BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI

2 CÜLT: 74 SAYI: 2007/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7256, 7406 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 74 NUMBER: 2007/7 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7256, 7406 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2009

3 SUNUŞ Bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çõkan bilgi patlamasõ, baş döndürücü bir hõzla insanõ çepeçevre sarmaktadõr. İnsanõn bu bilgi patlamasõndan en iyi ve en verimli bir şekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yüksek düzeyde kullanabilmesine bağlõdõr. Çağõmõzda büyük bir hõzla artan internet kullanõmõ bilgi erişim teknolojisinin hangi düzeye ulaştõğõnõn bir göstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse klâsik basõlõ materyaller aracõlõğõ ile bilgiye ulaşmak yaşadõğõmõz çağda bilgi toplumu olmanõn vazgeçilmez unsurlarõndan biridir. Bu nedenle; geriye dönük bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yönelik plân ve programõn yapõlabilmesinde bibliyografik çalõşmalarõn önemli bir yeri vardõr. Ulusal bir bibliyografya niteliği taşõyan Türkiye Bibliyografyasõ 1928 yõlõndan beri yayõnlanmakta olup 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu na göre derlenerek, Milli Kütüphane ye gönderilen yayõnlara ait bibliyografik kayõtlardan oluşur. Türkiye Bibliyografyasõ daha önce basõlõ ortamda hazõrlanmakta iken, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yõlõna ait sayõlardan itibaren CD ortamõna, taşõnarak yayõnlanmaya başlanmõştõr. Arama tarama özelliği ve PDF formatõyla hizmete sunulan bu çalõşmanõn araştõrmacõlara kolaylõklar sağlamasõnõ diliyoruz. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle değerli bilim adamõ ve araştõrmacõlarõmõza daha iyi hizmetler sunmak dileğiyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Başkanõ III

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayõtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yõlõnda, o zamanki Maarif Vekâleti tarafõndan yayõnlanmaya başlamõş, 1935 yõlõnda bibliyografyanõn yayõn sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmõş ve 1955 yõlõndan itibaren de Millî Kütüphane tarafõndan hazõrlanmaya başlanmõştõr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarõ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sõnõflama 20. edisyonuna göre sõnõflanmaktadõr. Kataloglama ve Sõnõflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayõnlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dõşõ Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanan bibliyografik kayõtlar Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylõk olarak yayõnlanõr Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalõ olarak çõkarõlan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programõ kullanõlarak hazõrlanmaya başlanmõştõr. Yeni bilgisayar programõyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açõsõndan bir takõm yenilikler yapõlmõştõr. Bibliyografik kayõtlar, ilgili olduklarõ konular altõnda türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sõrasõyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayõnlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayõtlar listelenirken, öncelikle esas alõnan konu numaralarõdõr. Aynõ konu numarasõnda yer alan bibliyografik kayõtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaralarõ, her bibliyografik kaydõn sonunda ayrõca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasõna sahip bibliyografik kayõtlar erişilebilirliği kolaylaştõrmak amacõyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarasõ bibliyografik kayõtlarõn sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşõmõ sağlar. Fakat gönderme yapõlan bibliyografik kayõtlarõn başõnda konu numaralarõ yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarasõ, bibliyografik kayõtlarõn sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlarõ, eser adlarõ, süreli yayõn adlarõ, görsel işitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak üzere altõ ayrõ dizin bulunur. Yõllõk dizinlerde, fasikül numaralarõ Romen rakamlarõyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracõ olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarõda açõklanan biçim ve içerikte yayõnlanmaktadõr yõlõna ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyasõ, CD ortamõnda aylõk olarak üretilmeye başlanmõştõr. Ayrõca yõllõk dizinle birlikte yõllõk olarak da hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. V

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data VI

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. VII

8 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. VIII

9 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. IX

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri ißleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar zel bilgisayar yšntemleri BÜBLÜYOGRAFYA Belirli konulardaki eserlerin K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME KŸtŸphanelerin ilißkileri DiÛer bilgilendirme kaynaklarý HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK DiÛer coûrafi bšlgelerde GENEL KOLEKSÜYONLAR DiÛer dillerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefe kuramý Felsefe eûitimi, araßtýrmasý NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR EsenliÛe dšnÿk okkÿlt yšntemleri Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) Fizyonomi PSÜKOLOJÜ AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) Ekonomik ve meslek etiûi ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi MODERN BATI FELSEFESÜ Almanya ve Avusturya DÜN DOÚAL (DOÚAYA DAYANAN) DÜNBÜLÜM TanrÝ kavramlarý KUTSAL KÜTAP Ünciller ve Olaylar HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ TanrÝ Üsa Mesih ve ailesi ÜnsanlÝk HIRÜSTÜYAN SOSYAL DÜNBÜLÜMÜ Sosyal dinbilim HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER Üslam TOPLUM BÜLÜMLERÜ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileßim...46

11 303 Toplumsal sÿre ler Toplumsal davranýßý etkileyen etmenler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar Topluluklar GENEL ÜSTATÜSTÜKLER Asya'nÝn SÜYASAL BÜLÜMLER Yšnetim ve devlet sistemleri Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ gš ve sšmÿrgecilik UluslararasÝ ilißkiler EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Kooperatifler Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk Mahkemeler KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin Yerel yšnetimlerin (Belediyeler) TŸrkiye'de Askerlik bilimi Deniz kuvvetleri ve savaßý TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Ceza kurumlarý ve ilgili kurumlar Dernekler Sigorta EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim...99

12 373 OrtašÛretim YŸksekšÛretim Devlet dÿzenlemeleri, denetimi, desteûi TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK Ü ticaret UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret) Ületißim TelekomŸnikasyon Su, hava, uzay taßýmacýlýûý TaßÝmacÝlÝk YŸzey taßýmacýlýûý Metroloji ve standardizasyon GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM Giyim ve kißisel gšrÿnÿm Ev yaßamýna ait adetler Genel adetler Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM Standart kullaným T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler TŸrk e'nin yapýsal sistemi (grameri) OsmanlÝca ve diûer TŸrk dilleri ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce ile ilgili sšzlÿkler Üngilizce'nin yapýsal sistemi (grameri) Üngilizce'nin kullanýmý CERMEN DÜLLERÜ ALMANCA Almanca'nÝn kullanýmý DiÛer Cermen dilleri ROMAN DÜLLERÜ FRANSIZCA FransÝzca ile ilgili sšzlÿkler ÜTALYAN, RUMEN, RETO-RUMEN DÜLLERÜ Ütalyanca ile ilgili sšzlÿkler Ütalyanca'nÝn kullanýmý HELENÜK DÜLLER KLASÜK YUNANCA Klasik Yunanca ile ilgili sšzlÿkler DÜÚER DÜLLER DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt dilleri Afro-Asyatik diller Sami dilleri DoÛu ve GŸneydoÛu Asya dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK EÛitim, araßtýrma, ilgili konular MATEMATÜK šzÿmleme Geometri OlasÝlÝklar ve uygulamalý matematik ASTRONOMÜ VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Belirli gšk cisimleri ve olaylarý...157

13 530 FÜZÜK Klasik mekanik KatÝ mekaniûi KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Fiziksel ve kuramsal kimya YER BÜLÜMLERÜ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji YAÞAM BÜLÜMLERÜ Biyoloji Evrim ve genetik (kalýtýmbilim) ZOOLOJÜ BÜLÜMLERÜ (HAYVANBÜLÜMLERÜ) Zooloji (Hayvanbilim) Aves (Kußlar) Mammalia (Memeliler) TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß TIP BÜLÜMLERÜ TIP Ünsan anatomisi Ünsan fizyolojisi SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi HastalÝk oranlarý, korunma Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER Askeri ve denizcilik mÿhendisliûi Ünßaat mÿhendisliûi MŸhendisliÛin diûer dallarý TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Tarla ve plantasyon ŸrŸnleri Meyve bah eleri, meyveler, ormancýlýk Bah e bitkileri (Bah ecilik, hortikÿltÿr) HayvancÝlÝk EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek Konutlar ve konut donanýmý Dikiß, giyim, kißisel yaßam Kamuya ait evlerin yšnetimi ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER Muhasebe Genel yšnetim ReklamcÝlÝk ve halkla ilißkiler KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ PatlayÝcÝlar, yakýtlar teknolojisi ÜMALAT Deri ve kÿrk ißleme BELÜRLÜ R NLERÜN ÜMALATI...190

14 681 Kesinlik ara larý ve diûer aletler BÜNALAR SANATLAR G ZEL SANATLAR EÛitim, araßtýrma ilgili konular Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß MÜMARLIK Mimari yapý Dini ve benzeri ama lý binalar EÛitim ve araßtýrma ama lý binalar PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK Madenden yapýlmýß sanat ŸrŸnleri ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler izim ve konusuna gšre izimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatlarý RESÜM SANATI VE RESÜMLER Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß GRAFÜK SANATLAR BASKI ÜÞLERÜ KabartmalÝ baskýlar (KalÝp baskýlar) FOTOÚRAF ILIK VE FOTOÚRAFLAR FotoÛraf ÝlÝk alanlarý ve tÿrleri FotoÛraflar M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler Tek ses i in mÿzik Ses Klavyeli algýlar ve diûer algýlar flemeli algýlar (Nefesliler) DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Sahne gšsterileri Salon oyunlarý ve eûlenceleri Salon beceri oyunlarý Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý Su ve hava sporlarý EDEBÜYAT VE RETORÜK Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e sšylevler TŸrk e mektuplar TŸrk e hiciv ve mizah TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat...244

15 820 ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz tiyatrosu Üngiliz romaný ve hikayesi Üngiliz edebiyatýnda denemeler Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca tiyatro Almanca roman ve hikaye Almanca eßitli eserler LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca ßiir FransÝzca tiyatro FransÝzca roman ve hikaye FransÝzca eßitli eserler ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT Ütalyanca roman ve hikaye KLASÜK YUNAN EDEBÜYATI Klasik Yunan dramatik ßiir ve tiyatrosu DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatý DoÛu ve GŸneydoÛu Asya edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH Tarihin felsefe ve kuramý Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT Tarihi coûrafya Avrupa'da coûrafya ve seyahat Asya'da coûrafya ve seyahat Kuzey Amerika'da coûrafya ve seyahat DiÛer bšlgelerde coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) Bilim adamlarý Þecere, isimler, nißanlar (insignia) 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'a kadar diûer bšlgeler GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA DoÛu Avrupa Sovyetler BirliÛi Avrupa'nÝn diûer Ÿlkeleri GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU OrtadoÛu (YakÝndoÛu) GENEL KUZEY AMERÜKA TARÜHÜ Orta Amerika Meksika...268

16 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2007 AD 7531 YÝldÝrÝm, Ali Sosyal bilimlerde nitel araßtýrma yšntemleri / Ali YÝldÝrÝm, Hasan Þimßek. Ñ 6. bsk. Ñ Ankara : Se kin, , AD Gilbert, Adrian bilge kral : Üsa'nÝn doûumunu yýldýzlarda gšren gizli Anadolu topluluûu / Adrian Gilbert ; eviri: Mutlu Yetkin. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Hermes YayÝnlarÝ, 350 s. : res. ; 24 cm. Ñ (Hermes YayÝnlarÝ ; 12) zgÿn eseradý: Magi: The quest for a secret tradition. Kaynak a: ss. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [18.00 YTL]. I. Yetkin, Mutlu. I III. Seri Veri ißleme Bilgisayar bilimi 2007 AD Bilgisayara giriß / editšr: NilgŸn Tosun. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Kriter YayÝnlar, 388 s. : ßkl. ; 23 cm. Ñ (Kriter yayýn ; no: 4. Ders kitaplarý ; 3) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [13.00 YTL]. I. Tosun, NilgŸn. II. Seri AD GŸrkan, Osman Yeni baßlayanlar i in bilgisayar / Osman GŸrkan. Ñ 4. bsk. Ñ Ankara : Nirvana YayÝnlarÝ, xx, 498 s. : res., ßkl. ; 20 cm. Ñ (Nirvana YayÝnlarÝ ; yayýn no: 8. Bilgi teknolojileri ; 1) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [17.00 YTL]. II. Seri AD HenkoÛlu, TŸrkay Modern donaným mimarisi : [bilgisayar toplamak, upgrade etmek isteyenler i in temel kýlavuz] / TŸrkay HenkoÛlu. Ñ 5. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula, [16], 444 s. : res., ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (Pusula ; 107) S.N.: ; D.M ISBN : [26.00 YTL]. II. Seri Bilgisayar programlama, programlar 2007 AD SarÝdoÛan, M. Erhan YazÝlÝm mÿhendisliûi / M. Erhan SarÝdoÛan. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : Papatya YayÝncÝlÝk EÛitim, 568 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [60 YTL] AD Gelißken, UÛur, Flash CS3 Web uygulamalarý / UÛur Gelißken. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula, xiii, 462 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (Pusula ; 175) S.N.: ; D.M ISBN : [36.00 YTL]. II. Seri AD Gelißken, UÛur, Flash CS3 Web uygulamalarý / UÛur Gelißken. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula, xiii, 462 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (Pusula ; 175) 1

17 S.N.: ; D.M ISBN : [36.00 YTL]. II. Seri AD YanÝk, Memik Visual Studio 2005 : Microsoft Visual C#. : for.net Framework 2.0 / Memik YanÝk. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Se kin, c. "1." (xvi, 728 s.) : ßkl. ; 24 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : YTL zel bilgisayar yšntemleri 2007 AD Adobe photoshop CS2 : yetkili eûitim kýlavuzu / yazan: Adobe YaratÝcÝ Ekibi ; eviren: Arif Ortakma. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Medyasoft YayÝnlarÝ, xii, 476 s. : res., ßkl. ; 24 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [47 YTL]. I. Adobe YaratÝcÝ Ekibi. II. Ortakma, Arif BÜBLÜYOGRAFYA 016 Belirli konulardaki eserlerin 2007 AD [KubbealtÝ Akademi MecmuasÝ indeksi, ]. Ñ Üstanbul : KubbealtÝ, [2007?] 48 s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M [2.00 YTL] BD Kandilli Rasathanesi el yazmalarý : BoÛazi i niversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraßtÝrmalarÝ EnstitŸsŸ astronomi, astroloji, matematik yazmalarý kataloûu / proje sorumlusu: GŸnay Kut ; hazýrlayanlar: GŸnay Kut...[ve baßkalarý]. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : BoÛazi i niversitesi, c. "1." (579 s.) : res. ; 28 cm. Dizin vardýr. OsmanlÝca metin i erir. Kaynak a: 573. s. Ü indekiler: 1.c.: TŸrk e yazmalar. S.N.: ; B.N. 2007/ ISBN : [30.00 YTL]. I. Kut, GŸnay AD Salihli bilgi kaynaklarý toplu kataloûu : Salihli TŸrk ve DŸnya kÿtÿphanelerinde / [hazýrlayan]: Ali Aksakal. Ñ Salihli : Salihli Ticaret ve Sanayi OdasÝ, 125 s. ; 24 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 YTL]. I. Aksakal, Ali K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME 021 KŸtŸphanelerin ilißkileri 2007 AD NAK'05 Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve PazarlanmasÝ (2005 : Üstanbul) NAK'05 bildiriler : Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve PazarlamasÝ, Üstanbul, EylŸl 2005 / editšrler: Ayta YÝldÝzeli, Hatice KŸbra BahßißoÛlu. Ñ Üstanbul : Kadir Has niversitesi, x, 287 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [14.00 YTL]. I. YÝldÝzeli, Ayta. II. BahßißoÛlu, Hatice KŸbra. II DiÛer bilgilendirme kaynaklarý 2007 BD OkuduÛum kitaplar / hazýrlayan: Bahar YayÝnevi Grafik Servisi. Ñ Üstanbul : Bahar YayÝnevi, [78] s. ; 28 cm. 2

18 S.N.: ; D.M ISBN : [3.00 YTL]. I. Bahar YayÝnevi Grafik Servisi AD meroûlu, Yusuf Ni in okumalýyýz? / Yusuf meroûlu. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Rehber YayÝnlarÝ, 2005 (Üzmir : aûlayan MatbaasÝ) 160 s. ; 18 cm. Ñ (Rehber YayÝnlarÝ ; yayýn numarasý: 05. EÛitim ve šûretim) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL]. II. Seri AD meroûlu, Yusuf Ni in okumalýyýz? / Yusuf meroûlu. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Rehber YayÝnlarÝ, 2006 (Üzmir : aûlayan MatbaasÝ) 160 s. ; 18 cm. Ñ (Rehber YayÝnlarÝ ; yayýn numarasý: 05. EÛitim ve šûretim) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL]. II. Seri AD oraklý, Selim Kitap okumanýn 77 yolu / Selim oraklý. Ñ Üstanbul : BilgeoÛuz, 192 s. ; 21 cm. Kaynak a: 192. s. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL] AD Gšnen, zgÿr Agence France Press ve Anadolu AjansÝ'nÝn karßýlaßtýrýlmasý / zgÿr Gšnen. Ñ Üstanbul : Üstanbul niversitesi Ületißim FakŸltesi, s. ; 24 cm. Ñ (Üstanbul niversitesi ; yayýn no: Ületißim Fak. ; yayýn no: 11) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M [6.00 YTL]. II. Seri , AD OrtaylÝ, Ülber, KÝrk ambar sohbetleri / Ülber OrtaylÝ. Ñ 6. bsk. Ñ Ankara : Aßina Kitaplar, x, 275 s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [13.00 YTL] AD KadÝn odaklý habercilik / hazýrlayan: Sevda Alankuß ; katkýlar: Filiz KerestecioÛlu...[ve baßkalarý]. Ñ Ülk bs. Ñ Üstanbul : IPS Ületißim VakfÝ, 235 s. ; 20 cm. Ñ (IPS Ületißim VakfÝ yayýnlarý ; 10. Hak haberciliûi dizisi ; 2) S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]. I. Alankuß, Sevda. II. KerestecioÛlu, Filiz. III. Seri HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 2007 AD 7879 Gšnen, zgÿr Agence France Press ve Anadolu AjansÝ'nÝn karßýlaßtýrýlmasý / zgÿr Gšnen. Ñ Üstanbul : Üstanbul niversitesi Ületißim FakŸltesi, , AD Coßkundeniz, Mehmet NasÝl yakaladým? : aldatýlan kadýnlar anlatýyor / Mehmet Coßkundeniz. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Neden Kitap, 264 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : YTL

19 2007 AD AKP ekspresi : Avrupa biletiyle Tahran'a! / [hazýrlayan]: Bedri Baykam. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Piramid Film ProdŸksiyon YapÝmcÝlÝk ve YayÝncÝlÝk, 698 s. : res. ; 20 cm. Ñ (Bedri Baykam siyasi dizi ; 4) S.N.: ; D.M ISBN : [28.00 YTL]. I. Baykam, Bedri. II. Seri AD Akpolat, Tekin Organ baûýßý ve medya / Tekin Akpolat. Ñ Samsun : Tekin Akpolat, 215 s. : res. ; 24 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL] AD Sevin, Erkan, DinlediÛin mÿziûi sšyle / Erkan Sevin. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Akis Kitap, 189, [19] s. : res. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : YTL SŸreli YayÝnlar 2007 SB Konya spor. Ñ 1. yýl, 1. sayý [2006] -. Ñ Konya : Konyaspor KulŸbŸ, [2006?] -. c. : rnk. res. ; 30 cm. Üki aylýk, [2006?] -. Konyaspor KulŸbŸ yayýn organý. Konyaspor KulŸbŸ'nŸn alýßmalarý hakkýnda bilgi veren dergi. S.N.: DiÛer coûrafi bšlgelerde 2007 AD NalcÝoÛlu, BelkÝs Ulusoy Azerbeycan siyasi muhaceretinin Üstanbuldaki basýn etkinliklerinin ( ) kamuoyu olußturmadaki rolÿ / BelkÝs Ulusoy NalcÝoÛlu. Ñ Üstanbul : Üstanbul niversitesi Ületißim FakŸltesi, ix, 240 s. ; 24 cm. Ñ (Üstanbul niversitesi RektšrlŸk ; yayýn no: Ületißim FakŸltesi ; yayýn no: 30) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : 7.50 YTL. II. Seri SŸreli YayÝnlar 2007 SB Avrupa TŸrk. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Þubat 2006) -. Ñ Üstanbul : Avrupa TŸrk DerneÛi, c. : rnk. res. ; 27 cm. SŸresi belirlenemedi, Þubat AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: SB Chekmekšy magasine. Ñ 1. yýl, 5. sayý (Ekim 2006) -. Ñ Üstanbul : M.U.C. DanÝßmanlÝk ve Reklam AjansÝ, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk, Ekim Haber, magazin dergisi. S.N.: SB Cihan haber. Ñ 3. yýl, 17. sayý (Temmuz- AÛustos 2006) -. Ñ Üstanbul : Cihan Haber AjansÝ ve ReklamcÝlÝk, c. : rnk. res. ; 26 cm. SŸresi belirlenemedi, Temmuz-AÛustos TŸrkiye'deki medyayý tanýtan ve yayýnlayan programlarý konu alan dergi. Haber kanallarýný konu alan dergi. S.N.: ISSN SB EQ insan ve yaßam dergisi. Ñ 1. yýl, 3. sayý (2006) -. Ñ Üstanbul : Ant YapÝ Sanayi ve Ticaret, [2006?] -. c. : rnk. res. ; 31 cm. Üki aylýk, [2006] -. Ünsan ve yaßam dergisi. S.N.:

20 2007 SB Erdef. Ñ (MayÝs 2006) -. Ñ Ankara : Erzincan Dernekleri Federasyonu, c. : rnk. res. ; 30 cm. SŸresi belirlenemedi. S.N.: SB Etsanayi. Ñ [1. yýl], 6. sayý ( 2007) -. Ñ Ankara : BŸlent Mutluer, c. : rnk. res. ; 30 cm. SŸresi belirlenemedi, Üngilizce eser adý:meat industry. TŸrkiye'de canlý hayvan Ÿretimi, tÿketimi konularýnda bilgi veren dergi. S.N.: ISSN SB Kabataß. Ñ 1. yýl, 6. sayý (MayÝs 2005) -. Ñ Üstanbul : KabataßlÝlar DerneÛi, c. : rnk. res. ; 28 cm. SŸresi belirlenemedi, MayÝs KabataßlÝlar DerneÛi'nin yayýn organý. AktŸalite, sanat, kÿltÿr ve edebiyat dergisi. S.N.: SB Kasaba bluist. Ñ 1. yýl, 4. sayý (MayÝs 2007) -. Ñ Üstanbul : MES YayÝncÝlÝk Rek. Tan. ve DÝß Tic., c. : rnk. res. ; 33 cm. SŸresi belirlenemedi, MayÝs Magazin&aktŸalite dergisi. S.N.: ISSN SB Kasaba magazine. Ñ 1. yýl, 3. sayý (Þubat- Mart 2007) -. Ñ Üstanbul : MES YayÝncÝlÝk Rek. Tan. ve DÝß. Tic., c. : rnk. res. ; 33 cm. SŸresi belirlenemedi, Þubat-Mart AktŸalite&magazin dergisi. S.N.: ISSN SB Konya kent. Ñ 1. yýl, 2. sayý (22-29 MayÝs 2005) -. Ñ Konya : MAKS Medya, c. : rnk. res. ; 30 cm. HaftalÝk, MayÝs HaftalÝk haber dergisi. S.N.: SB Tokat olay. Ñ 1. yýl, 1. sayý (MayÝs- Haziran 2007) -. Ñ Tokat : Musa zdemir, c. : rnk. res. ; 30 cm. Üki aylýk, MayÝs-Haziran KŸltŸr haber dergisi. S.N.: SB Trakya frekans. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Nisan 2006) -. Ñ TekirdaÛ : Frekans Reklam, c. : rnk. res. ; 30 cm. SŸresi belirlenemedi, Nisan AktŸalite, turizm ve haber dergisi. S.N.: SB Yeni Üstanbullu. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Nisan 2007) -. Ñ Üstanbul : FKB GÝda Ünßaat Tekstil ve Sanayi ve Ticaret, c. : rnk. res. ; 33 cm. AylÝk, Nisan AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: SB Yenißehir magazin. Ñ [1. yýl, 1. sayý] (2005) -. Ñ Üstanbul : Zeki kar, c. : rnk. res. ; 27 cm. SŸresi belirlenemedi, Yenißehir Magazin Ataßehir Magazin dergisinin Ÿcretsiz ekidir. AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.:

21 2007 SB YŸkselen ses. Ñ 1. yýl, 1. sayý [2006] -. Ñ Batman : Medya Gazetecilik ve MatbaacÝlÝk, [2006?] -. c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk, [2006] -. AktŸel ve haber dergisi. S.N.: GENEL KOLEKSÜYONLAR 089 DiÛer dillerde 2007 AD ErgŸven, Mehmet, Gšrmece / Mehmet ErgŸven. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Metis YayÝnlarÝ, 237 s. : res. ; 20 cm. Ñ (Metis sanatlar ve insan) S.N.: ; D.M ISBN : [11.00 YTL]. II. Seri AD zbek, HŸseyin, Üngilizce ninni'lerle uyutayým seni bÿyÿteyim seni eûiteyim seni / HŸseyin zbek. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Kum Saati YayÝnlarÝ, 256 s. ; 21 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 YTL] AD zdilek, Üsmail, Afyonkarahisar'Ýn bugÿnÿ ve geleceûi Ÿzerine yorum ve projelerim / Üsmail zdilek. Ñ 1. bsk. Ñ [Üstanbul] : Üsmail zdilek, 380, [18] s. : fotoû. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 YTL] FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ 2007 AD SafalÝ, Levent Felsefeye giriß : "akýl var mantýk var" / konußmacý: Levent SafalÝ. Ñ Üstanbul : TMMOB Ünßaat MŸhendisleri OdasÝ Üstanbul Þubesi, 36 s. : fotoû. ; 20 cm. Ñ (Cumartesi sšyleßileri) S.N.: ; D.M ISBN : [3.00 YTL]. II. Seri Felsefe kuramý 2007 AD otuksšken, BetŸl Felsefi sšylem nedir? / BetŸl otuksšken. Ñ Üstanbul : Ünkilap, 161 s. ; 20 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 YTL] Felsefe eûitimi, araßtýrmasý 2007 BD niversiteye hazýrlýk Felsefe 1-2 : SS soru bankasý. Ñ Üstanbul : Pergel YayÝnlarÝ, [2007?] 248 s. ; 26 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [16.00 YTL] BD niversiteye hazýrlýk Felsefe : SS soru bankasý. Ñ [Üstanbul] : Kavram YayÝnlarÝ, 208 s. : ßkl., tbl. ; 28 cm. 6

22 S.N.: ; D.M [14.00 YTL] NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR 131 EsenliÛe dšnÿk okkÿlt yšntemleri 2007 AD Horan, Paula Evrensel yaßam enerjisi reiki : 108 soru ve yanýt : bir šmÿr sÿrecek reiki uygulamasý i in gÿvenilir rehberiniz / Paula Horan ; TŸrk esi: Nur Yener. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Okyanus YayÝncÝlÝk, 128 s. ; 23 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL]. I. Yener, Nur. I AD Mohr, Barbel Kozmik ekim yasasý / Barbel Mohr ; eviri: Derya Engin. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Kozmik Kitaplar, 143 s. ; 20 cm. zgÿn eseradý: Bestellungen beim Universum. S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 YTL]. I. Engin, Derya. I Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) 615 s. : ßkl. ; 21 cm. Ñ (AltÝn Bilek YayÝnlarÝ ; genel yayýn no: 22. PopŸler bilim kitaplýûý ; 5) zgÿn eseradý: Why people believe weird things. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Ko, Zeynep Reyhan. I III. Seri AD Kiraz, Rezan, Tarot ile kehanet sanatý / Rezan Kiraz, Metin Kiraz. Ñ 5. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 321, [4] s. : res.(bazýsý rnk.) ; 20 cm. Kaynak a eserin sonundadýr. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Kiraz, Metin. I AD domuz yýlýnda in falýnýz / editšr: Derya Gemici. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Dekolte YayÝncÝlÝk, 192 s. ; 11 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [2.00 YTL]. I. Gemici, Derya AD ÜloÛlu, Mustafa Cep bur lar / Mustafa ÜloÛlu. Ñ Üstanbul : Ailem, 160 s. ; 14 cm. Ñ (Cep kitaplarý dizisi) S.N.: ; D.M ISBN : [3.00 YTL]. II. Seri AD Shermer, Michael Ünsanlar neden sa ma ßeylere inanýr / Michael Shermer ; TŸrk esi: Zeynep Reyhan Ko. Ñ Üstanbul : AltÝn Bilek YayÝnlarÝ, Fizyonomi 2007 AD Nagoya, Chizuru Naturaji : Kim olduûunu keßfetmek ister misin? / Chizuru Nagoya ; Üngilizce'den eviri: Sare Kuß. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Akis Kitap,

23 144 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 6.95 YTL. I. Kuß, Sare. I PSÜKOLOJÜ 2007 AD Psikanaliz ve sinirbilim / editšr: Mine zmen. Ñ Üstanbul : Turgut YayÝncÝlÝk, v, 153 s. ; 21 cm. Kaynak a bšlÿm sonlarýndadýr. S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 YTL]. I. zmen, Mine AD Zaretsky, Eli Ruhun gizemleri : psikanalizin sosyal ve kÿltÿrel tarihi / Eli Zaretsky ; Üngilizce'den eviren: Enver GŸnsel. Ñ Üstanbul : Pegasus YayÝnlarÝ, Ñ (Pegasus YayÝnlarÝ ; 86. Tarih ; 8) zgÿn eseradý: Secrets of the soul. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [30.00 YTL]. I. GŸnsel, Enver. I III. Seri AD Freud, Sigmund, Sevgi ve cinsellik Ÿzerine / Sigmund Freud ; Almanca'dan eviren: AkÝn Kanat. Ñ 1. bsk. Ñ Üzmir : Ülya, s. ; 20 cm. Ñ (Ülya YayÝnevi. Psikoloji dizisi) zgÿn eser adý: Schriften Ÿber liebe und sexualitšt. Metin TŸrk e, Almanca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN X : [6.00 YTL]. I. Kanat, AkÝn. I III. Seri AD Ricoeur, Paul, Yoruma dair : Freud ve felsefe / Paul Ricoeur ; Necmiye Alpay. Ñ Ülk bs. Ñ Üstanbul : Metis YayÝnlarÝ, 494 s. ; 22 cm. Ñ (Metis felsefe) Dizin vardýr. zgÿn eseradý: De l'interpržtation, essai sur Freud. Metin TŸrk e, FransÝzca'dan eviri. Ü indekiler: 1. bšlÿm: Sorunsal Freud'un konumu - 1. bšlÿm: Analitik: Freud'un okunmasý - 3. bšlÿm: Diyalektik: Felsefi bir Freud yorumu. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 YTL]. I. Alpay, Necmiye. I III. Seri SŸreli YayÝnlar 2007 SB Kardeßini se. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Ekim 2005) -. Ñ Üstanbul : M. Cengiz Tšnay, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk, Ekim Psikoloji, edebiyat ve kÿltÿr dergisi. S.N.: ISSN AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler 2007 AD Merkle, Rolf KÝskan lýk : kýskan lýûýn nedenleri ve baßa ÝkmanÝn yollarý / Rolf Merkle ; Almancadan eviren: iûdem Gšk. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Gendaß, s. ; 20 cm. Ñ (Yeni seri ; 480. SaÛlÝk ; 18) zgÿn eseradý: Eifersucht. S.N.: ; D.M ISBN : [2.00 YTL]. I. Gšk, iûdem. I III. Seri AD Rosenberg, Marshall B. fkenin ßaßÝrtÝcÝ amacý : šfke yšnetiminin štesi: šfkenin i indeki armaûaný bulmak / Marshall B. 8

24 Rosenberg ; eviri: Derya ztÿrk, aûlayan ErendaÛ. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, 96 s. ; 15 cm. Ñ (Sistem-kÝssadan hisseler dizisi) S.N.: ; D.M ISBN : 3.00 YTL. I. ztÿrk, Derya. II. ErendaÛ, aûlayan. II IV. Seri Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka 2007 AD Middleton, John Beyninizi yenileyin : her gÿne diri bir zihin / John Middleton ; eviren: Elif zsayar. Ñ Üstanbul : Optimist, xviii, 232 s. : res. ; 21 cm. Ñ (Optimist yayýnlarý ; yayýn no: 107. Harika fikir dizisi ; 52) zgÿn eseradý: Upgrade your brain. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. zsayar, Elif. I III. Seri AD TŸrkkan, Reha OÛuz, Etkin hafýza teknikleri / Reha OÛuz TŸrkkan, TuÛrul TŸrkkan. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Pegasus YayÝnlarÝ, 256 s. : res., ßkl. ; 21 cm. Ñ (Pegasus YayÝnlarÝ ; 112. Kißisel gelißim ; 19) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL]. I. TŸrkkan, TuÛrul. I III. Seri AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi 2007 AD Gelißim psikolojisi / editšr: Ü. DoÛan Taß. Ñ Ankara : Üßte YayÝncÝlÝk, [2007?] 159 s. ; 14 cm. Ñ (KPSS cep kitaplarý serisi) S.N.: ; D.M ISBN X : [3.00 YTL]. I. Taß, Ü. DoÛan. II. Seri AD Adler, Alfred, Ünsan tabiatýný tanýma / Alfred Adler ; eviren: Ayda YšrŸk n. Ñ 7. bsk. Ñ Üstanbul : TŸrkiye Üß BankasÝ KŸltŸr YayÝnlarÝ, 257 s. ; 24 cm. Ñ (TŸrkiye Üß BankasÝ KŸltŸr YayÝnlarÝ ; genel yayýn: 334) zgÿn eseradý: Understanding human nature. Dizin vardýr. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. YšrŸk n, Ayda. I III. Seri AD YšrŸkoÛlu, Atalay, DeÛißen toplumda aile ve ocuk / Atalay YšrŸkoÛlu. Ñ 7. bs. Ñ Üstanbul : zgÿr YayÝnlarÝ, 277 s. ; 20 cm. Ñ ( zgÿr YayÝnlarÝ ; 50) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]. II. Seri , , AD Yazgan, YankÝ, Bebeklikten ocukluûa / YankÝ Yazgan ; sšyleßi: Didem nsal. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : TŸrkiye Üß BankasÝ KŸltŸr YayÝnlarÝ, s. ; 20 cm. Ñ (TŸrkiye Üß BankasÝ KŸltŸr YayÝnlarÝ ; genel yayýn: sayfada dizisi ; 4) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : 7.00 YTL. I. nsal, Didem. I III. Seri

25 2007 BD Yavuzer, Halžk, Gen leri anlamak : ana-babalarýn en ok sorduûu sorular ve cevaplarýyla / Haluk Yavuzer. Ñ 3. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 103 s. : rnk. res., tbl. ; 26 cm. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Aktosun, Yasemin Yal Ýn, Evli misiniz eßli misiniz / Yasemin Yal Ýn Aktosun ; izer: Alp TŸrkbiner. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 174 s. : res. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; Psikoloji dizisi ; 17) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL]. I. TŸrkbiner, Alp. I III. Seri UygulamalÝ psikoloji 2007 AD Hayattan keyif almanýn yollarý / derleyen: Zeynep zkan. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Akis Kitap, 142 s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 7.95 YTL. I. zkan, Zeynep AD Vitale, Joe, ekim yasasý sýrrý : zenginlik yaratmak ya da istediûiniz her ßeye kavußmak i in 5 basamak / Joe Vitale ; Üngilizce'den eviren: Elif Nihan Akbaß. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Pegasus YayÝnlarÝ, 208 s. ; 21 cm. Ñ (Pegasus YayÝnlarÝ ; 92. Kißisel gelißim ; 18) zgÿn eseradý: The attractor factor. Kaynak a: ss. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 YTL]. I. Akbaß, Elif Nihan. I III. Seri AD Akyol, Taha Hayat yolunda : gen ler i in anýlar ve šneriler / Taha Akyol. Ñ 8. bsk. Ñ Üstanbul : DoÛan Kitap, 268 s. ; 20 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Bowell, Richard A. 7 AdÝmda ruhsal zek : šzÿ keßfederek 'anlamlý' baßarý ve mutluluûa ulaßma rehberi / Richard A. Bowell ; TŸrk esi: Merve GŸn, YŸcel AßÝkoÛlu. Ñ Üstanbul : Hayat YayÝncÝlÝk, 208 s. : ßkl. ; 21 cm. Ñ (Hayat yayýnlarý ; 243. BaßarÝ dizisi ; 71) Dizin vardýr. zgÿn eseradý: The 7 steps of spiritual intelligence. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL]. I. GŸn, Merve. II. AßÝkoÛlu, YŸcel. II IV. Seri AD 7788 Buzan, Tony Fiziksel zek nýn gÿcÿ / Tony Buzan ; eviri: Buket YÝlmaz. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Epsilon, 613.7, AD Deep, Sam AklÝnÝ kullan istediûini al! / Sam Deep, Lyle Sussman ; eviri: Elif ztarhan. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Neden Kitap, 10

26 277 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]. I. Sussman, Lyle. II. ztarhan, Elif. III. E.a AD Dyer, Wayne W. Dengede olmak : arzularýnýza uygun alýßkanlýklar yaratmanýn 9 yolu / Wayne W. Dyer ; eviri: Sezer Soner. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Dharma, 160 s. : res. ; 21 cm. Ñ (Kißisel gelißim) zgÿn eseradý: Being in balance. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Soner, Sezer. I III. Seri AD 7767 Gerard, Robert V. DNA'nÝzÝ deûißtirin yaßamanýzý deûißtirin! : "fiziksel, duygusal ve sosyal sýhhatinizi gelißtirmek i in ara lar" : kendini gÿ lendirme psikolojisi / Robert V. Gerard. Ñ 1. bsk. Ñ Üzmir : Koßulsuz Sevgi YayÝncÝlÝk, 615.8, AD 7764 YÝldÝz, Ahmet Erten, ßenme, erteleme, vazge me : baßarýlý šûrenci olma sanatý / Ahmet YÝldÝz. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Alfa BasÝm YayÝm, , ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) 174 Ekonomik ve meslek etiûi 2007 AD Krishnamurti, Jiddu, DoÛru ge im Ÿzerine / J. Krishnamurti ; eviren: NurgŸl Demirdšven, Deniz Demirdšven. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : Ayna YayÝnevi, 208 s. ; 20 cm. Ñ (Ayna YayÝnevi ; 27. Felsefe dizisi ; 17. Toplu eserleri ; 12) zgÿn eser adý: On right livelihood. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]. I. Demirdšven, NurgŸl. II. Demirdšven, Deniz. II IV. Seri ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ 2007 AD Dumont, Jean-Paul Antik felsefe / Jean-Paul Dumont ; TŸrk esi: Üsmail Yerguz. Ñ Ankara : Dost Kitabevi, 124 s. ; 17 cm. Ñ (KŸltŸr kitaplýûý ; 58. Felsefe ;. 10) S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]. I. Yerguz, Üsmail. I III. Seri AD Arslan, Ahmet Ülk aû felsefe tarihi / Ahmet Arslan. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Üstanbul Bilgi niversitesi YayÝnlarÝ, c. "3." (xiv, 391 s.) : res. ; 24 cm. Ñ (Üstanbul Bilgi niversitesi YayÝnlarÝ ; 180. Felsefe ; 6) Ü indekiler: 3. c.: Aristoteles. S.N.: ; D.M ISBN (Tk.) : [13.00 YTL]. II. Seri DoÛu felsefesi 2007 AD Powell, Richard R. GŸnlŸk yaßamda sadelik mucizesi Wabi Sabi / Richard R. Powell ; eviri: F. Hale nÿrme. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Kaizen, 192 s. ; 21 cm. zgÿn eseradý: Wabi Sabi simple. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. nÿrme, F. Hale. I

27 2007 AD GŸndelik yaßamda mutluluûu / TŸrk esi: BŸlent Ulu er. Ñ Üstanbul : Okyanus YayÝncÝlÝk, 94 s. : res. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 YTL]. I. Ulu er, BŸlent AD Krißnamurti, J. (Jiddu), Yaßam kitabý : Krißnamurti ile gÿnlÿk meditasyonlar / J. Krißnamurti ; Üngilizceden eviren: GŸnseli Aksoy. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, 395 s. ; 20 cm. Ñ (Sistem YayÝncÝlÝk ; 550. Felsefe dizisi) zgÿn eseradý: The book of life. Kaynak a: 395. s. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [16.00 YTL]. I. Aksoy, GŸnseli. I III. Seri MODERN BATI FELSEFESÜ 2007 AD Everdell, William R. Ülk modernler : yirminci yÿzyýl dÿßÿncesinin kškenlerine ilißkin profiller / William R. Everdell ; eviren: HŸlya Kocaoluk. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : YapÝ Kredi KŸltŸr Sanat YayÝncÝlÝk, 626 s. ; 21 cm. Ñ (YapÝ Kredi yayýnlarý ; Cogito ; 157) zgÿn eseradý: The first moderns. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Kocaoluk, HŸlya. I III. Seri Almanya ve Avusturya 2007 AD Laserre, Pierre Nietzsche'nin mÿzik Ÿzerine dÿßÿnceleri / Pierre Lasserre ; ev.: Ülhan Usmanbaß. Ñ 3. bs. Ñ Üstanbul : Pan YayÝncÝlÝk, 96 s. ; 20 cm. Ñ (Pan YayÝncÝlÝk ; 40) zgÿn eseradý: Les idžes de Nietzsche sur la musique. Metin TŸrk e, FransÝzca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 YTL]. I. Usmanbaß, Ülhan. I III. Seri. 193, DÜN 2007 AD IßÝk, AydÝn, Bir felsefi problem olarak vahiy ve mucize / AydÝn IßÝk. Ñ 1. bs. Ñ Ankara : Elis YayÝnlarÝ, s. ; 21 cm. Ñ (Elis YayÝnlarÝ ; 39) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL]. II. Seri AD ArmaÛan, A. Munis, Asya'dan Anadolu'ya TŸrklerin aný defteri / Ahmet Munis ArmaÛan. Ñ Üzmir : A. Munis ArmaÛan, 2006 (Bilkar Bilge KarÝnca MatbaacÝlÝk) 496 s. ; 24 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [30.00 YTL] DOÚAL (DOÚAYA DAYANAN) DÜNBÜLÜM 211 TanrÝ kavramlarý 2007 AD Dawkins, Richard, TanrÝ yanýlgýsý / Richard Dawkins ; eviren: Kalisto, Tun Tuncay Bilgin. Ñ 4. bsk. Ñ [Ankara?] : Kuzey YayÝnlarÝ, 367 s. ; 24 cm. zgÿn eseradý: The god delusion. 12

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/03 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/06 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/07 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/01 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/4 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/11 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/11 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/1 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/1 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/12 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/12 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/2 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

İlgiler ve Meslekler

İlgiler ve Meslekler İlgiler ve Meslekler Sosyal Bilimlere ilginiz varsa; Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Antropoloji, Arşivcilik, Gazetecilik, Rehberlik-Danışmanlık, Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji,

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/10 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/10 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006 IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM 10 Mayıs, 2006 2004 MIKRO 1 Institute of Electrical and Electronics Enineers (IEEE) Hakkında

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

Tel: 335 87 38 / 1279 E-mail: gurolbaba@gmail.com

Tel: 335 87 38 / 1279 E-mail: gurolbaba@gmail.com AKADEMİK BİRİM KOORDİNATÖRLERİ BİGA İİBF Yrd. Doç. Dr. Gürol BABA Tel: 335 87 38 / 1279 E-mail: gurolbaba@gmail.com Bölüm Koordinatörleri İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler Kamu Yönetimi Maliye Çalışma

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

TÜRKÇE KİTAP İSİMLERİ İNGİLİZCE KİTAP İSİMLERİ

TÜRKÇE KİTAP İSİMLERİ İNGİLİZCE KİTAP İSİMLERİ KİTAP İSİMLERİ VE TEMEL ALANLAR Eğitim Bilimleri İlahiyat Spor Bilimleri Fen Bilimleri Mimarlık Planlama ve Tasarım Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Filoloji Mühendislik Güzel Sanatlar Sosyal, Beşeri ve İdari

Detaylı

İŞLETME N.Ö. Ders Adı

İŞLETME N.Ö. Ders Adı İŞLETME N.Ö. DONEMNO : 1 GENEL İŞLETME I 0020050001 3 0 5 FİNANSAL MUHASEBE I 0020050002 3 0 5 İŞLETME MATEMATİĞİ I 0020050003 3 0 5 İKTİSADA GİRİŞ I 0020050004 3 0 5 ŞEHİR VE MEDENİYET 0020050005 2 0

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/7 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/7 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 06.06.2011 İNCELEMELERİ 1. Bulgaristan'da Türk Gazeteciliği (1865-1985) M. Türker Acaroğlu, Mayıs 1990, VIII+113+f S., Gazeteciler Cemiyeti Yayınları:

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI MF-3 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 250 20 55-325 105 YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 190 - - - 190 330 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 75 - - - 75 56 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 10 - -

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/9 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/9 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

140 Y AZARLARA B İLGİ YAZARLARA BİLGİ

140 Y AZARLARA B İLGİ YAZARLARA BİLGİ 140 Y AZARLARA B İLGİ YAZARLARA BİLGİ Nüfusbilim Dergisi nde nüfus ve nüfusla ilgili konularda bilimsel makaleler yayımlanmaktadır. Dergi yılda bir kez Aralık ayında basılmaktadır. Nüfusbilim Dergisi ne

Detaylı

AZDAVAY ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

AZDAVAY ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ MESLEK SEÇİMİ ve MESLEKLERİ TANITMA AZDAVAY ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ Meslek Seçimi Neden Önemlidir? Mesleğiniz; yaşam biçiminizi toplum içindeki yerinizi arkadaş çevrenizi gelir seviyenizi

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

2016 Yılı Program Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Keman Normal Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal

2016 Yılı Program Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Keman Normal Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Devlet Konservatuvarı Keman Normal 16 0 16 - Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Normal 10 0 10 - Devlet Konservatuvarı Viyola Normal 5 1 4 20,00 Devlet Konservatuvarı

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı