2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB)"

Transkript

1 2. SINIF TÜRKÇE Anlam Kurma Metinde verilen ipuçlarýndan hareketle karþýlaþtýðý yeni kelimelerin anlamlarýný tahmin eder. Okuduklarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Okuduklarýnda sebep-sonuç iliþkileri kurar. Okuduklarýnda hikâye unsurlarý ný belirler. Türkçesel ifadeleri doðru yazar. Olaylarý, oluþ sýrasýna göre yazar. Yazýlarýnda uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açýklayýcý örnekler verir. Hikâye yazar. Þekil, sembol ve iþaretlerin anlamlarýný bilir. Beden dilini yorumlar. Doðayý izler, doðadaki deðiþimleri fark eder ve yorumlar. Okuma öncesi, okuma sýrasý ve sonrasýnda metinle ilgili sorularý cevaplandýrýr. Farklý düþünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. Okuduklarýnýn konusunu belirler. Okuduklarýnda geçen varlýklarý ve olaylarý sýnýflandýrýr. Türkçesel ifadeleri doðru yazar. Yazýlarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Yazýlarýnda betimlemeler yapar. Reklamlarda verilen mesajlarý sorgular. Kitle iletiþim araçlarýyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düþünceleri sorgular. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. Metinde verilen ipuçlarýndan hareketle karþýlaþtýðý yeni kelimelerin anlamlarýný tahmin eder. Metnin giriþ, geliþme ve sonuç bölümleri hakkýnda tahminlerde bulunur. Okuduðunun ana fikrini belirler. Baþlýktan hareketle okuyacaðý metnin içeriðini tahmin eder. Okuduðunu anlamlandýrmada görsellerden yararlanýr. Türkçesel ifadeleri doðru yazar. Olaylarý, oluþ sýrasýna göre yazar. Yazýlarýnda sebep-sonuç iliþkileri kurar. Seslerden heceler, hecelerden kelimeler; kelimelerden cümleler oluþturur. Þekil, sembol ve iþaretlerin anlamlarýný bilir. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. Okuduklarýnda ne, nerede, ne zaman, nasýl, niçin ve kim (5N 1K) sorularýna cevap arar. Okuduklarýnda sebep-sonuç iliþkileri kurar. Okuduðu þiirin ana duygusunu belirler. Okuduklarýnda hikâye unsurlarý ný belirler. Görsellerden yararlanarak metnin içeriðini tahmin eder. Türkçesel ifadeleri doðru yazar. Günlük, aný vb. yazar. Resim ve fotoðraflarý yorumlar. sindeki sosyal olaylarý anlamlandýrýr ve yorumlar. Trafik iþaretlerinin anlamlarýný bilir. Metinde verilen ipuçlarýndan hareketle karþýlaþtýðý yeni kelimelerin anlamlarýný tahmin eder. Farklý düþünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. Baþlýktan hareketle okuyacaðý metnin içeriðini tahmin eder. Okuduklarýnda geçen varlýklarý ve olaylarý sýnýflandýrýr. Metin içi anlam kurar. Türkçesel ifadeleri doðru yazar. Olaylarý, oluþ sýrasýna göre yazar. Yazýlarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Davetiye ve tebrik kartý yazar. Þekil, sembol ve iþaretlerin anlamlarýný bilir. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. Okuduklarýnda ne, nerede, ne zaman, nasýl, niçin ve kim (5N 1K) sorularýna cevap arar. Okuduklarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Okuduklarýnýn konusunu belirler. Bir etkinliðin veya iþin aþamalarýný anlatan yönergeleri uygular. Türkçesel ifadeleri doðru yazar. Yazýlarýnda uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açýklayýcý örnekler verir. Mektup yazar. Kitle iletiþim araçlarýyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düþünceleri sorgular. Renkleri tanýr, anlamlandýrýr ve yorumlar. Trafik iþaretlerinin anlamlarýný bilir. 2. SINIF MATEMATIK (MEB) Geometrik Cisimler ve Sekiller Geometrik Cisimler ve Sekiller Geometrik Cisimler ve Sekiller Geometrik Cisimler ve Sekiller Tablo Geometrik Cisimler ve Sekiller Geometrik Cisimler ve Sekiller Tablo Geometrik Cisimler ve Sekiller Geometrik Cisimler ve Sekiller Geometrik Cisimler ve Sekiller la Toplama islemi la Toplama islemi la Toplama islemi la Çýkarma islemi la Çýkarma islemi la Toplama islemi Paralarýmýz la Toplama islemi la Toplama islemi la Çýkarma islemi Paralarýmýz la Çýkarma islemi la Çýkarma islemi la Çýkarma islemi la Çýkarma islemi la Çýkarma islemi la Çarpma islemi la Çarpma islemi la Çarpma islemi la Çarpma islemi la Bölme islemi la Bölme islemi la Bölme islemi Nesne Grafiði 1. Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köseleri ve ayrýtlarý gösterir. 2. Silindir, koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. 1. Standart olmayan farklý uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluðu ölçer. 6. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayý doðrusu modelleri olusturur. 3. Küp, dikdörtgen, kare ve üçgen prizmasý modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. 4. Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölgelerin ve dairenin sýnýrlarýnýn isimlerini belirtir. 1. Veriyi tablo seklinde düzenler. 1. Deste ve düzineyi örneklerle açýklar. 2. Nesne sayýsý 100 den az olan bir çokluðu, onluk ve birlik gruplara ayýrarak bunlara karsýlýk gelen sayýyý yazar ve okur. 2. Nesne sayýsý 100 den az olan bir çokluðu, onluk ve birlik gruplara ayýrarak bunlara karsýlýk gelen sayýyý yazar ve okur den küçük doðal sayýlarýn basamaklarýný adlandýrýr, basamaklardaki rakamlarýn basamak deðerlerini belirtir den küçük doðal sayýlarýn basamaklarýný adlandýrýr, basamaklardaki rakamlarýn basamak deðerlerini belirtir. 8. Sýra bildiren sayýlarý sözlü ve yazýlý olarak kullanýr. 2. Silindir, koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. 6. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayý doðrusu modelleri olusturur. 4. Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölgelerin ve dairenin sýnýrlarýnýn isimlerini belirtir. 1. Veriyi tablo seklinde düzenler. 1. Deste ve düzineyi örneklerle açýklar. 2. Nesne sayýsý 100 den az olan bir çokluðu, onluk ve birlik gruplara ayýrarak bunlara karsýlýk gelen sayýyý yazar ve okur. 5. Karenin, dikdörtgenin, üçgenin köse ve kenarlarýný gösterir. 6. Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember modelleri olusturur. 1. Bütün, yarým ve çeyrek arasýndaki iliskiyi açýklar. 1. Bütün, yarým ve çeyrek arasýndaki iliskiyi açýklar. 1. Bir seklin iki es parçaya ayrýlýp ayrýlamayacaðýný belirler, uygun sekilleri iki es parçaya ayýrýr. 2. yi modelleri ile açýklar. 2. yi modelleri ile açýklar. 3. Uzunluklarý metre ve santimetre birimleriyle ölçer. 3. Küp, dikdörtgen, kare ve üçgen prizmasý modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. 2. Nesne sayýsý 100 den az olan bir çokluðu, onluk ve birlik gruplara ayýrarak bunlara karsýlýk gelen sayýyý yazar ve okur. 1. Bütün, yarým ve çeyrek arasýndaki iliskiyi açýklar. 1. Bir seklin iki es parçaya ayrýlýp ayrýlamayacaðýný belirler, uygun sekilleri iki es parçaya ayýrýr. 1. Tam ve yarým saatleri okur, saati tam ve yarým saate ayarlar. 1. Tam ve yarým saatleri okur, saati tam ve yarým saate ayarlar içinde ikiser ve beser, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doðru sayar içinde ikiser ve beser, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doðru sayar. 1. Bir örüntüde eksik býrakýlan ögeleri belirleyerek tamamlar. 1. Bir örüntüde eksik býrakýlan ögeleri belirleyerek tamamlar. 2. Bir örüntüdeki iliskiyi kullanarak farklý malzemelerle ayný iliskiye sahip yeni örüntüler olusturur den küçük iki doðal sayýyý karsýlastýrarak aralarýndaki iliskiyi belirtir. 1. Standart olmayan farklý uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluðu ölçer. 8. Sýra bildiren sayýlarý sözlü ve yazýlý olarak kullanýr. 1. Tam ve yarým saatleri okur, saati tam ve yarým saate ayarlar içinde ikiser ve beser, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doðru sayar. 2. Bir örüntüdeki iliskiyi kullanarak farklý malzemelerle ayný iliskiye sahip yeni örüntüler olusturur den küçük en çok dört doðal sayýyý büyükten küçüðe veya küçükten büyüðe doðru sýralar. 1. Toplamlarý 100 e kadar olan doðal sayýlarýn eldesiz toplama islemini yapar. 2. Eldeli toplama islemini yapar, toplamada eldenin ne anlama geldiðini modellerle açýklar. 3. iki doðal sayýnýn toplandýðý islemde verilmeyen toplananý belirler den küçük ve onluk bozmayý gerektirmeyen iki doðal sayýnýn farkýný bulur den küçük ve onluk bozmayý gerektirmeyen iki doðal sayýnýn farkýný bulur. 7. Doðal sayýlarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Paralarýmýzý tanýr. 1. Bir seklin iki es parçaya ayrýlýp ayrýlamayacaðýný belirler, uygun sekilleri iki es parçaya ayýrýr içinde ikiser ve beser, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doðru sayar den küçük iki doðal sayýyý karsýlastýrarak aralarýndaki iliskiyi belirtir. 1. Toplamlarý 100 e kadar olan doðal sayýlarýn eldesiz toplama islemini yapar. 2. Eldeli toplama islemini yapar, toplamada eldenin ne anlama geldiðini modellerle açýklar den küçük ve onluk bozmayý gerektirmeyen iki doðal sayýnýn farkýný bulur. 1. Paralarýmýzý tanýr. 9. iki basamaklý doðal sayýlarýn hangi onluða daha yakýn olduðunu belirler. 9. iki basamaklý doðal sayýlarýn hangi onluða daha yakýn olduðunu belirler. 5. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. Onluk bozmayý gerektiren iki doðal sayýnýn farkýný bulur, onluk bozmanýn ne anlama geldiðini modellerle açýklar. 5. Doðal sayýlarla yapýlan bir çýkarma isleminde verilmeyen eksileni veya çýkaný belirler. 5. Doðal sayýlarla yapýlan bir çýkarma isleminde verilmeyen eksileni veya çýkaný belirler. 5. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. Onluk bozmayý gerektiren iki doðal sayýnýn farkýný bulur, onluk bozmanýn ne anlama geldiðini modellerle açýklar. 6. Doðal sayýlarla toplama ve çýkarma islemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Standart olmayan sývý ölçme birimlerini kullanarak sývýlarýn miktarýný ölçer. 2. Toplamlarý 20 ye kadar ve toplananlarý ayný olan toplama islemlerini, çarpma islemine dönüstürerek çarpma islemini yapar a kadar olan doðal sayýlarý 2, 3, 4 ve 5 sayýlarýyla çarpar. 4. Çarpma isleminde 1 ve 0 ýn etkisini açýklar. 7. Biri çarpma islemi olmak üzere en çok iki islem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Kalansýz olarak gruplandýrýlabilen en çok 20 nesneyi; birerli, ikiserli, üçerli, dörderli ve beserli gruplandýrarak grup sayýsýný belirtir. 2. En çok 20 nesneyi kalansýz olarak 2, 3, 4 ve 5 gruba esit olarak paylastýrarak her gruptaki nesne sayýsýný belirtir. 3. Eksileni 20 yi geçmeyen ve çýkanlarý ayný olan ardýsýk çýkarma islemini, bölme islemine dönüstürerek bölme islemini yapar. 5. Sayý örüntüleri olusturur. 2. Nesne grafiðini yorumlar.

2 2. SINIF MATEMATIK (MERAM) la Toplama islemi la Çýkarma islemi la Çýkarma islemi la Çarpma islemi 1. Deste ve düzineyi örneklerle açýklar. 2. Nesne sayýsý 100 den az olan bir çokluðu, onluk ve birlik gruplara ayýrarak bunlara karsýlýk gelen sayýyý yazar ve okur den küçük doðal sayýlarýn basamaklarýný adlandýrýr, basamaklardaki rakamlarýn basamak deðerlerini belirtir den küçük doðal sayýlarýn basamaklarýný adlandýrýr, basamaklardaki rakamlarýn basamak deðerlerini belirtir içinde ikiser ve beser, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doðru sayar. 5. Sayý örüntüleri olusturur. 5. Sayý örüntüleri olusturur. 1. Toplamlarý 100 e kadar olan doðal sayýlarýn eldesiz toplama islemini yapar den küçük ve onluk bozmayý gerektirmeyen iki doðal sayýnýn farkýný bulur den küçük ve onluk bozmayý gerektirmeyen iki doðal sayýnýn farkýný bulur. 1. iki sayýyý çarpmanýn ne anlama geldiðini modellerle açýklar. 1. Bir örüntüde eksik býrakýlan ögeleri belirleyerek tamamlar. 1. Bir örüntüde eksik býrakýlan ögeleri belirleyerek tamamlar. 1. Deste ve düzineyi örneklerle açýklar. 2. Nesne sayýsý 100 den az olan bir çokluðu, onluk ve birlik gruplara ayýrarak bunlara karsýlýk gelen sayýyý yazar ve okur içinde ikiser ve beser, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doðru sayar. la Toplama islemi 1. Toplamlarý 100 e kadar olan doðal sayýlarýn eldesiz toplama islemini yapar. 1. Standart olmayan farklý uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluðu ölçer. 2. Saat-gün, hafta-gün, ay-gün, mevsim-ay, yýl-hafta ve yýl-ay arasýndaki iliskileri açýklar den küçük iki doðal sayýyý karsýlastýrarak aralarýndaki iliskiyi belirtir den küçük en çok dört doðal sayýyý büyükten küçüðe veya küçükten büyüðe doðru sýralar. 8. Sýra bildiren sayýlarý sözlü ve yazýlý olarak kullanýr. la Toplama islemi 2. Eldeli toplama islemini yapar, toplamada eldenin ne anlama geldiðini modellerle açýklar. 1. Tam ve yarým saatleri okur, saati tam ve yarým saate ayarlar. la Çýkarma islemi 2. Onluk bozmayý gerektiren iki doðal sayýnýn farkýný bulur, onluk bozmanýn ne anlama geldiðini modellerle açýklar. la Çarpma islemi 2. Toplamlarý 20 ye kadar ve toplananlarý ayný olan toplama islemlerini, çarpma islemine dönüstürerek çarpma islemini yapar. la Çýkarma islemi la Bölme islemi la Bölme islemi Paralarýmýz Paralarýmýz la Bölme islemi la Bölme islemi Tablo la Toplama islemi la Toplama islemi la Toplama islemi la Toplama islemi la Çarpma islemi Tablo la Toplama islemi la Çýkarma islemi la Çýkarma islemi la Çarpma islemi la Çarpma islemi la Çarpma islemi la Bölme islemi Geometrik Cisimler ve Sekiller Geometrik Cisimler ve Sekiller 2. Saat-gün, hafta-gün, ay-gün, mevsim-ay, yýl-hafta ve yýl-ay arasýndaki iliskileri açýklar den küçük iki doðal sayýyý karsýlastýrarak aralarýndaki iliskiyi belirtir. 2. Onluk bozmayý gerektiren iki doðal sayýnýn farkýný bulur, onluk bozmanýn ne anlama geldiðini modellerle açýklar. 1. Kalansýz olarak gruplandýrýlabilen en çok 20 nesneyi; birerli, ikiserli, üçerli, dörderli ve beserli gruplandýrarak grup sayýsýný belirtir. 2. En çok 20 nesneyi kalansýz olarak 2, 3, 4 ve 5 gruba esit olarak paylastýrarak her gruptaki nesne sayýsýný belirtir. 1. Bütün, yarým ve çeyrek arasýndaki iliskiyi açýklar. 2. yi modelleri ile açýklar. 2. Bir örüntüdeki iliskiyi kullanarak farklý malzemelerle ayný iliskiye sahip yeni örüntüler olusturur. 2. Bir örüntüdeki iliskiyi kullanarak farklý malzemelerle ayný iliskiye sahip yeni örüntüler olusturur. 3. Uzunluklarý metre ve santimetre birimleriyle ölçer. 6. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayý doðrusu modelleri olusturur. 1. Paralarýmýzý tanýr. 1. Paralarýmýzý tanýr. 1. Kalansýz olarak gruplandýrýlabilen en çok 20 nesneyi; birerli, ikiserli, üçerli, dörderli ve beserli gruplandýrarak grup sayýsýný belirtir. 2. En çok 20 nesneyi kalansýz olarak 2, 3, 4 ve 5 gruba esit olarak paylastýrarak her gruptaki nesne sayýsýný belirtir. 1. Bütün, yarým ve çeyrek arasýndaki iliskiyi açýklar. 2. yi modelleri ile açýklar. 2. Bir örüntüdeki iliskiyi kullanarak farklý malzemelerle ayný iliskiye sahip yeni örüntüler olusturur. 3. Uzunluklarý metre ve santimetre birimleriyle ölçer. 1. Kilogramýn kullanýldýðý yerleri belirtir. 9. iki basamaklý doðal sayýlarýn hangi onluða daha yakýn olduðunu belirler. 1. Veriyi tablo seklinde düzenler. 3. iki doðal sayýnýn toplandýðý islemde verilmeyen toplananý belirler. 7. Doðal sayýlarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 7. Doðal sayýlarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 7. Doðal sayýlarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. Toplamlarý 20 ye kadar ve toplananlarý ayný olan toplama islemlerini, çarpma islemine dönüstürerek çarpma islemini yapar. 6. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayý doðrusu modelleri olusturur. 1. Veriyi tablo seklinde düzenler. 3. iki doðal sayýnýn toplandýðý islemde verilmeyen toplananý belirler. 5. Doðal sayýlarla yapýlan bir çýkarma isleminde verilmeyen eksileni veya çýkaný belirler. 6. Doðal sayýlarla toplama ve çýkarma islemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar a kadar olan doðal sayýlarý 2, 3, 4 ve 5 sayýlarýyla çarpar. 4. Çarpma isleminde 1 ve 0 ýn etkisini açýklar. 5. Çarpma isleminde çarpanlarýn yerleri deðistirildiðinde çarpýmýn deðismeyeceðini gösterir. 3. Eksileni 20 yi geçmeyen ve çýkanlarý ayný olan ardýsýk çýkarma islemini, bölme islemine dönüstürerek bölme islemini yapar. 1. Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köseleri ve ayrýtlarý gösterir. 2. Silindir, koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. Geometrik Cisimler ve Sekiller 3. Küp, dikdörtgen, kare ve üçgen prizmasý modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. 1. Tam ve yarým saatleri okur, saati tam ve yarým saate ayarlar. 1. Kilogramýn kullanýldýðý yerleri belirtir. la Toplama islemi 7. Doðal sayýlarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. la Çýkarma islemi 5. Doðal sayýlarla yapýlan bir çýkarma isleminde verilmeyen eksileni veya çýkaný belirler. la Çarpma islemi 4. Çarpma isleminde 1 ve 0 ýn etkisini açýklar. la Bölme islemi 3. Eksileni 20 yi geçmeyen ve çýkanlarý ayný olan ardýsýk çýkarma islemini, bölme islemine dönüstürerek bölme islemini yapar. Geometrik Cisimler ve Sekiller 2. Silindir, koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. Geometrik Cisimler ve Sekiller 3. Küp, dikdörtgen, kare ve üçgen prizmasý modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. 1. Standart olmayan sývý ölçme birimlerini kullanarak sývýlarýn miktarýný ölçer. la Çarpma islemi 7. Biri çarpma islemi olmak üzere en çok iki islem gerektiren problemleri çözer ve kurar. Geometrik Cisimler ve Sekiller 4. Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölgelerin ve dairenin sýnýrlarýnýn isimlerini belirtir. Geometrik Cisimler ve Sekiller 5. Karenin, dikdörtgenin, üçgenin köse ve kenarlarýný gösterir. Geometrik Cisimler ve Sekiller 6. Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember modelleri olusturur. 2. SINIF HAYAT BILGISI Ders araç ve gereçlerini günlük ders programýna göre hazýrlar ve bunlarý uygun bir biçimde kullanýr. Gerektiðinde büyüklerinden yardým alarak kiþisel bakýmýný yapar. Sýnýfýnýn ve sýrasýnýn yerini þekil çizerek gösterir. Okul kurallarýnýn neden konduðunu araþtýrýr ve açýklar. Okulundaki ve sýnýfýndaki seçim çalýþmalarýna katýlarak demokrasi kültürüne katkýda bulunur. Kulüp veya grup çalýþmalarý ile ilgili olarak geliþtirilen bir proje üzerinde arkadaþlarýyla iþ birliði yaparak çalýþýr. Görev aldýðý kulüp veya grup çalýþmalarýnýn kiþisel geliþimine katkýsýný açýklar. Kulüp ve diðer grup çalýþmalarýnda yapýlacak iþler konusunda arkadaþlarýný yönlendirir, onlarý cesaretlendirir ve gerektiðinde yardýmda bulunur. Türk Bayraðý'na ve Ýstiklâl Marþý'na neden saygý gösterilmesi gerektiðini açýklar. Neden dengeli ve düzenli beslenmesi gerektiðini araþtýrýr ve anlatýr. Arkadaþlarý ile farklýlýklarýnýn doðal olduðunu kabul eder. Duygularýnýn kendisini ve arkadaþlarýný nasýl etkilediðini fark eder. Ulaþým araçlarýný gözlemler ve sýnýflandýrýr. Grup çalýþmalarý sýrasýnda baþka gruplarla dayanýþma içine girerek kendi grubuna destek saðlar. Türk Bayraðý'na ve Ýstiklâl Marþý'na neden saygý gösterilmesi gerektiðini açýklar. Okul ve sýnýf eþyalarýný neden özenli kullanmasý gerektiðini açýklar. Okula geliþ ve gidiþlerinde insanlarýn trafikteki davranýþlarý gözlemleyerek kendisinin ve baþkalarýnýn trafikte doðru ve yanlýþ davranýþlarý ayýrt eder. Okula geliþ ve gidiþlerinde karþýlaþtýðý insanlarla etkileþimde bulunurken nasýl davranmasý gerektiðini açýklar. Saðlýðýný koruma sorumluluðunu üstlenir ve okulda saðlýðýný korumak için yapmasý gerekenleri açýklar. Arkadaþlarý ile birlikte oynamak, çalýþmak ve özel günleri kutlamak için plan yapar ve planýný uygular. Kendisinin ve arkadaþlarýnýn etik olmayan davranýþlarýný fark eder, arkadaþlarýyla iliþkilerinde olumlu deðerleri gözetir. Özensiz iletiþimin yaratacaðý sorunlarý belirleyerek, öðretmeni ve arkadaþlarýyla iletiþim kurarken nezaket ifadeleri kullanýr. sindeki insanlarýn mesleklerinin farklý özellikler gerektirdiðini açýklar. Okuldaki kaynaklarý bilinçli tüketmenin önemini açýklar. Atatürk'ün öðrenim hayatý hakkýnda araþtýrma yapar ve bulgularýný sunar. Millî bayramlarý kutlamak amacýyla hazýrlýk yapar ve kutlama için fikirler üretir. Özensiz iletiþimin yaratacaðý sorunlarý belirleyerek, öðretmeni ve arkadaþlarýyla iletiþim kurarken nezaket ifadeleri kullanýr. Atatürk'ün öðrenim hayatý hakkýnda araþtýrma yapar ve bulgularýný sunar. Dinî bayramlarýn, milletimizin paylaþým ve dayanýþma içine girdiði özel günler olduðunu fark eder ve bayram kutlamalarýna katýlýr. Kaynak kitaplardan nasýl yararlanacaðýný açýklar ve bunlardan yararlanýr. Okulda ortaya çýkabilecek sorunlarla ilgili farklý çözüm yollarý üretir, sorunlarý çözmek için gerektiðinde okul çalýþanlarýndan yardým ister. Her canlýnýn bir yuvaya ihtiyacý olduðunu kavrar ve canlýlarýn yuvalarýný birbirinden ayýrt eder. Evinin ayýrt edici bir özelliðini belirterek bu özelliðin evini nasýl ''eþsiz'' kýldýðýný açýklar. Güneþ'in doðuþunu ve batýþýný gözlemleyerek doðu ve batý kavramlarýný kavrar, evinin bölümlerini yönlere göre tarif eder. Evinin yerini, konum ile ilgili temel kavramlarý (saðýnda, solunda, yanýnda, karþýsýnda, önünde, arkasýnda, üstünde ve altýnda) kullanarak bildiði yere göre tarif eder. Gerektiðinde kendi evine veya aile büyüklerine ulaþabilecek bilgileri edinir. Evindeki iletiþim araçlarýný yerinde ve doðru kullanýr. Organlarýn iþlevleri ile saðlýklý yaþam arasýnda iliþki kurar. Saðlýklý büyüme ve geliþme ile kiþisel bakým, spor, dengeli ve düzenli beslenme arasýndaki iliþkiyi açýklar. Okula geliþ ve gidiþlerinde insanlarýn trafikteki davranýþlarý gözlemleyerek kendisinin ve baþkalarýnýn trafikte doðru ve yanlýþ davranýþlarý ayýrt eder. Her canlýnýn bir yuvaya ihtiyacý olduðunu kavrar ve canlýlarýn yuvalarýný birbirinden ayýrt eder. Saðlýklý büyüme ve geliþme ile kiþisel bakým, spor, dengeli ve düzenli beslenme arasýndaki iliþkiyi açýklar. Yemek yerken uyulmasý gereken görgü kurallarýnýn nedenlerini açýklar. Zaman ifadelerini doðru kullanarak günlük ve haftalýk plan yapar ve bu planlara uyar. Yakýn çevresindeki kiþilerin iþ ve meslekleriyle ilgili gözlemler yaparak bu kiþilerin hayatýmýzý kolaylaþtýrmak için neler yaptýklarýný açýklar. Her iþ ve mesleðin gerekli ve saygýn olduðunu takdir ederek herhangi bir mesleðin insanlarýn hangi ihtiyaçlarýný karþýlamaya yönelik olduðunu araþtýrýr. Aile bireyleri arasýndaki benzerlikleri ve farklýlýklarý gözlemler ve gözlem sonuçlarýný çeþitli yollarla ifade eder. Aileyi ilgilendiren konularda karar alýnýrken görüþ bildirir ve bunun insan hak ve hürriyetleriyle iliþkisini kurar. Evde uyulmasý gereken kurallarýn belirlenmesine katkýda bulunur. Ailesindeki yardýmlaþmayý gözlemleyerek, aile içinde üstlenebileceði görevlerle ilgili yeni fikirler üretir. Kiþisel eþyalarýný ve baþkalarýnýn eþyalarýný neden özenli kullanmasý gerektiðini açýklar. Çeþitli ortamlarda baþkalarýyla iletiþim kurarken hangi duyu organlarýndan yararlandýðýný açýklar. Her iþ ve mesleðin gerekli ve saygýn olduðunu takdir ederek herhangi bir mesleðin insanlarýn hangi ihtiyaçlarýný karþýlamaya yönelik olduðunu araþtýrýr. Duygularýný kontrol ederek uygun biçimde ifade eder. Etik davranýþlarýn güven duygusunu nasýl güçlendirdiðini ve etik olmayan davranýþlarýn da güven duygusunu nasýl zedelediðini açýklar. sindekilerin kabul edilemeyen önerileriyle karþýlaþtýðýnda etkili reddetme davranýþý sergiler. Evde uygun bir öðrenme ortamý yaratmak için büyüklerinden yardým alýr. Atatürk'ün önderliðinde Türk milletinin sahip olduðu hak ve hürriyetleri araþtýrýr. Aile yaþamýnda aldýðý liderlik rolünü açýklar. Ýnsanlarýn niçin tasarruf yaptýklarýný araþtýrýr ve yeterli para biriktirinceye kadar isteklerini erteler. Evde belli bir iþ yaparken kullanýlan alet ve teknolojik ürünler hakkýnda sorular sorarak, bunlarýn hayatýmýzý kolaylaþtýran iþlevleri olduðunu fark eder. Evde güvenliði saðlamak için gerekli kurallara uyar. Evdeki kaynaklarý bilinçli olarak tüketir. Yetiþkinleri gözlemleyerek para harcamayý gerektiren bir amaç belirler ve bunu gerçekleþtirip gerçekleþtiremeyeceðini tartýþýr. Ailesiyle birlikte gezmek, tatillerini geçirmek ve eðlenmek için plan yapar ve bu planý ailesiyle paylaþýr. Güneþ'in doðuþunu ve batýþýný gözlemleyerek doðu ve batý kavramlarýný kavrar, evinin bölümlerini yönlere göre tarif eder. Evinin yerini, konum ile ilgili temel kavramlarý (saðýnda, solunda, yanýnda, karþýsýnda, önünde, arkasýnda, üstünde ve altýnda) kullanarak bildiði yere göre tarif eder. Yemek yerken uyulmasý gereken görgü kurallarýnýn nedenlerini açýklar. Evde belli bir iþ yaparken kullanýlan alet ve teknolojik ürünler hakkýnda sorular sorarak, bunlarýn hayatýmýzý kolaylaþtýran iþlevleri olduðunu fark eder. Doðal afetlerin yaþanmasýnda hem doðanýn hem de insanlarýn rolü olduðunu kavrar ve bunlardan korunma yollarýný açýklar. Yaþadýðý yerleþim biriminin ve vatanýnýn kendisi için özel bir yer olduðunu fark ederek ülkesini de bir "yuva" olarak görür. Kendi evinde hissettiði olumlu duygular ile ülkesinde hissettiði olumlu duygularý vatan sevgisi açýsýndan iliþkilendirir. Kendisinin, arkadaþlarýnýn ve ailesindekilerin fiziksel görünümlerinin zaman içinde nasýl deðiþtiðini fark eder. Önceki yýllarda ve þimdi tek baþýna yapabildiði ve yapamadýðý davranýþlarý karþýlaþtýrarak zaman içinde nasýl bir deðiþim geçirdiðini fark eder. Bebeklik ve çocukluk döneminde tükettiði yiyecek-içecekleri, oyun ve oyuncaklarý karþýlaþtýrarak, bu tür deðiþikliklerin doðal bir olgu olduðunu kavrar. Gün içinde kendisinin ve arkadaþlarýnýn duygularýndaki deðiþimi gözlemler ve bu deðiþimin nedenleri hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. Aile büyüklerinin küçükken oynadýðý oyunlarý araþtýrýr, bu oyunlarla kendisinin ve arkadaþlarýnýn oynadýðý oyunlarý karþýlaþtýrarak deðiþimi fark eder. Farklý ülkelerdeki çocuklarýn beslenme, giyim ve oyun tarzlarýndaki deðiþiklikleri araþtýrýr ve sunar.

3 3. SINIF TÜRKÇE Anlam Kurma Anlam Kurma Anlam Kurma Görsel Sunu Görsel Sunu Metinde verilen ipuçlarýndan hareketle karþýlaþtýðý yeni kelimelerin anlamlarýný tahmin eder. Okuduklarýnda ne, nerede, ne zaman, nasýl, niçin ve kim (5N 1K) sorularýna cevap arar. Okuduklarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Okuduklarýnda sebep-sonuç iliþkileri kurar. Okuduðu þiirin ana duygusunu belirler. Okuduklarýnda hikâye unsurlarý ný belirler. Metin içi anlam kurar. Matematiksel ifadeleri doðru yazar. Kelimeleri yerinde ve anlamlarýna uygun kullanýr. Olaylarý, oluþ sýrasýna göre yazar. Yazýlarýnda uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açýklayýcý örnekler verir. Hikâye yazar. Þekil, sembol ve iþaretlerin anlamlarýný bilir. Beden dilini yorumlar. Doðayý izler, doðadaki deðiþimleri fark eder ve yorumlar. Okuma öncesi, okuma sýrasý ve sonrasýnda metinle ilgili sorularý cevaplandýrýr. Farklý düþünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. Okuduklarýnda sebep-sonuç iliþkileri kurar. Okuduklarýnýn konusunu belirler. Bir etkinliðin veya iþin aþamalarýný anlatan yönergeleri uygular. Okuduklarýnda geçen varlýklarý ve olaylarý sýnýflandýrýr. Okuduðunu anlamlandýrmada görsellerden yararlanýr. Matematiksel ifadeleri doðru yazar. Yazýlarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Yazýlarýnda betimlemeler yapar. Reklamlarda verilen mesajlarý sorgular. Kitle iletiþim araçlarýyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düþünceleri sorgular. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. Trafik iþaretlerinin anlamlarýný bilir. Metinde verilen ipuçlarýndan hareketle karþýlaþtýðý yeni kelimelerin anlamlarýný tahmin eder. Metnin giriþ, geliþme ve sonuç bölümleri hakkýnda tahminlerde bulunur. Okuduklarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Okuduðunun ana fikrini belirler. Baþlýktan hareketle okuyacaðý metnin içeriðini tahmin eder. Okuduklarýnda hikâye unsurlarý ný belirler. Okuduðunu anlamlandýrmada görsellerden yararlanýr. Metin içi anlam kurar. Matematiksel ifadeleri doðru yazar. Olaylarý, oluþ sýrasýna göre yazar. Yazýlarýnda sebep-sonuç iliþkileri kurar. Seslerden heceler, hecelerden kelimeler; kelimelerden cümleler oluþturur. Þekil, sembol ve iþaretlerin anlamlarýný bilir. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. Harita ve kroki okur. Okuma öncesi, okuma sýrasý ve sonrasýnda metinle ilgili sorularý cevaplandýrýr. Okuduklarýnda ne, nerede, ne zaman, nasýl, niçin ve kim (5N 1K) sorularýna cevap arar. Okuduklarýnda sebep-sonuç iliþkileri kurar. Okuduðunun ana fikrini belirler. Okuduðu þiirin ana duygusunu belirler. Okuduklarýnda hikâye unsurlarý ný belirler. Görsellerden yararlanarak metnin içeriðini tahmin eder. Matematiksel ifadeleri doðru yazar. Günlük, aný vb. yazar. Resim ve fotoðraflarý yorumlar. Beden dilini yorumlar. sindeki sosyal olaylarý anlamlandýrýr ve yorumlar. Trafik iþaretlerinin anlamlarýný bilir. Harita ve kroki okur. Metinde verilen ipuçlarýndan hareketle karþýlaþtýðý yeni kelimelerin anlamlarýný tahmin eder. Metnin giriþ, geliþme ve sonuç bölümleri hakkýnda tahminlerde bulunur. Farklý düþünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. Baþlýktan hareketle okuyacaðý metnin içeriðini tahmin eder. Okuduklarýnda geçen varlýklarý ve olaylarý sýnýflandýrýr. Metin içi anlam kurar. Matematiksel ifadeleri doðru yazar. Kelimeleri yerinde ve anlamlarýna uygun kullanýr. Olaylarý, oluþ sýrasýna göre yazar. Yazýlarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Davetiye ve tebrik kartý yazar. Seslerden heceler, hecelerden kelimeler; kelimelerden cümleler oluþturur. Þekil, sembol ve iþaretlerin anlamlarýný bilir. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. Duygu, düþünce, bilgi ve izlenimlerini resim, þekil, sembol ve renkleri kullanarak görselleþtirir. Okuduklarýnda ne, nerede, ne zaman, nasýl, niçin ve kim (5N 1K) sorularýna cevap arar. Okuduklarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Okuduklarýnýn konusunu belirler. Okuduðu þiirin ana duygusunu belirler. Bir etkinliðin veya iþin aþamalarýný anlatan yönergeleri uygular. Matematiksel ifadeleri doðru yazar. Yazýlarýnda uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açýklayýcý örnekler verir. Mektup yazar. Reklamlarda verilen mesajlarý sorgular. Kitle iletiþim araçlarýyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düþünceleri sorgular. Beden dilini yorumlar. Renkleri tanýr, anlamlandýrýr ve yorumlar. Trafik iþaretlerinin anlamlarýný bilir. Duygu, düþünce, bilgi ve izlenimlerini resim, þekil, sembol ve renkleri kullanarak görselleþtirir. 3. SINIF MATEMATIK (MEB) Düzlem Düzlem Düzlem okta Tablo Tablo Sekil Grafiði Sekil Grafiði Sekil Grafiði Düzlem okta Tablo Sekil Grafiði la Toplama islemi la Toplama islemi la Toplama islemi la Toplama islemi la Toplama islemi Tablo Sekil Grafiði la Toplama islemi la Toplama islemi la Toplama islemi Paralarýmýz DOÐRU DOÐRU Alan la Çýkarma islemi la Çýkarma islemi la Toplama islemi la Toplama islemi Paralarýmýz DOÐRU DOÐRU la Çýkarma islemi la Çýkarma islemi la Çýkarma islemi Açý Açý Açý Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember la Toplama islemi Paralarýmýz DOÐRU la Çýkarma islemi Açý Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember la Çarpma islemi la Çarpma islemi la Çarpma islemi la Çarpma islemi la Çarpma islemi Alan la Çýkarma islemi Açý Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember la Bölme islemi la Bölme islemi la Bölme islemi 2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizmasý, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. 3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel sekil olduðunu gösterir. 3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel sekil olduðunu gösterir. 1. Noktaya modelleriyle örnekler verir. 1. Çetele ve sýklýk tablolarý olusturur. 1. Çetele ve sýklýk tablolarý olusturur. 1. Bir problemle ilgili veri toplar. 2. Sekil grafiðini olusturur. 3. Sekil grafiðini yorumlar. 1. Üç basamaklý doðal sayýlarý okur ve yazar. 1. Üç basamaklý doðal sayýlarý okur ve yazar. 2. Üç basamaklý doðal sayýlarýn basamak adlarýný, basamaklarýndaki rakamlarýn basamak deðerlerini belirtir. 2. Üç basamaklý doðal sayýlarýn basamak adlarýný, basamaklarýndaki rakamlarýn basamak deðerlerini belirtir den küçük iki doðal sayýyý karsýlastýrýr ve aralarýndaki iliskiyi sembol kullanarak belirtir den küçük en çok bes doðal sayýyý, büyükten küçüðe veya küçükten büyüðe doðru sembol kullanarak sýralar den küçük en çok bes doðal sayýyý, büyükten küçüðe veya küçükten büyüðe doðru sembol kullanarak sýralar. 2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizmasý, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. 1. Noktaya modelleriyle örnekler verir. 1. Çetele ve sýklýk tablolarý olusturur. 2. Sekil grafiðini olusturur. 1. Üç basamaklý doðal sayýlarý okur ve yazar. 2. Üç basamaklý doðal sayýlarýn basamak adlarýný, basamaklarýndaki rakamlarýn basamak deðerlerini belirtir den küçük iki doðal sayýyý karsýlastýrýr ve aralarýndaki iliskiyi sembol kullanarak belirtir den küçük en çok bes doðal sayýyý, büyükten küçüðe veya küçükten büyüðe doðru sembol kullanarak sýralar. 7. Bir örüntüdeki iliskiyi belirler ve örüntüyü genisletir. 8. Tek ve çift doðal sayýlarý belirtir ye kadar olan Romen rakamlarýný okur ve yazar. 1. Toplamlarý en çok üç basamaklý olan doðal sayýlarla eldesiz ve eldeli toplama islemini yapar. 1. Toplamlarý en çok üç basamaklý olan doðal sayýlarla eldesiz ve eldeli toplama islemini yapar. 4. Doðal sayýlarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. Doðal sayýlarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. Doðal sayýlarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Çetele ve sýklýk tablolarý olusturur. 3. Sekil grafiðini yorumlar den küçük iki doðal sayýyý karsýlastýrýr ve aralarýndaki iliskiyi sembol kullanarak belirtir. 8. Tek ve çift doðal sayýlarý belirtir. 1. Toplamlarý en çok üç basamaklý olan doðal sayýlarla eldesiz ve eldeli toplama islemini yapar. 4. Doðal sayýlarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. En çok üç basamaklý doðal sayýlarý en yakýn onluða yuvarlar. 3. Toplamlarý 100 ü geçmeyen en çok iki doðal sayýyý zihinden toplar. 1. Paralarýmýzla ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. Doðrunun, ýsýnýn ve doðru parçasýnýn çizgi modellerini olusturur. 3. Yatay, dikey ve eðik doðru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar. 1. Düzlemsel sekillerde, doðruya göre simetriyi belirler ve simetrik sekiller olusturur. 1. Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve bosluk kalmayacak sekilde döseyerek süsleme yapar. 1. Cisimlerin bir yüzünün alanýný standart olmayan birimlerle ölçer. 1. En çok üç basamaklý doðal sayýlarla çýkarma islemi yapar. 1. En çok üç basamaklý doðal sayýlarla çýkarma islemi yapar. 1. Toplamlarý en çok üç basamaklý olan doðal sayýlarla eldesiz ve eldeli toplama islemini yapar. 4. Doðal sayýlarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. En çok üç basamaklý doðal sayýlarý en yakýn onluða yuvarlar. 1. Paralarýmýzla ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. Yatay, dikey ve eðik doðru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar. 4. Düzlemde iki doðrunun birbirine göre durumlarýný belirler ve çizimlerini yapar. 1. Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve bosluk kalmayacak sekilde döseyerek süsleme yapar. 1. En çok üç basamaklý doðal sayýlarla çýkarma islemi yapar. 4. Doðal sayýlarla toplama ve çýkarma islemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. Doðal sayýlarla toplama ve çýkarma islemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Açýya, çevresindeki modellerden örnekler verir. 3. Dik açýya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. 4. Açýlarý dar açý, dik açý, genis açý ve doðru açý olarak sýnýflandýrýr. 1. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. 3. Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açýlarý gösterir. 4. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köse ve açý sayýsýna göre sýnýflandýrýr ye kadar olan Romen rakamlarýný okur ve yazar. 1. Toplamlarý en çok üç basamaklý olan doðal sayýlarla eldesiz ve eldeli toplama islemini yapar. 1. Paralarýmýzla ilgili problemleri çözer ve kurar. 4. Düzlemde iki doðrunun birbirine göre durumlarýný belirler ve çizimlerini yapar. 1. Düzlemsel sekillerde, doðruya göre simetriyi belirler ve simetrik sekiller olusturur. 1. En çok üç basamaklý doðal sayýlarla çýkarma islemi yapar. 4. Açýlarý dar açý, dik açý, genis açý ve doðru açý olarak sýnýflandýrýr. 4. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köse ve açý sayýsýna göre sýnýflandýrýr içinde altýsar, yediser, sekizer ve dokuzar ileriye doðru sayar. 1. Çarpým tablosunu olusturur. 2. Eldeli çarpma islemini yapar, eldenin ne anlama geldiðini açýklar. 3. Çarpýmlarý 1000 den küçük olacak sekilde en çok üç basamaklý iki doðal sayýyla çarpma islemi yapar. 5. Doðal sayýlarla çarpma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5. Doðal sayýlarla çarpma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. Metre ve santimetre arasýnda ondalýk kesir yazýmýný gerektirmeyen dönüsümler yapar. 5. Metre ve santimetre birimlerinin kullanýldýðý problemleri çözer ve kurar. 1. Cisimlerin bir yüzünün alanýný standart olmayan birimlerle ölçer. 4. Doðal sayýlarla toplama ve çýkarma islemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. Dik açýya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. 3. Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açýlarý gösterir. 5. Metre ve santimetre birimlerinin kullanýldýðý problemleri çözer ve kurar. 1. Nesnelerin çevrelerini belirler. 2. Düzlemsel sekillerin çevre uzunluðunu hesaplar. 3. Düzlemsel sekillerin çevre uzunluklarý ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. iki basamaklý doðal sayýlarý bir basamaklý doðal sayýlara böler. 2. Biri bölme olacak sekilde iki islem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. Biri bölme olacak sekilde iki islem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Bir bütünü es parçalara ayýrarak es parçalardan her birinin kesrin birimi olduðunu belirtir. 2. Payý paydasýndan küçük ve paydasý en çok iki basamaklý doðal sayý olan kesirler elde eder. 3. Paydasý en çok iki basamaklý doðal sayý olan en çok üç kesri karsýlastýrýr ve sýralar. 4. Bir çokluðun belirtilen kesrin birimi kadarýný belirler. 1. Saati okur.

4 3. SINIF MATEMATIK (ÖZGUN-YAPIM) la Toplama islemi la Toplama islemi la Toplama islemi la Toplama islemi la Toplama islemi la Toplama islemi la Çýkarma islemi la Çýkarma islemi la Çýkarma islemi la Çýkarma islemi la Çýkarma islemi la Çýkarma islemi la Çýkarma islemi la Çarpma islemi la Çarpma islemi la Çarpma islemi la Çarpma islemi la Bölme islemi la Bölme islemi Paralarýmýz la Çýkarma islemi la Çarpma islemi la Bölme islemi DOÐRU Paralarýmýz Düzlem okta DOÐRU la Çarpma islemi la Çarpma islemi la Bölme islemi la Bölme islemi la Çarpma islemi la Bölme islemi Düzlem Düzlem Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember Açý Açý Açý Açý Paralarýmýz la Bölme islemi Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember Açý Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember 1. Üç basamaklý doðal sayýlarý okur ve yazar. 1. Üç basamaklý doðal sayýlarý okur ve yazar. 2. Üç basamaklý doðal sayýlarýn basamak adlarýný, basamaklarýndaki rakamlarýn basamak deðerlerini belirtir. 2. Üç basamaklý doðal sayýlarýn basamak adlarýný, basamaklarýndaki rakamlarýn basamak deðerlerini belirtir den küçük iki doðal sayýyý karsýlastýrýr ve aralarýndaki iliskiyi sembol kullanarak belirtir den küçük iki doðal sayýyý karsýlastýrýr ve aralarýndaki iliskiyi sembol kullanarak belirtir den küçük en çok bes doðal sayýyý, büyükten küçüðe veya küçükten büyüðe doðru sembol kullanarak sýralar den küçük en çok bes doðal sayýyý, büyükten küçüðe veya küçükten büyüðe doðru sembol kullanarak sýralar. 1. Toplamlarý en çok üç basamaklý olan doðal sayýlarla eldesiz ve eldeli toplama islemini yapar. 1. Toplamlarý en çok üç basamaklý olan doðal sayýlarla eldesiz ve eldeli toplama islemini yapar. 1. Toplamlarý en çok üç basamaklý olan doðal sayýlarla eldesiz ve eldeli toplama islemini yapar. 1. Toplamlarý en çok üç basamaklý olan doðal sayýlarla eldesiz ve eldeli toplama islemini yapar ye kadar olan Romen rakamlarýný okur ve yazar ye kadar olan Romen rakamlarýný okur ve yazar. 3. En çok üç basamaklý doðal sayýlarý en yakýn onluða yuvarlar. 3. En çok üç basamaklý doðal sayýlarý en yakýn onluða yuvarlar. 1. Üç basamaklý doðal sayýlarý okur ve yazar. 2. Üç basamaklý doðal sayýlarýn basamak adlarýný, basamaklarýndaki rakamlarýn basamak deðerlerini belirtir den küçük iki doðal sayýyý karsýlastýrýr ve aralarýndaki iliskiyi sembol kullanarak belirtir den küçük en çok bes doðal sayýyý, büyükten küçüðe veya küçükten büyüðe doðru sembol kullanarak sýralar. 1. Toplamlarý en çok üç basamaklý olan doðal sayýlarla eldesiz ve eldeli toplama islemini yapar. 1. Toplamlarý en çok üç basamaklý olan doðal sayýlarla eldesiz ve eldeli toplama islemini yapar. 1. En çok üç basamaklý doðal sayýlarla çýkarma islemi yapar. 1. En çok üç basamaklý doðal sayýlarla çýkarma islemi yapar ye kadar olan Romen rakamlarýný okur ve yazar. 3. En çok üç basamaklý doðal sayýlarý en yakýn onluða yuvarlar. 4. Doðal sayýlarla toplama ve çýkarma islemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. Doðal sayýlarla toplama ve çýkarma islemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. Doðal sayýlarla toplama ve çýkarma islemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 7. Bir örüntüdeki iliskiyi belirler ve örüntüyü genisletir içinde altýsar, yediser, sekizer ve dokuzar ileriye doðru sayar içinde altýsar, yediser, sekizer ve dokuzar ileriye doðru sayar. 3. En çok üç basamaklý doðal sayýlarý en yakýn onluða yuvarlar. 4. Doðal sayýlarla toplama ve çýkarma islemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. Doðal sayýlarla toplama ve çýkarma islemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 7. Bir örüntüdeki iliskiyi belirler ve örüntüyü genisletir içinde altýsar, yediser, sekizer ve dokuzar ileriye doðru sayar. 1. Çarpým tablosunu olusturur. 2. Eldeli çarpma islemini yapar, eldenin ne anlama geldiðini açýklar. 3. Çarpýmlarý 1000 den küçük olacak sekilde en çok üç basamaklý iki doðal sayýyla çarpma islemi yapar. 3. Çarpýmlarý 1000 den küçük olacak sekilde en çok üç basamaklý iki doðal sayýyla çarpma islemi yapar. 1. iki basamaklý doðal sayýlarý bir basamaklý doðal sayýlara böler. 1. iki basamaklý doðal sayýlarý bir basamaklý doðal sayýlara böler. 1. Paralarýmýzla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. Kilogramýn ve gramýn kullanýldýðý yerleri belirtir. 2. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 4. Doðal sayýlarla toplama ve çýkarma islemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar içinde altýsar, yediser, sekizer ve dokuzar ileriye doðru sayar. 3. Çarpýmlarý 1000 den küçük olacak sekilde en çok üç basamaklý iki doðal sayýyla çarpma islemi yapar. 1. iki basamaklý doðal sayýlarý bir basamaklý doðal sayýlara böler. 3. Yatay, dikey ve eðik doðru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar. 1. Paralarýmýzla ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. Düzlemi ve düzlemsel sekilleri modelleri ile tasvir eder. 1. Noktaya modelleriyle örnekler verir. 4. Düzlemde iki doðrunun birbirine göre durumlarýný belirler ve çizimlerini yapar. 1. Standart sývý ölçme aracý ve birimlerinin gerekliliðini açýklayarak litre veya yarým litre birimleriyle ölçmeler yapar. 3. Sývý ölçme birimlerinin kullanýldýðý problemleri çözer ve kurar. 5. Doðal sayýlarla çarpma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5. Doðal sayýlarla çarpma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. Biri bölme olacak sekilde iki islem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. Biri bölme olacak sekilde iki islem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. Standart sývý ölçme aracý ve birimlerinin gerekliliðini açýklayarak litre veya yarým litre birimleriyle ölçmeler yapar. 5. Doðal sayýlarla çarpma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. Biri bölme olacak sekilde iki islem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizmasý, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. 3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve her yüzünün birer düzlemsel sekil olduðunu gösterir. 1. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. 1. Düzlemsel sekillerde, doðruya göre simetriyi belirler ve simetrik sekiller olusturur. 1. Açýya, çevresindeki modellerden örnekler verir. 3. Dik açýya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. 4. Açýlarý dar açý, dik açý, genis açý ve doðru açý olarak sýnýflandýrýr. 4. Açýlarý dar açý, dik açý, genis açý ve doðru açý olarak sýnýflandýrýr. 2. Metre ve santimetre arasýnda ondalýk kesir yazýmýný gerektirmeyen dönüsümler yapar. 4. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluðu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluðu çizer. 5. Metre ve santimetre birimlerinin kullanýldýðý problemleri çözer ve kurar. 5. Metre ve santimetre birimlerinin kullanýldýðý problemleri çözer ve kurar. 1. Paralarýmýzla ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. Sývý ölçme birimlerinin kullanýldýðý problemleri çözer ve kurar. 2. Biri bölme olacak sekilde iki islem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. 1. Düzlemsel sekillerde, doðruya göre simetriyi belirler ve simetrik sekiller olusturur. 3. Dik açýya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. 2. Metre ve santimetre arasýnda ondalýk kesir yazýmýný gerektirmeyen dönüsümler yapar. 5. Metre ve santimetre birimlerinin kullanýldýðý problemleri çözer ve kurar. 1. Bir bütünü es parçalara ayýrarak es parçalardan her birinin kesrin birimi olduðunu belirtir. 2. Payý paydasýndan küçük ve paydasý en çok iki basamaklý doðal sayý olan kesirler elde eder. 3. Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açýlarý gösterir. 4. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köse ve açý sayýsýna göre sýnýflandýrýr. 1. Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve bosluk kalmayacak sekilde döseyerek süsleme yapar. 1. Nesnelerin çevrelerini belirler. 2. Düzlemsel sekillerin çevre uzunluðunu hesaplar. 3. Düzlemsel sekillerin çevre uzunluklarý ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. SINIF HAYAT BILGISI Okula niçin hazýrlýklý gelmesi gerektiðini açýklar. Öðrenciler arasýndaki benzerliklerin ve farklýlýklarýn doðal olduðunu kabul eder. Arkadaþ seçerken ve kiþisel tercihlerde bulunurken olumlu deðerleri gözetir. Öðretmeni ve arkadaþlarý ile etkileþimde bulunurken ve iletiþim kurarken uygun davranýþlar gösterir. Arkadaþlarýyla ve baþkalarýyla iliþkilerinde duygularýný uygun biçimde ifade eder. Baþkalarýnýn duyarlýlýklarýna saygý göstererek kendi ihtiyaçlarýný, isteklerini görüþlerini ifade eder. Demokratik uygulamalarýn üstünlüklerini okul yaþantýsýndaki örneklerden hareketle tartýþýr. Arkadaþlarýnýn yanlý davranýþlarýný fark eder ve yanlýlýk içermeyen davranýþlar sergiler. Okulunun ve sýnýfýnýn krokisini çizer. Okulunun tarihi hakkýnda araþtýrma yapar ve sunar. Oyun sonucunda kazanmanýn ve kaybetmenin doðal olduðunu kabul eder. Kiþisel bakýmýný yaparken kaynaklarý tutumlu kullanýr. Dengeli ve düzenli beslenmek için doðal ve saðlýklý ürünleri tüketir. Kendi saðlýðý kadar, arkadaþlarýnýn saðlýðýný da korumaktan sorumlu olduðunu kavrar. Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiðinde neler yapýlmasý gerektiðini ifade eder. Özel günlerin toplumsal paylaþýmlar için uygun zamanlar olduðunu kabul eder ve kutlamalar için alternatifler üretir. Öðrenciler arasýndaki benzerliklerin ve farklýlýklarýn doðal olduðunu kabul eder. Arkadaþlarýyla ve baþkalarýyla iliþkilerinde duygularýný uygun biçimde ifade eder. Baþkalarýnýn duyarlýlýklarýna saygý göstererek kendi ihtiyaçlarýný, isteklerini görüþlerini ifade eder. Okulunun ve sýnýfýnýn krokisini çizer. Okul ve sýnýf eþyalarýný özenli kullanmadýðýnda ortaya çýkabilecek sorunlarý çözmek için alternatifler üretir. Dengeli ve düzenli beslenmek için doðal ve saðlýklý ürünleri tüketir. Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiðinde neler yapýlmasý gerektiðini ifade eder. Millî bayramlarý kutlama nedenlerini açýklar ve bayramlarý daha etkili kutlamak amacýyla ürettiði fikirleri uygular. Atatürk ün öðrenim hayatý hakkýnda araþtýrma yaparak edindiði bilgileri yazýlý, sözlü veya görsel yollarla ifade eder. Tüketici olarak sahip olduðu haklarý bilir ve bilinçli tüketici davranýþlarý sergiler. Yönergeleri takip ederek okuldaki bilgi ve iletiþim teknolojilerinden yararlanýr. Okula geliþ ve gidiþlerinde kendisinin ve baþkalarýnýn güvenliði için trafik iþaret ve levhalarýna, trafik kurallarýna uyar. Okula geliþ ve gidiþlerinde baþkalarýnýn kabul edilemez önerileriyle karþýlaþtýðýnda etkili reddetme davranýþý sergiler. Okula geliþ ve gidiþlerinde karþýlaþtýðý kiþilerle aralarýnda çýkabilecek sorunlar için hangi çözüm yollarýna baþvurabileceðini açýklar. Kulüp ve diðer grup çalýþmalarýnda grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlarýna duyarlý olur. Kulüp veya grup çalýþmalarýnda alýnacak kararlar ve yapýlacak çalýþmalarda arkadaþlarýný bir fikir etrafýnda bir araya getirir. Öðretmeni ve arkadaþlarý ile etkileþimde bulunurken ve iletiþim kurarken uygun davranýþlar gösterir. Demokratik uygulamalarýn üstünlüklerini okul yaþantýsýndaki örneklerden hareketle tartýþýr. Arkadaþlarýnýn yanlý davranýþlarýný fark eder ve yanlýlýk içermeyen davranýþlar sergiler. Kiþisel bakýmýný yaparken kaynaklarý tutumlu kullanýr. Yönergeleri takip ederek okuldaki bilgi ve iletiþim teknolojilerinden yararlanýr. Okula geliþ ve gidiþlerinde kendisinin ve baþkalarýnýn güvenliði için trafik iþaret ve levhalarýna, trafik kurallarýna uyar. Okula geliþ ve gidiþlerinde karþýlaþtýðý kiþilerle aralarýnda çýkabilecek sorunlar için hangi çözüm yollarýna baþvurabileceðini açýklar. Kulüp veya grup çalýþmalarýnda alýnacak kararlar ve yapýlacak çalýþmalarda arkadaþlarýný bir fikir etrafýnda bir araya getirir. Bir grup üyesi olarak dürüstlüðü, yeterliliði ile grup arkadaþlarýnýn ve liderinin güvenini kazanýr. Barýnmanýn insanýn temel htiyaçlarýndan biri olduðunu kavrar ve bu ihtiyacýn karþýlanmasýnýn önemini belirtir. Canlýlarý sýnýflandýrarak, evinde bitki yetiþtirmeye veya hayvan beslemeye istekli olur ve onlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamak için sorumluluk alýr. Adres bilgilerine sahip olmanýn önemini belirtir. Evini yön ile ilgili temel kavramlarý kullanarak bildiði yere göre tarif eder. Yön bulmada kullanýlan çeþitli yöntemleri ve araçlarý merak eder ve araþtýrýr. Farklýlýklarýn doðal olduðunu kabul eder ve farklý özelliklere sahip kiþilere hoþgörüyle yaklaþýr. Ýnsanlýða hizmet etmiþ kiþilerin çocukluklarýný ve yaptýklarýný araþtýrýr ve sunar. Canlýlarý sýnýflandýrarak, evinde bitki yetiþtirmeye veya hayvan beslemeye istekli olur ve onlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamak için sorumluluk alýr. Ailesi ve yakýn çevresiyle iletiþim kurarken, sözel olmayan iletiþim öðelerinin de kullanýldýðýný fark eder. Aile üyeleri arasýndaki iliþki ve iletiþim biçimi ile diðer kiþilerle olan iliþki ve iletiþim biçimi arasýndaki farký ayýrt ederek ailenin özel lduðunu kavrar. Kendi ailesi ile diðer aileleri karþýlaþtýrarak, aile yapýlarýnýn farklý olabileceðini keþfeder. Aile içinde ortaya çýkabilecek anlaþmazlýklarý çözmek için, sorun çözme becerisini kullanýr. sini gözlemleyerek hangi iletiþim türlerinin kullanýldýðýný araþtýrýr. Aile içinde görev daðýlýmýnýn adil olup olmadýðýný sorgular. Yapacaðý iþleri öncelik ve önem sýrasýna koyarak günlük ve haftalýk çalýþma planlarý yapar, yaptýðý planlara uyar. Yemek, uyku, ders çalýþma ve oyun saatlerine uymanýn kiþisel baþarý ve baþarýsýzlýkla iliþkisini araþtýrýr. Kendi parasýný uygun biçimde, önceliklerini belirleyerek harcar. Evdeki eþyalarý, yapýldýklarý maddelere göre sýnýflandýrýr. Kaynaklarý bilinçli olarak tüketmenin aile bütçesine katkýsýný açýklayan çeþitli etkinliklerde bulunur. Çocuklara yönelik reklâmlarýn iþlevlerini; reklâmlar, ihtiyaçlar ve imkânlar arasýndaki iliþkiyi sorgular. Ailesinde ve yakýn çevresinde (akrabalarý, komþularý, vb.) birbirlerinin haklarýna ne ölçüde saygý gösterildiðini gözlemler. Atatürk ün insan hak ve hürriyetlerine verdiði önemi açýklar. Ailesi ve yakýn çevresiyle olan iliþkilerinde olumlu tepkiler yaratan ve görgü kurallarýna uyan davranýþlar gösterir. Kiþisel olarak geliþimine uygun amaçlar belirleyerek bu amaçlara ulaþmak için izleyeceði aþamalarý planlar. Amaçlarýna ulaþabilmek için kiþisel olarak çaba harcamasý gerektiðini kabul eder ve karþýlaþabileceði eleþtirilere açýk olur. Kaybetme veya baþarýsýz olma olasýlýðýný göze alarak, yenilikleri deneme cesareti gösterir ve bundan zevk alýr. Ailesiyle birlikte eðlenmenin aile bireylerine katkýlarýný açýklar, bunun için planlar yapar ve planýyla ilgili düþüncelerini etkili bir biçimde sunar. Ailesiyle katýldýðý özel gün kutlamalarýnda mizahý kullanýr. Çeþitli ortamlarda liderlerin gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araþtýrýr. Kiþisel eþyalarýný ve baþkalarýnýn eþyalarýný özenli kullanmadýðýnda ortaya çýkan sorunlarý çözer. Evde meydana gelebilecek tehlikeli ya da acil durumlarda ne yapmasý gerektiðini uygulayarak gösterir. Doðal afetler sýrasýnda evinde yapýlmasý gerekenleri, yetiþkinler eþliðinde uygulayarak gösterir. Harita ve küre üzerindeki su ve kara alanlarýný ayýrt eder. Ülkesini, týpký evi ve okulu gibi bir yuva olarak kabul eder. Bir evin farklý iþlevlere sahip bölümleri ile ülkenin farklý özelliklere sahip yerleri arasýnda bir benzerlik görür ve baðlantý kurar. Önceki yýllarda tek baþýna yapamadýðý halde þimdi yapabildiði davranýþlarý ayýrt eder ve zaman içinde ortaya çýkan bu deðiþimin nedenlerini açýklar. Kendisinin ve arkadaþlarýnýn duygularýndaki deðiþimin yüzlerine ve bedenlerine nasýl yansýdýðýný fark eder. Gelecekte, mesleðini seçerken göz önünde bulundurmasý gereken noktalar hakkýnda sorular sorar. Takvimi kullanarak hava durumundaki deðiþiklikleri günlük, haftalýk, aylýk olarak gözlemler ve gözlem sonuçlarýný grafikle gösterir. Harita ve küre üzerindeki su ve kara alanlarýný ayýrt eder. Atatürk ün hayatýyla ilgili olgu ve olaylarý sanat yoluyla ifade eder. Atatürk ün kiþilik özellikleri ile ulusal bir lider olmasý arasýnda baðlantý kurar. Atatürk ün ulusal bir lider olarak Türk milletine yaptýðý hizmetleri açýklar. Diðer ülkelerin bayraklarýný inceleyerek bayraðýmýzla olan benzerliklerini ve farklýlýklarýný belirtir. Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve geliþtirmek için yapýlmasý gerekenler hakkýnda fikirler üretir. Doðadaki su döngüsünün nasýl gerçekleþtiði hakkýnda sorular sorarak çýkarýmlarda bulunur. Isýtýlan maddelerin uðradýðý deðiþimleri gözlemler. Farklý hava koþullarýnýn trafikteki etkilerini açýklar. Ay ýn görünüþündeki farklýlýklarý gözlemler. Dünya nýn hareketleri sonucunda oluþan deðiþim ve sürekliliði algýlar. Mevsimlere özgü zaman dilimlerinde gözlenen deðiþim ve sürekliliði algýlar. Ulaþým araçlarýnýn geçmiþten günümüze nasýl bir deðiþim geçirdiðini araþtýrarak bulgularýný sýnýfta sunar. Geleceðin teknolojik bir ürününü tasarlar, bunu akýcý ve özgün bir þekilde ifade eder. Bilgi ve iletiþim teknolojilerinin günlük yaþamýmýzda hangi amaçlarla kullanýldýðý hakkýnda bilgi toplar ve sýnýfta sunar. Geçmiþten günümüze iletiþim teknolojilerinde meydana gelen deðiþimi araþtýrýr.

5 4. SINIF TÜRKÇE Anlam Kurma Anlam Kurma Anlam Kurma Okuma öncesi, okuma sýrasý ve sonrasýnda metinle ilgili sorularý cevaplandýrýr. Okuduklarýnda duygusal ve abartýlý ögeleri belirler ve sorgular. Okuduklarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Okuduklarýnda gerçek olanla hayal ürünü olaný ayýrt eder. Baþlýk ve içerik iliþkisini sorgular. Okuduklarýnda geçen varlýklarý ve olaylarý sýnýflandýrýr. Metin dýþý anlam kurar. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. Olaylarý, oluþ sýrasýna göre yazar. Eksik býrakýlan metni yazarak tamamlar. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur. Okuduklarýnda sebep-sonuç iliþkileri kurar. Okuduðu metindeki öznel ve nesnel yargýlarý ayýrt eder. Metindeki anlam bakýmýndan çeliþkili ifadeleri saptar. Okuduðunu anlamlandýrmada görsellerden yararlanýr. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarýný ayýrt eder. Olaylarý, oluþ sýrasýna göre yazar. Yazýlarýnda kelime türlerini iþlevine uygun kullanýr. Davetiye ve tebrik kartý yazar. Betimleyen ve tanýmlayan ifadeleri dikkate alarak okur. Okuduklarýnýn konusunu belirler. Okuduklarýndan çýkarýmlar yapar. Görsellerden yararlanarak metnin içeriðini tahmin eder. Metinler arasý anlam kurar. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. Olaylarý, oluþ sýrasýna göre yazar. Mektup yazar. Þekil, sembol ve iþaretlerin anlamlarýný bilir. Karikatürde verilen mesajý algýlar. Farklý düþünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. Genel ve özel durumlarý bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. Okuduðunun ana fikrini belirler. Bir etkinliðin veya iþin aþamalarýný anlatan yönergeleri uygular. Okuduklarýnda eksik býrakýlan ve konuyla ilgisi olmayan bilgiyi fark eder. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarýný ayýrt eder. Yazýlarýnda kelime türlerini iþlevine uygun kullanýr. Eksik býrakýlan metni yazarak tamamlar. Resim ve fotoðraflarý yorumlar. Metnin giriþ, geliþme ve sonuç bölümleri hakkýnda tahminlerde bulunur. Okuduklarýnda ne, nerede, ne zaman, nasýl, niçin ve kim (5N 1K) sorularýna cevap arar. Destekleyici ve açýklayýcý ifadeleri dikkate alarak okur. Okuduklarýnda yardýmcý fikirleri ve destekleyici ayrýntýlarý belirler. Okuduklarýnda hikâye unsurlarý ný belirler. Okuduklarýndaki dil, ifade ve bilgi yanlýþlarýný belirler. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. Bütün yazýlarýný bitiþik eðik yazý ile yazar. Þekil, sembol ve iþaretlerin anlamlarýný bilir. Karikatürde verilen mesajý algýlar. Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. Okuduðu þiirin ana duygusunu belirler. Yazarýn amacýný belirler. Metin içi anlam kurar. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarýný ayýrt eder. Olaylarý, oluþ sýrasýna göre yazar. Yazýlarýnda kelime türlerini iþlevine uygun kullanýr. Eksik býrakýlan metni yazarak tamamlar. Duyuru, afiþ vb. yazar. 4. SINIF MATEMATIK (MEB) Açý ve Açý Ölçüsü Açý ve Açý Ölçüsü Açý ve Açý Ölçüsü Sütun Grafiði Sütun Grafiði la Toplama islemi la Çýkarma islemi la Çýkarma islemi la Çýkarma islemi la Toplama islemi la Çarpma islemi la Çarpma islemi la Bölme islemi la Çýkarma islemi la Bölme islemi Olasýlýk Sütun Grafiði la Çarpma islemi le Toplama islemi le Çýkarma islemi le Çýkarma islemi Alan Ondalýk Sütun Grafiði Olasýlýk Alan Ondalýk Ondalýk 4. SINIF MATEMATIK (ÖGÜN) la Toplama islemi la Toplama islemi la Toplama islemi la Toplama islemi la Çýkarma islemi la Çýkarma islemi la Çýkarma islemi la Çarpma islemi la Çarpma islemi la Çarpma islemi la Çarpma islemi la Çarpma islemi 1. Açýnýn kenarlarýný ve kösesini belirtir. 1. Üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirir. 4. Açýlarý standart açý ölçme araçlarýyla ölçerek açýlarý; dar, dik, genis ve doðru açý olarak belirler. 5. Ölçüsü verilen bir açýyý çizer. 3. Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açý özelliklerini belirler. 5. i kenar uzunluklarýna göre sýnýflandýrýr. 6. i açý ölçülerine göre sýnýflandýrýr. 4. Kösegeni belirler. 8. Açýölçer, gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen, kare ve dikdörtgeni çizer. 1. Düzlemsel sekillerdeki simetri doðrularýný belirler ve çizer. 1. Düzlemsel sekillerdeki simetri doðrularýný belirler ve çizer. 1. Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve bosluk kalmayacak sekilde döseyerek süsleme yapar. 7. Üçgenin iç açýlarýnýn ölçülerinin toplamýný belirler. 6. i açý ölçülerine göre sýnýflandýrýr. 1. Sütun grafiðini olusturur. 2. Sütun grafiðini yorumlar. 1. 4, 5 ve 6 basamaklý doðal sayýlarý okur ve yazar. 2. 4, 5 ve 6 basamaklý doðal sayýlarýn bölüklerini ve basamaklarýný, basamaklarýndaki rakamlarýn basamak deðerlerini belirtir. 3. 4, 5 ve 6 basamaklý doðal sayýlarý çözümler. 6. En çok altý basamaklý doðal sayýlarý sýralar. 1. En çok dört basamaklý doðal sayýlarla toplama islemini yapar. 1. En çok dört basamaklý doðal sayýlarla çýkarma islemini yapar. 3. Yýl-ay-hafta-gün arasýndaki iliskileri açýklar. 4. Doðal sayýlarla çýkarma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. Kösegeni belirler. 1. Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve bosluk kalmayacak sekilde döseyerek süsleme yapar. 2. 4, 5 ve 6 basamaklý doðal sayýlarýn bölüklerini ve basamaklarýný, basamaklarýndaki rakamlarýn basamak deðerlerini belirtir. 1. En çok dört basamaklý doðal sayýlarla çýkarma iþlemini yapar. 4. Doðal sayýlarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Çarpýmý en çok bes basamaklý doðal sayý olacak þekilde iki doðal sayýyla çarpma islemini yapar. 2. Üç doðal sayý ile yapýlan çarpma isleminde sayýlarýn birbirleriyle çarpýlma sýrasýnýn deðismesinin, sonucu deðistirmediðini gösterir. 2. Üç basamaklý doðal sayýlarý en çok iki basamaklý doðal sayýlara böler. 1. Tonun kullanýldýðý yerleri belirtir. 2. Ton-kilogram, kilogram-gram ve gram-miligram arasýndaki iliskileri belirtir. 1. Litre ve mililitre arasýndaki iliskiyi belirtir. 2. Litre ve mililitre arasýnda dönüsümler yapar. 3. Yýl-ay-hafta-gün arasýndaki iliskileri açýklar. 4. Doðal sayýlarla çýkarma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. Üç basamaklý doðal sayýlarý en çok iki basamaklý doðal sayýlara böler. 2. Ton-kilogram, kilogram-gram ve gram-miligram arasýndaki iliskileri belirtir. 4. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 4. Doðal sayýlarý en yakýn onluða veya yüzlüðe yuvarlar. 1. Olasýlýk belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanýr. 1. Payý ve paydasý en çok iki basamaklý doðal sayý olan kesirleri, kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. 2. Payý ve paydasý en çok iki basamaklý olan kesirleri sayý doðrusunda gösterir. 3. i karsýlastýrýr. 4. Esit paydalý en çok dört kesri, büyükten küçüðe veya küçükten büyüðe doðru sýralar. 5. Paylarý esit, paydalarý birbirinden farklý en çok dört kesri, büyükten küçüðe veya küçükten büyüðe doðru sýralar. 5. i kenar uzunluklarýna göre sýnýflandýrýr. 1. Sütun grafiðini olusturur. 2. Üç doðal sayý ile yapýlan çarpma isleminde sayýlarýn birbirleriyle çarpýlma sýrasýnýn deðismesinin, sonucu deðistirmediðini gösterir. 4. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 4. Doðal sayýlarý en yakýn onluða veya yüzlüðe yuvarlar. 4. Esit paydalý en çok dört kesri, büyükten küçüðe veya küçükten büyüðe doðru sýralar. 6. Bir çokluðun belirtilen bir basit kesir kadarýný belirler. 1. Paydalarý esit kesirlerle toplama islemi yapar. 1. Paydalarý esit kesirlerle çýkarma islemi yapar. 2. le toplama ve çýkarma islemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarýný birim kareleri kullanarak hesaplar. 2. Ondalýk kesirleri virgül kullanarak yazar. 2. Sütun grafiðini yorumlar. 3. Ton, kilogram, gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. Olasýlýk belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanýr. 5. Paylarý esit, paydalarý birbirinden farklý en çok dört kesri, büyükten küçüðe veya küçükten büyüðe doðru sýralar. 2. Düzlemsel bölgelerin alanlarýnýn, bu alaný kaplayan birim karelerin sayýsý olduðunu belirler. 3. Ondalýk kesirlerin tam kýsmýný, kesir kýsmýný ve basamak adlarýný belirtir. 4. iki ondalýk kesri karsýlastýrarak aralarýndaki iliskiyi büyük, küçük veya esit sembolüyle gösterir. 3. Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasýndaki iliskileri açýklar. 6. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanýldýðý problemleri çözer ve kurar. 2. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunluklarý ile kenar uzunluklarý arasýndaki iliskiyi belirler. 3. Ayný çevre uzunluðuna sahip farklý geometrik sekiller olusturur. 4. Düzlemsel sekillerin çevre uzunluklarýný hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. 4, 5 ve 6 basamaklý doðal sayýlarý okur ve yazar. 2. 4, 5 ve 6 basamaklý doðal sayýlarýn bölüklerini ve basamaklarýný, basamaklarýndaki rakamlarýn basamak deðerlerini belirtir. 3. 4, 5 ve 6 basamaklý doðal sayýlarý çözümler. 4. Doðal sayýlarý en yakýn onluða veya yüzlüðe yuvarlar. 6. En çok altý basamaklý doðal sayýlarý sýralar. 5. Bir örüntüyü sayýlarla iliskilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. 5. Bir örüntüyü sayýlarla iliskilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. 1. Dakika ile saniye arasýndaki iliskiyi açýklar. 2. Saat-dakika, dakika-saniye arasýndaki dönüsümleri yapar. 1. En çok dört basamaklý doðal sayýlarla toplama islemini yapar. 4. Doðal sayýlarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. Doðal sayýlarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. 4, 5 ve 6 basamaklý doðal sayýlarýn bölüklerini ve basamaklarýný, basamaklarýndaki rakamlarýn basamak deðerlerini belirtir. 4. Doðal sayýlarý en yakýn onluða veya yüzlüðe yuvarlar. 5. Bir örüntüyü sayýlarla iliskilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. 1. En çok dört basamaklý doðal sayýlarla toplama islemini yapar. 1. En çok dört basamaklý doðal sayýlarla çýkarma islemini yapar. 4. Doðal sayýlarla çýkarma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. Doðal sayýlarla çýkarma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Çarpýmý en çok bes basamaklý doðal sayý olacak sekilde iki doðal sayýyla çarpma islemini yapar. 1. Çarpýmý en çok bes basamaklý doðal sayý olacak sekilde iki doðal sayýyla çarpma islemini yapar. 2. Üç doðal sayý ile yapýlan çarpma isleminde sayýlarýn birbirleriyle çarpýlma sýrasýnýn deðismesinin, sonucu deðistirmediðini gösterir. 7. Doðal sayýlarla çarpma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 7. Doðal sayýlarla çarpma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

6 4. SINIF MATEMATIK (A) la Toplama islemi Açý ve Açý Ölçüsü Açý ve Açý Ölçüsü Açý ve Açý Ölçüsü Sütun Grafiði Sütun Grafiði 1. 4, 5 ve 6 basamaklý doðal sayýlarý okur ve yazar. 2. 4, 5 ve 6 basamaklý doðal sayýlarýn bölüklerini ve basamaklarýný, basamaklarýndaki rakamlarýn basamak deðerlerini belirtir. 3. 4, 5 ve 6 basamaklý doðal sayýlarý çözümler. 4. Doðal sayýlarý en yakýn onluða veya yüzlüðe yuvarlar. 6. En çok altý basamaklý doðal sayýlarý sýralar. 5. Bir örüntüyü sayýlarla iliskilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. 1. En çok dört basamaklý doðal sayýlarla toplama islemini yapar. 1. Açýnýn kenarlarýný ve kösesini belirtir. 4. Açýlarý standart açý ölçme araçlarýyla ölçerek açýlarý; dar, dik, genis ve doðru açý olarak belirler. 5. Ölçüsü verilen bir açýyý çizer. 1. Sütun grafiðini olusturur. 2. Sütun grafiðini yorumlar. 2. 4, 5 ve 6 basamaklý doðal sayýlarýn bölüklerini ve basamaklarýný, basamaklarýndaki rakamlarýn basamak deðerlerini belirtir. 4. Doðal sayýlarý en yakýn onluða veya yüzlüðe yuvarlar. 5. Bir örüntüyü sayýlarla iliskilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. Açý ve Açý Ölçüsü 5. Ölçüsü verilen bir açýyý çizer. Sütun Grafiði 2. Sütun grafiðini yorumlar. la Toplama islemi 4. Doðal sayýlarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. la Toplama islemi 4. Doðal sayýlarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. la Çýkarma islemi 1. En çok dört basamaklý doðal sayýlarla çýkarma islemini yapar. la Çýkarma islemi 1. En çok dört basamaklý doðal sayýlarla çýkarma islemini yapar. la Çýkarma islemi 4. Doðal sayýlarla çýkarma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. la Çýkarma islemi 4. Doðal sayýlarla çýkarma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirir. Sütun Grafiði 1. Sütun grafiðini olusturur. la Çýkarma islemi 4. Doðal sayýlarla çýkarma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açý özelliklerini belirler. 5. i kenar uzunluklarýna göre sýnýflandýrýr. 7. Üçgenin iç açýlarýnýn ölçülerinin toplamýný belirler. 8. Açýölçer, gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen, kare ve dikdörtgeni çizer. 2. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullaným alanlarýný belirtir. 4. Belirli uzunluklarý farklý uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. 6. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanýldýðý problemleri çözer ve kurar. la Çarpma islemi 1. Çarpýmý en çok bes basamaklý doðal sayý olacak sekilde iki doðal sayýyla çarpma islemini yapar. la Çarpma islemi 1. Çarpýmý en çok bes basamaklý doðal sayý olacak sekilde iki doðal sayýyla çarpma islemini yapar. la Çarpma islemi 2. Üç doðal sayý ile yapýlan çarpma isleminde sayýlarýn birbirleriyle çarpýlma sýrasýnýn deðismesinin, sonucu deðistirmediðini gösterir. 4. SINIF MATEMATIK (ÖGÜN) la Toplama islemi la Çýkarma islemi la Çarpma islemi la Bölme islemi la Bölme islemi la Bölme islemi Sütun Grafiði Olasýlýk le Toplama islemi le Çýkarma islemi Ondalýk Ondalýk la Çarpma islemi Sütun Grafiði le Çýkarma islemi Ondalýk Ondalýk Açý ve Açý Ölçüsü Açý ve Açý Ölçüsü Sütun Grafiði Olasýlýk le Çýkarma islemi Ondalýk Açý ve Açý Ölçüsü la Toplama islemi la Çarpma islemi la Çarpma islemi la Bölme islemi la Bölme islemi la Bölme islemi 4. Doðal sayýlarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. Doðal sayýlarla çýkarma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 7. Doðal sayýlarla çarpma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. Yýl-ay-hafta-gün arasýndaki iliskileri açýklar. 4. Zamaný ölçme birimlerinin kullanýldýðý problemleri çözer ve kurar. 2. Üç basamaklý doðal sayýlarý en çok iki basamaklý doðal sayýlara böler. 5. iki adýmlý islemleri yapar. 6. Doðal sayýlarla bölme islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Tonun kullanýldýðý yerleri belirtir. 3. Ton, kilogram, gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. Litre ve mililitre arasýndaki iliskiyi belirtir. 4. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. Ton-kilogram, kilogram-gram ve gram-miligram arasýndaki iliskileri belirtir. 2. Litre ve mililitre arasýnda dönüsümler yapar. 1. Sütun grafiðini olusturur. 1. Olasýlýk belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanýr. 1. Payý ve paydasý en çok iki basamaklý doðal sayý olan kesirleri, kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. 2. Payý ve paydasý en çok iki basamaklý olan kesirleri sayý doðrusunda gösterir. 4. Esit paydalý en çok dört kesri, büyükten küçüðe veya küçükten büyüðe doðru sýralar. 5. Paylarý esit, paydalarý birbirinden farklý en çok dört kesri, büyükten küçüðe veya küçükten büyüðe doðru sýralar. 1. Paydalarý esit kesirlerle toplama islemi yapar. 1. Paydalarý esit kesirlerle çýkarma islemi yapar. 1. Bir bütün 10 ve 100 es parçaya bölündüðünde, ortaya çýkan kesrin birimlerinin ondalýk kesir olduðunu belirtir. 2. Ondalýk kesirleri virgül kullanarak yazar. 7. Doðal sayýlarla çarpma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. Litre ve mililitre arasýnda dönüsümler yapar. 2. Sütun grafiðini yorumlar. 3. i karsýlastýrýr. 6. Bir çokluðun belirtilen bir basit kesir kadarýný belirler. 2. le toplama ve çýkarma islemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. Ondalýk kesirlerin tam kýsmýný, kesir kýsmýný ve basamak adlarýný belirtir. 4. iki ondalýk kesri karsýlastýrarak aralarýndaki iliskiyi büyük, küçük veya esit sembolüyle gösterir. 4. Belirli uzunluklarý farklý uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. 6. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanýldýðý problemleri çözer ve kurar. 1. Açýnýn kenarlarýný ve kösesini belirtir. 4. Açýlarý standart açý ölçme araçlarýyla ölçerek açýlarý; dar, dik, genis ve doðru açý olarak belirler. 2. Sütun grafiðini yorumlar. 1. Olasýlýk belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanýr. 5. Paylarý esit, paydalarý birbirinden farklý en çok dört kesri, büyükten küçüðe veya küçükten büyüðe doðru sýralar. 2. le toplama ve çýkarma islemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. iki ondalýk kesri karsýlastýrarak aralarýndaki iliskiyi büyük, küçük veya esit sembolüyle gösterir. 6. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanýldýðý problemleri çözer ve kurar. 5. Ölçüsü verilen bir açýyý çizer. 3. Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açý özelliklerini belirler. 4. Kösegeni belirler. 5. i kenar uzunluklarýna göre sýnýflandýrýr. 6. i açý ölçülerine göre sýnýflandýrýr. 7. Üçgenin iç açýlarýnýn ölçülerinin toplamýný belirler. 4. Doðal sayýlarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarýný isimlendirir. 4. Kösegeni belirler. 6. i açý ölçülerine göre sýnýflandýrýr. 3. Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasýndaki iliskileri açýklar. 7. Doðal sayýlarla çarpma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 7. Doðal sayýlarla çarpma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Bölme isleminde bölümün basamak sayýsýný islem yapmadan belirler. 2. Üç basamaklý doðal sayýlarý en çok iki basamaklý doðal sayýlara böler. 5. iki adýmlý islemleri yapar. 1. Payý ve paydasý en çok iki basamaklý doðal sayý olan kesirleri, kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. 2. Payý ve paydasý en çok iki basamaklý olan kesirleri sayý doðrusunda gösterir. 4. SINIF MATEMATIK (A) la Bölme islemi Ondalýk Ondalýk le Toplama islemi la Çarpma islemi la Bölme islemi Ondalýk le Çýkarma islemi le Çýkarma islemi Geometrik Cisimler Alan 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJI Ýskelet, kas, hareket iliþkisi 1.2. Ýskeletin temel kýsýmlarýný model ve/veya þema üzerinde gösterir. Ýskelet, kas, hareket iliþkisi 1.3.Vücudumuzdaki kemikleri þekillerine göre gruplandýrýr ve bunlara örnekler verir. Ýskelet, kas, hareket iliþkisi 1.4. Gözlemleri sonucunda kemikleri birbirine baðlayan eklemleri fark eder. Ýskelet, kas, hareket iliþkisi 1.7. Kaslarýn lifli yapýsý sayesinde kasýlýp gevþediðini ve kemikleri hareket ettirdiðini açýklar. Ýskelet, kas, hareket iliþkisi 1.9. Ýskelet ve kas saðlýðýný olumlu ve olumsuz etkileyecek davranýþlara örnekler verir. Soluk alýp, verme 2.2. Soluk alýp-verme sýrasýnda havanýn izlediði yolu model üzerinde gösterir. Soluk alýp, verme 2.4. Doðru soluk alýp vermeyi ve önemini tartýþýr. Kanýn vücutta dolaþýmý 3.1. Kanýn vücutta dolaþýmýný saðlayan yapý ve organlarý belirtir. Kanýn vücutta dolaþýmý 3.2 Kalp tarafýndan pompalanan kanýn vücutta damarlar içinde dolaþtýðýný ifade eder. Kanýn vücutta dolaþýmý 3.3. Kanýn vücutta maddeleri taþýmak amacýyla dolaþtýðýný belirtir. Egzersizin nabza ve soluk alýp vermeye etkisi 4.4. Gözlem ve araþtýrmalarý sonucunda egzersiz, soluk alýp verme ve nabýz arasýnda iliþki kurar. Egzersizin nabza ve soluk alýp vermeye etkisi 4.5. Egzersiz dýþýnda nabýz ve soluk alýp verme sýklýðýna etki eden etkenleri belirtir. Ýskelet, kas, hareket iliþkisi Soluk alýp, verme Madde, cisim, malzeme ve eþya Madde, cisim, malzeme ve eþya Madde, cisim, malzeme ve eþya Katý, sývý ve gazlarýn temel özellikleri Katý, sývý ve gazlarýn temel özellikleri Katý, sývý ve gazlarýn temel özellikleri Katý, sývý ve gazlarýn temel özellikleri Hacim ve kütle kavramlarý ile birimleri Hacim ve kütle kavramlarý ile birimleri Hacim ve kütle kavramlarý ile birimleri Doðal-iþlenmiþ-yapay madde ayrýmý Maddenin hâlleri arasýndaki dönüþüm Maddenin hâlleri arasýndaki dönüþüm Maddenin hâlleri arasýndaki dönüþüm Maddenin hâlleri arasýndaki dönüþüm Saf madde ve karýþým arasýndaki farklar Saf madde ve karýþým arasýndaki farklar Saf madde ve karýþým arasýndaki farklar Saf madde ve karýþým arasýndaki farklar Bazý basit karýþýmlarý ayýrma yöntemleri Bazý basit karýþýmlarý ayýrma yöntemleri Bazý basit karýþýmlarý ayýrma yöntemleri Doðal-iþlenmiþ-yapay madde ayrýmý Maddenin hâlleri arasýndaki dönüþüm Saf madde ve karýþým arasýndaki farklar Saf madde ve karýþým arasýndaki farklar Bazý basit karýþýmlarý ayýrma yöntemleri Bazý basit karýþýmlarý ayýrma yöntemleri Varlýklarýn hareketleri Cisimleri hareket ettirme ve durdurma Cisimleri hareket ettirme ve durdurma Kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerini Iþýðýn görmedeki rolü deki ýþýk kaynaklarý Hacim ve kütle kavramlarý ile birimleri Saf madde ve karýþým arasýndaki farklar Varlýklarýn hareketleri Kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerini Aydýnlatma teknolojileri Iþýk kirliliði Ses kaynaklarý Ses kaynaklarý Titreþim ve ses oluþumu iliþkisi Sesin iþitmedeki rolü Ses kirliliði Dünya mýzýn þekli Bazý basit karýþýmlarý ayýrma yöntemleri Cisimleri hareket ettirme ve durdurma deki ýþýk kaynaklarý Ses kirliliði Dünya nýn yapýsýnda bulunan maddeler Dünya nýn yapýsýnda bulunan maddeler Dünya nýn yapýsýnda bulunan maddeler Dünya nýn yapýsýnda bulunan maddeler Canlý ve cansýz varlýklar Canlý ve cansýz varlýklar Canlý ve cansýz varlýklar Yaþam alanlarý ve bu alanlara insan etkisi 6. Doðal sayýlarla bölme islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. i karsýlastýrýr. 4. Esit paydalý en çok dört kesri, büyükten küçüðe veya küçükten büyüðe doðru sýralar. 5. Paylarý esit, paydalarý birbirinden farklý en çok dört kesri, büyükten küçüðe veya küçükten büyüðe doðru sýralar. 6. Bir çokluðun belirtilen bir basit kesir kadarýný belirler. 1. Dakika ile saniye arasýndaki iliskiyi açýklar. 3. Ondalýk kesirlerin tam kýsmýný, kesir kýsmýný ve basamak adlarýný belirtir. 4. iki ondalýk kesri karsýlastýrarak aralarýndaki iliskiyi büyük, küçük veya esit sembolüyle gösterir. 2. Saat-dakika, dakika-saniye arasýndaki dönüsümleri yapar. 3. Yýl-ay-hafta-gün arasýndaki iliskileri açýklar. 4. Zamaný ölçme birimlerinin kullanýldýðý problemleri çözer ve kurar. 1. Paydalarý esit kesirlerle toplama islemi yapar. 7. Doðal sayýlarla çarpma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5. iki adýmlý islemleri yapar. 5. Paylarý esit, paydalarý birbirinden farklý en çok dört kesri, büyükten küçüðe veya küçükten büyüðe doðru sýralar. 3. Ondalýk kesirlerin tam kýsmýný, kesir kýsmýný ve basamak adlarýný belirtir. 2. Saat-dakika, dakika-saniye arasýndaki dönüsümleri yapar. 4. Zamaný ölçme birimlerinin kullanýldýðý problemleri çözer ve kurar. 1. Paydalarý esit kesirlerle çýkarma islemi yapar. 2. le toplama ve çýkarma islemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. izometrik kâðýttaki çizimleri es küplerle olusturur. 1. Düzlemsel sekillerin çevre uzunluklarýný belirler. 3. Ayný çevre uzunluðuna sahip farklý geometrik sekiller olusturur. 3. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarýný birim kareleri kullanarak hesaplar Gözlemleri sonucunda, hareketi saðlayan kaslarýn iskelete baðlý olduðunu belirtir Soluk alýp-vermede görevli yapý ve organlarý belirtir Maddeleri beþ duyu organý ile fark edilen özelliklerine göre sýnýflandýrýr 1.5. Madde, cisim, malzeme, eþya, alet vb. kavramlarý cümle içinde doðru olarak kullanýr 1.7. Maddeleri suda yüzme - suda batma, ýslanma - kuru kalma, su çekme - çekmeme özelliklerine göre sýnýflandýrýr Sývýlarýn, konulduklarý kabýn þeklini aldýðýný farkýna varýr Küçük taneli katýlarýn sývýlara benzer davrandýðýný fark eder Gazlarýn bulunduklarý ortamda yayýldýðýný gösteren deney tasarlar Maddeleri, katý, sývý ve gaz hâllerine göre sýnýflandýrýr 3.2. Gazlarýn kütlesinin olduðunu göstermek için deney tasarlar Kütle birimlerini (kg-g/g-kg) birbirine çevirir Sývýlarýn hacimlerini ölçüp L ve ml cinsinden belirtir Doðal, iþlenmiþ ve yapay tüketim maddelerine örnekler verir Farklý maddelerin sýcaklýðýný termometre ile ölçer ve oc ile ifade eder 5.2. Sýcak ve soðuk maddelerin temasý sýrasýnda meydana gelen sýcaklýk deðiþimlerini gösteren deney tasarlar Isýnýn katý maddelerde yol açtýðý erime ve bozunma deðiþimlerini deneyle gösterir 5.6. Sývýlarýn þekil almasýyla malzemelerin kalýba dökülmesi arasýnda iliþki kurar 6.2. Karýþan maddelerin karýþma sonunda kimliklerini koruduðunu deneyle gösterir Bazý maddelerin suda çözündüðünü, bazýlarýnýn ise suda çözünmediðini fark eder Erime ile çözünme arasýndaki farký açýklar 6.8. Saf madde ile karýþým arasýndaki farký açýklar Suda çözünen maddelerin süzme yöntemi ile ayrýlmayacaðýný, buharlaþtýrmanýn bir seçenek olduðunu fark eder Buharlaþtýrmanýn bir ayýrma tekniði olduðunu hazýr yiyeceklerden örnekler vererek açýklar Suda yüzdürerek ayýrmanýn temel koþulunu açýklar 4.3. Doða olaylarýndan rüzgâr, akarsu, yaðmur ve buzlanmanýn madde üzerine etkisini örnekleriyle açýklar Sývýlarýn, soðutulduðunda katý hâle dönüþtüðünü deneyle gösterir Bildiði saf ve karýþýk maddeleri listeler 6.7. Topraktaki tuzun yaðmur sularý ile çözünüp taþýnmasýnýn denizlerin tuzluluðu ile iliþkisini kurar Çöplerdeki demirli atýklarýn ayrýlmasý için yöntem önerir Suda çözünmeyen maddeler karýþýmýnýn uygun hâllerde yüzdürülerek ayrýlmasý için yöntem önerir Varlýklarý hareket özelliklerine (yön deðiþtirme, hýzlanma, yavaþlamalarýna) göre karþýlaþtýrarak sýnýflandýrýr 2.1. Cisimleri iterek veya çekerek nasýl hareket ettirebileceðini gösteren bir deney önerir Hareket eden bir cismi iterek veya çekerek yavaþlatabileceði ya da durdurabileceði sonucunu çýkarýr Cisimlere kuvvet uyguladýðýnda bazý cisimlerin eski þekline döndüðünü, bazýlarýnýn ise dönmeyip þekil deðiþikliðine uðradýðýný deneylerle gösterir Görebilmek için ýþýðýn gerekli olduðunu ifade eder Iþýk kaynaklarýný, doðal/yapay oluþlarý ve parlaklýklarý bakýmýndan sýnýflandýrýr Hacim birimlerini (L-mL/mL-L) birbirine çevirir Suda çözünen maddenin kaybolmadýðýný gösteren deney tasarlar Hareket eden varlýklarýn hareket özelliklerini hýzlý, yavaþ, dönen ve sallanan gibi kelimelerle ifade eder Kuvvetin cisimlerin hareket ve þekilleri üzerindeki etkilerini örneklerle açýklar 3.2. Geçmiþte kullanýlan çeþitli aydýnlatma teknolojileri ile günümüzde kullanýlanlarý karþýlaþtýrýr Iþýk kirliliðinin ne olduðunu ifade eder Çeþitli ses kaynaklarýna örnekler verir Ses kaynaklarýný doðal ve yapay oluþlarý bakýmýndan sýnýflandýrýr 7.3. Titreþen her cismin ses üretebileceðini ifade eder Sesi duyabilmemizi saðlayan özelliðinin sesin þiddeti olduðunu ifade eder Düzensiz ve þiddeti yüksek seslerin, ses kirliliðine (gürültüye) neden olacaðýný fark eder Dünya nýn þeklinin küreye benzediðini ifade eder Uygun bazý karýþýmlarýn süzme yöntemi ile ayrýlabileceðini tahmin eder. 2.3.Bir cismi iterek veya çekerek harekete geçirebileceði sonucunu çýkarýr Bazý cisimlerin çevrelerine ýþýk yaydýklarýný gözlemler Yaþadýðý çevredeki ses kirliliðini azaltmak için alýnabilecek önlemleri araþtýrýr Karalar, sular ve bunlarý saran hava tabakasýnýn Dünya nýn gözlemlenebilir katmanlarýný oluþturduðunu fark eder 2.5. Ekonomik deðeri olan mineral veya kayaçlarý maden olarak tanýmlar Erozyonla toprak kaybý arasýnda iliþki kurar Dünya yüzeyinin derinliklerindeki katmanlarý temsil eden ateþ küre ve aðýr kürenin (çekirdek) belirgin özelliklerini ifade eder. 1.1.Gözlemleri sonucunda çevresinde bulunan canlý ve cansýz varlýklara örnekler verir Bitki ve hayvanlarý canlýlýk özellikleri açýsýndan karþýlaþtýrýr 1.6. Uyku halindeki canlý varlýklarýn uygun koþullar oluþtuðunda canlýlýk özelliði gösterdiði çýkarýmýný yapar 2.2.Bir yaþam alanýnda bulunabilecek canlýlarý tahmin eder.

7 4. SINIF SOSYAL BILGILER 1. Bireysel farklýlýklarý tanýr ve kabul eder. 2. Duygularý ve düþünceleri arasýndaki iliþkiyi fark eder. 3. Farklý durumlara ait duygu ve düþüncelerini ifade eder. 3. Farklý durumlara ait duygu ve düþüncelerini ifade eder. 4. Baþkalarýnýn duygu ve düþüncelerini saygý ile karþýlar. 4. Baþkalarýnýn duygu ve düþüncelerini saygý ile karþýlar. 5. Yaþamýna iliþkin belli baþlý olaylarý kronolojik sýraya koyar. 5. Yaþamýna iliþkin belli baþlý olaylarý kronolojik sýraya koyar. 6. Sahip olduðu resmî kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kiþisel kimliðine iliþkin çýkarýmlarda bulunur 6. Sahip olduðu resmî kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kiþisel kimliðine iliþkin çýkarýmlarda bulunur GEÇMÝÞÝMÝ ÖÐRENÝYORUM 1. Sözlü tarih yöntemi kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluþturur. GEÇMÝÞÝMÝ ÖÐRENÝYORUM 1. Sözlü tarih yöntemi kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluþturur. DÝN VE AHLAK HAKKINDA NELER BÝLÝYORUM 1. Dinî ifadelerin günlük konuþmalarýmýzda nerede ve nasýl kullanýldýðýný fark eder. DÝN VE AHLAK HAKKINDA NELER BÝLÝYORUM 3. Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Þehadet in anlamlarýný açýklar. DÝN VE AHLAK HAKKINDA NELER BÝLÝYORUM 6. Dinin ahlaklý olmayý gerektirdiðini fark eder. 2. Duygularý ve düþünceleri arasýndaki iliþkiyi fark eder. 3. Farklý durumlara ait duygu ve düþüncelerini ifade eder. 4. Baþkalarýnýn duygu ve düþüncelerini saygý ile karþýlar. 5. Yaþamýna iliþkin belli baþlý olaylarý kronolojik sýraya koyar. 6. Sahip olduðu resmî kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kiþisel kimliðine iliþkin çýkarýmlarda bulunur GEÇMÝÞÝMÝ ÖÐRENÝYORUM 1. Sözlü tarih yöntemi kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluþturur. GEÇMÝÞÝMÝ ÖÐRENÝYORUM 2. Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansýtan ögeleri fark eder. GEÇMÝÞÝMÝ ÖÐRENÝYORUM 3. Tarihte Türklerin yaygýn olarak oynadýðý oyunlardan günümüzde de devam edenlere örnek verir. GEÇMÝÞÝMÝ ÖÐRENÝYORUM 4. Kültür ögelerinin geçmiþten bugüne deðiþerek taþýndýðýna iliþkin yakýn çevresinden kanýtlar gösterir. GEÇMÝÞÝMÝ ÖÐRENÝYORUM 5. Yaþanmýþ olaylardan ve görsel materyallerden yola çýkarak, Millî Mücadele sürecinde yakýn çevresini ve Türkiye yi betimler. GEÇMÝÞÝMÝ ÖÐRENÝYORUM 6. Millî Mücadele nin kazanýlmasýnda ve Cumhuriyetin ilânýnda Atatürk ün rolünü fark eder. 1. Çeþitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduðu yönü bulur. DÝN VE AHLAK HAKKINDA NELER BÝLÝYORUM 2. Selamlaþmanýn iletiþimdeki önemini fark eder. DÝN VE AHLAK HAKKINDA NELER BÝLÝYORUM 7. Güzel söz söyleme ve güzel davranýþ sergilemeye istekli olur. TEMÝZ OLALIM 1. Ýslam dininin temizliðe verdiði önemin farkýnda olur. GEÇMÝÞÝMÝ ÖÐRENÝYORUM GEÇMÝÞÝMÝ ÖÐRENÝYORUM GEÇMÝÞÝMÝ ÖÐRENÝYORUM TEMÝZ OLALIM TEMÝZ OLALIM HZ.MUHAMMED Ý TANIYALIM ÝYÝ KÝ VAR ÝYÝ KÝ VAR HZ.MUHAMMED Ý TANIYALIM HZ.MUHAMMED Ý TANIYALIM HZ.MUHAMMED Ý TANIYALIM ÝYÝ KÝ VAR ÝYÝ KÝ VAR ÝYÝ KÝ VAR ÝYÝ KÝ VAR ÝYÝ KÝ VAR HEP BÝRLÝKTE HEP BÝRLÝKTE HEP BÝRLÝKTE KUR AN-I KERÝM Ý TANIYALIM KUR AN-I KERÝM Ý TANIYALIM SEVGÝ, DOSTLUK VE KARDEÞLÝK ÝYÝ KÝ VAR ÝYÝ KÝ VAR HEP BÝRLÝKTE HEP BÝRLÝKTE HEP BÝRLÝKTE ÝNSANLAR VE YÖNETÝM ÝNSANLAR VE YÖNETÝM SEVGÝ, DOSTLUK VE KARDEÞLÝK SEVGÝ, DOSTLUK VE KARDEÞLÝK AÝLE VE DÝN 2. Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansýtan ögeleri fark eder. 3. Tarihte Türklerin yaygýn olarak oynadýðý oyunlardan günümüzde de devam edenlere örnek verir. 5. Yaþanmýþ olaylardan ve görsel materyallerden yola çýkarak, Millî Mücadele sürecinde yakýn çevresini ve Türkiye yi betimler. 1. Çeþitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduðu yönü bulur. 2. sinde gördüklerini þekil ve þemalarla anlatýr. 3. Çizdiði þekil ve þemalarda kullandýðý sembolleri açýklayan bir bölüm oluþturur. 4. sindeki bir yerin krokisini çizer. 5. sinde meydana gelen hava olaylarýný gözlemleyerek, bulgularýný resimli grafiklere aktarýr. 6. sinde gördüðü doðal ve beþerî unsurlarý ayýrt eder. 7. Efsane, destan, öykü, türkü ve þiirlerden yararlanarak yaþadýðý yerin coðrafi özellikleri ile ilgili çýkarýmlarda bulunur. 8. Doðal afetler karþýsýnda hazýrlýklý olur. 1. Ýstek ve ihtiyaçlarýný ayýrt eder. 6. Manevi temizliðin ne olduðunu kavrar. 8. Fâtiha suresini ezbere okur ve anlamýný söyler. 1. Hz. Muhammed in doðduðu çevrenin dinî, sosyal ve ekonomik özelliklerini örnekler vererek açýklar. 3. Çizdiði þekil ve þemalarda kullandýðý sembolleri açýklayan bir bölüm oluþturur. 5. sinde meydana gelen hava olaylarýný gözlemleyerek, bulgularýný resimli grafiklere aktarýr. 7. Efsane, destan, öykü, türkü ve þiirlerden yararlanarak yaþadýðý yerin coðrafi özellikleri ile ilgili çýkarýmlarda bulunur. 8. Doðal afetler karþýsýnda hazýrlýklý olur. 2. Ýhtiyaçlarýndan hareket ederek insanlarýn temel ihtiyaçlarý hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. 3. Mevcut kaynaklarla ihtiyaçlarýný iliþkilendirir. 4. Satýn alacaðý ürünleri belirlenen standartlara göre deðerlendirir. 5. Bilinçli bir tüketici olarak haklarýný kullanýr. 6. Kullandýðý bazý ürünlerin üretim, daðýtým ve tüketim aðýný oluþturur. 7. Ýhtiyaçlarla meslekleri iliþkilendirir. 1. sindeki teknolojik ürünleri, kullaným alanlarýna göre sýnýflandýrýr. 2. Ýnsanlýðýn kullandýðý belli baþlý zaman ölçme araçlarýný ve belirleme yöntemlerini tanýr. 2. Hz. Muhammed in aile büyüklerini tanýr. 4. Hz. Muhammed in çocukluk ve gençlik yýllarýndaki erdemli davranýþlarýndan örnekler verir. 6. Kevser suresini ezbere okur ve anlamýný söyler. 2. sinde gördüklerini þekil ve þemalarla anlatýr. 4. sindeki bir yerin krokisini çizer. 5. Bilinçli bir tüketici olarak haklarýný kullanýr. 7. Ýhtiyaçlarla meslekleri iliþkilendirir. 2. Ýnsanlýðýn kullandýðý belli baþlý zaman ölçme araçlarýný ve belirleme yöntemlerini tanýr. 3. Kullandýðý teknolojik ürünlerin zaman içindeki geliþimini kavrar. 4. Teknolojik ürünlerin hayatýmýzda ve çevremizde yaptýðý deðiþiklikleri dikkate alarak geçmiþle bugünü karþýlaþtýrýr. 5. sindeki ihtiyaçlardan yola çýkarak kendine özgü ürünler tasarlar. 6. Teknolojik ürünleri kendisine, baþkalarýna ve doðaya zarar vermeden kullanýr. 1. Ýnsanlarýn belli bir amaç çerçevesinde oluþturduklarý sosyal örgüt, resmî kurum ve gruplarý fark eder. 2. Ön bilgi ve yaþantýsýný kullanarak çevresindeki belli baþlý sosyal problemler ya da ihtiyaçlarla grup, kurum ve sosyal örgütleri iliþkilendirir. 3. Kendisi ile çevresindeki gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler arasýndaki etkileþime örnekler verir. 3. Kur an ýn kitap hâline getirilmesi ve çoðaltýlmasý ile ilgili süreci açýklar. 5. Hz. Lokman ýn öðütlerinden çýkarýmlarda bulunur. 2. Sevginin, yaratýlmýþlarýn hayatlarýný sürdürmedeki önemini açýklar. 6. sinde gördüðü doðal ve beþerî unsurlarý ayýrt eder. 1. Ýstek ve ihtiyaçlarýný ayýrt eder. 2. Ýhtiyaçlarýndan hareket ederek insanlarýn temel ihtiyaçlarý hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. 4. Satýn alacaðý ürünleri belirlenen standartlara göre deðerlendirir. 6. Kullandýðý bazý ürünlerin üretim, daðýtým ve tüketim aðýný oluþturur. 1. sindeki teknolojik ürünleri, kullaným alanlarýna göre sýnýflandýrýr. 4. Teknolojik ürünlerin hayatýmýzda ve çevremizde yaptýðý deðiþiklikleri dikkate alarak geçmiþle bugünü karþýlaþtýrýr. 2. Ön bilgi ve yaþantýsýný kullanarak çevresindeki belli baþlý sosyal problemler ya da ihtiyaçlarla grup, kurum ve sosyal örgütleri iliþkilendirir. 4. Okulunda ve yakýn çevresinde katýlacaðý sosyal ve eðitsel etkinliklere karar verir. 5. Okul yaþamýnda gerekli gördüðü eðitsel-sosyal etkinlikler önerir. 1. Yaþadýðý yerin yerel yönetim birimlerini tanýr. 2. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolünü açýklar. 5. Allah ýn, yarattýklarýný sevdiðine dair örnekler verir. 7. Ýslam da sevgi ve barýþýn önemini örnekleri ile açýklar. 2. Anne ve babalarýn, çocuklarýnýn iyiliðini istediðinin farkýnda olur. 9 soru 9 soru 9 soru 9 soru 9 soru 9 soru 4. SINIF INGILIZCE NEW FRIENDS NEW FRIENDS NEW FRIENDS MY CLASSROOM MY CLASSROOM MY CLASSROOM MY CLASSROOM MY FAMILY MY FAMILY Greeting and introducing oneself Greeting and introducing oneself about classroom objects Following classroom instructions Giving classroom commands Giving classroom commands about family members Identifying family members. MY CLASSROOM about classroom objects MY CLASSROOM Giving classroom commands MY FAMILY Identifying family members. MY FAMILY about things and people MY CLOTHES MY CLOTHES Identifying clothing items MY CLOTHES Identifying colors BODY PARTS about body parts BODY PARTS Identifying parts of body MY CLASSROOM Following classroom instructions MY FAMILY about family members MY CLOTHES Identifying colors BODY PARTS Identifying parts of body HOME SWEET HOME about where things are HOME SWEET HOME Identifying furniture and parts of a house PETS Identifying and describing animals PETS Asking and giving information about animals MY WEEKLY SCHEDULE Asking and giving information about the days of the week MY CLASSROOM Giving classroom commands BODY PARTS about body parts HOME SWEET HOME about where things are MY WEEKLY SCHEDULE Asking and giving information about the days of the week MY WEEKLY SCHEDULE Asking and giving information about school subjects. TIMETABLES Asking and telling the time BIRTHDAYS Asking and givinginformation about months BIRTHDAYS Asking and giving information about their age. FOOD AND DRINKS Asking and giving information about quantity BODY PARTS Identifying parts of body PETS Identifying and describing animals TIMETABLES Asking and telling the time FOOD AND DRINKS Asking and giving information about quantity FOOD AND DRINKS Identifying physical state SEASONS Asking and giving information about seasons and climate SEASONS Making suggestions TOYS Identifying and describing objects TOYS Identifying location BIRTHDAYS Asking and giving information about months FOOD AND DRINKS Identifying physical state SEASONS Asking and giving information about seasons and climate TOYS Identifying and describing objects TOYS Identifying location TOYS about size TOYS about quantity PHYSICAL APPEARANCE Identifying people's physical appearance PHYSICAL APPEARANCE Describing physical appearance

8 5. SINIF TÜRKÇE Anlam Kurma Anlam Kurma Anlam Kurma Okuma öncesi, okuma sýrasý ve sonrasýnda metinle ilgili sorularý cevaplandýrýr. Okuduklarýnda ne, nerede, ne zaman, nasýl, niçin ve kim (5N 1K) sorularýna cevap arar. Okuduðunun ana fikrini belirler. Baþlýk ve içerik iliþkisini sorgular. Okuduklarýnda hikâye unsurlarý ný belirler. Metin içi anlam kurar. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarýný ayýrt eder. Yazýlarýnda kelime türlerini iþlevine uygun kullanýr. Yazýlarýnda farklý düþünmeye yönlendiren ifadeleri kullanýr. Yazýlarýnda sebep-sonuç iliþkileri kurar. Eksik býrakýlan metni yazarak tamamlar. Þekil, sembol ve iþaretlerin anlamlarýný bilir. Metinde verilen ipuçlarýndan hareketle karþýlaþtýðý yeni kelimelerin anlamlarýný tahmin eder. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur. Betimleyen ve tanýmlayan ifadeleri dikkate alarak okur. Okuduðu metindeki öznel ve nesnel yargýlarý ayýrt eder. Metindeki anlam bakýmýndan çeliþkili ifadeleri saptar. Görsellerden yararlanarak metnin içeriðini tahmin eder. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarýný ayýrt eder. Olaylarý, oluþ sýrasýna göre yazar. Yazýlarýnda genelden özele, özelden genele doðru yazar. Yazýlarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Davetiye ve tebrik kartý yazar. Reklamlarda verilen mesajlarý sorgular. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. Okuduklarýnda duygusal ve abartýlý ögeleri belirler ve sorgular. Genel ve özel durumlarý bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. Okuduklarýnda yardýmcý fikirleri ve destekleyici ayrýntýlarý belirler. Okuduklarýndan çýkarýmlar yapar. Okuduklarýnda eksik býrakýlan ve konuyla ilgisi olmayan bilgiyi fark eder. Metin dýþý anlam kurar. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarýný ayýrt eder. Yazýlarýnda kelime türlerini iþlevine uygun kullanýr. Yazýlarýnda farklý cümle yapýlarýna yer verir. Yazýlarýnda uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açýklayýcý örnekler verir. Yazýlarýnda önem belirten ifadeleri kullanýr. Beden dilini yorumlar. Trafik iþaretlerinin anlamlarýný bilir. Metnin giriþ, geliþme ve sonuç bölümleri hakkýnda tahminlerde bulunur. Farklý düþünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. Okuduklarýnda sebep-sonuç iliþkileri kurar. Okuduklarýnda gerçek olanla hayal ürünü olaný ayýrt eder. Okuduðu þiirin ana duygusunu belirler. Yazarýn amacýný belirler. Okuduklarýndaki dil, ifade ve bilgi yanlýþlarýný belirler. Metinler arasý anlam kurar. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarýný ayýrt eder. Olaylarý, oluþ sýrasýna göre yazar. Yazýlarýnda genelden özele, özelden genele doðru yazar. Yazýlarýnda tanýmlamalar yapar. Günlük, aný vb. yazar. Okuduklarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Destekleyici ve açýklayýcý ifadeleri dikkate alarak okur. Okuduklarýnýn konusunu belirler. Okuduklarýnda geçen varlýklarý ve olaylarý sýnýflandýrýr. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadýðýný sorgular. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarýný ayýrt eder. Yazýlarýnda kelime türlerini iþlevine uygun kullanýr. Yazýlarýnda yardýmcý fikirlere yer verir. Yazýlarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Eksik býrakýlan metni yazarak tamamlar. Mektup yazar. Trafik iþaretlerinin anlamlarýný bilir. Metinde verilen ipuçlarýndan hareketle karþýlaþtýðý yeni kelimelerin anlamlarýný tahmin eder. Okuduklarýnda ne, nerede, ne zaman, nasýl, niçin ve kim (5N 1K) sorularýna cevap arar. Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. Okuduklarýnda yardýmcý fikirleri ve destekleyici ayrýntýlarý belirler. Baþlýktan hareketle okuyacaðý metnin içeriðini tahmin eder. Bir etkinliðin veya iþin aþamalarýný anlatan yönergeleri uygular. Okuduðunu anlamlandýrmada görsellerden yararlanýr. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarýný ayýrt eder. Bütün yazýlarýný bitiþik eðik yazý ile yazar. Yazýlarýnda mizahî ögelere yer verir. Yazýlarýnda genelden özele, özelden genele doðru yazar. Günlük, aný vb. yazar. 5. SINIF MATEMATIK (MEB) Tablo ve Sema Dörtgenler Dörtgenler Dörtgenler Dörtgenler Çember Dörtgenler Ondalýk Ondalýk Ondalýk Yüzdeler Yüzdeler Yüzdeler Yüzdeler Tablo ve Sema Çizgi Grafiði Ondalýk Yüzdeler Tablo ve Sema Çizgi Grafiði le Toplama Ýslemi le Toplama Ýslemi le Çýkarma Ýslemi le Çýkarma Ýslemi le Çýkarma Ýslemi le Çarpma Ýslemi Ondalýk le Toplama ve Çýkarma Çizgi Grafiði le Çýkarma Ýslemi Olasýlýk la Çarpma Ýþlemi Alan Geometrik Cisimler Alan Alan Ondalýk Çizgi Grafiði Olasýlýk Alan Geometrik Cisimler Geometrik Cisimler Düzlem Hacmi Ölçme Geometrik Cisimler la Toplama Ýþlemi la Çýkarma Ýþlemi Alan Geometrik Cisimler Hacmi Ölçme Geometrik Cisimler Ondalýk Aritmetik Ortalama la Çýkarma Ýþlemi la Toplama Ýþlemi la Toplama Ýþlemi la Çýkarma Ýþlemi la Çarpma Ýþlemi la Çarpma Ýþlemi la Bölme Ýþlemi 3. Düzgün çokgenleri ayýrt eder. 4. i açýlarýna ve kenarlarýna göre sýnýflandýrýr. 2. Sema yaparak verileri düzenler. 1. Paralelkenar, eskenar dörtgen ve yamuðu tasvir eder. 1. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve bosluk kalmayacak sekilde döseyerek süsleme yapar. 2. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eskenar dörtgen ve yamuðun açýlarýný ve açý ölçülerinin toplamýný belirler. 3. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eskenar dörtgen ve yamuðun kenar, açý ve kösegen özelliklerini belirler. 5. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar ve yamuðun yüksekliklerini belirler. 1. Çemberin merkezini, yarýçapýný ve çapýný belirtir. 1. in simetri doðrularýný belirler ve çizer. 1. Bilesik kesri tam sayýlý kesre, tam sayýlý kesri bilesik kesre dönüstürür. 2. Bir doðal sayý ile bir kesri karsýlastýrýr. 3. i karsýlastýr, sýralar ve sayý doðrusunda gösterir. 4. Bir kesre denk olan kesirler olusturur. 1. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve bosluk kalmayacak sekilde döseyerek süsleme yapar. 4. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar, eskenar dörtgen ve yamuðu çizer. 2. Düzlemsel bir seklin verilen simetri doðrusuna göre simetriðini çizer. 3. i karsýlastýr, sýralar ve sayý doðrusunda gösterir. 1. Kesir kýsmý en çok üç basamaklý olan ondalýk kesirlerin basamak adlarýný ve bu basamaklardaki rakamlarýnbasamak deðerlerini belirtir. 2. Dört farklý rakamý ve virgülü kullanarak deðisik ondalýk kesirler olusturur. 3. Üç ondalýk kesri büyükten küçüðe veya küçükten büyüðe doðru sýralar. 1. Ondalýk kesirleri yüzde sembolü kullanarak yazar. 2. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalýk kesir olarak yazar. 3. Yüzde sembolü ile verilen iki sayýyý karsýlastýrýr. 4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. Metre-kilometre, metre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüstürür. 1. Ýki özelliðe göre tablo olusturur ve tabloyu yorumlar. 1. Çizgi grafiðini olusturur. 2. Dört farklý rakamý ve virgülü kullanarak deðisik ondalýk kesirler olusturur. 2. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalýk kesir olarak yazar. 1. Metre-kilometre, metre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüstürür. 2. Milimetre, santimetre, metre ve kilometre birimleri arasýndaki dönüsümleri içeren problemleri çözer ve kurar. 1. Ýki özelliðe göre tablo olusturur ve tabloyu yorumlar. 2. Çizgi grafiðini yorumlar. 1. Paydalarý esit veya paydasý diðerinin katý olan iki kesri toplar. 1. Zamaný ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. Bir doðal sayý ile bir kesri toplar. 1. Paydalarý esit veya paydasý diðerinin katý olan iki kesirle çýkarma islemini yapar. 2. Bir doðal sayýdan bir kesri çýkarýr. 3. le toplama ve çýkarma islemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Bir kesrin diðer bir kesir kadarýný belirler. 1. Ýki ondalýk kesrin toplamýný ve farkýný bulur. 1. Çizgi grafiðini olusturur. 2. Bir doðal sayýdan bir kesri çýkarýr. 5. Bir basit kesir kadarý verilen bir çokluðun, tamamýný belirler. 1. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüstürür. 2. Sývý ölçme birimlerinin kullanýldýðý problemleri çözer ve kurar. 2. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar. 2. Basit bir olayýn olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar. 3. Çapý veya yarýçapý verilen bir çemberin uzunluðunu belirler. 4. Düzlemsel sekillerin çevre uzunluklarý ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 6. Bir doðal sayýyý, en fazla üç defa yan yana çarpma seklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. 1. Standart alan ölçme birimlerinin gerekliliðini açýklar, 1cm2 lik ve 1 m2 lik birimleri kullanarak ölçmeler yapar. 2. in isimlerini belirterek özelliklerini açýklar. 3. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarýný santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar. 5. Üçgensel bölgenin alanýný bulur. 3. Üç ondalýk kesri büyükten küçüðe veya küçükten büyüðe doðru sýralar. 2. Çizgi grafiðini yorumlar. 1. Üçgen, kare, dikdörtgen, eskenar dörtgen, paralelkenar ve yamuðun çevre uzunluklarýný belirler. 1. Olaylarýn olma olasýlýðý ile ilgili tahminler yapar. 4. Paralelkenarsal bölgenin alanýný bulur. 1. Piramide örnekler verir ve yüzeyini tasvir eder. 6. Boyutu açýklar ve nesneleri boyutuna göre sýnýflandýrýr. 2. iki düzlemin birbirine göre durumlarýný belirler. 2. Ayný sayýdaki birimküpleri kullanarak farklý yapýlar olusturur. 1. 7, 8 ve 9 basamaklý doðal sayýlarý okur ve yazar. 4. Ýzometrik kâðýttaki çizimleri es küplerle olusturur. 2. 7, 8 ve 9 basamaklý doðal sayýlarýn bölüklerini, basamaklarýný, basamaklarýndaki rakamlarýn basamak deðerlerini belirtir. 1. En çok bes basamaklý doðal sayýlarla toplama islemi yapar. 1. En çok bes basamaklý doðal sayýlarla çýkarma islemini yapar. 2. Belirlenen bir alaný cm2 ve m2 birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 3. Küp ve dikdörtgenler prizmasýnýn yüzey açýnýmlarýný yapar ve yüzey açýnýmlarý verilen cisimleri olusturur. 1. Bir geometrik cismin hacmini standart olmayan bir birimle ölçer. 4. Ýzometrik kâðýttaki çizimleri es küplerle olusturur. 3. Kuralýnda bir islem bulunan örüntü olusturur, bir örüntüde verilmeyen sayý veya sayýlarý belirler. 4. Doðal sayýlarýn ve ondalýk kesirlerin önüne konulan + ve isaretlerinin ne anlama geldiðini açýklar. 1. Aritmetik ortalamayý açýklar ve hesaplar. 4. Doðal sayýlarla çýkarma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. En çok dört basamaklý doðal sayýlarla 10 un, 100 ün ve 1000 in en çok dokuz katý olan doðal sayýlarý zihinden toplar. 2. En çok dört basamaklý iki doðal sayýnýn toplamýný tahmin eder ve tahminini islem sonucu ile karsýlastýrýr. 2. En çok dört basamaklý iki doðal sayýnýn farkýný tahmin eder ve tahminini islem sonucu ile karsýlastýrýr. 1. Çarpýmlarý en çok yedi basamaklý olan iki doðal sayý ile çarpma islemini yapar. 3. Çarpýmlarý en çok dört basamaklý olan bir çarpma isleminde verilmeyen çarpaný belirler. 1. En çok dört basamaklý doðal sayýlarý, en çok üç basamaklý doðal sayýlara böler.

9 5. SINIF MATEMATIK (ÖZGÜN) 1. 7, 8 ve 9 basamaklý doðal sayýlarý okur ve yazar. 1. 7, 8 ve 9 basamaklý doðal sayýlarý okur ve yazar. 2. 7, 8 ve 9 basamaklý doðal sayýlarýn bölüklerini, basamaklarýný,basamaklarýndaki rakamlarýn basamak deðerlerini belirtir. 2. 7, 8 ve 9 basamaklý doðal sayýlarýn bölüklerini, basamaklarýný,basamaklarýndaki rakamlarýn basamak deðerlerini belirtir. 3. Kuralýnda bir islem bulunan örüntü olusturur, bir örüntüde verilmeyen sayý veya sayýlarý belirler. 3. Kuralýnda bir islem bulunan örüntü olusturur, bir örüntüde verilmeyen sayý veya sayýlarý belirler. la Toplama Ýþlemi 1. En çok bes basamaklý doðal sayýlarla toplama islemi yapar. la Toplama Ýþlemi 4. Doðal sayýlarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. la Toplama Ýþlemi 4. Doðal sayýlarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. la Çýkarma Ýþlemi 1. En çok bes basamaklý doðal sayýlarla çýkarma islemini yapar. la Çýkarma Ýþlemi 4. Doðal sayýlarla çýkarma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. la Çýkarma Ýþlemi 4. Doðal sayýlarla çýkarma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Zamaný ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. Zamaný ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. 7, 8 ve 9 basamaklý doðal sayýlarýn bölüklerini, basamaklarýný, basamaklarýndaki rakamlarýn basamak deðerlerini belirtir. la Toplama Ýþlemi 1. En çok bes basamaklý doðal sayýlarla toplama islemi yapar. la Toplama Ýþlemi 4. Doðal sayýlarla toplama islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. la Çýkarma Ýþlemi 1. En çok bes basamaklý doðal sayýlarla çýkarma islemini yapar. la Çýkarma Ýþlemi 4. Doðal sayýlarla çýkarma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Zamaný ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Tablo ve Sema 1. Ýki özelliðe göre tablo olusturur ve tabloyu yorumlar. Tablo ve Sema 2. Sema yaparak verileri düzenler. Aritmetik Ortalama 1. Aritmetik ortalamayý açýklar ve hesaplar. la Çarpma Ýþlemi 1. Çarpýmlarý en çok yedi basamaklý olan iki doðal sayý ile çarpma islemini yapar. la Çarpma Ýþlemi 1. Çarpýmlarý en çok yedi basamaklý olan iki doðal sayý ile çarpma islemini yapar. la Çarpma Ýþlemi 3. Çarpýmlarý en çok dört basamaklý olan bir çarpma isleminde verilmeyen çarpaný belirler. la Çarpma Ýþlemi 3. Çarpýmlarý en çok dört basamaklý olan bir çarpma isleminde verilmeyen çarpaný belirler. la Çarpma Ýþlemi 6. Bir doðal sayýyý, en fazla üç defa yan yana çarpma seklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. 1. 7, 8 ve 9 basamaklý doðal sayýlarý okur ve yazar. 3. Kuralýnda bir islem bulunan örüntü olusturur, bir örüntüde verilmeyen sayý veya sayýlarý belirler. la Çýkarma Ýþlemi 4. Doðal sayýlarla çýkarma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Tablo ve Sema 1. Ýki özelliðe göre tablo olusturur ve tabloyu yorumlar. la Çarpma Ýþlemi 1. Çarpýmlarý en çok yedi basamaklý olan iki doðal sayý ile çarpma islemini yapar. la Çarpma Ýþlemi 3. Çarpýmlarý en çok dört basamaklý olan bir çarpma isleminde verilmeyen çarpaný belirler. la Çarpma Ýþlemi 7. Doðal sayýlarla çarpma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. la Bölme Ýþlemi 1. En çok dört basamaklý doðal sayýlarý, en çok üç basamaklý doðal sayýlara böler. la Bölme Ýþlemi 4. içinde dört islemden en çok ikisinin bulunduðu iki farklý islemin sonuçlarý arasýndaki iliskiyi sembolle belirtir. la Bölme Ýþlemi 5. Doðal sayýlarla bölme islemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Bilesik kesri tam sayýlý kesre, tam sayýlý kesri bilesik kesre dönüstürür. 2. Bir doðal sayý ile bir kesri karsýlastýrýr. 3. i karsýlastýr, sýralar ve sayý doðrusunda gösterir. 4. Bir kesre denk olan kesirler olusturur. 3. Kuralýnda bir islem bulunan örüntü olusturur, bir örüntüde verilmeyen sayý veya sayýlarý belirler. 1. Zamaný ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Tablo ve Sema 2. Sema yaparak verileri düzenler. la Çarpma Ýþlemi 3. Çarpýmlarý en çok dört basamaklý olan bir çarpma isleminde verilmeyen çarpaný belirler. la Çarpma Ýþlemi 6. Bir doðal sayýyý, en fazla üç defa yan yana çarpma seklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. 5. Bir basit kesir kadarý verilen bir çokluðun, tamamýný belirler. le Çarpma Ýslemi 1. Bir kesrin diðer bir kesir kadarýný belirler. 2. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar. le Toplama Ýslemi 1. Paydalarý esit veya paydasý diðerinin katý olan iki kesri toplar. le Toplama Ýslemi 2. Bir doðal sayý ile bir kesri toplar. le Çýkarma Ýslemi 1. Paydalarý esit veya paydasý diðerinin katý olan iki kesirle çýkarma islemini yapar. le Çýkarma Ýslemi 3. le toplama ve çýkarma islemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3. Düzgün çokgenleri ayýrt eder. 4. i açýlarýna ve kenarlarýna göre sýnýflandýrýr. le Toplama Ýslemi le Çýkarma Ýslemi Ondalýk Ondalýk Ondalýk Ondalýk le Ýslemleri Yüzdeler Yüzdeler Yüzdeler Ondalýk le Ýslemler Yüzdeler Çizgi Grafiði Çizgi Grafiði Olasýlýk Dörtgenler Dörtgenler Dörtgenler 1. Bilesik kesri tam sayýlý kesre, tam sayýlý kesri bilesik kesre dönüstürür. 6. Kesir ile bölme islemi arasýndaki iliskiyi açýklar. 2. Bir doðal sayý ile bir kesri toplar. 2. Bir doðal sayýdan bir kesri çýkarýr. 2. i sýnýflandýrýr. 3. Düzgün çokgenleri ayýrt eder. 1. Kesir kýsmý en çok üç basamaklý olan ondalýk kesirlerin basamak adlarýný ve bu basamaklardaki rakamlarýn basamak deðerlerini belirtir. 1. in simetri doðrularýný belirler ve çizer. 2. Dört farklý rakamý ve virgülü kullanarak deðisik ondalýk kesirler olusturur. 3. Üç ondalýk kesri büyükten küçüðe veya küçükten büyüðe doðru sýralar. 1. iki ondalýk kesrin toplamýný ve farkýný bulur. 2. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalýk kesir olarak yazar. 3. Yüzde sembolü ile verilen iki sayýyý karsýlastýrýr. 4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. in simetri doðrularýný belirler ve çizer. 1. Ýki ondalýk kesrin toplamýný ve farkýný bulur. 1. Ondalýk kesirleri yüzde sembolü kullanarak yazar. 2. Milimetre, santimetre, metre ve kilometre birimleri arasýndaki dönüsümleri içeren problemleri çözer ve kurar. 1. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüstürür. 2. Sývý ölçme birimlerinin kullanýldýðý problemleri çözer ve kurar. 1. Çizgi grafiðini olusturur. 2. Çizgi grafiðini yorumlar. 1. Olaylarýn olma olasýlýðý ile ilgili tahminler yapar. 2. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eskenar dörtgen ve yamuðun açýlarýný ve açý ölçülerinin toplamýný belirler. 3. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eskenar dörtgen ve yamuðun kenar, açý ve kösegen özelliklerini belirler. 4. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar, eskenar dörtgen ve yamuðu çizer. 1. Üçgen, kare, dikdörtgen, eskenar dörtgen, paralelkenar ve yamuðun çevre uzunluklarýný belirler. 3. Çapý veya yarýçapý verilen bir çemberin uzunluðunu belirler. 5. SINIF FEN VE TEKNOLOJI Besinlerin gerekliliði ve dengeli beslenme 1.2. Besin içeriklerinin vücuttaki öncelikli görevlerini belirtir. Besinlerin gerekliliði ve dengeli beslenme 1.4. Vitamin çeþitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduðuna dair bilgi toplar ve sunar. Besinlerin gerekliliði ve dengeli beslenme 1.5. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduðunu ve düzenleyici görev yaptýðýný belirtir. Besinlerin gerekliliði ve dengeli beslenme 1.6. Dengeli beslenmeye örnek bir öðün hazýrlar. Besinlerin gerekliliði ve dengeli beslenme 1.9. Besin çeþitlerinin bilimsel-teknolojik geliþmelere paralel olarak arttýðýný fark eder Besinlerin sindirimi 2.1. Besinlerin vücutta kan yolu ile taþýndýðýný belirtir." Besinlerin sindirimi 2.3. Sindirimde görevli yapý ve organlarýn yerini kendi üzerinde ve modelde sýrasý ile göstererek görevlerini kýsaca açýklar. Besinlerin sindirimi 2.4. Diþ çeþitlerini görevlerine göre model veya kendi aðzýnda göstererek sindirimdeki görevini fark eder. Besinlerin sindirimi 2.5. Diþ saðlýðý için beslenmeye, temizliðe ve düzenli diþ kontrolüne özen gösterir. Boþaltýmda görevli yapý ve organlar 3.2.Boþaltýmýn görevinin vücudun çeþitli faaliyetleri sonucu oluþan zararlý maddelerin vücut dýþýna atýlmasý olduðunu belirtir. Boþaltýmda görevli yapý ve organlar 3.3. Boþaltýmda böbreklerin dýþýnda atýk maddelerin atýlmasýný saðlayan yapý ve organlarý sýralar. Boþaltýmda görevli yapý ve organlar 3.4. Böbreklerin saðlýðý için nelere dikkat edilmesi gerektiðini araþtýrýr ve sunar Ýnsan ve toplum saðlýðýna sigara ve alkolün olumsuz etkileri 4.2. Sigara ve alkol kullanan kiþilerin çevreye verdiði zararlarý fark eder. Yaðmur ve karýn oluþumu ve suyun uðradýðý deðiþimler 1.2 Suyun ýsýnýnca buharlaþtýðýný, buharýn da soðuyunca yoðuþtuðunu gösteren deney tasarlar. Besinlerin gerekliliði ve dengeli beslenme 1.8. Paketlenmiþ besinlerin üzerindeki son kullanma tarihinin önemini bilir. Besinlerin sindirimi 2.2. Besinlerin kana geçebilmesi için küçük parçalara ayrýlmasý gerektiði çýkarýmýný yapar. Boþaltýmda görevli yapý ve organlar 3.1. Boþaltýmda görevli organ ve yapýlarýn yerini, insan modeli üzerinde göstererek görevlerini kýsaca açýklar. Ýnsan ve toplum saðlýðýna sigara ve alkolün olumsuz etkileri 4.1. Sigaranýn ve alkol kullanýmýnýn vücuda verdiði zararlarla ilgili bilgi toplar ve sunar. Yaðmur ve karýn oluþumu ve suyun uðradýðý deðiþimler 1.4 Su döngüsü ile yaðýþ buharlaþma dengesi arasýnda iliþki kurar. Yaðmur ve karýn oluþumu ve suyun uðradýðý deðiþimler 1.6. Kökeni güneþ olan enerji kaynaklarýný açýklar. Isý ve Sýcaklýk 2.2 Ayný maddenin, az ýsý verilince az, çok ýsý verilince çok ýsýndýðýný deneyle gösterir. Isý ve Sýcaklýk 2.4. Maddelerin yandýðýnda ýsý verdiðini gösteren deney tasarlar. Isý ve Sýcaklýk 2.6. Isýnmak için kullanýlan yakýtlarý listeler Isý ve Sýcaklýk joule ve 1 kalorinin büyüklüðünü günlük hayattan örnekler vererek açýklar. Isýnýn madde üzerindeki etkileri 3.1 Isý-sýcaklýk iliþkisi deneyimlerinden, ýsýnýn maddeler üzerindeki en belirgin etkisinin ýsýnma-soðuma olduðu çýkarýmýný yapar. Isýnýn madde üzerindeki etkileri 3.3 Isý alma-verme ile genleþme-büzülme arasýnda iliþki kurar. Buharlaþma-yoðuþma ve kaynama 4.1 Sývýlarýn ýsý alarak buharlaþtýðýný ve buharýn yoðuþurken ýsý verdiðini deneyle gösterir. Buharlaþma-yoðuþma ve kaynama 4.2 Buharlaþmanýn her sýcaklýkta olabileceðini gösteren deney tasarlar. Besinlerin gerekliliði ve dengeli beslenme Yaðmur ve karýn oluþumu ve suyun uðradýðý deðiþimler Isý ve Sýcaklýk Isýnýn madde üzerindeki etkileri Buharlaþma-yoðuþma ve kaynama Buharlaþma-yoðuþma ve kaynama Saf maddelerin kaynama sýcaklýklarý Saf maddelerin erime ve donma sýcaklýklarý Aðýr ve yoðun kavramlarý Aðýr ve yoðun kavramlarý Aðýr ve yoðun kavramlarý Temas gerektirmeyen kuvvetler Mýknatýslarýn özellikleri Mýknatýslarýn özellikleri 1.1. Canlýlarýn yaþamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için besinlere ihtiyacý olduðunu fark eder. 1.3 Buharlaþma ile suyun havaya döndüðü ve yaðýþlarla buharlaþmanýn birbirini dengelediði çýkarýmýnda bulunur. 2.3 Ayný miktar ýsý verilince miktarý az olan maddenin çok, miktarý çok olan maddenin az ýsýndýðýný deneyle gösterir 3.4 Genleþmenin çevremizdeki olumlu ve olumsuz etkilerinin farkýna varýr 4.3 Deney sonuçlarýný kullanarak sýcaklýk arttýkça buharlaþmanýn hýzlanacaðý çýkarýmýnda bulunur 4.5 Kaynayan sudan çýkan kabarcýklarýn su buharý olduðunu gösteren deney tasarlar. 5.3 Bilimsel ölçme sonuçlarýnýn yer ve zaman deðiþse de birbirine yakýn çýkacaðýný doðrular. 6.2 Saf bir maddenin erime-donma sýcaklýðýnýn sabit olduðunu deneyle gösterir. 7.1 Deneyimlerini kullanarak, suda batan ve suda yüzen maddelere örnekler verir. 7.4 Batan maddenin yüzen maddeden daha yoðun olduðunu ifade eder. 7.9 Yoðunluklar listesine bakarak farklý gereçlerin yapýmý için uygun malzemeler önerir 1.4. Fiziksel temas olmaksýzýn cisimleri hareket ettirebilecek bir düzenek kurar ve çalýþtýrýr 2.4. Mýknatýslarýn ayný kutuplarýnýn birbirini ittiði, zýt kutuplarýn ise birbirini çektiði sonucuna ulaþýr Günlük hayatta mýknatýslarýn kullaným alanlarýný listeler. Besinlerin gerekliliði ve dengeli beslenme Isý ve Sýcaklýk Isýnýn madde üzerindeki etkileri Saf maddelerin erime ve donma sýcaklýklarý Aðýr ve yoðun kavramlarý Temas gerektirmeyen kuvvetler Mýknatýslarýn özellikleri Sürtünme kuvveti ve hayatýmýzdaki önemi Sürtünme kuvveti ve hayatýmýzdaki önemi Sürtünme kuvveti ve hayatýmýzdaki önemi Ampullerin parlaklýðýnýn deðiþtirilmesi Ampullerin parlaklýðýnýn deðiþtirilmesi 1.3. Besinleri içerdikleri karbonhidrat, protein ve yað açýsýndan deney yaparak test eder Isý ve sýcaklýðýn farkýný gözlemlerine dayanarak açýklar. 3.2 Isý etkisiyle maddelerin hacimlerinin arttýðýný, gündelik hayattan örneklerle doðrular. 6.3 Ayný maddenin, erime sýcaklýðýnýn donma sýcaklýðýna çok yakýn olduðunu deney sonuçlarýndan çýkarýr. 7.7 Yoðunluklar listesine bakarak farklý maddelerden yapýlmýþ eþit hacimli cisimlerin kütlelerini karþýlaþtýrýr 1.3. Kuvvetleri, temas kuvvetleri ve temas gerektirmeyen kuvvetler olarak sýnýflandýrýr Bazý maddelerin mýknatýslardan etkilendiðini ifade eder Çeþitli yüzeylerin (halý, beton, buz vb.), cisimlerin hareketlerine etkilerini karþýlaþtýrýr Bir cismin pürüzlü bir yüzeyde daha zor hareket ettirilmesinin sebebini, sürtünen yüzeylerin farklýlýðý ile açýklar Hava ve su direncinin cisimlerin hareketlerine etkilerini karþýlaþtýrýr. 1.3 Bir ampulün parlaklýðýný etkileyen deðiþkenleri listeler. 1.7 Devrede ampul sayýsý ayný kalýrken pil sayýsýnýn artmasý veya azalmasý ile ampulün parlaklýðýnýn deðiþtiðini ifade eder. Elemanlarýn sembolik gösterimi ve devre þemalarýnýn çizimi 2.1. Basit bir elektrik devresindeki pil, ampul, baðlantý kablosu ve anahtarý sembolik olarak gösterir. Elemanlarýn sembolik gösterimi ve devre þemalarýnýn çizimi 2.7. Verilen hatalý bir devre þemasýný, deneyerek çalýþýr hâle getirir. Besinlerin gerekliliði ve dengeli beslenme 1.7. Besinlerin tazeliðinin, temizliðinin ve içerdiði katký maddelerinin saðlýða etkilerini araþtýrýr ve sunar. Isý ve Sýcaklýk Joule ve kalori cinsinden verilmiþ enerjileri birbirine dönüþtürür Saf maddelerin kaynama sýcaklýklarý 5.1 Saf maddelerin kaynama sýcaklýklarýnýn sabit olduðunu gösteren deney tasarlar. Aðýr ve yoðun kavramlarý 7.2 Suda yüzme-batma olayýnýn tek baþýna kütle veya hacim ile açýklanamayacaðýný deneyle gösterir. Mýknatýslarýn özellikleri 2.6. Mýknatýslarýn maddelere uyguladýðý kuvvetin, temas gerektirmeyen bir kuvvet olduðunu açýklar. Ampullerin parlaklýðýnýn deðiþtirilmesi 1.4 Elektrik devresinde sadece ampul sayýsýnýn deðiþtirilmesi olayýndaki deðiþkenleri belirler. Elemanlarýn sembolik gösterimi ve devre þemalarýnýn çizimi 2.5. Basit bir elektrik devre þemasýndan yararlanarak devreyi kurar ve çalýþtýrýr. Güneþ, Dünya ve Ay ýn þekil ve büyüklükleri 1.4. Güneþ, Dünya ve Ay ý bir arada temsil eden kendine özgü bir model oluþturur ve sunar. Dünya nýn hareketleri 2.4. Güneþ in gökyüzünde gün boyunca hareket etmesini, Dünya nýn kendi etrafýndaki dönme hareketiyle açýklar. Ay ýn hareketleri 3.7. Ay ýn evrelerini temsil eden bir model oluþturur ve sunar Canlýlarýn sýnýflandýrýlmasý 1.2. Canlýlarý benzerlik ve farklýlýklarýna göre bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik canlýlar olarak sýnýflandýrýr. Bitkilerin sýnýflandýrýlmasý 2.2. Gözlemleri sonucunda bitkileri çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olarak sýnýflandýrýr ve örnekler verir Çiçekli bir bitkinin kýsýmlarý ve görevleri 3.2. Kök, gövde ve yapraklarýn bazý görevlerini deney yaparak test eder. Çiçekli bir bitkinin kýsýmlarý ve görevleri 3.3. Çiçekli bir bitkinin kýsýmlarýnýn görevlerini açýklar. Isý ve Sýcaklýk 2.7. Yakýtlardan elde edilen ýsýnýn harekete dönüþebildiðini deneyle gösterir. Sürtünme kuvveti ve hayatýmýzdaki önemi 3.6. Hava ortamýnda, hareket eden cismin hareketini zorlaþtýran kuvveti hava direnci olarak tanýmlar. Ampullerin parlaklýðýnýn deðiþtirilmesi 1.5 Elektrik devresinde sadece pil sayýsýnýn deðiþtirilmesi olayýndaki deðiþkenleri belirler. Elemanlarýn sembolik gösterimi ve devre þemalarýnýn çizimi 2.4. Çalýþan bir elektrik devresi þemasý çizer. Dünya nýn hareketleri 2.3. Gece-gündüz oluþumunu, Dünya nýn kendi etrafýndaki dönme hareketiyle açýklar. Ay ýn hareketleri 3.1. Ay ýn kendi etrafýnda dönerken ayný zamanda da Dünya etrafýnda dolandýðýný ifade eder. Çiçekli bir bitkinin kýsýmlarý ve görevleri 3.1. Çiçekli bir bitki üzerinde bitkinin kýsýmlarýný gösterir, çizer. Hayvanlarýn sýnýflandýrýlmasý 4.4. Omurgalý hayvan sýnýflarýnýn genel özelliklerini açýklar. Hayvanlarýn sýnýflandýrýlmasý 4.5. Görünüþleri ve hareketleri birbirine benzediði halde ayný sýnýfta yer almayan omurgalý hayvanlara örnekler verir. Mantarlarýn özellikleri ve hayatýmýzdaki rolleri 5.1. Mantar ve çiçekli bir bitkiyi karþýlaþtýrarak farklýlýklarýný belirtir. Mikroskobik canlýlarýn özellikleri ve hayatýmýzdaki rolleri 6.2. Mikroskobik canlýlarýn besinler üzerine etkisini deney yaparak gözlemler. Yaþam alanlarý ve canlýlar 7.2. deki bir yaþam alanýna uyum saðlayabilecek bitki ve hayvanlarý tahmin eder. Yaþam alanlarý ve canlýlar 7.5. Bir yaþam alanýndaki canlýlar arasýndaki beslenme iliþkilerini gösteren besin zinciri modeli oluþturur Ýnsanýn çevreye etkisi 8.2. Ýnsan etkisi ile ülkemizde nesli tükenen veya tükenme tehlikesinde olan bitki ve hayvanlara örnekler verir.

10 5. SINIF SOSYAL BILGILER HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM ALLAH ÝNANCI ALLAH ÝNANCI ALLAH ÝNANCI HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM ALLAH ÝNANCI ÝBADET KONUSUNDA BÝLGÝLENELÝM ÝBADET KONUSUNDA BÝLGÝLENELÝM ÝBADET KONUSUNDA BÝLGÝLENELÝM ÝBADET KONUSUNDA BÝLGÝLENELÝM ÝBADET KONUSUNDA BÝLGÝLENELÝM HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM GERÇEKLEÞEN DÜÞLER HZ. MUHAMMED VE AÝLE HAYATI HZ. MUHAMMED VE AÝLE HAYATI KUR'AN-I KERÝM'ÝN TEMEL EÐÝTÝCÝ NÝTELÝKLERÝ GERÇEKLEÞEN DÜÞLER GERÇEKLEÞEN DÜÞLER GERÇEKLEÞEN DÜÞLER GERÇEKLEÞEN DÜÞLER GERÇEKLEÞEN DÜÞLER TOPLUM ÝÇÝN ÇALIÞANLAR TOPLUM ÝÇÝN ÇALIÞANLAR TOPLUM ÝÇÝN ÇALIÞANLAR TOPLUM ÝÇÝN ÇALIÞANLAR KUR'AN-I KERÝM'ÝN TEMEL EÐÝTÝCÝ NÝTELÝKLERÝ KUR'AN-I KERÝM'ÝN TEMEL EÐÝTÝCÝ NÝTELÝKLERÝ 1. Bulunduðu çeþitli grup ve kurumlar içindeki yerini belirler. 1. Bulunduðu çeþitli grup ve kurumlar içindeki yerini belirler. 2. Ýçinde bulunduðu gruplar ile gruplara ait rolleri iliþkilendirir. 2. Ýçinde bulunduðu gruplar ile gruplara ait rolleri iliþkilendirir. 3. Katýldýðý gruplarda aldýðý roller ile rollerin gerektirdiði hak ve sorumluluklarý iliþkilendirir. 3. Katýldýðý gruplarda aldýðý roller ile rollerin gerektirdiði hak ve sorumluluklarý iliþkilendirir. 4. Çocuk olarak haklarýný fark eder. 4. Çocuk olarak haklarýný fark eder. 1. sindeki ve ülkemizin çeþitli yerlerindeki doðal varlýklar ile tarihî mekânlarý, nesneleri ve yapýtlarý tanýr. 1. sindeki ve ülkemizin çeþitli yerlerindeki doðal varlýklar ile tarihî mekânlarý, nesneleri ve yapýtlarý tanýr. 1. sindeki ve ülkemizin çeþitli yerlerindeki doðal varlýklar ile tarihî mekânlarý, nesneleri ve yapýtlarý tanýr. 2. Ülkemizin çeþitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir. 2. Ülkemizin çeþitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir. 2. Ülkemizin çeþitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir. 1. Ýnsanýn akýllý ve inanan bir varlýk olduðunun farkýnda olur. 4. Allah ýn eþi ve benzeri olmadýðýný açýklar. 5. Allah ýn her þeyi iþittiði, bildiði, gördüðü ve her þeye gücünün yettiðinin farkýnda olur. 3. Katýldýðý gruplarda aldýðý roller ile rollerin gerektirdiði hak ve sorumluluklarý iliþkilendirir. 4. Çocuk olarak haklarýný fark eder. 1. sindeki ve ülkemizin çeþitli yerlerindeki doðal varlýklar ile tarihî mekânlarý, nesneleri ve yapýtlarý tanýr. 2. Ülkemizin çeþitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir. 3. Ülkemizin çeþitli yerleri ile kendi çevresinin kültürel özelliklerini benzerlikler ve farklýlýklar açýsýndan karþýlaþtýrýr. 4. Kültürel ögelerin, insanlarýn bir arada yaþamasýndaki önemini açýklar. 4. Kültürel ögelerin, insanlarýn bir arada yaþamasýndaki önemini açýklar. 5. Kanýt kullanarak Atatürk inkýlâplarýnýn öncesi ile sonrasýndaki günlük yaþamý karþýlaþtýrýr. 6. Atatürk inkýlâplarýyla ilkelerini iliþkilendirir. 6. Atatürk inkýlâplarýyla ilkelerini iliþkilendirir. 1. Türkiye nin kabartma haritasý üzerinde, yaþadýðý bölgenin yüzey þekillerini genel olarak tanýr. 1. Türkiye nin kabartma haritasý üzerinde, yaþadýðý bölgenin yüzey þekillerini genel olarak tanýr. 2. Yaþadýðý bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaþantýsýndan örnekler vererek açýklar. 2. Yaþadýðý bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaþantýsýndan örnekler vererek açýklar. 7. Ýhlâs suresini ezbere okur ve anlamýný söyler. 3. Niçin ibadet edildiðini gerekçelendirir. 4. Baþlýca ibadetlerin hangileri olduðunu belirtir. 3. Ülkemizin çeþitli yerleri ile kendi çevresinin kültürel özelliklerini benzerlikler ve farklýlýklar açýsýndan karþýlaþtýrýr. 1. Türkiye nin kabartma haritasý üzerinde, yaþadýðý bölgenin yüzey þekillerini genel olarak tanýr. 2. Yaþadýðý bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaþantýsýndan örnekler vererek açýklar. 3. Yaþadýðý bölgedeki insanlarýn yoðun olarak yaþadýklarý yerlerle coðrafî özellikleri iliþkilendirir. 3. Yaþadýðý bölgedeki insanlarýn yoðun olarak yaþadýklarý yerlerle coðrafî özellikleri iliþkilendirir. 4. Yaþadýðý bölgedeki insanlarýn doðal ortamý deðiþtirme ve ondan yararlanma þekillerine kanýtlar gösterir. 5. Yaþadýðý bölgede görülen bir afet ile bölgenin coðrafî özelliklerini iliþkilendirir. 6. Kültürümüzün sözlü ve yazýlý ögelerinden yola çýkarak, doðal afetlerin toplum hayatý üzerine etkilerini örneklendirir. 6. Kültürümüzün sözlü ve yazýlý ögelerinden yola çýkarak, doðal afetlerin toplum hayatý üzerine etkilerini örneklendirir. 7. Yaþadýðý bölgede görülen doðal afetlerin zararlarýný artýran insan faaliyetlerini fark eder. 1. Yaþadýðý bölgedeki ekonomik faaliyetleri fark eder. 1. Yaþadýðý bölgedeki ekonomik faaliyetleri fark eder. 2. Yaþadýðý bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coðrafî özellikleri iliþkilendirir. 2. Yaþadýðý bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coðrafî özellikleri iliþkilendirir. 6. Dua etmenin anlamýný örneklerle yorumlar. 9. Kültürümüzden dua örnekleri verir. 11. Ýbadetlerin davranýþlar üzerindeki etkisini fark eder. 1. Bulunduðu çeþitli grup ve kurumlar içindeki yerini belirler. 1. sindeki ve ülkemizin çeþitli yerlerindeki doðal varlýklar ile tarihî mekânlarý, nesneleri ve yapýtlarý tanýr. 2. Yaþadýðý bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaþantýsýndan örnekler vererek açýklar. 3. Yaþadýðý bölgedeki insanlarýn yoðun olarak yaþadýklarý yerlerle coðrafî özellikleri iliþkilendirir. 5. Yaþadýðý bölgede görülen bir afet ile bölgenin coðrafî özelliklerini iliþkilendirir. 6. Kültürümüzün sözlü ve yazýlý ögelerinden yola çýkarak, doðal afetlerin toplum hayatý üzerine etkilerini örneklendirir. 7. Yaþadýðý bölgede görülen doðal afetlerin zararlarýný artýran insan faaliyetlerini fark eder. 2. Yaþadýðý bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coðrafî özellikleri iliþkilendirir. 3. Yaþadýðý bölgedeki ekonomik faaliyetlere iliþkin meslekleri belirler. 4. Yaþadýðý bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisindeki yerini deðerlendirir. 5. Ekonomideki insan etkisini fark eder. 6. Üretime katkýda bulunma konusunda görüþ oluþturur. 7. Ýþ birliði yaparak üretime dayalý yeni fikirler geliþtirir. 1. Buluþlarla teknolojik geliþmeleri iliþkilendirir. 2. Hz. Muhammed in çocuklara verdiði deðeri örneklerle açýklar. 4. Hz. Muhammed in aile fertlerinin güzel davranýþlarýna örnekler verir. 1. Kur an ýn Ýslam dinindeki önemini yorumlar. 2. Ülkemizin çeþitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir. 6. Kültürümüzün sözlü ve yazýlý ögelerinden yola çýkarak, doðal afetlerin toplum hayatý üzerine etkilerini örneklendirir. 2. Yaþadýðý bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coðrafî özellikleri iliþkilendirir. 5. Ekonomideki insan etkisini fark eder. 7. Ýþ birliði yaparak üretime dayalý yeni fikirler geliþtirir. 2. Buluþlarýn ve teknolojik ürünlerin toplum hayatýmýza etkilerini tartýþýr. 2. Buluþlarýn ve teknolojik ürünlerin toplum hayatýmýza etkilerini tartýþýr. 3. Buluþ yapanlarýn ve bilim insanlarýnýn ortak özelliklerinin farkýna varýr. 4. Kanýtlara dayanarak, Atatürk ün bilim ve teknolojiye verdiði önemi gösterir. 5. Bilim ve teknoloji ile ilgili, düzeyine uygun süreli yayýnlarý tanýr. Yaptýðý çalýþmalarda yararlandýðý kaynaklarý gösterir. 1. Toplumun temel ihtiyaçlarýyla bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumlarý iliþkilendirir. 1. Toplumun temel ihtiyaçlarýyla bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumlarý iliþkilendirir. 2. Kurumlarýn insan yaþamýndaki yeri konusunda görüþ oluþturur. 3. Sivil toplum kuruluþlarýný etkinlik alanlarýna göre sýnýflandýrýr. 3. Kur an ýn iyiye ve güzele yönlendirip kötülüklerden sakýndýrdýðýný örneklerle açýklar. 5. Hz. Ýbrahim in Allah a inanç konusunda ne tür çabalar gösterdiðini fark eder. SEVÝNÇ VE ÜZÜNTÜLERÝMÝZÝ PAYLAÞALIM 2. Dinî ve millî bayramlarýn ne zaman ve nasýl kutlandýðýný açýklar. GERÇEKLEÞEN DÜÞLER GERÇEKLEÞEN DÜÞLER TOPLUM ÝÇÝN ÇALIÞANLAR TOPLUM ÝÇÝN ÇALIÞANLAR TOPLUM ÝÇÝN ÇALIÞANLAR BÝR ÜLKE, BÝR BAYRAK BÝR ÜLKE, BÝR BAYRAK BÝR ÜLKE, BÝR BAYRAK BÝR ÜLKE, BÝR BAYRAK SEVÝNÇ VE ÜZÜNTÜLERÝMÝZÝ PAYLAÞALIM SEVÝNÇ VE ÜZÜNTÜLERÝMÝZÝ PAYLAÞALIM SEVÝNÇ VE ÜZÜNTÜLERÝMÝZÝ PAYLAÞALIM 1. Türkiye nin kabartma haritasý üzerinde, yaþadýðý bölgenin yüzey þekillerini genel olarak tanýr. 4. Yaþadýðý bölgedeki insanlarýn doðal ortamý deðiþtirme ve ondan yararlanma þekillerine kanýtlar gösterir. 2. Yaþadýðý bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coðrafî özellikleri iliþkilendirir. 4. Yaþadýðý bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisindeki yerini deðerlendirir. 6. Üretime katkýda bulunma konusunda görüþ oluþturur. 1. Buluþlarla teknolojik geliþmeleri iliþkilendirir. 4. Kanýtlara dayanarak, Atatürk ün bilim ve teknolojiye verdiði önemi gösterir. 1. Toplumun temel ihtiyaçlarýyla bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumlarý iliþkilendirir. 4. Sivil toplum kuruluþlarýnýn etkinliklerinin sonuçlarýný deðerlendirir. 5. Bireylerin rolleri açýsýndan sivil toplum kuruluþlarýný resmî kurum ve kuruluþlarla karþýlaþtýrýr. 1. Toplumsal yaþamý düzenleyen yasalarýn varlýðýný ve önemini fark eder. 2. Yaþadýðý yerdeki merkeze baðlý yönetim birimleri ile bu birimlerin temel görevlerini iliþkilendirir. 2. Yaþadýðý yerdeki merkeze baðlý yönetim birimleri ile bu birimlerin temel görevlerini iliþkilendirir. 3. Merkezî yönetim birimlerini tanýyarak bu birimleri temel görevleriyle iliþkilendirir. 4. Cuma gününün Müslümanlar için önemini yorumlar. 6. Toplumumuzda önem verilen bazý gün ve geceleri açýklar. 9. Tahiyyat duasýný ezbere okur ve anlamýný söyler. 11 soru 11 soru 11 soru 11 soru 11 soru 11 soru 5. SINIF INGILIZCE COUNTRIES COUNTRIES REGIONS REGIONS REGIONS REGIONS CITIES CITIES CITIES CITIES CITIES Greeting people informally and formally Introducing yourself and other people Describing geographical locations and features Describing geographical locations and features Asking and talking about places Describing locations Describing locations Naming buildings in a community Asking and talking about places Asking for and giving directions COUNTRIES Introducing yourself and other people REGIONS Asking and talking about places CITIES Asking and talking about places SCHOOL LIFE Asking and talking about rules SCHOOL LIFE Giving orders and commands SCHOOL LIFE SCHOOL STORES SCHOOL STORES Getting attention SCHOOL STORES Exchanging greetings SCHOOL STORES Identifying category of goods required SCHOOL STORES Seeking and giving information about numbers, quantities and cost. REGIONS Describing geographical locations and features CITIES Naming buildings in a community CITIES Asking for and giving directions SCHOOL LIFE Giving orders and commands SCHOOL STORES Exchanging greetings SCHOOL STORES Receiving/handing over payment. SCHOOL STORES Receiving/handing over goods (and receipt). SCHOOL STORES Exchanging thanks PHYSICAL EDUCATION PHYSICAL EDUCATION Asking and talking about ability LIKES AND DISLIKES about likes and dislikes CITIES Describing locations SCHOOL LIFE SCHOOL STORES Seeking and giving information about numbers, quantities and cost. SCHOOL STORES Exchanging thanks PHYSICAL EDUCATION Asking and talking about ability MY FAVORITE ACTIVITIES about likes and dislikes MY FAVORITE ACTIVITIES about favourite activities FARM LIFE about other people's likes and dislikes FARM LIFE FARM LIFE About other people's favourite activities FARM LIFE Describing people and animals SCHOOL LIFE Asking and talking about rules SCHOOL STORES Receiving/handing over payment. PHYSICAL EDUCATION FARM LIFE about other people's likes and dislikes FARM LIFE About other people's favourite activities CARTOON CHARACTERS about favourite activities of other people CARTOON CHARACTERS Describing people PERSONAL POSSESSIONS about possessions PERSONAL POSSESSIONS Describing people and object HEALTH PROBLEMS Asking and giving information about health HEALTH PROBLEMS Identifying illnesses MY FAVORITE ACTIVITIES about likes and dislikes FARM LIFE Describing people and animals CARTOON CHARACTERS about favourite activities of other people PERSONAL POSSESSIONS Describing people and object HEALTH PROBLEMS Identifying illnesses HEALTH PROBLEMS Giving advice (about what one should and shouldn't do to stay healthy) FUN AT THE PARK Asking and giving information about what people are doing at the moment HELP Asking for help HELP Accepting HELP Refusing HELP Expressing an excuse

11 19 soru 19 soru 19 soru 19 soru 19 soru 19 soru 6. SINIF TÜRKÇE Kelime türleri Kelime türleri Kelime türleri Kelime türleri Kelime türleri Kelime türleri Kelime türleri Okuduðu metne farklý baþlýklar bulur. Olay yazýlarý yazar. Kök ve eki kavrar. Ýsim kökü ile fiil kökünü ayýrt eder. Metnin konusunu belirler. Metindeki yardýmcý fikirleri/duygularý belirler. Metindeki amaç-sonuç iliþkilerini fark eder. Okuduklarýndaki örtülü anlamlarý bulur. Metne iliþkin sorulara cevap verir. Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. Metinde yararlanýlan düþünceyi geliþtirme yollarýnýn iþlevlerini açýklar. Þiir dilinin farklýlýðýný ayýrt eder. Yabancý dillerden alýnmýþ, dilimize henüz yerleþmemiþ kelimelerin yerine Türkçelerini kullanýr. Yapým eki ile çekim ekini ayýrt eder. Gövdeyi kavrar. Yapým eklerinin iþlevlerini ve kelimeye kazandýrdýðý anlam özelliklerini kavrar. Metni dil ve anlatým yönünden deðerlendirir. Düþünce yazýlarý yazar. Birleþik kelimeyi kavrar. Basit, türemiþ ve birleþik kelimeleri ayýrt eder. Metnin konusunu belirler. Metindeki yardýmcý fikirleri/duygularý belirler. Metindeki amaç-sonuç iliþkilerini fark eder. Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. Metinde yararlanýlan düþünceyi geliþtirme yollarýnýn iþlevlerini açýklar. Metne iliþkin karþýlaþtýrmalar yapar. Yabancý dillerden alýnmýþ, dilimize henüz yerleþmemiþ kelimelerin yerine Türkçelerini kullanýr. Yapým eklerinin iþlevlerini ve kelimeye kazandýrdýðý anlam özelliklerini kavrar. Ýsimlerin cümledeki iþlevlerini kavrar, isimleri iþlevlerine uygun olarak kullanýr. Zamirlerin cümledeki iþlevlerini fark eder, zamirleri iþlevlerine uygun olarak kullanýr. Metnin baþlýðý ile içeriði arasýndaki iliþkiyi ortaya koyar. Bildirme yazýlarý yazar. Hâl eklerinin iþlevlerini kavrar. Ýyelik eklerinin iþlevlerini kavrar. Ýsim tamlamalarýnýn kuruluþ ve anlam özelliklerini kavrar. Metnin konusunu belirler. Metindeki yardýmcý fikirleri/duygularý belirler. Metindeki amaç-sonuç iliþkilerini fark eder. Okuduklarýndaki örtülü anlamlarý bulur. Metne iliþkin sorulara cevap verir. Metinde yararlanýlan düþünceyi geliþtirme yollarýnýn iþlevlerini açýklar. Metne iliþkin karþýlaþtýrmalar yapar. Þiir dilinin farklýlýðýný ayýrt eder. Metni içerik yönünden deðerlendirir. Basit, türemiþ ve birleþik kelimeleri ayýrt eder. Zamirlerin cümledeki iþlevlerini fark eder, zamirleri iþlevlerine uygun olarak kullanýr. Sýfatlarýn cümledeki iþlevlerini fark eder, sýfatlarý iþlevlerine uygun olarak kullanýr. 6. SINIF MATEMATIK (MEB-MAVI ÇIZGI) ARAÞTIRMALAR ÝÇÝN SORU OLUÞTURMA MERKEZÝ EÐÝLÝM VE YAYILMA MERKEZÝ EÐÝLÝM VE YAYILMA MERKEZÝ EÐÝLÝM VE YAYILMA AÇILAR AÇILAR ÇOKGENLER EÞLÝK VE BENZERLÝK ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER AÇILAR AÇILAR AÇILARI ÖLÇME ÇOKGENLER EÞLÝK VE BENZERLÝK DÖNÜÞÜM GEOMETRÝSÝ DÖNÜÞÜM GEOMETRÝSÝ AÇILAR EÞLÝK VE BENZERLÝK DÖNÜÞÜM GEOMETRÝSÝ ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER ÖRÜNTÜ VE ÝLÝÞKÝLER CEBÝRSEL ÝFADELER EÞÝTLÝK VE DENKLEM EÞÝTLÝK VE DENKLEM ONDALIK ÖRÜNTÜ VE ÝLÝÞKÝLER EÞÝTLÝK VE DENKLEM ONDALIK ONDALIK ORAN VE ORANTI UZUNLUKLARI ÖLÇME OLASI DURUMLARI BELÝRLEME OLAY ÇEÞÝTLERÝ AÇILARI ÖLÇME ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER DÖNÜÞÜM GEOMETRÝSÝ CEBÝRSEL ÝFADELER EÞÝTLÝK VE DENKLEM ORAN VE ORANTI OLAY ÇEÞÝTLERÝ ONDALIK ONDALIK ONDALIK YÜZDELER UZUNLUKLARI ÖLÇME SIVILARI ÖLÇME SIVILARI ÖLÇME 1. Doðru ile nokta arasýndaki iliþkiyi açýklar. 2. Doðru parçasý ile ýþýný açýklar ve sembolle gösterir. 3. Bir doðru parçasýna eþ bir doðru parçasý inþa eder. 4. Ayný düzlemdeki iki doðrunun birbirlerine göre durumlarýný belirler ve sembolle gösterir. 1. Doðal sayýlarla iþlemler yapmayý gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Doðal sayýlarla iþlemler yapmayý gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. Doðal sayýlar kümesinde toplama ve çarpma iþlemlerinin özelliklerini uygular. 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklý temsil biçimleri ile gösterir. 2. Kümelerle birleþim, kesiþim, fark ve tümleme iþlemlerini yapar ve bu iþlemleri problem çözmede kullanýr. 2. Kümelerle birleþim, kesiþim, fark ve tümleme iþlemlerini yapar ve bu iþlemleri problem çözmede kullanýr. 3. Bir kümenin alt kümelerini belirler. 1. Bir sorunla ilgili araþtýrma sorularý üretir, uygun örneklem seçer ve veri toplar. 1. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar. 2. Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlýþ yorumlara yol açabileceðini açýklar. 1. Verilerin aritmetik ortalamasýný ve açýklýðýný hesaplayarak yorumlar. 2. Verilere dayalý olarak tahminler yürütür. 2. Doðru parçasý ile ýþýný açýklar ve sembolle gösterir. 4. Ayný düzlemdeki iki doðrunun birbirlerine göre durumlarýný belirler ve sembolle gösterir. 1. Doðal sayýlarla iþlemler yapmayý gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. Doðal sayýlar kümesinde toplama ve çarpma iþlemlerinin özelliklerini uygular. 2. Kümelerle birleþim, kesiþim, fark ve tümleme iþlemlerini yapar ve bu iþlemleri problem çözmede kullanýr. 2. Kümelerle birleþim, kesiþim, fark ve tümleme iþlemlerini yapar ve bu iþlemleri problem çözmede kullanýr. 1. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar. 1. Verilerin aritmetik ortalamasýný ve açýklýðýný hesaplayarak yorumlar. 1. Tam sayýlarý açýklar. 2. Mutlak deðerin anlamýný açýklar. 3. Tam sayýlarý karþýlaþtýrýr ve sýralar. 2. Bir açýya eþ bir açý inþa eder ve bir açýyý iki eþ açýya ayýrýr. 3. Komþu, tümler, bütünler ve ters açýlarýn özelliklerini açýklar. 1. i inþa eder. 1. Eþlik ve benzerlik arasýndaki iliþkiyi açýklar. 1. ile çokgensel bölgelerin eþ ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluþturur. 3. Bir doðru parçasýna eþ bir doðru parçasý inþa eder. 5. Uzayda bir doðru ile bir düzlemin iliþkisini belirler. 3. Bir kümenin alt kümelerini belirler. 2. Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlýþ yorumlara yol açabileceðini açýklar. 2. Mutlak deðerin anlamýný açýklar. 1. Açýnýn düzlemde ayýrdýðý bölgeleri belirler. 2. Bir açýya eþ bir açý inþa eder ve bir açýyý iki eþ açýya ayýrýr. 1. Tümler, bütünler ve ters açýlarýn ölçülerini hesaplar. 1. i inþa eder. 2. Eþ ve benzer çokgenlerin kenar ve açý özelliklerini belirler. 1. Öteleme hareketini açýklar. 2. Bir þeklin öteleme sonunda oluþan görüntüsünü inþa eder. 3. Doðal sayýlarýn çarpanlarýný ve katlarýný belirler. 4. Bölünebilme kurallarýný açýklar. 5. Asal sayýlarý belirler. 6. Doðal sayýlarýn ortak bölenleri ile ortak katlarýný belirler ve problemlere uygular. 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklý temsil biçimleri ile gösterir. 3. Tam sayýlarý karþýlaþtýrýr ve sýralar. 3. Komþu, tümler, bütünler ve ters açýlarýn özelliklerini açýklar. 2. Eþ ve benzer çokgenlerin kenar ve açý özelliklerini belirler. 2. Bir þeklin öteleme sonunda oluþan görüntüsünü inþa eder. 2. Öteleme ile süsleme yapar. 6. Doðal sayýlarýn ortak bölenleri ile ortak katlarýný belirler ve problemlere uygular. 1. Sayý örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki iliþkiyi harflerle ifade eder. 1. Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar. 1. Eþitliðin korunumunu modelle gösterir ve açýklar. 3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1. i karþýlaþtýrýr, sýralar ve sayý doðrusunda gösterir. 2. le toplama ve çýkarma iþlemlerini yapar. 3. le çarpma iþlemini yapar. 6. le iþlemler yapmayý gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. in ondalýk açýlýmlarýný belirler. 5. Uzayda bir doðru ile bir düzlemin iliþkisini belirler. 1. Doðal sayýlarla iþlemler yapmayý gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4. Bölünebilme kurallarýný açýklar. 2. Doðal sayýlarýn kendisiyle tekrarlý çarpýmýný üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin deðerini belirler. 2. Denklemi açýklar, problemlere uygun denklemleri kurar. 2. le toplama ve çýkarma iþlemlerini yapar. 4. le bölme iþlemini yapar. 5. le yapýlan iþlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder. 2. in ondalýk açýlýmlarýný belirler. 3. Ondalýk kesirleri karþýlaþtýrýr ve sýralar. 2. Orantýyý ve doðru orantýlý nicelikler arasýndaki iliþkiyi açýklar. 1. Uzunluk ölçme birimlerini açýklar ve birbirine dönüþtürür. 1. Saymanýn temel ilkelerini karþýlaþtýrýr, problemlerde kullanýr. 1. Deney, çýktý, örnek uzay, olay, rastgele seçim ve eþ olasýlýklý terimlerini bir durumla iliþkilendirerek açýklar. 3. Bir olayýn olma olasýlýðý ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. Kesin ve imkânsýz olaylarý açýklar. 1. Tam sayýlarý açýklar. 1. Tümler, bütünler ve ters açýlarýn ölçülerini hesaplar. 1. ile çokgensel bölgelerin eþ ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluþturur. 1. Öteleme hareketini açýklar. 1. Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar. 3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1. Nicelikleri karþýlaþtýrmada oran kullanýr ve oraný farklý biçimlerde gösterir. 2. Bir olayý ve bu olayýn olma olasýlýðýný açýklar. 2. Tümleyen olayý açýklar. 5. Ondalýk kesirlerle toplama ve çýkarma iþlemlerini yapar. 7. Ondalýk kesirlerle bölme iþlemini yapar. 9. Ondalýk kesirlerle iþlem yapmayý gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. le yüzde arasýndaki iliþkiyi açýklar. 4. Düzlemsel þekillerin çevre uzunluklarý ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. Sývý ölçme birimlerini açýklar ve birbirine dönüþtürür. 3. Sývý ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

12 6. SINIF MATEMATIK (OZGUN) OLASI DURUMLARI BELÝRLEME OLAY ÇEÞÝTLERÝ OLAY ÇEÞÝTLERÝ OLASI DURUMLARI BELÝRLEME OLAY ÇEÞÝTLERÝ 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklý temsil biçimleri ile gösterir. 3. Bir kümenin alt kümelerini belirler. 3. Bir kümenin alt kümelerini belirler. 2. Kümelerle birleþim, kesiþim, fark ve tümleme iþlemlerini yapar ve problem çözmede kullanýr. 2. Kümelerle birleþim, kesiþim, fark ve tümleme iþlemlerini yapar ve problem çözmede kullanýr. 1. Doðal sayýlarla iþlemler yapmayý gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Doðal sayýlarla iþlemler yapmayý gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. Doðal sayýlar kümesinde toplama ve çarpma iþlemlerinin özelliklerini uygular. 2. Doðal sayýlar kümesinde toplama ve çarpma iþlemlerinin özelliklerini uygular. 2. Doðal sayýlar kümesinde toplama ve çarpma iþlemlerinin özelliklerini uygular. 1. Saymanýn temel ilkelerini karþýlaþtýrýr, problemlerde kullanýr. 1. Deney, çýktý, örnek uzay, olay, rastgele seçim ve eþ olasýlýklý terimlerini bir durumla iliþkilendirir. 2. Bir olayý ve bu olayýn olma olasýlýðýný açýklar. 1. Kesin ve imkânsýz olaylarý açýklar. 2. Tümleyen olayý açýklar. 3. Bir olayýn olma olasýlýðý ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. Bir kümenin alt kümelerini belirler. 2. Kümelerle birleþim, kesiþim, fark ve tümleme iþlemlerini yapar ve problem çözmede kullanýr. 1. Doðal sayýlarla iþlemler yapmayý gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. Doðal sayýlar kümesinde toplama ve çarpma iþlemlerinin özelliklerini uygular. 1. Saymanýn temel ilkelerini karþýlaþtýrýr, problemlerde kullanýr. 2. Tümleyen olayý açýklar. 3. Bir olayýn olma olasýlýðý ile ilgili problemleri çözer ve kurar. ARAÞTIRMALAR ÝÇÝN SORU OLUÞTURMA 1. Bir sorunla ilgili araþtýrma sorularý üretir, uygun örneklem seçer ve veri toplar. 1. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar. 2. Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlýþ yorumlara yol açabileceðini açýklar. MERKEZÝ EÐÝLÝM VE YAYILMA 1. Verilerin aritmetik ortalamasýný ve açýklýðýný hesaplayarak yorumlar. 1. Tam sayýlarý açýklar. ÖRÜNTÜ VE ÝLÝÞKÝLER 1. Sayý örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki iliþkiyi harflerle ifade eder. ÖRÜNTÜ VE ÝLÝÞKÝLER 2. Doðal sayýlarýn kendisiyle tekrarlý çarpýmýný üslü nicelik olarak ifade eder ve deðerini belirler. 2. Mutlak deðerin anlamýný açýklar. 3. Tam sayýlarý karþýlaþtýrýr ve sýralar. MERKEZÝ EÐÝLÝM VE YAYILMA ÖRÜNTÜ VE ÝLÝÞKÝLER ZAMANI ÖLÇME ÖRÜNTÜ VE ÝLÝÞKÝLER ZAMANI ÖLÇME ONDALIK ONDALIK ONDALIK ONDALIK ONDALIK UZUNLUKLARI ÖLÇME 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklý temsil biçimleri ile gösterir. 1. Deney, çýktý, örnek uzay, olay, rastgele seçim ve eþ olasýlýklý terimlerini bir durumla iliþkilendirir. 1. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar. 1. Verilerin aritmetik ortalamasýný ve açýklýðýný hesaplayarak yorumlar. 2. Doðal sayýlarýn kendisiyle tekrarlý çarpýmýný üslü nicelik olarak ifade eder ve deðerini belirler. 2. Mutlak deðerin anlamýný açýklar. 3. Doðal sayýlarýn çarpanlarýný ve katlarýný belirler. 4. Bölünebilme kurallarýný açýklar. 1. Zamaný ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. 5. Asal sayýlarý belirler. 6. Doðal sayýlarýn ortak bölenleri ile ortak katlarýný belirler ve problemlere uygular. 1. i karþýlaþtýrýr, sýralar ve sayý doðrusunda gösterir. 2. le toplama ve çýkarma iþlemlerini yapar. 3. le çarpma iþlemini yapar. 4. le bölme iþlemini yapar. 6. le iþlemler yapmayý gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2. Bir olayý ve bu olayýn olma olasýlýðýný açýklar. 2. Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlýþ yorumlara yol açabileceðini açýklar. 1. Tam sayýlarý açýklar. 1. Sayý örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki iliþkiyi harflerle ifade eder. 3. Tam sayýlarý karþýlaþtýrýr ve sýralar. 4. Bölünebilme kurallarýný açýklar. 1. Zamaný ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. 6. Doðal sayýlarýn ortak bölenleri ile ortak katlarýný belirler ve problemlere uygular. 2. le toplama ve çýkarma iþlemlerini yapar. 6. le iþlemler yapmayý gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Ondalýk kesirleri çözümler. 2. in ondalýk açýlýmlarýný belirler. 3. Ondalýk kesirleri karþýlaþtýrýr ve sýralar. 5. Ondalýk kesirlerle toplama ve çýkarma iþlemlerini yapar. 7. Ondalýk kesirlerle bölme iþlemini yapar. 1. Uzunluk ölçme birimlerini açýklar ve birbirine dönüþtürür. ARAÞTIRMALAR ÝÇÝN SORU OLUÞTURMA 1. Bir sorunla ilgili araþtýrma sorularý üretir, uygun örneklem seçer ve veri toplar. 3. Doðal sayýlarýn çarpanlarýný ve katlarýný belirler. 5. Asal sayýlarý belirler. ONDALIK 4. Ondalýk kesirleri belirli bir basamaða kadar yuvarlar. ONDALIK 6. Ondalýk kesirlerle çarpma iþlemini yapar. 2. Doðru parçasý ile ýþýný açýklar ve sembolle gösterir. 4. Ayný düzlemdeki iki doðrunun birbirlerine göre durumlarýný belirler ve sembolle gösterir. AÇILAR 2. Bir açýya eþ bir açý inþa eder ve bir açýyý iki eþ açýya ayýrýr. AÇILARI ÖLÇME 1. Tümler, bütünler ve ters açýlarýn ölçülerini hesaplar. DÖNÜÞÜM GEOMETRÝSÝ 2. Bir þeklin öteleme sonunda oluþan görüntüsünü inþa eder. ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER 2. Öteleme ile süsleme yapar. ÇOKGENLER 1. i inþa eder. ÇOKGENLER 3. Kare ve dikdörtgenin açýlarý, kenarlarý ve köþegenleri arasýndaki iliþkileri belirler. ORAN VE ORANTI 1. Nicelikleri karþýlaþtýrmada oran kullanýr ve oraný farklý biçimlerde gösterir. ORAN VE ORANTI 2. Orantýyý ve doðru orantýlý nicelikler arasýndaki iliþkiyi açýklar. EÞLÝK VE BENZERLÝK 1. Eþlik ve benzerlik arasýndaki iliþkiyi açýklar. ONDALIK UZUNLUKLARI ÖLÇME AÇILAR ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER ORAN VE ORANTI EÞLÝK VE BENZERLÝK UZUNLUKLARI ÖLÇME CEBÝRSEL ÝFADELER EÞÝTLÝK VE DENKLEM EÞÝTLÝK VE DENKLEM ALANI ÖLÇME ALANI ÖLÇME GEOMETRÝK CÝSÝMLER 1. Ondalýk kesirleri çözümler. 1. Uzunluk ölçme birimlerini açýklar ve birbirine dönüþtürür. 1. Doðru ile nokta arasýndaki iliþkiyi açýklar. 3. Bir doðru parçasýna eþ bir doðru parçasý inþa eder. 5. Uzayda bir doðru ile bir düzlemin iliþkisini belirler. 3. Komþu, tümler, bütünler ve ters açýlarýn özelliklerini açýklar. 1. ile çokgensel bölgelerin eþ ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluþturur. 2. Orantýyý ve doðru orantýlý nicelikler arasýndaki iliþkiyi açýklar. 2. Eþ ve benzer çokgenlerin kenar ve açý özelliklerini belirler. 5. in kenar uzunluklarý ile çevre uzunluðu arasýndaki iliþkiyi açýklar. 1. Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar. 2. Denklemi açýklar, problemlere uygun denklemleri kurar. 3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1. Alan ölçme birimlerini açýklar ve birbirine dönüþtürür. 3. Düzlemsel bölgelerin alanlarý ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. Prizmalarýn temel elemanlarýný belirler. Hücre Hücre Hücre Ýnsanda üreme, büyüme ve gelisme Ýnsanda üreme, büyüme ve gelisme Ýnsanda üreme, büyüme ve gelisme Ýnsanda üreme, büyüme ve gelisme Ergenlik dönemi Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelisme Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelisme Çiçekli bir bitkide üreme Çiçekli bir bitkide üreme Çiçekli bir bitkide üreme Çiçekli bir bitkide üreme Bitkilerde çimlenme, büyüme ve gelisme Bitkilerde çimlenme, büyüme ve gelisme Hücre Ýnsanda üreme, büyüme ve gelisme Ergenlik dönemi Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelisme Çiçekli bir bitkide üreme Bitkilerde çimlenme, büyüme ve gelisme Bir doðru boyunca sabit süratle hareket Bir doðru boyunca sabit süratle hareket Bir doðru boyunca sabit süratle hareket Kuvvetin yönü ve ölçümü Kuvvetin yönü ve ölçümü Aðýrlýk Aðýrlýk Hücre Bir doðru boyunca sabit süratle hareket Bir doðru boyunca sabit süratle hareket 6. SINIF FEN VE TEKNOLOJI Aðýrlýk Aðýrlýk Aðýrlýk Maddenin yapý taslarý olan atom Maddenin yapý taslarý olan atom Maddelerin özellikleriyle tanecikli yapýsý arasýnda iliski Maddelerin özellikleriyle tanecikli yapýsý arasýnda iliski Maddelerin özellikleriyle tanecikli yapýsý arasýnda iliski Fiziksel ve kimyasal deðisimlerin atom-molekül düzeyinde açýklamasý Fiziksel ve kimyasal deðisimlerin atom-molekül düzeyinde açýklamasý Hücrenin temel kýsýmlarýný levha, model üzerinde göstererek görevlerini açýklar Hücrenin bir organizmanýn sahip olduðu canlýlýk özelliklerini gösterdiðini vurgular Benzer yapý ve özellikteki hücrelerin ayný görevi yapmak üzere bir araya gelmesiyle dokularýn oluþtuðunu belirtir Üremeyi saðlayan sperm ve yumurtanýn görevlerine göre farklý yapýlar kazanmýþ hücreler olduðunu fark eder Üreme organlarýnýn neslin devamý için üreme hücrelerini oluþturduðunu ifade eder Embriyonun saðlýklý geliþebilmesi için anne adayýnýn nelere dikkat etmesi gerektiðini araþtýrýr ve sunar Gözlemleri sonucunda insanýn geliþim dönemlerini isimlendirerek belirgin özelliklerini listeler Ergenliði saðlýklý geçirebilmek için yapýlmasý gerekenleri fark eder Hayvanlarýn bir hayat döngüsünün olduðunu örneklerle açýklar Yavru bakýmý açýsýndan hayvan gruplarýndaki farklýlýklarýn nedenlerini açýklar Çiçeðin kýsýmlarýný gösterir/çizer Bir çiçek modeli üzerinde tohum ve meyvenin nerede oluþtuðunu belirtir Tohumlarýn yayýlma yollarýna örnekler verir Bitkilerden elde edilen ürünlerin teknolojik geliþmelere paralel olarak çeþitlendiðini fark eder Çimlenmeye etki eden faktörleri kontrollü deneylerle gözlemleyerek elde ettiði verileri kaydeder ve yorumlar Organik tarýmý açýklar Hücre-doku-organ-sistemorganizma iliþkisini açýklar Büyümeye baðlý olarak deðiþen yas-boy-kütle iliþkisini yorumlar Çocukluktan ergenliðe geçiþte meydana gelen bedensel ve ruhsal deðiþimleri sýralar Geliþim dönemlerinde baþkalaþým geçiren hayvanlara örnek verir Çiçekli bir bitkide tozlaþmayý saðlayan etkenleri belirtir Büyüme için gerekli etkenlerin neler olduðunu kontrollü deney yaparak gözlemler Cismin aldýðý yolu ve bu yolu ne kadar zamanda aldýðýný ölçer Alýnan yol, geçen zaman ve sürat arasýndaki iliskiyi açýklar ve farklý durumlar için uygular Hareketli cisimlerin hareket enerjisine sahip olduðunu fark eder Ölçülecek kuvvete uygun bir dinamometre seçerek dinamometre üzerindeki ölçekleri yorumlar Kuvvetle ilgili olarak doðrultu ve yön kavramlarýný açýklar Bir cisme etki eden kuvvetlerin yönlerini gösteren çizimler yapar Bir cisme etki eden dengelenmemis kuvvetlerin, cismin süratinde ve/veya hareket yönünde deðisiklik meydana getirebileceðini deneyle gösterir Durgun bir cismin dengelenmis kuvvetler etkisinde olduðu sonucuna varýr Dünya ile yeryüzündeki kütleler arasýndaki çekim kuvvetini yer çekimi kuvvetini, olarak isimlendirir Aðýrlýðý bir kuvvet olarak tanýmlar ve dinamometre ile ölçer Gözlemleri sonucunda bitki ve hayvan hücresi arasýndaki benzerlik ve farklýlýklarý listeler Alýnan yolu ve geçen zamaný kullanarak cismin süratini hesaplar Bir cismin aldýðý yol ile geçen zaman arasýndaki iliskiyi grafikle gösterir ve grafiði yorumlar Bir cisme birden fazla kuvvetin etki edebileceðini gözlemler Bir cisme etki eden net kuvvetin sýfýr olmasý durumunda cismin dengelenmis kuvvetler etkisinde olduðunu belirtir Bir veya daha fazla kuvvet etkisindeki bir cismin durgun kalabilmesi için uygulanmasý gereken kuvveti tahmin eder ve tahminlerini test eder Dünyadaki kütle çekim kuvvetinin varlýðýný, etrafýndaki olaylardan yararlanarak gözlemler Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini aðýrlýk olarak adlandýrýr Farklý gezegenlerde ayný kütlenin aðýrlýðýnýn neden farklý olacaðýný açýklar Gazlarýn sýkýsma-genlesme özelliklerinden, gazlarda bosluk olduðu çýkarýmýný yapar Atomlarýn daha da küçük parçacýklardan olustuðunu ifade eder 2.2. Ayný cins atomlardan olusmus maddeleri element seklinde adlandýrýr Basit model veya resimler üzerinde molekülleri gösterir Model üzerinde molekül içeren ve içermeyen maddeleri birbirinden ayýrt eder Bir maddenin deðiserek baska bir maddeye/maddelere dönüstüðü olaylara örnekler verir Kimyasal deðisimlerde madde kimliðinin deðistiðini fark eder. Hücre 1.5. Farklý tipte hücrelere örnekler verir. Çiçekli bir bitkide üreme 5.2. Çiçeðin kýsýmlarýný model, levha, sema üzerinde göstererek görevlerini açýklar. Kuvvetin yönü ve ölçümü 2.2. Kuvveti dinamometre ile ölçer 3.3. Ýki veya daha fazla kuvvetin bir cisme yaptýðý etkiyi tek basýna yapan kuvveti net kuvvet (bileske kuvvet) olarak tanýmlar Bir cisme etki eden net kuvvetin sýfýrdan farklý olmasý durumunda cismin dengelenmemis kuvvetler etkisinde olduðunu belirtir. Maddenin yapý taslarý olan atom 1.5. Her türden maddenin bölünmesi zor, görülemeyecek kadar küçük yapý taslarýndan olustuðunu belirtir. Maddelerin özellikleriyle tanecikli yapýsý arasýnda iliski 2.3. Bilesik modelleri üzerinde farklý element atomlarýný ayýrt eder. Fiziksel ve kimyasal deðisimlerin atom-molekül düzeyinde açýklamasý 3.5. Atom-molekül modelleri ile temsil edilmis deðisimlerde fiziksel ve kimyasal olaylarý ayýrt eder. Maddenin hâlleri ile tanecikli yapý arasýndaki iliski 4.2. Sývýlarýn çok fazla sýkýstýrýlamayýslarýndan, moleküllerinin birbiri ile temas hâlinde olduðu sonucunu çýkarýr. Maddenin hâlleri ile tanecikli yapý arasýndaki iliski 4.5. Katýlarda atom ve moleküllerin öteleme hareketi yapmadýðýný tahmin eder Elektrik enerjisini ileten ve iletmeyen maddeler 1.4 Bazý sývý maddelerin iletken, bazýlarýnýn ise yalýtkan olduðunu fark eder. Ýletkenlerde elektrik enerjisinin iletimi 2.5. Bir iletkenin direncinin uzunluðuna, dik kesit alanýna ve cinsine göre deðistiði sonucuna varýr. Ýletkenlerde elektrik enerjisinin iletimi 2.8. Bir iletkenin direncini ölçer ve birimini belirtir. Ýletkenlerde elektrik enerjisinin iletimi Devredeki ampulün parlaklýðýný deðistirebilmek için basit bir reosta modeli tasarlar ve yapar. Destek ve hareket sistemi 1.1. Kemiðin kýsýmlarýný ve görevlerini belirtir. Destek ve hareket sistemi 1.6. Destek ve hareket sistemi saðlýðýný etkileyecek olumluolumsuz davranýslarý sorgular. Fiziksel ve kimyasal deðisimlerin atom-molekül düzeyinde açýklamasý Maddenin hâlleri ile tanecikli yapý arasýndaki iliski Elektrik enerjisini ileten ve iletmeyen maddeler Ýletkenlerde elektrik enerjisinin iletimi Ýletkenlerde elektrik enerjisinin iletimi Destek ve hareket sistemi Dolasým sistemi ve baðýsýklýk Dolasým sistemi ve baðýsýklýk Dolasým sistemi ve baðýsýklýk Dolasým sistemi ve baðýsýklýk Solunum sistemi Solunum sistemi Maddenin tanecikli yapýsý ve ýsý Isýnýn yayýlma yollarý Isýnýn yayýlma yollarý Isýnýn yayýlma yollarý Ýnsanda üreme, büyüme ve gelisme Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelisme Maddenin yapý taslarý olan atom Maddelerin özellikleriyle tanecikli yapýsý arasýnda iliski Fiziksel ve kimyasal deðisimlerin atom-molekül düzeyinde açýklamasý Elektrik enerjisini ileten ve iletmeyen maddeler Ýletkenlerde elektrik enerjisinin iletimi Destek ve hareket sistemi Dolasým sistemi ve baðýsýklýk Solunum sistemi Maddenin tanecikli yapýsý ve ýsý Isýnýn yayýlma yollarý Isý yalýtýmýnýn teknolojik önemi Isýðýn yansýmasý Isýðýn yansýmasý Isýðýn yansýmasý 3.1. Maddenin sadece görünümünün deðistiði olaylara örnekler verir Gazlarýn ve sývýlarýn akma özelliklerinden, moleküllerinin öteleme hareketi yapabildiði çýkarýmýna ulasýr. 1.7 Kendisi ve çevresindekilerin güvenliði açýsýndan elektrik çarpmalarýna karsý alýnmasý gereken önlemleri listeler Yalýtkanlarýn direncinin iletkenlere göre çok daha büyük olduðunu ifade eder Direncin deðerinin artmasý veya azalmasýnýn ampulün parlaklýðýný nasýl deðistirdiðini deneyerek kesfeder Kaslarý çizgili, düz ve kalp kasý olarak sýnýflandýrarak örnekler verir Kan damarlarýnýn çesitlerini ve görevlerini belirtir insanlarda farklý kan gruplarý olduðunu belirtir Vücudun zararlý mikroorganizmalara (mikrop) karsý doðal engelleri olduðunu fark eder Virüs ve bakterilerin genel özelliklerini belirterek neden olduðu hastalýklara günlük hayattan örnekler verir Akciðerlerin yapýsýný açýklayarak, alveol - kýlcal damar arasýndaki gaz alýsverisini sema ile gösterir Soluk alýp verme mekanizmasýný gösteren bir model tasarlar Gözlem yaparak maddeler ýsýndýkça taneciklerin hýzlandýðý sonucuna varýr 2.1. Katýlarda ýsý iletimini deney ile gösterir Gündelik gözlem ve deneyimlerinden, doðrudan temas olmadan ýsý aktarýmý olabileceði çýkarýmýný yapar Geceleri yeryüzünün neden soðuduðunu sorgulayýp açýklar 2.4. Sperm/ yumurta/ zigot/ embriyo ve bebek arasýndaki iliþkiyi yorumlar Hayvanlarýn farklý çoðalma þekillerine sahip olduðunu fark eder Katýlarýn, sývýlarýn ve gazlarýn sýkýsma-genlesme özelliklerini karsýlastýrýr Basit molekül modelleri yapar Çok sayýda atom ve molekül içeren maddelere bakarak, saf madde ve karýsým kavramlarýný atom ve molekül düzeyinde fark eder. 1.3 Metallerin iletken, plâstiklerin ise yalýtkan olduðunu fark eder Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklýðýnýn, devredeki iletkenin uzunluðu, dik kesit alaný ve cinsinin deðistirilmesiyle deðisebileceðini deneyerek fark eder Eklemleri oynar, yarý oynar, oynamaz olarak sýnýflandýrarak örnekler verir Büyük ve küçük kan dolasýmýný sema üzerinde göstererek açýklar Solunum sistemini olusturan yapý ve organlarý; model, levha ve/veya sema üzerinde göstererek görevlerini açýklar Maddeler arasý ýsý aktarýmý ile atommoleküllerin çarpýsmasý arasýnda iliski kurar 2.9. Sývýlarda konveksiyon ile ýsý yayýlmasýný deneyle gösterir 3.3 Yaygýn ýsý yalýtým malzemelerine örnek verir Isýk kaynaðý olmayan cisimlerin görülebilme nedenini ýsýðýn yansýmasýyla açýklar Yansýma olayýnda; düzlem ayna kullanarak gelme ve yansýma açýlarýnýn birbirine esit olduðunu kesfeder Düzgün ve daðýnýk yansýmayý ýsýnlar çizerek gösterir

13 6. SINIF SOSYAL BILGILER Yakýn çevresindeki bir örnekten yola çýkarak bir olayýn çok boyutluluðunu fark eder. Olgu ve görüþü ayýrt eder. Bilimsel araþtýrma basamaklarýný kullanarak araþtýrma yapar. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olmasý gerektiðini savunur. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olmasý gerektiðini savunur. Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaþý olarak geliþimine katkýsýný fark eder. Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaþý olarak geliþimine katkýsýný fark eder. Atatürk ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliþtirilmesi için yaptýðý uygulamalara örnekler verir. Farklý ölçeklerde çizilmiþ haritalardan yararlanarak ölçek deðiþtiðinde haritanýn deðiþen özellikleri hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. Farklý ölçeklerde çizilmiþ haritalardan yararlanarak ölçek deðiþtiðinde haritanýn deðiþen özellikleri hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. Konum ile ilgili kavramlarý kullanarak kýtalarýn, okyanuslarýn ve ülkemizin coðrafi konumunu tanýmlar. Konum ile ilgili kavramlarý kullanarak kýtalarýn, okyanuslarýn ve ülkemizin coðrafi konumunu tanýmlar. Dünyanýn farklý doðal ortamlarýndaki insan yaþantýlarýndan yola çýkarak, iklim özellikleri hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. Dünyanýn farklý doðal ortamlarýndaki insan yaþantýlarýndan yola çýkarak, iklim özellikleri hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. PEYGAMBERLERE VE ÝLAHÎ KÝTAPLARA ÝNANÇ Peygamberlerin sahip olduklarý nitelikleri açýklar. PEYGAMBERLERE VE ÝLAHÎ KÝTAPLARA ÝNANÇ Mucize kavramýnýn ne anlama geldiðini açýklayarak bunun peygamberlere ait bir özellik olduðunun farkýnda olur. PEYGAMBERLERE VE ÝLAHÎ KÝTAPLARA ÝNANÇ Ýlahî kitabýn anlamýný açýklar. Olgu ve görüþü ayýrt eder. Bilimsel araþtýrma basamaklarýný kullanarak araþtýrma yapar. Atatürk ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliþtirilmesi için yaptýðý uygulamalara örnekler verir. Farklý ölçeklerde çizilmiþ haritalardan yararlanarak ölçek deðiþtiðinde haritanýn deðiþen özellikleri hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. Konum ile ilgili kavramlarý kullanarak kýtalarýn, okyanuslarýn ve ülkemizin coðrafi konumunu tanýmlar. Dünyanýn farklý doðal ortamlarýndaki insan yaþantýlarýndan yola çýkarak, iklim özellikleri hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye deki iklim tiplerinin daðýlýþýnda, konumun ve yeryüzü þekillerinin rolünü açýklar. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye deki iklim tiplerinin daðýlýþýnda, konumun ve yeryüzü þekillerinin rolünü açýklar. Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleþmelerden günümüze, yerleþmeyi etkileyen faktörler hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleþmelerden günümüze, yerleþmeyi etkileyen faktörler hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. Anadolu ve Mezopotamya da yaþamýþ ilk uygarlýklarýn yerleþme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapýlarý arasýndaki etkileþimi fark eder. Anadolu ve Mezopotamya da yaþamýþ ilk uygarlýklarýn yerleþme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapýlarý arasýndaki etkileþimi fark eder. Destan, yazýt ve diðer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine iliþkin çýkarýmlarda bulunur. Destan, yazýt ve diðer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine iliþkin çýkarýmlarda bulunur. Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaþadýklarý yerlerin coðrafî özelliklerini iliþkilendirir. PEYGAMBERLERE VE ÝLAHÎ KÝTAPLARA ÝNANÇ Allah ýn insanlara niçin vahiy gönderdiðini temellendirir. NAMAZ ÝBADETÝ Namaz ibadetinin anlamýný ve namazýn niçin kýlýnmasý gerektiðini açýklar. NAMAZ ÝBADETÝ Namazýn hazýrlýk þartlarýndan olan abdestin, boy abdesti (gusül)nin ve teyemmümün hangi durumlarda ve nasýl yapýldýðýný açýklar. NAMAZ ÝBADETÝ NAMAZ ÝBADETÝ NAMAZ ÝBADETÝ SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED KUR AN-I KERÝM ÝN ANA KONULARI KUR AN-I KERÝM ÝN ANA KONULARI DEMOKRASÝNÝN SERÜVENÝ DEMOKRASÝNÝN SERÜVENÝ DEMOKRASÝNÝN SERÜVENÝ NAMAZ ÝBADETÝ KUR AN-I KERÝM ÝN ANA KONULARI ÝSLAM IN SAKINILMASINI ÝSTEDÝÐÝ DAVRANIÞLAR Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaþý olarak geliþimine katkýsýný fark eder. Farklý ölçeklerde çizilmiþ haritalardan yararlanarak ölçek deðiþtiðinde haritanýn deðiþen özellikleri hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. Dünyanýn farklý doðal ortamlarýndaki insan yaþantýlarýndan yola çýkarak, iklim özellikleri hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye deki iklim tiplerinin daðýlýþýnda, konumun ve yeryüzü þekillerinin rolünü açýklar. Anadolu ve Mezopotamya da yaþamýþ ilk uygarlýklarýn yerleþme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapýlarý arasýndaki etkileþimi fark eder. Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaþadýklarý yerlerin coðrafî özelliklerini iliþkilendirir. Günümüz Türk Silahlý Kuvvetleri ni ilk Türk devletlerinin ordusu ile iliþkilendirerek, Türk Silahlý Kuvvetleri nin önemini ve görevlerini kavrar. Günümüz Türk Silahlý Kuvvetleri ni ilk Türk devletlerinin ordusu ile iliþkilendirerek, Türk Silahlý Kuvvetleri nin önemini ve görevlerini kavrar. Ýpek Yolu nun toplumlar arasý siyasal, kültürel ve ekonomik iliþkilerdeki rolünü fark eder. Ýpek Yolu nun toplumlar arasý siyasal, kültürel ve ekonomik iliþkilerdeki rolünü fark eder. Görsel ve yazýlý materyallerden yararlanarak Ýslamiyet in ortaya çýkýþý ve yayýlýþýný inceler. Görsel ve yazýlý materyallerden yararlanarak Ýslamiyet in ortaya çýkýþý ve yayýlýþýný inceler. Türklerin Ýslamiyet i kabulleri ile birlikte siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen deðiþimleri fark eder. Görsel ve yazýlý materyallerden yararlanarak Ýslamiyet in ortaya çýkýþý ve yayýlýþýný inceler. Türklerin Ýslamiyet i kabulleri ile birlikte siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen deðiþimleri fark eder. Türklerin Ýslamiyet i kabulleri ile birlikte siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen deðiþimleri fark eder. Namazýn kýlýnýþ þartlarýný açýklar. Vakit, cuma, bayram cenaze ve teravih namazlarýnýn ne zaman ve nasýl kýlýndýðýný bilir. Kunut dualarýný ezbere okur ve anlamýný söyler. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleþmelerden günümüze, yerleþmeyi etkileyen faktörler hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. Destan, yazýt ve diðer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine iliþkin çýkarýmlarda bulunur. Günümüz Türk Silahlý Kuvvetleri ni ilk Türk devletlerinin ordusu ile iliþkilendirerek, Türk Silahlý Kuvvetleri nin önemini ve görevlerini kavrar. Görsel ve yazýlý materyallerden yararlanarak Ýslamiyet in ortaya çýkýþý ve yayýlýþýný inceler. Türklerin Ýslamiyet i kabulleri ile birlikte siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen deðiþimleri fark eder. kutlama ve törenlerimizdeki uygulamalarýn kültürümüzü oluþturan unsurlarla iliþkisini deðiþim ve süreklilik açýsýndan deðerlendirir. kutlama ve törenlerimizdeki uygulamalarýn kültürümüzü oluþturan unsurlarla iliþkisini deðiþim ve süreklilik açýsýndan deðerlendirir. Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-Ýslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik anlayýþýna katkýlarýna kanýtlar gösterir. Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-Ýslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik anlayýþýna katkýlarýna kanýtlar gösterir. Ülkemizin kaynaklarýyla ekonomik faaliyetlerini iliþkilendirerek, bunlarýn ülke ekonomisindeki yerini ve önemini deðerlendirir. Ülkemizin kaynaklarýyla ekonomik faaliyetlerini iliþkilendirerek, bunlarýn ülke ekonomisindeki yerini ve önemini deðerlendirir. Türkiye nin coðrafî özelliklerini dikkate alarak, yatýrým ve pazarlama proje önerileri tasarlar. Türkiye nin coðrafî özelliklerini dikkate alarak, yatýrým ve pazarlama proje önerileri tasarlar. Vatandaþlýk sorumluluðu ve ülke ekonomisine katkýsý açýsýndan vergi vermenin gereðini ve önemini savunur. Doðal kaynaklarýn bilinçsizce tüketilmesinin insan yaþamýna etkilerini tartýþýr. Hz. Ali ve Hz. Ebu Bekir in Hicret tekirolünün farkýnda olur. Hz. Muhammed in Hudeybiye Antlaþmasý nda ve Mekke nin fethinde sergilediði tavrý barýþ açýsýndan deðerlendirir. Hz. Muhammed in vefatýnýn sahabe üzerinde býraktýðý tesiri yorumlar. Atatürk ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliþtirilmesi için yaptýðý uygulamalara örnekler verir. Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaþadýklarý yerlerin coðrafî özelliklerini iliþkilendirir. Ýpek Yolu nun toplumlar arasý siyasal, kültürel ve ekonomik iliþkilerdeki rolünü fark eder. Türklerin Ýslamiyet i kabulleri ile birlikte siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen deðiþimleri fark eder. Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-Ýslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik anlayýþýna katkýlarýna kanýtlar gösterir. Vatandaþlýk sorumluluðu ve ülke ekonomisine katkýsý açýsýndan vergi vermenin gereðini ve önemini savunur. Doðal kaynaklarýn bilinçsizce tüketilmesinin insan yaþamýna etkilerini tartýþýr. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin geliþmesindeki rolünü deðerlendirir. Ýlgi duyduðu mesleklerin gerektirdiði eðitim, beceri ve kiþilik özelliklerini araþtýrýr. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin daðýlýþýnýn nedenleri hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin daðýlýþýnýn nedenleri hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. Ülkemizin diðer ülkelerle olan ekonomik iliþkilerini, kaynaklar ve ihtiyaçlar açýsýndan deðerlendirir. Ülkemizin diðer ülkelerle olan ekonomik iliþkilerini, kaynaklar ve ihtiyaçlar açýsýndan deðerlendirir. Türk Cumhuriyetleri, komþu ve diðer ülkelerle olan iliþkilerimizi Atatürk ün milli dýþ politika anlayýþý açýsýndan deðerlendirir. Türk Cumhuriyetleri, komþu ve diðer ülkelerle olan iliþkilerimizi Atatürk ün milli dýþ politika anlayýþý açýsýndan deðerlendirir. Ülkemizin diðer ülkelerle doðal afetlerde ve çevre sorunlarýnda dayanýþma ve iþbirliði içinde olmasýnýn önemini fark eder. Bedir, Uhut ve Hendek savaþlarýnýn neden ve sonuçlarýný açýklar. Kur an-ý Kerim in temel konularýný açýklar. Hz. Eyyüp kýssasýndan hareketle sabrýn güçlükler ve olumsuzluklarý aþmadaki rolünü açýklar. Yakýn çevresindeki bir örnekten yola çýkarak bir olayýn çok boyutluluðunu fark eder. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olmasý gerektiðini savunur. Konum ile ilgili kavramlarý kullanarak kýtalarýn, okyanuslarýn ve ülkemizin coðrafi konumunu tanýmlar. Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleþmelerden günümüze, yerleþmeyi etkileyen faktörler hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. Destan, yazýt ve diðer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine iliþkin çýkarýmlarda bulunur. Görsel ve yazýlý materyallerden yararlanarak Ýslamiyet in ortaya çýkýþý ve yayýlýþýný inceler. Kutlama ve törenlerimizdeki uygulamalarýn kültürümüzü oluþturan unsurlarla iliþkisini deðiþim ve süreklilik açýsýndan deðerlendirir. Türkiye nin coðrafî özelliklerini dikkate alarak, yatýrým ve pazarlama proje önerileri tasarlar. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin geliþmesindeki rolünü deðerlendirir. Ýlgi duyduðu mesleklerin gerektirdiði eðitim, beceri ve kiþilik özelliklerini araþtýrýr. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin daðýlýþýnýn nedenleri hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. Ülkemizin diðer ülkelerle doðal afetlerde ve çevre sorunlarýnda dayanýþma ve iþbirliði içinde olmasýnýn önemini fark eder. Uluslararasý kültür, sanat, fuar ve spor etkinliklerinin toplumlar arasý etkileþimdeki rolünü deðerlendirir. Demokrasinin temel ilkeleri açýsýndan farklý yönetim biçimlerini karþýlaþtýrýr. Demokratik yönetimlerde yaþama hakký, kiþi dokunulmazlýðý hakký, din ve vicdan ve düþünce özgürlüðüne sahip olunmasý gerektiðini savunur. Türk tarihinde kadýnýn konumu ile ilgili örnekleri, kadýn haklarýnýn geliþimi açýsýndan yorumlar. Namazý bozan durumlarý örneklendirir. Kureyþ suresini ezbere okur ve anlamýný söyler. Ýslamiyetin sakýnmamýzý istediði bazý kötü davranýþlarýn bireysel ve toplumsal zararlarýný irdeler. 6. SINIF INGILIZCE FAMILY FAMILY FAMILY FAMILY HOBBIES AND INTERESTS HOBBIES AND INTERESTS HOBBIES AND INTERESTS HOBBIES AND INTERESTS FOOD AND DRINKS FOOD AND DRINKS FOOD AND DRINKS FOOD AND DRINKS FOOD AND DRINKS HOBBIES AND INTERESTS HOBBIES AND INTERESTS FOOD AND DRINKS FOOD AND DRINKS DAILY LIFE AND ROUTINES DAILY LIFE AND ROUTINES DAILY LIFE AND ROUTINES SCHOOL SCHOOL SCHOOL WEATHER CONDITIONS WEATHER CONDITIONS WEATHER CONDITIONS FOOD AND DRINKS DAILY LIFE AND ROUTINES SCHOOL WEATHER CONDITIONS HYGIENE HYGIENE HYGIENE PARTIES PARTIES PARTIES PARTIES LIVING BEINGS LIVING BEINGS HYGIENE PARTIES LIVING BEINGS GAMES AND SPORTS GAMES AND SPORTS GAMES AND SPORTS GAMES AND SPORTS SAFETY SAFETY SAFETY DIFFERENT PLACES DIFFERENT PLACES DIFFERENT PLACES DAILY LIFE AND ROUTINES WEATHER CONDITIONS HYGIENE PARTIES GAMES AND SPORTS SAFETY DIFFERENT PLACES HOLIDAYS HOLIDAYS HOLIDAYS HOLIDAYS MATHEMATICAL PROBLEMS LABORATORY WORK GAMES AND SPORTS SAFETY DIFFERENT PLACES HOLIDAYS MATHEMATICAL PROBLEMS DIFFERENT LIFE STYLES DIFFERENT LIFE STYLES DIFFERENT LIFE STYLES DIFFERENT LIFE STYLES DIFFERENT LIFE STYLES DIFFERENT LIFE STYLES DIFFERENT LIFE STYLES DIFFERENT LIFE STYLES Identifying people Identifying people Identifying people Asking for and expressing likes and dislikes Asking for and expressing likes and dislikes Asking for and telling quantity Asking for and telling quantity Expressing needs Expressing needs Identifying people Asking for and expressing likes and dislikes Expressing needs Asking for and talking about daily routines Asking for and talking about daily routines Asking for and talking about daily routines Describing places Describing places Asking for and telling quantity Asking for and talking about daily routines Describing places Making suggestions Giving orders Inviting Accepting or refusing Thanking Describing an animal Giving orders Thanking Describing an animal Identifying options Giving instructions for making and doing things Asking people to do and not to do things Asking for and making suggestions Expressing obligation Asking for and making suggestions Expressing obligation Asking for and talking about daily routines Making suggestions Inviting Identifying options Asking for and making suggestions Expressing obligation Asking for and expressing decisions and plans Asking for and expressing definite arrangements Making decisions : identifying, correcting, asking : identifying, correcting, asking Giving instructions for making and doing things Asking for and making suggestions Asking for and expressing definite arrangements : identifying, correcting, asking Asking for and expressing definite arrangements Making decisions Asking for and expressing decisions and plans Expressing obligation Warning Asking for and making suggestions Expressing obligation

14 21 soru 21 soru 21 soru 21 soru 21 soru 21 soru 7. SINIF TÜRKÇE Fiillerin yapý özellikleriyle ilgili kurallarý kavrama Fiillerin yapý özellikleriyle ilgili kurallarý kavrama Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasý Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasý Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasý Ek fiille ilgili bilgi ve kurallarý kavrama Ek fiille ilgili bilgi ve kurallarý kavrama Ek fiille ilgili bilgi ve kurallarý kavrama Ek fiille ilgili bilgi ve kurallarý kavrama Zaman ve kip çekimlerindeki birleþik yapýlar Zaman ve kip çekimlerindeki birleþik yapýlar Zaman ve kip çekimlerindeki birleþik yapýlar Metnin baþlýðý ile içeriði arasýndaki iliþkiyi ortaya koyar. Okuduðu metne farklý baþlýklar bulur. Metni içerik yönünden deðerlendirir. 1. Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. 2. Kip ve çekimli fiili kavrar. 3. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayýrt eder. 4. Bildirme kiplerinin kullaným özelliklerini kavrar. Metnin konusunu belirler. Metindeki yardýmcý fikirleri/duygularý belirler. Metindeki amaç-sonuç iliþkilerini fark eder. Okuduklarýndaki örtülü anlamlarý bulur. Metne iliþkin sorulara cevap verir. Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. Metinde yararlanýlan düþünceyi geliþtirme yollarýnýn iþlevlerini açýklar. Þiir dilinin farklýlýðýný ayýrt eder. Yabancý dillerden alýnmýþ, dilimize henüz yerleþmemiþ kelimelerin yerine Türkçelerini kullanýr. Olay yazýlarý yazar. 5. Dilek kiplerinin kullaným özelliklerini kavrar. 6. Fiillerin olumlu, olumsuz, soru ve olumsuz soru çekimleriyle ilgili uygulamalar yapar. 7. Zarflarýn cümledeki iþlevlerini fark eder, zarflarý iþlevlerine uygun olarak kullanýr. 8. Kelimeleri cümlede farklý görevlerde kullanýr. Metni dil ve anlatým yönünden deðerlendirir. Olay yazýlarý yazar. 3. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayýrt eder. 4. Bildirme kiplerinin kullaným özelliklerini kavrar. 1. Basit, türemiþ ve birleþik fiillerin kuruluþ ve anlam özelliklerini kavrar. 2. Farklý yapý özelliklerinde fiilleri anlam özelliklerini dikkate alarak kullanýr. Metnin konusunu belirler. Metindeki yardýmcý fikirleri/duygularý belirler. Metindeki amaç-sonuç iliþkilerini fark eder. Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. Metinde yararlanýlan düþünceyi geliþtirme yollarýnýn iþlevlerini açýklar. Metne iliþkin karþýlaþtýrmalar yapar. Yabancý dillerden alýnmýþ, dilimize henüz yerleþmemiþ kelimelerin yerine Türkçelerini kullanýr. Metni dil ve anlatým yönünden deðerlendirir. Düþünce yazýlarý yazar. 1. Cümlede zaman kavramýný belirleyen/destekleyen zarflarý fark eder. 2. Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasýnýn nasýl gerçekleþtiðini kavrar. 3. Fiil kiplerini farklý zaman ve anlamlarý ifade edecek þekilde kullanýr. Metnin baþlýðý ile içeriði arasýndaki iliþkiyi ortaya koyar. Okuduðu metne farklý baþlýklar bulur. Düþünce yazýlarý yazar. 1. Ýsim türünden kelimelerin kip ve kiþi açýsýndan biçimlenerek çekimlenebildiðini kavrar. 2. Ýsimlerin kip eki almasýnda ek fiilin rolünü kavrar. 3. Ýsimlerin ek fiil aracýlýðýyla hangi kiplerde çekimlenebildiðini kavrar. 4. Ek fiili iþlevine uygun olarak kullanýr. Metnin konusunu belirler. Metindeki yardýmcý fikirleri/duygularý belirler. Metindeki amaç-sonuç iliþkilerini fark eder. Okuduklarýndaki örtülü anlamlarý bulur. Metne iliþkin sorulara cevap verir. Metinde yararlanýlan düþünceyi geliþtirme yollarýnýn iþlevlerini açýklar. Metne iliþkin karþýlaþtýrmalar yapar. Þiir dilinin farklýlýðýný ayýrt eder. Metni içerik yönünden deðerlendirir. Bildirme yazýlarý yazar. 5. Dilek kiplerinin kullaným özelliklerini kavrar. 1. Zaman ve kip çekimlerindeki birleþik yapýlarýn oluþumunda ek fiilin iþlevini kavrar. 2. Zaman ve kip çekimlerindeki birleþik yapýlarýn iþlevlerini ve kullaným özelliklerini kavrar. 3. Zaman ve kip çekimlerindeki birleþik yapýlarý özelliklerine uygun biçimde kullanýr. 7. SINIF MATEMATIK (MEB) la Ýþlemler la Ýþlemler la Ýþlemler Cebirsel Ýfadeler Cebirsel Ýfadeler la Ýþlemler Eþlik ve Benzerlik Eþlik ve Benzerlik la Ýþlemler Eþlik ve Benzerlik Merkezî Eðilim ve Yayýlma Ölçüleri Merkezî Eðilim ve Yayýlma Ölçüleri la Ýþlemler la Ýþlemler Cebirsel Ýfadeler Eþlik ve Benzerlik la Ýþlemler Olasý Durumlarý Belirleme Dönüþüm Geometrisi Dönüþüm Geometrisi Cebirsel Ýfadeler Merkezî Eðilim ve Yayýlma Ölçüleri Olasýlýk Çeþitleri Olay Çeþitleri Dönüþüm Geometrisi Örüntüler ve Ýliþkiler Bilinçli Tüketim Aritmetiði Bilinçli Tüketim Aritmetiði Geometrik Cisimler Geometrik Cisimler 1. Tam sayýlarla toplama ve çýkarma iþlemlerini yapar. 2. Tam sayýlarla çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 2. Tam sayýlarla çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 3. Tam sayýlarla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. Rasyonel sayýlarý açýklar ve sayý doðrusunda gösterir. 2. Rasyonel sayýlarý farklý biçimlerde gösterir. 2. Rasyonel sayýlarý farklý biçimlerde gösterir. 3. Rasyonel sayýlarý karþýlaþtýrýr ve sýralar. 3. Rasyonel sayýlarý karþýlaþtýrýr ve sýralar. 1. Bir doðrunun üzerindeki veya dýþýndaki bir noktadan bu doðruya dikme inþa eder. 1. Bir doðrunun üzerindeki veya dýþýndaki bir noktadan bu doðruya dikme inþa eder. 2. Bir doðru parçasýnýn orta dikmesini inþa eder. 3. Bir doðruya dýþýndaki bir noktadan paralel doðru inþa eder. 4. Ayný düzlemde olan üç doðrunun birbirine göre durumlarýný belirler ve inþa eder. 1. Paralel iki doðrunun bir kesenle yaptýðý açýlarýn ölçüleri ile ilgili hesaplamalar yapar. 5.Yöndeþ, iç, iç ters, dýþ ve dýþ ters açýlarý belirleyerek isimlendirir. 5.Yöndeþ, iç, iç ters, dýþ ve dýþ ters açýlarý belirleyerek isimlendirir. 6. Paralel iki doðrunun bir kesenle yaptýðý açýlarýn eþ olanlarýný ve bütünler olanlarýný belirler. 2. Tam sayýlarla çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 3. Tam sayýlarla ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. Rasyonel sayýlarý farklý biçimlerde gösterir. 3. Rasyonel sayýlarý karþýlaþtýrýr ve sýralar. 1. Bir doðrunun üzerindeki veya dýþýndaki bir noktadan bu doðruya dikme inþa eder. 4. Ayný düzlemde olan üç doðrunun birbirine göre durumlarýný belirler ve inþa eder. 1. Paralel iki doðrunun bir kesenle yaptýðý açýlarýn ölçüleri ile ilgili hesaplamalar yapar. 1. Rasyonel sayýlarla toplama ve çýkarma iþlemlerini yapar. 2. Rasyonel sayýlarla çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 2. Rasyonel sayýlarla çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 1. le toplama ve çýkarma iþlemleri yapar. 2. Ýki cebirsel ifadeyi çarpar. 1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2. Denklemi problem çözmede kullanýr. 2. Denklemi problem çözmede kullanýr. 1. Çemberin özelliklerini belirler ve çember modeli inþa eder. 2. Çemberin düzlemde ayýrdýðý bölgeleri belirler. 3. Çember ile doðrunun iliþkisini belirler. 2. Tam sayýlarla çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 2. Rasyonel sayýlarý farklý biçimlerde gösterir. 3. Bir doðruya dýþýndaki bir noktadan paralel doðru inþa eder. 5.Yöndeþ, iç, iç ters, dýþ ve dýþ ters açýlarý belirleyerek isimlendirir. 2. Rasyonel sayýlarla çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 2. Denklemi problem çözmede kullanýr. 4. Çember veya dairede merkez açý ve çevre açý ile bu açýlarýn gördüðü yaylarý belirler. 5. Ayný yayý gören merkez açýnýn ölçüsü ile çevre açýnýn ölçüsü arasýndaki iliþkiyi belirler. 4. Bir çember veya dairede merkez açýnýn belirlediði minör (küçük) ve majör (büyük) yaylarýn ölçüsünü hesaplar. 5. Merkez açýnýn ve çevre açýnýn ölçüsünü hesaplar. 1. Doðru orantýlý ve ters orantýlý nicelikler arasýndaki iliþkiyi açýklar. 2. Doðru ve ters orantýyla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. in köþegenlerini, iç ve dýþ açýlarýný belirler. 2. Dörtgenlerin kenar, açý ve köþegen özelliklerini belirler. 2. in iç açýlarýnýn ölçülerinin toplamýný hesaplar. 1. i karþýlaþtýrarak eþ olup olmadýklarýný belirler ve bir çokgene eþ çokgenler oluþturur. 2. i karþýlaþtýrarak benzer olup olmadýklarýný belirler ve bir çokgene benzer çokgenler oluþturur. 3. Bayrak Kanunu nda belirtilen ölçülere göre Türk bayraðý çizer ve kâðýt kullanarak Türk bayraðý yapar. 1. Tam sayýlarla toplama ve çýkarma iþlemlerini yapar. 3. Rasyonel sayýlarý karþýlaþtýrýr ve sýralar. 1. Bir doðrunun üzerindeki veya dýþýndaki bir noktadan bu doðruya dikme inþa eder. 6. Paralel iki doðrunun bir kesenle yaptýðý açýlarýn eþ olanlarýný ve bütünler olanlarýný belirler. 2. Rasyonel sayýlarla çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 5. Ayný yayý gören merkez açýnýn ölçüsü ile çevre açýnýn ölçüsü arasýndaki iliþkiyi belirler. 2. Doðru ve ters orantýyla ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. in iç açýlarýnýn ölçülerinin toplamýný hesaplar. 2. i karþýlaþtýrarak benzer olup olmadýklarýný belirler ve bir çokgene benzer çokgenler oluþturur. 1. Birden fazla ölçüte göre sütun ve çizgi grafiklerini oluþturur ve yorumlar. 3. Ýstatistiksel temsil biçimleri oluþturarak ve yorumlayarak gerçek yaþam durumlarý için görüþ oluþturur. 1. Ortanca, tepe deðeri ve çeyrekler açýklýðýný hesaplar. 2.Verilerin merkezî eðilim ölçülerini ve çeyrekler açýklýðýný yorumlar. 3. Rasyonel sayýlarla çok adýmlý iþlemleri yapar. 3. Doðrusal denklemleri açýklar. 3. Doðrusal denklemleri açýklar. 4. Ýki boyutlu kartezyen koordinat sistemini açýklar ve kullanýr. 1. Rasyonel sayýlarý açýklar ve sayý doðrusunda gösterir. 5.Yöndeþ, iç, iç ters, dýþ ve dýþ ters açýlarý belirleyerek isimlendirir. 1. Rasyonel sayýlarla toplama ve çýkarma iþlemlerini yapar. 1. le toplama ve çýkarma iþlemleri yapar. 3. Çember ile doðrunun iliþkisini belirler. 4. Bir çember veya dairede merkez açýnýn belirlediði minör (küçük) ve majör (büyük) yaylarýn ölçüsünü hesaplar. 1. Doðru orantýlý ve ters orantýlý nicelikler arasýndaki iliþkiyi açýklar. 1. in köþegenlerini, iç ve dýþ açýlarýný belirler. 1. i karþýlaþtýrarak eþ olup olmadýklarýný belirler ve bir çokgene eþ çokgenler oluþturur. 2. Daire grafiðini oluþturur ve yorumlar. 4. Verilere dayalý tahminler yürütür. 4. Rasyonel sayýlarla ilgili problemleri çözer ve kurar. 5. Doðrusal denklemlerin grafiðini çizer. 4. Doðal sayýlarýn faktöriyellerini bulur. 1. Permütasyon kavramýný açýklar ve hesaplar. 1. Yansýmayý açýklar. 3. Düzlemde bir nokta etrafýnda ve belirtilen bir açýya göre þekilleri döndürerek çizimini yapar. 1. Çokgensel bölge modelleriyle bir bölgeyi döþeyerek süsleme yapar. 2. Ýki cebirsel ifadeyi çarpar. 2. Çemberin düzlemde ayýrdýðý bölgeleri belirler. 4. Çember veya dairede merkez açý ve çevre açý ile bu açýlarýn gördüðü yaylarý belirler. 2. Dörtgenlerin kenar, açý ve köþegen özelliklerini belirler. 3. Bayrak Kanunu nda belirtilen ölçülere göre Türk bayraðý çizer ve kâðýt kullanarak Türk bayraðý yapar. 5. Çizgi, resim veya þekil grafiklerinin yanlýþ yorumlara yol açabileceði durumlarý açýklar. 1. Ortanca, tepe deðeri ve çeyrekler açýklýðýný hesaplar. 3. Doðrusal denklemleri açýklar. 4. Ýki boyutlu kartezyen koordinat sistemini açýklar ve kullanýr. 1. Geometri bilgilerini kullanarak bir olayýn olma olasýlýðýný hesaplar. 3. Ayrýk ve ayrýk olmayan olaylarýn olma olasýlýklarýný hesaplar. 2. Dönme hareketini açýklar. 2. Düzgün çokgensel bölge modelleriyle oluþturulan süslemelerdeki kodlarý belirler. 1. Tam sayýlarýn kendileri ile tekrarlý çarpýmýný üslü nicelik olarak ifade eder. 1. Alýþveriþ ve ticarette kullanýlan yüzde hesaplamalarýný yapar. 2. Basit faiz hesaplamalarýný yapar. 1. Dairesel silindirin temel elemanlarýný belirler, inþa eder ve açýnýmýný çizer. 2. Yüzlerinin farklý yönlerden görünümlerine ait çizimleri verilen yapýlarý, birim küplerle oluþturur ve izometrik kâðýda çizer.

15 7. SINIF MATEMATIK (PASIFIK) la Ýþlemler la Ýþlemler la Ýþlemler Cebirsel Ýfadeler Cebirsel Ýfadeler la Ýþlemler Eþlik ve Benzerlik Eþlik ve Benzerlik 1. Tam sayýlarla toplama ve çýkarma iþlemlerini yapar. 2. Tam sayýlarla çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 2. Tam sayýlarla çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 3. Tam sayýlarla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. Rasyonel sayýlarý açýklar ve sayý doðrusunda gösterir. 2. Rasyonel sayýlarý farklý biçimlerde gösterir. 2. Rasyonel sayýlarý farklý biçimlerde gösterir. 3. Rasyonel sayýlarý karþýlaþtýrýr ve sýralar. 3. Rasyonel sayýlarý karþýlaþtýrýr ve sýralar. 1. Bir doðrunun üzerindeki veya dýþýndaki bir noktadan bu doðruya dikme inþa eder. 1. Bir doðrunun üzerindeki veya dýþýndaki bir noktadan bu doðruya dikme inþa eder. 2. Bir doðru parçasýnýn orta dikmesini inþa eder. 3. Bir doðruya dýþýndaki bir noktadan paralel doðru inþa eder. 4. Ayný düzlemde olan üç doðrunun birbirine göre durumlarýný belirler ve inþa eder. 1. Paralel iki doðrunun bir kesenle yaptýðý açýlarýn ölçüleri ile ilgili hesaplamalar yapar. 5.Yöndeþ, iç, iç ters, dýþ ve dýþ ters açýlarý belirleyerek isimlendirir. 5.Yöndeþ, iç, iç ters, dýþ ve dýþ ters açýlarý belirleyerek isimlendirir. 6. Paralel iki doðrunun bir kesenle yaptýðý açýlarýn eþ olanlarýný ve bütünler olanlarýný belirler. 2. Tam sayýlarla çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 3. Tam sayýlarla ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. Rasyonel sayýlarý farklý biçimlerde gösterir. 3. Rasyonel sayýlarý karþýlaþtýrýr ve sýralar. 1. Bir doðrunun üzerindeki veya dýþýndaki bir noktadan bu doðruya dikme inþa eder. 4. Ayný düzlemde olan üç doðrunun birbirine göre durumlarýný belirler ve inþa eder. 1. Paralel iki doðrunun bir kesenle yaptýðý açýlarýn ölçüleri ile ilgili hesaplamalar yapar. 1. Rasyonel sayýlarla toplama ve çýkarma iþlemlerini yapar. 2. Rasyonel sayýlarla çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 2. Rasyonel sayýlarla çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 1. le toplama ve çýkarma iþlemleri yapar. 2. Ýki cebirsel ifadeyi çarpar. 1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2. Denklemi problem çözmede kullanýr. 2. Denklemi problem çözmede kullanýr. 1. Çemberin özelliklerini belirler ve çember modeli inþa eder. 2. Çemberin düzlemde ayýrdýðý bölgeleri belirler. 3. Çember ile doðrunun iliþkisini belirler. 2. Tam sayýlarla çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 2. Rasyonel sayýlarý farklý biçimlerde gösterir. 3. Bir doðruya dýþýndaki bir noktadan paralel doðru inþa eder. 5.Yöndeþ, iç, iç ters, dýþ ve dýþ ters açýlarý belirleyerek isimlendirir. 2. Rasyonel sayýlarla çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 2. Denklemi problem çözmede kullanýr. 4. Çember veya dairede merkez açý ve çevre açý ile bu açýlarýn gördüðü yaylarý belirler. 5. Ayný yayý gören merkez açýnýn ölçüsü ile çevre açýnýn ölçüsü arasýndaki iliþkiyi belirler. 4. Bir çember veya dairede merkez açýnýn belirlediði minör ve majör yaylarýn ölçüsünü hesaplar. 5. Merkez açýnýn ve çevre açýnýn ölçüsünü hesaplar. 1. Doðru orantýlý ve ters orantýlý nicelikler arasýndaki iliþkiyi açýklar. 2. Doðru ve ters orantýyla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. in köþegenlerini, iç ve dýþ açýlarýný belirler. 2. Dörtgenlerin kenar, açý ve köþegen özelliklerini belirler. 2. in iç açýlarýnýn ölçülerinin toplamýný hesaplar. 1. i karþýlaþtýrarak eþ olup olmadýklarýný belirler ve bir çokgene eþ çokgenler oluþturur. 2. i karþýlaþtýrarak benzer olup olmadýklarýný belirler ve bir çokgene benzer çokgenler oluþturur. 3. Bayrak Kanunu nda belirtilen ölçülere göre Türk bayraðý çizer ve kâðýt kullanarak Türk bayraðý yapar. 1. Tam sayýlarla toplama ve çýkarma iþlemlerini yapar. 3. Rasyonel sayýlarý karþýlaþtýrýr ve sýralar. 1. Bir doðrunun üzerindeki veya dýþýndaki bir noktadan bu doðruya dikme inþa eder. 6. Paralel iki doðrunun bir kesenle yaptýðý açýlarýn eþ olanlarýný ve bütünler olanlarýný belirler. la Ýþlemler 2. Rasyonel sayýlarla çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 5. Ayný yayý gören merkez açýnýn ölçüsü ile çevre açýnýn ölçüsü arasýndaki iliþkiyi belirler. 2. Doðru ve ters orantýyla ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. in iç açýlarýnýn ölçülerinin toplamýný hesaplar. Eþlik ve Benzerlik 2. i karþýlaþtýrarak benzer olup olmadýklarýný belirler ve bir çokgene benzer çokgenler oluþturur. 1. Birden fazla ölçüte göre sütun ve çizgi grafiklerini oluþturur ve yorumlar. 3. Ýstatistiksel temsil biçimleri oluþturarak ve yorumlayarak gerçek yaþam durumlarý için görüþ oluþturur. Merkezî Eðilim ve Yayýlma Ölçüleri 1. Ortanca, tepe deðeri ve çeyrekler açýklýðýný hesaplar. Merkezî Eðilim ve Yayýlma Ölçüleri 2.Verilerin merkezî eðilim ölçülerini ve çeyrekler açýklýðýný yorumlar. la Ýþlemler 3. Rasyonel sayýlarla çok adýmlý iþlemleri yapar. 3. Doðrusal denklemleri açýklar. 3. Doðrusal denklemleri açýklar. 4. Ýki boyutlu kartezyen koordinat sistemini açýklar ve kullanýr. la Ýþlemler Cebirsel Ýfadeler Eþlik ve Benzerlik la Ýþlemler Olasý Durumlarý Belirleme Dönüþüm Geometrisi Dönüþüm Geometrisi Cebirsel Ýfadeler Merkezî Eðilim ve Yayýlma Ölçüleri Olasýlýk Çeþitleri Olay Çeþitleri Dönüþüm Geometrisi Örüntüler ve Ýliþkiler Bilinçli Tüketim Aritmetiði Bilinçli Tüketim Aritmetiði Geometrik Cisimler Geometrik Cisimler 1. Rasyonel sayýlarý açýklar ve sayý doðrusunda gösterir. 5.Yöndeþ, iç, iç ters, dýþ ve dýþ ters açýlarý belirleyerek isimlendirir. 1. Rasyonel sayýlarla toplama ve çýkarma iþlemlerini yapar. 1. le toplama ve çýkarma iþlemleri yapar. 3. Çember ile doðrunun iliþkisini belirler. 4. Bir çember veya dairede merkez açýnýn belirlediði minör ve majör yaylarýn ölçüsünü hesaplar. 1. Doðru orantýlý ve ters orantýlý nicelikler arasýndaki iliþkiyi açýklar. 1. in köþegenlerini, iç ve dýþ açýlarýný belirler. 1. i karþýlaþtýrarak eþ olup olmadýklarýný belirler ve bir çokgene eþ çokgenler oluþturur. 2. Daire grafiðini oluþturur ve yorumlar. 4. Verilere dayalý tahminler yürütür. 4. Rasyonel sayýlarla ilgili problemleri çözer ve kurar. 5. Doðrusal denklemlerin grafiðini çizer. 4. Doðal sayýlarýn faktöriyellerini bulur. 1. Permütasyon kavramýný açýklar ve hesaplar. 1. Yansýmayý açýklar. 3. Düzlemde bir nokta etrafýnda ve belirtilen bir açýya göre þekilleri döndürerek çizimini yapar. 1. Çokgensel bölge modelleriyle bir bölgeyi döþeyerek süsleme yapar. 2. Ýki cebirsel ifadeyi çarpar. 2. Çemberin düzlemde ayýrdýðý bölgeleri belirler. 4. Çember veya dairede merkez açý ve çevre açý ile bu açýlarýn gördüðü yaylarý belirler. 2. Dörtgenlerin kenar, açý ve köþegen özelliklerini belirler. 3. Bayrak Kanunu nda belirtilen ölçülere göre Türk bayraðý çizer ve kâðýt kullanarak Türk bayraðý yapar. 5. Çizgi, resim veya þekil grafiklerinin yanlýþ yorumlara yol açabileceði durumlarý açýklar. 1. Ortanca, tepe deðeri ve çeyrekler açýklýðýný hesaplar. 3. Doðrusal denklemleri açýklar. 4. Ýki boyutlu kartezyen koordinat sistemini açýklar ve kullanýr. 1. Geometri bilgilerini kullanarak bir olayýn olma olasýlýðýný hesaplar. 3. Ayrýk ve ayrýk olmayan olaylarýn olma olasýlýklarýný hesaplar. 2. Dönme hareketini açýklar. 2. Düzgün çokgensel bölge modelleriyle oluþturulan süslemelerdeki kodlarý belirler. 1. Tam sayýlarýn kendileri ile tekrarlý çarpýmýný üslü nicelik olarak ifade eder. 1. Alýþveriþ ve ticarette kullanýlan yüzde hesaplamalarýný yapar. 2. Basit faiz hesaplamalarýný yapar. 1. Dairesel silindirin temel elemanlarýný belirler, inþa eder ve açýnýmýný çizer. 2. Yüzlerinin farklý yönlerden görünümlerine ait yapýlarý, birim küplerle oluþturur ve izometrik kâðýda çizer. 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJI Boþaltým Sistemi Boþaltým Sistemi Boþaltým Sistemi Boþaltým Sistemi Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Duyu Organlarý Duyu Organlarý Boþaltým Sistemi Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Duyu Organlarý Sarmal Yaylar Sarmal Yaylar Basit Makineler Basit Makineler Basit Makineler Basit Makineler Duyu Organlarý Sarmal Yaylar Sarmal Yaylar Basit Makineler Basit Makineler Sürtünme Kuvveti Sürtünme Kuvveti Elektrik devrelerindeki akým, gerilim ve direnç iliskisi Elektrik devrelerindeki akým, gerilim ve direnç iliskisi Elektrik devrelerindeki akým, gerilim ve direnç iliskisi Ampullerin (dirençlerin) baðlanma sekilleri Ampullerin (dirençlerin) baðlanma sekilleri Basit Makineler Sürtünme Kuvveti Elektrik devrelerindeki akým, gerilim ve direnç iliskisi Elektrik devrelerindeki akým, gerilim ve direnç iliskisi Ampullerin (dirençlerin) baðlanma sekilleri Ampullerin (dirençlerin) baðlanma sekilleri Ampullerin (dirençlerin) baðlanma sekilleri Element ve elementlerin sembolleri Element ve elementlerin sembolleri Atomun yapýsý Atomun yapýsý Atomun yapýsý Katman- elektron dizilimi ile kimyasal özellikler Katman- elektron dizilimi ile kimyasal özellikler Katman- elektron dizilimi ile kimyasal özellikler Sürtünme Kuvveti Ampullerin (dirençlerin) baðlanma sekilleri Atomun yapýsý Atomun yapýsý Atomun yapýsý Katman- elektron dizilimi ile kimyasal özellikler Katman- elektron dizilimi ile kimyasal özellikler Kimyasal bað Kimyasal bað Bileþikler ve formülleri Bileþikler ve formülleri Karýþýmlar Karýþýmlar Karýþýmlar Iþýðýn Soðurulmasý Iþýðýn Soðurulmasý Ampullerin (dirençlerin) baðlanma sekilleri Element ve elementlerin sembolleri Katman- elektron dizilimi ile kimyasal özellikler Kimyasal bað Bileþikler ve formülleri Karýþýmlar Iþýðýn Soðurulmasý Iþýðýn Soðurulmasý Cisimlerin renkli görülmesi Isýðýn saydam bir ortamdan baska ortama geçmesi Isýðýn saydam bir ortamdan baska ortama geçmesi Isýðýn saydam bir ortamdan baska ortama geçmesi Mercekler Mercekler Mercekler Organizmalarýn yasadýklarý alanlar ve insan etkisi Organizmalarýn yasadýklarý alanlar ve insan etkisi 1.1. Sindirim sistemini olusturan yapý ve organlarý; model, levha ve/ veya sema üzerinde gösterir Besinlerin vücuda yararlý hâle gelmesi için deðisime uðramasý gerektiðini tahmin eder Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel mekanik) ve kimyasal sindirime uðramasý gerektiðini belirtir Enzimin kimyasal sindirimdeki islevini açýklar Karaciðer ve pankreasýn sindirimdeki görevlerini ifade eder Sindirime uðrayan besinlerin baðýrsaklardan kana geçisini açýklar Sindirim sistemi saðlýðýný olumlu-olumsuz etkileyecek etkenleri özetler ve tartýsýr 2.1. Bosaltým sistemini olusturan yapý ve organlarý; model, levha ve/veya sema üzerinde gösterir Bosaltým sisteminde böbreklerin görevini ve önemini açýklar Bosaltým sistemi saðlýðýnýn korunmasý için alýnabilecek önlemlerin farkýna varýr Bazý böbrek rahatsýzlýklarýnýn tedavisinde kullanýlan teknolojik gelismelere örnekler verir 3.1. Denetleyici ve düzenleyici sistemin vücudumuzdaki sistemlerin düzenli ve birbiriyle es güdümlü çalýsmasýný saðladýðýný belirtir Sinir sisteminin bölümlerini; model, levha ve/veya sema üzerinde gösterir Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açýklar Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlar iç salgý bezlerini; model, levha ve/veya sema üzerinde göstererek görevlerini açýklar 4.2. Duyu organlarýnýn yapýlarýný sekil ve/veya model üzerinde açýklar Duyu organlarýndaki aksaklýklara ve teknolojinin bu aksaklýklarýn giderilmesinde kullanýmýna örnekler verir Enzimin kimyasal sindirimdeki islevini açýklar Sindirime uðrayan besinlerin baðýrsaklardan kana geçisini açýklar Bazý böbrek rahatsýzlýklarýnýn tedavisinde kullanýlan teknolojik gelismelere örnekler verir 3.5. iç salgý bezlerini; model, levha ve/veya sema üzerinde göstererek görevlerini açýklar 4.6. Duyu organlarýnýn saðlýðýný korumak amacý ile alýnabilecek önlemlere günlük hayatýndan örnekler verir Bir yayý sýkýstýran veya geren cisme, yayýn esit büyüklükte ve zýt yönde bir kuvvet uyguladýðýný belirtir Bir yayýn esneklik özelliðini kaybedebileceðini kesfeder Kuvvet, is ve enerji arasýndaki iliskiyi arastýrýr Bir cisme hareket doðrultusuna dik olarak etki eden kuvvetin, fiziksel anlamda is yapmadýðýný ifade eder Cisimlerin konumlarý nedeniyle çekim potansiyel enerjisine sahip olduðunu belirtir Sýkýstýrýlmýs veya gerilmis bir yayýn esneklik potansiyel enerjisine sahip olduðunu fark eder Potansiyel ve kinetik enerjilerin birbirine dönüsebileceðini örneklerle açýklar Enerji dönüsümlerinden hareketle, enerjinin korunduðu sonucunu çýkarýr Çesitli enerji türlerini arastýrýr ve bunlar arasýndaki dönüsümlere örnekler verir 3.2. Bir kuvvetin yönünü ve/veya büyüklüðünü deðistirmek için kullanýlan araçlarý basit makineler olarak isimlendirir Bir isi yaparken basit makine kullanmanýn enerji tasarrufu saðlamayacaðýný, sadece is yapma kolaylýðý saðlayacaðýný belirtir Belirli bir giris kuvvetini, en az üç basit makineden olusan bir bilesik makineye uygulayarak çýkýs kuvvetinin büyüklüðünü artýracak bir tasarým yapar Farklý basit makine çesitlerini arastýrarak basit makinelerin geçmiste ve günümüzde insanlýða sunduðu yararlarý deðerlendirir Duyu organlarýnýn hangi tür uyarýlarý aldýðýný ve bunlara nasýl cevap verildiðini açýklar Yaylarýn esneklik özelliði gösterdiðini gözlemler Bir yayý geren veya sýkýstýran kuvvetin artmasý durumunda yayýn uyguladýðý kuvvetin de arttýðýný fark eder Enerjiyi is yapabilme yeteneði olarak tanýmlar Çekim potansiyel enerjisinin cismin aðýrlýðýna ve yüksekliðine baðlý olduðunu kesfeder Yayýn esneklik potansiyel enerjisinin yayýn sýkýsma (veya,gerilme) miktarý ve yayýn esneklik özelliðine baðlý olduðunu kesfeder 3.3. Basit makine kullanarak uygulanan giris kuvvetinden daha büyük bir çýkýs kuvveti elde edilebileceðini fark eder 3.7. Tasarladýðý bilesik makinenin uzun süre kullanýldýðýnda, en çok hangi kýsýmlarýnýn ne sekilde asýnacaðýný tahmin eder 4.1. Sürtünen yüzeylerin ýsýndýðýný deneylerle gösterir Sürtünme kuvvetinin az veya çok olmasýnýn gerekli olduðu yerleri arastýrýr ve sunar 1.4. Elektrik yüklerinin pozitif (+) ve negatif (-) olarak adlandýrýldýðýný belirtir olaylarýnda cisimlerin negatif yük alýs-verisi yaptýðýný ve cisimler üzerinde pozitif veya negatif yük fazlalýðý (yük dengesizliði) olustuðunu ifade eder nin teknolojideki ve bazý doða olaylarýndaki uygulamalarý hakkýnda örnekler vererek tartýsýr 2.2. Elektrik enerjisi kaynaklarýnýn, devreye elektrik akýmý saðladýðýný ifade eder Basit elektrik devrelerindeki elektrik akýmýný ölçmek için ampermetre kullanýr ve akým biriminin amper olarak adlandýrýldýðýný ifade eder Bir devre elemanýnýn uçlarý arasýndaki gerilim ile üzerinden geçen akým arasýndaki iliskiyi deneyerek kesfeder Ampullerin seri ve paralel baðlandýðý durumlarý devre kurarak gösterir Ampullerin seri ve paralel baðlanmasý durumunda devredeki farklýlýklarý deneyerek kesfeder Bazý cisimlerin esneklik özelliði nedeni ile esneklik potansiyel enerjisine sahip olabileceðini belirtir Bir kuvvetin yönünün nasýl deðistirilebileceði hakkýnda tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder 4.3. Kinetik enerjideki azalmayý enerji dönüsümüyle açýklar Ayný elektrik yüklerinin birbirini ittiðini, farklý elektrik yüklerinin ise birbirini çektiðini ifade eder Cisimlerin birbirine dokundurulmadan etki ile elektriklenerek zýt yükle yüklenebileceðini deneyerek kesfeder Ampermetrenin devreye nasýl baðlanacaðýný devreyi kurarak gösterir Bir devre elemanýnýn uçlarý arasýndaki gerilimin, üzerinden geçen akýma oranýnýn devre elemanýnýn direnci olarak adlandýrýldýðýný ifade eder Seri ve paralel baðlý ampullerden olusan bir devrenin semasýný çizer Paralel baðlý devre elemanlarýnýn üzerinden geçen akýmlarýn toplamýnýn, ana koldan geçen akýma esit olduðunu fark eder Devrede direnci küçük olan koldan yüksek; direnci büyük olan koldan daha düsük akýmýn geçeceðinin farkýna varýr Model üzerinde, bir elementin bütün atomlarýnýn ayný olduðunu fark eder ilk 20 elementin ve yaygýn elementlerin sembolleri verildiðinde isimlerini, isimleri verildiðinde sembollerini belirtir Nötr atomlarda, proton ve elektron sayýlarý arasýnda iliski kurar 2.8. Çizilmis atom modelleri üzerinde elektron katmanlarýný gösterir, katmanlardaki elektron sayýlarýný içten dýsa doðru sayar Proton sayýsý bilinen hafif atomlarýn (Zi20) elektron dizilim modelini çizer 3.1. Dýs katmanýnda 8 elektron bulunduran atomlarýn elektron alýp-vermeye yatkýn olmadýðýný (kararlý olduðunu) belirtir Elektron almaya veya vermeye yatkýn atomlarý belirler Pozitif yüklü iyonlarý katyon, negatif yüklü iyonlarý ise anyon olarak adlandýrýr Kinetik enerjinin sürat ve kütle ile olan iliskisini kesfeder 4.2. Sürtünme kuvvetinin, kinetik enerjide bir azalmaya sebep olacaðýný fark eder Bazý maddelerin veya cisimlerin birbirlerine temas ettirildiðinde elektriklenebileceðini fark eder Seri baðlý devre elemanlarýnýn hepsinin üzerinden ayný akýmýn geçtiðini fark eder Elektronu, protonu ve nötronu kütle ve yük açýsýndan karsýlastýrýr Ayný atomda, elektronlarýn çekirdekten farklý uzaklýklarda olabileceðini belirtir Bilimsel modellerin, gözlenen olgularý açýkladýðý sürece geçerli olacaðýný, modellerin gerçeðe birebir uyma iddiasý olmadýðýný fark eder 3.4. Atomlarýn elektron verdiðinde pozitif (+), elektron aldýðýnda ise negatif (-) yük ile yüklendiði çýkarýmýný yapar Çok atomlu yaygýn iyonlarýn ad ve formüllerini bilir Elektron ortaklasma yolu ile yapýlan baðý kovalent bað olarak adlandýrýr Molekül yapýlý katý element kristal modeli veya modelin resmi üzerinde molekülü ve atomu gösterir Her bilesikte en az iki element bulunduðunu fark eder Günlük hayatta sýkça karsýlastýðý basit iyonik ve bazý kovalent bilesiklerin formüllerini yazar Heterojen karýsým (adi karýsým) ile homojen karýsým (çözelti) arasýndaki farký açýklar 6.5. Sýcaklýk yükseldikçe çözünmenin hýzlandýðýný fark eder Çözeltilerin nasýl seyreltileceðini ve/veya deristirileceðini deneyle gösterir 1.1. Isýðýn madde ile etkilesimi sonucunda soðurulabileceðini fark eder Koyu renkli cisimlerin ýsýðý, açýk renkli cisimlere göre daha çok soðurduðunu kesfeder Negatif ve pozitif yüklerin birbirine esit olduðu cisimleri, nötr cisim olarak adlandýrýr Ampullerin seri-paralel baðlandýðý durumlardaki parlaklýðýn farklýlýðýnýn sebebini direnç ile iliskilendirir Periyodik sistemdeki ilk 20 elementi ve günlük hayatta karsýlastýðý yaygýn element isimlerini listeler 3.3. Bir atomun, katman-elektron diziliminden çýkarak kaç elektron vereceðini veya alacaðýný tahmin eder Elektron ortaklasma yoluyla olusan H2, O2, N2 moleküllerinin modelini çizer Moleküllerde; her elementin atom sayýsýnýn, örgü yapýlarda; elementlerin atom sayýlarýnýn oranýný belirler Bazý çözeltilerin elektrik enerjisini ilettiðini deneyle gösterir; elektrolit olan ve elektrolit olmayan maddeler arasýndaki farký açýklar Teknolojik tasarým döngüsünü kullanarak ýsýðý soðuran maddelerin ýsýnmasýyla ilgili projeler üretir 1.8. Günes enerjisinden yararlanma yollarýna örnekler verir 2.3. Cisimlerin siyah, beyaz veya renkli görünmelerini, ýsýðýn yansýmasý ve soðurulmasýyla açýklar Gökyüzünün renkli görünmesini ýsýðýn atmosferde soðurulmasý ve saçýlmasý ile açýklar Isýk demetlerinin az kýrýcý ortamdan çok kýrýcý bir ortama geçerken normale yaklastýðý, çok kýrýcý bir ortamdan az kýrýcý bir ortama geçerken ise normalden uzaklastýðý sonucunu çýkarýr iki ortam arasýnda doðrultu deðistiren ýsýk demetlerini gözlemleyerek ortamlarýn yoðunluklarýný karsýlastýrýr Isýðýn ince ve kalýn kenarlý merceklerde nasýl kýrýldýðýný kesfeder Paralel ýsýk demetleri ile ince ve kalýn kenarlý merceklerin odak noktalarýný bulur Isýðýn yansýmasý ve kýrýlmasý olaylarýnýn benzerlik ve farklýlýklarýný karsýlastýrýr 1.1. Tür, habitat, populasyon ve ekosistem kavramlarýný örneklerle açýklar Ekosistemleri canlý çesitliliði ve iklim özellikleri açýsýndan karsýlastýrýr.

16 7. SINIF SOSYAL BILGILER MELEK VE AHÝRET ÝNANCI MELEK VE AHÝRET ÝNANCI MELEK VE AHÝRET ÝNANCI MELEK VE AHÝRET ÝNANCI ORUÇ ÝBADETÝ ORUÇ ÝBADETÝ ORUÇ ÝBADETÝ ORUÇ ÝBADETÝ ORUÇ ÝBADETÝ BÝR ÝNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ MUHAMMED BÝR ÝNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ MUHAMMED BÝR ÝNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ MUHAMMED ÝSLAM DÜÞÜNCESÝNDE YORUMLAR ÝSLAM DÜÞÜNCESÝNDE YORUMLAR ÝSLAM DÜÞÜNCESÝNDE YORUMLAR YAÞAYAN DEMOKRASÝ YAÞAYAN DEMOKRASÝ BÝR ÝNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ MUHAMMED DÝN VE GÜZEL AHLAK DÝN VE GÜZEL AHLAK YAÞAYAN DEMOKRASÝ YAÞAYAN DEMOKRASÝ YAÞAYAN DEMOKRASÝ Ýletiþimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranýþlarý fark ederek kendi tutum ve davranýþlarýyla karþýlaþtýrýr. Ýletiþimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranýþlarý fark ederek kendi tutum ve davranýþlarýyla karþýlaþtýrýr. Ýnsanlar arasýnda kurulan olumlu iliþkilerde iletiþimin önemini fark eder. Ýnsanlar arasýnda kurulan olumlu iliþkilerde iletiþimin önemini fark eder. Ýnsanlar arasý etkileþimde kitle iletiþim araçlarýnýn rolünü tartýþýr. Ýnsanlar arasý etkileþimde kitle iletiþim araçlarýnýn rolünü tartýþýr. Doðru bilgi alma hakký, düþünceyi açýklama özgürlüðü ve kitle iletiþim özgürlüðü arasýndaki baðlantýyý fark eder. Doðru bilgi alma hakký, düþünceyi açýklama özgürlüðü ve kitle iletiþim özgürlüðü arasýndaki baðlantýyý fark eder. Kitle iletiþim özgürlüðü ve özel hayatýn gizliliði kavramlarýný, birbiriyle iliþkileri çerçevesinde yorumlar. Kitle iletiþim özgürlüðü ve özel hayatýn gizliliði kavramlarýný, birbiriyle iliþkileri çerçevesinde yorumlar. Atatürk ün iletiþime verdiði öneme kanýtlar gösterir. Atatürk ün iletiþime verdiði öneme kanýtlar gösterir. Varlýklar âlemini sýnýflandýrarak özelliklerini örneklerle açýklar Þeytanýn kötülüðünden korunma hususunda Kur an ýn öðütlerinden örnekler verir Ahiret, kýyamet, yeniden dirilme gibi kavramlarýn anlamlarýný açýklar Ýletiþimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranýþlarý fark ederek kendi tutum ve davranýþlarýyla karþýlaþtýrýr. Ýnsanlar arasýnda kurulan olumlu iliþkilerde iletiþimin önemini fark eder. Ýnsanlar arasý etkileþimde kitle iletiþim araçlarýnýn rolünü tartýþýr. Doðru bilgi alma hakký, düþünceyi açýklama özgürlüðü ve kitle iletiþim özgürlüðü arasýndaki baðlantýyý fark eder. Doðru bilgi alma hakký, düþünceyi açýklama özgürlüðü ve kitle iletiþim özgürlüðü arasýndaki baðlantýyý fark eder. Kitle iletiþim özgürlüðü ve özel hayatýn gizliliði kavramlarýný, birbiriyle iliþkileri çerçevesinde yorumlar. Kitle iletiþim özgürlüðü ve özel hayatýn gizliliði kavramlarýný, birbiriyle iliþkileri çerçevesinde yorumlar. Atatürk ün iletiþime verdiði öneme kanýtlar gösterir. Eðitim ve çalýþma hakkýnýn kullanýlmasý ile devletin ve vatandaþýn bu konudaki sorumluluklarýný iliþkilendirir. Eðitim ve çalýþma hakkýnýn kullanýlmasý ile devletin ve vatandaþýn bu konudaki sorumluluklarýný iliþkilendirir. Eðitim ve çalýþma hakkýnýn kullanýlmasý ile devletin ve vatandaþýn bu konudaki sorumluluklarýný iliþkilendirir. Ahiret inancýnýn bireyin hayatý anlamlandýrmasýna nasýl katký saðladýðýnýn farkýnda olur Ramazan ayýnýn önemini ve bu ayý önemli yapan hususlarý açýklar Ramazan ayý ve oruçla ilgili kavramlarý açýklar Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarýný tartýþýr. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarýný tartýþýr. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarýný tartýþýr. Ýnsanlar arasý etkileþimde kitle iletiþim araçlarýnýn rolünü tartýþýr. Atatürk ün iletiþime verdiði öneme kanýtlar gösterir. Eðitim ve çalýþma hakkýnýn kullanýlmasý ile devletin ve vatandaþýn bu konudaki sorumluluklarýný iliþkilendirir. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarýný tartýþýr. Yerleþme ve seyahat özgürlüðünü açýklar. Türkiye Selçuklularý döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu nun Türkleþme sürecine katkýlarýný deðerlendirir. Türkiye Selçuklularý döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu nun Türkleþme sürecine katkýlarýný deðerlendirir. Kanýtlara dayanarak Osmanlý Devleti nin siyasi güç olarak ortaya çýkýþýný etkileyen faktörleri açýklar. Osmanlý Devleti nin fetih ve mücadelelerini, Osmanlý da ticaretin ve denizlerin önemi açýsýndan deðerlendirir. Osmanlý toplumunda hoþgörü ve birlikte yaþama fikrinin önemine dayalý kanýtlar gösterir. Osmanlý toplumunda hoþgörü ve birlikte yaþama fikrinin önemine dayalý kanýtlar gösterir. Muharrem orucunu açýklar Orucun birey ve toplum üzerindeki yararlarýný çevresinden örnekler vererek açýklar Mâûn suresini ezbere okur ve anlamýný söyler Þehir incelemesi yoluyla, Türk kültür, sanat ve estetik anlayýþýndaki deðiþim ve sürekliliðe iliþkin kanýtlar gösterir. Þehir incelemesi yoluyla, Türk kültür, sanat ve estetik anlayýþýndaki deðiþim ve sürekliliðe iliþkin kanýtlar gösterir. Osmanlý- Avrupa iliþkileri çerçevesinde kültür, sanat ve estetik anlayýþýndaki etkileþimi fark eder. Ýnsanlar arasýnda kurulan olumlu iliþkilerde iletiþimin önemini fark eder. Eðitim ve çalýþma hakkýnýn kullanýlmasý ile devletin ve vatandaþýn bu konudaki sorumluluklarýný iliþkilendirir. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarýný tartýþýr. Türkiye Selçuklularý döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu nun Türkleþme sürecine katkýlarýný deðerlendirir. Kanýtlara dayanarak Osmanlý Devleti nin siyasi güç olarak ortaya çýkýþýný etkileyen faktörleri açýklar. Osmanlý toplumunda hoþgörü ve birlikte yaþama fikrinin önemine dayalý kanýtlar gösterir. Þehir incelemesi yoluyla, Türk kültür, sanat ve estetik anlayýþýndaki deðiþim ve sürekliliðe iliþkin kanýtlar gösterir. Seyahatnamelerden hareketle Türk kültürüne ait unsurlarý örneklendirir. Seyahatnamelerden hareketle Türk kültürüne ait unsurlarý örneklendirir. Osmanlý Devleti nde ýslahat hareketleri sonucu ortaya çýkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik deðiþim hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. Ýlk uygarlýklarýn bilimsel ve teknolojik geliþmelere katkýlarýna örnekler verir. Ýlkyazý örneklerinden yola çýkarak yazýnýn kullaným alanlarýný ve bilgi aktarýmýndaki önemini fark eder. Türk ve Ýslam devletlerinde yetiþen bilginlerin bilimsel geliþme sürecine katkýlarýný deðerlendirir. Hz Muhammed in bizler gibi bir insan olduðuna ayetlerden örnekler vererek açýklar Hz Muhammed i diðer insanlardan ayýran en önemli özelliðini açýklar Hz Muhammed in insanlarý baský ve zor kullanmadan uyarma ve aydýnlatma görevinin olduðunu fark eder Türk ve Ýslam devletlerinde yetiþen bilginlerin bilimsel geliþme sürecine katkýlarýný deðerlendirir yüzyýllar arasýnda Avrupa da yaþanan geliþmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluþmasýna etkisini fark eder. Tarihsel süreçte düþünceyi ifade etme ve bilim özgürlüklerini bilimsel geliþmelerle iliþkilendirir. Ýletiþimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranýþlarý fark ederek kendi tutum ve davranýþlarýyla karþýlaþtýrýr. Eðitim ve çalýþma hakkýnýn kullanýlmasý ile devletin ve vatandaþýn bu konudaki sorumluluklarýný iliþkilendirir. Yerleþme ve seyahat özgürlüðünü açýklar. Osmanlý Devleti nin fetih ve mücadelelerini, Osmanlý da ticaretin ve denizlerin önemi açýsýndan deðerlendirir. Osmanlý toplumunda hoþgörü ve birlikte yaþama fikrinin önemine dayalý kanýtlar gösterir. Osmanlý Devleti nde ýslahat hareketleri sonucu ortaya çýkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik deðiþim hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. Ýlk uygarlýklarýn bilimsel ve teknolojik geliþmelere katkýlarýna örnekler verir. Türk ve Ýslam devletlerinde yetiþen bilginlerin bilimsel geliþme sürecine katkýlarýný deðerlendirir. Üretimde ve yönetimde topraðýn önemini tarihten örneklerle açýklar. Kaynaklarýn, ürünlerin ve ticaret yollarýnýn devletlerin geliþmesindeki önemine tarihten ve günümüzden örnekler verir. Tarihten ve günümüzden örnekler vererek üretim teknolojisindeki geliþmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini deðerlendirir. Tarihten ve günümüzden örnekler vererek üretim teknolojisindeki geliþmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini deðerlendirir. Vakýflarýn çalýþmalarýna ve sosyal yaþamdaki rolüne tarihten ve günümüzden örnekler verir. Vakýflarýn çalýþmalarýna ve sosyal yaþamdaki rolüne tarihten ve günümüzden örnekler verir. Din anlayýþýndaki yorum farklýlýklarýný fark eder Alevi-Bektaþi geleneðindeki temel kavramlarý açýklar Dinde zorlama olmadýðýný ayet ve hadislerden örneklerle açýklar Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiði kazandýrmada rol oynayan kurumlarý tanýr. Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiði kazandýrmada rol oynayan kurumlarý tanýr. Eðitimin meslek edindirme hedefini kavrayarak ilgi ve yetenekleri doðrultusunda meslekî tercihlerine yönelik planlama yapar. Kitle iletiþim özgürlüðü ve özel hayatýn gizliliði kavramlarýný, birbiriyle iliþkileri çerçevesinde yorumlar. Türkiye Selçuklularý döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu nun Türkleþme sürecine katkýlarýný deðerlendirir. Seyahatnamelerden hareketle Türk kültürüne ait unsurlarý örneklendirir. Ýlkyazý örneklerinden yola çýkarak yazýnýn kullaným alanlarýný ve bilgi aktarýmýndaki önemini fark eder yüzyýllar arasýnda Avrupa da yaþanan geliþmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluþmasýna etkisini fark eder. Kaynaklarýn, ürünlerin ve ticaret yollarýnýn devletlerin geliþmesindeki önemine tarihten ve günümüzden örnekler verir. Tarihten ve günümüzden örnekler vererek üretim teknolojisindeki geliþmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini deðerlendirir. Vakýflarýn çalýþmalarýna ve sosyal yaþamdaki rolüne tarihten ve günümüzden örnekler verir. Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiði kazandýrmada rol oynayan kurumlarý tanýr. Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiði kazandýrmada rol oynayan kurumlarý tanýr. Eðitimin meslek edindirme hedefini kavrayarak ilgi ve yetenekleri doðrultusunda meslekî tercihlerine yönelik planlama yapar. Tarihsel süreçte Türk devletlerinde yönetim þekli ve egemenlik anlayýþýndaki deðiþim ve sürekliliði fark eder. Anayasamýzýn 2. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin nitelikleri ile ilgili uygulamalara toplum hayatýndan örnekler verir. Hz Muhammed in görevlerinden birisinin Kur an ý açýklamak olduðunu söyler Bireyin güzel ahlaklý olmasýnda dinin rolünü açýklar Ýslam da övülen ahlaki tutum ve davranýþlara Kur an dan ve Hz Muhammed in hayatýndan örnekler verir Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin yönetim yapýsýný yasama, yürütme ve yargý kavramlarý çerçevesinde analiz eder. Siyasî partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanýn ve bireylerin, gündemi ve yönetimin karar alma süreçlerini ne þekilde etkilediðini tartýþýr. Ýçinde bulunduðu eðitsel ve sosyal faaliyetlerde iþleyen süreçleri demokrasinin ilkeleri açýsýndan analiz eder. 7. SINIF INGILIZCE INTERESTING BELIEFS COMPUTERS COMPUTERS COMPUTERS COMPUTERS COMPUTERS FASHION FASHION FASHION FASHION COMPUTERS FASHION FASHION OLD DAYS INVENTORS AND EXPLORERS INVENTORS AND EXPLORERS INVENTORS AND EXPLORERS COMPUTERS FASHION OLD DAYS INVENTORS AND EXPLORERS TALES AND LEGENDS TALES AND LEGENDS AMAZING HISTORY AMAZING HISTORY SKILLS SKILLS SKILLS INVENTORS AND EXPLORERS TALES AND LEGENDS AMAZING HISTORY SKILLS CHANGING LIFE STYLES CHANGING LIFE STYLES TECHNOLOGY: FRIEND OR FOE? TECHNOLOGY: FRIEND OR FOE? TECHNOLOGY: FRIEND OR FOE? TECHNOLOGY: FRIEND OR FOE? ECOLOGY ECOLOGY ECOLOGY ECOLOGY SKILLS CHANGING LIFE STYLES TECHNOLOGY: FRIEND OR FOE? ECOLOGY ECOLOGY ECOLOGY MODERN MEDICINE MODERN MEDICINE MODERN MEDICINE MODERN MEDICINE MODERN MEDICINE MODERN MEDICINE MODERN MEDICINE MODERN MEDICINE MODERN MEDICINE : identifying, asking, describing : identifying, asking, describing Expressing pleasure, liking, displeasure, dislike Expressing pleasure, liking, displeasure, dislike Inquiring about pleasure, liking, displeasure, dislike Expressing interest or lack of interest Inquiring about interest or lack of interest Inquiring about interest or lack of interest Getting things done (Suasion): Requesting others to do something, inviting others to do something Seeking and giving information Seeking and giving advice Getting things suggesting a course of action, Getting things inviting others to do something, Getting things advising others to do something, Getting things inviting others to do something, Getting things advising others to do something, Getting things warning others to take care or to refrain from doing something, Getting things instructing or directing others to do something Drawing simple conclusions and making recommendations Making and responding to offers and suggestions Seeking and giving information Drawing simple conclusions and making recommendations Making and responding to offers and suggestions Discussing pros and cons of options Making comparisons and expressing degrees of difference Seeking and giving information Drawing simple conclusions and making recommendations Making and responding to offers and suggestions Discussing pros and cons of options Seeking and giving information Seeking and giving information Making comparisons and expressing degrees of difference Expressing opinions Inquiring about and expressing agreement and disagreement Inquiring and stating whether one knows or does not know something or someone Inquiring about and expressing pleasure, liking, displeasure, dislike Inquiring and expressing interest or lack of interest Inquiring and expressing preference Expressing indifference Making comparisons and expressing degrees of difference Describing people (personal appearance, qualities, in the past) Describing and narrating past events Stating and inquiring whether someone knows or does not know something or someone Getting things advising others to do something, Making and responding to offers and suggestions Discussing pros and cons of options Making and responding to offers and suggestions Inquiring about and expressing agreement and disagreement Inquiring and expressing preference Describing people (personal appearance, qualities, in the past) Describing and narrating past events Imparting and seeking information Describing and narrating past events Imparting and seeking information Describing and narrating past event Imparting and seeking information Inquiring about capability or incapability Expressing capability and incapability Expressing indifference Imparting and seeking information Imparting and seeking information Inquiring about capability or incapability Imparting and seeking information about past routines and habits Identifying and describing objects (shape, size, weight, color, purpose or use, etc.) Making comparisons and expressing degrees of difference Expressing agreement and disagreement, and contradicting people Expressing preferences, opinions and making choices Identifying and describing animals (shape, size, weight, color, height, behaviour, etc.) Making comparisons and expressing degrees of difference.. Expressing capability and incapability. Expressing capability and incapability about past routines and habits Expressing preferences, opinions and making choices Inquiring about capability or incapability. Warning others to take care or to refrain from doing something. Advising others to do something. Making comparisons and expressing degrees of difference. Warning others to take care or to refrain from doing something. Advising others to do something. Offering to do something Accepting an offer Expressing capability and incapability Giving and seeking permission to do something Inquiring about pleasure, liking, displeasure, dislike Expressing surprise

17 8. SINIF TÜRKÇE 8. SINIF MATEMATIK (MEB) 23 soru 23 soru 23 soru 23 soru 23 soru 23 soru Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. Metne iliþkin karþýlaþtýrmalar yapar. Okuduðu metne farklý baþlýklar bulur. Yabancý dillerden alýnmýþ, dilimize henüz yerleþmemiþ kelimelerin yerine Türkçelerini kullanýr. Metni dil ve anlatým yönünden deðerlendirir. Düþünce yazýlarý yazar. 1. Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasýndaki farklarý kavrar. 2. Fiilimsilerin iþlevlerini ve kullaným özelliklerini kavrar. Metnin konusunu belirler. Metindeki yardýmcý fikirleri/duygularý belirler. Metindeki amaç-sonuç iliþkilerini fark eder. Okuduklarýndaki örtülü anlamlarý bulur. Metne iliþkin sorulara cevap verir. Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. Metinde yararlanýlan düþünceyi geliþtirme yollarýnýn iþlevlerini açýklar. Metne iliþkin karþýlaþtýrmalar yapar. Þiir dilinin farklýlýðýný ayýrt eder. Metnin baþlýðý ile içeriði arasýndaki iliþkiyi ortaya koyar. Yabancý dillerden alýnmýþ, dilimize henüz yerleþmemiþ kelimelerin yerine Türkçelerini kullanýr. Metni içerik yönünden deðerlendirir. Olay yazýlarý yazar. 1. Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasýndaki farklarý kavrar. 3. Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanýr. Okuduðu metne farklý baþlýklar bulur. Metni dil ve anlatým yönünden deðerlendirir. Bildirme yazýlarý yazar. 2. Fiilimsilerin iþlevlerini ve kullaným özelliklerini kavrar. 4. Cümlede, fiilimsiye baðlý kelime veya kelime gruplarýný bulur. 1. Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar. 2. Cümlenin yardýmcý ögelerini ve özelliklerini kavrar. 3. Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler. Metnin konusunu belirler. Metindeki yardýmcý fikirleri/duygularý belirler. Metindeki amaç-sonuç iliþkilerini fark eder. Okuduklarýndaki örtülü anlamlarý bulur. Metne iliþkin sorulara cevap verir. Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. Metinde yararlanýlan düþünceyi geliþtirme yollarýnýn iþlevlerini açýklar. Metne iliþkin karþýlaþtýrmalar yapar. Þiir dilinin farklýlýðýný ayýrt eder. Metnin baþlýðý ile içeriði arasýndaki iliþkiyi ortaya koyar. Yabancý dillerden alýnmýþ, dilimize henüz yerleþmemiþ kelimelerin yerine Türkçelerini kullanýr. Metni içerik yönünden deðerlendirir. Düþünce yazýlarý yazar. 3. Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanýr. 1. Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar. 2. Cümlenin yardýmcý ögelerini ve özelliklerini kavrar. 4. Cümledeki fiillerin çatý özelliklerini kavrar. Metnin baþlýðý ile içeriði arasýndaki iliþkiyi ortaya koyar. Metni dil ve anlatým yönünden deðerlendirir. Olay yazýlarý yazar. 2. Fiilimsilerin iþlevlerini ve kullaným özelliklerini kavrar. 3. Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanýr. 1. Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar. 2. Cümlenin yardýmcý ögelerini ve özelliklerini kavrar. 3. Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler. 4. Cümledeki fiillerin çatý özelliklerini kavrar. 5. Ýsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullaným özelliklerine uygun biçimde kullanýr. Metnin konusunu belirler. Metindeki yardýmcý fikirleri/duygularý belirler. Metindeki amaç-sonuç iliþkilerini fark eder. Okuduklarýndaki örtülü anlamlarý bulur. Metne iliþkin sorulara cevap verir. Metinde yararlanýlan düþünceyi geliþtirme yollarýnýn iþlevlerini açýklar. Metne iliþkin karþýlaþtýrmalar yapar. Þiir dilinin farklýlýðýný ayýrt eder. Okuduðu metne farklý baþlýklar bulur. Metni içerik yönünden deðerlendirir. Bildirme yazýlarý yazar. 4. Cümlede, fiilimsiye baðlý kelime veya kelime gruplarýný bulur. 1. Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar. 5. Ýsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullaným özelliklerine uygun biçimde kullanýr. 6. Kurallý ve devrik cümleleri, anlam ve kullaným özelliklerine uygun biçimde kullanýr. 7. Cümlelerin yapý özelliklerini kavrar. 8. Kalýplaþmýþ cümle yapýlarýnýn kuruluþ ve kullaným özelliklerini kavrar. 9. Cümlenin ifade ettiði anlam özelliklerini kavrar. Tablo ve grafikler Tablo ve grafikler Olasýlýk çeþitleri Olasýlýk çeþitleri Tablo ve grafikler Olasýlýk çeþitleri de ölçme de ölçme Örüntü ve Ýliþkiler Örüntü ve Ýliþkiler Tablo ve grafikler de ölçme de ölçme Örüntü ve Ýliþkiler Örüntü ve Ýliþkiler in hacimleri in hacimleri in hacimleri in hacimleri in hacimleri in hacimleri Ýz düþümü 1. Doðru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inþa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanlarý belirler. 1. Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansýma, herhangi bir doðru boyunca öteleme ve orijin etrafýndaki dönme altýnda görüntülerini belirleyerek çizer. 1. Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansýma, herhangi bir doðru boyunca öteleme ve orijin etrafýndaki dönme altýnda görüntülerini belirleyerek çizer. 3. Þekillerin ötelemeli yansýmasýný belirler ve inþa eder. 3. Þekillerin ötelemeli yansýmasýný belirler ve inþa eder. 1. Histogram oluþturur ve yorumlar. 1. Histogram oluþturur ve yorumlar. 3. la çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 3. la çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 1. Baðýmlý ve baðýmsýz olaylarý açýklar. 2. Baðýmlý ve baðýmsýz olaylarýn olma olasýlýklarýný hesaplar. 2. Baðýmlý ve baðýmsýz olaylarýn olma olasýlýklarýný hesaplar. 1. Deneysel, teorik ve öznel olasýlýðý açýklar 1. Deneysel, teorik ve öznel olasýlýðý açýklar 1. Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansýma, herhangi bir doðru boyunca öteleme ve orijin etrafýndaki dönme altýnda görüntülerini belirleyerek çizer. 3. Þekillerin ötelemeli yansýmasýný belirler ve inþa eder. 1. Histogram oluþturur ve yorumlar. 3. la çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 2. Baðýmlý ve baðýmsýz olaylarýn olma olasýlýklarýný hesaplar. 1. Tam kare doðal sayýlarla bu sayýlarýn karekökleri arasýndaki iliþkiyi modelleriyle açýklar ve kareköklerini belirler. 2. Tam kare olmayan sayýlarýn kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder. 3. Kareköklü bir sayýyý a b þeklinde yazar ve a b þeklindeki ifadede katsayýyý kök içine alýr. 4. la toplama ve çýkarma iþlemlerini yapar. 5. la çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 6. Ondalýk kesirlerin kareköklerini belirler. 1. Rasyonel sayýlar ile irrasyonel sayýlar arasýndaki farký açýklar. 2. kümesini oluþturan sayý kümelerini belirtir. 2. kümesini oluþturan sayý kümelerini belirtir. 1. Standart sapmayý hesaplar. 1. Standart sapmayý hesaplar. 2. Uygun istatistiksel temsil biçimlerini, merkezî eðilim ölçülerini ve standart sapmayý kullanir. 1. Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansýma, herhangi bir doðru boyunca öteleme ve orijin etrafýndaki dönme altýnda görüntülerini belirleyerek çizer. 3. Þekillerin ötelemeli yansýmasýný belirler ve inþa eder. 1. Deneysel, teorik ve öznel olasýlýðý açýklar 5. la çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 2. kümesini oluþturan sayý kümelerini belirtir. 2. Uygun istatistiksel temsil biçimlerini, merkezî eðilim ölçülerini ve standart sapmayý kullanir. 4. Yeterli sayýda elemanýnýn ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açýortay ve yüksekliði inþa eder. 2.Üçgenin iki kenar uzunluðunun toplamý veya farký ile üçüncü kenarýnýn uzunluðu arasýndaki iliþkiyi belirler. 3. Üçgenin kenar uzunluklarý ile bu kenarlarýn karþýsýndaki açýlarýn ölçüleri arasýndaki iliþkiyi belirler. 8. Pythagoras (Pisagor) baðýntýsýný oluþturur. 2. Pythagoras (Pisagor) baðýntýsýný problemlerde uygular. 2. Pythagoras (Pisagor) baðýntýsýný problemlerde uygular. 1. Özel sayý örüntülerinde sayýlar arasýndaki iliþkileri açýklar. 1. Özel sayý örüntülerinde sayýlar arasýndaki iliþkileri açýklar. 1. Özdeþlik ile denklem arasýndaki farký açýklar. 2. Özdeþlikleri modellerle açýklar. 2. Özdeþlikleri modellerle açýklar. 1. Doðru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inþa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanlarý belirler. 1. Histogram oluþturur ve yorumlar. 2. Baðýmlý ve baðýmsýz olaylarýn olma olasýlýklarýný hesaplar. 1. Tam kare doðal sayýlarla bu sayýlarýn karekökleri arasýndaki iliþkiyi modelleriyle açýklar ve kareköklerini belirler. 3. Kareköklü bir sayýyý a b þeklinde yazar ve a b þeklindeki ifadede katsayýyý kök içine alýr. 6. Ondalýk kesirlerin kareköklerini belirler. 2. kümesini oluþturan sayý kümelerini belirtir. 1. Standart sapmayý hesaplar. 2.Üçgenin iki kenar uzunluðunun toplamý veya farký ile üçüncü kenarýnýn uzunluðu arasýndaki iliþkiyi belirler. 2. Pythagoras (Pisagor) baðýntýsýný problemlerde uygular. 1. Özdeþlik ile denklem arasýndaki farký açýklar. 3. i çarpanlarýna ayýrýr. 4. Rasyonel cebirsel ifadelerle iþlem yapar ve ifadeleri sadeleþtirir. 1. Kombinasyon kavramýný açýklar ve hesaplar. 2. Permütasyon ve kombinasyon arasýndaki farký açýklar. 3. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer. 6. de eþlik þartlarýný açýklar. 7. de benzerlik þartlarýný açýklar. 1. de benzerlik þartlarýný problemlerde uygular. 2. Tam kare olmayan sayýlarýn kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder. 1. Rasyonel sayýlar ile irrasyonel sayýlar arasýndaki farký açýklar. 1. Standart sapmayý hesaplar. 3. Üçgenin kenar uzunluklarý ile bu kenarlarýn karþýsýndaki açýlarýn ölçüleri arasýndaki iliþkiyi belirler. 1. Özel sayý örüntülerinde sayýlar arasýndaki iliþkileri açýklar. 1. Özel sayý örüntülerinde sayýlar arasýndaki iliþkileri açýklar. 2. Özdeþlikleri modellerle açýklar. 3. i çarpanlarýna ayýrýr. 2. Permütasyon ve kombinasyon arasýndaki farký açýklar. 7. de benzerlik þartlarýný açýklar. 1. Prizmayý inþa eder, temel elemanlarýný belirler ve yüzey açýnýmýný çizer. 1. Dik prizmalarýn hacim baðýntýlarýný oluþturur. 1. Dik prizmalarýn yüzey alanýnýn baðýntýlarýný oluþturur. 2. Piramidi inþa eder, temel elemanlarýný belirler ve yüzey açýnýmýný çizer. 3. Koninin temel elemanlarýný belirler, inþa eder ve yüzey açýnýmýný çizer. 4. Kürenin temel elemanlarýný belirler ve inþa eder. 2. Dik piramidin yüzey alanýnýn baðýntýsýný oluþturur. 3. Dik dairesel koninin yüzey alanýnýn baðýntýsýný oluþturur. 4. Kürenin yüzey alanýnýn baðýntýsýný oluþturur. 5. ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. Baðýmlý ve baðýmsýz olaylarýn olma olasýlýklarýný hesaplar. 4. la toplama ve çýkarma iþlemlerini yapar. 4. Yeterli sayýda elemanýnýn ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açýortay ve yüksekliði inþa eder. 4. Rasyonel cebirsel ifadelerle iþlem yapar ve ifadeleri sadeleþtirir. 1. Kombinasyon kavramýný açýklar ve hesaplar. 3. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer. 6. de eþlik þartlarýný açýklar. 1. Prizmayý inþa eder, temel elemanlarýný belirler ve yüzey açýnýmýný çizer. 2. Dik piramidin yüzey alanýnýn baðýntýsýný oluþturur. 4. Kürenin yüzey alanýnýn baðýntýsýný oluþturur. 2. Dik piramidin hacim baðýntýsýný oluþturur. 3. Dik dairesel koninin hacim baðýntýsýný oluþturur. 4. Kürenin hacim baðýntýsýný oluþturur. 5. in hacimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 6. in hacimlerini strateji kullanarak tahmin eder. 1. Bir küpün, bir prizmanýn belli bir mesafeden görünümünün perspektif çizimini yapar. 5. Bir düzlem ile bir geometrik cismin ara kesitini belirler ve inþa eder. 6. Çok yüzlüleri sýnýflandýrýr. 7. Çizimleri verilen yapýlarý çok küplülerle oluþturur, çok küplülerle oluþturulan yapýlarýn görünümlerini çizer.

18 Örüntü ve Ýliþkiler Örüntü ve Ýliþkiler 8. SINIF MATEMATIK (PIRAMIT) Örüntü ve Ýliþkiler Eþitsizlikler Eþitsizlikler Eþitsizlikler Eþitsizlikler Olasýlýk çeþitleri Tablo ve grafikler Eþitsizlikler Olasýlýk çeþitleri Tablo ve grafikler de ölçme de ölçme de ölçme Eþitsizlikler de ölçme de ölçme in hacimleri in hacimleri in hacimleri in hacimleri 3. la çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 3. la çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 1. Tam kare doðal sayýlarla bu sayýlarýn karekökleri arasýndaki iliþkiyi modelleriyle açýklar ve kareköklerini belirler. 1. Tam kare doðal sayýlarla bu sayýlarýn karekökleri arasýndaki iliþkiyi modelleriyle açýklar ve kareköklerini belirler. 2. Tam kare olmayan sayýlarýn kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder. 1. Rasyonel sayýlar ile irrasyonel sayýlar arasýndaki farký açýklar. 1. Rasyonel sayýlar ile irrasyonel sayýlar arasýndaki farký açýklar. 2. kümesini oluþturan sayý kümelerini belirtir. 2. kümesini oluþturan sayý kümelerini belirtir. 3. Kareköklü bir sayýyý a b þeklinde yazar ve a b þeklindeki ifadede katsayýyý kök içine alýr. 4. la toplama ve çýkarma iþlemlerini yapar. 4. la toplama ve çýkarma iþlemlerini yapar. 5. la çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 5. la çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 3. la çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 1. Tam kare doðal sayýlarla bu sayýlarýn karekökleri arasýndaki iliþkiyi modelleriyle açýklar ve kareköklerini belirler. 1. Rasyonel sayýlar ile irrasyonel sayýlar arasýndaki farký açýklar. 2. kümesini oluþturan sayý kümelerini belirtir. 3. Kareköklü bir sayýyý a b þeklinde yazar ve a b þeklindeki ifadede katsayýyý kök içine alýr. 4. la toplama ve çýkarma iþlemlerini yapar. 5. la çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 1. Özel sayý örüntülerinde sayýlar arasýndaki iliþkileri açýklar. 1. Özel sayý örüntülerinde sayýlar arasýndaki iliþkileri açýklar. 1. Özdeþlik ile denklem arasýndaki farký açýklar. 2. Özdeþlikleri modellerle açýklar. 2. Özdeþlikleri modellerle açýklar. 3. i çarpanlarýna ayýrýr. 3. i çarpanlarýna ayýrýr. 3. i çarpanlarýna ayýrýr. 4. Rasyonel cebirsel ifadelerle iþlem yapar ve ifadeleri sadeleþtirir. 4. Rasyonel cebirsel ifadelerle iþlem yapar ve ifadeleri sadeleþtirir. 3. la çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 2. Tam kare olmayan sayýlarýn kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder. 1. Rasyonel sayýlar ile irrasyonel sayýlar arasýndaki farký açýklar. 4. la toplama ve çýkarma iþlemlerini yapar. 5. la çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 1. Özel sayý örüntülerinde sayýlar arasýndaki iliþkileri açýklar. 2. Özdeþlikleri modellerle açýklar. 3. i çarpanlarýna ayýrýr. 4. Rasyonel cebirsel ifadelerle iþlem yapar ve ifadeleri sadeleþtirir. 3. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer. 4. Doðrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer. 5. Doðrusal denklem sistemlerini grafikleri kullanarak çözer. 1. Eþitlik ve eþitsizlik arasýndaki iliþkiyi açýklar ve eþitsizlik içeren problemlere uygun matematik cümleleri yazar. 2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eþitsizliklerin çözüm kümesini belirler ve sayý doðrusunda gösterir. 3. Ýki bilinmeyenli doðrusal eþitsizliklerin grafiðini çizer. 1. Kombinasyon kavramýný açýklar ve hesaplar. 1. Kombinasyon kavramýný açýklar ve hesaplar. 2. Permütasyon ve kombinasyon arasýndaki farký açýklar. 2. Permütasyon ve kombinasyon arasýndaki farký açýklar. 2. kümesini oluþturan sayý kümelerini belirtir. 1. Özdeþlik ile denklem arasýndaki farký açýklar. 3. i çarpanlarýna ayýrýr. 4. Rasyonel cebirsel ifadelerle iþlem yapar ve ifadeleri sadeleþtirir. 4. Doðrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer. 2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eþitsizliklerin çözüm kümesini belirler ve sayý doðrusunda gösterir. 1. Kombinasyon kavramýný açýklar ve hesaplar. 2. Permütasyon ve kombinasyon arasýndaki farký açýklar. 2. Baðýmlý ve baðýmsýz olaylarýn olma olasýlýklarýný hesaplar. 1. Deneysel, teorik ve öznel olasýlýðý açýklar 1. Histogram oluþturur ve yorumlar. 1. Standart sapmayý hesaplar. 2. Uygun istatistiksel temsil biçimlerini, merkezî eðilim ölçülerini ve standart sapmayý kullanýr. 2.Üçgenin iki kenar uzunluðunun toplamý veya farký ile üçüncü kenarýnýn uzunluðu arasýndaki iliþkiyi belirler. 3. Üçgenin kenar uzunluklarý ile bu kenarlarýn karþýsýndaki açýlarýn ölçüleri arasýndaki iliþkiyi belirler. 4. Yeterli sayýda elemanýnýn ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açýortay ve yüksekliði inþa eder. 7. de benzerlik þartlarýný açýklar. 1. Tam kare doðal sayýlarla bu sayýlarýn karekökleri arasýndaki iliþkiyi modelleriyle açýklar ve kareköklerini belirler. 5. la çarpma ve bölme iþlemlerini yapar. 2. Özdeþlikleri modellerle açýklar. 3. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer. 5. Doðrusal denklem sistemlerini grafikleri kullanarak çözer. 3. Ýki bilinmeyenli doðrusal eþitsizliklerin grafiðini çizer. 1. Baðýmlý ve baðýmsýz olaylarý açýklar. 1. Deneysel, teorik ve öznel olasýlýðý açýklar 1. Histogram oluþturur ve yorumlar. 1. Standart sapmayý hesaplar. 2. Üçgenin iki kenar uzunluðunun toplamý veya farký ile üçüncü kenarýnýn uzunluðu arasýndaki iliþkiyi belirler. 6. de eþlik þartlarýný açýklar. 1. de benzerlik þartlarýný problemlerde uygular. 2. Pythagoras (Pisagor) baðýntýsýný problemlerde uygular. 9. Dik üçgendeki dar açýlarýn trigonometrik oranlarýný belirler. 3. Dik üçgendeki dar açýlarýn trigonometrik oranlarýný problemlerde uygular. 1. Doðrunun eðimini modelleri ile açýklar. 2. Doðrunun eðimi ile denklemi arasýndaki iliþkiyi belirler. 1. Prizmayý inþa eder, temel elemanlarýný belirler ve yüzey açýnýmýný çizer. 1. Dik prizmalarýn yüzey alanýnýn baðýntýlarýný oluþturur. 3. i çarpanlarýna ayýrýr. 1. Eþitlik ve eþitsizlik arasýndaki iliþkiyi açýklar ve problemlere uygun matematik cümleleri yazar. 1. Kombinasyon kavramýný açýklar ve hesaplar. 2. Baðýmlý ve baðýmsýz olaylarýn olma olasýlýklarýný hesaplar. 2. Uygun istatistiksel temsil biçimlerini, merkezî eðilim ölçülerini ve standart sapmayý kullanýr. 3. Üçgenin kenar uzunluklarý ile bu kenarlarýn karþýsýndaki açýlar arasýndaki iliþkiyi belirler. 5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açýortay ve yüksekliði inþa eder. 7. de benzerlik þartlarýný açýklar. 8. Pythagoras (Pisagor) baðýntýsýný oluþturur. 2. Pythagoras (Pisagor) baðýntýsýný problemlerde uygular. 3. Dik üçgendeki dar açýlarýn trigonometrik oranlarýný problemlerde uygular. 2. Doðrunun eðimi ile denklemi arasýndaki iliþkiyi belirler. 1. Dik prizmalarýn hacim baðýntýlarýný oluþturur. 2. Dik piramidin yüzey alanýnýn baðýntýsýný oluþturur. 2. Dik piramidin hacim baðýntýsýný oluþturur. 3. Dik dairesel koninin hacim baðýntýsýný oluþturur. 3. Dik dairesel koninin yüzey alanýnýn baðýntýsýný oluþturur. 4. Kürenin hacim baðýntýsýný oluþturur. 4. Kürenin yüzey alanýnýn baðýntýsýný oluþturur. 5. ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJI Mitoz bölünme Mitoz bölünme Mitoz bölünme Mayoz bölünme Mayoz bölünme Mayoz bölünme Canlýlarýn çevreye adaptasyonu ve evrim Mitoz bölünme Canlýlarýn çevreye adaptasyonu ve evrim Canlýlarýn çevreye adaptasyonu ve evrim Basýnç Basýnç Basýnç Basýnç Mayoz bölünme Canlýlarýn çevreye adaptasyonu ve evrim Periyodik sistem Periyodik sistem Periyodik sistem Kimyasal baðlar Kimyasal baðlar Su kimyasý ve su arýtýmý Ses dalgalarý Ses dalgalarý Basýnç Basýnç Periyodik sistem Kimyasal baðlar Kimyasal baðlar Kimyasal baðlar Su kimyasý ve su arýtýmý Sesin özellikleri Sesin özellikleri Bir enerji türü olarak ses Sesin yayýlma hýzý Basýnç Periyodik sistem Sesin özellikleri Sesin özellikleri Isý ve sýcaklýk Isý ve sýcaklýk Isý ve sýcaklýk Isý ile sýcaklýk deðisimi arasýndaki iliski Maddenin ýsý alýs-verisi ile hâl deðisimleri Maddenin ýsý alýs-verisi ile hâl deðisimleri Erime/donma ýsýsý Erime/donma ýsýsý Erime/donma ýsýsý Buharlasma ýsýsý Isýnma/soðuma eðrileri Besin zincirindeki canlýlar Isý ve sýcaklýk Isý ile sýcaklýk deðisimi arasýndaki iliski Isý ile sýcaklýk deðisimi arasýndaki iliski Maddenin ýsý alýs-verisi ile hâl deðisimleri Buharlasma ýsýsý Isýnma/soðuma eðrileri Besin zincirindeki canlýlar Besin zincirindeki canlýlar Besin zincirindeki canlýlar Besin zincirindeki canlýlar Besin zincirindeki canlýlar Besin zincirindeki canlýlar Besin zincirindeki canlýlar Geri dönüsüm Geri dönüsüm Geri dönüsüm Elektrik akýmýnýn manyetik etkisi Elektrik akýmýnýn manyetik etkisi 1.2. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile baslayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder Mitozda kromozomlarýn önemini fark ederek farklý canlý türlerinde kromozom sayýlarýnýn deðisebileceðini belirtir Mitozun canlýlar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile iliskilendirir Gözlemleri sonucunda kendisi ile anne-babasý arasýndaki benzerlik vefarklýlýklarý karsýlastýrýr Yavrularýn anne-babaya benzediði, ama aynýsý olmadýðý çýkarýmýný yapar Mendel in çalýsmalarýnýn kalýtým açýsýndan önemini irdeler 2.4. Gen kavramý hakkýnda bilgi toplayarak baskýn ve çekinik genleri fark eder Fenotip ve genotip arasýndaki iliskiyi kavrar Tek karakterin kalýtýmý ile ilgili problemler çözer insanlarda yaygýn olarak görülen bazý kalýtsal hastalýklara örnekler verir Akraba evliliðinin olumsuz sonuçlarýný arastýrýr ve tartýsýr Genetik hastalýklarýn teshis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelismelerin etkisine örnekler verir 3.1. Üreme hücrelerinin mayoz ile olustuðu çýkarýmýný yapar Mayozun canlýlar için önemini fark eder Mayozu, mitozdan ayýran özellikleri listeler 4.2. DNA nýn yapýsýný sema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapar, 4.4. Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramlarý arasýnda iliski kurar Mutasyon ve modifikasyonu tanýmlayarak aralarýndaki farký örneklerle açýklar Genetik mühendisliðinin günümüzdeki uygulamalarý ile ilgili bilgileri özetler ve tartýsýr, 5.1. Canlýlarýn yasadýklarý çevreye adaptasyonunu örneklerle açýklar Mitozda kromozomlarýn önemini fark ederek farklý canlý türlerinde kromozom sayýlarýnýn deðisebileceðini belirtir Gen kavramý hakkýnda bilgi toplayarak baskýn ve çekinik genleri fark eder Genetik hastalýklarýn teshis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelismelerin etkisine örnekler verir 4.1. Kalýtsal bilginin genler tarafýndan tasýndýðýný fark eder Mutasyon ve modifikasyonu tanýmlayarak aralarýndaki farký örneklerle açýklar Genetik mühendisliðindeki gelismelerin insanlýk için doðurabileceði sonuçlarý tahmin eder Ayný yasam ortamýnda bulunan farklý organizmalarýn, neden benzer adaptasyonlar gelistirdiðini belirtir Evrim ile ilgili farklý görüslere örnekler verir Cismin havadaki ve sývý içindeki aðýrlýklarýný karsýlastýrýr Sývý içindeki cisme, sývý tarafýndan yukarý yönde bir kuvvet uygulandýðýný fark eder ve bu kuvveti kaldýrma kuvveti olarak tanýmlar Bir cisme etki eden kaldýrma kuvvetinin büyüklüðünün, cismin batan kýsmýnýn hacmi ile iliskisini arastýrýr Bir cisme etki eden kaldýrma kuvvetinin büyüklüðünün, cismin daldýrýldýðý sývýnýn yoðunluðu ile iliskisini arastýrýr Bir cismin yoðunluðu ile daldýrýldýðý sývýnýn yoðunluðunu karsýlastýrarak yüzme ve batma olaylarý için bir genelleme yapar Batan bir cisme etki eden aldýrma kuvvetinin, cismin aðýrlýðýndan daha küçük olduðunu fark eder Bir cisme etki eden kaldýrma kuvvetinin, cismin yer deðistirdiði sývýnýn aðýrlýðýna esit büyüklükte ve yukarý yönde olduðunu kesfeder nin teknolojideki kullanýmýna örnekler verir ve bunlarýn günlük hayattaki önemini belirtir 2.2.Basýnç, kuvvet ve yüzey alaný arasýndaki iliskiyi örneklerle açýklar. 2.4.Basýnca sebep olan kuvvetin çesitli etkenlerden kaynaklanabileceðini fark eder. 2.6.Sývýlarýn ve gazlarýn, basýncý iletme özelliklerinin teknolojideki kullaným alanlarýný arastýrýr. 2.7.Basýncýn, günlük hayattaki önemini açýklar ve teknolojideki uygulamalarýna örnekler verir 3.1. Üreme hücrelerinin mayoz ile olustuðu çýkarýmýný yapar Canlýlarýn çevresel deðisimlere adaptasyonlarýnýn biyolojik çesitliliðe ve evrime katkýda bulunabileceðine örnekler verir Bir cismin havadaki ve sývý içindeki aðýrlýðýný dinamometre ile ölçer ve ölçümlerini kaydeder Cismin sývý içindeki aðýrlýðýnýn daha az göründüðü sonucunu çýkarýr Farklý yoðunluða sahip sývýlarýn cisimlere uyguladýðý kaldýrma kuvvetini karsýlastýrýr ve sonuçlarý yorumlar Denge durumunda, yüzen bir cisme etki eden kaldýrma kuvvetinin cismin aðýrlýðýna esit olduðunu fark eder Elementleri benzer özelliklerine göre sýnýflandýrmanýn önemini kavrar Periyodik sistemde gruplarý ve periyotlarý gösterir; ayný gruplardaki elementlerin özelliklerini karsýlastýrýr Metal, ametal ve yarý metal özelliklerini karsýlastýrýr Anyonlarýn ve katyonlarýn periyodik sistemdeki grup numaralarý ile yükleri arasýnda iliski kurar Ametal atomlarý arasýnda kovalent bað olustuðunu belirtir Yükü bilinen iyonlarýn olusturduðu bilesiklerin formüllerini yazar Kimyasal deðisimlerde atomlarýn yok olmadýðýný ve yeni atomlarýn olusmadýðýný, kütlenin korunduðunu belirtir Asitler ile H+ iyonu; bazlar ile OHiyonu arasýnda iliski kurar Sanayide kullanýlan baslýca asitleri ve bazlarý; piyasadaki adlarý, sistematik adlarý ve formülleri ile tanýr Asit-baz çözeltilerini kullanýrken neden dikkatli olmasý gerektiðini açýklar; kimyasal maddeler için tehlike isaretlerinin anlamlarýný belirtir Endüstride atýk madde olarak havaya býrakýlan SO2 ve NO2 gazlarýnýn asit yaðmurlarý olusturduðunu ve bunlarýn çevreye zarar verdiðini fark eder Sert su, yumusak su kavramlarýný anlar ve sertliðin neden istenmeyen bir özellik olduðunu açýklar Titresen bir cisim için frekans ve genliði tanýmlar Ses dalgasýnýn belirli bir frekansý ve genliði olduðunu ifade eder DNA nýn kendini nasýl eslediðini basit bir model yaparak gösterir, 1.5. Kaldýrma kuvvetinin, cisme asaðý yönde etki eden kuvvetin etkisini azalttýðý sonucuna varýr Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoðunluklarýný hesaplar Gazlarýn da cisimlere bir kaldýrma kuvveti uyguladýðýný kesfeder. 2.1.Birim yüzeye etki eden dik kuvveti, basýnç olarak ifade eder. 2.5.Sývýlarýn ve gazlarýn, basýncý, her yönde ayný büyüklükte ilettiðini kesfeder Periyodik tablonun sol tarafýnda daha çok metallerin, sað tarafýnda ise daha çok ametallerin bulunduðunu fark eder Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkýn olduðunu fark eder Metal atomlarý ile ametal atomlarý arasýnda iyonik bað olusacaðýný tahmin eder Verilen basit yapýlarda hangi tür baðlarýn (iyonik bað veya kovalent bað) bulunduðunu tahmin eder 3.2. Çok atomlu yaygýn iyonlarýn olusturduðu bilesiklerin (Mg(NO3)2, Na3PO4 gibi) formüllerinde element atomlarýnýn sayýsýný hesaplar Yanma tepkimelerini tanýmlayarak basit yanma tepkimelerinin denklemlerini yazar 4.5. Gýdalarda ve temizlik malzemelerinde yer alan en yaygýn asit ve bazlarý isimleriyle tanýr 4.7. Asitler ile bazlarýn etkilesimini deney ile gösterir, bu etkilesimi nötrallesme tepkimesi olarak adlandýrýr, nötrallesme sonucu neler olustuðunu belirtir Asitlerin ve bazlarýn günlük kullanýmdaki esya ve malzemeler üzerine olumsuz etkisinden kaçýnmak için neler yapýlabileceðini açýklar Sularda sertliðin nasýl giderileceðini arastýrýr Sesin siddeti ile genliði, sesin yüksekliði ile frekansý arasýndaki iliskiyi kesfeder sindeki ses kaynaklarýnýn ürettiði sesler ile ses düzeyleri arasýnda iliski kurar 4.2. Ses enerjisinin baska bir enerjiye dönüsebileceðini ifade eder 5.1. Ses dalgalarýnýn belirli bir yayýlma hýzýnýn olduðunu ve bu hýzýn, sesin yayýldýðý ortamýn yoðunluðuna baðlý olarak deðistiðini ifade eder. 2.3.Sývýlarýn ve gazlarýn basýncýnýn baðlý olduðu faktörleri ifade eder Metallerin, ametallerin ve yarý metallerin günlük yasamdaki kullaným alanlarýna örnekler verir 3.3. Kimyasal bir tepkimenin gerçeklestiðini deneyle gösterir Basit kimyasal tepkime denklemlerini sayma yöntemi ile denklestirir Asitleri ve bazlarý; dokunma, tatma ve görme duyularý ile ilgili özellikleriyle tanýr ph ýn, bir çözeltinin ne kadar asidik veya ne kadar bazik olduðunun bir ölçüsü olduðunu anlar ve asitlikbazlýk ile ph skalasý arasýnda iliski kurar Ses siddetini, sesleri siddetli veya zayýf isitmemize neden olan ses özelliði olarak ifade eder Ses düzeyinin ses siddetinin bir ölçüsü olduðunu fark eder Ayný maddenin kütlesi büyük bir örneðini belirli bir sýcaklýða kadar ýsýtmak için, kütlesi daha küçük olana göre, daha çok ýsý gerektiðini kesfeder Sýcaklýðý, moleküllerin ortalama hareket enerjisinin göstergesi seklinde yorumlar Sývý termometrelerin nasýl yapýldýðýný kesfeder 2.2. Maddelerin ýsýnmasýnýn enerji almalarý anlamýna geldiðini belirtir Gaz, sývý ve katý maddelerde moleküllerin/atomlarýn yakýnlýk derecesi, bað saðlamlýðý ve hareket özellikleri arasýndaki iliskiyi model üzerinde açýklar Gazlarda moleküller arasýndaki baðlarýn yok denecek kadar zayýf olduðunu belirtir Erimenin neden ýsý gerektirdiðini açýklar; donma ýsýsý ile iliskilendirir Kapalý mekânlarýn asýrý soðumasýný önlemek için ortama su konulmasýnýn yararýný açýklar Buzlanmayý önlemek için basvurulan tuzlama isleminin hangi ilkeye dayandýðýný açýklar Buharlasmanýn neden ýsý gerektirdiðini açýklar; buharlasma ýsýsýný maddenin türü ile iliskilendirir Katý, sývý ve buhar hâlleri kolay elde edilebilir (su gibi) maddeleri ýsýtýpsoðutarak, sýcaklýk-zaman verilerini grafiðe geçirir Üreticilerin fotosentez yaparak basit seker ve oksijen ürettiðini belirtir Kimyasal deðisimi atomlar arasý baðlarýn kopmasý ve yeni baðlarýn olusmasý temelinde açýklar Günlük yasamýnda sýk karsýlastýðý bazý ürünlerin ph larýný yaklasýk olarak bilir Tek tek moleküllerin hareket enerjilerinin farklý olabileceðini ve çarpýsmalarla deðiseceðini fark eder Mekanik ve Elektrik enerjinin ýsýya dönüstüðünü gösteren deneyler tasarlar Farklý maddelerin öz ýsýlarýnýn farklý olduðunu (öz ýsýnýn ayýrt edici bir özellik olduðunu) belirtir Erimenin ve buharlasmanýn ýsý gerektirmesini, donmanýn ve yoðusmanýn ýsý açýða çýkarmasýný baðlarýn kopmasý ve olusmasý temelinde açýklar 5.2. Kütlesi belli suyun, kaynama sýcaklýðýnda tamamen buhara dönüsmesi için gerekli ýsý miktarýný hesaplar Isýnan-soðuyan maddelerin, sýcaklýkzaman grafiklerini yorumlar; hâl deðisimleri ile iliskilendirir 1.4. Fotosentezde ýsýðýn gerekliliðini deney yaparak gözlemler Üreticilerin fotosentez ile günes enerjisini kullanýlabilir enerjiye dönüstürdüðünü ifade eder Besin zincirindeki tüketicilerin enerji ihtiyacýný üreticilerden karsýladýðýný açýklar Gözlemleri sonucunda oksijenli solunumun denklemini tahmin eder Bazý canlýlarýn yasamlarýný sürdürebilmek için gerekli enerjiyi oksijen kullanmadan saðladýðýný açýklar Günlük yasamdan oksijensiz solunum ile ilgili örnekler verir Besin zincirindeki enerji akýsýna paralel olarak madde döngülerini açýklar Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarýna örnekler verir Yenilenebilir enerji kaynaklarý kullanmanýn önemini vurgular Geri dönüsümün ne olduðunu ve gerekliliðini örneklerle açýklar Bir elektromýknatýs yaparak kutuplarýný akýmýn geçis yönünden faydalanarak bulur Üzerinden akým geçen bobinin merkezinde olusan manyetik etkinin, bobinden geçen akým ve bobinin sarým sayýsý ile deðistiðini deneyerek kesfeder.

19 KAZA VE KADER KAZA VE KADER KAZA VE KADER KAZA VE KADER 8. SINIF T. C. INKILAP TARIHI ZEKÂT, HAC VE KURBAN ÝBADETÝ ZEKÂT, HAC VE KURBAN ÝBADETÝ ZEKÂT, HAC VE KURBAN ÝBADETÝ ZEKÂT, HAC VE KURBAN ÝBADETÝ ZEKÂT, HAC VE KURBAN ÝBADETÝ ZEKÂT, HAC VE KURBAN ÝBADETÝ ZEKÂT, HAC VE KURBAN ÝBADETÝ HZ. MUHAMMED ÝN ÖRNEK DAVRANIÞLARI ZEKÂT, HAC VE KURBAN ÝBADETÝ HZ. MUHAMMED ÝN ÖRNEK DAVRANIÞLARI HZ. MUHAMMED ÝN ÖRNEK DAVRANIÞLARI KUR AN DA AKIL VE BÝLGÝ HZ. MUHAMMED ÝN ÖRNEK DAVRANIÞLARI KUR AN DA AKIL VE BÝLGÝ KUR AN DA AKIL VE BÝLGÝ ÝSLAM DÝNÝNE GÖRE KÖTÜ ALIÞKANLIKLAR ATATÜRK DÖNEMÝ TÜRK DIÞ POLÝTÝKASI ATATÜRK DÖNEMÝ TÜRK DIÞ POLÝTÝKASI ATATÜRK DÖNEMÝ TÜRK DIÞ POLÝTÝKASI ATATÜRK DÖNEMÝ TÜRK DIÞ POLÝTÝKASI ATATÜRK DÖNEMÝ TÜRK DIÞ POLÝTÝKASI KUR AN DA AKIL VE BÝLGÝ ÝSLAM DÝNÝNE GÖRE KÖTÜ ALIÞKANLIKLAR ÝSLAM DÝNÝNE GÖRE KÖTÜ ALIÞKANLIKLAR DÝNLER VE EVRENSEL ÖÐÜTLERÝ Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduðu toplumun sosyal ve kültürel yapýsýný analiz eder. Atatürk ün öðrenim hayatý ile ilgili olay ve olgularý kavrar. Atatürk ün askerlik hayatý ile ilgili olay ve olgularý kavrar. Atatürk ün askerlik hayatý ile ilgili olay ve olgularý kavrar. Örnek olaylardan yola çýkarak Atatürk ün çeþitli cephelerdeki baþarýlarýyla askerî yeteneklerini iliþkilendirir. Örnek olaylardan yola çýkarak Atatürk ün çeþitli cephelerdeki baþarýlarýyla askerî yeteneklerini iliþkilendirir. Atatürk ün fikir hayatýnýn oluþumuna ve geliþimine etki eden Selanik, Manastýr, Sofya ve Ýstanbul þehirlerindeki ortamýn rolünü fark eder. Atatürk ün 1919 a kadar bulunduðu görevler ve yaptýðý hizmetleri, üstlendiði Millî Mücadele liderliði açýsýndan yorumlar. Atatürk ün 1919 a kadar bulunduðu görevler ve yaptýðý hizmetleri, üstlendiði Millî Mücadele liderliði açýsýndan yorumlar. I. Dünya Savaþý nda Osmanlý Devleti nin durumunu, topraklarýnýn paylaþýlmasý ve iþgali açýsýndan deðerlendirir. I. Dünya Savaþý nda Osmanlý Devleti nin durumunu, topraklarýnýn paylaþýlmasý ve iþgali açýsýndan deðerlendirir. Mondros Ateþkes Anlaþmasý nýn imzalanmasý ve uygulanmasý karþýsýnda Osmanlý yönetiminin, Mustafa Kemal in ve halkýn tutumunu deðerlendirir. Mondros Ateþkes Anlaþmasý nýn imzalanmasý ve uygulanmasý karþýsýnda Osmanlý yönetiminin, Mustafa Kemal in ve halkýn tutumunu deðerlendirir. Kuvâ-yý Millîye ruhunun oluþumunu, millî cemiyetleri ve millî varlýða düþman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. Kuvâ-yý Millîye ruhunun oluþumunu, millî cemiyetleri ve millî varlýða düþman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. Mustafa Kemal in Millî Mücadelenin hazýrlýk döneminde yaptýðý çalýþmalarý millî bilincin uyandýrýlmasý, millî birlik ve beraberliðin saðlanmasý açýsýndan deðerlendirir. Mustafa Kemal in Millî Mücadelenin hazýrlýk döneminde yaptýðý çalýþmalarý millî bilincin uyandýrýlmasý, millî birlik ve beraberliðin saðlanmasý açýsýndan deðerlendirir. Misak-ý Milli nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi nin açýlýþýný ulusal egemenlik, tam baðýmsýzlýk ilkeleri ve vatanýn bütünlüðü esasý ile iliþkilendirir. Misak-ý Milli nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi nin açýlýþýný ulusal egemenlik, tam baðýmsýzlýk ilkeleri ve vatanýn bütünlüðü esasý ile iliþkilendirir. Hýyanet-i Vataniye Kanunu nun çýkarýlma gerekçelerini ve uygulama sürecini deðerlendirir. Kaza ve kader kavramlarýný açýklar. Ýnsanýn akýl ve irade sahibi olmasý ile özgür ve sorumlu bir varlýk olmasý arasýndaki iliþkiyi açýklar. Ýnsanýn çalýþmasýnýn karþýlýðýný alacaðý bilinciyle hareket eder. Allah a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiþ olmadýðýnýn farkýnda olur. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduðu toplumun sosyal ve kültürel yapýsýný analiz eder. Atatürk ün askerlik hayatý ile ilgili olay ve olgularý kavrar. Örnek olaylardan yola çýkarak Atatürk ün çeþitli cephelerdeki baþarýlarýyla askerî yeteneklerini iliþkilendirir. Atatürk ün fikir hayatýnýn oluþumuna ve geliþimine etki eden Selanik, Manastýr, Sofya ve Ýstanbul þehirlerindeki ortamýn rolünü fark eder. Atatürk ün 1919 a kadar bulunduðu görevler ve yaptýðý hizmetleri, üstlendiði Millî Mücadele liderliði açýsýndan yorumlar. I. Dünya Savaþý nda Osmanlý Devleti nin durumunu, topraklarýnýn paylaþýlmasý ve iþgali açýsýndan deðerlendirir. Mondros Ateþkes Anlaþmasý nýn imzalanmasý ve uygulanmasý karþýsýnda Osmanlý yönetiminin, Mustafa Kemal in ve halkýn tutumunu deðerlendirir. Kuvâ-yý Millîye ruhunun oluþumunu, millî cemiyetleri ve millî varlýða düþman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. Mustafa Kemal in Millî Mücadelenin hazýrlýk döneminde yaptýðý çalýþmalarý millî bilincin uyandýrýlmasý, millî birlik ve beraberliðin saðlanmasý açýsýndan deðerlendirir. Misak-ý Milli nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi nin açýlýþýný ulusal egemenlik, tam baðýmsýzlýk ilkeleri ve vatanýn bütünlüðü esasý ile iliþkilendirir. Hýyanet-i Vataniye Kanunu nun çýkarýlma gerekçelerini ve uygulama sürecini deðerlendirir. Ýstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaþmasý na karþý Mustafa Kemal in ve Türk milletinin tutumunu deðerlendirir. Mustafa Kemal in Millî Mücadeleyi örgütlerken karþýlaþtýðý sorunlara bulduðu çözüm yollarýný, onun liderlik yeteneði ile iliþkilendirir. Kurtuluþ Savaþý nda Doðu ve Güney cephelerinde yapýlan mücadeleleri, sebep ve sonuçlarý açýsýndan deðerlendirir. Kurtuluþ Savaþý nda Doðu ve Güney cephelerinde yapýlan mücadeleleri, sebep ve sonuçlarý açýsýndan deðerlendirir. Batý cephesinde Kuvâ-yý Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasýný deðerlendirir. Batý cephesinde Kuvâ-yý Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasýný deðerlendirir. Kurtuluþ Savaþý nýn yaþandýðý ortamda Atatürk ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye nin millî ve çaðdaþ eðitimine verdiði önemi kavrar. Kurtuluþ Savaþý nýn yaþandýðý ortamda Atatürk ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye nin millî ve çaðdaþ eðitimine verdiði önemi kavrar. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanýþmasýnýn ifadesi olarak Tekâlif-i Millîye Kararlarý nýn uygulamalarýný inceler. Ayete l-kürsi yi ezbere okur ve anlamýný söyler. Ýslam ýn paylaþma ve yardýmlaþmaya verdiði önemi yorumlar. Paylaþma ve yardýmlaþma ibadeti olarak zekât ve sadakanýn kimler tarafýndan, kimlere, nelerden, nasýl verileceðini açýklar. Zekât ve sadakanýn birey ve topluma katkýlarýný yorumlar. Atatürk ün askerlik hayatý ile ilgili olay ve olgularý kavrar. Atatürk ün 1919 a kadar bulunduðu görevler ve yaptýðý hizmetleri, üstlendiði Millî Mücadele liderliði açýsýndan yorumlar. I. Dünya Savaþý nda Osmanlý Devleti nin durumunu, topraklarýnýn paylaþýlmasý ve iþgali açýsýndan deðerlendirir. Kuvâ-yý Millîye ruhunun oluþumunu, millî cemiyetleri ve millî varlýða düþman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. Mustafa Kemal in Millî Mücadelenin hazýrlýk döneminde yaptýðý çalýþmalarý millî bilincin uyandýrýlmasý, millî birlik ve beraberliðin saðlanmasý açýsýndan deðerlendirir. Misak-ý Milli nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi nin açýlýþýný ulusal egemenlik, tam baðýmsýzlýk ilkeleri ve vatanýn bütünlüðü esasý ile iliþkilendirir. Ýstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaþmasý na karþý Mustafa Kemal in ve Türk milletinin tutumunu deðerlendirir. Kurtuluþ Savaþý nda Doðu ve Güney cephelerinde yapýlan mücadeleleri, sebep ve sonuçlarý açýsýndan deðerlendirir. Batý cephesinde Kuvâ-yý Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasýný deðerlendirir. Kurtuluþ Savaþý nýn yaþandýðý ortamda Atatürk ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye nin millî ve çaðdaþ eðitimine verdiði önemi kavrar. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanýþmasýnýn ifadesi olarak Tekâlif-i Millîye Kararlarý nýn uygulamalarýný inceler. Sakarya Meydan Savaþý nýn ve Büyük Taarruz un kazanýlmasýnda Atatürk ün rolünü fark eder. Türk milletinin Kurtuluþ Savaþý sürecinde elde ettiði askerî baþarýlarýnýn ulusal ve uluslararasý etkilerini deðerlendirir. Örnek eser incelemeleri yaparak dönemin toplumsal olaylarýnýn sanat ve edebiyat üzerine yansýmalarýný fark eder. Millî egemenlik anlayýþýnýn güçlendirilmesi sürecinde saltanatýn kaldýrýlmasýný deðerlendirir. Sevr ve Lozan Antlaþmalarýný karþýlaþtýrarak Lozan Antlaþmasý nýn saðladýðý kazanýmlarý analiz eder. Ýzmir Ýktisat Kongresi nde alýnan kararlarý, millî iktisat anlayýþý ve tasarruf bilinci açýlarýndan inceler. Ankara nýn baþkent oluþunun gerekçelerini açýklar. Cumhuriyetin ilân edilmesini, Türkiye de demokrasi rejiminin gerekleri ile baðdaþtýrarak deðerlendirir. 3 Mart 1924 te kabul edilen kanunlarýn gerekçelerini ve toplum hayatýnda meydana getirdiði deðiþimleri fark eder. Ülkemizdeki sosyal yardýmlaþma kurumlarýný tanýr. Hac ve umre ile ilgili mekân ve kavramlarýn anlamlarýný açýklar. Hac ve umrenin Müslümanlar arasý iletiþim ve etkileþime nasýl katký saðladýðýnýn farkýnda olur. Güzel davranýþlara Hz. Muhammed in hayatýndan örnekler verir. Atatürk ün öðrenim hayatý ile ilgili olay ve olgularý kavrar. Örnek olaylardan yola çýkarak Atatürk ün çeþitli cephelerdeki baþarýlarýyla askerî yeteneklerini iliþkilendirir. Mondros Ateþkes Anlaþmasý nýn imzalanmasý ve uygulanmasý karþýsýnda Osmanlý yönetiminin, Mustafa Kemal in ve halkýn tutumunu deðerlendirir. Mustafa Kemal in Millî Mücadeleyi örgütlerken karþýlaþtýðý sorunlara bulduðu çözüm yollarýný, onun liderlik yeteneði ile iliþkilendirir. Kurtuluþ Savaþý nda Doðu ve Güney cephelerinde yapýlan mücadeleleri, sebep ve sonuçlarý açýsýndan deðerlendirir. Batý cephesinde Kuvâ-yý Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasýný deðerlendirir. Kurtuluþ Savaþý nýn yaþandýðý ortamda Atatürk ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye nin millî ve çaðdaþ eðitimine verdiði önemi kavrar. Sakarya Meydan Savaþý nýn ve Büyük Taarruz un kazanýlmasýnda Atatürk ün rolünü fark eder. Örnek eser incelemeleri yaparak dönemin toplumsal olaylarýnýn sanat ve edebiyat üzerine yansýmalarýný fark eder. Ankara nýn baþkent oluþunun gerekçelerini açýklar. Atatürk ün çok partili siyasî hayata verdiði önemi kavrar. Hukuk alanýndaki geliþmeleri, Medeni Kanun un Türk aile yapýsýnda ve kadýnýn toplumdaki yerinde meydana getirdiði deðiþiklikleri analiz eder. Kabotaj Kanunu nu millî egemenlik haklarý ve Türk denizciliðinde meydana getirdiði geliþmeler bakýmýndan deðerlendirir. Büyük Nutuk un söyleniþ amaçlarýný, içeriðini ve tarihsel niteliðini kavrar. Menemen Kubilay Olayýný Türk milletinin cumhuriyet yönetimindeki kararlýlýðý ve çok partili siyasî hayata etkisi açýsýndan deðerlendirir. Ölçü ve tartýlarýn deðiþmesini çaðdaþlaþma çerçevesinde deðerlendirir Üniversite Reformundan hareketle Atatürk ün bilimsel geliþme ve kalkýnmaya verdiði önemi kavrar. Atatürk ün kadýnlara saðladýðý sosyal ve siyasal haklarý dönemin çeþitli ülkelerindeki kadýn haklarýyla karþýlaþtýrarak deðerlendirir. Atatürk Orman Çiftliði örneðinden yola çýkarak Atatürk ün modern tarýmýn geliþimine ve çevre bilincine verdiði önemi fark eder. Onuncu Yýl Nutku ndan hareketle yapýlan inkýlâplarý, Atatürk ün geleceðe yönelik hedeflerini ve Türk milletinin özelliklerini deðerlendirir. Kurban ibadetinin anlamýný, sosyal dayanýþma ve yardýmlaþma açýsýndan önemini açýklar. Hz. Muhammed in hikmetli sözleriyle insanlarý iyiye ve güzele yönlendirdiðine örnekler verir. Hz. Muhammed in doða ve hayvan sevgisiyle ilgili davranýþlarýna örnekler vererek doðayý ve hayvanlarý koruma konusunda duyarlý olur. Dini anlamada ve sorumlulukta aklýn önemini yorumlar. Türk milletinin Kurtuluþ Savaþý sürecinde elde ettiði askerî baþarýlarýnýn ulusal ve uluslararasý etkilerini deðerlendirir. Sevr ve Lozan Antlaþmalarýný karþýlaþtýrarak Lozan Antlaþmasý nýn saðladýðý kazanýmlarý analiz eder. Cumhuriyetin ilân edilmesini, Türkiye de demokrasi rejiminin gerekleri ile baðdaþtýrarak deðerlendirir. 3 Mart 1924 te kabul edilen kanunlarýn gerekçelerini ve toplum hayatýnda meydana getirdiði deðiþimleri fark eder. Þapka ve Kýyafet Ýnkýlâbýný, tekke ve zaviyelerin kapatýlmasýný, miladî takvim ve uluslararasý saat uygulamasýnýn kabulünü çaðdaþlaþma çerçevesinde deðerlendirir. Þeyh Sait Ýsyanýný çaðdaþ, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti ne karþý tepkiler ve uluslararasý iliþkiler açýsýndan deðerlendirir. Mustafa Kemal e suikast giriþimini cumhuriyete yönelik tehditler çerçevesinde yorumlar. Harf Ýnkýlâbýný ve Millet Mekteplerini, eðitimin yaygýnlaþtýrýlmasý ve çaðdaþ Türk toplumunun oluþturulmasý açýlarýndan deðerlendirir. Þehir incelemesi yoluyla Cumhuriyet Döneminde mimarlýk ve þehir planlamasý alanýnda yapýlan çalýþmalara örnekler verir. Atatürk ün millî kültür ve millî kimlik oluþturmak ve geliþtirmek için dil ve tarih alanýnda yaptýðý çalýþmalarý deðerlendirir. Soyadý Kanunu nun kabulünün gerekçelerini ve Mustafa Kemal e Atatürk soyadý verilmesini millî kimlik kazanma ve çaðdaþlaþma çerçevesinde açýklar. Atatürk Döneminde saðlýk alanýnda yapýlan iþleri devletin temel görevleri baðlamýnda inceler. Örnek olaylardan yararlanarak Atatürk ün sanata ve spora verdiði önemi fark eder. Atatürkçülüðün amaç ve niteliklerini kavrar. Dönemin þartlarýný göz önünde bulundurarak dünyada ve ülkemizde Atatürk ün düþünce sisteminin oluþmasýnda etkili olan olaylar hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. Millî güç unsurlarýnýn Atatürk ün yönetim anlayýþýndaki yerini ve önemini kavrar. Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna saðladýðý faydalarý kanýtlara dayalý olarak açýklar. Bir Türk vatandaþý olarak cumhuriyetin Türk milletine kazandýrdýðý vatandaþlýk temel hak ve sorumluluklarý bilincini kazanýr. Atatürk ün milliyetçilik ilkesinden yola çýkarak millî birlik ve beraberliðin önemine inanýr. Atatürk ün Türkiye Cumhuriyeti ni kuran Türkiye halkýna Türk milleti denir. özdeyiþinden hareketle Ne mutlu Türk üm diyene! ifadesinin anlam ve önemini kavrar. Hz. Muhammed in örnek davranýþlarýnýn toplumsal hayattaki önemini yorumlar. Vahiy, akýl ve duyularýn Kur an a göre bilgi edinme yollarý olduðunu açýklar. Hz.Yusuf un yaþadýðý zorluklara raðmen ahlaklý davranmayý seçmesinin nedenlerini gerekçeleri ile açýklar. Ýslam dininin yasakladýðý kötü alýþkanlýklarý ayet ve hadislerden örneklerle açýklar. Millî egemenlik anlayýþýnýn güçlendirilmesi sürecinde saltanatýn kaldýrýlmasýný deðerlendirir. Ýzmir Ýktisat Kongresi nde alýnan kararlarý, millî iktisat anlayýþý ve tasarruf bilinci açýlarýndan inceler. Atatürk ün çok partili siyasî hayata verdiði önemi kavrar. Atatürkçülüðün amaç ve niteliklerini kavrar. Millî güç unsurlarýnýn Atatürk ün yönetim anlayýþýndaki yerini ve önemini kavrar. Millî egemenlik, eþitlik, adalet, demokratik hak kavramlarýný Atatürkçü düþünce sistemindeki halkçýlýk ilkesi ile iliþkilendirir. Devletçilik ilkesinin devlete siyasî, sosyal ve kültürel alanda yüklediði görevleri açýklar. Ulusal ve uluslararasý faktörlerin devletçilik ilkesinin benimsenmesindeki etkisini deðerlendirir. Laiklik ilkesinin devlet yönetimi, hukuk ve eðitim sistemi ile sosyal alanda meydana getirdiði deðiþimlerden yola çýkarak bu ilkenin temel esaslarýný fark eder. Ýnkýlapçýlýk ilkesini, Türk ulusunun millî kültür deðerlerini geliþtirerek çaðdaþlaþmasýnýn bir aracý olarak kavrar. Atatürk ilkelerinin amaçlarý ve ortak özellikleri hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. Atatürkçü düþünce sisteminden yola çýkarak, Atatürk ilke ve inkýlaplarýný oluþturan temel esaslarý belirler. Atatürk ilkelerinin modern Türkiye nin kuruluþu ve geliþmesindeki yerine ve önemine inanýr. Türk Milli Mücadelesinin ve Atatürkçülüðün, baðýmsýzlýk savaþý veren mazlum milletlere örnek olduðunu fark eder. Atatürk ilke ve inkýlaplarýna sahip çýkma ve devamlýlýðýný saðlama konusunda kiþisel sorumluluk alýr. Lozan Barýþ Antlaþmasý nýn Türk dýþ politikasýnýn geliþimine yaptýðý etkileri deðerlendirir. Atatürk Dönemi Türk dýþ politikasýnýn temel ilkelerini ve amaçlarýný analiz ederek Türk dýþ politikasý hakkýnda çýkarýmlarda bulunur. Atatürk ün Hatay ý ülkemize katmak konusunda yaptýklarýný ve bu uðurda gösterdiði özveriyi fark eder. Atatürk ün ölümü üzerine yayýmlanan yazýlý ve görsel kanýtlardan hareketle onun kiþilik özellikleri ile fikir ve görüþlerinin evrensel deðerine iliþkin çýkarýmlarda bulunur. Türk milletinin ulu önderine ebedî baðlýlýðýný ve minnet duygusunu ifade etmek yönündeki çabalarýný fark eder. Taassubun zararlarýný ve doðru bilginin kiþiyi taassuba düþmekten korumadaki önemini açýklar. Kötü alýþkanlýk ve davranýþlarýn nasýl baþladýðýný açýklar. Baþkalarýna zarar vermenin kul hakkýný ihlal anlamýna geleceði bilinciyle kul hakký konusunda duyarlý olur. Evrenselliðin ve evrensel deðerlerin anlamýný yorumlar. DREAMS DREAMS DREAMS DREAMS 8. SINIF INGILIZCE Instructing or directing others to do something Instructing or directing others to do something Advising others to do something Advising others to do something Inquiring and expressing how certain/uncertain one is of something Inquiring and expressing how certain/uncertain one is of something Expressing opinions and making choices Expressing opinions and making choices Inquiring about and expressing expectations Describing personal qualities about habits and pastimes. : identifying, asking, describing : identifying, asking, describing Following and giving simple instructions Describing simple processes Describing simple processes Drawing simple conclusions Expressing opinions and making choices Describing personal qualities about habits and pastimes. : identifying, asking, describing Following and giving simple instructions Drawing simple conclusions Seeking and giving information Seeking and giving advice Suggesting a course of action, Responding to offers and suggestions Warning others to take care or to refrain from doing something, Drawing simple conclusions and making recommendations Describing people (personal appearance, qualities) Expressing surprise Talking about past events and states in the past understanding and producing simple narratives Expressing (in)ability in the past DREAMS DREAMS Describing simple processes Responding to offers and suggestions Describing people (personal appearance, qualities) Talking about past events and states in the past understanding and producing simple narratives Expressing (in)ability in the past ATATÜRK: THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC ATATÜRK: THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC Talking about past events and states in the past understanding and producing simple narratives ATATÜRK: THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC Expressing (in)ability in the past DETECTIVE STORIES DETECTIVE STORIES DETECTIVE STORIES PERSONAL EXPERIENCES PERSONAL EXPERIENCES Talking about past events and states in the past understanding and producing simple narratives Expressing (in)ability in the past Talking about personal experiences Requesting others to do something Instructing or directing others to do something Requesting assistance Refusing Seeking and giving advice DREAMS Expressing surprise ATATÜRK: THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC Talking about past events and states in the past understanding and producing simple narratives DETECTIVE STORIES Talking about past events and states in the past understanding and producing simple narratives PERSONAL EXPERIENCES Requesting others to do something Requesting assistance Apologizing Talking about recent activities and completed actions Expressing gratitude SUCCESS STORIES SUCCESS STORIES Describing education, qualifications and skills SUCCESS STORIES Talking about accomplishments READING FOR ENTERTAINMENT Understanding and producing simple narratives READING FOR ENTERTAINMENT Expressing accomplishments READING FOR ENTERTAINMENT Expressing recent activities and completed actions READING FOR ENTERTAINMENT Expressing personal experiences Warning others to take care or to refrain from doing something, ATATÜRK: THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC Expressing (in)ability in the past PERSONAL EXPERIENCES Talking about personal experiences Refusing SUCCESS STORIES Describing education, qualifications and skills READING FOR ENTERTAINMENT Expressing accomplishments PERSONAL GOALS Understanding simple stories and acknowledging others' viewpoints PERSONAL GOALS Expressing personal goals and outcomes PERSONAL GOALS Expressing want, desire PERSONAL GOALS Asking and answering questions to check on meaning (purpose) and intention PERSONAL GOALS Expressing purpose, cause and result, and giving reasons PERSONALITY TYPES Identifying and expressing personal strengths and weaknesses PERSONALITY TYPES Describing people in terms of personal qualities LANGUAGE LEARNING Expressing opinions and judgments PRECAUTIONARY MEASURES Warning others to take care or to refrain from doing something PRECAUTIONARY MEASURES Advising others to do something PRECAUTIONARY MEASURES Suggesting a course of action ATATÜRK: THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC SUCCESS STORIES READING FOR ENTERTAINMENT PERSONAL GOALS PERSONALITY TYPES PRECAUTIONARY MEASURES PREFERENCES PREFERENCES PREFERENCES PREFERENCES PREFERENCES EMPATHY EMPATHY EMPATHY EMPATHY EMPATHY Talking about recent activities and completed actions Talking about accomplishments Expressing recent activities and completed actions Inquiring about want, desire Identifying and expressing personal strengths and weaknesses Advising others to do something Inquiring about and expressing agreement and disagreement Offering to do something Accepting or declining an offer or invitation Inquiring about and expressing preference Inquiring about and expressing want, desire Inquiring about and expressing agreement and disagreement Inquiring about and expressing approval and disapproval Understanding simple stories and acknowledging others' viewpoints Expressing personal opinions Expressing sympathy

20 4. SINIF 5. SINIF STRUCTURES Simple present tense "to be" as the copula verb: affirmative, negative, yes/no questions Imperatives: Classroom commands Wh- questions: What, How many, What color, Where? When? How old? Possessive pronouns Have got: affirmative, negative, yes/no questions Plural nouns Predicate adjectives Prepositions of place (in, on, under, next to) Prepositions of time on/at/ in adj. + noun combinations There is/ are Countable and uncountable nouns Quantifiers: Some / a lot of Time expressions such as in the morning, at noon, at night, etc. STRUCTURES Simple present tense to be: affirmative, negative, interrogative Wh- questions: What, How many, What color, Where? When? How old? How much? Whose? Prepositions of place (in, on, under, next to, behind, in front of, etc.) + prepositions of direction Have got: affirmative, negative, interrogative Adjectives of state (hungry, thirsty, etc.) + Predicate adjectives Can for ability: affirmative, negative, yes/no questions Simple Present Tense for likes and dislikes (I/YOU/WE/THEY): affirmative, negative, interrogative Simple Present Tense for likes and dislikes (HE/SHE/IT): affirmative, negative, interrogative Like + N / Like + Gerund Possessive pronouns + Possessive 's + Possessive adjectives: mine, yours, hers, his, ours, theirs, its Should for advice: affirmative, negative, interrogative Present Progressive Tense: affirmative, negative, interrogative Can for requesting: affirmative, negative, interrogative Countable and uncountable nouns Plural nouns Prepositions of time on/at/ in adj. + noun combinations There is/ are Quantifiers: Some / a lot of 6. SINIF STRUCTURES Simple present tense to be: affirmative, negative, interrogative Wh- questions: What?, How? How many?, What color?, Where?, When?, How old?, How much?, Who?, Whose? Prepositions of place (in, on, under, next to, behind, in front of, etc.) Have got/ has got: affirmative, negative, interrogative Adjectives of state (hungry, thirsty, etc.) Can for ability: affirmative, negative, yes/no questions Simple Present Tense affirmative, negative, interrogative Like + N; Like + Gerund I want/he wants I + V + everyday, every morning, etc., in the morning, etc., at 7, etc., by bus, on foot, etc., every summer, every Sunday, etc. action verbs He + Vs everyday, every morning, etc., in the morning, etc., at 7, etc., by bus, on foot, etc., frequency adverbs (always, usually, sometimes, seldom, never, once, twice, etc.) How often? present tense for factual info present tense + What is the weather like.. in.? To be + adj. present tense for rules and general information Imperatives Modals: Can for requesting: affirmative, negative, interrogative Should for advice: affirmative, negative, interrogative can, could, would (for requests and possibility) can/can't, must/mustn't it opens/ closes Common connectors: And, but, then Possessive pronouns and adjectives Possessive 's Present Progressive Tense: affirmative, negative, interrogative present progressive for future Future: will, going to - affirmative, negative, interrogative Countable and uncountable nouns Measurements: kilometer, meter, kilograms, grams, liters, etc. How much does it weigh? How far? Plural nouns Predicate adjectives Prepositions of time on/at/ in adj. + noun combinations There is/ are Quantifiers: some, any, a lot of, a little, a few Numbers any + sisters/brothers nouns (occupations) adjectives (physical description) adjectives such as windy, foggy, snowy, sunny, etc. adverbs Conditionals (Zero and First types): If / when 7. SINIF STRUCTURES Revision of tenses studied before let's, shall, why don't we, Modals: affirmative, negative, interrogative, Wh- questions Imperatives Comparatives with "-er" and "more" + Superlatives with "-est" and "most" Simple Past: "To be"- affirmative, negative, interrogative, Wh- questions Time phrases: at 5 o'clock, yesterday, last year, ago, etc. Adjectives and adverbs Simple past: (common verbs) affirmatives, negatives, interrogative, Wh- questions There + was/were after, before, while When I was., Could/ couldn't (past ability) Used to/ would (past habits) 8. SINIF STRUCTURES adjectives and adverbs (bad vs badly) Past progressive (+ s. past) When / while Past progressive (+ s. past) When / while, affirmatives, negatives, questions, Wh- questions Present perfect "Ever/ never/ before", when + s. past, affirmatives, negatives, questions, Wh- questions Present perfect "Just/already/yet", affirmatives, negatives, questions Present perfect "for / since", How long, affirmatives, negatives, questions why, because, in order to too and enough + adjectives and adverbs adjectives and adverbs (with prefixes, suffixes) (boring-bored) If clause type 1 (revision) in case, so that Modals Imperatives would rather, had better, prefer Tenses studied before

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Matematik Okuma :.. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır..3. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur..

Detaylı

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Hayat Bilgisi Matematik Okuma:.. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder... Metnin

Detaylı

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu

Detaylı

3.SINIF (ÜNLÜ YAYINLAR) FEN BİLİMLERİ (10 SORU) KONULAR Duyu organlarını tanır.

3.SINIF (ÜNLÜ YAYINLAR) FEN BİLİMLERİ (10 SORU) KONULAR Duyu organlarını tanır. TÜRKÇE (15 SORU) Şiirde ana fikir Şiirde ana duygu Şiirde başlık Paragrafın ana fikri Paragrafta başlık Paragrafın konusu Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Trafik işaret ve levhaları Görgü kuralları

Detaylı

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Tarih Hafta 2: 17-21 Şubat 2014 Hafta 3: 26 Şubat 2014 GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Hafta 4: 5 Mart 2014 GRUP 1: Faruk GÜREŞÇİ Süleyman Emre İLGÜN Özlem GEZGİN Hafta

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI BEP Hazırlanan Öğrencinin Var Olan Performans Düzeyinin Belirlenmesi Performans Performans düzeyi alanları Akademik beceriler MATEMATİK MATEMATİK - Varlıkları

Detaylı

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI 4.HAFTA 3.HAFTA 2.HAFTA 1.HAFTA 2. SINIFLAR MATEMATİK İ YILLIK PLÂNI Konu: Onluk ve Birliklere Ayıralım 18-21 Eyl 1. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara

Detaylı

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . SINIF TÜRKÇE DERSİ KZNIM TLOSU DERS SINIF ÖĞRENME LNI TÜRKÇE OKUM TÜRKÇE OKUM KZNIM Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan 4. Deneme 5 Nisan D. 2.4 Dinlediklerinin ana fikrini belirler. K. 2.3 Konuşmalarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y..7 Yazılarında yazım kurallarını uygular. Y..6 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru

Detaylı

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 2. SINIF YOL HARİTASI

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 2. SINIF YOL HARİTASI ÖZEL ATURT İLKOKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF YOL HARİTASI 06.02.2017 07.02.2017 Ailesindeki yardımlaşmayı gözlemleyerek, aile içinde üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üretir. Aile

Detaylı

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3/A SINIFI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3/A SINIFI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 7. 6.. EYLÜL EKİM - KASIM 4.... Ders Kitabının 4, 46 ve 47. sayfalarındaki Ünite Değerlendirme bölümünün, Çalışma Kitabının, 6 ve 7. sayfasındaki Öğrendiklerimizi Değerlendirelim bölümünün ve Ders Kitabının

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM SILAR Doğal Sayılar EYLÜL Açık Uçlu Sorular, Çoktan Seçmeli Sorular, Doğru-Yanlış, Boşluk Doldurma, Eşleştirme, Ürün Dosyası, Kontrol Listesi, Performans Değerlendirme, Ölçme ve ÖĞRENME 1. ÜNİTE 19

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

Öğrenci : İrem DAŞTAN

Öğrenci : İrem DAŞTAN BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : İrem DAŞTAN Eğitsel

Detaylı

2. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

2. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı . Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Türkçe (. Sınıf) Hayat Bilgisi (. Sınıf) (. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 4.Okuduklarında ne,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 8 14 EKİM 01 DOĞRU DÜZLEM 8 EYLÜL - O6 EKİM 01 DÜZLEM 01 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI VE DİSİPLİNLERLE 1.Düzlemi ve düzlemsel

Detaylı

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları AKDAY 3.Sınıf Türkçe Anlam bilgisi Günlük işlerdeki diyalog Cümle bilgisi Cümleri uygun kelimelerle tamamlama Cümlede gereksiz kullanılan kelime Anlamlı ve kurallı cümleler kurma Sözlük çalışması Konu

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

2. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

2. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı . Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (. Sınıf) Hayat Bilgisi (. Sınıf) (. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Gazi KILIÇ Eğitsel

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KONULAR VE KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KONULAR VE KAZANIMLARI EKİM OKUL HEYECANIM EYLÜL 07-08 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KONULAR VE I Düzenli ve Planlı Olmak A... Okulla ilgili günlük işlerini öncelik sırasına koyarak belirlenen zaman

Detaylı

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-10. kazanımlar Okul Heyecanım 11-20. kazanımlar Okul Heyecanım 21-30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7-20. kazanımlar Benim

Detaylı

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR EYLÜL VE EKİM AYI BÜLTENİ Eylül ve Ekim ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR EYLÜLVE EKİM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

2. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1

2. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1 . Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı Türkçe Matematik Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur Sözcük Bilgisi:.Sözcük Bilgisi Cümle Bilgisi:. Cümle Bilgisi Yazım Kuralları

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 8-7 KASIM EKİM - KASIM 6-7 -1 EKİM 1. ÜNİTE -6 1 - EKİM --- EYLÜL-1 EKİM EYLÜL - EKİM 1 1-19 EYLÜL 01 01 01 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE 1. ÜNİTE 1 EYLÜL

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. sınıf 2 Türkçe 2. sınıf 3 Türkçe 2. sınıf 4 Türkçe 2. sınıf 5 Türkçe 2. sınıf 6 Türkçe 2. sınıf 7 Türkçe 2. sınıf 8 Türkçe 2. sınıf 9 Türkçe 2. sınıf 10 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında

Detaylı

3. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

3. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 3. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (. Sınıf) Hayat Bilgisi (. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

Detaylı

HAMZAFAKIHLI İLKOKULU 2. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI

HAMZAFAKIHLI İLKOKULU 2. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI HAMZAFAKIHLI İLKOKULU 2. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI DERSİN ADI : MATEMATİK Dersin Kredisi : Hafta da 5 ders saati (40x5) Öğretmenlerin Adı ve Soyadı : SEMA NUR TETİK Dersin İşleneceği sınıflar:2/a

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Keçiören Kaymakamlığı Osman Hamdibey Ortaokulu Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Keçiören Kaymakamlığı Osman Hamdibey Ortaokulu Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Keçiören Kaymakamlığı Osman Hamdibey Ortaokulu Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Miraç Can ÇAKAR Eğitsel Performans Doğal sayılarla eldesiz toplama

Detaylı

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ Şubat ve Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER

Detaylı

3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ

3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ 3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ DERSİN ADI : MATEMATİK KONU: DÜZLEMSEL ŞEKİLLERİN ÇEVRE UZUNLUĞUNU HESAPLAMA *Nesnelerin çevrelerini belirler. *Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. *Düzlemsel şekillerin

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

Özel Bahçelievler ihlas Okulu Matematik 3.Sınıf Yıllık Planı 1. ÜNİTENİN YILLIK PLANI: ŞEKİLLER VE SAYILAR(17 EYLÜL-31 EKİM)(22 DERS SAATİ)

Özel Bahçelievler ihlas Okulu Matematik 3.Sınıf Yıllık Planı 1. ÜNİTENİN YILLIK PLANI: ŞEKİLLER VE SAYILAR(17 EYLÜL-31 EKİM)(22 DERS SAATİ) 6.DERS SAATİ VERİ 4. DERS SAATİ 1.BÖLÜM GEOMETRİK CİSİMLER 1.DERS SAATİ GEOMETRİ 1.DERS SAATİ PERFORMANSNS GÖREVİ, ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI, PROJE ÖDEVİ 1. ÜNİTENİN YILLIK PLANI: ŞEKİLLER VE SAYILAR(17 EYLÜL-31

Detaylı

İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME Sınavlarına Yönelik İçerik Detayları

İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME Sınavlarına Yönelik İçerik Detayları KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta Matematik 3 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

Detaylı

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 5.1. Sayılar ve İşlemler 5.1.1. Doğal Sayılar 5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler 5.1.3. Kesirler 5.1.4. Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma

Detaylı

3. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP

3. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP . SINIF MATEMATİK 1. KİTAP Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ Bilgisi2 Hayat KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) HAYAT BÝLGÝSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI TASLAÐI (2. SINIFLAR) Danýþmanlar:

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-12. kazanımlar Okul Heyecanım 13-23. kazanımlar Okul Heyecanım 23-33. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-21. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 22-32. kazanımlar Benim

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta Matematik 2 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 Öğretim Yılı İlköğretim 4. ve 5. Sınıfların Matematik Alanı SBS-1, SBS-2 ve KGS Sınavlarına

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

3. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

3. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 3. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Hayat Bilgisi Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Eş Sesli Kelimeler:.

Detaylı

İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ

İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ 1. Rakamları okur ve yazar. 2. Nesne sayısı 10 dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla

Detaylı

MATEMATİK 2+2 UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF

MATEMATİK 2+2 UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF MATEMATİK 2 SINIF UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ ÇEK KOPAR 10 9 11 12 1 2 3 2+2 Her Haftaya Bir Bölüm 8 4 Copyright Şifre Yayıncılık ve Eğitim Gereçleri Tic. A.Ş. Bu kitabın her hakkı Şifre Yayıncılık ve Eğitim

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

.. İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 4/ Sınıfı Öğrencisi İçin Hazırlanan BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

.. İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 4/ Sınıfı Öğrencisi İçin Hazırlanan BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No : 4/ Velisi.: Adresi : Yöneltme Raporu Tarihi :. RAM Dosya No..:.. Eğitsel Tanı.: HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİK Planı Uygulayan.:.. Uygulama

Detaylı

4. Sınıf Ders Tarama Testi 1

4. Sınıf Ders Tarama Testi 1 4. Sınıf Ders Tarama Testi Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Okuma:.. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır..7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI ÖĞRENME ALANI: DİNLEME TÜRKÇE DERSİ 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI 6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 6.1. Sayılar ve İşlemler 6.1.1. Doğal Sayılarla İşlemler 6.1.2. Çarpanlar ve Katlar 6.1.3. Tam Sayılar 6.1.4. Kesirlerle İşlemler 6.1.5.

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ Bilgisi1 Hayat KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) HAYAT BÝLGÝSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI TASLAÐI (1. SINIFLAR) Danýþmanlar:

Detaylı

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Adı Soyadı: Sınıfı: HAFİF ZİHİNSEL 4/... No: Ders/Ünite:MATEMATİK ÖLÇÜLER Uzun Dönemli Amaçlar 1. Ölçüleri kavrar Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Öğretim

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

Matematik ders ve çalışma kitabımız. defterimiz

Matematik ders ve çalışma kitabımız. defterimiz Öğrencinin Adı: Uzun Dönemli Amaç 1- RİTMİK SAYMALAR Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç-Gereçler Başlama-Bitiş Tarihleri Değerlendirme 100 e kadar beşer ritmik sayar. 1. 5 ten başlayarak 20 (30, 40, 50,

Detaylı

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Sıra

Detaylı

5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLARMART AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Mart ayı

Detaylı

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 I 5. SINIF MATEMATİK VE İŞLEMLER 1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

2. Online Değerlendirme Sınavı 1

2. Online Değerlendirme Sınavı 1 . Online Değerlendirme Sınavı Türkçe Hayat Bilgisi İngilizce Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Sözcük Bilgisi:.Sözcük Bilgisi Cümle Bilgisi:. Cümle Bilgisi Yazım

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR KASIM EKİM EYLÜL Ay Hafta D.Saat i 0 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜRE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Örüntü Süslemeler si KAZANIMLAR.Doğru, çokgen

Detaylı

... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No :.../

... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No :.../ ... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No :.../ Velisi.: Adresi :. Yöneltme Raporu Tarihi :. RAM Dosya No..:.. Eğitsel Tanı.: HAFİF DÜZEYDE

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 İçindekiler 1. ÜNİTE Doğal Sayılar... 8 Örüntü Oluşturma... 18 Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 36 Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Tahmin... 44

Detaylı

MATEMATİK DERSİ (1.sınıf) ÜNİTLENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

MATEMATİK DERSİ (1.sınıf) ÜNİTLENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI MATEMATİK DERSİ (1.sınıf) ÜNİTLENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI GEOMETRİ GEOMETRİ UZAMSAL İLİŞKİLER UZAMSAL İLİŞKİLER 1. 1. 1.HAFTA 2.HAFTA M.1.2.2.1. Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder. M.1.2.2.2.

Detaylı

ÜNİTE ÖĞRENME ALANI/ ALT ÖĞRENME ALANI SAYILAR Sayılar KAZANIMLAR 1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 2. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu

ÜNİTE ÖĞRENME ALANI/ ALT ÖĞRENME ALANI SAYILAR Sayılar KAZANIMLAR 1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 2. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu MATEMATİK 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM TOPLAM KAZANIM SAYISI 1 SAYILAR Sayılar 1-2-3-4-5 Toplama Çıkarma 1 Çarpma 1-2 GEOMETRİ Örüntü ve Süslemeler

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

... ORTAOKULU / İLKOKULU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No :.../ Velisi.: Adresi :. Yöneltme Raporu Tarihi :. RAM Dosya No..:.. Eğitsel Tanı.: HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİK Planı Uygulayan :... Yeri:...

Detaylı

SORU SAYISI 40. Friends. Words. A Teması. - Uzunlukları ölçme. - Zamanı ölçme. - Sayıları karşılaştırma ve sıralama. - Örüntü ve süslemeler

SORU SAYISI 40. Friends. Words. A Teması. - Uzunlukları ölçme. - Zamanı ölçme. - Sayıları karşılaştırma ve sıralama. - Örüntü ve süslemeler - EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME LARI KONU VE KAZANIM TABLOSU. TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE 1 1-4 KASIM - Seslerden heceler, hecelerden sözcükler, sözcüklerden cümle

Detaylı

COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 18. kazanımlar Okul Heyecanım 19 29. kazanımlar Okul Heyecanım 30 34. Benim Eşsiz Yuvam 1 15. kazanımar Benim Eşsiz Yuvam 16

Detaylı

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARI OKUMA ve YAZMA Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 ( Bu mektup 14 Nisan 2014-13 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 3.TEMAMIZ : Dün

Detaylı

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE Üslü 1. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak

Detaylı

3. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1

3. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1 3. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Hayat Bilgisi Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Eş Sesli Kelimeler:. Eş sesli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız

Detaylı

ÖZEL MARMARA İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 3.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ -4-

ÖZEL MARMARA İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 3.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ -4- ÖZEL MARMARA İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 3.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ -4- Sayın Velimiz, Sizlerin eğitim öğretim sürecimizde yapılan çok yönlü çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmanızın

Detaylı

2. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP

2. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP 2. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

Hayat Bilgisi. 1.-2..Sýnýf. Öðretim Programý. Dünyada eler Oluyor? Canlýlar ve Hayat. Sonbahar. Vücudumuzu. Tanýyalým. Yakýnlar ve Uzaklar.

Hayat Bilgisi. 1.-2..Sýnýf. Öðretim Programý. Dünyada eler Oluyor? Canlýlar ve Hayat. Sonbahar. Vücudumuzu. Tanýyalým. Yakýnlar ve Uzaklar. Sonbahar Dünyada eler Oluyor? Canlýlar ve Hayat Ben ve Arkadaþým Okuldayýz Vücudumuzu Tanýyalým Uzay Güzel Okulum Ben, Ailem ve Yuvam Yapmam Gerekenler Yakýnlar ve Uzaklar Dünya Dönüyor 1.-2..Sýnýf Hayat

Detaylı

2. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMALARI ve KAVRAMLAR

2. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMALARI ve KAVRAMLAR 2. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMALARI ve KAVRAMLAR OKUL HEYECANIM BENİM EŞSİZ YUVAM DÜN, BUGÜN, YARIN Ders Programı Yardım Şekil Saygı Duygu Ulaşım Araçları Vücut Sağlık İletişim Nezaket Görsel Materyal

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

Büyük ve Küçük El. Baþlarken

Büyük ve Küçük El. Baþlarken Büyük ve Küçük El Ö y k ü n ü n i l g i l i o l d u ð u d e r s k a z a n ý m l a r ý Hayat Bilgisi A.1.1. Fiziksel özelliklerini fark ederek kendini tanýr ve tanýtýr.b.1.9. Fiziksel özelliklerini tanýyarak

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu .. Özel Eğitim Uygulama Merkezi Kaba Değerlendirme Formu Öğrenci Adı-Soyadı: Değerlendirme Tarihi: Sınıfı: Değerlendiren: AMAÇLAR +/- AÇIKLAMA 1. Ellerini yıkar. 2. Ellerini kurular. 3. Yüzünü yıkar. 4.

Detaylı

1. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ

1. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ 1. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ TÜRKÇE DERSİ TEMA: SAĞLIK, SPOR VE OYUN SÖZLÜ İLETİŞİM: Dinlediği şiiri düz yazıdan ayırt edebilecek. OKUMA Metinle birlikte sunulan görsel ögeleri anlamlandıp ve ilişkilendirebilecekler.

Detaylı

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 1. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM ON DOKUZUNCU HAFTA ETKİNLİKLER

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 1. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM ON DOKUZUNCU HAFTA ETKİNLİKLER 10.02.201 7 09.02.201 7 PERŞEMB ŞUBAT 06 ŞUBAT 10 ŞUBAT 2017 08.02.2017 07.02.2017 06.02.2017 ÖZEL ATURT İLKOKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM ON DOKUZUNCU ETKİNLİKLER HAT

Detaylı

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE DOĞRULAR VE AÇILAR. Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve inşa eder.. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların eş olanlarını ve bütünler olanlarını

Detaylı