e-sertifika Programları / 2007 Yaz Dönemi - Pazar GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e-sertifika Programları / 2007 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ."

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 2007 Yaz Dönemi - Pazar GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI... DI... TC KİMLİK NO... SINV SLON NO... SIR NO... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Genel Muhasebe 40 2 Temel ilgi Teknolojileri 40 8 Hukuka Giriş u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2007 EY Ýþletme sahiplerinin varlýklar üzerindeki haklarýný deðer olarak ifade eden kavram aþaðýdakilerden hangisidir? ) Kasa ) Varlýklar C) Sermaye D) Satýcýlar E) orçlar GENEL MUHSEE 5. Kasa Hesabı Yukarıda verilen Kasa Hesabı ile ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 2. Üretilen mal ve hizmetin üretim maliyetini saptayan, maliyet kontrolünü sağlayan, başarısını değerleyen, elde edilen bilgiler ile planlama yapan ve yönetimin alacağı kararlara yardımcı olan muhasebe dalı aşağıdakilerden hangisidir? ) MaliyetMuhasebesi ) ŞirketlerMuhasebesi C) Finansal Muhasebe D) Genel Muhasebe E) Uzmanlık Muhasebesi 6. ) u hesap aktif nitelikli bir hesaptır. ) u hesap kapalıdır. C) Hesabın alacak toplamı 900 YTL dir. D) Hesabın borç kalanı 300 YTL dir. E) Hesabın borç toplamı YTL dir. þaðýdakilerden hangisi aktif hesaplarýn özelliklerinden biri deðildir? ) Varlýklarýn izlendiði hesaplardan olmalarý ) Dönem sonunda kalan kadar alacaklandýrýlarak kapatýlmalarý C) Kâr ve Zarar Hesabýnýn alacaðýna devredilerek kapatýlmalarý D) orç kalaný vermeleri E) zalýþlar için alacaklandýrýlmalarý 3. "X" İşletmesinin dönem başı varlıkları toplamı 250 YTL, dönem sonu varlıkları toplamı 375 YTL, dönem başı borçları toplamı 175 YTL ve dönem sonu borçları toplamı 200 YTL dir. u bilgilere göre işletmenin faaliyetleri sonucu elde ettiği kâr veya zarar kaç YTL dir? 7. şağıdakilerden hangisi çift taraflı kayıt yöntemini uygulamak zorunda olmayan (2.sınıf) işletmelerce tutulması gereken defterlerden biridir? ) 200 kâr ) 100 kâr C) 75 zarar D) 150 zarar E) 175 zarar ) Günlük kasa defteri ) Yevmiye defteri C) İşletme hesabı defteri D) üyükdefter E) Envanter defteri 4. şağıdakilerden hangisi bilanço eşitliğini göstermektedir? 8. Yevmiye defterinden büyük deftere yapýlan aktarmalarýn doðruluðunu kontrol etmek için düzenlenen çizelgelere ne ad verilir? ) Sermaye =Varlıklar +orçlar ) Sermaye =Varlıklar -orçlar C) orçlar =Sermaye +Varlıklar D) Varlıklar =Sermaye -orçlar E) Varlıklar =Sermaye +orçlar ) Kontrol cetveli ) Hesap tablosu C) Hesap özeti D) Mizan E) Hesap planý 2

3 2007 EY Kesin mizanýn çýkarýlmasýndan sonra yapýlacak iþlem aþaðýdakilerden hangisidir? 13. STICILR HS TİCRİ MLLR HS. İNDİRİLECEK KDV HS. ) Dönembaþý envanterinin çýkartýlmasý ) Yevmiye defterine açýlýþ kaydýnýn yapýlmasý C) Envanter defterine kayýt yapýlmasý D) Gelir tablosu ve dönem sonu bilançosunun düzenlenmesi E) Dönemsonu envanterinin çýkartýlmasý u kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Kredili satılan malın iadesine ) Kredili alınan malın iadesine C) Peşin alınan mal için yapılan alış iskontosuna D) Kredili mal satışına E) Kredili satılan mal için yapılan satış iskontosuna 10. Saymak, ölçmek, tartmak ve deðerlemek suretiyle iþletmenin varlýklarý ve borçlarýnýn kesin ve ayrýntýlý olarak saptanmasý iþlemine ne ad verilir? ) Mizan çýkartmak ) Gelir tablosu düzenlemek C) Muhasebe içi envanter yapmak D) ilanço düzenlemek E) Muhasebe dýþý envanter yapmak 14. İşletmesinin dönem sonunda 153 Ticari Mallar Hesabı nın durumu aşağıdaki gibidir Ticari Mallar Hesabı Muhasebe uygulamalarý için seçilen muhasebe politikalarýnýn, birbirini izleyen dönemlerde deðiþtirilmeden uygulanmasý aþaðýdaki temel muhasebe kavramlarýndan hangisiningereðidir? ) Tutarlýlýk ) Ýhtiyatlýlýk C) Tam açýklama D) Dönemsellik E) Ýþletmenin sürekliliði Yapılan sayımda mal mevcudunun 125 YTL olduğu saptanmıştır. u durumda satılan malların maliyeti kaç YTL dir? ) 5 ) 15 C) 25 D) 45 E) VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS. NKLR HS. 12. Ýþletmeninsýnýrsýz kabul edilen ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarýnýn diðer dönemlerden baðýmsýz olarak saptanmasý, dolayýsýyla gelir ve giderlerin tahakkuk esasýna göre muhasebeleþtirilmesi, hangi muhasebe kavramýnýn gereðidir? ) Özün önceliði kavramýnýn ) Maliyet esasý kavramýnýn C) Dönemsellik kavramýnýn D) Tam açýklama kavramýnýn E) Ýþletmenin sürekliliðikavramýnýn 3 u kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) lıcının işletmeye olan borcu karşılığında verdiği çekin bankadan tahsil edilmesine ) Satıcıya verilen çekin işletmenin banka hesabından tahsil edilmesine C) ankaya olan kredi borcunun çekle ödenmesine D) ankada mevduat hesabı açtırılmasına E) İşletmenin çek ciro ederek borcunu ödemesine

4 2007 EY þaðýdakilerden hangisi Kasa Hesabýnýn borcuna kaydedilmez? ) Peþin satýlan mallarýn bedeli ) Sayým sonucunda belirlenen kasa noksaný C) Çeklerden yapýlan tahsilat D) Kredili satýþlardan tahsilat E) Ýþletmede tutulmak üzere bankadaki hesaptan çekilen paralar 20. İşletme, alacaklısı bulunduğu bir bonoyu teminat olarak verdiğinde yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Iskonto Ettirilen Senetler Hesabı alacaklandırılır. ) Tahsildeki Senetler Hesabıborçlandırılır. C) Teminattaki Senetler Hesabı alacaklandırılır. D) Teminattaki Senetler Hesabı borçlandırılır. E) Tahsildeki Senetler Hesabıalacaklandırılır. 17. KS HS. FİNNSMN GİDERLERİ HS. Tahsil ve Komisyon Giderleri LCK SENETLERİ HS. Cüzdandaki Senetler u kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Senet cirosuna ) Senet yenilenmesine C) Senet tahsiline D) Senet iskontosuna E) Senet protestosuna þaðýdakilerden hangisi bir kiþi veya kuruma açýk kredi açýlabilmesi için aranan koþullardan biri deðildir? ) Ticari ahlakýnýn iyi olmasý ) Faaliyet konusunun güvenli olmasý C) Uzun bir ticari geçmiþe sahip olmasý D) aþka banka þubelerinde ticari mevduatýnýn olmasý E) Ýþlerinde deneyimli olmasý İşletmenin bankadaki kredi hesabına faiz tahakkuk ettirildiğinde aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi yapılır? ) 18. şağıdaki işlemlerden hangisinin sonucunda lıcılar Hesabı alacaklandırılır? FİNNSMN GİDERLERİ HS. NKLR HS. ) Daha önce avans verilerek sipariş edilen malın teslim alınmasında ) Müşteriye yapılan kredili satışlarda C) Satıcıya mal iade edilmesinde D) anka aracılığıyla, müşteri senedinin tahsil edilmesinde E) Kredili satılan mal için müşteriye yapılan ıskontoya ) FİNNSMN GİDERLERİ HS. KS HS. C) FİNNSMN GİDERLERİ HS. NK KREDİLERİ HS. D) 19. şağıdaki hesaplardan hangisi, bina,demirbaş eşya veya taşıt aracı satın alındığında borçlandırılmaz? ) inalar Hesabı ) Özel Maliyetler Hesabı C) DemirbaşlarHesabı D) Taşıtlar Hesabı E) İndirilecek KDV Hesabı 4 NK KREDİLERİ HS. FİNNSMN GİDERLERİ HS. E) NKLR HS FİZ GELİRLERİ HS.

5 2007 EY þaðýdakilerden hangisi borç hesaplarýndan biri deðildir? ) orç Senetleri Hesabý ) anka Kredileri Hesabý C) Tahvilli orçlar Hesabý D) Verilen vanslar Hesabý E) Kýdem Tazminatý Karþýlýðý Hesabý Ýþletme çalýþanlarýna ücretlerine karþýlýk, iþletmenin banka kredisi hesabý üzerine düzenlenen çek vermesi durumunda aþaðýdaki kayýtlardan hangisi yapýlýr? ) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabý borçlandýrýlýr, anka Kredileri Hesabý alacaklandýrýlýr. ) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabý borçlandýrýlýr, Personele orçlar Hesabý alacaklandýrýlýr. C) Genel Yönetim Giderleri Hesabý borçlandýrýlýr, ankalar Hesabý alacaklandýrýlýr. D) anka Kredileri Hesabý borçlandýrýlýr, Personele orçlar Hesabý alacaklandýrýlýr. E) Personele orçlar Hesabý borçlandýrýlýr, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabý alacaklandýrýlýr Gelir hesaplarýnýn iþleyiþi ile ilgili olarak verilen aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? ) Gelir gerçekleþtiðinde, ilgili gelir hesabý alacaklandýrýlýr. ) Gelir hesaplarýnýn kalanlarý bilançonun pasifinde yer alýr. C) Gelir hesaplarý, Dönem Kârý veya Zararý hesabýnýn alacaðýna devredilerek kapatýlýr. D) Gelirler gruplandýrýlarak farklý hesaplarda izlenir. E) Gelir hesaplarý kalan verdiðinde alacak kalaný verir. İşletmenin iştiraki olan bir şirketten alacağı temettü (kâr payı) geliri hangi hesaba ve nasıl kaydedilir? ) İştiraklerden lacaklar Hesabının alacağına ) İştiraklerden lacaklar Hesabının borcuna C) Diğer Hazır Değerler Hesabının alacağına D) İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabının borcuna E) İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabının alacağına Dönem Kârý veya Zararý Hesabý ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? ) Dönemin bütün gelirleribuhesabýn borcuna yazýlýr. ) u hesap bilançoda öz kaynaklar bölümünde yer alýr. C) ir gelir tablosu hesabýdýr. D) Dönemin bütün giderleri bu hesabýn alacaðýna yazýlýr. E) Ýþletmenin vergi sonrasý net kârýný gösterir. Sermaye artýrýmýna giden anonim þirketin nominal bedelin üzerinde bir fiyattan hisse senedi çýkarmasý durumunda, ihraç fiyatý ile nominal bedel arasýndaki fark aþaðýdaki hesaplardan hangisinde izlenir? ) Hisse Senetleri Hesabýnda ) Ödenmiþ Sermaye Hesabýnda C) Hisse Senedi Ýhraç Primleri Hesabýnda D) Maddi Duran Varlýklar Yeniden Deðerleme rtýþlarý Hesabýnda E) Ýþtirakler Yeniden Deðerleme rtýþlarý Hesabýnda Muhasebe kurallarýna göre, yevmiye defterine yapýlan kayýtlardaki hatalar nasýl düzeltilir? 30. ) Hatalý kaydý ortadan kaldýracak biçimde düzeltme maddesi yapýlarak ) Hatalý kayýt silindikten sonra, yerine doðru kayýt yapýlarak C) Hatalý kaydýn üzeri okunacak þekilde çizildikten sonra, yanýna doðrusu yazýlarak D) Yalnýzca bir tek tutarda hata yapýlmýþ olsa bile maddenin bütünü iptal edildikten sonra, iþlemin doðru kaydýyapýlarak E) Yevmiye defterindeki kayýt hatalarý için düzeltme gerekmez, iþlemlerin büyük deftere aktarýlýrken doðru hesaplara kaydedilmesi yeterlidir. şağıdakilerden hangisi muhasebe içi envanterişlemlerikapsamında değildir? ) Kasa farklarının muhasebeleştirilmesi ) mortisman giderinin muhasebeleştirilmesi C) Gelir ve giderlerin dönem ayarlama kayıtlarının yapılması D) Değerleme karşılıklarının kaydedilmesi E) Stoktaki malların sayılıp değerlenmesi

6 2007 EY Ýstenilmesine raðmen borçlusu tarafýndan ödenmeyen senetli veya senetsiz alacaklar aþaðýdaki hesaplardan hangisinde izlenir? 33. ve 34. sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır. 32. ) lacak Senetleri Reeskontu Hesabýnda ) lacak Senetleri Hesabýnda C) lýcýlar Hesabýnda D) Þüpheli Ticari lacaklar Hesabýnda E) Deðersiz lacaklar Hesabýnda İşletmenin YTL nominal değerli bir alacak senedinin tahsilinin şüpheli duruma düştüğü belirlenmiştir. u bilgilere göre yapılması gerekli yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) 33. İşletmenin YTL maliyetli makineleri için amortisman hesaplanacaktır. Normal amortisman oranı %20 dir. u bilgilere ve normal amortisman yöntemine göre, ikinci yıl sonunda irikmiş mortismanlar Hesabı'nın durumu nedir? ) irikmiş mortismanlar Hesabı'nın alacak kalanı YTL dir. ) irikmiş mortismanlar Hesabı'nın borç kalanı YTL dir. C) irikmiş mortismanlar Hesabı'nın alacak kalanı YTL dir. D) irikmiş mortismanlar Hesabı'nın alacak kalanı YTL dir. E) irikmiş mortismanlar Hesabı'nın borç kalanı YTL dir. ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS ) ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS LCK SENETLERİ HS C) LICILR HS LCK SENETLERİ HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS Yukarıdaki bilgilere ve azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemine göre, ikinci yıl sonunda ayrılacak yıllık amortisman payı kaç YTL dir? ) ) C) D) E) D) KRŞILIK GİDERLERİ HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS E) ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS LCK SENETLERİ HS KRŞILIK GİDERLERİ HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS ankalara olan kredi borçlarıyla ilgili olarak tahakkuk ettirilen faizlerin muhasebeleştirilmesinde hangi hesap alacaklandırılır? ) Finansman Giderleri ) Kısa Vadeli orçlanma Giderleri C) Uzun Vadeli orçlanma Giderleri D) anka Kredileri E) ankalar

7 2007 EY Satýcýlar Hesabýnýn kapatýlmasý ile ilgili olarak aþaðýda verilen ifadelerden hangisi doðrudur? ) Satýcýlar Hs. kalan kadar borçlandýrýlýrken borç kalaný veren hesaplar alacaklandýrýlýr. ) Satýcýlar Hs. kalan kadar alacaklandýrýlýrken alacak kalaný veren hesaplar borçlandýrýlýr. C) Satýcýlar Hs. kalan kadar borçlandýrýlýrken DönemKârý veya Zararý Hs. alacaklandýrýlýr. D) Satýcýlar Hs. kalan kadar alacaklandýrýlýrken orç Karþýlýklarý Hs. borçlandýrýlýr. E) Satýcýlar Hs. kalan kadar alacaklandýrýlýrken DönemKârý veya Zararý Hs. borçlandýrýlýr. 40. þaðýdakilerden hangisi bilançoda yer almaz? ) rüt satýþ kârý veya zararý ) Yabancý kaynaklar C) Özkaynaklar D) Dönen varlýklar E) Duran varlýklar 37. DÖNEM KÂRI VEY ZRRI HS. RŞTIRM VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HS. REESKONT FİZ GİDERLERİ HS. KOMİSYON GİDERLERİ HS. GELECEK YLR İT GELİRLER HS. Yukarıdaki hesaplardan hangisi yanlış kullanılmıştır? ) Dönem Kârı veya Zararı ) raştırma Geliştirme Giderleri C) Reeskont Faiz Giderleri D) Komisyon Giderleri E) Gelecek ylara it Gelirler 38. İşletmenin dahaönce ödediği ve Gelecek ylara it Giderler Hesabına kaydettiği 30 YTL lik kırtasiye malzemesinden24ytllik kısmınınfaaliyetdönemi içindetüketildiği saptanmıştır. u bilgileregöreenvanterkaydınasılyapılır? ) Gelecek ylara it Giderler Hesabı 6 YTL borçlandırılır. ) Ticari Mallar Hesabı6YTLborçlandırılır. C) Gelecek ylara it Giderler Hesabı 24 YTL alacaklandırılır. D) KasaHesabı24YTLalacaklandırılır. E) Genel Yönetim Giderleri Hesabı 6 YTL borçlandırılır. 39. şağıdaki hesaplardan hangisi borç kalanı vermez? ) irikmiş mortismanlar Hesabı ) Ticari Mallar Hesabı C) inalar Hesabı D) Verilen vanslar Hesabı E) Gelecek ylara it Giderler Hesabı 7

8 2007 EY TEMEL ÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ ilgi işlemekte kullanılan maddi cihazlar ile kavramsalaraçların tamamınanead verilir? 5. Disk ve disketler aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisinin içinde yer alır? ) ilgiteknolojisi ) Donanım C) Giriş-çıkış birimleri D) Sistemteknolojisi E) Veriişlemcileri ) nabellek ) Geçicibellek C) Yardımcı bellek D) Denetimünitesi E) Veriyolu 2. Sınav sırasında cevap kağıdı üzerinde yapılan bir yanlış işaretleme eğer yeterince iyi silinmezse optik okuyucu tarafından iptal edilmiş bir cevap olarak algılanmamaktadır. Eğer aynı soru için ikinci bir seçenek işaretlendiyse, optik okuyucu iki seçeneğin birden işaretlendiği sonucuna vararak cevabı geçersiz saymaktadır. u durum bilgi işleme sürecinin hangi aşaması ile ilişkilendirilir? 6. Herhangi bir amaç için hazırlanmış ve bilgisayar konusunda uzmanlık gerektirmeden kullanılabilen bilgisayar programlarına ne ad verilir? ) Düzenleyici ) Paketprogram C) Programlama dili D) Yorumlayıcı E) Derleyici 3. ) Çoğaltma ) İletme C) Sınama D) Hesaplama E) Kaydetme ilgisayarların hızı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 7. Windowsnedir? ) İşlemcimarkasıdır. ) ilgisayar markasıdır. C) Yazıcıtürüdür. D) Programlama dilidir. E) İşletimsistemidir. ) CPU ) yte C) Piksel D) DPI E) Hertz 8. ilgisayarlarda işlemcilerinin kullandığı dil aşağıdakilerden hangisidir? ) İşletim dili ) Derleyici C) Makine dili D) Programlama dili E) irleştirici dil 4. ilgisayardaki giriş-çıkış birimlerinin görevlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? ) ellek ile işlemcinin bağlantısını sağlamak ) İşlemciden elde edilen sonuçların ana belleğe aktarılmasını sağlamak C) ilgisayar için gerekli olan elektrik enerjisini sağlamak D) Kullanıcı ile bilgisayarın iletişimini sağlamak E) Veri, komut ya da sonuçların saklanmasını sağlamak 9. vuç-içi bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemi türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Çok kullanıcı-gerçek zamanlı ) Gerçek zamanlı C) Tek kullanıcı-çoklugörev D) Çoklukullanıcı E) Tek kullanıcı-tek görev 8

9 2007 EY Merkezi işlem biriminde bulunan bellek türüne ne ad verilir? ) na bellek ) Sanal bellek C) Dış bellek D) Disk bellek E) ritmetik bellek 15. Kelime işlemci programlarında, bilgisayarın tanıdığı en küçük birime ne ad verilir? ) Sayfa ) Dosya C) Paragraf D) Metin E) Karakter 11. Windows 2000 işletim sisteminde silinen nesneler aşağıdakilerden hangisinde depolanır? ) Gezginde ) rka planda C) Denetim Masasında D) Geri Dönüşüm Kutusunda E) Yardımcı bellekte 16. aşka bir programda çizilen bir grafiği, Kelime İşlemci programında oluşturulan bir metne eklemek için kullanılan menü bileşeni aşağıdakilerden hangisidir? ) Tablo /Grafik ) içim /Grafik C) Resim/Ekle D) Ekle /Grafik E) içim /Ekle 12. üro yazılımlarında daha önce oluşturulmuş ve saklanmış bir dosyayı açabilmek için kullanılan düğme aşağıdakilerden hangisidir? ) ) C) D) 17. Word programında metni kağıda yazdırmadan önce çıktının nasıl olacağını kontrol etmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir? ) askı Önçıktı ) Önsayfa C) askı Önizleme D) askı Önbakış E) Önbaskı E) 18. şağıdakilerden hangisi işlem tabloları ile yapılamaz? 13. üro yazılımlarında, seçili bir metni belgeden çıkararak panoya atmak için kullanılan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir? ) Crtl+ ) Crtl+S C) Crtl+X D) Crtl+C E) Crtl+N ) Üst üste yığılmış paraların görüntüsünün çizimini oluşturmak ) Yıl içinde domates fiyatındaki aylık değişimi gözlemlemek C) ylık harcamaları izlemek D) vrupa Şampiyonası ön elemelerinde milli takımımızın aldığı sonuçları ve puan durumunu göstermek E) Maaş bordroları hazırlamak 14. üro yazılımının bilinmeyen bir özelliğine ihtiyaç duyulduğunda Yardım penceresini açmak için klavye tuşlarından hangisine basılır? ) F1 ) F10 C) F12 D) lt+h E) ltgr+y İşlem tablosu içinde imleci üzerine getirerek bilgi girmeye hazır hale getirilen birime ne ad verilir? ) Fonksiyon ) Değer C) Formül D) ktif Hücre E) Etiket

10 2007 EY şağıda verilen işlem tablosunda öğrencilerin İktisada Giriş sınavından aldıkları puanlar verilmiştir. 23. Sunum programında metin alanına efekt eklemek için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir? ) Efekt ) rka Plan C) Düzen D) Slayt Gösterisi E) raçlar 24. Windows işletim sistemi ile birlikte dağıtılan resim-çizim programı aşağıdakilerden hangisidir? u tabloya göre, puanların aritmetik ortalamasını İşlem Tablosu ile hesapladıktan ve sonucun 10 hücresinde görünmesini sağladıktan sonra, 10 hücresi aktifken formül çubuğunda görülen işlev aşağıdakilerden hangisidir? ) =RİTORT (29) ) =ORT(2-9) C) =ORT( ) D) =RİTORT (2-9) E) =ORTLM(29) 25. ) Corel Photo ) Powerpoint C) dobe Photoshop D) Excel E) Paint Vektör tabanlı bir görselin dosya adı uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? ) bmp ) gif C) cdr D) jpeg E) pcx 21. Sunum programında görsel iletileri yaratma ve yorumlama sürecine ne ad verilir? ) Görsel tasarım ) Görsel okuryazarlık C) Görsel iletişim D) Görsel ilkeler E) Sunu dosyası 26. şağıdakilerden hangisi Paint programı araç kutusundabulunan öğelerden biri değildir? ) üyüteç ) Ekle C) Seç D) Fırça E) Renk seç 27. Veri tabanı tasarımında dikkat edilmesi gereken en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? 22. Sunum programında slayt simgelerinin ve slayt başlıklarının görüntülendiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir? ) nahat bölümü ) Slayt bölümü C) Notlar bölümü D) Sıralama bölümü E) Menüler bölümü 10 ) Veri tabanının birden çok tablodan meydana gelmesi ) Uzman olmayan kullanıcıların bile her istedikleri sorguyu yapabilmesi C) ynı alanların her tabloda tekrarlanması D) Farklı kullanıcıların ihtiyaçlarının da farklı olabileceği E) Veri tabanındaki her tabloda en az bir birincil anahtar olması

11 2007 EY ve 29. sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır. Yazar No Kitap dı dı Soyadı Tarihi Kategorisi 7 enim dım Kırmızı Orhan Pamuk 1998 Roman 11 İnsan ir Yalnızlıktır Sef a Kaplan 1990 Şiir 48 Puslu Kıtalar tlası İ. Oktay nar 1995 Roman 75 Kök Türkler Sencer Divitçioğlu 1987 Derleme 102 İbişin Rüy ası Tarık uğra 1970 Roman 171 Kırk Oda Murathan Mungan 1987 Hikâye 145 Şairin Seyir Defteri Edip Cansever 1980 Şiir 191 Yeniden İnsan İnsana Doğan Üceoğlu 1991 Derleme 207 Hatice Sultan Hıfzı Topuz 2000 Roman 308 Göl İnsanları Richard Leakey 1997 Derleme Yukarıda verilen tablodakialan sayısı kaçtır? ) 6 ) 8 C) 10 D) 11 E) şağıdakilerden hangisi ağ topolojilerinden biri değildir? ) Örgü ) ğaç C) Halka D) Veri yolu E) Yarımay ğ protokolü nedir? ) ilgisayarların haberleşmek için kullandıkları bir çeşit dildir. ) ir bilgisayarı ağ dosya sunucusuna tanıtırken yapılan kullanıcı adı ve şifre girişidir. C) ilgisayarda bir kullanıcının oturum açmasıdır. D) İnternet ortamında dosya alışverişinin yapılmasıdır. E) ğ işletim sisteminin içinde çalışan bir programdır Yukarıdaverilen tablodaki kayıt sayısıkaçtır? ) 6 ) 8 C) 10 D) 11 E) 12 şağıdakilerden hangisi, bilgisayar ağının tanımıdır? ) ir kuruluşta bulunan, üzerlerinde işletim sistemi çalışan bilgisayarların bütünüdür. ) irbirlerine bağlı ve birbirleri arasında veri aktarabilen bilgisayarların oluşturduğu yapıdır. C) irbirlerinin yazıcılarına basılması için doküman gönderebilen bilgisayarların oluşturdukları yapıdır. D) ir şirkette veya kuruluşta kullanılan bütün bilgisayarların oluşturduğu yapıdır. E) ir kuruluştaki her bir bilgisayara bağlı bilgisayar kaynaklarının tümüdür IP numaraları yanında, bunların yerine geçebilecek isimlerinin de olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ) u durumun DNS sunucularının işlevlerini artırması ) IP numaralarının kullanıcılar tarafından hatırlanmalarının zor olması C) ilgisayar isimlerinin bu bilgisayarların ne amaçla kullanıldıklarının anlaşılmasını sağlaması D) ir bilgisayarın, diğeriyle aynı yerel ağda olup olmadığınınsaptanmasını kolaylaştırması E) ir bilgisayarın hangi ülkede olduğunun bilinmesininönemliolması şağıdakilerden hangisi kâr amacı gütmeyen organizasyonlar ve vakıf kuruluşları tarafından alınan alan adı tipidir? ) MIL ) GOV C) COM D) ORG E) EDU

12 2007 EY şağıdakilerden hangisi, değişken içerikli bilgi taşıyan bir web sitesineörnektir? ) Temel bilgi teknolojisi dersine ait bilgilerin yer aldığı bir site ) Temel bilgi teknolojisi dersi alanların öğrenci numaralarını girerek kendi notlarını öğrendikleri birsite C) Temelbilgiteknolojisidersiverenlerinisimlerinin yer aldığı bir site D) Temel bilgi teknolojisi dersinin içeriğinin yer aldığı bir site E) Temel bilgi teknolojisi dersinin sınavına ait bilgilerinyer aldığı bir site 39. kış şemaları içerisinde bir karar verilmesi gerekiyor ve verilen karara göre gidilecek farklı yollar bulunuyor ise, bu durumu ifade etmek için aşağıdaki şekillerden hangisi kullanılır? ) ) C) D) E) Web tarayıcısı programında yukarıda verilen simgenin işlevi nedir? ) aşlangıç sayfası olarak belirlenmiş sayfaya gidilmesinisağlamak ) irsayfailerigidilmesinisağlamak C) Sayfanınyüklenmesinidurdurmak D) irsayfagerigidilmesinisağlamak E) Sayfanın yeniden düzenlenmiş bilgilerle tekrar yüklenmesinisağlamak FTP nin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? 40. şağıdakilerden hangisi, algoritma kullanılarakçözülebilecek bir problemdir? ) Pazarlama bölümünde bilgisayarların nasıl kullanılacağını belirleyen birtasarımyapmak ) Üretim bölümünde olması gereken veri akışını belirlemek C) Finansman bölümünün bilgisayarlarının kullanımşeklinibelirlemek D) İnsan kaynakları bölümünde maaşların hesaplanmasında kullanılacak bir yazılım geliştirmek E) Müşterilerden gelen verilerin nerelerde nasıl kullanılacağını belirlemek ) Elektronik posta gönderme ve alma ) Dosya transfer etme C) aşka bilgisayarları sanki oradaymış gibi kullanma D) Web üzerinde yer alan bilgileri görüntüleme E) Haber gruplarına üye olma 38. Problem kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir? ) Gelecekte istenen bir durum oluşturmaya yönelik eylemleregirişme ) Önerilen alternatifler arasından birisini seçme eylemi C) Varolan durum ile öngörülen durum arasındaki fark D) Gelecekteoluşması istenen durumubelirleme E) Ortamda meydana gelen değişimleri gözleyerek geleceğe yöneliktahminler yapma 12

13 2007 EY şağıdaki davranışlardan hangisinin müeyyidesi maddi değil,sadecemanevidir? ) ir kişininbaşkasınınmalınıçalması ) ir kişininbaşkasınahakaretetmesi C) ir kişininbaşkasınayalansöylemesi D) ir kişininbaşkasınıöldürmesi E) ir kişininbaşkasınıgaspetmesi HUKUK GÝRÝÞ 6. şağıdakilerden hangisi kabahat niteliğindeki suçlar için öngörülen cezalardan biri değildir? ) Hafifhapis cezası ) Kamuhizmetlerindenyasaklanma C) elli bir mesleğin icrasının geçici olarak tatil edilmesi D) Hafifparacezası E) elli bir sanatın icrasının geçici olarak tatil edilmesi 2. şağıdakilerden hangisi, sosyal hayatı düzenleyen kurallardan birideğildir? ) Hak venesafetkuralları ) hlak kuralları C) Hukuk kuralları D) Dinkuralları E) Görgükuralları 7. şağıdakilerden hangisi Medeni Kanunun bölümlerinden birideğildir? ) Eşyahukuku ) Miras hukuku C) Kişiler hukuku D) ilehukuku E) Ticarethukuku 3. şağıdakilerden hangisi disiplin cezası olarak verilemez? ) Kınama ) Uyarma C) elli bir mesleğingeçici olaraktatil edilmesi D) Kusur bildirme E) Geçici olarak çıkarma 8. şağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Tacirler her türlü borçlarından dolayı iflasa tabidir. ) Tacirler işletmelerini ticaret siciline kaydettirmek zorundadır. C) Tacirler bir ticaret unvanı kullanmak zorundadır. D) Tacirlerin iktisadi faaliyetleri nakdi sermayedençok bedeniçalışmayadayanır. E) Gerçek vetüzel kişiler tacir olabilir yaşından küçük bir kimsenin velilerinin izni olmadan yaptığı bir alım sözleşmesinin yaptırımıaşağıdakilerden hangisidir? ) Yokluk ) İptal C) Tektaraflıbağlamazlık D) Mutlakbutlan E) Nisbibutlan 9. orç ilişkisinde, alacaklının borçludan isteyeceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü olduğu davranış biçimine ne ad verilir? ) Kefalet ) Vekalet C) Tereke D) ynihak E) Edim 5. akanlar Kurulunun başkanı aşağıdakilerden hangisidir? ) İçişleri akanı ) TMM aşkanı C) Genel Kurmay aşkanı D) Cumhurbaşkanı E) aşbakan Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisineaittir? ) aşbakan'a ) akanlıklar'a C) TMM'ne D) Cumhurbaşkanı'na E) akanlarkurulu'na

14 2007 EY akanlar Kurulunun hazırlayarak Meclise sunduğu kanun projesinenead verilir? ) KanunTeklifi ) Yönetmelik C) KanunTasarısı D) Tüzük E) Yönerge şağıdakilerden hangisi kamu haklarından biridir? ) Mutlakhaklar ) Mamelek hakları C) Kişisel haklar D) Şahsiyethakları E) Yenilik doğuranhaklar şağıdaki durumlardan hangisi hakların devren kazanılmasınabir örnekoluşturur? ) Sibel'in vapurda terkettiği gazeteyi Nilgün almış veevinegötürmüştür ) Murat akşam yemeği için dört tane balık tutmuştur C) SamikitaplarınıÜmran'asatmıştır D) Esra bir sokak kedisine acıdığı için evine almıştır. E) li parktaki elmaağacındanelmaalmıştır. Hakehliyetinesahipvarlıklaraneisimverilir? ) İnsan ) Kişi C) Canlı D) irey E) Fert 13. Maddi mallar üzerindeki mutlakhaklarane ad verilir? ) Patenthakkı ) Telifhakkı C) yni hak D) leladehak E) Kamuhakkı 18. Medeni Kanuna göre gerçek kişiliğin başlangıçanıaşağıdakilerden hangisidir? ) Çocuğunanarahminedüştüğüan ) İşebaşlamaanı C) Evlenmeanı D) Çocuğunsağolarak tamamıyladoğduğuan E) 18yaşıntamamlandığıan 14. ir kısım haklar sahibine tek taraflı bir irade açıklamasıylayeni bir hukuki durum yaratmakveya mevcutbir hukuki durumudeğiştirmek veyamevcut bir hukuki durumu tamamen ortadan kaldırmak yetkisini verirler. u haklaranead verilir? ) Yenilik doğuranhaklar ) leladehaklar C) Sınırlıayni haklar D) Maddimallar üzerindeki mutlak haklar E) Kamuhakları 19. Ölümüne kesin gözüyle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolan kimsenin kütüğüne ölüm kaydı düşülmesi emrini aşağıdaki şahıslardan hangisi verir? ) Ölenkişininmirasçıları ) Her ilgili C) Kütüğün bulunduğu yerdeki sliye Hukuk Mahkemesi D) Nüfus müdürlüğü E) Kütüğünbulunduğuyerinenbüyük mülki amiri 15. şağıdaki örnek durumların hangisinde bir hukukîolaysöz konusu değildir? ) yşe'ninbilgisayardaödev yazması ) Özleminhmet'ekitabınısatması C) Onur'un yerleşmek niyetiyle Eskişehir'de oturması D) Yıldırıma karşı sigorta edilen eve yıldırım düşmesi E) Can'ınDeniz'etokatatması şağıdakilerden hangisi, tüzel kişiler için söylenmez? ) Hukuka aykırı fiillerinden dolayı, verdikleri zararlardansorumludurlar. ) Kişi veyamaltopluluğuolarak kurulabilirler. C) Kendilerini meydana getiren kişilerden bağımsız bir varlıklarıyoktur. D) Hukuki işlem yaparak,borç altınagirebilirler. E) Davaehliyetleri vardır.

15 2007 EY Derneklerin, idari kararla feshedilmesine kim karar verir? ) İçişleri akanlığı ) akanlar Kurulu C) Dışişleri akanlığı D) Sanayi veticaretakanlığı E) sliyehukuk Mahkemesi şağıdakilerden hangisi bir edimin konusu olamaz? ) Elbisediktirmek ) Uyuşturucumaddesatmak C) Piyanoçaldırtmamak D) İnşaatyaptırmak E) ğaç budatmak Resmi tasfiye isteminde bulunmuş olan mirasçıların, miras bırakanın borçlarından sorumluluğu neölçüdedir? ) Kişisel sorumluluk ) Sınırsız sorumluluk C) sli sorumluluk D) elli mallarlasorumluluk E) elli miktarlasorumluluk şağıdakilerden hangisi tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerden biridir? ) ağışlama ) Trampa C) İstisna D) Kira E) Hizmet yıldır nkara'da çalışmakta olan hmet yıl başından itibaren başka bir şehre tayin olmayı beklemektedir. Tayinin Kırıkkale'ye çıkacağını düşünenhmet,kırıkkale'dekadir'lebir yıllığınabir kira sözleşmesi imzalamıştır. hmet'in tayini ksaray'açıkmıştır. Sözleşmeilebağlıkalmakistemeyen hmet,bu ilişkiyi neşekildesonaerdirebilir? ) hmetiptal beyanını1yıllık zamanaşımısüresi içerisindeileri sürmelidir. ) Sözleşme ilişkisi mutlak butlanla geçersizdir, bu nedenle hakim tarafından da kendiliğinden dikkatealınabilir. C) Taraflar arsındaki sözleşme ilişkisi geçerli olarak kurulduğundan hmet sözleşmeden dönemez. D) Sözleşme ilişkisi ancak Kadir tarafından sona erdirilebilir,hmet'inböylebir hakkıyoktur. E) Sözleşmeyi bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde iptal beyanını kullanarak sona erdirmelidir. şağıdakilerden hangisi temsil yetkisinin sonaermesinin sonuçlarından biridir? ) Temsil yetkisinin sona ermesi için temsil olunanınbudurumuevveldenilanetmelidir. ) Temsil yetkisininsonaermesi iletemsilci istifa etmiş sayılır. C) Temsil yetkisinin sona ermesi ile temsilci temsil olunanatazminatödemelidir. D) Temsil yetkisinin sona erdiğini bilmeyen iyi niyetli üçüncükişiler kanunenkorunmaktadır. E) Temsil yetkisinin sona ermesinin sonuçları Medeni kanundadüzenlenmiştir şağıdakilerden hangisi orçlar Kanununun yazılı şekle tabi tuttuğu hukuki işlemlerden biri değildir? ) Rekabet yasağı anlaşması ) Evlenme sözleşmesi C) lacağın temliki D) Kefalet sözleşmesi E) ağışlama taahhüdü şağıdakilerden hangisi resmi şekilde sözleşmeyapmayayetkili kılınmışmakamlardan biridir? ) Hakem ) TapuMemuru C) Yedi emin D) MahkemeKatibi E) Kalem Müdürü Yetkisiz bir temsilci tarafındanyapılan işlemin geçerliği aşağıdakilerden hangisinebağlıdır? ) Vekalet ) Kabul C) zil D) İcazet E) İcap hmet yaz tatilinde olan komşusu urhan'ın biriken faturalarınıurhan'ınhaberi olmaksızınödemiştir. Temsil ilişkisi açısından hmet'in hukuki durumu nedir? ) Ulak ) Yardımcı C) Temsil olunan D) Temsilci E) Kiracı

16 2007 EY Yener evini Çiğdem'e kiraya vermiştir, ancak taraflar aralarındaborcunifayerini belirlememiştir. Çiğdem ödeme zamanı gelince borcunu neredeifaedecektir? ) Yener'inistediği yerde ) Çiğdem'inyerleşim yerinde C) Çiğdem'inistediği yerde D) Yener'inyerleşim yerinde E) Yener'indoğumyerinde orçlunun edimini yerinegetirmekleyükümlü olduğu ananead verilir? ) Ecel ) Temerrüt C) Müecceliyet D) Vade E) Muacceliyet orcun ifa edilmemesi halinde, alacaklı aşağıdaki yollardan hangisinebaşvuramaz? ) orçluya karşı bir dava açarak borcun aynen ifaedilmesiniisteyebilir. ) orçludantazminatisteyebilir. C) Sözleşmedendönmeyolunagidebilir. D) Sözleşmeyi değiştirmeyolunagidebilir. E) Müspetzararınıntazminini isteyebilir. şağıdakilerden hangisi satım sözleşmesine konu olamaz? ) Malvarlıksal bir değer taşımayanelbise ) ir alacak hakkı C) ir mağazanınmüşterileri D) ir ağaçtaki meyveler E) Elektrik şağıdaki durumlardan hangisinde, finansal kiralamasözleşmesi sona ermez? ) Kiracınınvefatıhalinde ) Kiracıaleyhineyapılanicratakibininsemeresiz kalmasıdurumunda C) Kiralayan şirketin tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda D) Sözleşmesüresininsonaermesi halinde E) Kiralayanıniflas etmesi halinde şağıdakilerden hangisi adli yargıda görülen davalardan birideğildir? ) Menfi TespitDavası ) Tam YargıDavası C) abalık Davası D) oşanmadavası E) Evliliğinİptali Davası şağıdakilerden hangisi dli Yargı sisteminde yer alan mahkemelerden biri değildir? ) İstinafMahkemesi ) Yargıtay C) sliyeticaretmahkemesi D) ğır CezaMahkemesi E) SulhCezaMahkemesi Vergi Mahkemelerinin kurul halinde vermiş olduğu kararlara karşı hangi merciiye itiraz edilebilir? ) Yargıtay ) Danıştay C) ölgeidaremahkemesi D) İstinafMahkemesi E) TicaretMahkemesi 35. şağıdakilerden hangisi bir satım sözleşmesi türü değildir? ) Zilyetliği saklıtutmasuretiylesatım ) Taşınmaz satımı C) Denemevemuayeneşartıylasatım D) Taşınır satımı E) Örnek üzerinesatım 36. şağıdakilerden hangisi finansal kiralama bedelinin kapsamında yer almaz? ) Kirakonusuolanmalınsigortaprimleri ) Masraflar C) Faiz D) Kiralayanınkârı E) Malınsatınalınmabedeli 16 TEST İTTİ.

17 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 2007 Yaz Dönemi - Pazar GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI... DI... TC KİMLİK NO... SINV SLON NO... SIR NO... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır Soru Sayfa Testin dı Sayısı No Genel Muhasebe 40 2 Temel ilgi Teknolojileri 40 8 Hukuka Giriş u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

18 2007 EY VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS. NKLR HS. GENEL MUHSEE 4. şağıdakilerden hangisi çift taraflı kayıt yöntemini uygulamak zorunda olmayan (2.sınıf) işletmelerce tutulması gereken defterlerden biridir? u kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) lıcının işletmeye olan borcu karşılığında verdiği çekin bankadan tahsil edilmesine ) Satıcıya verilen çekin işletmenin banka hesabından tahsil edilmesine C) ankaya olan kredi borcunun çekle ödenmesine D) ankada mevduat hesabı açtırılmasına E) İşletmenin çek ciro ederek borcunu ödemesine 5. ) Günlük kasa defteri ) Yevmiye defteri C) İşletme hesabı defteri D) üyükdefter E) Envanter defteri şağıdakilerden hangisi bilanço eşitliğini göstermektedir? ) Sermaye =Varlıklar +orçlar ) Sermaye =Varlıklar -orçlar C) orçlar =Sermaye +Varlıklar D) Varlıklar =Sermaye -orçlar E) Varlıklar =Sermaye +orçlar 2. şağıdaki hesaplardan hangisi, bina,demirbaş eşya veya taşıt aracı satın alındığında borçlandırılmaz? ) DemirbaşlarHesabı ) İndirilecek KDV Hesabı C) Taşıtlar Hesabı D) inalar Hesabı E) Özel Maliyetler Hesabı 6. Ýþletme sahiplerinin varlýklar üzerindeki haklarýný deðer olarak ifade eden kavram aþaðýdakilerden hangisidir? ) Kasa ) Varlýklar C) Sermaye D) Satýcýlar E) orçlar 7. İşletmesinin dönem sonunda 153 Ticari Mallar Hesabı nın durumu aşağıdaki gibidir 3. Üretilen mal ve hizmetin üretim maliyetini saptayan, maliyet kontrolünü sağlayan, başarısını değerleyen, elde edilen bilgiler ile planlama yapan ve yönetimin alacağı kararlara yardımcı olan muhasebe dalı aşağıdakilerden hangisidir? ) Genel Muhasebe ) Uzmanlık Muhasebesi C) Finansal Muhasebe D) MaliyetMuhasebesi E) ŞirketlerMuhasebesi Ticari Mallar Hesabı Yapılan sayımda mal mevcudunun 125 YTL olduğu saptanmıştır. u durumda satılan malların maliyeti kaç YTL dir? ) 5 ) 15 C) 25 D) 45 E) 55 2

19 2007 EY STICILR HS TİCRİ MLLR HS. İNDİRİLECEK KDV HS. u kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Kredili satılan malın iadesine ) Kredili alınan malın iadesine C) Peşin alınan mal için yapılan alış iskontosuna D) Kredili mal satışına E) Kredili satılan mal için yapılan satış iskontosuna 12. Muhasebe uygulamalarý için seçilen muhasebe politikalarýnýn, birbirini izleyen dönemlerde deðiþtirilmeden uygulanmasý aþaðýdaki temel muhasebe kavramlarýndan hangisiningereðidir? ) Tam açýklama ) Ýhtiyatlýlýk C) Tutarlýlýk D) Dönemsellik E) Ýþletmenin sürekliliði 9. KS HS. FİNNSMN GİDERLERİ HS. Tahsil ve Komisyon Giderleri LCK SENETLERİ HS. Cüzdandaki Senetler 13. Saymak, ölçmek, tartmak ve deðerlemek suretiyle iþletmenin varlýklarý ve borçlarýnýn kesin ve ayrýntýlý olarak saptanmasý iþlemine ne ad verilir? u kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Senet cirosuna ) Senet yenilenmesine C) Senet tahsiline D) Senet iskontosuna E) Senet protestosuna ) Muhasebe içi envanter yapmak ) Gelir tablosu düzenlemek C) Muhasebe dýþý envanter yapmak D) Mizan çýkartmak E) ilanço düzenlemek 10. Ýþletmeninsýnýrsýz kabul edilen ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarýnýn diðer dönemlerden baðýmsýz olarak saptanmasý, dolayýsýyla gelir ve giderlerin tahakkuk esasýna göre muhasebeleþtirilmesi, hangi muhasebe kavramýnýn gereðidir? ) Maliyet esasý kavramýnýn ) Tam açýklama kavramýnýn C) Ýþletmenin sürekliliðikavramýnýn D) Özün önceliði kavramýnýn E) Dönemsellik kavramýnýn 14. şağıdakilerden hangisi muhasebe içi envanterişlemlerikapsamında değildir? ) Değerleme karşılıklarının kaydedilmesi ) Stoktaki malların sayılıp değerlenmesi C) mortisman giderinin muhasebeleştirilmesi D) Kasa farklarının muhasebeleştirilmesi E) Gelir ve giderlerin dönem ayarlama kayıtlarının yapılması 11. þaðýdakilerden hangisi Kasa Hesabýnýn borcuna kaydedilmez? ) Peþin satýlan mallarýn bedeli ) Sayým sonucunda belirlenen kasa noksaný C) Çeklerden yapýlan tahsilat D) Kredili satýþlardan tahsilat E) Ýþletmede tutulmak üzere bankadaki hesaptan çekilen paralar şağıdaki işlemlerden hangisinin sonucunda lıcılar Hesabı alacaklandırılır? ) Daha önce avans verilerek sipariş edilen malın teslim alınmasında ) Müşteriye yapılan kredili satışlarda C) Satıcıya mal iade edilmesinde D) anka aracılığıyla, müşteri senedinin tahsil edilmesinde E) Kredili satılan mal için müşteriye yapılan ıskontoya

20 2007 EY Dönem Kârý veya Zararý Hesabý ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? ) Dönemin bütün gelirleribuhesabýn borcuna yazýlýr. ) u hesap bilançoda öz kaynaklar bölümünde yer alýr. C) ir gelir tablosu hesabýdýr. D) Dönemin bütün giderleri bu hesabýn alacaðýna yazýlýr. E) Ýþletmenin vergi sonrasý net kârýný gösterir. 20. İşletme, alacaklısı bulunduğu bir bonoyu teminat olarak verdiğinde yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Teminattaki Senetler Hesabı alacaklandırılır. ) Tahsildeki Senetler Hesabıalacaklandırılır. C) Tahsildeki Senetler Hesabıborçlandırılır. D) Iskonto Ettirilen Senetler Hesabı alacaklandırılır. E) Teminattaki Senetler Hesabı borçlandırılır Yevmiye defterinden büyük deftere yapýlan aktarmalarýn doðruluðunu kontrol etmek için düzenlenen çizelgelere ne adverilir? ) Mizan ) Hesap planý C) Hesap özeti D) Kontrol cetveli E) Hesap tablosu þaðýdakilerden hangisi aktif hesaplarýn özelliklerinden biri deðildir? ) Varlýklarýn izlendiði hesaplardan olmalarý ) orç kalaný vermeleri C) zalýþlar için alacaklandýrýlmalarý D) Kâr ve Zarar Hesabýnýn alacaðýna devredilerek kapatýlmalarý E) Dönem sonunda kalan kadar alacaklandýrýlarak kapatýlmalarý ve 22. sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır. İşletmenin YTL maliyetli makineleri için amortisman hesaplanacaktır. Normal amortisman oranı %20 dir. u bilgilere ve normal amortisman yöntemine göre, ikinci yıl sonunda irikmiş mortismanlar Hesabı'nın durumu nedir? ) irikmiş mortismanlar Hesabı'nın borç kalanı YTL dir. ) irikmiş mortismanlar Hesabı'nın alacak kalanı YTL dir. C) irikmiş mortismanlar Hesabı'nın alacak kalanı YTL dir. D) irikmiş mortismanlar Hesabı'nın borç kalanı YTL dir. E) irikmiş mortismanlar Hesabı'nın alacak kalanı YTL dir. 19. Sermaye artýrýmýna giden anonim þirketin nominal bedelin üzerinde bir fiyattan hisse senedi çýkarmasý durumunda, ihraç fiyatý ile nominal bedel arasýndaki fark aþaðýdaki hesaplardan hangisinde izlenir? ) Hisse Senedi Ýhraç Primleri Hesabýnda ) Hisse Senetleri Hesabýnda C) Maddi Duran Varlýklar Yeniden Deðerleme rtýþlarý Hesabýnda D) Ödenmiþ Sermaye Hesabýnda E) Ýþtirakler Yeniden Deðerleme rtýþlarý Hesabýnda Yukarıdaki bilgilere ve azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemine göre, ikinci yıl sonunda ayrılacak yıllık amortisman payı kaç YTL dir? ) ) C) D) E)

21 2007 EY Ýþletme çalýþanlarýna ücretlerine karþýlýk, iþletmenin banka kredisi hesabý üzerine düzenlenen çek vermesi durumunda aþaðýdaki kayýtlardan hangisi yapýlýr? ) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabý borçlandýrýlýr, anka Kredileri Hesabý alacaklandýrýlýr. ) Genel Yönetim Giderleri Hesabý borçlandýrýlýr, ankalar Hesabý alacaklandýrýlýr. C) anka Kredileri Hesabý borçlandýrýlýr, Personele orçlar Hesabý alacaklandýrýlýr. D) Personele orçlar Hesabý borçlandýrýlýr, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabý alacaklandýrýlýr. E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabý borçlandýrýlýr, Personele orçlar Hesabý alacaklandýrýlýr. 26. "X" İşletmesinin dönem başı varlıkları toplamı 250 YTL, dönem sonu varlıkları toplamı 375 YTL, dönem başı borçları toplamı 175 YTL ve dönem sonu borçları toplamı 200 YTL dir. u bilgilere göre işletmenin faaliyetleri sonucu elde ettiği kâr veya zarar kaç YTL dir? ) 200 kâr ) 100 kâr C) 75 zarar D) 150 zarar E) 175 zarar 24. İşletmenin iştiraki olan bir şirketten alacağı temettü (kâr payı) gelirihangi hesaba ve nasıl kaydedilir? ) İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabının alacağına ) İştiraklerden lacaklar Hesabının alacağına C) İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabının borcuna D) İştiraklerden lacaklar Hesabının borcuna E) Diğer Hazır Değerler Hesabının alacağına 25. Kasa Hesabı Yukarıda verilen Kasa Hesabı ile ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) u hesap aktif nitelikli bir hesaptır. ) u hesap kapalıdır. C) Hesabın alacak toplamı 900 YTL dir. D) Hesabın borç kalanı 300 YTL dir. E) Hesabın borç toplamı YTL dir Satýcýlar Hesabýnýn kapatýlmasý ile ilgili olarak aþaðýda verilen ifadelerden hangisi doðrudur? ) Satýcýlar Hs. kalan kadar borçlandýrýlýrken Dönem Kârý veya Zararý Hs. alacaklandýrýlýr. ) Satýcýlar Hs. kalan kadar alacaklandýrýlýrken Dönem Kârý veya Zararý Hs. borçlandýrýlýr. C) Satýcýlar Hs. kalan kadar alacaklandýrýlýrken orç Karþýlýklarý Hs. borçlandýrýlýr. D) Satýcýlar Hs. kalan kadar borçlandýrýlýrken borç kalaný veren hesaplar alacaklandýrýlýr. E) Satýcýlar Hs. kalan kadar alacaklandýrýlýrken alacak kalaný veren hesaplar borçlandýrýlýr.

22 2007 EY İşletmenin bankadaki kredi hesabına faiz tahakkuk ettirildiğinde aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi yapılır? 31. İşletmenin YTL nominal değerli bir alacak senedinin tahsilinin şüpheli duruma düştüğü belirlenmiştir. ) FİNNSMN GİDERLERİ HS. NKLR HS. u bilgilere göre yapılması gerekli yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) ) ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS FİNNSMN GİDERLERİ HS. KS HS. ) C) ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS LCK SENETLERİ HS FİNNSMN GİDERLERİ HS. NK KREDİLERİ HS. C) D) NK KREDİLERİ HS. FİNNSMN GİDERLERİ HS. LICILR HS LCK SENETLERİ HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS E) D) NKLR HS FİZ GELİRLERİ HS. KRŞILIK GİDERLERİ HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS E) ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS LCK SENETLERİ HS þaðýdakilerden hangisi bir kiþi veya kuruma açýk kredi açýlabilmesi için aranan koþullardan biri deðildir? ) Uzun bir ticari geçmiþe sahip olmasý ) Faaliyet konusunun güvenli olmasý C) Ýþlerinde deneyimli olmasý D) Ticari ahlakýnýn iyi olmasý E) aþka banka þubelerinde ticari mevduatýnýn olmasý 32. KRŞILIK GİDERLERİ HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS Muhasebe kurallarýna göre, yevmiye defterine yapýlan kayýtlardaki hatalar nasýl düzeltilir? 30. þaðýdakilerden hangisi bilançoda yer almaz? ) Duran varlýklar ) Dönen varlýklar C) Özkaynaklar D) rüt satýþ kârý veya zararý E) Yabancý kaynaklar 6 ) Hatalý kaydý ortadan kaldýracak biçimde düzeltme maddesi yapýlarak ) Hatalý kayýt silindikten sonra, yerine doðru kayýt yapýlarak C) Hatalý kaydýn üzeri okunacak þekilde çizildikten sonra, yanýna doðrusu yazýlarak D) Yalnýzca bir tek tutarda hata yapýlmýþ olsa bile maddenin bütünü iptal edildikten sonra, iþlemin doðru kaydýyapýlarak E) Yevmiye defterindeki kayýt hatalarý için düzeltme gerekmez, iþlemlerin büyük deftere aktarýlýrken doðru hesaplara kaydedilmesi yeterlidir.

23 2007 EY þaðýdakilerden hangisi borç hesaplarýndan biri deðildir? ) anka Kredileri Hesabý ) Kýdem Tazminatý Karþýlýðý Hesabý C) Verilen vanslar Hesabý D) Tahvilli orçlar Hesabý E) orç Senetleri Hesabý Kesin mizanýn çýkarýlmasýndan sonra yapýlacak iþlem aþaðýdakilerden hangisidir? ) Dönembaþý envanterinin çýkartýlmasý ) Yevmiye defterine açýlýþ kaydýnýn yapýlmasý C) Envanter defterine kayýt yapýlmasý D) Gelir tablosu ve dönem sonu bilançosunun düzenlenmesi E) Dönemsonu envanterinin çýkartýlmasý İşletmenin daha önce ödediğive Gelecek ylara it Giderler Hesabına kaydettiği 30 YTL lik kırtasiye malzemesinden24ytllik kısmınınfaaliyet dönemi içindetüketildiği saptanmıştır. u bilgileregöreenvanter kaydınasılyapılır? ) Gelecek ylara it Giderler Hesabı 24 YTL alacaklandırılır. ) KasaHesabı24YTLalacaklandırılır. C) Gelecek ylara it Giderler Hesabı 6 YTL borçlandırılır. D) Genel Yönetim Giderleri Hesabı 6 YTL borçlandırılır. E) Ticari Mallar Hesabı6YTLborçlandırılır. DÖNEM KÂRI VEY ZRRI HS. RŞTIRM VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HS. REESKONT FİZ GİDERLERİ HS. KOMİSYON GİDERLERİ HS. GELECEK YLR İT GELİRLER HS. Yukarıdaki hesaplardan hangisi yanlış kullanılmıştır? 35. Ýstenilmesine raðmen borçlusu tarafýndan ödenmeyen senetli veya senetsiz alacaklar aþaðýdaki hesaplardan hangisinde izlenir? ) lacak Senetleri Reeskontu Hesabýnda ) lýcýlar Hesabýnda C) Þüpheli Ticari lacaklar Hesabýnda D) Deðersiz lacaklar Hesabýnda E) lacak Senetleri Hesabýnda 39. ) Dönem Kârı veya Zararı ) raştırma Geliştirme Giderleri C) Reeskont Faiz Giderleri D) Komisyon Giderleri E) Gelecek ylara it Gelirler ankalara olan kredi borçlarıyla ilgili olarak tahakkuk ettirilen faizlerin muhasebeleştirilmesinde hangi hesap alacaklandırılır? ) Finansman Giderleri ) Kısa Vadeli orçlanma Giderleri C) Uzun Vadeli orçlanma Giderleri D) anka Kredileri E) ankalar 36. Gelir hesaplarýnýn iþleyiþi ile ilgili olarak verilen aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? ) Gelir hesaplarýnýn kalanlarý bilançonun pasifinde yer alýr. ) Gelirler gruplandýrýlarak farklý hesaplarda izlenir. C) Gelir gerçekleþtiðinde, ilgili gelir hesabý alacaklandýrýlýr. D) Gelir hesaplarý kalan verdiðinde alacak kalaný verir. E) Gelir hesaplarý, Dönem Kârý veya Zararý hesabýnýn alacaðýna devredilerek kapatýlýr şağıdaki hesaplardan hangisi borç kalanı vermez? ) irikmiş mortismanlarhesabı ) Ticari Mallar Hesabı C) inalar Hesabı D) Verilen vanslar Hesabı E) Gelecek ylara it Giderler Hesabı

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

e-sertifika Programları / 20 Ocak 2008 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 20 Ocak 2008 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 20 Ocak 2008 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

2011 VS 1100-1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemine

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

2011 YS 3204-1. insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç, gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 2007 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

e-sertifika Programları / 18 Ocak 2009 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 18 Ocak 2009 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 18 Ocak 2009 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 20 Ocak 2008 Güz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test Genel Muhasebe 100 Soruluk Test 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biri değildir? A) Topluma hizmet B) Kar elde etmek C) Kamuyu aydınlatmak D) Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2011 BS 3200-1. Vergi Usul Kanunu'na göre "ticari mallar" hangi değerleme ölçüsü i le değerlenir? MUHSEBE UYGULMLRI 4. işletmenin "C" malı ile ilgili dönemiçi ve dönemsonu bilgileri aşağıdaki gibidir:

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 18 Ocak 2009 Güz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

GENEL MUHASEBE nsanları n ihtiyaçları nıkarş

GENEL MUHASEBE nsanları n ihtiyaçları nıkarş GENEL MUHASEBE İnsanların ihtiyaçlarınıkarşılamak amacıyla para, araç-gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve faaliyetlerde bulunarak

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI Sınav süresi 45 dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. İşletme mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izlemektedir. 1-7. sorular için sadece günlük defter kayıtlarını yapınız. SORU 1: İşletme,

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 1100-1. şağıdakilerden hangisi varlıkları tam olarak tanımlamaktadır? ) Üçüncü şahısların aktifler üzerindeki hakları işletmenin sahip olduğu iktisadi değerler işletme sahiplerinin aktifler üzerindeki

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,-

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,- VAKA T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Edip YIKILMAZ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 80.000,- Yapımı

Detaylı

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ Bilgiyi işlemekte kullanılan araçlar ikiye ayrılır. 1- Maddi cihazlar 2-Kavramsal araçlar. Kullanıcıve bilgisayarın karşılıklıetkileşimini sağlayan birimlerin genel adıgiriş-çıkışbirimleridir.

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 21 Eylül 2008 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 1. İşletme 11.000 Türk Lirası nakit teminat ödeyerek katıldığı bir ihaleyi kaybetmiş ve parasını geri almıştır. 11.000 Türk lirasının alınışı ile ilgili yapılacak

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25.

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25. VAKA A Ceylan ÇALIŞKAN (tek şahıs) giyim eşyası alım-satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2016 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 105.000,- Depodaki

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdakilerden hesaplardan hangisi «Menkul Kıymetler» grubunda yer almaz? a. Bağlı Menkul Kıymetler b. Kamu

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir.

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir. VAKA D Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Servet POLAT (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 150.000,- Kabul

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider 1-) İleride doğabilecek olası zararlar için cari dönemde gider yazılması (karşılık kaydı) hangi muhasebe kavramı gereğidir? A) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Dönemsellik D) Önemlilik 2-) İşletmenin çıkardığı

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2010 BS 3204-1. işletmenin var olabilmesi için sahip olduğu ekonomik değerlere ne ad verilir? l Sermaye Borç lacak OL Varlık El Kaynak GENEL MUHSEBE 5. 2 Şubat 2009 tarihinde işe başlayan bir işletmenin

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 Bahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHASEBE TEST GRUBUNUZ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 108 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar 14.30 GENEL MUHSEE TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

ISL108 GENEL MUHASEBE 2

ISL108 GENEL MUHASEBE 2 1. HFT ISL108 GENEL MUHSEE 2 ralık ve Sürekli Envanter Yöntemi(Satılan Ticari Mallar Maliyetinin Hesaplanması) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Envanter Geniş anlamda envanter, işletmenin

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 14. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Monografi Uygulaması Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Monografi Uygulaması

Detaylı

Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

4. Hafta Ticari Alacaklar Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

4. Hafta Ticari Alacaklar Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 4. Hafta Ticari Alacaklar Grubu İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi Tek Düzen Hesap Planında Ticari Alacaklar hesap grubunda yer alan hesaplardan bir tanesi

Detaylı

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42.

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42. VAKA B Sevim ERASLAN oyuncak eşya alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2012 tarihinde bir işletme (tek şahıs) kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar

Detaylı

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35.

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35. VAKA C Serdar KUTLU (tek şahıs) kuruyemiş alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2015 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar 2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar - 09.00-12.00 Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay.

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Envanter Bilanço Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Hesaplar DOĞAL OLARAK ÇİFT tarafli ÇALIŞIR: VARLIK HESABI Hesaba Giriş Hesabın Çıkış Tarafı Tarafı KAYNAK HESABI Hesabın Çıkış Hesaba Giriş Tarafı Tarafı GİDER

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

VAKA-T ,- Sermaye ,- Aralık 2016 Dönemi Günlük işlemleri:

VAKA-T ,- Sermaye ,- Aralık 2016 Dönemi Günlük işlemleri: VAKA-T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Tuna VARLIKLI (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki Türk Lirası 95.000,- Alıcı

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

2011 YS 3200-1. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: -Kasa Borç senetleri lacak senetleri 1000 TL TL 2.500 TL MUHSEBE UYGULMLRI -Ticari Mallar -Demirbaşlar -Banka kredileri 9.000 TL 2.000

Detaylı

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun 10 tamamı çözümlü Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Detaylı

SINAVA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR

SINAVA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR VAKA F Yüksel ALADAĞ (tek şahıs) kırtasiye malzemeleri alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2010 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 50.000,- Alınan

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 SORU:. Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 1 AHMETLER AŞ,, ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin 31.12.212 tarihinde aldığı mizan, bu tarih itibariyle gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler ve dönem sonu envanter işlemleri

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

MESLEKĐ UYUM EĞĐTĐMĐ TEST SINAVI

MESLEKĐ UYUM EĞĐTĐMĐ TEST SINAVI MLTY SMMMO I SOYI :.... I :.. TK NOSU :.. RESĐ :.. ĐMZSI :. TÜRMO-TESMER Malatya SMMMO OTURUM - 12.03.2010 um Saat:16.00 Sınav Süresi: 1 Saat (60 akika) MESLEKĐ UYUM EĞĐTĐMĐ TEST SINVI dınızı, Soyadınızı,

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı