Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi (YHVH nin Telaffuz Edilmeme Olgusu Üzerine Bir Araştırma)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi (YHVH nin Telaffuz Edilmeme Olgusu Üzerine Bir Araştırma)"

Transkript

1 104 Usûl Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi (YHVH nin Telaffuz Edilmeme Olgusu Üzerine Bir Araştırma) Fuat AYDIN The History of the Non-Pronunciation of YHVH Judaism is the oldest Semitic religion. It is the first monotheist religions. It uses different names to state its own God. One of them, that is YHVH, is accepted as the name of Jewish God. Now this name which consists of four consonant letters is not pronounced. Therefore, it is not known when this silence arises or what YHVH means. Key Words: Judaism, name, YHVH, temple, YHVH religion, name of God Anahtar Kelimeler: Yahudilik, isim, YHVH, mabet, YHVH dini, Tanrının ismi İktibas / Citation: Fuat AYDIN, Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi (YHVH nin Telaffuz Edilmeme Olgusu Üzerine Bir Araştırma), Usûl, 2 (2004/2), Yahudilik, semitik ve ilahi kökenli olarak kabul edilen dinlerin en kadim olanıdır. Diğer bütün dinlerde olduğu gibi semitik kökenli dinlerin (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm) 1 de temel unsurunu tanrı 2 inancı oluşturur. Bu dinlerde ortak unsur tanrı olmasına rağmen bu tanrıya hitap ederken kullanılan İsimlerin tamamı olmasa bile, en azından bazıları söz konusu semitik dinlerin her biri için ayırıcı bir hal almıştır. Bu İsimler, Yahudiler için YHVH, Hıristiyanlar için Baba Tanrı ve Müslümanlar için ise Allah tır. Bunlardan Hıristiyanların Yehova olarak seslendirdikleri ancak Yahudi- Yrd. Doç. Dr., SAÜ İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı. 1 Semitik kökenli dinlerden maksat, genel olarak Hz. Nuh un oğlu Sam ın soyundan gelen milletlerde ortaya çıkan dinleri özelde ise, bugün Tek Tanrı inancının hala canlı bir şekilde kabul edildiği Yahudilik, Hıristiyanlık (Hıristiyanlığın tanrı anlayışı teslisle ifade edilmesine rağmen; onlar da tek tanrıya inandıklarını ısrarla ortaya koymaya çalışırlar) ve İslam dır. 2 Burada yer verilen tanrı kelimesi, anlaşılmayı kolaylaştırsın diye kullanılmıştır. Çünkü bu, semitik dinlerin anladıkları anlamda tanrı anlayışının birebir her dinde olduğu anlamına gelmez. Ancak yine de bu inancın karşılığı olacak şeylerin her dinde var olduğu ise kesindir. Belki hepsinin bu inancını karşılayacak/kapsayacak şekilde, aşkın/kutsal gibi kavramları kullanmak daha uygun olabilir. ler in seslendirmeksizin YHVH şeklinde muhafaza ettikleri İsim ise, hem telaffuz hem de tarihsel arkaplan olarak nevi şahsına münhasır bir konuma sahiptir. Hıristiyanlar tarafından teklif edilen seslendirilme şekli Yahudiler tarafından kabul edilen bir okuma biçimi de olmadığı gibi, onların mevcut kelimeyi başka şekilde telaffuz ettikleri sonucunu da çıkarmak mümkün değildir. Çünkü kendileri de onun nasıl telaffuz edildiğini bilmemekte ve yüzyıllardır da telaffuz etmemektedirler 3. İşte bu çalışmada, söz konusu kelimenin telaffuz edilme-edilmeme tarihini ele almak istiyoruz. Bu maksada matuf olarak elinizdeki makalede, Yahudi tanrı inancı ve O nu ifade etmek için kullandıkları İsimler kısaca gözden geçirildikten sonra asıl konumuzu oluşturan Yehova/YHVH isminin kökeni, söz konusu isme Yahudi literatüründe verilen yer, dört harften oluşan bu ismin telaffuz edildiği zamanlar, telaffuzunun ortadan kalkma süreci, bu süreçte etkili olduğu düşünülen gerekçelerle bu ismin ifade etmesi muhtemel olan anlamlar ele alınacaktır. Yahudilikte Tanrı İçin Kullanılan İsimler (Tanrı İsimleri) Yahudiliğin temel inancı, Tanrı nın tek oluşudur. O tek, bölünmeyen, görülemez ve eşsiz olandır 4. Yahudi inancının ilk duası, bu kanaati ilan eder: Shema İsrael, Adonai Eloheynu, Adonai Ehad! (Dinle ey İsrail, Tanrı mız Rab tektir!). Bu dua, sinagoglardaki gündelik ibadetlerde bir çok kez tekrarlanır ve geleneksel Yahudiler tarafından akşam yatarken ve sabah kalkarken de söylenir. Bütün dindar Yahudiler, bu kelimeyi ölüm döşeğinde söyleyebilmeyi ümit ederler 5. 3 Morris S. Seale, The Desert Bible, Nomadic Tribal Culture and Old Testament, Weidenfeld and Nicholsan, London1974, s Yahudi tanrı inancının başlangıçta monoteist olmadığı ve zamanla bu düşünceye ulaşıldığı hususunda, ciddi çalışmalar yapılmıştır. Ancak, buranın onları ele almanın yeri olmadığını düşünüyoruz. Çünkü, buradaki hedefimiz, biraz sonra da ifade edileceği gibi, YHVH harflerinin telaffuz tarihidir. Ancak doğrudan, Yahudi inancının tarihini ele almasak da, YHVH nin tarihi ile ilgili olduğu yerlerde bu tür düşüncelere zaman zaman atıflar yapılmıştır. Yahudi tanrı inancı ile ilgili olarak, bkz. Burhan Oğuz, Türk ve Yahudi Kültürlerine Mukayeseli Bir Bakış, Yazır Matbaası, İstanbul 1992, s ; Halim Işık, Yahudi Kutsal Kitabında Tanrı İnancı, (basılmamış yüksek lisans tezi), İstanbul 1993; Karen Armstrong, Tanrı nın Tarihi, Ayraç, Ankara 1998, s ; Muhsin Akbaş, Yahudi Düşüncesinde Holocaust ve Tanrı, Ayraç Yayınevi, Ankara Lavinia and Dan Cohn-Sherbok, A Short Introduction to Judaism, Oneworld Publications, Oxford 1997, s. 3.

2 Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi 105 Kitab-ı mukaddesteki konuyla ilgili birçok cümleden biri olan ve Tanrı nın tekliğini teyit eden cümle, Tanrı tarafından peygamber Yeşeya vasıtasıyla ilan edilir: Rabb benim, benden başkası yok; benden başka Tanrı yok 6. Aynı düşüncenin bir başka ifadesi ise Tesniye de şu şekilde yer alır: Artık anlayın ki, ben, evet ben O yum. Benden başka tanrı yoktur 7. Tekliği üzerinde bu kadar ciddi bir şekilde durulan Yahudi Tanrı sı, saf felsefi bir kavram değildir. Evrenin var oluşunu açıklayan nihai sebeptir. O şahsiyeti olan bir Tanrı dır. Kitab-ı mukaddes hikayelerinin hakiki kahramanı ve Seçilmiş Halkının yol göstericisi ve eğiticisidir 8. Az önce ifade edildiği gibi, tekliği hususunda Yahudiler tarafından şüphe edilmeyen Tanrı yı ifade etmek maksadıyla Kitab-ı mukaddes de, el, el-elyon, el-olam, el-şaddai, el-roi, Elohim, Adonai ve YHVH İsimleri kullanılmıştır. Bu makalenin asıl konusunu YHVH oluşturduğundan, burada diğerleri hakkında kısaca bilgi verilecek ve daha sonra, YHVH ismi detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Tanrı için kullanılan en eski Semitik kökenli kelime, eldir. el, şahıs İsimlerinin bir parçası olan Akatca ilu(m)un, Kenanca el ya da il ve Arapça el in muadili olan bir kelimedir. Etimolojisi hakkında kesin bir bilgi olmasa da, güçlü olmak anlamına gelen yl ya da wl kökünden türediği kabul edilir. Akatça daki ilu(m) ve onun çoğulu olan ilu ve ilamu belli bir tanrıya gönderme yapsa da, herhangi bir tanrının özel ismi olarak kullanılmaz. Kitab-ı mukaddes te ise, tanrının kişisel ismi olarak çok az kullanılır. el-elohei-yisrael/israil atalarının Tanrısı 9 gibi. Bu İsim bazen de, başında belirlilik takısı alarak ha-el 10 şeklinde Hakiki Tanrı anlamında kullanılır. Aşağıda göreceğimiz gibi el, Elohim de olduğu gibi, yabancı bir tanrıya 11 gönderme yapmak maksadıyla da kullanılır. Eyüp ve Mezmurlar dışında çok fazla kullanılmayan kelime, kullanıldığı zaman da tanrı ile insan arasındaki zıtlığı göstermeyi hedefler 12. Ayrıca el, insanlara verilen ve biri tanrı ismi olmak üzere iki parçadan oluşan İsimlerde birinci kısım Elijah, 6 Yeşaya 45/5 7 Tesniye 32/39; Cohn-Sherbok, a.g.e., s Cohn-Sherbok,, a.g.e., s Tekvin 33/20 vd. 10 Mezmurlar 18/31, 48, 57/3. 11 Tesniye 32/12; Malaki 2/ Sayılar 23/19; Yeşaya 31/3; Hezekiel 28/9; Hoşea 11/9; Eyüp 25/ Usûl Elişa, Elihu; daha yaygın bir şekilde ise ikinci kısım olarak kullanılmaktadır: İsrael, İşmael, Samuel gibi. İkili ismin bir parçası oluşunun diğer bir öreniği de, tanrının İsimlerinin ilk kısmı olarak kullanılışında görürüz: el-elyon, el- Olam, el-şaddai ve el-berit gibi 13. Kitab-ı mukaddes te tanrıyı ifade etmek maksadıyla kullanılan el-elyon ise, yüksek, üst 14 ve en yüce 15 anlamına gelen bir kelimedir. Tanrı ya gönderme yapıldığı zaman, en son anlamı kastedilir. Tanrı için kullanıldığında, başına el- takısı gelmediği için Tanrı nın özel ismi olduğu kabul edilir. Bu yüzden de, en yüce anlamında Tanrı ismi olarak YHVH 16 ve Şaddai 17 ile aynı şekilde kullanılır. İbrahim, Beer-Shebe ye bir ılgın ağacı diker ve burada YHVH nin, ölümsüz Tanrı nın adına dua eder 18. Burada ölümsüz Tanrı için kullanılan kelime, el-olam dır ve el-olam kelimesi sınırsız, uzun zaman anlamına gelir. İbrahim tarafından Tekvin de Beer-Shebe de kullanılan sıfat, Yeşaya da YHVH hakkında bütün dünyayı yaratan ebedi tanrı [ elohei Olam] şeklinde yer alır. Tanrı nın bir sıfatı olarak Olam/ebedi, melekh olam/ebedi kralı ve zur olamim/ebedi kaya şeklinde ise Yeşaya 26/14 de yer alır. Tesniye 33/27 de, tanrının sürekli var olduğu anlamında Kadim Tanrı/elohei qedemim 19 şeklinde kullanılır. Aynı sıfat Aramca dan tercüme edilmiş olması muhtemelen olan Daniel 12/7 de de tanrıyı ifade eder: Irmağın suları üzerinde duran keten giysili adamın sağ ve sol elini göğe kaldırarak sonsuza dek diri Olan ın adıyla and içip, 20. Kitab-ı mukaddes tenkitçilerinin din adamı dokümanı diye İsimlendirdikleri Pentatök ün edebi kaynağına göre YHVH, Abraham a, İshak a ve Yakub a el-şaddai olarak 21 görünmüştür. İbranice anlamı açık olmayan 13 Lois F. Hartman. Names of God, Encyclopedia of Judaica (EJ), VII, Bu arada Rab, Yeşaya ya şöyle seslendi: Ahaz ı karşılamak için oğlun Sear-Yaşuv la birlikte Yukarı Havuz un su yolunun sonuna, Çırpıcı Tarlasına çık Yeşaya 7/3. Ancak alışılagelen tapınma yerleri henüz kaldırılmamıştı ve halk hala oralarda kurban kesip buhur yakıyordu. Krallar II 15/ Ben de onu iki oğlum, Dünyadaki krallırın en yücesi kılacağım. Mezmurlar 89/ Mezmurlar 18/14; 21/8, 83/19 17 Mezmurlar 91/1 18 Tekvin 21/ Sığınağın çağlar boyu var olan Tanrı sıdır. Düşman önünden kovacak ve san onu yok et! diyecek. 20 Hartman, a.g.m., EJ, VII, Çıkış 6/3.

3 Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi 107 Şaddai kelimesinin İngilizce tercümelerdeki Her şeye gücü yeten Tanrı şeklindeki tercümesinin kökeni kadim zamanlara kadar gider. Yetmişler tercümesi el-şaddai ı Pantokrator/Her şeye gücü yeten şeklinde tercüme eder. el-şaddai şeklinde yukarıda zikredilen Çıkış 6/3 de kullanımının yanı sıra, Şaddai şeklinde Balaam ın kehanetlerinde 22, şiirsel metinlerde 23 ve arkaik nesirlerde, ayrıca Şaddai, iki parçadan oluşan eski İbranice İsimlerin bir parçası olarak Ammişaddai Zuruişaddai 24 şeklinde de kullanılır 25. Kitab-ı mukaddes te tanrı ismi olarak kullanılan bir diğer kelime ise, el- Roi dir ve Tekvin 16/13 de yer alır. Burada kullanıldığı anlam çok net değildir. Onun dışındaki yerlerde mesela, Samuel I 16/12 de görünüş ve Nahum 3/6 da dehşet ; Eyüp 7/8 de beni gören kimse anlamlarında kullanılmaktadır. Son anlamdan hareketle, el-roi nin bana kendisini gösteren ya da beni gören Tanrı anlamına geldiği kabul edilir. Bu anlama gelebileceğine dair destek, bir sonraki ayette yer alır. Burada, tanrının kendisiyle konuştuğu yere Tanrı yı görüp sağ kalan kimse anlamında Beer-Lahey-Roi ismi verilmiştir. Söz konusu kuyu, İsraillilerin değil de, İsmaililerin oturduğu yerde bulunduğu için, mezkur İsim, birincilerden ziyade ikincilere ait bir İsim olarak görülür 26. Bir diğer İsim, el-berit tir; ahit tanrısı anlamına gelir ve yalnızca Şekem deki el-berit in evinin zikredildiği Hakimler 9/46 da geçer. Burada el-berit in evi olarak geçen yer, yine Hakimler 9/4 de yer alan Ba al Berit olarak zikredilen ile aynı mabettir. Bu yüzden de, Tesniyeci okul kökenli olduğu düşünülen editör, bu ismi, Kenan Baalimlerinden biri olarak görmesine rağmen, bu ismin erken dönem İsrailliler için YHVH nin İsimlerinden biri olarak kabule etmenin uygun olduğu da ileri sürülür 27. Yahudi kutsal metinlerinde tanrı için kullanılanlar arasında, yer alan İsimlerden bir diğeri de Adonai dır. Kadim dönemlerde Tanrı yı ifade etmek için çok kullanılan bir İsim olmayan Adonai kelimesi, Efendi/Rab 22 Sayılar 24/4, Yeşaya 13/6; Hezekiel 1/24; Yoel 1/15; Mezmurlar 68/15; 91/1. 24 Sayılar 1/2, Hartman, a.g.m., EJ, VII, Hartman., a.g.m., EJ, VII, Hartman, a.g.m., EJ, VII, Usûl anlamına gelir. Kitab-ı mukaddes te, bir ülkenin yöneticisi 28, bir kölenin efendisi 29 ve bir kadının kocası 30 anlamlarında kullanılır. Tanrı bütün yeryüzünün efendisi/rabbı olduğu için, kendisinden kelimenin gerçek anlamında Adonai diye söz edilir. Adonai YHVH şeklinde, efendim/rabbim anlamında kullanılır. YHWH tarihin belli bir anından sonra telaffuz edilmediği için, onun geçtiği yerler Adonai diye telaffuz edilmeye ve böylece de Tanrı nın bir sıfatı olarak kabul edilmeye başlanmıştır 31. Kitab-ı mukaddeste Tanrı için kullanılan ve burada son olarak kısaca ele alacağımız İsimlerden biri de, Elohim dir. Mezkur İsim, kelime anlamı olarak Tanrı demektir. Kitab-ı mukaddes de yaklaşık kırk kez yer aldığı Eyüp dışında nispeten az bulunur. Adonai da olduğu gibi o da, çoğul şekliyle ve çok az olmak üzere pagan tanrılarına gönderme yapmak maksadıyla kullanılır; ancak söz konusu kullanım da oldukça geç dönemlere aittir. Tek olan Yahudi Tanrı sına gönderme yaptığında (yaklaşık 2000 den fazla yerde vardır) ise, Ha-Elohim (Tanrı) şeklinde geçer. Bu kullanım çoğuldur; ancak onun için tekil fiil kullanıldığından tercümelerde tekil mana verilir 32. Tek bir Tanrı yı ifade etmek için niçin çoğul bir kelimenin kullanıldığı hususunda ise bir çok açıklama yapılmıştır. Bunlardan biri onun, Yahudi inancındaki arkaik çok tanrıcı inançların en son kalıntısı olmasıdır. Bir diğeri ise, kraliyetle ilgili kullanılan biz ifadesinde olduğu gibi, ilahın önemine işaret ediyor olmasıdır. Ancak bilim adamlarının büyük bir kısmı, bu ismin Kenan dilinden alındığını düşünürler. Kenanlılar İsrail toprağının yerli halkıdır ve onlar, kendi bireysel tanrılarına genel olarak benim tanrılarım şeklinde hitap etmekteydiler 33. Buraya kadar haklarında kısa da olsa bilgi verilen ve tanrıyı ifade etmek için kullanılan İsimlerin yanı sıra aynı maksada matuf olarak Kutsal Kitap- 28 Mısır ın yöneticisi bizimle sert konuştu. Bize casusmuşuz gibi davrandı. Tekvin 42/ Adam, Madem RAB yolumu açtı, beni geciktirmeyin» dedi, İzin verin, efendime döneyim. Tekvin 24/ İçin için gülerek, Bu yaştan sonra bu sevinci tadabiliriyim? diye düşündü, Üstelik efendim de yaşlı. Tekvin 18/12 31 Hartman, a.g.m., EJ, VII, ; Cohn Sherbok, a.g.e..., s F. G. Moore, Judaism, Harvard Universtiy Press, Cambridge 1950, I, Cohn Sherbok, a.g.e., s. 5; Hartman., a.g.m., EJ, VII, 679. Buraya kadar zikredilen ve Yahudi tanrısını ifade etmek için kullanılan isimlerin kökenlerinin Arabistan kökenli olduğunu kabul eden ve bu yaklaşıma uygun olarak onlara verilen anlamlar için bkz. Kamal Salibi, The Bible Come From Arabia, Radical Reinterpretations of Old Testament Geography, Pan Books, London 1985, s

4 Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi 109 larda şu İsimler de zikredilir: Ha-Kodeş (Kutsal olan), Baruh-O (O, kutsal olsun); Ribona Şel Olam (Evrenin Sahibi), Ha-Rahman (Merhametli Olan), Şehina (Kutsal Varlık), Ein Sof (Sonsuz), Gevura (En Güçül Olan), Şomer Yisrael (İsrail in Bekçisi), Meleh Malhne Melahim (Kralların En Yüce Kralı) 34. YHVH Kelimesinin Kullanım Tarihi Yahudiler tarafından Yahudi Tanrı sının has ismi olarak kabul ettikleri YHVH nin Tanrı nın ismi olarak kullanılmasının tarihi ile ilgili iki yaklaşım vardır. Birincisi, geleneksel Yahudi yaklaşımı diğeri ise modern bilim adamlarının son dönemlerde elde edilen veriler çerçevesinde ortaya koydukları yaklaşımdır. Bu tasnife uygun olarak önce geleneksel Yahudi ve daha sonra da modern dönem bilim adamlarının YHVH ibadetinin ortaya çıkışına dair yaklaşımları ele alınacaktır. Kitab-ı mukaddes te İsrail tanrısının ayrıcı ismi olarak en çok kullanılan ( ); Yahudi geleneğinde, Tanrı nın kendisine has ismi olarak kabul edilen YHVH nin mevcudiyeti yaratılış öncesine ve kullanılış tarihi de ilk insana kadar geri götürülür. Bu dünya yaratılmadan önce, yalnızca kutsal olan ve O nun ismi vardı 36. Havva ve iki oğlu Habil ve Kabil, tanrıyı YHVH ismiyle bilmekte ve Adem in büyük oğlu Enoş un zamanında tanrıya bu İsimle dua edilmekteydi: O zaman insanlar (Samirice metinde, o zaman o, yani Enoş) YHVH ye yakarmaya başladılar 37. Tekvin 4/26 ve Çıkış 3/16 da, Musa nın beni size atalarınızın Tanrısı, İbrahim in Tanrısı, İshak ın Tanrısı ve 34 Yusuf Basalel, Yahudilik Ansiklopedisi, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın, İstanbul 2002, III, Bu toplam kullanımın dağılımı şöyledir: Tekvin de 153 Çıkış ta 364, Levililer de 283, Sayılar da 387 ve Tesniye de 230 (Tevrat ta toplam 1419); Yeşu da 170, Hakimler de 158, Samuel de 423, Krallar da 467, Yeşaya da 367, Yeramya da 555, Hezekiel de 211, Küçük peygamberlerde 345 (Peygamberler kısmında toplam: 2690); Mezmurlar da 645, Özdeyişler de 87, Eyüp te 31, Rut da 36, Vaiz de 52, Daniel de 7, Ezra-Nehamya da 31, Tarihler de 446 (Kitaplar kısmında toplam, 1395) 36 Yemenite Midrash, Philosohpical Commentaries on the Torah, Selected and translated with An Introduction by Y. Tzvi Langermann, Samuel Bronfman Foundation, Harper San Fransisco, New York 1996, s Fr. Paul Palatty, The Divine Name Y H W H A Historical-Theologico-Critical Study on Ex. 3, 13-15, Bible Bhashyam, s Usûl Yakub un Tanrısı gönderdi sözü nakledilerek; YHVH ataların tanrısıyla özdeşleştirilir 38. Rabbinik gelenekte Tanrı ve YHVH özdeş kabul edilmekteydi; bu yüzden de, Shem ha-meyuhda (sıra dışı İsim) 39 ; Shem ha-meforash (meşhur İsim) 40 ; Shem ben Arba Otiyyot (dört harfli İsim) 41 olarak da bilinen İsimden söz edilirken yalnızca İsim demekle yetinilirdi 42. Kabbalistler ve rabbiler, monoteizme olan inançlarını sürekli olarak korudukları gibi, Tanrı için de bir tek özel İsim kabul etmekteydiler ki, bu da YHVH dir. Tanrı için kullanılan diğer İsimlerin ise, tanrısal özelliklerin tarihsel süreç içinde insanlar tarafından algılandıkları şekle uygun olarak verilmiş olan İsimler olduğunu kabul ederler 43. Yukarıda zikredilen ve YHVH nin insanlığın ortaya çıkışı ve öncesi kadar olmasa da, söz konusu kullanımın kadim bir uygulama olduğunu ortaya koymak maksadıyla Kitab-ı mukaddes dışı gelenek de kullanılır. Bu gelenekten hareketle, YHVH isminin Musa öncesi bir kullanıma sahip olduğunun göstergeleri olarak da şunlar zikredilir: Amoraim şahıs ismi Yahwi-il eski Babil transkripsiyonunda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır 44. Kuzey Filistin deki yer isimleriyle ilgili olup, mö yüzyıla ait bir Mısır listesinde bulunan mekan ismi Ya(h)v(e) şeklinde yazılmış görünmektedir. Bunların yanı sıra YHVH, Elohim için alternatif bir İsim olarak da kullanılmaktadır ve bu kullanım, Meryem in Şarkısı ve diğer şiirlerle mö yüzyıla kadar geri götürülebilir. Şiirlerdeki bu kullanımlar, Kenanlıların normal kullanımıdır ve bu da söz konusu ismin erken bir 38 George Fohrer, History of Israelite Religion, SPCK, London 1983, s Sifre-i number, Yoma 6/2. Shem Ha-Meforash hakkında daha geniş bilgi için bkz. William Bacher, Shem Ha-Meforash, www. jewishencyclopedia.com. 41 Kiddush 71a. 42 J. D. E. The Names of God, Encyclopedia of Jewish (JE), IX, J. D. E. a.g.m., IX, 162. Kabbalistler bu yaklaşımlarını şu örneklerle açıklarlar: Bir kimse, güneşe farklı renklerle boyanmış bir camla baktıklarında, gözlemleyicinin üzerindeki intiba değişir; ancak, bu değişikliklerin güneş üzerinde hiçbir etkisi olmaz. J. D. E., a.g.m., a.g.y. 44 Babildeki bu tanrı anlayışının kökeni hakkında Fried Delitzch, Hammurabi nin ailesinin kendisinden geldiği ve mö yılında Babile giren semitik kökenli kabilelerin Ya ve veya Ya u adındaki bir tanrıyı bildiklerini ve bu tanrıya tapındıklarını söyler. Aynı kanaati Zimmern ise, Yahu ya da Yhwh nin Babilde yalnızca yabancı bir tanrı ismi olarak bulunduğunu söyleyerek ifade eder. Delitzch de onun bu görüşünü daha sonra kabul eder. Corowford-Blau, Tetragrammation, jewish.com.

5 Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi 111 dönemde İsrail e girdiği anlamına gelir. İsmin kadim litürjik formüllerdeki ihbari formunun şifahi olarak muhafaza edilmiş olması, onun tarihsel olarak çok eski ve bu yüzden de erken bir döneme ait olduğunu gösterir. Ayrıca bu kadim kült formüllerinin kullanımına dair bir çok Kenan, Mısır, Sümer ve Akkad örnekleri vardır 45. YHVH nin kullanım tarihi ile ilgili olan modern bilim adamlarının yaklaşımına gelince, onlara göre kutsal metnin kendisinin ve rabbinik geleneğin konuyla ilgili kabulü ve tarihsel bir takım verilerden hareketle yapılan yorumlara rağmen, tarihsel ve antropolojik çalışmalar YHVH isminin dolayısıyla da YHVH ibadetinin Adem den Musa ya kadar varlığını devam ettirmiş olmasına yönelik güçlü itirazlar ortaya koyduğu gibi, bizahiti İbrahimi gelenek de, YHVH isminin ve ibadetinin İbrahim den Musa ya kadar sürekli olarak var olduğu şeklindeki iddiaları desteklememektedir 46. Çünkü, kutsal metnin kendisi (din adamları kaynağından gelmiş olarak kabul edilen Tekvin 6/3), İbrahim, İshak ve Yakub un tanrılarını Şaddai olarak bildiklerini ve tanrının YHVH ismi ile kendisini ilk olarak Musa ya bildirdiğini ifade eder: Ve tanrı Musa ya söyleyip ona dedi: İbrahim e, İshak a ve Yakup a Her Şeye Gücü Yeten Tanrı olarak göründüm (Şaddai), ama onlara kendimi RAB (YHVH) adıyla tanıtmadım 47. Şaddai ve el-elyon gibi sıfatlar Rut kitabı hariç, atalar sonrası metinlerde görünmez. Elin yer aldığı diğer ikili İsimler (el-olam (Ebedi Tanrı), el- Bethel ve er-roi (vizyon Tanrısı) gibi) de yalnızca Tekvin kitabında bulunurlar. Atalar dönemi peygamberlerinin temel özelliği, Tanrı dan söz ederken benim, senin, onun babasının Tanrısı gibi deyimleri kullanmalarıdır. Bütün bu sıfatlar, atalar dininin Musa ile başlayan YHVH ibadetinden farklı oluşunun göstergeleri olarak kabul edilir. Koruyucu bir tanrı anlayışı İbrahim le başlar (İbrahim hiçbir zaman, babamın tanrısı diye bir göndermede bulunmaz) ve YHVH ibadetinin kurucuları zinciriyle devam 45 Albright, The Gods..., s Ar. H., Judaism, Britannica, Micromedia (B-M), Chicago 1990, XXII, Çıkış 6/3. Martin Buber, burada Tanrı nın İbrahim, İshak ve Yakub a Şaddai olarak göründüğünü ancak Musa ya YHVH olarak görünmesini şöyle açıkar: Burada, tanrının ismini onlara bildirmediği değil fakat, onların bu ismin karakterinenin bilgisini elde edemediklerini, bu yüzden de, onun manasının onlara vahyedilmediği, ismin onlara açıklanmadığını ve ancak bunun şimdi yapıldığı ifade edilir. Onlar daha önceden, isme sahiptiler, ancak yalnızca onun telaffuzunu biliyorlardı, anlamını değil. Martin Buber, The Prophetic Faith, Happer Torchbooks, New York 1949, s Usûl eden bir vahiyle tamamlanır. Tanrı için kullanılan el, olam, elyon, bethel, ho (toprak sahibi) gibi isimler; Kenan diyarına göçten sonra ortaya çıkmaya başlamıştır. Şaddai ve el isimleri, Musa öncesi ve Musa döneminde çok sık bir şekilde kullanılıyor olmalarına rağmen; YHVH nin daha çok Musa nın kendisi ve onunla yakından ilişkili olan Yeşu ve Yakobed in isimlerinin zikredildiği yerlerde görünüyor olması da; onun Musa ile ortaya çıkışının bir işareti olarak kabul edilebilir 48. Miladi birinci yüzyıl Yahudi tarihçisi olan Josephus da, tanrının insanlara hiçbir zaman ifşa edilmemiş olan kutsal isminin Musa ya bildirildiğini söyler 49. Hem kutsal metnin kendisi hem de Josephus un bu ifadeleri, yukarıda zikredilenlerden anlaşılacağı gibi atalar dönemi peygamberlerinin, tanrının bu özel ismini bilmediklerini ortaya koyar 50. Tarihsel olarak ise kelime, Meşa Taşı (m.ö. 9. yy), Lachiş Mektupları nda (m.ö. 587/588/589) ve Kitab-ı mukaddes in nesir yazılarında bulunmaktadır. Kelimenin bu tam şeklinin yanı sıra, onun kısaltılmış hali olan yahu da kullanılmaktadır. Bu şekliyle, erken dönem şahıs İsimlerinde bulunur. YHVH nın kısaltılmışı olan yahu 51, kuzeyde İsrail de yau ve sürgün sonrasında ise yah olarak kullanılmıştır. Yahunun YHVH den daha eski olduğu ileri sürülmüş olmasına rağmen 52, hem epigrafik hem de linguistik olgular; bu iddiayı doğrulamamaktadır 53. Ayrıca, tersinin doğru olması; yani, uzun halinin kısa halinden eski olması daha doğrudur. 54 Keza, İsrail e özgü olmayan tanrı İsimlerinde ya da şahıs İsimlerinde bulunan gayr-i İsraili unsurların; Musa dan önce Tetragrammationın ilk örneğinin 48 Ar. H., a.g.m., B-M., XXII, Flavus Josephus, Antiquties of The Jews, trans. by William Whitson, Kregel Publications, Michigan 1970, s Hyde, Paganism to Christianity in the Roman Empire, University of Pennsilvenia Press, Philadelphia, Oxford University Press, London 1946, s Palatly, a.g.m., s. 14. Yahunun kullanıldığı yerler için bkz. Çıkış 15/2; 17/16; Mezmurlar 104/35; 105/45; 106/1, 48; 111/1, 112/1, 147/1, 150/1. 52 Delitzch e göre yahu asıl formdur ve YHVH biçimini alacak şekilde daha sonra genişlemiştir. Ancak bu yaklaşımına, tanrısal İsimlerin yavaş yavaş ortadan kalktıkları için onların gelişim sürecini farklı saflardaki kullanımlardan çıkarmak mümkündür. Bu yüzden YHVH nin ilk halinin Kitab-ı Mukaddes te olması gerekir, denilerek itiraz edilmiştir. Yine yahu ile ilgili olarak Delitzch, onun müstakil olarak Tanrı ismi olarak kullanıldığını şeklindeki kanaatine karşı Kittel, bunun konuşma dilde olduğunu ancak, yazı dilinde bulunmadığını söyler. Corowford-Blau, a.g.m., www. jewishencyclopedia.com 53 Fohrer, a.g.e., 54 Palatty, a.g.m., s. 14.

6 Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi 113 var oluşunun bir delili olarak da ileri sürülmüştür: Ugaritçe ywnin yhvh ile özdeş olması gibi. Ancak, bağlam böyle bir yoruma imkan vermemektedir. Bugün, muhafaza edildiği şekliyle yw, Akadça daki yaum-iludaki yaumun benimki(tanrı)dır (yani, ben koruyucu bir tanrıya sahibim 55 ) anlamına gelir 56 ve ilerde göreceğimiz gibi, YHVH nin böyle bir anlamı yoktur. Ayrıca, ikinci bin yıldaki Mari ile üçüncü bin yıldaki Ebla kültürleri ve bu kültürlerin kullandıkları dillerin İsrail diline olan benzerlikleri; mezkur kültürlerden kalan metinlerdeki bazı şahıs İsimlerinin YHVH ye gönderme yaptığı şeklinde yorumlanmaya çalışılmış ancak bu yorumlar da kabul görmemiştir 57. YHVH İbadetinin Kaynağı Buraya kadar, YHVH isminin tarihini Hz. Adem e kadar götüren geleneksel yaklaşım ve bu yaklaşımın yukarıda zikredilen kutsal metin ve kutsal metin dışı kaynaklar tarafından desteklenmediğini gördük. Modern yaklaşımlar geleneksel savununun geçersizliğini ortaya koyarak YHVH nin Musa dönemi ile başladığına işaret etmiş olsalar da, mezkur ismin nerede ortaya çıkmaya başladığı hususunda her hangi bir bilgi vermemektedirler. Bu bilgiyi elde etmek için kullanılacak tek kaynak, sahip olduğumuz tarihsel metinlerdir. Ancak burada elde edilecek olan sonuca, var olan verilerden elde edilen bir şey olarak bakmak; onu kesin bir yargı/hüküm olarak görmemek gerekir. Elde edilen veriler arttıkça ulaşılan sonuçların da farklı olacağını her zaman göz önünde tutmak gerekir. Bu tür metinlerden YHVH ibadetinin kökenine dair bize en aydınlatıcı bilgiyi verecek olanı, mö. III. ve IV. yüzyıldaki Mısır kaynaklarında Negev ya da Sina çölündeki Yhv diye İsimlendirilen bir bölgeden gelmektedir. Bu göndermeler, YHVH nin Midyan ya da Kenit kökenli olduğuna dair hipotezleri bir ölçüde desteklemektedir 58. Bu hipoteze göre, bazı klanlar tarafından uzun bir süre, Sina ve Horeb in yerel tanrısı olarak saygı gösterilen 55 Albright, Contributions to Biblical Archeology and Philosophy, 2. The Name Yahweh, Journal of Biblical Literature (JBL), 43, 1924, William Foxwell Albright, From Stone Age to Christianity, Second Edition, The Johns Hopkins Press, Baltimore 1957, s. s. 259; S. David Sperling, God, Encyclopedia of Religion (ER), VI, Sperlign, God, ER, VI, Hz.Musa nın kayın pederinin Kenitlerden ve bir Kenit rahibi olduğu hususunda bkz. H. H. Rowley, The Faith of Israel, SCM Press Ltd, London, 1961, s Usûl YHVH, kendisini Medyen de bir rahip olan Musa nın kayınpederi Yetro nun yanındaki ikameti sırasında ona vahyetmiştir 59. Albright aşağıda YHVH nin anlamının ele alındığı bölümde görüleceği üzere, bu kelimenin şeklen olmasa bile içerdiği anlam itibariyle Mısır da var olan Tanrı anlayışına benzemesinden dolayı, Musa nın Yahveci anlayışının Mısır kökenli olduğunu ileri sürer 60. YHVH ismi ve onunla ilişkili olan YHVH ibadetinin ortaya çıkışı ile ilgili bu kısmı; bir anlamda son paragraftaki görüşü de bir başka açıdan dikkate alan Fohrer in Çıkış 3/26 deki metinle ilgili yorumuyla bitirmek daha uygun gibi görünmektedir. Yahvist kaynağa izafe edilen bu metin; YHVH ibadetinin insanlıkla başlamış olması anlamında yanlıştır; ancak, Musa döneminin, yeni ve şimdiye kadar bilinmeyen bir tanrının ortaya çıkışına işaret etmediği; bunun yerine, daha önceden başka yerlerde ibadet edilen bir tanrının, İsraillilerin tanrısı haline gelmesine işaret etmesi açısından doğrudur 61. YHVH nin Telaffuz Edildiği Zamanlar ve Telaffuza Son Verilmesi Bugünkü Hıristiyan dini literatüründe Yehova olarak telaffuz edilen ve Yahudi tanrısının ismi olarak kullanılan kelime aslen dört sessiz harften oluşmaktadır: Y.H.W.H. Bu dört sessiz harfin yukarıda zikredildiği şekildeki okunuşu, Yahudilerin kullandıkları bir telaffuz şekli değildir. Bundan Yahudilerin söz konusu dört harfi başka bir şekilde telaffuz ettikleri anlamı çıkmaz. Çünkü Yahudiler, kesin olarak bilinmeyen -ancak aşağıda da anlatılmaya çalışılacağı gibi- çok uzun bir zamandan beri, bu dört harfi telaffuz etmemekte onun yerine başka kelimeler kullanmaktadırlar. Bu okunuş, Hıristiyan kökenli bir okuma biçimidir ve tarihi de YHVH nin tarihine nispetle oldukça yenidir 62. Söz konusu okunuşun, Papa Leo X un itirafçısı olan Peter Galatin in icadı olduğu ve aynı okumayı Fagius un (1550) da ileri sürdüğü genel olarak kabul edilir. Peter Galatin in dört sessiz harfi Yehova şeklinde okuduğunu ilk kez söyleyen ise 59 Hyde, a.g.e., s. 82; Sperling, a.g.m.., ER, VI, 2-3; J. F. MacL. Names of The God, JE, IX, Albright, Contributions to Biblical Archeology and Philosophy 2. The Name Yahweh, JBL, 43, 1924, Fohrer, a.g.e., s Cohn-Sherbok, a.g.e., s. 5.

7 Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi 115 Deriesche dir ( ). Ancak Galatin den önce de, bu şekilde bir telaffuzun var olduğu görünmektedir. Mesela, 1270 yılında kaleme alınan Raymond Martin in Pugio Fidei adlı eserinde kelime, Yehova şeklinde yer almıştır. Bu telaffuzun doğru bir telaffuz olduğu, Stier ve Hölmann tarafından da savunulmuştur 63. Kitab-ı mukaddes i oluşturan metinlerden Rut ve Hakimler de, bir kimsenin arkadaşını IHVH seninle olsun, diye selamlaması ve arkadaşının da onu, IHVH seni kutsasın, demesi gerektiği söylenir 64. Yine Bar Kohba (ms. 132) zamanında da, burada konu edinilene benzer bir şekilde selamlamalarda mezkur ismin kullanılması emredilmişti 65. Bu metinler dört sessiz harfin en azından bu metinlerin kaleme alındıkları zaman diliminde telaffuz edildiklerini; aynı zamanda bunu din adamı olmayan sıradan insanların da bildiğini ve gündelik hayatlarında kullandıklarını (Mişna Berakhot IX, 5) gösterir 66. Ayrıca Kitab-ı mukaddes dışı bir takım kaynaklar da, Yahudi dışındaki dini cemaatler tarafından dört sessiz harfin telaffuz edildiğinin delillerini bize naklederler 67. Teodoret ( ), beşinci yüzyılda Samirilerin bu ismi, Іβέ şeklinde telaffuz ettiklerini söyler 68. Yine Epiphanus, erken dönem bir Hıristiyan mezhebinin mezkur kelimeleri benzer şekilde telaffuz ettiğini nakleder. İskenderiyeli Clement mezkur sessizleri Ιαουέ ya da Ιαουαί ve Origen ise Ιαωουηε olarak telaffuz ederler 69. Yahudiler dışında bu kelimenin telaffuz edildiğinin bir diğer örneği de, İbranice bilinen İsimlerin Asurca daki telaffuzundan yani, Hizkiyahu (Hezekieh) gibi gelir Emil G.Hirsh, Yejovah, www. jewishencyclopedia.com 64 Rut 2/4; Hakimler 6/ Bar Kohba döneminde bu tür selamlamalar, İsa yı Rab kabul eden yahudihıristiyanlardan Yahudiler ayıran bir parola işlevi görmekteydi. Bkz. Bacher, a.g.m., www. jewishencyclopedia.com 66 Yahudilerin birbirlerini Tanrı nın ismiyle selamlamalarının sebebi, İsraillileri Tanrı ya İSİM olarak gönderme yapan Samirilerden ya da Rabbinik Yahudileri Hıristiyanlardan ayırmaya yönelik bir arzudan kaynaklandığı ileri sürülür. Cohen, a.g.e., s Yahudiler dışındaki çevrelerde de YHVH nin telaffuzunun bilindiğinin bir diğer göstergesi de, Yahudi kutsal metinlerindeki ismin telaffuzuna yönelik yasakların varlığı kabul edilir. Bu metinler için bkz. Sanhedrin x/1, xıı/9; Ab Zerah 18a vs. Corowford-Blau, a.g.m., www. jewishencyclopedia.com 68 Quæset, 15, Exodum, nakleden Corowford-Blau, a.g.m., www. jewishencyclopedia.com 69 MacL, Names of God, EJ, IX, 161; Hyde, a.g.e., s Hyde, a.g.e., s Usûl Mezkur ismin Gnostikler tarafından da bilindiği kabul edilmektedir. Zira, onların yaratılış sistemlerinden birinde, sekizinci eondan üçüncüsü, telaffuz edilmez, görülmez ve isimlendirilemez olarak adlandırırlar ki, bunlar Tetragrammation un İsimleridir 71. Yukarıda zikredilen kutsal metin ifadesinde de görüldüğü gibi, dört sessiz harften oluşan tanrı ismi gündelik hayatta kullanılmaktaydı. Ayrıca, Babil sürgününe (mö. 587) kadar özel İsimlerin sonlarına yah ve yahunun eklenmesinden mezkur ismin telaffuz edilmesi hususunda herhangi bir yasağın olmadığı da anlaşılmaktadır. Dört sessiz harfin tam olarak telaffuz edilmesinin ne zaman sınırlanmaya başladığı hususunda birbirinden farklı ifadeler ortaya koymak mümkündür. Talmud, İsim in 72 mabedin tahribinden kırk yıl önce baş haham adil Simon un ölümünden sonra hahamların İsim in telaffuzuna son verdiklerini söyler 73. Bu tarihten sonra İsim in telaffuzu yasaklandı ve onu telaffuz edenin gelecek dünyada bir payının olmayacağı ifade edilmeye başlandı 74. Hatta, Hanannah ben Teradion, talebelerine İsim in telaffuzunu öğrettiği için cezalandırıldığı nakledilir 75. Ancak bu cezalandırılmanın, İsim i ehil olmayan insanlara öğretmenin bir sonucu olduğunu kabul etmek makuldür. Çünkü, dört sessiz harfin kamuya açık yerlerde seslendirilmesine son verilmiş olmasına rağmen, hem birinci mabet hem de ikinci mabet boyunca bu seslendirilmenin bütünüyle ortadan kalkmadığını yalnızca kullanımının gittikçe daraldığını gösteren deliller vardır 76. Dört sessiz harf mabette, haham kutsamasında tekrarlanmaktaydı: YHVH, Musa ya şöyle dedi: Harun la oğullarına de ki, İsrail halkını şöyle 71 Corowford-Blau, a.g.m., www. jewishencyclopedia.com. Gnostiklerin Kozmogoni öğretileri için bkz. John Glyndwr Harris, Gnosticism, Beliefs and Practises, Susseex Academic Press, Brighton-Portland 1999, s ; Şinasi Gündüz, Son Gnostikler, Sabiiler, Vadi Yayınları, Ankara 1995, s Yahudi kaynaklarında, İsim Tanrı nın telaffuz edilemez ve hususi ismi olan YHVH nin yerine kullanılır ve büyük harfle yazılır. Bkz. Ephraim E. Urbach, The Sages Their Concepts and Beliefs, trs. Israel Abrahams, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London 2001, s Yoma 39b. 74 Sanhedrin 10/1. 75 Abdoha Zarah 17b. 76 Kamusal alanda tam olarak ortadan kalkmadığının bir örneğini, mö. 350 lili yıllarda yaşamış olan Filistinli bir bilim adamı, Samirilerin bu ismi yeminlerinde kullandıklarını söyleyerek nakleder. Yer. Sanhendrin 28b.

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

Yeşaya Geleceği Görüyor

Yeşaya Geleceği Görüyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yeşaya Geleceği Görüyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Uyarlayan: Mary-Anne S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2012), ss

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2012), ss Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2012), ss. 349-353. Sami Kılıç, İlâhi Dinlerde Yiyecek ve İçecekler Ankara: Sarkaç Yayınları, 2011, IX+226 s. Bilindiği üzere doktrinel ve

Detaylı

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Yuhanna 15:9 Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Yesaya 43:1 Ey Yakup soyu, seni yaratan, Ey İsrail, sana biçim veren

Detaylı

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası www.scriptural-truth.com KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı Azarya ve şarkının üç Yahudi duası Azarya dua {1:1} ve yangının ortasında yürüdüler öven Tanrı ve Tanrı nimet. {1:2}

Detaylı

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe Yahudi ve Hıristiyan Teolojisinde (Tanrı biliminde), İslam

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Kral Davut (Bölüm 2)

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Kral Davut (Bölüm 2) Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Detaylı

TARİH AKIŞINA GÖRE KUTSAL KİTAP YILLIK OKUMA TARİH KİTAP BÖLÜM 1 Ocak Yaratılış Ocak Yaratılış Ocak Yaratılış Ocak Yaratılış 10-11

TARİH AKIŞINA GÖRE KUTSAL KİTAP YILLIK OKUMA TARİH KİTAP BÖLÜM 1 Ocak Yaratılış Ocak Yaratılış Ocak Yaratılış Ocak Yaratılış 10-11 TARİH AKIŞINA GÖRE KUTSAL KİTAP YILLIK OKUMA TARİH KİTAP BÖLÜM 1 Ocak Yaratılış 1-2 2 Ocak Yaratılış 3-5 3 Ocak Yaratılış 6-9 4 Ocak Yaratılış 10-11 5 Ocak Yaratılış 12-15 6 Ocak Yaratılış 16-19 7 Ocak

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Yeşu Yetkiyi Alıyor

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Yeşu Yetkiyi Alıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yeşu Yetkiyi Alıyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

16: Yahudilik 2.3. Hristiyanlık

16: Yahudilik 2.3. Hristiyanlık 16:17 2.2. Yahudilik 2.3. Hristiyanlık KA ZA NI MI MIZ 16:17 3. Günümüzde yaşayan dinleri temel özellikleriyle tanır. (Yahudilik ve Hristiyanlık) 16:17 1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir? 2. Günümüzde

Detaylı

Rut: Bir Aşk Hikayesi

Rut: Bir Aşk Hikayesi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Rut: Bir Aşk Hikayesi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Eğilmeyen Adamlar

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Eğilmeyen Adamlar Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eğilmeyen Adamlar Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Uyarlayan: Mary-Anne S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı

Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor

Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

SALİME LEYLA GÜRKAN. 1997, Religious Studies, Lancaster University. 1991, İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi.

SALİME LEYLA GÜRKAN. 1997, Religious Studies, Lancaster University. 1991, İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi. SALİME LEYLA GÜRKAN İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye Bağlarbaşı Cad. 40, Üsküdar İstanbul 34662 - Türkiye Tel: 0216 4740850 / dah. 1238 E- mail: slgurkan@29mayis.edu.tr salime.leyla@isam.org.tr Eğitim:

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Ateş adamı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Ateş adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Ateş adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Irmaktan Gelen Prens

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Irmaktan Gelen Prens Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Irmaktan Gelen Prens Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Gidyon un Küçük Ordusu

Gidyon un Küçük Ordusu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Gidyon un Küçük Ordusu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Irmaktan Gelen Prens

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Irmaktan Gelen Prens Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Irmaktan Gelen Prens Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ BUDİZM Budizm, MÖ 6. yüzyılda Buda nın (asıl adı: Siddharta Gautama) görüşleri çerçevesinde oluşmuş bir dindir. Buda, ilhama kavuşmuş, aydınlanmış demektir. Hindistan da ortaya çıkmıştır.

Detaylı

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Kırk Yıl

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Kırk Yıl Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kırk Yıl Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

Hıristiyanlık inancında Hz. İsa (a.s.) ın konumu nedir?

Hıristiyanlık inancında Hz. İsa (a.s.) ın konumu nedir? Hıristiyanlık inancında Hz. İsa (a.s.) ın konumu nedir? Hıristiyanlık sadece iddialar üzerinde kurulmuş olan bir dindir ve her iddia delile muhtaçtır. Yoksa herkes kalkıp efendim ben ilahım, benim inandığım

Detaylı

Tanrı Köle Yusuf u Onurland- ırıyor

Tanrı Köle Yusuf u Onurland- ırıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Köle Yusuf u Onurland- ırıyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı

İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

Ondalık ve Oruç Adakları

Ondalık ve Oruç Adakları Ondalık ve Oruç Adakları 01135_186_Tithing.indd 1 Bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor Her Şeye Egemen Rab. Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup

Detaylı

Elişa, Mucizeler Adamı

Elişa, Mucizeler Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Elişa, Mucizeler Adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-4

Tövbe ve Af Dileme-4 Tövbe ve Af Dileme-4 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Aldatıcı Yakup

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Aldatıcı Yakup Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Aldatıcı Yakup Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Kerr ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Ateş adamı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Ateş adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Ateş adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Detaylı

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI 1. Âyetlerin yazımında Resm-i Osmânî esas alınacaktır. Diğer metinlerde ise güncel Arapça imlâ kurallarına riâyet edilecek, ancak özel imlâsını

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan İÇİNDEKİLER Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan Teveffi Kelimesi Ve Resulüllah ın Açıklaması İmam Buhari Ve Teveffi

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 58.si www.m1914.org

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 MİT VE DİN İLİŞKİSİ (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Mit ve Din Mitolojiler genel olarak dinsel, ruhani ve evrenin ya da halkların oluşumu gibi yaratılış veya türeyiş gibi temaları içerirler.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Aldatıcı Yakup

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Aldatıcı Yakup Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Aldatıcı Yakup Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Kerr ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi)

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Şimdi bu beş mantıksal operatörün nasıl yorumlanması gerektiğine (semantiğine) ilişkin kesin ve net kuralları belirleyeceğiz. Bir deyimin semantiği (anlambilimi),

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

Bir Prens Çoban Oluyor

Bir Prens Çoban Oluyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Bir Prens Çoban Oluyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin 10.si

Detaylı

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI DUA ETTİĞİNİZDE J. Robert Ashcroft ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI Yeni Yaşam Yayınları İsteme Adresi: ICI P.K.: 33 Bakırköy İstanbul

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Büyük Öğretmen İsa

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Büyük Öğretmen İsa Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Büyük Öğretmen İsa Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Büyük Öğretmen İsa

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Büyük Öğretmen İsa Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Büyük Öğretmen İsa Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Tanrınız Rab ulu, güçlü, heybetli Tanrı dır.

Tanrınız Rab ulu, güçlü, heybetli Tanrı dır. Tanrınız Rab ulu, güçlü, heybetli Tanrı dır. --Musa Peygamber (Yasa nın Tekrarı 10:17) UYARI: Yolculuğun bu bir sonraki aşaması, yolcuları rahat ortamlarından dışarı çıkartacaktır. Zihinler gerilerek uzatılacak

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İlk Kilisenin Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı

İNSANIN YARATILIŞ'TAKİ DURUMU

İNSANIN YARATILIŞ'TAKİ DURUMU 25 Ders 3 İnsan Bir gün ağaçtan küçük bir çocuk oyan, ünlü bir ağaç oymacısı hakkında ünlü bir öykü vardır. Çok güzel olmuştu ve adam onun adını Pinokyo koydu. Eserinden büyük gurur duyuyordu ama oyma

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Hezekiel: Görümler Adamı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Hezekiel: Görümler Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Hezekiel: Görümler Adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

Tanrı dan gönderilen Adam

Tanrı dan gönderilen Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı dan gönderilen Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 21.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Mucizeleri

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Mucizeleri Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Mucizeleri Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Tragedyacılara ve diğer taklitçi şairlere anlatmayacağını bildiğim için bunu sana anlatabilirim. Bence bu tür şiirlerin hepsi, dinleyenlerin akıl

Tragedyacılara ve diğer taklitçi şairlere anlatmayacağını bildiğim için bunu sana anlatabilirim. Bence bu tür şiirlerin hepsi, dinleyenlerin akıl Platon'un Devleti-2 Platon, adil devlet düzenine ve politikaya dair görüşlerine Devlet adlı eserinde yer vermiştir 01.08.2016 / 15:01 Devlet te yer alan tartışmalar sürerken, Sokrates varoluştan varolmayışa

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 ŞAMANİZM Şamanizmin tanımında bilim adamlarının farklı görüşlere sahip olduğu görülmektedir. Kimi bilim adamı şamanizmi bir din olarak kabul etse de, kimisi bir kült olarak kabul

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

Bu Ders Şunları Yapmanıza Yardımcı Olacaktır

Bu Ders Şunları Yapmanıza Yardımcı Olacaktır 76 Ders 8 Kilise Üzerinde "Kilise" yazan birçok bina vardır. Bunlara güzel binalar ve katedraller, alçakgönüllü misyon binaları ve sade barakalar da dahildir. Kuleleri, haçları ve çanları vardır, bunlar

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

KİTAB'I MUKADDES VE KUR'AN'I KERİM FİHRİSTİ: ANA KONULARINA GÖRE BENZEYİŞ VE FARKLILIKLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ DANİEL E.

KİTAB'I MUKADDES VE KUR'AN'I KERİM FİHRİSTİ: ANA KONULARINA GÖRE BENZEYİŞ VE FARKLILIKLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ DANİEL E. 1 KİTAB'I MUKADDES VE KUR'AN'I KERİM FİHRİSTİ: ANA KONULARINA GÖRE BENZEYİŞ VE FARKLILIKLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ DANİEL E. WİCKWİRE A.A. Edebiyat Fakültesi Th.B. İlahiyat Fakültesi M.A. Kitabı Mukaddes

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

ASTRONOMİ TARİHİ. 2. Bölüm Antik Astronomi. Serdar Evren 2013

ASTRONOMİ TARİHİ. 2. Bölüm Antik Astronomi. Serdar Evren 2013 ASTRONOMİ TARİHİ 2. Bölüm Antik Astronomi Serdar Evren 2013 Fotoğraf: Eski Yunan mitolojisinde sırtında gök küresini taşıyan astronomi tanrısı, ATLAS. En Eski Astronomi (Antik veya Teleskop Öncesi) Kültürel

Detaylı

SALİME LEYLA GÜRKAN. 1994, Dinler Tarihi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1991, İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi.

SALİME LEYLA GÜRKAN. 1994, Dinler Tarihi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1991, İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi. SALİME LEYLA GÜRKAN İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye Bağlarbaşı Cad. 40, Üsküdar İstanbul 34662 - Türkiye Tel: 0216 4740850 / dah. 1238 E-mail: slgurkan@29mayis.edu.tr slgurkan@gmail.com Eğitim:

Detaylı

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir.

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. İSMET ÖZCAN SES (HARF) BİLGİSİ Dili oluşturan sesleri göstermeye yarayan işaretlere (sembollere) harf denir. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. a, b, c, ç, d, e,

Detaylı

DİNLERDE KUTSAL ZAMANLAR (TAKVİMLER, DİNİ GÜN, BAYRAM VE TÖRENLERİ) Mustafa Ünal, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2008, 224 s.

DİNLERDE KUTSAL ZAMANLAR (TAKVİMLER, DİNİ GÜN, BAYRAM VE TÖRENLERİ) Mustafa Ünal, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2008, 224 s. DİNLERDE KUTSAL ZAMANLAR (TAKVİMLER, DİNİ GÜN, BAYRAM VE TÖRENLERİ) Mustafa Ünal, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2008, 224 s. Abdulkadir KIYAK Kutsalla sürekli etkileşim içerisinde bulunan insanoğlunun

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya 80 Dinlerin Buluşma Noktası Antakya 81 82 Bu ay sizlere Anadolu nun en güzel yerlerinden biri olan Antakya yı tanıtacağız. Antakya Hatay ilimizin şehir merkezi. Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir?

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1 1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri a)hz. İbrahim b)hz. Yunus c)hz. Şit d)hz. Adem 2- Varlıklar hakkında düşünerek Allah ın varlığına ve

Detaylı

Neye İnanıyoruz? Ralph M. Riggs tarafından yazılan Neye İnanıyoruz kitabından Judy Bartel tarafından uyarlanmıştır

Neye İnanıyoruz? Ralph M. Riggs tarafından yazılan Neye İnanıyoruz kitabından Judy Bartel tarafından uyarlanmıştır Neye İnanıyoruz? Ralph M. Riggs tarafından yazılan Neye İnanıyoruz kitabından Judy Bartel tarafından uyarlanmıştır ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: Brenna Olsen Çeviren: Hande

Detaylı

İSTANBUL DAKİ KARAYLAR. Yayına hazırlayanlar: Avraham İŞCEN-Perihan KAYA

İSTANBUL DAKİ KARAYLAR. Yayına hazırlayanlar: Avraham İŞCEN-Perihan KAYA İSTANBUL DAKİ KARAYLAR Yayına hazırlayanlar: Avraham İŞCEN-Perihan KAYA Karaylık-Karaism-Dereh Karaut, Tanah-Ahdi Atik i esas alan bir inanç sistemidir Karaylar kutsal kitap olarak Tanah ı kabul ederler

Detaylı

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM URARTU UYGARLIĞI Gülsevilcansel YILDIRIM 120213060 Urartular MÖ birinci yüzyılın başında, Van Gölü ve çevresinde önemli bir devlet Kuran ve günümüze kadar buradaki uygarlıkları etkilemiş bir kavimdir.

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS. Luka 1; Matta 1

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS. Luka 1; Matta 1 Ders 61 L ESSON 61 Doğruluk Yolu T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Duyuru T HE A NNOUNCEMENT Luka 1; Matta 1 Ön gördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

Tanrı nın İbrahim e Vaadi

Tanrı nın İbrahim e Vaadi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı nın İbrahim e Vaadi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Yıl 3 Sayı 1 Mayıs 2010 .. / Özet: Hadislerin anlaşılmasında aklın putlaştırılması Batıyla geniş bir etkileşim

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı nın İbrahim e Vaadi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı nın İbrahim e Vaadi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı nın İbrahim e Vaadi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

Söz Filmi İnceleme Rehberi

Söz Filmi İnceleme Rehberi Söz Filmi İnceleme Rehberi Aşağıdaki İnceleme Rehberi, DVD nin özel kitapçığındaki DVD bölümlerin ayetleri ve başlıklarına göre hazırlanmıştır. Bölüm: 1 Ayetler: 1:1-27 Tanrısal Söz o İsa nın ilk öğrencilerinden

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yakõşõklõ Akõlsõz Kral Yazarõ: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Detaylı