TURKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi. TURKIYE CUMHURIYETI ANAYASASI ONERisi AN A Y ASA , 1! j . ~. Nisan 2000, TOBB, Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi. TURKIYE CUMHURIYETI ANAYASASI ONERisi AN A Y ASA 2000. , 1! j . ~. Nisan 2000, TOBB, Ankara"

Transkript

1

2 TURKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi TURKIYE CUMHURIYETI ANAYASASI ONERisi AN A Y ASA 2000, 1! j. ~. Nisan 2000, TOBB, Ankara

3 TOBB, Yaym No: Genel 357, BOM 58 ISBN TOBB Adet Basllml trr. Aydogdu Ofset

4 ONs6z 2000'li ylliara girdigirniz bu donemde diinyarrnz bir 9agm degi imine tamk olmaktadlf. Telekomiinikasyon teknolojisindeki ba dondiiriicti geli~me ile ba layan, Soguk Sava m biti i iie hlzlanan ve ktireselle me olgusu olaralc tarumlanan bu degi im stireci, yeni bir dtinya diizeninin ba ladlgml gostermektedir. Bu geli im ve degi im stireci, ho umuza gitse de gitmese de, mevcut dtinya diizeninin bir gerc;egidir. Bu degl im stirecine uyum sagiayan toplumlar ve kurumlar daha da gue;lenerek ve geli erek ayalcta kalular. Degi irne uyum sagiamayanlar ise, ne yazile ki, sonu belirsiz bir bie;imde kendi kaderleri ile ba ba a kaltrlar. Bu degi~mez bir kuraldlf ve durdurmak da mtimktin degildir. Ancak, tilkemizdeki kisli ie; siyasi e;eki meler nedeniyle, bu luzh degi imi yeterince kavrayamadlgmuza inaruyorum. Tlirkiye'nin ie;inde bulundugu kislf dongti kaf lsmda, en yetkili ba bakanlardan siyasi parti liderlerine kadar, siyasilerimiz zaman zaman "bu devlet r;okmu tlir" ya da "bu sistem tilearuru t1f" diye meydanlarda nutuk attyorlarsa da bunun geregini yapmarru lardlf. Ne yazile ki, 17 Agustos 1999 tarihinde ya adlglmlz deprem felaketi r;ok acl bir bie;imde gostermi tir ki, lilkemizde sistem gere;ekten e;okmi.i tlir. Depremde binlerce olii verdikten soma anladile ki, '"koyltile meden ehirle meye" ve "tanm toplumundan sanayi toplumuna" ba~arlll bir gee;i yapamarrn lz., ) Bunun sorumlusu, hie; ku kusuz, bizi klslf bir dongti ie;inde tutan siyasal, ekonomik ve toplumsal sistemimizdir. ~imdi de gee;rni ten hie; ders almadan. bu sisternle "bligi toplumunan uyum saglamaya ve ayakta kalmaya e;abahyoruz. Her ne kadar toplumumuz, terorden, depremden, mezar evler cinnetinden e;ektigi acllari e;abuk unutuyor goztikse de, ashnda insammiz artile devleti de kendi menfaati ie;in kullanan "devlete;i ve merkeziyete;i siyasete" ve onun olu~turdugu sisteme inanmama~tadu. Devletle ekonorninin ie; ie;e girdigi bu sistem, kendi i leyi~indeki aksakhklan gidermek yerine, ayru sorunlan btiytiterek gelecege ertelemektedir. Boylece, olu an hantal yaplsl lie toplumun ve i aleminin ontinti tileamaktadlf. Kamu sektorii, ozel sektortin dinamizmini arkadan izlemek bir yana, dtinya ekonomisi iie btitilnle mesine engel olmaktadu. Bu sistem toplumumuzu lasu bir dongu ie;inde tutarak, birbiri lie zu1a maslfla ve toplumsal gerginligin artmasma neden olmaktadu. Bunun sonucunda da sik sile tikanip mtidahaleye maruz kalmaktadu. Bu sistem, degi imden umudunu kesen gene; ku aklan ve dar gelirli gruplan, e;agdl l sisternier pe inde ko maya ve yikicl-bolilcti faaliyetlerin kucagma itmektedir. Stirekli ayru sorunlan ve engelleri kaf lffilza c;ileanyor ve dl ariya kar l kullanacaglidlz enerjirnizi til."'<:etmektedir. 3

5 Bu sistem. <;agm dc:gi~imine uygun olarak yeni ufuklar ar;mak yerine, gruplan farkh da olsa. sa dec.:: dar bir siyase[c;i kesiminin devamlihgml ve gtictinli slirdtinnesine hizmet etmek [edir. Bu sistem. sorun ~ozmek yerine, yem sorunlar yararmaktadrr. Yarattlgl ya da ko.r~lla~ngl sorunlann faturaslill da. zam ya da ek vergiler adl aitmda. topiumun ve i~adamlannm online koymaktadll Tilrkiye ir;inde bulundugu sistemin yarattlgl bu kisrr dongliyti kmnak zorundadl!. Dtinyada yeni bir c;agm ac;lldlgl 2000'li Yillarda, ttim tilkeler yeni kalklruna stratejileri ge~tirirken. dunyanm dey firmalan "~irket evliiikleri" yaparak global rekabet gti~lerini artitirken. bilgi otoyollan. bilgi aglan ve elektronik ciearet tuzla yaygml<1.]lp bir "yeni ekonomi" ortaya c;ikarken; bizim bu degi~melere duyarslz kalmanuz ve aym sorunlan tekrar tekrar y~amarruz kaderimiz olamaz. TUrkiye 'nin artlk <;agm geregi olan deg~imleri gef(;ekle~tirmesi ve kendisinden beklenen aulmn yapmasmrn zarnaru gelmi~tir. TUrk insam <;agd~ demokrasinin ve rekabetr;i piyasa ekonomisinin tlim kurum ve kurallan He yerie~tigi, laile bir hukuk devleti duzenini ya da sistemini arzulamaktadl!. Vatanma ve millerine camm ve malffil seve seve feda eden TUrk halla. guvenini yicirdigi bu <?arplk siyasai ve ekonomik sistem ile "bilgi roplumunda" hak ettigi yeri alamaz. Bu sistem degi~melidir. Bu amac;la: 1. Geni~ tabanh bir siyasi uzl~ma saglayarak. yeni bir toplumsal sozle~me, yani Anayasa hazlrlamaliylz. ArtIk vatand~ma gtivenen ve onu on planda tutan bir Anayasa istiyoruz. 2. Siyasi Partiler ve Ser;im KanunlanmlZl bir an once degi~tirip, siyaseti dar bir siyaset~i grubunun tekelinden c;lkartmahylz. Meclisimizi ve milletvekillerimizi gti~lendirmeliyiz. Arnk siyasi parti enflasyonunun Ya'landlgl sec;im ortamlannda, oy verecek bir parti bula mayan geni~ se~men kitleleri oisun istemiyoruz. 3. Yargl sistemimizi yeniden dilzenleyip. tam baglmslz lalmaliylz. ArtIk her Adli Ylhn a<rill~mda; Yargltay Ba~kanlannuzm "dlzdan-vicdan" ve "me~ruiyet" tartl~malanndan. en yerkililerin "ceza evlerine hakim degiliz" ifadelerinden utaruyoruz. 4. Devlet ve hilktimet yaplsl yeniden yapllandmlmahdl!. ili~kili kamu kurulu~ ve birirnlerini birle~tirmek ve gereksiz oianian da kaldlrmak suretiyle. kamu personeli sayislnl mutbka azaltmaliylz..aitlk siyasetc;iye gore devlet bakanhgl. adama gore makam olu turulmaslnl is terci yoruz. 5. Yerel yonetim refonnunu gercfekle tirip, merkeziyet<ri hantal devlet ~arkml etk.inle~tirmeliyiz. Arttk vatanda larumzm en kilr;ilk i~leri it;in. Ankara'ya Kadar gelmesini istemiyoruz. Bunlan genrekle~tirmek ic;in de, ID<;: kimsenin Kendi kafasmdan hayali ve <;agdl1ll dtizenler yarutmasma ya 'da yeni sisternler ke fetmesine gerek yoktur. Yapllacak ~ey gozlerimizin 4

6 anlindedir ve a<;ik~a bellidir: "Geli~mi~ lilkeler nasll bir sistem kurmu~sa, biz de aym ~eyi yapacaglz". <;Unkti ktireselle~me stirecinde Tlirkiye 'nin hedefi bellidir ve bu hedef de AB liyeligidir. AralIk 1999 Helsinki Zirvesinde adayhglitilz da rescil edilrni~tir. Ku~kusuz. 2000'ii Yillann dlinya siyaseti ve ekonomisi ile btittinle~mek isreyen lil.kemiz ve halk.uruz i~in. bu hedef c;ok dogru bir is[ikamenir. Ancak bunun i~in. AB liyeliginin gereklerini yerine gerirmek zorundaylz. Bunun ol<;li[ti ise, Haziran 1993 Kopenhag Zirvesinde belirlenen kriterlerdir. Hepirnizin bildigi gibi bunlar; demokrasi, hukukun listtinlligti ve ins an haklan konusunda iyile~[irmeleri kapsayan "Siyasi Kriterler", i~leyen bir piyasa ekonomisinin varhgml ve AB 'nin rekabet ortamma uyum saglama kapasitesini ifade eden "Ekollomik Kriterler" He idari ve yarglsal kapasitenin etkinligini belirleyen "Top/uluk IHiiktesebatllla UYllmlu jdari Yapl Kriterleri"' dir. i~[e 21. ytizyll dtinya ekonomisi ve siyaseti ile btittinle~mek i<;in AB tiyesi olmak isteyen Ttirkiye'nin, sisternini yeniden yapilandmnasl amaclyla yapmasl gerekenjer bunlardrr, Bu kriterler ya da ko~ullar sadece bizim i<;in hazlrlanml~ bir re<rere de degildir. Dye olmak i<;in ttim lilkelerden istenen ko~ullardlr. a bunlann geregini yaplp dlinya ile btittinle~ecegiz. ya da i<;imize. kapanlp kislr siyasi <;eki~melerle birbirimizin yakasma yapl~acaglz, Bu noktada belirtmeliyim ki, AB adayhgl somasl ge<;en klsa donemde, Kopenhag Zirvesinill Ekonomik Kriterlerj'ni kar~ilamak i<;in Ttirkiye'de onemli adlmlar atilml~trr. Enflasyonla mticadelede daha i~in b~mda olmamlza ve daha gidecek <;ok yolumuz olmasma ragmen, umut verici politikalar uygulamaya konulmu~tur. Fakat diger kriteder, yani "Demokrasi, Hukukult UstiinlUgii ve illsan Haklan" ile "AB Miiktesebatma Uywn/u idari.j Yap'" konusunda. bugline kadar anlamh hi<rbir ~ey yapamadlk, Sanki, kilitlenip kalml~lz. Aslmda bizim yapmamlz gereken duzenlemeler bunlardrr. <;tinkti "Ekoflomik Kriterler" konusunda silinnlanmiz olsa da, bunlan a~abiliriz. Nitekim TUrk ozel sektorti Gtimrtik Birligi stirecinde ttim slkffitliara mgmen, ezilmeyecegini kanltlaml~ti!. Yeter ki, sistem ve onun yaramgl krsrr siyaset ozel sektortimtiztin onlinti trkamasm. Artrk hepirniz <;ok iyi biliyoruz ki, ontimtizii tikayan <;arplk sistemin ve lasrr siyasetin temel nedenleri de "Demokrasi, Hukukun Ustiinliigii ve insan Hak/an" ile "AB Muktesebatma Uyumlu jdari Yapl" konulanndaki eksikliklerimizdir. Bu konularda sagllkll adunlar attlgrrmz ol<;ude, Ulkemizin ve ekonomimizin anti de a<;lhr. Dtinya siyaseti ve ekonomisi, yani AB ile btitunle~ebiliriz. 0 halde, gtictimtizti bu konularda yogunla~tmp. Mec1isimizi ve Htiklimeti harekete ge<;irmeliyiz. Aruk kislf siyasi <;eki~melerden vazge~ip, gen;ek gundemimize donmeliyiz. Birligirniz her konuda oldugu gibi, bu konularda da gerekli <;ah~malanm yapffil~ ve Bu ama<;la, "Siyasi Kriterler" konusunda Anayasa, Siyasi Partiler ve Se<;irn tarnamlaffil~trr. Kanunlan bnerileri He "AB MUktesebatma Uyum Kriterleri" konusunda da " AB Dyeligi Yolunda idarenin Yeniden Yaptlandmlmasl" konulu proje <rah~mas1nl tamamlami~, Meclise, Hliktimete ve karnuoyuna sunmaya hazrr hale getirmi~tir. Boylece. Kopenlzag Kriterlerinin ternel s:er<;evesi baklmmdan yapllmasl gerekli olan ~ah malan, bir "AB ile Uyum Paketi" 5

7 bi<;iminde hazlflaffil~trr. Sec;kin bir bilim adarru grubu tarafmdan hazlflanan ve Birligimiz tsri~~lfe ve Ar:l~tlrma Kurulu Koordinat6rltigti rarafmdan derlenen bu c;ah~mahrrdan biri olano Anayasa Onerimizi HAnayasa 2000" adl altmda kamuoyunun degerlendinnelerine" sunmu~ bulunuyoruz. Bu <tah~mamlzm. ttim halklmlzm beklentileri dogrultusunda, 1982 Anayasaslllm degi tirilmesi amaclyla karnuoyunun ol~umuna katklda bu1unmasl ve Meclisimiz tarafllldan bu yonde anlacak adunlara zemin olu~turmasl rek dilegimizdir. Dogruyu, her zaman tartl arak ve uzla~arak bulacaglfniza inaruyorum. 2000'li yillann tam b~mda yeniden yapilanmayl b~latan ve "muasrr medeniyetler" seviyesine ul~mayl kendisine ternel hedef edinen bir TUrkiye dilegi ile sayg.danrnl sunuyorurn. Fuat MIRAS TOBB Yonerirn Kurulu B~karu 6

8 i <::indekiler ONs6Z GENEL GEREK<;E ONERiLEN DEGt~iKLiKLERiN OZEn...18 BA~LANGI<; ANAYASA BiRiNci KISIM Genel Esaslar L Devletin ~ek1i: MAD DE II. Cumhurlyetin Nitelikleri: MADDE m. Devletin Btittinltigti, Resmi Dili. Bayragl. Milli MaI l ve B~kenti: MADDE 3.25 IV. Degi~tirilemeyecek Hilktimler: MADDE V. Devletin Temel Ama~ ve Gorevleri: MADDE 5..., VI. Egemenlik: MADDE VII. Yasama Yetkisi: MADDE vm. Ytirtitme Yetkisi ve Gorevi: MADDE IX. Yargl Yetkisi: MADDE X. Kanun Ontinde E itlik: MADDE Xl. Anayasanm UstUnlUgU ve BaglaYlclh~: MAD DE ikinci KISIM TEMEL HAKLAR VE ODEVLER Birinci Boliim GENEL HUKUMLER I. Temel Hak ve HUrriyetlerin Niteligi: MADDE 12...,...29 II. Temel Hak ve Htirriyederin Smrrlanmast: MADDE m. Temel Hak ve HUrriyetlerin Kottiye Kullamlamamasl: MADDE IV. OlaganUstU onetim Usullerinde Temel Hak ve Htirriyetler: MADDE V. Temel Hak ve Htirriyerlerin Korunmasl: MADDE ISla VI. Yabancllann Durumu: MADDE ikinci Boliim Ki~iNiN HAKLARI VE ODEVLERi L Ki~i Dokunulmazhgl A. Ya~ama Haklo.. fusanm Maddi ve Manevi Varhguun BUtilnlUgU: MADDE B. Maddi ve Manevi V arhgmi Geli~tirme HakkI: MADDE 17!b...33 II. Zorla <;ali~trrma Yasagl : MAD DE m. Ki i HUrriyeti ve GUvenligi: iviadde

9 IV. Olel Hayarm Gizliligi ve Korurun:lSl A. Ozel Hayatm Gizlili,gi: ivladde B. Konut Dokunulmazhgl: MADDE C. Haberle~me HUrriyeri: :VIADDE 22...,... ",.,.,... "..,36 V, Yerle~me 'Ie Seyahar HUrriyeri : MADDE 23..,,,...,.,...37 VI. Vicdan 'Ie Din HUrriyeri: ivladde 24...,...,...37 VII. DU~Unce HUrriyeti: MADDE 25...,...38 VIII. DU~tinceyi A<;lklama ve Yayma Htirriyeti: MADDE IX. Bilim ve Sanat Hlirriyeti : MADDE X. Basm ve YaYlmla ilgili Htiktimler A. Basm Htirriyeti : MADDE B. Stireli ve Stiresiz Yaym Harn : rviadde C. Basm Ara~lanmn Korunmasl: MADDE 30..., D. Kitle Haberle~me A.ra~lanndan Yararlaruna Hakk:.l: MADDE E. Dtizeltme ve Cevap Hakk! : MADDE XI. Toplann Hak ve HUrriyerleri A. Dernek Kurma Htirriyeti: MADDE 33..., B. Toplantl ve Gosteri YtirUyti~U Htirriyeti: MADDE XII. MUlkiyet Hakk!: MADDE XIII. Haklann Korunmasl ile llgili Htikiimler A. Hale Arama Hiirriyeti: MADDE B. Tabii Yargl Yolu: MADDE C. Ceza Hukuku Gtivenceleri: MADDE XIV. Ispar Hakkt: MADDE XV. Temel Hak ve Hiirriyeclerin KOrurunasl: MADDE U<;iincii Bolum SOSYAL VE EKONOl\tliK HAKLAR VE ODEVLER L Ailenin KorunmaSl: MADDE II. Egitim ve Ogrenim Hakk:.l ve Odevi: MADDE III. Kamu Yaran A. Klyllardan Yararlaruna: MADDE 43..,... : B. Topralc Mtilkiyeci: MADDE C. Tanm, Hayvanctllk ve Bu Uretim Dallan..'lda <;all~an1ann Korunmasl: YIADDE D. Kamula~tInna: :MADDE 46..., E. Devletle~tinne ve Ozelle~tirme: MADDE IV. <;all~ma ve Sozle~me Htirriyeti: MAD DE 48...'...50 V. <;ah ma iie Ilgili HUkiimler A. <;ah~ma Halch ve Odevi: MADDE B. <;al1~ma ~artlan ve Dinlenme Hakk:.l: MAnDE C. Sendika Kurma Halli:.MADDE '...52 D. Sendikal Faaliyet: MADDE VI. Toplu i Sozle~mesi ve Grev Harn A. Toplu i~ Sozle~mesi Hak.la: MADDE B. Grev Hakkl: NIADDE

10 ... VII. Uerene Adalet Saglanmasl: NIADDE 55 "...55 VIII. SaglIk. <:;evre ve Konut A. Sagllk Hizmerleri ve <:;evrenin KorunmaSI: MADDE B. Konut Hakkl: MADDE L"X. Gen~lik ve Spor A. Gen~ligin Korunmasl:?vIADDE B. Sporun Geli~tirilmesi: MADDE X. Sosyal GUvenlik Haklan A. Sosyal GUvenlik Hak.la: NIADDE B. Sosyal GUvenlik Bakrrnmdan Ozel Olarak Korunmasl Gerekenler: MAD DE C. Yabancl Ulkelerde C;ah an TUrk Vatanda~lan: NIADDE XI. Tarih. KliltUr ve Tabiat Varhklarmm Korunmasl: MADDE XII. Sanatm ve Sanat~mm Korunmasl:NlADDE XIII. Devletin iktisadi ve Sosyal Odevlerinin Smrrlan: MAD DE Dordiincii Boliim SiYASi HAKLAR VE ODEVLER L TUrk Vatand~hgl: MAD DE II. Sec;me, Sec;ilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Haklan: MADDE III. Siyasi Partilerle ilgili HUkUmler A. Pard Kurma, Partilere Girme ve Partilerden Aynlma: MADDE B. Siyasi Partilerin Uyacaklan Esaslar: MADDE IV. Kamu Hizmetlerine Girme HakkI A. Hizmete Girme: MADDE B. Mal Bildirimi: MADDE V. Vatan Hizmeti: MADDE VI. Vergi Odevi: MADDE VII. Dilekc;e Hill1: MAD DE O<;DNcO KISIM Cumhuriyetin Temel Organlan, i BiRiNCi BOLUM Yasama I. Tlirkiye BilyUk Millet Meclisi A. Kurulu~u: MADDE B. Milletvekili Sec;ilme Yeterliligi: MADDE C. Tlirkiye BilyUk Miller Meclisi'nin Sec;im Donemi: MADDE D. Tilrkiye BilyUk Millet Meclisi Sec;imlerinin Geriye Brralalmasl ve Bo~alan Uyeliklerin Doldurulmasl: MADDE E. Sec;imlerin Genel Yonetim ve Denerim: MADDE F. Uyelikle ilgili HUkUmler 1. Milletin Temsili: MADDE And Ic;me: MADDE Uyelikle Bagd~mayan I ler: MADDE Yasama Sorumsuzlugu: M.~DDE

11 -+/a. Yasama Dokunulmazhgl: MADDE 83/ Uyeligin Dli~mesi; MADDE tpcal istemi: MADDE Odenek ve Yolluklar: MADDE II. Tlirkiye Bliylik Millet Meclisi'nin Gorev ve Yetkileri A. Genel Olarak: MADDE B. Kanunlann Teklif Edilrnesi ve Gorli~lilrnesi: NIADDE C.Kanunlann Cumhurba kam'nca YaYlmlanmasl: :tviadde D.Milletlerarasl Andla~malarl Uygun Bulma: MADDE E. Kanun Hlikmlinde Karamame <;tkarma Yetkisi Venne: MADDE F. Sava Hali ilam ve Silahl1 Kuvvet Kullarulrnasma izin Venne: :tviadde III. Tlirkiye Btiytik Millet Meclisinin Faaliyetleri ile llgili Htiki.imler A. Toplanma ve Tatil: MADDE B. Ba kanltk Divaru: MADDE C. Ic;ttiztik. Siyasi Parti Gruplan ve Kolluk i~leri: MADDE D. Toplanu ve Karar Yeter Say1Sl: MADDE E. GOrU melerin AC;lkllgl ',I'! YaYlffilanmasl: MADDE IV. Tlirkiye Bliytik Millet Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollan A. Genel Olarak: MADDE B. Gensoru: MADDE C. Meclis Soru~turmasl: MAD DE ikincl BOLUM Ytirtitme L Cumhurb~karu A. Nitelikleri ve TarafsIZlIgl: MADDE B. Sec;imi: MADDE C. Andic;rnesi: MADDE D. Gorev ve Yetkileri: MADDE E. Sorumsuzlugu: MADDE 1C E/a. Sorumlulugu: MADDE 1051A...83 F. Cumhurba karuna Vekillik Etrne: MADDE G. Cumhurb~karu Genel Sekreterligi: MADDE H. Devlet Denetlerne Kurulu: MAD DE n. Bakanlar Kurulu A. Kurulu : MADDE B. Goreve Ba lama ve Gilvenoyu: :tviadde C. Gorev Strasmda Gliven Oyu: NIADDE III...85 D. Gorev ve Siyasl Sorumluluk: MADDE E. BakanlIklann.Kurulmasl ve Bakanlar: MADDE F. Se~imlerde Gec;ici Bakanlar Kurulu: MADDE G. Tliztikler: MADDE H. Tlirkiye Bliylik :Nlillet Meclisi Secrimlerinin Cumhurba~kanmca Yenilenmesi: MA..DDE

12 .. i t Milli Savunma 1. Ba~kornutanhk ve GeneLkurmay Brujkanhgl: MADDE NIilli Gtivenlik Kurulu: MADDE III. OlagantistU Yonecirn Usulleri A. OlagantistU Haller L Tabii Afec ve Agrr Ekonomik Bunalun Sebebiyle OlaganiistU Hal ilam: MADDE ~iddec Olaylarmm Yaygmlrujrnasl ve Kamu Dtizeninin Ciddi ~ekilde BOZUlrnasl Sebebiyle 01agantistU Hal ilaru: MADDE OlaganUstti Hallerle tlgili Dtizenlerne: MADDE B. Swyonetirn, Seferberlik ve Savruj Hali: MADDE IV. idare A. idarenin Esaslarl 1. idarenin BtittinlUgti ve Karnu Ttizelki iligi: MADDE Yonetmelikler: MADDE All. idarenin A~lkhgl: MADDE 124/a...92 B. Yargl Yolu: MADDE Bii. Karnu Dene(~ileri Kurulu: MADDE 125/a...93 C. Idarenin Kurulu u 1. Merkezi idare: MADDE Mahalli idareler: MADDE D. Karnu Hizrneti Gorevlileriyle ilgili Hilldirnler 1. Genel ilkeler: MADDE Gorev ve Sorumluluklan, Disiplin Kovu~turulmasmda Gtivence: MADDE E. Yliksekogretim Kururnlan ve Ust Kurulu lan 1. Ytiksekogretim Kururnlan ve Ytiksekogretim Kurulu: MADDE Ytiksekogrecirn Ust KurulU lan: MADDE Ytiksekogretim KUI1lI1lkmndan Ozel Htiktirnlere Tabi Olanlar: MADDE F. Radyo ve Te1evizyon idaresi ve Kamuyla ili kili Haber Ajanslart: MADDE G. Atattirk Ktilttir, Dil ve Tarih Yliksek l(urumu: MADDE H. Kamu Kurumu Niteligindeki Meslek Kurul~lan: MADDE Diyanet i leri Ba kanh~: MADDE Kanunsuz Emir: MADDE ,99 I. Genel Htiktimler D~uncu Bolum YARGI A. Mahkemelerin bagrrnslzhgl: MADDE ,. '.' B. Hakimlik ve Savclhk Teminau: MADDE ,...,.101 C. Hakirnlik ve Savclhk Meslegi: MADDE D. Duru malann a~lk ve kararlann gerek~eli olrnasi: MADDE E. Mahkemelerin KurulU u: IVlADDE ,

13 Devlet GUvenlik ~lahkemeleri: MADDE G. Hakim ve Savcllann Denerimi: MADDE H. Askeri Yargl: NL.:\DDE II. YUksek Mahkemeler A. Anayasa Mahkemesi 1. Kurulu~u: MADDE Dyeligin Sona ermesi: MADDE Gorev ve Yetkileri: 1-'LI\DDE <;ah!?ma ve YargIlama Usulii: NlADDE Soyut Norm Denetimi: ivli\dde Dava A<;:ma Sliresi: MADDE Somut Norm Denetimi: MADDE a. Anayasa ~ikayeti: MADDE 152/a Anayasa Mahkemesinin Kararlan: MADDE B. Yargltay: MADDE ; C. Daru~tay: MAD DE D. Askeri YargItay: MADDE E. Askeri Yilksek: idare Mahkemesi: MADDE F. Uyu~maz1.Ik Mahkemesi: MADDE III. Hakimler ve Savctlar YUksek Kurulu: MADDE IV. SaYl~tay: MADDE DORDUNCO KISIM: Mali ve Ekonornik Hiikiirnler SiRiNCi SOLUM Mali HiikiirnJer I. BUtr;e A. Biitr;enin Hazrrlanmasl ve Uygulanmasl: MADDE B. Biltr;enin G6ril~illmesi: MADDE C. Biltcrelerde Degi~ik:lik YapIlabilme Esaslan: MADDE D. Kesinhesap: MADDE E. Kamu iktisadi Te~ebbilslerinin Denetimi: MADDE tk!nct BOL(]}Yf Ekonornik HiikiimJer L Planlama: MADDE II. Piyasalann Denetimi ve Dl~ Ticaretin Dlizenlenmesi: NlADDE III. Tabii Servetlerin ve Kaynaklarm AranmasI ve i~letilmesi: MADDE IV. Ormanlar ve Orman K6yliisti: M..':\DDE B. Onnan Koylilsiiniln Korunmasl: MADDE V. Kooperatifrriligin Geli~tirilmesi: MADDE VI. Tliketiciler ve Esnaf ve Sanatkarlarm Korunmasl A. Tiiketicilerin Korunmasl: MADDE ' B. Esnaf ve Sanatkarlann Korunmasl: MADDE

14 BE~iNCI KISIM <;e~ith Hiikiimler r. inkllap Kanunlannm Korunmasl: MADDE ALTINCI KISIM Ge~ici Hiikiim]er YEDINCi KISIM Son Hiikiimler 1. Anayasanm Degi~tiri1rnesi: MAD DE l II. Ba~langl~ ve Kenar Ba~hklan: MADDE HI. Anayasarun Ytirtirltige Girrnesi: MADDE

15 GENEL GEREK(:E Anayasalann genel olarak toplumsal-siyasal ya~amm hukuki <;er~evesini ~izdigi soylenir. Ancak bu, toplumsal ve siyasal ya~ail1ln ttimtiyle anayasa tarafmdan belirlendigi anlail1lna gelmez. Anayasarun bir tilkedeki somut gerr;ekliklerden kopuk bir bi~imde ele almmasl ve anayasal kurallar yoluyla tilke sorunlannm <;oztilebilecegini sanmak dogru olmaz. Ama anayasalann. varolan toplumsal siyasal ili~kileri etkileyici bir gticli de vardu. <;tinkti anayasa ile olu~rurulan hukuki yapl. mevcut toplumsal/siyasal ili~ki bi~imlerini ~an "me~ru" bir duzeni ifade eder. DolaYlslyla anayasalar. <;ok zaman "tilke ger~ekleri" diye adlandmlan mevcut durumun otesinde. "olmasl gerekeni" belinen ve devlet gerr;ekliginin olu~rugu alarn eckileme savlfu i<;eren metinlerdir. Ancak boyle bir etkinin olu~abilmesi, "olan" ile "Olmasl gereken" arasmdaki "temasm" kopanlmamasma baglidu. Oyleyse, anayasa ile yapdabileceklerin smln iyi bilinmeli, bulunan r;oztirnler, "tilke gerr;ekleri" ile Ttirk toplumunun ir;inde ya~amak istedigi toplumsal/ekonomik ve siyasal dtizenine ula~masml "kolayla~tmcl", yolu ar;lcl, te~vik edici r;oztimler olarak bir;imlenmelidir. Yeni bir Anayasa olu~tunna baklmmdan astl agrrllgm toplumumuzdaki degi~melerin nitelik ve dogrulrusunun ve insanlarlil1lzm ozlemlerinin dogru te~his edilmesine verilmesi gerektigi kanlsmdaylz. Yine de, halen ytirtirliikte bulunan 1982 Anayasasuun 1995 degi~iklikleri sonrasmda da, TUrkiye toplumunun ikiytiz y11a yakla~an ve <;e~itli ~amalardan ger;~rek r;ok partie bir rejime ul~an ve demokratikle~me olarak belirginle~en geli~me r;izgisinden bir saprna gosterdigini soylemeden ger;mek zordur oncesi yaygm ~iddet olaylarmdan kaynaklanan "travma"nm etkisiyle ve uluslararasl konjonktiirun de katiaslyla, devleti yticeltirken, sanki devletin dogai du~maruyrnl~ gibi bireyi arka plana atan, otoriter egilimli bir anayasa olarak bir;irnlenen 1982 Anayasasl, en b~mdan beri toplurnun hir; bir kesimince ar;tkr;a sahip ~Iktlmamakla birlikte, genr; bir (opium ir;in Ulun sayllabilecek bir sure boyunca ana <;err;evesi ve felsefesi itibariyle muhafaza edilmi~tir. Ancak, bu slire ir;inde bu Anayasanm Ttirkiye'nin toplumsal. siyasal ve hatta ekonomik ar;lhmmm ontinu tlkayan niteligi daha r;ok anla?llrr olrnu~ ve tilkemizde "anayasa degi~ikligi" talepleri "geli~me", "deg~im" ve "demokratikle~me"nin b~lica ifade bir;irni haline gelmi~tir. Bir b~ka deyi~le, yeni girilen ytizytlda A vrupa Birligi 'ne aday olan bir tilke ir;in yurtirltikteki Anayasanm "dar bir elbise" oldugu artlk herkesin katlldlgl bir saptama olm~tur. Anayasa r;al.i~masmda bazl ternel kabullerden hareket edi1mi~tir. Bunlarm b~mda fir; ku~kusuz TUrkiye'nin siyasal rejirn bakmundan ternel tercihinin ozgtirltik~u ve r;ogulcu demokrasi Olmasl gerektigi yolundaki TUrk vatand~larmda egemen olduguna inarulan ortak inanr; ve talep gelmektedir. Gerr;ekten de, en radikal dtizen aieyhlarlan dahil, TUrk vatanda~lannm, iran, Suriye ya da Irak'taki gibi bir rejim altmda degil, uygar dtinyayl olu~turan tilkelerdeki gibi, Almanya, Fransa ya da Isvecr'teki gibi bir rejim altmda y~amak istedi.klerine ku~ku yokrur. Bu ka.bultin beraberinde pek <;ok oge getirdigini gormemek rntimkun degildir. <;tinkti gilntimtizde, dernokratik siyasal sisternlerin ozellikleri genel bir "kod" niteligi kazanmi~, uygar ve demokratik dunyada ozellikle insan haklan baknrundan uluslararasl standartlar temel de 15

16 gerler olarak kabul edilrni~tir. Bu standartlar ve degerlerin ger~ekle~tirilmesi, Avrupa Birligi'ne girme hedefine yonelen bir iilke iqin nesnel bir zorunluluktur. Bu nedenle, Tlirkiye ic;in yeni bir Anayasa qah~masmm hareket eksenini. evrensel kabul goren demokrasi anlayl~mm gereklerine uygun bir sistemin hukuki gerc;evesini oturtma qabasl olu~tunnahdrr. Ancak, boyle bir c;:ah~mada iilkemizin gec;:mi~ deneyimini tamamen gozardl eden bir egilim ic;:inde de olmamalldrr. Bunun ba~hca iki nedeni oldugu soylenebilir. Bunlardan bir tanesi hiq ku~kusuz, bir toplumun gec;mi~ deneyimlerinden Ctimtiyle kopmasmm mtimklin olamayacagl. boyle bir yakla~lmm ba~anslz kalma riskini yiikseltecegi gen;egidir, ikincisi ve belki de daha onemlisi ise, Ttirkiye'nin uzunca sayllabilecek bir Anayasa. demokrasi ve hukuk devleti tarihinin olmasi ve buttin eksiklik ve gediklerine kar m bu tarihin getirdigi birikimlerin ihmal edilemeyecegi gere;:egidir. Gerc;:ekten de, 160 seneyi a~an bir stire once hukuk devletini olu~turma e;:abalanna giri~en, 124 Ylh bulan bir yazdi anayasa gelenegi buiunan, bundan 76 Yll once modem ulusal devletini olu~turan ve kesintili de olsa 50 yildrr e;:ok panili bir rejimi i~letmeye c;:ah~an bir toplumun, pek c;:ok b~ka iilke ile klyaslamrsa, hie;: de klic;:umsenmemesi gereken bir deneyimin mirase;:lsl old1.l.gunu unutmamak gerekir, Olumsuz ogeleri de ic;:eren bu deneyimi, Ttirkiye'nin demokrasi, insan haklarl, hukuk devleti gibi konularda ileri gidebilmesinin bir kaldrraci olarak degerlendirmek en dogru yontem olacaktrr. Bu ba.k.undan yeni Anayasarun, gec;:mi~i iyi bilerek, ama toplumun geli~mesine ve kendini stirekli olarak yenilemesine ac;:lk bir metin olarak kurgulanmasl temel hedef olarak saptaruru~trr. Bu saptamalar c;:erc;:evesinde, yeni Anayasa onerisi huzularken hepsi birbiriyle bagianull amac;:lar oncelikle goz onllnde tutulmu tur: a~agldaki -. 1,j.j - Temel hak ve ozgiirliiklerin uluslararasl insan haklan hukukunun c;:izdigi e;:ere;:eve ve Avrupa insan Haklan Mahkemesi ic;:tihatlan dikkate ahnarak ve devlet-birey ili~kisinde bireyin on plana s:lkartllarak giic;:lendirilmesi: - Gozlemlenen aksamalar goz oniinde Utularak, Hukuk devletinin ve bunun temel kaldl-. raci olan yargl bagrrnslzligmm takviye edilmesi ve ins an haklarml koruma mekanizmalarmm gtic;:lendirilmesi; - Demokratik ve c;:ogulcu kauhnu te~vik edici kurallarm ve bu arada yerel yonetim kurulu~lanmn geli~tirilmesi: - idarenin saydambgmm saglanmasl yoluyla vatand~m de viet kar~lsmdaki ezikliginin a~llmasl..~.' Pozitif anayasa hukukunda htikiimet sistemleri baklmmdan farkw~manm temelini olu~turan yasama-ytirtitme ili~kileri a<;lsmdan, Tiirkiye'nin 1876 anayasasmdan bu yana izledigi r;izginin ve geli~tirdigi pratiklerin gosterdigi yonii yansttan "parlamenter sis rem" tercihinin yapllmasmda his: tereddtit edilrnemi~tir. B~kanhk sistemi ya da yan ba~kanllk sisteminin TUrkiye i<;in sonu belli olmayan bir "macera" oldugu dti~lincesi ve her sistemin kendine OZgti bir manngl oldugu noktasmdan hareketle, yeni anayasayl parlamenter sistemin genel kurallarma gore dtizenleme, dolaylslyla 1982 Anayasasmm bu a<;ldan yaratml~ oldugu "bulanlkligl" ortadan kaldrrma amac;:lanrm~trr. Bu ise. Cumhurb~karumn anayasal statilsiintin 16

17 ve 1961 anayasalarmda oldugu glbi. par!amenter sistemlere ozgti bir konuma getirilme ~i demektir. Boylece. ytirtirme orgam i<;inde stirtti~me potansiyelini ir;eren bir "iki kutupluluk" tehlikesi onlenecektir. Bu bazen samldlgl gibi. ytirtitme orgammn zayifl:mlmasl de gil. t~lm tcrsine gti~lti bir yasama orgamnm <;ogunluguna dayanan Bakanlar Kurulu ve Ba~bakan :J.raclilglyla hlzh qa1l1ubilen bir yurtirmenin ternellerini peki~tirecekrir. Bu ~ah~mada ytirtirltikteki Anayasa esas almrru~ur. Bir bakuna kac;li1l.lmaz olan bu durumun temel nedeni. i\nayasa dtizenindeki aksakh.k ve yamlgllanil 1982 AnayasaslfU madde madde gozden :.;e<;iren bir <;ah!?mayla ortaya 9lkarmarun daha kolay ve verimli olmasldrr. Bu yolla. Anayasa ile getirilmi~ olan kurul ve kurumlann Ttirkiye'nin ihtiya~lanna kar~lh.k verir nitelikte olup,olmadlgml [ek tek tart~mak ve gerekle~tirmek miirnlctin 01acaktrr. Boylece sistemde ne gibi degi~iklikler onerildigini, hangi hilklimlerin ne bi<;ime blirtindligtinti, sisternin hangi noktalarda siirdilrtildtiglinii metni okuyanlann ve karnuoyunun algllayabilmesi kolayl~rru!? olacaktrr Anayasasmm metniyle onerilen metin arasmda sistemati.k bolliruneleri ve madde numaralan oldugu gibi sakll tutma tercih edilmi~tir. Bu tercih sadece kaqll~tmnalan kolayla~tlrmak amacma dayanmaktadrr. Yine ayru nedenle, bazl kurum ve kurallarm anayasadan tiimtiyle ~l.kartildlgl durumlarda, madde numaralanndaki slralamada bir degi~iklige gidilmemi~, yeni maddeler ise "rntikerrer madde" olarak yazlliru~tlr. Bu c;alr~mada dikkati c;ekecek bir husus da, "aynntlll dtizenleme" yonteminin kullamlffi1~ oimasldir. Hemen belinmek gerekir ki. bu durum gonlillli bir tercihe dayanrnamakta, tilkemiz anayasa geleneginde 1961 'den bu yana egemen alan bu ozelligin bir baklma "zorunluluk" 01 masrndan kaynaklanmaktadlr. Gen;ekten de, ornegin insan haklanna saygmm kurumla~madigl bir tilkede, genel ilkelerle yetinmek ve alarun dtizenlenmesini yasalara brrakmak mtirnkiln olmamaktadir. Aym durum, yasama ve ylirtitmeye ili~kin kurallar ile yargl bak1mmdan da ge~erlidir. Yasama ve yilrtitmenin i~leyi~inde kokle~mi~ siyasal geleneklerin azhgl ve slk slk onaya ~lkan "suni" sayllabilecek sorunlar ve yargl bagrrnslzhgmm ger~ekle~mesinde ortaya ~lkan aksakhklar, bu alanlann da aynntlh anayasal dlizenlemeye bagli lalmmasml zorunlu kllmaktadli. Son olarak da, 1961 ve 1982 Anayasalarmda aynnuh olarak ele ahrum~ bir alanrn dlizenlenmesinin yasalara brralalmasmm. yapilan 9all~ma yalmzca Anayasayla smlih olduguna gore, yeni anayasa onerisiyle 0 alanda "ne yapllmak istendiginin" anlaulamamasl sonucunu verecek olmasl da, bu yonternin izienmesini gerekli lalnu~tli. Mevcut anayasamn dili iizerinde onemli bir yenile meye gitmekten ka<tlllllml tli. Bunun nedeni, yeni kavram ve terimlerin kullamlmasl durumunda, bunlann igerikieri bularrundan yeni tarti~malarm ortaya <tlkacagl kayglsldli. Buna kar lhk. mevcut anayasanm bol mi.ktarda telcrar ve gereksiz tamlama ve ibarelerle stishi "agdah" dilini basitle~tirme ve anla llir kilma baklmmdan onemli bir ~aba sarfetme de ihmal edilmi~ degildir. Boylece Anayasanm aynen korunan maddelerinde dahi onemli saytlabilecek dtizeltmeler yapllml~tlf. Son olarak: belirtilmesi gereken nokta, Anayasanm ilk tic; maddesi bakurundan yine Anayasada ongortilen "degi~tirme yasagt" ile bagh sayllmarru~ oldugudur Kaldl ki, ilgili maddelere baklldlgl zaman, onerilen dtizeltmelerin, ikinci maddede yer alan Cumhuriyerin niteliklerini etkilemedigi gortilecektir. 17

Ozet: Bu makalede 1975 ytlznda imzalanan Helsinki Son Senedi'nden

Ozet: Bu makalede 1975 ytlznda imzalanan Helsinki Son Senedi'nden AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi Gilt 14 Say1: 2 2006 1 HELSiNKi SON SENEDi, PARiS ~ARTI ve AGiT* Prof. Dr. Jale CiVELEK** Ozet: Bu makalede 1975 ytlznda imzalanan Helsinki Son Senedi'nden ba~layarak Paris

Detaylı

Dünya Ekonomisi Küreselleşmenin Neresinde?

Dünya Ekonomisi Küreselleşmenin Neresinde? Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Dünya Ekonomisi Küreselleşmenin Neresinde? Aydın Fındıkçı Dr., Münih Ludwig Maximilians

Detaylı

Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak

Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak Elçin Aktoprak Arş. Gör., Ankara Üniversitesi,

Detaylı

Türkiye de Güvenlikleştirilmiş Bir Alan Olarak Dış Politikayı Yeniden Düşünmek: Kıbrıs Örneği

Türkiye de Güvenlikleştirilmiş Bir Alan Olarak Dış Politikayı Yeniden Düşünmek: Kıbrıs Örneği Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Türkiye de Güvenlikleştirilmiş Bir Alan Olarak Dış Politikayı Yeniden Düşünmek: Kıbrıs Örneği

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU ÖNERİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 30 Aralık 2011 Ankara Yayın No: 45 HAK-İŞ VE YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI HAK-İŞ Konfederasyonu, yeni, sivil ve demokratik Anayasa yı ülkemizin temel

Detaylı

İnsancıl Müdahale: 1999 Kosova ve 2003 Irak Sonrası Durum

İnsancıl Müdahale: 1999 Kosova ve 2003 Irak Sonrası Durum Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com İnsancıl Müdahale: 1999 Kosova ve 2003 Irak Sonrası Durum Funda Keskin Yrd. Doç. Dr., Ankara

Detaylı

Liberalizmden Neoliberalizme Güç Olgusu ve Sistemik Bağımlılık

Liberalizmden Neoliberalizme Güç Olgusu ve Sistemik Bağımlılık Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Liberalizmden Neoliberalizme Güç Olgusu ve Sistemik Bağımlılık Yücel Bozdağlıoğlu*, Çınar

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Asimetrik Saldırı Savaşları, Siyaset ve Uluslararası Hukuk

Asimetrik Saldırı Savaşları, Siyaset ve Uluslararası Hukuk Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Asimetrik Saldırı Savaşları, Siyaset ve Uluslararası Hukuk Berdal Aral Doç. Dr., Fatih Üniversitesi,

Detaylı

Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye (Mevzuat Taraması)

Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye (Mevzuat Taraması) Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye (Mevzuat Taraması) Đnsan Hakları Derneği 1 Đnsan Hakları Derneği Yayınları Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye (Mevzuat Taraması) Đnsan Hakları ve Demokrasi Dizisi

Detaylı

Bilimsel TEMYİZ. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. NİSAN 2012 Sayı: 1 YHF

Bilimsel TEMYİZ. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. NİSAN 2012 Sayı: 1 YHF Bilimsel TEMYİZ YHF Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi NİSAN 2012 Sayı: 1 Bilimsel TEMYİZ (BilTem) Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi NİSAN 2012 SAYI: 1 Sahibi Yaşar Üniversitesi Hukuk

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

* Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982 de halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı

* Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982 de halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI ( * ) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 BAŞLANGIÇ (Değişik: 23/7/1995-4121/1 md.) * Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü

Detaylı

. -. Turkiye Bankalar Birligi 54. Genel Kurul Topiantisl Aylll Konu malan

. -. Turkiye Bankalar Birligi 54. Genel Kurul Topiantisl Aylll Konu malan , Turkiye Bankalar Birligi 54. Genel Kurul Topiantisl Aylll Konu malan Prof. Dr. Huseyin Tatlldill Berfug Ortuny Kredi Temerriit Swaplanmn Fiyatlama Yontemleri ve FiyatlamaYI Etkileyen Finansal Gostergelerin

Detaylı

EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ NİN (EDP), BAZI ANAYASA VE YASA MADDELERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ

EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ NİN (EDP), BAZI ANAYASA VE YASA MADDELERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ NİN (EDP), BAZI ANAYASA VE YASA MADDELERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ YENİ BİR ANAYASANIN ÖZELLİKLERİ sayfa 2 TBMM DEKİ KISMİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİNE

Detaylı

TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ. OZELLESTiRiLMESi SURECi*

TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ. OZELLESTiRiLMESi SURECi* AVRU PA ARA$TIRMALARI DERGISi Gilt 9 Say1: 2 2001 231 TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ Ozet OZELLESTiRiLMESi SURECi* i dil uz** Turkiye 'de demiryollarz senelerdir kendi kaderine terk edilmi.$lir.

Detaylı

A) Anayasanın 67, 68, 69, 76 ve 133 üncü maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili teklifimiz parlamento gündemine girmiş bulunuyor.

A) Anayasanın 67, 68, 69, 76 ve 133 üncü maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili teklifimiz parlamento gündemine girmiş bulunuyor. DOĞRU YOL PARTİSİ DYP OLARAK ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARINDA PARTÎLERÎN SÜRATLE UZLAŞABİLECEKLERİNİ VE SONUÇ ALABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ KONULAR VE MADDELER AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR. A) Anayasanın 67,

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru 3 TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru TESEV TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru Komisyon üyeleri (alfabetik sırayla) TESEV Anayasa Komisyonu,

Detaylı

TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G

TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G (ii(fl> :4ti IORI

Detaylı

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM PERSONEL HUKUKUNA İLİŞKİN ANAYASAL İLKELER VE ANAYASA MAHKEMESİ NİN UYGULAMASI Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM Türk personel hukukunun anayasal düzeydeki ilkelerini üç kategori altında ele almak mümkündür. Birinci

Detaylı

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi Ekim 2013 [4] Yazar: Levent Köker www.anayasaizleme.org 1 İçindekiler SUNUŞ,

Detaylı

TBMM Kütüphanesi 2002-2429 2002. Yer Yıl. Ksm 4»200304063* Kop. Dmbş AK PARTİ T. D..." Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ. hersey. Türkiye. ıcın!

TBMM Kütüphanesi 2002-2429 2002. Yer Yıl. Ksm 4»200304063* Kop. Dmbş AK PARTİ T. D... Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ. hersey. Türkiye. ıcın! TBMM Kütüphanesi Yer Yıl cm Ksm Kop Dmbş 2002-2429 2002 4»200304063* m. AK PARTİ T. D..." Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ hersey Türkiye ıcın! SUNUŞ I. İLKELİ SİYASET II. III. IV. TEMEL HAK ve ÖZGÜRLÜKLER DEMOKRASİ

Detaylı

MERKEZ PARTİ PROGRAM

MERKEZ PARTİ PROGRAM İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. DÜNYANIN MEVCUT DURUMU 1.2. TÜRKİYE NİN MEVCUT DURUMU 1.3. HEDEF VE İLKELER 2. TEMEL HAKLAR VE SİYASİ İLKELER 2.1. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 2.1.1. KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ 2.1.2.

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE 1. Giriş...2 2. Genel Değerlendirme...3 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 4. Büyükşehir Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...43 5. İl Özel İdaresi Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...49

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM 15 1.1. Temel Hak ve Hürriyetler 18 1.2. Yeni Anayasa 26 1.3. Yönetim Modeli ve Başkanlık Sistemi 34 1.4. Adalet Sisteminde Dönüşüm 37 1.5.

Detaylı