Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi (YHVH nin Telaffuz Edilmeme Olgusu Üzerine Bir Araştırma)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi (YHVH nin Telaffuz Edilmeme Olgusu Üzerine Bir Araştırma)"

Transkript

1 104 Usûl Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi (YHVH nin Telaffuz Edilmeme Olgusu Üzerine Bir Araştırma) Fuat AYDIN The History of the Non-Pronunciation of YHVH Judaism is the oldest Semitic religion. It is the first monotheist religions. It uses different names to state its own God. One of them, that is YHVH, is accepted as the name of Jewish God. Now this name which consists of four consonant letters is not pronounced. Therefore, it is not known when this silence arises or what YHVH means. Key Words: Judaism, name, YHVH, temple, YHVH religion, name of God Anahtar Kelimeler: Yahudilik, isim, YHVH, mabet, YHVH dini, Tanrının ismi İktibas / Citation: Fuat AYDIN, Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi (YHVH nin Telaffuz Edilmeme Olgusu Üzerine Bir Araştırma), Usûl, 2 (2004/2), Yahudilik, semitik ve ilahi kökenli olarak kabul edilen dinlerin en kadim olanıdır. Diğer bütün dinlerde olduğu gibi semitik kökenli dinlerin (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm) 1 de temel unsurunu tanrı 2 inancı oluşturur. Bu dinlerde ortak unsur tanrı olmasına rağmen bu tanrıya hitap ederken kullanılan İsimlerin tamamı olmasa bile, en azından bazıları söz konusu semitik dinlerin her biri için ayırıcı bir hal almıştır. Bu İsimler, Yahudiler için YHVH, Hıristiyanlar için Baba Tanrı ve Müslümanlar için ise Allah tır. Bunlardan Hıristiyanların Yehova olarak seslendirdikleri ancak Yahudi- Yrd. Doç. Dr., SAÜ İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı. 1 Semitik kökenli dinlerden maksat, genel olarak Hz. Nuh un oğlu Sam ın soyundan gelen milletlerde ortaya çıkan dinleri özelde ise, bugün Tek Tanrı inancının hala canlı bir şekilde kabul edildiği Yahudilik, Hıristiyanlık (Hıristiyanlığın tanrı anlayışı teslisle ifade edilmesine rağmen; onlar da tek tanrıya inandıklarını ısrarla ortaya koymaya çalışırlar) ve İslam dır. 2 Burada yer verilen tanrı kelimesi, anlaşılmayı kolaylaştırsın diye kullanılmıştır. Çünkü bu, semitik dinlerin anladıkları anlamda tanrı anlayışının birebir her dinde olduğu anlamına gelmez. Ancak yine de bu inancın karşılığı olacak şeylerin her dinde var olduğu ise kesindir. Belki hepsinin bu inancını karşılayacak/kapsayacak şekilde, aşkın/kutsal gibi kavramları kullanmak daha uygun olabilir. ler in seslendirmeksizin YHVH şeklinde muhafaza ettikleri İsim ise, hem telaffuz hem de tarihsel arkaplan olarak nevi şahsına münhasır bir konuma sahiptir. Hıristiyanlar tarafından teklif edilen seslendirilme şekli Yahudiler tarafından kabul edilen bir okuma biçimi de olmadığı gibi, onların mevcut kelimeyi başka şekilde telaffuz ettikleri sonucunu da çıkarmak mümkün değildir. Çünkü kendileri de onun nasıl telaffuz edildiğini bilmemekte ve yüzyıllardır da telaffuz etmemektedirler 3. İşte bu çalışmada, söz konusu kelimenin telaffuz edilme-edilmeme tarihini ele almak istiyoruz. Bu maksada matuf olarak elinizdeki makalede, Yahudi tanrı inancı ve O nu ifade etmek için kullandıkları İsimler kısaca gözden geçirildikten sonra asıl konumuzu oluşturan Yehova/YHVH isminin kökeni, söz konusu isme Yahudi literatüründe verilen yer, dört harften oluşan bu ismin telaffuz edildiği zamanlar, telaffuzunun ortadan kalkma süreci, bu süreçte etkili olduğu düşünülen gerekçelerle bu ismin ifade etmesi muhtemel olan anlamlar ele alınacaktır. Yahudilikte Tanrı İçin Kullanılan İsimler (Tanrı İsimleri) Yahudiliğin temel inancı, Tanrı nın tek oluşudur. O tek, bölünmeyen, görülemez ve eşsiz olandır 4. Yahudi inancının ilk duası, bu kanaati ilan eder: Shema İsrael, Adonai Eloheynu, Adonai Ehad! (Dinle ey İsrail, Tanrı mız Rab tektir!). Bu dua, sinagoglardaki gündelik ibadetlerde bir çok kez tekrarlanır ve geleneksel Yahudiler tarafından akşam yatarken ve sabah kalkarken de söylenir. Bütün dindar Yahudiler, bu kelimeyi ölüm döşeğinde söyleyebilmeyi ümit ederler 5. 3 Morris S. Seale, The Desert Bible, Nomadic Tribal Culture and Old Testament, Weidenfeld and Nicholsan, London1974, s Yahudi tanrı inancının başlangıçta monoteist olmadığı ve zamanla bu düşünceye ulaşıldığı hususunda, ciddi çalışmalar yapılmıştır. Ancak, buranın onları ele almanın yeri olmadığını düşünüyoruz. Çünkü, buradaki hedefimiz, biraz sonra da ifade edileceği gibi, YHVH harflerinin telaffuz tarihidir. Ancak doğrudan, Yahudi inancının tarihini ele almasak da, YHVH nin tarihi ile ilgili olduğu yerlerde bu tür düşüncelere zaman zaman atıflar yapılmıştır. Yahudi tanrı inancı ile ilgili olarak, bkz. Burhan Oğuz, Türk ve Yahudi Kültürlerine Mukayeseli Bir Bakış, Yazır Matbaası, İstanbul 1992, s ; Halim Işık, Yahudi Kutsal Kitabında Tanrı İnancı, (basılmamış yüksek lisans tezi), İstanbul 1993; Karen Armstrong, Tanrı nın Tarihi, Ayraç, Ankara 1998, s ; Muhsin Akbaş, Yahudi Düşüncesinde Holocaust ve Tanrı, Ayraç Yayınevi, Ankara Lavinia and Dan Cohn-Sherbok, A Short Introduction to Judaism, Oneworld Publications, Oxford 1997, s. 3.

2 Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi 105 Kitab-ı mukaddesteki konuyla ilgili birçok cümleden biri olan ve Tanrı nın tekliğini teyit eden cümle, Tanrı tarafından peygamber Yeşeya vasıtasıyla ilan edilir: Rabb benim, benden başkası yok; benden başka Tanrı yok 6. Aynı düşüncenin bir başka ifadesi ise Tesniye de şu şekilde yer alır: Artık anlayın ki, ben, evet ben O yum. Benden başka tanrı yoktur 7. Tekliği üzerinde bu kadar ciddi bir şekilde durulan Yahudi Tanrı sı, saf felsefi bir kavram değildir. Evrenin var oluşunu açıklayan nihai sebeptir. O şahsiyeti olan bir Tanrı dır. Kitab-ı mukaddes hikayelerinin hakiki kahramanı ve Seçilmiş Halkının yol göstericisi ve eğiticisidir 8. Az önce ifade edildiği gibi, tekliği hususunda Yahudiler tarafından şüphe edilmeyen Tanrı yı ifade etmek maksadıyla Kitab-ı mukaddes de, el, el-elyon, el-olam, el-şaddai, el-roi, Elohim, Adonai ve YHVH İsimleri kullanılmıştır. Bu makalenin asıl konusunu YHVH oluşturduğundan, burada diğerleri hakkında kısaca bilgi verilecek ve daha sonra, YHVH ismi detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Tanrı için kullanılan en eski Semitik kökenli kelime, eldir. el, şahıs İsimlerinin bir parçası olan Akatca ilu(m)un, Kenanca el ya da il ve Arapça el in muadili olan bir kelimedir. Etimolojisi hakkında kesin bir bilgi olmasa da, güçlü olmak anlamına gelen yl ya da wl kökünden türediği kabul edilir. Akatça daki ilu(m) ve onun çoğulu olan ilu ve ilamu belli bir tanrıya gönderme yapsa da, herhangi bir tanrının özel ismi olarak kullanılmaz. Kitab-ı mukaddes te ise, tanrının kişisel ismi olarak çok az kullanılır. el-elohei-yisrael/israil atalarının Tanrısı 9 gibi. Bu İsim bazen de, başında belirlilik takısı alarak ha-el 10 şeklinde Hakiki Tanrı anlamında kullanılır. Aşağıda göreceğimiz gibi el, Elohim de olduğu gibi, yabancı bir tanrıya 11 gönderme yapmak maksadıyla da kullanılır. Eyüp ve Mezmurlar dışında çok fazla kullanılmayan kelime, kullanıldığı zaman da tanrı ile insan arasındaki zıtlığı göstermeyi hedefler 12. Ayrıca el, insanlara verilen ve biri tanrı ismi olmak üzere iki parçadan oluşan İsimlerde birinci kısım Elijah, 6 Yeşaya 45/5 7 Tesniye 32/39; Cohn-Sherbok, a.g.e., s Cohn-Sherbok,, a.g.e., s Tekvin 33/20 vd. 10 Mezmurlar 18/31, 48, 57/3. 11 Tesniye 32/12; Malaki 2/ Sayılar 23/19; Yeşaya 31/3; Hezekiel 28/9; Hoşea 11/9; Eyüp 25/ Usûl Elişa, Elihu; daha yaygın bir şekilde ise ikinci kısım olarak kullanılmaktadır: İsrael, İşmael, Samuel gibi. İkili ismin bir parçası oluşunun diğer bir öreniği de, tanrının İsimlerinin ilk kısmı olarak kullanılışında görürüz: el-elyon, el- Olam, el-şaddai ve el-berit gibi 13. Kitab-ı mukaddes te tanrıyı ifade etmek maksadıyla kullanılan el-elyon ise, yüksek, üst 14 ve en yüce 15 anlamına gelen bir kelimedir. Tanrı ya gönderme yapıldığı zaman, en son anlamı kastedilir. Tanrı için kullanıldığında, başına el- takısı gelmediği için Tanrı nın özel ismi olduğu kabul edilir. Bu yüzden de, en yüce anlamında Tanrı ismi olarak YHVH 16 ve Şaddai 17 ile aynı şekilde kullanılır. İbrahim, Beer-Shebe ye bir ılgın ağacı diker ve burada YHVH nin, ölümsüz Tanrı nın adına dua eder 18. Burada ölümsüz Tanrı için kullanılan kelime, el-olam dır ve el-olam kelimesi sınırsız, uzun zaman anlamına gelir. İbrahim tarafından Tekvin de Beer-Shebe de kullanılan sıfat, Yeşaya da YHVH hakkında bütün dünyayı yaratan ebedi tanrı [ elohei Olam] şeklinde yer alır. Tanrı nın bir sıfatı olarak Olam/ebedi, melekh olam/ebedi kralı ve zur olamim/ebedi kaya şeklinde ise Yeşaya 26/14 de yer alır. Tesniye 33/27 de, tanrının sürekli var olduğu anlamında Kadim Tanrı/elohei qedemim 19 şeklinde kullanılır. Aynı sıfat Aramca dan tercüme edilmiş olması muhtemelen olan Daniel 12/7 de de tanrıyı ifade eder: Irmağın suları üzerinde duran keten giysili adamın sağ ve sol elini göğe kaldırarak sonsuza dek diri Olan ın adıyla and içip, 20. Kitab-ı mukaddes tenkitçilerinin din adamı dokümanı diye İsimlendirdikleri Pentatök ün edebi kaynağına göre YHVH, Abraham a, İshak a ve Yakub a el-şaddai olarak 21 görünmüştür. İbranice anlamı açık olmayan 13 Lois F. Hartman. Names of God, Encyclopedia of Judaica (EJ), VII, Bu arada Rab, Yeşaya ya şöyle seslendi: Ahaz ı karşılamak için oğlun Sear-Yaşuv la birlikte Yukarı Havuz un su yolunun sonuna, Çırpıcı Tarlasına çık Yeşaya 7/3. Ancak alışılagelen tapınma yerleri henüz kaldırılmamıştı ve halk hala oralarda kurban kesip buhur yakıyordu. Krallar II 15/ Ben de onu iki oğlum, Dünyadaki krallırın en yücesi kılacağım. Mezmurlar 89/ Mezmurlar 18/14; 21/8, 83/19 17 Mezmurlar 91/1 18 Tekvin 21/ Sığınağın çağlar boyu var olan Tanrı sıdır. Düşman önünden kovacak ve san onu yok et! diyecek. 20 Hartman, a.g.m., EJ, VII, Çıkış 6/3.

3 Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi 107 Şaddai kelimesinin İngilizce tercümelerdeki Her şeye gücü yeten Tanrı şeklindeki tercümesinin kökeni kadim zamanlara kadar gider. Yetmişler tercümesi el-şaddai ı Pantokrator/Her şeye gücü yeten şeklinde tercüme eder. el-şaddai şeklinde yukarıda zikredilen Çıkış 6/3 de kullanımının yanı sıra, Şaddai şeklinde Balaam ın kehanetlerinde 22, şiirsel metinlerde 23 ve arkaik nesirlerde, ayrıca Şaddai, iki parçadan oluşan eski İbranice İsimlerin bir parçası olarak Ammişaddai Zuruişaddai 24 şeklinde de kullanılır 25. Kitab-ı mukaddes te tanrı ismi olarak kullanılan bir diğer kelime ise, el- Roi dir ve Tekvin 16/13 de yer alır. Burada kullanıldığı anlam çok net değildir. Onun dışındaki yerlerde mesela, Samuel I 16/12 de görünüş ve Nahum 3/6 da dehşet ; Eyüp 7/8 de beni gören kimse anlamlarında kullanılmaktadır. Son anlamdan hareketle, el-roi nin bana kendisini gösteren ya da beni gören Tanrı anlamına geldiği kabul edilir. Bu anlama gelebileceğine dair destek, bir sonraki ayette yer alır. Burada, tanrının kendisiyle konuştuğu yere Tanrı yı görüp sağ kalan kimse anlamında Beer-Lahey-Roi ismi verilmiştir. Söz konusu kuyu, İsraillilerin değil de, İsmaililerin oturduğu yerde bulunduğu için, mezkur İsim, birincilerden ziyade ikincilere ait bir İsim olarak görülür 26. Bir diğer İsim, el-berit tir; ahit tanrısı anlamına gelir ve yalnızca Şekem deki el-berit in evinin zikredildiği Hakimler 9/46 da geçer. Burada el-berit in evi olarak geçen yer, yine Hakimler 9/4 de yer alan Ba al Berit olarak zikredilen ile aynı mabettir. Bu yüzden de, Tesniyeci okul kökenli olduğu düşünülen editör, bu ismi, Kenan Baalimlerinden biri olarak görmesine rağmen, bu ismin erken dönem İsrailliler için YHVH nin İsimlerinden biri olarak kabule etmenin uygun olduğu da ileri sürülür 27. Yahudi kutsal metinlerinde tanrı için kullanılanlar arasında, yer alan İsimlerden bir diğeri de Adonai dır. Kadim dönemlerde Tanrı yı ifade etmek için çok kullanılan bir İsim olmayan Adonai kelimesi, Efendi/Rab 22 Sayılar 24/4, Yeşaya 13/6; Hezekiel 1/24; Yoel 1/15; Mezmurlar 68/15; 91/1. 24 Sayılar 1/2, Hartman, a.g.m., EJ, VII, Hartman., a.g.m., EJ, VII, Hartman, a.g.m., EJ, VII, Usûl anlamına gelir. Kitab-ı mukaddes te, bir ülkenin yöneticisi 28, bir kölenin efendisi 29 ve bir kadının kocası 30 anlamlarında kullanılır. Tanrı bütün yeryüzünün efendisi/rabbı olduğu için, kendisinden kelimenin gerçek anlamında Adonai diye söz edilir. Adonai YHVH şeklinde, efendim/rabbim anlamında kullanılır. YHWH tarihin belli bir anından sonra telaffuz edilmediği için, onun geçtiği yerler Adonai diye telaffuz edilmeye ve böylece de Tanrı nın bir sıfatı olarak kabul edilmeye başlanmıştır 31. Kitab-ı mukaddeste Tanrı için kullanılan ve burada son olarak kısaca ele alacağımız İsimlerden biri de, Elohim dir. Mezkur İsim, kelime anlamı olarak Tanrı demektir. Kitab-ı mukaddes de yaklaşık kırk kez yer aldığı Eyüp dışında nispeten az bulunur. Adonai da olduğu gibi o da, çoğul şekliyle ve çok az olmak üzere pagan tanrılarına gönderme yapmak maksadıyla kullanılır; ancak söz konusu kullanım da oldukça geç dönemlere aittir. Tek olan Yahudi Tanrı sına gönderme yaptığında (yaklaşık 2000 den fazla yerde vardır) ise, Ha-Elohim (Tanrı) şeklinde geçer. Bu kullanım çoğuldur; ancak onun için tekil fiil kullanıldığından tercümelerde tekil mana verilir 32. Tek bir Tanrı yı ifade etmek için niçin çoğul bir kelimenin kullanıldığı hususunda ise bir çok açıklama yapılmıştır. Bunlardan biri onun, Yahudi inancındaki arkaik çok tanrıcı inançların en son kalıntısı olmasıdır. Bir diğeri ise, kraliyetle ilgili kullanılan biz ifadesinde olduğu gibi, ilahın önemine işaret ediyor olmasıdır. Ancak bilim adamlarının büyük bir kısmı, bu ismin Kenan dilinden alındığını düşünürler. Kenanlılar İsrail toprağının yerli halkıdır ve onlar, kendi bireysel tanrılarına genel olarak benim tanrılarım şeklinde hitap etmekteydiler 33. Buraya kadar haklarında kısa da olsa bilgi verilen ve tanrıyı ifade etmek için kullanılan İsimlerin yanı sıra aynı maksada matuf olarak Kutsal Kitap- 28 Mısır ın yöneticisi bizimle sert konuştu. Bize casusmuşuz gibi davrandı. Tekvin 42/ Adam, Madem RAB yolumu açtı, beni geciktirmeyin» dedi, İzin verin, efendime döneyim. Tekvin 24/ İçin için gülerek, Bu yaştan sonra bu sevinci tadabiliriyim? diye düşündü, Üstelik efendim de yaşlı. Tekvin 18/12 31 Hartman, a.g.m., EJ, VII, ; Cohn Sherbok, a.g.e..., s F. G. Moore, Judaism, Harvard Universtiy Press, Cambridge 1950, I, Cohn Sherbok, a.g.e., s. 5; Hartman., a.g.m., EJ, VII, 679. Buraya kadar zikredilen ve Yahudi tanrısını ifade etmek için kullanılan isimlerin kökenlerinin Arabistan kökenli olduğunu kabul eden ve bu yaklaşıma uygun olarak onlara verilen anlamlar için bkz. Kamal Salibi, The Bible Come From Arabia, Radical Reinterpretations of Old Testament Geography, Pan Books, London 1985, s

4 Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi 109 larda şu İsimler de zikredilir: Ha-Kodeş (Kutsal olan), Baruh-O (O, kutsal olsun); Ribona Şel Olam (Evrenin Sahibi), Ha-Rahman (Merhametli Olan), Şehina (Kutsal Varlık), Ein Sof (Sonsuz), Gevura (En Güçül Olan), Şomer Yisrael (İsrail in Bekçisi), Meleh Malhne Melahim (Kralların En Yüce Kralı) 34. YHVH Kelimesinin Kullanım Tarihi Yahudiler tarafından Yahudi Tanrı sının has ismi olarak kabul ettikleri YHVH nin Tanrı nın ismi olarak kullanılmasının tarihi ile ilgili iki yaklaşım vardır. Birincisi, geleneksel Yahudi yaklaşımı diğeri ise modern bilim adamlarının son dönemlerde elde edilen veriler çerçevesinde ortaya koydukları yaklaşımdır. Bu tasnife uygun olarak önce geleneksel Yahudi ve daha sonra da modern dönem bilim adamlarının YHVH ibadetinin ortaya çıkışına dair yaklaşımları ele alınacaktır. Kitab-ı mukaddes te İsrail tanrısının ayrıcı ismi olarak en çok kullanılan ( ); Yahudi geleneğinde, Tanrı nın kendisine has ismi olarak kabul edilen YHVH nin mevcudiyeti yaratılış öncesine ve kullanılış tarihi de ilk insana kadar geri götürülür. Bu dünya yaratılmadan önce, yalnızca kutsal olan ve O nun ismi vardı 36. Havva ve iki oğlu Habil ve Kabil, tanrıyı YHVH ismiyle bilmekte ve Adem in büyük oğlu Enoş un zamanında tanrıya bu İsimle dua edilmekteydi: O zaman insanlar (Samirice metinde, o zaman o, yani Enoş) YHVH ye yakarmaya başladılar 37. Tekvin 4/26 ve Çıkış 3/16 da, Musa nın beni size atalarınızın Tanrısı, İbrahim in Tanrısı, İshak ın Tanrısı ve 34 Yusuf Basalel, Yahudilik Ansiklopedisi, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın, İstanbul 2002, III, Bu toplam kullanımın dağılımı şöyledir: Tekvin de 153 Çıkış ta 364, Levililer de 283, Sayılar da 387 ve Tesniye de 230 (Tevrat ta toplam 1419); Yeşu da 170, Hakimler de 158, Samuel de 423, Krallar da 467, Yeşaya da 367, Yeramya da 555, Hezekiel de 211, Küçük peygamberlerde 345 (Peygamberler kısmında toplam: 2690); Mezmurlar da 645, Özdeyişler de 87, Eyüp te 31, Rut da 36, Vaiz de 52, Daniel de 7, Ezra-Nehamya da 31, Tarihler de 446 (Kitaplar kısmında toplam, 1395) 36 Yemenite Midrash, Philosohpical Commentaries on the Torah, Selected and translated with An Introduction by Y. Tzvi Langermann, Samuel Bronfman Foundation, Harper San Fransisco, New York 1996, s Fr. Paul Palatty, The Divine Name Y H W H A Historical-Theologico-Critical Study on Ex. 3, 13-15, Bible Bhashyam, s Usûl Yakub un Tanrısı gönderdi sözü nakledilerek; YHVH ataların tanrısıyla özdeşleştirilir 38. Rabbinik gelenekte Tanrı ve YHVH özdeş kabul edilmekteydi; bu yüzden de, Shem ha-meyuhda (sıra dışı İsim) 39 ; Shem ha-meforash (meşhur İsim) 40 ; Shem ben Arba Otiyyot (dört harfli İsim) 41 olarak da bilinen İsimden söz edilirken yalnızca İsim demekle yetinilirdi 42. Kabbalistler ve rabbiler, monoteizme olan inançlarını sürekli olarak korudukları gibi, Tanrı için de bir tek özel İsim kabul etmekteydiler ki, bu da YHVH dir. Tanrı için kullanılan diğer İsimlerin ise, tanrısal özelliklerin tarihsel süreç içinde insanlar tarafından algılandıkları şekle uygun olarak verilmiş olan İsimler olduğunu kabul ederler 43. Yukarıda zikredilen ve YHVH nin insanlığın ortaya çıkışı ve öncesi kadar olmasa da, söz konusu kullanımın kadim bir uygulama olduğunu ortaya koymak maksadıyla Kitab-ı mukaddes dışı gelenek de kullanılır. Bu gelenekten hareketle, YHVH isminin Musa öncesi bir kullanıma sahip olduğunun göstergeleri olarak da şunlar zikredilir: Amoraim şahıs ismi Yahwi-il eski Babil transkripsiyonunda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır 44. Kuzey Filistin deki yer isimleriyle ilgili olup, mö yüzyıla ait bir Mısır listesinde bulunan mekan ismi Ya(h)v(e) şeklinde yazılmış görünmektedir. Bunların yanı sıra YHVH, Elohim için alternatif bir İsim olarak da kullanılmaktadır ve bu kullanım, Meryem in Şarkısı ve diğer şiirlerle mö yüzyıla kadar geri götürülebilir. Şiirlerdeki bu kullanımlar, Kenanlıların normal kullanımıdır ve bu da söz konusu ismin erken bir 38 George Fohrer, History of Israelite Religion, SPCK, London 1983, s Sifre-i number, Yoma 6/2. Shem Ha-Meforash hakkında daha geniş bilgi için bkz. William Bacher, Shem Ha-Meforash, www. jewishencyclopedia.com. 41 Kiddush 71a. 42 J. D. E. The Names of God, Encyclopedia of Jewish (JE), IX, J. D. E. a.g.m., IX, 162. Kabbalistler bu yaklaşımlarını şu örneklerle açıklarlar: Bir kimse, güneşe farklı renklerle boyanmış bir camla baktıklarında, gözlemleyicinin üzerindeki intiba değişir; ancak, bu değişikliklerin güneş üzerinde hiçbir etkisi olmaz. J. D. E., a.g.m., a.g.y. 44 Babildeki bu tanrı anlayışının kökeni hakkında Fried Delitzch, Hammurabi nin ailesinin kendisinden geldiği ve mö yılında Babile giren semitik kökenli kabilelerin Ya ve veya Ya u adındaki bir tanrıyı bildiklerini ve bu tanrıya tapındıklarını söyler. Aynı kanaati Zimmern ise, Yahu ya da Yhwh nin Babilde yalnızca yabancı bir tanrı ismi olarak bulunduğunu söyleyerek ifade eder. Delitzch de onun bu görüşünü daha sonra kabul eder. Corowford-Blau, Tetragrammation, jewish.com.

5 Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi 111 dönemde İsrail e girdiği anlamına gelir. İsmin kadim litürjik formüllerdeki ihbari formunun şifahi olarak muhafaza edilmiş olması, onun tarihsel olarak çok eski ve bu yüzden de erken bir döneme ait olduğunu gösterir. Ayrıca bu kadim kült formüllerinin kullanımına dair bir çok Kenan, Mısır, Sümer ve Akkad örnekleri vardır 45. YHVH nin kullanım tarihi ile ilgili olan modern bilim adamlarının yaklaşımına gelince, onlara göre kutsal metnin kendisinin ve rabbinik geleneğin konuyla ilgili kabulü ve tarihsel bir takım verilerden hareketle yapılan yorumlara rağmen, tarihsel ve antropolojik çalışmalar YHVH isminin dolayısıyla da YHVH ibadetinin Adem den Musa ya kadar varlığını devam ettirmiş olmasına yönelik güçlü itirazlar ortaya koyduğu gibi, bizahiti İbrahimi gelenek de, YHVH isminin ve ibadetinin İbrahim den Musa ya kadar sürekli olarak var olduğu şeklindeki iddiaları desteklememektedir 46. Çünkü, kutsal metnin kendisi (din adamları kaynağından gelmiş olarak kabul edilen Tekvin 6/3), İbrahim, İshak ve Yakub un tanrılarını Şaddai olarak bildiklerini ve tanrının YHVH ismi ile kendisini ilk olarak Musa ya bildirdiğini ifade eder: Ve tanrı Musa ya söyleyip ona dedi: İbrahim e, İshak a ve Yakup a Her Şeye Gücü Yeten Tanrı olarak göründüm (Şaddai), ama onlara kendimi RAB (YHVH) adıyla tanıtmadım 47. Şaddai ve el-elyon gibi sıfatlar Rut kitabı hariç, atalar sonrası metinlerde görünmez. Elin yer aldığı diğer ikili İsimler (el-olam (Ebedi Tanrı), el- Bethel ve er-roi (vizyon Tanrısı) gibi) de yalnızca Tekvin kitabında bulunurlar. Atalar dönemi peygamberlerinin temel özelliği, Tanrı dan söz ederken benim, senin, onun babasının Tanrısı gibi deyimleri kullanmalarıdır. Bütün bu sıfatlar, atalar dininin Musa ile başlayan YHVH ibadetinden farklı oluşunun göstergeleri olarak kabul edilir. Koruyucu bir tanrı anlayışı İbrahim le başlar (İbrahim hiçbir zaman, babamın tanrısı diye bir göndermede bulunmaz) ve YHVH ibadetinin kurucuları zinciriyle devam 45 Albright, The Gods..., s Ar. H., Judaism, Britannica, Micromedia (B-M), Chicago 1990, XXII, Çıkış 6/3. Martin Buber, burada Tanrı nın İbrahim, İshak ve Yakub a Şaddai olarak göründüğünü ancak Musa ya YHVH olarak görünmesini şöyle açıkar: Burada, tanrının ismini onlara bildirmediği değil fakat, onların bu ismin karakterinenin bilgisini elde edemediklerini, bu yüzden de, onun manasının onlara vahyedilmediği, ismin onlara açıklanmadığını ve ancak bunun şimdi yapıldığı ifade edilir. Onlar daha önceden, isme sahiptiler, ancak yalnızca onun telaffuzunu biliyorlardı, anlamını değil. Martin Buber, The Prophetic Faith, Happer Torchbooks, New York 1949, s Usûl eden bir vahiyle tamamlanır. Tanrı için kullanılan el, olam, elyon, bethel, ho (toprak sahibi) gibi isimler; Kenan diyarına göçten sonra ortaya çıkmaya başlamıştır. Şaddai ve el isimleri, Musa öncesi ve Musa döneminde çok sık bir şekilde kullanılıyor olmalarına rağmen; YHVH nin daha çok Musa nın kendisi ve onunla yakından ilişkili olan Yeşu ve Yakobed in isimlerinin zikredildiği yerlerde görünüyor olması da; onun Musa ile ortaya çıkışının bir işareti olarak kabul edilebilir 48. Miladi birinci yüzyıl Yahudi tarihçisi olan Josephus da, tanrının insanlara hiçbir zaman ifşa edilmemiş olan kutsal isminin Musa ya bildirildiğini söyler 49. Hem kutsal metnin kendisi hem de Josephus un bu ifadeleri, yukarıda zikredilenlerden anlaşılacağı gibi atalar dönemi peygamberlerinin, tanrının bu özel ismini bilmediklerini ortaya koyar 50. Tarihsel olarak ise kelime, Meşa Taşı (m.ö. 9. yy), Lachiş Mektupları nda (m.ö. 587/588/589) ve Kitab-ı mukaddes in nesir yazılarında bulunmaktadır. Kelimenin bu tam şeklinin yanı sıra, onun kısaltılmış hali olan yahu da kullanılmaktadır. Bu şekliyle, erken dönem şahıs İsimlerinde bulunur. YHVH nın kısaltılmışı olan yahu 51, kuzeyde İsrail de yau ve sürgün sonrasında ise yah olarak kullanılmıştır. Yahunun YHVH den daha eski olduğu ileri sürülmüş olmasına rağmen 52, hem epigrafik hem de linguistik olgular; bu iddiayı doğrulamamaktadır 53. Ayrıca, tersinin doğru olması; yani, uzun halinin kısa halinden eski olması daha doğrudur. 54 Keza, İsrail e özgü olmayan tanrı İsimlerinde ya da şahıs İsimlerinde bulunan gayr-i İsraili unsurların; Musa dan önce Tetragrammationın ilk örneğinin 48 Ar. H., a.g.m., B-M., XXII, Flavus Josephus, Antiquties of The Jews, trans. by William Whitson, Kregel Publications, Michigan 1970, s Hyde, Paganism to Christianity in the Roman Empire, University of Pennsilvenia Press, Philadelphia, Oxford University Press, London 1946, s Palatly, a.g.m., s. 14. Yahunun kullanıldığı yerler için bkz. Çıkış 15/2; 17/16; Mezmurlar 104/35; 105/45; 106/1, 48; 111/1, 112/1, 147/1, 150/1. 52 Delitzch e göre yahu asıl formdur ve YHVH biçimini alacak şekilde daha sonra genişlemiştir. Ancak bu yaklaşımına, tanrısal İsimlerin yavaş yavaş ortadan kalktıkları için onların gelişim sürecini farklı saflardaki kullanımlardan çıkarmak mümkündür. Bu yüzden YHVH nin ilk halinin Kitab-ı Mukaddes te olması gerekir, denilerek itiraz edilmiştir. Yine yahu ile ilgili olarak Delitzch, onun müstakil olarak Tanrı ismi olarak kullanıldığını şeklindeki kanaatine karşı Kittel, bunun konuşma dilde olduğunu ancak, yazı dilinde bulunmadığını söyler. Corowford-Blau, a.g.m., www. jewishencyclopedia.com 53 Fohrer, a.g.e., 54 Palatty, a.g.m., s. 14.

6 Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi 113 var oluşunun bir delili olarak da ileri sürülmüştür: Ugaritçe ywnin yhvh ile özdeş olması gibi. Ancak, bağlam böyle bir yoruma imkan vermemektedir. Bugün, muhafaza edildiği şekliyle yw, Akadça daki yaum-iludaki yaumun benimki(tanrı)dır (yani, ben koruyucu bir tanrıya sahibim 55 ) anlamına gelir 56 ve ilerde göreceğimiz gibi, YHVH nin böyle bir anlamı yoktur. Ayrıca, ikinci bin yıldaki Mari ile üçüncü bin yıldaki Ebla kültürleri ve bu kültürlerin kullandıkları dillerin İsrail diline olan benzerlikleri; mezkur kültürlerden kalan metinlerdeki bazı şahıs İsimlerinin YHVH ye gönderme yaptığı şeklinde yorumlanmaya çalışılmış ancak bu yorumlar da kabul görmemiştir 57. YHVH İbadetinin Kaynağı Buraya kadar, YHVH isminin tarihini Hz. Adem e kadar götüren geleneksel yaklaşım ve bu yaklaşımın yukarıda zikredilen kutsal metin ve kutsal metin dışı kaynaklar tarafından desteklenmediğini gördük. Modern yaklaşımlar geleneksel savununun geçersizliğini ortaya koyarak YHVH nin Musa dönemi ile başladığına işaret etmiş olsalar da, mezkur ismin nerede ortaya çıkmaya başladığı hususunda her hangi bir bilgi vermemektedirler. Bu bilgiyi elde etmek için kullanılacak tek kaynak, sahip olduğumuz tarihsel metinlerdir. Ancak burada elde edilecek olan sonuca, var olan verilerden elde edilen bir şey olarak bakmak; onu kesin bir yargı/hüküm olarak görmemek gerekir. Elde edilen veriler arttıkça ulaşılan sonuçların da farklı olacağını her zaman göz önünde tutmak gerekir. Bu tür metinlerden YHVH ibadetinin kökenine dair bize en aydınlatıcı bilgiyi verecek olanı, mö. III. ve IV. yüzyıldaki Mısır kaynaklarında Negev ya da Sina çölündeki Yhv diye İsimlendirilen bir bölgeden gelmektedir. Bu göndermeler, YHVH nin Midyan ya da Kenit kökenli olduğuna dair hipotezleri bir ölçüde desteklemektedir 58. Bu hipoteze göre, bazı klanlar tarafından uzun bir süre, Sina ve Horeb in yerel tanrısı olarak saygı gösterilen 55 Albright, Contributions to Biblical Archeology and Philosophy, 2. The Name Yahweh, Journal of Biblical Literature (JBL), 43, 1924, William Foxwell Albright, From Stone Age to Christianity, Second Edition, The Johns Hopkins Press, Baltimore 1957, s. s. 259; S. David Sperling, God, Encyclopedia of Religion (ER), VI, Sperlign, God, ER, VI, Hz.Musa nın kayın pederinin Kenitlerden ve bir Kenit rahibi olduğu hususunda bkz. H. H. Rowley, The Faith of Israel, SCM Press Ltd, London, 1961, s Usûl YHVH, kendisini Medyen de bir rahip olan Musa nın kayınpederi Yetro nun yanındaki ikameti sırasında ona vahyetmiştir 59. Albright aşağıda YHVH nin anlamının ele alındığı bölümde görüleceği üzere, bu kelimenin şeklen olmasa bile içerdiği anlam itibariyle Mısır da var olan Tanrı anlayışına benzemesinden dolayı, Musa nın Yahveci anlayışının Mısır kökenli olduğunu ileri sürer 60. YHVH ismi ve onunla ilişkili olan YHVH ibadetinin ortaya çıkışı ile ilgili bu kısmı; bir anlamda son paragraftaki görüşü de bir başka açıdan dikkate alan Fohrer in Çıkış 3/26 deki metinle ilgili yorumuyla bitirmek daha uygun gibi görünmektedir. Yahvist kaynağa izafe edilen bu metin; YHVH ibadetinin insanlıkla başlamış olması anlamında yanlıştır; ancak, Musa döneminin, yeni ve şimdiye kadar bilinmeyen bir tanrının ortaya çıkışına işaret etmediği; bunun yerine, daha önceden başka yerlerde ibadet edilen bir tanrının, İsraillilerin tanrısı haline gelmesine işaret etmesi açısından doğrudur 61. YHVH nin Telaffuz Edildiği Zamanlar ve Telaffuza Son Verilmesi Bugünkü Hıristiyan dini literatüründe Yehova olarak telaffuz edilen ve Yahudi tanrısının ismi olarak kullanılan kelime aslen dört sessiz harften oluşmaktadır: Y.H.W.H. Bu dört sessiz harfin yukarıda zikredildiği şekildeki okunuşu, Yahudilerin kullandıkları bir telaffuz şekli değildir. Bundan Yahudilerin söz konusu dört harfi başka bir şekilde telaffuz ettikleri anlamı çıkmaz. Çünkü Yahudiler, kesin olarak bilinmeyen -ancak aşağıda da anlatılmaya çalışılacağı gibi- çok uzun bir zamandan beri, bu dört harfi telaffuz etmemekte onun yerine başka kelimeler kullanmaktadırlar. Bu okunuş, Hıristiyan kökenli bir okuma biçimidir ve tarihi de YHVH nin tarihine nispetle oldukça yenidir 62. Söz konusu okunuşun, Papa Leo X un itirafçısı olan Peter Galatin in icadı olduğu ve aynı okumayı Fagius un (1550) da ileri sürdüğü genel olarak kabul edilir. Peter Galatin in dört sessiz harfi Yehova şeklinde okuduğunu ilk kez söyleyen ise 59 Hyde, a.g.e., s. 82; Sperling, a.g.m.., ER, VI, 2-3; J. F. MacL. Names of The God, JE, IX, Albright, Contributions to Biblical Archeology and Philosophy 2. The Name Yahweh, JBL, 43, 1924, Fohrer, a.g.e., s Cohn-Sherbok, a.g.e., s. 5.

7 Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi 115 Deriesche dir ( ). Ancak Galatin den önce de, bu şekilde bir telaffuzun var olduğu görünmektedir. Mesela, 1270 yılında kaleme alınan Raymond Martin in Pugio Fidei adlı eserinde kelime, Yehova şeklinde yer almıştır. Bu telaffuzun doğru bir telaffuz olduğu, Stier ve Hölmann tarafından da savunulmuştur 63. Kitab-ı mukaddes i oluşturan metinlerden Rut ve Hakimler de, bir kimsenin arkadaşını IHVH seninle olsun, diye selamlaması ve arkadaşının da onu, IHVH seni kutsasın, demesi gerektiği söylenir 64. Yine Bar Kohba (ms. 132) zamanında da, burada konu edinilene benzer bir şekilde selamlamalarda mezkur ismin kullanılması emredilmişti 65. Bu metinler dört sessiz harfin en azından bu metinlerin kaleme alındıkları zaman diliminde telaffuz edildiklerini; aynı zamanda bunu din adamı olmayan sıradan insanların da bildiğini ve gündelik hayatlarında kullandıklarını (Mişna Berakhot IX, 5) gösterir 66. Ayrıca Kitab-ı mukaddes dışı bir takım kaynaklar da, Yahudi dışındaki dini cemaatler tarafından dört sessiz harfin telaffuz edildiğinin delillerini bize naklederler 67. Teodoret ( ), beşinci yüzyılda Samirilerin bu ismi, Іβέ şeklinde telaffuz ettiklerini söyler 68. Yine Epiphanus, erken dönem bir Hıristiyan mezhebinin mezkur kelimeleri benzer şekilde telaffuz ettiğini nakleder. İskenderiyeli Clement mezkur sessizleri Ιαουέ ya da Ιαουαί ve Origen ise Ιαωουηε olarak telaffuz ederler 69. Yahudiler dışında bu kelimenin telaffuz edildiğinin bir diğer örneği de, İbranice bilinen İsimlerin Asurca daki telaffuzundan yani, Hizkiyahu (Hezekieh) gibi gelir Emil G.Hirsh, Yejovah, www. jewishencyclopedia.com 64 Rut 2/4; Hakimler 6/ Bar Kohba döneminde bu tür selamlamalar, İsa yı Rab kabul eden yahudihıristiyanlardan Yahudiler ayıran bir parola işlevi görmekteydi. Bkz. Bacher, a.g.m., www. jewishencyclopedia.com 66 Yahudilerin birbirlerini Tanrı nın ismiyle selamlamalarının sebebi, İsraillileri Tanrı ya İSİM olarak gönderme yapan Samirilerden ya da Rabbinik Yahudileri Hıristiyanlardan ayırmaya yönelik bir arzudan kaynaklandığı ileri sürülür. Cohen, a.g.e., s Yahudiler dışındaki çevrelerde de YHVH nin telaffuzunun bilindiğinin bir diğer göstergesi de, Yahudi kutsal metinlerindeki ismin telaffuzuna yönelik yasakların varlığı kabul edilir. Bu metinler için bkz. Sanhedrin x/1, xıı/9; Ab Zerah 18a vs. Corowford-Blau, a.g.m., www. jewishencyclopedia.com 68 Quæset, 15, Exodum, nakleden Corowford-Blau, a.g.m., www. jewishencyclopedia.com 69 MacL, Names of God, EJ, IX, 161; Hyde, a.g.e., s Hyde, a.g.e., s Usûl Mezkur ismin Gnostikler tarafından da bilindiği kabul edilmektedir. Zira, onların yaratılış sistemlerinden birinde, sekizinci eondan üçüncüsü, telaffuz edilmez, görülmez ve isimlendirilemez olarak adlandırırlar ki, bunlar Tetragrammation un İsimleridir 71. Yukarıda zikredilen kutsal metin ifadesinde de görüldüğü gibi, dört sessiz harften oluşan tanrı ismi gündelik hayatta kullanılmaktaydı. Ayrıca, Babil sürgününe (mö. 587) kadar özel İsimlerin sonlarına yah ve yahunun eklenmesinden mezkur ismin telaffuz edilmesi hususunda herhangi bir yasağın olmadığı da anlaşılmaktadır. Dört sessiz harfin tam olarak telaffuz edilmesinin ne zaman sınırlanmaya başladığı hususunda birbirinden farklı ifadeler ortaya koymak mümkündür. Talmud, İsim in 72 mabedin tahribinden kırk yıl önce baş haham adil Simon un ölümünden sonra hahamların İsim in telaffuzuna son verdiklerini söyler 73. Bu tarihten sonra İsim in telaffuzu yasaklandı ve onu telaffuz edenin gelecek dünyada bir payının olmayacağı ifade edilmeye başlandı 74. Hatta, Hanannah ben Teradion, talebelerine İsim in telaffuzunu öğrettiği için cezalandırıldığı nakledilir 75. Ancak bu cezalandırılmanın, İsim i ehil olmayan insanlara öğretmenin bir sonucu olduğunu kabul etmek makuldür. Çünkü, dört sessiz harfin kamuya açık yerlerde seslendirilmesine son verilmiş olmasına rağmen, hem birinci mabet hem de ikinci mabet boyunca bu seslendirilmenin bütünüyle ortadan kalkmadığını yalnızca kullanımının gittikçe daraldığını gösteren deliller vardır 76. Dört sessiz harf mabette, haham kutsamasında tekrarlanmaktaydı: YHVH, Musa ya şöyle dedi: Harun la oğullarına de ki, İsrail halkını şöyle 71 Corowford-Blau, a.g.m., www. jewishencyclopedia.com. Gnostiklerin Kozmogoni öğretileri için bkz. John Glyndwr Harris, Gnosticism, Beliefs and Practises, Susseex Academic Press, Brighton-Portland 1999, s ; Şinasi Gündüz, Son Gnostikler, Sabiiler, Vadi Yayınları, Ankara 1995, s Yahudi kaynaklarında, İsim Tanrı nın telaffuz edilemez ve hususi ismi olan YHVH nin yerine kullanılır ve büyük harfle yazılır. Bkz. Ephraim E. Urbach, The Sages Their Concepts and Beliefs, trs. Israel Abrahams, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London 2001, s Yoma 39b. 74 Sanhedrin 10/1. 75 Abdoha Zarah 17b. 76 Kamusal alanda tam olarak ortadan kalkmadığının bir örneğini, mö. 350 lili yıllarda yaşamış olan Filistinli bir bilim adamı, Samirilerin bu ismi yeminlerinde kullandıklarını söyleyerek nakleder. Yer. Sanhendrin 28b.

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ i ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Sait KAR FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

"Allah ın Oğlu" İsa nın Mesihsel Unvanlarını Anlamak

Allah ın Oğlu İsa nın Mesihsel Unvanlarını Anlamak "Allah ın Oğlu" İsa nın Mesihsel Unvanlarını Anlamak Mesihsel unvanlar konusunda insanların kafası çok karışık; Hıristiyanlar ın bile. İsa nın unvanlarını Müslümanlara takdim şeklimiz ve yorum biçimimiz

Detaylı

Dâhi ve Dindar: Isaac Newton

Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Din ve Bilim İlişkisinde Konuşma Sırası Newton da İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Yazar: Enis Doko

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 12, Sayı 2, 2012 ss. 121-152 MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ali KARATAŞ * Özet Makale Mehmet Said Şimşek in yazdığı

Detaylı

BATI YA YÖN VEREN METİNLER

BATI YA YÖN VEREN METİNLER KÖKLER 1 BATI YA YÖN VEREN METİNLER 2 I BATI GELENEKLERİNİN YAHUDİ-HIRİSTİYAN KAYNAKLARI Batı dünyasının gelenekleri, biri Yahudi-Hıristiyan, diğeri Yunan-Roma veya Klasik olmak üzere, başlıca iki kaynağa

Detaylı

Tanrı nın Birliği ve Üçlü-Birlik; Kitâb-ı Mukaddes ve Kur ân-ı Kerîm deki Görüşlerin Analitik Bir Değerlendirmesi 1

Tanrı nın Birliği ve Üçlü-Birlik; Kitâb-ı Mukaddes ve Kur ân-ı Kerîm deki Görüşlerin Analitik Bir Değerlendirmesi 1 T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 12, Sayı:2, 2003 s. 473-485 Tanrı nın Birliği ve Üçlü-Birlik; Kitâb-ı Mukaddes ve Kur ân-ı Kerîm deki Görüşlerin Analitik Bir Değerlendirmesi 1 Dr. M.O.Opeloye

Detaylı

MODERN BİLİM: TANRI VAR. Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN

MODERN BİLİM: TANRI VAR. Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN MODERN BİLİM: TANRI VAR Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Modern Bilim: Tanrı

Detaylı

Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 5, Sayı: 18 ss.39-60, 2009 Uluslararası Hukukun Temelleri ve Francisco De Vitoria Ertuğrul UZUN * - Elif UZUN ** Özet İspanyol ilahiyatçı Francisco de Vitoria, modern

Detaylı

EL KINDİ NİN SAVUNMASI EL MAMUN UN DAVASINDA YAZILDI (Takriben 215 hicret yılı; M.S. 830),

EL KINDİ NİN SAVUNMASI EL MAMUN UN DAVASINDA YAZILDI (Takriben 215 hicret yılı; M.S. 830), EL KINDİ NİN SAVUNMASI EL MAMUN UN DAVASINDA YAZILDI (Takriben 215 hicret yılı; M.S. 830), HIRİSTİYANLIĞIN İSLAMİYET E KARŞI SAVUNULMASI. Kral himayesindeki Asyalı Topluluk önünde okunmuş olan savunmanın

Detaylı

AB YE GİRİŞ SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİMDE DİĞER DİNLERİN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCELERİ

AB YE GİRİŞ SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİMDE DİĞER DİNLERİN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCELERİ Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: VIII / 2, s.101-127 ARALIK-2004, SİVAS AB YE GİRİŞ SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİMDE DİĞER DİNLERİN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCELERİ Hüseyin YILMAZ

Detaylı

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SDU Faculty of Arts and Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences Nisan 2013, Sayı:28, ss..17-41 April 2013, No:28, pp. 17-41 Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ Mehmet SOYSALDI * Songül ŞİMŞEK ** ÖZET Bu araştırmada, önce ümmî kelimesinin anlamsal çerçevesi üzerinde durulup,

Detaylı

Ermeni, Ermenistan ve Ermenilerin Anadolu ya Göçleri

Ermeni, Ermenistan ve Ermenilerin Anadolu ya Göçleri Ermeni, Ermenistan ve Ermenilerin Anadolu ya Göçleri maybe should form the basis of these researches. Therefore, our study primarily referring to classical sources related to Armenians and we have preferred

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Ebu Hanîfe nin Kur ân Anlayışı

Ebu Hanîfe nin Kur ân Anlayışı Ebu Hanîfe nin Kur ân Anlayışı Faruk BEŞER Usûl, I, 1 (2004), 7-34 Abu Hanifa s Understanding of the Qur an There is no doubt that the Qur an is the unique source of Islam. However, there arised a number

Detaylı

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ Bahai Dini, kurucusu Hz.Bahaullah ın bir dönem tutsak kaldığı yeraltı zindanının bulunduğu Tahran da, doğum yılı olan 1852 den başlayarak, içine doğduğu sosyal ve dini çevrenin dışına

Detaylı

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon: 0 456 233 74 25 pbx Faks: 0 456 233 74 27 Yayın Numarası:

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

SÜRYANİ CEMAATİNDE KADIN OLMAK *

SÜRYANİ CEMAATİNDE KADIN OLMAK * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 337-348, ELAZIĞ-2006 SÜRYANİ CEMAATİNDE KADIN OLMAK * To Be Woman in Assyrian Community Mehmet

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

Keşmir de Hz. İsa (AS) Efsanesi

Keşmir de Hz. İsa (AS) Efsanesi Meçhul Hintli Resul Yuz Asaf Keşmir de Hz. İsa (AS) Efsanesi Budistlerce ve Hindularca Issa adıyla tanınan peygamberin öyküsü Faruk Arslan [Faruk Arslan] 12 Nisan 1969'de Ankara'da doğdu. Aslen Çorumludur.

Detaylı

BİRLİK ÇADIRI KURULDU

BİRLİK ÇADIRI KURULDU BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH İzmir, 2013 1 BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH ISBN: 978-605-62150-2-5 Birinci Basım: Kasım 2013, İzmir Baskı ve Cilt Bassaray Matbaası

Detaylı

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Çeviren: Melih Yürüşen Not: Eser Liberte Yayınları tarafından kitap olarak basılmıştır. 1 İçindekiler Sayfa 3 John Locke a Dair- Locke un Hayat Hikâyesi 6 Hoşgörü Üstüne

Detaylı

N XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA TÜRK-ERMEN

N XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA TÜRK-ERMEN AMERİKALI BİR MİSYONERİN XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA TÜRK-ERMENİ KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ İLE İLGİLİ İZLENİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (An Analyse on Impressions of American Missionaries Abaut Culturel Relations

Detaylı

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir (DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada Çeviren: Afşin Bilgili Redaktör: Mecid Demir 1 ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili

Detaylı

DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI

DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI Doç. Mr. Petko Zlateski DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI Üsküp - 2014 Eleştirmenler: Başkan: Doç. Dr. Svetlana Kamciyaş Başkan Yardımcısı: Mr. Gordana Nikçevska Üye: Duşanka Goluboviç

Detaylı