DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?"

Transkript

1 PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

2 PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? Türkiye nin ekonomik görünümü, bölgesel farklılıkları, istihdam ve bazı sektörlerin geliştirilmesi ihtiyacı nedeniyle; hibe, yardım, teşvik, destek, katkı olarak devlet veya diğer kurum kuruluşlar tarafından çeşitli destekler verilmektedir. Aşağıdaki tablolarda hangi faaliyetlere ve sektörlere, ne şekilde ve tutarda destek ve teşvik sağlandığına ilişkin bilgiler özetle yer almaktadır. Ar-Ge Katma değer yaratan kuruluşların (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla sanayi kuruluşlarının Ar-Ge faaliyetleri çeşitli şekillerde desteklenmektedir. Desteklenecek Faaliyetler Ar-Ge Faaliyetleri Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Destekleme/Teşvik Unsurları Ar-Ge İndirimi Gelir vergisi stopajı Sigorta primi teşviki Damga vergisi istisnası Teknogirişim sermayesi desteği Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve ARGE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları Gelir vergisi stopajı Katma Değer Vergisi Gelir Vergisi Stopajı Atık Su Bedeli Diğer Destek Oranı/Tutarı Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı (%100) kurum kazancının ve ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Ar-Ge ve destek personelinin elde ettikleri ücretlerinin: Doktoralı olanlar için yüzde doksanı (%90) Diğerleri için yüzde sekseni (%80) gelir vergisinden muaftır: (kamu personeli hariç) Ar-Ge ve destek personelinin elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için 5 yıl süreyle devletçe karşılanır: (kamu personeli hariç) Her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi alınmaz. Teknogirişim sermayesi koşullarını taşıyanlara bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın Türk Lirasına kadar teknogirişim sermayesi desteği hibe olarak verilir tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Bölgede çalışan AR-GE personelinin ve AR-GE personeli sayısının en fazla %10 u kadar destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri tarihine kadar her türlü vergiden muaftır. Bu bölgelerde ürettikleri, sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden muaftır. Personel ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz. Yönetici şirketler tarafından teknokentte faaliyette bulunan

3 Teknoloji Vakfı Geliştirme TUBİTAK SANTEZ Ar-Ge Projeleri Araştırma ve geliştirmeye dayalı, Teknolojik yenilik içeren, Sanayide uygulanabilir ekonomik değeri olan projeler Personel giderleri Proje personeline ait seyahat ve konaklama giderleri Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri Malzeme ve sarf giderleri Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri Türkiye deki üniversiteler, TÜBİTAK a bağlı Ar- Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri. firmalara danışmanlık hizmetleri ve inkubatör hizmetleri (esnek kira sözleşmeleri, ortak sekreterlik hizmetleri, ortak toplantı mekanları, ortak faks, fotokopi vb. ofis ekipmanı, muhasebe hizmetleri) gibi çeşitli destekler. En fazla proje bütçesinin %50 si Temel destek oranı ve ilave destek oranlarının toplamından oluşur. Temel destek oranı %50 dir. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en çok %60 olur. Serbest Bölgeler Ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınaî ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı yerlerdir. Desteklenecek Faaliyetler Gelir ve Kurum Kazançları Gelir Stopaj Katma Değer Vergisi Damga Vergisi Gümrük Vergisi Destekleme/Teşvik Unsurları Serbest bölge kullanıcılarının imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlar Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler Serbest bölgelerde üretilen FOB bedelinin en az% 85 ini yurt dışına ihraç eden kullanıcıların istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler Türkiye den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, serbest bölgeden Türkiye ye satılan mallar ise ithalat rejimine tabi olup, serbest bölge kullanıcıları Türkiye den ihraç fiyatına (KDV siz) mal ve hizmet satın alabilirler. Üretim faaliyetinde bulunan serbest bölge kullanıcılarının, serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemleri ve düzenlenen kağıtlar Serbest bölgeye getirilen Türkiye veya AB menşeli ya da buralarda serbest dolaşımda bulunan malların, serbest dolaşımda bulunma statüsü değişmediğinden, Türkiye ye veya AB üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi ödenmez. Ayrıca üçüncü ülke menşeli malların serbest bölgeye girişinde ve bu malların Türkiye veya AB üyesi ülkeler dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesi halinde de gümrük vergisi ödenmez. Destek Oranı/Tutarı Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşeceği yılın vergileme dönemi sonuna kadar Gelir veya Kurumlar vergisinden muaftır. Hiçbir izne tabi olmaksızın yurtdışına veya Türkiye ye serbestçe transfer edilebilmektedir. Gelir vergisinden müstesna KDV muafiyeti Damga vergisinden müstesna Gümrük vergisinden muafiyet. 3

4 Kültür ve Turizm 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile Tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve planlı gelişimi sağlamak amacıyla değerlendirme üzere sınırları belirlenen bölgeler ile Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde veya dışında, öncelikle geliştirilmesi öngörülen, yeri, mevkii ve sınırları turizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem taşıyan yerler veya bölümlerdeki faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmıştır. Yararlanıcılar Destekleme/Teşvik Unsurları Destek Oranı/Tutarı Arazi tahsisi Kültür ve Turizm Koruma Bölgeleri ve Turizm Merkezlerindeki araziler, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, bedeli karşılığında yerli veya yabancı turizm yatırımcılarına tahsisi Orman Tahsis bedeli Ormanlarda yapılacak ve Turizm Yatırımı Belgesi olan tesislerin, Orman Kültür ve Turizm Kanunu hükümleri uyarınca ödemek zorunda oldukları tahsis bedeli, tahsis Faaliyeti tarihini takip eden üçüncü yıldan itibaren, beş yıl vade ve beş eşit taksitte gerçekleştirenler alınması Enerji ve su gideri Turizm Yatırım Belgesi veya Turizm İşletme Belgesi sahibi yatırımcılar elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden ödeme Personel çalıştırma Belgeli turizm işletmelerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle yabancı personel çalıştırılabilir. Tatil günleri çalışma Belgeli turizm işletmeleri resmi tatil, hafta sonu ve öğle tatillerinde de herhangi bir özel izne gerek olmaksızın faaliyetlerine devam edebilme Kültür Yatırımları Ve Girişimleri 5525 sayılı Kanunun amacı doğrultusunda, kültür merkezleri ile her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerin üretildiği, sergilendiği, eğitim ve öğretimi ile bunlarla ilgili bilimsel çalışmaların yapıldığı alan, yapı ve mekânların yapımına, teknolojik alt yapıların kurulmasına veya donatılmasına yönelik yatırım faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Desteklenecek Destekleme/Teşvik Unsurları Destek Oranı/Tutarı Faaliyetler Taşınmaz Mal Tahsis Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür yatırımı ve girişimleri için taşınmaz mal tahsisi Gelir Stopaj Kültür Yatırımı veya Kültür Girişimi belgesi almış kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya girişimcilerin, bu yatırımlarda çalıştıracakları personelin ücretleri Sigorta İşveren Primi Su Bedeli ve Enerji Kültür Yatırımı veya Kültür Girişimi belgesi almış kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya girişimcilerin, bu yatırımlarda çalıştıracakları personelin prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesi Yatırım veya girişimin bulunduğu yerde uygulanan su gideri Yatırım veya girişimin elektrik enerjisi ve doğal gaz giderleri Yatırım aşamasında % 50 isi (3 yılı aşmamak kaydıyla) İşletme aşamasında ise % 25 i (7 yılı aşmamak kaydıyla)terkin edilmesi Yatırım aşamasında % 50 si (3 yılı aşmamak kaydıyla) İşletme aşamasında ise % 25 i (7 yılı aşmamak kaydıyla) Hazinece karşılanır. Uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden ödeme. % 20 si, 5 yıl süreyle Hazinece karşılanır. Yabancı Personel Çalıştırma Belgeli turizm işletmelerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle yabancı personel çalıştırılabilir. Tatil günleri Çalışma Belgeli turizm işletmeleri resmi tatil, hafta sonu ve öğle tatillerinde de herhangi bir özel izne gerek olmaksızın faaliyetlerine devam edebilme Gelir ve Kurumlar Mükellefleri Bağışlar Kültürel faaliyet ve yatırımlar için yapılacak bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi veya gelir vergisi matrahının hesabında % 100 indirime tabi tutulur. 4

5 Eğitim Gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen özel okulların eğitim alanındaki yatırımlara önemli katkılar yapması amaçlanmaktadır. Yararlanıcılar Destekleme/Teşvik Unsurları Destek Oranı/Tutarı Gerçek ve tüzel kişiler Özel sektör tarafından kurulan; okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulların işletilmesi Özel okullar tarafından ilgili dönem kapasitelerinin %10 unu geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri Özel okul yatırımları Elde edilen kazançlar 5 yıl boyunca kurumlar vergisi veya gelir vergisinden istisnadır. Katma değer vergisinden istisnadır. Gümrük vergisi muafiyeti, Katma Değer Vergisi istisnası, Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için), Vergi indirimi, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Yatırım yeri tahsisi, Faiz desteği, Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için), Sigorta primi desteğinden (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için) yararlanabilecektir. SGK PRİM TEŞVİĞİ UYGULAMALARI İşgücü piyasasının bu eksikliklerini gidermek, işsizliği problem olmaktan çıkarmak, özellikle kadın nüfusta işgücüne katılımı artırmak ve iş ortamının kalitesini artırmak ve çalışanların sosyal güvenlik altına alınmalarını sağlamak adına ülkemizde hem ulusal, hem bölgesel hem de il bazında uygulanan teşvikler ve hibeler bulunmaktadır. Yararlanıcılar Desteklenecek Faaliyetler Desteklenecek Harcamalar/Tutarı Özel Sektör İşletmeleri Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu bulunmayan özel sektör işverenlerinin, çalıştırdıkları sigortalılar için ödeyecekleri; Malullük, Yaşlılık, Ölüm sigortaları Prim oranının işveren hissesinin beş puanlık kısmının Hazine tarafından karşılanması İşverenler İşverenlerin, kanunen çalıştırmakla yükümlü bulundukları özürlü sigortalılardan Kaynaklanan prim yükümlülüklerinin %100 oranında Kontenjan haricinde çalıştırılan özürlü sigortalılardan dolayı ise % 50 oranında sigorta primi, Hazine tarafından karşılanır. YATIRIM UYGULAMALARI Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek, doğrudan yabancı yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından yatırımlar teşvik edilmektedir. Teşvik Sistemi Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Teşvik Uygulamaları ve Stratejik Yatırım Uygulamaları olmak üzere dört farklı uygulama üzerine kurulmuştur. Yararlanıcılar Desteklenecek Faaliyetler Desteklenecek Harcamalar/Tutarı Gerçek kişiler Adi ortaklıklar Sermaye Şirketleri, kooperatifler ve iş ortaklıkları Dernekler ve vakıflar Kamu kurum ve kuruluşları (Genel ve bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler, KİT ler ve bağlı Yatırımların, yeni teşvik sisteminde öngörülen destek unsurlarından yararlanabilmesi için yatırımcı tarafından Hazine Müsteşarlığı na müracaat edilerek Yatırım projesi için Yatırım Teşvik Belgesi alınması gerekmektedir. I inci ve II nci bölgelerde yapılacak yatırımlarda: 1 milyon TL III üncü ve IV üncü bölgelerde yapılacak yatırımlarda: 500 bin TL dir Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel yatırımlar ile genel teşvik sisteminden yararlanacak yatırımlar için Bakanlar Kurulu Kararında öngörülen daha üst seviyedeki asgari sabit yatırım tutarı ve/veya asgari kapasite şartları geçerlidir. Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımların teşvik edilebilmesi için, kiralanacak makine teçhizatın asgari 5

6 kuruluşları) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Yurt dışındaki yabancı Şirketlerin Türkiye deki Şubeleri Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş yabancı sermayeli Şirketler Vergi İndirimi Gelir Vergisi Stopajı KDV İadesi KDV İstisnası Gelir veya Kurumlar Vergisinin indirimli olarak uygulanmasıdır. İndirimlerin toplamı yatırımına katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulanır ve katkı tutarları bölgelere göre değişmektedir. Yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Sabit yatırım tutarı beşyüzmilyon Türk Lirasının üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları Teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri 200 bin TL olması yeterlidir. Bölgeler 31/12/2013 Tarihine Kadar Yapılan Yatırımlar Yatırıma KV/GV Katkı İndirim Oranı (%) Oranı (%) 1/1/2014 İtibariyle Yapılan Yatırımlar Yatırıma KV/GV Katkı İndirim Oranı (%) Oranı (%) ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için uygulanır Gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. KDV iadesinden yararlandırılabilir. KDV den istisna edilebilir. Gümrük Vergisi Muafiyeti Sigorta Primi İşveren Hissesi Primi Desteği Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırım neticesinde sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin Bakanlıkça karşılanmasıdır. Ancak, bu tutar asgari ücrete tekabül eden kısımla sınırlandırılmıştır. Bu destek için teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması gerekmektedir. Ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaf tutulmasıdır. Bölgeler 31/12/2013 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Başlanılan Yatırımlar 1/1/2014 Tarihinden Itibaren Başlanılan Yatırımlar Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%) 1 2 yıl yıl yıl 3 yıl yıl 5 yıl 25 6

7 Sigorta Primi Desteği Faiz Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Yapılacak yatırımla sağlanan ilave istihdam için işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip işveren adına Bakanlık bütçesinden karşılanabilir. En az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir Teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar 5 7 yıl 6 yıl yıl 7 yıl 50 6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için uygulanır İşveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle işveren adına Bakanlık bütçesinden karşılanabilir. Bölgele r TL üzerinde Kredi Dolar Üzerinde Kredi Üst limit (bin TL) puan 1 puan puan 1 puan puan 2 puan puan 2 puan 900 Yatırım yeri tahsis edilebilir. Yatırım Konuları Asgari Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 50 Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 200 Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 50 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 50 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 200 Elektronik Sanayi Yatırımları 50 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 50 İlaç Üretimi Yatırımları 50 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları 50 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları 50 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen IV/c 50 grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil) ÇEVRE (TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI) Çevre Teknoloji Projeleri Eko-verimlilik (temiz üretim/ sürdürülebilir üretim) anlayışı çerçevesinde üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammadde tüketimi ve atık üretimi için teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan temiz üretim teknolojilerinin uygulanmasına yönelik uygulama projelerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesidir. Yararlanıcılar Desteklenecek Faaliyetler Desteklenecek Harcamalar/Tutarı Proje Sahipleri Atıkların kaynağında azaltılması / üretime döndürülmesi (atık geri dönüşümü ve geri kazanımı) Su tüketiminin / atıksu oluşumunun kaynağında azaltılması (su En fazla 1,5 yıl 7

8 tasarrufu, atıksu geri kazanımı) Emisyonların kaynağında azaltılması (ör: yakma prosesi optimizasyonu) Hammadde tüketiminin azaltılması Tehlikesiz ya da tehlikelilik düzeyi daha düşük kimyasal madde kullanımına geçilmesi Yağ tüketiminin / atık yağ oluşumunun azaltılması Enerji üretim ve kullanımında çevre dostu teknolojiler Atıklardan yeni ürün/ yakıt/ enerji üretimi (Öncelik: Organik atık biyo ürünler) Proje başına Alt sınırı 100 bin ABD Doları, üst sınırı 1 milyon ABD Doları olmak üzere Proje süresi sonrası 1 yılı geri ödemesiz, 4 yıl içinde- faizsiz Enerji Verimliliği Türkiye nin dünyada artan enerji fiyatları karşısında, özellikle enerji yoğun sektörlerde rekabet gücünün koruması, dışa bağımlılığını azaltması ve sera gazı salımlarının azaltılmasına katkı sağlanması ve sanayicinin ilgili faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Destek kapsamında enerji verimliliği etütleri de dahil olmak üzere, enerji verimliliğine yönelik uygulama projelerinin uygun şartlarda desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu destek programı ile aynı zamanda Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Verimliliği Yönetmeliği ile belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması öngörülmektedir. Proje Sahipleri Buhar üretim ve dağıtım sistemlerinin (buhar kapanları, boru hatları, kondensat ve blöf sistemleri, vb.) iyileştirilmesi Yakma (kazanlar, fırınlar, brülörler vs.) ısıtma ve soğutma sistemlerinin iyileştirilmesi Fan, pompa, kompresör, vb. cihazların, sistem optimizasyonu yaklaşımı ile gözden geçirilerek elektrik tasarrufu sağlanması Kullanılan üretim teknolojisinin (eritme, ergitme, tavlama, kurutma, presleme, kalıplama, boyama, vb.) daha verimli hale getirilmesi Atık ısının değerlendirilmesi Üretim süresinin kısaltılması, sıcaklık veya basınç seviyelerinin düşürülmesi, vb. proses ve işletme optimizasyonu Elektrik üretim verimliliklerinin artırılması, elektrik ve ısının birlikte üretilmesi En fazla 1,5 yıl ABD$, Proje Bütçesinin en fazla %50 si Yenilenebilir Enerji Rüzgar, güneş, biyokütle, biyogaz ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi ile ilgili yatırım projelerinin uygun şartlarda desteklenmesi ve sera gazı salımlarının azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Yararlanıcılar Desteklenecek Faaliyetler Desteklenecek Harcamalar/Tutarı Proje Sahipleri Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi (şebekeye verme ve/veya sanayide kullanma Yenilenebilir enerji üretimi ve depolanması Rüzgar santralleri Organik atıklardan biyogaz ve elektrik (+ısı) üretimi Fotovoltaik (PV) sistemler Jeotermal santraller Hibrit sistemler Güneşli soğutma teknolojileri; tarımsal ürünlerin ve gıda sanayi ürünlerinin saklanması Yeraltında ısıl enerji depolama ve yer ısısının kullanımı En fazla 1,5 yıl ABD$, Proje Bütçesinin en fazla %50 si AB FONLARI 8

9 Yararlanıcılar Desteklenecek Faaliyetler Desteklenecek Harcamalar/Tutarı Devlet kurumların yanı sıra ayrıca üniversitelere, medya örgütlerine, sivil toplum ve ticari çıkar grupları Akıllı Enerji Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi Kırsal Turizm Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi Fon bütçelerine göre %50-65 oranında değişmektedir. KALKINMA AJANSLARI Yararlanıcılar Desteklenecek Faaliyetler Desteklenecek Harcamalar/Tutarı Özel işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve bunların birliklerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler Yaralanmak isteyenlere ait projeler Faiz ve Faizsiz Kredi Eğitim verme, Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, Geçici uzman personel görevlendirme Danışmanlık sağlama, Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler. İHRACAT ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARINA KATILIM Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yöneliktir. Bu destekle Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranı karşılanmaktadır. Yararlanıcılar Desteklenecek Faaliyetler Desteklenecek Harcamalar/Tutarı Organize Eden Tekstil-konfeksiyon-halı Fuar öncesi yapılan yurtdışı tanıtım faaliyetleri ı (% 50) Azami Destek (ABD Doları) Firmalar Deri (ayakkabı dahil) Taşıt araçları ve yan sanayi Gıda ve gıda teknolojisi Elektrik/elektronik sanayi Madeni eşya sanayi Toprak sanayi İnşaat malzemeleri Mobilya sanayi Fuara davetli önemli yabancı alıcıların (2 kişi/ülke) ulaşım giderler Destek Oranı (%50) Azami Destek (ABD Doları) Fuar süresince düzenlenecek seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin giderler Destek Oranı(% 50) Azami Destek (ABD Doları) ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ 9

10 Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün karşılanmasıdır. Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınması şarttır. Süresi Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler Tarım veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) (% 50) Azami Destek (ABD Doları) içinde Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ISO 9000 serisi ISO serisi CE işareti Uluslararası nitelikteki diğer kalite,çevre belgeleri belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ISO gıda güvenliği yönetimi sistemi belgeleri Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuar analiz raporlarını alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları) Belgeyi aldıktan sonra 6 ay başvurulması gerekmektedir. İSTİHDAM YARDIMI Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır. Yararlanıcılar Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) Desteklenecek Faaliyetler Bir SDŞ'ye istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanmasıdır. Destek Oranı/Tutarı Destek Kapsamında Çalışan Sayısı SDŞ'lerin ilk defa istihdam edecekleri, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli Yöneticinin toplam azami ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75'i Elemanların toplam azami ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75'i Destek Süresi 10 En fazla 1 yıl YURT DIŞI FUARLARA KATILIM Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması ile Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması suretiyle desteklenmesidir. Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında, katılımcı tarafından %50 organizatöre ödenen katılım bedeli Katılımcının SDŞ olması durumunda, organizatöre ödenecek %75 katılım bedeli Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı %75 Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren organizatörler Fuara iştirak eden firma ve kuruluşlar fuarlarda katılım bedeli Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetleri Tüm katılımcıların toplam katılım bedelinin % 25 ini Sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara (genel nitelikte %75) bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar geçmemek üzere Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki %75 uluslararası fuarlara Milli Katılımlarda, sektörün tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları

11 Bireysel Katılımlarda katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirası ve nakliye harcamaları Katılımcının SDŞ olması durumunda, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirası tamamı ve nakliye harcamaları Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirası ve nakliye harcamaları YURTDIŞI BİRİM MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ Destek Süresi Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyet Birim Kira Giderleri gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları Sınai ve Ticari Şirketler Açılan birimin mağaza olması %60/ ABD Dolarına kadar Açılan birimin ofis, showroom, depo veya %60/ ABD reyon olması Dolarına kadar Ticaret Şirketleri Açılan birimin mağaza olması %50/ ABD Dolarına kadar Yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlar Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurtdışı birimin bulunma Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması Tanıtım Faaliyetleri Türkiye de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri Türkiye de üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla Türkiye de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri %50/ ABD Dolarına kadar % 60/ ABD Dolarına kadar % 60 / ABD Dolarına kadar % 50 / ABD Dolarına kadar %50 %75 %75 4 yıl ve 15 (onbeş) yurt dışı birim YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar 11

12 araştırması gezilerine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır. Ülke Sayısı/Süresi Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en Yurt dışı pazar fazla 2 (iki) şirket çalışanının aşağıda belirtilen araştırması gezilerine giderleri desteklenir: ilişkin giderler %70 a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirler arası ulaşımda oranında ve yurt dışı kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs pazar araştırması gezisi bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına başına en fazla da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama ABD Dolarına kadar giderleri. b) Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri. Türkiye'de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ve yazılım şirketleri Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetleri Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Milli Katılımlarda, sektörün tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları Bireysel Katılımlarda katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirası ve nakliye harcamaları Katılımcının SDŞ olması durumunda, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirası tamamı ve nakliye harcamaları Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirası ve nakliye harcamaları Tüm katılımcıların toplam katılım bedelinin % 25 ini (genel nitelikte %75) geçmemek üzere %75 %50 %75 %75 Bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 adet; aynı ülkeye yönelik en fazla 2 adet pazar araştırması projesi desteklenir. Coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede de yapılabilir. Yurt dışı pazar araştırması gezisi için ayrılan süre yol hariç en az 2 (iki), en fazla 10 (on) gün olabilir. PAZARA GİRİŞ Rapor ve Yabancı Şirket Alımlarına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin karşılanmasıdır. Türkiye de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve Şirketler için %60, İşbirliği İşbirliği Kuruluşları ile Döviz Kazandırıcı Hizmet veya satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket Kuruluşları için %75 oranında ve Faaliyetlerle İştigal Eden Kuruluşlara (Türkiye de yerleşik veya marka odaklı raporlar (mali ve yıllık en fazla ABD yüksek öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket Dolarına kadar faaliyet gösteren kuruluşlar, film sektöründe faaliyet alımlarına yönelik danışmanlık gösteren şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren hizmetlerine (mali ve hukuki şirketler) yönelik faaliyet gösteren İşbirliği Kuruluşları danışmanlık dahil) ilişkin giderleri. YURT DIŞI TANITIM Döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden kuruluşlar (Türkiye de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları, 12

13 sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler) yurt dışında tanıtımı faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden kuruluşlar (Türkiye de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler) destekten faydalanabilirler. a) Ulaşım: Tanıtım faaliyetleri çerçevesinde uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri. b) Konaklama: Tanıtım yapılan süre içerisinde gidilen ülkede günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri. c) Aşağıda belirtilen tanıtım ve organizasyon giderleri: 1. Tercümanlık giderleri. 2. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri. 3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri. 4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri. 5. Fuar ve sergi katılımı giderleri. 6. Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri Yurt dışında tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler çerçevesinde; ulaşım, konaklama ve tanıtım giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ A- Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim giderleri desteklenmektedir. Sınai ve / veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı, Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim, Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi, Dış Ticarette Fiyatlandırma, Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri, Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik, Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret, Yenilikçilik ve Kümelenme, Bakanlıkça uygun görülen diğer konular Her bir eğitim programına, bir şirketten en fazla 4 (dört) kişi Şirketlerin yıllık toplam ABD dolarını aşmamak üzere, program bazında süresi 60 (altmış) saati geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin %70'i B- Proje Bazlı Eğitim, Danışmanlık, Yurtdışı Pazarlama, Alım Heyeti ve Bireysel Danışmanlık Programları ile İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi 13

14 İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlıkça uygun görülen proje bazlı giderleri desteklenmektedir. Proje Bazlı Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları İşbirliği Kuruluşlarının, a. Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi, b. İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi, c. İhracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır hale getirilmesi, ç. Süreç iyileştirme ve yönetimi, d. Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı, e. Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması, konularında düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderleri Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) İmalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler. İstihdam İşbirliği Kuruluşunca bu projelerde görevlendirilen en fazla 2 (iki) uzman personelin istihdam giderleri Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları İşbirliği Kuruluşunca düzenlenen 5 (beş) adet yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar) a) Ulaşım: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri, b) Konaklama: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamındaki konaklama giderleri, c) Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları Kapsamındaki Tanıtım ve Organizasyon Giderleri: - Tercümanlık gideri, - Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, - Görsel ve yazılı tanıtım giderleri, - Halkla ilişkiler hizmeti gideri. 10 (on) adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye'den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programlarının a) Ulaşım: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri, b) Konaklama: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamındaki konaklama giderleri, c) Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları Kapsamındaki Tanıtım ve Organizasyon Giderleri: - Tercümanlık gideri, - Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, - Görsel ve yazılı tanıtım giderleri, %75'i proje bazında ABD Dolarına kadar En fazla %75'i Her bir program bazında ABD Dolarına kadar Her bir program bazında ABD Dolarına kadar, aşağıda yer alan giderlerinin en fazla %75'i 14

15 - Halkla ilişkiler hizmeti gideri. Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı Proje bazlı faaliyetler kapsamında, eğitim ve/veya danışmanlık programına/ programlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programına/programlarına katılan şirketler, Bakanlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti Şirketlerin yıllık ABD Dolarına kadar 3 (üç) yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında TASARIM DESTEĞİ Markalaşmanın önemli bir unsuru olan tasarımın doğrudan desteklenebilmesi için; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanması amaçlanmaktadır. Yararlanıcılar Destek Oranı Destek Süresi Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri %50 4 yıl Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri %50 Proje bazında Tasarımcı Şirketler Desteklenecek Faaliyetler Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.); - Demirbaş, dekorasyon giderleri Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri -Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri Destek Oranı/Tutarı ABD Doları ABD Doları ABD Doları ABD Doları ABD Doları ABD Doları ABD Doları 15

16 Tasarım Ofisleri Birlikler Tasarım Dernek/Birlikler Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.); - Demirbaş, dekorasyon giderleri - Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri -Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları ABD Doları ABD Doları ABD Doları ABD Doları ABD Doları ABD Doları tutarında TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI Yurtdışı Ofis Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri amacıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmaları desteklenmektedir. En fazla 5 (beş) ofis 3 (üç) yıl süreyle yararlandırılır. Kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç giderleri %50 oranında yıllık en fazla 40 ABD Doları Teknik Müşavirlik Şirketleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı (ve 4 senelik lisans mezunu) 1 (bir) yöneticinin brüt maaşı %50 oranında, yıllık en fazla ABD Doları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1 (bir) büro elemanının brüt maaşı Yurt dışı ofisler için satın alınan şirket kuruluşu, hukuki ve mali meslek müşavirliği kapsamındaki danışmanlık giderleri ile bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar %50 oranında, yıllık en fazla ABD Doları %50 oranında, yıllık en fazla ABD Doları 16

17 Reklam Tanıtım ve Pazarlama Sektörün ve Teknik Müşavirlik Şirketlerinin tanıtımına katkıda bulunmak. En fazla 3 (üç) yıl süresince yararlandırılır. Teknik Müşavirlik Şirketleri Yurt dışında gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım faaliyetleri; radyo, televizyon, gazete vb. basın yayın organlarında verilecek %50 oranında, yıllık en fazla 75 Sektörel Kuruluşlar reklâmlar, yurt içi ve yurt dışı birimlerin internet sayfasına ilişkin tasarım, yazılım ve çeviriler, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış şirket katalogları, broşürler ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri, tanıtım amaçlı görsel ürün sunumu faaliyetleri ABD Doları Pazar Araştırması Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazar açılımlarını desteklemek. Pazar araştırması gezisi için ayrılan süre en az 2 (iki), yol hariç en fazla 10 (on) gün olabilir. Teknik Müşavirlik Şirketleri Desteklenebilecek Faaliyetler Pazar araştırması gezisi yapan en fazla 2 (iki) şirket çalışanının Ulaşım: Yurt dışı pazar araştırması kapsamında uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri Günlük 50 ABD Doları Araç kiralama gideri Konaklama: Gidilen ülkede araştırma yapılan süre içerisinde, konaklama (oda+kahvaltı) gideri Fuarlara Organizasyonu Katılım Sektörel Fuar Organizasyonları düzenlenmesi amaçlanmıştır. Gezi başına 500 ABD Doları Şirket başına günlük 300 ABD Doları Sektörel Kuruluşlar Fuarcılık Şirketleri İnşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul konusunda yurt dışında düzenlenen fuarlara katılım Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlara ilişkin harcamalar %70 oranında, fuar organizasyonu başına en fazla ABD Doları Fuarlara Katılım Sektörel Fuarlara katılımın teşviki amaçlanmıştır. Fuar organizatörünün gerçekleştirileceği salon kirası, teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılara ilişkin giderleri Söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilecek en fazla 5 (beş) katılımcının yol ve konaklama giderleri %70 oranında, her bir organizasyon için en fazla ABD Doları Tamamı organizasyon başına en fazla ABD Doları Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik M 2 üzerinden ödenen boş stand kirası, ulaşım (ekonomi Şirketleri, Sektörel Kuruluşlar sınıfı uçak) ile konaklama giderleri Seminer ve Konferans Organizasyonu Sektöre yönelik Seminer ve Konferanslar düzenlenmesi amaçlanmıştır. %50 oranında, fuar başına en fazla ABD Doları Seminer/Konferans Organizatörü Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim %70 oranında, organizasyon başına en fazla ABD Doları 17

18 araçlarında yayınlanacak reklam vb. tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalar Seminer, Konferans faaliyetlerinin gerçekleştirileceği salon kirası, teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılarına ilişkin giderler %70 oranında, her bir organizasyon için en fazla ABD Doları söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilecek en fazla 5 (beş) katılımcının yol ve konaklama giderlerinin Seminer ve Konferans Katılım Sektörün Uluslararası Seminer ve Konferanslara katılımın teşviki amaçlanmıştır. Tamamı organizasyon başına en fazla ABD Doları Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik En fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama ve Şirketleri, Sektörel Kuruluşlar katılım bedelleri Müteahhitlik Ve Teknik Müşavirlik Heyet Sektörün dış pazarları tanımasını ve dış pazarlara açılmasını sağlamak Sektörel Kuruluşlar Teknik Müşavirlik Şirketleri Müteahhitlik Şirketleri. %50 oranında, organizasyon başına en fazla ABD Doları Yararlanıcılar Desteklenecek Faaliyetler Destek Oranı Ulaşım: Şirket başına, en fazla 2 (iki) kişinin uluslararası ve/veya şehirle rarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve araç kiralama giderleri İşbirliği Kuruluşunun en fazla 2 (iki) çalışanının heyet organizasyonuyla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere gerçekleştirileceği ön heyet ve/veya heyet programı kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti, konaklama ve araç kiralama giderleri Konaklama: Şirket veya İşbirliği Kuruluşu başına, günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri Tanıtım ve organizasyon giderleri: Tercümanlık giderleri, Toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri, Halkla ilişkiler hizmeti giderleri, Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri Teknoloji Teknik Müşavirlik Şirketlerinin teknik yeterliklerinin artırılması amacıyla uluslararası teknik standartlara erişim imkanlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Yararlanıcılar Desteklenecek Faaliyetler Destek Oranı Sektörel Kuruluşlar Uluslararası standardizasyon kuruluşlarının sitelerine üyelik ve Teknik Müşavirlik Şirketleri standart dokümanları satın alım giderleri %90 %50 oranında, yıllık en fazla ABD Doları Yurtdışı Eğitim Teknik Müşavirlik Şirketlerinin teknik kapasitelerinin ve becerilerinin artırılması amacıyla, yurtdışı teknik eğitim kurslarına katılımlarının desteklenmesi Yararlanıcılar Desteklenecek Faaliyetler Destek Oranı Teknik Müşavirlik Şirketleri Yurt dışı teknik eğitim kursuna katılan en fazla 2 (iki) teknik personelin; Ulaşım: Uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücreti giderleri, Tamamı 18

19 Konaklama: Gidilen ülkede kurs süresi içerisinde, nı geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri Eğitim: Uluslararası kurs katılım bedeli giderleri TMŞ başına günlük 300 ABD Doları Tamamı Fizibilite Etüdü, Nazım Planı Hedef pazarlarda Fizibilite Etüdü ve Nazım Planı çalışmalarının Teknik Müşavirlik Şirketlerince yapılması Yararlanıcılar Desteklenecek Faaliyetler Destek Oranı Teknik Müşavirlik Şirketleri Fizibilite etüdü veya nazım (master) plan hazırlanması çalışmaları kapsamında, işveren yabancı kamu idareleri ile imzalanan hizmet sözleşmelerine ilişkin düzenlenen hak ediş bedelleri %50 oranında, her bir proje için en fazla ABD Doları Sözleşme Hedef pazarlarda katma değeri yüksek ve nitelikli teknik müşavirlik projelerinin Teknik Müşavirlik Şirketlerince yapılması Yararlanıcılar Desteklenecek Faaliyetler Destek Oranı Teknik Müşavirlik Şirketleri İşveren kamu idarelerince açılan ihaleler neticesinde hizmet, vekâlet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerine ilişkin düzenlenen hak ediş bedelleri %20 oranında, her bir proje için en fazla ABD Doları TURQUALITY Markalaşma bilinci ve sürecinin hız kazanması, olumlu Türk malı imajının sağlanması ve yerleştirilmesi ve Türk mallarının dış pazara girişi ve tutunmasının kolaylaştırılması amaçlanmıştır. İhracatçı Birlikleri Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım, reklam ve pazarlama harcamaları % 80 oranında ve yıllık en fazla 250 bin ABD Doları na kadar Üretici Dernekleri/Birlikleri Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım, reklam ve pazarlama harcamaları % 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin ABD Doları na kadar Marka Destek Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin Yıllık en fazla 300 bin ABD Doları Programı Kapsamındaki harcamaları Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri En fazla 50 bin ABD Doları Firmalar Açmış oldukları ve/veya açacakları yurt dışı birimlere ilişkin kira harcamaları En fazla 500 bin ABD Doları Açmış oldukları ve/veya açacakları mağazalara En fazla 400 bin ABD Doları ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri Kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri En fazla 200 bin ABD Doları Açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara ilişkin kira ve/veya En fazla 200 bin ABD Doları komisyon giderleri Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan, can, mal emniyeti ve En fazla 50 bin ABD Doları güvenliği gösterir işaretlere ilişkin harcamaları Franchise vermesi halinde franchising ile yurtdışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları Mağaza başına en fazla 50 bin ABD Doları, kira giderleri için 2 (iki) yıl süresince en fazla 100 bin ABD Doları olmak üzere toplam 10 mağaza TURQUALITY Destek Programı Kapsamındaki Firmalar Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları, Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin kira, 19

20 dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri TURQUALITY sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef (en fazla 5 kişi) giderleri Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri Mağazalara/lokantalara/kafelere ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri Farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları Franchise vermesi halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri Kurumsal kimlik oluşturulması, kalite kontrol sistemi, stratejik pazarlama, vb. konularda satın alınacak danışmanlık giderleri ile bilgi yönetimi kapsamında satın alınacak veya kiralanacak yazılım ürünleri TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI Yararlanıcılar Desteklenecek Faaliyetler (en fazla 50 mağaza); demirbaşdekorasyon giderleri mağaza başına en fazla 200 bin ABD Doları Mağaza başına en fazla 100 bin ABD Doları kira gideri mağaza başına en fazla yıllık 200 bin ABD Doları ve mağaza başına en fazla 2 (iki) yıl olmak üzere toplamda 100 mağazaya kadar Tarım ürünleri ihracatçıları İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri gözönüne alınarak hesaplanan tutarların, ihracatçıların kamu kuruluşlarına yapmış oldukları vergi, SSK primi, haberleşme ve enerji giderlerinden mahsup edilmesidir. Desteklenen Tarım Ürünleri GTİP numaraları ile tanımlanan ürün çeşitleri için geçerli İhracat İade Miktarı Miktar Barajı Azami Ödeme Oranı Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar 205 $/Ton % 40 % 10 Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş) 79 $/Ton % 45 % 12 Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış) Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş ) 370 $/Ton % 40 % $/Ton % 45 % 8 Dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri 75 $/Ton % 100 % 8 Oluşturulan bu metinde yer alan bilgilerin uygulanması halinde bir zarar oluştuğu durumlarda PH Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İzinsiz Çoğaltılamaz. 20

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN

Detaylı

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek programları bulunmaktadır. TEBLİĞ ADI 1 Uluslararası 2 Çevre Maliy

Detaylı

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır.

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır. İhracat Destekleri Devletimiz çeşitli kurumlar vasıtasıyla 11 konu başlığında ihracata yönelik destekler vermektedir. Her bir destekte kendi içinde çeşitli alt başlıklara ayrılmaktadır. Bundan dolayı hangi

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Invest in Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Türkiye de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, değişik kurumlar

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 1. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Amaç: Uluslararası nitelikteki yurtiçi

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA-GELĠġTĠRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NĠTELĠKTEKĠ YURT ĠÇĠ FUARLARIN DESTEKLENMESĠ III. YURT DIġI FUARLARIN DESTEKLENMESĠ IV. PAZAR ARAġTIRMASI

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1. Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1. Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir I. GİRİŞ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1 Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir Ülkemizdeki hali hazırda geçerli olan ihracatçılara yönelik devlet desteği uygulamaları, esas olarak Bakanlar

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı

BİLGİ NOTU. Devlet Yardımları. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları. Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü 01.07.

BİLGİ NOTU. Devlet Yardımları. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları. Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü 01.07. 2013 BİLGİ NOTU Devlet Yardımları Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü 01.07.2013 BİLGİ NOTU Konu Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0 EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ [Metni yazın] Sayfa 0 Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr DESTEKLEME FİYAT VE İSTİKRAR FONU DFİF Kapsamında Yapılan

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE AMAÇ BİRİNCİ

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I İSTANBUL DA YATIRIM İMKANLARI ji s n a a k k n i s r a i n. istanbul KALKINMA AJANSI ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Yaşam Bilimleri Ekonomik faaliyetler ve teknolojik birikim bakımından İstanbul yaşam bilimleri için

Detaylı

ihracatta DEVLET YARDIMLARI

ihracatta DEVLET YARDIMLARI ISTANBUL TICARET ODASI T esvik, 1 Destek Rehberi Serisi 4 ihracatta DEVLET YARDIMLARI AlperERSAN YAYlN NO: 2011-20 İstanbul, 2012 Copyıight İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı