TÜRKİYE CUMHURİYETİ Y.No.. C.No..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ Y.No.. C.No.."

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ Y.No.. C.No.. DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ T.C. <<NOTERMUSTERIAD>> NOTER <<NOTERKISIAD>> YERİNE İMZAYA YETKİLİ senesi... ayının... günü Ben aşağıdaki imza ve mühürün sahibi Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının verdiği yetkileri taşıyan T.C. <<NOTERILAD>>, <<NOTERMUSTERIAD>> <<NOTERKISIAD>> yerine imzaya yetkili... <<NOTERADRES>> sayılı dairemde vazife görmekte iken işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemedikleri için vaki talep ve davet üzerine <<LEASINGFIRMAILAD>>, <<LEASINGFIRMAILCEAD>>, <<LEASINGFIRMAADRES>> adresine gittim ve aynı adreste faaliyet eden <<LEASINGMUSTERIAD>> adına müşterek imzaya yetkili oldukları -KİRALAYAN sıfatı ile, <<FIRMAKIRACIAD>> -KİRACI sıfatı ile <<KIRACIACIKLAMA>>, - MÜTESELSİL KEFİL sıfatı ile, bana müracaatla bir Düzenleme Şeklinde Finansal Kiralama Sözleşmesinin tanzim ve tasdikini istediler. Kendilerinin kanuni ehliyeti haiz ve okur yazar olduklarını anladım. Bunun üzerine ilgililer ile birlikte söz alarak şu şekilde takrire başladılar ve dedilerki: <<NOTERADRES>> Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz mukabili nakden tahsil edilmiştir.

2 DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO : <<ANASOZNO>> EK 1: ÖZEL ŞARTLAR KİRACI: ADI SOYADI / TİCARİ ÜNVAN : KANUNİ İKAMETGAHI : <<KIRACIILAD>>, <<KIRACIILCEAD>>, <<KIRACIADRES>> TİCARET SİCİL NO : <<KIRACITICSICILNO>> VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI : <<KIRACIVERGIDAIRE>> - <<KIRACIVERGINO>> KİRALANANIN YERİ VE RİZİKO ADRESİ : <<RIZIKOADRES1>> <<RIZIKOADRES2>> <<RIZIKOADRES3>> KAYITLI E-POSTA ADRESİ/E-POSTA ADRESİ : <<EPOSTAADRESI>> TEMİNATLAR: 1) MÜTESELSİL KEFİLLER: İŞBU SÖZLEŞMEDEN DOLAYI KİRACININ DOĞMUŞ VE DOĞACAK TÜM BORÇLARININ TEMİNATI OLARAK AŞAĞIDA İKAMETGAH BİLGİLERİ VERİLEN ŞAHISLAR MÜTESELSİL KEFİLDİR. <<ILKKEFILLER1>><<ILKKEFILLER2>><<ILKKEFILLER3>><<ILKKEFILLER4>><<ILKKEFILLER5>><<ILKKEFILLER6>><<ILKKEFILLER7>><<ILKKE FILLER8>><<ILKKEFILLER9>><<ILKKEFILLER10>><<ILKKEFILLER11>><<ILKKEFILLER12>> 2) DİĞER TEMİNATLAR: EVSAFI KİRALAYANCA BELİRLENEN AŞAĞIDA YERALAN TEMİNATLAR KİRALANANIN TANIMI : <<KULLANILMISMALNOT>> Baz Maliyet Sözleşme Süresi Sonunda Kiracının Kiralanan ı Satın Alma Bedeli Kiralama Süresi : <<BAZMALIYET>> : <<SATINALMABEDELI>> : <<KIRALAMASURESI>> SATICILAR: <<SATICILAR1>><<SATICILAR2>><<SATICILAR3>><<SATICILAR4>><<SATICILAR5>><<SATICILAR6>><<SATICILAR7>><< SATICILAR8>><<SATICILAR9>><<SATICILAR10>> KİRALANAN A VE KİRACI YA İLİŞKİN TAAHHÜTLER 1) Kiracı, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında kiralamış olduğu kiralama konusu makina/ekipmanın mal ve hizmet üretimi ile doğrudan ilgili olarak işletmenin faaliyetinde kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 2) " Kiracı İş bu sürekli iş ilişkisinin tesisinde, başkası hesabına hareket etmediğini, kabul beyan ve taahhüt eder sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun' un 15 inci maddesine göre; "Yükümlüler nezdinde veya aracılıgıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren islemlerde, kendi adına ve fakat baskası hesabına hareket eden kimse, bu islemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettigini yükümlülere yazılı olarak bildirmedigi takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya besbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır." Kiracı, bu itibarla sirketimiz nezdinde ilgili mevzuat geregince, kimlik tespiti gerektiren islem yapılmasını talep eden gerçek ve tüzel kisilerin, baskası adına hareket etmesi halinde, islemin gerçek mahiyetine uygun sekilde kimin hesabına hareket ettigini yazılı olarak bildirecegini kabul, beyan ve taahhüt etmistir. FİNANSMAN KAYNAĞI: İş bu Finansal Kiralama Sözleşmesi Kiralayanın tercih etmesi ve uygun görmesi halinde Avrupa Yatırım Bankası (AYB) yada Uluslarası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kaynaklarından finanse edilecektir. AYB veya IBRD kaynağının kullanımına ilişkin ilgili prosedürlerde belirlenmiş usul esas ve Prensipler dahilinde Kiracı; her tür kayıt ve defterlerini, tesis ve yatırımlarını AYB'nin veya IBRD'nin, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın ve Kiralayanın ya da bunların yetkilendireceği kişi ve kuruluşların incelemesine ve denetimine açık tutmayı,yatırımının çevresel gözetim prosedürleri ile kanun ve standartlara uygunluğuna dair yerel ve ulusal otoritelerce verilmiş belgeler dahil talep edilen rapor, evrak ve dökümantasyonları vermeyi, bunun için gerekli iş birliğini yapmayı, her tür kolaylık ve yardım sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

3 EK-2 ÖDEME PLANI UYGULAMA ESASLARI 1. İşbu ödeme planı Ek_1 de belirtilen geçici yatırım tutarı üzerinden hazırlanmıştır. Peşinat ön ödeme satıcıya ödeme akreditif açılmadan yapılmadan önce, ilk kira bedeli ön ödeme satıcıya ödeme yapıldıktan 1 ay sonra ve izleyen kira bedelleri ise aylık olarak tahsil edilecektir. 2. Tahmini masraflar aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi tahsil edilecektir. 3. Yukarıda belirtilen maliyet tutarları ve maliyet kalemleri, arasında yer alan giderlere ilişkin asgari tutarlar ve kalemlerden ibaret olup, kira planına esas toplam tutar buna göre belirlenmiştir. Bunun dışında kalan tüm giderler, Banka, Gümrükleme masrafları ve doğabilecek her türlü vergi, resim, harç Kiracı ya aittir. Nakit Çıkış tarihlerinde kurlarda ve diğer şartlarda meydana gelebilecek lehte ve aleyhte farklar aynı gün tediye ve tahsil yolu ile giderilecektir. Kira ödeme planı sözleşmenin imzalandığı tarihteki mevcut fon maliyetlerine göre hazırlanmış olup, iş bu sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar fon maliyetlerinde oluşmuş değişiklikleri Kiralayan ın kiraların yeniden belirlenmesi yoluyla Kiracı ya yansıtabileceğini Kiracı peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. Yeni kira planının Kiralayan tarafından Kiracı ya bildirildiği tarihten itibaren hüküm kazanacağını, Kiracı gayrikabilirücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 4. Sigorta tarafımızdan yaptırılacak olup kiracıdan tahsil edilecektir. Sigorta poliçesinin içerdiği teminatlar,süresi ve benzeri hususlar kiralayanca serbestçe belirlenir. Bedeli kiracı tarafından karşılanmak kaydıyla kiralayanın üstlendiği sigorta ettirme yükümlülüğü mevcut sigorta piyasasındaki ürün, fiyat ve güven değişkenleri ile şekillendiğinden kiralayan, ürün seçimi, aşkın ve/veya eksik sigortadan, yetersiz/eksik teminat ve limitlerden sorumlu değildir. Kiralayan piyasa koşulları ile sınırlı olarak ürün fiyat ve güven unsurlarının imkanlar dahilinde optimum bir denge içinde poliçede bulunmasına gayret eder. Bu nedenle sigorta poliçesinin içerdiği teminatlar, mal bedeli, prim fiyatları, süre ve benzeri hususlar kiralayanca serbestçe takdir edilir. Kiracı Kiralayan'ı bu takdirinden dolayı peşinen ibra eder. Kiracı sözleşmenin imzasını müteakip bir ay içinde sigorta poliçesine dair bir itirazda bulunmazsa poliçeyi ıttıla ve kabul etmiş sayılacağını bilir ve kabul eder. 5. Gerçekleşen yatırım tutarı şu şekilde hesaplanacaktır: a. TL ödemelerin dövize dönüşümünde tutar, işlem tarihindeki TLFX alış ortalaması eksi binde ikibuçuk a bölünür. Döviz ödemelerin TL ye dönüşümünde tutar TLFX satış ortalaması artı binde ikibuçuk ile çarpılır. b. Ödemelerin döviz, kira planının da döviz olduğu durumlarda; ödeme TL Karşılığı döviz alınarak gerçekleştiriliyorsa TL tutar, ödeme tarihindeki TLFX alış ortalaması eksi binde ikibuçuk a bölünür. Transfer döviz tevdiat hesabından yapılmış ise ödeme tarihindeki TLFX satış ortalaması ile çarpılarak TLFX alış ortalaması eksi binde ikibuçuk a bölünür. 6. Yukarıda anılan kiralama bedelleri KDV dahil ve KDV hariç olmak üzere ayrı ayrı gösterilmiş olup KDV oranı değiştiği takdirde kira bedellerine yeni belirlenen KDV oranı uygulanacaktır. 7. Kira bedelleri, ödeme planında belirtilen vadelerde valör kazanacak şekilde Kiralayan ın Alternatifbank A.Ş. Merkez şubesi nezdindeki nolu USD ( IBAN: TR USD ), nolu EURO (IBAN: TR EUR ), nolu TL (IBAN: TR TRY ) hesaplarına ödenecektir. 8. Ödeme planındaki kira ödeme günü,resmi tatil gününe rastlarsa,kira bedeli tatilden önceki son iş gününde ödenir,aksi takdirde Kiracı Sözleşme gereği temerrüt ödemekle yükümlüdür. 9. Kiralayan temerrüt tarihinden başlayarak 2 yıl içinde seçimlik hak kullanarak bakiye alacaklarını,dilediği zaman yabancı paradan Türk Lirasına yada Türk Lirasından dilediği herhangi bir yabancı paraya yada bir yabancı paradan diğer bir yabancı paraya Madde 3 te öngörülen hesaplama yöntem ve kriterlerine uyarak çevirebilir.

4 EK-2

5 ÖZEL ŞARTLAR EK-3 TESLİM,KABUL VE TESLİM ALMAYA YETKİ SÖZLEŞME NO : <<ANASOZNO>> KİRALANAN : <<KIRALANANAD01>><<KIRALANANAD02>><<KIRALANANAD03>><<KIRALANANAD04>><<KIRALANANAD05>><<K IRALANANAD06>><<KIRALANANAD07>><<KIRALANANAD08>><<KIRALANANAD09>><<KIRALANANAD10>><<KIRAL ANANAD11>><<KIRALANANAD12>><<KIRALANANAD13>><<KIRALANANAD14>><<KIRALANANAD15>><<KIRALANA NAD16>> YETKİ BELGESİ SATICI <<SATICIAD1>><<SATICIAD2>><<SATICIAD3>><<SATICIAD4>><<SATICIAD5>><<SATICIAD6>><<SATICIAD7>> TARAFINIZA SATICI ÖDEMESİNİN YAPILMIŞ OLMASI KAYDIYLA Şirketimiz ile arasında <<NOTERILAD>> <<NOTERMUSTERIAD>> tarafından... tarihinde... yevmiye numarası ile düzenlenen Finansal Kiralama Sözleşmesi gereği, aşağıda tanımı yapılan Kiralanan ı Satıcı dan teslim almaya, maddi anlamda kabza, her yönüyle incelemeye ve inceletmeğe, gerekiyorsa başka mahale götürmeğe ve sevk etmeye, Kiralanan da kısmen veya tamamen bozukluk, hasar, hata ve/veya kusur olduğu ve/veya Kiralanan da aramızda yukarıda belirtilen Sözleşme ye herhangi bir aykırılığın ve/veya eksikliğin olması ve/veya Kiralanan üzerinde üçüncü kişilerin bir hak iddiasında bulunması halinde; aramızda düzenlenen yukarıda belirtilen Sözleşme gereği gerekli ihbar, bildirim ve ihtarları yapmaya, her türlü yasal ve diğer önlemleri almaya, girişimlerde bulunmaya Kiralanan ı kabule, kısmen kabule, şartlı kabule ve/veya redde bütün sorumlulukları kendisine ait olmak üzere yetkilidir. ÖZEL ŞARTLAR EK-4 TESELLÜM VE KABUL BELGESİ ÖRNEĞİ

6 SÖZLEŞME NO : <<ANASOZNO>> KİRALANAN : <<KIRALANANAD01>><<KIRALANANAD02>><<KIRALANANAD03>><<KIRALANANAD04>><<KIRALANANAD05>><<K IRALANANAD06>><<KIRALANANAD07>><<KIRALANANAD08>><<KIRALANANAD09>><<KIRALANANAD10>><<KIRAL ANANAD11>><<KIRALANANAD12>><<KIRALANANAD13>><<KIRALANANAD14>><<KIRALANANAD15>><<KIRALANA NAD16>> SATICI : <<SATICIAD1>><<SATICIAD2>><<SATICIAD3>><<SATICIAD4>><<SATICIAD5>><<SATICIAD6>><<SATICIAD7>> TESELLÜM VE KABUL BEYANI Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. ile aramızda münakit <<NOTERILAD>> <<NOTERMUSTERIAD>>... tarih... yevmiyeli finansal kiralama sözleşmesine konu ve aşağıda tanımı/dökümü yapılan kiralananı (malları) hasarsız, eksiksiz ve çalışır durumda ve Sözleşme de öngörülen niteliklere uygun olarak garanti belgesi ile birlikte teslim alınmıştır. Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. ni Kiralanan ı teslim yükümlülüğünden ibra eder, teslimle ilgili herhangi bir yükümlülüğü kalmadığını ve sözkonusu Kiralanan ın bedelinin ödenmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığını ve bu konudaki her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu kabul ve beyan ederiz. Teslim Alan (Kiracı):

7 TÜRKİYE CUMHURİYETİ Y.No.. C.No.. T.C. <<NOTERMUSTERIAD>> NOTER <<NOTERKISIAD>> dediler ve sözlerini bitirdiler. Okumaları için ilgililerine verdim. Okudular. arzularına uygun yazıldığını beyan etmeleri üzerine işbu sözleşme altını birlikte imzaladık ve mühürledim. NOTER <<NOTERMUSTERIAD>> YERİNE İMZAYA YETKİLİ... KİRALAYAN <<LEASINGMUSTERIAD>> KİRACI <<NOTERADRES>> MÜTESELSİL KEFİLLER Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz mukabili nakden tahsil edilmiştir.

8 ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İSTANBUL Şirketiniz ile... tarihinde akdetmiş olduğumuz <<ANASOZNO>> no.lu Finansal Kiralama Sözleşmesi konusu kiralananları sözleşmenin sonuna kadar tüm risklere karşı sigorta ettireceğimizi ve sigorta poliçesinde sigortalı ve lehtar sıfatının şirketinize ait olacağını beyan ve kabul ederiz. Bu sıfatla şirketinizin, rizikonun kısmen veya tamamen gerçekleşmesi durumunda sigorta tazminatını tahsile, tahsil edilecek tazminatı sözleşmeden doğmuş/doğacak borçlarımızdan dilediğine mahsup etmeye veya kısmen ya da tamamen tarafımıza ödemeye, sigortacı ile tazminatın miktarını tesbit etmeye ve ödenmesi hakkında anlaşma yapmaya, sulh olmaya, ibra etmeye yetkili olduğunuzu kabul ederiz. Kiralananların tüm riskleri kapsayacak şekilde sigortalanmaması, eksik bedelle sigortalanması veya hiç sigortalanmaması halinde hasar ve ziyan sorumluluğu şirketimize ait olup, şirketimizce tazmin edileceğini, sigorta poliçesinin prim ödemelerimize ilişkin tarafınıza düzenli bilgi vereceğimizi beyan, kabul ve taahhüt ederiz tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden sigorta şirketi tarafından hazırlanan, Sigorta Bilgilendirme Formlarının tarafınızca onaylanmasına muvafakat ettiğimizi, sonucu ne olursa olsun muvafakatimize istinaden yapacağınız işlem ve onaylamalar sebebiyle tarafınızı peşinen ibra ettiğimizi ve hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağımızı, esasen düzenlenmiş/düzenlenecek sigorta poliçelerinde belirtilen Genel ve Özel Şartlar konularında bilgilendirilmiş olduğumuzu beyan ve kabul ederiz. KİRACI

9 Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.'ne 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi ne ilişkin yasa çerçevesinde beyan yükümlülüğümü hatırlatmanız ve ilgili yasanın 15. maddesindeki cezai müeyyidelere muhatap olabileceğim konusunda uyarınız üzerine; şirketiniz nezdinde gerçekleştirilecek olan finansal kiralama işleminde kendi adıma ve kendi hesabıma hareket ettiğimi, başkası hesabına hareket etmediğimi peşinen beyan ederim. Müşteri Adı : İmza

10 BEYAN 1. Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. ile aramızda <<NOTERILAD>>, <<NOTERMUSTERIAD>>... tarih ve... yevmiye sayıları ile akdettiğimiz Finansal Kiralama Sözleşmesindeki ödeme yükümlülüklerime uymayarak temerrüte düştüğümü, 2. Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. nin de sözleşmeyi haklı olarak feshettiğini, 3. Anılan Finansal Kiralama Sözleşmesine konu menkuller üzerinde hiç bir hakkımın kalmadığını, 4. Bu sebeple Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. nin Finansal Kiralama Sözleşmesine konu menkuller üzerinde serbestçe tasarruf edebileceğini, Kabul ettiğimi beyan ederim.

11 PROTOKOL 1. İş bu protokolün tarafları Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (Kısaca Kiralayan) ile (Kısaca Kiracı) dır. 2. Kiracı içinde bulunduğu ekonomik açmazlar sebebiyle acze düşmüş, işletme faaliyetini sürdüremez, kiralarını ödeyemez hale gelmiştir. Kiracı acz içinde olduğunu, işletme faaliyetinin durduğunu, kiraları ödemekte temerrüte düştüğünü, taraflar arasında aktedilmiş <<NOTERILAD>>, <<NOTERMUSTERIAD>>...tarih ve... yevmiye no ile <<ANASOZNO>> nolu Finansal Kiralama Sözleşmesinin devamında menfaati kalmadığını, bu sebeple sözleşmeyi kendisinin feshettiğini beyan ve kabul eder. 3. Kiracı münfesih sözleşmeler konusu mallar üzerinde hiç bir hakkı ve alacağı kalmadığını, kiralayanın üzerinde serbestçe tasarruf edebileceğini kabul eder. 4. Kiracı sözleşmelerin feshi, münfesih sözleşmeler ve fesih sonrası tasarrufları sebebiyle kiralayana karşı hiç bir hak ve alacak iddiasında bulunmayacağını taahhüt ve kiralayanı hukuki ve cezai tüm sonuçlarıyla ibra ettiğini beyan eder. 5. Kiralayanın münfesih sözleşmeler ve fesihden doğan hak ve alacakları saklıdır. 6. İş bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklara bakmaya İstanbul Mahkemeleri yetkilidir. Kiralayan : Kiracı : ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

12 TAAHHÜTNAME Kiralayan Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. ile aramızda münakit <<ANASOZNO>> sayılı finansal kiralama sözleşmesinde kiralananın satın alınması (tedariği) tarihinde tabi olduğu KDV oranının sonradan ilgili kamu otoritesince indirilmesi veya tamamen kaldırılması hallerinde kiralayanın negatif KDV farklarından göreceği zarar tarafımca ilk talebinde nakden ve defaten ödenecektir. Bu taahhüdüm çerçevesinde dilerse Kiralayan Ödeme Planında KDV oranını indirmekle beraber ödenecek KDV li kira tutarını değiştirmemek yani sözleşme faizi oranını artırmak sureti ile zararlarını kiralar halinde tarafımdan tahsile yetkilidir ve bu uygulamaya itiraz hakkımdan şimdiden feragat eder kiralayanı peşinen ibra ederim. Kiralayanın olası KDV indirimleri muacceliyesinde satıcı ve/veya devlet yada sair sorumlular nezdinde sahip olacağı rucu hakkının hiç kullanmamasından, eksik veya yanlış kullanılmasından veya kullanılmakla birlikte herhangi bir sebeple sonuç alınamasından dolayı kiralayanın hiç bir sorumluluğu olmadığını kabulle, kiralayanı peşinen ibra ederim. Bu ahvalde her tür temlik masrafını ödeyip olası risklerini kiralayan nezdinde garanti etmediğim sürece; kiralayanı rucu hakkını (alacağını) temlik etmemekten veya geç yada eksik temlik etmekten sorumlu tutmayacağımı, kiralayanın kendiliğinden temlikte bulunma zorunluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhütle, kiralayanı peşinen ibra ederim. Kiracı

13 TAAHHÜTNAME ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ne vermiş bulunduğum aşağıda tanzim tarihleri ve miktarları yazılı kambiyo senetlerinden herhangibirinin vadesinde ödenmemesi halinde tamamının muaccel hale geleceğini gayrı kabili rücu beyan kabul ve taahhüt ederim. ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ne gerek bu tarihten önce, gerekse bu tarihten sonra borçlarım için verdiğim veya verecağim gerek şahsi gerekse müşteri senetlerimin veya diğer neviden doğmuş borçlarımın vedelerinde ödenmemesi veya protesto olmaları halinde, muacceliyet tarihinden itibaren şirket alacağının rızaen veya icraen tahsili anına kadar senet bedeli Türk Lirası cinsinden olması halinde asgari yıllık %66 ve yabancı para cinsinden olması halinde asgari yıllık %25 temerrüt faizi ödeyeceğimi ancak Türk Lirası için Alternatif Bank A.Ş. tarafından uygulanan en yüksek kredi faiz oranına bu faizin %50 si eklenerek bulunacak faiz oranı ve yabancı para için üç ay vadeli LİBOR (EURIBOR vb. gibi) faizine 25 puan eklenerek bulunacak faiz oranının yukarıdaki oranlardan fazla olması halinde, bu oranlar üzerinden temerrüt faizi ödeyeceğimi Türk Ticaret Kanunu ile 3095 sayılı kanun hükümlerine göre Alacaklı Şirketle anlaşarak gayrı kabili rucu olarak kabul ettiğimi, banka kredi faizleri ile sair hadlerin artması halinde artan faiz oranın uygulanmasını kabul ettiğimi beyan ederim. KİRACI KEFİLLER <<KEFILADLAR1>><<KEFILADLAR2>><<KEFILADLAR3>><<KEFILADLAR4>><<KEFILADLAR5>><<KEFILADLAR6>>< <KEFILADLAR7>><<KEFILADLAR8>><<KEFILADLAR9>><<KEFILADLAR10>><<KEFILADLAR11>><<KEFILADLAR12>> <<KEFILADLAR13>><<KEFILADLAR14>><<KEFILADLAR15>><<KEFILADLAR16>>

14 İBRANAME <<NOTERILAD>>, <<NOTERMUSTERIAD>>...tarih... yevmiye sayısı ile aktedilen <<ANASOZNO>> nolu finansal kiralama sözleşmesine konu malların sigortalanmasına ilişkin... tarih... sayılı...'nin poliçesine vakıf olduğumu ve içeriğini kabul ettiğimi, poliçeye dair seçim ve takdirlerinden dolayı Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.'den bir talebim olmadığını beyanla Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.'yi peşinen ibra ederim..../.../... Kiracı

15 Şirketiniz ile aramızda... Noterliğince... tarih... yevmiye numarası ile düzenleme şeklinde akdolunmuş finansal kiralama sözleşmesinin konusunu teşkil eden mallarla ilgili olarak satıcı ile Şirketimiz arasında daha önce bir anlaşmaya varılmıştır. Her ne kadar, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kira konusu malların malikinin ve kiralayanın Şirketiniz olmasına rağmen, malların satıcıdan tarafımıza nakliyesi ve teslimi de dahil olmak üzere geçecek bilcümle işlem ve safhalarda Şirketinizin, her ne nam altında ve sebeple olursa olsun bir sorumluluğunun olmayacağını beyan ve taahhüt ile Şirketinizden bir dava, talep, alacak hakkımızın doğmayacağını, bilcümle haklarımızdan feragat ettiğimizi gayrikabilirücu beyan ederiz. TAAHHÜT EDEN :

16 Alternatif Finansal Kiralamaya A.Ş. ye yapılacak ödemelerin üçüncü kişi tarafından yapılması durumunda vekalet veya yetkilendirme yazısı ile birlikte ödemeyi yapacak kişinin noterden onaylı nüfus cüzdanını Alternatif Finansal Kiralama A.Ş ye göndereceğimi taahhüt ederim. TARİH : KAŞE ve İMZA :

17 MÜŞTERİ TANIMA FORMU Firmanın Ticari Unvanı : Gerçek Kişi ise Müşterinin Adı Soyadı : Faaliyet Adresi: : Sabit Telefon No'su : Cep Telefonu : Faks : Adresi : Web Adresi : İrtibat Kurulabilecek Kişi/kişiler : İrtibat Kurulabilecek Kişiler Sabit Tel/Cep Tel : Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. "Kiracı, işbu sürekli iş ilişkisi tesisinde başkası hesabına hareket etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder." TARİH: KAŞE VE İMZA Yasal uyarı; Finansal kiralama sözleşmelerinin düzenlenmesi sırasında kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce, kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya 5000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

18 TESELLÜM VE KABUL BELGESİ : ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ile aramızda münakit <<NOTERILAD>>, <<NOTERMUSTERIAD>>..Noterliği... tarih.. yevmiyeli <<ANASOZNO>> nolu finansal kiralama sözleşmesine konu ve aşağıda tanımı/dökümü yapılan kiralananı (malları) hasarsız, eksiksiz ve çalışır durumda ve Sözleşme de öngörülen niteliklere uygun olarak garanti belgesi ile birlikte teslim alınmıştır. ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ni Kiralanan ı teslim yükümlülüğünden ibra eder, teslimle ilgili herhangi bir yükümlülüğü kalmadığını ve sözkonusu Kiralanan ın bedelinin ödenmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığını ve bu konudaki her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu kabul ve beyan ederiz. KİRALANAN IN TANIMI :... marka... model... Seri nolu,... Şasi nolu,... Motor nolu.adet <<KIRALANANAD01>><<KIRALANANAD02>><<KIRALANANAD03>><<KIRALANANAD04>><<KIRALANANAD05>><<K IRALANANAD06>><<KIRALANANAD07>><<KIRALANANAD08>><<KIRALANANAD09>><<KIRALANANAD10>><<KIRAL ANANAD11>><<KIRALANANAD12>><<KIRALANANAD13>><<KIRALANANAD14>><<KIRALANANAD15>><<KIRALANA NAD16>> Teslim Alan (Kiracı):

19 KEFİL KABUL BEYANI ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 19 Mayıs Cd. Golden Plaza No:3 K:5 Şişli İSTANBUL Sayın Yetkililer; Şirketiniz internet sahifesinde yer alan finansal kiralama sözleşmesi, ekleri ile genel işlem şartlarına, finansal kiralama işlemlerinin işleyişine, müteselsil kefalete ilişkin düzenlemelerine, kefilin sorumluluklarına ait hükümler ile açıklamalar, tarafımızca üzerinde görülen tarihte yazdırmak suretiyle alınmıştır. Özellikle anılan sözleşmede yer alan genel işlem şartları ve müteselsil kefilin sorumlulukları hakkında bilgilendirilmiş, anlamlarını, aleyhimizde doğurabileceği sonuçlarını ayrıntıları ile incelemiş, değerlendirmiş bulunmaktayız. Bu hükümler çerçevesinde Şirketiniz ile arasında akdolunacak/akdolunan...noterliğinin./../.. tarih.... yevmiye numaralı <<ANASOZNO>> sözleşme numaralı finansal kiralama sözleşmesine müteselsil kefil sıfatıyla imzalamayı ve sözleşme hükümlerinin uygulanmasını kabul ederiz..././2012 <<KEFILADLAR1>><<KEFILADLAR2>><<KEFILADLAR3>><<KEFILADLAR4>><<KEFILADLAR5>><<KEFILADLAR6>>< <KEFILADLAR7>><<KEFILADLAR8>><<KEFILADLAR9>><<KEFILADLAR10>><<KEFILADLAR11>><<KEFILADLAR12>> <<KEFILADLAR13>><<KEFILADLAR14>><<KEFILADLAR15>><<KEFILADLAR16>> MÜŞTERİ KABUL BEYANI

20 ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 19 Mayıs Cd. Golden Plaza No:3 K:5 Şişli İSTANBUL Sayın Yetkililer; Şirketiniz internet sahifesinde yer alan finansal kiralama sözleşmesi, ekleri ile genel işlem şartlarına, finansal kiralama işlemlerinin işleyişine ait hükümler ile açıklamalar, tarafımızca üzerinde görülen tarihte yazdırmak suretiyle alınmıştır. Özellikle anılan sözleşmede yer alan genel işlem şartları hakkında bilgilendirilmiş, anlamlarını, aleyhimizde doğurabileceği sonuçlarını ayrıntıları ile incelemiş, değerlendirmiş bulunmaktayız. Bu hükümler çerçevesinde Şirketiniz ile anılan sözleşmeyi imzalamayı ve sözleşme hükümlerinin uygulanmasını kabul ederiz..././2012

EŞ RIZA BELGESİ. (Kefalet için )

EŞ RIZA BELGESİ. (Kefalet için ) EŞ RIZA BELGESİ (Kefalet için ) Şirketiniz ile A.Ş arasında akdolunmuş faktoring sözleşmesi ve bilcümle ekleri nedeni ile Müşterinizin, Şirketiniz lehine doğmuş/doğacak borçlarına eşim nın müteselsil kefil

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU SERVİS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR A- Kapanlar Otomotiv Ltd.Şti. Ozan Abay Cd.No:38 Salhane Bayraklı-İZMİR B- Müşteri MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU Müşterinin iş bu sözleşmede öngörülen ve tanımlanan şekilde

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini,

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini, TÜRKİYE DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN TÜRKİYE DE YERLEŞİK KİŞİLERE YAPACAKLARI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNE AİT FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ Ek-1 LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA... (Yurt genelinde/bölgesinde/illerinde/ilinde) (Toptan Satış / Perakende

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI TC KİMLİK NO KARNE NO BİLGE KULLANICI KODU FAALİYET ADRESİ İKAMETGAH ADRESİ TEBLİĞ KAPSAMI FAALİYETLERİN NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEĞİ TÜZEL KİŞİNİN(*) TİCARET ÜNVANI VERGİ NUMARASI

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI Ayşe GINALI * I-GİRİŞ: 488 sayılı Damga Vergisi kanununa ekli (1) sayılı Tablo da yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. (2) sayılı Tablo

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

VESTEL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ZORLU ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NE Elektrik enerjisi tedariki için, Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Sayın Kiracımız, Ekte, bir örneği yer alan ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle,

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

Daha fazla bilgi almak ve yüzyüze görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Daha fazla bilgi almak ve yüzyüze görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Kiracımız, Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmış olan bu bilgilendirme notu Finansal Kiralama Sözleşmesi ( Sözleşme ) ve eklerine ilişkin olarak genel işlem şartları, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı. Tebligata esas açık adresi. Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası :

TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı. Tebligata esas açık adresi. Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası : TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA /./20 Teklif Sahibinin Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Tebligata esas açık adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası Telefon ve Faks numarası Elektronik

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

Sayın Kiracımız, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Sayın Kiracımız, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Kiracımız, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan finansal kiralama sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin sağlıklı

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

KONUT FİNANSMANI EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

KONUT FİNANSMANI EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Adı Soyadı İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi KONUT FİNANSMANI

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI.. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE... SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE. Sigorta Primi. Taksit Sayısı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI.. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE... SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE. Sigorta Primi. Taksit Sayısı Ek:1/b 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b) BENDİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN PRİM BORÇLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR 1- Sigortalı Bilgileri.. SOSYAL

Detaylı

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır.

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır. TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1-İşverenden İstenen Belgeler: a) Talep dilekçesi (EK-1) b) İşveren taahhütnamesi (EK-20), c) Ön Talep Formu (EK-35), d) İşveren türüne

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

Sayın Üyemiz; Kefil göstermeden yapacağınız İKRAZ başvurunuzun en kısa zamanda olumlu olarak sonuçlanması için, İkraz İstek Form ve Taahhütnamesinin

Sayın Üyemiz; Kefil göstermeden yapacağınız İKRAZ başvurunuzun en kısa zamanda olumlu olarak sonuçlanması için, İkraz İstek Form ve Taahhütnamesinin Sayın Üyemiz; Kefil göstermeden yapacağınız İKRAZ başvurunuzun en kısa zamanda olumlu olarak sonuçlanması için, İkraz İstek Form ve Taahhütnamesinin düzenlenmesi ile ilgili örnek çalışma bilgilerinize

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... Kredinin Türü :... Kredinin Limiti :... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRAYA VERME TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRAYA VERME TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Kira süresi 5 (beş) yıl olup tarafların karşılıklı anlaşması halinde kira sözleşme süresi 5 (beş)yıl daha uzayacaktır. Kira başlangıç tarihi sözleşmenin ilk sayfasında belirtilen tarihtir. Kira bedeli

Detaylı

VESTEL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VESTEL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ VESTEL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ZORLU ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NE Elektrik enerjisi tedariki için, Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

PERT TOTAL BİLDİRİMİ VE EVRAK TALEP FORMU Sigortalı Adı: ÖMER AŞUT Tarihi: 13-01-2015

PERT TOTAL BİLDİRİMİ VE EVRAK TALEP FORMU Sigortalı Adı: ÖMER AŞUT Tarihi: 13-01-2015 PERT TOTAL BİLDİRİMİ VE EVRAK TALEP FORMU Sigortalı Adı: ÖMER AŞUT Tarihi: 13-01-2015 Hasar Dosya No: 84 Poliçe No: 8583 Şirketiniz nezdinde, yukarıda numarası belirtilen Kasko Sigorta Poliçe ile sigortalanmış

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU

TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı Büyükdere Cad.No:143 Kat:8 Esentepe İstanbul Tel: 0212 340 22 35 Faks: 0212 275 30 26 Web: www.tmsf.org.tr/satış ilanları Tarih:../../

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı