AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2009 / Sayi: 31 ULAÞTIRMA POLITIKASI ÝLE ÝLGÝLÝ ETKÝ DEÐERLENDÝRME ÇALIÞMASI YAPILDI 07 Ocak 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafýndan onaylanan Avrupa Birliði Müktesebatýna Uyum Programý (MUP) kapsamýndaki Ulaþtýrma Politikasý faslý çerçevesinde hazýrlanan 2009 yýlýna yönelik çalýþma programýnda, ilk çalýþma olarak yer alan uyum çalýþmalarýnýn etki deðerlendirme analizi, Þubat tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. Bu analiz, gerçekleþtirilecek uyum çalýþmalarýnýn halka ve sektöre olasý etkilerini ölçmek amacý taþýmaktaydý. Ýngiltere'nin tüm kara yolu ulaþýmýný düzenleyen ve denetleyen VOSA ajansýndan gelen üç uzman ile gerçekleþtirilen çalýþmalar, AB Koordinasyon Merkezi eþgüdümünde en verimli þekilde gerçekleþtirilmiþtir. Çalýþmalar kapsamýnda uzmanlar, Lefkoþa Araç Muayene Merkezi, Maliye Bakanlýðý Ehliyetler Birimi, Sürüþ Ehliyetleri Sýnav Merkezi, Araç Kayýt Dairesi, Kamu Araçlarý Ýþletmecileri Birliði (KAR-ÝÞ), Beynelmilel Nakliyeciler Birliði ve Kuzey Kýbrýs Taksiciler Birliði'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi almýþlardýr. Ayrýca Polis Genel Müdürlüðü nezaretinde yolda yapýlan denetimlere de katýlarak yapýlan denetimleri inceleme fýrsatý bulmuþlardýr. Çalýþmalar sonunda uzmanlar, elde ettlikleri bulgularý Ulaþtýrma Politikasý Çalýþma Grubuna bir sunum ile aktarmýþlardýr. Ek olarak bulgularýnýn detaylarýný ve uyum çalýþmalarý çerçevesinde bundan sonra yapýlmasý gereken hem uygulama hem de yasal çalýþmalara yönelik önerilerini bir rapor halinde ilerleyen günlerde sunmalarý beklenmektedir. AVRUPA KOMÝSYONUNUN GENIÞLEMEDEN SORUMLU KOMÝSERÝ OLLI REHN, ÇÖZÜM MÜZAKERELERÝNÝ YÜRÜTEN LÝDERLERE DESTEK AMACIYLA ADAYI ZÝYARET ETTÝ Avrupa Komisyonunun Geniþlemeden Sorumlu Komiseri Olli Rehn 13 Þubat 2009 tarihinde, Komisyonun iki lider arasýnda sürdürülen müzakerelere destek verdiðini vurgulamak amacýyla adaya geldi. Rehn, Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas'la görüþmesinin ardýndan KKTC'ye geçerek Lokmacý B a r i k a t ý ' n d a b a z ý incelemelerde bulundu. Daha sonra, AB Destek Ofisi'nde yaklaþýk 40 kiþilik ofis personeliyle bir toplantý gerçekleþtirdi. Toplantýyý müteakip Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ile ofisinde görüþen Rehn, Avrupa Birliðinin Kýbrýs'ta siyasi eþitliðe dayalý iki bölgeli, iki toplumlu federasyonu desteklediðini belirterek, liderlerin beceri ve kararlýlýklarýna güvendiklerini söyledi. Rehn, adanýn kuzeyinde ve güneyde gerçekleþtirdiði temaslarýn ardýndan Ara Bölgedeki Ledra Palace Otelde bir basýn toplantýsý düzenledi. Basýn toplantýsýnda, çok önemli bir zamanda ziyaret ettiði Kýbrýs'ta uzun zamandýr devam eden sorunun çözümü ve adanýn birleþmesi için bu yýl önemli bir fýrsat yakalandýðýný söyledi. AB ve bilhassa Avrupa Komisyonunun kapsamlý çözüm bulma amaçlý devam eden müzakere sürecine tam destek verdiðini belirten Rehn, bu þansýn yitirilmemesi ve iyi deðerlendirilmesi gerektiðini sözlerine ekledi. Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 Görüþtüðü liderleri çözüm konusunda cesur ve kararlý bulduðuna iþaret eden Rehn, çözüm çabalarýna siyasi desteði devam eden Avrupa Komisyonunun müzakerelerde mülkiyetten sonra gündeme gelmesi beklenen AB ile ilgili konularda yasal ve teknik desteði sunmaya hazýr olduðunu ifade etti. Kapsamlý çözüme ulaþýlmasý halinde, AB'nin bu çözüme uyum saðlayacaðýný belirterek, birleþik Kýbrýs'ýn AB'de tek bir ses olarak konuþmasýnýn esas olduðunu vurguladý. Rehn, ziyareti sýrasýnda bir araya geldiði her iki liderle, baþta devam eden kapsamlý çözüm müzakeleri olmak üzere, iki taraf arasýnda güven yaratma önerilerini görüþtüklerini söyledi. Güven artýrýcý ek tedbirlerin önemi üzerinde durulduðunu kaydeden Rehn, bu çerçevede kültürel mirasýn korunmasý ve restorasyonunu ele alacak uzman komisyonu ya da danýþma kurulu oluþturulmasýný memnuniyetle karþýladýklarýný belirtti. Rehn, ayrýca iki lidere, AB' nin 9 milyon Euro'luk destek verdiði ara bölgenin mayýnsýzlaþtýrýlmasý faaliyetlerine gösterdikleri destek için teþekkür etti. Rehn, zaman sýnýrý olmamasýnýn sürece etkisi ile ilgili bir soruya karþýlýk ise, iki lider arasýndaki karþýlýklý güven ve iki tarafýn çözüme olan desteðinin müzakereleri sonuca götüreceðinden emin olduðunu söyledi. Bir baþka soru üzerine, Türkiyeli yetkililerle gerçekleþtirdikleri tüm temaslarda, Türkiye'nin kapsamlý çözüme aktif desteðinin öneminin altýný çizdiklerini ifade etti. ÝNGÝLTERE'NÝN AVRUPA ÝÞLERÝNDEN SORUMLU BAKANI CAROLINE FLINT CUMHURBAÞKANI MEHMET ALÝ TALAT ÝLE GÖRÜÞTÜ Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, 10 Subat 09 tarihinde Ýngiltere'nin Avrupa Ýþlerinden sorumlu Bakaný Caroline Flint'i makamýnda kabul etti. Flint'e Ýngiliz Yüksek Komiseri Peter Millet eþlik etti. Flint, daha sonra bir basýn toplantýsý düzenleyerek görüþmelerde elde ettiði izlenimleri þu þekilde dile getirdi: Flint, 2009 yýlý içinde Kýbrýs sorununun çözmek için iyi bir firsat bulunduðunu belirterek, liderlerin kendilerini adada kalýcý bir çözüme varmaya adadýklarýný ve BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Alexander Downer'ýn da sürece çok olumlu katkýlar yapacak bir kiþi olduðunu söyledi. Flint, ayrýca, Kýbrýs müzakelerinde herhangi bir zaman takvimi olmadýðýný belirterek, çözüm fýrsatýnýn sonsuz olmadýðýný, müzakelerin ivme kazanmasýnýn ve sürüncemede kalmamasýnýn önemini vurguladý. Ýngiltere'nin iki toplumlu ve siyasi eþitliðe dayalý federal bir çözüme ulaþýlmasýnýn yönündeki BM çabalarýna destek verdiðini, fakat Ýngiltere'nin sürece müdahale etme yönünde bir duruþ benimsemediðini, sorunun Kýbrýslýlarca çözülmesi gerektiðini belirtti. Kýbrýs'ta yaptýðý temaslarda Ýngiltere'nin sürece nasýl yardýmcý olabileceðini ele aldýðýný ifade eden Flint, sürece katký koymanýn yollarýndan birinin iki toplumlu aktivitelere destek vermek olduðunu ifade etti. Liderlerin Yönetim ve Güç Paylaþýmý konusundan önemli bir adým atarak Mülkiyet konusuna geçtiðini belirten Flint, yapýlacak daha çok þeyin olduðunu, ancak liderlerin ortaya koyduðu taahhüdün de herkes tarafýndan açýkça görülebileceðini kaydetti. Adada sürdürülen mayýn temizleme calýþmalarýnýn önemini belirten Flint, çalýþmalarý yürüten kiþilerle görüþtüðünü ve bu kiþileri yaptýklarý iþlerden dolayý cesur bulduðunu söyledi. Mayýn temizleme çalýþmalarýnýn büyük önem taþýdýðýný ve adadaki durumun normalleþmesi için hayati olduðunu ifade etti. Açýklamalarýn ardýndan basýnýn sorularýný yanýtlayan Flint, müzakere süreciyle ilgili bir zaman takvimi olmamasýný nasýl deðerlendirildiði sorusuna, önemli olan müzakerelerin ilerlemesi olduðunu söyleyerek, görüþmeler de daha birçok konunun ele alýnacaðýný yineledi. Bununla ilgili baþka bir sorunun sorulmasý üzerine, Flint; Noel'den önce bir dizi konuyu görüþmek amaçlý Ankara'yý ziyaret ettiðini ve de ele alýnan konulardan birinin Türkiye'nin adadaki sürece nasýl destek verebileceði üzerine olduðunu söyledi. Türkiye'nin adada çözümü desteklediðini ama ilerleyen dönemlerde desteðini artýrmasýný ümit ettiðini ifade etti. Bir zaman takviminin bulunmamasý ve bu yüzden oluþan zorluklarla,müzakerelerin uzun zamana y a y ý l m a s ý n ý v e s o n u n d a b a þ a r ý s ý z l ý k l a sonuçlanabileceði olasýlýðý üzerine sorulan soruya ise, Flint; bir zaman sýnýrlamasý olmasýnýn deðil, müzakerelerin bir ivmeye sahip olmasýnýn önemli olduðu görüþüne sahip olduðunu belirtti. Caroline Flint, her iki toplumun, güven yaratýcý önlemlerin ve çözümün getireceði yararlarla iligili olarak bilgilenmesinin de önemine iþaret etti. SAÐLIÐIN KORUNMASI ALANINDA BULAÞICI HASTALIKLAR YASASI'NIN HAZIRLANMASI ÝLE ÝLGÝLÝ ÇALIÞMALAR BAÞLATILDI Müktesebata Uyum Programý çerçevesinde hazýrlanmýþ olan 2009 Ýþ Planlarý gereði olarak 28. Faslýn Saðlýðýn Korunmasý kýsmýnýn uygulamasý olan misyonlar baþlamýþtýr. Bu çerçevede ilk misyon olarak, Þubat tarihleri arasýnda bulaþýcý hastalýklarýn önlenmesine yönelik yasa hazýrlanmasýný hedefleyen AB uzman destekli Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 durum analiz misyonu yer almýþtýr. Konu ile ilgili geliþmeleri görüþmek üzere bir toplantý uzmanlar; Maastricht Üniversite Hastanesinden Dr. gerçekleþtirildi. Toplantýda, EUROSTAT temsilcisine, Jacques Scheres ve Almanya'nýn North Rhein Westfalia Ýstatistik Kurumunun AB'ye uyumlu teþkilat yasa eyaleti Kamu Saðlýk Enstitüsü nden Dr.Ýnka tasarýsýnýn son durumu aktarýldý. Sn. Mükellef ile Daniels Haardt olmuþtur. toplantýnýn ardýndan, Sn. Steurer, Komisyonun KKTC'deki istatistik çalýþmalarýna verdiði önemi Uzmanlar, bir haftalýk misyon boyunca, bu konuda aktarmak ve Ýstatistik Kurumunun baðýmsýz bir yapýya çalýþmak üzere görevlendirilmiþ olan çalýþma dönüþmesinin ve diðer istatistiki veri toplayan daireleri grubundaki doktorlar ve Bakanlýk Hukukcusu ile koordine edici bir görev üstlenmesinin bir AB bulaþýcý hastalýklar konusuna iliþkin uygulamalarý gereksinimi olduðunu yinelemek için KKTC ilgililerden dinlediler. Ýlgili yasalar Ýngilizceye Baþbakanlýðý Müsteþarý Sn. Doðan Þahali ve de Devlet tercüme ettirilmek üzere TAIEX'e gönderildi. Bayan Planlama Örgütü Müsteþarý Sn. Ali Korhan ile ayrý ayrý Inka Haardt, North Rhein Westfalia eyaletinin bulaþýcý toplantýlar gerçekleþtirmiþtir. Toplantýlarda, her iki hastalýklar konularýndaki sonuçlarýný on- line olarak Müsteþar, istatistik çalýþmalarýný genel olarak AB uyum internetteki ilgili web sayfasýndan sundu. Lefkoþa çalýþmalarýnýn bir parçasý olarak gördüklerini ve Devlet Hastanesinde Baþhekim'in, bulaþýcý hastalýklar istatistik konusunda gerekli desteði göstermeye hazýr uzmanlarý ve enfeksiyon hastalýklarýný kontrol olduklarýný EUROSTAT yetkililerine belirttiler. konusunda eðitmen hemþirenin katýldýðý bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Toplantý sonrasýnda ise Müsteþarlar ile olan toplantýlarýný müteakip, Sn. Mikrobiyoloji Laboratuvarý, Ýntaniye Servisi, Yoðun Steurer, üst düzey yetkililer ile bir dizi toplantýlar Bakým Servisi, Kan Bankasý ve Talasemiya Laboratuarý gerçekleþtirmiþtir. Toplantýlarda sn. Steurer, güvenilir gibi hastanenin bulaþýcý hastalýklar yönünden çok istatistiki verilerin üretilmesinin anlaþma gününde önemli bölümleri gezilerek yerinde bilgiler alýnmýþtýr. gerekli mali desteðin tespit edilmesi için en fazla Daha sonra su ve gýda güvenliði analizlerinin de ihtiyaç duyulacak husus olmasý nedeni ile istatistik yapýlduðý Devlet Laboratuarý da ziyaret edilmiþtir. alanýndaki AB'ye uyum çalýþmalarýnýn yürütülmesinin önemini vurguladý. Görüþmelerde üst düzey yetkililer Uzmanlar 2004 yýlýnda yine TAIEX uzmanlarýnca ise güvenilir istatistiki veri üretmenin öneminin her gerçekleþtirilmiþ olan Bulaþýcý Hastalýklar misyon zaman bilincinde olunduðunu, bu açýdan da Kýbrýs Türk raporunu, çalýþma grubu ile irdeleyerek 2004 yýlýndan Ýstatistik Kurmunun yasasýnýn bir an önce gerekli bu yana bu alanda gerçekleþtirimiþ olan ilerleme ve prosedürlerini tamamlayarak Meclise sunulmasý için deðiþiklikleri saptamaya çalýþmýþlardýr. çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasýnýn gerekliliði belirtildi. Misyonda elde edilen izlenim, Ýnfeksiyon Kontrol Toplantýlara müteakip, Sn. Steurer, istatistiki veri Komitesi nin oluþturulmuþ olmasý ve ilgili eðitim ve toplayan ve üreten diðer dairelerin müdürlerine hitaben uygulamalarýn gerçekleþtirilmekte olduðu ve 2004 düzenlenen seminerde, son ziyaretlerinden bu yana yýlýna nazaran ilerleme kaydedilmiþ olduðu kaydedilen geliþmeleri takip etmek amaçlý bir ziyaret yönündedir. gerçekleþtirdiklerini ve Mayýs ayýnda bir baþka ziyaret daha gerçekleþtirmeyi düþündüklerini, taslak yasa ile AB ÝSTATÝSTÝK OFÝSÝ TEMSÝLCÝSÝ ANTON ilgili çalýþmalarýn hýz kazandýðýný, ancak birçok ülkede STEURER TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE birden fazla kurumun istatistiki veri toplamasýna ADAYI ZIYARET ETTÝ raðmen sadece bir tane koordinatör kurumun olduðunu ifade etti. Bu açýdan, istatistik yasasýnýn önemini AB Ýstatistik Ofisi (EUROSTAT) temsilcisi Anton vurgulayarak saðlýklý veri toplamanýn KKTC yönetimi Steurer, Kuzey Kýbrýs konularýna bakmasý için yeni için olduðu kadar müzakere sürecinde ve de çözüm atanan Janne Utkilen eþliðinde, 17 Þubat 2009 tarihinde sonrasý süreçte çok önemli olduðunu belirtti. AB ile üye 4 günlük bir misyon çerçevesinde KKTC'yi ziyaret etti. devletler arasýndaki para akýþýnýn istatistiki verilere Ýlk olarak Devlet Planlama Örgütüne baðlý Ýstatistik dayandýrýldýðýndan, Kýbrýslý Türklerin çözüm sonrasý Dairesi Baþkaný Güner Mükellef ile, bir önceki istatistik alanýnda AB gerekliliklerini tam olarak ziyaretinden bu zamana kadar geçen süreçte kaydedilen uygulamalarýnýn onlara AB yardýmlarýndan daha kolay Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 yararlanabilme olanaðý saðlayacaðýný vurguladý. Bu açýdan, tüm kurumlarýn Kýbrýs Türk Ýstatistik Dairesi ile iþbirliði içerisinde olmalarýnýn ve AB uyum sürecinde gösterdikleri çalýþmalarý devam ettirmelerinin önemine atýfta bulundu. Veri toplamada kullanýlan tekniklerin modernizasyonu için de AB'nin destek saðlayabileceðini sözlerine ekledi. ÇEK PARLAMENTOSUNUN ALT KANADI LÝZBON ANTLAÞMASI'NI ONAYLADI Ç e k C u m h u r i y e t i ' n d e Parlamentonun alt kanadý, L i z b o n A n l a þ m a s ý ' n ý onayladý.parlamentonun alt kanadýnýn, AB kurumlarýnda reformu amaçlayan anlaþmayý 61'e karþý 125 kabul oyuyla onayladýðý belirtildi. Anlaþmanýn, yürürlüðe girmesi için Parlamentonun üst kanadý Senato tarafýndan da onaylanmasý gerekiyor. Çek Cumhuriyeti'nde sað kanattaki senatörler, Lizbon Anlaþmasý'nýn onaylanmasýndan önce ülkenin ABD'nin füze savunma kalkanýna ev sahipliði yapmasý yönündeki planýn kabul edilmesini talep ediyorlar. Ý R L A N D A L Ý Z B O N A N T L A Þ M A S I ' N I HAZÝRAN'DA REFERANDUMA GÖTÜREBÝLÝR Ýrlanda hükümeti Lizbon Anlaþmasý'na iliþkin ikinci halkoylamasýnýn Ekim yerine Avrupa genel seçimleriyle eþ zamanlý olacak þekilde Haziran'da yapýlmasýný planlýyor. Doðrulanmasý halinde yeni tarihin Ýrlanda Baþbakaný Brian Cowen'in kararýnda inanýlmaz bir dönüþ gerçekleþmiþ olacak. Cowen, Aralýk 2008'deki AB zirvesinde ikinci referandumun 2009'un sonlarýnda gerçekleþebileceðini söylemiþti. Nitekim Avrupa'nýn yasal organlarý ikinci oylamanýn Ekim'de yapýlacaðý düþüncesiyle hareket ediyor ve Lizbon Anlaþmasý'nýn Ýrlanda'da kabulü halinde Ocak 2010'da yürürlüðe gireceði beklentisini taþýyordu. Ancak Ýrlanda ekonomisinde gözlenen kötüye gidiþle birlikte son yapýlan anketler Lizbon Anlaþmasý'nýn ikinci halkoylamasýnda kabul edileceðine dair güçlü sinyaller göndermeye baþladý. Cowen'in Fianna Fail Partisi'ne destek veren Ýrlandalý Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Eoin Ryan hükümete Aralýk 2008 zirvesinde Ýrlanda'ya tanýnan ayrýcalýklarý bir an önce iþleme almalarý çaðýrýsýnda bulundu ve bu þekilde Lizbon Anlaþmasý için giderek artan halk desteðinden yararlanmasý gerektiðini belirtti. Ryan, Bu görüþmelerin hýzla ve baþarýyla tamamlanmasý halinde ve gerekli yasal teminatlarýn saðlanmasý Ýrlanda hükümetinin Lizbon Anlaþmasý'ný daha erken referanduma götürebileceðine inanýyorum dedi. Ýrlanda siyasi kaynaklarý, Libertas unsurunun da h a l k o y l a m a s ý n ý n Haziran'da yapýlmasý konusunda etkili olduðunu b e l i r t i y o r l a r. Ay n ý yetkililere göre geçen yýl anlaþmanýn reddedilmesinin ardýndaki asýl oyuncunun Libertas olmasý ancak daha sonra Libertas'ýn itibar kaybetmesi hükümeti referandumun öne çekilmesi için harekete geçirdi. Ancak Ýrlanda Dýþ Ýþleri Bakanlýðý kaynaklarý þu ana kadar söylenenlerin varsayýmlardan baþka bir þey olmadýðýnýn altýný çizdi. A L M A N YA ' D A L Ý Z B O N A N T L A Þ M A S I ANAYASA MAHKEMESÝNDE ÝNCELENÝYOR Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi Lizbon Antlaþmasý'na yönelik þikâyetleri ele alýyor. Mahkemenin kararýný Mayýs-Haziran aylarýnda açýklamasý bekleniyor. Siyasi gözlemciler, Alman Anayasa Mahkemesi'nin Lizbon Antlaþmasý'na gölge düþürecek herhangi bir karar alacaðýna ihtimal vermiyor. AB'nin siyasi ve idari yapýsýnda deðiþiklikler öngören Lizbon Antlaþmasý'nýn, 2005 yýlýnda Fransa ve Hollanda'da reddedilen AB Anayasasý'nýn yerini almasý planlanýyor. Antlaþmanýn yürürlüðe girebilmesi için AB ülkelerinin tamamýndan onay almasý gerekiyor. Almanya, Federal Meclis'te kabul edilmesine raðmen, belgenin resmi olarak onaylanmadýðý AB'deki dört ülkeden biri. Zira Cumhurbaþkaný Köhler, söz konusu belgeyi henüz imzalamadý. Köhler söz konusu imzayý atmak için Anayasa Mahkemesi'nin kararýný bekleyeceðini belirtmiþti. Lizbon Antlaþmasý'nýn henüz onaylanmadýðý diðer ülkelerse, antlaþmayý bir kez veto eden Ýrlanda, Çek Cumhuriyeti ve Polonya. Almanya Anayasa Mahkemesi'ne Lizbon Antlaþmasý ile ilgili bir çok þikayet baþvurusu oldu. Mahkemeye baþvuranlar arasýnda, Hristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Federal Milletvekili Peter Gauweiler ve ayný partinin Avrupa Parlamentosu'ndaki eski üyesi Franz Ludwig Schenk Graf von Stauffenberg yer alýyor. Gauweiler, Lizbon Antlaþmasý'nýn Almanya'nýn egemenlik hakkýný zedeleyeceði gerekçesiyle karþý çýkýyor. Peki, Lizbon Antlaþmasý'nda öngörülen deðiþiklikler neler? Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 AB Dönem Baþkanlýðý ve AB Dýþiþleri Bakaný Antlaþmaya göre, üye ülkeler oy birliðiyle 2,5 yýllýk süre için bir Avrupa Birliði Konseyi Baþkaný atayacaklar. Böylece 6 a y l ý k d ö n ü þ ü m l ü baþkanlýk sistemi ortadan k a l k a c a k. A t a n a c a k Avrupa Birliði Konseyi Baþkaný, yýlda 4 kez toplanacak Avrupa Birliði zirvelerine de baþkanlýk edecek. Lizbon Antlaþmasý ile bir de Avrupa Birliði Dýþiþleri ve Güvenlik Politikasý Yüksek Temsilcisi getiriliyor. Burada amaç, dýþ politikada tek sesliliðin saðlanmasý. Yüksek Temsilci, dýþiþleri bakanlarýnýn buluþtuðu Dýþ Ýliþkiler Konseyi toplantýlarýna da baþkanlýk edecek. Çoðunluk kararý AB karar alma sürecinin kolaylaþtýrýlmasý öngörülüyor. Lizbon Antlaþmasý ile özellikle polis ve yargý iþbirliði hakkýndaki kararlar için oybirliði zorunluluðu kalkýyor. Ancak dýþ, vergi ve sosyal alanlardaki hassas politikalar konusundaki kararlarda her üyenin onayý aranacak. Karar alma hakký AB'de 2014 yýlýndan 2017'ye kadar devam edecek geçiþ sürecinde alýnacak kararlarda çifte çoðunluk þartý aranacak. Böylece, Avrupa Birliði kararlarý için, üye ülkelerin yüzde 55'inin oyu ve toplam nüfusun yüzde 65'ine sahip ülkelerinin oyunun gerekliliði doðacak. Bu uygulamayla örneðin Almanya'nýn, Polonya ve Ýspanya'ya oranla karar almadaki rolü daha fazla olacak. Ancak çifte çoðunluk sistemi, dýþ politika, Avrupa Birliði bütçesi ve vergi gibi konularda geçerli olmayacak. Bu konularda üye ülkelerin oy birliði aranacak. Parlamento'ya söz hakký Avrupa Parlamentosu böylece ilk kez yargý iþbirliði, iç güvenlik ve yasadýþý göç gibi önemli konularýnda söz sahibi olacak. Þu an parlamentoda bulunan sandalye sayýsý 785'ten 751'e indirilecek. Vatandaþ haklarý Lizbon Antlaþmasý temel haklar konusunda tüm AB vatandaþlarýný kapsayan, baðlayýcýlýðý olan hukuki bir zemin sunarak, temel haklarý güvence altýna alýyor. Böylece örneðin herhangi bir konuyla ilgili olarak bir milyon imza toplayan bir sivil toplum örgütü, Avrupa Komisyonuna yasa önerisi getirme imkânýna sahip olabiliyor. Çýkýþ hakký Lizbon Antlaþmasý ile ilk kez devletlere AB üyeliðinden ayrýlma hakký da tanýnýyor. ÝSVÝÇRE SERBEST DOLAÞIMA "EVET" DEDÝ Ý s v i ç r e ' d e g e r ç e k l e þ e n referandum sonuçlarýna göre, seçmenlerin yarýsýndan fazlasý (%60) Avrupa Birliði üyesi ülkelerin vatandaþlarýnýn Ýsviçre'de çalýþýp, ikamet etmesine "evet" dedi. Ýsviçre, AB üyesi olmamasýna raðmen, Birlik ile güçlü siyasi ve ekonomik baðlara sahip. Ýsviçre ile AB arasýnda yýllardýr tartýþma konusu olan bu oylama için 5 milyon seçmenin büyük bölümü oylarýný önceden mektupla gönderdi. Brüksel ve Bern tarafýndan yakýndan izlenen referandum sonucunun, Ýsviçre ile ilk sýradaki ticari ortaðý AB arasýnda ticaret alanýnda yakýnlýðý tehlikeye atmasýndan endiþe ediliyordu. 2002'de yürürlüðe giren serbest dolaþým, Ýsviçre ile AB üyesi ülkeler arasýndaki ticari faaliyetleri kolaylaþtýran 6 deðiþik anlaþmayla destekleniyor. Referandumda "hayýr" çýkmasý durumunda tüm bu anlaþmalar otomatik olarak devre dýþý kalacaktý. AB'DEN "FINANS PÝYASALARINA DENETÝM" KARARI ÇIKTI Küresel mali krizi masaya yatýrmak için Berlin'de biraraya gelen AB liderleri finansal piyasalar ve ürünlerin daha sýký bir denetime tabi tutulmasý konusunda anlaþtýðý bildirildi. Almanya Baþbakaný Angela Merkel'in ev sahipliðini yaptýðý toplantýya AB Dönem Baþkaný Çek Cumhuriyeti'nin yaný sýra Ýngiltere, Fransa, Ýspanya, Hollanda, Ýtalya ve Lüksemburg'un devlet ve hükümet baþkanlarý katýldý. Nisan ayýnda Londra'da düzenlenecek G-20 zirvesine hazýrlýk niteliðindeki toplantýda, liderler finansal sistemin ciddi zorluk içinde olduðunu ve reformun hayati önem taþýdýðýný söylüyor. Ýngiltere Baþbakaný Brown, iþini kaybetmekten endiþelenen insanlar için konjonktür paketleri hazýrladýklarýný belirtti. Ancak bunlarý yeterli görmediklerini ifade eden Brown, uluslararasý kontrol mekanizmalarý oluþturulmasý gerektiðini, bu sayede e k o n o m i y e d u y u l a n g ü v e n i y e n i d e n saðlayabileceklerini söyledi. Fransa Cumhurbaþkaný Sarkozy yüzeysel ve geçici deðil, yapýsal önlemler alýnmasýný, bu alanda birlikte ilerleme saðlanmasýný ve yeni bir sistem oluþturulmasýný istediklerini ifade etti. Hollanda Baþbakaný Balkenende, ahlaki deðerlere dayalý bir sosyal piyasa ekonomisinin yaratýlabilmesi için Dünya Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 Ticaret Örgütü zirvesinin baþarýlý, ekonomik krizin aþýlabilmesi için de çabalarýnýn sürekli olmasý gerektiðini söyledi. Ýspanya Baþbakaný Zapatero, global kriz için global önlemler alýnmasý gereðine dikkati çekerek, saðlam, saydam ve ahlaki deðerlere dayalý bir uluslararasý ekonomik düzene ihtiyaç duyduklarýný, bu düzenin çevreyi de korumasý gerektiðini belirtti. Ýtalya Baþbakaný Berlusconi de himayeciliðe karþý çaba harcamalarý gerektiðini söyledi. Avrupa Komisyonu Baþkaný Barroso da açýk toplumlarda ekonomi için ortak prensiplerin gereðine iþaret ederek, Berlin'de alýnan kararlarýn uygulanmasýnýn önemli olduðunu ifade etti. Geçtiðimiz günlerde, AB'de Euro kullanan 16 ülkede sanayi üretimi, aralýk ayýnda bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 12 ile büyük bir düþüþ gerçekleþtirdiði açýklandý. Eurostat'ýn verilerine göre, 27 üyeli AB'nin sanayi üretimindeki yýllýk gerileme, aralýk ayýnda 11,5 düzeyinde gerçekleþti. AB'de sanayi üretimi en sert gerileyen ülkeler yüzde 20,7'yle Estonya, yüzde 19,6'yla Ýspanya, yüzde 18,4'le Ýsveç, yüzde 17,5'le Romanya ve Slovenya þeklinde sýralandý. Aralýk ayýnda sanayi üretimindeki düþüþ, AB'nin büyük ekonomileri Almanya'da yüzde 12,4, Fransa'da yüzde 10,7, Ýngiltere'de yüzde 8,8 ve Ýtalya'da yüzde 14,3'e ulaþtý. AB 1 EYLÜL'DE TASSARRUFLU LAMBA KULLANIMINA GEÇECEK Lüksemburg Baþbakaný Juncker ise krizin gittikçe büyüdüðünü, bu nedenle M e r k e l t a r a f ý n d a n önerilen bir erken uyarý s i s t e m i n i n oluþturulmasýný doðru b u l d u ð u n u s ö y l e d i. Toplantýda konjonktür paketlerini de ele aldýklarýný kaydeden Juncker, sürekli yeni paketlerin hazýrlanmasýný yanlýþ bulduklarýný, öncelikle mevcut konjonktür paketlerinin uygulanmasýný savunduklarýný belirtti. Londra'da 2 Nisan'da düzenlenecek olan Dünya Finans Zirvesi'ne dünyanýn en önemli endüstrileþmiþ ve kalkýnmakta olan 20 ülkesi katýlacak. Toplantýya ABD Baþkaný Barack Obama da katýlýyor. Küresel krize karþý mücadele yöntemlerinin görüþüldüðü ilk Dünya Finans Zirvesi, geçen kasým ayýnda Washington'da yapýlmýþtý. EURO BÖLGESÝ, 4'ÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 1.5 DARALDI Euro Bölgesi geçen yýl son çeyrekte, 3'üncü çeyreðe göre yüzde 1.5 küçülerek 13 yýllýk tarihinin en kötü performansýna imza attý. AB Ýstatistik kurumu Eurostat'ýn verilerine göre geçen yýlýn ilk çeyreðinde binde 7 büyüyen 16 üyeli Euro Bölgesi, ikinci ve üçüncü çeyreklerde binde 2'þer küçülmüþtü.euro Bölgesi Gayrý Safi Yurtiçi Hasýlasý 2008'in son çeyreðinde, bir önceki yýlýn AB'ye üye 27 ülkeden uzmanlar geçen yýl Aralýk ayýnda Birlik içindeki lambalarýn enerji verimliliði konusunda asgari standartlar üzerinde anlaþtý. Bu standartlarla birlikte AB genelinde 1 Eylül'den itibaren a þ a m a l ý o l a r a k t a s a r r u f lambalarýna geçilmesi ve akkor ampullerin piyasadan kaldýrýlmasý kararlaþtýrýldý. Akkor ampullerin yasaklanmasýyla ilgili tartýþmalar sürüyor. Tüketiciler içinse bu ampullere pek çok alternatif mevcut. Tasarruf ampullerinin yanýnda halojen lambalar ya da kýsaca LED (Light Emitting Diode LED) adý verilen ýþýk yayýcý diyotlarýn satýþý devam ediyor. Deutche Welle'nin haberine göre alternatif lamba satýn alýrken dikkat edilmesi gereken noktalar þöyle: Akkor ampuller ihtiyaç duyduðu elektriðin sadece yüzde beþini aydýnlatma için kullanýyor. Kalan enerji ýsý olarak dýþarý veriliyor. Bunun karþýlýðýnda tasarruf ampulleri gerek duyduklarý enerjinin yüzde 25'ini ýþýða dönüþtürüyor. Böylece 11 Watt'lýk bir tasarruf ampulü, yaydýðý ýþýða denk gelen 60 Watt'lýk akkor ampulüne göre yüzde 80 daha az elektrik tüketiyor. Halojen lambalar, tasarruf ampulleriyle verimlilik konusunda boy ölçüþemezken, en ucuzlarý akkor ampullere oranla yüzde 50 elektrik tasarrufu saðlayabiliyor. LED'ler ise akkor ampullere göre yüzde 80 daha verimli olsa da þimdilik piyasada sadece düþük Watt'lý örneklerine rastlanabiliyor. ayný dönemine göre de yüzde 1.2 daraldý. Geçen yýl son Normal ampullere alternatif lambalar enerji konusunda çeyrekte, 27 üyeli AB daha tasarruflu olsalar da, fiyatlarý, akkor ampullerden ekonomisi ise bir önceki daha yüksek. Normal bir ampulün fiyatý ortalama 1 çeyreðe göre yüzde 1.5, Euro'yken, tüketiciler tasarruf ampulleri için yaklaþýk 2007'nin ayný dönemine göre 5 8 Euro, nispeten ucuz olan bir halojen lamba için de yüzde 1.1 küçüldü Euro vermek durumunda. Sayfa 6 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 Ancak tasarruflu ampullere, normal ampullere kýyasla Komisyonun yaklaþýmýna satýn alýrken ödenen yüksek fiyat, uzun vadede düþen çok benzer bir taslak elektrik tüketimiyle dengelenmiþ oluyor. Bunun hazýrlamakla beraber üye dýþýnda tasarruf lambalarý daha uzun ömürlü olduklarý ü l k e l e r a r a s ý n d a k i için de avantajlý. Tasarruf ampullerinin ömrü ortalama farklýlýklarý giderecek bir 10 bin yanma saati yani normal ampullere göre 10 kat s u n u m daha uzunken, LED lambalarýn ömrüyse üreticilerine gerçekleþtiremedi. göre sýnýrsýz. Ancak 40 Watt'lýk bir LED lambanýn fiyatý yaklaþýk 50 Euro'yu buluyor. Brüksel ile ulusal otoriterler arasýnda telekom düzenlemelerine dair yetki paylaþýmý konusu Özellikle halojen lambalar, normal ampullerin tartýþmaya açýlmadý. Özellikle Komisyonun hazýrladýðý yaydýðýna en yakýn ýþýk yayan lambalar olarak biliniyor. ilk tasarýnýn arkasýnda durmaya devam ettiðini belirten Halojen lambalar da akkor ampuller gibi aydýnlatma diplomatik kaynaklar bu þekilde AB yürütme organýnýn dereceleri ayarlanýp, kýsýlabiliyor. Tasarruf gerektiðinde ulusal otoritelerin kararlarýný veto etme ampullerdeyse ýþýðýn rengi ve renkleri yansýtma hakkýný elinde bulundurduðuna dikkat çektiler. derecesine dikkat edilmesi tavsiye ediliyor. Oturma ve yatak odalarý için sýcak beyaz ýþýk yayan lambalar Ancak üye ülkelerin çoðu, böylesine kazançlý bir uygunken, örneðin mutfak için kýrmýzýsý düþük, mavi sektörde düzenleme denetimlerini transfer etme oraný yüksek, soðuk beyaz ýþýk kullanýlabilir. konusunda istekli deðiller. Komisyona göre, telekom þirketleri AB'nin son on yýldaki GSYÝH'sýnýn dörtte Tasarruf ampulleri elektronik alet olarak tanýmlamak birini tek baþýna saðlamýþ bulunuyor. mümkün. Bu ampuller saðlýk için sakýncalý cýva ihtiva ediyor ve týpký piller gibi normal çöp yerine bunlar için Komisyonun kapsamlý veto hakký kabul edilmezken uygun imha konteynerlerine atýlmasý gerekiyor. masada iki seçenek duruyor: Komisyon veto hakkýný Halojen lamba ve LED'lerin ise normal çöpe atýlmalarýnda bir sakýnca yok. AB'NÝN TELEKOM ANLAÞMASINDA ÝLERLEME SAÐLANDI ªUBAT 2009 Avrupa düzenleme kurullarýndan herhangi birinin desteklemesi halinde kullanabilir ki bu durum uygulamada veto hakkýnýn olmamasý anlamýna geliyor ve diðeri de baðlayýcý olmayan tavsiye hakký olarak belirtiliyor. Yeni fiber aðlara mali kaynak saðlanmasýnda geliþme Komisyon tavsiyelerinin güçlü siyasi etkileri dikkate kaydedilmesine raðmen Avrupalý kurumlar AB'nin alýndýðýnda son seçeneðin þansý olduðu düþünülebilir. elektronik iletiþim yasalarýnýn gözden geçirilmesi Yaþanan son örnekte AB telekom sanayi cep telefonu konusunda herhangi bir mutabakata varabilmiþ hizmet ücretinde kesintiye gidilmesi yönündeki bir deðiller. tavsiye kararýyla sarsýlmýþtý. Baðlayýcý olmamakla birlikte bu tavsiyenin dolaylý olarak da olsa etkili 13 Kasým 2007'de Avrupa Komisyonu elektronik olacaðý belirtiliyor. iletiþimle ilgili mevzuatýn genel bir gözden geçirmeye tabi tutulmasýný teklif etti. Pakette yeni bir AB telekom otoritesinin kurulmasýna iliþkin yasa tasarýlarýna, Radyo spektrumunda deðiþiklik yok Diðer bir sorun ise radyo spektrumu yani cep kýþkýrtýcý rekabet ayýklanmasýna, radyo spektrum telefonlarýný, uydularý, televizyonlarý, radyolarý ve yönetiminin gözden geçirilmesine ve bir dizi tüketici diðer birçok elektronik aleti besleyen görünmeyen koruma tedbirlerine yer verildi. elektromanyetik dalgalarý ayrýlmasý konusunda yaþanýyor. Kabloyla iletiþime geçiþin bütün üye 24 Eylül 2008'de Avrupa Parlamentosu (AP), ülkelerde 2012 yýlýna kadar saðlanmasý planlanýyor. Bu Komisyonun teklif ettiði gözden geçirmeleri onayladý þekilde bu sýnýrlý kaynaðýn büyük bir kýsmý serbest ancak yeni bir telekom otoritesinin kurulmasýný kalmýþ olacak. Ancak radyo frekanslarýnýn kullanýmý, reddetti ve radyo spektrumunun ayrýlmasýna iliþkin AB düzeyinde mi yoksa ulusal düzeyde mi taslaklarý hafifletti. AP üyeleri yeni nesil aðlar adýyla düzenleneceði konusu þiddetli tartýþmalarýn ana bilinen son derece hýzlý internet þebekelerinin maddesini teþkil ediyor. geliþtirilmesiyle rekabetin artýrýlmasý konusunda ek metinler hazýrladýlar. Dün yaptýðý açýklamayla paket üzerinde uzlaþmaya varýlacaðý konusunda iyimser görünen AB Bilgi Konsey geçen Kasým'da ortak bir duruþu benimsedi. 17 Toplumu Komiseri Viviane Reding'in sözcüsü Þubat'ta Prag'da bir araya gelen bakanlar AB üye meselenin yüzde 70'inin çözüldüðünü söyledi. Öte ülkeleri arasýnda mevzuat farklýlýklarýný gidermeye yandan bir diplomat Bu çok komik þeklinde tepkisini çalýþtýlar. AB Dönem Baþkaný Çek Cumhuriyeti, belirtirken þu anda paketin yüzde 90'ýný üzerinde Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

8 mutabakata varýlmasý gerektiðinde ýsrar etti. Ayný diplomat, Çekler Komisyona daha yakýnlaþmaya baþladýlar. Ama yine de Konseyle uzlaþma aramalarý gerekiyor ve þu an itibarýyla taraflar birbirine çok ayrý noktalarda duruyor, þeklinde açýklamada bulundu. ABD'de savcýlýðýn giriþimiyle MySpace.com'un, cinsellikle ilgili suçlardan sabýkalý 90 bin kullanýcýnýn profil kaydýný sildiðini açýklamasýnýn ardýndan AB de Fiber aðlarda anlaþma konuyla ilgili çalýþma baþlattý. Ýlerleme saðlanan tek adým ise yüksek hýzlý internete geçiþte kritik rol oynayacak olan fiber aðlarýn AB, gençlerin yoðun olarak finansmaný. Almanya ve Ýspanya gibi kimi ülkeler kullandýðý popüler sosyal kendi ulusal kuruluþlarýný korumaya ve onlar için aðlardaki zararlý içeriði düzenleme molasý garanti etmeye çalýþýyorlar. Yani engellemeyi amaçlýyor. AB Telefonica yeni bir altyapý yatýrýmý gerçekleþtirirse, sözcüsü Martin Selmayr, iletiþim kablolarýný rakip operatörlere açmak Avrupa'da Facebook, MySpace durumunda kalmayacak; týpký bugün bakýr esaslý ve Google gibi siteleri telefon þebekelerinde olduðu gibi. Yine de bu tür bir kullananlarýn sayýsýnýn 42 yaklaþýmýn yeni güç tekelleri yaratmasý gibi bir risk söz milyonu bulduðunu ve bu kiþilerin zararlý içerikten konusu. korunmasý gerektiðini aktardý. AB'nin planýna göre, bu tip sitelere konulacak 'rapor et' butonuyla, zararlý Daha ýlýmlý bir diðer yaklaþým ise risk paylaþýmý içerikle mücadelede ilk adým atýlacak. esasýna dayanýyor. Yeni bir altyapýyý kullanmak isteyen her operatörün buna yatýrým yapmasý bekleniyor. AB ÝNSAN HAKLARI VE ÇOCUKLARIN Fransa, Ýtalya ve diðer üye ülkelerden büyük þirketlerin KORUNMASI FONU OLUÞTURDU sýcak baktýðý bu fikre sýnýrlý bir bütçeye sahip ve bunu riske atmak istemeyen daha küçük operatörler karþý Avrupa Birliði, silahlý çatýþmalar ve savaþlarda çýkýyor. Muhtemel bir çözüm ise prim risk esaslý olabilir. Bu yöntem yeni fiber hatlarý kullanmak isteyen operatörlerin yatýrýmcýlarýn aldýklarý riski karþýlayacak þekilde bir miktar prim ödemelerini esas alýyor. Komisyon ve piyasaya yeni katýlan þirketler bu seçeneðe destek veriyor. Konseyin de bu uzlaþma noktasýnda anlaþmaya varmasý bekleniyor. AB ÝNTERNETTEKÝ ZARARLI ÝÇERÝKLE MÜCADELEYE BAÞLIYOR çocuklarýn korunmasý, savaþ sonrasý ortamda çocuklarýn rehabilitasyonu projelerine 5 milyon euroluk hibe desteði saðlayacak. Programa sivil toplum örgütleri ve bu alanda uzmanlaþmýþ kamu kuruluþlarý ya da kar amacý gütmeyen kuruluþlar baþvuruda bulunabilecek. Kavram belgesi göndermek için son tarih 13 Mart Ýplik Pazarý Sokak No: 28 Büyük Hamam Karþýsý Surlar içi - Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM 2009 / Sayý: 39 ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝM Ý Þ H U K U K U ' N U N Ý Y Ý L E Þ T Ý R Ý L M E S Ý SEMÝNERLERÝ BAÞLADI A M A C

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2008 / Sayý: 24 AB MÜKTESEBATININ UYGULAMASINA DÖNÜK PROGRAM KAPSAMINDA ÇEVRE FASLINDA UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR AB Müktesebatýna

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2008 / Sayý: 19 AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIÞMALARI 12 BAÞLIKTA BAÞLIYOR Avrupa Komisyonunun yasal ve idari yapýmýza yönelik 12 baþlýk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2013 / Sayý: 76 Ç E V R E FA S L I K A P S A M I N D A K Ý ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Haziran 2012'de yapýlan AB'de Mekansal Planlama

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2011 / Sayý: 51 M A L Ý Y A R D I M P R O G R A M I V E M Ü K T E S E B ATA U Y U M P R O G R A M I Ç A L I Þ M A L A R I D E Ð E

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2008 / Sayý: 22 AB MÜKTESEBATI FASIL 14 TAªIMACILIK AB MÜKTESEBATI FASIL 18 ÝSTATÝSTÝK POLÝTÝKASI SUNUMU YAPILDI SUNUMU YAPILDI

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2010 / Sayý: 43 KAMU HARCAMALARI YÖNETÝMÝ PROJESÝ temsilcileri, AB Kamu Ýhale uzmanlarý, ABKM K A P S A M I N D A K Ý Ç A L I Þ

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI AYLIK BÜLTEN KASIM 2011 / Sayý: 60 MALLARIN SERBEST DOLAÞIMINA ÝLÝÞKÝN gerçekleþtirildi. Ayrýca 21 ve 23 Kasým tarihleri UYUM ÇALIÞMALARI BAÞLATILDI

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ARALIK 2009 / Sayý: 41 AB NÝN 259 MÝLYON AVROLUK DESTEÐÝ ÝÇÝN ANLAÞMALAR TAMAMLANDI Avrupa Komisyonunun 18 Aralýk 2009 tarihine kadar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MART 2009 / Sayý: 32 REKABET YASASI MECLÝSTEN GEÇTÝ teþebbüþler arasý birleþmeler ve devralmalarýn rekabeti bozmayan usullerde yapýlmasýný

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS 2009 / Sayý: 37 AV R U P A K O M Ý S Y O N U R E K A B E T POLÝTÝKASINA ÝLÝÞKÝN YILLIK RAPORUNU YAYIMLADI Avrupa Komisyonunun

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2009 / Sayý: 38 SAÐLIÐIN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ Ljubljana Kan Transfüzyon Merkezinde yapýlmýþ olup SLOVENYA YA ÇALIÞMA ZÝYARETÝ merkezin

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2010 / Sayý: 47 HAVA KALÝTESÝ KONUSUNDA UYUM ülkelerindeki uygulamalara da dikkat çekildi. Söz ÇALIÞMALARI DEVAM ETMEKTEDÝR konusu

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Internet te H ekim (H asta) Tanýlamasý ve Veri Güvenliði

Internet te H ekim (H asta) Tanýlamasý ve Veri Güvenliði Internet te H ekim (H asta) Tanýlamasý ve Veri Güvenliði Saðlýk Biliºimi Oturumlarý Inet-tr 03 Konferansý 12 Aralýk, Cuma Istanbul Mete Varas, varas@tursign.com Gerçek Ýhtiyaçlar Gerçek Talep Rekabet Yasa

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM - ARALIK 2010 / Sayý: 50 HAYVAN SAÐLIÐI VE REFAHI YASALARI MECLÝSE SEVK EDÝLDÝ AB Veteriner mevzuatýna uyumu Hayvan Saðlýðý ve Hayvan

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı