TURKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi. TURKIYE CUMHURIYETI ANAYASASI ONERisi AN A Y ASA , 1! j . ~. Nisan 2000, TOBB, Ankara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi. TURKIYE CUMHURIYETI ANAYASASI ONERisi AN A Y ASA 2000. , 1! j . ~. Nisan 2000, TOBB, Ankara"

Transkript

1

2 TURKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi TURKIYE CUMHURIYETI ANAYASASI ONERisi AN A Y ASA 2000, 1! j. ~. Nisan 2000, TOBB, Ankara

3 TOBB, Yaym No: Genel 357, BOM 58 ISBN TOBB Adet Basllml trr. Aydogdu Ofset

4 ONs6z 2000'li ylliara girdigirniz bu donemde diinyarrnz bir 9agm degi imine tamk olmaktadlf. Telekomiinikasyon teknolojisindeki ba dondiiriicti geli~me ile ba layan, Soguk Sava m biti i iie hlzlanan ve ktireselle me olgusu olaralc tarumlanan bu degi im stireci, yeni bir dtinya diizeninin ba ladlgml gostermektedir. Bu geli im ve degi im stireci, ho umuza gitse de gitmese de, mevcut dtinya diizeninin bir gerc;egidir. Bu degl im stirecine uyum sagiayan toplumlar ve kurumlar daha da gue;lenerek ve geli erek ayalcta kalular. Degi irne uyum sagiamayanlar ise, ne yazile ki, sonu belirsiz bir bie;imde kendi kaderleri ile ba ba a kaltrlar. Bu degi~mez bir kuraldlf ve durdurmak da mtimktin degildir. Ancak, tilkemizdeki kisli ie; siyasi e;eki meler nedeniyle, bu luzh degi imi yeterince kavrayamadlgmuza inaruyorum. Tlirkiye'nin ie;inde bulundugu kislf dongti kaf lsmda, en yetkili ba bakanlardan siyasi parti liderlerine kadar, siyasilerimiz zaman zaman "bu devlet r;okmu tlir" ya da "bu sistem tilearuru t1f" diye meydanlarda nutuk attyorlarsa da bunun geregini yapmarru lardlf. Ne yazile ki, 17 Agustos 1999 tarihinde ya adlglmlz deprem felaketi r;ok acl bir bie;imde gostermi tir ki, lilkemizde sistem gere;ekten e;okmi.i tlir. Depremde binlerce olii verdikten soma anladile ki, '"koyltile meden ehirle meye" ve "tanm toplumundan sanayi toplumuna" ba~arlll bir gee;i yapamarrn lz., ) Bunun sorumlusu, hie; ku kusuz, bizi klslf bir dongti ie;inde tutan siyasal, ekonomik ve toplumsal sistemimizdir. ~imdi de gee;rni ten hie; ders almadan. bu sisternle "bligi toplumunan uyum saglamaya ve ayakta kalmaya e;abahyoruz. Her ne kadar toplumumuz, terorden, depremden, mezar evler cinnetinden e;ektigi acllari e;abuk unutuyor goztikse de, ashnda insammiz artile devleti de kendi menfaati ie;in kullanan "devlete;i ve merkeziyete;i siyasete" ve onun olu~turdugu sisteme inanmama~tadu. Devletle ekonorninin ie; ie;e girdigi bu sistem, kendi i leyi~indeki aksakhklan gidermek yerine, ayru sorunlan btiytiterek gelecege ertelemektedir. Boylece, olu an hantal yaplsl lie toplumun ve i aleminin ontinti tileamaktadlf. Kamu sektorii, ozel sektortin dinamizmini arkadan izlemek bir yana, dtinya ekonomisi iie btitilnle mesine engel olmaktadu. Bu sistem toplumumuzu lasu bir dongu ie;inde tutarak, birbiri lie zu1a maslfla ve toplumsal gerginligin artmasma neden olmaktadu. Bunun sonucunda da sik sile tikanip mtidahaleye maruz kalmaktadu. Bu sistem, degi imden umudunu kesen gene; ku aklan ve dar gelirli gruplan, e;agdl l sisternier pe inde ko maya ve yikicl-bolilcti faaliyetlerin kucagma itmektedir. Stirekli ayru sorunlan ve engelleri kaf lffilza c;ileanyor ve dl ariya kar l kullanacaglidlz enerjirnizi til."'<:etmektedir. 3

5 Bu sistem. <;agm dc:gi~imine uygun olarak yeni ufuklar ar;mak yerine, gruplan farkh da olsa. sa dec.:: dar bir siyase[c;i kesiminin devamlihgml ve gtictinli slirdtinnesine hizmet etmek [edir. Bu sistem. sorun ~ozmek yerine, yem sorunlar yararmaktadrr. Yarattlgl ya da ko.r~lla~ngl sorunlann faturaslill da. zam ya da ek vergiler adl aitmda. topiumun ve i~adamlannm online koymaktadll Tilrkiye ir;inde bulundugu sistemin yarattlgl bu kisrr dongliyti kmnak zorundadl!. Dtinyada yeni bir c;agm ac;lldlgl 2000'li Yillarda, ttim tilkeler yeni kalklruna stratejileri ge~tirirken. dunyanm dey firmalan "~irket evliiikleri" yaparak global rekabet gti~lerini artitirken. bilgi otoyollan. bilgi aglan ve elektronik ciearet tuzla yaygml<1.]lp bir "yeni ekonomi" ortaya c;ikarken; bizim bu degi~melere duyarslz kalmanuz ve aym sorunlan tekrar tekrar y~amarruz kaderimiz olamaz. TUrkiye 'nin artlk <;agm geregi olan deg~imleri gef(;ekle~tirmesi ve kendisinden beklenen aulmn yapmasmrn zarnaru gelmi~tir. TUrk insam <;agd~ demokrasinin ve rekabetr;i piyasa ekonomisinin tlim kurum ve kurallan He yerie~tigi, laile bir hukuk devleti duzenini ya da sistemini arzulamaktadl!. Vatanma ve millerine camm ve malffil seve seve feda eden TUrk halla. guvenini yicirdigi bu <?arplk siyasai ve ekonomik sistem ile "bilgi roplumunda" hak ettigi yeri alamaz. Bu sistem degi~melidir. Bu amac;la: 1. Geni~ tabanh bir siyasi uzl~ma saglayarak. yeni bir toplumsal sozle~me, yani Anayasa hazlrlamaliylz. ArtIk vatand~ma gtivenen ve onu on planda tutan bir Anayasa istiyoruz. 2. Siyasi Partiler ve Ser;im KanunlanmlZl bir an once degi~tirip, siyaseti dar bir siyaset~i grubunun tekelinden c;lkartmahylz. Meclisimizi ve milletvekillerimizi gti~lendirmeliyiz. Arnk siyasi parti enflasyonunun Ya'landlgl sec;im ortamlannda, oy verecek bir parti bula mayan geni~ se~men kitleleri oisun istemiyoruz. 3. Yargl sistemimizi yeniden dilzenleyip. tam baglmslz lalmaliylz. ArtIk her Adli Ylhn a<rill~mda; Yargltay Ba~kanlannuzm "dlzdan-vicdan" ve "me~ruiyet" tartl~malanndan. en yerkililerin "ceza evlerine hakim degiliz" ifadelerinden utaruyoruz. 4. Devlet ve hilktimet yaplsl yeniden yapllandmlmahdl!. ili~kili kamu kurulu~ ve birirnlerini birle~tirmek ve gereksiz oianian da kaldlrmak suretiyle. kamu personeli sayislnl mutbka azaltmaliylz..aitlk siyasetc;iye gore devlet bakanhgl. adama gore makam olu turulmaslnl is terci yoruz. 5. Yerel yonetim refonnunu gercfekle tirip, merkeziyet<ri hantal devlet ~arkml etk.inle~tirmeliyiz. Arttk vatanda larumzm en kilr;ilk i~leri it;in. Ankara'ya Kadar gelmesini istemiyoruz. Bunlan genrekle~tirmek ic;in de, ID<;: kimsenin Kendi kafasmdan hayali ve <;agdl1ll dtizenler yarutmasma ya 'da yeni sisternler ke fetmesine gerek yoktur. Yapllacak ~ey gozlerimizin 4

6 anlindedir ve a<;ik~a bellidir: "Geli~mi~ lilkeler nasll bir sistem kurmu~sa, biz de aym ~eyi yapacaglz". <;Unkti ktireselle~me stirecinde Tlirkiye 'nin hedefi bellidir ve bu hedef de AB liyeligidir. AralIk 1999 Helsinki Zirvesinde adayhglitilz da rescil edilrni~tir. Ku~kusuz. 2000'ii Yillann dlinya siyaseti ve ekonomisi ile btittinle~mek isreyen lil.kemiz ve halk.uruz i~in. bu hedef c;ok dogru bir is[ikamenir. Ancak bunun i~in. AB liyeliginin gereklerini yerine gerirmek zorundaylz. Bunun ol<;li[ti ise, Haziran 1993 Kopenhag Zirvesinde belirlenen kriterlerdir. Hepirnizin bildigi gibi bunlar; demokrasi, hukukun listtinlligti ve ins an haklan konusunda iyile~[irmeleri kapsayan "Siyasi Kriterler", i~leyen bir piyasa ekonomisinin varhgml ve AB 'nin rekabet ortamma uyum saglama kapasitesini ifade eden "Ekollomik Kriterler" He idari ve yarglsal kapasitenin etkinligini belirleyen "Top/uluk IHiiktesebatllla UYllmlu jdari Yapl Kriterleri"' dir. i~[e 21. ytizyll dtinya ekonomisi ve siyaseti ile btittinle~mek i<;in AB tiyesi olmak isteyen Ttirkiye'nin, sisternini yeniden yapilandmnasl amaclyla yapmasl gerekenjer bunlardrr, Bu kriterler ya da ko~ullar sadece bizim i<;in hazlrlanml~ bir re<rere de degildir. Dye olmak i<;in ttim lilkelerden istenen ko~ullardlr. a bunlann geregini yaplp dlinya ile btittinle~ecegiz. ya da i<;imize. kapanlp kislr siyasi <;eki~melerle birbirimizin yakasma yapl~acaglz, Bu noktada belirtmeliyim ki, AB adayhgl somasl ge<;en klsa donemde, Kopenhag Zirvesinill Ekonomik Kriterlerj'ni kar~ilamak i<;in Ttirkiye'de onemli adlmlar atilml~trr. Enflasyonla mticadelede daha i~in b~mda olmamlza ve daha gidecek <;ok yolumuz olmasma ragmen, umut verici politikalar uygulamaya konulmu~tur. Fakat diger kriteder, yani "Demokrasi, Hukukult UstiinlUgii ve illsan Haklan" ile "AB Miiktesebatma Uywn/u idari.j Yap'" konusunda. bugline kadar anlamh hi<rbir ~ey yapamadlk, Sanki, kilitlenip kalml~lz. Aslmda bizim yapmamlz gereken duzenlemeler bunlardrr. <;tinkti "Ekoflomik Kriterler" konusunda silinnlanmiz olsa da, bunlan a~abiliriz. Nitekim TUrk ozel sektorti Gtimrtik Birligi stirecinde ttim slkffitliara mgmen, ezilmeyecegini kanltlaml~ti!. Yeter ki, sistem ve onun yaramgl krsrr siyaset ozel sektortimtiztin onlinti trkamasm. Artrk hepirniz <;ok iyi biliyoruz ki, ontimtizii tikayan <;arplk sistemin ve lasrr siyasetin temel nedenleri de "Demokrasi, Hukukun Ustiinliigii ve insan Hak/an" ile "AB Muktesebatma Uyumlu jdari Yapl" konulanndaki eksikliklerimizdir. Bu konularda sagllkll adunlar attlgrrmz ol<;ude, Ulkemizin ve ekonomimizin anti de a<;lhr. Dtinya siyaseti ve ekonomisi, yani AB ile btitunle~ebiliriz. 0 halde, gtictimtizti bu konularda yogunla~tmp. Mec1isimizi ve Htiklimeti harekete ge<;irmeliyiz. Aruk kislf siyasi <;eki~melerden vazge~ip, gen;ek gundemimize donmeliyiz. Birligirniz her konuda oldugu gibi, bu konularda da gerekli <;ah~malanm yapffil~ ve Bu ama<;la, "Siyasi Kriterler" konusunda Anayasa, Siyasi Partiler ve Se<;irn tarnamlaffil~trr. Kanunlan bnerileri He "AB MUktesebatma Uyum Kriterleri" konusunda da " AB Dyeligi Yolunda idarenin Yeniden Yaptlandmlmasl" konulu proje <rah~mas1nl tamamlami~, Meclise, Hliktimete ve karnuoyuna sunmaya hazrr hale getirmi~tir. Boylece. Kopenlzag Kriterlerinin ternel s:er<;evesi baklmmdan yapllmasl gerekli olan ~ah malan, bir "AB ile Uyum Paketi" 5

7 bi<;iminde hazlflaffil~trr. Sec;kin bir bilim adarru grubu tarafmdan hazlflanan ve Birligimiz tsri~~lfe ve Ar:l~tlrma Kurulu Koordinat6rltigti rarafmdan derlenen bu c;ah~mahrrdan biri olano Anayasa Onerimizi HAnayasa 2000" adl altmda kamuoyunun degerlendinnelerine" sunmu~ bulunuyoruz. Bu <tah~mamlzm. ttim halklmlzm beklentileri dogrultusunda, 1982 Anayasaslllm degi tirilmesi amaclyla karnuoyunun ol~umuna katklda bu1unmasl ve Meclisimiz tarafllldan bu yonde anlacak adunlara zemin olu~turmasl rek dilegimizdir. Dogruyu, her zaman tartl arak ve uzla~arak bulacaglfniza inaruyorum. 2000'li yillann tam b~mda yeniden yapilanmayl b~latan ve "muasrr medeniyetler" seviyesine ul~mayl kendisine ternel hedef edinen bir TUrkiye dilegi ile sayg.danrnl sunuyorurn. Fuat MIRAS TOBB Yonerirn Kurulu B~karu 6

8 i <::indekiler ONs6Z GENEL GEREK<;E ONERiLEN DEGt~iKLiKLERiN OZEn...18 BA~LANGI<; ANAYASA BiRiNci KISIM Genel Esaslar L Devletin ~ek1i: MAD DE II. Cumhurlyetin Nitelikleri: MADDE m. Devletin Btittinltigti, Resmi Dili. Bayragl. Milli MaI l ve B~kenti: MADDE 3.25 IV. Degi~tirilemeyecek Hilktimler: MADDE V. Devletin Temel Ama~ ve Gorevleri: MADDE 5..., VI. Egemenlik: MADDE VII. Yasama Yetkisi: MADDE vm. Ytirtitme Yetkisi ve Gorevi: MADDE IX. Yargl Yetkisi: MADDE X. Kanun Ontinde E itlik: MADDE Xl. Anayasanm UstUnlUgU ve BaglaYlclh~: MAD DE ikinci KISIM TEMEL HAKLAR VE ODEVLER Birinci Boliim GENEL HUKUMLER I. Temel Hak ve HUrriyetlerin Niteligi: MADDE 12...,...29 II. Temel Hak ve Htirriyederin Smrrlanmast: MADDE m. Temel Hak ve HUrriyetlerin Kottiye Kullamlamamasl: MADDE IV. OlaganUstU onetim Usullerinde Temel Hak ve Htirriyetler: MADDE V. Temel Hak ve Htirriyerlerin Korunmasl: MADDE ISla VI. Yabancllann Durumu: MADDE ikinci Boliim Ki~iNiN HAKLARI VE ODEVLERi L Ki~i Dokunulmazhgl A. Ya~ama Haklo.. fusanm Maddi ve Manevi Varhguun BUtilnlUgU: MADDE B. Maddi ve Manevi V arhgmi Geli~tirme HakkI: MADDE 17!b...33 II. Zorla <;ali~trrma Yasagl : MAD DE m. Ki i HUrriyeti ve GUvenligi: iviadde

9 IV. Olel Hayarm Gizliligi ve Korurun:lSl A. Ozel Hayatm Gizlili,gi: ivladde B. Konut Dokunulmazhgl: MADDE C. Haberle~me HUrriyeri: :VIADDE 22...,... ",.,.,... "..,36 V, Yerle~me 'Ie Seyahar HUrriyeri : MADDE 23..,,,...,.,...37 VI. Vicdan 'Ie Din HUrriyeri: ivladde 24...,...,...37 VII. DU~Unce HUrriyeti: MADDE 25...,...38 VIII. DU~tinceyi A<;lklama ve Yayma Htirriyeti: MADDE IX. Bilim ve Sanat Hlirriyeti : MADDE X. Basm ve YaYlmla ilgili Htiktimler A. Basm Htirriyeti : MADDE B. Stireli ve Stiresiz Yaym Harn : rviadde C. Basm Ara~lanmn Korunmasl: MADDE 30..., D. Kitle Haberle~me A.ra~lanndan Yararlaruna Hakk:.l: MADDE E. Dtizeltme ve Cevap Hakk! : MADDE XI. Toplann Hak ve HUrriyerleri A. Dernek Kurma Htirriyeti: MADDE 33..., B. Toplantl ve Gosteri YtirUyti~U Htirriyeti: MADDE XII. MUlkiyet Hakk!: MADDE XIII. Haklann Korunmasl ile llgili Htikiimler A. Hale Arama Hiirriyeti: MADDE B. Tabii Yargl Yolu: MADDE C. Ceza Hukuku Gtivenceleri: MADDE XIV. Ispar Hakkt: MADDE XV. Temel Hak ve Hiirriyeclerin KOrurunasl: MADDE U<;iincii Bolum SOSYAL VE EKONOl\tliK HAKLAR VE ODEVLER L Ailenin KorunmaSl: MADDE II. Egitim ve Ogrenim Hakk:.l ve Odevi: MADDE III. Kamu Yaran A. Klyllardan Yararlaruna: MADDE 43..,... : B. Topralc Mtilkiyeci: MADDE C. Tanm, Hayvanctllk ve Bu Uretim Dallan..'lda <;all~an1ann Korunmasl: YIADDE D. Kamula~tInna: :MADDE 46..., E. Devletle~tinne ve Ozelle~tirme: MADDE IV. <;all~ma ve Sozle~me Htirriyeti: MAD DE 48...'...50 V. <;ah ma iie Ilgili HUkiimler A. <;ah~ma Halch ve Odevi: MADDE B. <;al1~ma ~artlan ve Dinlenme Hakk:.l: MAnDE C. Sendika Kurma Halli:.MADDE '...52 D. Sendikal Faaliyet: MADDE VI. Toplu i Sozle~mesi ve Grev Harn A. Toplu i~ Sozle~mesi Hak.la: MADDE B. Grev Hakkl: NIADDE

10 ... VII. Uerene Adalet Saglanmasl: NIADDE 55 "...55 VIII. SaglIk. <:;evre ve Konut A. Sagllk Hizmerleri ve <:;evrenin KorunmaSI: MADDE B. Konut Hakkl: MADDE L"X. Gen~lik ve Spor A. Gen~ligin Korunmasl:?vIADDE B. Sporun Geli~tirilmesi: MADDE X. Sosyal GUvenlik Haklan A. Sosyal GUvenlik Hak.la: NIADDE B. Sosyal GUvenlik Bakrrnmdan Ozel Olarak Korunmasl Gerekenler: MAD DE C. Yabancl Ulkelerde C;ah an TUrk Vatanda~lan: NIADDE XI. Tarih. KliltUr ve Tabiat Varhklarmm Korunmasl: MADDE XII. Sanatm ve Sanat~mm Korunmasl:NlADDE XIII. Devletin iktisadi ve Sosyal Odevlerinin Smrrlan: MAD DE Dordiincii Boliim SiYASi HAKLAR VE ODEVLER L TUrk Vatand~hgl: MAD DE II. Sec;me, Sec;ilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Haklan: MADDE III. Siyasi Partilerle ilgili HUkUmler A. Pard Kurma, Partilere Girme ve Partilerden Aynlma: MADDE B. Siyasi Partilerin Uyacaklan Esaslar: MADDE IV. Kamu Hizmetlerine Girme HakkI A. Hizmete Girme: MADDE B. Mal Bildirimi: MADDE V. Vatan Hizmeti: MADDE VI. Vergi Odevi: MADDE VII. Dilekc;e Hill1: MAD DE O<;DNcO KISIM Cumhuriyetin Temel Organlan, i BiRiNCi BOLUM Yasama I. Tlirkiye BilyUk Millet Meclisi A. Kurulu~u: MADDE B. Milletvekili Sec;ilme Yeterliligi: MADDE C. Tlirkiye BilyUk Miller Meclisi'nin Sec;im Donemi: MADDE D. Tilrkiye BilyUk Millet Meclisi Sec;imlerinin Geriye Brralalmasl ve Bo~alan Uyeliklerin Doldurulmasl: MADDE E. Sec;imlerin Genel Yonetim ve Denerim: MADDE F. Uyelikle ilgili HUkUmler 1. Milletin Temsili: MADDE And Ic;me: MADDE Uyelikle Bagd~mayan I ler: MADDE Yasama Sorumsuzlugu: M.~DDE

11 -+/a. Yasama Dokunulmazhgl: MADDE 83/ Uyeligin Dli~mesi; MADDE tpcal istemi: MADDE Odenek ve Yolluklar: MADDE II. Tlirkiye Bliylik Millet Meclisi'nin Gorev ve Yetkileri A. Genel Olarak: MADDE B. Kanunlann Teklif Edilrnesi ve Gorli~lilrnesi: NIADDE C.Kanunlann Cumhurba kam'nca YaYlmlanmasl: :tviadde D.Milletlerarasl Andla~malarl Uygun Bulma: MADDE E. Kanun Hlikmlinde Karamame <;tkarma Yetkisi Venne: MADDE F. Sava Hali ilam ve Silahl1 Kuvvet Kullarulrnasma izin Venne: :tviadde III. Tlirkiye Btiytik Millet Meclisinin Faaliyetleri ile llgili Htiki.imler A. Toplanma ve Tatil: MADDE B. Ba kanltk Divaru: MADDE C. Ic;ttiztik. Siyasi Parti Gruplan ve Kolluk i~leri: MADDE D. Toplanu ve Karar Yeter Say1Sl: MADDE E. GOrU melerin AC;lkllgl ',I'! YaYlffilanmasl: MADDE IV. Tlirkiye Bliytik Millet Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollan A. Genel Olarak: MADDE B. Gensoru: MADDE C. Meclis Soru~turmasl: MAD DE ikincl BOLUM Ytirtitme L Cumhurb~karu A. Nitelikleri ve TarafsIZlIgl: MADDE B. Sec;imi: MADDE C. Andic;rnesi: MADDE D. Gorev ve Yetkileri: MADDE E. Sorumsuzlugu: MADDE 1C E/a. Sorumlulugu: MADDE 1051A...83 F. Cumhurba karuna Vekillik Etrne: MADDE G. Cumhurb~karu Genel Sekreterligi: MADDE H. Devlet Denetlerne Kurulu: MAD DE n. Bakanlar Kurulu A. Kurulu : MADDE B. Goreve Ba lama ve Gilvenoyu: :tviadde C. Gorev Strasmda Gliven Oyu: NIADDE III...85 D. Gorev ve Siyasl Sorumluluk: MADDE E. BakanlIklann.Kurulmasl ve Bakanlar: MADDE F. Se~imlerde Gec;ici Bakanlar Kurulu: MADDE G. Tliztikler: MADDE H. Tlirkiye Bliylik :Nlillet Meclisi Secrimlerinin Cumhurba~kanmca Yenilenmesi: MA..DDE

12 .. i t Milli Savunma 1. Ba~kornutanhk ve GeneLkurmay Brujkanhgl: MADDE NIilli Gtivenlik Kurulu: MADDE III. OlagantistU Yonecirn Usulleri A. OlagantistU Haller L Tabii Afec ve Agrr Ekonomik Bunalun Sebebiyle OlaganiistU Hal ilam: MADDE ~iddec Olaylarmm Yaygmlrujrnasl ve Kamu Dtizeninin Ciddi ~ekilde BOZUlrnasl Sebebiyle 01agantistU Hal ilaru: MADDE OlaganUstti Hallerle tlgili Dtizenlerne: MADDE B. Swyonetirn, Seferberlik ve Savruj Hali: MADDE IV. idare A. idarenin Esaslarl 1. idarenin BtittinlUgti ve Karnu Ttizelki iligi: MADDE Yonetmelikler: MADDE All. idarenin A~lkhgl: MADDE 124/a...92 B. Yargl Yolu: MADDE Bii. Karnu Dene(~ileri Kurulu: MADDE 125/a...93 C. Idarenin Kurulu u 1. Merkezi idare: MADDE Mahalli idareler: MADDE D. Karnu Hizrneti Gorevlileriyle ilgili Hilldirnler 1. Genel ilkeler: MADDE Gorev ve Sorumluluklan, Disiplin Kovu~turulmasmda Gtivence: MADDE E. Yliksekogretim Kururnlan ve Ust Kurulu lan 1. Ytiksekogretim Kururnlan ve Ytiksekogretim Kurulu: MADDE Ytiksekogrecirn Ust KurulU lan: MADDE Ytiksekogretim KUI1lI1lkmndan Ozel Htiktirnlere Tabi Olanlar: MADDE F. Radyo ve Te1evizyon idaresi ve Kamuyla ili kili Haber Ajanslart: MADDE G. Atattirk Ktilttir, Dil ve Tarih Yliksek l(urumu: MADDE H. Kamu Kurumu Niteligindeki Meslek Kurul~lan: MADDE Diyanet i leri Ba kanh~: MADDE Kanunsuz Emir: MADDE ,99 I. Genel Htiktimler D~uncu Bolum YARGI A. Mahkemelerin bagrrnslzhgl: MADDE ,. '.' B. Hakimlik ve Savclhk Teminau: MADDE ,...,.101 C. Hakirnlik ve Savclhk Meslegi: MADDE D. Duru malann a~lk ve kararlann gerek~eli olrnasi: MADDE E. Mahkemelerin KurulU u: IVlADDE ,

13 Devlet GUvenlik ~lahkemeleri: MADDE G. Hakim ve Savcllann Denerimi: MADDE H. Askeri Yargl: NL.:\DDE II. YUksek Mahkemeler A. Anayasa Mahkemesi 1. Kurulu~u: MADDE Dyeligin Sona ermesi: MADDE Gorev ve Yetkileri: 1-'LI\DDE <;ah!?ma ve YargIlama Usulii: NlADDE Soyut Norm Denetimi: ivli\dde Dava A<;:ma Sliresi: MADDE Somut Norm Denetimi: MADDE a. Anayasa ~ikayeti: MADDE 152/a Anayasa Mahkemesinin Kararlan: MADDE B. Yargltay: MADDE ; C. Daru~tay: MAD DE D. Askeri YargItay: MADDE E. Askeri Yilksek: idare Mahkemesi: MADDE F. Uyu~maz1.Ik Mahkemesi: MADDE III. Hakimler ve Savctlar YUksek Kurulu: MADDE IV. SaYl~tay: MADDE DORDUNCO KISIM: Mali ve Ekonornik Hiikiirnler SiRiNCi SOLUM Mali HiikiirnJer I. BUtr;e A. Biitr;enin Hazrrlanmasl ve Uygulanmasl: MADDE B. Biltr;enin G6ril~illmesi: MADDE C. Biltcrelerde Degi~ik:lik YapIlabilme Esaslan: MADDE D. Kesinhesap: MADDE E. Kamu iktisadi Te~ebbilslerinin Denetimi: MADDE tk!nct BOL(]}Yf Ekonornik HiikiimJer L Planlama: MADDE II. Piyasalann Denetimi ve Dl~ Ticaretin Dlizenlenmesi: NlADDE III. Tabii Servetlerin ve Kaynaklarm AranmasI ve i~letilmesi: MADDE IV. Ormanlar ve Orman K6yliisti: M..':\DDE B. Onnan Koylilsiiniln Korunmasl: MADDE V. Kooperatifrriligin Geli~tirilmesi: MADDE VI. Tliketiciler ve Esnaf ve Sanatkarlarm Korunmasl A. Tiiketicilerin Korunmasl: MADDE ' B. Esnaf ve Sanatkarlann Korunmasl: MADDE

14 BE~iNCI KISIM <;e~ith Hiikiimler r. inkllap Kanunlannm Korunmasl: MADDE ALTINCI KISIM Ge~ici Hiikiim]er YEDINCi KISIM Son Hiikiimler 1. Anayasanm Degi~tiri1rnesi: MAD DE l II. Ba~langl~ ve Kenar Ba~hklan: MADDE HI. Anayasarun Ytirtirltige Girrnesi: MADDE

15 GENEL GEREK(:E Anayasalann genel olarak toplumsal-siyasal ya~amm hukuki <;er~evesini ~izdigi soylenir. Ancak bu, toplumsal ve siyasal ya~ail1ln ttimtiyle anayasa tarafmdan belirlendigi anlail1lna gelmez. Anayasarun bir tilkedeki somut gerr;ekliklerden kopuk bir bi~imde ele almmasl ve anayasal kurallar yoluyla tilke sorunlannm <;oztilebilecegini sanmak dogru olmaz. Ama anayasalann. varolan toplumsal siyasal ili~kileri etkileyici bir gticli de vardu. <;tinkti anayasa ile olu~rurulan hukuki yapl. mevcut toplumsal/siyasal ili~ki bi~imlerini ~an "me~ru" bir duzeni ifade eder. DolaYlslyla anayasalar. <;ok zaman "tilke ger~ekleri" diye adlandmlan mevcut durumun otesinde. "olmasl gerekeni" belinen ve devlet gerr;ekliginin olu~rugu alarn eckileme savlfu i<;eren metinlerdir. Ancak boyle bir etkinin olu~abilmesi, "olan" ile "Olmasl gereken" arasmdaki "temasm" kopanlmamasma baglidu. Oyleyse, anayasa ile yapdabileceklerin smln iyi bilinmeli, bulunan r;oztirnler, "tilke gerr;ekleri" ile Ttirk toplumunun ir;inde ya~amak istedigi toplumsal/ekonomik ve siyasal dtizenine ula~masml "kolayla~tmcl", yolu ar;lcl, te~vik edici r;oztimler olarak bir;imlenmelidir. Yeni bir Anayasa olu~tunna baklmmdan astl agrrllgm toplumumuzdaki degi~melerin nitelik ve dogrulrusunun ve insanlarlil1lzm ozlemlerinin dogru te~his edilmesine verilmesi gerektigi kanlsmdaylz. Yine de, halen ytirtirliikte bulunan 1982 Anayasasuun 1995 degi~iklikleri sonrasmda da, TUrkiye toplumunun ikiytiz y11a yakla~an ve <;e~itli ~amalardan ger;~rek r;ok partie bir rejime ul~an ve demokratikle~me olarak belirginle~en geli~me r;izgisinden bir saprna gosterdigini soylemeden ger;mek zordur oncesi yaygm ~iddet olaylarmdan kaynaklanan "travma"nm etkisiyle ve uluslararasl konjonktiirun de katiaslyla, devleti yticeltirken, sanki devletin dogai du~maruyrnl~ gibi bireyi arka plana atan, otoriter egilimli bir anayasa olarak bir;irnlenen 1982 Anayasasl, en b~mdan beri toplurnun hir; bir kesimince ar;tkr;a sahip ~Iktlmamakla birlikte, genr; bir (opium ir;in Ulun sayllabilecek bir sure boyunca ana <;err;evesi ve felsefesi itibariyle muhafaza edilmi~tir. Ancak, bu slire ir;inde bu Anayasanm Ttirkiye'nin toplumsal. siyasal ve hatta ekonomik ar;lhmmm ontinu tlkayan niteligi daha r;ok anla?llrr olrnu~ ve tilkemizde "anayasa degi~ikligi" talepleri "geli~me", "deg~im" ve "demokratikle~me"nin b~lica ifade bir;irni haline gelmi~tir. Bir b~ka deyi~le, yeni girilen ytizytlda A vrupa Birligi 'ne aday olan bir tilke ir;in yurtirltikteki Anayasanm "dar bir elbise" oldugu artlk herkesin katlldlgl bir saptama olm~tur. Anayasa r;al.i~masmda bazl ternel kabullerden hareket edi1mi~tir. Bunlarm b~mda fir; ku~kusuz TUrkiye'nin siyasal rejirn bakmundan ternel tercihinin ozgtirltik~u ve r;ogulcu demokrasi Olmasl gerektigi yolundaki TUrk vatand~larmda egemen olduguna inarulan ortak inanr; ve talep gelmektedir. Gerr;ekten de, en radikal dtizen aieyhlarlan dahil, TUrk vatanda~lannm, iran, Suriye ya da Irak'taki gibi bir rejim altmda degil, uygar dtinyayl olu~turan tilkelerdeki gibi, Almanya, Fransa ya da Isvecr'teki gibi bir rejim altmda y~amak istedi.klerine ku~ku yokrur. Bu ka.bultin beraberinde pek <;ok oge getirdigini gormemek rntimkun degildir. <;tinkti gilntimtizde, dernokratik siyasal sisternlerin ozellikleri genel bir "kod" niteligi kazanmi~, uygar ve demokratik dunyada ozellikle insan haklan baknrundan uluslararasl standartlar temel de 15

16 gerler olarak kabul edilrni~tir. Bu standartlar ve degerlerin ger~ekle~tirilmesi, Avrupa Birligi'ne girme hedefine yonelen bir iilke iqin nesnel bir zorunluluktur. Bu nedenle, Tlirkiye ic;in yeni bir Anayasa qah~masmm hareket eksenini. evrensel kabul goren demokrasi anlayl~mm gereklerine uygun bir sistemin hukuki gerc;evesini oturtma qabasl olu~tunnahdrr. Ancak, boyle bir c;:ah~mada iilkemizin gec;:mi~ deneyimini tamamen gozardl eden bir egilim ic;:inde de olmamalldrr. Bunun ba~hca iki nedeni oldugu soylenebilir. Bunlardan bir tanesi hiq ku~kusuz, bir toplumun gec;mi~ deneyimlerinden Ctimtiyle kopmasmm mtimklin olamayacagl. boyle bir yakla~lmm ba~anslz kalma riskini yiikseltecegi gen;egidir, ikincisi ve belki de daha onemlisi ise, Ttirkiye'nin uzunca sayllabilecek bir Anayasa. demokrasi ve hukuk devleti tarihinin olmasi ve buttin eksiklik ve gediklerine kar m bu tarihin getirdigi birikimlerin ihmal edilemeyecegi gere;:egidir. Gerc;:ekten de, 160 seneyi a~an bir stire once hukuk devletini olu~turma e;:abalanna giri~en, 124 Ylh bulan bir yazdi anayasa gelenegi buiunan, bundan 76 Yll once modem ulusal devletini olu~turan ve kesintili de olsa 50 yildrr e;:ok panili bir rejimi i~letmeye c;:ah~an bir toplumun, pek c;:ok b~ka iilke ile klyaslamrsa, hie;: de klic;:umsenmemesi gereken bir deneyimin mirase;:lsl old1.l.gunu unutmamak gerekir, Olumsuz ogeleri de ic;:eren bu deneyimi, Ttirkiye'nin demokrasi, insan haklarl, hukuk devleti gibi konularda ileri gidebilmesinin bir kaldrraci olarak degerlendirmek en dogru yontem olacaktrr. Bu ba.k.undan yeni Anayasarun, gec;:mi~i iyi bilerek, ama toplumun geli~mesine ve kendini stirekli olarak yenilemesine ac;:lk bir metin olarak kurgulanmasl temel hedef olarak saptaruru~trr. Bu saptamalar c;:erc;:evesinde, yeni Anayasa onerisi huzularken hepsi birbiriyle bagianull amac;:lar oncelikle goz onllnde tutulmu tur: a~agldaki -. 1,j.j - Temel hak ve ozgiirliiklerin uluslararasl insan haklan hukukunun c;:izdigi e;:ere;:eve ve Avrupa insan Haklan Mahkemesi ic;:tihatlan dikkate ahnarak ve devlet-birey ili~kisinde bireyin on plana s:lkartllarak giic;:lendirilmesi: - Gozlemlenen aksamalar goz oniinde Utularak, Hukuk devletinin ve bunun temel kaldl-. raci olan yargl bagrrnslzligmm takviye edilmesi ve ins an haklarml koruma mekanizmalarmm gtic;:lendirilmesi; - Demokratik ve c;:ogulcu kauhnu te~vik edici kurallarm ve bu arada yerel yonetim kurulu~lanmn geli~tirilmesi: - idarenin saydambgmm saglanmasl yoluyla vatand~m de viet kar~lsmdaki ezikliginin a~llmasl..~.' Pozitif anayasa hukukunda htikiimet sistemleri baklmmdan farkw~manm temelini olu~turan yasama-ytirtitme ili~kileri a<;lsmdan, Tiirkiye'nin 1876 anayasasmdan bu yana izledigi r;izginin ve geli~tirdigi pratiklerin gosterdigi yonii yansttan "parlamenter sis rem" tercihinin yapllmasmda his: tereddtit edilrnemi~tir. B~kanhk sistemi ya da yan ba~kanllk sisteminin TUrkiye i<;in sonu belli olmayan bir "macera" oldugu dti~lincesi ve her sistemin kendine OZgti bir manngl oldugu noktasmdan hareketle, yeni anayasayl parlamenter sistemin genel kurallarma gore dtizenleme, dolaylslyla 1982 Anayasasmm bu a<;ldan yaratml~ oldugu "bulanlkligl" ortadan kaldrrma amac;:lanrm~trr. Bu ise. Cumhurb~karumn anayasal statilsiintin 16

17 ve 1961 anayasalarmda oldugu glbi. par!amenter sistemlere ozgti bir konuma getirilme ~i demektir. Boylece. ytirtirme orgam i<;inde stirtti~me potansiyelini ir;eren bir "iki kutupluluk" tehlikesi onlenecektir. Bu bazen samldlgl gibi. ytirtitme orgammn zayifl:mlmasl de gil. t~lm tcrsine gti~lti bir yasama orgamnm <;ogunluguna dayanan Bakanlar Kurulu ve Ba~bakan :J.raclilglyla hlzh qa1l1ubilen bir yurtirmenin ternellerini peki~tirecekrir. Bu ~ah~mada ytirtirltikteki Anayasa esas almrru~ur. Bir bakuna kac;li1l.lmaz olan bu durumun temel nedeni. i\nayasa dtizenindeki aksakh.k ve yamlgllanil 1982 AnayasaslfU madde madde gozden :.;e<;iren bir <;ah!?mayla ortaya 9lkarmarun daha kolay ve verimli olmasldrr. Bu yolla. Anayasa ile getirilmi~ olan kurul ve kurumlann Ttirkiye'nin ihtiya~lanna kar~lh.k verir nitelikte olup,olmadlgml [ek tek tart~mak ve gerekle~tirmek miirnlctin 01acaktrr. Boylece sistemde ne gibi degi~iklikler onerildigini, hangi hilklimlerin ne bi<;ime blirtindligtinti, sisternin hangi noktalarda siirdilrtildtiglinii metni okuyanlann ve karnuoyunun algllayabilmesi kolayl~rru!? olacaktrr Anayasasmm metniyle onerilen metin arasmda sistemati.k bolliruneleri ve madde numaralan oldugu gibi sakll tutma tercih edilmi~tir. Bu tercih sadece kaqll~tmnalan kolayla~tlrmak amacma dayanmaktadrr. Yine ayru nedenle, bazl kurum ve kurallarm anayasadan tiimtiyle ~l.kartildlgl durumlarda, madde numaralanndaki slralamada bir degi~iklige gidilmemi~, yeni maddeler ise "rntikerrer madde" olarak yazlliru~tlr. Bu c;alr~mada dikkati c;ekecek bir husus da, "aynntlll dtizenleme" yonteminin kullamlffi1~ oimasldir. Hemen belinmek gerekir ki. bu durum gonlillli bir tercihe dayanrnamakta, tilkemiz anayasa geleneginde 1961 'den bu yana egemen alan bu ozelligin bir baklma "zorunluluk" 01 masrndan kaynaklanmaktadlr. Gen;ekten de, ornegin insan haklanna saygmm kurumla~madigl bir tilkede, genel ilkelerle yetinmek ve alarun dtizenlenmesini yasalara brrakmak mtirnkiln olmamaktadir. Aym durum, yasama ve ylirtitmeye ili~kin kurallar ile yargl bak1mmdan da ge~erlidir. Yasama ve yilrtitmenin i~leyi~inde kokle~mi~ siyasal geleneklerin azhgl ve slk slk onaya ~lkan "suni" sayllabilecek sorunlar ve yargl bagrrnslzhgmm ger~ekle~mesinde ortaya ~lkan aksakhklar, bu alanlann da aynntlh anayasal dlizenlemeye bagli lalmmasml zorunlu kllmaktadli. Son olarak da, 1961 ve 1982 Anayasalarmda aynnuh olarak ele ahrum~ bir alanrn dlizenlenmesinin yasalara brralalmasmm. yapilan 9all~ma yalmzca Anayasayla smlih olduguna gore, yeni anayasa onerisiyle 0 alanda "ne yapllmak istendiginin" anlaulamamasl sonucunu verecek olmasl da, bu yonternin izienmesini gerekli lalnu~tli. Mevcut anayasamn dili iizerinde onemli bir yenile meye gitmekten ka<tlllllml tli. Bunun nedeni, yeni kavram ve terimlerin kullamlmasl durumunda, bunlann igerikieri bularrundan yeni tarti~malarm ortaya <tlkacagl kayglsldli. Buna kar lhk. mevcut anayasanm bol mi.ktarda telcrar ve gereksiz tamlama ve ibarelerle stishi "agdah" dilini basitle~tirme ve anla llir kilma baklmmdan onemli bir ~aba sarfetme de ihmal edilmi~ degildir. Boylece Anayasanm aynen korunan maddelerinde dahi onemli saytlabilecek dtizeltmeler yapllml~tlf. Son olarak: belirtilmesi gereken nokta, Anayasanm ilk tic; maddesi bakurundan yine Anayasada ongortilen "degi~tirme yasagt" ile bagh sayllmarru~ oldugudur Kaldl ki, ilgili maddelere baklldlgl zaman, onerilen dtizeltmelerin, ikinci maddede yer alan Cumhuriyerin niteliklerini etkilemedigi gortilecektir. 17

18 ONERILEN DEGiSiKLiKLERiN QZETi Yukanda ifade edilen genel gerek~e ~erc;evesi ic;inde, 1982 Anayasaslnl esas alarak yeni bir anayasa dilzenlemesi getiren ve gerek~eleri ilgili maddelerde aynca verilmi~ olan ba~bca degi~iklikler ve yeni c;oziimler ~oyle ozetlenebilir: 1. Ba langu; ve Genel Esaslar Anayasanlll bu boliimiinde, Tiirk toplumunun genel tercihive geleceginin nesnel istemlerini olu~turan ilkeler korunarak klsmi dtizeltmelere gidilmesi dti iiniilm~tiir. a. B~langlC; Boliimti. Tiirk Halkmm yeni bin Ylla bak1 ac;lsldl yansltmak ie;in yeniden yazilrru ur; b. Tiirkiye Cumhuriyetinin niteliklerini sayan 2.madde htikmti anlamlandmlmasl zor kavramlardan ayiklanrru~, 1961 Anayasasl esas al111arak ve "Atattirk Milliyet~iligine bagilh.k" ibaresinin yerine "Atattirk devrimlerine bagltltk" ibaresi konularak yeruden diizenlenmi~tir; C. "Devletin Temel Amae; ve Gorevleri" b~ltkh 5.madde, ikinci ctimlesi 12. maddeye aktanlarak Anayasa metninden C;tkartllrru~nr. d. "Egemenlik" b~ltkh 6.maddeye Tilrkiye'nin ulusaltistii kurulu~larla (Avrupa Birligi ile) geli tirecegi ili~kiler bakmnndan ortaya c;tkabilecek anayasal engelleri kaldliillak amaclyla bir flkra eklenmi~tir. 2.Temel HakJar ve Odevler, ) Temel HakIar ve Odevler Klsml, tiimiiyle yeniden e1e ah~ ve insan haklarlnl devlete ve topluma kaql koruma ekseninde kapsamli bir bie;imde degi~tirilmi~tir. Bu degi~ikliklerden b~l1calan ~unlardlf. A. Genel Hiikiimler ve Ki~inin Hak ve OdevJeri Boliimii: a. Devlet ve topium ya~ammlll yon verici bir ana ilkesi olarak "insan onuruna saygl" 12.maddeye eklenmi~tir; b. Temel hak ve ozgiirliiklerin smrrianmasmda yeni bir sisteme gec;ilmi~, genel smrrlama maddesi genel bir koruma maddesi haline donii~ttiriilmti~ttir, c. Temel hak ve ozgtirltiklerin smlflanmasmda ancak ilgili maddede sayllan slilli'lama nedenlerinin kullarulabilecegi hiikme baglanrru~tu; d. Boliimtin 13.maddesine eklenen iki fikra araciliglyia, Ttirkiye'de insan haklanrun yorumlanmasl bakmundan uluslararasl insan haklan denetim organlannm kararlarmlll Tiirk hukukuna daha giic;lii bir etki yapmasl ongoriilmii ttir; l8

19 c. Olaganiistti yonetim usuilerinde remei hakjar ve ozgiirliikler yoniinden adeta anayasa dl~l bir rejime olanak veren ls.madde htikmii yeniden diizenlenmi~tir: f. blum cezasmm kaldmldlgl htikmii Anayasaya eklenmi tir; g. Yabancllar i<;in 16.maddede Allis paralelinde dtizenleme yapllml~tli; h. "KapsaYlcl ozgiirltik" anlammda yorumlanan "maddi ve mane vi varilgml geli~tirme hai<.kl" ayn bir madde (17/a) olarak dtizenlennll tir; i. "Ki~i htirriyeti ve gtivenligi" ek gtivencelerle rakviye edilrni~tir ve Allis 'ne gore yeniden gozden ge~irilmi tir; j. "Vicdan ve din hilrriyeti" maddesinde "vicdan, dini inan9 ve kanaar ozgtirlilgilniln" mutbk.hgl korunmu~, bir 90cugun baktm ve terbiye sorumiulugunu ilstlenen kirnselerin devletirt gozerim ve denetiminde 90cuga kendi dini ve felsefi gorti~lerine uygun egitirn verilmesini isterne hilli ve laikligi tak.viye amaclyla "din killttirti ve ahlak. egitirninin yalmzca lise ve dengi k.ururniarda" ve "istege bagh olarak" verilmesi ongortilmti~ttir. k. "Dil~tince". "dil~tinceyi :l9iklama ve yayma", '4bilim ve sanat" ozgtirliikleri ve basm ve yayunla ilgili ozgtirltiklerin gtivenceleri geii~tirilmi~tir;. L uhak arama htirriyeti" (m. 36.) U~ ayn ek flkra ile tak.viye edilmi~tir. rn. 38. madde uceza hukuku gtivenceleri" b~ligl altmda yeniden dtizenlenmi~tir. B. Sosyal ve Ekonomik HakJar Boliimii: a. 41. maddede ailenin "e~ler arasmda e~itlige" dayanacagl belinilmi~tir, b. 42. maddenin Ttirk~e'nin resmi dil olmasl anlamml ~an 9. fikra htikmti yasal dtizenleme konusu oldugundan anayasadan 9Ikart11ffil~tIr, c. Kamula~tmnayla ilgili 47. madde "gerr;ek kar l1ik" ibaresiyle mtilkiyet hakki gti~lendirilerek dtizenlenmi~tir, d. 49. maddede i~sizlik sigonasma anayasal zernin sagl~ ve A vrupa Birligi tiyesi tilkelerde gortilen asgari i~ gtivencesini saglaytci onlernierin yasayla a1inmasi htikme baglanml~tir; e. Sendika kurma hakklyla ilgili 50. madde gereksiz aynnulardan ayooailii1l. ve sendika kurma hakkl ttim 9ailljanlara geniljlerilrnilj, i 9i nireligi ta~unayan kamu humeri gorevlilerinin hakianmn kapsam.uun yasayla dtizenlenmesi ongortilmti~ttir; f. Toplu i~ sozle mesi hakkl ttim 9a11~anlara geni~letilmi~, i~9i niteligi t~unayan kamu hizrneri gorevlilerinin bu alandaki haklaiulln kapsaffil.: istisna ve slflltlarmlfl yasayla diizenlenmesi ongortilmti~ttir; t9

20 g. Grev hakkl Anayasada yer almusl gerekmeyen aynntilardan temizlenmi~ ve ttim ~ah ~anlar baklmmdan guvence alrma alimrken, i~9i niteligi ta~lmayan kamu hizrneti gorevlilerinin haklannm bpsaml, istisna ve smulanmn yasayla duzenlenmesi ongortilmti~ttir; h. BannakslZ insanlann korunmusl anayasa kapsamma almffi1~tli: A vrupa Sosyal ~artmm 12. maddesi paralelinde herkesi kapsamma alacak bir sosyal guvenlik dtizeninin kurulmasl ongorillmti~ttir; C. Siyasi Haklar ve Odevler B6ltimti: il. 66. maddede yer alan ve TUrk ulusunun bir tiyesi olmayl vatand~hk ko~uluna baglayan htiktimde. aym aniaml i<;ermekle birlikte daha ba~anh bir ifadelendirrne olan 1924 Anayasa 51 formtiltine geri dontilmti~ttir; b. Ceza infaz kurumlanndaki htiktimltilerin oy kullanmaslfll yasaklayan htiktim (m.67) metinden ~:lkartilffi1~tlf; c. Siyasi partilerle ilgili 68. madde htiktimleri klsalulml~ ve basitle~tirilmi~tir. 3. Yasama Daha once de belirtildigi gibi, parlamenter sistem tercihinde bulunuldugu i~in, alanmda bu <;en;eveye uygun dtizenlemeler ongortilmektedir. yasama a. TBMM tiye sayisl 550 olarak muhafaza edilmi~, ancak bu tiyelerden 100 tanesinin tilke se9im <;evresinden se9ilmesi ongortilm~ttir, b. Milletvekili se~ilme y~l 25'e dti~tirtilmti~. milletvekili se<;i1meye engel suyiarm "siyasi" kabul edilebilecek olanlan anayasa metninden ylkartllml~tlr,..' c. TBMM'nin se<;im donemi don ylla indirilmi~tir; d. Ara se9irn kaldli1lml~, bo~alan tiyeliklerin iilke seyirn <;evresinden doldurulmasl esasl kabul edilrni~tir; e. Milletvekillerinin and metni sadele~tirilerek gereksiz ibare ve tamlamalardan armdmlml~[ii; f, Yasama dokunulmazligl (m.83) sidlilandlillrnl~[ii; g. Milletvekili Odenek ve yolluklmyla ilgili 86. madde degi~tirilerek, TBMM'yi Ylpratan "ma~" sorununa kesin bir 90ztim getirilmek istemni~tir; h. Curnhurb~karurun Anayasa degi~ikliklerini geriye gonderme yetkisinin kaldmlmasl ongortilmti~ttir; i. Gensoru stirecinde verilecek gtivensiz!ik onergesinde yeni kurulaca..lc htiktimetin ba~babn adaymm da belirtilmesi geregi 99. maddeye eklemni~tir; 20

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Konu Anlatımlı. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Konu Anlatımlı. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı 28 Ekim 2005 Tarihli ve 25980 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görvede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2016

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

Lex specialis derogat legi generali

Lex specialis derogat legi generali 1 Lex specialis derogat legi generali Madde 91 devamı: Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

Görevde Yükselme. Konu Anlatımı Soru Bankası GYS. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Sosyal Güvenlik Kurumu. Şef ve Memur Unvanlar İçin

Görevde Yükselme. Konu Anlatımı Soru Bankası GYS. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Sosyal Güvenlik Kurumu. Şef ve Memur Unvanlar İçin SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME (ŞEF-MEMUR) SINAVINA YÖNELİK 21/01/2016 TARİHİNDE YAPILAN DUYURUYA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR GYS 2016 Sosyal Güvenlik Kurumu Görevde Yükselme

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KURAMSAL BAKIŞ BÖLÜM 2 TEMEL KAVRAMLAR, KURUMLAR VE İLKELER

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KURAMSAL BAKIŞ BÖLÜM 2 TEMEL KAVRAMLAR, KURUMLAR VE İLKELER İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KURAMSAL BAKIŞ 1. 'Parlamento' sözcüğünün anlamı ve kökeni nedir? Parlamentolu her siyasal rejim için parlamentarizm geçerli midir? 1 2. Dünya parlamentolarını bir laf üretme makinesi

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

ORMAN GENEL MUDURLUGU He TURK HAV A YOLLARI A.O. ARASINDA

ORMAN GENEL MUDURLUGU He TURK HAV A YOLLARI A.O. ARASINDA T.t'. Orlllliin ve Su i$t.eri Bakanl.gl ORMAN GENEL MUDURLUGU He TURK HAV A YOLLAR A.O. ARASNDA "1.000.000 FiDAN TOPRAKLA BULUUYOR" AGA

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları TEMEL HUKUK Hukuk ve Kaynakları HUKUK NEDİR Hukuk, toplumsal yaşam içinde kişilerin birbirleriyle ve toplumu temsil eden güçle ilişkilerini düzenleyen ve uyulması, toplumu temsil eden güç tarafından yaptırıma

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

KPSS 2008 GK (49) 30 DENEME K TABI / 338. SAYFA / 59. SORU 30 DENEME K TABI / 295. SAYFA / 49. SORU

KPSS 2008 GK (49) 30 DENEME K TABI / 338. SAYFA / 59. SORU 30 DENEME K TABI / 295. SAYFA / 49. SORU KPSS 2008 GK (49) 30 DENEME K TABI / 338. SAYFA / 59. SORU 49. Bir ülkede, yetkili bir makam taraf ndan konulan ve hâlen yürürlükte bulunan hukuk kurallar n tümüne ne ad verilir? A) Pozitif hukuk B) Tabii

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CİFT BASLILIK BİTİYOR Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanları

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

Esas Sayısı : 2015/60 Karar Sayısı : 2016/2

Esas Sayısı : 2015/60 Karar Sayısı : 2016/2 1) 27.3.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 7. maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin birinci fıkrasının (n)

Detaylı

KAMU DÜZENİ K AVR AMI

KAMU DÜZENİ K AVR AMI Dr. Özge OKAY TEKİNSOY Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İDARE HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ K AVR AMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU A. HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ... 3 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri... 3 TBMM nin Açılması...

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER I-ANA YASA HUKUKUNUN KONUŞU VE ÖNEMİ...1 II-ANAYASA HUKUKU VE SİYASİ KURUMLAR...2 III-ANAYASA HUKUKUNUN METODU VE KAYNAKLARI...4 1-

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık

Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık en son değişikliklerle Maliye Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav Kılavuzunda duyurulan 19.10.2014 tarihli sınava uygun olarak hazırlanmıştır. maliye 2014 Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Konu Anlatımı

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi Taylan BARIN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi AK Parti, CHP, MHP ve BDP

Detaylı

CUMHURİYET ANAYASALARI

CUMHURİYET ANAYASALARI CUMHURİYET ANAYASALARI 1921-1924-1961-1982 (Hazırlanışları, Özellikleri, Orijinal Metinler Ve Yapılan Tüm Değişiklikler) Engin Şahin Yay n No : 2621 Hukuk Dizisi : 1273 1. Baskı Ocak 2012 İSTANBUL ISBN

Detaylı

İçindekiler. BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ

İçindekiler. BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ İçindekiler Önsöz 5 Kısaltmalar 17 BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU I. ANAYASA KAVRAMI VE ANAYASANIN FONKSİYONU 23 A. Anayasa Kavramı ve Anayasa Hukuku Öğretisi 23 B. Anayasanın Fonksiyonları

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı TOPLUM BİR NOKTADA HEM FİKİR PEKİ AMA NASIL: ÜÇ TEMEL SORU Toplumun görüşleri alındı mı? Katılımcı

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

SPOR KULÜPLERİNE YEREL YÖNETİMLERCE YARDIM YAPıLMASı

SPOR KULÜPLERİNE YEREL YÖNETİMLERCE YARDIM YAPıLMASı SPOR KULÜPLERİNE YEREL YÖNETİMLERCE YARDIM YAPıLMASı Atilla İNAN Bir toplumda devlet, örgütlü çalı manın en geli mi kurumudur. Devlet kadroları da örgütlü dayanı ma gruplarının gizli veya açık rekabeti

Detaylı

II- UYGULANACAK YASA KURALI DEĞERLENDİRMESİ:

II- UYGULANACAK YASA KURALI DEĞERLENDİRMESİ: Davacı... vekili... tarafından, Manisa Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan davacının, ek göstergesinin jandarma personeli esas alınarak 3600 olarak düzeltilmesi talebinin

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU Semih Batur KAYA Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Hacettepe Universitesi Ankara-Tiirkiye. ile. Azerbaycan Devlet Medeniyet ve tncesanat Universitesi Bakii-Azerbaycan

Hacettepe Universitesi Ankara-Tiirkiye. ile. Azerbaycan Devlet Medeniyet ve tncesanat Universitesi Bakii-Azerbaycan Azerbaycan Devlet Medeniyet ve tncesanat Universitesi Akademik t~birligi ve Degi~im Protokolii K~lhkh i~birligini ve ortak aniayi~1 te~vik etmek ve geli~tinnek amaclyla, Hacettepe Universitesi, Ankara,

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 ANAYASA 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Mevcut seçim barajı hakkındaki görüşünüzü yazınız.

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Ulusal ve Küresel Perspektifte KAMU YÖNETİMİ. Teori ve Pratik. Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü

Ulusal ve Küresel Perspektifte KAMU YÖNETİMİ. Teori ve Pratik. Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü Ulusal ve Küresel Perspektifte KAMU YÖNETİMİ Teori ve Pratik Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Zahid SOBACI Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi

Detaylı

Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı GYS 2017 Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımlı Komisyon Millî Savunma Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı ISBN 978-605-318-071-5

Detaylı

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not:

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not: DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Merkezi yonetim kapsammdaki kamu idareleri muhasebesi hesap planmda yer alan, ana hesap gruplan ve hesap gruplanm birinci diizey kodlann tamami ve her ana hesap grubuna ait ikinci

Detaylı

Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı 20 Ağustos 2014 Tarihli ve 29094 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2016 Başbakanlık Personeli

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği GYS 2017 Ekonomi Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımlı Soru Bankası Komisyon EKONOMİ BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARINA

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR... XIII. I. BÖLÜM 2007 den 2011 e DOĞRU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR... XIII. I. BÖLÜM 2007 den 2011 e DOĞRU VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM 2007 den 2011 e DOĞRU A. 2007 SEÇİMİ ÖNCESİ ve SONRASINDAKİ GELİŞMELER... 3 2007 Seçimi Öncesi Gelişmeler... 3 22 Temmuz 2007

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2012/11 Karar Sayısı : 2012/104 Karar Günü : 5.7.2012 R.G. Tarih-Sayı : 13.10.2012-28440 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi İTİRAZIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ TAVSİYE YAZISI KISALTMALAR III V VI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1. Dersin Adı, Konusu, Amacı ve Plânı 1 2. Ceza Muhakemesi Hukukunun Anayasal Düzenle İlişkisi 4 3. Ceza Muhakemesi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME; - MÜDÜRLÜK

2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME; - MÜDÜRLÜK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI TARAFINDAN 2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME; - MÜDÜRLÜK - MÜDÜR YARDIMCILIĞI - ŞEFLİK - İDARİ HİZMETLER SINAVINA YÖNELİK 05.02.2016 TARİHİNDE YAPILAN DUYURUYA UYGUN OLARAK

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Konu Anlatımlı. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Konu Anlatımlı. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı 28 Ekim 2005 Tarihli ve 25980 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görvede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2015

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş...III İçindekiler...V Kısaltmalar...XIII 1. GİRİŞ...1 I. İş Hukuku Kavramı...1 II. İş Hukukunun Niteliği... 8

İÇİNDEKİLER. Sunuş...III İçindekiler...V Kısaltmalar...XIII 1. GİRİŞ...1 I. İş Hukuku Kavramı...1 II. İş Hukukunun Niteliği... 8 İÇİNDEKİLER Sunuş...III İçindekiler...V Kısaltmalar...XIII 1. GİRİŞ...1 I. İş Hukuku Kavramı...1 II. İş Hukukunun Niteliği... 8 Birinci Bölüm GENEL BİLGİLER 2. İŞ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ... 17 I. Dünyadaki

Detaylı

FELSEFE DERSKiTABI Komisyon

FELSEFE DERSKiTABI Komisyon ORTAÖ GRE TiM FELSEFE DERSKiTABI Komisyon DEVLET KiTAPLARI ÜCÜNCÜ BASKI Dergah Ofset - istanbul, 2012 i(indekiler I. ÜNiTE FELSEFEYLE TANI~MA A. FELSEFE NEDiR? 2 1. Fe1sefenin An1aml 2 2. Fe1sefenin A1an!.

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II.

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II. 1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Bütçe Kanunu B) Türk Medeni Kanunu C) Milletlerarası Anlaşmalar D) Seçim Kanunundaki

Detaylı