KONU. Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONU. Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok"

Transkript

1 VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/67 TAR H: Türk Ürünlerinin Yurt D nda Markala mas, Türk Mal maj n Yerle tirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi Hakk nda Tebli (Tebli No:2006/4) de De iklik Yap lmas na Dair Tebli (2012/6) Yay nlanm r. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Taraf ndan tarih say Resmi Gazete de yay nlanan 2012/6 seri no lu tebli ile, 24/5/2006 tarihli ve say Resmî Gazete de yay mlanan Türk Ürünlerinin Yurtd nda Markala mas, Türk Mal maj n Yerle tirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi Hakk nda Tebli (Tebli No: 2006/4) in; 9 uncu maddesinin birinci f kras, 10, 11, 12, 14, 15, 18 inci maddeleri, 22 nci maddesinin birinci f kras, 29 ve 37 inci maddelerinde de iklik yap lm, 24, 38 ve 39 uncu maddeleri yürürlükten kald lm r. Yap lan de iklikler tebli in yay tarihinde ( ) yürürlü e girmi olup ilgili tebli yaz z ekinde sunulmu tur. Sayg lar zla,

2 14 Aral k 2012 CUMA Resmî Gazete Say : Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TÜRK ÜRÜNLER N YURTDI INDA MARKALA MASI, TÜRK MALI MAJININ YERLE LMES VE TURQUALITY N N DESTEKLENMES HAKKINDA TEBL (TEBL NO: 2006/4) DE DE KL K YAPILMASINA DA R TEBL (TEBL NO: 2012/6) MADDE 1 Bu Tebli, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 7/12/2012 tarihli ve 2012/9 say Karar na istinaden haz rlanm r. MADDE 2 24/5/2006 tarihli ve say Resmî Gazete de yay mlanan Türk Ürünlerinin Yurtd nda Markala mas, Türk Mal maj n Yerle tirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi Hakk nda Tebli (Tebli No: 2006/4) in 9 uncu maddesinin birinci f kras a daki ekilde de tirilmi tir. (1) Kurulu lar n i tigal sahas na giren ürünlerinin yurtd pazarlarda markala mas amac yla gerçekle tirecekleri tan m, reklam ve pazarlama projelerine ili kin [görsel ve yaz tan m, gösteri (show), defile, ülke imaj kampanyas, pazar ara rmas, sponsorluk, marka-promosyon ajans, fuar kat, internet sitesi tasar, bas n-halkla ili kiler, stratejik dan manl k giderleri ve benzeri] harcamalar, a) Birlikler için %80 oran nda ve proje ba na y ll k en fazla ABD Dolar tutar nda, b) Üretici Dernekleri ve Üretici Birlikleri için %50 oran nda ve y ll k en fazla ABD Dolar tutar nda, desteklenir. MADDE 3 Ayn Tebli in 10 uncu maddesi a daki ekilde de tirilmi tir. MADDE 10 (1) irketlerin, Bakanl k taraf ndan Marka Destek Program kapsam na al nd tarihten sonra; a) Patent, faydal model ve endüstriyel tasar m tesciline ili kin harcamalar ile destek kapsam na al nan markalar n yurtd nda tescili ve korunmas na ili kin %50 oran nda ve y ll k en fazla ABD Dolar, b) Stratejik Planlar nda hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde, destek kapsam na al nan markalar ile ilgili olarak gerçekle tirecekleri tan m, reklam ve pazarlama faaliyetlerine [görsel ve yaz tan m, gösteri (show), defile, ülke imaj kampanyas, pazar ara rmas, sponsorluk, marka-promosyon ajans, zincir marketlerin raflar na girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli, periyodik ma aza dergilerinde yer alma, internet sitesi tasar, fuar kat, bas n-halkla ili kiler, do rudan pazarlama (direct mailing), ça merkezi hizmeti sat n al nmas, vb.] ili kin harcamalar, %50 oran nda ve y ll k en fazla ABD Dolar, c) Stratejik Planlar nda hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsam na al nan markalar ile ilgili olarak açt klar ma aza/lokanta/kafe, ofis, depo ve sat sonras servis hizmeti veren birimlere ili kin;

3 1) Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye an lan birimlerin kiralanmas na yönelik uygun mahal ara rmas ve komisyon harcamalar ile hukuki dan manl k %50 oran nda ve y ll k en fazla ABD Dolar, 2) Kiralanan birimin konsept mimari çal ma ve kurulum/dekorasyon %50 oran nda ve y ll k en fazla ABD Dolar, ç) Stratejik Planlar nda hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde faaliyet gösteren ve farkl markalar n sat ld te hir mekan (showroom)/büyük ma azalar (department store)/marketlerde destek kapsam na al nan markalar yla ilgili olarak kiralad klar reyon, raf, dekorasyonlu kö e (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmi sat alanlar na ili kin brüt kira (vergi/resim/harç dahil), belediye komisyon, hizmet, konsept mimari çal malar harcamalar ile an lan birimlerin kiralanmas na yönelik uygun mahal ara rmas ile hukuki dan manl k giderleri ve bu birimlere ili kin kurulum/dekorasyon %50 oran nda ve y ll k en fazla ABD Dolar, d) Stratejik Planlar nda hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsam na al nan markal ürünlerinin sat amac yla açt klar te hir mekanlar na (showroom) ili kin brüt kira (vergi/resim/harç dahil), belediye komisyon, hizmet, konsept mimari çal malar harcamalar ile an lan birimlerin kiralanmas na yönelik uygun mahal ara rmas ile hukuki dan manl k giderleri ve bu birimlere ili kin kurulum/dekorasyon %50 oran nda ve y ll k en fazla ABD Dolar, e) Çevre, kalite ve insan sa na yönelik teknik mevzuata uyum sa lanabilmesi ve ma aza/lokanta/kafe aç ve i letilmesini teminen gerçekle tirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenli ini gösterir i aretlere ili kin dan manl k dahil her türlü %50 oran nda ve y ll k en fazla ABD Dolar, f) Destek kapsam na al nan markalar ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurtd nda aç lacak ve faaliyete geçirilecek y ll k en fazla 10 ma azaya ili kin; 1) Kurulum/dekorasyon harcamalar, %50 oran nda ve ma aza ba na en fazla ABD Dolar, 2) Kira giderleri %50 oran nda, ma aza ba na en fazla iki y l süresince ve y ll k ma aza ba na azami ABD Dolar, g) Kurumsal kimlik olu turulmas, stratejik irket yap land lmas, kalite kontrol sistemi olu turulmas, moda ve trendler, gastronomi, ürün ve ambalaj tasar, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, irket kurulu u, ma aza aç lmas ve i letilmesi, uluslararas ihracat ve hukuk, risk yönetimi, uluslararas pazarlarda rekabet avantaj art di er her türlü i yönetimi kapsam nda sat n alacaklar dan manl k giderleri ile Bilgisayarl Tasar m (CAD), Kurumsal Kaynak Planlamas (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Mü teri li kileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsam nda sat n alacaklar veya kiralayacaklar yaz m ürünlerinin lisanslar ve bunlar n y ll k bak m-güncelleme bedelleri ile yaz mlar n devreye al nmas, iyile tirilmesi ve idamesi için yapacaklar dan manl k, itim ve d kaynak kullan harcamalar, %50 oran nda ve y ll k en fazla ABD Dolar, ) Destek kapsam na al nan markal ürünleriyle ilgili, destek kapsam ndaki irket veya harcama yetkisi verilen irket taraf ndan istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasar mc, ef ayn anda azami 3 ki i için, %50 oran nda ve y ll k en fazla ABD Dolar, h) irketlerin bu maddenin birinci f kras n (c), (ç) ve (d) bentleri çerçevesinde açt klar birimlerinin kiras n ciroya (depo için kullan lan palet miktar na) ba olmas durumunda; Bakanl k taraf ndan uygun görülen temel kira tutar [temel kira uygulamas n bulunmad

4 birimlerde, yaln zca cironun yüzdesinden olu an (depo için kullan lan palet miktar na göre hesaplanan) ve Bakanl k taraf ndan incelenen ilk kira tutar, temel kira kabul edilir] ile söz konusu temel kira tutar n %50 sine kadar olan ciro kiras, ilgili bentlerde belirtilen limitler dâhilinde, desteklenir. (2) irketlerin bu maddenin birinci f kras nda düzenlenen desteklerden yararlanabilmesi için; kapsamdaki markalar na ve ilgili destek dönemine ili kin olarak, Bakanl k taraf ndan yetkilendirilen dan manl k irketlerince gerçekle tirilecek Geli im Yol Haritas çal mas yapt rmalar zorunludur. irketlerin bu f kra uyar nca yapt harcamalar, ilgili destek dönemi için en fazla ABD Dolar ve %75 oran nda desteklenir. Bu maddenin uygulanmas na ili kin usul ve esaslar Bakanl k taraf ndan belirlenir. MADDE 4 Ayn Tebli in 11 inci maddesi a daki ekilde de tirilmi tir. MADDE 11 (1) TURQUALITY Komitesi taraf ndan TURQUALITY destek program kapsam na al nan irketlerin; a) Patent, faydal model ve endüstriyel tasar m tesciline ili kin harcamalar ile TURQUALITY Sertifikas haiz markalar n yurtd nda tescili ve korunmas na ili kin b) Çevre, kalite ve insan sa na yönelik teknik mevzuata uyum sa lanabilmesi ve ma aza/lokanta/kafe aç ve i letilmesini teminen gerçekle tirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenli ini gösterir i aretlere ili kin dan manl k dahil her türlü c) TURQUALITY Sertifikas haiz markal ürünleriyle ilgili, destek kapsam ndaki irket veya harcama yetkisi verilen irket taraf ndan istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasar mc, ef ayn anda azami 5 ki i için, ç) TURQUALITY Sertifikas haiz markal ürünleriyle ilgili olarak Stratejik Planlar nda hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde gerçekle tirilen tan m, reklam ve pazarlama faaliyetlerine [görsel ve yaz tan m, gösteri (show), defile, fuar kat, ülke imaj kampanyas, pazar ara rmas, sponsorluk, marka-promosyon ajans, zincir marketlerin raflar na girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli, periyodik ma aza dergilerinde yer alma, internet sitesi tasar, bas n-halkla ili kiler, do rudan pazarlama (direct mailing), ça merkezi hizmeti sat n al nmas, vb.] ili kin harcamalar, d) TURQUALITY Sertifikas haiz markal ürünleriyle ilgili olarak Stratejik Planlar nda hedef pazarlar olarak belirtilen ülkelerde; 1) Açt klar, ayn anda azami 50 adet ma aza/lokanta/kafeye ili kin; i) Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye an lan birimlerin kiralanmas na yönelik uygun mahal ara rmas ve komisyon harcamalar ile hukuki dan manl k ii) Kiralanan birimin konsept mimari çal ma ve kurulum/dekorasyon ma aza/lokanta/kafe ba na azami ABD Dolar, 2) Açt klar ofis, depo, showroom, sat sonras servis hizmeti veren birimler ile farkl markalar n sat ld te hir mekan (showroom) / büyük ma azalar (department store) / marketlerde kiralad klar reyon, raf, dekorasyonlu kö e (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmi sat alanlar na ili kin;

5 i) Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye an lan birimlerin kiralanmas na yönelik uygun mahal ara rmas ve komisyon harcamalar ile hukuki dan manl k ii) Kiralanan birimin konsept mimari çal ma ve kurulum/dekorasyon giderleri birim ba na azami ABD Dolar, 3) Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurtd nda faaliyete geçirilecek, 5 y ll k destek süresi boyunca toplam azami 100 ma aza için, i) Kira ayn ma aza için en fazla iki y l süresince ve y ll k ma aza ba na azami ABD Dolar, ii) Kurulum/Dekorasyon harcamalar ma aza ba na azami ABD Dolar, 4) irketlerin bu maddenin birinci f kras n (d) bendinin 1 ve 2 numaral alt bentleri çerçevesinde açt klar birimlerin kiras n ciroya (depo için kullan lan palet miktar na) ba olmas durumunda; Bakanl k taraf ndan uygun görülen temel kira tutar [temel kira uygulamas n bulunmad birimlerde, yaln zca cironun yüzdesinden olu an (depo için kullan lan palet miktar na göre hesaplanan) ve Bakanl k taraf ndan incelenen ilk kira tutar, temel kira kabul edilir] ile söz konusu temel kira tutar n %50 sine kadar olan ciro kiras, e) Kurumsal kimlik olu turulmas, stratejik irket yap land lmas, kalite kontrol sistemi olu turulmas, moda ve trendler, gastronomi, ürün ve ambalaj tasar, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, irket kurulu u, ma aza aç lmas ve i letilmesi, uluslararas ihracat ve hukuk, risk yönetimi, mü teri ili kileri yönetimi (CRM), bilgi-i lem gibi uluslararas pazarlarda rekabet avantaj art di er her türlü i yönetimi kapsam nda sat n alacaklar dan manl k Bilgisayarl Tasar m (CAD), Kurumsal Kaynak Planlamas (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Mü teri li kileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsam nda sat n alacaklar veya kiralayacaklar yaz m ürünlerinin lisanslar ve bunlar n y ll k bak m-güncelleme bedelleri ile yaz mlar n devreye al nmas, iyile tirilmesi ve idamesi için yapacaklar dan manl k, e itim ve d kaynak kullan harcamalar, %50 oran nda desteklenir. (2) irketlerin bu maddenin birinci f kras nda düzenlenen desteklerden yararlanabilmesi için; kapsamdaki markalar na ve ilgili destek dönemine ili kin olarak, Bakanl k taraf ndan yetkilendirilen dan manl k irketlerince gerçekle tirilecek Geli im Yol Haritas çal mas yapt rmalar zorunludur. irketlerin bu f kra uyar nca yapt harcamalar, ilgili destek dönemi için en fazla ABD Dolar ve %75 oran nda desteklenir. Bu maddenin uygulanmas na ili kin usul ve esaslar Bakanl k taraf ndan belirlenir. MADDE 5 Ayn Tebli in 12 nci maddesi a daki ekilde de tirilmi tir. MADDE 12 (1) Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) ve Birliklerin TURQUALITY Program n yürütülmesi konusunda; a) Marka/TURQUALITY destek program kapsam na al nacak/al nan irketlerin i yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markala ma potansiyellerinin belirlenmesi, performanslar n izlenmesi, program ve program kapsam ndaki faaliyet ve i lemleri ile harcama belgelerinin içeri i, do rulu u, rayicine uygunlu u vb. hususlar ile TURQUALITY Program kapsam nda yap lan faaliyetlerle ilgili gerçekle tirece i her türlü denetim ve dan manl k b) Marka/TURQUALITY destek program kapsam na al nan irketlere yönelik olarak ürün ve üretim süreçlerinin iyile tirilmesi, operasyonel mükemmellik, stratejik konumland rma-planlama,

6 pazar haberdarl, pazarlama, markala ma, perakendecilik, halkla ili kiler, ileti im, reklam, vb. konularda gerçekle tirece i e itim, seminer, rehberlik, dan manl k vb. faaliyetlerine ili kin c) TURQUALITY Program n pazara giri ve ileti im stratejisi kapsam nda olumlu Türk mal imaj n olu turulmas ve yerle tirilmesi için yurtiçi ve yurtd nda gerçekle tirece i her türlü halkla ili kiler faaliyetleri (PR), Türk markalar n pazara giri ve tutunmalar na yönelik gerçekle tirece i her türlü organizasyonlara ili kin giderler ile pazar istihbarat, pazar haberdarl, ulusal ve uluslararas i ili kileri a (networking), sponsorluk vb. ç) TURQUALITY Program n kurumsalla lmas ve TURQUALITY Sekretaryas na yönelik giderleri ile eleman istihdam ve e itimine ili kin harcamalar, d) TURQUALITY Program n stratejisinin güncellenmesi, yenilenmesi, geli tirilmesi, uygulanmas ve program kapsam nda yap lacak stratejik çal malara ili kin harcamalar ile bu konularda gerçek ya da tüzel ki ilerden sat n alaca dan manl k ll k en fazla 35 milyon ABD Dolar ve %100 oran nda desteklenir. MADDE 6 Ayn Tebli in 14 üncü maddesi a daki ekilde de tirilmi tir. MADDE 14 (1) Bu Tebli in 10 uncu maddesinde düzenlenen destek unsurlar ndan yararlanmak için, irketlerin ba vuru formu ve ekindeki belgelerle do rudan Bakanl a müracaat etmesi, ön inceleme yap lmas ve markan n Bakanl k taraf ndan Marka Destek Program kapsam na al nmas gerekmektedir. MADDE 7 Ayn Tebli in 15 inci maddesi a daki ekilde de tirilmi tir. MADDE 15 (1) Bu Tebli in 11 inci maddesinde belirtilen destek unsurlar ndan yararlanmak için, irketlerin ba vuru formu ve ekindeki belgelerle do rudan Bakanl a müracaat etmesi, ön inceleme yap lmas ve markan n Bakanl k/turquality Komitesi taraf ndan TURQUALITY Destek Program kapsam na al nmas gerekmektedir. MADDE 8 Ayn Tebli in 18 inci maddesi a daki ekilde de tirilmi tir. MADDE 18 (1) Bu Tebli in 9, 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen deste in ba lang ç tarihi, kurulu ve irketlerin bu Tebli in 13, 14 ve 15 inci maddeleri çerçevesinde Bakanl k/turquality Komitesi taraf ndan destek kapsam na al nd tarih olup, bu tarihten itibaren gerçekle tirilen harcama ve faaliyetler desteklenebilir. Ancak irketlerin destek ödemesi her halükarda Stratejik Planlar Bakanl k taraf ndan onayland ktan sonra gerçekle tirilir. MADDE 9 Ayn Tebli in 22 nci maddesinin birinci f kras a daki ekilde de tirilmi tir. (1) Yurtiçi tescili ayn irket üzerine olan en fazla iki marka Tebli in 10 ve/veya 11 inci maddeleri kapsam na al nabilir. Yurtd tescilin ise, yurtiçi tesciline sahip irket ya da bu irketin organik ba n bulundu u irkete ait olmas gerekir. MADDE 10 Ayn Tebli in 29 uncu maddesi a daki ekilde de tirilmi tir. MADDE 29 (1) Bu Tebli in 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen destek unsurlar ndan yararland lacak olan kurulu ve irketlerin, Uygulama Usul ve Esaslar nda düzenlenen belgeleri ibraz etmesi zorunludur. Bakanl k, irket ve kurulu lar n harcama ve faaliyetlerine ili kin denetim/dan manl k firmalar na rapor haz rlatt rabilir. (2) irket ve kurulu lar n, Uygulama Usul ve Esaslar nda düzenlenen belge ve faaliyetleri, ilgili Ticaret Mü avirli i/ata eli inin onay na tabidir. Ticaret Mü avirli i/ata eli i nin bulunmad ülkelerde, belgelerin ilgili Türk Konsoloslu u na onaylat lmas gerekmektedir.

7 (3) Gerekli incelemenin yap lmas teminen Uygulama Usul ve Esaslar nda belirtilen belgelerin, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay (fuar kat ba vurular için 12 ay) içinde; otomasyon sisteminden yap lan ba vuruyu müteakip irketler taraf ndan üyesi olduklar hracatç Birlikleri Genel Sekreterli ine, Kurulu lar taraf ndan do rudan Bakanl a, ibraz edilmesi gerekmektedir. (4) Usulüne uygun ba vuru süresi olarak belirlenen 6 ayl k (fuar kat ba vurular için 12 ay) süre; ödeme belgesinin irketler için Birlik, kurulu lar için Bakanl k evrak kay tlar na giri yap lan tarih esas al narak belirlenir. (5) Bakanl k/ hracatç Birlikleri Genel Sekreterlikleri taraf ndan yap lan inceleme neticesinde harcamalara ili kin olarak tespit edilen eksik bilgi/belgelerin; irkete/kurulu a bildirildi i tarihten itibaren 6 (alt ) ay içerisinde Bakanl k/ hracatç Birlikleri Genel Sekreterliklerine ibraz edilmemesi halinde, söz konusu harcamalar destek kapsam nda de erlendirilmez. 6 ayl k süre; Birlik ve/veya Bakanl k taraf ndan otomasyon sistemi üzerinden yap lan inceleme neticesinde, eksik bilgi/belge tamamlama görevinin firman n görev listesinde bulundu u süre toplam üzerinden hesaplan r. MADDE 11 Ayn Tebli in 37 nci maddesi a daki ekilde de tirilmi tir. MADDE 37 (1) Bu Tebli hükümleri çerçevesinde destek kapsam na al nan irketler, destek süresi içinde ve/veya bitiminde, Bakanl k taraf ndan uygulanan ve bu Tebli de yer alan destek unsurlar içeren di er hracata Yönelik Devlet Yard mlar ndan yararland lmazlar. (2) Bu Tebli hükümleri çerçevesinde harcama yetkisi verilen irketler, destek kapsam ndaki markaya ili kin harcamalar için, destek süresi içinde ve/veya bitiminde, Bakanl k taraf ndan uygulanan ve bu Tebli de yer alan destek unsurlar içeren di er hracata Yönelik Devlet Yard mlar ndan yararland lmazlar. (3) Bu Tebli hükümleri çerçevesinde destek kapsam na al nan Kurulu lar, destek kapsam na al nan projelerine ili kin harcamalar için, destek süresi içinde ve/veya bitiminde, Bakanl k taraf ndan uygulanan ve bu Tebli de yer alan destek unsurlar içeren di er hracata Yönelik Devlet Yard mlar ndan yararland lmazlar. MADDE 12 Ayn Tebli in 24 üncü, 38 inci ve 39 uncu maddeleri yürürlükten kald lm r. MADDE 13 Bu Tebli yay tarihinde yürürlü e girer. MADDE 14 Bu Tebli hükümlerini Ekonomi Bakan yürütür.

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE AMAÇ BİRİNCİ

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 1. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Amaç: Uluslararası nitelikteki yurtiçi

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1. Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1. Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir I. GİRİŞ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1 Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir Ülkemizdeki hali hazırda geçerli olan ihracatçılara yönelik devlet desteği uygulamaları, esas olarak Bakanlar

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0 EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ [Metni yazın] Sayfa 0 Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek programları bulunmaktadır. TEBLİĞ ADI 1 Uluslararası 2 Çevre Maliy

Detaylı

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır.

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır. İhracat Destekleri Devletimiz çeşitli kurumlar vasıtasıyla 11 konu başlığında ihracata yönelik destekler vermektedir. Her bir destekte kendi içinde çeşitli alt başlıklara ayrılmaktadır. Bundan dolayı hangi

Detaylı

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA-GELĠġTĠRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NĠTELĠKTEKĠ YURT ĠÇĠ FUARLARIN DESTEKLENMESĠ III. YURT DIġI FUARLARIN DESTEKLENMESĠ IV. PAZAR ARAġTIRMASI

Detaylı

İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY

İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY Salim Çam (MBA, MSc) Kitabın Adı 30 Soruda Turquality Yazarı Salim Çam Yayın Editörü Erol Şahnacı 2012, Hayat Yayıncılık İletişim, Yapım, Eğitim Hizmetleri ve Tic. Ltd.

Detaylı

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE MADDE 1 (1) Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ in uygulanmasına

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Invest in Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Türkiye de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, değişik kurumlar

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr DESTEKLEME FİYAT VE İSTİKRAR FONU DFİF Kapsamında Yapılan

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali i lemlerin süreç ak m emas n n amac, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

MEVZUATI 2012. T.C. EKONOM BAKANLI I hracat Genel Müdürlü ü

MEVZUATI 2012. T.C. EKONOM BAKANLI I hracat Genel Müdürlü ü HRACAT MEVZUATI 2012 T.C. EKONOM BAKANLI I hracat Genel Müdürlü ü 1 2 Ç NDEK LER HRACAT REJ M KARARI...5 HRACAT YÖNETMEL... 9 hrac Yasak ve Ön zne Ba l Mallara li kin Tebli ( hracat 96/31)... 17 Kimyasal

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı