T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES. Tartışma Metinleri WPS NO: 74 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES. Tartışma Metinleri WPS NO: 74 /"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES Tartışma Metinleri WPS NO: 74 / SAT VE GERİ KİRALA (SALE AND LEASEBACK) YÖNTEMİNİN MEVZUAT KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Nusret Vural BURGU * * İstanbul Ticaret Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Bölümü Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi

2 Özet Dünyada yaygın olarak uygulanmakta olan ancak ülkemizde mülga 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında uygulama imkânı bulamayan sat ve geri kirala (sale and leaseback) yöntemi 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nun yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemizde de uygulanabilir hale gelmiştir sayılı Kanun ile getirilen vergisel teşvikler sonrasında işletmeler açısından önemli bir işlevsellik kazanan uygulama, 09/08/2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile revize edilmiştir. Bu çalışmada, finansal kiralamanın bir türü olan sat ve geri kirala yöntemi mevzuat kapsamında değerlendirilmekte ve yöntemin vergi mevzuatı ve TMS 17 Kiralama İşlemleri standardına göre nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği ele alınmaktadır. Anahtar Kelimeler: Sat ve Geri Kirala, TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı, Vergi İstisnası, 6361 sayılı Kanun, 6495 sayılı Kanun, 6728 sayılı Kanun Abstract The sale and leaseback method, which is widely applied in the world but could not be implemented in our country within the framework of the Financial Leasing Law No. 3226, has become feasible with the enforcement of the Financial Leasing, Factoring and Financing Companies Law No The application which has gained significant functionality in terms of businesses after the tax incentives introduced by Law No has been revised by the Law Amending Changes in Some Laws for the Improvement of the Investment Environment No published in the Official Gazette dated 09/08/2016. In this study, sale and leaseback method, which is a kind of financial lease, is evaluated within the scope of legislation and how the method should be accounted for in accordance with the tax legislation and "TAS 17 Leasing Transactions" standard. Keywords: Sale and Leaseback, TMS 17 Leases, Tax Exemption, Law No. 6361, Law No. 6495, Law No

3 Giriş Ülkemizde finansal kiralama ile ilgili ilk yasal düzenleme olan mülga 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde finansal kiralama kapsamında yapılan ödemeler taraflarca nakit esasına göre gelir veya gider olarak dikkate alınmakta ve finansal kiralama işlemleri faaliyet kiralaması şeklinde muhasebeleştirilmekte ve değerlemeye tabi tutulmakta idi (Dinçer, 2013a, s. 62). Söz konusu uygulamanın vergisel açıdan yol açtığı sorunların giderilmesi ve uygulamanın Uluslararası Muhasebe Standartları ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla yürürlüğe konan 4842 sayılı Kanun un 25 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu na (VUK) eklenen mükerrer 290'ıncı madde ile finansal kiralamanın tanımı yapılarak finansal kiralama işlemlerinde değerlemeye ilişkin esaslar belirlenmiştir. Madde ile ayrıca işlemin hukuki mahiyeti veya şekli yerine özün önceliği ilkesi benimsenmiş (Dilmen & Kaplan, 2008); aynı maddeye istinaden 319 Sıra No lu Tebliğ ve 11 Sıra No lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) yayımlanarak uygulamaya yönelik esaslar belirlenmiştir yılında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından Kiralama İşlemleri adıyla yayımlanan 17 No lu Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) ile muhasebe standartları uygulaması kapsamına dâhil işletmelerce ve kiralama işlemlerine ilişkin olarak kiracı ve kiraya veren tarafından uygulanması gereken muhasebe politikaları ile yapılacak açıklamalar düzenlenmiştir. Finansal kiralama işlemlerini de kapsamına alan söz konusu standart TMSK ve sonrasında uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak görevini devralan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yapılan güncellemeler neticesinde bugünkü şeklini almıştır. Standardın 2006 yılında yürürlüğe girmesini takiben Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan tebliğlerden Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkındaki Tebliğ ile uygulamada tekdüzenin sağlanması amacıyla finansal kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler için bir hesap planı duyurulmuştur (Gökgöz, 2013, s. 108) yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile 3226 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır sayılı Kanun ile faaliyet kiralaması, alt kiralama, yazılımların kiralanması ve bu çalışmanın konusu olan sat ve geri kirala gibi uygulamalara imkân 3

4 tanınmıştır (Yücel, 2013, s. 441) sayılı Kanun ile sat ve geri kirala yöntemine tanınan vergisel teşviklerle birlikte yöntem önemini artırmış ve son olarak 6728 sayılı Kanun ile uygulamada yaşanan sorunların giderilmesine yönelik revizyona gidilmiştir. 1 FİNANSAL KİRALAMA İşletmelerin ihtiyaç duydukları yatırım mallarının temini için başvurdukları finansman yöntemlerinden birisi de finansal kiralamadır. Literatürde "leasing" olarak bilinen finansal kiralama, finansal kiralama şirketinin (kiralayanın) belirli bir süre için ve taraflarca öngörülen kira bedeli karşılığında kiracının istemi ve seçimi üzerine satın aldığı veya başka yollarla sağladığı kiralama konusu malın zilyetliğini kiracıya bıraktığı sözleşmedir (Akgüç, 2011, s. 171). Kiralayan (lessor), kiracı (lessee) ve tedarikçiden (supplier) oluşan üç taraflı bir ilişki olan finansal kiralama, esas itibariyle orta vadeli bir kredi işlemi olmakla beraber bu yöntemde kredi kiracıya nakit olarak verilmemektedir (Alagöz & Eren, 2010, s. 28). İşletmeler varlığı satın almak yerine kiralama yoluna gitmekte ve mevcut fonlarının israfının önüne geçerken üzerlerindeki finansman yükünü de hafifletmiş olmaktadırlar. VUK mükerrer 290 ıncı madde finansal kiralamaya konu iktisadî kıymet ile sözleşmeden doğan hak, borç ve alacakların değerlemesinde uyulacak esasları belirlemiştir. Maddede kiracı ve kiralayanın farklı hükümlere tabi olduğu görülmektedir. Buna göre, sözleşmeden kaynaklanan alacak kiralayan tarafından kiralama süresi boyunca yapılacak kira ödemelerinin toplam tutarı ile değerlenir. Kira süresi sonunda kiralama konusu iktisadî kıymetin kalan değerine ilişkin bir taahhüt olması halinde ise bu değerin de kira ödemesi olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Kira süresinin bitiminde kiracıya düşük bir bedel karşılığında kiralama konusu kıymeti satın alma hakkı tanınması ve sözleşme tarihinde bu hakkın kullanılma olasılığının yüksek olması durumunda ise kira ödemeleri kiralama süresince yapılan kira ödemeleri ile satın alma hakkının kullanılması durumunda ödenmesi gereken bedelin toplamı olarak dikkate alınmalıdır. Kiralama konusunun iktisadî kıymet olması halinde, sözleşmeden doğan alacak kiralayan tarafından bu iktisadî kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin 1 düşülmesi sonucu bulunan tutar ile 1 Kira ödemelerinin, sözleşme tarihinde, kiralamada kullanılan faiz oranının dikkate alınması suretiyle hesaplanan bugünkü değerlerinin toplamıdır. Kiralamada kullanılan faiz oranı tespit edilemiyorsa, 4

5 değerlenir. Bulunan tutarın sıfır veya negatif olması durumunda iktisadî kıymet iz bedeliyle değerlenmekte ve söz konusu fark gelir kaydedilmektedir. Söz konusu tutarlar çoğunlukla birbirine eşit olacağından kiralayan, iktisadi kıymeti genel olarak iz bedeliyle göstermekte; bu farkın pozitif olması durumunda, oluşan fark amortismana tabi tutulmakta; farkın sıfır veya negatif olması halinde ise ne amortisman ne de yeniden değerleme uygulaması söz konusu olmaktadır (Dinçer, 2013a, s. 65). Kiralayanın, aktifleştirdiği alacak tutarı ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gelecek dönemlere ait faiz geliri olarak muhasebeleştirmesi ve bu tutarın kiralamaya konu iktisadî kıymetin sözleşme tarihindeki rayiç bedelinden her bir dönem sonunda anapara geri ödemelerinin düşülmesi sonucu kalan tutar üzerinden sabit bir dönemsel faiz oranı yaratacak şekilde hesaplanarak tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir. Mükerrer 290 ıncı maddede, kiralamada kullanılan faiz oranı, kira ödemeleri ile garanti edilmemiş kalan değer toplamının bugünkü değerini, kiralamaya konu iktisadî kıymetin rayiç bedeline eşitleyen iskonto oranı şeklinde tanımlanmıştır. Bu oranın tespit edilememesi durumunda, maddeye göre, kiracının kiralamaya konu iktisadî kıymeti satın almak için aynı vade ile alması gereken borç için katlanacağı faiz oranının kullanılması gerekmektedir. Finansal kiralama işlemine konu iktisadî kıymeti kullanma hakkı ve sözleşmeden doğan borç ise kiralama konusu iktisadî kıymetin rayiç bedeli veya sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı ile değerlenir. Bu değer, finansal kiralama sözleşmesi tutarının iktisadi kıymetin bedeline tekabül eden kısmı olup (Şimşek, Özkök, & Gündüz, 2013, s. 276) kiracı tarafından kullanım hakkı olarak aktifleştirilerek kiralama süresinden bağımsız olarak kiralama konusu iktisadî kıymet için vergi mevzuatı kapsamında belirlenmiş süre ve esaslar çerçevesinde yeniden değerlemeye ve amortismana tabi tutulacaktır. Kiracı tarafından finansal kiralama sözleşmesine göre yapılan kira ödemeleri, borç anapara ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılır. Ayrıştırma işlemi, her bir dönem sonunda kalan borç tutarına sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanmasını sağlayacak şekilde yapılır. kiracının kiralamaya konu iktisadî kıymeti satın almak için aynı vade ile alması gereken borç için katlanacağı faiz oranı kullanılır. 5

6 Bu kapsamda değerlenen borç ve alacak tutarları reeskonta tabi tutulmaz. TMS 17 Standardı, finansal kiralama işlemlerinin değerlemesini İlk Muhasebeleştirme ve Sonraki Ölçümler başlıkları altında ayrı ayrı düzenlemiştir. İlk muhasebeleştirme kapsamında; kiraya verenler, finansal kiralamaya konu edilmiş varlıkları finansal durum tablolarına (bilançolarına) yansıtırlar ve net kiralama yatırımı tutarına eşit tutarda bir alacak olarak gösterirler (TMS 17 Paragraf 36). Varlığa hukuken sahip olmaktan kaynaklanan tüm risk ve yararlar kiraya veren tarafından devredildiğinden kira ödemeleri yatırılan anaparanın geri dönüşü ve finansman geliri şeklinde dikkate alınır (TMS 17 Paragraf 37). İlk muhasebeleştirme kapsamında; kiracılar, kiralama süresinin başlangıcında finansal kiralama işlemini kiralama sözleşmesinin başı itibariyle tespit edilmiş gerçeğe uygun değeri ya da asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden varlık ve borç olarak muhasebeleştirir (TMS 17 Paragraf 20). Kiralama işlemleri, işlemlerin hukuki şekillerinin yanı sıra esasları ve ekonomik özlerine de uygun bir biçimde muhasebeleştirilir ve sunulur (TMS 17 Paragraf 21). Sonraki ölçümler kapsamında; kiralayan, finansman gelirini kiralama süresine sistematik ve rasyonel bir biçimde dağıtmalıdır. Sonraki ölçümler kapsamında; kiracılar, asgari kira ödemelerini finansman giderleri ve borç anapara ödemesi olarak ayrıştırır. Finansman giderleri, kalan borç tutarlarına sabit bir faiz oranı uygulanmasını sağlayacak şekilde kiralama süresi boyunca her bir döneme dağıtılır (TMS 17 Paragraf 25). 2 SAT VE GERİ KİRALA YÖNTEMİ Sat ve geri kirala yöntemi, finansal kiralamanın bir türüdür. Bu yöntemde satıcı, aktifinde kayıtlı bir varlığı finansal kiralama şirketine satmakta ve sattığı bu varlığı söz konusu şirketten bir finansal kiralama sözleşmesi ile geri kiralamaktadır (Uzunoğlu, 2013, s. 10). Finansal kiralama şirketi açısından düşünüldüğünde varlığın bizzat satın alındığı kişiye finansal kiralama sözleşmesi kapsamında kiralanması olarak ifade edilebilen sat ve geri kirala yönteminde, finansal kiralama sözleşmesinden farklı olarak, 6

7 satıcı ve kiracı aynı kişiler olduğundan, sözleşmedeki taraf sayısı ikiye inmektedir (Özcan, 2011, s. 23). Genellikle orta ve uzun vadeli olan ve ekonomik değeri yüksek kıymetleri konu edinen yöntem, kiracının mülkiyet riskini ortadan kaldırdığı gibi likiditeyi arttırma imkânı da tanımaktadır (Özcan, 2011, s. 24). Bu yöntemde işletme, sahibi olduğu varlığı bir finans kurumuna satıp aynı anda belirli süre için kiralamakta, böylece bir yandan varlığı kullanım hakkını elde ederken diğer yandan da uzun vadeli fon ihtiyacını karşılamaktadır (Yükçü & Kaplanoğlu, 2015, s. 81) sayılı Kanun Kapsamında Sat ve Geri Kirala Yöntemi Yöntem, 6361 sayılı Kanun un yürürlüğe girmesi ve Kanun un 18 inci maddesinde yapılan finansal kiralama sözleşmesi tanımı ile birlikte ülkemizde uygulama imkânı bulmuştur. Tanıma göre finansal kiralama sözleşmesi; kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden veya bizzat kiracıdan satın aldığı veya başka suretle temin ettiği veya daha önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören sözleşmedir. Böylece, finansal kiralamaya konu varlığın sadece üçüncü kişilerden değil bizzat kiracıdan da temin edilebilmesine imkân getirilerek sat ve geri kirala yönteminin ülkemizde hukuken uygulanabilmesine izin verilmiştir (Akbulut, 2013, s. 23). Böylelikle, 6361 sayılı Kanun a kadar yatırım malını edinmek isteyen işletmelere finansman sağlayan bir işlem olarak kullanılan finansal kiralama, işletmelere ellerindeki varlıklarla finansman yaratabilme imkânı tanıyan bir uygulama haline gelmiştir (Dinçer, 2013b, s. 61) sayılı Kanun un 37 nci maddesine göre, finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden; bu kâğıtlarla ilgili yapılacak işlemler de harçtan müstesnadır. Genel olarak tüm finansal kiralama sözleşmelerinde geçerli olan bu istisna, finansal kiralamanın bir türü olması sebebiyle sat ve geri kirala uygulamasında da geçerlidir. Yine bu kapsamda kiralanan taşınmazların sözleşme süresi sonunda kiracı adına tapuya tescili tapu harcından müstesnadır. Hüküm yalnızca sözleşme sonunda kiracıya devir nedeniyle ödenecek olan tapu harcına yönelik olup taşınmazın kiracı tarafından finansal kiralama şirketine ilk satışında gayrimenkul alım ve satım işleminde her iki taraf için de geçerli binde 20 oranı yerine yalnızca kiracıdan binde 4.55 oranında 7

8 tapu harcı alınmaktadır (Yükçü & Kaplanoğlu, 2015, s. 85). Kiracı tarafından ödenen tapu harcı, vergi uygulamasında kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) olarak dikkate alınmaktadır. 2.2 Vergi Mevzuatı Kapsamında Sat ve Geri Kirala Yöntemi 6361 sayılı Kanun ile finansal kiralama işlemlerine yönelik olarak getirilen damga vergisi ve harç istisnasının yanında, 6495 sayılı Kanun ile sat ve geri kirala yönteminde ve belirli şartlar dâhilinde geçerli olmak üzere kurumlar vergisi ve KDV yönünden birtakım istisnalar getirilmiştir. Söz konusu istisnalara ilişkin düzenlemeler 09/08/2016 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile revize edilmiştir Sat ve Geri Kirala Yönteminde Kurumlar Vergisi İstisnası 6495 sayılı Kanun un 42 nci maddesi ile KVK nın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan parantez içi hükümde yapılan değişiklik ile 6361 sayılı Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, taşınmazın finansal kiralama şirketlerine satışı ve finansal kiralama şirketlerince tekrardan devralındığı kuruma satışından doğan kazançların tamamı kurumlar vergisinden istisna edilmiş ve istisna uygulanmasında taşınmazın en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartının da aranmayacağı ifade edilmişti. Ancak söz konusu düzenleme sayılan nedenlerden dolayı eleştirilere maruz kalmıştır: a) Sat ve geri kirala uygulamasının KVK nın 5/1-e bendinde ve parantez içi hüküm şeklinde yapılmış olması nedeniyle bentte sayılan en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı haricindeki diğer şartların sat ve geri kirala uygulamasında da aranması gerekip gerekmediği konusunda kanun hükmü ile tebliğ taslağında yer alan zıt ifadeler nedeniyle tereddütler oluşması; b) 6361 sayılı Kanuna göre finansal kiralama işlemi yapabilen katılım bankaları, yatırım ve kalkınma bankalarının söz konusu bent hükmünde sayılmamaları nedeniyle bunların sat ve geri kirala istisnasından yararlanıp yararlanamayacağının açık olmaması; 8

9 c) Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin sat ve geri kirala uygulamasına ilişkin istisnadan yararlanamaması, d) 6361 sayılı Kanuna göre hem taşınır hem de taşınmaz malların finansal kiralamaya ve dolayısıyla da sat ve geri kirala uygulamasına konu edilebilmesine rağmen bent kapsamında istisnanın yalnızca taşınmazlar için öngörülmesi, e) Taşınmazın kiracı veya finansal kiralama şirketi tarafından üçüncü kişilere satışı halinde sat ve geri kirala uygulamasından sağlanan vergi avantajını ortadan kalkıyor olması. Uygulama, 6728 sayılı Kanun ile revize edilmiştir. Kanun un 56/a maddesi ile daha önce KVK nın 5/1-e bendine eklenen parantez içi hüküm yürürlükten kaldırılmış ve sat ve geri kirala uygulaması 6728 sayılı Kanun un 56/b maddesi ile KVK nın 5 inci maddesine eklenen j bendi ile ayrı bir bent halinde yeniden düzenlenmiştir. KVK nın 5/1-j bendine göre, her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar ve bu kurumlarca söz konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Yapılan düzenleme ile birlikte, taşınmazlar yanında taşınırlar da sat ve geri kirala uygulamasına konu edilebilmektedir. Uygulamaya ilişkin istisnanın ayrı bir bent halinde düzenlenmesinin bir sonucu olarak menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin de istisnadan yararlanması sağlanmış; ayrıca, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları da istisna kapsamına dâhil edilmiştir. Bent hükmüne göre, istisnadan yararlanan satış kazancının kiracı tarafından pasifte özel bir fon hesabına alınması ve bu tutarın yalnızca bu varlıklar için ayrılacak amortismanların (bu varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce kiracıdaki net bilanço aktif değerine isabet eden amortismanlar hariç) itfasında kullanılması öngörülmektedir. İstisna edilen kazançtan herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze 9

10 aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılmakta ve vergi ziyaı cezası uygulanmaktadır. Kurumların tasfiyesi (KVK ya göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) hâlinde de bu hüküm geçerlidir. Ayrıca, sat ve geri kirala uygulamasına yönelik istisnaya konu varlıkların, kiracı veya kiralayan kurumlar tarafından finansal kiralama yöntemi dâhil olmak üzere üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, söz konusu varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce bu varlıkların kiracıdaki net bilanço aktif değeri ile bu varlıklar için anılan kurumların kazancının tespitinde dikkate alınan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak, satışı gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılması öngörülmektedir. Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi nedeniyle sat ve geri kirala işleminin tekemmül etmemesi hâlinde ise istisna nedeniyle kiracı adına zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil olunmasına hükmedilmiştir. Diğer taraftan, 6728 sayılı Kanun un 56/a maddesi ile KVK nın 5/1-e bendine eklenen paragraf ile devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazların satışında aktifte bulundurma sürelerinin hesabında, devir olunan veya bölünen kurumda geçen sürelerin de dikkate alınacağı ifade edilmektedir sayılı Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına devredilen taşınmazların kiracı tarafından üçüncü kişilere satışında, aktifte bulundurma sürelerinin hesabında, bu taşınmazların finansal kiralama şirketi, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankalarının aktifinde bulunduğu sürelerin de dikkate alınması gerekmektedir Sat ve Geri Kirala Yönteminde Katma Değer Vergisi İstisnası 6495 sayılı Kanun un 29 uncu maddesi ile Katma Değer Vergi Kanunu nun (KDVK) 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen (y) bendi ile 6361 sayılı Kanun kapsamında finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geri kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması şartıyla, kiralamaya konu gayrimenkulün kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri, katma değer vergisinden istisna edilmişti. Ancak mevcut düzenleme sayılan gerekçelerle eleştirilere maruz kalmıştır: 10

11 a) 6361 sayılı Kanuna göre finansal kiralama işlemi yapabilen ancak KDVK nın 17/4-y bendinde sayılmayan katılım bankaları, yatırım ve kalkınma bankalarının söz konusu bent hükmünden yararlanıp yararlanamayacağının açık olmaması, b) KDVK nın 17/4-y bendi kapsamındaki istisnanın bir kısmi istisna niteliğinde olması dolayısıyla sat ve geri kirala uygulaması kapsamındaki taşınmazın iktisabında yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılmaması, indirim konusu yapılmış ise indirimlerin ilgili dönem KDV tutarına ilave edilmesi suretiyle düzeltilmesi gerektiğinden söz konusu düzenlemenin kiracı açısından istisnanın yarattığı KDV avantajını ortadan kaldırması sayılı Kanun un 43/ç bendi ile KDVK nın 17/4-r ve 17/4-y maddelerinde yapılan değişiklikler ile birlikte mevcut uygulama revize edilmiştir. KDVK nın 17/4-y maddesine göre 6361 sayılı Kanun kapsamında finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları tarafından bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan her türlü taşınır ve taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu kıymetin mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralamaya konu taşınır ve taşınmazın kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri KDV den istisna tutulmuştur. Böylelikle katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları da istisna kapsamına dâhil edilmiştir. Bent hükmüne göre ayrıca, istisna kapsamında finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına devredilen her türlü taşınır ve taşınmaz malların iktisabında yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen KDV nin devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmasına hükmedilmiştir. Böylelikle, kiracı tarafından taşınmazın ilk iktisabında yüklenilen KDV nin kiracı tarafından düzeltilerek indirim hesaplarından çıkartılmasının yarattığı olumsuz etkinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Diğer taraftan, KDVK nın 17/4-r bendine eklenen hüküm ile kapsamında sat ve geri kirala uygulaması kapsamında finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına devredilen taşınmazların kiracı tarafından üçüncü kişilere satışında en az iki tam yıl aktifte bulundurma süresinin hesabında, bu taşınmazın finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım 11

12 bankalarının aktifinde bulunduğu sürelerin de dikkate alınması gerektiği hüküm altına alınmıştır. 2.3 TMS 17 Kapsamında Sat ve Geri Kirala Yöntemi Sat ve geri kirala işlemi, bir varlığın satışını ve yine aynı varlığın geri kiralanmasını içerir. Kira ödemeleri ve satış fiyatı bir bütün olarak müzakere edildiğinden genellikle birbirlerine bağımlıdır. Bir sat ve geri kirala işleminin muhasebeleştirme yöntemi, ilgili kiralama işleminin çeşidine bağlıdır (TMS 17 Paragraf 58). Bir sat ve geri kirala işleminin finansal kiralama ile sonuçlanması durumunda, satış gelirlerinin defter değerinin üzerindeki kısmı satıcı - kiraya veren tarafından hemen gelir olarak muhasebeleştirilmez. Bunun yerine, sözü edilen gelir ertelenir ve kiralama süresi boyunca itfa edilir (TMS 17 Paragraf 59). Geri kiralama işlemi bir finansal kiralama ise, yapılmış olan işlem, kiralanan varlık işlemin teminatı olmak üzere, kiraya verenin kiracıya finansman sağladığı bir araçtır. Bu nedenle, ilgili varlığın defter değerini aşan satış gelirlerinin gelir olarak görülmesi doğru değildir. Bu türden fazla tutarlar ertelenir ve kiralama süresi boyunca itfa edilir (TMS 17 Paragraf 60). Bir sat ve geri kirala işleminin faaliyet kiralaması ile sonuçlanması ve ilgili işlemin gerçeğe uygun değer üzerinden gerçekleştiğinin açık olması durumunda, her türlü kâr veya zarar hemen muhasebeleştirilir. Satış fiyatının gerçeğe uygun değerin altında olması durumunda, piyasa fiyatının altında yapılacak kira ödemeleri dolayısıyla karşılanacak zararlar hariç, ki bu durumda bunlar ertelenir ve ilgili varlığın tahmini kullanım süresince kira ödemeleriyle orantılı olarak itfa edilir, diğer her türlü kâr ve zarar hemen muhasebeleştirilir. Satış fiyatının gerçeğe uygun değerin üzerinde olması durumunda, gerçeğe uygun değeri aşan kısım ertelenir ve ilgili varlığın beklenen kullanım süresi boyunca itfa edilir (TMS 17 Paragraf 61). Geri kiralama işlemi faaliyet kiralaması ve ilgili kira ödemeleri ile satış fiyatları gerçeğe uygun değerde ise, normal bir satış işlemi söz konusudur ve her türlü kâr ya da zarar hemen muhasebeleştirilir (TMS 17 Paragraf 62). 12

13 Faaliyet kiralamaları açısından, sat ve geri kirala işleminin meydana geldiği tarihteki gerçeğe uygun değerin defter değerinden düşük olması durumunda, defter değeri ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark hemen muhasebeleştirilir (TMS 17 Paragraf 63). Finansal kiralamalar açısından, ilgili varlığın değerinde düşüklük olduğu ve bu nedenle buna ilişkin defter değerinin TMS 36 uyarınca geri kazanılabilir tutara iskonto edildiği durumlar hariç olmak üzere, bu tür bir düzeltme gerekmez (TMS 17 Paragraf 64). 2.4 Sat ve Geri Kirala İşleminin Muhasebeleştirilmesi 31 Temmuz 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 11 Sıra No lu MSUGT ile finansal kiralama şirketi dışında olup finansal kiralama sözleşmesine taraf olan işletmelerce finansal kiralama işlemlerinde kullanılacak hesaplara ve açıklamalarına yer verilmiştir. Finansal kiralama şirketlerinin ise BDDK tarafından finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinde muhasebeleştirme ve raporlama açısından tekdüzenin sağlanması amacıyla 2007 yılında yayımlanan tebliğ ile duyurulan hesap planını kullanmaları gerekmektedir. Bağımsız denetime tabi şirketler, finansal kiralama faaliyetlerini başta TMS 17 Kiralama İşlemleri standardı olmak üzere ilgili standartlar uyarınca muhasebeleştirmek ve raporlamak zorundadırlar. Bu çerçevede, sat ve geri kirala yöntemini kullanan işletmeler, kiralayan veya kiracı konumunda olmalarına ve tabi oldukları kanun hükümleri ve düzenlemelerine göre bu işlemlerini farklı şekillerde muhasebeleştirmek durumundadırlar. Önceki bölümlerde değinilen farklı mevzuat hüküm ve düzenlemeleri kapsamında finansal kiralamanın bir türü olan sat ve geri kirala işlemlerinin kiralayan ve kiracı açısından nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği bu bölümün konusunu oluşturmaktadır. Örnek: (M) üretim işletmesi, rayiç bedeli olan ve şirket aktifinde ile kayıtlı üretim binasını sat ve geri kirala yöntemi kapsamında rayiç bedeli üzerinden satıp yıllık % 10 faiz üzerinden 5 yıllık süre ile ve yıl sonlarında eşit miktarlı taksit ödemeleri karşılığında geri kiralama konusunda (L) finansal kiralama şirketi ile anlaşmıştır. Binanın birikmiş amortisman tutarı , faydalı ömrü 10 yıldır. Makinenin gerçeğe uygun değeri ve kalan ekonomik ömrü 6 yıldır. 13

14 Tarafların mutabık kaldığı ve eşit miktarlı kira taksit ödemelerine ait anapara ve faiz tutarlarının ayrıştırılarak gösterildiği ödeme planı aşağıdaki gibidir (Gönen & Akça, 2014, s. 83). Yıl Taksit ( ) Faiz (%10) Anapara ( ) Kalan ( ) TOPLAM Sözleşmeye göre, kira süresinin sonunda yapılacak 1 ödeme karşılığında binanın mülkiyeti yeniden (M) üretim işletmesine geçecektir Kiralayan (Kiraya Veren) Açısından Muhasebeleştirme (L) finansal kiralama şirketi, söz konusu sat ve geri kirala işlemini BDDK tarafından yayımlanan tebliğ ile duyurulan hesap planı kapsamında aşağıdaki gibi muhasebeleştirmelidir. Binanın satın alınması: 226 Fin. Kir. Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar Bankalar Binanın(M)üretim işletmesinden satın alınması Binanın finansal kiralama yoluyla kiralanması: 150 Fin. Kiralama İşlemlerinden Alacaklar Fin. Kir. Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar Fin. Kir. İşlemlerinden Alacaklar Kazanılmamış Fin. Kir. Gelirleri Finansal kiralamanın yapılması İlk yıla ilişkin anapara ve faizden oluşan taksit ödemesinin tahsil edilmesi: 150 Fin. Kir. İşlemlerinden Alacaklar Kazanılmamış Fin. Kir. Gelirleri 022 Bankalar

15 582 Fin. Kir. Gelirleri Fin. Kir. İşlemlerinden Alacaklar İlk yıla ilişkin taksit (anapara ve faiz) tahsilatı Taksit ödemelerinin sonunda malın mülkiyetinin kiracıya devri: 022 Bankalar Diğer Faiz Dışı Gelirler 1 Mülkiyetin kiracıya devri için yapılan ödeme Kiracı Açısından Muhasebeleştirme (M) üretim işletmesinin söz konusu işlemi vergi kanunlarına göre muhasebeleştirmesi durumunda (M) üretim işletmesinin binayı (L) finansal kiralama şirketine satışında sat ve geri kirala yöntemi kapsamında geçerli KDV istisnası nedeniyle, satış bedeli üzerinden KDV hesaplamaması ve dolayısıyla satış kaydında 391 Hesaplanan KDV hesabının kullanılmaması gerekmektedir. 102 Bankalar Birikmiş Amortismanlar Binalar Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası Binanın(L) finansal kiralama şirketine satışı Satış bedelinin net defter değerini aşan kısmı, en geç satışın gerçekleştiği yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılacak bir muhasebe kaydı ile özel bir fon hesabında tutulmak üzere pasife alınır. Bu işlemin ertesi yılın başında yapıldığı varsayılırsa, yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olmalıdır. 570 Geçmiş Yıllar Kârları Özel Fonlar Taşınmaz satış kazancının özel fon hesabına aktarılması Kiracı tarafından satış bedeli üzerinden hesaplanarak ödenmesi gereken binde 4,55 oranındaki tapu harcı tutarı, vergi mevzuatı açısından kanunen kabul edilmeyen gider niteliğinde olduğundan, dönem kârına eklenmek üzere, nazım hesaplarda izlenmelidir. 15

16 770 Genel Yönetim Giderleri Tapu Harcı 900 KKEG Tapu Harcı 100 Kasa KKEG Hesabından Alacaklılar Tapu Harcı Tapu harcı ödemesi ( x 0,00455) (M) üretim işletmesi, finansal kiralama işleminden kaynaklanan kullanım hakkını ve cari ve izleyen dönemlere ait taksit ödemeleri ile faiz giderlerini ayrı hesaplarda muhasebeleştirerek izler. Kullanım hakkı olarak kayda alınacak tutar, rayiç bedel veya sözleşmeye göre hesaplanan kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanıdır. 260 Haklar Ertelenmiş Fin. Kir. Borçlanma Maliyetleri Ertelenmiş Fin. Kir. Borçlanma Maliyetleri Fin. Kir. İşlemlerinden Borçlar Fin. Kir. İşlemlerinden Borçlar Kiralamanın yapılması Taksit ödemelerine ilişkin faiz tutarının muhasebeleştirilmesi: 780 Finansman Giderleri Fin. Kir. İşlemlerinden Borçlar Bankalar Ertelenmiş Fin. Kir. Borçlanma Maliyetleri İlk yıla ilişkin taksit (anapara ve faiz) ödemesi Kiracı (M) üretim işletmesi, mevzuat gereğince bina için ayırmak zorunda olduğu amortisman tutarını hesaplarken vergi mevzuatında kiralama konusu iktisadî kıymet için belirlenmiş süre ve esasları dikkate almak durumundadır (Örnekte, binanın faydalı ömrü 10 yıl kabul edilmiş ve normal amortisman yöntemi uygulanmıştır.). Varlığa ilişkin amortismanların itfasında, varlığın finansal kiralama şirketine satışında elde edilen 2 Finansal kiralamanın münhasıran ayrı bir madde olarak düzenlenmiş olmasının söz konusu müessesenin özellikli hükümlere tabi olmasının bir gereği olduğu ve finansal kiralama sözleşmelerine göre hesaplanan ilk yıla ilişkin faiz giderlerinin kiracı tarafından iktisadi kıymetin maliyetine eklenmesinin, teknik olarak tanımlanan kullanım hakkı na müdahale sonucunu doğurarak madde metninde hesaplar arasında kurulan dengeleri bozacağı değerlendirildiğinde (Yavuzcan Çolak, 2014), söz konusu muhasebe kaydında ilk yıla ilişkin faiz ödemesinin finansman gideri olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği görüşü benimsenmiştir. 16

17 kazancın aktarıldığı özel fon hesabı kullanılır. Varlığa ilişkin amortisman tutarının özel fon hesabından karşılanan kısmı varlığın faydalı ömrü nispetinde dikkate alınır Genel Üretim Giderleri Özel Fonlar ( /10) Birikmiş Amortismanlar Bina için amortisman ayrılması Yıl sonu itibariyle ve dönemsellik ilkesi gereğince, vadesi bir yılın altına düşen borç ve faiz tutarları kısa vadeli hesaplara aktarılır. 302 Ertelenmiş Fin. Kir. Borçlanma Maliyetleri Fin. Kir. İşlemlerinden Borçlar Fin. Kir. İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Fin. Kir. Borçlanma Maliyetleri Uzun vadeli borcun kısa vadeli hesaplara aktarılması Kısa vadeli hesaplara aktarılan borç anapara ve faizine ilişkin ödemeler izleyen yıl sonunda yukarıda belirtildiği üzere kayıtlara alınır, kullanım hakkı üzerinden amortisman ayırma işlemi gerçekleştirilir ve bir sonraki yılda ödenecek olması dolayısıyla vadesi bir yılın altına düşen borç aynı şekilde kısa vadeli hesaplara aktarılır. Kira süresinin son yılında yapılan son taksit ödemesi ile birlikte binanın mülkiyeti yeniden (M) üretim işletmesine geçeceğinden, sözleşme sonunda (M) işletmesi aşağıdaki kaydı yaparak kullanım hakkı olarak maddi olmayan duran varlıklar içerisinde izlediği binayı, kira süresince ayırdığı amortisman tutarı ile birlikte, maddi duran varlık grubuna aktarır. 252 Binalar Birikmiş Amortismanlar ( *5) Haklar Birikmiş Amortismanlar Kasa 1 Binanın mülkiyetinin devralınması 3 Kurumlar Vergi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:11) de yapılan açıklamalar dikkate alınmıştır. 17

18 (M) üretim işletmesinin söz konusu binayı (L) finansal kiralama şirketinden devraldığı yılı takip eden yıl içerisinde bedel karşılığı (K) işletmesine satması durumunda yapacağı satış kaydı: 102 Bankalar Birikmiş Amortismanlar ( *6) Özel Fonlar ( ) Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası 252 Binalar İşletmenin söz konusu satıştan doğan kazancının %75 lik kısmına tekabül eden tutarın KVK nın 5/1-e bendi kapsamında düzenlenen taşınmaz satış kazancı istisnasına konu edilmesi mümkündür. İşletmenin bu istisnadan yararlanması bentte sayılı şartları taşımasına bağlı olup bunlardan en az iki yıl aktifte kayıtlı olma şartının taşınıp taşınmadığının tespitinde binanın finansal kiralama şirketine kiralandığı sürelerin de dikkate alınması; dolayısıyla sürenin başlangıcı olarak varlığın finansal kiralamaya konu edildiği tarihten önce işletme kayıtlarına girdiği tarihin esas alınması gerekmektedir. Diğer taraftan, sat ve geri kirala yöntemi kapsamında kiralanan varlığın kiralama süresi içerisinde finansal kiralama şirketi tarafından sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hali hariç olmak üzere üçüncü bir kişi veya kuruma satılması halinde sat ve geri kirala işlemi tekemmül etmemiş sayılacağından satışa ilişkin kazancın finansal kiralama şirketi bünyesinde vergilendirilmesi gerekmektedir. (L) finansal kiralama şirketinin (M) üretim işletmesine sat ve geri kirala kapsamında kiraladığı binayı sözleşmenin yapıldığı yılı takip eden 2. yıl içerisinde bedel karşılığında (P) işletmesine sattığı varsayıldığında, satış kazancının tespiti şu şekildedir 5 : 4 Kurumlar Vergi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:11) de yapılan açıklamalara göre, yapılan satış işleminin normal bir maddi duran varlık satışı gibi kayıt altına alınacağı ve özel fon hesabında yer alan bakiye tutarın birikmiş amortismanlar gibi değerlendirileceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda bakiye tutar, fon hesabına aktarılan den kira süresi boyunca bu hesaptan karşılanan amortisman tutarı ( *6= ) düşülerek hesaplanmıştır. 5 Kurumlar Vergi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:11) de yapılan açıklamalar dikkate alınmıştır. 18

19 Satış bedeli ( ) + kira süresince (M) üretim işletmesi tarafından bina için gider olarak ayrılan ve kurum kazancının tespitinde dikkate alınan amortisman tutarı ( ) - binanın finansal kiralama şirketine devrinden önceki net aktif değeri ( ) = (L) finansal kiralama şirketinin söz konusu binayı (M) üretim işletmesinin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle üçüncü bir kişi veya kuruma satması halinde ise yine sat ve geri kirala işleminin tamamlanmaması nedeniyle bu defa kiracı nezdinde vergilendirme yapılacak ve (M) üretim işletmesini adına zamanında tahakkuk etmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Bu durumda (M) üretim işletmesinden üzerinden gecikme faizi hesaplanarak tahsil olunacak tutar fon hesabına alınan bedele karşılık gelen olacaktır TMS 17 Kapsamında Muhasebeleştirme Kiralayan (Kiraya Veren) Açısından Muhasebeleştirme Kiralamanın yapılması: Alacaklar Satılan Malın Maliyeti Stoklar Yurtiçi Satışlar Ertelenen Faiz Gelirleri Kiralamanın yapılması İlk yıla ilişkin anapara ve faizden oluşan taksit ödemesinin tahsil edilmesi: Bankalar Ertelenen Faiz Gelirleri Alacaklar Faiz Gelirleri İlk yıla ilişkin taksit (anapara ve faiz) tahsilatı Mülkiyetin kiracıya devri: Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 1 Diğer Faiz Dışı Gelirler 1 Mülkiyetin kiracıya devri için yapılan ödeme 19

20 Kiracı Açısından Muhasebeleştirme Finansal kiralama konusu binanın satışından elde edilen kazancın ertelenmesi ve kira süresi boyunca itfası: Bankalar Birikmiş Amortismanlar Ertelenen Vergi Varlığı ( *%20) Binalar Ertelenen Satış Gelirleri Ertelenen Vergi Gelir Etkisi Binanın(L) finansal kiralama şirketine satışı Finansal kiralama işlemine konu binanın varlık olarak ve gerçeğe uygun değer ya da asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden muhasebeleştirilmesi: Maddi Duran Varlıklar Ertelenen Faiz Gideri Fin. Kir. İşlemlerinden Borçlar Kiralamanın yapılması İlk taksit ödemesi: Faiz Gideri Fin. Kir. İşlemlerinden Borçlar Bankalar Ertelenen Faiz Gideri İlk yıla ilişkin taksit (anapara ve faiz) ödemesi Standarda göre amortisman ayrılması: Genel Üretim Giderleri Ertelenen Vergi Varlığı (( )*%20=2.296) Birikmiş Amortismanlar Ertelenen Vergi Gelir Etkisi Bina için amortisman ayrılması ( /6=33.333) Ertelenen satış gelirinin kira süresinin ilk yılına isabet eden itfası (Akbulut, 2012, s. 1038): Ertelenen Satış Gelirleri ( /5) Ertelenen Vergi Gider Etkisi (32.000*%20) Yurtiçi Satışlar Ertelenen vergi borcu İlk yıla ilişkin taksit (anapara ve faiz) ödemesi 20

21 Değerlendirme ve Sonuç Sat ve geri kirala yöntemi, dünyada uygulamalarına sıklıkla rastlanmasına karşın ülkemizde ancak 6361 sayılı Kanun un yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulama imkânı bulabilmiştir. Bu yöntemde işletmeler, olması gerekenden düşük bir bedel ile aktiflerinde kayıtlı bulunan varlıklarını rayiç bedelleri (gerçeğe uygun değerleri) üzerinden satarak faaliyetlerini finanse etmektedirler. Yönteme konu varlığın satışı ile mülkiyetin devredilmesine karşın varlığın eşzamanlı olarak yeniden kiralanması yoluyla kullanım hakkı elde tutulmaya devam edilmekte ve böylelikle işletmeler varlığı faaliyetlerinde kullanmayı sürdürülebilmektedirler. İşletmelerin artan likidite ve iyileşen şirket rasyolarına bağlı olarak kredibilitelerinin de artmasını sağlayan sat ve geri kirala yöntemi, alternatif bir finansman temin yöntemi olmasının yanı sıra işletmelere, öz varlıklarından yarattıkları fonlar ile finansman sağlama olanağı tanıması nedeniyle önemli bir finansman kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Yöntemin cazibesini artıran diğer bir unsur ise uygulama kapsamında bir dizi vergisel teşvikin geçerli olmasıdır. Söz konusu teşvikler başta kurumlar vergisi ile KDV kapsamında ve yöntemin yaygınlaşmasına yönelik düzenlemeler olup son dönemde yapılan değişiklikler ile birlikte uygulama revize edilmiştir. Söz konusu revizyon yalnızca uygulamada yaşanan aksaklıkları gidermeye yönelik olmayıp aynı zamanda uygulamanın kapsamını ve içeriğini de genişletmiştir. Böylelikle sat ve geri kirala yöntemi mevcut avantajlarının yanında daha fazla işletmenin daha çeşitli varlıklarını konu ederek yararlanabileceği daha da cazip bir uygulama halini almıştır. Diğer taraftan, sat ve geri kirala yöntemi, kiralama işlemlerine özgü ayrı bir standart olan TMS 17 Kiralama İşlemleri standardı kapsamında ele alınmaktadır. Bununla birlikte, söz konu standartta diğer bazı standartların da uygulanmasını gerektiren birtakım düzenlemelere yer verildiği de görülmektedir. Bu nedenle, uygulama kapsamında ilgili standartların da dikkate alınması gerekmektedir. Nitekim özellikli bir finansal kiralama türü olan sat ve geri kirala yönteminin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması farklı standartların uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Sonuç olarak, önemli bir finansman temin yöntemi olmasının yanında getirilen teşvikler ile birlikte vergisel açıdan da cazip hale gelen sat ve geri kirala yöntemi, özellikle likidite sorunu yaşayan işletmelerce değerlendirilmesi gereken ve çok yönlü kazanımları bünyesinde barındıran ciddi bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. 21

22 Kaynakça Akbulut, A. (2012). Karşılaştırmalı TMS/TFRS - Vergi Uygulamaları ve Sonuçları. Ankara: Maliye Hesap Uzmanları Derneği. Akbulut, A. (2013, Kasım). Taşınmazların Sat Geri Kirala İstisna Uygulamasında Finansal Kiralama Mümkün Mü? Vergi Dünyası(387), Akgüç, Ö. (2011). Mali Tablolar Analizi (14. Baskı b.). İstanbul: Arayış Basım ve Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Alagöz, A., & Eren, T. (2010). Satış ve Geri Kiralama İşleminin TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı ve Yürürlükteki Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 3(2), Çırtlık, S. (2014, Aralık). Finansal Kiralama İşlemlerinin Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi. Vergi Dünyası (400), Dilmen, A., & Kaplan, E. (2008, Aralık). Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi. Vergi Dünyası(328). Dinçer, H. (2013a, Aralık). Finansal Kiralama İşlemlerinin Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi. Vergi Dünyası (388), Dinçer, H. (2013b, Kasım). Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları. Vergi Dünyası (387), Gökgöz, A. (2013, Ocak). Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (35), Gönen, S., & Akça, N. (2014, Ekim). Finansal Kiralama İşlemlerinin TMS-17 Kiralama İşlemleri Standardı ve Vergi Usul Kanunu Açısından Muhasebeleştirilmesi. Muhasebe ve Finansman, Özcan, P. (2011). Finansal Kiralama İşlemleri ve Vergilendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Manisa. Şimşek, A., Özkök, S., & Gündüz, N. (2013). Vergi Muhasebesi. İstanbul: Oluş Yayıncılık A.Ş. 22

23 Uzunoğlu, N. (2013, Kasım). Finansal Kiralama Kanunu Kapsamında Gerçekleştirilen "Sat ve Geri Kirala" İşlemlerine İlişkin Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnası. Vergi Dünyası (387), Yavuzcan Çolak, H. (2014). Aralık 28, 2016 tarihinde adresinden alındı Yücel, A. T. (2013). Genel Muhasebe (2. Baskı b.). İstanbul: Maliye Hesap Uzmanları Derneği. Yükçü, S., & Kaplanoğlu, E. (2015, Mart). Muhasebe ve Vergi Boyutuyla Sat ve Geri Kirala İşlemleri. Vergi Sorunları (318),

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar 1. Giriş 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nda yapılan

Detaylı

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16)

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) Konu: Taşınmazların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu na istinaden yapılacak sat ve geri kiralama (sale and lease back) işlemlerinde

Detaylı

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları*

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Hüseyin DİNÇER *BU MAKALE VERGİ DÜNYASI DERGİSİ KASIM 2013 SAYI 387 DE YAYIMLANMIŞTIR. 1.GİRİŞ Son yıllarda işletmelerin

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile uygulamaya konulan

Detaylı

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler:

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler: ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULÜN SAT-GERİ KİRALAMA YÖNTEMİ İLE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE DEVRİNDEN SAĞLANAN FİNANSMANIN GRUP ŞİRKETİNE AYNEN KULLANDIRILMASININ VERGİSEL BOYUTU 1. KONU: Bilindiği

Detaylı

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Sayfa 1 / 5 KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Yazar: SalimKARADENİZ (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4842

Detaylı

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Getirilen Vergisel Düzenlemeler

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Getirilen Vergisel Düzenlemeler Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Getirilen Vergisel Düzenlemeler (6728 sayılı /Kabul Tarihi: 09.08.2016) Çalışmaları bir süredir devam eden

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ANKARA, 06.05.2016 Sakıp ŞEKER Yeminli Mali Müşavir 1 Finansal Kiralamanın Tanımı - 6361 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde Finansal kiralama; bir finansal

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2017/005

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2017/005 Sirküler Tarihi : 05.01.2017 Sirküler No : 2017/005 SAT, KİRALA VE GERİ AL UYGULAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER Resmi Gazete nin 31.12.2016 tarihli 3. Mükerrer sayısında Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 1

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 1 SİRKÜ : 2017/03 KAYSERİ Konu : 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Dair 12.01.2017 Kanun ile Sat-Kirala Geri Al İşlemlerine ve Varlık Kiralama Yöntemiyle Yapılan Satışlara İlişin Düzenlemeler

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 8)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 8) 8 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı 1.10.2014 Tarihi İtibari ile Güncellenmiştir. Maliye Bakanlığından: Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 8) Bu Tebliğde, 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

DÖNEM SONU VERGİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR

DÖNEM SONU VERGİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR DÖNEM SONU VERGİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR İSTANBUL MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6 ARALIK 2016 İSTANBUL Doç. Dr. Galatasaray Üniversitesi KONULAR Sat, Geri Kirala, Al Sermaye Artırımında

Detaylı

SAT-GERİ KİRALAMA (SALE AND LEASEBACK) YÖNTEMİNDE İSTİSNA KAZANCIN TESPİTİ, ÖZEL DURUMLAR VE SORUNLARI. Ali ÇAKMAKCI

SAT-GERİ KİRALAMA (SALE AND LEASEBACK) YÖNTEMİNDE İSTİSNA KAZANCIN TESPİTİ, ÖZEL DURUMLAR VE SORUNLARI. Ali ÇAKMAKCI SAT-GERİ KİRALAMA (SALE AND LEASEBACK) YÖNTEMİNDE İSTİSNA KAZANCIN TESPİTİ, ÖZEL DURUMLAR VE SORUNLARI Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi Email:cakmakciali@taxauditingymm.com 6728 sayılı

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren

6728 SAYILI KANUNLA KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 SAYILI KANUNLA KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 1 ile finansal kuruluş

Detaylı

SAT VE GERİ KİRALA SİSTEMİ İLE E-BÜLTEN (SELL AND LEASEBACK) İŞLETMELERE BÜYÜK AVANTAJLAR.

SAT VE GERİ KİRALA SİSTEMİ İLE E-BÜLTEN (SELL AND LEASEBACK) İŞLETMELERE BÜYÜK AVANTAJLAR. SAT VE GERİ KİRALA SİSTEMİ İLE E-BÜLTEN (SELL AND LEASEBACK) İŞLETMELERE BÜYÜK AVANTAJLAR Finansal Kiralama Nedir? Bir yatırım malının mülkiyeti kiralayan kurumlarda kalarak belirlenen kiralar karşılığında

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1 Bölgesel Yönetim Merkezleri Kurumlar Vergisinden Muaf Tutulmuştur. 2 01/01/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçen özel kreşler ve gündüz

Detaylı

SAT-KİRALA-GERİ AL UYGULAMASI

SAT-KİRALA-GERİ AL UYGULAMASI 14.11.2017 Sirküler, 2017/22 Sayın Meslektaşımız, Konu: Sat, Kirala ve Geri Al Uygulamasının Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi. SAT-KİRALA-GERİ AL UYGULAMASI I. GİRİŞ : Sat-Kirala-Geri Al müessesesi

Detaylı

Sat ve geri kirala işlemlerinde kurumlar vergisi ve KDV istisnalarına ilişkin tereddüt yaratan konular

Sat ve geri kirala işlemlerinde kurumlar vergisi ve KDV istisnalarına ilişkin tereddüt yaratan konular Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Sat ve geri kirala işlemlerinde kurumlar vergisi ve KDV istisnalarına ilişkin

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 02 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 02 Tarih: Sirküler No: 2017 / 02 Tarih: 06.01.2017 Konu: 1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 11 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI 2 1 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Bilindiği üzere, daha önce Kurumlar Vergisi Kanunu nun geçici

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ?

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN 22* 1-GİRİŞ Şirketler zamanla eskiyen ya da eski işlevini tam olarak yerine getirmeyen

Detaylı

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI 21.07.2016 YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI Maliye Bakanlığı nca Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/10

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/10 10.01.2017/SALI ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/10 KONU: Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ in (Seri No: 11) Yayımlanması

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-014 Konu : Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Tebliği hakkındadır. Tarih : 06.01.2017 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde

Detaylı

SİRKÜLER 2017/02 KONU : 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No:11) Yayımlandı.

SİRKÜLER 2017/02 KONU : 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No:11) Yayımlandı. SİRKÜLER 2017/02 KONU : 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No:11) Yayımlandı. 04.01.2017 31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete

Detaylı

Konu: SAT VE GERİ KİRALA (SELL & LEASEBACK) İŞLEMİNİN VERGİSEL AVANTAJLARI

Konu: SAT VE GERİ KİRALA (SELL & LEASEBACK) İŞLEMİNİN VERGİSEL AVANTAJLARI 23.10.2013 Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/6 Konu: SAT VE GERİ KİRALA (SELL & LEASEBACK) İŞLEMİNİN VERGİSEL AVANTAJLARI 1- Sat ve Geri Kirala İşlemi Nedir? Şirketlerin finansman sağlama yöntemi olarak kullandığı

Detaylı

GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI

GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI Uğur KAPAN İÇİNDEKİLER SAYFA NO İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT i ii iii 1.Giriş 1 2.Hangi Koşullarda İstisna Uygulanır 1 2.1.Taşınmazın İki Tam Yıl Aktifte Bulundurulması

Detaylı

6728 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nda Yapılan Değişiklikler

6728 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nda Yapılan Değişiklikler Sirküler 2016 / 059 Referansımız: 0841 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartnerscom İstanbul, 11082016 6728 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi

Detaylı

TÜRMOB - TESMER KURUMLAR VERGİSİNDE İSTİSNALAR VE ÖZELLİKLİ KONULAR. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

TÜRMOB - TESMER KURUMLAR VERGİSİNDE İSTİSNALAR VE ÖZELLİKLİ KONULAR. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir TÜRMOB - TESMER KURUMLAR VERGİSİNDE İSTİSNALAR VE ÖZELLİKLİ KONULAR A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 1 Bölüm 1 KURUMLAR VERGİSİNDE BAŞLICA İSTİSNA VE İNDİRİMLER Kısım 1 2 İSTİSNALAR İştirak Kazançları

Detaylı

Sayı : 2017/01 Tarih : Konu : 11 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ HAKKINDA

Sayı : 2017/01 Tarih : Konu : 11 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER Sayı : 2017/01 Tarih : 02.01.2017 Konu : 11 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ HAKKINDA Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (seri no: 1) nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (seri no: 11) 29935 sayılı

Detaylı

K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 Tel : (312) 417 05 96-418 68 29-418 68 43 06420 Yenişehir / ANKARA Fax : (312) 417 66 73 Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası E-mail

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/57 TARİH: 06/10/2016

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/57 TARİH: 06/10/2016 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/57 TARİH: 06/10/2016 KONU Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 4 Ekim 2016 tarihli ve 29847

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

KATILIMCILARA TAHSİSLİ VE TAPUSU VERİLMİŞ ARSALARIN DEVİR VE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

KATILIMCILARA TAHSİSLİ VE TAPUSU VERİLMİŞ ARSALARIN DEVİR VE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI KATILIMCILARA TAHSİSLİ VE TAPUSU VERİLMİŞ ARSALARIN DEVİR VE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI TAHSİSLİ GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDA GAYRİMENKUL SATIŞ İSTİSNASI 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun

Detaylı

İstanbul, DUYURU 376

İstanbul, DUYURU 376 İstanbul, 4.1.2017 DUYURU 376 Konu: Döviz kurları, zorunlu BES uygulaması, TCMB avans faiz oranı, kurumlar vergisi uygulamaları, kıdem tazminatı tavanı ve vergiden istisna çocuk yardımı hakkında. 1. 31.12.2016

Detaylı

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İmral DURAN* 1. Giriş Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununda gerçek kişilerce elde edilen hisse senedi satışlarından doğan değer artış kazançlarının

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

1- Bölgesel Yönetim Merkezlerine İlişkin Düzenleme:

1- Bölgesel Yönetim Merkezlerine İlişkin Düzenleme: BUZ SİRKÜLER 2017/1 31/12/2016 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri NO 11) 1- Bölgesel Yönetim Merkezlerine İlişkin Düzenleme:

Detaylı

11 No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde yapılan vergisel düzenlemelerin özeti aşağıdaki gibidir.

11 No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde yapılan vergisel düzenlemelerin özeti aşağıdaki gibidir. Mali Bülten VERGİ 2017/1 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı 02.01.2017 Özet: Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair 11

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Sayılı Kanunun 55. maddesi ile KVK nın Muafiyetler başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

Sayılı Kanunun 55. maddesi ile KVK nın Muafiyetler başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. Tarih : 18.08.2016 No : 29 Konu : 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu nda yapılan değişiklikler hk. 6728

Detaylı

SAT VE GERİ KİRALA (SELL & LEASEBACK) İŞLEMİNİN FİNANSAL VE VERGİSEL AVANTAJLARI. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Şubat 2014 sayısında yayınlanmıştır.

SAT VE GERİ KİRALA (SELL & LEASEBACK) İŞLEMİNİN FİNANSAL VE VERGİSEL AVANTAJLARI. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Şubat 2014 sayısında yayınlanmıştır. SAT VE GERİ KİRALA (SELL & LEASEBACK) İŞLEMİNİN FİNANSAL VE VERGİSEL AVANTAJLARI Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi,

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN DEĞERLEMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ*

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN DEĞERLEMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ* FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN DEĞERLEMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ* Hüseyin DİNÇER *BU MAKALE VERGİ DÜNYASI DERGİSİ ARALIK 2013 SAYI 388 DE YAYIMLANMIŞTIR. 1.GİRİŞ Finansal kiralama işlemine ilişkin düzenlemeler

Detaylı

DUYURU: / tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 11 seri no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ de;

DUYURU: / tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 11 seri no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ de; 1 DUYURU: 07.02.2017/7 31.12.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 11 seri no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ de; DUYURU 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda

Detaylı

TORBA YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ

TORBA YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ 25.12.2017/155-1 TORBA YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ ÖZET : 7061 sayılı Yasa ile yapılan değişikliklere paralel olarak KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ nde değişiklikler

Detaylı

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) 17/4-r maddesinde; Kurumların

Detaylı

72 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2017 / 121

72 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2017 / 121 BAKIŞ MEVZUAT BAŞLIK Sayı ÖZET 72 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2017 / 121 Tebliğde 2018 yılında asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin bir önceki yıla göre en fazla %

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/41 Ref: 4/41

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/41 Ref: 4/41 SİRKÜLER İstanbul, 22.02.2012 Sayı: 2012/41 Ref: 4/41 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI NCA YAYIMLANAN BİR ÖZELGEDE TAŞINMAZ SATIŞINDAN ELDE EDİLEN KAZANCA K.V.K MADDE 5/1-(e) BENDİNDE BELİRTİLEN KAZANÇ İSTİSNASI

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/137. KONU Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/137. KONU Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Daha önceki yazılarımızda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak yayımlanan 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı

Detaylı

şeklinde sınıflandırmak mümkündür. A. Uyumlu Mükellefe İndirimli Gelir/Kurumlar Vergisi Uygulaması

şeklinde sınıflandırmak mümkündür. A. Uyumlu Mükellefe İndirimli Gelir/Kurumlar Vergisi Uygulaması GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ KAPSAMINDA ÖNGÖRÜLEN VERGİ AVANTAJLARI Yukarıdaki damga vergisi oranlarının güncel olduğu dikkate alındığında uyarınca

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073 SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073 Konu: E-BEYANNAME SİSTEMİNDE 2013 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ YAPILAN YENİLİKLER Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/14. Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/14. Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

SİRKÜLER 2016/36. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı.

SİRKÜLER 2016/36. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı. SİRKÜLER 2016/36 11/10/2016 Sayın Yetkili; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı. 04.10. Ekim 2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren

Detaylı

ISI YALITIMI VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAYA YÖNELİK HARCAMALARIN GİDER YAZILABİLME DURUMU?

ISI YALITIMI VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAYA YÖNELİK HARCAMALARIN GİDER YAZILABİLME DURUMU? ISI YALITIMI VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAYA YÖNELİK HARCAMALARIN GİDER YAZILABİLME DURUMU? Ümit ERKAN* 33 ÖZ Enerji politikaları ile uyumlu olarak çıkarılan, 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : 7 Seri Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tarih : Sayı : Konu : 7 Seri Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tarih : 07.10.2016 Sayı : 2016-43 Konu : 7 Seri Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İlgili tebliğ ile yapılan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir. 1. Tahvil Faizlerine

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 6736 sayılı Kanunun 6/1 Maddesinin ile bazı mükelleflere; işletmelerinde mevcut olduğu hâlde

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE AMORTİSMAN VE FİNANSMAN GİDERLERİNİN DURUMU

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE AMORTİSMAN VE FİNANSMAN GİDERLERİNİN DURUMU FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE AMORTİSMAN VE FİNANSMAN GİDERLERİNİN DURUMU I- GENEL AÇIKLAMALAR Sakıp ŞEKER Yeminli Mali Müşavir Hukuksal çerçevesi 1985 yılında çıkarılan 3226 sayılı Finansal Kiralama

Detaylı

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Sayı : 2014/201 4 Tarih : 21.05.2014 Ö Z E L B Ü L T E N GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1 I- Giriş Gelir vergisi uygulamasında vergiyi

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2009/20 KAYSERİ Konu : KOBİ Statüsündeki İşletmelerin Birleşmelerinde 10.09.2009 Vergi Avantajları Muhasebe Müdürlüğü ne 03.07.2009 tarih ve 27277 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5904 sayılı Gelir

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 10.02.2017 SİRKÜLER NO: 2017 / 20 Konu: Nakdi sermaye artışlarında kurumlar vergisi matrahından indirim uygulaması hk. Bilindiği üzere 27.03.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları Cari dönem 31.May.16 Varlıklar Dönen varlıklar Nakit ve

Detaylı

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 SUNUM KONUSU İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ Haydar ÇAMALAN Yeminli Mali Müşavir Alâattin KÜREN Mali Müşavir Eylül 16 1 6736 SAYILI KANUNUN

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 28.12.2016/ÇARŞAMBA ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 Konu: 15/7/2016 Tarihli ve 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Türkiye de Finansal Kiralama İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi

Türkiye de Finansal Kiralama İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi Türkiye de Finansal Kiralama İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi (Financial Leasing Transactions and Accounting in Turkey) Hilmi KIRLIOĞLU a Saadet ÖZTAŞ b a Prof. Dr., Hilmi Kırlıoğlu, Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: TARİH : 26/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/152 6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Geçtiğimiz aylarda yayımlanan 6728 ve 6745 sayılı

Detaylı

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği nde (Seri: V, No:34)

Detaylı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları ve Aynı Tarihte Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide TTK 376 Bilançosu ve Dipnotları Cari Dönem VARLIKLAR

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA FAİZ VE KUR FARKI MUAMMASI (GİDER Mİ MALİYET Mİ?)

FİNANSAL KİRALAMADA FAİZ VE KUR FARKI MUAMMASI (GİDER Mİ MALİYET Mİ?) FİNANSAL KİRALAMADA FAİZ VE KUR FARKI MUAMMASI (GİDER Mİ MALİYET Mİ?) FİNANSAL KİRALAMADA FAİZ VE KUR FARKI MUAMMASI (GİDER Mİ MALİYET Mİ?) Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 047 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 04.10.2016 tarih ve 29847 sayılı resmi gazetede yayınlanan

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir?

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? a. Aylık mizan b. Genel geçici mizan c. Kesin mizan d. Üç aylık mizan e. Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir.

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir. SERMAYEYE EKLENEN K.V.K. NUN 5/1-e MADDESİNDE SAYILI KIYMETLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN İSTİSNA KAZANÇLARIN İŞLETMENİN 5 YIL İÇİNDE TASFİYESİ KARŞISINDA VERGİSEL DURUM 1. KONU Bilindiği üzere 5520 sayılı

Detaylı

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur.

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur. DUYURU 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ : BKK da 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 10.01.2017/16-1 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 1 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; Bölgesel yönetim merkezlerinin belirli şartlarla kurumlar

Detaylı

TEBLİĞ. Önemli Sektörler/Karşı taraflar Krediler Karşılıklar. Donuk (Karşılık Yönetmeliği)* Temerrüt (Üçüncü Aşama)

TEBLİĞ. Önemli Sektörler/Karşı taraflar Krediler Karşılıklar. Donuk (Karşılık Yönetmeliği)* Temerrüt (Üçüncü Aşama) 20 Eylül 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30186 (Mükerrer) TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

Detaylı

DUYURU: / tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 10 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde;

DUYURU: / tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 10 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde; 1 DUYURU: 16.08.2016/51 05.08.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 10 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde; Sermaye avansı olarak ödenen tutarların nakdi sermaye arttırımında geçerli faiz indirimi

Detaylı

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ:

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: SİRKÜLER TARİHİ : 09 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/40 VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanunun 4. Maddesiyle

Detaylı

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR DÖNEMSELLİK VE TAHHAKUK ESASLARININ VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:19 Türk vergi sisteminde dönemsellik ilkesi benimsenerek işletme faaliyet

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ BİLANÇO KALEMLERİNDEN MAHSUP EDİLMESİ HALİNDE BEYANNAME ÜZERİNDE İNDİRİM HAKKI ORTADAN KALKAR MI?

GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ BİLANÇO KALEMLERİNDEN MAHSUP EDİLMESİ HALİNDE BEYANNAME ÜZERİNDE İNDİRİM HAKKI ORTADAN KALKAR MI? GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ BİLANÇO KALEMLERİNDEN MAHSUP EDİLMESİ HALİNDE BEYANNAME ÜZERİNDE İNDİRİM HAKKI ORTADAN KALKAR MI? Rızkullah ÇETİN* 41 * 1-GİRİŞ Şirketlerin kuruluş gayesi hiç kuşkusuz kar elde

Detaylı