Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008"

Transkript

1 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

2 2008 DE VESTEL...

3 Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan biridir. Kurumsal Profil Finansal Göstergeler 2008 den 2009 a Özetle Vestel Zorlu Grubu ve Vestel Grubu Hakk nda Vestel in Strateji ve Hedefleri Vestel in Güç Kaynaklar 1994 ten 2008 e Vestel in Geliflimi Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Yönetim Kurulu cra Kurulu Baflkan n n De erlendirmesi cra Kurulu Yönetimin Faaliyet Sonuçlar n De erlendirmesi ve Analizi Vestel de Ar-Ge Vestel in Da t m A Vestel in nsan Kayna Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Kâr Da t m Politikas ve Önerisi Denetçi Raporu Özeti Yönetim Kurulu Karar Ba ms z Denetim Raporu, Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlar Yat r mc Bilgileri letiflim

4 Faaliyet Raporu Kurumsal Profil VESTEL YARINI DÜfiÜNEREK ÜRET YOR... Teknolojik, yenilikçi ve kullan c dostu ürün tasar mlar yla tüketicileri gelecekle buluflturan Vestel, çevre dostu yeflil teknoloji kullan lan ürünlerini pazara sunmakta, yar nlara sahip ç kma ad na güçlü ad mlar atmaktad r. Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan biridir. Vestel, üretim, sat fl ve pazarlama, Ar-Ge, yaz l m ve uydu hizmetleri konusunda faaliyet gösteren 24 (12 si yurt d fl nda) flirketten oluflmaktad r. Teknoloji ve tasar m gelifltirme yetkinli iyle dünyan n önde gelen OEM ve ODM üreticileri aras nda yer alan Vestel, 2008 y l nda da LCD televizyon, dijital ürünler ve beyaz eflyada bafll ca ihracat pazar olan Avrupa'da müflterilerinin önde gelen tercihi olmaya devam etmifltir.

5 Faaliyet Raporu Vestel Elektronik, Grup flirketlerinin ço unda en büyük paya sahip ortak konumu ve tüketici elektroni i alan nda imza att öncü ürünleri ile Vestel Grubu nun amiral gemisi özelli ini tafl maktad r. Türkiye'nin ve Avrupa'n n en büyük elektronik eflya üreticilerinden olan Vestel Elektronik, Avrupa LCD TV pazar nda 5. büyük üretici konumundad r. Vestel Elektronik 2008 y l nda üretiminin %87'sini ihraç etmifltir. Bir Zorlu Grubu üyesi olan Vestel, dünyan n farkl noktalar ndaki Ar-Ge merkezleri ile teknolojinin Türkçesi iddias na uygun olarak gelifltirdi i teknolojilerle pazara yön vermektedir. Teknolojik, yenilikçi ve kullan c dostu ürün tasar mlar yla tüketicileri gelecekle buluflturan Vestel, çevre dostu yeflil teknoloji kullan lan ürünlerini pazara sunmakta, yar nlara sahip ç kma ad na güçlü ad mlar atmaktad r. Vestel, tüketici elektroni indeki baflar lar n beyaz eflya segmentine de tafl m fl olup dünya kalitesinde yüksek teknolojili ürünleri ile 119 ülkede tüketicilerin be enisine hitap etmektedir. Yurt d fl nda 10 ülkedeki da t m teflkilat yla etkin bir pazarlama ve sat fl stratejisi izleyen Vestel, ülkemiz ihracat ndan ald payla dayan kl tüketim mallar sektörünün ihracat liderli ini 8 y ld r sürdürmektedir. Vestel, Türkiye nin en yayg n sat fl ve sat fl sonras hizmet a lar ndan birine sahiptir Vestel ma azas, 650 si Regal tabelal olmak üzere toplam Regal Bayii ve 400 servisi (elektronik + beyaz eflya + klima + IT) bulunan Vestel, çoklu marka stratejisiyle ve konsept ma azac l k anlay fl yla genifl bir ürün portföyünü ülkemizin dört bir yan ndaki müflterilerine sunmaktad r. Vestel in üretim faaliyetleri Manisa ve Alexandrov (Rusya) da gerçeklefltirilmektedir. Vestel City de kurulu high-end TV, kiflisel bilgisayar ve dijital ürünler fabrikas, Vestel in Türkiye deki tüketici elektroni i konusundaki üretim noktalar n oluflturmaktad r. Vestel City de ayr ca buzdolab, çamafl r makinesi, piflirici cihazlar, klima ve bulafl k makinesi üretim tesisleri mevcuttur. Vestel CIS in, buzdolab ve çamafl r makinesi fabrikalar ndan oluflan Rusya daki tesisleri; Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Kazakistan gibi BDT pazarlar na yönelik üretim yapmaktad r. Vestel, 2008 y l nda 2,8 milyar dolar yurt d fl sat fl olmak üzere, 3,6 milyar dolar tutar nda net sat fl gerçeklefltirmifltir. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.fi. nin hisse senetleri 1990 y l ndan bu yana VESTL sembolü alt nda MKB Ulusal Pazar nda, 2000 y l ndan bu yana da Londra Borsas nda ifllem görmektedir y l nda gerçekleflen halka arz ifllemiyle Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.fi. nin ifltiraki Vestel Beyaz Eflya A.fi. nin de %31,5 oran ndaki hissesi MKB de VESBE sembolüyle ifllem görmeye bafllam flt r.

6 Faaliyet Raporu

7 Faaliyet Raporu Bafll ca Göstergeler Vestel, 2008 y l nda 2,8 milyar dolar yurt d fl sat fl olmak üzere, 3,6 milyar dolar tutar nda net sat fl gerçeklefltirmifltir. Milyon ABD Dolar de > 187 milyon dolar faaliyet kâr ve 329 milyon dolar VAFÖK kaydedilmifltir. Net Sat fllar hracat/sat fllar %74 %75 Faaliyet Kâr VAFÖK Net Dönem Kâr Yat r m Harcamalar AR-GE Giderleri/Sat fllar %1,9 %1,5 Toplam Aktifler Özsermaye Net Borç Net flletme Sermayesi Net Borç/Özkaynaklar %43 %11 Brüt Kâr Marj %19,2 %11,5 VAFÖK Marj %9,1 %1,6 hracat/sat fllar %74

8 TEKNOLOJ AYRINTIDA G ZL Ar-Ge yi her alanda geliflimin motoru olarak gören Vestel, teknoloji ve ürün gelifltirme alan nda hayata geçirdi i yeni projelerle Türkiye nin lider flirketleri aras nda güçlü konumunu sa lamlaflt rmaktad r. Görüntüde mükemmelli i yakalayan Pixellence görüntü izleme teknolojisi, genifl bant üzerinden bilgi al flverifline yönelik IPTV uygulamalar, yüksek su tasarrufu sa layan Ecowash teknolojisi gibi kaynak verimlili ini gözeten ileri teknolojileriyle Vestel öngörülü, yenilikçi ve çevreci yaklafl m n ürünlerine yans tmaktad r.

9

10 Faaliyet Raporu den 2009 a Özetle Vestel Vestel Pixellence Super Slim LCD, Full HD özelli iyle yüksek çözünürlük sunarken, Pixellence görüntü izleme teknolojisiyle de görüntünün tozunu al yor. En mükemmeli Pixellence Vestel in görüntü kalitesini mükemmellefltiren uluslararas patentli Pixellence teknolojisiyle televizyonda gerçeklefltirdi i devrim yeni algoritma ve tasar m özellikleriyle farkl boyuta tafl n yor. Pixellence benzer teknolojilerden ay ran en önemli özelli i Vestel e özgü patentli algoritmalardan oluflmas d r. Pixellence Avrupa ve ABD patent ofisleri de dahil olmak üzere 40 aflk n patente sahiptir. Pixellence, s k flt rmadan kaynaklanan hatalar ve hareket de dahil olmak üzere tüm görüntü iyilefltirme algoritmalar yla daha canl, daha keskin, daha detayl ve daha gerçek görüntü seviyesine ulaflmaktad r. Yeni nesil LCD TV dönemini bafll yor Vestel in pazara sundu u Pixellence Super Slim LCD, 33 mm lik derinli iyle panel teknolojisindeki son geliflmeleri yans t yor. Vestel Pixellence Super Slim LCD, Full HD özelli iyle yüksek çözünürlük sunarken, Pixellence görüntü izleme teknolojisiyle de görüntünün tozunu al yor. Vestel Slim LCD modelleriyle birlikte farkl tasar m ve renk seçenekleri sunan çok genifl bir ürün gam na ulafl yor. 26 ve 42 olmak üzere iki farkl ekran seçene iyle sunulan Vestel Pixellence Super Slim LCD, USB üzerinden film, foto raf ve müzik dosyalar n genifl ekranda izleme ve dinleme keyfi sunuyor. Üzerinde 4 HDMI girifli bulunan Vestel Pixellence Super Slim LCD, DVD player, uydu al c lar ve oyun konsollar gibi HD kalitesinde görüntü veren di er elektronik cihazlar da televizyona ba lama olana sa l yor. Vestel Pixellence Super Slim LCD ayr ca 100 Hz Movie Sense özelli i sayesinde hareketli görüntülerde oluflan titreme ve netli in bozulmas gibi problemlerin önüne geçerek kusursuz görüntü sunuyor :1 dinamik kontrast oran yla film izlerken gerçek sinema keyfi yaflatan Vestel Pixellence Super Slim LCD, dokunmatik tufllar sayesinde ise çok daha estetik bir görünüm sa l yor. Portföyümüzde yeni bir marka: Vestfrost Vestel, beyaz eflya alan ndaki yat r mlar na bir yenisini ekleyerek Kuzey Avrupa ülkeleri ve Rusya da çok yüksek bilinilirli e ve itibara sahip Vestfrost markas n sat n ald. Vestel bu operasyonla so utucular alan nda aktif olan Vestfrost markas n, di er beyaz eflya ürünlerine ve Avrupa pazar n n tümüne yayarak dünyan n en önemli beyaz eflya markalar aras na sokmay hedeflemektedir. Vestel, ayr ca 2006 y l nda sat n ald skandinav ve Kuzey Avrupa ülkelerinde yüksek bilinirli e sahip Finlux ve Luxor markalar alt nda da üretimini sürdürmektedir. Yal n tasar mlar yla da dikkat çeken bu ürünlerle Vestel yurt d fl pazarda ata a geçmifltir. Alman ekolünün hakim oldu u ülkelerde yayg n olan Graetz markas n n ard ndan, 5 y ll na Telefunken in isim hakk n sat n alarak spanya, talya ve Portekiz pazarlar na üretim ve sat fl yapmak için anlaflma imzalayan Vestel, Avrupa daki konumunu giderek güçlendirmektedir.

11 Faaliyet Raporu Vestel, endüstriyel tasar m alan nda dünyan n en önemli birliklerinden Uluslararas Endüstriyel Tasar m Kurulufllar Konseyi ne Türkiye den kabul edilen ilk ve tek kurumsal üyedir. Ürünlerimiz ödüle doymuyor. Teknoloji ve esteti i birlefltirdi i ürünleri ile sektördeki farkl l n ortaya koyan Vestel, tasar m ürünlerin katma de eri olarak görmekte ve üretim süreçlerinde ön planda tutmaktad r. Vestel ürünleri ifllevsellik ve teknolojik üstünlüklerinin yan s ra yenilikçi tasar m detaylar yla da öne ç kmaktad r. Vestel tasar mdaki iddias n ulusal ve uluslararas ödüllerle tescillemektedir. Vestel Elektronik iyi yönetim notu nu bu y l da korudu Kurumsal yönetim uygulamalar nda dünyaca lider kabul edilen derecelendirme kurulufllar ndan ISS Corporate Services Vestel Elektronik in kurumsal yönetim derecelendirme notunu 10 üzerinden 8,5 olarak belirledi. Böylece flirketin flu anki kurumsal yönetim uygulamalar n n SPK kurumsal yönetim ilkeleri baz nda oldukça iyi performans sergiledi i bir kez daha belgelenmifl oldu. ISS, 2008 y l nda da Vestel Elektronik in notunu 10 üzerinden 8,5 olarak belirlemiflti. Vestel den interaktif oyun dünyas nda bir ilk: I Can Football Vestel, dünyada ilk kez internet üzerinden 11 e 11 online futbol maç yapma imkan veren I Can Football u piyasaya sundu. adresinde futbol ve oyun tutkunlar n n be enisine sunulan I Can Football, dünyada pazar giderek büyüyen online oyunlar n ülkemizdeki ilk örne ini oluflturuyor. Vestel ülkemizde bu sektörü gelifltirirken içerik konusunda da söz sahibi olmaya kararl oldu unu kan tl yor; teknolojideki liderli ini yans tabilece i ve hedef kitlesi gençlere ulaflabilece i bir alanda farkl laflma imkan n kazan yor. Vestel in futbolseverlere arma an I Can Football, Sobee Yaz l m ve dünyaca ünlü oyun yazar Mevlüt Dinç in önderli inde yarat ld. Yaz l m ve altyap çal flmalar tamamen yerli yetenek ve emekle tamamlanan I Can Football, 22 futbolseverin internet üzerinden online futbol oynayabilmesine imkân vermesi bak m ndan dünyada bir ilke imza at yor. Oyuncular, dilerlerse daha az kiflilik tak mlarla sahaya ç karak tak m n geri kalan üyelerinin bilgisayar taraf ndan kontrol edilmesini de sa layabiliyor. > Design Turkey Endüstriyel Tasar m Ödülleri Türkiye nin en kapsaml ve prestijli tasar m etkinli i olarak kabul edilen Design Turkey Endüstriyel Tasar m Ödülleri 2008 kapsam nda Vestel 5 ödüle lay k görüldü. Vestel, elektronik ürünler kategorisinde Ultra thin LCD TV ve Ultra thin LCD TV olmak üzere iki farkl LCD modeli ve Vestel Topnotch Notebook ile yi Tasar m Ödülü nü ald. Ayr ca elektrikli ev aletleri kategorisinde Vestel Quadro Split Klima ve Vestel Olympus Çamafl r Makinesi de Vestel e yi Tasar m Ödülü nü getirdi. > Good Design Award Vestel, ABD de bulunan Chicago Mimarl k ve Tasar m Müzesi nin verdi i dünyan n en prestijli tasar m ödüllerinden Good Design Award da Finlux markas için üretti i Slim and Thin LCD TV modeli ile 2008 y l ödülüne lay k görüldü. > Red Dot Design Award Vestel, Almanya da düzenlenen ve uluslararas bir kalite onay platformu olarak kabul edilen Red Dot Design Award da iki uzaktan kumandas ile tasar m ödülüne lay k görüldü. > Türk Patent Alt n Ödülü Vestel Beyaz Eflya, açma yönü de ifltirilebilen kap ya sahip elektronik kontrollü so utucu buluflu ile Türk Patent Enstitüsü nün Türk Patent Alt n Ödülü ne lay k görüldü. Geçen y l da patent alan nda TPE den ödül alan Vestel, böylece patent ödüllerinin say s n ikiye ç karm fl oldu. Türk firmalar n marka, patent ve tasar m alan nda Avrupa flirketleri karfl s nda ürün ve hizmetlerini korumaya yönelik olarak verdi i ödüller, Türkiye de Ar-Ge ye ayr lan pay n art r lmas n teflvik etmeyi hedefliyor.

12 Faaliyet Raporu Zorlu Grubu ve Vestel Grubu Hakk nda Zorlu Grubu nun kurulufl hikayesi 1950 li y llar n bafl nda Babada, Denizli de ufak bir tekstil atölyesine uzan r. Tekstil alan nda büyüyen ve güçlenen, küresel markalar yaratan Zorlu Grubu, bu baflar s n Vestel ile elektronik, beyaz eflya ve dijital ürünler alan na; Zorlu Enerji ile enerji sektörüne tafl m flt r. Zorlu Grubu 2006 y l nda yüksek büyüme potansiyeline sahip gayrimenkul sektörüne iddial olarak girmifl, bu alanda stanbul baflta olmak üzere zmir ve Marmaris te çeflitli yat r mlar gerçeklefltirmifltir. Bugün Türkiye nin gurur duydu u markalar, Türk sanayisini ileriye tafl yan tesisleri, aral ks z sürdürdü ü ticari ve sosyal yat r mlar ile Zorlu Grubu, Türkiye için üretmekte, Türkiye için çal flmaktad r. 25 bin çal flan, 10 milyar TL yi aflan toplam aktifleri ile Zorlu Grubu Gideceksek en uza a gidece iz, ç kacaksak en yükse e ç kaca z, olacaksak en iyisi olaca z... felsefesi do rultusunda geliflmeye, dünya arenas nda Zorlu markas ndan daha fazla söz ettirmeye ve markas na duyulan güveni art rmaya devam ediyor. Zorlu Grubu TEKST L GRUBU VESTEL GRUP fi RKETLER ENERJ GRUBU GAYR MENKUL Korteks Zorluteks Linens Pazarlama Zorlu D fl Ticaret Vestel Elektronik Vestel Beyaz Eflya Vestel Dijital Vestel D fl Ticaret Vestel Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama Vestel CIS Vestel Savunma AYESAfi Birim Vestel Germany Vestel France Vestel Iberia Vestel Italy SRL Vestel Holland BV Vestel Trade Vestel UK Limited Vestel Electronica SRL OY Vestel Scandinavia AB UTS-United Technical Services, SPOL S.R.O. Vestpro Electronics S.A. Dexar Multimedya Telekomünikasyon A.fi. Vestel USA CABOT Communications Ltd. Vestel Electronic India Vestek Elektronik Araflt rma Gelifltirme A.fi. Deksarnet Telekomünikasyon A.fi. Intertechnika LLC - RUSYA Zorlu Enerji Zorlu O/M Zorlu Endüstriyel Rotor Zorlu Hidroelektrik Zorlu Elektrik Zorlu Petrogas Amity Oil Zorlu Do al Gaz Trakya Gaz Da t m Gaziantep Gaz Da t m Rosmiks LLC (Rusya) Zorlu Energy Pakistan Dorad Energy ( srail) Ashdod Energy ( srail) Ramat Negev Energy ( srail) Solad Energy ( srail) Zorlu Do al Elektrik Üretimi A.fi. Zorlu Jeotermal Elektrik Üretim A.fi. Zorlu Intergas GMBH Avusturya Zorlu Enerji ve nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. Zorlu Yap Yat r m A.fi. Zorlu Gayrimenkul Gelifltirme ve Yat r m A.fi. Akmerkez G da ve htiyaç Maddeleri Pazarlama hracat thalat San. ve Tic. A.fi. ntermar Ticaret Pazarlama Turizm A.fi.

13 Faaliyet Raporu Vestel Grubu Ahmet Zorlu %100 Collar Holding %51,6 Halka Aç k K s m %48,4 Vestel Elektronik Halka Aç k K s m %27,4 Vestel CIS Ltd. %100 Vestel Beyaz Eflya %72,6 Vestel D fl Ticaret* %99,7 Vestel Dijital %99,3 Di er fltirakler Vestel Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama %100 * Yurt d fl pazarlama flirketlerini içermektedir. Vestel in Geliflim Alan Vestel Türkiye Da t m A Vestel ma azas, 650 si Regal tabelal olmak üzere toplam Regal Bayii ve 400 servis (elektronik + beyaz eflya + klima + IT) Ar-Ge merkezleri Üretim D fl ticaret flirketleri Vestel markas yla sat fl yapan yurt d fl da t m a

14 Faaliyet Raporu Vestel in Strateji ve Hedefleri Vestel in stratejik hedefi, ana faaliyet alanlar olan tüketici elektroni i, dijital ürünler ve beyaz eflyada tasar m, üretim, sat fl ve pazarlama faaliyetleriyle sürdürülebilir ve kontrollü bir gelir art fl ve kârl l k sa lamakt r. Bu hedefi gerçeklefltirmek için Vestel in stratejisi üç ana bafll kta flekillenmektedir: Yüksek oranda segmente olmufl Avrupa pazar nda pazar pay n pekifltirmek ve yeni büyüme alanlar yaratmak Vestel, Avrupa n n doygunlu a ulaflm fl TV pazar nda yaflanmakta olan high-end ürünlere ve özellikle de flat panel TV lere geçifl sürecini bir büyüme olana olarak görmektedir. Vestel, A kategorisi ürünlerdeki pazar pay n art rmak amac yla, teknolojik altyap s n ve Avrupa TV pazar ndaki regülasyon ve tüketici dinamikleri konular ndaki engin bilgi birikimini ön plana ç karmay hedeflemektedir. Di er yandan, know-how gelifltirmedeki kabiliyetinin yan s ra, maliyet ve co rafi konumunun sa lad lojistik avantajlarla Vestel, beyaz eflya segmentinde OEM-ODM hizmetlerini birlikte sa layabilen tek üretici konumuyla Avrupa pazar nda elde etti i üstünlü ü art rma kararl l ndad r. Ürün çeflitlendirmesi Vestel ürün gam n çeflitlendirmek amac yla üretim gücünü ve ölçek ekonomisini ön plana ç karmay ve her bir iflkolunda büyümeyi hedeflemektedir. Vestel ürün çeflitlendirmede, müflteri talebine ve/veya co rafi özelliklere göre ürün gelifltirmedeki yüksek esneklik kabiliyetini önemli avantajlar ndan biri olarak kullanmaktad r. Co rafi varl n gelifltirilmesi Vestel, AB ülkelerinde sat fllar n OEM/ODM baz nda sürdürürken Türkiye nin çevresindeki ülkelerde kendi markas ile var olma stratejisi uygulamakta; Türkiye ve ayn zaman diliminde yer alan Rusya, BDT ülkeleri (Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Türkmenistan, Özbekistan, K rg zistan, Kazakistan), Orta Do u (Suriye, Irak, Iran, Lübnan, Ürdün, S.Arabistan, Birleflik Arap Emirlikleri, Yemen, Umman ve Körfez ülkeleri), Kuzey Afrika (Libya, Fas), K br s ve Güney Asya ülkelerinde Vestel markal ürünleri tüketicilerle buluflturmaktad r. OEM/ODM üretim ve ihracatta yeni bölgelere odaklan lm flt r. Güney Amerika ( Arjantin, Kolombiya, Brezilya, Venezüella, Peru) Hindistan, Filipinler, Tayland gibi Asya ülkeleri ile Güney Afrika ya ihracat ivme kazanmakta, bu pazarlara özel ürünler sunulmaktad r. Fransa ve spanya da yeni operatörlerle pay TV alan nda iflbirlikleri de 2008 y l nda bafllat lm flt r. Vestel, bu stratejik hedeflerinin bir parças olarak, ana faaliyet alanlar n tamamlayacak ifl kollar na girmek üzere yat r m f rsatlar n izlemektedir.

15 Faaliyet Raporu Vestel in Güç Kaynaklar Dünyan n say l OEM ve ODM üreticilerinden biri olan Vestel, Ar-Ge deki gücüyle teknoloji ve endüstriyel tasar m gelifltirmedeki yetkinli ini, yenilikçi yaklafl m yla birlefltirerek Avrupa pazar nda önemli bir rekabet üstünlü ü yakalamaktad r. Vestel in altyap ve teknolojisi ile üretim ve sat fl kabiliyetine dayal kurumsal güçleri her türlü pazar flart nda üstünlük sa lamaktad r. Yenilikçilik Dünyan n say l OEM ve ODM üreticilerinden biri olan Vestel, Ar-Ge deki gücüyle teknoloji ve endüstriyel tasar m gelifltirmedeki yetkinli ini, yenilikçi yaklafl m yla birlefltirerek Avrupa pazar nda önemli bir rekabet üstünlü ü yakalamaktad r. Yüksek bilinirli e sahip markas ile Vestel ulusal pazar nda da bu özelli inin, baflta giderek büyüyen beyaz eflya segmenti olmak üzere, yeni ürünlerde önemli bir kald raç etkisi yarataca na inanmaktad r. Ürün çeflitlili i Vestel, ana pazar olan AB ülkelerindeki müflterilerinin farkl ihtiyaçlar na ürün çeflitlendirme stratejisiyle cevap vermektedir. Tüketici elektroni inde dünyan n en esnek üreticisi olan Vestel, beyaz eflyada da bu konumunu güçlendirmektedir. Vestel, seri üretimi siparifl baz nda farkl laflt rabilen bir üreticidir. Maliyet avantaj > Vestel, lojistik ve da t m yetkinli ini müflterilerinin farkl adetlerdeki siparifllerine genifl bir ürün yelpazesi ile hizmet verebilmesinin anahtar unsuru olarak görmektedir. fiirket in lokasyon olarak Avrupa ya yak nl, Uzak Do u daki rakiplerine göre lojistik üstünlü ünü oluflturmakta, maliyet avantaj sa lamaktad r. > Dünyada TV alan ndaki en büyük üreticilerden olan Vestel, h zla büyüyen beyaz eflya üretimi ile de ölçek ekonomilerinden yararlanmakta; tüketici elektroni i ve beyaz eflyada en belirgin maliyet unsuru olan komponent al m nda önemli bir sat n alma avantaj sa lamaktad r. Vestel Manisa da geliflmifl yan sanayi imkanlar ndan yüksek oranda tedarik yapmakta ve lojistik aç dan önemli maliyet avantaj elde etmektedir. > AB ile Türkiye aras ndaki Gümrük Birli i, Vestel için do al bir rekabet avantaj d r. Gümrük Birli i nin bir sonucu olan vergisiz ihracat imkân, Vestel i Asya kökenli rekabetin karfl s nda güçlü k lmaktad r. > Ayr ca, Rusya üretim tesisleri, Rusya ve baflta Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan olmak üzere di er BDT ülkelerinde vergi taraf nda avantaj sa lamaktad r. Müflteri taahhüdü > Uzak Do u daki rakiplerinin aksine Vestel in tasar m, üretim, noktasal da t m kapsayan eksiksiz hizmet yetkinli i tercih edilmektedir. > Ana müflterileriyle sa lam ve uzun vadeye dayal iliflkiler gelifltirmifl olan Vestel, stratejisi gere i müflterilerinin Avrupa daki markalar ile do rudan rekabete girmemektedir. Vestel, beyaz eflyadaki konumlanmas nda da ayn stratejiyle hareket etmektedir.

16 Faaliyet Raporu ten 2008 e Vestel in Geliflimi Çevreci ürünler özellikle Avrupa pazar nda a rl n art r rken, Vestel 2 y ld r sürdürdü ü zarars z alafl m içermeyen AB mevzuat na uygun üretimin yan s ra, enerji tasarrufu sa layan ürünlerde büyük ilerleme kaydetmektedir. Vestel gelifliminin farkl evrelerinde teknoloji, ürün, pazar aç s ndan çok boyutlu ve sürdürülebilir büyümeyi en etkin flekilde yönetmifl olup de iflimi yakalayan güçlü stratejileriyle hedeflerini gerçeklefltirmeyi sürdürmektedir y llar : Uygulama mühendisli i ve tek ürüne konsantrasyon Vestel, stratejik gelifliminin ilk döneminde teknolojik aç dan uygulama mühendisli i yaparken, üretim cephesinde TV ye odaklanm flt r. Hedef pazar Avrupa olurken, B tipi markalar için üretim gerçeklefltirilmifltir. nce segmentli pazar n iyi alg lanmas, farkl dönemlerde farkl özellikte modellerin sunulmas ve yüksek model say s üzerine kurulan piyasa stratejisi sonucunda farkl modelde TV üretimi gerçeklefltirilmifltir y llar : Gelifltirme mühendisli i ve ürün çeflitlendirme Stratejik geliflimin ikinci döneminde Vestel, uygulama mühendisli inden gelifltirme mühendisli ine geçerek ürün çeflitlendirmesine bafllam flt r. Beyaz eflya üretiminin yan s ra dijital cihaz üretimi de bu dönemde faaliyetlere eklenmifltir. Bu kapsamda Ar-Ge çal flmalar a rl k kazan rken ilk yurt d fl Ar-Ge ünitesi Silikon Vadisi nde (ABD) aç lm flt r. Vestel, dünyadaki teknolojik geliflmeleri güncel olarak izleyerek dünya devleri ile ayn anda ürün gelifltirmeye ve piyasaya sunmaya bafllam flt r. Vestel, bu dönemde Avrupa piyasas nda yer alan Mitsubishi, Hitachi ve JVC gibi A markalar ile stratejik ifl ortakl klar gelifltirmifltir y llar : Teknoloji üretimi dönemi Gelifltirme mühendisli inde kaydetti i at l mlar Vestel in teknoloji gelifltirme ve bunu ürüne dönüfltürme evresine girmesinde itici güç olmufltur. Ürün yelpazesindeki dönüflümleri h zla yapabilen Vestel, flat ürünlerde pazara do ru ürünlerle girmifl, dünyan n dev üreticileri ile ayn anda Avrupa pazar na ürün sunabilmenin ötesinde lider bir ürün sa lay c s olmufltur. Sahip oldu u vizyonla teknolojideki geliflmeleri önceden analiz edebilen Vestel, 2001 y l nda Cabot Communications Ltd ( ngiltere) i sat n alm flt r y l n n sonunda Vestel ilk yurt d fl üretim tesisini Rusya da açm fl ve Vestel markas ile üretim ve sat fla bafllam flt r. Bu geliflme Grubun yurt d fl nda üretim üsleri kurma stratejisinin ilk aya d r.

17 Faaliyet Raporu Vestel, uzun y llard r elektronik alan nda baflar l bir biçimde uygulad esnek üretim, etkin maliyet yönetimi, yayg n da t m ve güçlü pazarlama modelinin benzerini beyaz eflya alan ndaki faaliyetlerinde de hayata geçirerek, sektördeki gücünü daha da art rm flt r. Vestel gerek elektronik gerekse beyaz eflya alan ndaki bu ataklar ile iç pazardaki pazar pay n art r rken, ayn zamanda sat fl ve servis a nda iyilefltirme çal flmalar n h zland rm flt r. Bu kapsamda daha büyük metrekareler ile daha farkl ürün gamlar n n ve markalar n n içinde bulundu u konsept ma azac l k anlay fl için ilk çal flmalar bafllatm flt r. Vestel, konsept ma azac l k çal flmalar kapsam nda ve dünyadaki trendlere paralel olarak iç pazarda çoklu marka stratejisi ni uygulamaya bafllam flt r. Bu kapsamda Vestel sat fl noktalar nda, Vestel markal ürünlerin yan s ra ayn ürünlerin farkl markal olanlar ile Vestel taraf ndan üretilmedi i gibi ürün gam nda da yer almayan di er elektronik ve beyaz eflyan n sat fl hedeflenmektedir dan günümüze ve yar nlara: yeni ürün gelifltirme, teknolojik kurumsallaflma ve dünya pazarlar na penetrasyon Kullan c lar n ihtiyaçlar na ba l olarak ürünlerin yaflam e rileri k salmaktad r. Tüketici taleplerine ba l geliflen pazar flartlar nda, Ar-Ge çal flmalar giderek önem kazanm flt r. Vestel, bu dönemde bir taraftan teknolojik geliflme ve kurumsallaflma sürecine büyük önem vermekte, di er taraftan dünya pazar nda artan oranda yer almak için çal flmaktad r. Vestel, LCD TV ve beyaz eflyada yüksek kapasiteleri ve altyap s yla Avrupa pazar ndaki üstün OEM ve ODM konumunu ileriye tafl maya kararl d r. Vestel, belirledi i co rafi geniflleme alan nda üretim ve markalaflma stratejisini sürdürmektedir. Grup, Rusya da baflar yla gerçeklefltirilen ilk aflaman n ard ndan, ürünlerini BDT Ülkeleri (Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Türkmenistan, Özbekistan, K rg zistan, Kazakistan), Orta Do u (Suriye, Irak, Iran, Lübnan, Ürdün, S.Arabistan, Birleflik Arap Emirlikleri, Yemen, Umman ve Körfez ülkeleri), Kuzey Afrika (Libya, Fas), K br s ve Güney Asya gibi geliflmekte olan pazarlarda satarak Vestel markas ile büyümeyi öngörmektedir. Vestel, LCD alan ndaki Ar-Ge çal flmalar n görüntü iyilefltirmeye dönük yaz l m projeleri üzerinde yo unlaflt rmaktad r de piyasaya sunulan Pixellence LCD TV ler büyük yank uyand rm fl, bu alandaki çal flmalar h z kazanm flt r. Bugün Pixellence teknolojisi, 40 a varan patent say s ve geliflen türevleriyle Vestel in görüntü iyilefltirme yaz l mlar alan ndaki baflar lar n uluslararas arenada da tescil ettirmektedir. LCD sektöründeki incelik trendini takip eden Vestel 2008 y l nda Türkiye de bir yerli üretici taraf ndan üretilen en ince LCD ye imza atm flt r. 33 mm derinli iyle Pixellence Slim LCD sadece tasar m yla de il, Full HD, titreflimi önleyen 100 Hz resim iflleme gücü ve hareketle ilgili özel algoritma gibi teknik özellikleri ile de fark n ortaya koymaktad r. Web tabanl TV lerin (IPTV, ITV, USB TV) yayg nlaflmas görüntü mükemmelli ini daha da önemli k lmaktad r. Vestel bu alanda yürüttü ü yo un çal flmalarla interaktif uygulamalara imkan veren IP servislerinin geliflmifl ve farkl varyasyonlar n pazara sunmada yine öncülük etmektedir. Vestel için convergence ürünleri giderek daha önem kazanmaktad r. Tüketici elektroni inde esnek üretim modelinden ve telekomünikasyonda gömülü yaz l mdan kaynaklanan üstünlü ünü, bilgi teknolojilerinde dizüstü bilgisayar üretimiyle kazand güçle birlefltiren Vestel, convergence ürün alan ndaki hedef konumuna do ru emin ad mlarla ilerlemektedir. Vestel in geliflim haritas nda öne ç kan bir di er konu Green Concept tir. Çevreci ürünler özellikle Avrupa pazar nda a rl n art r rken, Vestel 2 y ld r sürdürdü ü zarars z alafl m içermeyen AB mevzuat na uygun üretimin yan s ra, enerji tasarrufu sa layan ürünlerde büyük ilerleme kaydetmektedir.

18 TASARIM AYRINTIDA G ZL Vestel ürünleri ifllevsellik ve teknolojik üstünlüklerinin yan s ra, yenilikçi tasar m detaylar yla da öne ç kmaktad r. Teknoloji ve esteti i birlefltirdi i ürünleri ile sektördeki farkl l n ortaya koyan Vestel, tasar m ürünlerin katma de eri olarak görmekte, Ar-Ge ve üretim süreçlerine entegre etmektedir.

19

20 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Vestel zaman nda do ru hamleleri gerçeklefltirerek yat r mlar n yapm fl, bugünkü altyap s ve birikimi ile dünyada rekabet gücünü koruyan güçlü gruplardan biri olarak global ekonomide yerini alm flt r. Zor bir süreçten geçiyoruz. ABD de 2007 y l nda konut kredileri kaynakl olarak bafllayan kriz, 2008 y l n n ikinci yar s ndan itibaren geliflmekte olan ülkelere de yay larak dünya genelinde reel ekonomik göstergeler üzerinde etkili olmaya bafllam fl, talep düflmüfl, iflsizlik artm fl, özel tüketim daralm fl, d fl ticaret yavafllam flt r. Bu daralma sonucunda 2008 y l nda ço u geliflmifl ekonomi durgunlu a girmifltir. Küresel kriz 2009 y l nda da dünya gündeminin temel konusu olacakt r. Piyasalarda yaflanan güven bunal m n n ne zaman afl laca ve uygulamaya koyulan tedbirlerin sonuçlar n n ne sürede ortaya ç kaca belli de ildir y l na iliflkin tahminler global büyümede yavafllaman n ve dünya ticaret hacmindeki düflüflün sürece i yönündedir. Vestel güçlü bir konumdad r. Vestel zaman nda do ru hamleleri gerçeklefltirerek yat r mlar n yapm fl, bugünkü altyap s ve birikimi ile dünyada rekabet gücünü koruyan güçlü gruplardan biri olarak global ekonomide yerini alm flt r. Vestel, elektronikte 10 y l içinde ç kabilece i en üst noktaya gelmifl ve yüksek kapasitelere ulaflm flt r. Bu noktada daha fazla büyümenin lojistik ve maliyet aç s ndan verimli olmayaca n düflünüyoruz. Beyaz eflyada dünya flirketlerinin 50 y l içerisinde ulaflt kapasiteye 10 y lda ulafl lm flt r. Burada büyüme kapasitesi mevcuttur ve altyap s haz rd r. Yat r mlar m z zaman içerisinde gerçeklefltirilecektir. Krizin 2008 in 3.çeyre inde Türkiye de fliddetle hissedilmeye bafllamas iç pazardaki ve ihracattaki daralmayla birlikte Vestel in sat fllar n da olumsuz yönde etkilemifltir. Yüksek öngörü kabiliyetimiz ve deneyimimizle, do ru ve zaman nda al nm fl tedbirler sayesinde krizin etkilerinin performans sonuçlar m za olumsuz yans malar s n rl tutulabilmifltir. Fabrikalar m zda kapasiteler düflürülmeden üretime devam edilmifl, hedeflerimize az sapmayla ulafl lm flt r. Ahmet Zorlu Yönetim Kurulu Baflkan

21 Faaliyet Raporu Vestel e olan güveni piyasaya yans tmak ve hisselerimize de er kazand rmak amac yla, Vestel Elektronik in sermayesinin 160 milyon TL art r lmas na ve bu art fl n nakit olarak karfl lanmas na karar verdik. Düflünce ve eylemlerimizi krizin flartlar na göre esnek olarak de ifltirebilmek ve uyum sa lamak ayakta kalman n birincil kural d r. Vestel, çabuk karar alma ve uygulama, piyasalar günlük takip etme, stoklar minimum seviyede tutma, al m sat mlar çok k sa süreli olarak yapma, s k maliyet kontrolü ve k sa dönemli bütçeler, zaman nda rekabetçi fiyatla piyasaya ç kma gibi uygulama ve önlemlerle kriz yönetimindeki yetkinli ini ortaya koymaktad r. Ald m z kararlar ve sonuçlar yla gurur duymal ancak rehavete kap lmamal y z dünya, Türkiye ve Grubumuz aç s ndan kolay bir y l olmayacakt r. Bir anlamda ticari alanda 3.dünya savafl yaflanmaktad r. Bu savafltan az s yr kla kurtulmak için devlet, kurumlar ve çal flanlar olarak tüm taraflar n çabas gerekir. Baflar n n s rr ifli sahiplenmek Zorluklar hep birlikte aflmak için iflimize sahip ç kmal, inançla çal flmal y z. Kurumlar m z yaflatmak hepimizin gelece ini flekillendirecek temel dayanakt r. Bu da ancak özverili çal flma, ifle odakl l k, her alanda verimlili i yakalama hedefi, kaliteden ödün vermeme, yenilikçi düflünce yaklafl m n her zaman öne ç karma ile mümkündür. Türkiye ye mal olmufl Vestel markas n n gücü olan yüksek de erlere sahip insan kayna m z ortak düflünceyle hedefleri benimsemeli, ayr ca herkes kendisine sürekli bireysel hedefler koymal ve bu hedeflerine koflmal d r. fiirketlerimize ve Vestel markas n n de erine inan yoruz. Vestel kuruluflundan bu yana sürdürülebilirlik yaklafl m yla uzun vadeli düflünmektedir. Bunu yat r mlar n n yan s ra kâr da t m politikas yla de göstermekte, öz kaynaklar n sürekli güçlendirmektedir. Kriz döneminde en büyük hissedar n Gruba gerekli ve yeterli deste ini sermaye art r m ile de göstermekte olmas Vestel markas na olan inanc m z n somut kan t d r. Ar-Ge ile daha ileriye Türkiye nin ithalatla de il üretimle büyümesi gerekmektedir. Üretimle büyüme için yerli üreticiyi desteklemeye ve yaflatmaya yönelik önlemlerin al nmas önem kazanmaktad r. Bu ba lamda ülkemizde Ar-Ge faaliyetlerinin teflvik ve destek görmesi, sanayide yenilikçi ve teknolojik üretimle ihracat n art r lmas art k gündemin ilk maddelerinden olmal d r y l nda yürürlü e giren Ar-Ge teflvik yasas n n bu temennimiz için bir bafllang ç teflkil etmesini umuyoruz. Türkiye nin genç nüfusunun yar nlar için teknoloji ve Ar-Ge ye yat r m n önemi yads namaz. Bu kapsamda ülkemizde Ar-Ge kültürünün geliflimi için e itim politikalar nda de ifliklikler yap lmas n ve yeni nesillerin araflt rmac bir bak fl aç s na sahip olmak üzere nitelikli formasyon almas n da son derece önemsiyoruz. Türkiye nin her alanda Ar-Ge ye yapt uzun vadeli yat r m n, ülkemizin önümüzdeki dönemde dünyan n say l Ar-Ge merkezlerinden biri olmas n n önünü açmas n gönülden diliyoruz. Dünyada yaflanmakta olan küresel kriz sürecinde mali yap y güçlendirerek krizin yarataca olumsuz etkileri en aza indirmek, Vestel e olan güveni piyasaya yans tmak ve hisselerimize de er kazand rmak amac yla, Vestel Elektronik in sermayesinin 160 milyon TL art r lmas na ve bu art fl n nakit olarak karfl lanmas na karar verdik.

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan biridir. 2 Kurumsal

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji

kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji 2 çindekiler Kurumsal Profil Finansal Göstergeler 2007 den 2008 e Özetle Vestel Zorlu Grubu ve Vestel Grubu Hakk nda Vestel in Strateji ve Hedefleri Vestel

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

VESTEL ŞİRKETLER GRUBU

VESTEL ŞİRKETLER GRUBU İÇİNDEKİLER : VESTEL ŞİRKETLER GRUBU VESTEL ELEKTRONİK TARİHÇE VİZYON/MİSYON FAALİYET ALANLARI ÜRÜN KATEGORİSİ TASARIM YÖNÜ İLE VESTEL TASARIM FABRİKASI VİZYON/MİSYON VESTEL ŞİRKETLER GRUBU VESTEL ELEKTRONİK

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Yaflanabilir gelecek için yeflil teknoloji...

Yaflanabilir gelecek için yeflil teknoloji... Yaflanabilir gelecek için yeflil teknoloji... VESTEL BEYAZ EfiYA 2008 DE VESTEL BEYAZ EfiYA... 02 Kurumsal Profil 04 Büyümenin Kilometre Tafllar 06 Zorlu Grubu ve Vestel Grubu Hakk nda 09 Bafll ca Göstergeler

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Beyaz eflyada... Televizyonda... Klimada... Türkiye nin lider. Avrupa n n 3 üncü. büyük flirketi. Türkiye pazar nda lider. Türkiye pazar nda lider

Beyaz eflyada... Televizyonda... Klimada... Türkiye nin lider. Avrupa n n 3 üncü. büyük flirketi. Türkiye pazar nda lider. Türkiye pazar nda lider FAALİYET RAPORU 2009 Beyaz eflyada... Türkiye nin lider Avrupa n n 3 üncü büyük flirketi Televizyonda... Türkiye pazar nda lider Klimada... Türkiye pazar nda lider Dayan kl Tüketim 40 41 FAALİYET RAPORU

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

2006 FAAL YET RAPORU. Global Reports LLC

2006 FAAL YET RAPORU. Global Reports LLC 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1 4 5 8 10 14 15 16 18 20 22 24 26 35 38 39 40 42 62 72 73 74 75 119 120 KURUMSAL PROF L VESTEL N ÜRET M GÜCÜ BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER 2006'DAN 2007'YE ÖZETLE VESTEL

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS Firma Hakkında Firma Kimliği - Firma İsmi: Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal - Firma Kurucuları: Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme) Alper

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Dünyada ve Türkiye de Enerji Piyasas Enerji ve ekonomik geliflme aras nda kuvvetli bir iliflki oldu u bilinmektedir. Endüstrileflmifl ülkeler ekonomilerinin

Detaylı

Çev: Ayfle Merve KAMACI

Çev: Ayfle Merve KAMACI 243 ECO T CARET VE KALKINMA BANKASI VE ECO BÖLGES NDE SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA Ömer Faruk BAYKAL ECO Ticaret ve Kalk nma Bankas, Genel Müdür Yard mc s Çev: Ayfle Merve KAMACI ECO Ticaret ve Kalk nma Bankas

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2009 Gün ve 27379 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2009 Gün ve 2009/15513 Sayılı 2010 Yılı Programının Uygulanması,

Detaylı

VESTEL BEYAZ EfiYA FAAL YET RAPORU 2007

VESTEL BEYAZ EfiYA FAAL YET RAPORU 2007 VESTEL BEYAZ EfiYA FAAL YET RAPORU 2007 çindekiler 02 Kurumsal Profil 05 Büyümenin Kilometre Tafllar 06 Zorlu Grubu ve Vestel Grubu Hakk nda 08 Bafll ca Göstergeler 10 Vestel Beyaz Eflya n n Stratejik

Detaylı

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014 TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU 1 05 ubat 2014 GÜNDEM 2013 Öne Ç kan Konular 31.12.2013 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1 Kurumsal Profil 3 Büyümenin Kilometre Tafllar 4 Zorlu ve Vestel Grubu Hakk nda 5 Vestel Grubu 6 Bafll ca Göstergeler 8 Vestel Beyaz Eflya'n n Stratejik

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI

LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI Önsöz N üfusun artmas ve yafllanmas, yeni ve pahal tedavi yöntemlerinin gelifltirilmesi, sa l k hizmetlerinin yayg nlaflmas nedenleriyle tüm dünyada sa l k harcamalar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı