Renal Arter Darl Saptanan Hipertansif Hastalarda Renal Artere Stent Uygulamas : Dokuz Ayl k Takip Sonuçlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Renal Arter Darl Saptanan Hipertansif Hastalarda Renal Artere Stent Uygulamas : Dokuz Ayl k Takip Sonuçlar"

Transkript

1 2 OR J NAL ARAfiTIRMALAR ORIGINAL INVESTIGATIONS Renal Arter Darl Saptanan Hipertansif Hastalarda Renal Artere Stent Uygulamas : Dokuz Ayl k Takip Sonuçlar Dr.Erdo an lkay, Dr.Mustafa Yavuzk r, Dr.Necati Da l Dr.Mehmet Akbulut, Dr.Ilg n Karaca, Dr.Nadi Arslan F rat Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Elaz Amaç: Proksimal-ostiyal renal arter darl saptanan hipertansif hastalarda renal arter stent uygulamas n n kan bas nc ve renal fonksiyonlara etkisini araflt rd k. Yöntem: Çal flmaya aterosklerotik renal arter stenozu saptanan yafl ortalamas 59.0±7.4 y l, 9 kad n, 17 erkek 26 hipertansif hasta al nd. Olgular n ifllem öncesi, sonras 24. saat, 3.ay ve 9. ayda, kan bas nc, üre ve kreatinin de erleri ölçüldü. Bulgular: Tüm hastalarda ifllem baflar ile sonuçland. On alt (% 51) olguda predilatasyon sonras,10 (%49) olguda predilatasyon yap lmaks z n stent yerlefltirildi. Ortalama stent çap 7.11 ± 0.3mm, stent uzunlu u ± 2.2 mm idi. Antihipertansif ilaç kullan m olgular n 6 s nda (%23) kesildi, 15 inde (%58) ilaç say s azalt l rken,5 olguda (%19) ilaç dozu de ifltirilemedi. Plazma kreatinin de erlerinde anlaml de iflim olmad (p<0.3). Ancak predilatasyon sonras stent grubu ile direkt stent grubunun ifllem sonras kreatinin de erleri karfl laflt r ld nda, direkt stent tak lan grupta daha düflüktü ( 0.78 ± 0.2; 1.32 ± 0.6 ). Aradaki fark, istatiksel anlaml yd (p=0.003). Bu fark 3. ayda ortadan kalkt. Takip süresince 1 olgu öldü. Kontrol anjiyografisi 23 olguda yap ld. Anjiyografik restenozis 1 (% 4.3) olguda saptand. Takip s ras nda major olay 2 (% 8) olguda izlendi. Kan bas nc ndaki düzelme takip süresince devam etti. Sonuç: Renovasküler hipertansiyon tedavisinde renal arter darl na stent uygulamas güvenilir ve etkin bir tedavidir. Direk veya predilatasyon uygulamas hastan n klinik durumuna ve ifllemi yapan ekibin seçimine ba l d r. Anahtar kelimeler: Renal arter darl, hipertansiyon, stent (Anadolu Kardiyol Derg, 2003; 3: 2-7) Girifl Renal arter darl (RAD), sekonder hipertansiyonun en yayg n nedenidir (1,2). Son y llarda daha s k teflhis edilmektedir. Bunun nedeni, teknik düzelmeler ve baz merkezlerde koroner anjiyografi yap lan hipertansif hastalarda, rutin selektif renal anjiyografi yap lmas ndan kaynaklanmaktad r (2-8). Renal aterosklerotik lezyonlar n, di er yerleflimli lezyonlardan farkl olarak, total oklüzyona ilerlemesi karekteristik özelli idir (9-17). Bunun için, günümüzde %70 in üzerindeki RAD lar nda cerrahi veya endovasküler tedavi önerilmektedir (17-19). Bu tip lezyonlarda, stent uygulamas n n k sa ve uzun dönem sonuçlar renal balon anjiyoplastiden (RBA) üstündür (17,18, 20). Yaz flma Adresi: Dr.Erdo an lkay Zübeyde Han m Cad.116/6 Elaz, Fax: Renal arter darl kl hastalar n, renal anjiyoplasti ile kan bas nc kontrollerinin daha kolay yap labildi i, anjinal ve pulmoner ödem atak say lar nda azalma oldu u rapor edilmifltir (21-24). Klini imizde ostiyal ve proksimal RAD saptanan hipertansif olgularda renal anjiyoplastinin k sa ve orta dönem sonuçlar n inceledik. Yöntemler Hasta Seçimi: Çal flmada, ostiyal ve proksimal, % 70 in üzerinde aterosklerotik renal arter darl saptad - m z, yafl ortalamas 59.0 ± 7.4 y l, 9 u kad n 17 si erkek, toplam 26 renovasküler hipertansiyonlu olgu yer ald. Renal anjiyografi endikasyonlar ; 3 olguda ACE-I al n m na ba l kreatinin yükselmesi, 6 olguda kötü kontrol edilen kan bas nc, bir olguda tekrar eden pulmoner ödem, 6 olguda hipertansiyon etiyolojisi araflt -

2 Anadolu Kardiyol Derg 3 r l rken anormal Doppler bulgular ve di er 10 olguda koroner anjiyografi s ras nda hipertansiyon varl nedeniyle selektif renal anjiyografi idi (Klini imizde hipertansif olgularda renal anjiyografi kontrendikasyon yok ise rutin olarak son iki y ld r yap lmaktad r). Olgular n temel özellikleri Tablo-1 de gösterilmifltir. Tablo 1:Hastalar n Temel Özellikleri N: 26 % Yafl: 59.0 ± 7.4 Kad n: 9 Erkek: 17 Diabetes Mellitus: 8 % 31 Hiperkolesterolemi : 15 % 58 Sigara: 13 % 50 Koroner Arter Hastal : 14 % 54 Periferik Arter Hastal : 5 % 19 Sistolik Kan Bas nc (mmhg) 182 ± 32 Diyastolik Kan Bas nc : (mmhg) 100 ±17 Ortalama Kan Bas nc : (mmhg) 120 ± 20 Üre: (mg/dl) 48 ± 34 Kreatinin: (mg/dl) 1.0 ± 0.5 Teknik Yirmibefl olguda k lavuz katater renal arter ostiyumuna yerlefltirildi. K lavuz tel lezyondan geçirilip üzerinden balon veya stent ilerletildi. Bir olguda kateterden k lavuz tel geçirilip, kateter d flar çekildi ve balon guiding kateter yerlefltirilmeden k lavuz tel üzerinden gönderildi. Guiding katater çift aç l idi (Johnson and Johnson USA). fllemden 3 gün önce tüm olgulara ticlopidin / clopidogrel ve aspirin baflland. ACT 300 sn tutulacak flekilde heparin bolus + infüzyon tedavisi uyguland. Yirmi befl (% 96) olguda sa femoral arter, bir olguda sol femoral arterden giriflim yap ld. Tüm olgularda 8F sheat kullan ld. Dört (%15) olguda inch (Boston Scientific/Schneider), 22 (%85) olguda inch (ACS-Flopy-extrasupport) k lavuz tel kullan ld. Stent Yerlefltirilmesi: On alt (% 51) olguda predilatasyon sonras, 10 (%49) olguda predilatasyon yap lmaks z n (direkt) stent yerlefltirildi. Stent, renal arter ostiyumundan 1-2 mm aortaya ç kacak flekilde yerlefltirildi (fiekil -1A-D). A B C fiekil 1: Renal arterde ostiyal darl k (A), balon anjiyoplasti (B), stent ostiyumdan 1-2mm tafl r larak yerlefltirilmesi (C) ve ifllem sonras görünüm (D) D

3 4 Anadolu Kardiyol Derg Stent çeflitleri: AVE renal bridge (Medtronic AVE-USA), Corinthian (J and J Corp. USA). Hastane çi Major Olay: Böbrek yetersizli i, acil cerrahi, akut oklüzyon, inme ve ölüm olmas olarak tan mland. fllem Baflar s : fllem sonras darl n %20 den az olmas,hastane içi major olay olmamas olarak tan mland. Major Olay Takibi: 9 ayl k izlemede kan bas nc kontrolü için daha fazla ilaç gereksinimi, renal yetmezlik, ölüm, pulmoner ödem, restenoz olmamas olarak tan mland. statiksel analiz: Test SPSS 10.5 for Windows paket program nda analiz edildi. Veriler ± standart sapma olarak ifade edildi. Üre, kreatin, kan bas nçlar de ifliminde Kruskal-Nallis testi kullan ld, p< 0,05 anlaml olarak kabul edildi. Stent geniflli i, stent boyu, fliflirme bas nc nda Monn-Whitney testi kullan ld, p< 0.05 anlaml olarak kabul edildi. Gruplar n kendi içindeki kan bas nc de iflimleri Friedman testi ve Bon-Ferroni Düzeltmeli Wilcoxon testi yap ld, p<0.02 anlaml olarak kabul edildi. Bulgular Bir olguda bilateral, 25 olguda tek tarafl renal arter darl vard ve ortalama darl k yüzdesi %83.2 ± 5.9 idi. Yedi (%27) olguda ayn seansta koroner anjiyoplasti ve bir olguda da sa iliak artere giriflim uyguland. Tablo 2: Kan Bas nc De iflimi Predilatasyon, referans damar çap ndan daha küçük bir balon ile nominal bas nçda birkez fliflirilerek yap ld. Ortalama stent çap 7.11 ± 0.3 mm, stent uzunlu u ± 2.2 mm, fliflirme bas nc 10.1 ± 1.2 atm idi. Bilateral renal arter darl olan (sa renal arter %100, sol renal arter %95 diabetus mellitus, bazal kreatinin de eri 3,1mg/dl) hastaya ifllem öncesi ve sonras profilaktik hemodiyaliz uyguland. Hastane içi major olay hiç bir olguda geliflmedi. fllem baflar s %100 idi. Arter Kan Bas nc na Etkisi fllem öncesi sistolik kan bas nc ortalama 182 ± 32 mmhg dan, ifllem sonras 24. saatte 124 ± 10 mmhg (p=0,001), diyastolik kan bas nc 100 ± 17mmHg dan 78 ± 6 mmhg (p=0.001) ve ortalama kan bas nc 120 ± 20 mmhg dan 90 ± 6 mmhg ya (p=0.001 ) düfltü (Tablo-2). Kan bas nc ndaki düzelme 9 ay süresince devam etti. Yirmi dördüncü saatteki de erlerle takip de erleri aras nda fark yoktu (p > 0.5). Kan bas nc na etki aç s ndan, direkt stent grubu ile predilatasyon sonras stent grubu aras nda fark saptanmad (Tablo-3). Antihipertansif laç Kullan m : Alt ( %23 ) olguda tüm ilaçlar kesilirken, 15 inde (%58) ilaç say s azalt ld. Di er 5 (%19 )olguda ilaç dozu de ifltirilmedi. Üre-Kreatinin De erlerine Etkisi fllem sonras 26 olgunun kreatinin de erlerinde düflüklük olsa da bu istatiksel anlaml l k göstermedi(p<0.3) (Tablo-4). Bazal fllem Sonras 3.Ay 9.Ay P de eri SKB(mmHg) 182±32 124±10 138±16 131± DKB(mmHg) 100±17 78±6 81±4 81± OKB(mmHg) 120±20 90±6 95±6 94± Tablo 3: Direkt Stent - Predilatasyon Sonras Stent Tak lan Hastalarda Kan Bas nc De iflimi Kan bas nc Direk Predilatasyon P Bazal SKB 176.1± ± DKB 96.1± ± OKB 116.3± ± fllem Sonras SKB 122.3± ± DKB 76.9±8.5 80±0 0.5 OKB 88.4±8.4 92± Ay SKB 130± ± DKB 80.7± ± OKB 93.3± ± SKB (mmhg): sistolik kan bas nc, DKB (mmhg): diyastolik kan bas nc, OKB (mmhg): ortalama kan bas nc

4 Anadolu Kardiyol Derg 5 Predilatasyon sonras stent tak lan grupla, direk stent tak lan grubun bazal serum kreatinin de erleri aras nda fark yoktu(p>0.05). Ancak ifllem sonras 24. saatte, direkt stent tak lan grupta serum kreatinin de eri daha düflüktü (0.78 ± 0.2; 1.32 ± 0.6). Aradaki fark istatiksel anlaml l k gösterdi (p=0.003). Bu fark üçüncü ay kontrollerde saptanmad (Tablo- 5). Takip süresince bir (%4) olgu öldü (bilateral stenoz, DM, bazal kreatinin 3,1mg/dl olan hasta ). Hastalar n kan bas nc ndaki düzelme takip süresince devam etti. Pulmoner ödem ata gözlenmedi. ki olgu anjiyografiyi kabul etmedi. Klinik ve laboratuvar bulgular normal olan bu hastalar n, renal Doppler ultrasonografide restenoz saptanmad. Anjiyografi yap - lan 23 olgunun bir inde (% 4.3) restenoz saptand. Takipte major olay 2 olguda (% 8) geliflti. Tart flma Renovasküler hipertansiyon, ço unlukla giriflimsel yöntemlerle tedavi edilebilir. Tedavi edilmedi i takdirde, renal iskemik nefropatiye neden olan sekonder hipertansiyonun en yayg n nedenidir (25,26). Renovasküler hipertansiyonun, en yayg n nedeni aterosklerozdur (9,14,27,28). Periferik vasküler hastal k ve koroner arter hastal olan hipertansif hasta grubunda, renal arter darl n n oran %50 leri aflabilir. (29-32). Bizim olgular m z n %54 ünde koroner arter hastal, %19 unda periferik arter hastal vard. Ostiyal ve proksimal renal arter stenozunda, yaln z balon anjiyoplasti yap lmas n n hem k sa, hem de uzun dönem sonuçlar n n stent uygulanmas na göre kötü oldu u rapor edilmifltir (17,18,33-37). Bunun için tüm olgular m zda stent uygulad k. fllem baflar oran, normal böbrek fonksiyonlu hastalarda %95-100, iflleme ba l ölüm ço u çal flmada %0 olarak rapor edilmifltir (20,22-24,38-43). Bizim serimizde ifllem baflar s %100, iflleme ba l ölüm %0 idi. Takipte bir olgumuz öldü. Dokuz ayl k yaflam süresi %96 idi. Bu olgunun, bilateral renal arter darl ve diyabeti olup, kreatinin 3.1 mg/dl idi. Bu tip olgularda mortalitenin daha yüksek oldu u bildirilmifltir (44,24). Bunun nedeninin, distal embolizasyonun tolere edilememesi ve opak toksisitesi olabilece i bildirilmifltir (44). Belki bu olgularda distal koruman n yap lmas faydal olabilirdi. Kan bas nc kontrolünde renal giriflimin çok etkin oldu u bildirilmifltir (12). Bizim olgular m z n %81 inde ilaç kesilebildi veya dozu azalt ld. Farkl çal flmalarda kan bas nc kontrolündeki etkinli i %42-91 rapor edilmifltir. (22,24,36,45). Bizim baflar m z n yüksekli- i, hasta grubunun ortalama yafl n n 55 e yak n olmas, nefroseklerozun yaln z 3 olguda olmas etken olmufl olabilir. Çünkü, bu gruplarda kan bas nc kontrolünün giriflime ra men zor oldu u bildirilmifltir (22, 44). Bunun tersine, van Jaarsueld ve ark. renovasküler hipertansiyonlu 106 olguyu ilaç ve anjiyoplasti grubu olarak randomize etmifller ve kan bas nc kontrolünde gruplar aras nda fark saptamam fllard r (46). Ancak, bu çal flmada ilaç kolundaki olgular n 22 sine (%44), üçlü ilaç kombinasyonuna ra men kontrol edilemeyen hipertansiyon nedeni ile renal anjiyoplasti uygulanm flt r(46). Renal iskemik nefropatinin önlenmesinde renal stent yerleflirilmesinin faydal oldu u bildirilmifltir (47,48). Bu çal flmalardaki vakalar n ço unlu unda Tablo 4: Üre-Kreatinin De erleri Bazal fllem Sonras 3.Ay 9.Ay P de eri Üre(mg/dl) 48 ±34 46 ± ± ± Kreatinin (mg/dl) 1.0± ± ± ± Tablo 5: Predilatasyon Sonras ve Direkt Stent Tak lan Olgularda Üre-Kreatinin De iflimi direkt predilatasyon P de eri Bazal Üre(mg/dl) 35.9 ± ± kreatinin(mg/dl) 0.81 ± ± ifllem sonras üre 39.5 ± ± kreatinin 0.78 ± ± ay üre 39.1 ± ± kreatinin 0.78 ± ± ay üre 36.6 ± ± kreatinin 0.76± ±

5 6 Anadolu Kardiyol Derg renal fonksiyon bozuklu u mevcut idi. Perez ve ark. normal renal fonksiyonlu olgularda, stent uygulamas n n renal fonksiyonlara etkisini saptamam fllard r(45). Bizim olgular m z n yaln zca ikisinde renal fonksiyon bozuklu u vard. Bunun için, kreatinin de- erlerinde ifllem sonras düflüklük olsa da,bu istatiksel anlaml l k göstermedi. Ancak direkt stent tak lan grupta, predilatasyon sonras stent tak lan gruba göre, ifllem sonras kreatinin seviyesi daha düflüktü ve istatiksel anlaml l k vard. Bu fark 3. ayda ortadan kalkt. Bizce bunun nedeni, predilatasyon sonras distal embolizasyonun direkt stente göre daha fazla olmas olabilir. Uzun sürede normale dönmesi ise, olgular m z n ço unlu unda bafllang ç renal fonksiyonlar - n n normal olmas nedeniyle distal embolizasyonun daha iyi tolere edilmesine ba l d r. Baz araflt rmac lar predilatasyonu önerse de (49) baz lar %80 nin alt ndaki lezyonlarda direkt stent önermektedir (44). Bizim görüflümüz, uygun lezyonlarda opak miktar n ve distal embolizasyonu azaltaca- ndan, özellikle renal fonksiyonlar kötü olan hastalarda direk stent uygulamas n n yap lmas yönündedir. Sonuç olarak, renovasküler hipertansiyon tedavisinde, renal arter stent uygulamas güvenilir ve etkin bir tedavidir. Direkt veya predilatasyon sonras stent uygulamas hastan n klinik durumuna ve ifllemi yapan ekibin seçimine ba l d r. Kaynaklar 1. Sos TA, Trost DW. Renal vascular disease as a cause of hypertension.curr Opinion Nephrol Hypertension 1995;4: Dustan HP. Renal artery disease and hypertension. Med Clin North Am 1997;81: Harding MB, Smith LR, Himmelstein SI et al. Prevalence and associated risk factors in patients undergoing routine cardiac catheterization. J Am Soc Nephrol 1992;2: Jean WJ, al-bitar I, Zwicke DL, Port SC, Schmidt DH, Bajwat K. High incidence of renal artery stenosis in patients with coronary artery disease. Cath Cardiovasc Diagn 1994; 32: Davidson RA, Wicox CS. Newer tests for the diagnosis of the renovascular disease. JAMA 1992; 268: O Neil EA, Hansen KJ, Canzenello VJ, et al. Prevalence of ischemic nephropathy in patients with renal insufficiency. Am Surg 1992;58: Postma CT, Van Aalen J, DE Boo T,et al. Doppler ultrasound scanning in the detection of the renal artery stenosis in hypertensive patients. Br J Radiol 1992;65: Textor SC. Renovascular hypertension. Endocrinol Metab Clin North Am 1994;23: Schreiber MJ, Pohl MA, Novick AC. The natural history of atherosclerotic and fibrous renal artery disease. Urol Clin North Am 1984 ;11: Rimmer JM, Gennari FJ. Atherosclerotic renovascular disease and progressive renal failure. Ann Inten Med 1993;118; Zierler RE, Bergelin RO, Davidson CD, Cantwell-Gab K, Polissar NL, Strandness DE. A prospective study of disease progression in patients with atherosclerotic renal artery stenosis. Am J Hyperten 1996;9: Caps MT, Zierler RE, Polissar NL, et al. Risk of atrophy in kidney with atherosclerotic renal artery stenosis. Kidney Int. 1998;53; Swartbol P, Parsson H, Thorvinger B, Norgren L. To what extent does peripheral vascular disease and hypertension predict renal artery stenosis? Int Angiology 1994;151; Zierler RE, Bergelin RO, Isaacson JA, Strandness DE. Natural history of atherosclerotic renal artery stenosis: A prospective study with duplex ultrasonography. J Vasc Surg 1994;19: Goncharorenko V, Gerlock AC, Shaff MI, Hollifield JW. Progression of renal artery fibromuscular dysplasia in 42 patients as seen in angiography. Radiology 1981;139: Preston RA, Epstein M. Ischemic renal disease: an emerging cause of chronic renal failure and end stage renal disease. J Hypert 1997;15: Moss JG. Radiological management of atherosclerotic renal artery stenosis. Intervent Radiol Monitor 1998;1: Dorros G. Long term effect of stent revascularisation upon blood pressure management renal function and patient survival. J Invas Cardiol1998; 10: Cambria RP. Surgery: indications and variables that affect procedural outcome, as well as, morbidity and mortality. J Invasive Card 1998;10: Van de Veen PJG, Kaatee R, Beutler JJ, et al. Arterial stenting and balloon angioplasty in ostial atherosclerotic renovascular disease: a randomised trial. Lancet 1999;353: Khosla S, White CJ, CollinsTJ, et al. Effect of renal artery stent implantation in patients with renovascular hypertension presenting with unstable angina or congestive heart failure. Am J Cardiol 1997;80: White CJ, Ramee SR, Collins TJ, Jenkins JS, Escobar A, Shaw D. Renal artery stent placement: utility in lesions difficult to treat with balloon angioplasty. J Am Coll Cardiol.1997; 30: Henry M, Amor M, Henry I, et al. Stents in the treatment of renal artery stenosis: Long-term follow-up. J Endovascular Surg 1999;6: Dorros G, Jaff M, Mathiak L, et al. Four-year follow up

6 Anadolu Kardiyol Derg 7 of Palmaz-Schatz stent revascularization as treatment for atherosclerotic renal artery stenosis. Circulation 1998;7: Sos TA, Pickering TG, Sniderman K, et al. Percutaneous transluminal renal angioplasty in renovascular hypertension due to atheroma or fibromuscular dysplasia. N Engl J Med 1983; 309: Shanley PF. The pathology of chronic renal ischemia. Semin Nephrol 1996;16: Wollenweber J, Sheps SG, David DG. Clinical course of atherosclerotic renovascular disease. Am J Cardiol 1968;21: Meaney TF, Dustan HP, McCormack LJ. Natural history of renal artery disease. Radiology 1968;91: Sawicki PT, Kaiser S, Heinemann I, et al. Prevalence of renal artery stenosis in diabetes mellitus: an autopsy study. Ann Intern Med 1991;229: Dean RH, Kieffer RW, Smith BM, et al. Renovascular hypertension: anatomic and renal function changes during drug therapy. Arch Surg 1981:116; Tollefson DF, Ernst CB. Natural history of atherosclerotic renal artery stenosis associated with aortic disease. J Vasc Surg 1991;14: Crowley JJ, Santos RM, Peter RH, et al. Progression of renal artery stenosis in patients undergoing cardiac catheterization. Am Heart J 1998;136: Girerd X, Plouin PF. Traitement des stenoses arterielles renales. Rev Prat 1996;46: Novick AC. Options for therapy of ischemic nephropathy: role of angioplasty and surgery. Semin Nephrol 1996;16: Erdoes LS, Berman SS, Hunter GC, Mills JL. Cooperative analysis of percutaneous transluminal angioplasty and operation for renal revascularization. Am J Kidney Dis 1996;27: Von Knorring J, Edgren J, Lepantalo M. Long-term results of percutaneous transluminal angioplasty in renovascular hypertension. Acta Radiol 1996;37: Weaver FA, Kuehne JP, Papanicolaou G. A recent institutional experience with renovascular hypertension. Am Surg 1996:62: Kunh FP, Kutkuhn B, Torsello G, Mödder U. Renal artery stenosis: preliminary results of treatment with the Strecker stent. Radiology 1991;180: Wilms GE, Peene PT, Baert AL, et al. Renal artery stent placement with the use of the Wallstent endoprosthesis. Radiology 1991;179: Hennequin LM, Joffre FG, Rousseau HP, et al. Renal artery stent placement: long term results with the Wallstent endoprosthesis. Radiology 1994;191: Reynaud AC, Beyssen BM, Turmel-Rodrigues LE, Sapoval MR, Gaux JC, Plouin PF. Renal artery stent placement: immadiate and midterm tecnical and clinical results. J Vasc Interv Radiol 1994;5: Henry M, Amor M, Ethevenot G, et al. Stent placement in the renal artery three year experience with the Palmaz stent. Vase Interv Radiol 1996;7: Taylor A, Shepard D, MacLeod MJ, et al. Renal artery stent placement in the renal artery stenosis: technical and early clinical results. Clin Radiology 1997;52: Zeller T. Endovascular treatment of renal artery stenosis: technical aspect, long term clinical results and restenosis rate. In Biamino G, editor. The Paris course on revascularization Touluse, France: Europa Organization; p Rodriguez P JC, Maynar MM, Perez BP, et al. The long term results on arterial pressure and kidney function after the percutaneous transluminal dilatation of renal artery stenosis. Med Clin : van Jaarsveld BC, Krjinen P, Pieterman H, et al. The effect of balloon angioplasty on hypertension in atherosclerotic renal-artery stenosis. Dutch Renal Artery Stenosis Intervention Cooperative Study Group. N Engl J Med 2000; 342: Harden PN, MacLeod MJ, Rodger RS,et al. Effect of renal artery stenting on progression of renovascular renal failure. Lancet 1997;349: Watson PS, Hadjipetrou P, Cox SV, et al. Effect of renal artery stenting on renal function and size in patients with atherosclerotic renovascular disease. Circulation 2000;102: Joye JD, Zarghamee S, Goar ST F. Renal artery stenosis and ischemic nephropathy. J Intervent Cardiol 2001;14:451-7.

Renal arter stenozunda stent uygulamas n n kan bas nc üzerine uzun dönemli etkisi

Renal arter stenozunda stent uygulamas n n kan bas nc üzerine uzun dönemli etkisi 84 Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2005;33(2):84-89 Renal arter stenozunda stent uygulamas n n kan bas nc üzerine uzun dönemli etkisi The long-term beneficial effects of stent angioplasty

Detaylı

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Mehmet Mustafa TABAKCI1, Cüneyt Toprak1, Anıl Avcı1, Ramazan Kargın1 1

Detaylı

Renal arter stenozu (RAS), refrakter hipertansiyona ve iskemik

Renal arter stenozu (RAS), refrakter hipertansiyona ve iskemik Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:417-423 G R fi MSEL RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Renal arter stenozlar nda stent implantasyonu: Palmaz-Corinthian stent deneyimi Mustafa Par ldar, smail Oran, Ahmet

Detaylı

Renal arter stenozlar, renal fonksiyonlar bozma potansiyeline sahip

Renal arter stenozlar, renal fonksiyonlar bozma potansiyeline sahip Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:246-256 G R fi MSEL RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Renal arter darl klar n n stent ile endovasküler tedavisi: teknik ve klinik sonuçlar Feyyaz Baltac o lu, Gazanfer

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

Maligniteye baðli iliak arter stenozunda endovasküler stent tedavisi: olgu sunumu

Maligniteye baðli iliak arter stenozunda endovasküler stent tedavisi: olgu sunumu OLGU 67 Maligniteye baðli iliak arter stenozunda endovasküler stent tedavisi: olgu sunumu Mehmet Çallýoðlu, Mert Köroðlu, Naim Eriþ. Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Radyodiagnostik, Isparta.

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi Successful Hybrid Therapy In Iatrogenic Complication of Bilateral Iliac Artery Özcan Gür1, Havva Nur Alparslan Yümün2, Selami Gürkan1,

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda koroner arter lezyonlar n n s kl, da l m ve risk faktörleri

Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda koroner arter lezyonlar n n s kl, da l m ve risk faktörleri 90 Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2005;33(2):90-95 Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda koroner arter lezyonlar n n s kl, da l m ve risk faktörleri The prevalence of coronary artery disease,

Detaylı

Diyastolik hipertansiyonu olan olgular n %5 inde etyolojide renovasküler

Diyastolik hipertansiyonu olan olgular n %5 inde etyolojide renovasküler Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:607-614 G R fi MSEL RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Fibromusküler displaziye ba l renovasküler hipertansiyon tedavisinde perkütan translüminal renal anjiyoplasti Murat

Detaylı

Girifl. sunulmufltur.

Girifl. sunulmufltur. 107 Baflar l Stent mplantasyonu Sonras Serum Kreatin Kinaz Enzimi Yükselmesinin Klinik ve Anjiyografik Belirleyicileri: Uzun Dönemde Hedef Lezyona Tekrar Giriflim Gere i Üzerine Etkisi Dr. Erhan Babal

Detaylı

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Renal arter stenozu Anatomik bir tanı Asemptomatik Renovasküler hipertansiyon

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Renovascular Hypertension Kanıta DayalıGüncel Yaklaşım

Renovascular Hypertension Kanıta DayalıGüncel Yaklaşım Renovascular Hypertension Kanıta DayalıGüncel Yaklaşım Vecihi Batuman, MD FASN Huberwald Professor of Medicine Tulane University Medical School Chief, Renal Section VA Medical Center, New Orleans AMAÇLAR

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Doğumsal kalp hastalığı ve PAH Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 39 y kadın hasta Nefes darlığı, morarma ile başvurdu. 22 y iken (17 sene önce 1998) gebeliğin 3.

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. Prof. Dr. Tekin Akpolat Prof. Dr. Tevfik Ecder

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. Prof. Dr. Tekin Akpolat Prof. Dr. Tevfik Ecder Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. Tekin Akpolat Prof. Dr. Tevfik Ecder Health Statistics and Informatics Deaths attributed to 19 leading factors, by country income level, 2004 Yüzde

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower

Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower Extermity Following Transcatheter Aortic Stent Implantation

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM Dr.Suat Altınmakas TARİHÇE Radial arterden ilk koroner anjiografi Campeau tarafından 1989 da gerçekleştirldi. İlk geniş çaplı çalışma 1992 yılında yayımlandı. Rutin klinik uygulamaya

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Burak Turan. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kocaeli. İletişim (Correspondence): Uzm. Dr. Burak Turan

Burak Turan. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kocaeli. İletişim (Correspondence): Uzm. Dr. Burak Turan Araştırma Makalesi/Research Article Periferik Arter Hastalıklarının Girişimsel Tedavisi: Tek Merkez Sonuçları Percutaneous Treatment Of Peripheral Artery Disease: A Single Center Experience Burak Turan

Detaylı

Karotis arter stentlerinin erken ve geç sonuçlar

Karotis arter stentlerinin erken ve geç sonuçlar 152 Orijinal Araflt rma Original Investigation Karotis arter stentlerinin erken ve geç sonuçlar Early and late outcomes of carotid artery stenting Ömer Ayd ner, Bilal Boztosun*, Mustafa fi rvanc, Mustafa

Detaylı

RENAL ARTER STENOZU NEDENİYLE ENDOVASKÜLER STENT VEYA BALON ANJİOPLASTİ UYGULANAN HASTALARIN RADYOLOJİK VE KLİNİK TAKİBİ

RENAL ARTER STENOZU NEDENİYLE ENDOVASKÜLER STENT VEYA BALON ANJİOPLASTİ UYGULANAN HASTALARIN RADYOLOJİK VE KLİNİK TAKİBİ Araştırma Yazısı RENAL ARTER STENOZU NEDENİYLE ENDOVASKÜLER STENT VEYA BALON ANJİOPLASTİ UYGULANAN HASTALARIN RADYOLOJİK VE KLİNİK TAKİBİ Oğuzhan Güven GÜMÜŞTAŞ 1, İbrahim AKDAĞ 2, Yurtkuran SADIKOĞLU

Detaylı

Doç.Dr. Oğuz Caymaz, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Doç.Dr. Oğuz Caymaz, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul ORTA-YÜKSEK RISKLI KARARSIZ ANGINA PEKTORISTE HEMODINAMIK OLARAK ÖNEMLI OLMAYAN KORONER ARTER LEZYONLARININ BALON ANJIYOPLASTI VE STENT ILE TEDAVILERININ KLINIK SONUÇLARA ETKISI: RETROSPEKTIF ANALIZ Doç.Dr.

Detaylı

Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarında Aldosteron Antagonistlerinin Kullanımı

Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarında Aldosteron Antagonistlerinin Kullanımı Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarında Aldosteron Antagonistlerinin Kullanımı Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Renin-Anjiyotensin Sistemi Anjiyotensinojen

Detaylı

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden :

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 2008 İskemik Kalp Hastalıklarında Primer ve Sekonder Korunma Doç. Dr. Mehdi Zoghi Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 1. Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) erken ölümlerin başlıca

Detaylı

DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI:

DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI: DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI: Hedef ne olmalı? İntensif tedavi gereklimi? PROF.DR.TEVFİK SABUNCU Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı 2003 JNC-VII Hipertansiyon Sınıflandırması

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

VAKA SUNUMU. hsan Ergün 1, fiule fiengül 1, Yakup Ekmekçi 1, Sim Kutlay 1, Tanzer Sancak 2, Neval Duman 1, Bülent Erbay 1 1

VAKA SUNUMU. hsan Ergün 1, fiule fiengül 1, Yakup Ekmekçi 1, Sim Kutlay 1, Tanzer Sancak 2, Neval Duman 1, Bülent Erbay 1 1 VAKA SUNUMU Renal Arter Stenozu ve Anevrizma Birlikteli i ile Ortaya Ç km fl Bir Renovasküler Hipertansiyon Olgusu: Vaka Takdimi Combined Renal Artery Stenosis and Renal Artery Aneurysm As a Cause of Renovascular

Detaylı

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II)

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Diyabetik hastalarda egfr ve albüminüri bağımsız olarak kardiyovasküler mortalite ve morbidite prediktörüdür. Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Detaylı

ntrakoroner Stent mplantasyonu Sonras KABG Uygulanan Olgular n Klinik ve Anjiyografik Özellikleri

ntrakoroner Stent mplantasyonu Sonras KABG Uygulanan Olgular n Klinik ve Anjiyografik Özellikleri ntrakoroner Stent mplantasyonu Sonras KABG Uygulanan Olgular n Klinik ve Anjiyografik Özellikleri CLINICAL AND ANGIOGRAPHIC FEATURES OF PATIENTS WHO UNDERWENT CABG OPERATION AFTER INTRACORONARY STENT IMPLANTATION

Detaylı

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir sedat.yanturali@deu.edu.tr 1 Sunu Planı Hipertansiyona genel bakış

Detaylı

Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US

Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US Dr. Süha Süreyya Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İzmir Öğrenim Hedefleri Renovasküler Hastalık Doppler teknik, püf noktası ve tuzaklar

Detaylı

Fibromuküler Displazi ve Renovasküler Hipertansiyon. Fibromuscular Dysplasia and renovascular Hypertension

Fibromuküler Displazi ve Renovasküler Hipertansiyon. Fibromuscular Dysplasia and renovascular Hypertension Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014;6 (4):240-246 Derleme Fibromuküler Displazi ve Renovasküler Hipertansiyon Erken ve ark. Fibromuscular Dysplasia and renovascular Hypertension 1 Ertuğrul

Detaylı

HEDEF KAN BASINCI NE OLMALI?

HEDEF KAN BASINCI NE OLMALI? HİPERTANSİYONDA HEDEF KAN BASINCI NE OLMALI? Prof. Dr. Semra Bozfakıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hipertansiyon Prevalansı Dünyada 29.2 31.8 Ülkemizde % 26.4 % > 18 yaş (2003) PatenT

Detaylı

NADİR Mİ, YOKSA?! Doç. Dr.Hülya KAŞIKÇIOĞLU. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi HAZİRAN 2010

NADİR Mİ, YOKSA?! Doç. Dr.Hülya KAŞIKÇIOĞLU. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi HAZİRAN 2010 NADİR Mİ, YOKSA?! Doç. Dr.Hülya KAŞIKÇIOĞLU Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 11-12 HAZİRAN 2010 1.Olgu 55 yaşında erkek hasta Akut inferior miyokard infarktüsü nedeniyle

Detaylı

OR J NAL ARAfiTIRMALAR

OR J NAL ARAfiTIRMALAR OR J NAL ARAfiTIRMALAR 5 Anlaml Karotid Arter Darl Olmayan Olgularda Doppler Ak m H zlar ve Resistans ndekslerinin Koroner Arter Hastal ile liflkisi Dr.Mehmet S dd k Ülgen*, Dr.Aslan Bilici**, Dr.Murat

Detaylı

Karotis ve Serebrovasküler Girişimlerde Komplikasyonlar ve Önlenmesi. Doç Dr Mehmet Ergelen

Karotis ve Serebrovasküler Girişimlerde Komplikasyonlar ve Önlenmesi. Doç Dr Mehmet Ergelen Karotis ve Serebrovasküler Girişimlerde Komplikasyonlar ve Önlenmesi Doç Dr Mehmet Ergelen 1-Karotis Girişimleri 2-Akut İskemik İnme de MekanikTrombektomi Karotis Girişimleri Komplikasyonlar 1-Karotid

Detaylı

Hipertansiyon tan m ve s n flamas

Hipertansiyon tan m ve s n flamas .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KARD YOLOJ GÜNDEM Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 67-73 Arteryel Hipertansiyon Tedavisi Prof. Dr. Serap Erdine Dünya Sa l k Örgütü

Detaylı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Karotis Arter Hastalığı İskemik İnmelerin yaklaşık %20-25 inde karotis arter darlığı Populasyonda yaklaşık %2-8 oranında

Detaylı

Vertebrobaziler sistemin aterosklerotik darl klar en s k vertebral

Vertebrobaziler sistemin aterosklerotik darl klar en s k vertebral Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2004) 10:252-258 G R fi MSEL RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Yüksek risk grubundaki hastalarda vertebral arter orifis darl klar n n endovasküler tedavisi Osman K z lk l ç,

Detaylı

Hangi İlaç Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini Daha İyi Bloke Eder?

Hangi İlaç Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini Daha İyi Bloke Eder? Hangi İlaç Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini Daha İyi Bloke Eder? Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Hangisi Renin-Anjiyotensin

Detaylı

KARD YOVASKÜLER R SK PLATFORMU ORTAK B LD R S

KARD YOVASKÜLER R SK PLATFORMU ORTAK B LD R S KARD YOVASKÜLER R SK PLATFORMU ORTAK B LD R S 2 KARD YOVASKÜLER R SK PLATFORMU ORTAK B LD R S Afla da ad bulunan uzmanl k dernekleri, ülkemizde kalp damar hastal klar n n azalt lmas için, kardiyovasküler

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014 Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kontrolsüz Hipertansiyonun Bedeli SVO geçiren hastaların.. J Rendon et al.,

Detaylı

Koroner Arter Hastal ğ nda Egzersiz Testi Bulgular ile Koroner Anjiyografiye Göre Belirlenen Tedavi Seçeneklerinin İlişkileri

Koroner Arter Hastal ğ nda Egzersiz Testi Bulgular ile Koroner Anjiyografiye Göre Belirlenen Tedavi Seçeneklerinin İlişkileri Klinik Çal şmalar/clinical Reports Koroner Arter Hastal ğ nda Egzersiz Testi Bulgular ile Koroner Anjiyografiye Göre Belirlenen Tedavi Seçeneklerinin İlişkileri İsmail ATEŞ*, Mehmet KABUKÇU*, Ekrem YANIK*,

Detaylı

İLAÇ KAPLI STENT SEÇİMİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD KONYA

İLAÇ KAPLI STENT SEÇİMİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD KONYA İLAÇ KAPLI STENT SEÇİMİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD KONYA İlaç Salınımlı Stentler 1. Kuşak 2. Kuşak PES SES ZES EES Taxus Cypher 3. Kuşak Endeavor

Detaylı

Kronik Total Oklüzyon (KTO) da İlaç Salınımlı Stentler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kronik Total Oklüzyon (KTO) da İlaç Salınımlı Stentler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kronik Total Oklüzyon (KTO) da İlaç Salınımlı Stentler Prof Dr Deniz Kumbasar Prof.Dr.Deniz Kumbasar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı AHA ACC LEZYON SINIFLAMASI RESTENOZ RİSKİNİ

Detaylı

HIV ile İlişkili Komorbiditeler Simpozyumu: Multidisipliner Bakım Ağı Oluşturma 4 Kasım 2016,(İstanbul)

HIV ile İlişkili Komorbiditeler Simpozyumu: Multidisipliner Bakım Ağı Oluşturma 4 Kasım 2016,(İstanbul) HIV ile İlişkili Komorbiditeler Simpozyumu: Multidisipliner Bakım Ağı Oluşturma 4 Kasım 2016,(İstanbul) Kardiyovasküler Sorunlu Hasta Dr. Cihan YEŞİL Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Kış Okulu Magosa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 26-29 Mart 2015. 1 Tarihçe

Detaylı

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Kılavuzlar 2011 Israrcı ST-segment yükselmesi belirtileri göstermeyen hastalarda

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi?

Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi? Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi? Gürkan Çelebi 1, İlker Taşçı 1, Mutlu Sağlam 2, Gökhan Özgür 1, Halil Yaman 3, Gökhan

Detaylı

Demografik Özelliklerin Koroner Arter Hastalığına Etkisinin Analizi

Demografik Özelliklerin Koroner Arter Hastalığına Etkisinin Analizi Demografik Özelliklerin Koroner Arter Hastalığına Etkisinin Analizi İçindekiler Giriş Bilgi Keşfi Sınıflandırma Uygulama Sonuç ve Öneriler Giriş Koroner Arter Hastalığı(KAH) : Koroner arterler kalbi besleyen

Detaylı

SOL ANA KORONER HASTALIÐININ GENÇ VE YAÞLI HASTALAR- DA KLÝNÝK ÖZELLÝKLER VE RÝSK FAKTÖRLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

SOL ANA KORONER HASTALIÐININ GENÇ VE YAÞLI HASTALAR- DA KLÝNÝK ÖZELLÝKLER VE RÝSK FAKTÖRLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ TJIC Volume:11 Number:1 February 2007 TGKD Cilt:11 Sayý:1Þubat 2007 SOL ANA KORONER HASTALIÐININ GENÇ VE YAÞLI HASTALAR- DA KLÝNÝK ÖZELLÝKLER VE RÝSK FAKTÖRLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Dr. M. Timur

Detaylı

Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi Öncesi Hasta Risk Değerlendirmesi

Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi Öncesi Hasta Risk Değerlendirmesi Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi Öncesi Hasta Risk Değerlendirmesi Dr. Armağan Altun, Trakya Universitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji A.D., Edirne 1350g.1 Hastanın Öyküsü Geçirilmiş MI Geçirilmiş

Detaylı

Perkütan translüminal renal anjiyoplasti (PTRA) renal arter kaynakl

Perkütan translüminal renal anjiyoplasti (PTRA) renal arter kaynakl Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:615-620 G R fi MSEL RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Çocuklarda perkütan translüminal renal anjiyoplasti Murat Cantafldemir, Sebuh Kuru o lu, smail Mihmanl, Fatih Kantarc,

Detaylı

İzole Bilateral İliak Anevrizmanın Cerrahi Tedavisi Surgical Management of Isolated Bilateral Iliac Aneurysm Kalp ve Damar Cerahisi

İzole Bilateral İliak Anevrizmanın Cerrahi Tedavisi Surgical Management of Isolated Bilateral Iliac Aneurysm Kalp ve Damar Cerahisi İzole Bilateral İliak Anevrizmanın Cerrahi Tedavisi Surgical Management of Isolated Bilateral Iliac Aneurysm Kalp ve Damar Cerahisi Başvuru: 15.06.2013 Kabul: 04.07.2013 Yayın: 06.08.2013 Bekir İnan1,

Detaylı

PTCA Sonras Takipte Elektif Koroner Bypass Cerrahisine Gidi¾te Etkili Faktörler

PTCA Sonras Takipte Elektif Koroner Bypass Cerrahisine Gidi¾te Etkili Faktörler PTCA Sonras Takipte Elektif Koroner Bypass Cerrahisine Gidi¾te Etkili Faktörler RESPONSIBLE FACTORS EFFECTING THE COURSE TO ELECTIVE CORONARY ARTERY SURGERY IN THE FOLLOW-UP AFTER PTCA Mehmet Ali Özatik,

Detaylı

Koroner Risk Faktörlerinin Koroner Anjiyoplasti ve Stent Sonras Geliflen Yeniden Daralma Üzerine Etkileri

Koroner Risk Faktörlerinin Koroner Anjiyoplasti ve Stent Sonras Geliflen Yeniden Daralma Üzerine Etkileri TRAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES DERG S 2002;19(2):84-88 KL N K ÇALIfiMA Koroner Risk Faktörlerinin Koroner Anjiyoplasti ve Stent Sonras Geliflen Yeniden Daralma Üzerine Etkileri The Effect of Coronary

Detaylı

Karotis Arter Stenozlarında Endovasküler Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Karotis Arter Stenozlarında Endovasküler Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi Fırat Tıp Dergisi 2007;12(4): 273-278 Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Karotis Arter Stenozlarında Endovasküler Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi Mehmet Ruhi ONUR a1, Timur SĐNDEL 2, Saim YILMAZ

Detaylı

ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ

ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ Doç.Dr.B.Yılmaz CİNGÖZBAY GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ KARDİYOLOJİ SERVİSİ İSTANBUL İSTANBUL GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ KURSU 11 Haziran 2011

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Kan Basıncı Ölçümü: Evde mi? Ofiste mi? Ambulatuar mı?

Hipertansiyon Tedavisinde Kan Basıncı Ölçümü: Evde mi? Ofiste mi? Ambulatuar mı? Hipertansiyon Tedavisinde Kan Basıncı Ölçümü: Evde mi? Ofiste mi? Ambulatuar mı? Dr. Hasan Micozkadıoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Logan et al. J Hypertens 2008;26:446-452

Detaylı

Dr. Erdem Birgi, Dr. Onur Ergun, Dr. Hasan Ali Durmaz, Dr. Evren Özçınar, # Dr. Işık Conkbayır

Dr. Erdem Birgi, Dr. Onur Ergun, Dr. Hasan Ali Durmaz, Dr. Evren Özçınar, # Dr. Işık Conkbayır 384 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2014;42(4):384-388 doi: 10.5543/tkda.2014.56168 İnnominat arter tıkanmasına bağlı subklavyen çalma-karotis geri kazanma fenomeni: Doppler ultrasonografi,

Detaylı

Hipertansiyonda ACEİ KKB Tedavisi

Hipertansiyonda ACEİ KKB Tedavisi Hipertansiyonda ACEİ KKB Tedavisi Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp T p Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 2007 7 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH ESC) Antihipertansif Tedavinin

Detaylı

Fibromusküler displazi (FMD), orta çapl musküler arterleri etkileyen

Fibromusküler displazi (FMD), orta çapl musküler arterleri etkileyen Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:111-115 G R fi MSEL RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Renal fibromusküler displazilerde endovasküler tedavi Mustafa Par ldar, smail Oran, Ahmet Memifl, Suha Süreyya Özbek

Detaylı

Hipotetik vaka sunumu: yüksek kanama riski ve komorbiditeleri olan hastada strok riskinin ve çarpıntının tanımlanması ve yönetimi

Hipotetik vaka sunumu: yüksek kanama riski ve komorbiditeleri olan hastada strok riskinin ve çarpıntının tanımlanması ve yönetimi Hipotetik vaka sunumu: yüksek kanama riski ve komorbiditeleri olan hastada strok riskinin ve çarpıntının tanımlanması ve yönetimi Dr. Mustafa Akçakoyun Kartal Kosuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Karotis artere stent yerleştirme: Tek merkez deneyimi ve klinik sonuçları

Karotis artere stent yerleştirme: Tek merkez deneyimi ve klinik sonuçları Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 685-689 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0500 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Karotis artere stent yerleştirme: Tek merkez deneyimi ve klinik

Detaylı

Kalp Damar Cerrahisi Olmayan Tersiyer Bir Merkezin Primer Anjiyoplasti Sonuçları

Kalp Damar Cerrahisi Olmayan Tersiyer Bir Merkezin Primer Anjiyoplasti Sonuçları Klinik Araştırma MN Kardiyoloji 21/2014 Kalp Damar Cerrahisi Olmayan Tersiyer Bir Merkezin Primer Anjiyoplasti Sonuçları Dr. Candan MANSUROĞLU, Dr. Ender ÖRNEK, Dr. Mustafa ÇETİN, Dr. Emrullah KIZILTUNÇ,

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisi Dr Ömer Kozan DEÜTF İzmir

Hipertansiyon Tedavisi Dr Ömer Kozan DEÜTF İzmir Hipertansiyon Tedavisi Dr Ömer Kozan DEÜTF İzmir Journal of Hypertension 2007;25:1105-1187 Arteriyel kalınlaşma ve katılaşma Sol ventrikük hipertrofisi HİPERTANSİYON Renal Disfonksiyon Beyin ESH/ESC 2007

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016 PEDİATRİK RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POLYOMAVİRUS BK ENFEKSİYONU Begüm Avcı 1, Esra Baskın 1, Kaan Gülleroğlu 1,Özlem

Detaylı

Diyaliz öncesi hastada kontrastlı görüntüleme: Medikal nefrektomi. Kontrasta bağlı nefropatinin önlenmesinde doğrular, yanlışlar ve belirsizlikler

Diyaliz öncesi hastada kontrastlı görüntüleme: Medikal nefrektomi. Kontrasta bağlı nefropatinin önlenmesinde doğrular, yanlışlar ve belirsizlikler Diyaliz öncesi hastada kontrastlı görüntüleme: Medikal nefrektomi Kontrasta bağlı nefropatinin önlenmesinde doğrular, yanlışlar ve belirsizlikler Dr. Zehra Eren Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi SUNUM

Detaylı

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi A. HAMULU, M. ÖZBARAN, Y. ATAY, H. POSACIOĞLU, İ. ARAS, Suat BÜKET, Alp ALAYUNT, Ö. BİLKAY,

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Alt Analiz Sonuçları Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi CREDIT: Kilometre Taşları

Detaylı

23 Nisan 2015, Perşembe. 23 Nisan 2015, Perşembe 13:15-14:10 17:20-18:10 14:30-15:20 İLGİNÇ OLGULAR VE KOMPLİKASYONLAR

23 Nisan 2015, Perşembe. 23 Nisan 2015, Perşembe 13:15-14:10 17:20-18:10 14:30-15:20 İLGİNÇ OLGULAR VE KOMPLİKASYONLAR 23 Nisan 2015, Perşembe 23 Nisan 2015, Perşembe 13:15-14:10 Saat Salon1 Açılış Töreni 13:00-13:15 GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ DE 2014 GÜNCELLEMESİ 13:15-13:30 Perkütan Koroner Girişimlerde Yeni Antiagreganlar

Detaylı

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi Nurol Arık Serebrovasküler hastalık/tanım İnme (Stroke) Geçici iskemik atak (TIA) Subaraknoid kanama Vasküler demans İskemik inme Geçici iskemik

Detaylı

Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması

Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması Dr. Seda TANYERİ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Y.İ.E.A.H Kardiyoloji Asistanı

Detaylı

Antihipertansif ilaçlar sabah alınmalı

Antihipertansif ilaçlar sabah alınmalı Antihipertansif ilaçlar sabah alınmalı Dr. Ahmet Temizhan Türkiye Yüksek İhtisas EAH Kardiyoloji Kliniği Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Bir tane antihipertansif ilaç kullanıyorum Bunu

Detaylı

Kronik skemik Kalp Hastal nda Günümüzde Giriflimsel Tedavi

Kronik skemik Kalp Hastal nda Günümüzde Giriflimsel Tedavi 289 E T M EDUCATION Kronik skemik Kalp Hastal nda Günümüzde Giriflimsel Tedavi Dr. Erdo an lkay, Dr.Mustafa Yavuzk r F rat Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Elaz Kronik stabil anginal

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMDA ANTİPLATELET SEÇİMİ; NE, NE ZAMAN? DOÇ. DR. AYHAN SARITAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD

AKUT KORONER SENDROMDA ANTİPLATELET SEÇİMİ; NE, NE ZAMAN? DOÇ. DR. AYHAN SARITAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD AKUT KORONER SENDROMDA ANTİPLATELET SEÇİMİ; NE, NE ZAMAN? DOÇ. DR. AYHAN SARITAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD Plan AKS Patofizyolojisi Antiplatelet Mekanizma Antiplatelet İlaç Çalışmaları UA/NSTEMI de

Detaylı

ri ve Renal Korumada

ri ve Renal Korumada Proteinüri ri ve Renal Korumada ACEİ ve ARB Farklı mı? Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp T p Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı May 24, 1890 THE BRITISH MEDICAL JOURNAL TWO CLINICAL LECTURES ON ALBUMINURIA

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi

Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi Hemodiyaliz Hastalarında Salusin Alfa ve Beta Düzeylerinin Ateroskleroz ile İlişkisi Savaş SİPAHİ 1, Ahmed Bilal GENÇ 2, Seyyid Bilal AÇIKGÖZ 3, Mehmet YILDIRIM 4, Selçuk YAYLACI 4, Yakup Ersel AKSOY 5,

Detaylı

SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA VASKÜLER SERTLİK İLE VASKÜLER HİSTOMORFOMETRİK BULGULARIN KORELASYONU

SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA VASKÜLER SERTLİK İLE VASKÜLER HİSTOMORFOMETRİK BULGULARIN KORELASYONU SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA VASKÜLER SERTLİK İLE VASKÜLER HİSTOMORFOMETRİK BULGULARIN KORELASYONU Müge Özcan 1, Kenan Keven 1, Şule Şengül 1, Arzu Ensari 2, Selçuk Hazinedaroğlu 3, Acar Tüzüner

Detaylı

Soru 1. Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon

Soru 1. Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon Birincilik Ödülü İkincilik Ödülü Üçüncülük Ödülü Soru 1 Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon EKMEK DANİMARKA FİNLANDİYA

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU Şahin N, Göktaş B, Küçükyorgancı S, Kabukçu HK, Titiz TA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya GİRİŞ Hem

Detaylı

Kliniğimizde Kardiyak Kateterizasyon Uygulanan Hastaların İki Yıllık Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Kliniğimizde Kardiyak Kateterizasyon Uygulanan Hastaların İki Yıllık Sonuçlarının Değerlendirilmesi Van Tıp Dergisi: 12 (4):236-242, 2005 Kliniğimizde Kardiyak Kateterizasyon Uygulanan Hastaların İki Yıllık Sonuçlarının Değerlendirilmesi Beyhan Eryonucu, Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Mustafa Tuncer, Musa Şahin

Detaylı

ÇOCUKLARDA H PERTANS YON

ÇOCUKLARDA H PERTANS YON .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Sistemik Arter Hipertansiyonu Simpozyumu 30 May s 1997, stanbul, s. 51-57 ÇOCUKLARDA H PERTANS YON Prof. Dr. Lale Sever Çocuklarda Normal

Detaylı