MERKEZİ KAYIT KURULUŞU VE KAYDİ SİSTEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERKEZİ KAYIT KURULUŞU VE KAYDİ SİSTEM"

Transkript

1 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU VE KAYDİ SİSTEM Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Kılavuzu EKİM 2012 i

2 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu notlarda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki değerler hazırlandığı tarih itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve eğitmenlerinden temin edilerek derlenmiştir. Bilgilerin hata ve eksikliğinden doğabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu notlarda yer alan bilgiler kaynak gösterilmek şartıyla izinsiz yayınlanabilir, ancak ticari amaçla çoğaltılamaz ve satılamaz. ii

3 GİRİŞ Bu kılavuzda yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey lisanslama sınavının konularından Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Kaydi Sistem i içermektedir. Kılavuz, Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi konusunu içermektedir. Bu kılavuzda yer alan bilgiler, Takas ve Operasyon İşlemleri başlığı altında değerlendirilmektedir. Bu nedenle sınavlarda bu konuyla ilgili çıkan sorular da bu çerçevede değerlendirilmektedir. Sınavda Takas ve Operasyon İşlemleri ile ilgili çıkacak soru sayısı 20 dir. Katılımcılara başarılar dileriz. iii

4 1) SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİ VE MERKEZİ KAYIT KURULUŞU ) MKK Üyeliği ) Üye Kategorileri ) Hesap İşlemleri ) Hesap Tanımlamaları ) Vekil İşlemleri ) Nitelikli Yatırımcı İşlemleri ) Alt Hesaplar ) Menkul Kıymet Virman İşlemleri ) Serbest Virman ) Şartlı Virman ) DİBS lerin İzlenmesi ve EMKT Sisteminde Virmanı ) Menkul Kıymet Alım Satım İşlemleri ) Pay Piyasası Alım Satım İşlemleri (Net İşlemler) ) Pay Piyasası Alım Satım İşlemleri (Brüt İşlemler) ) İMKB Borçlanma Araçları Piyasasında Alım Satım İşlemleri ) Yatırım Fonu Alım Satım İşlemleri ) Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu İşlemleri (TEFASP) ) DİBS Alım Satım İşlemleri ) Rehin Teminat İşlemleri ) Rehin Teminat Giriş İşlemleri ) Rehin Teminat Çıkış İşlemleri ) Rehin Teminat Sonlandırma İşlemleri ) Takasbank Ödünç Menkul Kıymet Piyasası İşlemleri ) İhraç İşlemleri ) Hisse Senedi İhraç İşlemleri ) Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının İhraç İşlemleri ) Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu İhraç İşlemleri ) Kaydileştirme İşlemleri ) Fiziki Kaydileştirme ) Kaydi Ödeme (Bilinmeyen Pay Dönüşüm) ) Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm ) Hak Kullanım İşlemleri ) Mali Hak Kullanım İşlemleri ) Yönetsel Hak Kullanım İşlemleri ) Diğer Sermaye Piyasası Araçları İtfa ve Kupon Ödeme İşlemleri ) Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ) İşlem Yasağı ) Fiili Dolaşım Bildirimi ) İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Bildirimi ) Opoze İşlem Uygulaması ) İptal İşlem Uygulaması ) Yatırımcı Hizmetleri ) Blokaj Hizmetleri ) Yatırımcıları Bilgilendirme ) Promosyon İşlemleri ) Kaydi Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Haciz ve Tedbir İşlemleri iv

5 1) SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİ VE MERKEZİ KAYIT KURULUŞU tarih ve tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4487 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 10/A maddesi, sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakların, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayden izleneceğini hükme bağlamıştır. Bu madde ile sermaye piyasalarının şeffaflaşması konusunda ciddî ve köklü reform çalışmalarından biri gerçekleştirilmiştir. Kaydileştirilen hisse senetleri, yatırım fonu katılma belgeleri, özel sektör borçlanma araçları için kağıt basımı zorunluluğu ortadan kalkmış, halka arzlarda ve sermaye artırımlarında ihraççı şirketlerin maliyetleri azalmıştır. Gerek halka arz edilen, gerekse halka arz edilmeyen hisse senetleri ve ihraççı halka açık şirketlerin ortaklık bilgileri daha sağlıklı bir şekilde takip edilebilmektedir. Sermaye piyasası araçlarının kaydi olarak tutulması çalınma, sahte araç basımı ve araçların fizikî olarak hasar görme risklerini ortadan kaldırmaktadır. Sonuç olarak, sermaye piyasası araçlarının kaydi sisteme geçirilmesiyle, sermaye piyasasında güven ve şeffaflık artmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşunda, güncel durum itibariyle, hisse senetleri, yatırım fonu katılma belgeleri, borsa yatırım fonları, özel sektör borçlanma araçları (özel sektör finansman bonosu, özel sektör tahvili ve banka bonosu), varantlar, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlığa dayalı menkul kıymetler, ihraççılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle tutulmaktadır. 30 Haziran 2012 itibariyle, devlet iç borçlanma senetlerinin müşteri bazında kayden izlenmesine başlanmıştır. Kayıtlar, MKK tarafından, bilgisayar ortamında, ihraççılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle tutulmaktadır. Araçların türlerine ya da devir özelliklerine göre kayıt esasları ile kayıtların nasıl tutulacağı ve kayıtların tutulmasında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve işlemler ile MKK da kaydı tutulacak hakları, bu hakların bağlı olduğu sermaye piyasası araçlarını, ihraççılar ve sermaye piyasası araçları türleri itibariyle belirleme yetkisi de SPK ya bırakılmıştır. Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtların tutulmasının usul ve esasları hakkındaki Seri:IV, No:28 sayılı Tebliğ tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu na göre, MKK nın kuruluş, faaliyet, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre, MKK da, İMKB, Kanun a göre kurulan diğer borsalar, Takasbank, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ve bu kuruluşları temsile yetkili gerçek kişiler kurucu ortak olabilir. Anonim şirket statüsünde olan Merkezi Kayıt Kuruluşu nun kuruluş 5

6 işlemleri tarihinde tamamlanarak tüzel kişilik kazanmıştır. Şirketin kurucu ortakları, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ve İstanbul Altın Borsasıdır. Sermaye piyasası araçlarının ve bunlara ilişkin hakların izlenmesi ile birlikte diğer bir takım yetki ve görevler Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereği MKK ya bırakılmıştır. Bunlar; Sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları, bilgisayar ortamında, üyeler ve hak sahipleri itibariyle kayden izlemek, Kayıtların üyeler itibariyle tutarlılığını izlemek, tutarsızlık ve kaydi sisteme ilişkin düzenlemelere aykırılık tespiti halinde üyeler nezdinde gerekli düzenlemelerin yapılmasını istemek ve durumu derhal Kurul a bildirmek, sistemin güvenli çalışmasını sağlayacak önlemler almak ve uygulamak, Kayıtların mevzuatta öngörülen çerçevede gizliliğini sağlamak, Kurul tarafından Kanun un 10/A maddesine göre kaydı tutulmasına karar verilen sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin işlemleri yapmak, Yatırımcıları Koruma Fonunu idare ve temsil etmek, mevzuat gereğince Fon adına yapılması gereken işlemleri yapmak, Kurul tarafından tedrici tasfiyelerine karar verilen aracı kurumların tasfiye işlemlerini Yatırımcıları Koruma Fonu adına ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde verilen diğer görevleri ve düzenlemelerin gerektirdiği işlemleri yapmaktır. MKK üyeleri veya üyelerle MKK arasında sistemin işleyişine ilişkin olarak çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde tarafların 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemelerin Kanunu çerçevesinde tahkim sistemini kullanabilmelerine yardımcı olmaktır. Kayıtların yanlış tutulmasından doğacak bütün zararlardan bu kayıtları tutacak MKK, yetkili takas ve saklama kurumları, ihraççılar ve aracı kuruluşlar sorumlu kılınmış ayrıca, görevini kötüye kullanan yahut ihmal eden MKK personelinin, Devlet memuru gibi cezalandırılacağı öngörülerek, kayıtlara güven sağlanmıştır. Nama yazılı payların devrinin, Türk Ticaret Kanununun 499 uncu maddesi çerçevesinde pay defterine kaydında, ilgililerin başvurusuna gerek kalmaksızın, MKK nezdinde ihraççılar itibariyle tutulan kayıtlar esas alınabilecektir. Böylece pay defterlerinin güncelleştirilmesine kolaylık sağlanmış olacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kaydileştirilmesine karar verilmiş, ancak henüz hak sahipleri tarafından kaydileştirilmemiş sermaye piyasası araçları, Sermaye Piyasası Kanununun geçici 6 ncı Maddesi uyarınca kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar (ilk olarak tarihinde) hak sahibi adına teslim edilmeyen hisse senetleri ve senetlerden doğan haklar ilgili ihraççıya intikal edecek, yatırım fonları ise kayden iptal edilecektir. 6

7 1.1) MKK Üyeliği Merkezi Kayıt Kuruluşu nun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Bakanlar Kurulu Yönetmeliği nde, MKK ya üye olması gereken kuruluşlar belirlenmiştir. MKK üyeliği isteğe bağlı olmayıp sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları taşıyan kuruluşlar MKK ya üye olurlar ) Üye Kategorileri MKK üyeleri 3 ana gruba ayrılır: İhraççılar: Kayden izlenen sermaye piyasası araçlarından en az birini ihraç eden yerli ve yabancı kurumlar, MKK ya üye olurlar. Aracı Kuruluşlar: Sermaye piyasasında aracılık, sermaye piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Kanun un 30 ve 31 inci maddeleri çerçevesinde yetkili kuruluşlar tarafından kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına ticari amaçla alım satımıdır. İlgili aracılık faaliyetlerini yerine getirmeye yetkili aracı kuruluşlar, bankalar ve aracı kurumlar MKK ya üye olurlar. Ayrıca MKK nezdinde gerçekleştireceği işlemler vadeli işlemlere aracılık faaliyeti ile sınırlı olan vadeli işlemler aracılık şirketleri de MKK ya üye olabilirler. Takas ve Saklama Kurumları: Takasbank, Borsada işlem gören şirketlerin ihraç ettikleri menkul kıymetlerin takas sürecinde nakdi uzlaşı aşamasından sorumlu olan ve ilgili menkul kıymetlerin uluslararası standartlarla numaralandırılması ile görevlendirilmiş bir sektör bankasıdır. Ayrıca, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası nda (VOBAŞ) gerçekleştirilen tüm takas işlemleri Takasbank üzerinden yapılmaktadır. Mevcut durumda bu kategorideki tek MKK üyesi İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) dir. MKK Üyelik Şartları Yukarıda belirtilen üye gruplarına dahil kuruluşların MKK üyeliğine kabulü için sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartlar aşağıda yer almaktadır: - Kayıtların tutulmasını, izlenmesini ve diğer kuruluşlarla bilgi alışverişini kolaylaştıracak ve asgari nitelikleri MKK tarafından belirlenmiş teknik donanım ve güvenlik sistemine sahip olmaları, - Kayıtların yanlış tutulmasından dolayı doğacak zararların tazmini için, MKK Yönetim Kurulu tarafından gerekli görüldüğü hallerde sorumluluk sigortası yaptırmaları, - Kayıt işlemlerinin yapılmasını ve izlenmesini yürütecek yeterli sayıda ve nitelikte personeli istihdam etmiş olmaları, - MKK yönetim kurulu tarafından belirlenip, Kurul ca onaylanmış üyeliğe giriş aidatını yatırmaları, 7

8 - MKK yönetim kurulu tarafından belirlenip, Kurul ca onaylanan diğer şartları taşımaları, gerekmektedir. Üye Yetkilileri: Üyeler, MKK tarafından işletilen Merkezi Kaydi Sistem de (MKS) tüm işlemlerini atadıkları personel vasıtası ile kendileri yaparlar. Üyelerin, tümü kendi personeli olmak üzere aşağıda belirtilen yetkilileri MKK nezdinde atamaları gerekmektedir. - Şirket Yetkilisi: MKS de yetkilendirme yetkisine sahip olan, diğer yetkililerin MKS deki faaliyet alanını ve kısıtlarını belirleyen yetkilidir. En az 1 kişi atanmalıdır. - Gözetim Yetkilisi: Diğer yetkililerin MKS deki faaliyetlerinin ve MKK kayıtlarının üye kayıtları ile tutarlılığının gözetiminden ve eşgüdümünden sorumludur. En az 1 kişi atanmalıdır. - Web Uygulama Yetkilisi: MKS de operasyonel işlemleri gerçekleştiren yetkilidir. Aracı Kuruluş üyelik türleri için en az iki kişi, İhraççı üyelik türü için ise en az bir kişi atanmalıdır. MKS ye iletilen her kayıt elektronik olarak imzalanır. Bu imzalama işleminin yapılabilmesi için her yetkilinin elektronik imza sertifikası içeren akıllı kartının bulunması gerekmektedir. Bu akıllı kartlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcı şirketlerden (ESHS) temin edilir. Bir Üyenin Başka Bir Üyenin İşlemlerini Yapması: Üyeler, MKK tarafından belirlenecek ve Kurul'ca onaylanacak esaslar çerçevesinde, kendi istihdam ettikleri personel ve teknik imkanları kullanmak yerine diğer bir üye aracılığıyla dolaylı ve sürekli bir şekilde MKK'da işlemlerini yürütebilirler. Bu işlemin gerçekleşmesi için üyenin başka bir MKK üyesi ile Başka Üyeler Adına Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir. 1.2) Hesap İşlemleri 1.2.1) Hesap Tanımlamaları MKK, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, yatırımcıların farklı piyasalarda yapacakları işlemler için ortak ve tek bir sicil numarası verilmesini sağlamak amacıyla Merkezi Hesap Açım Merkezi olarak belirlenmiştir. Merkezi Kaydi Sistemde (MKS), her bir kaydi sermaye piyasası aracı ilgili hak sahibi bazında izlenmektedir. Hak sahibi bazında izleme, MKK üyeleri tarafından yasal düzenlemeler gereği kendi nezdlerinde açtıkları müşteri hesaplarının MKK da da açılması ile sağlanmaktadır. 8

9 MKS de yatırımcı hesabı açılması, üyelerin nezdinde hesap tanımlanması ve tanımlanan hesaba ilişkin kimlik bilgisinin iletilmesi adımlarından oluşur. Hesaba ilişkin müştereklik durumunun da hesap türü alanından izlenmesi mümkündür. Müşterek hesaplarda oran bildirimi dahilinde hak sahipliği söz konusudur. Hesaplar üzerinde işlem yapabilmek için, kullanıcı tarafından açılan hesaplara hak sahibine ilişkin gerekli bilgilerin iletilmesi gerekmektedir. Gerçek kişiler için iletilen T.C. Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik numarası ve tüzel kişiler için iletilen vergi numarası, ilgili düzenleyici kuruma ait veri tabanından kontrol edilerek Sicil numarası oluşturulması (kimlik eşleştirme) işlemi gerçekleştirilir. İletilen ad/soyad veya unvan bilgilerinin iletilen T.C. Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası veya Vergi numarası bilgileriyle uyuşmaması durumunda kimlik eşleştirme gerçekleştirilemeyecektir. Kimliksiz veya kimlik bildirimi yapılmış ancak herhangi bir nedenle (hatalı bildirim, vs.) eşleşme sağlanmamış hesaplar üzerinden işlem yapılması mümkün olamamaktadır. Sistemde her yatırımcı için ayrı ve tek bir sicil numarası üretilir. MKS de izlenebilecek kimlik tipleri ve detayları tabloda belirtildiği şekildedir. KİMLİK TİPİ İLETİLECEK BİLGİLER Yerli Gerçek Yerli Tüzel Zorunlu Alanlar: Mükellef Türü, Ad, Soyad, T.C. Kimlik numarası, Doğum tarihi, İletişim Bilgileri 1-Mükellef Türü Tam ise: Zorunlu Alanlar: Ünvan, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Ticaret Sicil Dairesi, Ticaret Sicil Kayıt Tarihi ve Ticaret Sicil Kayıt Numarası, İletişim Bilgileri Opsiyonel Alanlar: Sektör Kodu, Alt Sektör Kodu, Yatırım Ortaklığı Yerli Fon 2-Mükellef Türü Dar /Boş ise: Zorunlu Alanlar: Ünvan, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Ticaret Sicil Dairesi, Ticaret Sicil Kayıt Tarihi ve Ticaret Sicil Kayıt Numarası, İletişim Bilgileri Opsiyonel Alanlar: Sektör Kodu, Alt Sektör Kodu, Zorunlu Alanlar: Mükellef Türü, Unvan, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Ticaret Sicil Dairesi, Ticaret Sicil Kayıt Tarihi ve Ticaret Sicil Kayıt Numarası, İletişim Bilgileri Opsiyonel Alanlar: Sektör Kodu, Alt Sektör Kodu, SWIFT Kodu Zorunlu Alanlar: Mükellef Türü, Unvan, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, İletişim Bilgileri Opsiyonel Alanlar: SWIFT Kodu 9

10 Yerli Diğer Yabancı Gerçek Yabancı Tüzel Yabancı Fon Yabancı Diğer 1-Mükellef Türü Tam ise: Zorunlu Alanlar: Unvan, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, İletişim Bilgileri Opsiyonel Alanlar: Ticaret sicil dairesi ve Ticaret Sicil Kayıt Numarası, 2-Mükellef Türü Dar /Boş ise: Zorunlu Alanlar: Unvan, İletişim Bilgileri Opsiyonel Alanlar: Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Ticaret sicil dairesi ve Ticaret Sicil Kayıt Numarası, 1-Mükellef Türü Tam ve Vergi No seçilmiş ise: Zorunlu Alanlar: Ad, Soyad, Baba Adı, Anne Adı, Kimlik Seri No, Ülke Kodu, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Cinsiyeti, Vergi Kimlik Numarası, İletişim Bilgileri 2-Mükellef Türü Dar ve Vergi No seçilmiş ise: Zorunlu Alanlar: Ad, Soyad, Baba Adı, Anne Adı, Kimlik Seri No, Ülke Kodu, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Cinsiyeti, İletişim Bilgileri Opsiyonel Alanlar: Vergi No Yabancı Kimlik Numarası seçimi ile iletilecek kimlik bilgileri: Ad, Soyad, Yabancı Kimlik Numarası, Doğum tarihi, İletişim Bilgileri 1-Mükellef Türü Tam ise: Zorunlu Alanlar: Unvan, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Ülke Kodu, İletişim Bilgileri Opsiyonel Alanlar: Sektör Kodu, Alt Sektör Kodu, SWIFT Kodu, 2-Mükellef Türü DAR ise: Zorunlu Alanlar: Unvan, Ülke Kodu, İletişim Bilgileri Opsiyonel Alanlar: Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Sektör Kodu, Alt Sektör Kodu, SWIFT Kodu, Zorunlu Alanlar: Mükellef Türü, Unvan, Vergi Numarası Vergi Dairesi, Ülke kodu, İletişim Bilgileri Opsiyonel Alanlar: SWIFT Kodu 1-Mükellef Türü Tam ise: Zorunlu Alanlar: Unvan, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Ülke Kodu, İletişim Bilgileri Opsiyonel Alanlar: Ticaret sicil dairesi ve Ticaret Sicil Kayıt Numarası, 2-Mükellef Türü Dar/Boş ise: Zorunlu Alanlar: Unvan, Ülke Kodu, İletişim Bilgileri Opsiyonel Alanlar: Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Ticaret sicil dairesi ve Ticaret Sicil Kayıt Numarası 10

11 1.2.2) Vekil İşlemleri Sermaye Piyasası Kurulu nun aldığı karar doğrultusunda, vekalet bilgilerinin MKS üzerinden takip edilmesi sağlanmaktadır. Müşterilerinin vekalet bilgilerinin iletilmesi aşamasında vekilin, Kurulun Seri:IV, No:28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Esasları Hakkında Tebliği nin (Tebliğ) 10 ncu maddesinde belirtilen sicil numarasının Kuruluşumuza bildirilmesi zorunlu tutulmuştur. Kuruluşumuz nezdinde sicili bulunmayan vekillerin bildirimi ise ancak Tebliğ in 2 nolu ekinde belirtilen bilgilerin Kuruluşumuza iletilmesi suretiyle vekil için sicil alınması sonrasında gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte vekilin Kuruluşumuz nezdinde bir yatırımcı hesabı bulunması zorunluluğu aranmamaktadır. Vekil bilgilerinin Merkezi Kaydi Sistem (MKS) ye bildiriminde vekalet konuları 1-Hesap Açım, 2-Alım Satım, 3-Diğer olarak seçilebilmekte olup, birden fazla seçenek ile bildirim iletilebilmesi mümkün olmaktadır. Vekil olarak sadece gerçek kişiler bildirilmektedir ) Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Kurul tarafından alınan karar doğrultusunda, nitelikli yatırımcıların diğer yatırımcılardan ayrı olarak izlenebilmesi amacıyla, aracı kuruluşlar tarafından nitelikli yatırımcılardan alacakları beyan çerçevesinde MKS de nitelikli yatırımcı tanımlaması yapılabilmektedir. Nitelikli yatırımcı işlemlerinin takibinde; Bir yatırımcının MKS kayıtlarına göre nitelikli yatırımcı addedilebilmesi için üye kurumlardan birinin bildirimi yeterli kabul edilmekte, bildirimi yapan kurumlar dışındaki kurumların, söz konusu yatırımcı adına kendilerinde açılmış hesap bulunması kaydıyla, bu yatırımcının nitelikli yatırımcı olarak görebilmelerine imkan verilmektedir. Nitelikli olduğu bildirilen yatırımcının tüm tekil hesapları nitelikli yatırımcı hesabı olarak MKS kayıtlarında yer alır. Müşterek hesaplarda ancak, hesap sahibi tüm kişilerin nitelikli yatırımcı olduklarına dair bildirimin MKS ye iletilmesi halinde ilgili müşterek hesaplar nitelikli olarak addedilir. Nitelikli yatırımcı özelliğinin kaybedilmesi durumunda, herhangi bir üye tarafından iletilen bildirim doğrultusunda, söz konusu yatırımcı bilgisi nitelikli yatırımcı listesinden silinir. Nitelikli yatırımcı olarak kabul edilen bir yatırımcı için işlem yapılmadan önce tüm kurumlar tarafından söz konusu raporun kontrol edilmesi yükümlülüğü aracı kuruluşlara aittir ) Alt Hesaplar MKS de, uygulamaların operasyonel işleyişi açısından yatırımcı hesapları altında tanımlanmış alt hesaplar kullanılmaktadır. Alt hesaplar, hesap açımı itibariyle otomatik olarak tanımlanmakta, ilgili hesabın uygulamaya konu olması halinde alt hesap detayında izleme mümkün olabilmektedir. Söz konusu Alt Hesap ve Kullanım Amaçları: 11

12 GKRL (Genel Kurul Blokaj Hesabı): Genel kurul blokaj uygulaması sonucunda menkul kıymetlerin aktarılarak blokelenmesi. HACZ (Haciz Hesabı): Haczedilen menkul kıymetlerin aktarılıp blokelenmesi. HAPS (Hapis Hesabı): Üyelerin yatırımcılardan olan alacaklarının teminat altına alınmasını sağlamak amacıyla menkul kıymetlerin aktarılarak blokelenmesi. OPSP (ÖPSP Talep Blokaj Hesabı): Takasbank Ödünç Piyasası uygulamasıyla bağlantılı ödünç verilecek menkul kıymetlerin aktarılarak blokelenmesi. OPTD (ÖPSP Kapama Blokaj Hesabı): Takasbank Ödünç Piyasası uygulamasıyla bağlantılı olarak ödünç alınan menkul kıymetin farklı bir ödünç işlemine konu olması durumunda Takasbank tarafından blokelenmesi. RHNA (Rehin Alınan Menkul Kıymetler Hesabı): Rehin işlemine konu menkul kıymetlerin rehin alan hesabına aktarılarak blokelenmesi. RHNV (Rehin Verilen Menkul Kıymetler Hesabı): Rehin işlemine konu menkul kıymetlerin rehin veren hesap altında saklanarak blokelenmesi. SBLK (Şartlı Virman Blokaj Alt Hesabı) Şartlı virman işlemine konu olan menkul kıymetlerin işlem gerçekleşene kadar aktarılarak blokelenmesi. SERB (Serbest Hesap): Tüm işlemlere açık. TAVB (Takas Amaçlı Virman Blokajı): Satılan menkul kıymetlerin işlem akşamında (Takas süresine kadar) aktarılarak blokelenmesi. TEKA (Transfer Edilecek Menkul Kıymetler Alt Hesabı): Virman yapılacak menkul kıymetlerin işlem gerçekleşene kadar aktarılarak blokelenmesi. YBLK (Yatırımcı Blokajı Hesabı): Yatırımcı tarafından menkul kıymet hareketinin önlenmesi amacıyla ilgili menkul kıymetlerin blokelenmesi. TEMS (Serbest Temerrüt Alt Hesabı): Acente kurum temerrüt işlemlerinin izlenmesi. OPOZ (Opoze Alt Hesabı): Opoze kaydı içeren menkul kıymetlerin aktarılarak blokelenmesi. ITBK (İtfa Blokaj Alt Hesabı): Erken itfa işlemine konu edilecek menkul kıymetlerin işlem gerçekleşene kadar aktarılarak blokelenmesi. BRUT (Brüt Alt Hesabı): Brüt takas uygulamasında olan kıymetlerin takasının otomatik olarak gerçekleştirilmesi PBLK (TEFASP İşlem Blokaj Althesabı): Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformunda alım satımı yapılan yatırım fonlarının blokelenmesi. FBLK (BYF Blokaj Althesabı): Borsa yatırım fonu creation/redemption (oluşturma/bozma)işlemlerinde kıymetlerin blokelenmesi. MBLK Piyasalar Arası Aktarım Blokaj Hesabı : Pay Piyasası ve Hisse Senedi Tercihli Repo Pazarı arasında yatırımcıların aynı hesap ve aynı takas gününe ait bir piyasadaki alacakları ile diğer piyasadaki borçlarının kapatılabilmesi amacıyla üyelerin bildirimi doğrultusunda gerçekleştirilen işlemlerde kullanılan alt hesaptır. 1.3) Menkul Kıymet Virman İşlemleri MKS nezdinde kaydi sermaye piyasası araçlarının hesaplararası transferi virman olarak adlandırılmakta olup üyeler tarafından yerine getirilmektedir. 12

13 Virman işlemleri gerçekleştirilirken hukuki ve maddi olarak gerçek durumun kayıtlara eksiksiz ve doğru yansıtılması, sistemde sağlıklı bir hak sahipliği ve ilişkiler zincirinin kurulmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla, bir kişiye gelen misli nitelikteki menkul kıymet virmanının kaynağının kim olduğu, bir hesaptaki çıkışın hangi amaçla, hangi yükümlülüğü ifa etmek için, kimin lehine ve ne zaman yapıldığı kayıtlarda her zaman görülebilir olacaktır. MKS de iki farlı türde virman işlemi bulunmaktadır. a) Serbest Virman (SV): Devir, ödünç verme ve hibe gibi çeşitli nedenlerle kişinin aynı üye veya başka üye nezdinde kendisine veya başkasına ait hesaplara nakit veya sair bir karşılık ve şarta bağlı olmaksızın aktarım yapması anlamındadır. Kurum içi ve Kurum dışı yapılabilmektedir. b) Ödeme Karşılığı Virman (Şartlı Virman): Yatırımcı hesapları arasında gerçekleştirilecek menkul kıymet virman işleminin ödeme karşılığında yerine getirilmesidir. Ödeme karşılığı olan virmanlar Takasbank A.Ş. nin sistemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir ) Serbest Virman Transfer Politikaları Virman işleminin operasyonel kullanım amaçlarına bağlı olarak, çeşitli alternatif seçenekler bulunmaktadır. 1) Doğrudan Virman: Gelen menkul kıymet transferlerinin alan üye onayı olmadan yatırımcı hesaplarına doğrudan yansıması. Virman yapılabilmesi için Hesap no, adsoyad veya sicil no bilgisinin girilmesi yeterlidir. 2) Karşı Üye Onaylı Virman: Gönderen üyenin karşı üyenin onayı sonrası yatırımcı hesaplarına virman yapabilmesi işlemidir. 3) Karma Virman: Gönderen üyenin, karşı üyenin yatırımcı hesaplarına doğrudan virman yapabilmesi ya da gönderen üyenin karşı üyenin onayı sonrası yatırımcı hesaplarına doğrudan virman yapabilmesi şeklinde gerçekleşir. Virmanlanacak hesap için Ad-Soyad/unvan veya sicil no bilgisi girilmiş ve sistem kayıtları ile tutarlı ise işlem doğrudan virman şeklinde gerçekleşir. Ad-Soyad/unvan veya sicil no bilgisi hatalı ya da sadece hesap numarası girilmiş ise işlem Karşı Üye Onaylı Virman şeklinde gerçekleşir. 4) Karşı Üye Girişli Virman: Gönderen üyenin sadece gönderen hesap ve miktar bilgilerini girmesi ve karşı üyenin yatırımcı hesap numarasını girmesinin ardından yatırımcı hesaplarına doğrudan virman yapılabilmesi işlemidir. Bu transfer şeklini kullanacak üyenin Portföy Saklama Kurumu ya da Yabancı Saklamacı kurum olması gerekmektedir. 13

14 Doğrudan transfer ve karma transfer tipinde isim/ünvan/sicil in doğrulanması halinde doğrudan gerçekleşen üyeler arası virman işlemlerinde son saat 18:30 olarak belirlenmiştir. Otomatik olarak tüm kurumlar için Karma Virman politikası tanımlanmakta olup, virman alacak üye tarafından kendine yapılacak virmanlar için hangi politikanın kullanılabileceği belirlenebilmektedir. Aynı zamanda iletilecek bildirimde yatırımcı ad soyad/unvan ya da sicil bilgilerinin girilip girilmemesine ilişkin tanımlama da yapılabilmektedir. Belirlenen virman politikalarında yapılacak değişiklikler ancak bir gün sonra geçerli olur. Virman işleminin işleyişi, giriş ve onay olmak üzere iki aşamalı tasarlanmış olup giriş kullanıcısının onay yetkisi olması halinde, ayrıca onay işlemine gerek bulunmamaktadır. Sisteme ileri valörlü talimat girişi yapılarak talimat öncelikleri belirlenebilmektedir. Virman girişi sırasında devir nedeni bildirimi zorunludur. Seçilebilecek devir nedenleri; Devir, Hibe, Takas Amaçlı Virman, Halka Arz Amaçlı, Lot Altı Alım/Satım, Miras, Ödünç şeklinde belirlenmiştir. Gerçekleşen virman talimatları gönderen kurum tarafından 7 gün içinde iptal edilebilmektedir. İptal talebi virmanı gönderen kurum tarafından iletilebilmekte, karşı kurumun ilgili bildirimi onaylaması ile gerçekleşen kısım için ters virman kaydı oluşmaktadır ) Şartlı Virman Teslim karşılığı ödeme prensibine dayanan virman işlemidir. Üyelerce Takasbank a iletilmiş talimatlar doğrultusunda virmanlar gerçekleştirilir. Şartlı virman işlemine ilişkin nakit işlemler Takasbank, menkul kıymet işlemleri ise MKK tarafından sonuçlandırılır. İşlemlerin, karşılıklı mesajlaşma şeklinde yürütülmesi sırasında sorun yaşanmaması için, şartlı virman işleyişinin iki kurum arasında tek bir işlem olarak çalışabilmesi sağlanır. Üyeler, Şartlı Virman talimatlarını iletirken şartlı virman işlemlerini takas tanımlı hale getirebilmektedirler. Takas tanımlı olması ile, takasa olan borçlarının şartlı virman alacakları ile karşılanması veya şartlı virman borçlarının takas alacakları ile karşılanması mümkün olmaktadır. Bu durumda müşterinin takas işlemleri ancak şartlı virman işlemi ile sonuçlandırılacaktır ) DİBS lerin İzlenmesi ve EMKT Sisteminde Virmanı Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ihracından itfasına kadar TCMB nin EMKT sisteminde saklanır./izlenir. Müşterilere ait DİBS ler, Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca MKK nezdinde hak sahibi bazında izlenir. MKK, EMKT sistemine katılımcı/üye (üye kodu 0806) olarak dahildir. Müşterilere ait DİBS lerin hak sahibi bazında takibi için MKS kullanılır. MKS nezdinde hak sahibi bazında 14

15 izlenen bakiye, global olarak EMKT nezdindeki MKK hesabında (029 nolu yatırımcı depo hesabı) tutulur. EMKT sisteminde bankalar portföy hesaplarını izlemeye devam edebilir. Ancak müşterilerine ait kıymetleri EMKT nezdinde MKK adına açılmış hesaba aktararak, bu aktarımı müteakip hak sahibi bazında işlemleri MKS nezdinde yürütürler. Benzer şekilde DİBS lerini İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nin (Takasbank) EMKT sistemi nezdindeki hesabında tutan aracı kuruluşların sadece portföylerine ilişkin kıymetlerini bu hesaplarda tutmaya devam etmeleri de mümkün olup, müşterilerine ait kıymetleri EMKT nezdinde MKK adına açılmış hesaba aktarmaları, bu aktarımı müteakip hak sahibi bazında işlemleri MKS nezdinde ilgili hesaplar üzerinden yürütmeleri esastır. Yatırım fonları, bireysel emeklilik yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının portföy hesapları Takasbank ın EMKT nezdindeki hesaplarında izlenir. Dileyen kuruluşların MKS de açılacak portföy hesaplarında kendi portföylerini tutmaları da mümkündür. Erken itfa, kıymet ayrıştırma ve birleştirmesi, değişim ihalesi ile yeniden ihraç işlemleri MKS de gerçekleştirilmez. Bu işlemler EMKT sistemi üzerinde gerçekleştirilir. DİBS işlemi yapacak MKK üyeleri EMKT sisteminde MKK şubesi olarak tanımlanır. EMKT Sistemi Virmanları DİBS lerin konu edildiği transfer işlemlerinin bir tarafının müşteri olması durumunda ilgili işlemin MKS de yapılması esastır. EMKT üyesi kurumların MKS nezdindeki işlemlere konu edecekleri DİBS bakiyelerini EMKT nezdinde depo devir işlemleri ile MKK nın EMKT nezdindeki hesabına şube kodu belirterek aktarmaları gerekmektedir. MKK nın ilgili hesabına aktarılan bakiye ilgili MKK üyesinin seçmiş olduğu kıymet kabul seçenekleri doğrultusunda MKS nezdindeki hesabına otomatik olarak aktarılır. Depo devir mesajları ile üyenin MKS deki DBDEPO hesabına gelen kıymetlerin istenmemesi durumunda, alan üye tarafından, MKS sisteminden iletilecek iade mesajıyla EMKT sisteminde gönderen kurumun gelen mesajda yer alan ilgili şube ve deposuna iadesi gerçekleştirilir. MKS üyesi kurumların EMKT nezdindeki işlemlere konu edecekleri DİBS bakiyelerini MKS nezdinde depo devir işlemleri ile MKK nın EMKT nezdindeki hesabından ilgili EMKT katılımcısı (kendi ya da diğer kurum) hesabına aktarmaları gerekmektedir. MKS ye iletilen devir talimatı, MKK tarafından otomatik olarak EMKT sistemine iletilir ve aktarım EMKT sisteminde gerçekleştirilir. EMKT ye/emkt den depo devir işlemlerinde DBDEPO veya doğrudan müşteri hesabına/hesabından aktarım mümkündür. 15

16 Şube kodu veya depo kodu hatalı olarak MKS ye iletilen kıymet aktarım mesajları hata alır. Kıymetler, ilgili üye hesaplarına aktarılamaz ve gönderen kuruma iade edilir. EMKT sisteminin kapanması nedeniyle iade edilemeyen kıymetler gönderen bankanın, gönderen bankanın Takasbank olması halinde ise gönderen şube koduna ait üyenin MKS nezdindeki DBDEPO hesabına yansıtılır. EMKT işlemleri, EMKT sistem saatlerine uyumlu olarak gerçekleştirilmekle birlikte MKK nezdindeki hesaplardan EMKT nezdindeki üye depolarına yapılacak çıkış işlemlerinin MKS deki son saati 17:25 olarak uygulanır. Repo-Ters Repo İşlemleri Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli tebliği gereği, Repo ters repo işlemleri, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından hak sahibi hesaplarında izlenmeksizin üye bazındaki hesaplarda izlenir. 1.4) Menkul Kıymet Alım Satım İşlemleri 1.4.1) Pay Piyasası Alım Satım İşlemleri (Net İşlemler) İMKB pay piyasasında işlem gören hisse senetleri, borsa yatırım fonları ve varantların alım/satım işlemlerinin sonuçlandırılmasında, İMKB de gerçekleşen işlemler (Borsa İşlem Defteri) kullanılmaktadır. İMKB den gün sonunda online olarak alınan sözleşme bilgileri ile müşteri detaylı netleştirme işlemi Takasbank sisteminde yapılarak müşteri detayında oluşturulan net borç/alacak bilgileri Takasbank sisteminden MKK sistemine gönderilir. MKK sisteminde üye ve müşteri hesabı detayında oluşturulan netleştirme sonuçları yatırımcı ve üye bazında raporlanır. Bu rapor, satış yaptığı için T+2 günü Takasbank Havuz Hesabına gönderilmek üzere hesaplarından menkul kıymet çıkacak olan ve alım yaptığı için hesaplarına menkul kıymet girecek olan yatırımcıların hesap numarasının, menkul kıymet kodlarının ve miktarlarının gösterildiği bir rapordur. İslem gününde (T+0) MKK ya iletilen alım-satım işlem sonuçlarının MKK sisteminde yatırımcı hesaplarına yansıtılması için, bildirilen hesapların, MKK sisteminde açılmış ve kimlik bildiriminde bulunulmuş, işlemde olan hesaplar olması gerekmektedir. Takas Amaçlı Virman Blokajları ve Talimatların Oluşturulması Satışı yapılan menkul kıymetler, üyenin belirleyeceği blokaj tercihleri doğrultusunda MKS de otomatik olarak takas amaçlı virman blokaj alt hesabına (TAVB) aktarılır ve bu hesaptan da takas borcunun kapatılması için gerekli talimatlar oluşturulur. Üyenin blokaj tercihi yoksa, menkul kıymetler otomatik olarak takas amaçlı virman blokaj hesabına aktarılmaz. Bu durumda istenildiği zaman üye kullanıcısı tarafından yatırımcının takas amaçlı virman blokaj hesabına virman yapılır. 16

17 Borsa sözleşme bilgileri üzerinden yapılan düzeltme bildirimleri, T+1 günü sonunda Takasbank tarafından MKK ya iletilir ve sözleşme düzeltme bilgileri doğrultusunda talimatlar düzenlenir. Takasın Tamamlanması (Borç Kapatma Alacak Aktarımları) Takas günü (T+2) sonuçlanmak üzere otomatik olarak hazırlanmış talimatların çalışması, ilgili tarih alım/satım bilgilerinin aracı kurumlar tarafından onaylanması ile sağlanır. T+2 günü valörlü, yatırımcının Takas Amaçlı Virman Blokajı alt hesabından Aracı Kurum Takas Havuzuna (AKTAH) ve Aracı Kurum Takas Havuzu ndan Takasbank Takas Havuzu na (TBTAH) oluşan borç kapatma talimatlarının otomatik çalışmasıyla aracı kurumlar borç kapatma işlemlerini gerçekleştirirler. Takasbank, üyelerin menkul kıymet veya nakit kapattıkları borçları oranında aracı kurumun menkul kıymet alacaklarını Takasbank Takas Havuzu ndan Aracı Kurum Takas Havuzu na aktarır. Aracı Kurum Takas Havuzu ndan da alacaklı yatırımcı hesaplarına menkul kıymetler otomatik olarak aktarılarak takas süreci sonuçlandırılır. Aracı Kurum Acente Kurum İşlemleri Acentelik sözleşmesi imzalamış Banka ve Aracı Kurumların Borsa da gerçekleştirecekleri işlemler, ilgili aracı kurum tarafından saklamanın yapıldığı Banka kodu ve yatırımcı hesap numarası iletilerek gerçekleştirilmektedir. Aracı kurum tarafından söz konusu acente kurum müşterilerinin takasının sonuçlandırılması amacıyla havuz nitelikli hesaplar kullanılmaktadır. Portföy Saklama Kurumu İşlemleri Borsa işlemlerini aracı kurumlar üzerinden gerçekleştiren Portföy Saklama Kurumları için işlemci aracı kurum altında portföy yönetim işlem amaçlı olarak tanımlanan işlemci hesaplar kullanılmaktadır. Takas işlemleri, iki kurum arası yapılacak menkul kıymet virmanları ile sonuçlandırılacaktır. İşlemci hesaplarda gün sonu itibariyle menkul kıymet kalmaması gerekmektedir. Yatırım Fonu /Yatırım Ortaklığı İşlemleri Yatırım fonu/ortaklığı varlıkları sermaye piyasası düzenlemeleri gereği Takasbank nezdinde saklanmaktadır. Yatırım fonları/ortaklıkları, alım satım işlemleri için Aracı Kurum nezdinde açılmış yatırım fonu/ortaklığı işlemci hesapları kullanılmaktadır. Yatırım fon/ortaklığı borçları için MKS de Takasbank nezdinde yatırım fonu/ortaklığı saklama hesabında bulunan menkul kıymetler, aracı kurum altında bulunan işlemci hesaplarına menkul kıymet virmanı ile aktarılır. İşlemci hesaplara gelen alacaklar ise, Takasbank nezdindeki ilgili hesaba aracı kurum tarafından virmanlanır. İşlemci hesaplarda gün sonu itibariyle menkul kıymet kalmaması gerekmektedir. Temerrüt İşlemleri Takasa karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve temerrüt oluşması durumunda, alım satımı tamamlanmayan talimatlar üzerinden müşteri hesapları detayında temerrüt kayıtları oluşturularak üye/müşteri detaylı temerrüt kayıtlarının raporlanması sağlanır. 17

18 Takas yükümlülükleri her kurum altında AK temerrüt hesabı sınıfı detayında otomatik olarak tanımlanmış AKTEMHES hesapları üzerinden sonuçlandırılacaktır. Üye kurumun sistemi tıkamamak için bu hesap üzerinden Takas yükümlülüklerini kapatması mümkün olacaktır ) Pay Piyasası Alım Satım İşlemleri (Brüt İşlemler) Düzenleyici kurumların kararları doğrultusunda hisse bazında brüt takas uygulamasına geçilebilmektedir. Brüt takas sürecinde İMKB den gün sonunda online olarak gönderilen alım satım bilgileri netleştirilmeden Takasbank tarafından Merkezi Kaydi Sisteme (MKS) işlem gününde iletilir. MKS de müşteri ve aracı kurum bazında netleştirme yapılmadan brüt takas işlemlerine ilişkin talimatlar oluşturulur. Takas tarihinde brüt borçlar yatırımcı hesaplarının TAVB alt hesabına aktarıldıktan sonra borç kapatma işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilir. Brüt takas alacakları Takasbank tarafından takas saatinden sonra dağıtılır. Gün sonunda brüt borçlarını kapatmayan ve alacaklarını alamayan hesaplar için temerrüt talimatları oluşturulur ) İMKB Borçlanma Araçları Piyasasında Alım Satım İşlemleri İMKB Borçlanma Araçları Piyasasında gerçekleştirilen özel sektör borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymetllerin alım satım işlemlerinin takas işlemleri aynı gün (T+0) içerisinde sonuçlandırılır. Borç kapatma işlemi için, üyeler tarafından borçlu olunan menkul kıymetler, satış yapan yatırımcı hesabından, Özel Sektör Aracı Kurum Takas Havuz (OSTH) hesaplarına aktarılarak ya da doğrudan Takasbank ın (TVS üyesi) MKK nezdindeki Özel Sektör Takasbank Takas Havuzu (OTH) hesabına ÖSBA borç kapatma ekranları kullanılarak aktarılır. OTH hesabından borç kapatma işlemi Takasbank tarafından gerçekleştirilir. Alacak dağıtımı işlemi için, menkul kıymet borçlu üyelerin menkul kıymet borçlarını, nakit borçlu üyelerin nakit borçlarını kapatmalarının ardından Takasbank tarafından menkul kıymetler, Takasbank ın MKK nezdindeki OTH hesabından alacaklı üyelerin yine MKK nezdindeki OSTH hesaplarına aktarılır. Menkul kıymetlerin üyenin OSTH hesabından alacaklı yatırımcı hesaplarına aktarımı ise üye tarafından kurum içi virman yoluyla gerçekleştirilir. Üye kurumlar ve Takasbank altında tanımlı OSTH ve OTH hesaplarında gün sonu itibariyle menkul kıymet kalmaması gerekmektedir ) Yatırım Fonu Alım Satım İşlemleri Bir yatırım fonunun alım satımını, kurucusu (ihraççısı) tarafından tanımlanmış olan tüm aracı kuruluşlar yapabilir. 18

19 Alım satım işlemleri MKS ye kurucular veya alım satım yapan aracı kuruluşlar tarafından kayıt oluşturularak kaydedilir. Kayıt oluşturmada, aşağıdaki yöntemler kullanılabilir: a. Satış yapan aracı kuruluş tarafından giriş yapılıp kurucu (ihraççı) tarafından onaylanması b. Doğrudan kurucu (ihraççı) tarafından giriş ve onay yapılması Hangi yöntemin kullanılacağını satıcı ve kurucu kendi aralarında serbestçe belirlerler. Yatırımcı alım işlemleri MKS ye kaydedildiği anda MKS deki yatırımcı hesabı bakiyesi artar ve satılabilir paylar hesabı bakiyesi azalır. Satılabilir paylar hesabı bakiyesinden daha fazla satış yapılamaz. Yatırım fonu işlem adetleri çok yüksek olduğundan, MKS de bu işlemlerin kaydedilmesi için zaman aralıkları ayrılmıştır. Ayrılmış zaman haricinde de işlem kaydedilmesi mümkündür. Bu durumda sistem kullanıcıya işlemin kayda alındığına dair bir bildirimde bulunur, ancak kayıtların işlenmesi için belirlenmiş zaman dilimini bekler. Fon kurucuları tarafından, Yatırım fonlarına uygulanan günlük ve yıllık yönetim ücreti ile giriş ve çıkış komisyonlarının MKK ya bildirimi zorunludur. Fon kurucularının yaptığı bildirimler, MKK nın internet sitesinde günlük olarak yayınlanmaktadır ) Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu İşlemleri (TEFASP) İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. bünyesinde kurulan elektronik ortamda, yatırım fonu katılma belgelerinin, fon kurucuları veya kurucular tarafından tayin edilecek operatör kurumlar tarafından diğer platform üyelerinin müşterilerine satılmasına, geri alınmasına ve gerçekleşecek işlemlerin takasının yapılmasına olanak sağlayacak bir yapı sunulmaktadır. Platformda işlem yapılabilmesi için, işlem görecek fon ve işlem yapacak üyeler (fon satıcı ve alıcıları) platform sistemine tanımlanır. İhraçcı (Fon kurucusu) tarafından yatırım fonu ihraç aşamasında, menkul kıymetin itfa tarihi, varsa kupon ve ödeme tarihleri MKS ye bildirilir. Bu bilgiler üye kurumlar tarafından raporlanabilir. TEFASP ta işlem gören şemsiye fonlara bağlı Korumalı ve Garantili alt fonlar için, itfa ve kupon ödeme işlemine ilişkin menkul kıymet bilgileri MKK tarafından izlenmekte olup, ihraççı tarafından MKK nın Takasbank nezdinde yer alan ilgili nakit hesabına ödeme yapılmasını takiben MKK yatırımcı bazında hesaplanan ödeme tutarlarını alacaklı üyelerin Takasbank nezdindeki nakit hesaplarına topluca aktarır ) DİBS Alım Satım İşlemleri Müşteri ile Alım Satım İşlemleri MKK üyeleri, müşterilerinin alım satım işlemlerini üyenin MKK nezdindeki DBDEPO veya portföy hesabı kullanarak gerçekleştirirler. EMKT nezdindeki DİBS lerin müşteri işlemlerine 19

20 konu edilmek istenmesi halinde öncelikle MKK nezdindeki DBDEPO veya portföy hesabına aktarımı gerçekleştirilmelidir. MKK üyeleri, müşterilerinin alım satım işlemlerini MKS de DİBS alım satım modülünü kullanarak gerçekleştirir. Müşterilere satılan bakiyenin, MKS de müşteri hesaplarına en kısa sürelerde aktarılması esastır. Alım satım işlemleri MKS de Borsa, İhale ve Portföy işlemleri olarak işlem türüne göre ayrılabilir. İMKB Tahvil Bono Piyasası İşlemlerinin Takası İMKB Tahvil Bono Piyasası işlemlerinin takası Takasbank üzerinden gerçekleştirilmeye devam edilecektir. Takas işlemlerinde müşteri hesaplarına/hesaplarından hareketler MKS de gerçekleştirilecektir. İMKB dışında gerçekleştirilen işlemlerin müşteri adına gerçekleştirilmesi durumunda MKK nezdindeki müşteri hesapları kullanılacaktır. 1.5) Rehin Teminat İşlemleri Rehin/Teminat işlemlerinde menkul kıymetler, hukuki kararların sağlıklı olarak verilebilmesini sağlamaya yönelik olmak üzere her aşamada ilgili hukuki durumu yansıtacak şekilde ayrı ayrı izlenmekte ve blokaja tabi tutulmaktadır. Rehin teminat işlemleri üç ana fonksiyonu içermektedir. 1- Rehin Teminat Giriş İşlemleri 2- Rehin Teminat Çıkış İşlemleri 3- Rehin Teminat Sonlandırma İşlemleri 1.5.1) Rehin Teminat Giriş İşlemleri Aracı Kurumların öz kaynaklarından müşterilerine kredi kullandırmaları, bankaların müşterileri ile kredili işlemleri karşılığı teminata menkul kıymet almaları ve banka ve aracı kurumların müşterileri ile arasındaki rehin teminat ilişkilerini MKS ye yansıtmaları amacıyla kullanılmaktadır. Rehin/teminata konu olan menkul kıymetler, rehin veren ya da rehin alan yatırımcı hesaplarında saklanabilir. Menkul kıymetlerin rehin alan yatırımcı hesabı altında saklanması durumunda RHNA (Rehin Alınan Menkul Kıymetler) alt hesabı, rehin veren yatırımcı hesabı altında saklanması durumunda RHNV (Rehin Verilen Menkul Kıymetler) alt hesabı kullanılır. Menkul kıymetlerin hangi hesap altında izlendiği hukuki açıdan bir fark yaratmamaktadır. Rehin alan ve rehin veren tarafların karşılıklı onaylarıyla işleyen süreç her iki tarafa da raporlanır. Rehinli menkul kıymetler için hak kullanımları bulundukları hesap itibariyle gerçekleştirilir. 20

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ihracından itfasına kadar TCMB nin EMKT

Detaylı

DİBS lerin kesin alım satım işlemlerinde uygulanacak işlem esasları aşağıda yer

DİBS lerin kesin alım satım işlemlerinde uygulanacak işlem esasları aşağıda yer DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞU BÜNYESİNDE KAYDİLEŞTİRİLEREK MÜŞTERİ İSMİNE SAKLANMASI VE İZLENMESİ SİSTEMİNDE KESİN ALIM SATIM İŞLEM ESASLARI Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS)

Detaylı

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyelik Yönergesi

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyelik Yönergesi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyelik Yönergesi Yayın Tarihi: 24.12.2014 Sürüm: 1.0 Doküman No : M.9-YNRG-01 Güncel Sürüm No: 1.0 Onay No: 2014-379 Sayfa No:1/6 Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Merkezi

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Deneme Sınavı 1. Merkezi Kayıt Kuruluşu sermayesindeki Borsa İstanbul A.Ş. nin payı en fazla yüzde kaçtır? A) %10 B) %15 C) %25 D) %50 E) %75 2. İhraççı hesabı ile

Detaylı

MERKEZİ KAYDİ SİSTEMDE KAYDİ KATILMA BELGELERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEM KURALLARI

MERKEZİ KAYDİ SİSTEMDE KAYDİ KATILMA BELGELERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEM KURALLARI MERKEZİ KAYDİ SİSTEMDE KAYDİ KATILMA BELGELERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEM KURALLARI GİRİŞ...1 Hesapların Açılması...2 Geçiş Süreci... 2 İHRAÇCI İŞLEMLERİ...3 Pay İhracı... 3 Pay İptali... 4 Fon Varlıklarının

Detaylı

Vergi numarası bulunmayan kayıtlar Dar mükellef olarak tanımlanacak, tam mükellef olarak bildirilebilmesi için muhakkak Vergi no bildirimi yapılması g

Vergi numarası bulunmayan kayıtlar Dar mükellef olarak tanımlanacak, tam mükellef olarak bildirilebilmesi için muhakkak Vergi no bildirimi yapılması g GM34 Ek-2 1- KİMLİK İŞLEMLERİ Takasbank sisteminde tanımlı olan tüm sicillere ilişkin kimlik bilgileri MKK sistemine aktarılacaktır. TC Kimlik no, Vergi no, sektör, altsektör, ticaret sicil dairesi, ticaret

Detaylı

TRAGARAN91N1 TREGRAN00011 TRRTRKC00018 TRETRKC00016 TRAYKBNK91N6

TRAGARAN91N1 TREGRAN00011 TRRTRKC00018 TRETRKC00016 TRAYKBNK91N6 EK-2 MKK GENEL TEST İŞLEM SENARYOLARI I.SİSTEM BAĞLANTISI Sistem bağlantısı üye kullanıcılarına ait Smart Kartlar aracılığı ile sağlanacaktır. Üyelerin smart kartlarına ilişkin PIN kodları girişini izleyen

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: I. FON HAKKINDA BİLGİLER: İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ESKİ ŞEKİL

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: I. FON HAKKINDA BİLGİLER: İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ESKİ ŞEKİL İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL I. FON HAKKINDA BİLGİLER: 1. Fonun Türü : Altın Borsa Yatırım Fonu 2. Fonun Tipi : B Tipi 3. Mevcut Fon Tutarı : 50.000.000 YTL 4. Artırılan Fon Tutarı : 190.000.000 YTL

Detaylı

Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme

Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 1 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU. Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları Yönergesi. Yayın tarihi : 28.03.2016 Sürüm no : 6.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU. Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları Yönergesi. Yayın tarihi : 28.03.2016 Sürüm no : 6. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları Yönergesi Yayın tarihi : 28.03.2016 Sürüm no : 6.7 No:2/123 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 1 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır. Ek-1 İşlem Kuralı Değişiklikleri B. TAKASBANK İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER 6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve temettü, ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank tan

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU ÜCRET Sİ Sayfa 1 / 21 İÇİNDEKİLER I. GENEL ESASLAR... 3 II. ÜYELİK GİRİŞ ÜCRETLERİ... 5 III. YATIRIMCI HESABI AÇMA VE BAKIM HİZMETLERİ... 6 IV. KAYDİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRAÇ

Detaylı

ELEKTRONİK KAYIT KURALLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRONİK KAYIT KURALLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRONİK KAYIT KURALLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Kuralların amacı, elektronik ürün senedi işlemlerinin güvenli, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ 30.09.2016 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ I. İHRAÇÇI İŞLEMLERİ I.1 Kaydileştirme İşlemleri I. 1. 2 - İhraç ve Dağıtım İşlemleri Borsada

Detaylı

ELEKTRONiK ÜRÜN SENEDİ ESASLARI

ELEKTRONiK ÜRÜN SENEDİ ESASLARI ELEKTRONiK ÜRÜN SENEDİ ESASLARI 1 İÇİNDEKİLER KAPSAM... 3 GENEL ESASLAR... 3 ÜYELER TARAFINDAN MKS YE ERİŞİM... 3 HESAP YAPISI... 4 ELÜS OLUŞTURULMASI (İHRAÇ) İŞLEMLERİ... 4 MKS - KIYMET TRANSFERİ UYGULAMASI...

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU EK 1 : Merkezi Kayıt Kuruluşu Ücret Tarifesi MERKEZİ KAYIT KURULUŞU KOMİSYON ESASLARI Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER I. GENEL ESASLAR... 3 II. ÜYELİK GİRİŞ ÜCRETLERİ... 5 III. YATIRIMCI HESABI AÇMA VE BAKIM

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 23/10/2013 tarih ve 12233903-987 sayılı izin doğrultusunda İş Yatırım İMKB

Detaylı

A) 90.000 B) 80.000 C) 60.000 D) 40.000 E) 30.000

A) 90.000 B) 80.000 C) 60.000 D) 40.000 E) 30.000 1 Aşağıdakilerden hangisi bedelsiz sermaye artırımı için kullanılabilecek kaynaklardan biri değildir? A) Emisyon primi B) İştirakler satış kârı C) Yeniden değerleme değer artışı D) Ortaklardan sermaye

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10.

Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10. Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10. maddesi uyarınca Kurul kaydına alınan Borsa Yatırım Fonları katılma

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.12.2013/229-1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, sermaye piyasası araçları borsada işlem gören veya nitelikli yatırımcılara satılan ortaklıklar,

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ 18/01/2016 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ I. İHRAÇCI İŞLEMLERİ I.1 - Kaydileştirme İşlemleri I. 1. 2 - İhraç ve Dağıtım İşlemleri Borsada

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/36 HAFTALIK BÜLTEN 10/08/2009 14/08/2009 A. DUYURU Kurulumuzun 12.08.2009 tarih 25/706 sayılı Kararı uyarınca; Kurulumuzun 28.09.2007 tarih ve 35/1022 sayılı İlke Kararı ile

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI Belge Adı PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ UYGULAMA USULÜ VE Türü UYGULAMA USULÜ VE Kodu 04.UUE.02 Onay Tarihi 08/09/2015 Revizyon Tarihi - Revizyon - Numarası Hazırlayan KOTASYON BÖLÜMÜ-PAY PİYASASI

Detaylı

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hesap İşlemleri Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Ayrı bir kod ile açılan her hesap için alınır. Hesap İşlemleri ve Raporlama Geliştirilen yazılımlar,

Detaylı

DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Denizbank_A.Ş._B Tipi Kamu Ve Özel Sektör Tahvil Ve Bono Fonu içtüzüğünün 1.2., 2.4.,3.1.,3.3.,5.7.3., 5.9.2.,6.1.,8.7.,

Detaylı

TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri. Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014

TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri. Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014 TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014 SUNUM İÇERİĞİ TAKASBANK VE FONKSİYONLARI MERKEZİ KARŞI TARAF ELEKTRİK PİYASASI TEMİNAT YÖNETİMİ VE TAKAS HİZMETLERİ DOĞALGAZ PİYASASINDA

Detaylı

BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN PAYLARIN BORSADA İŞLEM GÖREN

BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN PAYLARIN BORSADA İŞLEM GÖREN MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN PAYLARIN BORSADA İŞLEM GÖREN PAYLARA DÖNÜŞÜMÜ BİLDİRİMİ İÇERİK A. Borsada İşlem Görmeyen Payların Borsada İşlem Gören Paylara Dönüşümü Bildirimi

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Takasbank Ücret ve KomisyonTarifeleri

Takasbank Ücret ve KomisyonTarifeleri Takasbank Ücret ve KomisyonTarifeleri Hesap İşlemleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran Hesap İşlemleri ve Raporlama Hesap Açma Ücreti Müşteri Alt Hesap Bakım Ücreti Müşteri Alt Hesap Bakım

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır.

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. Konu: Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. İyi çalışmalar dileriz. Amaç ve kapsam

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri 1. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Merkezi Takas Kuruluşları (MTK) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) MTK nın, takas ve merkezi karşı taraf olarak yerine getirdiği işlemleri nedeniyle

Detaylı

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MENKUL KIYMETLER

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

MKK Yatırımcı Bilgilendirme Hizmetleri Tanıtım Kitapçığı

MKK Yatırımcı Bilgilendirme Hizmetleri Tanıtım Kitapçığı MKK Yatırımcı Bilgilendirme Hizmetleri Tanıtım Kitapçığı 09.08.2016 İÇİNDEKİLER 1. Merkezi Kayıt Kuruluşu... 4 2. Merkezi Kaydi Sistem ve Yatırımcı... 5 3. MKK Yatırımcı Hizmetleri için Sicil Şifre Gönderimi

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

YATIRIM FONU İŞLEMLERİ... 2 1.1 TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU NA (TEFDP) DAHİL OLAN FON İŞLEMLERİ...

YATIRIM FONU İŞLEMLERİ... 2 1.1 TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU NA (TEFDP) DAHİL OLAN FON İŞLEMLERİ... İÇİNDEKİLER 1. YATIRIM FONU İŞLEMLERİ... 2 1.1 TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU NA (TEFDP) DAHİL OLAN FON İŞLEMLERİ... 2 2. SGMK... 3 2.1 SGMK İŞLEMLERİ... 3 2.2 MÜŞTERİLERİN SGMK İHALE ARACILIK

Detaylı

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ BAKANLAR KURULU KARARLARI 2009/15344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı: Borçlanma Araçlarının İhraç Limitlerine Dair Karar İhraççılarca sermaye

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) Genelge No: 2005/2 Kabul Tarihi: 11.04.2005 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) 1. Amaç ve Tanımlar Bu genelgenin amacı, 07.04.2001

Detaylı

Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Tahvil ve Bono Piyasası'nda İşlem Görme ve Takas Esaslan

Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Tahvil ve Bono Piyasası'nda İşlem Görme ve Takas Esaslan M t İ?JA N B U L m _ t, w MENKUL KIYMETLER Genelge No : 57 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü BORSASI İstinye 80860 İstanbul Tel.: (0212} 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

GenelgeNo : 355 Kotasyon Müdürlüğü

GenelgeNo : 355 Kotasyon Müdürlüğü A fc. 15833 Sayı: İMKB/4-GDD-010.06.02, Konıı: Borçlanma Araçlarının Tahvil ve Bono Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda Satışına İlişkin Esaslar. www.imkb.gov.tr Emirgan 34467 istanbul Tel

Detaylı

N: Normal, D: Devir, H: Halka Arz. S: Geçici İşlem Yapamaz (Giriş var, Çıkış yok) A: Normal İşlem Yapabilir (Giriş var, Çıkış var)

N: Normal, D: Devir, H: Halka Arz. S: Geçici İşlem Yapamaz (Giriş var, Çıkış yok) A: Normal İşlem Yapabilir (Giriş var, Çıkış var) İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI DÜZENLEMELERİ Değişen: E. YATIRIMCI HESAPLARI VE HESAP AÇILIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İLKELER İletilecek Bilgi Açıklama Hesap Numarası Hesap IBAN Kodu Hesap Açma Neden

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar;

L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar; Ek İşlem Kuralı Değişiklikleri L.3 - Genel Kurul Blokaj İşlemleri Yeni: K.4- Genel Kurul Blokaj İşlemleri Eski L. YATIRIMCI İŞLEMLERİ L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar;

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 61) (30/5/2009 tarihli ve 27243 sayılı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

E. YATIRIMCI HESAPLARI VE HESAP AÇILIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İLKELER

E. YATIRIMCI HESAPLARI VE HESAP AÇILIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İLKELER İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI DÜZENLEMELERİ E. YATIRIMCI HESAPLARI VE HESAP AÇILIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İLKELER 4. Kimlik iletilmesi için hesabın daha önceden açılmıģ olması ve daha önce bir

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM (MKS) İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI MKS UYGULAMA İLKE VE KURALLARI MKK tarafından ilgili mevzuatta belirlenmiş kurallar çerçevesinde hazırlanmakta olan Merkezi Kaydi Sistem

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİLDİRİM İŞLEMLERİ YAZILIMI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KULLANIM KILAVUZU

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİLDİRİM İŞLEMLERİ YAZILIMI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KULLANIM KILAVUZU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİLDİRİM İŞLEMLERİ YAZILIMI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KULLANIM KILAVUZU Mart 2014 İÇİNDEKİLER A. TANIMLAR B. BİY MODÜLÜNE GİRİŞ C. SERTİFİKA YÖNETİCİSİ TARAFINDAN YAPILMASI

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

GLOBAL SAKLAMA HI ZMETI I ŞLEM ESASLARI

GLOBAL SAKLAMA HI ZMETI I ŞLEM ESASLARI GLOBAL SAKLAMA HI ZMETI I ŞLEM ESASLARI Amaç İşlem esaslarının amacı, Takasbank tarafından yurtdışı sermaye piyasası araçları muhabirleri aracılığı ile verilen yurtdışı takas ve saklama hizmetine ilişkin

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

Ve Nihayet Elektronik İmza Sermaye Piyasasına da Girdi

Ve Nihayet Elektronik İmza Sermaye Piyasasına da Girdi Ve Nihayet Elektronik İmza Sermaye Piyasasına da Girdi Elektronik imza kullanımı toplumumuzda da giderek yaygınlaşıyor. Tabi, bu yaygınlaşmadaki temel etkenlerden bir tanesi de çeşitli kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU 16 TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, yatırım fonu katılma belgelerinin elektronik bir merkezi platformda fon kurucuları

Detaylı

TAKAS, SAKLAMA VE OPERASYON İŞLEMLERİ

TAKAS, SAKLAMA VE OPERASYON İŞLEMLERİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları TAKAS, SAKLAMA VE OPERASYON İŞLEMLERİ Ders Kodu: 1012 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Sınavı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı Sermaye Piyasası Faaliyetleri

Detaylı

YABANCI MERKEZĠ SAKLAMA

YABANCI MERKEZĠ SAKLAMA YABANCI MERKEZĠ SAKLAMA KURULUġLARI NIN ÜYELĠK VE HESAP AÇMA ĠġLEMLERĠ ĠLE MKK NIN YABANCI SAKLAMA KURULUġLARI NEZDĠNDE HESAP AÇTIRMASINA ĠLĠġKĠN YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Uluslararası

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU 10 EYLÜL 2012-17 TEMMUZ 2013 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 17 TEMMUZ 2013 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL

Detaylı

TEFASP DE İŞLEM GÖREN GARANTİLİ VE KORUMALI YATIRIM FONLARININ İTFA VE KUPON ÖDEME İŞLEMLERİ

TEFASP DE İŞLEM GÖREN GARANTİLİ VE KORUMALI YATIRIM FONLARININ İTFA VE KUPON ÖDEME İŞLEMLERİ MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU TEFASP DE İŞLEM GÖREN GARANTİLİ VE KORUMALI YATIRIM FONLARININ İTFA VE KUPON ÖDEME İŞLEMLERİ İÇERİK I. KORUMALI VE GARANTİLİ YATIRIM FONU İTFA VE KUPON ÖDEME İŞLEMLERİ...

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 30.05.2013. Konu: Açık Piyasa İşlemleri Uygulama Talimatı Değişikliği

İDARE MERKEZİ ANKARA, 30.05.2013. Konu: Açık Piyasa İşlemleri Uygulama Talimatı Değişikliği İDARE MERKEZİ ANKARA, 30.05.2013 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.10.01.00-010.07.01/ Konu: Açık Piyasa İşlemleri Uygulama Talimatı Değişikliği İlgi: Nisan 2004 tarihli Açık Piyasa

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU HESAP İŞLEMLERİ

MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU HESAP İŞLEMLERİ MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU HESAP İŞLEMLERİ İÇERİK II.... 1 A. Hesap Açılış İşlem Uygulama İlkeleri... 1 B. Hesap Açım Uygulamaları İşlem Akışı... 10 Hesap Açma Güncelleme İptal... 10 i. Hesap

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V ULUSAL ve ULUSLARARASI PİYASALAR...1

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU UYGULAMA ESASLARI Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Konu, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç ve Konu... 4 MADDE 2- Dayanak...

Detaylı

www.gsghukuk.com Aracı Kurumların Repo/Ters Repo İşlemlerine İlişkin Tebliğ

www.gsghukuk.com Aracı Kurumların Repo/Ters Repo İşlemlerine İlişkin Tebliğ www.gsghukuk.com Aracı Kurumların Repo/Ters Repo İşlemlerine İlişkin Tebliğ 25 Aralık 2015 Aracı kurumların kendi aralarında veya gerçek veya tüzel kişiler ile yapacakları repo ve ters repo işlemleri sırasında

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.10, 8.11,

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon)

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon) Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR

FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAPANCA MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR Hafta 8 Öğr.Gör. Eyüp ALBAYRAK Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ HEDEFİNE DOĞRU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU VE PROJELERİ ULUSLARARASI İSTANBUL FİNANS KONGRESİ OKAN ÜNİVERSİTESİ 13.06.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ HEDEFİNE DOĞRU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU VE PROJELERİ ULUSLARARASI İSTANBUL FİNANS KONGRESİ OKAN ÜNİVERSİTESİ 13.06. İSTANBUL FİNANS MERKEZİ HEDEFİNE DOĞRU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU VE PROJELERİ ULUSLARARASI İSTANBUL FİNANS KONGRESİ OKAN ÜNİVERSİTESİ 13.06.2012 Doç. Dr. Yakup Ergincan Genel Müdür & Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı