T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / , 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 59 NUMBER: 2010/03 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0 312) /7269, 7405,7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER...10 EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L CERMEN D LLER ALMANCA DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...60 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER...113

8 660 K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI KLAS K YUNAN EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi...133

9 000 (6) 000 GENEL KONULAR Demirköz, Melahat Bilge. Grid Yeni Bir Ça n fllemcisi. Bilim ve 000 (1) Ako lu, Alp. flletim Sistemleri. Bilim ve Teknik 43(508) , ss SA Aktay, A. Burak. "Sektörümüzde Herkese Ekmek Var, Ancak Birlikte Çal fl rsak Daha leriye Gidebiliriz" [Röportaj] Yang n ve Güvenlik (133) , ss SB 219, 000 Teknik 43(508) , ss SA (7) Ertürk, Korhan Levent - Mehmet Emin Küçük. Bilimsel Bilginin Görünürlü ü: Hacettepe Üniversitesi'nde Aç k Eriflim Fark ndal. Türk Kütüphanecili i 24(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (8) 000 (2) Henique, Eric. Kumanda Odalar Aslan, P nar. E-Ticaret ve Kobi'lere Masaüstü Görüntüleme Ekran ile Web 2.0 Uygulamalar n n Sundu u Video Duvar Aras nda Seçim Yapmak. mkanlar. Dünya G da 15(3) Yang n ve Güvenlik (133) , , ss ss SB SB , (3) 000 (9) Bir Simülasyon Yaz l m için Esnek fl kinci, Özlem. 30 Tonluk Hayal Art k Ak fl Plan Editörü Gelifltirilmesi ve Cepte Bilgisayarlar. Bilim ve fllemlerin Gantt fiemas nda Teknik 43(508) , ss. Çizelgelenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi 1968 SA 27 Dergisi 25(1) , ss. 000 Türkçe ve ng. özet SA , (4) Dabanl, Ahmet. Ak ll Harita Teknolojileri ve Navigasyon. Bilim ve Teknik 43(508) , ss SA , (5) Daflk ran, Levent. Kiflisel Bilgisayarlarla Yollar m z Ayr l yor. Bilim ve Teknik 43(508) , ss. 000 (10) Kale, Burak. Süper Bilgisayarlar. Bilim ve Teknik 43(508) , ss SA SA SA , (11) Karada, Engin. E itim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullan lan Araflt rma Modelleri: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri. Kuram ve Uygulamada E itim Yönetimi 16(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 1

10 Önder, Mehmet. "Biliflim Sektörü, Gelece in Bacas z Sanayisidir" [Söylefli] Mimar ve Mühendis (53) , ss SB 122, (12) Sumer, Haluk - Mert Erer. Yaz l mlar n (TMS 38'e Göre) De erlendirilmesi. Mali Çözüm 20(98) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (13) Uygun, Ramazan - Murat Kas mo lu. Bilimsel Araflt rmalarda Örtülü Ölçümler. Yönetim Bilimleri Dergisi 8(1) 2010, ss SA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (3) Kayadevir, Aytaç. Tarafs zl k lkesinin Kütüphanecilerin Toplumsal Sorumluluklar yla Çeliflkisi. Türk Kütüphanecili i 24(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) V. Ulusal Yay n Kongresi Kütüphaneler ve Derleme Sorunlar Komisyonu Raporu. Türk Kütüphanecili i 24(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) Y lmaz, Erol. Kütüphane Haftas 'n Yeniden Düflünmek. Türk Kütüphanecili i 24(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (6) 020 (1) Y lmaz, Erol. Kütüphanelerde Akman, smail. Halk Toplam Kalite Yönetimi: K sa Bir Kütüphanelerinde Hizmet Sunumu. Gözden Geçirme. Türk Türk Kütüphanecili i 24(1) , Kütüphanecili i 24(1) , ss. Türkçe ve ng. özet ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (7) 020 (2) Y lmaz, Malik. Atatürk Üniversitesi Gülle, M. Tayfun. Türk Edebiyat Fakültese Bilgi ve Belge Kütüphaneciler Derne i'nin 60. Yönetimi Bölümü: Kurulufl Aflamas ve Kurulufl Y ldönümü: Kamuya Yararl Bugünkü Durumu. Türk Dernek Anlay fl ndan Sivil Toplum Kütüphanecili i 24(1) , Örgütlü üne. Türk Kütüphanecili i ss. Türkçe ve ng. özet. 24(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA

11 050 GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Arsan, Esra. Medyaya Daha Çok Yönetici Kad n Gerek. Evrensel Kültür (219) , ss. 050 (1) 1992 SB 96 Gündüz, Mustafa. Araflt rmac lar için 300, 070 Mükemmel Bir Yay n: S rat- Müstakim Mecmuas ve ndeksi. Türk Yurdu 30(271) , ss. 070 (1) 1960 SB Y ld r m, Yasemin. Amme daresi Dergisi: 1968'den 2008'e. Amme daresi Dergisi 43(1) , ss SA , 050 Özcan, Recai. Üsküp'te Yüz Y l Sonra "Y ld z" Yeniden Okumak. Türk Yurdu 30(271) , ss SB FELSEFE VE PS KOLOJ 060 GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 100 (1) Dural, fi. Teoman. Türkçenin Erdo an, Meryem Kaçan. XVI. Yüzy lda Halep'te Bir Osmanl Vakf : Behram Pafla Külliyesi. Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi (22) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 060, 720 Ferlibafl, Meral Bayrak. Halep'te XVIII. Yüzy la Ait Bir Vak f Örne i: Vezir Osman Pafla Külliyesi. Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi (22) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 060, Felsefe - Bilim Sözlü ü. Kutadgubilig (17) , ss SA METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Ekren, U ur. Alexius von Meinong ve Nesneler Teorisi. Kutadgubilig (17) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Ar kan, Zeki. Dr. Abdullah Cevdet Hak Gazetesinde. OTAM (25) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Mc Taggart, John Ellis. Zaman n Gerçekd fl l. Çeviren: Nil fiimflek, Kutadgubilig (17) , ss. ng. ve Türkçe özet SA

12 120 EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Turan, Ahmet Zeki - Nigan Bayaz t. Tasar mda lk Kavramlar Üzerine Bütünsel Bir Model. itüdergisi/a: mimarl k, planlama, tasar m 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR 130 (1) Erdener, Eda. Cad l k ve Bitmeyen Cad Av. rh+artmagazine (69) , ss SB , BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Çevik, C. Cengiz. Naturales Quaestiones'in 1. ve 3. Önsözünün Çevirisi ve Analizi. Kutadgubilig (17) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , PS KOLOJ 2002 SA , 160 Aydemir, B. Aydem Çiftçio lu. flletmelerde Hedef Belirleme ve Etkili letiflimde NLP. Yönetim Bilimleri Dergisi 8(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Genç Futbol Oyuncular n n Spora Kat l m Güdüleri ve Baflar Alg lar 160 Aras ndaki liflkinin ncelenmesi. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi 2(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (1) Gözen, Duygu - Ayfle Sonay Kurt - Nejla Canbulat. Suçlu Çocuklar n Öz- Kavram Geliflimi Aç s ndan De erlendirilmesi. Adli Bilimler Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (2) Sayar, Kemal. Beyin ve Çocuk. Bilim ve Teknik 43(508) , ss SA (3) Tarhan, Nevzat. [ badet ve Dua Üzerine Söylefli] Konuflan: U ur lyas Canpolat, Diyanet (231) , ss SC 6 150, MANTIK Altuner, lyas. Olgular n Diliyle Konuflmak: Tractatus Üzerine Bir Deneme. Kutadgubilig (17) , ss. ng. ve Türkçe özet. 160 (1) Ifl kl, fievki. Lotfi A. Zadeh'nin Hayat Hikâyesi ve Bulan k Paradigman n Üç Temel Unsuru. Kutadgubilig (17) , ss. ng. ve Türkçe özet SA 20 4

13 170 ET K (AHLAK FELSEFES ) Kayadevir, Aytaç. Tarafs zl k lkesinin Kütüphanecilerin Toplumsal Sorumluluklar yla Çeliflkisi. Türk Kütüphanecili i 24(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 170 Koç, Kevser. Etik Boyutlar yla Ö retmenlik. Ça dafl E itim 35(373) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (1) Ortafl, brahim. Etik lkeler ve Davran fl Kurallar Aç s ndan Bilimsel Etik Kurallar n n Gereklili i. Türk Kütüphanecili i 24(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 180 (2) Demir, Remzi. Din, Felsefe, Bilim liflkileri Ba lam nda "Bilimsel Devrim" ve Türkiye. Bilim ve Ütopya 16(189) , ss SC , MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Atak, Seyit Ahmet. Ludwig Wittgenstein'nin Felsefe ve Filozof Kavramlar na Bak fl. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 8(15) , ss. Türkçe ve ng. özet. Ekren, U ur. Alexius von Meinong ve Nesneler Teorisi. Kutadgubilig (17) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , SA (2) Tan, Turan. Ça m z Haz rlayan 180 ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 1989 SA (1) Bedevî, Abdurrahman. Yeni Eflatunculuk Neo-Platonism. Tercüme: Cahid fienel, Kutadgubilig (17) , ss. ng. ve Türkçe özet SA Çevik, C. Cengiz. Naturales Quaestiones'in 1. ve 3. Önsözünün Çevirisi ve Analizi. Kutadgubilig (17) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 180 Düflünce. Türk Dili Dergisi 23(137) , ss. 200 D N 260 HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 260 (1) Roper, Geoffrey - Ayfle Aksu. 1830'larda Malta Matbaas 'ndaki Türkçe Bas m ve Yay n. Kutadgubilig (17) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 410 5

14 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler Çetiflli, smail. Do umunun 106. Vefat n n 35. Y l nda Arif Nihat Asya'n n "Naat" Üzerine Bir Tahlil. Türk Yurdu 30(271) , ss SB , (1) Akbafl, Bahattin. Namaz Ruhu. 297 (7) Diyanet (231) , ss. Demirci, Muhsin. Kur'an Vahyinin 1969 SC 6 Nüzûl Keyfiyeti ve Korunmas. 297 Diyanet lmi Dergi 46(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (2) Albayrak, smail. Müslüman 1963 SA 4 Toplumlarda Kur'an- Kerim'in Yeri ve 297 Tefsiri. Diyanet lmi Dergi 46(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (8) 1963 SA 4 Erdo an, Meryem Kaçan. XVI. 297 Yüzy lda Halep'te Bir Osmanl Vakf : Behram Pafla Külliyesi. Türk 297 (3) Kültürü ncelemeleri Dergisi (22) Apak, Adem. Müminlerin Annesi Âifle 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. (r.anha) Diyanet (231) , ss SA SC 6 297, 060, (4) Aydüz, Davut. Kur'an- Kerim'in ki Kapak Aras nda Bir Musaf Halinde Cem Edilmesi. Diyanet lmi Dergi 46(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) Bilgiz, Musa. Kur'an'da lim Kavram. Diyanet lmi Dergi 46(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (9) Ferlibafl, Meral Bayrak. Halep'te XVIII. Yüzy la Ait Bir Vak f Örne i: Vezir Osman Pafla Külliyesi. Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi (22) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 060, (10) Karaman, Fikret. nsan Yücelten ve Sayg n K lan De erler. Diyanet (231) , ss SC SA (11) 297 (6) Karsl, brahim Hilmi. Kur'an Bulut, Mehmet. Baflkanl n 86 Y l. Diyanet (231) , ss SC SC nsanl k için fiifa Kayna d r. Diyanet (231) , ss. 6

15 297 (12) 297 (18) Kayap nar, Hüseyin. Namaz Vakitleri. Diyanet (231) , ss SC (13) Kelefl, Ekrem. Huzur klimi. Diyanet (231) , 4-8. ss SC SB (14) 300, 070 Okumufl, Mesut. Kur'an ve Sünnette Dünya ve Ahiret Hayat na Bak fl. Diyanet lmi Dergi 46(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (15) Soysald, Mehmet. Namaz Huflu ile K lmak. Diyanet (231) , ss. Ünal,. Hakk. Müminin Üç Niteli i. Diyanet (231) , ss SC TOPLUM B L MLER 300 (1) Arsan, Esra. Medyaya Daha Çok Yönetici Kad n Gerek. Evrensel Kültür (219) , ss. Asiliskender, Burak - Ahsen Özsoy. Cumhuriyet Sonras Kayseri'de Modernleflme: Mekansal ve Toplumsal De iflim. itüdergisi/a: mimarl k, planlama, tasar m 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SC (2) 297 Ayman, Zeynep. 8 Mart' n Ifl nda 297 (16) fien, Ziya. Kur'an- Kerim'in Yaz lmas. Diyanet lmi Dergi 46(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Tarhan, Nevzat. [ badet ve Dua Üzerine Söylefli] Konuflan: U ur lyas Canpolat, Diyanet (231) , Çal flan Kad n -Alt n Bilezik- stanbul Barosu Dergisi 84(2) , ss SA , Bak r, Kemal. Bütün Türkçü Bir Medeniyet Yolunda smail Bey Gasp ral 'n n Dil Politikas. Kutadgubilig (17) , ss. ng. ve Türkçe özet ss SA SC 6 410, , (3) 297 (17) Çetin, Altan. Türk, Türkiye ve Uraler, Aynur. Namaz Cemaatle K lmak. Diyanet (231) , ss SC SB Modernite Üzerine. Türk Yurdu 30(271) , ss. 7

16 300 (4) 300 (9) Ç nar, Döndü Taka. TEKEL flçisi Ergun, Nilgün. stanbul Kent Kad nlar ya da 'Ev, fl, Çocuk' Merkezi Yak n Çevresindeki Konut Üçgeninden Mücadeleye. Evrensel Alanlar nda Kullan m ve Kullan c Kültür (219) , ss. Farkl laflmas. itüdergisi/a: 1992 SB , mimarl k, planlama, tasar m 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Ç rak, Ayflegül Alt nörs. Koruman n Toplumsal ve Kültürel Boyutu Neden Önemli? Biz Nas l Bak yoruz? Planlama (48) , ss SB , SA , (10) Ersanl, Büflra. Kad n Özgür-Kat l m Hareketi Nerede Geriliyor. Nerede lerliyor? Evrensel Kültür (219) , ss. 300 (5) 1992 SB 96 Çiftçi, Ali. Modern Hayat n Sorunlar 300, 320 Karfl s nda Çocuk Olmak. Diyanet (231) , ss SC (11) 300 Eryi it, Süleyman. slâm n Siyasallaflmas ve Milli Kültür. Türk 300 (6) Yurdu 30(271) , ss. E ribel, Ertan. Sosyolojide Yöntem 1960 SB 27 Tart flmalar ve Aktarmac l k Üzerine: 300 Toplum Bilimlerinin Oryantalistleflmesi. Bilim ve Ütopya 16(189) , ss. 300 (12) 1995 SC 203 Gelekçi, Cahit. Belçika'da Yaflaflan 300 Türk Gençlerinin Kültürel Aktar m Sürecinde Ana Dillerini Ö renme ve Kullanma Durumlar. Türkbilig (19) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (7) Ekin, Ümit. 17. Yüzy l n Sonlar nda Rodosçuk Kazas nda Kölelerin Toplumsal Statüsü. Tarih Araflt rmalar Dergisi 29(47) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (13) 300, Güler, Cafer. Türkiye'de Kazak Kültür 300 (8) Eres, Zeynep - Nur Ak n. Osmanl mparatorlu u Döneminde Kurulan Planl K rsal Yerleflmeler. itüdergisi/a: mimarl k, planlama, tasar m 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , ve Tarihi Hakk ndaki Çal flmalara Bir Bak fl. Tarih Araflt rmalar Dergisi 29(47) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (14) Gülmez, Nilay Ünsal - Türkan Ulusu Uraz. Metropolde Çeflitlenen 8

17 Hanehalklar ve Konut. itüdergisi/a: mimarl k, planlama, tasar m 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB , 300 skenderiye Geleneksel Kozmopolitizmden Ça dafl Melezli e... Foto raflar: U ur Tanyeli, Arredamento Mimarl k (233) , ss SB SB , Özden, Lütfi. Bereket Kültü "Ana Tanr ça"dan Ameliyet Masas ndaki Sanatç "Orlan"a Difli. rh+artmagazine (69) , ss SB , (15) Özerkmen, Necmettin - Haydar Gölbafl. Toplumsal Bir Olgu Olarak fiiddet. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 8(15) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 360 Özgönül, Nimet. Alaçat 'da Yaflam. Ege Mimarl k 20(72) 2010, ss SB , SB 9 Öztemel, Ercan. De iflim ve Bilgi Toplumunun Sanayicisi. Mimar ve Mühendis (53) , ss SB 122, 300 Sarg n, Güven Arif. H z, Hareket ve Menzilin Siyasas Üzerine. Arredamento Mimarl k (233) fiafak, Nurettin. De iflen Türkmenistan' n Parlayan Y ld z Aflklar n Âfl klar n fiehri Aflkabat. Türk Yurdu 30(271) , ss. 300 (16) fiener, Pelin. Ve Böyle Sürüp Gitsin stemiyoruz. Evrensel Kültür (219) , ss. 300 (17) fiermet, Berrin. Ben Kad n. rh+artmagazine (69) , ss SB , 750 Uçar, Murat Cenap. Türkiye'de Gerçeklefltirilemeyen Toprak Reformunun Günümüz Müzik ve E lence Yaflant s na Yans malar. Bilim ve Ütopya 16(189) , ss SC 203, 300 Yöre Halk n n Erzurum K fl Sporlar Turizmi ile lgili Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Beklentileri. Beden E itimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12(1) , ss. Türkçe ve ng. özet., , ss SA SB , (18) Zeynelo lu, Sinan - Vedia Dökmeci. Türkiye'de Yerleflim Birimlerinin Büyüklük Da l m ve Merkezî Yerlerin Nüfuslar ndaki De iflim. itüdergisi/a: mimarl k, planlama, tasar m 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 9

18 320 S YASAL B L MLER 320 (5) Akekmekçi, Tuba - Muazzez Pervan. Tarih Vakf Necmeddin Sahir S lan Arflivi. Toplumsal Tarih (195) , ss SB , 320, 920 Erdem, Mustafa. Kaynayan Kazan, Kanayan Yara: K rg zistan. Türkiz 1(2) , ss SA Ersanl, Büflra. Kad n Özgür-Kat l m Bozkurt, Enver. Uluslararas Hareketi Nerede Geriliyor. Nerede Güvenlik ve ABD Politikalar ndaki lerliyor? Evrensel Kültür (219) Görünümü. Türkiz 1(2) , , ss ss SB SA , , (1) Çaksu, Ali. "Devletin Emrine Tanr Emri Olarak taat" Thomas Hobbes'ta Sivil Din. Kutadgubilig (17) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (6) Gümüfl, T. Tolga. Feodalizm: Avrupa Tarihinde Yeni Yaklafl mlar. Tarih Araflt rmalar Dergisi 29(47) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Çelik, Aziz. Muhafazakâr Sosyal 320 (7) Politika Yönelimi: Hak Yerine Yard m- Gündo du, Cihangir. Ovac k Yükümlülük Yerine Hay rseverlik. Kaymakam Kadir Sözen'in stanbul Üniversitesi Siyasal Kaleminden "Dersim'de Son syânlar, Bilgiler Fakültesi Dergisi (42) Sebeb ve Âmilleri" Toplumsal Tarih , ss. Türkçe ve ng. özet. (195) , ss SB SB , 320, (3) 320 (8) Ço al, Nejat. K br s'ta Sona m Hayta, Necdet. Türk Yunan Yaklafl l yor? Türk Yurdu 30(271) liflkilerinde Ege Denizi ile lgili , ss SB 27 Bafll ca Sorunlar. Türkiz 1(2) , ss SA , (4) Derviflo lu, Suat. nsan Haklar n n Korunmas Aç s ndan l ve lçe nsan Haklar Kurullar. Türk dare Dergisi 82(466) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (9) Kanat, K l ç Bu ra. D fl Politikada Sapt rma Teorisi ve Teorinin Orta Do u Politikas nda Uygulanabilirli i. Türkiz 1(2) , ss. 10

19 320 (10) 320 (15) Karaba, Servet. Küreselleflme: Egemenlik ve S n rlar. Türkiz 1(2) , ss SA SB Özcan, Ömer. Reha O uz Türkkan. Türk Yurdu 30(271) , ss. 320 (11) Rustow, Dankwart A. Mehmet Âkif'in K l nç, U ur. Sözde Ermeni Soyk r m " stiklâl Marfl ": Atatürk'ün Kurtulufl ddias. Türkiz 1(2) , Hareketinde Din ve Milliyetçilik ss SA 25 Tercüme Eden: Zeki Gürel, Türk Yurdu 30(271) , ss. 320, SB , (12) Koçak, Cemil. Ey Türk- ngiliz Dostlu u, Sen Nelere Kâdirsin! Gerekirse Çanakkale'yi Bile Unutturursun... Toplumsal Tarih (195) , ss SB (13) Ogan, Sinan. Türkiye'nin Bir Ermeni Sorunu Stratejisi Var M d r? Türkiz 1(2) , ss SA Orhan, Ezgi. Afet Planlamas nda Kaynak Kullan m n n Siyasetinde Planlaman n Rolü. Planlama (48) , ss SB 128, (14) Özcan, Kerim - Mehmet Barca. Yönetim Düflüncesinin Evrim Dinami i: Çevresel Determinizm mi, Düflünsel lerleme mi? Amme daresi Dergisi 43(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (16) Saral, Emre. Slovakya'daki Macar Az nl k ve Bunun Slovakya-Macaristan liflkilerine Etkisi. Avrasya Etüdleri 16(37) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA Seyyar, Ali - Oral Demir. Kat l mc l k ve Kalk nma Ekseninde Yerel Sosyal Politikalar [Kitap nceleme] nceleyen: Sanem Berkün, Yönetim Bilimleri Dergisi 8(1) 2010, ss SA , (17) Sönmez, A. Sait. Moskova'n n Kutuplaflma Çabalar : Putin Dönemi Rus D fl Politikas. Avrasya Etüdleri 16(37) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (18) fiahin, Mehmet Serkan. Serbest Cumhuriyet F rkas 'n n Malatya Teflkilat ve 1930 Belediye Seçimleri. Toplumsal Tarih (195) , ss SB

20 320 (19) 320 (25) Tarakç, Nejat. Rusya'n n Öncelikli Uzer, Umut. srail, Irak ve ran Tehdidi: NATO. Jeopolitik 9(74) Ekseninde Amerika'n n Orta Do u , ss. Politikas. Türkiz 1(2) , 2002 SB ss SA (20) Taflk ran, Cemalettin. Son Dönem 320 (26) Türk D fl Politikas ndaki Temel Yanl fllar. Türkiz 1(2) , ss SA (21) Toprak, Zafer. Do u Sorunu Necmeddin Sahir S lan' n Raporlar. Toplumsal Tarih (195) , ss SB , Yap c, Utku Abhazya Devlet Baflkanl Seçimlerinin Sonucu: Rusya Federasyonu'nun Kafkasya'da Artan Etkisi. Jeopolitik 9(74) , ss SB (27) Yavuz, Celalettin Genel Seçimleri Sonucunda Irak Türkiye liflkileri. Türkiz 1(2) , ss SA (22) Tunç, Salih. I. Dünya Savafl Yaklafl rken Osmanl -Frans z Yavuz, Celalettin. NATO-Rusya liflkilerinde Yak nlaflma Giriflimleri: liflkileri'nde Türkiye. Jeopolitik Fransa-Türkiye Dostluk Cemiyeti ve 9(74) , 4-9. ss. Cemal Pafla'n n Paris Seyahati SB 120 OTAM (25) 2009, ss. 355, 320 Türkçe ve ng. özet SA (28) 320, Yeniçeri, Özcan. Milliyetçilik 320 (23) Türk, Fahri. K rg zistan'da De iflim Sürecinde Ortaya Ç kan Siyasal Hareketler Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 8(15) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Elefltirilerine Elefltirel Bir Bak fl! Türk Yurdu 30(271) , ss SB (24) 2002 SB 120 Tüzün, Gürel. Necmeddin Sahir 320, 355 S lan' n Bir Raporunda "Kürt Sorunu" Toplumsal Tarih (195) , ss SB (29) Y lmaz, Sait. ABD-AB-Rusya liflkileri Üzerinden NATO'da Son Durum ve Türkiye. Jeopolitik 9(74) , ss. 320 (30) Zürcher, Erik-Jan. Kemalizm Öncesi ve Sonras slamc Muhalefete Dair Bir Araflt rma "Sebilürreflad" 12

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz...

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz... AKRA ASLIIM K 2009 M E S L E K A N D I M I Z HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M 2010 Yeni y l n z kutlu olsun Kad n Haklar nda Çok

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU 2007 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Efendiler!.. Dünyada her

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Tasar m - Bask : 312 432 23 78 kardelen@kardelenofset.com.tr

Tasar m - Bask : 312 432 23 78 kardelen@kardelenofset.com.tr T M M O B P e y z a j M i m a r l a r O d a s 6. Dönem Çal flma Raporu 2004-2006 TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas fiehit Adem Yavuz Sok. No: 14/17 K z lay/ankara Tel: 0 312 418 15 06-418 62 50 Faks: 0 312 419

Detaylı