete devam edeceklerini ifade etti. Ýl Seçim Kurulu'nda düzenlenen mazbata törenine, merkez ve ilçelerden gelerek katýlan parti teþkilatlarý, mazbatasýný teslim alan milletvekillerini alkýþlarla karþýladý. AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, TBMM'de kayýt yaptýrdý. Milletvekilleri kayýt yaptýrdý Milletvekili Genel Seçimi'nin ardýndan 26. Dönem Parlamentosu'nda kayýt iþlemleri baþladý. Merkez Ýlçe Seçim Kurulu'ndan mazbata alan AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, TBMM'de kayýt yaptýrdý. GAZETECÝLERE LEBLEBÝ VE BAKLAVA Bu dönem ilk defa seçilen Ahmet Sami Ceylan'ýn rozetini eþi Ebru Ceylan takarken, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'un rozetini ise kýzý Nisan Kurt taktý. Çorum milletvekilleri kayýt iþlemlerini tamamladýktan sonra Çorum'dan getirdikleri Çorum baklavasý ve Çorum leblebisini gazetecilere ikram etti. Çorum milletvekillerine AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Av. Baþkaný Yaþar Anaç ve yönetim kadrosu ile milletvekili seçilemeyen dördüncü sýra milletvekili adayý Bekir Horoz eþlik etti. 1 Kasým seçimlerinde Çorum'dan aday oyan Salim Uslu, seçilen diðer AK Partili milletvekilleri Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Ahmet Sami Ceylan ile birlikte Meclis'e gelerek kaydýný yaptýrdý. Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Ahmet Sami Ceylan'a aileleri eþlik ederken, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt kendi elleri ile yaptýðýný söylediði baklavalarý Salim Uslu, TBMM de kayýt iþlemini yaptýrdý. gazetecilere ikram etti. Ýki ismi ve iki soy ismi bulunan Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, hangi ismi kullandýðýnýn sorulmasý üzerine, "Ýlksen alýþkanlýðýmýz olan bir isim, siz hangisini kullanýrsanýz problem olmaz" dedi.(hakýmý- YET-ÝHA) Kayýt iþlemlerine Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Ahmet Sami Ceylan'a aileleri eþlik etti. Parlamenter sistemin arýzasýný Anayasa ve Baþkanlýk çözer TBMM de kayýt iþlemleri sonrasýnda gazetecilerin gündeme iliþkin sorularýna cevap veren AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, 26. dönemin hayýrlý olmasýný dileyerek, 7 Haziran seçimlerinde halkýn mesajýný doðru okuduklarý için tekrar halkýn teveccühüne mazhar olduklarýný kaydetti. Uslu, Yeni dönemde bir taraftan ekonomik kalkýnma, bir taraftan sosyal geliþme eþ zamanlý gerçekleþecek. Ayný zamanda devletimizin bekasý, milletimizin varlýðýnýn sürdürülmesi konusunda çabamýz olacak dedi. Parlamenter sistemin arýzasýnýn geçen dönemlerde görüldüðünün altýný çizen Uslu, Bireysel hak ve özgürlükleri geliþtiren, krizlerin, kaoslarýn nedeni olmayan yeni sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyaç var. Yerinden yönetimi güçlendiren yeni bir yaklaþýma ihtiyaç var. Demokratik kültürü ve uzlaþma kültürünü ortaya çýkartacak bir anayasaya ihtiyaç var. Mevcut anayasa istikrarý saðlamaya yetmedi. Her þeye hayýr diyen bir muhalefet anlayýþýnýn kimseye bir faydasý olmadýðý görülmüþtür. CHP Genel Baþkanýnýn seçim öncesinde bir televizyon programýnda yaptýðý konuþma umut verdi, anayasa deðiþikliði konusunda katký vereceklerini söylediler. Spiker Anayasanýn deðiþtirilemez maddeleri de dahil mi? þeklindeki sorusuna Evet, gerekirse o da dahil þeklinde bir cevap verildi. Bence anayasayý çaðýn ve toplumun ihtiyaçlarýna göre yeniden deðiþtirmek bu Meclis'in önceliði olmalýdýr diye konuþtu. Ýstikrarý saðlayacak yegane sistemin baþkanlýk sistemi olduðunu kaydeden Uslu, Baþkanlýk sistemi bu yaþadýðýmýz seçimlerin üst üste yaþanmasý ya da seçimlerde istikrarsýzlýk çýkmasý hali karþýsýnda bence yüzde 50 yi geçen þahsýn baþkan olmasý, parlamentonun etkinliðinin ve saygýnlýðýnýn artmasý bakýmýndan önemlidir. Baþkanlýk sistemi ile Cumhurbaþkanlýðý sistemi arasýnda tek bir fark var, baþkanlýk sistemi daha þeffaf, daha hesap verebilir, yaptýklarý bütün iþlemlerden dolayý hiçbir þekilde masum deðildir, mahkemeye, parlamentoya ve gerektiðinde halka hesap verir ama Cumhurbaþkaný yaptýðý hiçbir tasarruftan dolayý hesap vermez. O yüzden baþkanlýk sistemi Türkiye deki kilidi çözecek yegane sistemdir þeklinde konuþtu. Baþkanlýk sisteminin yeterince anlatýlmadýðýný kaydeden Uslu, Tartýþmalara katký vermek varken pozisyon almak doðru gelmiyor bana. Demokrasi uzlaþma kültürüne dayalýdýr dedi. Baþkanlýk sistemi konusunda diðer partilerin AK Parti ye destek verip vermeyeceði sorusuna ise Uslu, Þuanda partilerin içleri durulmadý. Seçim sonrasý partilerin mevcut durumu, genel baþkanlarýn durumu partilerin içinde tartýþýlýyor. Þimdi söylenen sözlerin konjonktürel olduðunu düþünüyorum, zamanla düzeleceðini umut ediyorum cevabýný verdi.(ýha) Milletvekili Uslu, TBMM de kayýt iþlemleri sonrasýnda gazetecilerin gündeme iliþkin sorularýna cevap verdi.

7 CUMA 6 KASIM da 41 yatýrým 2016 yýlýnda baþlayacak yatýrýmlarla ilgili bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 400 milyon TL olarak açýkladýðý bütçe ile 2016 yýlýnda baþlatacaklarý yatýrýmlarýn 41 adet olduðunu açýkladý. Aralarýnda yeni bir engelli okulu, 2. arýtma tesisi, katý atýk projesi, kent meydaný, stadyum ihalesi ve sosyal konutlar gibi yatýrýmlar hakkýnda bilgi veren Baþkan muzaffer Külcü, 41 yatýrýmý þöyle sýraladý; Kent Park-Hýdýrlýk Peyzajý, kale içi restoras- yon, otopark, Belediyespor Tesisleri, stad ve spor salonu kompleksi, tüm mahallelere Kur'an Kursu, belediye hizmet binasý, sosyal konut yapýmý, Velipaþa Camii karþýsýnda bulunan eski polis karakolunun restorasyonu, hayvan pazarý, atýk su Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bütçe üzerine konuþtu. arýtma tesisi, at çiftliði, katý atýk bertaraf tesisi, kent meydaný, mahalle mescitleri, 20 adet semt parký, mahalle spor salonlarý, okullar hayat olsun projesi, içme suyu havza koruma projesi, rüzgar elektrik santrali, ÝHL kampüsü, Abdibey Camii abdesthane ve Kur'an kursu, sanayi dükkanlarý, erkek yatýlý hafýzlýk büyük Kur'an kursu, kýz yatýlý hafýzlýk büyük Kur'an kursu, alt yapý ve asfalt, sosyal belediyecilik faaliyetleri, atýk ayrýþtýrma, asfalt þantiyesi ve temizlik iþleri müdürlüðünün taþýnmasý, Koçhisar Ýsale Hattý proje ve yapým iþi, Hatap-Yeni Hayat-Koçhisar havza koruma projesi, Koparan'da 4 koldan içme suyu kanallarý yapýmý, cami ve umumi tuvaletler bakýmý, engelli okulu, þehir jeolojik etüd, þehir kanalizasyon projesi, iþ makinasý alýmý." Kasada 33 milyonumuz var Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Belediyesi'nin kasasýnda 33 milyon TL olduðunu açýkladý. Bütçe görüþmelerinde belediyenin borçlarýný ve mevcut kasa durumunu belirten Baþkan Muzaffer Külcü, faizler dahil olmak üzere belediyenin 55 milyon borcu bulunduðunu, faizsiz borç miktarýnýn ise 45 milyon TL. olduðunu söyledi. Tüm bunlara karþýlýk olarak belediyenin kasýnda 33 milyon TL'nin bulunduðunu ifade eden Baþkan Külcü, belediye mali tablosunun baþarýlý bir yönetimle yönetildiðini, kasada bulunan 33 milyon TL haricinde, yatýrýmlarýn da hesaba katýldýðýnda Çorum Belediyesi'nin büyük þehir belediyeleri arasýnda bile üst sýralarda kendisine yer bulduðunu belirterek, "Proje üreten ve hayata geçiren bir belediyeyiz." dedi. Belediye Meclisi 400 milyon TL olan 2016 bütçesinin %60'ý yatýrýma ayrýldý. Belediye nin 2016 bütçesi belli oldu 400 milyonluk bütçenin %60 ý yatýrýma ayrýldý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belediyenin 2016 bütçesinin 400 milyon TL olduðunu açýkladýðý meclis toplantýsýnda, "400 milyon TL olan 2016 bütçesinin %60'ý yatýrýma ayrýldý. Biz bu þehrin insanýna ve geleceðine yatýrým yapýyoruz." dedi Performans Raporu ve 2016 Bütçesi'nin görüþüldüðü toplantýda kaynaklarýn gerçekçi bir þekilde kullanýldýðýný ifade eden Baþkan Külcü, kurumsal geliþim, toplumsal geliþim, kentsel geliþim ve çevre güven- liði baþlýðýyla ifade ettiði çalýþmalarda asla populizm yapmadýklarýný, 30 Büyük þehir Belediyesi arasýnda ilk 15'te yer alacak kadar baþarýlý bir yönetim ve yatýrým planlamasý gerçekleþtirdiklerini söyledi. 14 gündem maddesinin görüþüldüðü toplantýda, bütçe maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Meclis bugün saat 14,00'te düzenleyeceði ikinci oturumda, 2016 bütçesini oylayacak. Rapor geç geldi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Belediyesi'nin kasasýnda 33 milyon TL olduðunu açýkladý. Belediye Meclisi gündemi görüþtü. CHP Belediye Meclis Üyesi Semrin Kaleli, 2016 faaliyet raporunun kendilerine geç gönderildiðini belirterek, "115 sayfalýk rapor 2 gün önce bize gönderildi. Ýncelemek için yeterli zamaný bulamýyoruz. En erken zamanda bizlere ulaþtýrýlmasýný istiyoruz." dedi. Sözlerine Yüksekova'da önceki gün yaþanan terör saldýrýsýnda þehit düþen askerlere baþsaðlýðý dileyerek baþlayan Kaleli, terör saldýrýsýný kýnadýðýný açýkladý. Seçimlere iliþkin de deðerlendirme yapan Kalesi, "1 Kasým'da toplumumuzun olaðanüstü bir demokratik katýlým ve duyarlýlýkla sandýða gitmesi sonucu tamamladýðýmýz genel seçim sonuçlarýnýn tüm ülkemize hayýrlar getirmesini temenni ediyorum. Seçimlere 4 yýllýk bir mola verdiðimize göre, artýk kentimizde yaþayan her kesimin ihtiyaçlarý doðrultusunda, hoþgörü ve müzakere içinde ortak kararlara imza atabilme becerisiyle, daha yaþanabilir bir kent için bir arada çalýþacaðýmýz inancýndayýz." diye konuþtu. Kaleli, rapora iliþkin bazý sorular yöneltti. CHP Meclis Grubu 016 faaliyet raporunun kendilerine geç gönderildiðini belirti. Borsa da hububat fiyatlarý Çorum Ticaret Borsasýnda (ÇTB), Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðdayýn kilogramý 0,790 ila 0,912 liradan satýldý. ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek fiyatý (kilogram/tl) þöyle: BUÐDAYLAR Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðday 0,790 0,912 Tritikale 0,669 0,680 DÝÐER HUBUBATLAR Arpa yemlik0,598 0,654 (Ç.HAK:2915) (Ç.HAK:1635) * MASA TAKVÝMÝ * GEMÝCÝ TAKVÝM * KÜTÜK TAKVÝM * MATBU EVRAK * KARTVÝZÝT * EL ÝLANI * KATALOG * ÝNSÖRT * KARTON ÇANTA * PROMOSYON Çepni Mahallesi Aynalý Sk. No:7 ÇORUM (Kubbeli Camii civarý) ÇORUM - Tel:

8 8 CUMA 6 KASIM 2015 Vali Ahmet Kara aðabeyini kaybetti RECEP MEBET Çorum Valisi Ahmet Kara nýn aðabeyi Hafýz Mehmet Kara dün vefat etti. Kalp krizi nedeniyle yaþamýný yitiren merhumun cenazesinin bugün memleketi Erzincan da topraða verileceði öðrenildi. HAKÝMÝYET, Hafýz Mehmet Kara, kalp krizi sonucu vefat etti. Mehmet Kara ya Allah'tan rahmet, Vali Ahmet Kara baþta olmak üzere kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Kasým Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla sürdü. Doðan Tekstil bugün açýlýyor Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme RECEP MEBET Çorum Yorgancýlar, Perdeciler ve Çeyizciler Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikci nin sahibi olduðu Doðan Tekstil, yenilenen binasýnda bugün düzenlenecek törenle hizmete girecek. Çepni Mahallesi 1. Kubbeli Sokak numara 6 da yapýlacak olan açýlýþ, Cuma namazýný müteakiben saat te gerçekleþecek. Ýþ Bankasý Merkez þubesi yanýndaki sokakta düzenlenecek açýlýþa tüm Çorum halkýnýn davetli olduðu bildirildi. Müdürlüðü ne 1.5 milyon TL RECEP MEBET 8 ayda baþvuru Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Kasým Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla sürdü. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda Ýl Özel Ýdaresi nin 2016 mali yýlý teklif bütçesi görüþmelerine devam edildi. Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya nýn yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Erhan Akar ve Aziz Sarüce ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Yoklama ile baþlayan toplantýda, bir önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Ýl Genel Meclisi üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin görüþüldüðü toplantý, çeþitli konularda komisyonlar tarafýndan hazýrlanan raporlarýn okunup oylanmasý ile devam etti. bütçe planlandýðýný dile getiren Bal, kapanan belde belediyelerinin imar planlarý için de 620 bin TL lik plan proje alýmý gideri hesaplandýðýný ifade etti. Müdürlüðün faaliyetlerinden de bahseden Bal, birimlerine 8 ayda baþvuru yapýldýðýný belirterek bunlardan 115 inin inþaat ruhsatý, 23 ünün kullanma izin belgesi, 70 inin kaçak yapý denetimi, M. Arda Bal BÜLENT ECEVÝT ANILDI Ýyilik Melekleri Derneði nin yaþam atölyelerinden üçüncüsü Ovasaray Þehit Arslan Eren Ortaokulu nda açýlacak. Sadece çocuklar girebilir atölyeleri Ovasaray da RECEP MEBET Çorum merkeze baðlý Ovasaray Köyü, eðitimöðretimde dikkat çeken bir projeye evsahipliði yapacak. Ýyilik Melekleri Derneði, Türkiye çapýnda eðitime kazandýrdýðý yaþam atölyelerinden üçüncüsünü Ovasaray Þehit Arslan Eren Ortaokulu nda açacak. 8 Kasým 2015 Pazar günü saat de gerçekleþecek olan açýlýþa Vali Yardýmcýsý Savaþ Tuncer, Ýyilik Melekleri Türkçe Öðretmeni Ünal Yapýcý nýn giriþimleri, meyvesini verdi. Derneði Baþkaný Nilay Çeteci, Yönetim Kurulu belirten Ünal Yapýcý, Ýyilik Melekleri Derneði Baþkaný Üyeleri Tülay Ekþinozlugil ve Mustafa Taflan, Okul Nilay Çeteci nin takdire þayan gayretleri ile kurulan Müdürü Ýbrahim Balcý, Müdür Yardýmcýsý Hasan atölyeler öðrencilerin geliþimini desteklerken araþtýrma Arslan ile köy halký katýlacak. imkaný da sunacak dedi. Sadece Çocuklar Girebilir adlý atölye, Ovasaray Antalya da bulunan Esse Otel sahibi ve Ýyilik Þehit Arslan Eren Ortaokulu Türkçe Öðretmeni Ünal Melekleri Derneði Üyesi Selda Temelli Þenel in Yapýcý nýn giriþimleri ve Ýyilik Melekleri Derneði nin katkýlarý ile hazýrlanan atölyenin oyun odasý þeklinde 21 bin TL lik katkýsýyla hayata geçecek. tasarlandýðýný anlatan Yapýcý, Türkçe Dersliði ve Ýngilizce Dersliði'nin tüm düzenlemeleri ve malzeme Proje çerçevesinde açýlacak Türkçe ve Ýngilizce ihtiyacý, Ýyilik Melekleri Derneði üyeleri ve gönüllüleri atölyelerinden yaklaþýk 200 öðrencinin faydalanacaðýný tarafýndan karþýlanacak diye konuþtu. CHP Mecitözü Ýl Genel Meclisi Üyesi Haydar Erdem, Vefatýnýn 9. yýlýnda eski genel baþkanlarýmýzdan merhum Bülent Ecevit i saygýyla anýyoruz dedi. Gündem dýþý konuþmasýnda Bülent Ecevit in hayatýndan bahseden Haydar Erdem, Karaoðlan lakabýyla tanýnan siyasi liderin politik duruþu ve mesajlarýndan da örnekler verdi. Erdem in açýklamalarýnýn ardýndan konuþan Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya da eski Baþbakan Bülent Ecevit e vefat yýldönümünde Allah tan rahmet dileðinde bulundu. Ýl Özel Ýdaresi nin 2016 mali yýlý teklif bütçesi görüþmelerine devam edildi. ÝMAR ve KENTSEL ÝYÝLEÞTÝRME YE 1.5 MÝLYON TL BÜTÇE Ýl Özel Ýdaresi Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürlüðü 2016 mali yýlý bütçesi Toplantýda gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. bin 500 TL olarak açýklandý. 144 ünün de köylere yönelik proje amaçlý olduðunu Konuyla ilgili olarak Meclis üyelerine bilgi veren belirtti. Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürü Muzaffer Arda Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürü Bal, bütçe Bal, talep edilen bütçenin 15 bin 500 TL si ile ortofoto sunumunun ardýndan Meclis üyelerinin sorularýný da harita üretimi ve üç boyutlu arazi modellemesi amacýycevapladý. la bilgisayar almayý planladýklarýný açýkladý. Çorum Merkeze baðlý Taþpýnar, Tolamehmet ve Kýrsal Yaþam Müzesi olarak tasarlanmasý düþünütozluburun köylerine ait yerleþik alan ve civarý sýnýr len Ýsmet Eker Konaðý nýn OKA desteðiyle gerçekleþtespitinin görüþüldüðü toplantýda ayrýca Bayat ilçesine tirilecek olan restorasyon çalýþmalarýna da Özel Ýdabaðlý Aþaðýemirhalil Köyü ne ait yerleþik alan ve civare nin eþ finansman saðladýðýný hatýrlatan Muzaffer rý tespiti ile ilgili olarak Ýmar ve Bayýndýrlýk KomisyoArda Bal, bu hususta 350 bin TL ye ihtiyaç olduðunu nu nca hazýrlanan rapor görüþülerek karara baðlandý. kaydetti. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat da 2015 yýlý içerisinde temin edilen Coðrafi Bilgi gerçekleþecek oturumla devam edecek. Sistemi için 300 bin TL, harita alýmý için de 180 bin TL Köylerdeki tehlikeye dikkat çeken vatandaþlar, yetkililere seslenerek gerekli tedbirlerin alýnmasýný istediler. Baþýboþ köpekler köylere dadandý RECEP MEBET Çorum merkezde yakalanarak kýsýrlaþtýrýlan sokak köpeklerinin boþ arazilere býrakýldýðý öne sürüldü. Daðlarda aç ve susuz gezen baþýboþ köpeklerin þehre yakýn köylere dadandýðýný anlatan bazý vatandaþlar, hayvanlarýn halinin içler acýsý olduðunu bildirdiler. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikayetlerini dile getiren vatandaþlar, Açlýktan birbirini yiyen sokak köpekleri uyuz olmuþ durumda diyerek karþýlaþtýklarý tablodan duyduklarý vicdani rahatsýzlýðý paylaþtýlar. Hasta hayvanlarýn kuduz olma tehlikesi taþýdýðýný da anlatan vatandaþlar, yetkililere seslenerek gerekli tedbirlerin alýnmasýný istediler. Ýl Özel Ýdaresi Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürlüðü 2016 mali yýlý bütçesi bin 500 TL olarak açýklandý.

9 Ýþte açlýk ve yoksulluk sýnýrý Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Memur- Sen tarafýndan her ay düzenli olarak yapýlan 'açlýk-yoksulluk' araþtýrmasýna göre, Türkiye'deki 4 kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrýnýn 1.414,776 TL, yoksulluk sýnýrýnýn ise 3.905,781 TL olarak belirlendiðini bildirdi. Açlýk ve yoksulluk sýnýrýyla ilgili açýklamalarda bulunan Saatcý, þöyle dedi: "Memur- Sen Konfederasyonu tarafýndan her ay düzenli olarak yapýlan açlýk-yoksulluk araþtýrmasý açýklandý. Yapýlan araþtýrmaya göre Ekim ayýnda 4 kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrý 1.414,776 TL, yoksulluk sýnýrý ise 3.905,781 TL olarak tespit edildi. Araþtýrmaya göre Eylül ayýna göre Ekim ayýnda gýda madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 0,30'luk bir düþüþ yaþandý. Ekim'de göze çarpan en büyük artýþlar yüzde 14,02 artýþla domates, yüzde 12,58 artýþla kuru soðan, yüzde 12,16 artýþla üzüm; en çok göze çarpan düþüþler ise yüzde 30,76 azalýþla limon, yüzde 19,27 azalýþla patlýcan, yüzde 15,78 azalýþla çarliston biber, yüzde 14,59 azalýþla elma madde fiyatlarýnda yaþandý. Aydýnlanma madde fiyatýnda ise Eylül ayýna göre Ekim ayýnda yüzde 0,08'lik bir düþüþ tespit edildi. Ekim ayýnda, Eylül'e göre giyim fiyatlarýnda ise ortalama yüzde 12,72'lik bir artýþ yaþandý. Giyim madde fiyatlarýnda Eylül ayýna göre en göze çarpan deðiþimlerin yüzde 38,26 artýþla erkek kazaðý, yüzde 24,49 artýþla kadýn botu, yüzde 32,53 artýþla kadýn hýrkasý, yüzde 32,17 artýþla kadýn kazaðý, yüzde 28,88 artýþla kadýn kabaný madde fiyatlarý olurken; giyim madde fiyatlarýnda Eylül ayýna göre fiyatý azalan hiçbir ürün olmadýðý gözlemlenmiþtir. Ekim ayýnda Eylül ayýna göre ýsýnma madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 2,22'lik bir artýþ gözlendi. Ekim ayýnda Eylül ayýna göre aydýnlanma madde fiyatýnda yüzde 0,08'lik bir düþüþ gözlenirken; Ekim ayýnda Eylül ayýna göre barýnma madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 0,71'lik bir artýþ oldu. Ekim ayýnda Eylül ayýna göre saðlýk madde fiyatlarýnda ortalama deðiþim yüzde 0,81'lik bir artýþ olarak gözlenirken, ulaþým madde fiyatlarýnda yüzde Çorum Eczacý Odasý yönetimi, Çorum Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi Ahmet Saatcý 0,58'lik bir artýþ olduðu belirlendi. Ulaþým madde fiyatlarýnda Eylül ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 6,26 artýþla servis ücreti, yüzde 5,88 artýþla LPG dolum ücreti fiyatlarýnda olduðu gözlendi. Bununla birlikte ulaþým madde fiyatlarýnda yüzde 4,59 azalýþla araba kiralama ücreti, yüzde 1,68 azalýþla benzin madde fiyatlarýnda düþüþ olduðu tespit edildi. Ekim ayýnda Eylül ayýna göre haberleþme madde fiyatlarýnda ise ortalama deðiþim yüzde 1,77'lik bir artýþ olarak yansýdý. Haberleþme madde fiyatlarýnda Eylül ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 1,88 artýþla telefon onarýmý, yüzde 0,52 artýþla internet ücreti fiyatlarýnda olduðu gözlendi. Bununla birlikte haberleþme madde fiyatlarýnda yüzde 10 azalýþla mektup gönderme ücreti, yüzde 0,59 azalýþla telefon yedek parçalarý (sim kart, batarya) fiyatlarýnda düþüþ olduðu tespit edildi. Kiþisel temizlik ve bakým madde fiyatlarýnda yüzde 0,49'luk bir artýþ gözlendi. Kiþisel temizlik ve bakým madde fiyatlarýnda Eylül ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 2,06 artýþla mendil, yüzde 2,02 artýþla elektrikli saç bakým aletleri, yüzde 1,71 artýþla makyaj malzemeleri madde fiyatlarýnda olduðu tespit edildi. Bununla birlikte kiþisel temizlik ve bakým madde fiyatlarýnda yüzde 2,21 azalýþla sabun, yüzde 0,64 azalýþla cilt ve vücut ürünleri fiyatlarýnda düþüþ olduðu tespit edildi. Eðitim-kültür madde fiyatlarýnda yüzde 0,43'lük bir azalýþ oldu. Eðitim-kültür madde fiyatlarýnda Eylül ayýna göre deðiþimin yüzde 4,28 artýþla sinema, yüzde 2,54 artýþla okul defteri, yüzde 3,51 artýþla futbol topu madde fiyatlarýnda olduðu gözlendi. Bununla birlikte eðitim-kültür madde fiyatlarýnda yüzde 35,34 azalýþla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 14,97 azalýþla yurtdýþý bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 11,19 azalýþla yazýcý madde fiyatlarýnda düþüþ olduðu tespit edildi. Çevre ve su madde fiyatlarýnda yüzde 0,24'lik bir artýþ yaþandý. Çevre ve su madde fiyatlarýnda Eylül ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 1,05 artýþla pencere (pvc) madde fiyatýnda olduðu gözlendi." Erdoðan a meslektaþ ziyareti Çorum Eczacý Odasý yönetimi, Ecz. Salih Erdoðan a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Müdürlüðüne atanan Ecz. Salih Erdoðan a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete; Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Ecz. Sönmez Çalýþkan, Genel Sekreter Ecz. Olcay Çorumlu, Sayman Ecz. Feyzullah Yýldýrým, Yönetim Kurulu üyeleri Ecz. Senem Deveci Aksoy, Ecz. Mahmut Özhan Arslan, Çorum Eczacý Odasý Haysiyet Divaný Baþkaný Ecz. Ýbrahim Etem Baykal ve Çorum Eczacý Odasý Osmancýk Ýlçe Temsilcisi Ecz. Mustafa Boyvat katýldý. Ziyarette konuþan Eczacý Odasý Baþkaný Sönmez Çalýþkan, Erdoðan a yeni görevinde baþarý dileklerinde bulunurken, Erdoðan da nazik ziyaretleri için meslektaþlarýna teþekkür etti. CUMA 6 KASIM Çorum Özel Hastanesi, organ nakline dikkat çekmek ve farkýndalýk oluþturmak için hastane içerisine organ baðýþýyla ilgili bilgilendirme ve baðýþ noktasý oluþturdu. Özel Hastane de organ baðýþ noktasý Çorum Özel Hastanesi, organ nakline dikkat çekmek ve farkýndalýk oluþturmak için hastane içerisine organ baðýþýyla ilgili bilgilendirme ve baðýþ noktasý oluþturdu. Organ Baðýþ Haftasý nedeniyle Hastane Organ Nakli Koordinatörü Baþhemþire Serap Morkoç Kaytanlý önderliðinde yürütülen çalýþmada, Baþhekim Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Ýþletme Müdürü Türker Cengiz, Hasta Ýletiþim Birimi Sorumlusu Sosyolog Zeynep Leblebicioðlu ve Psikolog Oðuzhan Cevizci de organ baðýþ organizasyonuna destek verdi. Hastane personelinin büyük bir kýsmý da organ baðýþýnda bulunarak örnek oldu. Organ baðýþýna iliþkin Çorum Özel Hastanesi nden yapýlan açýklamada, Çorum Özel Hastanesi ndeki organ baðýþý birimine baþvurarak siz de geleceðe umut olabilirsiniz. Ýyilik yapmanýn belki de en açýk karþýlýðý olan ve hiçbir zaman karþýlýðý beklenmeyen bu davranýþla Çorum Özel Hastanesi yine duyarlýlýðýný gösterdi. denildi. Hastane personelinin büyük bir kýsmý da organ baðýþýnda bulunarak örnek oldu. KUTLAMA 1 Kasým 2015 tarihinde yapýlan 26 ncý Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarýna göre Çorum u TBMM de temsil etmeye hak kazanan AK Parti Milletvekilleri Salim Sayýn Uslu, Ahmet Sami Sayýn Ceylan, Sayýn L. Ýlksen Ceritoðlu Kurt ile AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Sayýn Bekiroðlu nun þahsýnda tüm parti teþkilatlarýný tebrik ediyor, neticenin memleketimiz baþta olmak üzere ülkemize ve tüm insanlýða hayýrlar getirmesini diliyoruz. (Ç.HAK:2923)

10 10 CUMA Alaca da tablet daðýtýmý 6 KASIM 2015 Alaca Fen Lisesi 10. Sýnýf öðrencileri tabletlerine kavuþtu. Geçtiðimiz Çarþamba günü Fen Lisesi'nde tablet daðýtým töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Kaymakam Ramazan Kurtyemez, Ýlçe Jandarma Komutaný Kurtuluþ Dönük, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Okul Müdürleri, öðret- menler ve öðrenciler katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, okul konferans salonunda düzenlenen tablet daðýtým töreninde kýsa bir konuþma yapan Kaymakam Ramazan Kurtyemez, tabletlerin öðrencilere hayýrlý olmasýný dileyerek, "Devletimizin ve milletimizin büyük fedakarlýklarla daðýttýðý bu tableti, kendi eþyanýz gibi, kendi eme- ðiniz ve paranýzla aldýðýnýz eþyanýzla muhafaza etmeniz gerekiyor. Kendinizi geliþtirmek ve yenilemek için bu tabletleri kullanýn" dedi. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ise, gençlerin Türkiye'nin umudu olduðunu hatýrlatarak, "Sizlere yapýlan harcamalar, eðitim için yapýlan harcamalar geleceðimize yapýlan yatýrým ve harcamalardýr. Genç- Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, öðrencilere tablet verdi. Alaca Fen Lisesi 10. Sýnýf öðrencileri tabletlerine kavuþtu. lerimiz için yapýlabilecek ne varsa sizlerle istiþare ederek devletimizin ona göre çalýþmalar yapmasý gerekiyor. Son zamanlarda ülkemizin yaþadýðý terör olaylarý ve paralel yapýlanmalarýn hükümetimizin eðitime yapmýþ olduðu yatýrýmlarla önlenebileceðini görüyoruz. Bu yüzden sizlere yapýlan bu yatýrýmlarýn karþýlýðýný çalýþarak vermeniz gerekiyor. Tabletleriniz hayýrlý olsun" diye konuþtu. Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun ise, eðitimde fýrsat eþitliðinin saðlanmaya baþlandýðýný söyleyerek, sözlerini þu þekilde sürdürdü: "Eðitime yapýlan yatýrýmlarýn artýyor olmasý fýrsat eþitliðinin saðlanmasý anlamýna geliyor. Köylerimizde, þehirlerimizde akýllý tahtalar ve tabletler daðýtýlmaya baþlandý. Kýrsal kesimdeki bazý eðitim verilerine ulaþamayan çocuklarýmýza fýrsat eþitliðini saðlamanýn tek yolu bu akýllý tahtalar ve tabletler yönteminde olacaðýný söylemiþti sayýn cumhurbaþkanýmýz. Bu tabletleri eðitim için kullanacaðýnýzdan þüphemiz yok. Hepinize hayýrlý olmasýný diliyorum." Konuþmalarýn ardýndan protokol üyeleri öðrencilere tabletlerini daðýttý. 10. sýnýf öðrencilerine 88 adet tablet daðýtýmý gerçekleþtirilecek. Daðýtýlan bu tabletler ise öðrencilerde kalýcý olacak. Emekliye ayrýlan Ergün e veda yemeði Anadolu Lisesi Edebiyat Öðretmeni Mustafa Ergün e veda yemeði düzenlendi. Meslekte otuz yýlýný dolduran Atatürk Anadolu Lisesi Edebiyat Öðretmeni Mustafa Ergün, yirmi yýl kesintisiz çalýþtýðý Atatürk Anadolu Lisesi nden emekli oldu. Okul Müdürlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, Atatürk Anadolu Lisesi Edebiyat Zümresi öðretmenleri, Ergün için veda yemeði düzenlendi. Gönülçelen Restoran da düzenlenen yemeðe okul edebiyat zümresiyle birlikle geçen yýllarda çeþitli sebeplerle okuldan ayrýlan edebiyat öðretmenleri ve çeþitli branþlar- TED Çorum Koleji öðrencileri, Cumhuriyetin 92. kuruluþ yýldönümünü coþkuyla kutlandý. Çorum Devlet Tiyatro Salonunda düzenlenen kutlama programýna TED Çorum Koleji Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Kenan Dalgýç, Baþkan Yardýmcýsý Erkan Çifçi, Okul Müdürü Sevgin Kurtuluþ, öðrenciler ve veliler katýldý. Okul Müdürlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, törende anaokulu, ilkokul ve ortaokul öðrencilerinin þiir, oratoryo ve danslarý büyük ilgi gördü. Öðrenciler, günün anlam ve önemini içeren konuþmalarýný Fransýzca, Rusça ve Ýngilizce dillerinde anlatarak sahneden ayrýldýlar. Hüsnü Güngör, 'Gönül Sofrasý' etkinliði düzenledi. almak. Çoðumuzun akrabalarýmýzdan, komþularýmýzdan bir haber yaþýyoruz. Bizim bu baþlattýðýmýz etkinlik umarým paylaþmak adýna herkese örnek olur" dedi. Yaþlýlarýmýzýn paraya, merhamete ihtiyacý yok diyen Güngör, "Onlarýn dualarýný paylaþacaklarý evlatlara, akrabalarýna ihtiyaçlarý var. Onlarýn dualarý bizim için hiç bir maddi güç ile alýnmayacak kadar önemli. Unutmayalým bir gün ömrü olan her insan yaþlanacak. O vakit bir yerden, yakýndan ziyaretleri baþlamak gerek" diye konuþtu.(ýha) Parke ve bordür çalýþmasý Ýlçe genelindeki mahallelerde çalýþmalar sürüyor. ðini ifade eden Ergün, düzenlenen yemek için meslektaþlarýna teþekkür etti. Toplantýda çeþitli anýlar da dile getirildi. Zümre Baþkaný Aytekin Kýrdýoðlu baþta Mustafa Ergün olmak üzere yemeðe katýlanlara teþekkür etti. TED Çorum Koleji öðrencileri, Cumhuriyetin 92. kuruluþ yýldönümünü coþkuyla kutlandý. Öðrenciler Fransýzca, Rusça ve Ýngilizce dillerinde sahne aldý. KUTLAMA 26 ncý Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarýna göre Çorum u TBMM de temsil etmeye hak kazanan deðerli arkadaþým AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ý tebrik ediyor, neticenin memleketimiz baþta olmak üzere ülkemize ve tüm insanlýða hayýrlar getirmesini diliyorum. Gözübüyükler Ticaret (Ç.HAK:2921) Sungurlu ilçesi Yenihayat Mahallesinde Kilitli parke ve bordür çalýþmalarý devam ediyor. Sungurlu ilçesi Yenihayat Mahallesinde Kilitli parke ve bordür çalýþmalarý devam ediyor. Ýlçe genelindeki mahallelerde çalýþmalarýný sürdüren Sungurlu Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü ne baðlý ekipler, Yenihayat Mahallesi Þehit Beyhan Köse Caddesi ve Erdem sokakta baþlatýlan kilit parke ve bordür taþý döþeme çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor. Yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, "Ýlçemizin çeþitli mahallelerinde havalar müsait oldukça kilit parke çalýþmalarýmýz devam edecektir. Amacýmýz ilçemizin genelinde vatandaþlarýmýzýn daha rahat bir ortamda yaþamlarýný sürdürmeleridir. Þehit Beyhan Köse Caddesi ve Erdem sokakta yaklaþýk olarak 3 bin 500 metrekare kilitli parke ve bordür taþý ile bu iki sokaðýmýzý da çamur deryasýndan kurtaracaðýz" dedi.(ýha) dan öðretmenler de katýldý. Ailesi ile birlikte yemeðe katýlan Mustafa Ergün'e bir de plaket verildi. Emekli olsa da çalýþmaya devam etti- TED Koleji nden coþkulu kutlama Gönül Sofrasý etkinliði Çorum'un Sungurlu ilçesinde berberlik yapan ve sosyal paylaþým sitesi Facebook'u aktif olarak kullanarak adeta fenomen haline gelen Hüsnü Güngör, 'Gönül Sofrasý' etkinliði düzenledi. Yaþlýlarýn duasýný almak için böyle bir uygulama baþlattýðýný söyleyen Güngör, ailesiyle birlikte zaman zaman yaþlýlarýn evini ziyaret ederek ayný sofrada yemeklerini paylaþýp, onlarýn hayýr duasýný almayý planlýyor. Ailesiyle birlikte ilk olarak Ömer Emin ve Þükriye Çaðatay çiftine konuk olan Güngör, "Önemli olan burada yaþlýlarýmýzýn duasýný Gönülçelen Restoran da düzenlenen veda yemeðinde emektar eðitimciye teþekkür plaketi verildi. Aslan Gözübüyük

11 CUMA 6 KASIM :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Hapishaneler bazen çilehane, bazen ýslahhane, bazen de "Medrese-i Yusufiye" olmuþtu. Dünyamýz Tefekkür Bir zamanlar öyle olaylar yaþandý ki; hapishaneler masumlara mekan olmuþtu. Ve hapishaneler Nur talabelerinin üstün gayretleri ile ýslahhaneye dönüþmüþtü. Bediüzzaman hazretlerinin misafir edildiði Toptaþý corumhakimiyet. net týmarhanesi, harbiye nezareti, Eskiþehir hapishanesi, Denizli hapishanesi ve son olarak Afyon Hapishanesi Yüzlerce masum Nur talebelerinin bu mekanlarý bir üniversite kampüsüne dönüþtürdükleri tarihe geçmiþtir. Meyve risalesi Denizli hapishanesinin, Otuzuncu Lem'a Eskiþehir hapishanesinin, Mirkatüssünne ise Afyon hapishanesin lezzetli meyveleri olmuþtur. Bediüzzaman hazretlerinin yazdýðý cezaevi mektuplarý, hukuk dünyasýnýn harika müdafaanameleri, mahkeme salolarýnda ki mert müdafaalar Her biri bir þaheser hayat hikayeleri Nice azýlý katiller ve çeþitli nedenler ile bu mekanlarý dolduran bedbaht insanlar Risale-i Nur un dersleri ile ýslah olmuþlar ve tövbekarlar kafilesine dahil olmuþlardý. Risaleler Osmanlýca yazýlýyordu o zamanlar. Artýk eskimez yazýyý bilenler azalýyordu. Mekan Denizli hapishanesi idi. Koðuþa haber gönderdi gönüller sultaný: "Risaleler yeni Türkçe ile de yazýlsýn" Bu habere talebesi Hüsrev Altýnbaþak, kendince haklý bulduðu gerekçe ile, "yeni harfler ile yazýlmasýnýn caiz olmadýðý" iddiasýnda bulununca, Kastamonu maznunlarýndan Gazi Osman Paþanýn emrinde savaþan paþalardan olan Sadýk paþanýn torunu, efe karekterli, mert insan ayaða kalkarak gür bir ses ile: "Üsdadýmýz ne dedi ise o olacak" sözleri bir anda koðuþta büyük bir sessizlik ile dinlenir. Takvim Yapraðý Muharrem 1437 Hicri Þemsi:1394 Rûmi:24 Teþrin-i Evvel 1431 Hýzýr: KASIM Güneþ, Cumâ gününden daha faziletli bir gün üzerine doðup batmaz. Hadis-i Þerif ÖÐLE ÝKÝNDÝ Ýþte hapishaneler böylesine bir mektep haline gelince, adliyeler bu hallerden oldukça telaþa düþmüþler idi. Halis talebesi Hafýz Ali Efendi bu nemli kasavete tahammül edemeyerek Üstadýn bedeline vefat etmiþti. Daha genç denecek yaþta alem-i ahrete gitmiþti. Kasap Tahirler, Süleyman hünkarlar, AKÞAM YATSI Kâtip Çelebi'nin vefâtý (1656) - Kuþgeçimi Fýrtýnasý - Genel Seçimler ve ANAP iktidarý (1983) - Dünya Þehircilik Günü Hapishane Hatýralarý -1 Raþit Yücel Ve daha nice mert insanlar bütün enaniyet ve benliklerini yýkarak sultana talebe olmuþlardý. Hiçbir þey umurlarýnda deðildi. Tahta bitini dahi öldürmekten imtina ediyorlardý. (Sürecek) Gram 3,1184 3,1191 ALIÞ 102,09 Doç. Dr. Defne Kaya, Obezitenin kas ve iskelet sisteminini olumsuz etkilediðini ve kiþinin yürüyüþ þeklini bozduðunu belirtti. Üsküdar Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Defne Kaya, yaptýðý yazýlý açýklamada, obeziteyi, vücutta saðlýðý bozacak ölçüde aþýrý yað birikmesi olarak tanýmladý. Fazla kilonun vücutta kireçlenmeyi tetiklediðini, kas ve yumuþak dokuda yapýsal deðiþikliklere neden olduðunu, topuk, ayak bileði, diz, kalça ve bel bölgesinde sürekli aðrýlara yol açtýðýný ifade eden Kaya, "Eklem etrafýnda biriken fazla yað, dokunun hareket kaybetmesine de sebebiyet veriyor" ifadelerini kullandý. Kaya, obez kiþilerin yürüyüþünde normal kilolulara oranla ciddi deðiþiklikler gözlemlendiðini vurgulayarak, þu bilgileri verdi: VEFAT EDENLER 1-Cezaevi Müdürlüðü' nden emekli ve Emlakçý Esnafýndan Arap Hüseyin BEKTAÞ' ýn eþi, Celal UNCULU, Ümit ÇÝMEN ve Alaattin EKER' in kayýnvalidesi, Mustafa BEKTAÞ' ýn annesi; Ayvaz BEKTAÞ. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn 2,8622 2,8638 SATIÞ Yýl:26 Sayý: KASIM 2015 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER 102,15 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. NÖBETÇÝ ECZANELER GÖKMEN ECZANESÝ HAMDÝ ERAY GÖKMEN (TEL: ) ULUKAVAK MAH. 8.TARAKÇI SOK. NO :18/20 - PAZARTESÝ PAZARI ÝÇÝ - ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI METEOROLOJÝ SÖNMEZ ECZANESÝ SÖNMEZ ÇALIÞKAN (TEL: ) DOÐUM EVÝ KARÞISI - HÝTÝT ÜNÝV. EÐT. VE ARAÞT. HAST. YANI Uzaklarda Sýkýntý 1 Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný "Yapýlan çalýþmalar, obez kiþilerin adým aralýðýnýn kýsalýrken, yürüme hýzý ve tek bacak üzerinde durma süresi ile bacaða yüklenme miktarýnýn arttýðýný göstermektedir. Yürüme sýrasýnda veya ayakta yapýlan aktivitelerde obez kiþilerin ayak tabanýna binen yükte ciddi artýþ olduðu bilinmektedir. Fazla kilo ve hareketsizliðe baðlý geliþen bu bozuk yürüyüþ tipi, kas, kýkýrdak, eklem yapýlarýnýn olumsuz etkilenimi ve aðrýlar, kiþileri fiziksel aktivite önerilerini gerçekleþtirilemeyecek hale dönüþtürmektedir." Kaya, obezite tedavisinde egzersiz ve yürüyüþün diyet kadar önemli olduðunu aktardý. Doðru Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Þu dönemde insanýn çocuðunun devlet kademesinde görev almasý büyük bir mutluluktur. Rabbim bu mutluluðu talep eden herkese yaþatsýn. Çünkü günümüzde kýz olsun erkek olsun hayata baþlayabilmelerinin birinci önceliði kamu veya özelde geleceðini görebileceði bir iþte çalýþmak oldu. Yirmi otuz sene önce insanlarýn böyle bir derdi yoktu. Çocuklar büyüyünce baþ göz edilir ve annenin babalarýnýn yardýmcýsý oluverirdi. Kimse de iþsiz diye üzülmezdi. Ama þimdi þartlar çok deðiþti. Ýyi mi kötü mü o ayrý bir konu. Üniversiteyi kazanmak, okulu takýntýsýz bitirmek, açýlacak KPSS sýnavýný beklemek, sonucunu beklemek, branþ bazýnda kadro daðýlýmýný beklemek, her gün televizyon ekranlarýnda biraz da abartýlý olarak verilen terör olaylarýný izleye izleye tercih yapmak, korku ve ümidin zirveye ulaþtýðý anda atama sonuçlarýný beklemek çok zor bir süreçtir. Bu süreç ifade edilmez ancak yaþayanlar bilir. Sonuçlarýn açýklanmasýyla beraber telefona sarýlýp o bölgeyi tanýyan eþten dosttan haber almaya çalýþmak ve internet baþýna geçip saatlerce bölge hakkýnda genel bilgi sahibi olmaya çalýþmak, artýlarý eksileri kara kara düþünmek zor bir süreçtir. Özellikle son süreçte internet sayfalarýnýn güncel ve doðru bilgiyle donanýmlý olmasý, ayrýca ilgili kurumdan hizmetli de olsa görüþtüðünüz kiþinin merak ettiðiniz sorulara samimi olarak cevap vermeye çalýþmasý ve merakýnýzý gidermesi çok önemlidir. Hele ilgili kurum yöneticilerinin sýcak karþýlamasý ve moral motivasyon vermesi takdire þayandýr. Kim bilir belki de mesleklerinin en güzel ve ucuz zekâtýdýr. Deðerli dostlar, Bu süreçleri atlattýktan sonra Van - Çaldýran ilçesine atanan kýzýmýzýn göreve baþlamasý için hazýrlýklara baþladýk. Hüzünle sevinç kol kola devam etti. Hemen tanýdýklarý devreye koyup 'dünyada mekan ahirette iman' misali kalacak yer ayarlamaya çalýþtýk. Ben dünden bugüne birazda mesleðim icabý çok temkinli bir yapýya sahibim. Sýkýntý yaþamayalým diye aracý dostlar vasýtasýyla ilçeden bize yardýmcý olacak kiþilerle görüþtük. Kirasýný bile sormadan, yeter ki olsun elli fazla veririz niyetiyle bize bir daire ayarlamalarýný rica ettik. Bir daire ayarladýklarýný ve gelince anahtarýn cebimizde olacaðýný söylediler. Araya kurban bayram gireceði için uzak yere gidip gelmek biraz sýkýntýlý olacaðýndan içimiz rahat olsun diye birkaç defa da tekraren arayarak teyit ettirdik. Kýzým, 'ille bayram öncesi gidip hem göreve baþlayým hem de evin anahtarýný alalým' deyince bu kadar teyitten sonra gerek yok, rahat ol diye karþý çýktým. Bayram sonrasý Ankara'dan uçakla Van'a ulaþtýk. Eskiden uçaðý havada görür binmeyi hayal bile edemezdik. Özellikle son birkaç yýldýr fakir fukara garip guraba bile yolculuk yapabilecek konuma geldi. Hele bileti önceden alýnca otobüsten daha ucuza geliyor. Bu da dünden hayal bile edemeyenler için bugün bir nimet diye düþünüyorum. Sabahýn erken saatlerinde Van hava alanýndan ilçe minibüslerinin kalktýðý ek terminale geçtik. Kimin elinde bir valiz görsem Anadolu'dan gelmiþ gariban öðretmen adaylarý, ürkek ürkek çevreyi tanýmaya çalýþýyorlar diye içimden geçirdim. Yolculuðumuz yaklaþýk bir buçuk saat sürecek olan ilçe minibüsüne bindik. Çaldýran Van merkezine 110 km olup, Doðubayazýt Ýran yolu üzerinde, yolu çok güzel olup hiç virajý yok desem yerindedir. Ýlçe Tendürek daðlarýnýn eteklerine kurulmuþ bin nüfusa sahip ve her taraf ovadýr. Ýlçeye gelip eþyalarýmýzý öðretmenevine býraktýk. Ama orasý da ana baba günü. Çünkü ilçeye 400 civarýnda yeni öðretmen atanmýþ. Herkes kalacak yer ayarlama peþinde. Daha önceden telefonla görüþülmesine raðmen boþ yer olmadýðýný duyunca ilk þokumuzu yaþýyoruz. Ancak açýkta býrakýlmayacaðýmýz garantisi veriliyor. Lakin iki kiþilik oda verilmiyor Neyse önemli deðil, hemen ufak tefek bir þeyler alýr akþam, adýmýza tutulan dairemize yerleþiriz hayaliyle daha önce telefonla görüþtüðümüz yetkiliye dairenin anahtarýný almak için gidiyoruz. Kendimizi tanýtýp, emanet selamlarý ve yöresel hediyemizi verip dairenin anahtarýný soruyoruz. O da ne? Bizim adýmýza gýyaben kiralanan daire bir baþkasýna verilmiþ Obezite insanýn yürüyüþünü deðiþtiriyor Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : yürüme þekli hakkýnda da bilgi veren Kaya, þunlarý kaydetti: "Sýrtýnýz dik olsun. Kambur durmayýn. Yürüyüþ sýrasýnda gövdenizin öne ya da arkaya doðru eðilmediðinden emin olun. Yürürken sürekli ayaklarýnýza bakmayýn. Gözleriniz, yaklaþýk 20 adým ilerideki bir mesafede olsun. Dirsekleriniz 90 derece bükülü ve parmaklarýnýz kapalý pozisyondayken kolunuzu hafif sallayarak yürüyün. Büyük adým atmaktan kaçýnýn. Ýlk baþlarda 5 dakikada 300 ile 500 arasýnda adým atmak size ideal bir yürüyüþ temposu saðlayacaktýr." AA 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Kadir Yüktaþýr com ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar ÝLKADIM Ýþ Mrk. Bodrum Kat No:4 ÇORUM BASIMEVÝ Tel&Faks:

12 12 CUMA 6 KASIM 2015 AK PARTÝ DEN ADAY OLAN ÜÇ DÖNEMLÝK MÝLLETVEKÝLLERÝNDEN SADECE MURAT YILDIRIM IN MECLÝS E GÝREMEDÝÐÝ AÇIKLANDI. ASANSÖR Temel ile oðlunun yolu bir gün hiç görmedikleri Ýstanbul'a düþer. Küçük köylerinden sonra gördükleri her þeye þaþýrýr ve hayretler içinde kalýrlar. Taksim'de gezerlerken bir otelin içine girerler. Bir bakarlar ki demirden duvarlar ve bu duvarlar otomatik olarak açýlýp kapanabiliyor. Tabii ki ikisi de þaþýrmýþ. Temel in oðlu babasýna sormuþ ; "Buba bu ne ya?" Temel hayatýnda hiç asansör görmediði için þu þekilde yanýtlamýþ "Oðlum ben böyle bir þeyi hayatýmda görmedim, ne olduðunu bilmiyrum." Ýkisi de büyük bir þaþkýnlýkla bu duvarlara bakarken 150 kiloluk þiþman bir bayan açýlan duvarlardan küçük bir odanýn içine girer. Duvarlar yine kapanýr ve numaralar birer birer yükselmeye baþlar. Daha sonra numaralar küçülmeye baþlar. Temel ve oðlu þaþkýnlýk içindedirler. Birazdan duvarlar yine açýlýr ve dýþarýya 24 yaþlarýnda zayýf ve sarýþýn bir bayan çýkar. Temel gözünü bayandan ayýrmadan oðluna sessizce ; "Hemen git anani al ve buraya cetur."

13 16 yaþýndaki iki genç kýz 10 gündür kayýp Ortaköy Aþdaðul Beldesi nde ve Cevizli Köyü nde yaþlarý 16 olan iki genç kýzdan haber alamayan aileler periþan oldu. Kýzýnýn kendisinden habersiz olarak eþyalarýný alýp gittiðini söyleyen baba K.K. (39), kýzýnýn bulunmasý için Cumhuriyet Savcýýlðý na müracaat etti. Cumhuriyet Savcýsý, 16 yaþýndaki N.K. isimli genç kýzýn bulunmasý için çalýþma baþlattý. Öte yandan ayný tarihte kýzýnýn evden ayrýldýðýný bildiren 65 yaþýndaki baba H.K. da, kýzýnýn bulunmasý için emniyet güçlerinden yardým Odun indirirken, römorktan düþtü Narlýk Köyü ne traktörüne yüklediði odunlarý indirmek için römorka çýkan 47 yaþýndaki S.K., dengesini kaybederek düþtü. Aile fertleri tarafýndan ilk müdahalesi yapýlarak, hastaneye kaldýrýlan yaþlý adam, tedavisinin ardýndan taburcu edildi. Sprey kutusu bomba gibi patladý Oðuzlar Kayý Köyü'nde yanan sobanýn üzerine düþen sprey kutusu adeta bomba gibi patladý. M.K. (56)'ya ait evde yaþanan patlama ile birlikte, evin penceresi ve duvarýnda hasar meydana geldi. Yaþanan kazada, herhangi bir can kaybý ya da yaralanma olmamasý sevindirdi. Yaþlý adam hastanelik oldu Sepetli motosikletiyle giderken, otomobilin çarptýðý 74 yaþýndaki B.B., yoðun bakýma alýndý. Önceki gün Ýskilip te yaþanan üzücü kazada, sepetli motosikletiyle Çorum Caddesi nde, R.B. (25) nin kullandýðý 19 FF 631 plakalý araçla çarpýþan yaþlý adam, ambulansla Çorum Devlet Hastanesi ne kaldýrýldý. Yaþlý adamýn tedavisinin sürdüðü öðrenildi. Namlusu parçalanan tüfeðine kýzýp, Kýzýlýrmak a attý Oðuzlar Asarçay Köyü'nde tarlasýna yaklaþan domuzu korkutmak için havaya ateþ eden O.T. (76), tüfeðin namlusunun patlamasýna sinirlenerek, tüfeðini Kýzýlýrmak'a attý. Kendisine ait ruhsatlý tüfeðinin kayýp olduðu müracaatý için Jandarma'ya giden yaþlý adam, burada tüfeðini nasýl kaybettiðini anlattý. Jandarma ekiplerini bile þaþýrtan hikayede, tüfeðin namlusunun patlamasýyla önce korktuðunu, sonra da sinirlenip Kýzýlýrmak'a fýrlattýðý anlatan yaþlý çiftçi, ne yaptýysa sinirle yaptýðýný söyledi. Çorumlu öðrenci kazada öldü Samsun'da yoldan çýkan otomobil kaldýrýmdaki yayalara çarptý. Kazada1 asker ile 1 üniversite öðrencisi hayatýný kaybederken, araçta bulunan 2 kiþi de yaralandý. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Atakent mevkisi Atatürk Bulvarý Televizyon Ýstasyonu Kavþaðý'nda saat de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 55 SJ 316 plakalý otomobil, Bafra istikametine seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çýkarak kaldýrýmdaki asker Onur Çakmak (22) ile Samsun Ondokuz Mayýs Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi 2. sýnýf öðrencisi olan arkadaþý Nurullah Akkuþ'a (21) çarptý. Kazada Çorum'un Osmancýk ilçesi nüfusuna kayýtlý asker ve üniversiteli genç olay yerinde hayatýný kaybetti. Yol kenarýndaki pideci dükkaný, berber, medikalcý ve büfe dükkaný olmak üzere 4 ayrý iþ yerinde de maddi hasara sebep olan otomobil, büfenin vitrin kepengine çarpýp ters döndü. Kazada otomobilde bulunan Murathan C. ve Uður K. Aktif Eðitim Sen Ýl Temsilciliðinde hukuk eðitim programlarý uygulanmaya baþlandý. Üyelere yönelik Temel Hukuk Bilgisi ve Mevzuat Semineri düzenlendi. Yapýlan açýklamaya göre, seminerin açýþ konuþmasýný yapan Temsilcilik Baþkaný Adem Yücel, Sendikamýz her türlü olumsuz þartlara raðmen üyelerinin sosyal sendikacýlýk adý altýnda buluþturma ve kucaklama gayreti içerisinde çalýþýrken ayný zamanda üyelerinin de meþru haklarýný sonuna kadar arayacaklarý güvenli bir liman olma amacý içerisinde yoluna devam etmektedir. Bugün bir araya gelmemizin en önemli nedeni üyelerimizin her þeyden önce kendi mesleki alanlarýnda karþýlaþabilecekleri özel veya kurumsal bir problem karþýsýnda hak ve hukuklarýný kapsayan kanun, yönetmelik, mevzuat konularýnda bilgilendirmek ve bu alanda mesleki geliþimin de yaralandý. Yaralýlar, 112 Acil Servis ekipleri tarafýndan ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Yaralýlardan ikisinin de araç sürücüsü olduklarýný kabul etmedikleri ve birbirlerini suçladýklarý öðrenildi. Hayatýný kaybeden Onur Çakmak'ýn daðýtým izninden dönüp Samsun'daki hemþehrisi üniversite öðrencisi Nurullah Akkuþ'un yanýna geldiði ve Samsun'dan da vatani görevi için Hakkari'ye gideceði belirtildi. Otomobilin Onur Çakmak Maden ocaðýnda zehirlenme Çorum'un Ýskilip ilçesinde, bir maden ocaðýnda karbondioksit gazýndan etkilenen 6 iþçi tedavi altýna alýndý. Alýnan bilgiye göre, Çomu köyü yakýnlarýnda özel bir þirkete ait kömür ocaðýnda çalýþan iþçiler Mehmet Ali Küyük, Mustafa Can, Naþit Arýk, Abdullah Kuþ, Yakup Karabýyýk ve Sadullah Alaçam, karbondioksit gazýndan etkilendi. Arkadaþlarýnýn yardýmýyla ocaktan çýkartýlan iþçiler, çaðrýlan ambulanslarla Ýskilip Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Ýþçilerin saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. Ýþçilerin ocaktaki aspiratörün arýzalanmasý dolayýsýyla gazdan etkilendiði öðrenildi.(a.a.) (Ç.HAK:2387) de bir parçasý olan hukuk mevzularýný bilmeleri adýna bir hizmet sunmaktýr. Sosyal sendikacýlýk adýna yaptýðýmýz, üyelerimizi, eþlerini ve çocuklarýný kapsayan etkinliklerle yolumuza devam ederken, her þeyden önce bir vatandaþ olarak, bir eðitimci olarak ve özellikle de bir sendikacý olarak hak hukuk ararken bilmemiz gerekenlerin asgarisini üyelerimize sunmaktayýz. Bir hizmet içi tarzýnda olan bu seminerimizde ayný zamanda üyelerimize katýlým belgesi vererek, teþriflerinden dolayý onlara teþekkürlerimizi sunmuþ bulunduk. Seminerimiz gruplar halinde devam edecektir. dedi. Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat Çam Kerestesi * 1.5 metrelik 5x10 * 2,50 metrelik tabliye direði Ahmet Süngü CUMA 6 KASIM SATILIK Prefabrik Þantiye Binasý * Þantiye, ofis, bað-köy evi olabilecek durumda * Ýkinci el * 145 m2 * 6 oda, 1 mutfak * 3 lavabo, 3 wc ve duþ * Betopan panelli * Çok temiz * Sökme ve montaj alýcýya aittir * 25 bin TL (Ç.HAK:2451) Samsun'da yoldan çýkan otomobil kaldýrýmdaki yayalara çarptý. ve Nurullah Akkuþ'un yaya geçidinde karþýya geçip valizlerini kaldýrýma koyduklarý sýrada her ikisine birden çarparak ölümüne yol açtýðý tespit edildi. Ölen gençlerin feci kazada iki kiþi hayatýný kaybetti. cenazeleri, otopsi için Samsun Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna kaldýrýldý. Kazayla ilgili soruþturma devam ediyor.(ýha) Üyelere temel hukuk dersi Sendika üyelerine temel hukuk dersi verildi. Kamyonetler çarpýþtý, 1 i aðýr 6 Çorum Samsun Karayolu'nun 10. kilometresinde yaþanan trafik kazasýnda, biri aðýr olmak üzere 6 kiþi yaralandý. Ýki kamyonetin karýþtýðý trafik kazasýnda, Y.Ç. (51)'nin kullandýðý kamyonet, Ahmediye Köyü mevkiinde tali yoldan kontrolsüz olarak çýktýðý belirtilen, K.G. (55)'nin kullandýðý kamyonetle çarpýþtý. Y.Ç.'nin kullandýðý kamyonette bulunan yolculardan F.Ç., aðýr yaralý olarak hastaneye kaldýrýlýrken, diðer yaralýlar F.Ç. (57), M.Ç. (70), M.Ç. (67), R.G. (53) ve S.G. (21) de olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldýrýldý. Beygircioðlu kavþaðýnda 2 ölümlü kaza Kargý Beygircioðlu Kavþaðý'nda yaþanan trafik kazasýnda, iki kiþi hayatýný kaybetti. Önceki gün öðle saatlerinde yaþanan kazada, H.K.(45)'nýn kullandýðý otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun saðýnda bulunan yön levhasýna çarptý. Kazada araç sürücü H.K. ve araçta bulunan C.K. (49) olay yerinde hayatýný kaybetti. Engelliye çarptý Ýskilip Adliyesi önünde yaþanan trafik kazasýnda, K.G. (32) nin kullandýðý otomobil, engelli bir vatandaþa çarptý. Dayýsýnýn yanýnda kalan engelli genç H.K., ambulansla yaralý olarak kaldýrýldýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde hayati tehlike kaydý ile tedavi altýna alýndý. Çapa makinasýnýn Oðuzlar Aðaççamý Köyü nde çapa makinasý ile bahçesini çapalayan H.K. (59), bir anda dengesini kaybederek elinden kurtulan çapa makinasýnýn üzerine düþtü. Güçlü týrnaklarý ile topraðý hamur gibi iþleyen çapa makinasý, H.K. yý bacaðýndan yaraladý. Geçmiþte ölümlü pek çok kazaya neden olan çapanýn, bu kez sadece yaralamayla kalmasýnýn þans sayýlabileceði vurgulanýrken, yaralý Devlet Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. Mür. Ahmet Süngü Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

14 14 CUMA 6 KASIM Uslu, Þahiner i sözünü tutmaya davet etti AK Parti Milletvekili Salim Uslu, Sungurlu sahasýnýn yeni yerine yapýlmasý ile ilgili olarak baþkanlýk onayýnýn uzaktan görmek isteyen Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner e iadeli taahhütlü olarak gönderdiðini söyledi. Uslu, parti olarak hizmet odaklý çalýþmalarýna devam edeceklerini belirterek Þahiner i sözünü tutmaya davet etti. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner e En azýndan uzaktan göreyim dediði stadýn yer takasýyla ilgili Baþbakanlýk onay yazýsýný iadeli taahhütlü gönderdi. Salim Uslu, yapýlan kamu yatýrýmlarýný kendisi göreve geldektin sonra yapýldýðýný söyleyip sahiplenen devam eden süreçlerin aþamalarýný bilmeden AK Partiyi ve Çorum milletvekillerini suçlama kolaylýðýný kaçan Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner in bir mumunun daha söndüðünü söyledi. Seçimlere 36 saat kala yerel bir televizyona çýkarak Sungurlu stadýnýn yer takasýyla ilgili Baþbakanlýk ve Bakanlýklardan araþtýrmam neticesinde böyle bir imzanýn gerçekleþmediði, imzanýn olmadýðýný duyunca çok üzüldük. Bizlere böyle bir müjdeyi veriyorsanýz aslý olacak. Müjdeli haberi veriyorsanýz bizlere de bu belgeyi gösterin. Araþtýrmamýzda Baþbakanýn seçim çalýþmalarýnda bulunduðunu, þu anda da böyle bir belgeyi imzanýn da atýlmadýðý bilgisini aldým. En azýndan uzaktan göreyim diyen Þahiner e belgeyi iadeli taahhütlü olarak gönderdiklerini belirten Uslu Kendisi 16 Aralýk ta meclisde beni ziyaret ederek yeni stad yapýmý için destek istedi. Konuyu siyaset gözetmeksizin hizmet noktasýnda deðerlendirdik ve gerekli görüþmeleri yaptýk. Yeni arazinin teknik çalýþmalarýný devam ederken Spor Toto tarafýndan 1.3 milyon liralýk ödenek onaylandý. Genel Çorum Belediyespor Serbest Gürey 1. ligi ikince etap maçlarýný bugün evinde yapacak. Üç takýmýn bulunduðu grupta ilk maçlar geçtiðimiz hafta Ankara da yapýlmýþtý. Grupta Çorum Belediyespor ile birlikte Ankara TKÝspor ve Ýzmir Büyükþehir Belediyespor takýmlarý bulunuyor. Çorum Belediyespor Ankara da yapýlan ilk grup maçlarýnda Ankara TKÝspor a 5-4 mðlup olurken Ýzmir Büyükþehir Belediyespor takýmýný ise 8-1 yenmeyi baþarmýþtý. Gruptan ilk iki takýmýn final grubuna yükseleceði 1. ligde Çorum Belediyespor bugün Atatürk Spor Salonu nda saat 10 da baþlayacak olan müsabakalarda iki maçýnýda kazanarak hedefe ulaþmayý amaçlýyor. Sungurlu nun mevcut sahasý ile yeni yapýlacak sahanýn genel görüntüsü Hapkido da iki altýn iki gümüþ madalya Adana da yapýlan Türkiye Hapkido Þampiyonasý na dört sporcu ile katýlan Çorumlu sporcular iki altýn iki gümüþ madalya kazandý. Abdulkadir Türkoðlu ve Ali Þahin altýn, Ali Bilsel ve Mehmet Akýn Yýlmaz ise ikinci olarak gümüþ madalya kazandýlar. Hapkido da mücadele eden Çorumlu sporcular müsabakalar öncesi bir arada Müdürlükce yapýlan avan proje ve teknik çalýþmalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan takas süreci baþlamýþtýr. Bu süreçte Genel Müdürlükçe yapýlan itiraz nedeniyle ikinci bir deðerlendirme çalýþma yapýlarak tekrar gönderilmiþtir. Bu iþlem 21 Ekim tarihi itibariyle sona ermiþ ve takas onaylanmýþtýr. Belediye Baþkanlýðý kimliðinden uzak bir yaklaþýmla Sungurlu'nun menfaatleri yerine Milletvekilimiz yok diye siyasete soyunursanýz sonuçlarýna da katlanýrsýnýz. Biz hizmetten yanayýz "7 Haziran seçimleri öncesi yapýlan otoban, baraj gibi asýlsýz propagandalarýn 1 Kasým seçimleri öncesi yaþandýðýný bir kez daha gördük. Yalan siyasete karþýyýz" diye açýklama yapýyorsun. Otoyol ile ilgili gereken cevabý almadýn mý? Barajýmýzýn ne aþamada olduðunu bütün kamuoyu biliyor. Asýlsýz propagandalara ve yalan siyasete kimin karþý olduðunu halkýmýz takdir ediyor. Gereken cevabý tüm Türkiye'de olduðu gibi Sungurlu da vermiþtir. Þahiner, bu politize olmuþ hali ve üslubuyla; Sungurlu'ya fayda saðlamaktan öte, kendi partisine ve siyasi görüþüne yaranmaya çalýþarak, ucuz showlarla Belediye Baþkanlýðý rolünü sürdürmektedir. Biraz siyaset biliyor ve toplumun verdiði mesajý okuyabiliyor olsaydý, toplumun çatýþma ve kutuplaþma dilini reddettiðini, uzlaþma ve diyalogdan yana olduðunu anlayabilirdi. Oysa halâ kasaba politikasýnýn çatýþmacý üslubunu tercih ediyor olmasý, Sungurlu'ya hizmetten ziyade çatýþmanýn tarafý olmak gibi bir üslubu benimsediðini gösterir ki, böyle bir siyaset kültürünün toplumda karþýlýðý yoktur. Süreç bizzat takip edilmiþ daha bir yýl bile olmadan Baþbakanlýk izni çerçevesinde Sayýn Bakanýmýzýn Onayýna sunulmuþtur. Onay sonrasý takas iþlemi tamamlanýp hýzlý bir þekilde uygulama projesi hazýrlanacak ve ihale edilecektir. Bizim sözümüz belgedir. Þimdi Þahiner'den kamuoyu önünde sözünü tutmasýný dedi. Türkiye Þampiyonasý nda dereceye giren illerin antrenörleri ödül töreninde Baþkan ile birlikte toplu halde Belediyespor Güreþ bugün evinde Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, milletvekili Salim Uslu yu Kasým ayýndaki ziyaretinde görülüyor Çorum Belediyespor Güreþ takýmý bugün Serbest Güreþ 1. ligde gruptaki ikinci maçlarýný saat 11 de Atatürk Spor Salonu nda yapacak. Grupta Ankara TKÝspor ve Ýzmir Büyükþehir Belediyespor takýmlarý bulunuyor. Belediyespor ilk grupta bir galibiyet bir maðlubiyet almýþtý. Bugün yapýlacak olan grup müsabakalarýnýn teknik toplantýsý dün akþam Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonu nda yapýldý. Çorum Belediyespor un hedefi bu yýl Sü- bekliyoruz" per Lige yükselmek. Adana da yapýlan Cumhuriyet Kupasý Hapkido Kupasý Türkiye Þampiyonasý nda Çorumlu sporcular iki altýn iki gümüþ madalya kazandýlar. Dünya Uyuþturucuyla Mücadele eden sporcular federasyonu ve Türkiye Hapkido Mücadele Sanatlarý Federasyonu MHK Baþkaný ve Çorum Temsilcisi Kenan Biçer Ekim tarihleri arasýnda Adana da Çukurova Belediyesi Kültür Merkezi Spor Salonu nda yapýlan müsabakalara Mersin, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraþ, Osmaniye, Kayseri, Konya, Kýrþehir, Aksaray, Niðde, Edirne, Muðla, Ýstanbul, Düzce, Sivas, Tokat ve Çorum dan sporcularýn katýldýðýný söyledi. Turnuvada büyük erkekler kategorisinde 58 Kg da Abdulkadir Türkoðlu ile genç erkeklerde 73 Kg da Hasan Paþa Mesleki ve Teknik Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencisi Ali Þahin birinci olarak altýn madalya kazandýlar. Genç erkekler 63 Kg da Hasan Paþa Mesleki ve Teknik Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencisi Ali Bilsel ve +68 Kg da Çorum 75. Yýl Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi öðrencisi Mehmet Akýn Yýlmaz ise ikinci olarak gümüþ madalya kazanan sporcular oldular. Kenan Biçer, Federasyon faaliyet programýnda yer alan Ýstanbul Open Avrupa Þampiyonasý için alt yapý oluþturmak amacýyla düzenlenen bu turnuvanýn son derece verimli geçtiðini belirterek burada birinci olacak sporcularýn Avrupa Þampiyonasýnda milli takým adýna mücadele edeceklerini söyledi. Biçer, amaçlarýnýn milli takýma sporcu göndermek olduðunu söyledi. Mehmet Tuðluk a U 21 de görev Sungurlu MEM den futbol turnuvasý Giresun da görev yapacak Çorumlu hakemler Bu yýl Bölgesel Hakemliðe yükselen Mehmet Tuðluk ilk düdüðü bugün U 21 liginde çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre; U-21 PTT Ligi 11.Hafta Giresunspor Adana Demirspor müsabakasýnda Çorumlu hakemler görev yapacaklar. Bugün Giresun 75. Yýl Futbol Sahasýnda saat 13:00'de oynanacak müsabakada Bölgesel Hakemimiz Mehmet Tuðluk düdük çalacak. Yardýmcýlýklarýný Burak Þahinkara ve Emre Alagöz yaparken dördüncü hakem Samsun'dan Arif Köroðlu, Gözlemci ise Trabzon'dan Ayhan Kýlýç. Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan öðretmenler arasý halý saha futbol turnuvasý düzenlendi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan organize edilen turnuvaya 14 takým katýldý. 3 Kasým salý günü Özel Dünya Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi halý sahasýnda oynanan maçlarla baþlayan turnuvanýn ilk karþýlaþmasýnda Kaledere ile Ýlk- Ortaokulu takýmlarý karþýlaþtý. Sungurlu Milli Eðitim Ýlçe Müdürü Süleyman Atcýoðlu, bu yýl ilk kez düzenledikleri turnuvaya katýlan tüm takýmlara baþarýlar diledi. Bu tür faaliyetlerin öðretmenlerin birbirlerini daha iyi tanýmalarýný ve çevreye alýþmalarýný sosyal faaliyetlerde bulunarak daha baþarýlý olacaklarýný söyleyerek turnuvanýn centilmence geçmesi dileðinde bulundu. Sungurlu MEM tarafýndan düzenlenen turnuvaya ilgi hayli yüksek oldu

15 ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 11 KASIM Müzayede Salonu iþi. Çorum Belediye Baþkanlýðý Destek personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: KASIM Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü 2015 mali yýlý 52 kalem giyim eþyasý alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü Akkent Mahallesi Akkent Caddesi No: 110 T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum il, Ýskilip ilçe, 301 ada no, 79 parsel no, Meydan Arifbey Mahalle, 4. kat 20 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Bahçelievler Mah ada 3 parsel sayýlý 465,00 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 2579 Ada No, 149 Parsel No, Ulukavak Mah. Mahalle/Mevkii, 2 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çrum Adliyesi Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kardiyak Rehabilitasyon Merkezi ihtiyacý 5 kýsým týbbi cihaz ihalesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi 16 KASIM Çorum Belediye Baþkanlýðý Ulaþým Hizmetleri personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Hitit Üniversitesi Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Sanayi tipi mutfak ve yemekhane ekipmanlarý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Ýhale Salonu 17 KASIM Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü 62 kalem týbbi sarf malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Çorum Belediye Baþkanlýðý Zabýtaya Destek Personel Hizmet Alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: KASIM Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2016 yýlý 129 kalem temizlik malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: YÝTÝK Çorum Mecitözü Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðumuz Nüfus Cüzdanlarýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Devran ILIK Ýsa oðlu 10/10/1995 Çorum Mecitözü Kargý Köyü Doðumlu (Ç.HAK:2939) YÝTÝK Kunduzhan Mah. Kunduzhan Cad. No:3 ÇORUM adresinde kullanýlan Beko-200 TR marka sicil numaralý ödeme kaydedici cihazýmýza ait ruhsat kaybolmuþtur, hükümsüzdür. ÖZKAYA ET TAVUK GIDA YEM.TEM.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. Çorum V.D (Ç.HAK:2936) YÝTÝK MimarSinan Mah. Küçük Sanayi 23.Cd. No: 15 ÇORUM adresinde kullanýlan Beko-200 TR marka sicil numaralý ödeme kaydedici cihazýmýza ait ruhsat kaybolmuþtur, hükümsüzdür. ÖZKAYA ET TAVUK GIDA YEM.TEM.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. Çorum V.D (Ç.HAK:2935) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðumuz Nüfus Cüzdanlarýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Mete AKBULUT Metin oðlu 20/2/1981 Çorum Doðumlu Sibel AKBULUT Arif kýzý 1/1/1986 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2932) 19 KASIM Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sek. baðlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi malzemesiz sterlizasyon ve dekontaminasyon hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi 20 KASIM Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2016 yýlý ambat ayniyat depo týbbi sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu s Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Üçtutlar Mahallesi, 251 Ada, 28 Parsel de kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi giriþ kat KASIM Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü Þoförlü Araç Kiralama Hizmet Alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü/Valilik Ek Binasý Kat : 8 Çorum-Merkez Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterliðe baðlý saðlýk tesisleri için 6 kalem týbbi cihaz alýmý Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi 8 ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 294 Ada no, 197 Parsel no, Gülabibey Mahallesi, Fitne Mevkii, 8 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 2.Ýcra Dairesi 06 BR 4934 plakalý, 2004 model, AUDI marka, A6 2.5 TDI tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 2.Ýcra Dairesi 19 TD 979 plakalý, 2012 model, FORD marka, FÝESTA TÝT l.4 Ý tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 1 adet Komatsu Terasa marka FB25EX-1 - model seri numaralý 2006 yapým yýlý kg kapasiteli forklift satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. Kaynar Yediemin Otopark Saat: * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: Satýþ Elemaný Alýnacaktýr Banvit te çalýþtýrýlmak üzere satýþ elemaný alýnacaktýr. Tercihen lise ve dengi mezunu aranmaktadýr. Aksoylar Gýda San. Ltd. Þti. (Ç.HAK:2920) (Ç.HAK:2895) (Ç.HAK:2894) Gýda Top. Sitesi 29. Cad. No:38 Çorum TEL : / Devren Satýlýk Oto ve Halý Yýkama Ticaret Lisesi karþýsýnda halen faal durumda bulunan iþyeri iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR Akdað Gayrimenkul Üçtutlar Mah. Alaybey Sok. No: 15/A ÇORUM Tel: PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere;. Tercihen Meslek Lisesi mezunu,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Otomotiv, Bakým - Onarým konularinda tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, Mekanik Bakým Personeli alýnacaktýr (Ç.HAK:2325) (Ç.HAK:2838) (Ç.HAK:2910) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM Tibcon Enerji Teknolojileri Depo ve Lojistik Departmanýnda Çalýþtýrýlmak Üzere yaþ aralýðýnda, Tercihen evli, Office programlarý ve büro cihazlarý (faks, yazýcý, fotokopi vs.) konusunda bilgili, Askerlik sorunu olmayan, Depo (Envanter) yönetimi ve lojistik konularýnda tecrübeli, Sistemli ve düzenli çalýþmayý kendine ilke edinmiþ, En az lise mezunu Bay çalýþma arkadaþý aranýyor. Ýlgili : Hüseyin Öztürk Tel: (Ç.HAK:2919) (Ç.HAK:2756) (Ç.HAK:2901) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere CNC operatörleri, usta, kalfa ve çýraklar alýnacaktýr. Ayrýca iþi öðrenmek isteyen endüstri meslek lisesi mezunlarý da alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: HAYTEK MAKÝNA KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 45. SK. NO:2 ÇORUM Tel: Satýlýk Villa Arsasý Köþe baþý yola cephe tel örgü ve çevre düzenlemesi yapýlmýþ 1000 m2 (Ç.HAK:2761) villa arsasý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: CUMA 6 KASIM LEZZET SARAYI Lezzeti sunmak sanat, tatmak ise mutluluktur Burhan BALCI Sabahlarý sýcak çorba tereyaðlý özel terbiyeli Yayla, Ezogelin, Çatal aþý, Tavuk Suyu, Þehriye Sadece 3.50 TL Kýymasýz yaprak döner Sadece 12 TL Uludað yaprak iskender Sadece 14 TL Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemeklerinde bize uðramadan karar vermeyin! ALO PAKET : Adres: Gülabibey Mah. Uður Mumcu Cd. No: 8 (Hocazade karþýsý) KOMBÝ YILLIK BAKIMLARINIZI YAPTIRMAYI UNUTMAYINIZ Mustafa ARIN Elektrik Teknikeri Cep: ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere PVC doðrama konusunda tecrübeli Usta ve Kalfa alýnacaktýr. Yükseliþ Pen Doðrama Bayan Eleman Aranýyor Firmamýzda 10 kiþilik yemek ve çay iþlerine bakabilecek Bayan Eleman Aranýyor. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. GÖRPE ÇELÝK METAL SAN. Ýrtibat adres: K.S.S 25.Cad No: 13 Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Dolgun ücretle deneyimli kepçe operatörleri, kamyon þoförleri ve (Ç.HAK:2897) ELEMAN ARANIYOR Asansör iþinde çalýþtýrýlmak üzere 18 yaþýný doldurmuþ BAY eleman alýnacaktýr. MENEKÞE ASANSÖR (Ç.HAK:2905) Kubbeli Cad. Hilal Ýþ Merkezi Kat: 1 No: 3 Tel: ELEMAN ARANIYOR Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman aranýyor. Akgümüþ Yapý (Ç.HAK:2908) (Ç.HAK:2914) LSY SHOE INDUSTRY SPOR AYAKKABI FABRÝKASI ÝÇÝN ELEMANLAR ARANIYOR Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; ÝMALAT ÜNÝTESÝNDE * Montacýlar, Üsteciler, Ýlaççýlar, Çizgiciler * Bant elemanlarý * Vasýfsýz iþçiler ÝDARÝ BÝRÝMDE * En az üç yýl deneyimli * Dýþ ticaret elemanlarý * Personel ve Ýnsan Kaynaklarý Sorumlusu Alýnacaktýr. Müracaatlarýn, fabrikaya bizzat, ya da e.mail ve faks yoluyla yapýlmasý rica olunur. LSY AYAKKABI SAN. VE TÝC. A.Þ. Faks: Telefon: (Ç.HAK:2931) Organize Sanayi Bölgesi 12. Cad. No: 1 ÇORUM Gazi Cad. Hayribey Ýþ Merkezi Kat: 2 No: 13 vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Ýrtibat Tel: ACÝLEN DEVREN SATILIK FAST FOOD KAFE Bahçelievler Mahallesinde bulunan 2 katlý, müþteri potansiyeline sahip fast food kafe acilen devren satýlýktýr. Mür. Tel:

16 Erzincan maçý hakemi Kocaeli nden Alper Çetin Alper Çetin Yarýþa ortak olmak için daha iyi olmak zorundayýz Çorum Belediyespor un pazar günü Erzincanspor ile deplasmanda oynayacaðý maçý Kocaeli bölgesi hakemleri Alper Çetin yönetecek. Merkez Hakem kurulundan yapýlan açýklamaya göre Erzincanspor ile Çorum Belediyespor maçýný yönetecek Alper Çetin bundan önce bir kez kýrmýzý siyahlý takýmýn maçýnda düdük çalmýþ. 6 Ekim 2003 tarihinde Çorum Belediyespor sahasýnda oynadýðý ve 1-0 kazandýðý Sakaryaspor maçýnda düdük çalmýþ. Pazar günü Erzincan 13 Þubat Stadý nda oynanacak maçta Çetin in yardýmcýlýklarýný da Kocaeli bölgesinden Cem Özbay ve Birtan Yavuz yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Burak Pýnar. Zirve yarýþýna ortak olmak için daha da iyi olmak zorunda olduklarýný belirten Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt Bergama galibiyetini bu yolda yeni bir baþlangýç olsun istiyoruz dedi. Ligde deplasmanda oynadýðý dört maçýda kazanan rakipleri önünde maçýn özellikle ilk yarýsýnda çok üstün bir futbol ortaya koyduklarýný belirten Teknik Direktör Serdar Bozkurt Sahamýzda oynadýðýmýz maçlarda puan kaybetme lüksümüz yok. Bu nedenle Bergama maçýnada mutlak üç puan için çýktýk. Ýlk yarýda çok etkili olduk ve net pozisyonlar bulduk. Bunlardan sadece birinde golü bulduk, Ýkinci yarýda rakibin üzerimize geleceðini planlayarak çýktýk ve hemen ilk dakikalarda bulduðumuz net pozisyonu deðerlendirsek maç Bayraklý Ankara Demir-Tuzla maçýný yönetecek Celal Bayraklý ve Özcan Genel e 2. ligde görev Sakat ve cezalýlar tribünde Çorum Belediyespor da sakat ve cezalý futbolcular Bergama maçý heyecanýný tribünde yaþadýlar. Çorum Belediyespor eski antrenörlerinden Arif Ceylan Ara vermediler Pazar günü Erzincanspor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor bu maçýn hazýrlýklarýna ara vermeden baþladý. Çarþamba günü oynadýðý Bergama maçýnýn ardýndan kýrmýzý siyahlý takým dün saat da Nazmi Avluca sahasýnda çalýþtý. Teknik Direktör Serdar Bozkurt yönetimindeki antrenmana dizinde aðrýsý olan Uður katýlmazken Ýmam ise takýmdan ayrý olarak kýsa bir süre koþu yaptý. Çalýþmada Bergama maçýnda forma giyen futbolcular kýsa süreli düz koþu yaparak antrenmaný tamamladýlar. Forma giymeyen futbolcular ise dar alanda pas ve ardýndan da yarý sahada taktik çift kale maç yaptýlar. Bergama galibiyetinin verdiði moralle kýrmýzý siyahlý takým futbolcularýnýn hayli neþeli olduðu gözlendi. Çorum Belediyespor, Erzincanspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün tamamlayacak ve yarýn sabah erken saatlerde de Erzincan a hareket edecek. ile birlikte sakat A. Buðra ve cezalý Akýn maçý birlikte izlediler. Futbolcular ve eski antrenör maç boyunca sahada mücadele eden arkadaþlarýna destek verdiler. Zirve yarýþýna ortak olmak için çok daha iyi olmak zorunda olduklarýný belirten Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, Bergama galibiyetinden dolayý futbolcularýný kutladý. Rakibe maç boyunca pozisyon vermediklerini özellikle ilk yarýda iyi oynadýklarýný belirten Bozkurt Bu galibiyetin daha anlamlý olmasý için Erzincan maçýnýda kazanmak istiyoruz ve bunuda baþaracak güçte olduðumuzu görüyorum, yeterki biz isteyelim dedi. Çorum Ulusal hakemi Celal Bayraklý ya bu haftada görev var. Merkez Hakem Kurulu tarafýndan genç hakeme üçüncü haftada da görev verildi. Bir önceki hafta Nazilli de düdük çalan geçen hafta PTT 1. lig maçýnda dördüncü hakem olarak görev yapan Celal Bayraklý ya bu haftada 2. ligde görev verildi. Yarýn 2. Lig kýrmýzý grupta Ankara Demirspor ile Tuzlaspor arasýnda oynanacak maçý Celal Bayraklý yönetecek. Ankara Demirspor un sahasýnda saat da baþlayacak maçta yardýmcý hakemler ise Çorum dan Özcan Genel ve Amasya dan Ahmet Çiftçi. Maçýn dördüncü hakemi ise Samsun dan Gökhan Özbulut. Ankara Demirspor grupta 16 puanla dördüncü sýrada yer alýrken Tuzlaspor ise 11puanla sekizinci sýrada yer alýyor. çok farklý olurdu. Ýkinci yarýda rakibimiz topa daha çok sahip oldu ancak kalemizde pozisyon vermeden maçý bitirdik. Rakibimiz ciddi bir atak geliþtirmedi. Bay geçtiðimiz haftanýn arkasýndan çok iyi hazýrlandýðýmýz Bergama maçýný 2-0 kazandýðýmýz için mutluyuz. Kastamonuspor maçýnda aldýðýmýz maðlubiyete karþýn ortaya koyduðumuz performans bizi umutlandýrmýþ ve bu takým Çorum Belediyespor un Bergama karþýsýnda ikinci golünü atan Hakan Yaðmurkaya golün ardýndan sevincini tribündeki ailesiyle paylaþtý. Maçýn son dakikalarýnda yaklaþýk 50 metre topla rakip ceza sahasýna giren Hakan Yaðmurkaya yerden bir vuruþla takýmýný 2-0 öne geçiren ve rahatlatan golü attý. Golün ardýndan ise direk olarak tribündeki ailesinin bulunduðu bölüme koþtu. Kahrediyor!... çok daha iyi iþler yapabileceðinin sinyallerini almýþtýk. Bu galibiyetle doðru yolda olduðumuzu gördük. Artýk Bergema maçýný unuttuk ve önümüzde çok zorlu geçecek Erzincanspor maçý var. Takým olarak GÖZLEM iyi bir ivme yakaladýk bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Zirveye ortak olmak için 3-4 maçlýk bir seri yakalamamýz gerekiyor. Bunun içinde Erzincan maçýnada mutlak üç üç puan için gideceðiz. Ýkiz kýzlarý ve eþiyle golün sevincini yaþayan Hakan Yaðmurkaya ardýndan da saha içine dönerek futbolcu arkadaþlarýyla üç puan getiren golün sevincini yaþadý. Çorum belediyespor camiasý Rakibimizin gücünü biliyoruz ancak biz mücadele ettiðimiz ve istediklerimizi sahaya yansýttýðýmýz takdirde kazanarak döneceðimize inanýyorum. Seri yakalamak için daha iyi olmak zorundayýz. Yarýþta varolmak için daha çok çalýþmamýz gerektiðini biliyoruz. Bergama maçýnda mücadele eden futbolcularýmý ve destek veren taraftarlarýmýzý tebrik ediyorum. Bu maçý unuttuk ve Erzincan maçýný düþünüyoruz dedi. CUMA 6 KASIM 2015 Golü attý ailesine koþtu Halil Öztürk Hakan Yaðmurkaya nýn gol serisini bundan sonraki haftalarda da devam ettirmesini bekliyor. Evet gerçekten kahrediyor. Bir hafta önce grubun namaðlup lideri Kastamonuspor'u ardýndan dördüncü sýrada bulunan ve deplasmanda kaybetmemiþ Bergama maçlarýný izledikten sonra Çorum Belediyespor adýna kahroldum. Rakiplerin oynadýðý futbola bakýyorum, Belediyespor'a bakýyorum dönüp puan tablosuna bakýyorum, kahroluyorum. Gerçekten çok yazýk olacak bu sezonda boþu boþuna kaçarsa eðer bir kez daha kahrolacaðým. 2-3 milyon lira para harca iddialý bir kadro oluþtur ancak sen futbolun en önemli unsuru olan golü atacak ismi eksik býrak. Bir takým düþününki 6-7 haftadýr santraforsuz ligde mücadele ediyor. Bu kadar kötü bir planlamanýn mazereti kesinlikle para olamaz olmamalý. Bu kadar parayý bulan 150 bin lirayý daha bulmak zorunda diye düþünüyorum. Maça dönersek gerçekten doksan dakika bitip gazeteye dakikalarý yazmaya geldiðimde aradým ancak bulamadým. Bergama Belediyespor'un ataðýný bulamadým gerçekten. Deplasmanda dört maçýnýda kazanmýþ rakip Belediyespor kalecisi Fatih'i yere yatýramadý desek yanlýþ olmaz. Kastamonuspor maçýndaki futboldan sonra Bergama maçýndaki futbol ayný tadý vermediði kesin. Pas yapan oyunu kontrol eden ve rakibe boþ alan býrakmayan takým yerine daha çok savunan takým görünümüne geçtik ikinci yarýda. Belediyespor'un forveti yok tamamda kanatlarda maalesef bir türlü istenilen düzeye gelmedi. Bu kadar boþ alan býrakan bir rakip önünde güle oynaya kaleye gidebilecek bir çok pozisyon bulmasýna raðmen kanatlar iyi uçmayýnca maçý erken kopartacak gol son dakikalarda geldi. Savunma bloðu çýkýþlarda gereksiz top kayýplarý yapsa da kalesinde tehlike yaþatmayarak görevini yaptý. Ancak orta sahadaki üçlü beklenenden uzak görüntü verince ikinci yarýdaki mahkum futbol ortaya çýktý. Turgay yine beklenenden uzak görüntü verdi. Kalitesini bildiðimiz ancak bu sezon görme imkaný bulamadýðýmýz Turgay final paslarýnda yine büyük hatalar yaptý. Oðuzhan geçtiðimiz haftalardan uzaktý. Emre ise özellikle ikinci yarýda çok top kayýplarý yapýnca kontrol rakibe býrakýldý. Serdar Bozkurt hoca ve ekibi kanatlarda deðiþik isimlere forma vermeye devam ediyor. Kudret, Zafer ve son olarak da Emrah, Hakan Yaðmurkaya fiziði ve gücü ile o kanatta deðiþmiyor. Ýsimlerin geçmiþleri ve bugünkü verdikleri arasýnda fark olduðu kesin. Gökhan 10 haftadýr iyileþememesi gerçekten çok ilginç. Üç haftadýr takýmla çalýþýyor ancak en ufak bir aðrýda büyük bir tepki gösteriyor. Çok duygusal olduðu kesin. Ancak ürkekliðini üzerinden atmadýðý sürece bu takýma faydasý olmayacaðý kesin. Forvet eksikliði çok büyük ancak yapabilecek bir þey yok ara transfer dönemine kadar mevcutla devam edeceðiz. O halde kalan yedi haftalýk süreyi en az kayýpla geçerek ikinci yarýya umutlarý taþýmak çok önemli. Zorlu maç trafiði pazar günü Erzincan ile devam edecek. Çorum Belediyespor zirveden iyice kopmamak alttan ise iyice uzaklaþmak için kazanmak zorunda. Yukarý bakmak güzelde iþin gerçeði birde alta baktýðýmýzda çok daha yakýn olduðumuzu görmek mümkün. Liderle aramýzdaki puan farký 11, sýralamada düþme hattýndaki takýmlarla ise fark sadece altý. Birde alt sýralardaki takýmlarýn son haftalardaki çýkýþlarýný göz ardý etmeden iþi saðlama almak gerekiyor. Maçýn hakemi ise tecrübesine yakýþmayacak çok basit fauller çaldý ve oyunu durdu. Olmadý Bülent hocam.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kampüs bisiklet dostu olacak

Kampüs bisiklet dostu olacak Tiyatro 'Nehir' ile sezon açýyor Çorum Devlet Tiyatrosu perdeyi açýyor. Sezonun ilk oyunu ise Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 'Nehir' isimli oyunu. Gülþen Karakadýoðlu'nun yazdýðý ve Vacide Öksüzcü'nün yönettiði

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor Yürüyen ofis, ev ya da karavan formatýna bürünen VIP araçlar, Çorumlu firmalarýn imzasý ile yollara çýkýyor. Almanya, Fransa ve Ýsviçre gibi ülkelerde yaþayan

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

* HABERÝ 5 DE. Daðlýca da hain saldýrý 16 þehit, 6 yaralý Belediye Sarayý nýn yeri halka sorulacak

* HABERÝ 5 DE. Daðlýca da hain saldýrý 16 þehit, 6 yaralý Belediye Sarayý nýn yeri halka sorulacak Milli Eðitim Müdürü nden reform gibi karar Kayýt parasý yok, sýnýflarýn tümü kur a ile belirlenecek Her yýl tartýþmalara konu olan kayýt parasý ve özel sýnýf oluþturma tartýþmalarý, Milli Eðitim Müdürü

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

(Ç.HAK:2879) ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42. Gönül köprüsü

(Ç.HAK:2879) ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42. Gönül köprüsü Týp öðrencilerimiz 20 de Çorum da Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Týp Fakültesi yönetici ve akademisyenlerini ziyaret etti. Ziyarette Týp Fakültesi'yle birlikte Çorum'da yapýlamayan

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündemi

Pazartesi İzmir Basın Gündemi 12.12.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündemi İKÇÜ'DEN Teröre Lanet! Hafta sonunda İstanbul'da gerçekleştirilen hain terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi çalışanları

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

Genç kýzý polis kurtardý

Genç kýzý polis kurtardý Baþhekim e saldýrý! Opr. Dr. Ömer Akkaþ Çorum da özel bir hastanenin baþhekimi makamýnda tartýþtýðý bir polis memuru tarafýndan silahla vurularak yaralandý. * HABERÝ 7 DE ÇORUM KASIM 5 ÇARÞAMBA Günlük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Ýþ dünyasýnda kuþak çatýþmasý var

Ýþ dünyasýnda kuþak çatýþmasý var Çocuk Endokrinologumuz göreve baþlýyor Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, Çorum'da diyabet hastalarýna yönelik verilen hizmetlere, yeni bir halka daha ekleneceðini müjdeleyerek, "Þeker hastasý

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor Hasan Ali Kalayoðlu önemli bir esere imza attý. Çorum'da yaþayan emekli öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu'nun çocuklarýn televizyon veya cep telefonu baþýnda vakit

Detaylı