Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi (YHVH nin Telaffuz Edilmeme Olgusu Üzerine Bir Araştırma)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi (YHVH nin Telaffuz Edilmeme Olgusu Üzerine Bir Araştırma)"

Transkript

1 104 Usûl Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi (YHVH nin Telaffuz Edilmeme Olgusu Üzerine Bir Araştırma) Fuat AYDIN The History of the Non-Pronunciation of YHVH Judaism is the oldest Semitic religion. It is the first monotheist religions. It uses different names to state its own God. One of them, that is YHVH, is accepted as the name of Jewish God. Now this name which consists of four consonant letters is not pronounced. Therefore, it is not known when this silence arises or what YHVH means. Key Words: Judaism, name, YHVH, temple, YHVH religion, name of God Anahtar Kelimeler: Yahudilik, isim, YHVH, mabet, YHVH dini, Tanrının ismi İktibas / Citation: Fuat AYDIN, Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi (YHVH nin Telaffuz Edilmeme Olgusu Üzerine Bir Araştırma), Usûl, 2 (2004/2), Yahudilik, semitik ve ilahi kökenli olarak kabul edilen dinlerin en kadim olanıdır. Diğer bütün dinlerde olduğu gibi semitik kökenli dinlerin (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm) 1 de temel unsurunu tanrı 2 inancı oluşturur. Bu dinlerde ortak unsur tanrı olmasına rağmen bu tanrıya hitap ederken kullanılan İsimlerin tamamı olmasa bile, en azından bazıları söz konusu semitik dinlerin her biri için ayırıcı bir hal almıştır. Bu İsimler, Yahudiler için YHVH, Hıristiyanlar için Baba Tanrı ve Müslümanlar için ise Allah tır. Bunlardan Hıristiyanların Yehova olarak seslendirdikleri ancak Yahudi- Yrd. Doç. Dr., SAÜ İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı. 1 Semitik kökenli dinlerden maksat, genel olarak Hz. Nuh un oğlu Sam ın soyundan gelen milletlerde ortaya çıkan dinleri özelde ise, bugün Tek Tanrı inancının hala canlı bir şekilde kabul edildiği Yahudilik, Hıristiyanlık (Hıristiyanlığın tanrı anlayışı teslisle ifade edilmesine rağmen; onlar da tek tanrıya inandıklarını ısrarla ortaya koymaya çalışırlar) ve İslam dır. 2 Burada yer verilen tanrı kelimesi, anlaşılmayı kolaylaştırsın diye kullanılmıştır. Çünkü bu, semitik dinlerin anladıkları anlamda tanrı anlayışının birebir her dinde olduğu anlamına gelmez. Ancak yine de bu inancın karşılığı olacak şeylerin her dinde var olduğu ise kesindir. Belki hepsinin bu inancını karşılayacak/kapsayacak şekilde, aşkın/kutsal gibi kavramları kullanmak daha uygun olabilir. ler in seslendirmeksizin YHVH şeklinde muhafaza ettikleri İsim ise, hem telaffuz hem de tarihsel arkaplan olarak nevi şahsına münhasır bir konuma sahiptir. Hıristiyanlar tarafından teklif edilen seslendirilme şekli Yahudiler tarafından kabul edilen bir okuma biçimi de olmadığı gibi, onların mevcut kelimeyi başka şekilde telaffuz ettikleri sonucunu da çıkarmak mümkün değildir. Çünkü kendileri de onun nasıl telaffuz edildiğini bilmemekte ve yüzyıllardır da telaffuz etmemektedirler 3. İşte bu çalışmada, söz konusu kelimenin telaffuz edilme-edilmeme tarihini ele almak istiyoruz. Bu maksada matuf olarak elinizdeki makalede, Yahudi tanrı inancı ve O nu ifade etmek için kullandıkları İsimler kısaca gözden geçirildikten sonra asıl konumuzu oluşturan Yehova/YHVH isminin kökeni, söz konusu isme Yahudi literatüründe verilen yer, dört harften oluşan bu ismin telaffuz edildiği zamanlar, telaffuzunun ortadan kalkma süreci, bu süreçte etkili olduğu düşünülen gerekçelerle bu ismin ifade etmesi muhtemel olan anlamlar ele alınacaktır. Yahudilikte Tanrı İçin Kullanılan İsimler (Tanrı İsimleri) Yahudiliğin temel inancı, Tanrı nın tek oluşudur. O tek, bölünmeyen, görülemez ve eşsiz olandır 4. Yahudi inancının ilk duası, bu kanaati ilan eder: Shema İsrael, Adonai Eloheynu, Adonai Ehad! (Dinle ey İsrail, Tanrı mız Rab tektir!). Bu dua, sinagoglardaki gündelik ibadetlerde bir çok kez tekrarlanır ve geleneksel Yahudiler tarafından akşam yatarken ve sabah kalkarken de söylenir. Bütün dindar Yahudiler, bu kelimeyi ölüm döşeğinde söyleyebilmeyi ümit ederler 5. 3 Morris S. Seale, The Desert Bible, Nomadic Tribal Culture and Old Testament, Weidenfeld and Nicholsan, London1974, s Yahudi tanrı inancının başlangıçta monoteist olmadığı ve zamanla bu düşünceye ulaşıldığı hususunda, ciddi çalışmalar yapılmıştır. Ancak, buranın onları ele almanın yeri olmadığını düşünüyoruz. Çünkü, buradaki hedefimiz, biraz sonra da ifade edileceği gibi, YHVH harflerinin telaffuz tarihidir. Ancak doğrudan, Yahudi inancının tarihini ele almasak da, YHVH nin tarihi ile ilgili olduğu yerlerde bu tür düşüncelere zaman zaman atıflar yapılmıştır. Yahudi tanrı inancı ile ilgili olarak, bkz. Burhan Oğuz, Türk ve Yahudi Kültürlerine Mukayeseli Bir Bakış, Yazır Matbaası, İstanbul 1992, s ; Halim Işık, Yahudi Kutsal Kitabında Tanrı İnancı, (basılmamış yüksek lisans tezi), İstanbul 1993; Karen Armstrong, Tanrı nın Tarihi, Ayraç, Ankara 1998, s ; Muhsin Akbaş, Yahudi Düşüncesinde Holocaust ve Tanrı, Ayraç Yayınevi, Ankara Lavinia and Dan Cohn-Sherbok, A Short Introduction to Judaism, Oneworld Publications, Oxford 1997, s. 3.

2 Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi 105 Kitab-ı mukaddesteki konuyla ilgili birçok cümleden biri olan ve Tanrı nın tekliğini teyit eden cümle, Tanrı tarafından peygamber Yeşeya vasıtasıyla ilan edilir: Rabb benim, benden başkası yok; benden başka Tanrı yok 6. Aynı düşüncenin bir başka ifadesi ise Tesniye de şu şekilde yer alır: Artık anlayın ki, ben, evet ben O yum. Benden başka tanrı yoktur 7. Tekliği üzerinde bu kadar ciddi bir şekilde durulan Yahudi Tanrı sı, saf felsefi bir kavram değildir. Evrenin var oluşunu açıklayan nihai sebeptir. O şahsiyeti olan bir Tanrı dır. Kitab-ı mukaddes hikayelerinin hakiki kahramanı ve Seçilmiş Halkının yol göstericisi ve eğiticisidir 8. Az önce ifade edildiği gibi, tekliği hususunda Yahudiler tarafından şüphe edilmeyen Tanrı yı ifade etmek maksadıyla Kitab-ı mukaddes de, el, el-elyon, el-olam, el-şaddai, el-roi, Elohim, Adonai ve YHVH İsimleri kullanılmıştır. Bu makalenin asıl konusunu YHVH oluşturduğundan, burada diğerleri hakkında kısaca bilgi verilecek ve daha sonra, YHVH ismi detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Tanrı için kullanılan en eski Semitik kökenli kelime, eldir. el, şahıs İsimlerinin bir parçası olan Akatca ilu(m)un, Kenanca el ya da il ve Arapça el in muadili olan bir kelimedir. Etimolojisi hakkında kesin bir bilgi olmasa da, güçlü olmak anlamına gelen yl ya da wl kökünden türediği kabul edilir. Akatça daki ilu(m) ve onun çoğulu olan ilu ve ilamu belli bir tanrıya gönderme yapsa da, herhangi bir tanrının özel ismi olarak kullanılmaz. Kitab-ı mukaddes te ise, tanrının kişisel ismi olarak çok az kullanılır. el-elohei-yisrael/israil atalarının Tanrısı 9 gibi. Bu İsim bazen de, başında belirlilik takısı alarak ha-el 10 şeklinde Hakiki Tanrı anlamında kullanılır. Aşağıda göreceğimiz gibi el, Elohim de olduğu gibi, yabancı bir tanrıya 11 gönderme yapmak maksadıyla da kullanılır. Eyüp ve Mezmurlar dışında çok fazla kullanılmayan kelime, kullanıldığı zaman da tanrı ile insan arasındaki zıtlığı göstermeyi hedefler 12. Ayrıca el, insanlara verilen ve biri tanrı ismi olmak üzere iki parçadan oluşan İsimlerde birinci kısım Elijah, 6 Yeşaya 45/5 7 Tesniye 32/39; Cohn-Sherbok, a.g.e., s Cohn-Sherbok,, a.g.e., s Tekvin 33/20 vd. 10 Mezmurlar 18/31, 48, 57/3. 11 Tesniye 32/12; Malaki 2/ Sayılar 23/19; Yeşaya 31/3; Hezekiel 28/9; Hoşea 11/9; Eyüp 25/ Usûl Elişa, Elihu; daha yaygın bir şekilde ise ikinci kısım olarak kullanılmaktadır: İsrael, İşmael, Samuel gibi. İkili ismin bir parçası oluşunun diğer bir öreniği de, tanrının İsimlerinin ilk kısmı olarak kullanılışında görürüz: el-elyon, el- Olam, el-şaddai ve el-berit gibi 13. Kitab-ı mukaddes te tanrıyı ifade etmek maksadıyla kullanılan el-elyon ise, yüksek, üst 14 ve en yüce 15 anlamına gelen bir kelimedir. Tanrı ya gönderme yapıldığı zaman, en son anlamı kastedilir. Tanrı için kullanıldığında, başına el- takısı gelmediği için Tanrı nın özel ismi olduğu kabul edilir. Bu yüzden de, en yüce anlamında Tanrı ismi olarak YHVH 16 ve Şaddai 17 ile aynı şekilde kullanılır. İbrahim, Beer-Shebe ye bir ılgın ağacı diker ve burada YHVH nin, ölümsüz Tanrı nın adına dua eder 18. Burada ölümsüz Tanrı için kullanılan kelime, el-olam dır ve el-olam kelimesi sınırsız, uzun zaman anlamına gelir. İbrahim tarafından Tekvin de Beer-Shebe de kullanılan sıfat, Yeşaya da YHVH hakkında bütün dünyayı yaratan ebedi tanrı [ elohei Olam] şeklinde yer alır. Tanrı nın bir sıfatı olarak Olam/ebedi, melekh olam/ebedi kralı ve zur olamim/ebedi kaya şeklinde ise Yeşaya 26/14 de yer alır. Tesniye 33/27 de, tanrının sürekli var olduğu anlamında Kadim Tanrı/elohei qedemim 19 şeklinde kullanılır. Aynı sıfat Aramca dan tercüme edilmiş olması muhtemelen olan Daniel 12/7 de de tanrıyı ifade eder: Irmağın suları üzerinde duran keten giysili adamın sağ ve sol elini göğe kaldırarak sonsuza dek diri Olan ın adıyla and içip, 20. Kitab-ı mukaddes tenkitçilerinin din adamı dokümanı diye İsimlendirdikleri Pentatök ün edebi kaynağına göre YHVH, Abraham a, İshak a ve Yakub a el-şaddai olarak 21 görünmüştür. İbranice anlamı açık olmayan 13 Lois F. Hartman. Names of God, Encyclopedia of Judaica (EJ), VII, Bu arada Rab, Yeşaya ya şöyle seslendi: Ahaz ı karşılamak için oğlun Sear-Yaşuv la birlikte Yukarı Havuz un su yolunun sonuna, Çırpıcı Tarlasına çık Yeşaya 7/3. Ancak alışılagelen tapınma yerleri henüz kaldırılmamıştı ve halk hala oralarda kurban kesip buhur yakıyordu. Krallar II 15/ Ben de onu iki oğlum, Dünyadaki krallırın en yücesi kılacağım. Mezmurlar 89/ Mezmurlar 18/14; 21/8, 83/19 17 Mezmurlar 91/1 18 Tekvin 21/ Sığınağın çağlar boyu var olan Tanrı sıdır. Düşman önünden kovacak ve san onu yok et! diyecek. 20 Hartman, a.g.m., EJ, VII, Çıkış 6/3.

3 Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi 107 Şaddai kelimesinin İngilizce tercümelerdeki Her şeye gücü yeten Tanrı şeklindeki tercümesinin kökeni kadim zamanlara kadar gider. Yetmişler tercümesi el-şaddai ı Pantokrator/Her şeye gücü yeten şeklinde tercüme eder. el-şaddai şeklinde yukarıda zikredilen Çıkış 6/3 de kullanımının yanı sıra, Şaddai şeklinde Balaam ın kehanetlerinde 22, şiirsel metinlerde 23 ve arkaik nesirlerde, ayrıca Şaddai, iki parçadan oluşan eski İbranice İsimlerin bir parçası olarak Ammişaddai Zuruişaddai 24 şeklinde de kullanılır 25. Kitab-ı mukaddes te tanrı ismi olarak kullanılan bir diğer kelime ise, el- Roi dir ve Tekvin 16/13 de yer alır. Burada kullanıldığı anlam çok net değildir. Onun dışındaki yerlerde mesela, Samuel I 16/12 de görünüş ve Nahum 3/6 da dehşet ; Eyüp 7/8 de beni gören kimse anlamlarında kullanılmaktadır. Son anlamdan hareketle, el-roi nin bana kendisini gösteren ya da beni gören Tanrı anlamına geldiği kabul edilir. Bu anlama gelebileceğine dair destek, bir sonraki ayette yer alır. Burada, tanrının kendisiyle konuştuğu yere Tanrı yı görüp sağ kalan kimse anlamında Beer-Lahey-Roi ismi verilmiştir. Söz konusu kuyu, İsraillilerin değil de, İsmaililerin oturduğu yerde bulunduğu için, mezkur İsim, birincilerden ziyade ikincilere ait bir İsim olarak görülür 26. Bir diğer İsim, el-berit tir; ahit tanrısı anlamına gelir ve yalnızca Şekem deki el-berit in evinin zikredildiği Hakimler 9/46 da geçer. Burada el-berit in evi olarak geçen yer, yine Hakimler 9/4 de yer alan Ba al Berit olarak zikredilen ile aynı mabettir. Bu yüzden de, Tesniyeci okul kökenli olduğu düşünülen editör, bu ismi, Kenan Baalimlerinden biri olarak görmesine rağmen, bu ismin erken dönem İsrailliler için YHVH nin İsimlerinden biri olarak kabule etmenin uygun olduğu da ileri sürülür 27. Yahudi kutsal metinlerinde tanrı için kullanılanlar arasında, yer alan İsimlerden bir diğeri de Adonai dır. Kadim dönemlerde Tanrı yı ifade etmek için çok kullanılan bir İsim olmayan Adonai kelimesi, Efendi/Rab 22 Sayılar 24/4, Yeşaya 13/6; Hezekiel 1/24; Yoel 1/15; Mezmurlar 68/15; 91/1. 24 Sayılar 1/2, Hartman, a.g.m., EJ, VII, Hartman., a.g.m., EJ, VII, Hartman, a.g.m., EJ, VII, Usûl anlamına gelir. Kitab-ı mukaddes te, bir ülkenin yöneticisi 28, bir kölenin efendisi 29 ve bir kadının kocası 30 anlamlarında kullanılır. Tanrı bütün yeryüzünün efendisi/rabbı olduğu için, kendisinden kelimenin gerçek anlamında Adonai diye söz edilir. Adonai YHVH şeklinde, efendim/rabbim anlamında kullanılır. YHWH tarihin belli bir anından sonra telaffuz edilmediği için, onun geçtiği yerler Adonai diye telaffuz edilmeye ve böylece de Tanrı nın bir sıfatı olarak kabul edilmeye başlanmıştır 31. Kitab-ı mukaddeste Tanrı için kullanılan ve burada son olarak kısaca ele alacağımız İsimlerden biri de, Elohim dir. Mezkur İsim, kelime anlamı olarak Tanrı demektir. Kitab-ı mukaddes de yaklaşık kırk kez yer aldığı Eyüp dışında nispeten az bulunur. Adonai da olduğu gibi o da, çoğul şekliyle ve çok az olmak üzere pagan tanrılarına gönderme yapmak maksadıyla kullanılır; ancak söz konusu kullanım da oldukça geç dönemlere aittir. Tek olan Yahudi Tanrı sına gönderme yaptığında (yaklaşık 2000 den fazla yerde vardır) ise, Ha-Elohim (Tanrı) şeklinde geçer. Bu kullanım çoğuldur; ancak onun için tekil fiil kullanıldığından tercümelerde tekil mana verilir 32. Tek bir Tanrı yı ifade etmek için niçin çoğul bir kelimenin kullanıldığı hususunda ise bir çok açıklama yapılmıştır. Bunlardan biri onun, Yahudi inancındaki arkaik çok tanrıcı inançların en son kalıntısı olmasıdır. Bir diğeri ise, kraliyetle ilgili kullanılan biz ifadesinde olduğu gibi, ilahın önemine işaret ediyor olmasıdır. Ancak bilim adamlarının büyük bir kısmı, bu ismin Kenan dilinden alındığını düşünürler. Kenanlılar İsrail toprağının yerli halkıdır ve onlar, kendi bireysel tanrılarına genel olarak benim tanrılarım şeklinde hitap etmekteydiler 33. Buraya kadar haklarında kısa da olsa bilgi verilen ve tanrıyı ifade etmek için kullanılan İsimlerin yanı sıra aynı maksada matuf olarak Kutsal Kitap- 28 Mısır ın yöneticisi bizimle sert konuştu. Bize casusmuşuz gibi davrandı. Tekvin 42/ Adam, Madem RAB yolumu açtı, beni geciktirmeyin» dedi, İzin verin, efendime döneyim. Tekvin 24/ İçin için gülerek, Bu yaştan sonra bu sevinci tadabiliriyim? diye düşündü, Üstelik efendim de yaşlı. Tekvin 18/12 31 Hartman, a.g.m., EJ, VII, ; Cohn Sherbok, a.g.e..., s F. G. Moore, Judaism, Harvard Universtiy Press, Cambridge 1950, I, Cohn Sherbok, a.g.e., s. 5; Hartman., a.g.m., EJ, VII, 679. Buraya kadar zikredilen ve Yahudi tanrısını ifade etmek için kullanılan isimlerin kökenlerinin Arabistan kökenli olduğunu kabul eden ve bu yaklaşıma uygun olarak onlara verilen anlamlar için bkz. Kamal Salibi, The Bible Come From Arabia, Radical Reinterpretations of Old Testament Geography, Pan Books, London 1985, s

4 Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi 109 larda şu İsimler de zikredilir: Ha-Kodeş (Kutsal olan), Baruh-O (O, kutsal olsun); Ribona Şel Olam (Evrenin Sahibi), Ha-Rahman (Merhametli Olan), Şehina (Kutsal Varlık), Ein Sof (Sonsuz), Gevura (En Güçül Olan), Şomer Yisrael (İsrail in Bekçisi), Meleh Malhne Melahim (Kralların En Yüce Kralı) 34. YHVH Kelimesinin Kullanım Tarihi Yahudiler tarafından Yahudi Tanrı sının has ismi olarak kabul ettikleri YHVH nin Tanrı nın ismi olarak kullanılmasının tarihi ile ilgili iki yaklaşım vardır. Birincisi, geleneksel Yahudi yaklaşımı diğeri ise modern bilim adamlarının son dönemlerde elde edilen veriler çerçevesinde ortaya koydukları yaklaşımdır. Bu tasnife uygun olarak önce geleneksel Yahudi ve daha sonra da modern dönem bilim adamlarının YHVH ibadetinin ortaya çıkışına dair yaklaşımları ele alınacaktır. Kitab-ı mukaddes te İsrail tanrısının ayrıcı ismi olarak en çok kullanılan ( ); Yahudi geleneğinde, Tanrı nın kendisine has ismi olarak kabul edilen YHVH nin mevcudiyeti yaratılış öncesine ve kullanılış tarihi de ilk insana kadar geri götürülür. Bu dünya yaratılmadan önce, yalnızca kutsal olan ve O nun ismi vardı 36. Havva ve iki oğlu Habil ve Kabil, tanrıyı YHVH ismiyle bilmekte ve Adem in büyük oğlu Enoş un zamanında tanrıya bu İsimle dua edilmekteydi: O zaman insanlar (Samirice metinde, o zaman o, yani Enoş) YHVH ye yakarmaya başladılar 37. Tekvin 4/26 ve Çıkış 3/16 da, Musa nın beni size atalarınızın Tanrısı, İbrahim in Tanrısı, İshak ın Tanrısı ve 34 Yusuf Basalel, Yahudilik Ansiklopedisi, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın, İstanbul 2002, III, Bu toplam kullanımın dağılımı şöyledir: Tekvin de 153 Çıkış ta 364, Levililer de 283, Sayılar da 387 ve Tesniye de 230 (Tevrat ta toplam 1419); Yeşu da 170, Hakimler de 158, Samuel de 423, Krallar da 467, Yeşaya da 367, Yeramya da 555, Hezekiel de 211, Küçük peygamberlerde 345 (Peygamberler kısmında toplam: 2690); Mezmurlar da 645, Özdeyişler de 87, Eyüp te 31, Rut da 36, Vaiz de 52, Daniel de 7, Ezra-Nehamya da 31, Tarihler de 446 (Kitaplar kısmında toplam, 1395) 36 Yemenite Midrash, Philosohpical Commentaries on the Torah, Selected and translated with An Introduction by Y. Tzvi Langermann, Samuel Bronfman Foundation, Harper San Fransisco, New York 1996, s Fr. Paul Palatty, The Divine Name Y H W H A Historical-Theologico-Critical Study on Ex. 3, 13-15, Bible Bhashyam, s Usûl Yakub un Tanrısı gönderdi sözü nakledilerek; YHVH ataların tanrısıyla özdeşleştirilir 38. Rabbinik gelenekte Tanrı ve YHVH özdeş kabul edilmekteydi; bu yüzden de, Shem ha-meyuhda (sıra dışı İsim) 39 ; Shem ha-meforash (meşhur İsim) 40 ; Shem ben Arba Otiyyot (dört harfli İsim) 41 olarak da bilinen İsimden söz edilirken yalnızca İsim demekle yetinilirdi 42. Kabbalistler ve rabbiler, monoteizme olan inançlarını sürekli olarak korudukları gibi, Tanrı için de bir tek özel İsim kabul etmekteydiler ki, bu da YHVH dir. Tanrı için kullanılan diğer İsimlerin ise, tanrısal özelliklerin tarihsel süreç içinde insanlar tarafından algılandıkları şekle uygun olarak verilmiş olan İsimler olduğunu kabul ederler 43. Yukarıda zikredilen ve YHVH nin insanlığın ortaya çıkışı ve öncesi kadar olmasa da, söz konusu kullanımın kadim bir uygulama olduğunu ortaya koymak maksadıyla Kitab-ı mukaddes dışı gelenek de kullanılır. Bu gelenekten hareketle, YHVH isminin Musa öncesi bir kullanıma sahip olduğunun göstergeleri olarak da şunlar zikredilir: Amoraim şahıs ismi Yahwi-il eski Babil transkripsiyonunda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır 44. Kuzey Filistin deki yer isimleriyle ilgili olup, mö yüzyıla ait bir Mısır listesinde bulunan mekan ismi Ya(h)v(e) şeklinde yazılmış görünmektedir. Bunların yanı sıra YHVH, Elohim için alternatif bir İsim olarak da kullanılmaktadır ve bu kullanım, Meryem in Şarkısı ve diğer şiirlerle mö yüzyıla kadar geri götürülebilir. Şiirlerdeki bu kullanımlar, Kenanlıların normal kullanımıdır ve bu da söz konusu ismin erken bir 38 George Fohrer, History of Israelite Religion, SPCK, London 1983, s Sifre-i number, Yoma 6/2. Shem Ha-Meforash hakkında daha geniş bilgi için bkz. William Bacher, Shem Ha-Meforash, www. jewishencyclopedia.com. 41 Kiddush 71a. 42 J. D. E. The Names of God, Encyclopedia of Jewish (JE), IX, J. D. E. a.g.m., IX, 162. Kabbalistler bu yaklaşımlarını şu örneklerle açıklarlar: Bir kimse, güneşe farklı renklerle boyanmış bir camla baktıklarında, gözlemleyicinin üzerindeki intiba değişir; ancak, bu değişikliklerin güneş üzerinde hiçbir etkisi olmaz. J. D. E., a.g.m., a.g.y. 44 Babildeki bu tanrı anlayışının kökeni hakkında Fried Delitzch, Hammurabi nin ailesinin kendisinden geldiği ve mö yılında Babile giren semitik kökenli kabilelerin Ya ve veya Ya u adındaki bir tanrıyı bildiklerini ve bu tanrıya tapındıklarını söyler. Aynı kanaati Zimmern ise, Yahu ya da Yhwh nin Babilde yalnızca yabancı bir tanrı ismi olarak bulunduğunu söyleyerek ifade eder. Delitzch de onun bu görüşünü daha sonra kabul eder. Corowford-Blau, Tetragrammation, jewish.com.

5 Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi 111 dönemde İsrail e girdiği anlamına gelir. İsmin kadim litürjik formüllerdeki ihbari formunun şifahi olarak muhafaza edilmiş olması, onun tarihsel olarak çok eski ve bu yüzden de erken bir döneme ait olduğunu gösterir. Ayrıca bu kadim kült formüllerinin kullanımına dair bir çok Kenan, Mısır, Sümer ve Akkad örnekleri vardır 45. YHVH nin kullanım tarihi ile ilgili olan modern bilim adamlarının yaklaşımına gelince, onlara göre kutsal metnin kendisinin ve rabbinik geleneğin konuyla ilgili kabulü ve tarihsel bir takım verilerden hareketle yapılan yorumlara rağmen, tarihsel ve antropolojik çalışmalar YHVH isminin dolayısıyla da YHVH ibadetinin Adem den Musa ya kadar varlığını devam ettirmiş olmasına yönelik güçlü itirazlar ortaya koyduğu gibi, bizahiti İbrahimi gelenek de, YHVH isminin ve ibadetinin İbrahim den Musa ya kadar sürekli olarak var olduğu şeklindeki iddiaları desteklememektedir 46. Çünkü, kutsal metnin kendisi (din adamları kaynağından gelmiş olarak kabul edilen Tekvin 6/3), İbrahim, İshak ve Yakub un tanrılarını Şaddai olarak bildiklerini ve tanrının YHVH ismi ile kendisini ilk olarak Musa ya bildirdiğini ifade eder: Ve tanrı Musa ya söyleyip ona dedi: İbrahim e, İshak a ve Yakup a Her Şeye Gücü Yeten Tanrı olarak göründüm (Şaddai), ama onlara kendimi RAB (YHVH) adıyla tanıtmadım 47. Şaddai ve el-elyon gibi sıfatlar Rut kitabı hariç, atalar sonrası metinlerde görünmez. Elin yer aldığı diğer ikili İsimler (el-olam (Ebedi Tanrı), el- Bethel ve er-roi (vizyon Tanrısı) gibi) de yalnızca Tekvin kitabında bulunurlar. Atalar dönemi peygamberlerinin temel özelliği, Tanrı dan söz ederken benim, senin, onun babasının Tanrısı gibi deyimleri kullanmalarıdır. Bütün bu sıfatlar, atalar dininin Musa ile başlayan YHVH ibadetinden farklı oluşunun göstergeleri olarak kabul edilir. Koruyucu bir tanrı anlayışı İbrahim le başlar (İbrahim hiçbir zaman, babamın tanrısı diye bir göndermede bulunmaz) ve YHVH ibadetinin kurucuları zinciriyle devam 45 Albright, The Gods..., s Ar. H., Judaism, Britannica, Micromedia (B-M), Chicago 1990, XXII, Çıkış 6/3. Martin Buber, burada Tanrı nın İbrahim, İshak ve Yakub a Şaddai olarak göründüğünü ancak Musa ya YHVH olarak görünmesini şöyle açıkar: Burada, tanrının ismini onlara bildirmediği değil fakat, onların bu ismin karakterinenin bilgisini elde edemediklerini, bu yüzden de, onun manasının onlara vahyedilmediği, ismin onlara açıklanmadığını ve ancak bunun şimdi yapıldığı ifade edilir. Onlar daha önceden, isme sahiptiler, ancak yalnızca onun telaffuzunu biliyorlardı, anlamını değil. Martin Buber, The Prophetic Faith, Happer Torchbooks, New York 1949, s Usûl eden bir vahiyle tamamlanır. Tanrı için kullanılan el, olam, elyon, bethel, ho (toprak sahibi) gibi isimler; Kenan diyarına göçten sonra ortaya çıkmaya başlamıştır. Şaddai ve el isimleri, Musa öncesi ve Musa döneminde çok sık bir şekilde kullanılıyor olmalarına rağmen; YHVH nin daha çok Musa nın kendisi ve onunla yakından ilişkili olan Yeşu ve Yakobed in isimlerinin zikredildiği yerlerde görünüyor olması da; onun Musa ile ortaya çıkışının bir işareti olarak kabul edilebilir 48. Miladi birinci yüzyıl Yahudi tarihçisi olan Josephus da, tanrının insanlara hiçbir zaman ifşa edilmemiş olan kutsal isminin Musa ya bildirildiğini söyler 49. Hem kutsal metnin kendisi hem de Josephus un bu ifadeleri, yukarıda zikredilenlerden anlaşılacağı gibi atalar dönemi peygamberlerinin, tanrının bu özel ismini bilmediklerini ortaya koyar 50. Tarihsel olarak ise kelime, Meşa Taşı (m.ö. 9. yy), Lachiş Mektupları nda (m.ö. 587/588/589) ve Kitab-ı mukaddes in nesir yazılarında bulunmaktadır. Kelimenin bu tam şeklinin yanı sıra, onun kısaltılmış hali olan yahu da kullanılmaktadır. Bu şekliyle, erken dönem şahıs İsimlerinde bulunur. YHVH nın kısaltılmışı olan yahu 51, kuzeyde İsrail de yau ve sürgün sonrasında ise yah olarak kullanılmıştır. Yahunun YHVH den daha eski olduğu ileri sürülmüş olmasına rağmen 52, hem epigrafik hem de linguistik olgular; bu iddiayı doğrulamamaktadır 53. Ayrıca, tersinin doğru olması; yani, uzun halinin kısa halinden eski olması daha doğrudur. 54 Keza, İsrail e özgü olmayan tanrı İsimlerinde ya da şahıs İsimlerinde bulunan gayr-i İsraili unsurların; Musa dan önce Tetragrammationın ilk örneğinin 48 Ar. H., a.g.m., B-M., XXII, Flavus Josephus, Antiquties of The Jews, trans. by William Whitson, Kregel Publications, Michigan 1970, s Hyde, Paganism to Christianity in the Roman Empire, University of Pennsilvenia Press, Philadelphia, Oxford University Press, London 1946, s Palatly, a.g.m., s. 14. Yahunun kullanıldığı yerler için bkz. Çıkış 15/2; 17/16; Mezmurlar 104/35; 105/45; 106/1, 48; 111/1, 112/1, 147/1, 150/1. 52 Delitzch e göre yahu asıl formdur ve YHVH biçimini alacak şekilde daha sonra genişlemiştir. Ancak bu yaklaşımına, tanrısal İsimlerin yavaş yavaş ortadan kalktıkları için onların gelişim sürecini farklı saflardaki kullanımlardan çıkarmak mümkündür. Bu yüzden YHVH nin ilk halinin Kitab-ı Mukaddes te olması gerekir, denilerek itiraz edilmiştir. Yine yahu ile ilgili olarak Delitzch, onun müstakil olarak Tanrı ismi olarak kullanıldığını şeklindeki kanaatine karşı Kittel, bunun konuşma dilde olduğunu ancak, yazı dilinde bulunmadığını söyler. Corowford-Blau, a.g.m., www. jewishencyclopedia.com 53 Fohrer, a.g.e., 54 Palatty, a.g.m., s. 14.

6 Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi 113 var oluşunun bir delili olarak da ileri sürülmüştür: Ugaritçe ywnin yhvh ile özdeş olması gibi. Ancak, bağlam böyle bir yoruma imkan vermemektedir. Bugün, muhafaza edildiği şekliyle yw, Akadça daki yaum-iludaki yaumun benimki(tanrı)dır (yani, ben koruyucu bir tanrıya sahibim 55 ) anlamına gelir 56 ve ilerde göreceğimiz gibi, YHVH nin böyle bir anlamı yoktur. Ayrıca, ikinci bin yıldaki Mari ile üçüncü bin yıldaki Ebla kültürleri ve bu kültürlerin kullandıkları dillerin İsrail diline olan benzerlikleri; mezkur kültürlerden kalan metinlerdeki bazı şahıs İsimlerinin YHVH ye gönderme yaptığı şeklinde yorumlanmaya çalışılmış ancak bu yorumlar da kabul görmemiştir 57. YHVH İbadetinin Kaynağı Buraya kadar, YHVH isminin tarihini Hz. Adem e kadar götüren geleneksel yaklaşım ve bu yaklaşımın yukarıda zikredilen kutsal metin ve kutsal metin dışı kaynaklar tarafından desteklenmediğini gördük. Modern yaklaşımlar geleneksel savununun geçersizliğini ortaya koyarak YHVH nin Musa dönemi ile başladığına işaret etmiş olsalar da, mezkur ismin nerede ortaya çıkmaya başladığı hususunda her hangi bir bilgi vermemektedirler. Bu bilgiyi elde etmek için kullanılacak tek kaynak, sahip olduğumuz tarihsel metinlerdir. Ancak burada elde edilecek olan sonuca, var olan verilerden elde edilen bir şey olarak bakmak; onu kesin bir yargı/hüküm olarak görmemek gerekir. Elde edilen veriler arttıkça ulaşılan sonuçların da farklı olacağını her zaman göz önünde tutmak gerekir. Bu tür metinlerden YHVH ibadetinin kökenine dair bize en aydınlatıcı bilgiyi verecek olanı, mö. III. ve IV. yüzyıldaki Mısır kaynaklarında Negev ya da Sina çölündeki Yhv diye İsimlendirilen bir bölgeden gelmektedir. Bu göndermeler, YHVH nin Midyan ya da Kenit kökenli olduğuna dair hipotezleri bir ölçüde desteklemektedir 58. Bu hipoteze göre, bazı klanlar tarafından uzun bir süre, Sina ve Horeb in yerel tanrısı olarak saygı gösterilen 55 Albright, Contributions to Biblical Archeology and Philosophy, 2. The Name Yahweh, Journal of Biblical Literature (JBL), 43, 1924, William Foxwell Albright, From Stone Age to Christianity, Second Edition, The Johns Hopkins Press, Baltimore 1957, s. s. 259; S. David Sperling, God, Encyclopedia of Religion (ER), VI, Sperlign, God, ER, VI, Hz.Musa nın kayın pederinin Kenitlerden ve bir Kenit rahibi olduğu hususunda bkz. H. H. Rowley, The Faith of Israel, SCM Press Ltd, London, 1961, s Usûl YHVH, kendisini Medyen de bir rahip olan Musa nın kayınpederi Yetro nun yanındaki ikameti sırasında ona vahyetmiştir 59. Albright aşağıda YHVH nin anlamının ele alındığı bölümde görüleceği üzere, bu kelimenin şeklen olmasa bile içerdiği anlam itibariyle Mısır da var olan Tanrı anlayışına benzemesinden dolayı, Musa nın Yahveci anlayışının Mısır kökenli olduğunu ileri sürer 60. YHVH ismi ve onunla ilişkili olan YHVH ibadetinin ortaya çıkışı ile ilgili bu kısmı; bir anlamda son paragraftaki görüşü de bir başka açıdan dikkate alan Fohrer in Çıkış 3/26 deki metinle ilgili yorumuyla bitirmek daha uygun gibi görünmektedir. Yahvist kaynağa izafe edilen bu metin; YHVH ibadetinin insanlıkla başlamış olması anlamında yanlıştır; ancak, Musa döneminin, yeni ve şimdiye kadar bilinmeyen bir tanrının ortaya çıkışına işaret etmediği; bunun yerine, daha önceden başka yerlerde ibadet edilen bir tanrının, İsraillilerin tanrısı haline gelmesine işaret etmesi açısından doğrudur 61. YHVH nin Telaffuz Edildiği Zamanlar ve Telaffuza Son Verilmesi Bugünkü Hıristiyan dini literatüründe Yehova olarak telaffuz edilen ve Yahudi tanrısının ismi olarak kullanılan kelime aslen dört sessiz harften oluşmaktadır: Y.H.W.H. Bu dört sessiz harfin yukarıda zikredildiği şekildeki okunuşu, Yahudilerin kullandıkları bir telaffuz şekli değildir. Bundan Yahudilerin söz konusu dört harfi başka bir şekilde telaffuz ettikleri anlamı çıkmaz. Çünkü Yahudiler, kesin olarak bilinmeyen -ancak aşağıda da anlatılmaya çalışılacağı gibi- çok uzun bir zamandan beri, bu dört harfi telaffuz etmemekte onun yerine başka kelimeler kullanmaktadırlar. Bu okunuş, Hıristiyan kökenli bir okuma biçimidir ve tarihi de YHVH nin tarihine nispetle oldukça yenidir 62. Söz konusu okunuşun, Papa Leo X un itirafçısı olan Peter Galatin in icadı olduğu ve aynı okumayı Fagius un (1550) da ileri sürdüğü genel olarak kabul edilir. Peter Galatin in dört sessiz harfi Yehova şeklinde okuduğunu ilk kez söyleyen ise 59 Hyde, a.g.e., s. 82; Sperling, a.g.m.., ER, VI, 2-3; J. F. MacL. Names of The God, JE, IX, Albright, Contributions to Biblical Archeology and Philosophy 2. The Name Yahweh, JBL, 43, 1924, Fohrer, a.g.e., s Cohn-Sherbok, a.g.e., s. 5.

7 Bir Sessizliğin ya da Yhvh nin Tarihi 115 Deriesche dir ( ). Ancak Galatin den önce de, bu şekilde bir telaffuzun var olduğu görünmektedir. Mesela, 1270 yılında kaleme alınan Raymond Martin in Pugio Fidei adlı eserinde kelime, Yehova şeklinde yer almıştır. Bu telaffuzun doğru bir telaffuz olduğu, Stier ve Hölmann tarafından da savunulmuştur 63. Kitab-ı mukaddes i oluşturan metinlerden Rut ve Hakimler de, bir kimsenin arkadaşını IHVH seninle olsun, diye selamlaması ve arkadaşının da onu, IHVH seni kutsasın, demesi gerektiği söylenir 64. Yine Bar Kohba (ms. 132) zamanında da, burada konu edinilene benzer bir şekilde selamlamalarda mezkur ismin kullanılması emredilmişti 65. Bu metinler dört sessiz harfin en azından bu metinlerin kaleme alındıkları zaman diliminde telaffuz edildiklerini; aynı zamanda bunu din adamı olmayan sıradan insanların da bildiğini ve gündelik hayatlarında kullandıklarını (Mişna Berakhot IX, 5) gösterir 66. Ayrıca Kitab-ı mukaddes dışı bir takım kaynaklar da, Yahudi dışındaki dini cemaatler tarafından dört sessiz harfin telaffuz edildiğinin delillerini bize naklederler 67. Teodoret ( ), beşinci yüzyılda Samirilerin bu ismi, Іβέ şeklinde telaffuz ettiklerini söyler 68. Yine Epiphanus, erken dönem bir Hıristiyan mezhebinin mezkur kelimeleri benzer şekilde telaffuz ettiğini nakleder. İskenderiyeli Clement mezkur sessizleri Ιαουέ ya da Ιαουαί ve Origen ise Ιαωουηε olarak telaffuz ederler 69. Yahudiler dışında bu kelimenin telaffuz edildiğinin bir diğer örneği de, İbranice bilinen İsimlerin Asurca daki telaffuzundan yani, Hizkiyahu (Hezekieh) gibi gelir Emil G.Hirsh, Yejovah, www. jewishencyclopedia.com 64 Rut 2/4; Hakimler 6/ Bar Kohba döneminde bu tür selamlamalar, İsa yı Rab kabul eden yahudihıristiyanlardan Yahudiler ayıran bir parola işlevi görmekteydi. Bkz. Bacher, a.g.m., www. jewishencyclopedia.com 66 Yahudilerin birbirlerini Tanrı nın ismiyle selamlamalarının sebebi, İsraillileri Tanrı ya İSİM olarak gönderme yapan Samirilerden ya da Rabbinik Yahudileri Hıristiyanlardan ayırmaya yönelik bir arzudan kaynaklandığı ileri sürülür. Cohen, a.g.e., s Yahudiler dışındaki çevrelerde de YHVH nin telaffuzunun bilindiğinin bir diğer göstergesi de, Yahudi kutsal metinlerindeki ismin telaffuzuna yönelik yasakların varlığı kabul edilir. Bu metinler için bkz. Sanhedrin x/1, xıı/9; Ab Zerah 18a vs. Corowford-Blau, a.g.m., www. jewishencyclopedia.com 68 Quæset, 15, Exodum, nakleden Corowford-Blau, a.g.m., www. jewishencyclopedia.com 69 MacL, Names of God, EJ, IX, 161; Hyde, a.g.e., s Hyde, a.g.e., s Usûl Mezkur ismin Gnostikler tarafından da bilindiği kabul edilmektedir. Zira, onların yaratılış sistemlerinden birinde, sekizinci eondan üçüncüsü, telaffuz edilmez, görülmez ve isimlendirilemez olarak adlandırırlar ki, bunlar Tetragrammation un İsimleridir 71. Yukarıda zikredilen kutsal metin ifadesinde de görüldüğü gibi, dört sessiz harften oluşan tanrı ismi gündelik hayatta kullanılmaktaydı. Ayrıca, Babil sürgününe (mö. 587) kadar özel İsimlerin sonlarına yah ve yahunun eklenmesinden mezkur ismin telaffuz edilmesi hususunda herhangi bir yasağın olmadığı da anlaşılmaktadır. Dört sessiz harfin tam olarak telaffuz edilmesinin ne zaman sınırlanmaya başladığı hususunda birbirinden farklı ifadeler ortaya koymak mümkündür. Talmud, İsim in 72 mabedin tahribinden kırk yıl önce baş haham adil Simon un ölümünden sonra hahamların İsim in telaffuzuna son verdiklerini söyler 73. Bu tarihten sonra İsim in telaffuzu yasaklandı ve onu telaffuz edenin gelecek dünyada bir payının olmayacağı ifade edilmeye başlandı 74. Hatta, Hanannah ben Teradion, talebelerine İsim in telaffuzunu öğrettiği için cezalandırıldığı nakledilir 75. Ancak bu cezalandırılmanın, İsim i ehil olmayan insanlara öğretmenin bir sonucu olduğunu kabul etmek makuldür. Çünkü, dört sessiz harfin kamuya açık yerlerde seslendirilmesine son verilmiş olmasına rağmen, hem birinci mabet hem de ikinci mabet boyunca bu seslendirilmenin bütünüyle ortadan kalkmadığını yalnızca kullanımının gittikçe daraldığını gösteren deliller vardır 76. Dört sessiz harf mabette, haham kutsamasında tekrarlanmaktaydı: YHVH, Musa ya şöyle dedi: Harun la oğullarına de ki, İsrail halkını şöyle 71 Corowford-Blau, a.g.m., www. jewishencyclopedia.com. Gnostiklerin Kozmogoni öğretileri için bkz. John Glyndwr Harris, Gnosticism, Beliefs and Practises, Susseex Academic Press, Brighton-Portland 1999, s ; Şinasi Gündüz, Son Gnostikler, Sabiiler, Vadi Yayınları, Ankara 1995, s Yahudi kaynaklarında, İsim Tanrı nın telaffuz edilemez ve hususi ismi olan YHVH nin yerine kullanılır ve büyük harfle yazılır. Bkz. Ephraim E. Urbach, The Sages Their Concepts and Beliefs, trs. Israel Abrahams, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London 2001, s Yoma 39b. 74 Sanhedrin 10/1. 75 Abdoha Zarah 17b. 76 Kamusal alanda tam olarak ortadan kalkmadığının bir örneğini, mö. 350 lili yıllarda yaşamış olan Filistinli bir bilim adamı, Samirilerin bu ismi yeminlerinde kullandıklarını söyleyerek nakleder. Yer. Sanhendrin 28b.

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

SALİME LEYLA GÜRKAN. 1997, Religious Studies, Lancaster University. 1991, İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi.

SALİME LEYLA GÜRKAN. 1997, Religious Studies, Lancaster University. 1991, İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi. SALİME LEYLA GÜRKAN İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye Bağlarbaşı Cad. 40, Üsküdar İstanbul 34662 - Türkiye Tel: 0216 4740850 / dah. 1238 E- mail: slgurkan@29mayis.edu.tr salime.leyla@isam.org.tr Eğitim:

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-4

Tövbe ve Af Dileme-4 Tövbe ve Af Dileme-4 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Ondalık ve Oruç Adakları

Ondalık ve Oruç Adakları Ondalık ve Oruç Adakları 01135_186_Tithing.indd 1 Bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor Her Şeye Egemen Rab. Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 MİT VE DİN İLİŞKİSİ (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Mit ve Din Mitolojiler genel olarak dinsel, ruhani ve evrenin ya da halkların oluşumu gibi yaratılış veya türeyiş gibi temaları içerirler.

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

Neye İnanıyoruz? Ralph M. Riggs tarafından yazılan Neye İnanıyoruz kitabından Judy Bartel tarafından uyarlanmıştır

Neye İnanıyoruz? Ralph M. Riggs tarafından yazılan Neye İnanıyoruz kitabından Judy Bartel tarafından uyarlanmıştır Neye İnanıyoruz? Ralph M. Riggs tarafından yazılan Neye İnanıyoruz kitabından Judy Bartel tarafından uyarlanmıştır ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: Brenna Olsen Çeviren: Hande

Detaylı

1. Elul Ayı ve önemini kavrar. 2.Roş A Şana ve yargının önemini kavrar.

1. Elul Ayı ve önemini kavrar. 2.Roş A Şana ve yargının önemini kavrar. KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE Öğrenme Alanı: Bayramlar ve Öğrettikleri, Tanah ve Tamuda ile Bilgelerimizin Yorumları 1. ÜNİTE: Yahudi Bayramları -1 Öğrencilerle Tanışma,

Detaylı

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI DUA ETTİĞİNİZDE J. Robert Ashcroft ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI Yeni Yaşam Yayınları İsteme Adresi: ICI P.K.: 33 Bakırköy İstanbul

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

Tanrınız Rab ulu, güçlü, heybetli Tanrı dır.

Tanrınız Rab ulu, güçlü, heybetli Tanrı dır. Tanrınız Rab ulu, güçlü, heybetli Tanrı dır. --Musa Peygamber (Yasa nın Tekrarı 10:17) UYARI: Yolculuğun bu bir sonraki aşaması, yolcuları rahat ortamlarından dışarı çıkartacaktır. Zihinler gerilerek uzatılacak

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

KİTAB'I MUKADDES VE KUR'AN'I KERİM FİHRİSTİ: ANA KONULARINA GÖRE BENZEYİŞ VE FARKLILIKLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ DANİEL E.

KİTAB'I MUKADDES VE KUR'AN'I KERİM FİHRİSTİ: ANA KONULARINA GÖRE BENZEYİŞ VE FARKLILIKLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ DANİEL E. 1 KİTAB'I MUKADDES VE KUR'AN'I KERİM FİHRİSTİ: ANA KONULARINA GÖRE BENZEYİŞ VE FARKLILIKLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ DANİEL E. WİCKWİRE A.A. Edebiyat Fakültesi Th.B. İlahiyat Fakültesi M.A. Kitabı Mukaddes

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

DİNLERDE KUTSAL ZAMANLAR (TAKVİMLER, DİNİ GÜN, BAYRAM VE TÖRENLERİ) Mustafa Ünal, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2008, 224 s.

DİNLERDE KUTSAL ZAMANLAR (TAKVİMLER, DİNİ GÜN, BAYRAM VE TÖRENLERİ) Mustafa Ünal, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2008, 224 s. DİNLERDE KUTSAL ZAMANLAR (TAKVİMLER, DİNİ GÜN, BAYRAM VE TÖRENLERİ) Mustafa Ünal, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2008, 224 s. Abdulkadir KIYAK Kutsalla sürekli etkileşim içerisinde bulunan insanoğlunun

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ II ILA316 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif.

Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif. AHMETLER KÖYÜ SOY AĞACI Hazırlayan: Ali Varol GİRİŞ Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif. Peygamberimizin bu sözünü düşününce ne gelir aklımıza?

Detaylı

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi)

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Şimdi bu beş mantıksal operatörün nasıl yorumlanması gerektiğine (semantiğine) ilişkin kesin ve net kuralları belirleyeceğiz. Bir deyimin semantiği (anlambilimi),

Detaylı

Kutsal Kitap Eleştirisi: Eski Ahit Örneği ve Modern Dönem Öncüleri

Kutsal Kitap Eleştirisi: Eski Ahit Örneği ve Modern Dönem Öncüleri Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 19, Sayı 31, Ocak Haziran 2014 279 Kutsal Kitap Eleştirisi: Eski Ahit Örneği ve Modern Dönem Öncüleri Dr. Muhammed Ali BAĞIR Özet Batı dünyasında akılcı

Detaylı

TORKIYE'DE MiSYONERLİK

TORKIYE'DE MiSYONERLİK TÜRKIYE DiYANET VAKFI YAYINLARI/200 ( ~--- -------- --- ------------------------- - TORKIYE'DE MiSYONERLİK FAALİYETLERİ ANKARA 1996 YEHOVA ŞAHiTLERİNİN İNANÇ SİSTEMİ NASILDIR? Prof. Dr. Günay TÜMER Yehova

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Gidyon un Küçük Ordusu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Gidyon un Küçük Ordusu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Gidyon un Küçük Ordusu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Doç. Dr. Osman Aydınlı (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Metin Bozkuş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. İbrahim Görener (Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Ali Osman KURT. Doç. Dr. Felsefe ve Din Bilileri. akurt@ybu.edu.tr

KİŞİSEL BİLGİLER. Ali Osman KURT. Doç. Dr. Felsefe ve Din Bilileri. akurt@ybu.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: Unvan: Ali Osman KURT Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Akdağmadeni-Yozgat/ 1974 Bölüm: Felsefe ve Din Bilileri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3401 E-Posta: akurt@ybu.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

Doç.Dr. Musa Kazım Arıcan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilimdalı, Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Musa Kazım Arıcan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilimdalı, Öğretim Üyesi Doç.Dr. Musa Kazım Arıcan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilimdalı, Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Musa Kazım Arıcan (Doç. Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi,

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 6+1 Analitik Yazma Modeli ile Düşlerimin Peşinde Selda AKTAŞ Nergiz İLİMEN ÇALIŞMANIN AMACI Öğrencilerin sıkıcı, kendini tekrarlayan, monoton yazılar yazmak yerine özgün, akıcı,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Pavlus un Şaşõrtan Seyahatleri Yazarõ: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Zengin Adam, Fakir Adam

Zengin Adam, Fakir Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Zengin Adam, Fakir Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

ASTRONOMİ TARİHİ. 2. Bölüm Antik Astronomi. Serdar Evren 2013

ASTRONOMİ TARİHİ. 2. Bölüm Antik Astronomi. Serdar Evren 2013 ASTRONOMİ TARİHİ 2. Bölüm Antik Astronomi Serdar Evren 2013 Fotoğraf: Eski Yunan mitolojisinde sırtında gök küresini taşıyan astronomi tanrısı, ATLAS. En Eski Astronomi (Antik veya Teleskop Öncesi) Kültürel

Detaylı

Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta Kadın

Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta Kadın Kadın Kış 2011 [ 113. Sayı ] Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta Kadın Woman in Jewish and Christianity İsmail TAŞPINAR Doç. Dr., M.Ü., İlahiyat Fakültesi, Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Giriş İnsanlığın

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu 3. Yazma 3. SAYFA HABERİNDEN ŞİİRE 3. Sayfa Haberinden Haydar ERGÜLEN İN «Elmanın E si» Adlı Şiire SERDAR SOLKUN GALATASARAY LİSESİ TDE ÖĞRETMENİ Grup: Ortaöğretim öğrencileri ( Hazırlık sınıfları ve 9.

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT June21,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:DİNVEFELSEFE RELIGIONANDPHILOSOPHY (Sufilik,İslâmiyeteGiriş,FârâbiveÇokkültürlülük) (Sufism,IntroductiontoIslam,Farabiand

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Peygamber ve Peygamberlere İman

Peygamber ve Peygamberlere İman Peygamber ve Peygamberlere İman İslam da inanç esaslarından biri de peygamberlere inanmaktır. Allah ın sözlerini bizlere ulaştıran peygamberlere inanmak, Allah a imanın gereğidir. Peygamber, Allah tarafından

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

D218 Sosyal Siyaset: Sosyal Yardım, Güç ve Çeşitlilik CDA1: CDA5613

D218 Sosyal Siyaset: Sosyal Yardım, Güç ve Çeşitlilik CDA1: CDA5613 D218 Sosyal Siyaset: Sosyal Yardım, Güç ve Çeşitlilik CDA1: CDA5613 Bölüm 2 Clarke Bu programda D218 ya da bir başka derse çalışmak için en önemli becerilerden birini konuşacağız. Konumuz, not tutmak.

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 115 Yardımsever Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI Yerel ICI Bürosu Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 116 ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA TALİMATLAR Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Erken Dönem Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Mitolojik Teori Mitlerin Meteorolojik Gelişimi Teorisi Güneş Mitolojist Okul ve Güneş

Detaylı

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER Abdullâh Saîd el-müderris Rahmân ve Rahîm olan Allâh In ismiyle. Hamd, Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz.

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2003/1 Yıl: 2, Cilt: II, Sayı: 3 GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF CORUM FACULTY OF THEOLOGY ISSN 1303-7757 2003/1 Year: 2, Vol.:II, Issue:

Detaylı

TÜRKÇE / Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı

TÜRKÇE / Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı 1 2 3 1) "Şey" sözcüğü her zaman ayrı yazılır. Her şey güzel olacak Bir şey sorabilir miyim? Hiçbir şey moralimi bozamaz. 4 2) "Bugün" sözcüğü, içinde bulunduğumuz günü akla getiriyorsa bitişik; diğer

Detaylı

ESKİ AHİT TE PEYGAMBERLERE ATFEDİLEN AHLAKİ ZAAFLAR VE GÜNAHLAR

ESKİ AHİT TE PEYGAMBERLERE ATFEDİLEN AHLAKİ ZAAFLAR VE GÜNAHLAR T. C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI DİNLER TARİHİ BİLİM DALI ESKİ AHİT TE PEYGAMBERLERE ATFEDİLEN AHLAKİ ZAAFLAR VE GÜNAHLAR YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

İlyas çok kuvvetli şekilde meshedilmişti ve o gerçek anlamda ulusunu salladı. Fakat bir ruh Tanrı adamına karşı çıkabilir.

İlyas çok kuvvetli şekilde meshedilmişti ve o gerçek anlamda ulusunu salladı. Fakat bir ruh Tanrı adamına karşı çıkabilir. Ders 10 İlyas, Elişa ve Meshediliş İlyas bu sesi duyunca, cüppesiyle yüzünü örttü, çıkıp mağaranın girişinde durdu. O sırada bir ses, "Burada ne yapıyorsun, İlyas?" dedi. İlyas, "RAB'be, Her Şeye Egemen

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

Makalede Giriş Bölümü Nasıl Olmalıdır? Dr. Füsun Yarış OMÜTF Aile Hekimliği AD OMÜTF ve STO Akademik Gelişim Kursu 1 25.03.2012

Makalede Giriş Bölümü Nasıl Olmalıdır? Dr. Füsun Yarış OMÜTF Aile Hekimliği AD OMÜTF ve STO Akademik Gelişim Kursu 1 25.03.2012 Makalede Giriş Bölümü Nasıl Olmalıdır? Dr. Füsun Yarış OMÜTF Aile Hekimliği AD OMÜTF ve STO Akademik Gelişim Kursu 1 25.03.2012 Makalenin giriş bölümünün yazımı ile ilgili bilgi ve deneyim paylaşımı. Yanıt

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI (BİRİNCİ KUR) Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN

Detaylı

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu FIRST DİSCOVERİES SEVİYESİNE HOŞ GELDİNİZ FIRST DISCOVERIES-BAŞLANGIÇ First Discoveries, seviyesine ulaşmak için ComLearning Online English ana sayfasından

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452 YASIYOR. MUYUZ yayınevi sertifika no: 14452 Yayın no: 11 YAŞIYOR MUYUZ ŞAŞIYOR MUYUZ? Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İSBN: 978 975 261 200 6 1. Baskı: Eylül,

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran Ay tanrıçası Selene, Yunan mitolojisinde, Güneş tanrısı Helios un kız kardeşidir. Ay ı simgeler. Selene de Helios gibi bir arabayla dolaşırdı. Selene nin arabasını iki at, katır ya da boğa çekerdi. Zeus

Detaylı

4. Yazılı belgeler dikkate alınırsa, matematiğin M.Ö. 3000 2000 yılları arasında Yunanistan da başladığı söylenebilir.

4. Yazılı belgeler dikkate alınırsa, matematiğin M.Ö. 3000 2000 yılları arasında Yunanistan da başladığı söylenebilir. MATE417 ÇALIŞMA SORULARI A) Doğru/Yanlış : Aşağıdaki ifadelerin Doğru/Yanlış olduğunu sorunun altındaki boş yere yazınız. Yanlış ise nedenini açıklayınız. 1. Matematik ile ilgili olabilecek en eski buluntu,

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine)

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) [Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) ONDALIK-SUNU-SADAKA Kurbanlarımızı şükran ve dua ile sunarız. Bu kurbanları dua ve tapınmanın bir parçası olarak, övgü ve şükran sunusu olarak Tanrı ya sunarız.

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yakõşõklõ Akõlsõz Kral Yazarõ: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-4-75 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-03/36-20 Karar Tarihi : 15.01.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir.

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir. Araştırmanın Yapıldığı Kayacık Köyü Hakkında Genel Bilgiler KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER KAYACIK İSMİNİN KAYNAĞI Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle

Detaylı

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş.

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş. NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM Ramazan DEMİRTAŞ Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi, Aktif Tektonik

Detaylı

DĠYARBAKIR DA YETĠġEN KÜLTÜR VE SANAT ĠNSANLARI: 2 ULUSLARARASI SEZAĠ KARAKOÇ SEMPOZYUMU (5-7 NĠSAN 2012/DĠYARBAKIR)

DĠYARBAKIR DA YETĠġEN KÜLTÜR VE SANAT ĠNSANLARI: 2 ULUSLARARASI SEZAĠ KARAKOÇ SEMPOZYUMU (5-7 NĠSAN 2012/DĠYARBAKIR) Değerli Akademisyenler, Sezai Karakoç, günümüz Türk edebiyatının en önemli isimlerindendir. 1950 den bu yana yazdıklarıyla, özellikle genç şairler üzerinde önemli bir iz bırakmıştır. Sezai Karakoç un şiirindeki

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm A4 2,5cm YAZI KARAKTERİ: TIMES NEW ROMAN EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT İLK PENCERE: Proje adı 12 punto ile en fazla 38 Karakter

Detaylı

(b) Bir kanıtlamadır. Burada (çünkü) bir öncül belirticidir ve kendisinden sonra gelen yargının öncül olduğunu gösterir.

(b) Bir kanıtlamadır. Burada (çünkü) bir öncül belirticidir ve kendisinden sonra gelen yargının öncül olduğunu gösterir. A-Grubu 1. Soru (B-Grubu 3. Soru ile aynı) Not: bu soruda öncül ve sonuçları sınavda istendiği gibi, verilen boş kağıda açıkça yazmayanlar ve soru kağıdı üzerinde altını çizmek vb. yöntemlerle gösterenlerin

Detaylı

Rab be Yakışan Yuvamız

Rab be Yakışan Yuvamız 3 Rab be Yakışan Yuvamız Çizim: Nat Wibberley Aile çok önemli bir kavram, etkisi çok büyüktür. Ailelerimiz sakat olursa, toplumumuz nasıl olur? Kendi kişiliğimiz de ailemizden çok etkilenir. Madem aile

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi Taylan BARIN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi AK Parti, CHP, MHP ve BDP

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

Teori (saat/hafta) Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Dinleme ve konuşma çalışmaları, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme

Teori (saat/hafta) Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Dinleme ve konuşma çalışmaları, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme Yabancı Dil I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Yabancı Dil I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları YAD101 Yok İngilizce

Detaylı

Bilimsel bir Bildiri veya Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Doç.Dr.Banu Diri

Bilimsel bir Bildiri veya Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Doç.Dr.Banu Diri Bilimsel bir Bildiri veya Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Doç.Dr.Banu Diri Müh. 1 Sonuçlar Nasıl Yazılır? - 1 Bilimin büyük trajedisi güzelim bir hipotezin çirkin bir gerçek tarafından öldürülmesi.

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ Amaç 1-Bu kurallar Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlanan Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı