ARTVN L GELME PLANI NSAN KAYNAKLARI (SALIK) SEKTÖR RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARTVN L GELME PLANI NSAN KAYNAKLARI (SALIK) SEKTÖR RAPORU"

Transkript

1 ARTVN L GELME PLANI NSAN KAYNAKLARI (SALIK) SEKTÖR RAPORU Doç. Dr. Aydn TÜFEKÇOLU l Salk Müdür Yrd. Cemil YAVUZ l Salk statistik *ube Müd. Numan DUMAN Artvin, 2005

2 ÇNDEKLER Sayfa No Kapak 1 çindekiler 2 Tablo Listesi 4 1. G R MEVCUT DURUM Sa$l%k Sistemi Örgütsel Yap% Sa$l%k Hizmetlerinin Finansman% Sa$l%k Ko/ullar% Öncelikler Sa$l%k Hizmetleri Sa$l%kta nsan Gücü Farmasötik Ko/ullar Sa$l%k Tesisleri Ana-Çocuk Sa$l%$% ve Aile Planlamas% Hizmetleri Bula/%c% Hastal%klarla Sava/ Hizmetleri Yatakl% Tedavi Kurumlar%na Ba/vurular ve Ölümler Dola/%m Sistemi Hastal%klar% ve Kanser Sevk Sistemi Sa$l%k Planlamas% Yat%r%m Çal%/malar% Acil Yard%m ve Kurtarma Hizmetleri A$%z ve Di/ Sa$l%$% Hizmetleri G%da ve Çevre Sular At%klar%n Yönetimi G%da Sa$l%$% 25 2

3 1.2. Sa$l%k Sektörünü lgilendiren Temel Konular Sa$l%k Personeli Sorunlar% Sa$l%k Sektörünü lgilendiren Di$er Konular Nüfus Sa$l%kta Kalite Sa$l%kl% Ya/am Biçimi Akraba Evlili$i Türkiye nin Genel Kan Politikas% Sa$l%k Sektöründe Dar Bo$azlar, Sorunlar ve KZFT Analizi Sa$l%k Sektörünün Kuvvetli ve Zay%f Yönleri; F%rsatlar ve Tehditler(KZFT) Analizi Artvin linde Sa$l%$%n Vizyonu, Hedef ve Geli/me Stratejileri Vizyon Temel Hedef ve Stratejiler Hedefler Stratejiler Eylemler Sa$l%k Projeleri Senaryolar Kaynaklar 35 3

4 Tablo Listesi Sayfa No Tablo 1. lde Sosyal Güvence Programlar%n%n Kapsad%$% Nüfus ( 2003) 7 Tablo 2. Da$%t%lan Ye/il Kartlar%n lçelere Da$%l%m% (2003) 7 Tablo 3. Artvin li Sa$l%k Düzeyi Ölçütleri 8 Tablo 4. Y%llar tibari le Artvin li 5 Ya/ Alt% shal Sorunu Ya/ayan Çocuk Say%s% ve Yüzdesi 9 Tablo 5. Y%llar tibari le Artvin li Bebek Ölüm H%zlar% (Binde) 9 Tablo 6. Y%llar tibari le Artvin linde Sa$l%k Personeli Yard%m% Olmadan Yap%lan Do$umlar ve Yüzdeleri 9 Tablo 7. Y%llar tibari le Artvin linde Do$um ve Ölümler 9 Tablo 8. Sa$l%k Göstergelerinde Geli/meler 10 Tablo 9. Y%llara Göre Artvin li Hasta ve Muayene Ortalamas% 10 Tablo 10. Artvin li Yatakl% Tedavi Kurumlar%n%n Etkinlikleri. (2002) 11 Tablo 11. Artvin Devlet Hastanesi Personel Durumu 12 Tablo 12. Artvin Devlet Hastanesi Kadro Doluluk Oran% 13 Tablo 13. Artvin li Sa$l%k Ocaklar% Sa$l%k Personeli Kadro Doluluk Oranlar% (2002) 13 Tablo 14. Artvin li Yatakl% Tedavi Kurumlar%n%n Yatak Say%s% ve Ameliyathane Durumu 14 Tablo 15. Artvin lindeki Sa$l%k Kurum ve Kurulu/lar%n%n lçelere Da$%l%m% ve Kadro Yatak Say%s% (2003) 14 Tablo 16. Artvin line Ait Ba$%/%klama Oranlar% (2001, 2002) 15 Tablo 17. Y%llar tibari le BCG A/%s% Olmam%/ Bebek Say%s% ve Yüzdesi 15 Tablo 18. Y%llar tibari le K%zam%k A/%s% Olmam%/ Bebek Say%s% ve Yüzdesi 16 Tablo 19. Y%llar tibari le Tam A/%l% Bebek Say%s% ve Yüzdesi 16 Tablo 20. Artvin li Aylara Göre Bula/%c% Hastal%klar%n Da$%l%m% (2002) 16 Tablo 21. Birinci Basamak Sa$l%k Kurulu/lar%nda Görülen Bildirimi Zorunlu Olmayan Hastal%klar (2003) 17 Tablo 22. Bildirimi Zorunlu Hastal%k Vakalar%n%n Ya/ Gruplar%na Göre Da$%l%mlar% ( 2002) 18 Tablo 23. Yatakl% Tedavi Kurumlar%nda En Çok Görülen lk On Hastal%k (2002) 19 Tablo 24. Yatakl% Tedavi Kurumlar%nda En Çok Ölüme Neden Olan lk On Hastal%k (2002) 19 4

5 Tablo 25. Yat%r%m Program%nda Olup n/aat%na Ba/lanamayan Projeler ve Nüfuslar% 20 Tablo 26. Yat%r%m Program%na Teklif Edilen Projeler ve Nüfuslar% 20 Tablo 27. Y%llar tibari le l Sa$l%k Müdürlü$ünün Sa$l%k Yat%r%mlar% 21 Tablo Y%llar% Aras% Artvin l Sa$l%k Müdürlü$ü Sa$l%k Yat%r%mlar% 22 Tablo 29. G%da mal Yerleri Kontrol Sonuçlar%n%n Da$%l%m% ( ) 23 Tablo 30. G.S.M. Ruhsatlar% 23 Tablo 31. Su Kontrolü Sonuçlar% 2002 Y%l% 24 Tablo 32. Su Kontrolü Sonuçlar% 2003 Y%l% 25 Tablo 33.Y%llara Göre Artvin li Ba$%ml% Nüfus Oran% 26 Tablo 34. Nüfusun Cinsiyet ve Ya/ Gruplar%na Göre Yüzde Da$%l%mlar% (2003) 27 Tablo 35. Y%llara Göre Artvin li Nüfusu 27 Tablo 36. Artvin li Kan Merkezleri 2002 Y%l% cmali 28 Tablo 37. Eylem Plan Hedefler Eri/im Matrisi 32 5

6 1. GR* Ülkelerin geli/mi/lik düzeyini gösteren önemli de$i/kenlerden biri de sa$l%kt%r. Günümüzde, ki/i ba/%na dü/en millî gelir yan%nda, e$itim ve sa$l%k hizmetlerinin düzeyi, ülkelerin geli/mi/lik derecelerini gösteren önemli bir de$i/ken olarak kabul edilmektedir. Birle/mi/ Milletler ve Dünya Bankas% gibi uluslararas% kurulu/lar ülkelerin millî gelir, okuma yazma oran%, okulla/ma oran% yan%nda, sa$l%k ile ilgili temel göstergeleri de kullanmakta ve olu/turulan insani geli/me endeksi nde, do$u/ta ve belli ya/lara ula/t%ktan sonra hayatta kalma, bebek ve çocuk ölüm oranlar%, hekim ba/%na dü/en hasta say%s% gibi de$i/kenlere yer verilmektedir. (D GP, 2004). Bir ülkenin geli/mi/lik düzeyini yans%tan ba/l%ca temel sa$l%k göstergeleri: nüfus art%/ h%z%, bebek ve 5 ya/ alt% çocuk ölümleri, ana ölümleri, toplam do$urganl%k h%z%, yatak ba/%na dü/en ki/i say%s% ve hekim ba/%na dü/en ki/i say%s% gibi göstergelerdir. Ülkemiz bu göstergeler bak%m%ndan Avrupa ülkelerinin oldukça gerisindedir. Sözgelimi, Avrupa da hekim ba/%na dü/en ki/i say%s% 500 civar%nda iken bu rakam ülkemizde 767 civar%ndad%r. Yine geli/mi/ ülkelerde bebek ölüm h%z% % 0.12 iken Türkiye de % 0.52 dir. Geli/mi/ ülkelerde ki/iye 40 adet yatak dü/erken, bu rakam ülkemizde 24 yatak civar%ndad%r. Ana ölüm h%z% Türkiye de yüzbinde 150 iken, ran da 120, Yunanistan da 14, ABD de ise 9 dur( lçin, 1997). Raporda, önce Artvin linin sa$l%ktaki mevcut durumu ve geli/me stratejileri Sa$l%k Bakanl%$%, Devlet Planlama Te/kilat%, Artvin l Sa$l%k Müdürlü$ü ve SSK Hastahanesi Ba/hekimli$i nin resmî kay%tlar%ndan derlenerek incelenmi/, durum analizi yap%lm%/, ard%ndan ise hedefler belirlenerek geli/me stratejileri olu/turulmu/tur. Rapor ile, toplumun sa$l%k düzeyinin geli/tirilmesinde karar vericilere yol göstermek; sa$l%$a kaynak ayr%lmas%nda öncelikleri belirlemek; sa$l%$%n geli/iminde sektörler aras% i/ birli$inin geli/tirmek ve toplumun kat%l%m%n% sa$lamak /eklinde yararlar beklenmektedir Mevcut Durum Artvin nüfusunun yakla/%k olarak yüzde 26 l%k bir bölümü hiçbir sa$l%k güvencesinden yararlanamamakta ve bir k%sm% da ald%$% sa$l%k hizmetlerinden memnun kalmamaktad%r. Sa$l%k sisteminde en önemli pay tedavi edici hizmetlere ayr%lmakta, koruyucu hizmetlere yeterli pay ayr%lamamaktad%r. Sürekli olarak tedavi edici hizmetler ön plana ç%kar%lmaktad%r. Sekizinci Be/ Y%ll%k Kalk%nma Plan% ( ), sa$l%k reformu çerçevesindeki kalite iyile/tirme çal%/malar%na paralel, yurt çap%nda etkin, sürekli ve kolay eri/ilebilir sa$l%k hizmetlerinin sunulmas% gereklili$ini vurgulamaktad%r. Sa$l%k politikalar% haz%rlan%rken e/itlik ilkesi temel olarak al%nmal%d%r(d GP, 2004). Sa$l%k politikas% haz%rlan%rken örgütlenmeye ili/kin sorunlar(d GP, 2004): Sa$l%$a yeterli finansman sa$lanmamas%, Tedavi edici sa$l%k hizmetlerinin öncelik kazanmas%, Temel sa$l%k hizmetlerinin ihmal edilmesi, giderek güçsüzle/mesi, Sa$l%k alan%nda kullan%lan teknolojinin gereksinmelere yönelik olarak kullan%lmamas%, ileri teknoloji kâr amac%yla yo$un bir biçimde kullan%l%rken, özellikle temel sa$l%k hizmetlerinin geri teknolojiye mahkûm olmas%, Toplum kat%l%m%n%n gerçekle/memesidir. 6

7 Salk Sistemi Örgütsel Yap Ülkemizde, sa$l%k hizmetleri, Sa$l%k Bakanl%$%, Sosyal Sigortalar Kurumu ve özel doktor muayenehanelerince verilmektedir. Artvin de de durum bunun ayn%d%r. Ancak hizmetlerin daha etkin k%l%nmas% için yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve sa$l%k hizmetlerinin planlanmas% ve yürütülmesinde yerinden yönetim ilkesi esas al%nmal%d%r. Yerinden yönetimin an%nda uygulamaya dönük etkin karar verme ve an%nda uygulama, bürokraside azalma, yöneticilerde kendini geli/tirme imkân% sa$lama gibi yönetim kolayl%klar% getirece$i dü/ünülmektedir. Sa$l%k sektörü, çok kurumluluk nedeniyle iyi organize edilememektedir. lde, Halk Sa$l%$% Lâboratuvar% nda g%da mühendisi eksikli$i devam etmektedir Salk Hizmetlerinin Finansman lde do$rudan do$ruya sosyal güvenceye sahip nüfus ilin toplam nüfusunun % 37.1 ini olu/turmaktad%r (Tablo 1). Artvin Valili$i ne ba/vurarak ye/il kart alm%/ olan ki/i say%s% 2003 y%l% itibariyle ki/idir (Tablo 2). Di$er sosyal güvenceye sahip ki/i say%s% ise dür. Her aileyi ortalama dört ki/i kabul edersek ki/inin sosyal güvenceye sahip oldu$u söylenebilir. Buda sosyal güvenceye sahip ki/i say%s%n%n ilimizde % 74 oldu$unu gösterir(ye/il kartl%lar dahil). Tablo 1. lde Sosyal Güvence Programlar%n%n Kapsad%$% Nüfus ( 2003) Kurulu> Nüfus 1. Emekli sand%$% (2001) Defterdarl%ktan maa/ alan 3801 (ilçeler dahil) 2. Sosyal Sigortalar Kurumu (2001) Aktif 5320 ste$e ba$l% 3849 Tar%m 27 Toplam Ba$-kur ( itibar%yla) (aktif)6504 Tar%m 1652 Toplam Ye/il kartl% (1992 den itibaren) Genel Nüfus Toplam% (2003 y%l%) Sosyal güvencesi olanlar%n genel % 37.1 nüfusa oran% Kaynak: Artvin li Defterdarl, SSK ve Artvin li Salk Müdürlüü Verileri. Tablo 2. Da$%t%lan Ye/il Kartlar%n lçelere Da$%l%m% (2003) lçeler Toplam Ye>il kartl Ye>il kart için ba> vuruda bulunan Ye>il kart alan Ölen ye>il kartl Ye>il kart iptal edilen Toplam ye>il kartl Merkez Ardanuç Arhavi Borçka Hopa Murgul av/at Yusufeli Toplam Kaynak: l Salk Müdürlüü Verileri. % 7

8 lde en çok ye/il kartl% say%s% % 23.8 ile Yusufeli nde bulunmaktad%r. Bunu % 16.8 ile av/at ilçesi, % 15.5 ile Borçka, %14.4 ile Merkez ilçe, % 14.0 ile Ardanuç, % 8.2 ile Hopa, % 3.8 ile Arhavi, % 3.1 ile ise Murgul takip etmektedir. Artvin l Merkezinde bir Sa$l%k Yüksek Okulu bir Sa$l%k Meslek Lisesi, Borçka, Yusufeli, av/at, Hopa ve Ardanuç ilçelerinde birer Sa$l%k Meslek Liseleri hizmet vermektedir. Bunlardan Artvin Sa$l%k Meslek Lisesi üçüncü ve dördüncü s%n%flar%nda 42 ö$renciye acil bak%m dal%nda e$itim verirken bir ve ikinci s%n%flarda ise 48 ö$renciye hem/irelik e$itimi vermektedir. Borçka Sa$l%k Meslek lisesi 79, Yusufeli Sa$l%k Meslek Lisesi 31, av/at Sa$l%k Meslek Lisesi 65, Hopa Sa$l%k Meslek Lisesi 85 ve Ardanuç Sa$l%k Meslek Lisesinde ise 35 ö$renci olmak üzere toplam 295 ö$renciye t%bbi sekreterlik e$itimi verilmektedir Salk Ko>ullar Sa$l%k durumuna ili/kin ko/ullar%n de$erlendirilmesinde sa$l%k göstergeleri veri olarak kullan%lmaktad%r. lde, bebek ölüm h%z%, anne ölüm h%z%, be/ ya/ alt% ölüm h%z% gibi göstergelerin dü/ük olmas% sa$l%k düzeyinin geli/mi/ oldu$unu göstermektedir (Tablo 3). Tablo 3. Artvin li Sa$l%k Düzeyi Ölçütleri Ölçüt Türkiye Kaba do$um h%z% (binde) Genel do$urganl%k h%z% (binde) Kaba ölüm h%z% (binde) Nüfus art%/ h%z% (binde) Dü/ük h%z% (binde) Bebek ölüm h%z% (binde) Erken neonatal bebek ölüm h%z% (binde) Geç neonatal bebek ölüm h%z% (binde) Postneonatal bebek ölüm h%z% Be/ ya/ alt% ölüm h%z% (binde) Ana ölüm h%z% (yüz binde) Ölü do$um h%z% (binde) Hastanede olan do$umlar (yüzde) ,4 6,0 15,0 25,0 42,7 25,8-16,9 52, ,0 - Hekim taraf%ndan yapt%r%lan 0* 0.07* do$umlar (yüzde) Ebe taraf%ndan yapt%r%lan 4.7* 3.21* do$umlar (yüzde) Di$er sa$l%k personeli yard%m% ile olan do$umlar (yüzde) Sa$l%k personeli yard%m% olmadan yapt%r%lan do$umlar (yüzde) Gebe ba/%na dü/en izlem say%s% Lo$usa ba/%na dü/en izlem say%s% Bebek ba/%na dü/en izlem say%s% Çocuk ba/%na dü/en izlem say%s% ya/ kad%n izlem say%s% 0.33* * 3.68* 1.37* 10.03* 2.18* 0.14* * 3.43* 3.16* 1.2* * 2.09* 0.1* - 10,4-4, Ki/i ba/%na dü/en ortalama 3.6 muayene say%s% Etkin Yöntem Kullanan Kad%n 69 Say%s% (yüzde) * Sadece salk ocaklarnda çal!an ebelerin yaptrd doumlar içermektedir. Artvin li Salk Müdürlüü 2001 ve 2002 yl Verileri. 8

9 Tablo 4. Y%llar tibari le Artvin li 5 Ya/ Alt% shal Sorunu Ya/ayan Çocuk Say%s% ve Yüzdesi Trabzon 98 Türkiye Say% % Say% % Say% % Say% % Say% % Say% % Say% % Kaynak: Unicef, 2000 : 19 ve l Salk Müdürlüü Verileri. Tablo 5. Y%llar tibari le Artvin li Bebek Ölüm H%zlar% (Binde) Be. say%s% Ölen Say%s% Be.Ö. H%z% Be. say%s% Ölen Say%s% Be.Ö. H%z% Be. say%s% Ölen Say%s% Be.Ö. H%z% Be. say%s% Ölen Say%s% Be.Ö. H%z% Be. Say%s% Ölen Say%s% Be.Ö. H%z% Türkiye Bebek Ö.Hz Kaynak: Unicef, 2000 :22, T.C.Salk Bakanl statistikleri 2002 : 9 ve l Salk Müdürlüü Verileri. Tablo 6. Y%llar tibari le Artvin linde Sa$l%k Personeli Yard%m% Olmadan Yap%lan Do$umlar ve Yüzdeleri Trabzon 98 Türkiye Say% % Say% % Say% % Say% % Say% % Say% % Say% % Kaynak: Unicef, 2000 : 8 ve l Salk Müdürlüü verileri. Tablo 7. Y%llar tibari le Artvin linde Do$um ve Ölümler Do$um Ölüm Do$um Ölüm Do$um Ölüm Do$um Ölüm Do$um Ölüm Do$um Ölüm Kaynak:l Salk Müdürlüü verileri. Türkiye nin en önemli sorunlar%ndan biri binde 15,0 oran%ndaki nüfus art%/ h%z% iken, Artvin li Sa$l%k Müdürlü$ü verilerine göre Artvin linin 2002 ETF nüfus tespitlerine göre nüfus art%/ h%z% binde 0.6 olup Türkiye nüfus art%/ h%z%ndan oldukça dü/üktür. Bunda ilimizin göç veren bir il olmas% etkendir. Artvin li, kaba do$um h%z%, kaba ölüm h%z%, nüfus art%/ h%z%, dü/ük h%z%, bebek ölüm h%z%, be/ alt% ya/ ölüm h%z%, ana ölüm h%z%, ölü do$um h%z% ve sa$l%k personeli yard%m%yla yap%lan do$umlar%n oran% gibi sa$l%k de$i/kenleri bak%m%ndan Türkiye ortalamalar%ndan daha dü/ük de$erlere sahiptir. Artvin li yatakl% tedavi kurumlar%n%n 2002 y%l% etkinlikleri incelendi$inde, yatak i/gal oran%n%n Artvin Devlet Hastanesi nde %57.4, Hopa Devlet Hastanesinde %27.1, Borçka Devlet Hastanesinde %6.1, av/at Devlet Hastanesinde %42.4, Yusufeli Devlet Hastanesinde %36.2, Borçka SSK Hastanesinde %34.2 ve Arhavi SSK hastanesinde ise %30.7 olarak tespit edilmi/tir. Artvin Devlet Hastanesi nin poliklinik ve yatan hasta say%s%n%n, di$er kurum hastanelerinden fazla oldu$u görülmektedir y%l%nda bitirilmesi planlanan hastane ek binas%n%n hizmete girmesi ile daha rahat ve daha verimli bir sa$l%k hizmeti verilecektir. 9

10 Öncelikler Sa$l%kta öncelikler bölgelere hatta illere göre de$i/ebilmektedir. Bu önceliklerden birisi de ya/am tarz%na yönelik politikalard%r. Devlet statistik Enstitüsü nün verilerine göre, Türkiye de yakla/%k 7,5 milyon ki/inin özürlü oldu$u tahmin edilmektedir. Bu da nüfusun yüzde 11,7 sini olu/turmaktad%r (DPT, 2001a,c). Buna göre Artvin linde özürlü say%s%n%n 1973 ki/i oldu$u tahmin edilmektedir. Artvin de ise bu oran 1.08 ile Türkiye standartlar%n%n çok alt%ndad%r. Sekizinci Be/ Y%ll%k Kalk%nma Plan% Sa$l%k Hizmetlerinde Etkinlik Özel htisas Komisyonu Raporu nda Türkiye için bebek ölüm h%z%n%n binde 15 e çekilmesi önerilmektedir (DPT, 2001a,b,c). Artvin li Sa$l%k Müdürlü$ü verilerine göre Artvin de bebek ölüm h%z% binde ile hedeflenen oran% yakalam%/t%r. Hekim ba/%na dü/en nüfus 2000 y%l% Türkiye verilerine göre 788 iken ilimizde 2002 y%l%nda 772 ile bu rakam%n alt%na inilmi/, 2003 de ise 836 ile Türkiye ortalamas%n%n üstüne ç%k%lm%/t%r. Geli/mi/ ülkelerde hekim ba/%na dü/en nüfus aras% oldu$undan bu ülkelerle k%yasland%$%nda hayli geride kal%nd%$% gözlenmektedir. Yard%mc% sa$l%k personeli (Ebe, Hem/ire ve Sa$l%k memuru) aç%s%ndan ise Türkiye 2000 verilerine göre yard%mc% sa$l%k personeli ba/%na dü/en nüfus Hem/irede 978, Ebede 2534, ve Sa$l%k Memurunda ise 1532 iken; limizde bu say% Ebe de 880 Hem/ire de 598 Sa$l%k memurunda ise 2181 ile Türkiye ortalamas%n%n alt%ndad%r (Tablo 8). Tablo 8. Sa$l%k Göstergelerinde Geli/meler Gösterge Türkiye 1995 Türkiye 2000(1) Türkiye 2000(2) Karadeniz 2000 Türkiye 2005(3) Artvin 2002(4) Artvin 2003(4) Geli>mi> ülkeler Yatak say%s% (adet) Yatak ba/%na dü/en nüfus Yatak i/gal oran% (yüzde) Sa$l%k oca$% say%s% Hekim say%s% Hekim ba/%na dü/en nüfus say%s% Di/ Hekimi say%s% Di/ Hekimi ba/%na dü/en nüfus say%s% Eczac% say%s% Eczac% ba/%na dü/en nüfus Hem/ire say%s% Hem/ire ba/%na dü/en nüfus Sa$l%k memuru say%s% Sa$l%k memuru ba/%na dü/en nüfus Ebe say%s% Ebe ba/%na dü/en nüfus Do$u/ta hayatta kalma ümidi (y%l) Bebek ölüm h%z% (binde) 43,1 35, , (5.9*) Kaynak: * Avrupa Birlii Ülkeleri Ortalamas, 1995, (1) Tahmin, (2) S.B. Verileri, (3) Hedef, (4) Sa.Müd. Verileri. Tablo 9. Y%llara Göre Artvin li Hasta ve Muayene Ortalamas% Y%llar I Basamak II Basamak Toplam Nüfus Ortalama Muayene Kaynak: l Salk Müdürlüü verileri. 10

11 Tablo 10. Artvin li Yatakl% Tedavi Kurumlar%n%n Etkinlikleri. (2002) Hizmet Göstergeleri Devlet Hastaneleri SSK Hastaneleri Mevcut yatak say%s% Poliklini$e gelen hasta say%s% Servise yatan hasta say%s% Taburcu olan Ölen Yat%lan gün say%s% Yap%lan büyük ameliyatlar Orta ameliyatlar Küçük ameliyatlar Normal do$umlar Müdahaleli do$umlar Hastanede ortalama kal%/ gün say%s% Yatak i/gal oran% % Kaynak:l Salk Müdürlüü Verileri Salk Hizmetleri Sa$l%k hizmetlerinde en önemli sorunlar%n ba/%nda, Sekizinci Be/ Y%ll%k Kalk%nma Plan% nda da önemle vurguland%$% gibi, birinci basamak sa$l%k hizmetlerinin yeterince güçlendirilmemi/ olmas%, toplumun tüm kesimlerini kapsayan, ihtiyaca cevap veren, i/leyen bir sevk zinciri mekanizmas%n%n olmay%/% gelmektedir. Ço$u zaman hastalar gereksiz bürokratik sebeplerden zaman kaybetmekte bu da hastanelerde kuyruklar%n uzamas%na neden olmaktad%r. Birinci basamak hizmetlerin örgütlenmesindeki aksakl%klar%n yan% s%ra, ikinci ve üçüncü basamakta da hizmetlerin etkili ve verimli sunumu önünde ciddî engeller söz konusudur. Hastanelerde verilen hizmetlerin hem nitelik, hem de nicelik aç%s%ndan önemli sorunlar% vard%r Salkta nsan Gücü Sa$l%kta problemlerin çözümünde önemli etkenlerden biri yeterli ve e$itimli insan gücüdür. Tablo 12 de Artvin Devlet Hastanesi kadro doluluk oranlar% yer almaktad%r. Artvin Devlet Hastanesin de uzman doktor doluluk oran% yüzde 18, pratisyen hekim doluluk oran% yüzde 13 ve hem/ire kadro doluluk oran% ise yüzde 42,5 dir. Artvin Halk Sa$l%$% Laboratuar Müdürlü$ünde 3 sa$l%k memuru, 1 lab. teknisyeni, 2 hem/ire ve 6 genel idari personelle hizmet vermektedir. Laboratuarda g%da ve kimya mühendisi bulunmamaktad%r. Artvin li sa$l%k ocaklar% personel durumlar% incelendi$inde; di/ hekimi kadrolar%nda sadece bir ki/i oldu$u, ayr%ca laboratuar teknisyeninin ise hiç olmad%$% gözükmektedir. Artvin Devlet hastanesinde ise toplam standart kadronun %68.5 i dolu iken, sa$l%k memurunda %216, ebe de %266, memur da %180, hizmetli de %110, /oför de %128, ahç% da %300 ve terzi kadrosunda ise %450 ile standart kadronun çok üzerine ç%k%lm%/t%r. 11

12 Tablo 11. Artvin Devlet Hastanesi Personel Durumu Kadro Ad Artvin Devlet Hastanesi (2002) Standard Kadro Halen çal>an Doluluk oran % ç Hastal%klar% Uzman% Genel Cerrahi Uzman% Kad%n Hastal%klar% ve Do$um Uzman% Çocuk Sa$l%$% ve Hastal%klar% Uzman% Ortopedi ve Travmatoloji Uzman% KBB Uzman% Göz Hastal%klar% Uzman% Üroloji Uzman% Nöroloji Uzman% 4 0 Enfeksiyon Hastal%klar% 4 0 Uzman% Radyodiagnostik Uzman% 3 0 Deri ve Zührevi 4 0 Hastal%klar Uzman% Beyin ve Sinir Cerrahi Uzman% Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman% Ruh Sa$l%$% Hast. Uzman% 1 0 Gö$üs Hastal%klar% ve 1 0 Tüberküloz Uzman% Çocuk Cerrahisi Uzman% 3 0 Plastik ve 3 0 Rek.CerrrahiUzman% Kalp ve Damar Cer. 4 0 Uzman% Biyokimya Uzman% 3 0 Gastroenteroloji Cerrahi 1 0 Uzman% Anestezi Rean.Uzman% Patoloji Uzman% Pratisyen Hekim Di/ Hekimi Bilgisayar i/letmeni 3 0 Tekniker 3 0 Teknisyen Eczac% T%bbi teknolog 2 0 Biyolog 3 0 Fizik mühendisi 1 0 Kimya mühendisi 1 0 Sosyal çal%/mac% 1 0 Diyetisyen 2 0 Psikolog Fizyoterapist Hastane Müdürü Hastane Müdür Yard%mc%s% Sivil Savunma Uzman% 1 0 ef Kaynak: l Salk Müdürlüü Verileri. 12

13 Tablo 12. Artvin Devlet Hastanesi Kadro Doluluk Oran% Kadro Ad Artvin Devlet Hastahanesi (2002) St. Kadro Halen çal>. Doluluk oran Ayniyat Sayman% Laboratuar Teknisyeni Narkoz Teknisyeni Röntgen Teknisyeni Di/ Protez Teknisyeni Odyometri Teknisyeni 7 0 n/aat Mühendisi 1 0 Veri Haz%rlama ve Kontrol /letmeni Sa$l%k Memuru Hem/ire Ebe Memur Daktilograf Ambar Memuru Hastabak%c%-Hizmetli oför mam Terzi Bekçi 2 0 Berber A/ç% Gassal 1 0 Makine Mühendisi 1 0 Elektrik Mühendisi 1 0 Toplam Kaynak: l Salk Müdürlüü Verileri. Tablo 13. Artvin li Sa$l%k Ocaklar% Sa$l%k Personeli Kadro Doluluk Oranlar% (2002) Görevi Kadro Says Mevcut Say Doluluk Oran (%) Tabip Di/ Tabibi Sa$l%k memuru Çevre Sa$l%$% Teknisyeni Laboratuar teknisyeni 73 0 Hem/ire Ebe Memur oför Hizmetli Toplam Kaynak: Artvin li Salk Müdürlüü Verileri Farmasötik Ko>ullar Türkiye de mevcut eczac%lar%n yüzde 85 i özel sektörde, yüzde 15 i kamu sektöründe çal%/maktad%r. Eczac%l%k hizmetleri hastane eczac%l%$%, idarî eczac%l%k ve serbest eczac%l%k olarak Temel Sa$l%k Sistemi içinde yürütülmektedir. Artvin li nde eczane ve eczac%lar%n durumlar% incelendi$inde, Türkiye de eczac% ba/%na dü/en nüfus iken bu oran Karadeniz Bölgesinde ve Artvin linde 4469 dur(tablo 8). Artvin li nde toplam 41 eczac% bulunmaktad%r. 13

14 Artvin linde 2002 y%l% verilerine göre 9 u il merkezinde ve 28 i ilçelerde olmak üzere toplam 37 eczane bulunmaktad%r y%l% içinde 1 yeni eczane aç%lm%/t%r ve kapat%lan eczane ise 1 eczanedir. Denetçi eczac% say%s% 1 olup, 2003 y%l% içinde toplam 74 denetim yap%lm%/ ve bu denetimlerin sonucunda numune al%nmam%/, 210 kutu ilaç imha edilmi/tir. Denetleme sonucu kapanan eczane olmam%/t%r. lde 6 cilt k%rm%z% reçete ile sat%lan ilaçla ilgili 96 reçete kontrol için Bakanl%$a gönderilmi/tir. Ayr%ca 15 cilt ye/il reçete ile sat%lan ilaçla ilgili 7806 reçete kontrol için Bakanl%$a gönderilmi/tir Salk Tesisleri Artvin linde Sa$l%k Bakanl%$%na ba$l% 27 si kendi binas%nda, 10 u geçici binada olmak üzere toplam 37 Sa$l%k Oca$%, l merkezinde bir AÇSAP, bir Verem Sava/ Dispanseri ve bir Halk Sa$l%$% Laboratuvar% bulunmaktad%r. Tablo 14. Artvin li Yatakl% Tedavi Kurumlar%n%n Yatak Say%s% ve Ameliyathane Durumu Hastane Ad Yatak Says Ameliyathane Says Faaliyet durumu Artvin Devlet Hastanesi av/at Devlet Hastanesi Hopa Devlet Hastanesi Yusufeli Devlet Hastanesi Arhavi Devlet Hastanesi 30 1 Faal de$il Borçka Devlet Hastanesi 25 - Murgul Devlet Hastanesi 25 - Ardanuç Sa$l%k Merkezi 10 - Ardanuç Kaynak: l Salk Müdürlüü Verileri Artvin linde yatakl% tedavi kurumlar% incelendi$inde Artvin Devlet Hastanesi ek in/aat binas% 2005 y%l%nda bitirilmesi planlanmaktad%r. Ayr%ca lçe Hastanelerinden ameliyathanesi olmayan veya faal olmayan ameliyathanelerin bir an önce çal%/%r hale gelmesi gerekmektedir. Artvin lindeki sa$l%k kurum ve kurulu/lar%n%n ilçelere da$%l%m% 2002 y%l% verilerine göre incelendi$inde; 3 ü il merkezinde olmak üzere, toplam 37 sa$l%k oca$%, Artvin Merkez, av/at, Yusufeli, Hopa, Borçka, Arhavi ve Murgul ilçelerinde toplam yedi devlet hastanesi, Ardanuç ilçesinde ise bir sa$l%k merkezi hizmet vermektedir. Borçka ve Arhavi ilçelerinde de SSK hastaneleri, 172 adet köy sa$l%k evi, 49 adet mahalle sa$l%k evi, bir Verem Sava/ Dispanseri, bir Halk Sa$l%$% Laboratuvar%, bir AÇSAP merkezi, bir SSK dispanseri, 36 adet eczane olmak üzere toplam 304 sa$l%k tesisi (eczaneler dahil) bulunmaktad%r. Tablo 15. Artvin lindeki Sa$l%k Kurum ve Kurulu/lar%n%n lçelere Da$%l%m% ve Kadro Yatak Say%s% (2003) lçeler Merkez Arhavi Borçka Yusufeli *av>at Hopa Murgul Ardanuç Toplam Devlet Say% Hastanesi Kadrolu Mevcut Sa$l%k Say% Merkezi Yatak SSK Say% Hastanesi Yatak Sa$l%k Oca$% Sa$l%kevi Mahalle Köy VSD AÇSAP Merkezi Sa$l%k Meslek Lisesi Halk Sa$l%$% Lab Eczane Kaynak: l Salk Müdürlüü Verileri. 14

15 Ana-Çocuk Sal ve Aile Planlamas Hizmetleri Artvin nüfusunun yüzde 25,9 unu ya/ grubu kad%nlar ve yüzde 23.1 ini 0-14 ya/ grubu çocuklar olu/turmaktad%r. Nüfusun yüzde 57,5 ini kad%n ve çocuklar%n olu/turmas% ilin sa$l%k hizmetlerini planlarken bu gruplara öncelik verilmesi gerekti$ini dü/ündürmektedir. Bebek ölüm h%z% 2000 y%l% ulusal ortalamas% binde 42,7 iken ( Unicef, 2000) limizde bu oran 2002 Sa$l%k müdürlü$ü verilerine göre binde ile ulusal ortalamaya göre çok iyi durumda olmakla beraber Avrupa ülkeleri bebek ölüm h%zlar%na bak%ld%$%nda ise bu oran%n çok yüksek oldu$u gözlenmektedir (Yunanistan binde 5, talya, Fransa ve Almanya binde 4). Ayr%ca ilimizde erken neonatal ölüm h%z% binde 3.6, geç neonatal ölüm h%z% binde 0.76 ve postneonatal ölüm h%z% binde olarak saptanm%/t%r. Artvin linde 1-4 ya/ grubu çocuk ölüm nedenleri içinde sepsis birinci s%ray% almaktad%r. Be/ ya/ alt% ölüm h%z% binde 2.32 bulunmu/tur(unicef, 2000; D GP, 2004)) y%l% itibari ile aile planlamas% yöntemi kullanan kad%n oran% yüzde olup, modern aile planlamas% yöntemi kullanan kad%n oran% yüzde 44.5 dir. Ba$%/%klama hizmetleri incelendi$inde DBT ve Polio I., II. ve III. dozlar%n%n ve k%zam%k a/%s% h%zlar%n%n yüzde 85 in üzerinde oldu$u gözlenmektedir. Tablo 16 ve Tablo 20 de görüldü$ü üzere l Sa$l%k Müdürlü$ü verilerine göre 2002 y%l% içinde 8 k%zam%k vakas% gözlenmi/tir. Tablo 16. Artvin line Ait Ba$%/%klama Oranlar% (2001, 2002) A> (n=4860) A>lanan Nüfus A>lama hz (%) DBT DBT I Polio Polio I DBT II DBT III DBT Rapel Polio II Polio III Polio Rapel K%zam%k Hepatit B Hepatit B I Hepatit B II Hepatit B III BCG A/%s% Tetanoz Gebe TT1 Gebe TT Kaynak: l Salk Müdürlüü Verileri. Tablo 17. Y%llar tibari le BCG A/%s% Olmam%/ Bebek Say%s% ve Yüzdesi Türkiye 98 Hedef nüfus:3135 Hedef nüfus:3135 Hedef nüfus:2900 A/%lanmayan % A/%lanmayan % A/%lanmayan % A/%lanmayan % Unicef, 2000 : 17 ve Salk Müdürlüü verileri. 15

16 Tablo 18. Y%llar tibari le K%zam%k A/%s% Olmam%/ Bebek Say%s% ve Yüzdesi Trabzon 98 Türkiye 98 Hedef nüfus:3135 Hedef nüfus:3135 Hedef nüfus:2900 A/%lanmayan % A/%lanmayan % A/%lanmayan % A/%lanmayan % A/%lanmayan % Unicef, 2000 : 16 ve Salk Müdürlüü Verileri. Tablo 19. Y%llar tibari le Tam A/%l% Bebek Say%s% ve Yüzdesi Trabzon 98 Türkiye 98 Hedef nufüs:3135 Hedef nufüs:3135 Hedef nufüs:2900 A/%lanmayan % A/%lanmayan % A/%lanmayan % A/%lanmayan % A/%lanmayan % Unicef, 2000 : 18 ve Salk Müdürlüü Verileri. Tablo 20. Artvin li Aylara Göre Bula/%c% Hastal%klar%n Da$%l%m% (2002) Hastalk Ad (Toplam) Ocak *ubat Mart Nisan Mays Haziran Temmuz Austos Eylül Ekim Kasm Aralk K%zam%k (8) Kuduz /üpheli %s%r%k (217) A.Dizanteri (1) 1 1 Hepatit A (3) 1 2 Hepatit B (3) 1 2 Streptokok anjini(19) 6 13 Tüberküloz(34) K%z%l (7) Kaynak: l Salk Müdürlüü Verileri Bula>c Hastalklarla Sava> Hizmetleri Artvin linde en s%k görülen bula/%c% hastal%klar Kuduz /üpheli %s%r%kt%r, ikinci s%ray% tüberküloz üçüncü s%ray% ise Streptekok Anjin almaktad%r. shallerden korunmak için temiz su sa$lanmas% ve ki/isel hijyen kurallar%na uyma çok önemlidir. Bu konular okul müfredat programlar%nda yer almal%, ayr%ca halka e$itim verilmelidir. Riskli gruplara grip a/%s% yapt%r%lmal%d%r ve halka bu konuda e$itim verilmelidir. Kuduz hastal%$% ve buna ba$l% ölümler Türkiye aç%s%ndan oldukça önemlidir, Artvin linde 2002 y%l% itibariyle /üpheli %s%r%k vaka say%s% 217 dir. Hepatit, bölgede salg%nlar yapan bir hastal%kt%r y%l% içinde 3 Hepatit A, 3 Hepatit B saptanm%/t%r. Tüberküloz yeni vaka say%s%, 2002 y%l%nda 34 ki/idir ve 8 k%zam%k vakas% saptanm%/t%r(tablo 22). Bildirimi zorunlu olmayan hastal%klar%n ya/ gruplar%na göre da$%l%mlar%nda en s%k görülen vaka ile akut üst solunum yolu enfeksiyonlar% birinci s%ray%, 3438 vaka ile Akut Tonsilit ikinci s%ray%, Diabet ise 2025 vaka ile üçüncü hastal%k olmu/tur( Tablo 21). 16

17 Ya/ grubu Tablo 21. Birinci Basamak Sa$l%k Kurulu/lar%nda Görülen Bildirimi Zorunlu Olmayan Hastal%klar (2003) Cinsiyet Akut Üsye Akut Tonsilit Akut Süni zit Akut Bron- /it Diabet Akut Faranjit E K E K E K E K E K E K E K E K E K Toplam E+K Kaynak: l Salk Müdürlüü Verileri. shal Guatr Uyuz Akut Larenjit Pnomoni Ascariosis Yatakl Tedavi Kurumlarna Ba>vurular ve Ölümler Yatakl% tedavi kurumlar%nda en s%k görülen ilk on hastal%k incelendi$inde, ilk s%ray% kalp ve kalbin di$er hastal%klar%, ikinci s%rada beyin damarlar%n%n serebral kanama, t%kanma vb. hastal%klar, üçüncü s%ray% ise bron/it, anfizem ve ast%m hastal%klar% alm%/t%r. Tablo 22 ve Tablo 23 de yatakl% tedavi kurumlar%nda en çok öldüren ilk on hastal%k görülmektedir. Ölüm nedenleri incelendi$inde de ilk s%rada beyin damarlar% kanama ve t%kanmas%, ikinci s%rada bron/it, anfizem ve ast%ma, üçüncü s%rada ise anoksi ve hipoksi (yeni do$umlar için) halleridir Dola>m Sistemi Hastalklar ve Kanser D E nin ba/l%ca nedenlere göre ölümleri s%n%fland%rmas%nda kalp hastal%klar% yüzde 40,6 ile birinci s%ray% almaktad%r. Buna dayanarak kalp kaynakl% tüm ölümlerin 155 bin dolay%nda olaca$% tahmin edilebilir. Artvin il merkezinde 2002 y%l% ölümleri ara/t%rmas%nda kardiyovasküler nedenler yüzde 6.4 ile yine birinci, yüzde 2.4 ile beyin damarlar% t%kanma ve kanamas% ikinci, yüzde 1.9 ile de bron/ial hastal%klar üçüncü s%ray% alm%/t%r. Kanser vakalar%n%n ya/ grubu ile yerle/ti$i sistem ve dokulara göre da$%l%m% 2002 y%l% verilerine göre incelendi$inde, toplam 283 toksik olmayan guatr vakas% birinci s%ray%, 52 vaka ile nefes borusu akci$er ikinci s%ray%, 27 vaka ile de midenin hab%s uru üçüncü s%ray% alm%/t%r. Bu s%ralamada, kad%nlarda ve erkeklerde guatr birinci s%ray%, kad%nlarda meme ikinci s%ray% belirtilmeyen hab%s urlar üçüncü s%ray% alm%/t%r. Erkeklerde ikinci s%ray% 47 vaka ile nefes borusu akci$er, 33 vaka ile belirtilmeyen habis urlarda üçüncü s%ray% alm%/t%r. 17

18 Tablo 22. Bildirimi Zorunlu Hastal%k Vakalar%n%n Ya/ Gruplar%na Göre Da$%l%mlar% ( 2002) Kodlar Ya> grubu Cinsiyet K%zam%k A.dizanteri Hepatit Hepatit Kuduz K%z%l Streptokok Tüberküloz (amibiyazis) A B /üpheli %s%r%k Anjini ve d$ ve üzeri Toplam E 1 1 K - 1 E K E K E K E K E K E K E 1 17 K E K E+K Kaynak:l Salk Müdürlüü Verileri. 18

19 Tablo 23. Yatakl% Tedavi Kurumlar%nda En Çok Görülen lk On Hastal%k (2002) Sra KOD* Taburcu olan Ölen Her ikisinin yattklar gün says E K T E K T E K T 1 A A A A A A A AE A A *A 137: Semptomlar ve iyice tan%mlanmayan di$er durumlar ( , 795, 796), A 84: Kalbin di$er hastal%klar% ( ), A 85: Beyin damarlar%n%n serebrovasküler kanama, t%kanma vb. hast.( ), A 93: Bron/it, amfizem ve astma ( ) A 134: Ba/ka yerlere girmeyen anoksi ve hipoksi halleri (776) (yeni do$an bebekler için) A 83: skemik kalp hastal%$% ( ) A 96: Solunum sisteminin di$er hastal%klar% ( , 511, 512, ) AE 138: Motorlu ta/%t kazalar% (E810-E823) A 104: Sindirim sisteminin di$er hastal%klar% ( , 534, 536, 537, , , 576,577) A 5: Enterit ve ishal ile seyreden di$er hastal%klar (008, 009) Kaynak: l Salk Müdürlüü Verileri. Tablo 24. Yatakl% Tedavi Kurumlar%nda En Çok Ölüme Neden Olan lk On Hastal%k (2002) Sevk Sistemi Sra No Kod Ölen Hasta Says Erkek Kadn Toplam 1 A A A A A A A AE A A Kaynak: l Salk Müdürlüü Verileri. Artvin de poliklinik hizmetlerinin yüzde 52 si ikinci basamak sa$l%k kurumlar%nda verilmektedir. Teorik olarak hastalar ilk olarak sa$l%k ocaklar% ve dispanserlere; daha fazla tetkik ve tedavi gerekiyorsa hastanelere ba/vururlar. limizde tedavi imkanlar% olmayan hastalar ise daha ileri tetkik ve tedavi için Erzurum Ara/t%rma Hastanesine veya Trabzon Farabi Hastanesine sevk edilmekte, bu da hem kaynak israf%na, hem de vatanda/lar%n gereksiz yere s%k%nt%ya girmesine neden olmaktad%r. 19

20 Salk Planlamas Yatrm Çal>malar Artvin li Salk Müdürlüü nün 2003 ylndaki yatrm çal>malar a>ada özetlenmi>tir a)devam eden yatrmlar: 1. Artvin Devlet Hastanesi ek bina in/aat%; proje numaras% ile 1997 y%l%nda in/aat%na ba/lanan ek binada fiziki gerçekle/me %63 ile TL harcanm%/t%r. Bitirilebilmesi için 2.8 tirilyon gerekmektedir(yat%r%m l Özel dare taraf%ndan yürütülmektedir). 2. Ardanuç 50 yatakl% devlet hastanesi ve 10 daireli devlet lojmanlar% proje numaras% ile 1995 y%l%nda in/aat%na ba/lanarak %93 fiziki gerçekle/meden sonra in/aat%n ikmali yap%lm%/t%r. kmali yap%lan in/aat 1993 y%l%nda TL ke/if bedeli ile tekrar ihale edilerek yeni ihalede %35 fiziki gerçekle/me yap%lm%/t%r(yat%r%m Bay%nd%rl%k Bakanl%$% taraf%ndan yürütülmektedir). b)yatrm programnda olup in>aatna ba>lanmayan projeler: Merkez Tütüncüler Sa$l%k Evi, av/at Ziyaret Sa$l%k Evi (Arsalar% var ödeneklerinin yoklu$undan), Hopa Güvercinli Sa$l%k Evi, Hopa Çavu/lu Sa$l%k Evi, Hopa Koyuncular Sa$l%k Evi, av/at Dereiçi Sa$l%k Evi, Yusufeli Yarba/% Sa$l%k Evi, Artvin 3 Nolu Yeni Mahalle Sa$l%k Oca$%, Hopa Sugören Sa$l%k Oca$%, Hopa Çaml% Sa$l%k Evi ve av/at Arpal% Sa$l%k Evi in/aatlar% yat%r%m program%nda oldu$u halde, arsa ve ödeneklerinin olmamas% sebebiyle ba/lanamam%/t%r. Tablo 25. Yat%r%m Program%nda Olup n/aat%na Ba/lanamayan Projeler ve Nüfuslar% ADI 1997 Y%l% nüfusu 2000 Y%l% nüfusu 2003 Y%l% nüfusu Merkez lçe Tütüncüler Köyü Sa$.Evi av/at Ziyaret Köyü Sa$l%k Evi Hopa Güvercinli Köyü Sa$l%k Evi Hopa Çavu/lu Köyü Sa$l%k Evi Hopa Koyuncular Sa$l%k Evi av/at Dereiçi Köyü Sa$l%k Evi Yusufeli Yarba/% Köyü Sa$l%k Evi Merkez lçe 3 nolu Sa$l%k Oca$% Hopa Sugören Sa$l%k Oca$% av/at Arpal% Sa$l%k Evi Hopa Çaml%köy Sa$l%k evi Kaynak: l salk Müdürlüü verileri. c)1993 yatrm programna alnmas için teklif edilen in>aatlar Artvin Merkez 112 Acil Yard%m Kurtarma ve Komuta Merkezi binas%, Ardanuç Bulan%k Sa$l%k Oca$%, Artvin Merkez 4 Nolu Sa$l%k Oca$%, Hopa Kemalpa/a Sarp Sa$l%k Oca$%, Yusufeli Dokumac%lar Sa$l%k Oca$%, av/at Arpal% Sa$l%k Oca$%, Yusufeli Dar%ca Sa$l%k Oca$% programlar% 2004 y%l% yat%r%m program%na al%nmas% için Sa$l%k Bakanl%$%na teklif edilmi/tir. Tablo 26. Yat%r%m Program%na Teklif Edilen Projeler ve Nüfuslar% Ad% 1997 Y%l% nüfusu 2000 Y%l% nüfusu 2003 Y%l% nüfusu Ardanuç Bulan%k Sa$l%k Oca$% Kemalpa/a Sarp Köyü Sa$l%k Oc Yusufeli Dokumac%lar Sa$l%k Oc. Aç%k de$il Aç%k de$il 3155 Yusufeli Dar%ca Sa$l%k Oca$% 489 (Ba$l%lar dahil 2140) av/at Arpal% Sa$l%k Oca$% Kaynak: l Salk Müdürlüü verileri. 411 (Ba$l%lar dahil1974) 344 (Ba$l%lar dahil1918) 20

21 Tablo 27. Y%llar tibari le l Sa$l%k Müdürlü$ünün Sa$l%k Yat%r%mlar% YIL YATIRIMIN ADI HARCANAN (TL) Artvin Merkez Erenler Sa$l%k Evi 4 Milyar Artvin Merkez Saklar Sa$l%k Evi 4 Milyar Artvin Merkez Bak%rköy Sa$l%k Evi 4.5 Milyar Ardanuç Peynirli Sa$l%k Evi 4.5 Milyar Borçka Sülüklü Sa$l%k Evi 4.5 Milyar Borçka Adagül Sa$l%kEvi 4.5 Milyar Borçka Atano$lu Sa$l%k Evi 4.5 Milyar Hopa Ba/oba Sa$l%k Evi 4.5 Milyar Murgul Akanta/ Sa$l%k Evi 4.5 Milyar av/at Hanl% Sa$l%k Evi 4.5 Milyar Yusufeli Yamaçüstü Sa$l%k Evi 4.5 Milyar Yusufeli Ç%ral% Sa$l%k Evi 4.5 Milyar Yusufeli Ya$c%lar Sa$l%k Evi 4.5 Milyar Yusufeli Merkez Sa$.Oc.ve Lojman% 21 Milyar TOPLAM 65.5 Milyar Ardanuç Kutlu Sa$l%k Evi Milyar Ardanuç Güleç Sa$l%k Evi Milyar av/at Çukur Sa$l%k Evi Milyar Yusufeli Dereiçi Sa$l%k vi Milyar Yusfeli Demirdöven Sa$l%k Evi Milyar TOPLAM Milyar Ardanuç Hamaml% Sa$l%k Evi 16 Milyar Ardanuç Gümü/hane Sa$l%k Evi 38 Milyar Borçka Güre/en Sa$l%k Oca$% 146 Milyar Artvin Devlet Hastanesi Ek Bina 1.7 Trilyon Ardanuç Devlet Hastanesi 1.4 Trilyon GENEL TOPLAM Kaynak: l Salk Müdürlüü Verileri Trilyon 21

22 Tablo Y%llar% Aras% Artvin l Sa$l%k Müdürlü$ü Sa$l%k Yat%r%mlar% Y%l Harcama türü Gelen ödenek Harcana ödenek Tenkis olan ödenek Demirba/ ve Tüketim malz n/aat yat%r%m% Toplam Demirba/ ve Tüketim malz n/aat yat%r%m% Araç al%m% Toplam Demirba/ ve 2001 Tüketim malz n/aat yat%r%m% Toplam Demirba/ ve Tüketim malz n/aat yat%r%m% Araç al%m% Toplam Demirba/ ve Tüketim malz n/aat yat%r%m% Araç al%m% Toplam Kaynak: l Salk Müdürlüü Verileri Acil Yardm ve Kurtarma Hizmetleri Ki/i ba/%na dü/en ödenek (TL) Ki/i ba/%na dü/en ödenek ($) Artvin linde, Acil Yard%m ve Kurtarma Hizmetleri ube Müdürlü$ü 2002 y%l%nda, Artvin Merkez stasyonu nda, 3 hekim, 1 hem/ire, 7 ebe, 5 sa$l%k memuru, 5 /oför ve 1 hizmetli; Arhavi stasyonunda Arhavi Devlet Hastanesi personeli ile nöbetle/e olarak hizmet verilmektedir y%l% ön tan%lar%na göre ambulans ç%k%/ neden ve yüzdelerinin da$%l%m% incelendi$inde ilk üç s%ray% 119 vaka ile kardiyovasküler, 85 vaka ile travma 51 vaka ile ise norolojik hastal%klar almaktad%r y%l% nakledilen vakalar%n % 100 u Sa$l%k Bakanl%$%na ba$l% hastanelere nakledilmi/tir Az ve Di> Sal Hizmetleri Artvin li Sa$l%k Müdürlü$ü a$%z ve di/ sa$l%$% çal%/malar%nda 10 di/ hekimi, 2 di/ protez teknisyeni, 5 hem/ire görev alm%/t%r y%l% içinde bak%lan 7681 hastadan 1070 i sevk edilmi/tir. Artvin linde Artvin Devlet Hastanesi, Yusufeli, av/at, Hopa, Borçka ve Arhavi Devlet hastanelerinde ve Ardanuç Sa$l%k Merkezinde di/ sa$l%$% hizmeti verilmekte olup, hiçbir flor uygulamas% yap%lmam%/t%r. Yap%lan ara/t%rmalarda ülke nüfusunun yüzde 85 inde a$%z, di/ sa$l%$% sorunlar%n%n bulundu$u ve sabit proteze ba/lama ya/%n%n 18-20, hareketli proteze ba/lama ya/%n%n ise 25 oldu$u saptanm%/t%r (DPT, 2001a). Artvin li Sa$l%k Müdürlü$ü ne ba$l% sa$l%k ocaklar%nda di/ hekimi yoktur Gda ve Çevre Artvin ilinde g%da maddelerinin bakteriyolojik ve kimyasal tahlilleri yap%lmamakta olup salg%n vb. durumlarda al%nan örnekler Ankara H%fz%ss%hha Enstitüsü Laboratuvar%na yollanmaktad%r. Ayr%ca ilimizde konserve, alkollü ve alkolsüz içecekler, süt ve süt mamulleri üreten i/ yerleri bulunmamakta olup y%l% içinde di$er imalat yerlerinde yap%lan kontroller Tablo 28 de verilmi/tir. Tabloya göre özellikle unlu mamul imal yerlerinin kontrol sonuçlar%n%n ilgili mevzuata uygun olmad%$% dikkat çekmektedir. 22

23 Tablo 29. G%da mal Yerleri Kontrol Sonuçlar%n%n Da$%l%m% ( ) Say% Kontrol say%s% Uygun de$il mal Yerleri Et. Bal%k ve mamülleri Süt ve sütlü mamüller Unlar ve unlu mamüller ekerler ve /ekerli maddeler Alkollü ve alkolsüz içecekler Konserveler Di$er Toplam Kaynak: l Salk Müdürlüü Verileri. Çevre Sa$l%$% hizmetleri kapsam%nda ilimizde 14 adet birinci s%n%f, 319 adet ikinci s%n%f, 356 adet üçüncü s%n%f Gayri S%hhi Müessese bulunmakta olup, 2002 y%l%nda 2 adet birinci s%n%f, 14 adet ikinci s%n%f ve 1 adet üçüncü s%n%f, ayr%ca 2003 y%l% içerisinde 11 adet ikinci s%n%f ve 3 adet üçüncü s%n%f Gayri S%hhi Müessese ruhsat% verilmi/tir. Tablo 30. G.S.M. Ruhsatlar% YIL G.S.M..S%n%f% 1.S%n%f 2.S%n%f 3.S%n%f 1.S%n%f 2.S%n%f 3.S%n%f. Devir Say%s% Yeni aç%lan Kapanan Toplam Kontrol Say%s% Uygun de$il Kaynak: l Salk Müdürlüü Verileri Sular lde, Halk Sa$l%$% Laboratuar%nda sularda kimyasal analiz ve pestisit ölçümlerinin yap%lmas% için gerekli alt yap% bulunmamaktad%r y%l% içinde içme ve kullanma /ebeke suyundan 3 adet kimyasal su numunesi al%nm%/, 3 adedi de uygun ç%km%/t%r. Bakteriyolojik tahliller say%s% 329 olup, 101 adedi uygun ç%kmam%/ ve ilgili kurum ve kurulu/larla gerekli yaz%/malar yap%lm%/t%r. lde kaynak say%s% 486 adet olup bu kaynaklar%n y%l içerisinde 550 kez fiziki muayenesi yap%lm%/ 55 kez uygun bulunmam%/t%r. limiz genelinde içme ve kullanma /ebeke sular%n%n 37 kez fiziksel muayenesi yap%lm%/ olup her defas%nda uygun bulunmu/tur. Mevcut bulunan 14 adet içme ve kullanma (/ebeke) sular%nda 2002 y%l% içerisinde 2310 adet bakiye klor ölçümü yap%lm%/ 2300 ünde yeterli klora rastlanm%/ olup 10 adedinde yetersiz klor tespit edilmi/tir. Kuyu say%s% 3 adet olup y%l içerisinde gerekli kontrolleri yap%lm%/t%r. Nehir ve dere say%s% 122 adet olup y%l içerisinde 155 kez fiziki muayenesi yap%lm%/ 25 adedi uygun bulunmam%/t%r. limiz 23

24 dahilinde mevcut bulunan 10 adet göl ve deniz k%y%s%ndan y%l içerisinde 18 adet bakteriyolojik numune al%nm%/ olup Mavi Bayrak Projesi kapsam%ndaki kriterlere göre uygun ç%km%/t%r y%l% içerisinde mevcut bulunan 15 adet /ebekeden 4 adet kimyasal numune al%nm%/, tahliller neticesinde 4 adedi de uygun ç%km%/t%r. Kaynak say%s% 486 adet olup 240 kez fiziksel muayenesi yap%lm%/ olup 17 defas%nda uygun ç%kmam%/t%r. limiz genelinde içme ve kullanma /ebeke sular%ndan 401 adet bakteriyolojik numune al%nm%/ 142 adedi uygun bulunmam%/t%r. çme ve kullanma /ebeke suyunun 582 kez fiziksel muayenesi yap%lm%/ olup, 65 adedi uygun bulunmam%/t%r. limiz ve ilçelerinde mevcut bulunan 486 kayna$%n 240 kez fiziksel muayenesi yap%lm%/ 17 adedi uygun bulunmam%/t%r.15 adet içme ve kullanma (/ebeke sular%) da 2003 y%l% içerisinde 2144 adet bakiye klor ölçümü yap%lm%/ ve bu kontrollerden 1916 kontrol da yeterli, 228 kontrol da ise yetersiz klor tespit edilmi/tir. l genelinde mevcut bulunan 3 adet içme suyu kuyusunun y%l içerisinde 6 kez bakteriyolojik ve fiziksel muayeneleri yap%lm%/ olup her defas%nda uygun bulunmu/tur. limiz genelinde mevcut bulunan 122 adet nehir ve derenin y%l içerisinde 155 kez fiziksel muayenesi yap%lm%/ olup, 25 defas%nda uygun bulunmam%/t%r. limiz genelinde mevcut bulunan su havuzu rezervuar% say%s% 7 olup y%l içerisinde 14 kez fiziksel muayenesi yap%lm%/ her defas%nda uygun bulunmu/tur. Göl deniz k%y%s% say% olarak 10 adet olup, sadece yaz aylar%nda (3 ayl%k) deniz suyundan numuneler al%nm%/, Mavi Bayrak Projesindeki kriterlere göre uygun ç%km%/t%r. Tablo 31. Su Kontrolü Sonuçlar% 2002 Y%l% Sular çme ve Kullanma ebeke Suyu Kaynak Kuyu Nehir Dere Su Havuzu Rezervuar Göl Deniz Toplam Say%s% Kimyasal Örnek Say%s% Uygun De$il Örnek Say%s% Fiziksel Uygun De$il Numune Bakteriyolo jik Say%s% Uygun De$il Klorlama Say%s% Klor Kontrol Say%s% Yeterli Yetersiz Kaynak: l Salk Müdürlüü Verileri. 24

25 Tablo 32. Su Kontrolü Sonuçlar% 2003 Y%l% Sular çme ve Kullanma ebeke Suyu Kayna k Kuyu Nehir Dere Su Havuzu Rezervuar Göl Deniz Toplam Say%s% Kimyasal Örnek Say%s% Uygun De$il Örnek Say%s% Fiziksel Uygun De$il Bakteriyoloj ik Klor Numune Say%s% Uygun De$il Klorlama Say%s% Kontrol Say%s% Yeterli Yetersiz Kaynak: l Salk Müdürlüü Verileri At%klar%n Yönetimi lde özellikle co$rafi yap%s% sebebiyle k%y% /eridinde çöplüklerin rasgele yerlerde olmas%, uygun yer seçiminin yap%lamamas% ve buralardaki gerekli tedbirlerin al%nmamas% yer alt% ve yer üstü kaynaklar%n%n kirlenmesine neden olmaktad%r. Civa ve kadminyum gibi a$%r metallerin çevreyi kirletmemesi için piller özel çöp bidonlar%nda toplanmamakta, tehlikeli at%klar konusunda at%k kaynaklar% miktarlar% ve nas%l uzakla/t%r%ld%klar% konusunda il genelinde bir envanter çal%/mas% bulunmamaktad%r. Hali haz%rda tüm resmi kurum ve kurulu/lar%n ve hastane at%klar% ile evsel at%klar%n toplanmas%, ta/%nmas% ve uzakla/t%r%lmas% Artvin Belediyesi taraf%ndan yap%lmaktad%r. Artvin Belediyesinin çöp toplama alan% Cezaevi arkas%nda olup çöpler bu alanda toplan%p yak%larak imha edilmektedir. 25

26 Gda Sal Artvin ilinde hem halk sa$l%$% laboratuar%nda, hem de Artvin Belediyesinde g%da analizleri yap%lmamaktad%r. Analizler Erzurum, Trabzon ve Ankara H%fz%ss%hha ya gönderilmekte, acil analizleri gereken g%dalar yol sebebiyle ula/t%r%lamamaktad%r (süt, hamur vb.). G%da maddeleri ham madde üretiminden mamul g%da eldesine kadar uzanan süreçte hastal%k etmeni olan pek çok mikroorganizma ile kontamine olup, bunlar%n geli/mesi için uygun vasat niteli$i ta/%d%$%ndan, tüketilmeleri halinde insanlar%n enfekte olarak hastalanmalar%na neden olabilmektedir. Yap%lan kontrollerde özellikle ilçelerde esnaf%n ve g%da üreten i/ yerlerinde çal%/an ki/ilerin sa$l%k muayene kartlar%n%n bulunmad%$% tespit edilmi/tir Salk Sektörünü lgilendiren Temel Konular Salk Personeli Sorunlar Birinci basamak sa$l%k hizmetlerinde sa$l%k ocaklar%nda çal%/an personel doluluk oranlar% l Sa$l%k Müdürlü$ü verilerinden incelendi$inde hekim doluluk oran% yüzde 34, hem/ire kadro doluluk oran% yüzde 25 dir(tablo 13). Bu durumda, hekim say%s%n%n yetersizli$i nedeniyle sa$l%k hizmetinin aksamas% beklenebilir. Kadrolu di/ hekiminin az say%da olmas% birinci basamakta a$%z di/ sa$l%$% hizmetlerinin verilememesine neden olmaktad%r. Ebe kadro doluluk oran% yüzde 30 dur. Birinci basamak sa$l%k hizmetlerinde olmas% gereken baz% Ebe, hem/ire ve Sa$l%k memuru gibi sa$l%k personelinin Müdürlük bünyesinde genel idari hizmetlerde istihdam edilmesi de sa$l%kta çal%/an sa$l%k personelinin hem doluluk oran%n%, hem de sa$l%k hizmetleri verimini, ana, çocuk ve gebe izlemlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Lâboratuvar teknisyeni kadro doluluk oran% yüzde s%f%r oldu$undan laboratuvar hizmetlerinin di$er yard%mc% sa$l%k personeli taraf%ndan veriliyor anlam%na gelmekte buda bu alanda hizmetlerin verimli olmad%$% anlam%na gelmektedir. Çevre sa$l%k teknisyeni kadro doluluk oran% yüzde 10 olup, çevre sa$l%$% hizmetlerinde aksamalarla kar/%la/%lmaktad%r. Sonuç olarak sa$l%k ocaklar%nda kadro doluluk oran% yüzde 25,73 dür(tablo 13) Salk Sektörünü lgilendiren Dier Konular Nüfus Artvin linin 2002 y%l% toplam nüfusu erkek ve kad%n olmak üzere toplam ki/idir TNSA verilerine göre Türkiye de 65 ya/ üzerindeki nüfus, tüm nüfusun yüzde 6,0 %n% olu/turmaktad%r (TNSA, 1998). Artvin linde bu oran yüzde 11.3 dür. Artvin linin 2001 ve 2002 y%l% nüfuslar% birbiriyle uyumlu görünmektedir. Nüfus da$%l%m%nda ana ve çocuk ya/ grubu a$%rl%kl% oldu$u ve ya/l%lar%n yo$unlu$u fazla olmad%$% için sa$l%k hizmetleri planlan%rken ana ve çocuk sa$l%$% hizmetlerine ve i/çi sa$l%$% hizmetlerine a$%rl%k verilmelidir. lde toplam (genç ba$%ml% nüfus yüzde 35 ve ya/l% ba$%ml% nüfus yüzde 17 olmak üzere) ba$%ml%l%k oran% yüzde 53 dür. Bu oran%n, 1990 y%l%nda Türkiye geneli için yüzde 64,48 olan orandan çok daha dü/üktür.. 26

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006 4 Sağlık İnsangücü TABLO24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 19952006 YILLAR SAĞLIK BAKANLIĞI SSK ÜNİVERSİTE DİĞER TOPLAM 1995 9.019 3.715 4.865 2.149

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 29.08.2008 R.G.Sayısı: 26982 MADDE 1 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmî

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ 2011 İÇİNDEKİLER 1. SAĞLIK SEKTÖRÜ... 3 1.1. Sağlık Personeli Durumu... 3 1.2. Ölüme Neden Olan Hastalıklar, Bebek - Çocuk Ölümleri ve Toplam Doğurganlık...

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

Sağlık Göstergeleri II.1. ÜREME SAĞLIĞI II.2. AŞILAMA II.3. MORTALİTE II.4. MORBİDİTE

Sağlık Göstergeleri II.1. ÜREME SAĞLIĞI II.2. AŞILAMA II.3. MORTALİTE II.4. MORBİDİTE 2 Sağlık Göstergeleri II.. ÜREME SAĞLIĞI II.2. AŞILAMA II.. MORTALİTE II.. MORBİDİTE II. Üreme Sağlığı TABLO: TÜRKİYE'DE YERLEŞİM YERLERİNE GÖRE ÜREME SAĞLIĞI (%, 2) ÖZELLİKLER KENT KIR TOPLAM DOĞURGANLIK

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

PERSONEL TEMİN PLANI

PERSONEL TEMİN PLANI BÖLÜMLER Özellikler Mevcut Personel Sayısı Asgari Nöbet Tutan Personel Sayısı İç Kaynaklardan Transfer Dış Kaynaklardan İstem Beyin Cerrahi - KBB- Cildiye Kliniği Yatak sayısı: 40 Branş Sayısı: 3 1 Sorumlu

Detaylı

ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI İlçemiz 2011 yılı nüfusu 9493 tür.(12 köy dahil) Asya ile Avrupa Kıtaları arasında köprü durumunda Tarihi, turistik

Detaylı

2012 YILI FAALİYETLERİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

2012 YILI FAALİYETLERİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2012 YILI FAALİYETLERİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ İLÇEMİZDE SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZ.İST. 18 MART ASM. KİLİTBAHİR SAĞLIK EVİ KUMKÖY SAĞLIK EVİ ALÇITEPE

Detaylı

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni Haber Bülteni Yayın Tarihi: 09.09.2015 Bilgi İçin: Dr. Berrak BORA BAŞARA berrak.basara@saglik.gov.tr/ 0312 585 68 17 Cemil GÜLER cemil.guler@saglik.gov.tr/

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 Aralık ayında 2015 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı yayınlanmıştır. Söz konusu çalışma; T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI

Detaylı

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012 Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012 Haber Bülteni Yayın Tarihi: 30.09.2013 Bilgi İçin: Dr. Berrak BORA BAŞARA berrak.basara@saglik.gov.tr/ 0312 585 68 17 Cemil GÜLER cemil.guler@saglik.gov.tr/ 0312 585

Detaylı

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi / Yılı İstatistiki Verileri /

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 65 6 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 59846 61769 HEDEF 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 OCAK 211 OCAK 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 7 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 61769 HEDEF 6 6 58453 53269 5 4 3 2 1 ŞUBAT 211 OCAK 212 ŞUBAT 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ İDARİ BİRİMLER KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kalite Direktörü 2103 Kalite Yönetim Birimi 1387 Kalite Sekreteri 1382 PERSONEL (ÖZLÜK)

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda; - çevre sağlığı koşullarını düzelterek - bireylere sağlık bilgisi vererek - bulaşıcı hastalıkları

Detaylı

Yataklı Tedavi Kurumları İstatistikleri Yıllar 2010 2011 Hastane Devlet Başkent Anadolu Hayat Şifa Devlet Başkent Anadolu Hayat Şifa Kadro Yatak

Yataklı Tedavi Kurumları İstatistikleri Yıllar 2010 2011 Hastane Devlet Başkent Anadolu Hayat Şifa Devlet Başkent Anadolu Hayat Şifa Kadro Yatak 2.2.3. SAĞLIK VE SPOR 2.2.3.1. Kamu ve Özel Sağlık Kurumlarına Dair Bilgiler da sağlık hizmetleri oldukça yaygındır. Şehir merkezinde Devlet Hastanesi, Başkent Üniversitesi Hastanesi, Özel Can Hastanesi,

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ 2. BÖLÜM: HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐLER HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐ VE BELGELER 1- genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir) 2-Acil ünitesi

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ

KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ ÖZGEÇMİŞ 1961 tarihinde 10 yataklı Sağlık Merkezi olarak hizmete başlayan kurumumuz 1974 yılında 25 yataklı Sağlık Merkezi

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : DARÎ VE MALÎ LER DARE BAKANLII S$ra No 1 2 3 4 5 Malzemenin Ad$ ve Konusu Kamu konutlaryla (lojmanlar) ilgili.

Detaylı

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 211 Harran Üniversitesi-UNFPA Hizmet için kanıt oluşturan sonuçlar açısından Hizmetleri planlama ve uygulama açısından

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 2009 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HEKİM ADAYI SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA DOSYASI ADI SOYADI : NUMARASI : EĞİTİM TARİHLERİ : ÇALIŞTIĞI SAĞLIK OCAĞI : DANIŞMAN OCAK HEKİMİ : DANIŞMAN

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

Hastane maliyet analizi çalışması: metodoloji ve sonuçlar. Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı Başkent Üniversitesi

Hastane maliyet analizi çalışması: metodoloji ve sonuçlar. Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı Başkent Üniversitesi Hastane maliyet analizi çalışması: metodoloji ve sonuçlar Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı Başkent Üniversitesi Maliyet analizi çalışmalarının genel amaçları Hastane maliyet yapısını ortaya koymak, Hizmet maliyetlerini

Detaylı

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih Lütfen imzalamadan önce dikkatle okuyunuz. Bu, sizin tüplü daln içerdii potansiyel riskler ve scuba eitim program srasnda sizden istenilenler konusunda bilgilendirildiiniz bir beyandr. Bu beyan imzalamanz

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ Gösterge Adı Gebe Tespit Oranı (Yüzde) Gebelik sürecindeki riskli durumlarla ilgili oluşabilecek sorunları en aza indirmek için gebe sayısının tespit edilmesidir. İlgili

Detaylı

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ Gösterge Adı Gebe Tespit Oranı (Yüzde) Gebelik sürecindeki riskli durumlarla ilgili oluşabilecek sorunları en aza indirmek için gebe sayısının tespit edilmesidir. İlgili

Detaylı

GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU

GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU SI RA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Adli tıbbi hizmetler Adli rapor işlemleri 1- Nüfus Cüzdanı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002-3120 25.02.2004-3109 KONU : Semt Poliklinikleri Yönergesi... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... Yataklı tedavi

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ PRATİSYEN HEKİM KAROSU (3(2).41/2000) Kadro Adı : Pratisyen Hekim Hizmet Sınıfı : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (İlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 22 I. GÖREV

Detaylı

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY BİRİM ACİL TIP ANABİLİM DALI TETKİK EDİLECEK KRİTER/DOKÜMAN Acil Tıp AD Başkanlığı İş Akış Acil Servis Süreci Radyoloji Süreci Beslenme

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ Ayaktan Tedavi: %15 Yatarak Tedavi: %15 Diyet: %10 Lazer epilasyon: %10 Check-up:

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

KİMLER İLKYARDIM EĞİTMENİ SERTİFIKASI ALABILIR

KİMLER İLKYARDIM EĞİTMENİ SERTİFIKASI ALABILIR 1 Sağlık Hizmet Sınıfı 2 Sağlık Hizmet Sınıfı 3 Sağlık Hizmet Sınıfı 4 Sağlık Hizmet Sınıfı 5 Sağlık Hizmet Sınıfı 6 Sağlık Hizmet Sınıfı 7 Sağlık Hizmet Sınıfı 8 Sağlık Hizmet Sınıfı 9 Sağlık Hizmet Sınıfı

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

HASTANEMİZİN TANITIMI. Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi

HASTANEMİZİN TANITIMI. Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi HASTANEMİZİN TANITIMI Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi Hastanemiz Balkanların en büyük sağlık kompleksi olarak 19.01.1960 yılında İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Hastanesi adıyla hizmete

Detaylı

BURSA DEVLET HASTANESİ TELEFON LİSTESİ BİRİM

BURSA DEVLET HASTANESİ TELEFON LİSTESİ BİRİM BURSA DEVLET HASTANESİ TELEFON LİSTESİ BİRİM TELEFON BAŞHEKİM SEKRETERLİĞİ 221 12 43 BAŞHEKİM SEKRETERLİĞİ 221 92 24 HASTANE MÜDÜRÜ 221 64 24 HASTANE MÜDÜRÜ FAKS 220 00 35 HASTANE SANTRAL 280 28 00 HASTANE

Detaylı

ARTVİN VALİLİĞİ İLAN EDİLEN KADROLARIN DAĞILIMINI GÖSTEREN LİSTE

ARTVİN VALİLİĞİ İLAN EDİLEN KADROLARIN DAĞILIMINI GÖSTEREN LİSTE LARIN DAĞILIMINI GÖSTEREN LİSTE SINAV UNVANI NUN BULUNDUĞU 1 Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürü 2 1 İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü LARIN DAĞILIMINI GÖSTEREN LİSTE SINAV UNVANI NUN BULUNDUĞU Ardanuç

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi (224 Sayılı Yasa ) Doç.Dr.Melikşah ERTEM İdeal Bir Örgütün İlkeleri Eşitlik Sürekli hizmet Entegre hizmet Katılımcı hizmet Öncelikli hizmet Ekip hizmeti Kademeli hizmet İdeal

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ

TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü SAĞLIK POLİTİKASI VE PLANLAMASI TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Bölüm Hedefi *Bu derste; Türkiye de genel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Naim Karagöz Tıp Eğitimi A.D.

Yrd. Doç. Dr. Naim Karagöz Tıp Eğitimi A.D. Yrd. Doç. Dr. Naim Karagöz Tıp Eğitimi A.D. TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 1219 11/04/1928 SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI ORMANCILIK SEKTÖR RAPORU (TASLAK)

ARTVN L GELME PLANI ORMANCILIK SEKTÖR RAPORU (TASLAK) ARTVN L GELME PLANI ORMANCILIK SEKTÖR RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Sinan GÜNER Doç. Dr. Aydn TÜFEKÇO"LU Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr.Habip ERO"LU ARTVN 2005 II Raporun hazrlanmasna katk salayanlar

Detaylı

EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR

EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR Mesai İçi Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve 8 doçentler Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında

Detaylı

SHKS KALITE YÖNETIMI

SHKS KALITE YÖNETIMI SHKS KALITE YÖNETIMI Kaliteden Sorumlu Başhekim Yrd Uz.Dr. Bilge ÖZŞARLAK KARAARSLAN Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Birimi İlknur YALÇINKAYA (Enfeksiyon Hem.) Necla ÖNGÜÇ (HİE.Hem) Hasta Güvenliği

Detaylı

70'LERIN SAVASI. Adres. : 1/3

70'LERIN SAVASI. Adres. :  1/3 Portal Adres 70'LERIN SAVASI : www.habercorlu.com İçeriği : Kent/Yaşam Tarih : 03.10.2014 : http://www.habercorlu.com/spor/70lerin-savasi-h217623.html 1/3 70'LERIN SAVASI 2/3 70'LERIN SAVASI 3/3 Portal

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA ÇOCUK GELİŞİMCİSİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 2 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 4 1 ADANA DİYETİSYEN DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

YIL: 2015 EĞİTİM DÖNEMİ: OCAK/2015

YIL: 2015 EĞİTİM DÖNEMİ: OCAK/2015 EĞİTİM DÖNEMİ: OCAK/2015 *İLERİ YAŞAM DESTEĞİ 29.OCAK.2015 Sayfa No 1 / 18 SM. ASIM GÜNERHAN SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ EĞİTİM DÖNEMİ: ŞUBAT/2015 HASTA HAKLARI KİŞİLER ARASI İLETİŞİM ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

Detaylı

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla Turkiska Arbete åt alla Herkese i$ Seçim günü olan 17 Eylül de (sveç in gelece+i için karar verilecek. Bunu sen ve ben seçimlere katlarak yapaca+z. Oylarmzn de+eri ayn hepimiz ayn sorumlulu+u payla$yoruz.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32 Hi zmetal ml ar ndaçal şt r l acakişçi Say s n n Tespi t iveöngör ül ecek Ücr et l er(2009/32) T ar i h :12. 05. 2009 Say :4690 S r ano:2009/ 32 Ekl er : Per sonelçal şt r l mas nadayal Hi zmetal ml ar

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : PERSONEL DARE BAKANLII S$ra No 1 Malzemenin Ad$ ve Konusu Bakanlklardan veya dier kurumlardan gelen genelge,

Detaylı

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN HALK SAĞLIĞI ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI. Dr. Şule DOKUR Halk Sağlığı Uzmanı

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN HALK SAĞLIĞI ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI. Dr. Şule DOKUR Halk Sağlığı Uzmanı İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN HALK SAĞLIĞI ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI Dr. Şule DOKUR Halk Sağlığı Uzmanı Sunumun İçeriği İlin idari ve sosyo demografik özellikleri Sağlık sistemi ve organizasyonu İl Sağlık Müdürlüğünün

Detaylı

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI BanliyöveRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI zmirulam AnaPlançerçevesinde,alternatifulamtürleriarasndaentegrasyonusalayanrayltoplutama

Detaylı

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ I. Eğitim Biriminin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Eğitim Birimi hastanemizin kurulmasıyla beraber 2009 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Başlangıçta çalışan

Detaylı

663 Sayılı KHK Madde 34

663 Sayılı KHK Madde 34 1 663 Sayılı KHK Madde 34 Hastaneler; tıbbî ve malî kriterler ile kalite, hastaçalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Kurumca belirlenecek usûl ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık

Detaylı

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 57-68 statistikçiler Dergisi Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi brahim

Detaylı

EĞİTİM PLANI Rev. Tar

EĞİTİM PLANI Rev. Tar 00 1/8 EĞİTİM KONUSU Kişisel koruyucu ekipman kullanımı İSG Kurulu Çalışma Prensipleri- Çalışan Temsilcisinin Eğitimi Meslek Hastalıklarının Sebepleri. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

KENT HASTANESİ ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRESİ EMİNE İZGÖRDÜ İZMİR

KENT HASTANESİ ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRESİ EMİNE İZGÖRDÜ İZMİR KENT HASTANESİ ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRESİ EMİNE İZGÖRDÜ İZMİR İnsan sağlığını, çalışanını ve hasta memnuniyetini ilke edinmiş olan KENT HASTANESİ ndeki amacımız;çalışanları mızın

Detaylı

Atatürk Mah. Hastane Cad. Adilcevaz /

Atatürk Mah. Hastane Cad. Adilcevaz / ADİLCEVAZ İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ Kurum Müdürü : Dr. Fehmi ESER Telefon 04343114474 : Fax : 0 434 311 44 74 E-Posta : adilcevazahb@gmail.com Web Sitesi : - Atatürk Mah. Hastane Cad. Adilcevaz / Adres

Detaylı

Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık sisteminin unsurları Politika ve Strateji TBMM Sağlık Bakanlığı DPT Tedarikciler İlaç üreticileri Tıbbi malzeme Eczaneler. Hizmet

Detaylı

DAÝRE BAÞKANLIÐI DAR LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

DAÝRE BAÞKANLIÐI DAR LER UBE MÜDÜRLÜ Ü letmevetiraklerdensorumludairebakanl DAÝRE BAÞKANLIÐI DARLERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Malalm Tüm belediye birimlerinde kullanlmakta olan telsizlerin bakmonarmlarn,kodlamalarnyapmak. Elektriködemeleri

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

2009 YILI KIRSAL / KENTSEL İLÇE NÜFUSLARI

2009 YILI KIRSAL / KENTSEL İLÇE NÜFUSLARI GAZİANTEP SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2009 YILI KIRSAL / KENTSEL İLÇE NÜFUSLARI 700.000 680.520 600.000 516.844 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 32.193 13.216 34.333 93.136 19.133 44.339 19.287 11.381

Detaylı

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA REHBERİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA REHBERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA REHBERİ Hazırlanan bu rehberin amacı il düzeyinde sağlık insan gücü planlaması konusunda il yöneticilerine ışık tutmaktır. 0 Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim:

Detaylı