Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı"

Transkript

1 YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Turizm Setörünün Türiye nin Eonomi Büyümesi Üzerindei Etisi: VAR Analizi Yalaşımı Yrd. Doç. Dr. Ozan BAHAR Muğla Üniversitesi, İ.İ.B.F., İtisat Bölümü, MUĞLA ÖZET Bir hizmet setörü olan turizmin, tüm dünya genelinde ço büyü bir hızla gelişme gösterdiği görülmetedir. Bugün, tüm dünya hizmet ticaretinin yalaşı %30 unu turizm setörü te başına oluşturmatadır. Turizm bir setörler esiti olduğu için, diğer bir deyişle bünyesinde irili ufalı birço hizmet setörünü barındırdığı için, üle eonomilerine atısı tam olara hesalanamamatadır. Bununla birlite, ulusal ve uluslararası literatürde onuya ilişin olara yaılan teori ve amiri çalışmalardan, turizmin eonomi büyüme üzerinde olumlu bir etisi olduğu da anlaşılmatadır. Buradan hareetle, bir turizm ülesi olan Türiye de Hecscher ve Ohlin teorisine de uygun olara, turizmin özellile 1980 sonrası hızlı bir şeilde geliştiği ve uluslararası turizm setöründe reabetçi bir üstünlü elde edilmeye çalışıldığı görülmetedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, turizm ve eonomi büyüme arasında uzun dönemli bir ilişinin olu olmadığını test etme ve bu setörün eonomi büyümeye ilişin olası atısını ortaya oymatır. Böylece, yılları arasındai turizm gelirleri ile GSMH dan oluşan değişenlere ait zaman serisi, VAR modeli ullanılara incelenmiştir. Elde edilen amiri sonuçlar, turizmin eonomi büyüme üzerinde olumlu bir eti meydana getirdiğini ve yaılan eş bütünleşme testine göre de, her ii değişen arasında uzun dönemde arşılılı bir ilişinin bulunduğunu göstermetedir. Anahtar sözcüler: Eonomi Büyüme, Turizm ve Eonomi Büyüme, VAR Analizi. The Effect of Tourism Sector on the Economic Growth of Turey: VAR Analysis Aroach ABSTRACT Tourism, a service sector, has shown a very raid develoment throughout the world. Today, tourism sector accounts for the 30% of total world services trade on its own. Net contribution of tourism to the economies of countries cannot be calculated recisely in that tourism is a coalescence of sectors, that is, it embodies a number of large and small service sectors. Nevertheless, theoretical and emirical studies on this subject, in both national and international literature, have revealed that tourism has a ositive effect on economic growth. Based on this consideration, it is seen that tourism in Turey, which is a tourism country, develoed raidly esecially after 1980 and tried to gain cometitive advantage in international tourism sector, consistently with the Hecscher-Ohlin theory. In this context, the aim of this study is to test whether there is a long term relationshi between tourism and economic growth, and to dislay the liely contribution of the sector to economic growth. Time series regarding the tourism receits of and GNP have been analyzed through VAR model. The emirical findings obtained have shown that tourism has had a ositive effect on economic growth, and the cointegration test has roved that there is a mutual relationshi between the two variables in the long term. Key Words: Economic Growth, Tourism and Economic Growth, VAR Analysis. I. Giriş Turizmin eonomi önemi ve bu açıdan ne adar büyü bir otansiyele sahi olduğu 20. yüzyılın ortalarında anlaşımlısına arşın 1950 lere adar alınma, büyüme ve zenginli için yaılan üresel araştırmalarda turizm setörü

2 138 O. Bahar / Turizm Setörünün Türiye nin Eonomi Büyümesi Üzerindei Etisi: VAR Analizi Yalaşımı genellile göz ardı edilmiştir (Crouch ve Ritchie, 1999: 138). II. Dünya Savaşı nın bitimi ile beraber, turizm hareetleri özellile bugünün gelişmiş üleleri olan Batı tolumlarında gelişmeye başlamıştır. Eonomi öneminin zamanla anlaşılmasıyla birlite, 21. yy. üresel eonomisinde teleomüniasyon ve bilgi tenolojileri ile birlite en hızlı gelişen setör olmuştur. Bugün, gelişmiş ve gelişmete olan birço ülede turizm eonomi büyümenin ve gelişmenin en önemli aynalarından biri olara görülmetedir (Diamond, 1977: 539; Britton, 1982: 332; Coeland, 1991: 515; Hao, Var ve Chon, 2003: 33). Dünya Turizm Örgütü ne (WTO) göre, uluslararası turist sayısı 2003 yılında 691 milyon işiye, uluslararası turizm gelirleri ise 523 milyar ABD dolarına ulaşmıştır (WTO, 2004) yılında dünya turist sayısının 25.3 milyon olduğu düşünülece olursa, elli üç yılda dünya turizm hareetlerinin %2631 oranında arttığı (yalaşı 27 at) görülmetedir i, bu ço büyü bir gelişmenin göstergesidir. Bu raamların 2020 yılında sırasıyla 1.6 milyar işi ve 2 trilyon Dolar (Cho, 2003: 323), 2050 yılında ise 2 milyar işi ve 2.1 trilyon Dolar olması öngörülmetedir. Bununla birlite, yine 2050 yılında, dünya genelindei iç ve dış turizm gelirlerinin tolam olara 24.2 trilyon Dolara ulaşacağı belenmetedir (Pizam, 1999). Benzer şeilde Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi ne (WTTC) göre, dünya genelinde tolam işgücünün %11.1 ine den gelen 255 milyondan fazla insan turizm setöründe istihdam edilmetedir (Paatheodorou, 1999: 619). Bu nedenle, turizm başta gelişmete olan üleler olma üzere, turizm otansiyeline sahi birço ülede; istihdama, gelir düzeyine, dış-iç borç yüünün hafiflemesine, ödemeler dengesine ve sonuçta üle insanın refah düzeyinin yüselmesine önemli ölçüde atı sağlamatadır (Marcouiller, Kim ve Deller, 2004: ; Göymen, 2000: ). Türiye ye baıldığında ise turizm setörünün özellile 1980 yılından sonra ço büyü bir gelişme gösterere, üle alınmasında loomotif görevi üstlendiği görülmetedir. 24 Oca 1980 eonomi ararlarından sonra, Türiye de ithal iameci olitia ter edilere, ihracata yöneli sanayileşme stratejisi benimsenmiştir. Böylece, Türiye de serbest iyasa eonomisinin temel rensibi olara abul edilen ihracat odalı sanayileşmenin gerçeleştirilmesinde turizm setörü; olay, etili, verimli ve nisi olara da ucuz bir araç olara görülmüştür (Tosun, 2001). Turizmin, Türiye eonomisi içindei hızlı yüselişinde hiç uşusuz, 1982 yılında çıarılan 2634 sayılı Turizmi Teşvi Kanunu ile setöre sağlanan yatırım teşvilerinin ve mali desteğin ço önemli bir yeri bulunmatadır (Tosun, 1999: 220; Secelmann, 2002: 85-92). Türiye nin GSMH sı içindei turizmin ayı, 1980 yılında %0.6 dan 2003 yılında %5.5 e; turizmin ihracat geliri içindei ayı aynı yıllar için %11.2 den %28 e (bz. Tablo 1); dış ticaret açığını aama ayı ise %6,5 den %79.2 ye çımıştır. Ayrıca bugün, turizm setörü Türiye genelinde çalışan nüfusun % 5,5 ine den gelen 1 milyonu aşın bir istihdam yaratmış bulunmatadır. Dolaylı istihdam ile birlite bu sayı 2.5 milyonu bulmatadır (Bahar ve Koza, 2005). Günümüzde turizm, Türiye de imalat sanayinden sonra gelen en önemli döviz aynağı onumundadır (Tosun, Timothy ve Öztür, 2003: 139).

3 Yönetim ve Eonomi 13/2 (2006) Literatüre baıldığında, turizm ve eonomi büyüme arasındai nedenselli ilişisini araştıran diğer ülelerle ilgili bazı çalışmalar olmasına arşın (Sharley, 2002; Balaguer ve Jorda, 2002; Durbarry, 2002), Türiye eonomisi için böylesine önemli olan bir setörün eonomi büyüme üzerindei olası etisinin amiri olara yeterli şeilde test edilmediği görülmetedir. Dolayısıyla çalışmanın öncelili amacı, Türiye ve turizm eonomisi için bu açığı aatmatır. İinci amaç ise, turizm ve eonomi büyüme arasında uzun dönemli bir ilişinin olu olmadığını test etme ve bu setörün eonomi büyümeye ilişin olası atısını ortaya oymatır. Bu bağlamda, Türiye nin eonomi gelişmesinde büyüme ve turizm arasındai ilişiyi test etme için üç hiotez sınanacatır. Birincisi, turizmin eonomi büyümeye neden olduğu; iincisi, eonomi büyümenin turizmde büyümeye yol açtığı ve üçüncüsü ise, iisinin de birbirini etilediğidir. Bu amaç doğrultusunda; çalışmanın iinci bölümünde, literatürde yer alan ve turizm ile eonomi büyüme arasındai ilişiyi araştıran öncei araştırmalar incelenmiştir. Üçüncü bölümde; çalışmada ullanılan yöntem, model, değişen ve veriler haında bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde ise VAR (Vector Autoregressive) analizi ile yaılan bütün testlerin sonuçları ayrı ayrı gösterilmiş ve amiri sonuçların genel bir değerlendirmesi ve yorumu yaılmıştır. Yıllar Tablo 1: Türiye de Turizm Setörüne İlişin Eonomi Göstergeler Turizm Geliri (Milyon $) Turizm Gelirlerinin GSMH İçindei % Payı Turizm Gelirlerinin İhracat Gelirleri İçindei % Payı Turizmin Dış Ticaret Açığını Kaatmadai % Payı Kayna: II. Literatür Taraması Gelişmete olan birço ülede büyümenin ve eonomi alınmanın temel aynağını, ihracata dayalı gelişme stratejisi oluşturmatadır. Özellile, 1960 sonrası birço az gelişmiş ve gelişmete olan üle ithal iameci olitialarını değiştirere ihracatını teşvi etmeye başlamış ve ihracat odalı büyümeyi eonomi olitiası olara tercih etmiştir. Eonomi literatürüne baıldığında, ihracat ve eonomi büyüme arasındai nedenselli ilişisini inceleyen ço sayıda araştırmanın olduğu görülmetedir (Balassa, 1988; Ghata, Milner ve Utulu, 1997; Islam, 1998). Bu onuda yaılan amiri çalışmalarda elde edilen sonuçlar olduça farlıdır. Anca genel anlamda, ihracatın eonomi 139

4 140 O. Bahar / Turizm Setörünün Türiye nin Eonomi Büyümesi Üzerindei Etisi: VAR Analizi Yalaşımı büyümeyi olumlu yönde etilediği başa bir deyişle, ihracattai gelişmenin ve artışın eonomi büyümede oransal bir artışa neden olduğu sonucu ortaya çımatadır (bz. Shan ve Sun, 1998: ). Çünü, bir üle eonomisinde ihracatın gelişimi ile birlite; ölçe eonomilerinden yararlanılmata, bağlayıcı döviz ısıtlamaları azaltılmata ve döviz sııntısı hafifletilmete, ticaret dışı setörlerde ozitif dışsallılar sağlanmata, reabet gücü elde edebilme için aynalar etili ve verimli ullanılmata, gelenesel setörlerde yatırımlar canlanmata ve sonuçta ihracat eonomi büyümeyi olumlu yönde etilemetedir (McKinnon, 1964; Durbarry, 2004). Buradan hareetle; bir gelişme stratejisi olara turizmin eonomi büyümeye neden olacağına ilişin teori dayanağın, ihracat ve eonomi büyüme literatüründen aynalandığını söyleme mümündür (Vanegas ve Croes, 2003: ). Niteim ödemeler bilânçosunun cari işlemler hesabındai uluslararası hizmetler ısmında yer alan turizmin, uluslararası ticarete onu olan gelenesel hizmet faaliyetlerinin başında yer aldığı görülmetedir. Dolayısıyla, yabancı turistlerin bir başa ülede yamış olduları turizm amaçlı harcamalar, o üleye sağladığı döviz geliri açısından -aynen mal ihracatında olduğu gibi- bir ihracat etisi yamatadır. Başa bir deyişle, turizm görünmez bir ihracat alemidir (Theobald, 2001). Çünü turizmden elde edilen her türlü gelir, turistlere satılan her türlü ürün ve hizmet e ihracat olara abul edilmetedir. Üleye gelen turist sayısı arttıça, gidilen üledei ürün ve hizmet üretimine olan tale de artmatadır. Eğer gidilen üle, yüselen tale düzeyine aralel olara artan üretimi arşılayaca aynalara sahise, turistlerin tüm harcamaları o ülede alacatır. Anca, üretimi yerel aynalarla arttırma olanağı yosa o zaman yetersiz olan üretim fatörlerini ithal etme gereecetir. Ülenin turisti döviz azançları, döviz ayılarından daha fazla ise turizm ödemeler dengesine olumlu atıda bulunacatır. Bu nedenle, ihracat odalı büyüme hiotezinde olduğu gibi, turizm odalı büyüme hiotezinde de turizmin uzun dönemde eonomi büyümeye neden olabileceği abul edilmetedir (Balaguer ve Jorda, 2002; Croes, 2006). Özetle, bir ülede turizmin gelişmesiyle birlite; döviz sııntısı hafiflemete, üle-içi firmaların dışarıdai raileri ile reabet gücü ve sonuçta verimliliği artmata, ölçe eonomilerinden yararlanılmata, dış ticaret dengesine ozitif yönde eti etmete, istihdam yaratmata ve bir bütün olara ulusal gelirde artışa yol açara eonomi büyüme üzerinde olumlu bir eti meydana getirmetedir (Brohman, 1996: 49-52). Literatürde onuyla ilgili olan az sayıdai çalışmaya baılaca olursa, çalışmaların birbirinden farlı sonuçlar içerdiği gözlenmetedir. Hazari ve Ng yatıları araştırmada, turizmin teelci bir güç altında eonomi refahı düşüreceği ve büyüme üzerinde olumsuz bir eti yaratacağını ortaya oymuştur (Hazari ve Ng, 1993). Hazari ve Sgro nun geliştirmiş olduları dinami modelde ise büyüme ile turizm, sermaye biriimi, işi başına tüetim ve ticaret hadleri arasındai ilişi araştırılmıştır. Elde edilen bulgular, turizmin özellile üçü bir ülenin uzun dönemli büyümesine olumlu eti ettiğini göstermetedir (Hazari ve

5 Yönetim ve Eonomi 13/2 (2006) Sgro, 1995). Modeste amiri çalışmasında (1995), seçilen Karayi ülelerinde turizmin eonomi büyümeyi geliştirdiğini ve turizm setöründei büyümenin tarım setöründe i büyümede de bir daralmayı beraberinde getirdiğini göstermetedir. Kulendran ve Wilson un Avustralya, Shan ve Wilson ın Çin için yatıları benzer çalışmada ise uluslararası turizm ile uluslararası ticaret arasında güçlü bir ilişinin var olduğu görülmüştür (Kulendran ve Wilson, 2000; Shan ve Wilson, 2001). Balaguer ve Jorda da, İsanya nın uzun dönemli eonomi alınmasında turizmin rolünü incelemiştir. Elde edilen amiri sonuçlara göre, turizm gelirleri ile eonomi büyüme arasında uzun dönemli bir ilişi bulunmata ve turizm eonomi büyümeyi olumlu yönde etilemetedir (Balaguer ve Jorda, 2002). Durbarry nin, Mauritius için oluşturduğu eonometri modelde ise turizmin eonomi büyüme üzerinde ozitif etisi ve Mauritius un eonomi gelişmesinde turizmin ço önemli bir atısının olduğu görülmetedir (Durbarry, 2004). Oh un Kore için yatığı çalışmada ise turizmin eonomi büyümeye neden olduğu hiotezi reddedilmiştir. Zaman serisi ullanılara oluşturulan VAR modeli ve ointegrasyon analizinde Kore dei turizm ve eonomi büyüme arasında uzun dönemli bir ilişinin var olmadığı bulunmuştur (Oh, 2005). Yaılan başa bir araştırmada da, turizmdei artışın ülenin GSMH ile imalat setöründei çıtı da düşüşe neden olacağı ve böylece üle insanını yosullaştıracağı sonucu ortaya çımıştır (Nowa, Sahli ve Sgro, 2004). Panel data yalaşımı ullanılara 21 Latin Ameria ülesi için yaılan bir diğer araştırmada ise, turizm düşü ve orta gelirli ülelerin eonomi büyümesi üzerinde olumlu bir eti yarattığı görülmüştür (Martin, Morales ve Scara, 2004). Türiye için yaılmış olan ii ayrı çalışmaya baılaca olursa: Kırbaş- Kasman ve Kasman ın (2004) yamış olduları araştırma sonuçlarına göre, elde edilen Granger nedenselli testi sonuçları, turizm gelirleri ve eonomi büyüme arasındai nedenselli ilişisinin, turizm gelirlerinden eonomi büyümeye doğru te yönlü olduğunu göstermetedir. Diğer bir deyişle, turizm eonomi anlamda Türiye nin eonomi büyümesine olumlu yönde bir atı sağlamatadır. Yıldırım ve Öcal ın (2004), yine Türiye için yamış olduları bir diğer araştırmada ise, turizm ile eonomi büyüme arasında ısa dönemli bir ilişinin söz onusu olmadığı anca uzun dönemde turizm gelirlerinin büyümeyi teşvi ettiği sonucu ortaya çımıştır. Son olara Göovalı ve Bahar ın (2006), Adeniz Bölgesindei 19 turizm ülesini asayan ve Panel data yalaşımı ullanılara yamış olduları çalışmada, turizmin eonomi büyümeye olumlu atı sağladığı sonucu ortaya çımıştır. III. Model ve Veri Seti Söz onusu çalışmanın temel amacı bilindiği üzere, turizm ve eonomi büyüme arasında uzun dönemli bir ilişinin olu olmadığını test etme ve bu setörün eonomi büyümeye ilişin olası atısını ortaya oymatır. Kısaca, turizmin eonomi büyüme üzerinde olumlu etisi olduğu hiotezi bu çalışma ile test edilecetir. Çalışmanın iinci ısmındai literatür taraması bölümünde belirtilen birço çalışmada olduğu gibi burada da, turizmin eonomi 141

6 O. Bahar / Turizm Setörünün Türiye nin Eonomi Büyümesi Üzerindei Etisi: VAR Analizi Yalaşımı büyüme üzerindei eti derecesini ölçme için GSMH düzeyi ullanılacatır. Yaılan bu çalışma, oluşturulan model tahmini ve ullanılan testler açısından diğer çalışmalardan farlılı arz etmetedir. Buradan hareetle; turizm gelirleri (TUR) ile GSMH zaman serileri ullanılara ii seri arasındai ilişinin büyülüğü ölçülecetir. Söz onusu bu ii değişen ile ilgili yıllarına ait istatistiî verilere, Turizm Baanlığı ve T.C. Merez Banası veri tabanlarından ulaşılmış ve tüm değişenler doğal logaritma şelinde ifade edilmiştir. Bu ii seri arasındai ilişi ölçülüren, VAR yöntemi ullanılacatır. Modeldei değişenler arasındai ilişileri araştırmada, regresyon teniğini ullanabilme için, öncelile analiz edilece zaman serilerinin durağan olması geremetedir. Asi tadirde, ullanılan zaman serileri ile uygun bir model geliştirme ve doğru bir tahmin yama mümün olmayabilir (Kutlar 2000:1 13). Durağanlı ile ifade edilme istenen; zaman serilerinin istatistiî özellilerinin zaman içinde değişmemesi geretiğidir. Diğer bir deyişle; serinin ortalaması ve varyansı sabit ya da ortalamaya dönme eğilimi taşımalıdır (Engle ve Granger, 1987) 1. Genellile, eonomiyle ilgili çeşitli değişenlere ait zaman serilerinin durağan olmadıları görülmetedir. Serilerin durağanlığı trend, mevsimsel etiler ve rassal nedenlerle bozulmatadır. Bu bağlamda, serilerin durağan olu olmadığını anlama için birim ö testleri uygulanmatadır. Durağanlı testinde, hem turizm gelirleri ve hem de GSMH düzeyi değişenleri sabit ve trend olara test edilere durağanlaştırılmıştır. Değişenler Turizm (TUR) Geliri Tablo 2: ADF Birim Kö Testi Sonuçları Far Alınmadan Düzey Üzerinden Yaılan ADF Test İstatistiği [I (0)] Birinci Dereceden Far Alınara Yaılan ADF Test İstatistiği [I (1)] GSMH ADF Test Kriti Değerleri * ** *: a = %1, **: b = %5, ***: c = %10 1 R. Engle, J. Granger (1987), Cointegration and Error Correction: Reresentation, Estimation and Testing, Econometrica, Vol 50, ss ** Tablo 2 den görüldüğü üzere, turizm gelirleri ve GSMH test değerleri mutla olara % 1 li riti değerden üçü olduğu için farları alınara durağanlaştırılmış ve yeniden test edilmiştir. Yaılan bu işlem sonucunda bütün *

7 Yönetim ve Eonomi 13/2 (2006) seriler durağanlaştırılmıştır. Tablodan görüldüğü üzere, düzeyden yaılan test sonucunda ADF riti değeri %5 anlamlılı düzeyinde olması gereenden üçü olduğu için seriler durağan değildir. Bunun üzerine serilerin birinci farları alınmış, hesalanan Tau istatistileri tablodai 3.52 riti değerinden büyü olduğu için her ii seri durağanlaştırılmıştır. Bu özelli VAR analizi için önemlidir. IV. VAR Analizi VAR modeli, seçilen bütün eonomi büyülüleri bir bütün olara ele almatadır. Daha açı bir ifadeyle, söz onusu model yardımıyla yaılan eonometri çalışmalardai değişenler ya da büyülüler eş anlı olara incelenmetedir. Burada, teori modellerde olduğu gibi, esin bir biçimde içsel ve dışsal değişen ayrımına gidilmemetedir. İtisadî teorinin öne sürdüğü ısıtlamaların, varsayımların, model tanımını bozmasına izin verilmemetedir. Benzer şeilde, değişenler arası ilişiler haında bir ön ısıt onulmamatadır. Dolayısıyla da, eonomistlerin model urma aşamasında yama zorunda olduları ön varsayımların olumsuz etileri büyü ölçüde ortadan almatadır. İtisat teorisinin öne sürdüğü çeşitli hiotezlerin istatisti ve eonometri sınamaları, daha sonra sayısal itisadî veriler ullanılara yaılmatadır (Özgen ve Güloğlu, 2004). Bu tür itisadi ısıtlamalar olmasızın yaılan VAR analizleri lâsi yaısal modellemeden daha iyi sonuç vermetedir. VAR modelindei değişenlerin hem içsel hem de dışsal olması teorinin yaamadığını yaara, ii değişen arasındai ilişinin doğru urgulanmasına olana sağlamatadır. (1) (2) GSMH t = α 1 + β1 Turt + γ 1 GSMH t + ε1 t Turt = α 1 + δ 2 GSMH t + β 2 Turt + ε 2t İi değişenli VAR modeli, yuarıda 1 ve 2 nolu eşitlilerde gösterildiği gibi ifade edilmetedir. Buradai modelde; P gecimelerin uzunluğunu, ε ise ortalaması sıfır, endi gecimeli değerleriyle olan ovaryansları sıfır ve varyansları sabit, normal dağılıma sahi, rassal hata terimlerini göstermetedir. Hata terimleri, modelin içsel dışsal olan tüm değişenlerle ilişisizdir. Modelin sağ tarafında, sadece içsel değişenlerin gecimeli değerleri yer aldığı için, eşanlılı sorunuyla arşılaşılmaz. Bu oşullar altında modeldei her bir denlem lâsi en üçü areler yöntemiyle öngörülebilir (Greene, 1993) 2. 2 Greene, W.H. (1993), Econometric Analiysis, Second Edition, Prentice-Hall. 143

8 O. Bahar / Turizm Setörünün Türiye nin Eonomi Büyümesi Üzerindei Etisi: VAR Analizi Yalaşımı Modelin gecime uzunluğunun belirlenmesine yöneli olara SCI (Schwarz Kriteri) ile LM oto orelasyon testleri yaılmıştır. Uygun gecime uzunluğu için yaılan analizde (bz. Tablo 3), en üçü SCI değeri ile oto orelasyon olmadığı görülmüş ve gecime uzunluğu 1 gecimeli olara bulunmuştur. Buradan hareetle, modelimizde 1 gecime uzunluğu ullanılacatır. Tablo 3: Uygun Gecime Uzunluğunun Belirlenmesi Gecime Uzunluğu SCI değeri LM oto orelasyon testi Oto orelasyon yo %5 düzeyinde oto orelasyon var %1 düzeyinde oto orelasyon var Oto orelasyon yo Yaılan regresyon sonuçları ise, aşağıdai denlemde verilmetedir: (3) GSMH t = α 1 + β1 Turt + γ 1 GSMH t + ε1 t GSMH t = Tur t GSMH t 1 + ε 1t (4) ( ) ( )* 3 ( ) ( )** (5) Turt = α 1 + δ2 GSMHt + β2 Turt + ε 2t Tur t = GSMH t Tur t 1 + ε 2t (6) ( ) ( )* 4 ( ) ( )** Granger e göre TUR değişeni modele elendiğinde GSMH serisine olumlu atı yaıyorsa, yani öngörülebilirliğini arttırıyorsa, TUR GSMH nın 3 *: Olasılı değerini; **: t istatisti değerini göstermetedir. 4 *: Olasılı değerini; **: t istatisti değerini göstermetedir. 144

9 Yönetim ve Eonomi 13/2 (2006) nedenidir. Böylece, β = 0 hiotezi ret edilmelidir. Bu durum, ısıtlanmış t modelinin alıntıları ile ısıtlanmamış modelin alıntıları orantılanara elde edilen F değeri ile test edilir. GSMH değişeni modele elendiğinde, TUR serisine olumlu atı yaıyorsa, yani öngörülebilirliğini arttırıyorsa, GSMH TUR un nedenidir (Granger, 1969) 5. Benzer test mantığı son ii durum içinde geçerlidir. Yuarıdai denlemlerden görüldüğü üzere, turizm gelirleri istatistiî açıdan anlamlı ve GSMH nın nedenidir. Tablo 4: Granger Nedenselli Tablosu H o Hiotezi F değeri P değeri LNGSMH, LNTUR a neden olmamatadır LNTUR, LNGSMH a neden olmamatadır * * %1 önem seviyesinde. Tablo 4 te yaılan Granger nedenselli testi, birinci gecimeden tahmin edilmiştir. Değişenler arasında nedenselli ilişisinin olu olmadığını gösteren söz onusu tabloya baıldığında, turizm gelirlerinin GSMH üzerinde etisi yotur hiotezi %1 önem düzeyinde ret edilmetedir. Granger nedenselliği anlamında buradan; turizm gelirleri ve eonomi büyüme arasındai nedenselli ilişisinin turizm gelirlerinden eonomi büyümeye doğru olduğu anlaşılmalıdır. Bu durum, teori olara da zaten belentiler doğrultusundadır. Diğer yandan, Granger nedenselliği anlamında GSMH nın turizm gelirleri üzerinde bir etisinin bulunmadığı, yine aynı tablodan görülmetedir. GSMH, turizm gelirlerine neden olmamatadır. Diğer bir deyişle, Türiye dei eonomi gelişim ve büyüme olgusu, turizm gelirlerinin artmasına neden olmamatadır. Ayrıca, yuarıdai 4 nolu eşitlite, turizm gelirlerinin önündei atsayının ozitif olduğu görülmetedir. Bu denlem tam logaritmi olduğu için, turizm gelirlerinin atsayısı aynı zamanda esneliği de ifade etmetedir. Dolayısıyla, yine 4 nolu eşitliğe baıldığı zaman, turizm gelirlerinden GSMH doğru te yönlü bir nedenselli söz onusu olduğu için, turizm gelirlerinin önündei atsayıyı şu şeilde yorumlama mümündür: Turizm gelirlerinde %1 birimli bir artış ya da değişim olduğu zaman, GSMH da da % 0.16 birimli bir artış ya da değişim olmatadır. Kısaca belirtme gereirse, yaılan nedenselli testi sonuçlarına göre, turizm gelirlerinden (TUR) GSMH yöneli te yönlü bir nedenselli ilişisinin mevcut olduğu görülmetedir. Böylece, Granger nedenselliği anlamında Türiye de elde edilen turizm gelirleri eonomi büyümeye neden olmatadır. 5 Granger, C. W. J. (1969), Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross- Sectral Methods, Econometrica, Vol 37, ss

10 O. Bahar / Turizm Setörünün Türiye nin Eonomi Büyümesi Üzerindei Etisi: VAR Analizi Yalaşımı Benzer sonuç, aşağıda Tablo 5 de gösterilen ointegrasyon testinde de elde edilmetedir. Burada belirtilmesi gereen önemli bir nota da, Granger nedenselliği nin VAR analizinden önce yaıldığıdır. Çünü Granger nedenselli testine göre eğer ii değişen arasında bir nedenselli ilişisi söz onusu ise o zaman bu ii değişen arasındai ilişinin büyülüğü, süresi vb. etiler VAR analizi yardımı ile test edilebilir. Buradan hareetle; Granger nedenselliği, VAR analizi uygulamasının bir ön oşulu gibi olmatadır. Yuarıda belirtildiği üzere, Granger nedenselliği ile yaılan testler sonucunda değişenler arasında bir nedenselli ilişisi ortaya çımış ise VAR analizi yaılmalıdır. Anca, Granger nedenselliği ile yaılan testler sonucunda değişenler arasında bir nedenselli ilişisi ortaya çımamış ise VAR analizi yaılması eonometri almamda uygun olmayacatır. Bu bağlamda, ısaca Granger nedenselliği ile VAR analizi uygulaması arasında bir benzerli olduğunu söyleme mümündür. Tablo 5: Kointegrasyon Testi Sonuçları Öz Değer Testi Masimum Olabilirli Oranı % 5 Kriti Değeri % 1 Kriti Değeri Boş Hiotez (H o ) Alternatif Hiotez (H a ) r =0 * r = r 1 r = 2 * Sıfır hiotezinin, %1 ve %5 anlamlılı düzeyinde reddedildiğini göstermetedir. H o : H a sıfır va alternatif hiotezlerini; r de oentegre vetör sayısını ifade etmetedir. LR (Masimum Olabilirli Oranı) testi ise, oentegre vetör olu olmadığını belirlemete ullanılır. LR > riti değer ise H o hiotezi red LR < riti değer ise H o hiotezi abul, edilir. Tablo 5 den de görüldüğü üzere, GSMH ile turizm gelirleri serisi arasında en azından bir tane orta vetör bulunmatadır. Dolayısıyla te yönlü nedenselli ilişisi ointegrasyon testiyle de destelenmetedir. Kriti değer %5 için ien, hesalanan öz değeri dur. Söz onusu bu değer, riti değerden büyü olduğu için H o (r = 0) hiotezi reddedilmiştir. Yaılan ointegrasyon testi sonuçları, ii değişen arasında sadece bir tane orta vetör bulunduğunu göstermetedir. Bu da, Türiye de elde edilen turizm gelirlerinin uzun dönemde 146

11 Yönetim ve Eonomi 13/2 (2006) eonomi büyüme üzerinde etili olduğunu ortaya oymatadır. Dolayısıyla da, söz onusu ii değişen arasında uzun dönemli bir ilişi mevcuttur. Sonuç ve Öneriler Turizm ve eonomi büyüme arasında uzun dönemli bir ilişinin olu olmadığını test etme ve bu setörün eonomi büyümeye ilişin olası atısını ortaya oyma amacıyla yaılan bu çalışmada elde edilen bulgular; turizm gelirlerinden (TUR), eonomi büyümeye (GSMH) yöneli te yönlü bir nedenselli ilişisinin mevcut olduğunu göstermetedir. Ayrıca, ointegrasyon testi sonuçları, ii değişen arasında sadece bir tane orta vetör bulunduğunu ve sonuç olara, Türiye de elde edilen turizm gelirlerinin uzun dönemde eonomi büyüme üzerinde etili olduğunu ortaya oymatadır. Bununla birlite, yaılan regresyon sonucunda, turizm gelirlerinde %1 birimli bir artış olduğu zaman, GSMH da da 0.16 birimli bir artışın meydana geldiği görülmetedir. Çalışma sonucu elde edilen tüm bu bulgulara göre ise, uluslararası turizmden elde edilen gelirlerin uzun dönemde Türiye nin eonomi büyümesi üzerinde olumlu etiler oluşturduğunu söyleme mümündür. Bu sonuç, çalışmanın öncei bölümlerinde ayrıntılı olara belirtildiği üzere, literatürde daha öncei yaılmış araştırmalarla da örtüşmetedir. Diğer bir deyişle, Türiye için yaılan bu çalışmada ile turizmin uzun dönemde eonomi büyüme ve gelişmeyi etilediği bir ere daha isatlanmış olmatadır. Dünyanın en hızlı gelişen ve büyüyen setörü olan turizmin, Türiye de de son yıllarda dünyadai gelişmelere aralel olara, büyü bir atılım yatığı ve aynı şeilde hızla geliştiği görülmetedir. Dünya Turizm Örgütünün (WTO) yamış olduğu ileriye yöneli rojesiyonlarda, turizmin 21. yüzyılda daha da büyü gelişmeler göstereceği belirtilmete ve 2020 yılında tüm dünya genelinde oluşaca turizm gelirlerinin 2 trilyon Dolar a ulaşması öngörülmetedir. Buna e olara, dünya genelinde özellile gelişmiş ülelerde yüselen refah düzeyine aralel olara, seyahate ayrılan gelirin ve ulaşım olanalarının artması ile turizm setörünün eonominin diğer setörlerine oranla ço daha fazla büyüyeceği de bir gerçetir. Bu nedenle, Türiye nin 2003 yılı verilerine göre dünya turizm gelirlerinden aldığı ayın sadece %2.5 ve elde ettiği turizm gelirinin de 13.2 milyar Dolar olduğu düşünüldüğünde (Bahar ve Koza, 2005: 176); hüümetlerin ve setör temsilcilerinin bu setöre gereen önemi vermeleri ve uluslararası turizm iyasasında oluşacağı öngörülen bu zenginliği üleye taşıyaca olitiaları hızla üretmeleri geremetedir. Türiye nin 2020 yılında uluslararası turizm gelirlerinden aldığı ayın %4 e çıması, ülenin bu setörden elde edeceği gelirinde 80 milyar Dolar a gibi ço büyü bir raama ulaşması demetir. Eonominin diğer setörlerindei yaılan ihracata göre, turizm gelirlerinden elde edilen dövizin maliyetinin de daha düşü olduğu göz önüne alınaca olursa, ülede var olan doğal, ültürel, tarihi ve sosyo-eonomi varlılardan istenilen dövizin sağlanması, Türiye nin eonomi büyümesi ve üle insanının daha müreffeh bir yaşam sürdürebilmesine de olana sağlayacatır. 147

12 O. Bahar / Turizm Setörünün Türiye nin Eonomi Büyümesi Üzerindei Etisi: VAR Analizi Yalaşımı Son olara da çalışmanın ısıtları haında şunları söyleme mümündür. Bu çalışmada turizmin eonomi büyüme üzerindeini etisini inceleme için turizm gelirleri ile GSMH düzeyi modele dâhil edilmiştir. Elde edilen sonuçların, söz onusu modele ilave fatörler elenere test edilmesi uygun olacatır. Bu bağlamda, bundan sonrai araştırmalarda büyümeyi etilediği düşünülen diğer bir taım değişenler de modele dâhil edilebilir ya da farlı bir model ullanılabilir. Böylece, söz onusu bu çalışmada elde edilen sonuçların itisadi anlamı üzerinde doğuracağı şüheler ortadan aldırılabilir. KAYNAKÇA BAHAR, O. ve KOZAK, M. (2005) Uluslararası Turizm ve Reabet Edebilirli, Detay Yayıncılı, Anara. BALAGUER, J. ve JORDA, M.C. (2002) Tourism as a Long-run Economic Growth Factor: the Sanish Case, Alied Economics, 34, BALASSA, B. (1988) The Lessons of East Asian Develoment: an Overview, Economic Develoment and Cultural Change, 36, BRITTON, S.G. (1982) The Political Economy of Tourism in the Third World, Annals of Tourism Research, 9, BROHMAN, J. (1996) New Directions in Tourism for Third World Develoment, Annals of Tourism Research, 23, CHO, V. (2003) A Comarison of Three Different Aroaches to Tourist Arrival Forecasting, Tourism Management, 24, COPELAND, B.R. (1991) Tourism, Welfare and De-industrialization in a Small Oen Economy, Economica, 58, November, CROES, R.R. (2006) A Paradigm Shift to a New Strategy for Small Island Economies: Embracing Demand Side Economics for Value Enhancement and Long Term Economic Stability, Tourism Management, (Article in Press). CROUCH, G.I. ve RITCHIE, J.R.B. (1999) Tourism, Cometitiveness and Societal Proserity, Journal of Business Reseacrh, 44, DIAMOND, J. (1977) Tourism s Role in Economic Develoment: the Case Reexamined, Economic Develoment and Cultural Change, 25 (3), DURBARRY, R. (2002) The Economic Contribution of Tourism in Mauritius, Annals of Tourism Research, 29 (3), DURBARRY, R. (2004) Tourism and Economic Growth: the Case of Mauritius, Tourism Economics, 10, ENGLE, R. ve GRANGER, J. (1987) Cointegration and Error Correction: Reresentation, Estimation and Testing, Econometrica, 50, GHATAK, S., MILNER, C. ve UTKULU, U. (1997) Exorts, Exort Comosition and Growth: Cointegration and Causality Evidence for Malaysia, Alied Economics, 29, GÖKOVALI, U. ve BAHAR, O. (2006) Contribution of Tourism to Economic Growth: A Panel Data Aroach, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hositality Research, (Maale Basıda). GÖYMEN, K. (2000) Tourism and Governance in Turey, Annals of Tourism Research, 27 (4), GRANGER, C. W. J. (1969) Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Sectral Methods, Econometrica, 37, GREENE, W.H. (1993) Econometric Analiysis, Second Edition, Prentice-Hall. HAO, J., VAR, T. ve CHON, J. (2003) A Forecasting Model of Tourist Arrivals From Major Marets to Thailand, Tourism Analysis, 8,

13 Yönetim ve Eonomi 13/2 (2006) HAZARI, B.R. ve NG, A. (1993) An Analysis of Tourists Consumtion of Non-traded Goods and Services on the Welfare of the Domestic Consumers, International Review of Economics and Finance, 2, HAZARI, B.R. ve SGRO, P.M. (1995) Tourism and Growth in a Dynamic Model of Trade, The Journal of International Trade and Economic Develoment, 4 (2), ISLAM, M.N. (1998) Exort Exansion and Economic Growth: Testing for Cointegration and Causality, Alied Economics, 30, KIRBAŞ-KASMAN, S. ve KASMAN, A. (2004) Turizm Gelirleri ve Eonomi Büyüme Arasındai Eşbütünleşme ve Nedenselli İlişisi, İtisat, İşletme ve Finans Dergisi, Sayı 220, KULENDRAN, N. ve WILSON, K. (2000) Is There a Relationshi Between International Trade and International Travel, Alied Economics, 32, KUTLAR, A. (2000) Eonometri Zaman Serileri, Anara: Gazi Kitaevi. MARCOUİLLER, D.W., KİM, K.K. ve DELLER, S.C. (2004) Natural Amenities, Tourism and Income Distribution, Annals of Tourism Research, 31(4), MARTIN, J.L., MORALES, N.M. ve SCARPA, R. (2004) Tourism and Economic Growth in Latin American Countries: a Panel Data Aroach, htt: //www. feem. it/ Feem /Pub /Publications/WPaers/default.htm MCKINNON, T. (1964) Foreign Exchange Constraint in Economic Develoment and Efficient Aid Allocation, Economic Journal, 74, MODESTE, N.C. (1995) The Imact of Growth in the Tourism Sector on Economic Develoment: the Exerience of Selected Caribbean Countries. Economia Internazionale, 48, NOWAK, J., SAHLI, M. ve SGRO, P.M. (2004) Tourism, Trade and Domestic Welfare, htt: //www. feem.it/feem/pub/publications/wpaers/default.htm OH, C. (2005) The Contribution of Tourism Develoment to Economic Growth in the Korean Economy, Tourism Management, 26, ÖZGEN, F.B. ve GÜLOĞLU, B. (2004) Türiye de İç Borçların İtisadî Etilerinin VAR Teniğiyle Analizi, METU Studies in Develoment, 31 (Haziran), PAPATHEODOROU, A. (1999) The Demand for International Tourism in the Mediterranean Region, Alied Economics, 31, PIZAM, A. (1999) Life and Tourism in the Year 2050, International Journal of Hositality Management, 18, SECKELMANN, A. (2002) Domestic Tourism- a Chance for Regional Develoment in Turey?, Tourism Management, 23, SHAN, J. ve SUN, F. (1998) On the Exort-led Growth Hyothesis: the Econometric Evidence from China, Alied Economics, 30, SHAN, J. ve WILSON, K. (2001) Causality between Trade and Tourism: Emirical Evidence from China, Alied Economics Letters, 8, SHARPLEY, R. (2002) The Challenges of Economic Diversification Through Tourism: the Case of Abu Dhabi, The International Journal of Tourism Research, 4 (3), May/June, THEOBALD, W. F. (2001) Global Tourism, Oxford: Butterworth&Heinemann, Second Edition. TOSUN, C. (1999) An Analysis of the Economic Contribution of Inbound International Tourism in Turey, Tourism Economics, 5 (3), TOSUN, C. (2001) Challenges of Sustainable Tourism Develoment in the Develoing World: The Case of Turey, Tourism Management, 22, TOSUN, C., TIMOTHY, D.J. ve ÖZTÜRK, Y. (2003) Tourism Growth, National Develoment and Regional Inequality in Turey, Journal of Sustainable Tourism, 11, VANEGAS, M. ve CROES, R.R. (2003) Growth, Develoment and Tourism in a Small Economy: Evidence from Aruba, The International Journal of Tourism Research, 5 (5), Setember/October, YILDIRIM, J. ve ÖCAL, N. (2004) Tourism and Economic Growth in Turey, Eonomi Yalaşım, 15 (52-53),

14 O. Bahar / Turizm Setörünün Türiye nin Eonomi Büyümesi Üzerindei Etisi: VAR Analizi Yalaşımı WTO (2004), Tourism Highlights, World Tourism Organization, Madrid

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli *

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012, 21-60 Türiye Eonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Biriimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Erinç eldan ** Özet Bu çalışmanın amacı Türiye

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006) M. MUCUK, V. ALPTEKİN Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (975-2006) Mehmet MUCUK * Volkan ALPTEKİN ** Özet Vergi gelirleri devletin en önemli finansman kaynaklarından birini teşkil

Detaylı

TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ Journal of Yasar University 2010 20(5) 3320 3330 TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ RESEARCH AND DEVELOPMENT INVESTMENTS IN TURKEY AND THE RELATIONSHIP

Detaylı

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 1 : 47 68 (2008) ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Yrd. Doç.

Detaylı

Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger- Laursen-Metzler Hipotezinin Türkiye Uygulaması

Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger- Laursen-Metzler Hipotezinin Türkiye Uygulaması Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2014, 1(2), 103-129 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2014, 1(2), 103-129 Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger-

Detaylı

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY IMPORT AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT: THE CASE OF TURKEY WITH VAR ANALYSIS Doç. Dr. Murat

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 19, Sayı : 67, ss. 47-58 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ H. Aydın OKUYAN * Erman ERBAYKAL ** Özet Bu çalışmada, doğrudan yabancı

Detaylı

TÜRKĐYE DE ĐÇ BORÇLARIN ĐKTĐSADĐ ETKĐLERĐNĐN VAR TEKNĐĞĐYLE ANALĐZĐ * Analysis of Economic Effects of Domestic Debt in Turkey using VAR Technique

TÜRKĐYE DE ĐÇ BORÇLARIN ĐKTĐSADĐ ETKĐLERĐNĐN VAR TEKNĐĞĐYLE ANALĐZĐ * Analysis of Economic Effects of Domestic Debt in Turkey using VAR Technique TÜRKĐYE DE ĐÇ BORÇLARIN ĐKTĐSADĐ ETKĐLERĐNĐN VAR TEKNĐĞĐYLE ANALĐZĐ * Analysis of Economic Effects of Domestic Debt in Turkey using VAR Technique Bu makalede 1 Dr. Ferhat Başkan ÖZGEN ** Dr. Bülent GÜLOĞLU

Detaylı

TÜRKİYE DE İSTİKRARSIZ BÜYÜMENİN VAR MODELLERİ İLE ANALİZİ (1991.1-2004.3)

TÜRKİYE DE İSTİKRARSIZ BÜYÜMENİN VAR MODELLERİ İLE ANALİZİ (1991.1-2004.3) Ekonometri ve İstatistik Sayı:4 26-12-28 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ TÜRKİYE DE İSTİKRARSIZ BÜYÜMENİN VAR MODELLERİ İLE ANALİZİ (1991.1-24.3) Prof. Dr. Recep

Detaylı

Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ +

Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ + Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ + Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, İktisat

Detaylı

THE EFFECTS OF FOREIGN TRADE ON EMPLOYMENT: THE CASE OF TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY

THE EFFECTS OF FOREIGN TRADE ON EMPLOYMENT: THE CASE OF TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY Süleyman Demirel Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.259-281. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Farklı Para Politikası Rejimlerinde Enflasyon Belirsizliği ve Enflasyon İlişkisi

Farklı Para Politikası Rejimlerinde Enflasyon Belirsizliği ve Enflasyon İlişkisi Farklı Para Politikası Rejimlerinde Enflasyon Belirsizliği ve Enflasyon İlişkisi Bülent DOĞRU * Özet Bu çalışmanın amacı enflasyon ve enflasyon belirsizliği arasındaki ilişkiyi 1990:1-2012:12 periyodunda

Detaylı

Yrd.Doç.Dr., Kafkas Üniversitesi İktisat Bölümü, karakasadem@gmail.com. 8

Yrd.Doç.Dr., Kafkas Üniversitesi İktisat Bölümü, karakasadem@gmail.com. 8 (3) BÖLGESEL EKONOMİK GÜÇ MERKEZİ OLMA YOLUNDA TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNİN KARŞILAŞTIRMALI GÖRÜNÜMÜ: YENİDÜNYA DÜZENİNDE YENİ CAZİBE MERKEZİ (mi?)* Yrd. Doç. Dr. Adem KARAKAŞ 7 Derya Nur KARAKAŞ 8 ÖZET

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNDA VERİMLİLİĞİN BELİRLEYİCİLERİ: İSLAMİ İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYESİ SEÇİLİ ÜLKELER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

BİLGİ TOPLUMUNDA VERİMLİLİĞİN BELİRLEYİCİLERİ: İSLAMİ İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYESİ SEÇİLİ ÜLKELER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2014 Cilt: IX Sayı: I BİLGİ TOPLUMUNDA VERİMLİLİĞİN BELİRLEYİCİLERİ: İSLAMİ İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYESİ SEÇİLİ ÜLKELER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Özet Başak Gül AKTAKAS

Detaylı

TÜRKiYE'DE BÜTÇE AÇıKLARININ TEMEL MAKROEKONOMIK DECIşKENLER ÜZERINE ETKiSi [1981-2003 VAR, ETKI-TEPKi ANALIzI, VARYANS AYRIŞTIRMASIl

TÜRKiYE'DE BÜTÇE AÇıKLARININ TEMEL MAKROEKONOMIK DECIşKENLER ÜZERINE ETKiSi [1981-2003 VAR, ETKI-TEPKi ANALIzI, VARYANS AYRIŞTIRMASIl TÜRKiYE'DE BÜTÇE AÇıKLARININ TEMEL MAKROEKONOMIK DECIşKENLER ÜZERINE ETKiSi [1981-2003 VAR, ETKI-TEPKi ANALIzI, VARYANS AYRIŞTIRMASIl Doç, Dr, Salih Barışıll Zonguldak Karaelmas Üniversitesi iktisadi ve

Detaylı

Ulaştırma Uygulamalarına Yönelik Çok Modlu Model Önerisi. Multimodal Model Suggestion for Transportation Applications

Ulaştırma Uygulamalarına Yönelik Çok Modlu Model Önerisi. Multimodal Model Suggestion for Transportation Applications Saunma ilimleri Dergisi The Journal o Deense Sciences ayıs/ay 2014 Cilt/olume 13 Sayı/Issue 1 75-105. ISS (asılı) : 1303-6831 ISS (Online): 2148-1776 Ulaştırma Uygulamalarına Yöneli Ço odlu odel Önerisi

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004/2 : 18-37 Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Tahir Büyükakın * Cemil Erarslan ** Özet: Döviz kuru ve

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

Engellilerin Turizm Kısıtları ve Turist Olma Niyeti İlişkisinde Aracı Değişkenler: Motivasyon Gücü ve Öğrenilmiş Çaresizlik

Engellilerin Turizm Kısıtları ve Turist Olma Niyeti İlişkisinde Aracı Değişkenler: Motivasyon Gücü ve Öğrenilmiş Çaresizlik Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, Güz: 176-189 2014. Engellilerin Turizm Kısıtları ve Turist Olma Niyeti İlişkisinde Aracı Değişkenler: Motivasyon Gücü ve Öğrenilmiş Çaresizlik Copyright

Detaylı

Nükleer Enerji Sahibi Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Türkiye için Tahminler

Nükleer Enerji Sahibi Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Türkiye için Tahminler Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Nükleer Enerji Sahibi Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Türkiye için Tahminler Bülent

Detaylı

Working Paper Türkiye'de Özel Tasarrufları Belirleyen Unsurlar. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2012/109

Working Paper Türkiye'de Özel Tasarrufları Belirleyen Unsurlar. Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2012/109 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Özcan,

Detaylı

İMKB Dergisi İÇİNDEKİLER. Yıl: 8 Sayı: 32. Hisse Senedi Getirilerinin Oynaklığı ile Makroekonomik Değişkenlerin Oynaklığı Arasındaki İlişki

İMKB Dergisi İÇİNDEKİLER. Yıl: 8 Sayı: 32. Hisse Senedi Getirilerinin Oynaklığı ile Makroekonomik Değişkenlerin Oynaklığı Arasındaki İlişki İMKB Dergisi Yıl: 8 Sayı: 3 ISSN 3-65 Yıl: 8 Sayı: 3 İÇİNDEKİLER Hisse Senedi Getirilerinin Oynaklığı ile Makroekonomik Değişkenlerin Oynaklığı Arasındaki İlişki Saadet Kırbaş Kasman... Türkiye de Ödeyememe

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİMDE DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: KOBİ LER VE BÜYÜK İŞLETMELER ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA

STRATEJİK YÖNETİMDE DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: KOBİ LER VE BÜYÜK İŞLETMELER ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA STRATEJİK YÖNETİMDE DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: KOBİ LER VE BÜYÜK İŞLETMELER ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA Sema YİĞİT Alperen M. YİĞİT ÖZ Bu çalışmada dış çevre unsurlarının farklı büyüklükteki firmalar üzerindeki

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI *

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI * İÇSEL PAZARLAMA BAĞLAMINDA, İÇ MÜŞTERİNİN ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN TATMİN OLMA DÜZEYİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI

Detaylı

CHINA S INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY: AN EVALUATION FOR TURKEY

CHINA S INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY: AN EVALUATION FOR TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.253-268. ÇİN İN DÜNYA EKONOMİSİ İLE BÜTÜNLEŞME SÜRECİ VE TÜRK SANAYİSİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME CHINA S INTEGRATION

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

Türkiye de Enflasyon Hedeflemesi: Bir Başarı Hikâyesi mi?

Türkiye de Enflasyon Hedeflemesi: Bir Başarı Hikâyesi mi? Türkiye de Enflasyon Hedeflemesi: Bir Başarı Hikâyesi mi? Ergun ERMİŞOĞLU* Özet Bu çalışmada Türkiye de enflasyon hedeflemesi öncesi ve sonrası dönemler enflasyon performansları açısından karşılaştırılarak

Detaylı