Ekonomik Krizlerin Yoksulluk Üzerine Etkileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekonomik Krizlerin Yoksulluk Üzerine Etkileri"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Krizlerin Yoksulluk Üzerine Etkileri Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi Hazırlayan Orhan BİLGE Tez Danışmanı Dr. Selim COŞKUN Ankara Mayıs 2009

2 Baskı Tarihi: 31 Ağustos 2010

3 İçindekiler Kısaltmalar...6 Tablolar Dizini...8 Şekiller Dizini...9 Özet...11 Summary...13 Giriş...15 Birinci Bölüm EKONOMİK KRİZLER KAVRAMSAL ÇERÇEVE: TEMEL KAVRAMLAR Enflasyon Deflasyon Stagflasyon Devalüasyon Revalüasyon Resesyon Sirayet Etkisi (Yayılma, Contagion Finansal Kriz Ekonomik Kriz EKONOMİK KRİZLERİN TARİHÇESİ EKONOMİK KRİZ ÇEŞİTLERİ VE EKONOMİK KRİZLERİN OLUŞUMU Ekonomik Kriz Çeşitleri Reel Sektör Krizleri Finansal krizler Finansal kriz Çeşitleri Para Krizleri (Döviz Krizleri) Bankacılık Krizleri Dış Borç Krizleri Sistemik Finansal Krizler...44

4 3.2. Ekonomik Krizlerin Nedenleri ve Oluşumu Ekonomik Krizlerin Nedenleri Ekonomik Krizlerin Oluşumu...60 İkinci Bölüm ÜLKELERİN EKONOMİK KRİZ TECRÜBELERİ Güneydoğu Asya Krizi Örneği: Endonezya Krizi Krizi Öncesi Doğu Asya Ülkelerinin Ekonomik Durumu Endonezya Ekonomik Krizi Endonezya Ekonomik Krizinin Nedenleri ve Oluşumu Endonezya Ekonomik Krizinin Etkileri İşgücü Piyasası Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Eğitim ve Sağlık Endonezya Ekonomik Krizi Sonrası Yoksulluk Önleyici Politikalar Kasım ve 2001 Şubat Türkiye Krizleri Buhranı Sonrası Türkiye de görülen Krizler Türkiye Ekonomik Krizinin Nedenleri ve Oluşumu Türkiye Ekonomik Krizinin Yoksulluk Öğelerine Etkileri Ekonomik Krizin İşgücü Piyasasına Etkileri Ekonomik Krizin Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Üzerine Etkileri Yoksulluk Sosyal Harcamalar-Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Türkiye Ekonomik Krizinde Uygulanan Politikalar

5 Üçüncü Bölüm EKONOMİK KRİZLERLE YOKSULLUK ARASINDAKİ İLİŞKİ Ekonomik Krizlerin Mali Etkileri ve Görüşler Ekonomik Krizlerin Yoksulluk Üzerindeki Olumsuz Mali Etkileri Ekonomik Krizlerin Yoksulluk Üzerindeki Olumlu Mali Etkileri Ekonomik Krizlerin İstihdama Etkileri Ekonomik Krizlerin Tüketime Etkileri Ekonomik Krizlerin Sağlığa Etkileri Ekonomik Krizlerin Eğitime Etkileri Ekonomik Krizlerin Genel Olarak Yoksulluğa Etkileri Üzerine Görüşler Sonuç Kaynakça

6 Kısaltmalar ABD: Amerika Birleşik Devletleri a.g.e: adı geçen eser a.g.m: adı geçen makale Akt.: Aktaran APEC: Asya ve Pasifik Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ASEAN: GüneyDoğu Asya Ulusları Birliği ATO: Ankara Ticaret Odası Bkz. : Bakınız bsk: Baskı BYDK: Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu BWK: Bretton Woods kuruluşları C.: Cilt ÇSGB: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı DİBS: Devlet İç Borçlanma Senetleri DİE: Devlet İstatistik Enstitüsü( Yeni adı bkz. TÜİK) Ed.: Editör ERM: Avrupa Para Sistemi nin Döviz Kuru Mekanizması FBE: Finansal baskı endeksi GEGP: Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı GSMH: Gayri Safi Milli Hâsıla GSYİH: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla HBA: Hanehalkı Bütçe Anketi HGTHA: Hane halkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketi IMF: International Money Fund (Uluslar arası Para Fonu) İ.İ.B.F: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi M2: Vadesiz paranın yanı sıra vadeli mevduatlar ve döviz tevdiat hesapları. MGM: Minimum Gıda Maliyeti Nu. veya No.: Numara, Number OECD: Organization Of Economic Cooperation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) 6

7 OPEC: Organization Petroleum Exportin Countries (Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu) s. veya ss: Sayfa, Sayfadan sayfaya SGA: Sosyal Güvenlik Ağı SRAP: Sosyal Riski Azaltma Projesi SYDTF: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu TCMB: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası TEFE: Toptan Eşya Fiyat Endeksi TGM: Temel Gereksinmeler Maliyeti TL: Türk Lirası TÜFE: Tüketici Fiyat Endeksi TÜİK: Türkiye İstatistik Enstitüsü vb.: Ve benzeri vd.: Ve devamı Vol. : Volume Yay.: Yayınları, Yayınevi, Yayıncılık 7

8 Tablolar Dizini Tablo 1: Kriz yaşayan ülkelerde yerli paranın değerlenme oranı...50 Tablo 2: Gelişmekte olan ülkelerde finansal krizlerin izlediği yol...62 Tablo 3: Doğu Asya ekonomilerinde reel GSYİH nın gelişimi...73 Tablo 4: Doğu Asya ekonomilerinde enflasyonun gelişimi...74 Tablo 5: Doğu Asya ekonomilerinde cari işlemler dengesi...76 Tablo 6 : Doğu Asya ekonomilerinde kamu kesimi dengesi...76 Tablo 7 : Doğu Asya ekonomilerinde dış borçların gelişimi...77 Tablo 8: Endonezya: İşgücü Piyasası Göstergeleri, Tablo 9: Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Göstergeleri, Endonezya, Tablo 10: Endonezya: Eğitim ve Sağlık Harcamaları, Tablo 11: Endonezya: Sosyal Güvenlik Ağı Programları...86 Tablo 12: Türkiye de Bankaların Açık Pozisyonları (Milyar $)...98 Tablo 13: Türkiye de Kriz Öncesi ve Sonrası, Gecelik İşlemlere Uygulanan Basit Faiz Oranları (Ağırlıklı Ort.) Tablo 14: Ticari Bankalarının Kısa Vadeli Borç Stoku Tablo 15: Türkiye: İşgücü Piyasası Göstergeleri, Tablo 16 : Kriz Sebebiyle İşten Çıkartılanlar Tablo 17 : Türkiye: Kentsel ve Kırsal Gelir Dağılımı Göstergeleri, 1987, 1994 ve Tablo 18: Türkiye: Kentsel ve Kırsal Yoksulluk Oranları, 1987 ve Tablo 19: Yoksulluk Oranları, Türkiye ve Kentsel, 1994 ve Tablo 20: Türkiye: Hükümetin Sosyal, Eğitim ve Sağlık Harcamaları, Tablo 21: Bazı Ülkelerde Ekonomik Krizlerin Yoksulluk Üzerine Etkileri Tablo 22: Seçilmiş Bazı Ülkelerde Ekonomik Krizlerin Sosyal Etkileri

9 Şekiller Dizini Şekil 1: Ekonomik Kriz Yoksulluk ilişkisi...25 Şekil 2: Ekonomik Kriz çeşitleri...32 Şekil 3: Finansal Krizlerin Sınıflandırılması...36 Şekil 4: Sermaye Hesabı Krizi ve Kredi Daralması Arasındaki Nedensellik Bağları...36 Şekil 5: Kriz Sonrası Dönem: Toplumsal Tepkilerden Sosyal Güvenlik Ağlarına Uzanan Tepkiler.Zinciri Şekil 6: Ekonomik Kriz Yoksulluk ilişkisi

10

11 ÖZET Bu çalışmada, ani ve beklenmedik bir zamanda ortaya çıkıp, yıkıcı ve bozucu etkilere sahip olan ekonomik krizlerin yoksulluk üzerine etkileri incelenmektedir. Çalışmada, öncelikle ekonomik krizlerin kavramsal çerçevesi oluşturulmakta ve ekonomik kriz ile ilgili temel kavramlar tanımlanmaktadır. Ekonomik krizlerin tarihçesi kısaca açıklanıp, ekonomik krizlerin nedenleri, ekonomik krizlerin çeşitleri ve kriz oluşumu açıklanmaktadır Endonezya krizi ve 2001 Türkiye ekonomik krizi detaylıca incelenerek, kriz süreçleri ve etkileri örneklerle açıklanmaktadır. Bununla birlikte ülke örnekleriyle ekonomik krizlerin yoksulluk ile ilişkisi somut bir ortama aktarılmakta, krizlerin yoksulluk üzerindeki etkileri örnekler ve istatistikî verilerle ortaya koyulmaktadır. Ekonomik krizlerle yoksulluk ilişkisini açıklayan değişik yazar ve iktisatçıların görüşlerine ülke örnekleri açıklanırken yer verilmektedir. İktisatçıların görüşlerinin yanı sıra yoksulluğun bileşenleri üzerindeki ekonomik kriz etkileri gösterilerek, yoksulluk ve gelir dağılımının etkilenmeleri ortaya konulmaktadır. Ekonomik krizlerin yoksulluk üzerindeki etkilerini azaltmak için ülkelerin uyguladığı politikalar ve faaliyetler ortaya konularak, bu politikaların sadece kriz sonrasında yapılmasının yoksulluğa olan etkiyi azaltmadığı tartışılmaktadır. Bu çalışmada, ekonomik krizlere karşı alınacak politikalara önem verilmesi gerektiği ve yalnızca kriz sonrası politikalarla değil; kriz öncesi politikaların kriz esnasında yoksulluğun derinleşmesini azaltmasından dolayı kriz öncesi politikalara da önem verilmesi gerektiği tartışılmaktadır. Anahtar Sözcükler: Ekonomik Kriz, Buhran, Finansal Kriz, Yoksulluk, Yoksulluk Politikaları, Ekonomik Kriz Etkileri, Sirayet Etkisi. 11

12

13 SUMMARY In this study, the impacts of economic crisises which appear in a sudden and unexpected time, has destructive and damaging effects on poverty is analyzed. In the study, firstly, conceptual content of economic crisises is formed and basic concepts related with economic crisises are defined. History of economic crisises is briefly explained; causes of economic crisises, kinds of economic crisises and formation of a crisis are explained Indonesia economic crisis and 2001 Turkey economic crisis are examined in detail; crisis periods and impacts are explained. Moreover, the relation of economic crisis and poverty is objectified with country samples; the impacts of economic crisis on poverty are stated with samples and statistical data. As country samples are explained, different authors and economists ideas which explain the relation of economic crisises and poverty are stated. In addition to the sights of the economists, by showing the impacts of economic crisises on the components of poverty, poverty and income distribution interaction is stated. By stating the politics and activities implemented by countries to reduce the impacts of economic crisises on poverty, the implementation of politics after economic crisis isn t reduced the impact on poverty is argued. In this study, the necessity to stress the politics against the economic crisises and not only politics after the crisis but also due to reducing the deepness of poverty during crisis the politics taken before crisis should be stressed are argued. Keywords: Economic crisis, Depression, Financial Crisis, Poverty, Poverty Politics, Economic Crisis Impacts, Contagion. 13

14

15 GİRİŞ Ekonomik krizlerin ülkeler, firmalar ve insanlar üzerindeki etkilerinin şiddetinin ve yoğunluğunun giderek arttığı görülmektedir. Söz konusu ekonomik krizler küreselleşen dünyada sınır tanımadan, gelişmiş ülke, gelişmemiş ülke ayrımı yapmadan, dünyadaki bütün toplumları etkisi altına almaktadır. Bu krizler, ülkelerin ekonomik, kültürel ve sosyal yapılarını değiştirip, sosyoekonomik yapıları üzerinde yıkıcı ve bozucu etkiler oluşturmaktadır. Bununla beraber, özellikle ülke temelinde az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri; insan temelinde de yoksul ve muhtaç insanları daha fazla etkilemekte ve bu ülkelerin ve insanların uzun yıllar süren kalkınma ve gelişme çabaları neticesinde elde ettikleri kazanımları risk altında bırakmaktadırlar. Bu sonucun ortaya çıkmasındaki en önemli neden ise, bu ülkeleri, yoksul ve muhtaç insanları, ekonomik krizin etkilerinden koruyacak politikalara, uygulamalara ve süreçlere gereken önemin verilmemesi veya yalnızca kriz sonrasına yönelik politika oluşturulması; kriz öncesinde, muhtemel ekonomik krizlerin etkilerinin azaltılması için politika ve tedbirlerin oluşturulmamasıdır. Son yıllarda dünyada bölgesel veya küresel etkileri olan Avrupa Para Krizi ( ), Meksika Tekila Krizi ( ), Türkiye Krizi (1994), Güney Doğu Asya Krizi ( ), Rusya Krizi (1998), Brezilya Krizi (1999), Türkiye Krizi (2001), Arjantin Krizi (2002) gibi krizler yaşanmıştır. Bu ekonomik krizler gerek etkileri gerekse sonuçları yönünden mikro ve makro etkileri olmasıyla iktisatçılar tarafından çalışılan öncelikli konulardan birisi olmaktadır. İktisatçılar, özellikle ekonomik krizlerin nedenleri, oluşumları, kriz politikaları, finans piyasaları ve reel sektör üzerine etkileri üzerine yoğun çalışmalarda bulunmaktadır. Ancak ekonomik krizlerin sosyo-ekonomik etkileri ve yoksulluk üzerine etkileri üzerine yapılan çalışma sayısı azdır. Hâlbuki ekonomik krizler, ekonomik olarak en hassas kesim olan yoksul kesim üzerinde kolay etki göstermektedir. Bu etkiler, istihdam, tüketim, eğitim, sağlık gibi göstergelerde etkili olup, bunlara bağlı olarak da kalkınmayı, toplumsal adaleti, yoksulluğu ve gelir dağılımını etkilemektedir. Bu sebeple, ekonomik krizlerin yoksulluk üzerindeki etkilerinin incelenmesi, tespitlerin yapılması ve gerekli politikaların ortaya çıkartılması gerekmektedir. 15

16 Bu çalışmanın amacı, ekonomik krizlerin yoksulluk üzerindeki etkilerini incelemek, sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri getirmektir. Çalışma, konunun doğası gereği, çok geniş kapsamlı ve birçok bilim dalından faydalanmayı gerektiren bir alanı incelemektedir. Ancak, ekonomik krizler ve yoksulluğu bütün yönleriyle ele almak bu çalışmanın kapsamını ve amacını aşmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma ekonomik krize yönelik politikalar ve uygulamalar oluşturulurken yalnız kriz sonrasına yönelik değil; krizin etkilerini hafifletmesi ve yıkıcı etkilerinin şiddetini azaltması yönünden kriz öncesine yönelik politikaların oluşturulması gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu çalışmada, uluslar arası toplumun gündemine de paralel şekilde ekonomik krizler, ekonomik krizlerin nedenleri, çeşitleri ve etkileri, krizlerden etkilenmiş iki ülke olan Endonezya ve Türkiye bağlamında incelenmektedir. Ekonomik krizlerin ülkeler üzerindeki genel etkileri üzerine dikkatler çekilmekte ve ekonomik krizlerin yoksulluk üzerindeki negatif etkilerinin ortadan kaldırılması için yoksulluğa sebep olan nedenleri ortadan kaldıracak sosyal politikalar açıklanmaktadır. Yoksulluk ve ekonomik kriz ilişkisi somut istatistikî verilerle ortaya konularak yoksulluk göstergeleri belirtilmekte, bu yoksulluk göstergelerine karşı ülke yönetimlerince ne gibi politikalar uygulandığı, Bretton Woods kuruluşları olan IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşların ekonomik krize karşı tavırları ve faaliyetlerine yer verilerek, ekonomik kriz karşısında yoksulluk politikaları ortaya konulmaktadır. Bunun yanı sıra, ülke örneklerinde kriz öncesi yoksulluğu önlemeye yönelik yapılmış ülke politikaları belirtilerek, kriz esnasında kriz öncesi politikaların krizin etkisini hafiflettiği gösterilmektedir. Bu incelemelerle ekonomik kriz yoksulluk ilişkisi somut bir ortama aktarılmakta ve yoksulluğa karşı en önemli ve en zor süreç kabul edilen kriz öncesi süreçte yapılması gereken çalışmaların sağlam bir şekilde kurulması ve sürdürülmesi için öneriler, uygulanması gereken politikalar belirtilmektedir. Çalışmada, incelenen konu gereği, niceliksel unsurlara yer verilmekle birlikte niteliksel yöntemlerin kullanıldığı ve mukayeseli analizlerin yapıldığı bir yaklaşım tarzı benimsenmektedir. Ekonomik krizlerin etkileri değerlen- 16

17 dirilirken, bu konuda yapılmış çalışmaların verileri ve ulaştığı sonuçlar irdelenmekte ve bunlara çalışmada yer verilmektedir. Ayrıca, ekonomik kriz ve yoksulluk ilişkisini somut verilerle ortaya koymak ve konuyu verilerle desteklemek için çok sayıda şekil ve tablo kullanılmaktadır. Bu çalışmanın hazırlanmasında, uluslararası alanda kabul görmüş akademik çalışmaların ve ülkemizde konu ile ilgili yazılmış raporların incelenmesi, istatistiklerin kullanılması ve bu konuda Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşların yaptığı çalışmalar, yayınladığı raporlar ve düzenledikleri konferanslarla ortaya koydukları sonuçlar yol gösterici olmuştur. Çalışma üç bölümden ibaret olup, birinci bölümde konunun anlaşılması ve anlam birliğinin sağlanabilmesi için öncelikle ekonomik krizlerle ilgili kavramların tanımlamaları yapılmakta ve bir ekonomik kriz tanımına ulaşılmaktadır. Ekonomik kriz kavramları tanımlandıktan sonra kısaca ekonomik krizlerin tarihçesine yer verilmektedir. Ekonomik krizin çeşitleri açıklandıktan sonra da ekonomik krizlerin nedenleri ve genel olarak kriz oluşumu açıklanmaktadır. İkinci bölümde, yaşanmış kriz örnekleri olan 1997 Endonezya ve 2001 Türkiye krizi örnekleri incelenmektedir. Endonezya krizi, kriz öncesi bölgesel ve ülke durumları açıklandıktan sonra, nedenleri, oluşumu, yoksulluğa etkileri ve kriz sonrası yoksulluk yönlü uygulanan politikaları ile detaylıca ele alınmaktadır. Endonezya krizi politikaları, kriz öncesi ve sonrası olarak karşılaştırmalı olarak açıklandıktan sonra 2001 Türkiye krizi, Türkiye nin yaşamış olduğu ekonomik kriz tarihçesi ile açıklanmaktadır krizinin sebepleri, oluşumu, sosyo-ekonomik etkileri ve kriz sonrası uygulanan politikalar karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Üçüncü bölümde ise ekonomik kriz yoksulluk ilişkisi ikinci bölümde ülke temelinde somut olarak işlendikten sonra yoksulluğun bileşenleri, göstergeleri üzerinden incelenmektedir. Ekonomik kriz yoksulluk ilişkisi değişik iktisatçı ve yazarların görüşleri ve istatistikî tablolarla ortaya konmaktadır. 17

18

19 BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİK KRİZLER 1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: TEMEL KAVRAMLAR Ekonomik krizlerin yoksulluk üzerine etkileri dendiğinde başta enflasyon, deflasyon, stagflasyon, devalüasyon, revalüasyon, resesyon, sirayet etkisi ve ekonomik kriz gibi önemli kavramların tanımlanması gerekmektedir. Bilimsel literatürde ekonomik kriz kelimesiyle paralel anlamlarda kullanılan; hatta bazen ekonomik kriz kelimesiyle ikame edilebilen finansal kriz, buhran, depresyon, ekonomik bunalım ve patlama kavramları da yer almaktadır. Bu tür benzer sözcük ya da sözcük gruplarının açıklanması, konunun daha iyi anlaşılması açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle, bu bölümde çalışmaya esas teşkil edecek kavramlar açıklanmakta ve ardından ekonomik krizlerin türleri değerlendirilmektedir. Bu şekilde, ekonomik krizin ve ilgili kavramların tanımlanması ile ekonomik krizin çerçevesi ve ilgili olduğu kavramlar da belirlenmiş olacaktır. Bu açıdan, tez konusu olan Ekonomik Krizlerin Yoksulluk Üzerine Etkileri incelenirken ekonomik kriz kavramının tanımını yapmadan önce, bazı ekonomik terimlerin tanımları kısa bir şekilde yapılacaktır. 19

20 1.1 Enflasyon Enflasyon, Fransızca bir kelime olup, anlamı Türk Dil Kurumu nun web tabanlı sözlüğünde Para şişkinliği, pahalılık olarak tanımlanmaktadır. 1. İktisadi kullanımında ise enflasyon, fiyatlar genel seviyesinin sürekli biçimde ve yüksek oranlarda artması ve paranın satın alma gücünü yitirmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Enflasyon tanımında iki husus dikkati çekmektedir. Birincisi, sadece belli bir malın veya hizmetin fiyatının tek başına artması değil, fiyatlar genel seviyesinin sürekli bir artış göstermesidir. Diğer bir deyişle, sadece bazı malların fiyatlarının sürekli artması ya da tüm malların fiyatlarının bir sefer artması enflasyon değildir. Örneğin, aylık enflasyon oranının yüzde 5 olması, o ay içinde fiyatlar genel seviyesinin bir önceki aya göre yüzde 5 oranında arttığını gösterir. Yıllık bazda düşünüldüğünde de enflasyon oranının %30 olması, fiyatlarda görülen o yılki artışın bir yıl önceki yıl fiyatlarına göre yüzde 30 artmış olması demektir. İkinci husus ise, fiyatlar genel seviyesinin anlık değil sürekli olarak artmasıdır. Bu açıdan, fiyatlar genel seviyesindeki yükselmelerin belli bir oranda kısa bir süre için artması enflasyon olarak nitelendirilmeyebilir. 1.2 Deflâsyon Deflâsyon, Fransızca bir kelime olup, anlamı Türk Dil Kurumu nun web tabanlı sözlüğünde Para kısıtlaması, para darlığı, durgunluk 2 anlamlarına gelmektedir. İktisadi anlamda ise, enflasyonun tam tersi anlama gelmekte olup, fiyatlar genel seviyesinin sürekli biçimde ve yüksek oranlarda düşmesi şeklinde tanımlanmaktadır. 1.3 Stagflâsyon Stagflâsyon, kelime anlamı olarak durgun şişkinlik olarak tanımlanmakta 1 Türk Dil Kurumu Online Sözlük, <http://www.tdk.gov.tr> (11 Ekim 2008) 2 Türk Dil Kurumu Online Sözlük, <http://www.tdk.gov.tr> (11 Ekim 2008) 20

21 olup, durgunluk ve enflasyon kelimelerinden türetilmiştir. Anlam olarak ise, enflasyonla durgunluğun bir arada olması halidir. İktisadi olarak ise, genel olarak tüm ekonomide fiyatların hissedilir derecede yükselmesi yanında potansiyel üretim faktörlerinin en düşük düzeyde istihdam edilmesiyle birlikte, ekonomik büyümenin en alt düzeyde tutulması olarak tanımlanmaktadır. 1.4 Devalüasyon Devalüasyon, Fransızca bir kelime olup, anlamı Türk Dil Kurumu nun web tabanlı sözlüğünde Değer düşürümü, sabit kur rejiminde resmi kurun yükseltilmesi, yani ulusal paranın diğer ulusal paralar karşısında değerinin düşürülmesi. 3 olarak tanımlanmıştır. İktisadi manası ise, ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin düşürülmesi veya aynı anlama gelmek üzere döviz kurunun yükseltilmesidir. 1.5 Revalüasyon Revalüasyon, kelimesi ise Fransızca bir kelime olup, devalüasyonun tam tersi anlamında değerleme, değer katma anlamlarına gelmektedir. İktisadi manası ise, ulusal paranın yabancı paralar ve altın karşısında değer kazanması veya kazandırılması olarak tanımlanabilir. 1.6 Resesyon Resesyon, kelime anlamı olarak durgunluk, hareketsizlik anlamlarına gelmekte olup, iktisatta ise ekonomik faaliyetlerde duraklama dönemleri için kullanılan tanımlamadır. Resesyon genel olarak toplam üretim miktarında gerileme olması, üretim faaliyetlerinin daralması ve ekonomik hayatın canlılığını kaybetmesi durumlarını anlatmaktadır. 1.7 Sirayet Etkisi (Yayılma, Contagion) Sirayet kelimesi, Arapça bir kelime olup, Contagion kelimesinin İngilizce- 3 Türk Dil Kurumu Online Sözlük, <http://www.tdk.gov.tr> (11 Ekim 2008) 21

22 den tercüme edilmiş hali olarak yayılma, etki etme, nüfuz etme anlamlarına gelmektedir. Tıp alanında da kullanılmakta olup, bulaşma, nüfuz etme anlamlarında kullanılmaktadır. İktisatta ise, küreselleşme ile birlikte, uluslar arası sermaye ve ekonominin tam dinamizm elde ettiği ve ekonomi merkezlerinin bağlantılı olduğu bir ortamda, bir ülkede veya bir sektörde ortaya çıkan şiddetli bir sarsıntının veya krizin, tüm dünyada etkisini duyurması olarak tanımlanabilir. Ekonomi piyasalarının birbirine eklemlenmiş olması yaşanan olumsuzlukların etkilerini, yakın piyasalara ve aynı zamanda denizaşırı piyasalara yayılmasına yol açmaktadır. Bu da sirayet etkisini göstermektedir. 1.8 Finansal Kriz Finansal kriz kavramı, ekonomik krizin çeşitlerinden birisi olduğu için sonraki bölümlerde de detaylıca incelenecektir. Ancak, temel kavramlar bölümünde finansal kriz kavramının kısaca tanımlamasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Finansal istikrarsızlık, finansal düzensizlik, finansal kırılganlık ve sistemik risk anlamlarına da gelen finansal kriz kavramı, ekonomik kriz kavramı üzerine yapılan çalışmalarda ekonomik kriz anlamında da kullanılmıştır. 4 Bu çalışmada finansal kriz; ekonomik kriz yerine de kullanılmıştır. Kavramsal olarak finansal kriz, Finansal piyasalarda ortaya çıkan bozulmaların finansal kurumların performansını olumsuz etkileyerek tüm ekonomiye yayılması sonucu, ödeme sistemlerinin bozulması ve kaynakların etkin dağılımını engellemesi 5 olarak tanımlanmaktadır. 1.9 Ekonomik Kriz Kriz kelimesi Yunanca bir kelime olup, krisis kelimesine dayalı olan ve krit 4 Davis, E.P., Debt, Financial Fragility, and Sistemic Risk, Clarendon Press-Oxford. s , Işık, Sayım, Duman, Koray, Korkmaz, Adil, Türkiye Ekonomisinde Finanasal Krizler: Bir Faktör Uygulaması, D.E.Ü. I.I.B.F.Dergisi Cilt:19, Sayı:1, Yıl:2004, s:45-69,

23 kelimesi ile de bağlantılı olarak karar, hüküm, hastalığın dönüm noktası 6 anlamlarına; bir başka açıdan ise, Fransızca etimolojik kökene sahip olup, crise kelimesine dayalı olarak buhran anlamına gelmektedir. Kriz kelimesinin kullanımına bakıldığında genelde tıp alanında yaygın bir kullanıma sahip olduğu ve Yunanca gibi eski bir dilde de sağlık alanında sıkça kullanılmakta olduğu, Bir organda birdenbire ortaya çıkan fizyolojik bozukluk, bir kimsenin yaşamında görülen ruhsal bunalım ya da Aniden gelişen şiddetli belirtilerle karakterize nöbet, hastalık nöbeti 7 anlamlarına gelmektedir. Kriz, sağlık bilimlerinin yanı sıra, sosyal bilimler alanında, özellikle iktisat alanında en çok konu edilen alanlardan birini oluşturmaktadır. İktisadi alanda Fransızca kökenine daha yakın olarak beklenmeyen ve önceden sezilmeyen, hızlı bir şekilde ortaya çıkan mevcut araçları, amaç ve planları tehdit eden gerilim durumu, bunalım, çöküntü, depresyon, patlama ve buhran gibi kelimelerle eş anlamda kullanılmaktadır. Günlük hayatta da ekonomik kriz, küresel kriz, mali kriz, siyasi kriz, hükümet krizi, vb. kavramlara rastlamaktayız. İktisat açısından ise kriz kavramının genel bir tanımını yapmak hiç de kolay değildir. Yukarıda tanımlamalarını yaptığımız iktisadi terimler ve krizin özellikleri açısından bir ekonomik kriz tanımı için ekonomik krizin özelliklerinin de belirtilmesinde fayda vardır. Bu açıdan, değişik iktisatçı ve yazarlar ekonomik krizi şu şekilde tanımlamaktadırlar: Aktan ve Şen ekonomik kriz tanımını şu şekilde yapmaktadır: Ekonomide aniden ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan olayların makro açıdan ülke ekonomisini, mikro açıdan ise firmaları ciddi anlamda sarsacak sonuçlar ortaya çıkarması demektir. 8 Mishkin ise asimetrik enformasyon teorisi çerçevesinde finansal krizi şu şekilde tanımlamaktadır: Finansal kriz, ters seçim ve ahlaki risklerin ileri boyutlarda olduğu finansal piyasalardaki doğrusal olmayan bir bozulmadır, 6 Sözlerin Soyağacı, Çağdaş Türkçe nin Etimolojik Sözlüğü, search.asp?w=kriz (02 Şubat 2009) 7 Türk Dil Kurumu Online Sözlük, <http://www.tdk.gov.tr> (11 Ekim 2008) 8 Aktan, Coşkun Can, Şen Hüseyin, Ekonomik Kriz: Nedenler ve Çözüm Önerileri, Yeni Türkiye Dergisi 2002/1,

24 bunun sonucunda finansal piyasalar fonları etkin bir şekilde en verimli yatırım fırsatlarına sahip ekonomik birimlere çevirememektedir. 9 Kibritçioğlu nun tanımında ise: Ekonomik krizler; herhangi bir mal, hizmet, üretim faktörü veya döviz piyasasındaki fiyat ve/veya miktarlarda, kabul edilebilir bir değişme sınırının ötesinde gerçekleşen şiddetli dalgalanmalar olarak tanımlanabilir. 10 olarak yer almaktadır. Bu tanımlamaların ve ekonomik krizlerin incelenmesi sonucunda ekonomik krizlerde şu özellikler belirtilebilir: Ekonomik krizler, aniden, önceden bilinmeyen, beklenmedik bir anda ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan yukarıda tanımlamalarını yaptığımız enflasyon, deflasyon, stagflasyon, devalüasyon, revalüasyon, resesyon gibi durumlar bir süreci belirtmekte olup, bir anın tanımlamaları değildir. Bu açıdan, sürekli bir enflasyon veya sürekli bir resesyon gibi ekonomik durumlar ekonomik kriz olmamaktadır. Örneğin, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra, gelişmiş ülkelerde de görülen yıllık % 8-9 gibi enflasyon oranları sürekli devam ediyorsa, ekonomik kriz olarak tanımlanmamaktadır. Ancak, bir anda belirli bir takım iktisadi faktörler sonucu enflasyon oranı % 9 gibi bir rakamdan %150 lere fırlarsa -hiperenflasyon olarak tanımlanabilir- bunu ekonomik kriz olarak belirtebiliriz. Bu açıdan ekonomik krizlerin özelliği önceden kesin olarak tahmin edilemeyen, bilinemeyen bir anda ortaya çıkmasıdır. Bu özelliğe bağlı olarak ekonomik krizlerin şiddeti de önemlidir. Düşük seviyede veya küçük şiddette bir olumsuz etkiye sahip iktisadi faktörlerin oluşturduğu düşük şiddetli ani olaylar da ekonomik kriz olarak görülmeyebilir. Bu açıdan, örneğin enflasyon oranındaki ani bir %5 lik değişme kriz 9 Mishkin, Frederic S, Understanding Financial Crises: A Developing Country Perspective, Annual World Bank Conference on Development Economics, The World Bank, Washington, pp Kibritçioğlu, Aykut, Türkiye de Ekonomik Krizler ve Hükümetler, , Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Sayı 41, Eylül-Ekim 2001, s , Ankara,

25 etkisine sahip olmayacağı ve şiddetinin düşük olacağından diğer sektör veya toplumlarda da dalgalanma, kriz oluşturmayacaktır. Dolayısıyla ekonomik krizin etkisinin belirli bir seviyenin üstünde olması da ekonomik krizin bir özelliğidir. Ekonomik krizlerin başka bir özelliği ise kişiler, firmalar, devlet veya devletler için tehdit, sorun, karışıklık, gelecek kaygısı, güvensizlik gibi yıkıcı ve bozucu olumsuz sorunlar ortaya çıkarmasıdır. Aktan ve Şen e 11 göre ekonomik krizler bu sorunların yanı sıra fırsatlar da ortaya çıkartabilir ki bu bazı düşünürler tarafından da desteklenen bir düşüncedir. Bu düşünce, tez konusu olan ekonomik krizlerin yoksulluk üzerindeki olumlu ve olumsuz etkisini gösteren Stephenson dan uyarlanarak oluşturulmuş olan şu grafikle daha iyi anlaşılacaktır: Şekil 1: Ekonomik Kriz Yoksulluk ilişkisi 12 Şekil 1: Ekonomik Kriz Yoksulluk ilişkisi 12 YOKSULLUK N E G A T İ F Krizler zarar görebilirliği artırır. Ekonomik Krizler yoksulluğu ilerletir. Krizler zarar görebilirliği azaltır Ekonomik Krizler yoksulluk için yeni fırsatlar sunar P O Z İ T İ F EKONOMİK KRİZLER 11 Aktan, C. C., Şen H., a.g.m. 12 Stephenson, Rob. S., Disasters and Development, Disaster Management Training Programme, UNDP, Second Edition, s.9 Geneva: Bu grafiğe ilişkin özellikler üçüncü bölümde detaylı bir şekilde işleneceği için burada ekonomik krizlerin bir özelliği olarak verilip, geçilecektir. Yukarıdaki grafikte, Aktan ve Şen tarafından öne 25 sürülen düşünceyi destekler nitelikte şu görüşlere yer verilmiştir.

26 Bu grafiğe ilişkin özellikler üçüncü bölümde detaylı bir şekilde işleneceği için burada ekonomik krizlerin bir özelliği olarak verilip, geçilecektir. Yukarıdaki grafikte, Aktan ve Şen tarafından öne sürülen düşünceyi destekler nitelikte şu görüşlere yer verilmiştir. Dört temanın sunulduğu bu şema aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 1) Ekonomik krizler yıllar süren girişimler sonucu elde edilen kazanımları yok ederek yoksulluğu ilerletir. 2) Bir ekonomik kriz sonrası gerçekleştirilen yeni programlar ve projeler, yoksulluk için yeni fırsatlar sunabilir. 3) Krizler yoksul kesimin zarar görebilirliğini artırabilir. 4) Yoksulluk programları ve projeleri zarar görebilirliği azaltmaya ve yoksulluğun ortaya çıkaracağı olumsuz sonuçları gidermeye yönelik hazırlanabilir. Ekonomik krizlerin başka bir özelliği ise sirayet etkisinin olması, başka bir ifade ile iktisadi kaynaklarda Contagion olarak geçen, bir devlette, bir toplumda veya bir sektörde ortaya çıkan krizin bağlantılı olarak ilişkili olduğu devletlerde, toplumlarda veya sektörlerde de aynı veya farklı şiddetlerde olumlu/olumsuz etki göstermesidir. Ekonomik krizin özelliklerini açıkladıktan sonra, ekonomik kriz tanımını şu şekilde yapabiliriz: Ekonomik kriz, yanlış iktisadi seçimler ve uygulamalar sonucunda aniden ve beklenmedik şekilde ortaya çıkan, devletler, iktisadi işletmeler ve bireyler üzerinde yıkıcı, bozucu etkiler, sorunlar çıkarmasının yanı sıra yeni fırsatlar da ortaya çıkaran olağanüstü değişikliklerdir. 2. EKONOMİK KRİZLERİN TARİHÇESİ Ekonomik krizlerin yoksulluk üzerine etkilerini inceleyen bu çalışmada tarih boyunca yaşanmış tüm krizler incelenebilir. Ancak, gerek bu çalışmanın kapasitesi yeterli olmayacağından gerekse geniş bir çalışma alanının seçilmesi 26

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE ANA BİLİM DALI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE ANA BİLİM DALI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE ANA BİLİM DALI EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİNDE İKTİSAT POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ VE 2008 MORTGAGE KRİZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN ANALİZİ

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU Sadettin PAKSOY-Erdal ALANCIOĞLU / 38 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU Özet Finansal piyasalar, 1929 Dünya Ekonomik

Detaylı

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Muharrem AFŞAR Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü mafsar@anadolu.edu.tr Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Özet

Detaylı

Tü ke ti ci Ya zı la rı (III)

Tü ke ti ci Ya zı la rı (III) Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Prof. Dr. Arzu Þener Uzm. Esna Betül Buðday Tüketici Yazýlarý (III) Tüketici Yazýlarý (III) ISBN: 978-605-88778-2-5 Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Prof. Dr. Arzu

Detaylı

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56 Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56 DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ KRİZLERİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ VE EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ Zübeyir TURAN 1 ÖZET Kriz, sosyal bilimciler

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI PİYASALARDA SPEKÜLATİF PARA VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE TOBİN VERGİSİ CARRY TRADE, HEDGE FONLAR VE DİĞER SPEKÜLATİF HAREKETLER MALİYE UZMANLIĞI

Detaylı

KÜRESELLEŞEN EKONOMİLERDE YAŞANAN BANKACILIK KRİZLERİ NİN ANATOMİSİ

KÜRESELLEŞEN EKONOMİLERDE YAŞANAN BANKACILIK KRİZLERİ NİN ANATOMİSİ Yıl: 23 Sayı:83 Nisan 2009 59 KÜRESELLEŞEN EKONOMİLERDE YAŞANAN BANKACILIK KRİZLERİ NİN ANATOMİSİ Levent ÇİNKO * Rengin AK * ÖZET Son yıllarda küreselleşme ve bilgi teknolojisinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

FİNANSAL DOLARİZASYON VE FİNANSAL İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

FİNANSAL DOLARİZASYON VE FİNANSAL İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ FİNANSAL DOLARİZASYON VE FİNANSAL İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ Oya GENÇAY Uzmanlık Yeterlilik Tezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü

Detaylı

YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ. Emrah DOĞAN. (Yüksek Lisans Tezi)

YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ. Emrah DOĞAN. (Yüksek Lisans Tezi) TÜRKİYE DE CARİ AÇIK SORUNUNUN YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Emrah DOĞAN (Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir, 2014 TÜRKİYE DE CARİ AÇIK SORUNUNUN YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Emrah DOĞAN

Detaylı

Eski Sorunlar İçin Yeni Çözümler: Yeni Bir İşlem Vergisi Önerisi

Eski Sorunlar İçin Yeni Çözümler: Yeni Bir İşlem Vergisi Önerisi Volume 3 Number 4 2012 pp. 123-142 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Eski Sorunlar İçin Yeni Çözümler: Yeni Bir İşlem Vergisi Önerisi S. Çağrı Esenera Mine Binişb Özet: 1980'li yılların başından itibaren

Detaylı

Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ +

Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ + Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ + Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, İktisat

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Ersan BOCUTOĞLU * Aykut EKİNCİ ** Özet Bugün dünya 1929 Büyük Bunalımından sonraki en şiddetli krizin içinde bulunmaktadır. Küresel Krize karşı

Detaylı

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İK-YL-2007-0005 MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE

Detaylı

FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR

FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt/Vol. XXXII, Sayı/No. 1, 2013, pp. 239-260 FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR Özet Umut ÇAKMAK * Makalenin

Detaylı

KÜRESEL FĐNANSAL KRĐZĐN ALTIN SPOT VE FUTURE PĐYASALARA ETKĐSĐ ÜZERĐNE BĐR UYGULAMA : TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KÜRESEL FĐNANSAL KRĐZĐN ALTIN SPOT VE FUTURE PĐYASALARA ETKĐSĐ ÜZERĐNE BĐR UYGULAMA : TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ KÜRESEL FĐNANSAL KRĐZĐN ALTIN SPOT VE FUTURE PĐYASALARA ETKĐSĐ ÜZERĐNE BĐR UYGULAMA : TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Dr. M. Levent YILMAZ Gazi Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksekokulu Özet ABD deki mortgage piyasasında

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı

ASKON EKONOMİ RAPORLARI

ASKON EKONOMİ RAPORLARI ASKON EKONOMİ RAPORLARI 17 ÇÖZÜM BAĞLAMINDA YÜKSELEN İMAJ VE BÜYÜYEN ÜMİTLER 2013 TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ 2012 DEĞERLENDİRMELERİ 2013 BEKLENTİLERİ Bu Araştırma Raporu ASKON, Anadolu Aslanları İşadamları

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004/2 : 18-37 Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Tahir Büyükakın * Cemil Erarslan ** Özet: Döviz kuru ve

Detaylı

KAPĐTALĐST SĐSTEMDE KREDĐ EKONOMĐSĐ, FĐNANSAL KRĐZ VE GELĐR DAĞILIMI *

KAPĐTALĐST SĐSTEMDE KREDĐ EKONOMĐSĐ, FĐNANSAL KRĐZ VE GELĐR DAĞILIMI * KAPĐTALĐST SĐSTEMDE KREDĐ EKONOMĐSĐ, FĐNANSAL KRĐZ VE GELĐR DAĞILIMI * Dr. Başak Işıl ÇETĐN Đstanbul Üniversitesi Đktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü ÖZET Finansal krizler

Detaylı

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN Uluslararası Çalışma Örgütü KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN ILO - Ankara PARA İLE SATILMAZ ILO Türkiye Direktörlüğü Ferit Recai Ertuğrul Cad.

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Kasım 2011 CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı