Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...3 Cihazla Verilen Aksesuar...4 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....5 Çevre Korumaya Katkýnýz...11 Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý...11 Ýlk Kullanýmdan Önce...12 Kullaným...13 Fritöz Kapaðý...13 Açma- ve Kapatma...13 Kalan Isý Göstergesi Fritözden Önce...14 Fritöz...14 Fritöz için Öneriler...16 Fritözden Sonra...17 Emniyet Kapatmasý...18 Temizlik ve Bakým...19 Ne Yapmalý, eðer...?...21 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...22 Temizlik - ve Bakým Ürünleri Montaj Güvenlik Bilgileri...24 Cihaz- ve Montaj Ölçüleri...28 Tezgahýn Hazýrlanmasý...29 Birden Fazla Cihazýn Montajý...30 Yaylý kýskaç ve ara çýtalarýn takýlmasý...33 Cihaz / Cihazlarýn Yerleþtirilmesi...35 Genel Montaj Bilgileri...36 Elektrik Baðlantýsý...37 Müþteri Hizmetleri, Tip Etiketi

3 Cihazýn Tanýtýmý a b c d e i h g f Fritöz Sepeti Sepet Tutacaðý (katlanýr-, çýkarýlabilir) Sepet Askýsý Fritöz Haznesindeki Aský Rezistans (yukarý katlanabilir) Boþaltma Musluðu Gösterge Ünitesi Fritöz Kumanda Düðmesi Fritöz Havuzu, Doldurma miktarý en az 3,0 Ltr., en fazla 4,0 Ltr. Gösterge Ünitesi Çalýþma Göstergesi Isý Kontrol Lambasý Kalan Isý Göstergesi 3

4 Cihazýn Tanýtýmý Cihazla Verilen Aksesuar Fritöz Sepeti Fritöz Kapaðý Fritöz iþleminden sonra fritöz havuzunun korunmasý amacýyla kapak kullanýlýr. 4

5 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu fritöz yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Fritözü kullanmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný dikkatle okuyunuz. Burada montaj, güvenlik, kullaným ve bakým ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Bu sayede kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Kullanma kýlavuzu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Kullaným Kurallarý Bu fritöz evde ve ev benzeri ortamlarda kullanýlabilir, örneðin: maðazalarda, bürolarda ve benzeri diðer çalýþma ortamlarýnda, çiftlik evlerinde ve yazlýk evlerde, otel, motel, kahvaltý veren pansiyonlarda ve diðer ev benzeri ortamlarda. Fritözü sadece yiyeceklerin kýzartýlmasý gibi evsel iþlerde kullanabilirsiniz. Bunun dýþýndaki tüm kullaným türlerine izin verilemez. Miele kullaným kurallarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu fritöz dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle fritözü güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. 5

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Fritözün çevresindeki çocuklara çok dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamasýna asla izin vermeyiniz. 8 yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile cihazdan uzak tutulmalýdýr. Ancak 8 yaþýndan itibaren çocuklara fritözün nasýl emniyetle kullanýlabileceði anlatýldýktan sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonucunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Fritöz çalýþýrken çok ýsýnýr ve kapatýldýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr. Yanýk tehlikesi ile karþýlaþmamak için çocuklarý fritöz soðuyuncaya kadar cihazdan uzak tutunuz Çocuklarýn ilgisini çekebilecek eþyalarý fritözün yanýna veya arkasýna koymayýnýz. Bunlara ulaþmak için çocuklar cihazýn üzerine týrmanmayý deneyebilirler. Yanýk tehlikesi! Ýçindeki sýcak yaðý dýþarý akýtabileceði için çocuklarýn fritöz musluðuna dokunmalarýna izin vermeyiniz. Ambalaj malzemeleri (örn. folyo, köpük gibi) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boðulma tehlikesi! Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak bir yerde saklayýnýz ve mümkün olan en kýsa sürede evden çýkartýnýz. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Fritözü monte etmeden önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz. Sizin güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi ve uzman bir elektrikçi tarafýndan kontrol edilmesi çok önemlidir. Miele eksik veya kopmuþ bir kablo nedeniyle ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu deðildir elektrik çarpmasý gibi). Fritözün montajýndan önce tip etiketindeki baðlantý deðerlerini (frekans, gerilim ve sigorta) evinizin elektrik þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Bu verilerin birbirleri ile uyuþmasý þarttýr. Bu konuda emin olmak için bir elektrikçiye danýþýnýz. Güvenli bir þekilde çalýþabilmesi için fritözü ancak monte edildikten sonra kullanýnýz. Fritözün kasasýný asla açmayýnýz. Cereyan ileten veya mekanik parçalara olasý temas sizin için tehlikeli olduðu kadar cihazýn fonksiyonlarýnýn bozulmasýna da sebep olabilir. Montaj ve bakým iþleri üretici firma tarafýndan yetkilendirilmiþ uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý montaj- ve bakým iþleri veya tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Montaj, bakým ve tamir iþlerinde fritöz elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr. Aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde þebekeden gelen cereyan kesilmiþ olur: Evdeki sigortayý kapatýnýz veya evdeki vidalý sigortalarý yuvalarýndan çýkarýnýz, fýrýnýn fiþini prizden çekiniz. Fiþi prizden çekerken kablodan tutup çekmeyiniz, cihazý elektrikten ayýrmak için fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. Fritözün garanti süresi içindeki tamiri ancak üretici firma tarafýndan eðitilmiþ yetkili teknik servisler tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýzada garanti hakký ortadan kalkacaktýr. Fritöz bir mutfak saati veya uzaktan kumanda sistemi ile çalýþtýrýlamaz. Makinenin bozuk parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Miele firmasý ancak bu durumda makinenin tam anlamýyla güvenlik içinde çalýþmasýný saðlayabilir. Ocaðýn kablosu hasar gördüðü takdirde, Miele yetkili servislerinden satýn alabileceðiniz özel H 05 VV-F (PVC-izolasyonlu) kablo ile deðiþtirilebilir. Fritözün elektrik þebekesine baðlantýsý çoklu priz veya uzatma kablosu ile yapýlamaz, bunlar gerekli güvenliði saðlayamazlar (örn.: aþýrý ýsýnma tehlikesi). Eðer doðrudan þebekeye baðlantý yapýlacaksa, uzman ve yetkili personel fiþi kablosundan ayýrýp cihazý monte etmeli ve evdeki tesisata baðlamalýdýr. Bu iþ için yerel yönetmelikleri iyi bilen ve titizlikle uygulayan uzman bir kiþiyi görevlendiriniz. Hatalý montaj ve yanlýþ baðlantý sebebiyle meydana gelebilecek zararlardan Miele sorumlu tutulamaz. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Fritöz çalýþýrken çok ýsýnýr ve kapatýldýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr. Ancak kalan ýsý göstergesini ýþýðý söndükten sonra yanýk tehlikesi ortadan kalkar. Fritözü çalýþýrken kontrolsüz býrakmayýnýz! Aþýrý ýsýnan fritöz yaðý alev alabilir ve yangýn çýkmasýna sebep olabilir. Fritöz yaðýnýn yakýnýnda çakmak gibi alev çýkartan bir alet kullanmayýnýz. Yangýn tehlikesi! Kýzgýn fritöz yaðý alev alýrsa su ile söndürmeye çalýþmayýnýz! Alevleri bir tencere kapaðý veya ýslak bir bezle veya fritöz kapaðý ile söndürmeyi deneyiniz. Fritözü mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz ve rezistans yukarý katlanmýþsa asla cihazý açmayýnýz. Oluþan yüksek ýsý nedeniyle fritözün etrafýnda bulunan eþyalar tutuþabilir. Bunun dýþýnda cihazýn çalýþma ömrü azalabilir. Kýzgýn fritöz yaðýný plastik kaplara doldurmayýnýz. Plastik kaplar yüksek ýsýda eriyebilir. Sadece ýsýya dayanýklý kaplar kullanýnýz. Fritözde yapacaðýnýz her iþ için ýsý izolasyonlu koruyucu mutfak eldivenleri veya bezleri kullanýnýz. Bu bezlerin ýslak veya nemli olmamasýna dikkat ediniz. Islak bez ýsýyý çok çabuk iletir ve eliniz yanabilir. Sadece fritöz sepetinin ve makarna süzgecinin sapýný rahatça tutabilirsiniz. Birden Fazla Cihazýn Montajý Ara çýtalarýn üzerine sýcak tencere veya tavalarý koymayýnýz, ara çýta contalarý zarar görebilir. Fritözün üstünü asla bir örtü ile veya bir koruyucu folyo ile kapatmayýnýz. Cihaz yanlýþlýkla açýlýrsa veya kalan ýsý nedeniyle malzemeler alev alabilir, çatlayabilir veya eriyebilir. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Fritözü sadece kapaksýz ve dolu olarak kullanýnýz. Kirlenen fritöz yaðýný zamanýnda deðiþtiriniz. Kirli yað çabuk alev alýr. Fritözün yakýnýndaki bir prizi, örn.: bir el mikserini kullanýrken, baðlantý kablosunun sýcak fritöze deðmemesine dikkat ediniz. Kablonun izolasyonu zarar görebilir. Elektrik çarpma tehlikesi! Kirli fritöz yaðýný evye giderine dökmeyiniz. Su gideri kanalýný týkayabilirsiniz ve gider borularý zarar görebilir. Belediyenizden kirli yaðlarý toplama merkezini öðreniniz ve yaðlarý oraya teslim ediniz. Yemekleri her zaman yeterli derecede ýsýtýnýz. Yiyeceklerdeki olasý bakteriler sadece yüksek ýsý derecelerinde ve yeterli uzun sürede yok olabilirler. Yiyeceklerin özenle ve dikkatle hazýrlanmalarý saðlýðýnýz açýsýndan önemlidir. Bunun için "Fritöz Önerileri" bölümünü okuyunuz. Fritöz mutfak dolabýnýn içine monte edilmiþse o zaman sadece dolap kapaðý açýkken çalýþtýrýlabilir. Dolap kapaðýný ancak cihaz kapatýldýktan ve kalan ýsý gösterge ýþýðý söndükten sonra kapatýnýz. Miele güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. 10

11 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri çevreyi koruyan geri dönüþümlü maddelerden seçilmiþtir. Ambalaj malzemelerinin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tüketimi ve çöp oluþumu azalýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 11

12 Ýlk Kullanýmdan Önce Cihazla verilen tip etiketini kullanma kýlavuzu içindeki "Tip Etiketi" bölümüne yapýþtýrýnýz. Ýlk Temizlik Cihazýn üstündeki koruyucu folyoyu çekip alýnýz. Fritöz havuzuna yaklaþýk 4 litre kadar su doldurunuz ve içine biraz elde bulaþýk yýkama deterjaný koyunuz. Suyun fritöz havuzu içindeki iþareti aþmamasýna dikkat ediniz. Kumanda düðmesini sað tarafa 130 C 'ye kadar çeviriniz ve suyu kýsa bir süre kaynamaya býrakýnýz. Fritözü kapatýnýz ve kaynamýþ suyu boþaltma musluðundan ýsýya dayanýklý bir kaba akýtýnýz ("Fritözden Sonra" böl.bkz.). Fritöz havuzunu temizleyiniz ve sýcak su ile durulayýnýz. Boþaltma musluðunu temizlikten sonra kapatýnýz. Rezistansý yukarý katlayýnýz ve fritöz havuzunu kurulayýnýz. Cihazýn diðer taraflarýný da ýslak bir bezle siliniz ve daha sonra kurulayýnýz. Cihazýn metal parçalarý bir bakým maddesi ile korunmaktadýr. Bu nedenle ilk çalýþtýrma sýrasýnda geçici bir koku duyulur. Oluþan koku ve duman kýsa sürede kaybolur ve cihazýn yanlýþ baðlandýðýný veya bozuk olduðunu göstermez. 12

13 Kullaným Fritöz Kapaðý Fritözün kapaðýný kaldýrmak için parmaðýnýzla kapaðýn soluna veya saðýna bastýrýnýz. Diðer elinizle karþý tarfatan kapaðý kaldýrabilirsiniz. Açma- ve Kapatma Fritözü asla içi boþ durumda veya rezistansý yukarý katlanmýþ durumda iken çalýþtýrmayýnýz. Kumanda düðmesi saða çevrilerek, fritöz açýlýr ve sola çevrilerek, fritöz kapatýlýr. Fritöz kapaðýný ancak fritöz soðuduktan sonra kapatýnýz. Yanýk tehlikesi! Kumanda düðmesi 200 C'nin üzerinden geçirilerek "0" pozisyonuna çevrilemez. Cihaz açýldýktan sonra çalýþma göstergesinin ve ýsý kontrol lambasýnýn ýþýðý yanar. Isý kontrol lambasý fritözün rezistansý ile birlikte "devreye girer", baþka bir deyiþle ancak rezistans çalýþtýðý zaman yanar. Kalan Isý Göstergesi Kalan ýsý göstergesinin ýþýðý ancak fritöz el deðdirecek kadar soðuduktan sonra söner. Kalan ýsý göstergesi yandýðý sürece, fritözü ellemeyiniz. 13

14 Kullaným Fritözden Önce Esasýnda fritöz yaparken cihazla verilen kapaðý kullanmayýnýz. Fritöz için ýsýya dayanýklý özel sývý yað kullanýnýz. Bunun,içine baþka yaðlar katmayýnýz. Fritöz havuzu yeterli miktarda fritöz yaðý ile doldurulmalýdýr (en az 3 Litre veya 3 kg, en fazla 4 Litre veya 4 kg). Boþaltma musluðunun kapalý olup olmadýðýný kontrol ediniz. Yaðý fritöz havuzunun içine doldurunuz. Katý yað kullanacaksanýz, önce bunu ufak parçalara bölünüz. Eðer son kullanýmdan önce havuzun içindeki yað donmuþ ise, ortasýndan bir delik açýnýz. Bu sayede yaðýn altýnda birikmiþ olan su buharlaþýr. Düðmeyi 100 C'ye çeviriniz ve yaðýn erimesini bekleyiniz. Fritöz havuzunun doluluk miktarýný kontrol ediniz. Doluluk seviyesi havuzun içindeki iki doluluk iþareti arasýnda durmalýdýr. Fritöz Gerekli olan fritöz derecesini ayarlayýnýz (Tabloya bakýnýz) ve ýsý kontrol lambasýnýn ilk defa sönmesine kadar bekleyiniz. Yað ayarlanan ýsý derecesine ulaþmýþtýr. Ýçindeki malzemesi ile birlikte fritöz sepetini sýcak yaðýn içine batýrýnýz. Yað çok köpüklenirse, sepeti kýsa bir süre için havuzdan ve arkasýndan tekrar yavaþça sýcak fritöz yaðýna daldýrýnýz çýkartýnýz. Fritözdeki yiyecekler piþtiðinde, sepeti sýcak yaðdan dýþarý çýkartýnýz. Önce sepeti saða sola sallayarak yaðlarýn akmasýný saðlayýnýz ve sonra sepeti askýsýna asýnýz. Fritöz havuzundan çýkardýðýnýz sepeti çok uzun süre bekletmeyiniz, oluþan yað buharlarý nedeniyle malzeme gevrekliðini kaybeder ve yumuþamaya baþlar. Biraz daha yað damlatmak için mutfaktaki kaðýt havlularýn üstüne býrakýný. Fritöz yaparken kýzgýn yaða deðmemeye dikkat ediniz! Ellerinizi ýsý izolasyonlu mutfak eldivenleri ile koruyunuz. 14

15 Kullaným Fritöz Malzemesi, taze Miktar Isý C Fritöz Süresi dak. Berliner 4 parça Camembert 4 x 1/2 P Sebze (çið) hamurla kaplý 400 g Çeyrek Piliç, pane 2 parça (à 250 gr.) Patates kroket 400 g 170 ön fritöz 2-4 fritöz 3-5 Kirazlý lokma 5 ad Maydanoz Patates kýzartma 400 g 170 ön fritöz 4-6 fritöz 2-4 Hindi steak, pane 2 ad. (à 250 gr.) edilmemiþ Þnitzel 200 g Küçük kurabiye 4 ad Muz sarma 2 ad Fritöz Malzemesi, dondurulmuþ Miktar Isý C Fritöz Süresi dak. Balýk çubuklarý 300 g Patates kroket 400 g 170 ön fritöz 1-2 fritöz 3-4 Patates kýzartma 250 g 400 g Dil balýðý, 300 g pane edilmemiþ Mürekkep balýðý, pane edilmemiþ 250 g Verilen fritöz süreleri ortalama deðerlerdir. 15

16 Kullaným Fritöz için Öneriler Besinlerin özenle hazýrlanmasý ve piþirilmesi saðlýðýnýz açýsýndan çok önemlidir. Kýzartýlacak malzemeler fritözden altýn sarýsý renkte çýkarýlmalý, kahverengine dönüþmemelidir. Fritöze koyduðunuz yiyecekleri kýzartma sýrasýnda tuzlamayýnýz. Kýzgýn yaðýn çok fazla köpüklenmesine sebep olur. Fritözdeki yað yeterli sýcaklýkta olmalýdýr, böylece kýzartýlacak malzemenin gözenekleri çok çabuk kapanýr. Düþük ýsýda malzeme çok fazla yað çeker ve sindirilmesi çok güç olur. Bir sonraki malzemeyi fritöz makinesine koymadan önce cihazýn ýsý kontrol ýþýðýnýn sönmesini (ayarladýðýnýz ýsý derecesine ulaþmasýný) bekleyiniz. Yiyeceklerin saðlýklý hazýrlanmasý için tablodaki ýsý verilerine dikkat ediniz. 170 C derecenin üstündeki ýsýlar ancak tabloda istenirse seçilmelidir (örn.: Balýk ve et pane gibi). Dondurulmuþ besinlerde üretici tarafýndan verilmiþ en düþük ýsýyý ayarlayýnýz. Fritöz süresini mümkün olduðu kadar kýsa tutunuz. Kýzartýlacak malzemeye göre yað koyunuz. Bu ayar 1:10 ile 1:15 arasý olmalýdýr. Örneðin 100 gr. patates kýzartma için 1 ile 1,5 lt. yaða ihtiyaç olacaktýr. Fazla yað malzemenin çok fazla ýsýnmasýna, fazla malzeme ise yaðýn soðumasýna sebep olur. Yaðý çok uzun bir süre kýzdýrmayýnýz, yað bozulmasý hýzlanýr. Fritöze konulan malzeme mümkün olduðu kadar kuru olmalýdýr, aksi halde köpüklenir. Malzemeleri fritöze koymadan önce mutfak kaðýt havlusu ile ýslaklýðýný alýnýz. Dondurulmuþ malzemelerin üzerindeki buzlarý temizleyiniz. Fritöz sepetini yaðýn fazla köpürmemesi için havuza daldýrýnýz. Yeni doðranmýþ patatesleri önce duru su ile yýkayýnýz ve arkasýndan kaðýt havlu ile kurutunuz. Mazlemeye kýzartmadan önce asla baharat eklemeyiniz!ancak fritözden çýkardýktan ve yaðlarý süzüldükten sonra tuz, baharat veya pudra þekeri ilave edebilirsiniz. 16

17 Kullaným Fritözden Sonra Fritözden sonra cihazý kapatýnýz ve fritözdeki yaðý filtreden geçiriniz. Böylece bir sonraki malzemenin tadýný olumsuz etkileyebilecek ve yaðýn bozulmasýný hýzlandýracak artýklarý temizlemiþ olursunuz. Yað henüz likit durumda iken soðumaya býrakýnýz. Yað katýlaþmaya baþladýðýnda tekrar sývý hale getirmek için fritözü 100 C derecede çalýþtýrýnýz. Boþaltma musluðunun altýna ýsýya dayanýklý büyük metal bir kap kuyunuz. Boþaltma musluðunu açmak için sola dayanma noktasýna kadar çeviriniz. Yað boþaldýktan sonra musluðun mandalýný saða dayanma noktasýna kadar çevirerek kapatýnýz. Fritözdeki yaðý bir havlu kaðýdý veya fitre kaðýdýný metal bir süzgeç üstüne yerleþtirerek filtre edebilir ve bir sonraki fritöze kadar kapalý ve ýsýya dayanýklý bir kabýn içinde saklayabilirsiniz. Cihazýn altýndaki boþaltma musluðunun her zaman kolay ulaþýlabilir bir durumda olmasýna dikkat ediniz. Yaðý boþaltmadan önce çok fazla sýcak olmamasýna dikkat ediniz. Yanýk tehlikesi! Boþaltýlan yað ancak ýsýya dayanýklý bir kaba konulabilir. Cihaz soðuduktan sonra kapaðýný kapatýnýz! Fritözdeki yað þu durumlarda deðiþtirilmelidir: yað koyulaþýrsa. kötü kokmaya baþlar ve köpüklenirse. 170 C veya daha altýnda duman çýkarmaya baþlarsa. 17

18 Emniyet Kapatmasý Cihazýnýz bir emniyet sigortasý ile donatýlmýþtýr. Bu sigorta þu durumlarda cihazý otomatik olarak kapatýr: Fritöz havuzu en az alttaki iþarete kadar doldurulmamýþsa. Fritöz boþ iken çalýþtýrýlmak isteniyrosa. Fritöz rezistansýný yukarý katlanmýþ ise ve çalýþtýrýlmak isteniyorsa (örn.: temizlik sýrasýnda). Isý kontrol lambasýnýn ve çalýþma göstergesinin ýþýðý yanýyor, fakat fritöz ýsýnmýyorsa, emniyet sigortasý cihazý kapatmýþ demektir. Kumanda düðmesini "0" pozisyonuna çeviriniz ve rezistans soðuyuncaya kadar bekleyiniz. Kalemi cihazýn saðda önde bulunan yere bastýrýnýz. Daha sonra fritözü tekrar normal olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. 18

19 Temizlik ve Bakým Temizlik için asla buhar basýnçlý temizlik aletleri kullanmayýnýz. Buhar fritözün elektrik ileten parçalarýna sinebilir ve kýsa devreye neden olabilir. Cihazý her kullanýmdan sonra temizleyiniz. Bunun için fritözün soðumasýný bekleyiniz. Her ýslak temizlikten sonra cihazý kurulayýnýz. Böylece kireç artýklarý da temizlenmiþ olur. Toz deterjan gibi aþýndýrma özelliði olan deterjanlar ve sert süngerler ancak rezistans temizliðinde kullanýlabilir. Çelik yüzeylerin zarar görmesini önlemek amacýyla aþaðýdaki ürünleri kullanmayýnýz: soda-/alkali, asit- veya klor içeren maddeler, kireç sökücü temizlik maddeleri, Leke ve pas sökücüler, aþýndýrma özelliði olan toz deterjanlar, krem deterjanlar, çözücü madde içeren temizlik ürünleri, bulaþýk makinesi deterjaný, Gril- ve fýrýn spreyi, Cam temizleme maddesi, sert yüzeyli bulaþýk fýrça ve süngerleri, sivri uçlu aletler (tezgah ile ocak arasýndaki contalar zarar görebilir). 19

20 Temizlik ve Bakým Fritöz Havuzu Çelik Yüzeyler ve Fritöz Kapaðý Temizlik için aþýndýrma özelliði olmayan bir çelik temizleme ürünü kullanabilirsiniz ("Sonradan Alýnabilen Aksesuar" böl.bkz.). Hemen tekrar kirlenmeyi önlemek için bir çelik bakým maddesi tavsiye edebiliriz (fritöz havuzu için kullanýlamaz). "Sonradan Alýnabilen Aksesuar" böl.bkz. Bu maddeyi yumuþak bir beze az miktarda damlatýnýz. Fritöz havuzunu temizlemeden önce fritöz yaðýný veya kaynamýþ suyu boþaltýnýz ("Fritözden Sonra" böl.bkz.). Rezistansý yukarýya katlayýnýz. Kaba kirleri kaðýt havlu ile alýnýz. Fritöz havuzunu üstteki doluluk iþaretine kadar sýcak su ile doldurunuz ve biraz (elde) bulaþýk deterjaný ilave ediniz. Kirli suyu akýtýnýz ve akýtma musluðunu þiþe fýrçasý ile yýkayýnýz. Daha sonra sýcak su ile durulayýnýz ve daha sonra fritöz havuzunu ve musluðu kurulayýnýz. Fritöz- Sepeti Her kullanýmdan sonra fritöz sepetini az miktarda deterjan ilave edilmiþ sýcak suyla yýkayýnýz. Fritöz sepetini asla bulaþýk makinesinde yýkamayýnýz! Fritöz havuzu için hiçbir zaman çelik bakým maddesi kullanmayýnýz! 20

21 Ne Yapmalý, eðer...? Elektrikli aletlerin tamir iþleri ancak uzman ve yetkili teknik servisler tarafýndan yapýlabilir. Hatalý ve yanlýþ tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Ne yapmalý, eðer açýldýktan sonra cihaz ýsýnmýyorsa? Þunlarý kontrol ediniz: emniyet kapatmasý devreye girmiþ olabilir ("Emniyet Kapatmasý"böl.bkz.). evdeki sigorta atmýþ olabilir. Bu durumda yetkili servisi çaðýrýnýz.... fritözdeki yað kötü kokuyorsa? Þunlarý kontrol ediniz: yað fritöz için uygun olmayabilir. yaðýn deðiþtirilmesi gerekmektedir.... fritözden çýkan yiyecekler kýtýr kýtýr olmadan renkleri koyulaþmýþsa? Fritözdeki yaðýn yeterli derecede sýcak olmasýna ve fritöz sepetinin aþýrý doldurulmamasýna dikkat ediniz. Fritöz malzemesinin yeterli sürede kýzartýlmasýna özen gösteriniz. 21

22 Sonradan Alýnabilen Aksesuar Miele ürünleri için özel olarak temizlik-bakým maddeleri ve yardýmcý aksesuarlar hizmete sunulmaktadýr. Bu ürünleri yetkili Miele servislerinden satýn alabilirsiniz. Kapaklý Makarna Sepeti Makarna haþlamak içindir. Temizlik - ve Bakým Ürünleri Cam seramik- ve Çelik temizleme maddesi 250 ml Ýnatçý kirleri, kireç lekelerini ve hafif renklenmeleri yok eder. Çelik-Bakým Maddesi 250 ml Hafif su izleri, lekeler ve parmak izlerini temizler. Yüzeyin tekrar hýzla kirlenmesini önler. Her Ýþte Kullanýlan-Mikro Elyaflý Bez Parmak izelerini ve hafif kirleri yok eder. 22

23 Sonradan Alýnabilen Aksesuar Kireç Çözme Tabletleri 6 Adet Fritöz havuzunun kireç çözme iþleminde kullanýlýr. 23

24 Montaj Güvenlik Bilgileri Cihazýn zarar görmemesi için üst dolaplarýn ve davlumbazýn montajýndan sonra ocak yerine monte edilmelidir. Bir alev sýçramasý olasýlýðý nedeniyle bir elektrikli fritöz doðrudan bir gazlý-ocak yanýna monte edilemez. Sözü edilen her iki cihazýn arasýnda en az bir cihaz geniþliðinde (288 mm) bir mesafe býrakýlmalýdýr. Mutfak tezgahý kaplamalarýnýn bozulmamasý ve açýlmamasý için ýsýya dayanýklý (100 C) bir yapýþtýrýcý ile iþlenmiþ olmasý gerekir. Duvar baðlantý çýtalarý da ayný þekilde ýsýya dayanýklý olmalýdýr. Bu fritöz ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. Cihazýn elektrik baðlantý kablosu montajdan sonra mekanik yüklemelerden korunmalýdýr. Montajdan sonra elektrik baðlantý kablosu sýcak cihazlara kýsýmlarýna temas etmemelidir. Aksi halde kablo zarar görebilir. Asla kenarlarda dolgu maddesi kullanmayýnýz. Cihazýn sýzdýrmazlýk bandý tezgahla ocak arasýnda yeterli sýzdýrmazlýðý saðlayacaktý.r Bir sonraki sayfalarda açýklanan güvenlik mesafelerine titizlikle uyulmalýdýr. Bütün ölçüler mm olarak verilmiþtir. 24

25 Montaj Güvenlik Bilgileri Üstte Güvenlik Mesafesi Ocak ile üzerindeki davlumbaz arasýnda davlumbaz üreticisi tarafýndan verilen güvenlik mesafesi korunmalýdýr. Bu bilgiler verilmemiþse, o zaman davlumbazla veya kolay alev alabilen bir raf ile arasýndaki güvenlik mesafesi en az 760 mm olmalýdýr. Eðer davlumbazýn altýnda Wok-brülörü ve elektrikli ocak gibi ocaklar çalýþýyorsa, o zaman kullanma kýlavuzu ve montaj talimatýnda verilen en büyük mesafeyi seçiniz. 25

26 Montaj Güvenlik Bilgileri Yanda Güvenlik Mesafesi Bir fritöz monte edilirken ýzgaranýn bir tarafýnda ve arkasýnda yüksek bir dolap veya duvar bulunabilir, diðer tarafýnda ise fritözden daha yüksek hiçbir cihaz veya mutfak dolabý bulunamaz (resme bakýnýz). Isýnýn yansýmasý nedeniyle tezgah kesitinden arka duvara en az 50mm mesafe býrakýlmalýdýr. Tezgah kesiti ile çevresindeki mutfak dolaplarý arasýnda, örneðin saðdaki veya soldaki bir yüksek dolaba kadar mesafe býrakýlmalýdýr: 40 mm Cihaz modelleri CS 1212 / CS CS 1221 / CS CS 1234 / CS CS 1223 CS mm Cihaz modelleri CS 1112 CS 1122 CS 1134 CS 1326 CS 1327 CS mm Cihaz modelleri CS 1012 / CS mm Cihaz Modelleri CS 1421 CS 1312 CS mm Cihaz modelleri CS 1034 / CS mm Cihaz modelleri CS 1011 CS 1021 Özellikle tavsiye edilir! Tavsiye edilmez! Ýzin verilmez! 26

27 Montaj Güvenlik Bilgileri Niþ Kaplamasýna Güvenlik Mesafesi Yüksek ýsý nedeniyle niþ kaplamasý zarar göreceðinden kaplama ile tezgah arasýnda belirli bir boþluk býrakýlmalýdýr. Yanýcý bir madde (örneðin ahþap kaplama gibi) ile kaplanan niþ ile tezgah arasýndan en az mesafe 50mm olmalýdýr. Yanmayan bir madde (örn.: metal,, doðal taþ, seramik fayans gibi) ile kaplanan niþ ile tezgah arasýndan en az mesafe kaplama kalýnlýðýndan 50mm daha ince olabilir. Örnek: Niþ kaplama kalýnlýðý 15 mm 50 mm - 15 mm = Min. Mesafe 35 mm Duvar Niþ kaplamasý Ölçü x = Niþ kaplama kalýnlýðý Tezgah Tezgah içindeki kesit Minimum mesafe: Yanýcý maddelerde 50 mm Yanýcý olmayan maddelerde 50 mm - Ölçü x 27

28 Cihaz- ve Montaj Ölçüleri Kýskaç önde Montaj yüksekliði Þebeke baðlantý kutusu ve baðlantý kablosu, Uzunluk= 2000 mm Su boþaltma musluðu 28

29 Tezgahýn Hazýrlanmasý Resimde görüldüðü gibi tezgahý bir veya birkaç cihaz için hazýrlayabilirsiniz. Arka duvara olan en düþük mesafeye ve sað ve soldaki yan duvarlara olan mesafelere dikkat ediniz. "Montaj için Güvenlik Bilgleri bölümüne bakýnýz ". Ahþap mutfak tezgahlarýnýn kesitlerine özel bir cila, silikon veya reçine sürerek nemden olumsuz etkilenmesini önleyiniz. Kullanýlan ürünler ýsýya dayanýklý olmalýdýr. Ocak çerçevesi montaj sýrasýnda tezgah kesintinin köþelerine tam oturmuyorsa, köþeler delik testeresi ile R4 hafifçe düzeltilebilir. 29

30 Birden Fazla Cihazýn Montajý Birden fazla cihaz monte edileceði zaman her cihazýn arasýna bir ara çýta takýlmalýdýr. Bunun için "Kýskaç ve Ara Çýtalar" bölümüne bakýnýz. Tezgah Kesiti - Ýki Cihaz Tezgah Kesiti - Üç Cihaz Ýki cihaz monte edileceði zaman mutfak tezgahýnýn A ve C olan kesit geniþliði toplam D olarak tanýmlanýr. Üç cihaz monte edileceði zaman mutfak tezgahýnýn A ve B ve C olan kesit geniþliði toplam D olarak tanýmlanýr. A = Cihaz geniþliði (288 mm veya 380 mm veya 576 mm) eksi 8 mm B = Cihaz geniþliði (288 mm veya 380 mm veya 576 mm) C = Cihaz geniþliði (288 mm veya 380 mm veya 576 mm) eksi 8 mm D = Tezgah kesitinin geniþliði Üç cihazdan daha fazla sayýda montaj yapýlacaðý zaman A ve B ve C ölçülerine her bir cihaz için kendi cihaz geniþliði B (288 mm veya 380 mm veya 576 mm) ilave edilmelidir. 30

31 Üç Cihaz Montajýnda Tezgah Kesiti için Örnekler A Cihaz geniþliði eksi 8 B Cihaz geniþliði Birden Fazla Cihazýn Montajý C Cihaz geniþliði eksi 8 D Tezgah- Kesiti Bütün ölçüler mm olarak verilmiþtir. 31

32 Birden Fazla Cihazýn Montajý Yaylý kýskaç Ara çýta Tezgah ile çýta arasý boþluk Kapak Yaylý kýskaç ile ara çýtanýn sabitlenmesi 3 cihaz için resimde gösterilmiþtir. Her bir cihaz için ilave bir ara çýta gereklidir. Ýlave bir çýtanýn yerleþtirilmesi cihazýn geniþliðine B (288 mm / 380 mm / 576 mm) baðlýdýr. 32

33 Yaylý kýskaç ve ara çýtalarýn takýlmasý Ahþap Tezgah Cihazla verilen yaylý kýskaç ve ara çýtalarý kesitin üstünde iþaretlenen koyunuz. Yaylý kýskaç ve ara çýtalarý cihazla verilen vidalarla 3,5 x 25 mm vidalayýnýz. 33

34 Yaylý kýskaç ve ara çýtalarýn takýlmasý Doðal Taþ Tezgah Doðal taþ tezgahlar için vidaya gerek yoktur. Yaylý kýskaçlarý ve ara çýtalarý iki tarafý yapýþkanlý bant ile yerini belirleyiniz ve sabitleyiniz. Yaylý kýskaçlarýn ve ara çýtalarýn yan kenarlarýný ve alt kenarlarýný silikonla yapýþtýrýnýz. Çýtalar ile tezgah arasýndaki boþluklarý silikonla doldurunuz. 34

35 Cihaz / Cihazlarýn Yerleþtirilmesi Cihazýn elektrik baðlantý kablosunu tezgah kesiitnden aþaðýya geçiriniz. Cihazý önce ön tarafý olmak üzere tezgah kesitinin içine yerleþtiriniz. Her iki elinizle cihazý eþit seviyede aþaðý doðru yerine tam oturacak þelilkde bastýrýnýz. Bu arada cihaz contasýnýn tezgah üstünde kalamsýna dikkat ediniz. Ancak bu durumda cihazla tezgah arasýnda tam bir sýzdýrmazlýk saðlanabilir.dolgu maddesi kullanmayýnýz! Monte edilen cihazý ara çýta üzerindeki delikleri görünceye kadar kenara itiniz. Bir sonraki cihazý önce ön tarafý olmak üzere kesitin içine yerleþtiriniz. Cihazý/cihazlarý elektriðe baðlayýnýz ("Elektrik Baðlantýsý" böl.bak.). Cihazýn/cihazlarýn çalýþmasýný kontrol ediniz. Cihazlarýn çýkarýlmasý özel bir aletle yapýlýr. Cihazlarý alttan da yukarý itebilirsiniz. Önce arka taraf yukarý itilmelidir, unutmayýnýz. Çýta kapaðýný ara çýtanýn öngörülen delikleri üzerine takýnýz. 35

36 Genel Montaj Bilgileri Tezgah ile cihaz arasýndaki conta Fayans Tezgah Cihaz kenarlarýnýn altýndaki bant tezgahla cihaz arasýndaki boþluðu kapatýr ve yeterli sýzdýrmazlýðý saðlar. Cihazla tezgah arasýna asla dolgu maddesi sürmeyiniz (örn.: Silikon) Cihaz dýþarý alýnýrken tezgah ve cihaz zarar görebilir. Cihazýn altýndaki conta tezgahla cihaz arasýnda yeterli sýzdýrmazlýðý saðlayabilmesi ve çerçeveye eþit seviyede oturabilmesi için cihazýn yerleþtirildiði alanýn altýndaki boþluk ve aralýklar düzgün olmalýdýr. 36

37 Elektrik Baðlantýsý Cihazýn elektrik baðlantýsýnýn bir prize yapýlmasý tavsiye edilir. Bu teknik servisin iþini kolaylaþtýrýr. Bu arada prizin cihaz yakýnýnda olmasý uygun olacaktýr. Elektrik baðlantýsý eðer bir prize yapýlmayacaksa, o zaman bu iþi yerel elektrik kurallarýný iyi bilen ve titizlikle uygulayan uzman ve yetkili bir personele yaptýrýnýz. Priz cihaz yakýnýnda deðilse ve sabit bir baðlantý yapýlmasý düþünülüyorsa, o zaman tesisatta her kutup için bir ayraç bulunmalýdýr. Ayraçlarda en az 3mm kontak aralýðý bulunan bir þalter kullanýlýr. Bu þalterde LS- þalteri, sigorta ve koruyucu bir hat bulunur. Gerekli baðlantý deðerleri ile ilgili bilgileri tip etiketinde bulabilirsiniz. Bu bilgiler þebeke verileri ile mutlaka uyuþmalýdýr. Üretici kurallar dýþý montaj ve hatalý kullaným sonucunda meydana gelen dolaylý veya dolaysýz zararlardan sorumlu deðildir. Ayný þekilde üretici firma tesisattaki eksik veya hasarlý bir kablo nedeniyle oluþan zararlardan da sorumlu tutulamaz (örneðin: elektrik çarpmasý gibi). Ýzolasyonlu parçalar montajdan sonra tekrar kontrol edilmelidir! Toplam Güç Tip etiketine bakýnýz Baðlantý ve Sigorta AC230V/50Hz Aþýrý akým koruma þalteri 16 A B veya C türü koruma sýnýfý Hatalý akým koruma þalteri Güvenliði arttýrýlmasý açýsýndan cihaza bir 30 ma'lýk FI-koruyucu þalterin takýlmasý doðru olur. 37

38 Elektrik Baðlantýsý Þebekeden Ayýrma Cihazýn elektrik baðlantýsý þebekeden ayrýlacaðý zaman þu iþlemler yapýlabilir: Telli Sigortalar: Sigorta baþlarýný yuvalarýndan tamamen çýkartýnýz. veya: Otomatik-Sigortalar: Kontrol düðmesine (kýrmýzý) ortadaki tuþ (siyah) dýþarý atýncaya kadar basýnýz. veya: Gömme-Otomatik-Sigorta: Hat koruma þalteri en az B veya C sýnýfý olmalýdýr!): Mandalý 1 (açýk)pozisyonundan 0 (kapalý) pozisyona getiriniz. veya: FI-Koruyucu -Þalter: (Hatalý akým koruma þalteri) Ana þalteri 1 (açýk) pozisyondan 0 (kapalý) pozisyona getiriniz veya kontrol tuþuna basýnýz. Baðlantý Kablosunun Deðiþtirilmesi Baðlantý kablosunun deðiþtirilmesi gerektiðinde ancak H 05 VV-F (PVC-izolasyonlu) özel bir kablo alýnmalýdýr. Bu kabloyu yetkili servislerden temin edebilirsiniz. Baðlantý kablosu sadece üretici firma tarafýndan yetkilendirilmiþ uzman bir personel tarafýndan deðiþtirilebilir. Bunun için gerekli baðlantý bilgileri tip etiketi üzerinde yazýlýdýr. Bu ayrýmdan sonra þebekeyi yeniden açýlmaya karþý emniyete alýnýz. 38

39 Müþteri Hizmetleri, Tip Etiketi Sizin gideremediðiniz arýzalar için : Miele Müþteri Hizmetlerini arayýnýz: (TR) Müþteri hizmetleri sizden cihazýn modelini ve seri numarasýný isteyecektir. Her iki bilgiyi de iliþikteki tip etiketinde bulabilirsiniz. Cihazla birlikte verilen tip etiketini buraya yapýþtýrýnýz. Model numarasýnýn kullanma kýlavuzunun kapak sayfasýndaki numara ile uyuþmasýna dikkat ediniz. 39

40 Deðiþiklik haklarý saklýdýr. / 0912 EEE yönetmeliðine uygundur M.-Nr / 04

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar CS 1011 CS 1021 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2356 KM 2357 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3010 KM 3014 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Gazlý Ocaklar KM 2256 KM 2257 KM 2257-1 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Tabak/Fincan Isýtma Çekmecesi EGW 6210 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu F 5122 Ui tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı