İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim"

Transkript

1 YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık ve Finans Bölümü, MANİSA Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AKTAŞ Celal Bayar Üniversiesi, İ.İ.B.F., İşleme Bölümü, MANİSA ÖZET Bu çalışmada İMKB de işlem gören hisse senelerine ilişkin fiya-hacim ilişkisinin varlığı ve ilişki varsa bu ilişkinin asimerik olup olmadığının araşırılması amaçlanmışır. Ocak 00 Eylül 008 (845 gözlem) döneminde devamlı olarak İMKB-30 ve İMKB-50 de yer alan hisse senelerinin günlük fiya - işlem hacmi serileri kullanılmışır. Araşırma bulguları fiya-hacim ilişkisinin asimerik nielike olduğunu deseklemekedir. Söz konusu sonuç Karışım Dağılımı Hipoezi ni (MDH) de doğrulamakadır. Dolayısıyla geiriler (geiri değişimi-volailie) ve hacim arasında poziif korelasyon olduğu ifade edilebilecekir. Anahar Sözcükler: Hisse senedi fiyaı, işlem hacmi, asimerik ilişki, Karışım Dağılımı Hipoezi. JEL Sınıflaması: G, G, G7 Price-Volume Relaionship in ISE Asymmeric Ineracion ABSTRACT In his paper, we ried o examine wheher he price-volume relaionship exiss in ISE, and if so wheher or no i is asymmeric. Daily price and rading volume series of socks, which have been raded in ISE-30 and ISE-50 on a coninual basis beween January 00 and Sepember 008, were used in his sudy. The findings of he sudy suppor he asymmeric relaionship beween price and volume, and furher confirm he Mixure of Disribuion Hypohesis. Consequenly, he posiive relaionship beween reurn (reurn change and volailiy) and volume is said o be validaed. Key Words: Sock price, rading volume, asymmeric relaionship, Mixure of Disribuion Hypohesis. JEL Classificaion: G, G, G7 GİRİŞ Finansal yaırımcıların işlem hacmi verilerine önem vermesi için birçok neden göserilebilir. Teorik olarak düşük hacim, piyasanın liki olmadığını ve yüksek fiya değişkenliğine sahip olduğunu gösermekedir. Öe yandan yüksek hacim ise genellikle piyasanın oldukça liki ve fiyalardaki volailienin de düşük olduğunu ifade emekedir. Genel bir ifadeyle, yüksek hacim ile birlike borsa aracılarının gelirleri ararken, yüksek devir hızına bağlı olarak piyasa akörlerinin kar fırsalarının da arması beklenecekir. Buna ek olarak piyasanın genel rendine orak olmak iseyen yaırımcılar endeks rakamlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerini kullanmak iseyebileceklerdir. Bu riskin hedge edilmesi için oldukça önemli bir alernaif olarak görülmekedir. (Floros ve Vougas, 007: 98-5). Finansal piyasalarda fiya hacim ilişkisi 980 li yılların ikinci yarısından bu yana arışıla gelen bir konu olmuşur ve günümüzde de arışılmakadır. Fiya

2 K.Kayalıdere & H.Akaş / İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi Asimerik Ekileşim hacim ilişkisini inceleyen en kapsamlı çalışmalardan biri Karpoff (987) arafından yapılmışır. İlişkiyi eorik ve ampirik açılardan inceleyen, ayrıca oldukça geniş bir lieraür araması da yapan Karpoff, fiya-hacim ilişkisinin önemini vurgulayan dör emel neden ileri sürmekedir. Fiya-hacim ilişkisi *, - Finansal piyasaların yapısı hakkında fikir vermekedir. - Fiya ve hacim kombinasyonlarını kullanan çalışmalar için önemlidir. - Spekülaif fiyaların dağılım karakerisiklerinin elde edildiği durumda, fiya süreci (price process) varyansındaki değişimlerin ölçülmesinde kullanılan bir unsurdur. - Fuure piyasalar üzerine yapılan araşırmalar için önemli çıkarsamalar sağlar. Dör emel nedenden ikincisi, fiya ve hacim değişimlerinin birbirlerini ekileme gücü anımlanabildiğinde, fiya-hacim ilişkisine yönelik öngörülerin gerçekleşme olasılığı daha yüksek olacakır şeklinde açıklanmakadır (Karpoff, 987:09-6). Üçüncü neden ise Dağılım Karışımı Hipoezi (Mixure of Disribuion Hypohesis) ile birlike ifade edilmekedir. Bu hipoez spekülaif fiyaların ampirik dağılımlarındaki aşırı basıklıklarının açıklanmasına yardımcı olmakadır. Dağılım karışımı modeli sabi bir zaman aralığında işlem hacminin fiya değişimlerinin mulak büyüklüğü ile poziif yönlü ilişkili olduğunu ileri sürmekedir (Floros ve Vougas, 007: 98-5). İlişkinin yönü ve haa varlığına yönelik arışmalar devam emekedir. Granger ve Morgensern (963) günlük fiya değişimleri ile hacim arasında herhangi bir ilişki olmadığını, Rogalski (978) poziif ilişkinin varlığını, Smirlock ve Sarks (988) fiyaların gecikirilmiş mulak değerleri ile hacim arasındaki ek yönlü poziif ilişkiyi, Hiemsra ve Jones (995) ise fiya geirileri ile hacim arasındaki doğrusal olmayan iki yönlü nedensellik ilişkisinin varlığını işare emekedir. Finansal piyasalarda fiyaları hacmin ekilediğine ve hacmin boğa piyasasında yüksek, ayı piyasasında ise düşük olduğuna ilişkin iki inanış bulunmakadır. Bu iki inanış fiya ile hacim arasında iki boyulu nedenselliğe işare emekedir. İlkinde işlem hacmi ile geirilerin mulak büyüklüğü arasında, ikincisinde ise hacim ile geiriler arasında poziif korelasyon bulunduğu kabul edilmekedir. Bu bağlamda lieraürde her iki hipoezi desekleyen ampirik bulgular elde edilmiş olup fiya-hacim ilişkisinin yönü konusunda ne bir sonuca ulaşılamamışır. (Badhani, 005). Bu çalışmada hisse senedi geirileri ile işlem hacmi arasındaki ekonomerik ilişki incelenerek iki değişken arasında asimerik bir ekileşim olup olmadığı araşırılmaya çalışılmışır. Negaif geiriler için hesaplanan hacim-fiya değişim eğimlerinin, poziif geirilere göre daha küçük olması asimerik ekileşimi işare ederken bu durum poziif fiya harekelerine kıyasla negaif fiya değişimlerinin işlem hacmine daha duyarlı olduğu şeklinde yorumlanmakadır. * Ayrınılar için bkz. Karpoff 987:

3 Yöneim ve Ekonomi 6/ (009) 49-6 Risk olgusu, geiriyi anımlayan ana fakörlerden biridir. Riskin geirideki değişim olarak ele alınması durumunda hisse senedi geirilerinin değişkenliğinin (volailiesinin) küçük olması rasyonel bir bekleni olacakır. Araşırma kapsamında incelenmeye çalışılan asimerik ilişkinin, volaileisi yüksek menkul kıymelerde daha güçlü olduğu yönünde ampirik bulgular lieraürde yer almakadır. I. LİTERATÜR İşlem hacmi ile hisse senedi fiyaı (ve/veya geirisi) arasındaki ilişkiyi oraya koymaya çalışan çalışmalar incelendiğinde; korelasyon analizi ve nedensellik, ko-enegrasyon, zaman serisi analizi yönemlerinin kullanıldığı görülmekedir. Korelasyon analizi bunlar içinde ilk kullanılan yönemlerden birisidir ve Granger ve Morgansern (963), Godfrey ve diğerleri (964), Crouch (970), Rogalski (978), Epps (975) ve Epps (977) hem hacim ve fiya değişimleri hem de hacim ve fiya değişimlerinin mulak değeri arasındaki ilişkiyi korelasyon kasayılarını elde ederek incelemişlerdir. Bu çalışmalardan ilk ikisi (963 ve 964) hacim ile fiya değişimlerinin birbirleriyle ilişkisiz olduğu ve fiya değişimlerinin rassal yürüyüş göserdiği sonucuna ulaşırken Crouch, Rogalski ve Epps hacim ile geiriler (ve mulak geiriler) arasında poziif korelasyon elde emişlerdir. Karpoff un çalışması incelendiğinde faklı zaman aralıkları ve farklı hisse senelerini kullanarak işlem hacmini konu edinen hemen üm araşırmalarda ne bir sonuca ulaşıldığı görülmekedir. Buna göre zayıf da olsa ele alınan üm zamanlarda, üm menkul kıyme ve fuures piyasalarında işlem hacmi ile mulak fiyalar arasında korelasyon bulunduğu gözlenmişir. Zayıf korelasyon açığa saışların, açığa alışlardan daha zor olduğu şeklinde yorumlanmakadır. Dolayısıyla bu asimeri, fiya düşüşleriyle uyumlu olarak düşük hacme sebebiye vermekedir. ( Waler Sun Area Exam Repor-638). İşlem hacmi ile hisse senedi fiyaları arasındaki dinamik ilişkileri ölçmeye yönelik araşırmalar da yapılmışır. Chen ve diğerleri (00), fiya değişimlerinin hacim değişimlerinin nedeni olduğu yönünde güçlü bulgulara ulaşmışlardır. Lee ve Rui (00), üç büyük hisse senedi piyasasında (New York, Tokyo, Londra), araşırma yapmış ve nedensellik ekisinin ilk iki piyasada hisse senedi geirilerinden hacme doğru olduğu, işlem hacmi ile geiri volailiesi arasındaki feedback (geri bildirimli işlem sraejisi) ilişkisinin ise her üç piyasada da geçerli olduğu sonucuna varmışlardır. Gökçe (00), İMKB de yapmış olduğu çalışmasında fiya değişimlerinin işlem hacmindeki değişikliklerin Granger nedeni olduğu sonucuna ulaşmışır. Saaçioğlu ve Sarks (998) Arjanin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika ve Venezüella dan oluşan alı Lain Amerika hisse senedi piyasası için aylık verileri kullanarak Arjanin ve Şili dışındaki dör piyasa için hacimden hisse senedi geirilerine doğru nedensellik espi emişlerdir. Gündüz ve Haemi-J (005) beş Ora ve Doğu Avrupa ülkesinde hafalık verilerle inceleme yapmışlar ve Rusya ve Türkiye için fiyaan işlem hacmine doğru ek yönlü nedensellik olduğunu belirlemişlerdir. Deo ve diğerleri (008), Asya- 5

4 5 K.Kayalıdere & H.Akaş / İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi Asimerik Ekileşim Pasifik menkul kıyme piyasalarında günlük verilerle yürüükleri araşırmalarında seçilen piyasaların çoğunda fiyaan hacme doğru ek yönlü nedensellik espi emişlerdir. Badhani (005), günlük verilerle iki al dönemde gerçekleşirdiği çalışmasında fiyaan hacme doğru ek yönlü nedensellik olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Öe yandan Başçı ve diğerleri (996), 9 bireysel hisse senedine ai hafalık verilerle İMKB de yapmış oldukları çalışmalarında iki değişken arasında ko-enegrasyonun varlığına ilişkin güçlü bulgulara varmışlardır. Silvapulle ve Choi (999) doğrusal ve doğrusal olmayan Granger nedensellik esini kullanarak işlem hacmi ile geiriler arasındaki dinamik ilişkileri araşırmışlar, iki değişken arasında doğrusal ve doğrusal olmayan iki yönlü ilişki bulmuşlar ve ayrıca doğrusal olmayan nedensellik ilişkilerinin menkul kıyme geirileri arafından anımlanabileceği ve hacmin sokasik bir süreçe bilgi akışı için bir göserge olarak kullanılıp kullanılmayacağının espii için GARCH modellerini kullanmışlardır. Kamah (008), işlem hacmi ile fiya arasındaki nedensellik ilişkisinin yanı sıra ilişkinin asimerik olup olmadığını da incelemişir. Araşırma bulguları iki değişken arasında anlamlı ve asimerik bir ilişkinin varlığını desekler nielikedir. Brailsford (994) da fiya ve hacim arasındaki asimerik ilişkiyi Avusralya AOI hisse senedi endeksinde incelemiş ve asimerik ilişkiyi desekler nielike bulgulara ulaşmışır. Buna ek olarak GARCH analizi ile işlem hacmi dışsal değişken olarak alındığında varyansın düşüş göserdiği sonucuna varmışır. Tabak ve Guerra (003), Brezilya hisse seneleri piyasasında hacim ve fiya arasında doğrusal ve doğrusal olmayan nedensellik ilişkisi espi emiş ve bulgularının CAPM, menkul kıyme geirilerinin ahmin edilebilirliği ve daha geniş bir bakış açısıyla piyasanın ekinlik düzeyi açısından değerli olduğunu ileri sürmüşlerdir. Salman (00) risk geiri hacim ilişkisini GARCH yönemini kullanarak döneminde İMKB de incelemiş ve geirinin risk ile poziif yönlü ilişkili oluğunu ayrıca hacimdeki değişimlerin geiriler üzerinde poziif ekisi olduğunu espi emişir. Çalışmada hacimdeki bir gün önceki değişimin geirilerin koşullu volailiesini poziif olarak ekilediği sonucuna ulaşılmışır. Chan ve Tse (005), fiya hacim ilişkisini zaman serisi analizini kullanarak incelemişlerdir. Fiya ve hacim arasında zımni bir poziif ilişki espi emişler ayrıca eknik analizin öne sürdüğü hacmin fiya rendlerini ekilediği savının deseklenmediği bulgusuna varmışlardır. Ancak fiya ve hacim arasındaki ilişkiden harekele gelecekeki geirilerin öngörümlenmesinde hacim verilerinin yararlı veriler olduğunu ileri sürmüşlerdir. Floros ve Vougas (007), FTSE/ASE- 0 de yapmış oldukları araşırmalarında hacmin gecikmeli değerleri ile mulak geirileri arasında anlamlı ilişki bulurken sürekli poziif ilişki espi edememişlerdir. II. VERİ SETİ VE METODOLOJİ Bu araşırmada hisse senedi fiyaları ile işlem hacimleri arasındaki ilişkinin varlığını ve ilişki varsa bu ilişkinin asimerik olup olmadığını araşırmak amacıyla Ocak 00 Eylül 008 (845 gözlem) döneminde devamlı olarak İMKB-30 ve İMKB-50 de yer alan hisse senelerinin günlük fiya - işlem hacmi

5 Yöneim ve Ekonomi 6/ (009) 49-6 serileri kullanılmışır. Ayrıca piyasayı emsilen İMKB-00 endeksi günlük kapanış fiya serisi ve işlem hacmi de ele alınmışır. Lieraürde rading volume olarak ifade edilen işlem değeri, İMKB de oluşan işlem hacmi ve işlem adedi değerleri kullanılarak ayrı ayrı ele alınmışır. Çalışmaya dahil edilecek hisse seneleri (www.imkb.gov.r) web adresinden derlenmiş, hisse senelerine ilişkin fiya, işlem adedi ve işlem hacmi serilerine ise (hp://analiz.ibsyazilim.com/) web adresinden ulaşılmışır. Hisse senelerinin ve endekslerin günlük kapanış verilerinin kullanıldığı çalışmada ilgili dönemde İMKB-30 ve İMKB-50 endekslerinde sürekli yer alan 3 hisse senedi sapanmış ve hisse senelerinin analizinde Grel programı kullanılmışır. Hisse senedi fiya (P ), işlem hacmi (V ) ve işlem adedi (N ) serileri için dönüşümler yapılmışır. Fiya serilerinin logarimik birinci-sıra farkları alınarak geirileri elde edilmişir. Aynı dönüşüm hacim ve ade serilerine de uygulanarak değişim değerlerine ulaşılmışır. Söz konusu dönüşümler şu şekildedir: r i = ln(p i / P i- ) v i = ln(v i / V i- ) n i = ln(n i / N i- ) yukarıdaki eşiliklerde sırasıyla r i, v i ve n i, i hisse senedinin (veya endeksin) zamandaki geirisini, işlem hacmi değişimini ve işlem adedi değişimini ifade emekedir. Hisse senedi geirileri ile işlem hacmi arasındaki asimerik ilişkiyi ölçebilmek amacıyla aşağıdaki regresyon denklemleri kurularak paramereleri ahminlenmişir. () v a = α r D r + µ () v s = α 3r 4Dr + µ (3) n a = α 3 5 r 6D r + µ (4) n s = α 4 7r 8D r + µ yukarıdaki eşiliklerde; v, geirilerin mulak değerlerinin kullanıldığı a regresyon denkleminde işlem hacmini; v s, geirilerin karelerinin kullanıldığı regresyon denkleminde işlem hacmini; n a ve n s ise aynı şekilde kurulan eşiliklerdeki işlem adelerini ifade emekedir. r hisse senelerinin günlük geirisini ifade ederken, D kukla değişkeni emsil emeke ve r < 0 olması durumunda, r 0 durumunda ise 0 değerini almakadır. α, α3,, 3, 5, 7 α, α regresyon denklemindeki sabi erimleri gösermekedir. 4 paramereleri fiya değişimlerinin yönünü dikkae almaksızın fiya değişimleri ile işlem hacmi arasındaki ilişkiyi ölçerken,, 4, 6, 8 paramerelerinin isaisiksel olarak anlamlı negaif değerleri ise asimerik ilişkinin varlığını işare emekedir. 53

6 K.Kayalıdere & H.Akaş / İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi Asimerik Ekileşim Fiya değişimi, volailienin emel ölçülerinden birisidir. Bu nedenle yukarıdaki regresyon denklemleri hacim ve volailie arasındaki ilişkiyi de es emekedir. III. BULGULAR Araşırmanın analiz bölümü iki aşamada gerçekleşirilmişir. Buna göre ilk aşamada fiya-hacim ilişkileri araşırılması amaçlanan 3 hisse senedi ve İMKB-30, -50, -00 endekslerine ilişkin anımlayıcı isaisikler, risk başına geiri değerleri (RBG), hisse senedi fiya değişimlerinin birbirleriyle ve endeksler ile korelasyonları elde edilmişir. İkinci aşamada ise fiya-hacim ilişkisi incelenerek asimerik olup olmadığı araşırılmışır. Analizin ilk bölümüne ilişkin bulgular EK-. de yer almakadır. Genel olarak, en yüksek geiriyi Garani Bankası hisse senelerinin, geiri riske göre düzelildiğinde en iyi performansı Tüpraş hisse senelerinin sağladığı söylenebilecekir. Araşırma dönemi olarak seçilen periyoa, söz konusu gözlem kümesi bileşenleri genel olarak sola çarpık ve normale göre daha dik bir dağılım gösermekedir. Endeks değişimleri ile hisse senedi fiya değişimleri arasındaki korelasyonlara bakıldığında, endeks değişimleriyle en çok ekileşim içinde olan menkul kıymein İş Bankası hisse seneleri olduğu görülmekedir. Gözlem kümesindeki hisse senelerinin birbirlerinden ekilenme dereceleri dikkae alındığında ise Sabancı Holding hisse senelerinin diğer hisse senedi fiya değişimlerinden en çok ekilenen menkul kıyme olduğu söylenebilecekir. Analizin ikinci bölümüne ilişkin bulgular ise EK-. de göserilmişir. Araşırma, hacim değişkenini i) işlem hacmi, ii) işlem adedi serilerinin emsil eiğinin kabul edilmesine göre çeşilendirilmişir. İlk yaklaşımın kabul edilmesi durumunda kurulan denklemler () ve () nolu eşiliklerde, ikinci yaklaşımın benimsenmesi halinde oluşurulan denklemler ise (3) ve (4) nolu eşiliklerde ifade edilmişir. Her iki yaklaşım açısından da hisse senedi geirilerinin mulak değeri ile hacim değişimi arasındaki ilişki, EK-. Tablo I. ve Tablo III. den izlenebilir. Yönünü dikkae almaksızın fiya değişimleri ile hacim arasındaki ilişkiyi ifade eden ve 5 paramereleri isaisiksel olarak anlamlıdır (bkz. ve 5 ). Dolayısıyla iki değişken arasındaki ilişkinin varlığı reddedilemez düzeydedir. Buna ek olarak ve 6 paramereleri de negaif kasayıya sahip ve isaisiksel olarak anlamlıdır (bkz. ve 6 ). Başka bir ifadeyle hacim-fiya değişim eğimi negaif geiriler için düşük, negaif olmayan geiriler için ise daha yüksekir. Hisse senedi geirilerinin kareleri elde edilerek ulaşılan yeni fiya serisi ile hacim arasındaki ilişkiler, yine her iki yaklaşım açısından EK-. Tablo II. ve Tablo IV. den akip edilebilir. ve 5 paramere ahminlerinin yorumlarıyla benzer şekilde 3 ve 7 ahminleri de fiya değişimleri ile hacim arasındaki ilişkiyi incelemeke ve isaisiksel olarak (bkz. 3 ve 7 ) ilişkinin varlığını işare emekedir. Öe yandan 4 ve 8 paramereleri ile 4 ve 8 isaisikleri, negaif 54

7 Yöneim ve Ekonomi 6/ (009) 49-6 geiriler için hacim-fiya değişim eğiminin poziif geiri eğimlerine kıyasla daha düşük olduğunu ifade emekedir. SONUÇ Hisse senedi fiyaları/geirileri ile işlem hacimleri arasındaki ilişki gerek bireysel-kurumsal yaırımcılar, gerekse ulusal-uluslararası yaırımcılar açısından oldukça değerlidir ve önemli öngörümlemelerin yapılabilmesine olanak sağlayarak yaımcıların çeşili durumlara karşı pozisyonlarını güçlendirmekedir. Yaırımcılar için son derece değerli olan fiya-hacim ilişkisinin varlığının, ilişki varsa ilişkinin asimerik olup olmadığının, bir başka ifadeyle geirilerin poziif ya da negaif olması durumunda hacmin nasıl ekilendiğinin analiz edilmesi amaçlanan bu araşırmada, Ocak 00 Eylül 008 (845 gözlem) döneminde devamlı olarak İMKB-30 ve İMKB-50 de yer alan 3 hisse senedinin günlük kapanış fiya ve hacim/ade serileri kullanılmışır. Araşırma bulguları fiya ile hacim arasındaki ilişkinin varlığını ve seçilen dönem ve gözlem kümesi açısından ilişkinin asimerik olduğunu desekler nielikedir. Poziif fiya değişimlerine oranla negaif değişimlerin işlem hacmine daha duyarlı olduğu söylenebilir. Hacim ile geirilerin mulak değeri ve kareleri arasındaki ilişki, geirilerin poziif veya negaif olması durumunda isaisiksel açıdan farklılık gösermekedir. Söz konusu bulgular Dağılım Karışımı Hipoezini de deseklemekedir. İşlem hacmi fiya değişimlerinin mulak büyüklüğü ile poziif yönlü ilişkilidir. Dolayısıyla geiriler (geiri değişimi-volailie) ve hacim arasında poziif korelasyon olduğu ifade edilebilir. Çalışmada piyasayı emsilen İMKB-00 endeksi kullanılmışır. İMKB- 00 endeksine ai fiya ve hacim bulguları için de aynı doğruluda bulgular elde edilmişir. Genel olarak İMKB de işlem hacmi ile fiya değişimleri arasında asimerik ilişki bulunduğu ve geiriler ile hacim arasındaki korelasyon kasayısının poziif olduğu söylenebilir. KAYNAKÇA BADHANI, K. N., (005), Sock Price-Volume Causaliy a Index Level, hp://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?absrac_id=87494 BAŞÇI, E., ÖZYILDIRIM, S. ve AYDOĞAN, K., (996), A noe on price-volume dynamics in an emerging sock marke, Journal of Banking and Finance, 0, BRAILSFORD (994), The Empirical Relaionship beween Volume, Reurns and Volailiy, (05/04/009). CHAN, W.S., ve TSE, Y.K., (005), Price volume relaion in socks: a muliple ime series analysis on he Singapore marke Asia Pacific Journal of Managemen 0 (), CHEN, G., FIRTH, M. ve RUI, O. M., (00), The Dynamic Relaion beween Sock Reurns, Trading Volume and Volailiy, Financial Review, 36, CROUCH, R. L., (970), A Nonlinear Tes of he Random Walk Hypohesis, American Economic Review, 60, DEO, M., SRINIVASAN, K. ve DEVANADHEN, K., (008), The Empirical Relaionship beween Sock Reurns, Trading Volume and Volailiy: Evidence from Selec Asia- Pacific Sock Marke, European Journal of Economics, Finance and Adminisraive Sciences,,

8 K.Kayalıdere & H.Akaş / İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi Asimerik Ekileşim EPPS, T. W., (975), Securiy Price Changes and Transacion Volumes: Theory and Evidence, American Economic Review, 65, EPPS, T. W., (977), Securiy Price Changes and Transacion Volumes: Some Addiional Evidence, Journal of Financial and Quaniaive Analysis,, FLOROS, C. ve VOUGAS, D. V., (007), Trading Volume and Reurns Relaionship in Greek Sock Index Fuures Marke: GARCH vs. GMM, Inernaional Research Journal of Finance and Economics,, GODFREY, M. D., GRANGER, C. W. J. ve MORGANSTERN, O., (964), The Random Walk Hypohesis of Sock Marke Behavior, Kyklos, 7, -30. GÖKÇE, A., (00), İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi: Granger Nedensellik Tesi, G. Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 3, GRANGER, C. W. J. ve MORGANSTERN, O., (963), Specral Analysis of New York Sock Marke Prices, Kyklos, 6, -7. GUNDUZ, L. ve HATEMI-J, A., (005), Sock price and volume relaion in emerging markes, Emerging Markes Finance and Trade, 4, HIEMSTRA, C. ve JONES, J.D., (995). Tesing for linear and nonlinear Granger causaliy in he sock price volume relaion Journal of Finance, 49, KAMATH, R. R., (008), The Price-Volume Relaionship In The Chilean Sock Marke, Inernaional Business & Economics Research Journal, 7 (0), 7-4. KARPOFF, J. M., (987), The Relaion beween Price Changes and Trading Volume: A Survey, Journal of Financial and Quaniaive Analysis,, LEE, B-S. ve RUI, O. M., (00), The Dynamic Relaionship beween Sock Reurns and Trading Volume: Domesic and Cross-Counry Evidence, Journal of Banking and Finance, 6, ROGALSKI, R.J., (978), The dependence of prices and volume, Review of Economics and Saisics, 60 (), SAATÇİOĞLU, K. ve STARKS, L. T., (998), The sock price-volume relaionship in emerging sock markes: The case of Lain America, Inernaional Journal of Forecasing, 4, 5-5. SALMAN, F. (00), Risk-reurn-volume relaionship in an emerging sock marke, Applied Economics Leers, 9 (8), (4). SILVAPULLE, P. ve CHOI, J.-S., (999), Tesing for linear and nonlinear Granger causaliy in he sock price volume relaion: Korean evidence The Quarerly of Economics and Finance, 39, SMIRLOCK, M. ve STARKS, L.T., (988), An empirical analysis of he sock price volume relaionship, Journal of Banking and Finance (),

9 Yöneim ve Ekonomi 6/ (009) 49-6 EK-. Gözlem Kümesindeki Hisse Senelerine İlişkin Tanımlayıcı İsaisikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Or. Med. S. D. Çarp. Basık. RBG Korelasyon Kasayıları İMKB Endeksi AEFES 0,0003 0,0000 0,0439-5,573 48,73 0,0074 0,367 0,3363 0,3379 AKBNK 0,0007 0,0000 0,0334-0,58 8,40 0,07 0,6907 0,69 0,696 AKGRT 0,0003 0,0000 0,0370-3,966 6,57 0,0075 0,563 0,5697 0,575 ALARK -0,004 0,0000 0,0630-3, ,00 0,370 0,394 0,334 ARCLK 0,0003 0,0000 0,03 0,05 6,407 0,0083 0,676 0,6774 0,687 DOHOL -0,000 0,0000 0,048-3, ,468-0,0059 0,683 0,6858 0,687 DYHOL -0,000 0,0000 0,0400 0,0630 5,67-0,000 0,6306 0,6360 0,640 EREGL 0,0007 0,0000 0,0363 -,6456 4,05 0,005 0,5 0,556 0,577 GARAN 0,0008 0,0000 0,0385 -,349,95 0,009 0,659 0,6605 0,66 HURGZ 0,000 0,0000 0,0367-0,0974 6,583 0,0063 0,644 0,649 0,6534 ISCTR 0,000 0,0000 0,035-0,6850,766 0,005 0,704 0,75 0,75 ISGYO -0,0003 0,0000 0,03-0,657 0,590-0,009 0,676 0,636 0,647 KCHOL 0,0000 0,0000 0,036-0,64 9,78 0,0003 0,5935 0,5968 0,5990 MIGRS 0,0007 0,0000 0,083-0,075 9,647 0,036 0,69 0,6336 0,6367 PETKM -0,0003 0,0000 0,03 0,0673 7,58-0,0096 0,4789 0,4867 0,49 PTOFS 0,0000 0,0000 0,0334-0,4494 8,887 0,000 0,0089 0,0077 0,0080 SAHOL 0,0003 0,0000 0,038-0,836 7,4 0,0089 0,684 0,6876 0,6904 SISE -0,000 0,0000 0,0366-6, ,96-0,003 0,589 0,5960 0,606 TCELL 0,0005 0,0000 0,035-0,057 7,564 0,05 0,30 0,335 0,346 TOASO 0,0004 0,0000 0,033-0,675 7,674 0,03 0,645 0,655 0,6567 TUPRS 0,0008 0,0000 0,030 0,080 6,38 0,056 0,509 0,5066 0,5084 VESTL -0,0005 0,0000 0,03 0,350 7,0-0,074 0,663 0,669 0,6735 YKBNK -0,000 0,0000 0,0453-5,565,5-0,0039 0,55 0,555 0,553 IMKB30 0,0005 0,0007 0,063-0,08 7,773 0,006,0000 0,9988 0,9974 IMKB50 0,0006 0,0009 0,056-0,644 8, 0,06 0,9988,0000 0,9994 IMKB00 0,0005 0,00 0,05-0,30 8,368 0,07 0,9974 0,9994,

10 K.Kayalıdere & H.Akaş / İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi Asimerik Ekileşim Oralama Geiri - RBG Değerleri ve Sıralamaları Or. sıra Or. RBG sıra RBG AEFES 0,0003 AEFES 4 0,0074 AKBNK 4 0,0007 AKBNK 4 0,07 AKGRT 3 0,0003 AKGRT 3 0,0075 ALARK 6-0,004 ALARK 6-0,00 ARCLK 4 0,0003 ARCLK 0,0083 DOHOL -0,000 DOHOL -0,0059 DYHOL 9-0,000 DYHOL 9-0,000 EREGL 3 0,0007 EREGL 8 0,005 GARAN 0,0008 GARAN 6 0,009 HURGZ 5 0,000 HURGZ 5 0,0063 IMKB00 7 0,0005 IMKB00 3 0,07 IMKB30 8 0,0005 IMKB30 7 0,006 IMKB50 6 0,0006 IMKB50 5 0,06 ISCTR 6 0,000 ISCTR 6 0,005 ISGYO 3-0,0003 ISGYO 3-0,009 KCHOL 8 0,0000 KCHOL 8 0,0003 MIGRS 5 0,0007 MIGRS 0,036 PETKM 4-0,0003 PETKM 4-0,0096 PTOFS 7 0,0000 PTOFS 7 0,000 SAHOL 0,0003 SAHOL 0,0089 SISE 0-0,000 SISE 0-0,003 TCELL 9 0,0005 TCELL 9 0,05 TOASO 0 0,0004 TOASO 0 0,03 TUPRS 0,0008 TUPRS 0,056 VESTL 5-0,0005 VESTL 5-0,074 YKBNK -0,000 YKBNK -0,0039 Hisse Senelerinin Fiya Değişimlerinin Diğerleriyle Olan Oralama Korelasyonları Sıra Or korelasyon Sıra Or korelasyon AEFES 9 0,78 KCHOL 4 0,377 AKBNK 4 0,4570 MIGRS 3 0,3990 AKGRT 0,406 PETKM 8 0,3074 ALARK 0 0,3 PTOFS 3 0,0060 ARCLK 7 0,4448 SAHOL 0,4673 DOHOL 5 0,373 SISE 0,447 DYHOL 9 0,440 TCELL 0,960 EREGL 6 0,3367 TOASO 8 0,4439 GARAN 6 0,4450 TUPRS 7 0,336 HURGZ 5 0,4456 VESTL 0,468 ISCTR 3 0,460 YKBNK 0,75 ISGYO 0 0,4307 genel or 0,

11 Yöneim ve Ekonomi 6/ (009) 49-6 EK-. Fiya ile Hacim Arasındaki Asimerik İlişkinin Tespii. Tablo I. İşlem Hacmi ile Mulak Geiriler Arasındaki İlişki v α r D r + µ = ()* a α ** ** AEFES -0,4 0,576-0,63 0,3840-9, ,76 AKBNK -0,359 8,333-5,366,75-6,536 68,58 AKGRT -0,63,87 -,754 5,0044-3,749,40 ALARK -0,54 5,409-5,04 4,3394-4, ,5 ARCLK -0,98 0,3-9,433,7840-9,05 74,80 DOHOL -0,305 8,69-7,880 4,58 -,0 09,6 DYHOL -0,437 9,6-8,457 3,4-0, ,45 EREGL -0,79 9,7-7,85,87-9, ,30 GARAN -0,40 7,65-5,06,8097-7, ,74 HURGZ -0,4 9,487-9,68,4057-0,954 88,34 ISCTR -0,56 8,845-5,48 3,335-7,975 86,78 ISGYO -0,564 4,384-4,89 6,05-4, ,84 KCHOL -0,50 0,44-7,70 3,3935-8, ,00 MIGRS -0,67,8 -,066,60-9,55 73,68 PETKM -0,430 3,900-4,75 5,7854-4,055 43,87 PTOFS -0,73 3,345 -,0 5,0646-0,386 4,74 SAHOL -0,465 0, -7, 3,467-8,347 87,84 SISE -0,453 3,4-3,660 6,3557-5, ,6 TCELL -0,440 8,750-5,95,6004-6,758 67,33 TOASO -0,439,37-0,00 3,548-0, ,04 TUPRS -0,509,473-9,07 3,483-9,0 93,36 VESTL -0,409,038-8,99 4,34-9,688 0,87 YKBNK -0,67 7,956-7,408 3,446 -,533 9,48 IMKB00-0,30 0,66-8,60 6,009 -,395 35,00 * regresyon denkleminde geirilerin mulak değerleri ve kukla değişken kullanılarak işlem hacmi açıklanan değişken olarak alınmışır. ** Whie s [980] Heerokedasisii / varyans-kovaryans ile uyumlu. F 59

12 K.Kayalıdere & H.Akaş / İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi Asimerik Ekileşim Tablo II. İşlem Hacmi ile Geirilerin Kareleri Arasındaki İlişki ()* v s = α 3r 4Dr + µ α ** 4 ** AEFES -0,095 6,8-6,99 6,3660-6,4339,49 AKBNK -0, ,67-6,4 8,8450-6,85 39,8 AKGRT -0,063 0,6 -,96 0,944-0,963 60,8 ALARK -0,0500 3,46-3,40 8,7753-8,775 38,58 ARCLK -0,047 83,4-77,44 8,4374-6, ,60 DOHOL -0,047 58,4-58,54 0,336-0,0799 5,54 DYHOL -0,049 65, -69,87 9,8694-7, ,6 EREGL -0,0407 7,0-69,49 8,644-8,89 37,39 GARAN -0, ,86-5,43 8,337-8, ,89 HURGZ -0,0395 6,5-64,5 7,9843-6,6059 3,44 ISCTR -0, ,3-58,89 9,386-7, ,0 ISGYO -0,064 38, -4,4,8807 -,93 7,63 KCHOL -0,047 85,03-75,3 9,096-7,348 4,57 MIGRS -0,095 76, -8,70 6,735-5,577 3,9 PETKM -0,047 4,0-38,3,3958 -,344 83,57 PTOFS -0, ,84-57,35 8,435-6, ,68 SAHOL -0, ,9-60,85 7,907-6,580 3,63 SISE -0,059 08,60-0,03,097 -,373 6,5 TCELL -0, ,45-45,74 7,4988-4,8398 8,80 TOASO -0,0479 8,45-75,98 9,890-6,9679 4,6 TUPRS -0,05 93,59-78,06 9,3304-5, ,75 VESTL -0, ,80-59,84 9,963-5,6 4,63 YKBNK -0, ,8-55,6 9,5998-9,69 46,33 IMKB00-0, ,44-95,9,409-9,046 65, * regresyon denkleminde geirilerin kareleri ve kukla değişken kullanılarak işlem hacmi açıklanan değişken olarak alınmışır. ** Whie s [980] Heerokedasisii / varyans-kovaryans ile uyumlu. F 60

13 Yöneim ve Ekonomi 6/ (009) 49-6 Tablo III. İşlem Adedi ile Mulak Geiriler Arasındaki İlişki (3)* n a α r D r + µ = α ** 6 ** AEFES -0,6 9,95-8,69 9,78-8,444 48,00 AKBNK -0,370 7,678-3,988 0,7875-4, ,5 AKGRT -0,66,55 -,84 4,30 -,483 06,56 ALARK -0,58 4,879-3,7 3,874 -, ,88 ARCLK -0,97 9,683-8,76,0597-7, ,77 DOHOL -0,39 8,4-6,560 3,669-0, ,66 DYHOL -0,44 8,504-7,0,793-8, ,86 EREGL -0,30 8,573-6,463,578-7,989 66,48 GARAN -0,59 6,605-3,756 0,7373-5,47 59,0 HURGZ -0,39 8,79-8,39,489-9,3775 7,09 ISCTR -0,539 8,4-4,057,4-5,479 78,07 ISGYO -0,574 3,766-3,550 5,3835-3,668 3,0 KCHOL -0,536 9,84-6,37,6379-7, ,03 MIGRS -0,68,64-0,790,05-8, ,37 PETKM -0,433 3,59-3,404 5,353 -,8659 8,5 PTOFS -0,70,680-9,76 4,345-9,098 03,03 SAHOL -0,479 9,485-5,843,4396-6,757 77,79 SISE -0,483,553 -,09 5,6490-4,98 8,97 TCELL -0,435 8,035-4,57 0,6656-5,935 57,3 TOASO -0,449 0,508-8,86,7975-9, ,67 TUPRS -0,50 0,835-7,937,7630-7,875 8,9 VESTL -0,404 0,363-7,660 3,896-8,3 88,74 YKBNK -0,93 7,39-5,955,43-9,935 77,04 IMKB00-0,0999 9,073-7,34 5,937 -,573 9,79 * regresyon denkleminde geirilerin mulak değerleri ve kukla değişken kullanılarak işlem adedi açıklanan değişken olarak alınmışır. ** Whie s [980] Heerokedasisii / varyans-kovaryans ile uyumlu. F 6

14 K.Kayalıdere & H.Akaş / İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi Asimerik Ekileşim Tablo IV. İşleme Adedi ile Geirilerin Kareleri Arasındaki İlişki (4)* n s = α 4 7r 8D r + µ α ** 8 ** AEFES -0,076 55,7-55,68 5,7064-5,697 6,8 AKBNK -0, ,8-49,76 7,873-5,4666 3,93 AKGRT -0,0599 0, -0,87 0,39-0,055 5,40 ALARK -0,0468 3,69-3,3 8,37-8,0 39,8 ARCLK -0, ,88-64,3 7,737-4,9948 9,94 DOHOL -0,0394 5,90-50,86 9,0966-8,8063 4,68 DYHOL -0, ,47-56,73 8,8984-6, ,8 EREGL -0, ,50-59,78 7,7470-7,654 3,70 GARAN -0,03 43,69-4,80 7,630-6,573 5,87 HURGZ -0, ,9-5,7 7,0583-5,986 4,9 ISCTR -0,043 60,99-47,80 8,40-6,056 40,6 ISGYO -0,069 9,34-8,96,93-0,33 6,83 KCHOL -0,046 77,8-6,5 8,48-6,068 36,56 MIGRS -0,094 69,58-70,69 6,676-4,785 9, PETKM -0, ,4-5,40,7667-0,375 73,53 PTOFS -0, ,43-48,59 7,737-5,779 30,6 SAHOL -0, ,9-60,85 7,907-6,580 3,63 SISE -0, ,35-00,50 0,50-0,33 5,60 TCELL -0, ,98-33,37 6,598-3,5438 3,38 TOASO -0, ,6-63,7 8,4709-5,839 36,59 TUPRS -0,055 86,6-63,66 8,6449-4,638 38,37 VESTL -0, ,9-45,59 8,3857-3,977 36,63 YKBNK -0, ,73-47,0 8,3960-8,358 35,74 IMKB00-0,08 88,4-8,39, -8,5637 6,94 * regresyon denkleminde geirilerin kareleri ve kukla değişken kullanılarak işlem adedi açıklanan değişken olarak alınmışır. ** Whie s [980] Heerokedasisii / varyans-kovaryans ile uyumlu. F 6

İMKB de Fiyat ve Hacim Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Araş Gör. Dr. U.A. Koray KAYALIDERE. Yrd.Doç. Dr. Sibel KARGIN. Yrd.Doç. Dr.

İMKB de Fiyat ve Hacim Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Araş Gör. Dr. U.A. Koray KAYALIDERE. Yrd.Doç. Dr. Sibel KARGIN. Yrd.Doç. Dr. Sosyal Bilimler 7/1 (2009) s.115-124 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 2009 Cilt : 7 Sayı :1 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. İMKB de Fiyat ve Hacim Arasındaki Nedensellik İlişkisi Araş Gör. Dr. U.A. Koray KAYALIDERE

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 4 Sayı: 2 Nisan 204 ss. 2-220 Türk Sermaye Piyasasında Fiya ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimerik Nedensellik Analizi Price and Trade Volume Relaionship

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET İMKB Piyasalarındaki Volailienin Modellenmesi ve Öngörülmesi: Asimerik GARCH Modelleri ile bir Uygulama Mura MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.r Bankacılık Düzenleme ve Deneleme Kurumu (BDDK) ÖZET Çalışmada, 5

Detaylı

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik Namık Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi eicevik@nku.edu.r

Detaylı

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:38, Sayı/No:1, 009, 4-37 ISSN: 1303-173 - www.ifdergisi.org 009 Reel Kesim Güven Endeksi

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Dokuz Eylül Üniversiesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 05.07.2014 Cil: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 281-302 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 Ocober 2015 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA

Detaylı

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 Bülen DOĞRU* Musafa UYSAL** ÖZET Bu çalışmanın amacı 2000:1-2012:09 döneminde Türkiye

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Yıl: 24 Sayı:86 Ocak 2010 101 TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Nuray ERGÜL ÖZET Bu çalışmada, Türk ve Amerikan Enerji Piyasaları na yer verilmişir. Araşırmada kullanılan

Detaylı

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi.

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi. Borsa İsanbul da Piyasa Ekinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Tesi (Analysis of Marke Efficiency a Borsa İsanbul: Harvey Lineariy Tes) Gürkan MALCIOĞLU a Mücahi AYDIN b a Arş.Gör., Sakarya Üniversiesi,

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul MPRA Munich Personal RePEc Archive Long memory and srucural breaks on volailiy: evidence from Borsa Isanbul Emrah Ismail Cevik and Gülekin Topaloğlu Namık Kemal Universiy, Bülen Ecevi Universiy 014 Online

Detaylı

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:41, Sayı/No:, 1, 14-6 ISSN: 133-173 www.ifdergisi.org 1 İMKB 1 endeksindeki kaldıraç

Detaylı

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Associaion Ekonomik Yaklaşım 016, 7(99): 1-15 www.ekonomikyaklasim.org doi: 10.5455/ey.35908 BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie

Detaylı

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Volume 5 Number 4 2014 pp. 71-88 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Aydın Yüksel a Aslı Yüksel b Öze: Bu makale Ağusos 2007 arihinde oraya

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ÖZET Prof.Dr.Cengiz TORAMAN Balıkesir Üniversiesi, İİBF,İşleme Bölümü Cengizoraman4@yahoo.com Öğr.Gör.Çağaay BAŞARIR

Detaylı

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Güz 2013, Cil:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:7997 PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Sevinç GÜLER * Halime TEMEL NALIN * * IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ile İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB Üzerine Bir Çalışma 1

Hisse Senedi Fiyatları ile İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB Üzerine Bir Çalışma 1 1 Hisse Senedi Fiyatları ile İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB Üzerine Bir Çalışma 1 Dr. Serra Eren Sarıoğlu İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı serraeren@istanbul.edu.tr ÖZET

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ Emrah İsmail ÇEVİK * Mehme

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

Ocak 2015 Aylık Rapor

Ocak 2015 Aylık Rapor Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY

Detaylı

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1 RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 950-995 Rahmi YAMAK * Yakup KÜÇÜKKALE ** ÖZET Bu çalımada, Rasyonel Bekleniler Doal Oran Hipoezinin, Çıkı (ya da isizliin) alep (ya

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Öze Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Dr. Veli YILANCI İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Türkiye Ekonomisinde Enerji Tükeimi ve Ekonomik Büyüme Mehme MUCUK * Doğan UYSAL ** Öze Genel olarak enerji, ekonomik ve endüsriyel kalkınma için önemli bir girdi kabul edilmekedir. Ancak enerjinin bazı

Detaylı

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sekörü İçin Ekonomerik Bir Analiz Kuruluş BOZKURT Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversiesi Söke İşleme Fakülesi, Bankacılık ve Finans Bölümü kuriboz_48@homail.com

Detaylı

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE Doğuş Üniversiesi Dergisi, 12 (2) 2011, 256-264 İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE H. Aydın OKUYAN (1),

Detaylı

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Nisan 2016, Sayı:12 HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Selçuk KENDİRLİ 1 Muhammet ÇANKAYA 2 Özet:

Detaylı

KRİZ DÖNEMLERİNDE HİSSE SENEDİ FİYATI İLE İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKACILIK SEKTÖR HİSSELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

KRİZ DÖNEMLERİNDE HİSSE SENEDİ FİYATI İLE İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKACILIK SEKTÖR HİSSELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, 2010 37 KRİZ DÖNEMLERİNDE HİSSE SENEDİ FİYATI İLE İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKACILIK SEKTÖR HİSSELERİ ÜZERİNE

Detaylı

2014 Strateji Raporu Güncelleme

2014 Strateji Raporu Güncelleme 2014 Strateji Raporu Güncelleme Veriler, 24 Haziran kapanış rakamları dahilinde hazırlanmıştır. Acı tatlı senfoni devam ediyor Analistler Sevgi Onur Hasan Bayhan Sercan Uzun Emir Bölen Berk Özbek Kerem

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, 2010 53 FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ: S&P 500 ÜZERİNE BİR UYGULAMA Erhan DEMİRELİ *, Gökuğ Cenk AKKAYA ** ve Elif İBAŞ *** Öze Finansal ekinlik kavramı

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013 PİYASA ETKİNLİĞİ HİPOTEZİ: İMKB İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ Fama ZEREN Yrd.Doç.Dr., İnönü Üniversiesi,İ.İ.B.F., Ekonomeri Bölümü, fama.zeren@inonu.edu.r, 04223774317 Hakan KARA Öğr.Grv., İnönü Üniversiesi,

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Volume 2. Number 1. 2011 pp. 121-142 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Burcu Ozcan a Ayse Ari b Öze: Finansal

Detaylı

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU?

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? Doç. Dr. Harun TERZİ Karadeniz Teknik Üniversiesi İİBF İkisa Bölümü Öğreim Üyesi 618 Trabzon Tel : (462) 3773311 Fax : (462) 3257281 e-mail : herzi@ku.edu.r

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK DEĞİŞKENLİ EŞİKSEL OTOREGRESİF MODELLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ümran Münire KAHRAMAN DOKTORA TEZİ İsaisik Anabilim Dalı 2012 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ

Detaylı

598 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2016

598 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2016 598 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2016 Döviz Kuru, Alın Fiyaları ve Borsa Geirileri Yönünün Yüksek Dereceden Markov Zincirleri leri ile Tahmini Esimaion of Direcion of Exchange Rae, Gold

Detaylı

İçindekiler BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR. Konsolide Veriler. Pay Piyasası. Borçlanma Araçları Piyasası. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

İçindekiler BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR. Konsolide Veriler. Pay Piyasası. Borçlanma Araçları Piyasası. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR Mayıs 21 İçindekiler Konsolide Veriler, Piyasalar Bazında Dağılımı, BIST Ana Endeksleri Pay Piyasası, Pazar Bazında Dağılımı, İşlem Miktarı Piyasa Değeri, Ayın İlk 1 ları Borçlanma

Detaylı

Piyasanın Rengi Hisse Senetleri

Piyasanın Rengi Hisse Senetleri Hisse Senetleri Son Fiyat Bu Hafta Geçen Hafta AKBNK 6.44-1.83% -3.95% ARCLK 13.80 0.73% 1.48% BIMAS 51.00-2.58% 4.91% DOHOL 0.49 0,00% -7.55% EKGYO 2.44-0.81% -1.99% ENKAI 4.82-2.23% -1.79% EREGL 3.65-3.18%

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN

Detaylı

IMKB 30. Hisse Açıklaması Likidite Endeks

IMKB 30. Hisse Açıklaması Likidite Endeks IMKB 30 TEMİNAT ALINABİLECEK MENKUL KIYMETLER VE TEMİNAT ORANLARI Hisse Hisse Açıklaması Likidite Endeks AEFES AEFES ANADOLU EFES 0.80 IMKB30 1 AKBNK AKBNK AKBANK 0.90 IMKB30 2 AKGRT AKGRT AKSİGORTA 0.80

Detaylı

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ BANKA KREDİ PORTFÖLERİNİN ÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAANAN ALTERNATİF BİR ÖNTEM ÖNERİSİ K. Bau TUNA * ÖZ Ödememe riski banka kredilerini ve bankaların kredi porföylerini ekiler.

Detaylı

Koşullu Copula ve Dinamik Koşullu Korelasyon ile Portföy Riskinin Hesaplanması: Türkiye Verileri Üzerine Bir Uygulama

Koşullu Copula ve Dinamik Koşullu Korelasyon ile Portföy Riskinin Hesaplanması: Türkiye Verileri Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 7 Koşullu Copula ve Dinamik Koşullu Korelasyon ile Porföy Riskinin Hesaplanması: Türkiye Verileri Üzerine Bir Uygulama Ailla Çifer * - Dr. Alper Özün ** Bu çalışmada,..-5..7

Detaylı

FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ

FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 7, CİLT XXII, AYI 1 FİNANAL ZAMAN ERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME IÇRAMA DİFÜZYON MODELİ Doç. Dr. Ömer ÖNALAN * Öze Bu çalışmada, finansal menkul kıyme zaman serilerinin

Detaylı

Likidite Azlığı Priminin Menkul Kıymet Getirileri Üzerinde Etkileri ve Avrasya İçin Önemi

Likidite Azlığı Priminin Menkul Kıymet Getirileri Üzerinde Etkileri ve Avrasya İçin Önemi 30 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 0 Likidie Azlığı Priminin Menkul Kıyme Geirileri Üzerinde Ekileri ve Avrasya İçin Önemi Serdar Kuzu (Isanbul Universiy, Turkey) The Effecs of he Illiquidiy

Detaylı

İŞLEM HACMİ VE FİYAT DEĞİŞİMLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK VE DİNAMİK İLİŞKİLER: İMKB DE BİR AMPİRİK İNCELEME

İŞLEM HACMİ VE FİYAT DEĞİŞİMLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK VE DİNAMİK İLİŞKİLER: İMKB DE BİR AMPİRİK İNCELEME İşlem Hacmi ve Fiyat Değişimleri Arasındaki Nedensellik ve Dinamik İlişkiler / 231 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 / 1 (2008). 231-246 İŞLEM HACMİ VE FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım

Detaylı

ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER

ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: T. HALKBANKASI AŞ A TİPİ KARMA FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: T.HALKBANKASI AŞ. C. YÖNETİCİ ÜNVANI HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ D. FON TUTARI 10,000.00

Detaylı

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. Pamukkale Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Yüksek Lisans Tezi Ekonomeri Anabilim Dalı Abdullah Emre ÇAĞLAR

Detaylı

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 59, 26 Bankaların Hisse Senedi Geirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sekörü Üzerine Bir Uygulama Dr. Alper Özün * - Ailla Çifer ** Bu makale göserge

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 2010 141 BİR MALİYE POLİTİKASI ARACI OLARAK BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990 2009) Hali ÇİÇEK *, Süleyman GÖZEGİR ** ve

Detaylı

16 17 Denetim Firmasının Büyüklüğü ve Kâr Yönetimi İlişkisi: İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma

16 17 Denetim Firmasının Büyüklüğü ve Kâr Yönetimi İlişkisi: İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma 6 7 Doç. Dr. Semra Karacaer Arş. Gör. Pelin Özek Deneim Firmasının Büyüklüğü ve Kâr Yöneimi İlişkisi: İMKB Şirkeleri Üzerinde Ampirik Bir Araşırma Doç. Dr. Semra KARACAER Haceepe Üniversies İİBF. Arş.

Detaylı

BIST 100. BIST-100 4. Çeyrek Kar Performansları... Ata Yatırım Araştırma. 19 Mart 2015

BIST 100. BIST-100 4. Çeyrek Kar Performansları... Ata Yatırım Araştırma. 19 Mart 2015 Ata Yatırım Araştırma 19 Mart 2015 BIST 100 BIST-100 4. Çeyrek Kar Performansları... BIST-100 Net Kar Dönemsel Karşılaştırması Sektör 4Ç14 4Ç13 y/y D 3Ç14 ç/ç D 2014 2013 y/y D Bankacılık 4,221 3,366 25%

Detaylı

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda İşlem Hacmi İle Getiri İlişkisi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda İşlem Hacmi İle Getiri İlişkisi Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2013 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda İşlem Hacmi İle Getiri İlişkisi ÖZET Halime TEMEL NALIN Sevinç GÜLER Bu çalışmanın amacı, İMKB 100 Endeksinde işlem hacmi

Detaylı

BİST100 (30 ) BİST100 (TL, Günlük) LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 1

BİST100 (30 ) BİST100 (TL, Günlük) LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 1 76,500 destek bölgesi önemini koruyor Düne tepki alımlarıyla başlayan BİST100 endeksinde dalgalı eğilimle geçen günün ardından kapanış %0.3 lük yükselişle 77,277 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki

Detaylı

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 15(),71-79 AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ Selim Adem HATIRLI Vecdi DEMİRCAN Ali Rıza AKTAŞ Süleyman Demirel Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET -10 -15 -20.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET -10 -15 -20. Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET Selim Elekdağ İbrahim Burak Kanlı Absrac: This noe examines he ineracion beween financial sress

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ:

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Ekonomeri ve İsaisik Sayı: 005 9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Prof.Dr. Rahmi YAMAK; Abdurrahman KORKMAZ * Absrac

Detaylı

Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması

Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması Uluslararası Alanya İşleme Fakülesi Dergisi Inernaional Journal of Alanya Faculy of Business Yıl:014, C:6, S:3, s. 1-13 Year:014, Vol:6, No:3, s. 1-13 Vadeli İşlem Piyasasında Opimal Hedge Rasyosunun Saik

Detaylı

GÖSTERGE FAİZ ORANI DALGALANMALARI VE BİST ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EŞANLI KANTİL REGRESYON İLE ANALİZİ

GÖSTERGE FAİZ ORANI DALGALANMALARI VE BİST ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EŞANLI KANTİL REGRESYON İLE ANALİZİ EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil 16 Sayı 4 Ekim 216 SS. 587 / 598 GÖSTERGE FAİZ ORANI DALGALANMALARI VE BİST ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EŞANLI KANTİL REGRESYON İLE ANALİZİ THE ANALYSIS

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA İŞLEM HACMİ VE GETİRİ VOLATİLİTESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA İŞLEM HACMİ VE GETİRİ VOLATİLİTESİ Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 98-8 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA İŞLEM HACMİ VE GETİRİ VOLATİLİTESİ TRADE VOLUME AND RETURN VOLATILITY IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE Burcu KIRAN İsanbul Üniversies

Detaylı

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI Onur GÖZBAŞI * ÖZ Bu çalışmanın amacı, İMKB ile gelişmeke olan yedi ülkenin (Arjanin, Brezilya,

Detaylı

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir.

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir. YAPISAL DEĞİŞİKLİK Zaman serileri bazı nedenler veya bazı fakörler arafından ekilenerek zaman içinde değişikliklere uğrayabilirler. Bu değişim ikisadi kriz, ikisa poliikalarında yapılan değişiklik, eknolojik

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

Anahtat Kelimeler: Volatilite, Basel II, Geriye Dönük Test, Riske Maruz Değer

Anahtat Kelimeler: Volatilite, Basel II, Geriye Dönük Test, Riske Maruz Değer Volume Number 3 011 pp. 1-17 ISSN: 1309-448 www.berjournal.com RMD Hesaplamalarında Volailie Tahminleme Modellerinin Karşılaşırılması ve Basel II Yaklaşımına Göre Geriye Dönük Tes Edilmesi: İMKB 100 Endeksi

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

BIST 100. 2Ç14 Sonuçları. Ata Yatırım Araştırma

BIST 100. 2Ç14 Sonuçları. Ata Yatırım Araştırma Ata Yatırım Araştırma 20 Ağustos 2014 BIST 100 2Ç14 Sonuçları BIST 100 de 2014 ikinci çeyrek itibariyle Cnbc-e konsensus beklentilerini aşan ve altında kalan hisseleri aşağıdaki tabloda; net satışlar,

Detaylı

FİNANSAL KIRILGANLIKLAR: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE UYGULAMA

FİNANSAL KIRILGANLIKLAR: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE UYGULAMA Elekronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Elecronic Journal of Social Sciences info@esosder.org Yaz-010 Cil:9 Sayı:33 (1-140) ISSN:1304-078 Summer-010 Volume:9 Issue:33 FİNANSAL KIRILGANLIKLAR:

Detaylı

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi Yabancı Sermaye Yaırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Ekisinin Türkiye Bağlamında Tes Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf DEMİR Süleyman Demirel Üniversiesi, İİBF. Öze Bu çalışma; uluslararası sermaye harekelerinin

Detaylı

Doğal Gaz ve Petrol Fiyatları ile BIST Sanayi Sektörü Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1

Doğal Gaz ve Petrol Fiyatları ile BIST Sanayi Sektörü Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1 Doğal Gaz ve Perol Fiyaları ile BIST Sanayi Sekörü Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1 Examining he Relaionship among he Naural Gas, Oil Prices and Sub- Indexes of BIST-Indusrial Kemal Eyüboğlu,

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı