T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /256, 307, 308 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. ( TL.) : 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 52 NUMBER: 2003/12 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /256, 307, 308 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LLÎ KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 ÖNSÖZ Millî Kütüphane, Kuruluflu ile ilgili 5632 Say l Kanundaki amaçlar n gerçeklefltirmek üzere belirtilen görevleri aras nda yer alan millî bibliyografyalar haz rlama kapsam nda 1952 y l ndan beri Kütüphanemize gönderilen bilimsel ve kültürel a rl kl dergilerde yer alan makalelerin künyelerini kapsayan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s 'n yay nlamaktad r. da taranan yay nlar nitelik aç s ndan ; bilimsel ve kültürel de er tafl yan kurumsal yay nlar, üniversite yay nlar, hakemli yay nlar ve bir k sm da dan flma kurullar olan süreli yay nlard r. Kütüphanemizde haz rlan p yay nlanmakta olan TMB, günümüze kadar sadece bas l ortamda sunulmakta, ayr ca 1995 y l na ait say lardan itibaren de künyeler internet ortam nda yer almaktad r. Ancak ça m zda bibliyografyalar art k bas l ortamda de il, dünyadaki geliflmelere paralel olarak CD ortam nda haz rlan p ço alt larak yararlanmaya sunulmaktad r. Böylece araflt rmac lar, çeflitli nedenlerle geç ulaflt klar bibliyografyalara hem k sa sürede ulaflabilmekte, hem de bas l bibliyografya format yla beraber çeflitli eriflim uçlar ile kendi konular nda bibliyografik tarama yapabilmektedirler. Bu düflünceyle TMB, 2003 y l na ait say lar ndan itibaren ayl k olarak CD ortam nda Türkçe ve ngilizce haz rlat lan bir arama-tarama program yla yay nlanmaya bafllam flt r. Bu say lar ayn zamanda PDF format nda görülebilecektir. Gerçekleflmesini çok arzu etti imiz, ancak di er çal flmalar m z nedeniyle günümüze kadar gerçeklefltiremedi imiz bu projemizi geç de olsa gerçeklefltirerek de erli bilim adam ve araflt rmac lar m z n yarar na sunman n mutlulu u içindeyiz. Elefltiri ve önerileriniz çal flmam za fl k tutacakt r. Celâl TOK Millî Kütüphane Baflkan V. III

4 PREFACE The Turkish National Library has several cultural and educational responsibilities given by the Law of Among them is the publication of national bibliographies. One of the two major bibliographies put out by the National Library is titled as "Türkiye Makaleler s " The Bibliography of Articles in Turkish Periodicals which has been published since This bibliography includes the records of articles in scientific, cultural, educational periodicals, published by universities, institutions, and other esteemed organizations, received by the National Library in accordance with the Legal Deposit Law. Until today, the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals was published in printed format. Since 1995 the bibliography has been in the service of researchers through INTERNET. With the developments in the field of information technology CD version of the bibliography has been produced and put into the service of researchers. With this new service quick and effective search facility with various access points is provided. The new service was initiated with the 2003 issues of the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do our best to improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library IV

5 SUNUfi TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 I N T RO D U C T I O N BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 Ç NDEK LER 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M YEREL HIR ST YAN K L SES VE TAR KATLARI HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE CERMEN D LLER ALMANCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER )...81 VII

8 Ç NDEK LER 600 TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...84 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H VIII

9 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Belleten Ankara Ankara 2002 SB SA 267 Bilim ve Teknik A Ankara Acil T p Dergisi SA 27 Ankara Bilim ve Ütopya SB 528 stanbul Adam Sanat SC 203 stanbul Birikim SA 36 Ankara Adli Bilimler Dergisi SB 50 Ankara 2002 SB 512 C Adnan Menderes Üniversitesi T p Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Ayd n SB 380 Sivas Afyon Kocatepe Üniversitesi ktisadi ve 1984 SA 15 dari Bilimler Fakültesi Dergisi Cumhuriyet Üniversitesi Hemflirelik Afyon Yüksekokulu Dergisi SA 33 Sivas Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal 1999 SB 119 Bilimler Dergisi Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Afyon Fakültesi Dergisi SA 3 Sivas Akademik Gastroenteroloji Dergisi SA 61 Ankara Cumhuriyet Üniversitesi T p Fakültesi 2002 SB 394 Dergisi Amme daresi Dergisi Sivas Ankara 1982 SA SA 170 Arredamento Mimarl k Ç stanbul Ça dafl E itim SB 5 Ankara Artroplasti Artroskopik Cerrahi SA 19 Ankara Ça dafl Türk Dili SA 46 Ankara Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk 1988 SA 67 Fakültesi Dergisi Ça dafl Yerel Yönetimler Erzurum Ankara 2000 SA SA 38 Atlas Çeviribilim ve Uygulamalar Dergisi stanbul SB 328 Ankara Avrasya Dosyas SA 7 Ankara Çukurova Üniversitesi Mühendislik SA 27 Mimarl k Fakültesi Dergisi Avrasya Etüdleri Adana Ankara 1987 SA SA 5 D B Diyanet Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi Ankara Ankara 1969 SC SA 146 Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Bankac lar Dergisi stanbul zmir 1992 SB 52 Beklenen Mahalli dareler Dergisi 1984 SB Ankara 1991 SB SB 392 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi stanbul 1967 SB 460 IX Dünya G da Dergisi stanbul E E

10 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N stanbul Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi 1999 SB 160 Dergisi Ege Co rafya Dergisi Ankara zmir 1986 SA SA 32 Hacettepe Üniversitesi Hemflirelik Ekonomik Forum 2003 Yüksekokulu Dergisi Ankara Ankara 1994 SB SA 36 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Enstitüsü Dergisi Bilimler Fakültesi Dergisi , Kayseri SA 97 Ankara Evrensel Kültür SA 160 stanbul Hürriyet Gösteri SB 96 stanbul 1981 SB 57 F F rat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi stanbul Barosu Dergisi Elaz stanbul 1987 SB SA 235 F rat Üniversitesi Sa l k Bilimleri Dergisi stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Mecmuas Elaz stanbul 1987 SA SA 254 Finans Dünyas TÜ Dergisi/d: Mühendislik stanbul stanbul 1993 SB SA 89 Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar J stanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi SA 5 stanbul Fizyoterapi Rehabilitasyon SB 170 Ankara 1974 SA 76 Flora 3/Ek: Telitromisin.2003, , K 4/Ek: Kaspofungin.2003 Kad n Do um Dergisi Ankara Ankara 1996 SB SB 407 Kar nca Ankara G 1963 SB 50 Gazi Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi KBB Postas Dergisi stanbul Ankara 1993 SB SA 155 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler stanbul Fakültesi Dergisi SB 258 Ankara Kriz Dergisi SA 21 Ankara Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k 1994 SB 267 Fakültesi Dergisi Kulak Burun Bo az Klinikleri Ankara stanbul 1986 SA SB 312 G da Teknolojisi stanbul 1999 SB 38 M Gülhane T p Dergisi Made in Turkey Ankara Ankara 1979 SB SB 10 Maliye Dergisi Ankara H 1961 SB 15 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Medical Network Klinik Bilimler & Doktor Dergisi Ankara Ankara 1983 SB SB 248 X

11 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Medical Network Oftalmoloji Dergisi Q Quintessence Ankara stanbul 1994 SB SB 267 Medikal Network Kardiyoloji Ankara R 1995 SB 432 Retina-Vitreus , Özel Say.2003 Metal Makina Ankara stanbul 2004 SB SB 70 Romatoloji & T bbi Rehabilitasyon Dergisi Mimar.ist stanbul Ankara 2001 SB SB 374 Mimarl k & Dekorasyon stanbul 1990 SB 296 S Mimesis Sa l k E itimi stanbul Ankara 1989 SA SB 139 Muhasebe Bilim Dünyas Dergisi Sanat ve Hayat Ankara stanbul 1999 SA SB 377 Selçuk Journal of Applied Mathematic N Konya National Geographic Türkiye SA 2 stanbul Selçuk Üniversitesi Mühendislik SB 195 Mimarl k Fakültesi Dergisi Konya O 1986 SB 160 ODTÜ Geliflme Dergisi Sendrom , 12/Ek: Akut A r Ankara De erlendirmesi ve Tedavisi.2003, 1971 SA 29 Ophthalmology /Ek: Spor ve T p Dergisi.2003 stanbul stanbul 1989 SB SB 601 Sigorta Dünyas Orman ve Av stanbul Ankara 1960 SB SB 245 Sivil Toplum Osmangazi Üniveristesi Sosyal Bilimler stanbul Dergisi SB 141 Eskiflehir Solunum 6/Özel Say : Gö üs 2001 SA 27 Hastal klar nda Aciller stanbul P 2000 SB 296 Pazarlama Dünyas Sosyal Güvenlik Dünyas Dergisi stanbul Ankara 1987 SB SA 18 Pediatrik Cerrahi Dergisi Standard stanbul Ankara 1987 SB SB 194 Politeknik Dergisi Stratejik Analiz Ankara Ankara 1999 SB SB 177 Popüler Tarih Su Ürünleri Dergisi stanbul zmir 2000 SB SA 58 Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi , 4/Ek Say : T Elektrokonvülzif Terapi Tabiat ve nsan stanbul Ankara 1993 SB SA 248 PTT Hastanesi T p Dergisi Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji stanbul Ankara 1979 SA SB 206 Tarih ncelemeleri Dergisi zmir XI

12 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N 1984 SA 29 Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi Tarih ve Toplum stanbul stanbul 1977 SA SB 53 Türk Kardiyoloji Seminerleri Teknik Ar c l k Ankara Ankara 2001 SB SB 102 Türk Klinik Biyokimya Dergisi Teknik Bülten zmir stanbul 2003 SB SB 40 Türk Nöroflirürji Dergisi Tekstil & Teknik Ankara stanbul 1991 SB SB 42 Türk Ortodonti Dergisi The Turkish Yearbook of International Relations Ankara 1988 SB 161 Ankara Türk Psikiyatri Dergisi SA 93 Ankara TPJD Bülteni SB 15 Ankara Türk Yurdu SB 505 Ankara Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 1960 SB Türkderm Edirne stanbul 2002 SB SA 408 Turkish Journal of Agriculture and Türkiye Entomoloji Dergisi , Forestry zmir Ankara 2004 SA SA 107 Türkiye Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Turkish Journal of Biology Dergisi Ankara stanbul 1987 SA SB 35 Turkish Journal of Botany Türkiye Günlü ü Ankara Ankara 1985 SB SB 149 Turkish Journal of Chemistry Türkiye Klinikleri Fiziksel T p ve Ankara Rehabilitasyon Dergisi SA 23 Ankara Turkish Journal of Engineering & 2003 SB 437 Environmental Sciences Türkiye Klinikleri Gö üs Hastal klar Ankara Dergisi 3/Özel Say : Pulmoner 1986 SB 240 Turkish Journal of Haematology Tromboembolizm.2003 Ankara Ankara 2004 SB SB 120 Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Turkish Journal of Medical Sciences Dergisi Ankara Ankara 1991 SB SB 304 Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi Turkish Journal of Physics Ankara 6/Özel Say : Ekokardiyografi.2003 Ankara 1994 SA SB 289 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derne i Dergisi , 3/Ek Say : Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derne i "Dicle-F rat Havzas " fiubesi Bölgesel Toplant lar.2003 stanbul 1972 SA 78 Türkiye Klinikleri Kozmetoloji Dergisi Ankara 2003 SB 425 Türkiye Klinikleri Mikrobiyoloji- Enfeksiyon Dergisi 3/Özel Say : Kronik Hepatit.2003 Türk Dili Ankara Ankara 2003 SB SA 60 Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi 3/Özel Türk E itim Bilimleri Say : Parkinson Hastal.2003 Ankara Ankara 2003 SA SB 296 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi stanbul SB 45 Ankara XII

13 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N 1992 SB 357 Yerbilimleri/Geosound Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi Adana Ankara 1991 SA SB 379 Yerel Yönetim ve Denetim Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi Ankara 2/Özel Say : Adli Psikiyatri SA 58 Ankara Yönetiflim SB 47 stanbul Türkiye Klinikleri T p Bilimleri Dergisi Ankara stanbul 1982 SB SB 2 Türkiye Klinikleri T p Tarihi Dergisi Ankara 2004 SB 167 Türkiye Mühendislik Haberleri Ankara 1975 SB 86 Türkiye Parazitoloji Dergisi zmir 1991 SA 23 U Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Bursa 2002 SA 53 Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Dergisi Bursa 1979 SA 63 Uluda Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Bursa 1983 SA 29 V Varl k , 1155/Kitap Eki stanbul 1964 SB 152 Vergi Dünyas stanbul 1982 SA 23 Vergi Sorunlar Dergisi stanbul 1978 SA 44 Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog stanbul 1985 SA 5 X XXI Ankara 2000 SB 216 Y Yap stanbul 1973 SA 152 Yerbilimleri Ankara 1979 SB 57 XIII 2003 SA 17 Yüzey fllemler

14 000 (3) 000 GENEL KONULAR Yalkut, Ferzan - Ayd n Carus - A. 000 (1) Acun, smail. The Internet in Education. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SA 3 000, (2) Aksu, Hürol - Emel rgil. nternetin Uluda Üniversitesi T p Fakültesi 5. ve 6. S n f Ö rencilerinin Hayat ndaki Yeri. Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Dergisi 29(2) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet. Mesut Razbonyal. Ana Bilgisayarlar ile Kiflisel Bilgisayarlar Aras ndaki Arayüzlerin Sistem Bütünlefltirilmesindeki Önemi. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB B BL YOGRAFYA Kuban, Baha - A. Semih flevi. Ar-Ge Faaliyetlerinin Küresel Arenalarda S nanmas. Teknik Bülten 32(4) , ss SB , SA , Taflp nar, Halil. Muhammed Abduh Güler, N. Fatma - Sabri Koçer. Özba lan m ve Cepstral Analiz Kullanarak Nöromüsküler Hastal klar n S n fland r lmas. Politeknik Dergisi 6(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. s Üzerine Bir Deneme. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 010, SB KÜTÜPHANE VE, 000 B LG LEND RME Kendirli, Selçuk - Sabiha K l ç - Hülya Ça ran. Türkiye'deki Küçük ve Orta ölçekli flletme (KOB )'lerin hracat Durumlar na Yeni Bir Çözüm: Elektronik Ticaret ve Çorum'da Faaliyet Gösteren KOB 'lere Yönelik Araflt rma. Standard 42(504) , ss SB , (1) Acar, fiinasi. Hâf zâ-i Befler Nisyân ile Malüldür Geçmifli Ararken. Yap (265) , ss. ng. özet SA , (2) Aral, Vecdi. Okuma Al flkanl m? Okuma Gereksinmesi mi? stanbul Barosu Dergisi 77(4) , ss SA , 300 Polat, Hüseyin - Mete Dar lmaz. Elektronik Stetoskopun Karaci er Oskültasyon Yetene inin ncelenmesi ve Akci er Seslerinin Spektral Analizi. Politeknik Dergisi 6(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. 020 (3) 1999 SB 8 Y lmaz, Bülent. Toplumsal letiflim, 000 ve Kütüphane. Hacettepe 1

15 Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 20(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SB , , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 1999 SB (1) Aral, Fahri. Tarih ve Toplum'u U urlarken! Tarih ve Toplum 40(240) , ss SB , (2) Kolo lu, Orhan. 93 Y ll k Tarih Dergicili imizde Tarih ve Toplum'un Yeri. Tarih ve Toplum 40(240) , ss SB , (3) Talay, Birsen. Tarih ve Toplum da "Tarih Oldu"... Tarih ve Toplum 40(240) , ss SB , SA , 110 Fakültesi Dergisi 20(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 070 (2) Terek, Hüsnü. Bir Tarih; Alt n Kitaplar [Söylefli] Konuflan: Zerrin Y lmaz, E 5(57) , ss. 100 FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Örs, Yaman. Felsefeye Karfl Felsefe; Felsefe Etkinli i Üzerine K sa Denemeler. Ça dafl Türk Dili 16(190) , ss SA METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) Karakaya, Talip. Martin Heidegger Felsefesinde Ölüm Problemi. Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(5) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet. 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Bali, R fat N. Amerikan Millî Arflivleri Belgelerine Göre '60'l Y llarda Türk Bas n. Tarih ve Toplum 40(240) , ss SB Özy ld r m, Ifl l. Türkçe'de Köfle Yazarlar n n Biliflsel Yap lar. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat 110 (1) Veysal, Çetin. Töz Üzerine. Cumhuriyet Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 27(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) Aysever, R. Levent. Dil Felsefesinin Gelece ine Bir Bak fl. Hacettepe 2

16 Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 20(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (2) Dinçer, Kurtulufl. Avrupa'n n Alacakaranl kta Uçan Baykuflu Edgar Morin ve Karmafl k Düflünce. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 20(2) , 1-9. ss. Türkçe ve ng. özet SB BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Cirhinlio lu, Zafer. Is Post- Modernism a Tramp For the Development? Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(5) 2003, ss. ng. ve Türkçe özet SA , PS KOLOJ 150 (1) 120 (3) Akkaya, Mehmet. Bilinç ve Ölüm. Güzel, Cemal. Platon'un Bilgi Evrensel Kültür (144) , Görüflü. Hacettepe Üniversitesi ss. Edebiyat Fakültesi Dergisi 20(2) 1992 SB , ss. Türkçe ve ng. 150 özet SB (2) 120 Artar, Müge. Depremi Yaflayan Ergenlerin Gelecek Beklentilerinin çeri i. Kriz Dergisi 11(3) 2003, 120 (4) ss. Türkçe ve ng. özet. Karakaya, Talip. Martin Heidegger Felsefesinde Ölüm Problemi. Uluda 1994 SB 267 Üniversitesi Fen-Edebiyat 150 Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(5) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Yad rg, Veli. 'Bilgi' Kuram ve Bilgi'nin Sefaleti. Evrensel Kültür (144) , ss SB (6) Y ld r m, Abdullah. Bilgi Güç müdür? Yönetiflim 1(2) , ss. 150 (3) Dindar, Cemal. "Türkler ve Yunanl lar-çat flan Komflular" Kitab Üzerine Politik Psikolojinin Cinleri. Bilim ve Ütopya (114) , ss SC SA SB (4) Durak, Mithat - Emre fienol Durak - Tülin Gençöz. nfaz Koruma Memurlar çin fl Stresi Ölçe i: Bir Ön Çal flma. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 11(4) , ss. Türkçe ve ng. özet.

17 150 (5) ncelenmesi. Kriz Dergisi 11(3) Hançer, Murat - Abdullah 2003, ss. Türkçe ve ng. özet. Tanr sevdi. Sosyal Zeka Kavram n n Bir Boyutu Olarak Empati ve 1994 SB 267 Performans Üzerine Bir nceleme. 300, 150 Cumhuriyet Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 27(2) , Türkçe ve ng. özet SA ss. 150 (6) Karaçam, Özgür. Psikiyatride Evrensellik ve Görelilik. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 11(4) , ss. 150 (9) Odac, Hatice. nsan liflkileri Becerileri E itiminin Üniversite Ö rencilerinin Yaln zl k Düzeylerine Etkisi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 11(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SB (10) 150 (7) Korkut, Fidan. Sald rganl k Düzeyleri Farkl Lise Ö rencilerinin Stresle Bafla Ç kma Yollar. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 11(4) , ss. Türkçe Özen, Dilek fiirvanl. Ergenlerde Ebeveyne Ba lanma Tarz n n Sosyal Cinsiyet Rolü ve Arkadafla Ba lanma Tarz Üzerindeki Etkisi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 11(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. ve ng. özet SB SB (8) 160 MANTIK Kuflat, Ali. Bir De erler Sistemi Olarak "Kimlik" Duygusu ve Atatürk. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2003, ss. Türkçe özet SA Mengü, Güven. Türkçe ve ngilizce Tek Farkl Sesbilim Çiftini Anlamada Efl Zamanl Dinleme Testi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 20(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Atasoy, Basri - Hakk Kaday fç - Hüseyin Akkufl. Lise 3. S n ftaki Ö rencilerin Kimyasal Ba lar Konusundaki Yanl fl Kavramlar ve Bunlar n Giderilmesi Üzerine Yap land rmac Yaklafl m n Etkisi. Türk E itim Bilimleri 1(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) 1983 SB 128 Atabek, Mustafa. Denetim Eti i. 410, 420, 150 Ça dafl E itim 28(304) , 6-9. ss. Mu la li ntihar ve ntihar 1976 SA 19 Giriflimlerinin Sosyolojik Olarak 370, 170 4

18 170 (1) ss. ng ve Türkçe özet. Ayd n, Mehmet Zeki. Ailede Ahlâk E itimi. Cumhuriyet Üniversitesi 1987 SA 97 lahiyat Fakültesi Dergisi 7(2) 180, , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Balo lu, Adnan Bülent. Klonlaman n Ahlâki Boyutu. Diyanet (156) , ss SC (3) Büken, Nüket Örnek - Erhan Büken. T p Eti i ve T p Hukuku Aç s ndan Klinik laç Araflt rmalar. Türk Psikiyatri Dergisi 14(4) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Erdem, Engin. "Ebedi Bar fl" Üzerine Etik Bir Yorum. Yönetiflim 1(2) , ss SA (2) Kabaday, Talip. Descartes ve Rüya Argüman Descartes and the Dream Argument. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) Dölen, smail - Özlem Özde irmenci. Viabilite Alt Gebeliklerin Sonland r lmas ve Etik. Kad n Do um Dergisi 2(2) , ss SB Türk, Murat. fl Dünyas nda Sosyal Sorumluluk ve fl Ahlak Kavram n n Artan Önemi. Standard 42(504) , ss SB , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Bakt r, Hasan. The Concept of Imitation in Plato and Aristotle (Aristo ve Plato'da Taklit) Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2003, 190 (3) Safranski, Rüdiger. Heidegger ve Ça. Çeviren: Nihat Tezeren, E 5(57) , ss SB D N 240 HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M 240 (1) Ege, Ufuk. An Insight Into the Middle Ages Through the Singular Spiritual Experiences of Margery Kempe, and Christ as a "Lover" in Kempe's Book, and Other Religious Works. Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(5) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 920 5

19 250 YEREL HIR ST YAN K L SES VE TAR KATLARI 250 (1) Do an, Sema. Ortaça Manast r Sistemi: Do u ve Bat Manast rlar. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 20(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Daha 'Dünkü Çocuklar' Popüler Tarih 4(40) , ss SB slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler Akkaya, Hüseyin. fiemseddin Sivasî'nin rflâdü'l-'avâm simli Mesnevîsi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Gökçen, Salim. Ortodoks Teoloji Akademisi: Heybeliada Ruhban Okulu Yan lsamalar (32) , ss SB (2) Kaçar, Turhan. Ioannes Chrysostomus'un Düflüflü: Do u Roma Baflkentinde Din ve Politika. Belleten 67(250) , ss SA , HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER Alt n fl k, Kenan. Tarih ve Toplum Dergisi'nde Yay mlanan "Süryaniler" Yaz s na Cevap. Tarih ve Toplum 40(240) , ss SB , HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 297 (1) Akman, Mehmet. slam-osmanl Hukukunda Ariyet Sözleflmesi. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi 7(3-4) 2003, ss SA Akp nar, Ali. Mehmed Ubeydullah Efendi ( )'nin Laiklik ve Kur'ân' n Do ru Anlafl lmas yla lgili Görüflleri. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297, (2) Alemdar, Yusuf. K raatlerin Oluflumu Ba lam nda Kur'an' n Cem'i Konusuna Yeni(den) Bir Bak fl. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Altuntafl, Halil. Ahiret Yolculu unun lk Dura Mezarl klar. Diyanet 290 (1) (156) , ss. Güvenç, Naz m. Atalar lk Ça 1969 SC 6 Tanr lar na Dayanan... Noel Baba, 730, 297 6

20 Arslan, Durmufl. K raat lminde câzetnâme Gelene i ve Bir câzetnâme Örne i. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297, Ayd n, Hakk. Karasular n n S n rlar n n Tespiti ve ç Sular n Hukuki Rejimi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 340, SA (3) 297 Ayd n, Hasan. Yeniden Yap lanmac - Postmodern slamc lar n Temel Argümanlar. Bilim ve Ütopya (114) , ss. 297 (8) 1995 SC Çizakça, Murat. Sivil Toplum Kurulufllar - slam Dünyas ve Demokrasi. Sivil Toplum 1(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 297, (4) Eravc, H. Mustafa. Mevlânâ Valihî'nin Hayat ve Onun Ifl nda XVI. As r Bir Osmanl Vâizinin Kariyeri. Tarih ncelemeleri Dergisi 18(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (6) Erul, Bünyamin. Hz. Peygamber'in nsanlarla letifliminde Beden Dilini Kullan m. Diyanet (156) , ss SC (7) Günay, Ünver. Türk Halk Dindarl n n Önemli Çekim Merkezleri Olarak Dini Ziyaret Yerleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2003, ss. Türkçe özet. Güven, fiahin. Suudi Arabistan Üniversitelerinde Yap lan Baz Tefsir Tezleri Üzerine. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2003, ss. Türkçe özet SA Hunwick, J. O. Bat Afrika'da Ortaya Ç kan Tasavvufî Direnifl Hareketleri. Çevirenler: Kadir Özköse, Fikret Mutlu, Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 300, (5) Erdo ru, M. Akif. Murad Çelebi Defteri: 1483 Y l nda Karaman Vilâyetinde Vak flar. Tarih ncelemeleri Dergisi 18(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (9) mamuddin, S. M. slam Hukukunun Prensipleri. Çeviren: Menderes Gürkan, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2003, ss SA

21 Kelefl, Ekrem. Genetik Kopyalama Üzerine Bir De erlendirme. Diyanet (156) , ss SC 6 570, 297 Kister, M. J. Mekke ve Temîm ( liflkisel Yönleri) Çeviren: Ali Aksu, Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(2) , ss SA , (10) Nazl gül, Habil. Azerbaycan Dînî Literatüründe Hz. Muhammed. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2003, ss. Türkçe özet SA (11) Özbahçe, Osman. [Kemal Beydilli'nin "Osmanl Döneminde mamlar ve Bir mam n Günlü ü" Adl Eseri Üzerine] Diyanet (156) , ss. Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(5) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (14) Y ld r m, Ahmet. Hz. Peygamber'in Bilgisi ve Bilgi Alanlar. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA TOPLUM B L MLER 300 (1) Aç kel, Ali - Tekin Susam. Artukabad Kazas n n Yerleflim ve Nüfus Yap s ( ) Tarih ncelemeleri Dergisi 18(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) 1969 SC 6 Akcan, Esra. Dünya Aç k fiehir: 297, Küresel Kent Üzerine Pasajlar. Arredamento Mimarl k (164) 297 (12) , ss. Sar koyuncu, Ali. Denizli Müftüsü 1989 SB 5 Ahmet Hulusi Efendi. Diyanet (156) 300, , ss SC (3) 297, 920 Akflit, Bahattin. Sivil Toplumda 297 (13) Syamsuddin, Sahiron. Ebû Hanife'nin Âhad Hadisi slam Hukukunun Bir Kayna Olarak Kullan lmas. Çeviren: Abdullah Kahraman, Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA fianl, smet. 16. Yüzy l Divan fiâiri Fedâyî ve Fâl-Nâme-i Kur'ân- 'Azîm'i. 8 Uzlaflmac Düflünce Yayg nlaflmal [Söylefli] Sivil Toplum 1(1) , ss SB , (4) Aktay, Yasin. Sivil Toplum ve S k nt lar : Oryantalizm, fiiddet, Vesaire... Sivil Toplum 1(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB

22 Alisinano lu, Fatma. Çocuklar n Denetim Oda ile Alg lad klar Anne Tutumlar Aras ndaki liflkinin ncelenmesi (Çocuklar n Denetim Oda ile Anne Tutumlar ) Türk E itim Bilimleri 1(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Alpman, Naz m. Türkiye Romanlar : Roman Havas. Foto raflar: Coflkun Aflar, National Geographic Türkiye (32) , ss SB 195 Aral, Vecdi. Okuma Al flkanl m? Okuma Gereksinmesi mi? stanbul Barosu Dergisi 77(4) , ss SA , (10) Argyle, Micheal. Sosyal Davran fl n Yedi Kökeni. Çeviren: M. Do an Karacoflkun, Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (11) Arslan, Elif. kna Edici letiflim. 300 (6) Diyanet (156) , ss. Altan, Özlem. Ruanda ve Bumerang 1969 SC 6 Öyküler: Bir Daha Asla? Birikim 300 ( ) , ss. Aslankara, M. Sad k. Memet Fuat'la 1975 SB 50 Memet Fuat's z. Adam Sanat (215) 300, , ss SA (7) 810, 300 Altunda, fiinasi. Osmanl lar' n lk Devirlerinde Türkler'in Kültür ve Sosyal Durumlar Hakk nda Bir Kaç Not. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (83) , ss SB (12) Auteserre, Severine. Kongo'da Ölüm Kültürü ve fiiddet. Çeviren: Koray Çal flkan, Birikim ( ) , ss SB (13) 300 (8) Ayn m z, Aynam z Afrika? Birikim Anadol, Sinan. Meriç'in Öte Yakas ( ) , ss. Bat Trakya Türkleri Benden Selam 1975 SB 50 Söyle Trakya'ya. Atlas (129) 300, , ss SB , (9) 1964 SB 152 Aral, Coflkun. Liberya'da ç Savafl: 800, 300 Tüfekli Palal Çocuk Oyunu. Birikim ( ) , ss SB Aytaç, Gürsel. Karfl laflt rmal Edebiyat ve Kültür Araflt rmalar. Varl k 71(1155) , ss. Babuna, Ayd n. Balkanlar'da Demokratikleflme Siyasal Kat l m, Savafl ve Kad n. Belgelerle Türk 9

23 Tarihi Dergisi (83) , ss SB , (19) Bostano lu, Burcu. "A Politico- Sociology of International Relations? What Else?" Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 5(3) 2003, ss. ng. 300 (14) Balta, Evren. Afrika'daki Savafllara özet. Karfl laflt rmal Bir Bak fl. Birikim 1985 SA 21 ( ) , ss. 300, SB 50 Cirhinlio lu, Zafer. Is Post- 300, 320 Modernism a Tramp For the Development? Uluda Üniversitesi 300 (15) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Baflak, Suna. Kuramsal Bilimler Dergisi 5(5) 2003, Yaklafl mlarda Yap ya liflkin ss. ng. ve Türkçe özet. kilemler. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi 2002 SA 53 Dergisi 5(3) 2003, ss. ng. 140, 300 özet SA (20) 300 Ça layan, Handan. Alternatif Bir Kültür çin: Ataerkeyi Sorgulamak. 300 (16) Sanat ve Hayat (9) Bafleren, Sertaç H. Terrorism and , ss. Human Rights. The Turkish Yearbook of International Relations (33) 2002, ss. ng. özet SA , SB SA (17) 320, 300 Beflirli, Mehmet. 19. Yüzy l n Bafllar nda Tokat Voyvodal 'na Ba l Baz Türkmen Kabilelerinin Sorunlar. Cumhuriyet Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 27(2) , Türkçe ve ng. özet SA , 350, ss. 300 (18) Bobaro lu, Metin. Alternatif Kültürün Anadolu'daki Kökleri. Sanat ve Hayat (9) , ss. Çetin, Önder. Yunanistan ve Yeni Bir Az nl k Siyasetinin Gereklili i. Yönetiflim 1(2) , ss. 300 (21) Durak, Fatma. Siyasal ve Sosyal Yaflamda "Kad nca Karar nca" Yönetiflim 1(2) , ss SA (22) Düzbakar, Ömer. Osmanl Döneminde Mahalle ve fllevleri. Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(5) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB SA ,

24 300 (23) 4(44) , ss. Engindeniz, Emrah. Tokyo Kent Sözlü ü. Arredamento Mimarl k 2001 SB 177 (164) , ss SB 5 300, (24) An Evaluation of the Women Who Exposed to the Family Violence: A Sample Case in Turkey. Adli Bilimler Dergisi 2(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (25) Gülendam, Ramazan. Desired and Portrayed Characteristics of Women in Modern Turkish Literature: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 300, 810 Gülp nar, Gülflah - S. Seren (Akavc ) Güven. Türkiye'de Yafll nsanlar n Konut Sorunu ve Yafll lar çin Ba ms z Yaflam Birimleri Tasar m Üzerine Bir Araflt rma. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 18(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , Hastürk, Halûk. Liberya'da Özgürlük ve Ölüm: Bir ç Savafl Anlamak. Birikim ( ) , ss SB , 300 Hunwick, J. O. Bat Afrika'da Ortaya Ç kan Tasavvufî Direnifl Hareketleri. Çevirenler: Kadir Özköse, Fikret Mutlu, Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 300, (28) Kahraman, Hasan Bülent. "Orhan Pamuk Dünya Ölçülerinde Bir Markad r" [Yazar n "Kitle Kültürü Kitlelerin Afyonu" Adl Eseri Üzerine Söylefli] Konuflan: A. Selen Ak ner, E 5(57) , ss SB (29) Kantarc, fienol. Terör-Medya- Devlet: Türk Medyas stanbul'u 'Terör Baflkenti' mi Yapacak? 2023 (32) , ss. 300 (26) 300 (30) Gürer, Alper. Örgüt Hedeflerine Kesici, A. Kayyum. Kazakistan' n Ulaflma Süreci çerisinde Örgüt Nüfus Stratejisi ve De iflen Kültürünün De ifltirilmesi. Kar nca Demografik Dengeler. Avrasya 68(804) , ss. Etüdleri (25) 2003, ss. ng. özet SB SA (27) Keskin, Y. Mustafa. Sar salt k Güven, Veli Fatih. Yeniden sim Oca na Ba l Alevîler'de Ölüm ile De ifltiren PKK Terör Örgütünün lgili nanç ve Ritüeller (Tunceli Artan Tehditleri. Stratejik Analiz Karacaköy Örne i) Erciyes 11

25 Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2003, ss. Türkçe özet SA , (31) Kister, M. J. Mekke ve Temîm ( liflkisel Yönleri) Çeviren: Ali Aksu, Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 7(2) , ss SA , (32) Koyuncu, Aflk n. Balkanlarda Kültürel De iflim: Bulgaristan Örne i ( ) Avrasya Etüdleri (25) 2003, ss. ng. özet SA 5 Dergisi 21(2) , Türkçe ve ng. özet SA ss. 300 (37) Osman, Hac. Küreselleflme Koflullar nda Sosyalistlerin Kültür Politikas. Sanat ve Hayat (9) , ss SB (38) Özbudun, Sibel. Baflka Bir Dünya Baflka Bir Kültür. Sanat ve Hayat (9) , ss SB (39) 300 Özkanl, Özlem - Mustafa F. Özbilgin. The Way Forward For Equal 300 (33) Opportunities by Sex in Employment M s r, Mustafa Bayram. Sanat in Turkey and Britain. The Turkish Tarihi ve Elefltirisi. Sanat ve Hayat Yearbook of International (9) , ss. Relations (33) 2002, ss. ng. özet SB , (34) Mu la li ntihar ve ntihar Giriflimlerinin Sosyolojik Olarak ncelenmesi. Kriz Dergisi 11(3) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (35) Oktay, Ahmet. Alternatif Bir Kültür Olmas m? Sanat ve Hayat (9) , ss SB (36) Onur, F. Hilâl. Öteki Sorunsal n n "Alterite" Kavram Çerçevesinde Yeniden Okunmas Üzerine Bir Deneme. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi SA (40) Öztimur, Faruk. "Biz Beslenmek çin De il, Üretmek, Üretici Olmak çin Var z" [Söylefli] Konuflan: Hafsa Fidan, Diyanet (156) , ss SC (41) Parlak, Betül. Bir "Ötekilik" Deneyimi Olarak Kölelik. Tarih ve Toplum 40(240) , ss SB (42) Sar bay, Ali Yaflar. Sivil Toplum: Universitas m, Societas m? Sivil Toplum 1(1) ,

26 ss. Türkçe ve ng. özet SB , SB (43) 300, 330 Sevil, Ümran - fienay Ünsal. Yafll l k, Yafll stismar ve hmali. Adli Bilimler Dergisi 2(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (47) Topuz, H fz. Globalizm ve Kültür Endüstrisi. Sanat ve Hayat (9) , ss. 300 (48) Tosun, Gülgün Erdo an. "Birlefltirici Demokrasi" Devlet-Sivil Toplum liflkisinin Yeniden Yap land r lmas çin Bir Analiz Arac Olabilir mi? Sivil Toplum 1(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (44) Stillwaggon, Eileen. Afrika'da AIDS ve Yoksulluk. Çeviren: smet Akça, Birikim ( ) , ss. 300 (49) 1975 SB 50 Ulusoy, Demet - Aylin Görgün-Baran 300, Nilüfer Özcan-Demir. A Sociological Analysis on Eating Disorders Among Anorexia and Bulimia Nevrosa 300 (45) fienel, Alâeddin. Ortado u Mitolojisi. Sanat ve Hayat (9) , ss SB Patients and Primary School and University Students as Risk Grups in Turkey: Gender. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 20(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Tachau, Frank. Kemalist Türkiye'nin 1983 SB 128 Siyasal Kültürü. Belgelerle Türk 300, Tarihi Dergisi (83) , ss. 300 (50) 1967 SB 460 Vural, Tülin. Gündelik Yaflam n 320, 300 Kentteki letiflim Araçlar. XXI (18) , ss. 300 (46) 2000 SB 216 Tanilli, Server. Nas l Bir Demokrasi 300 stiyoruz? "Kalabal klaflan Türkiye" Gerçe i. Adam Sanat (215) , ss SA Tezcan, Mahmut. Gizli Müfredat E itim Sosyolojisi Aç s ndan Bir Kavram Çözümlemesi. Türk E itim Bilimleri 1(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (51) Yaghmaian, Behzad. Afrika Diasporas : Türkiye'deki Afrikal Göçmenlerin Dram. Çeviren: Erdem Evren, Birikim ( ) , ss SB Yaz c, Mine. In Search For Cultural Identity in the Labyrinth of Translation History. Çeviribilim ve Uygulamalar Dergisi (13) , 13

27 ss. ng. ve Türkçe özet SA 7 400, (52) Yaz c, Sedat. Davidson'un Düzensiz Tekçilik Kuram ve Sosyal Bilimsel Yasalar n Varl. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 20(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB S YASAL B L MLER 320 (1) Akad, M. Tanju. K r k Camlardan Tarihe Yans yanlar Kristal Gece. Popüler Tarih 4(40) , ss SB , (2) Akkafl, Hasan Hüseyin. Muhafazakar Siyasi Düflünce Kavram Üzerine. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (53) Y ld r m, Murat. Sivil Toplum ve Devlet. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 27(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (3) 1984 SA 15 Akp nar, Ali. Mehmed Ubeydullah 300, 320 Efendi ( )'nin Laiklik ve Kur'ân' n Do ru Anlafl lmas yla lgili Görüflleri. Cumhuriyet Üniversitesi Y lmaz, Bülent. Toplumsal letiflim lahiyat Fakültesi Dergisi 7(2) ve Kütüphane. Hacettepe , ss. Türkçe ve ng. Üniversitesi Edebiyat Fakültesi özet SA 61 Dergisi 20(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 320, 297, SB , (4) Aktar, Cengiz. Altdünyadan Bir 300 (54) Kesit: K tasal Çöküflün Avangard. Yörükân, Turhan. Büyük fiehirli, Birikim ( ) , Hattâ fiehirli Olman n Bedeli. Türk ss. Yurdu 23(196) , ss SB SB Altan, Özlem. Ruanda ve Bumerang Öyküler: Bir Daha Asla? Birikim ( ) , ss. 300 (55) 1975 SB 50 Yücel, Cemil. Ça c l Bir E itim 300, 320 Problemi: Ergen Gebeli i. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(2) , 320 (5) ss. Türkçe ve ng. özet. Arabac, Ahmet. Yurttafll k, Uyrukluk, Yurtseverlik: Bir De erlendirme. Yönetiflim 1(2) 1999 SA 3 300, , ss SA

28 320 (6) Üniversitesi lahiyat Fakültesi Aras, Bülent. Güvenlik ve Demokrasi Dergisi 7(2) , ss. Geriliminde Büyük Ortado u Projesi ve Türkçe ve ng. özet. Türkiye. Avrasya Dosyas 9(4) 1996 SA , ss. ng. özet. 320, 340, SA (12) 320 Aymaz, Göksel. Marx'taki Toplumbilim. Evrensel Kültür (144) 320 (7) , ss. Ar nç, Bülent. Ça dafl Türkiye'ye Ça dafl Meclis AB Reformu Projesi Kararl l kla Uygulan yor [Söylefli] Ekonomik Forum 10, , ss SB SB SB , (8) 320 (13) Arnwine, Selin Esen. spanya'da Diktatörlükten Demokrasiye Geçifl Süreci: Amme daresi Dergisi 36(4) , VI. ss. Türkçe ve ng. özet. Ayn m z, Aynam z Afrika? Birikim ( ) , ss. Babuna, Ayd n. Balkanlar'da Demokratikleflme Siyasal Kat l m, Savafl ve Kad n. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (83) , ss SB SA , , (9) 320 (14) Ba ce, H. Emre. Was Realism and Arslan, Nagehan Talat. Yönetimde stikrar Aray fllar Çerçevesinde Siyasal Sistem Tart flmalar ve Baflkanl k Sisteminin Türkiye Aç s ndan De erlendirilmesi. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 5(3) 2003, ss. ng. özet SA (10) Aslanl, Araz. Azerbaycan'da Devlet Baflkanl Seçimi. Stratejik Analiz 4(44) , ss SB (11) Ayd n, Hakk. Karasular n n S n rlar n n Tespiti ve ç Sular n Hukuki Rejimi. Cumhuriyet 15 State Really Sacked by Capitalism? ODTÜ Geliflme Dergisi 30(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (15) Bahgat, Gawdat. Basra Körfezi ve srail: Geçmifle ve Gelece e Bak fl. Çevirenler: rem Nergiz, Burcu F. De irmen, Avrasya Dosyas 9(4) 2003, ss. ng. özet SA , 950 Balta, Evren. Afrika'daki Savafllara Karfl laflt rmal Bir Bak fl. Birikim ( ) , ss SB , 320

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111088 Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı & Soyadı: SEMRA ELMAS (GĠRGEÇ) İş Adresi: Ġzmir Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, HemĢirelik Bölümü, Zübeyde Hanım Mah. BaĢpehlivan Karaali Cad. No:379 Örnekköy-KarĢıyaka

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ (CV) ANAHATTI 1. Kişisel Bilgiler Buğra YILDIRIM 02.01.1986 Erzurum bugrayildirim58@gmail.com 2. Eğitim Özgeçmişi 2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt 5 Sayı 9 Haziran 2015 Volume 5 Issue 9 June 2015 ISSN 2146-4561 Baskı: Matbaası - 79100

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta MEHMET AKİF ERSOY FARABİ KURUM ÜNİVERSİTESİ KOORDİNATÖRÜ Yrd.

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp (yürütücü)

İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp (yürütücü) Projenin Adı: Mevduat İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve Bankaları Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz Destekleyen Kuruluş: Proje Tipi: 1001 Yönetici ve Ekip: Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ÜYESİ FAALİYET RAPORU

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ÜYESİ FAALİYET RAPORU ORDU ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ÜYESİ FAALİYET RAPORU BİRİM: ZİRAAT FAKÜLTESİ Üyesi Doktora Yüksek Lisans Bitirme si Bahçe Bitkileri 11 7 40 33 Bitki Koruma 5 0 5 5 Biyosistem Mühendisliği

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Okullarda Uyuşturucu ve AIDS Mücadele Kulüplerinin Geliştirilmesi Semineri, 9 Ekim 2009, İZMİR

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Okullarda Uyuşturucu ve AIDS Mücadele Kulüplerinin Geliştirilmesi Semineri, 9 Ekim 2009, İZMİR ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı & Soyadı : SEMRA GİRGEÇ Adresi : İzmir Üniversitesi Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular / İZMİR Telefon : (232) 246 49 49 ext.628 E-Mail Adresi : semra.girgec@izmir.edu.tr

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/12 Türkiye

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/11 Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı