Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008"

Transkript

1 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

2 2008 DE VESTEL...

3 Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan biridir. Kurumsal Profil Finansal Göstergeler 2008 den 2009 a Özetle Vestel Zorlu Grubu ve Vestel Grubu Hakk nda Vestel in Strateji ve Hedefleri Vestel in Güç Kaynaklar 1994 ten 2008 e Vestel in Geliflimi Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Yönetim Kurulu cra Kurulu Baflkan n n De erlendirmesi cra Kurulu Yönetimin Faaliyet Sonuçlar n De erlendirmesi ve Analizi Vestel de Ar-Ge Vestel in Da t m A Vestel in nsan Kayna Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Kâr Da t m Politikas ve Önerisi Denetçi Raporu Özeti Yönetim Kurulu Karar Ba ms z Denetim Raporu, Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlar Yat r mc Bilgileri letiflim

4 Faaliyet Raporu Kurumsal Profil VESTEL YARINI DÜfiÜNEREK ÜRET YOR... Teknolojik, yenilikçi ve kullan c dostu ürün tasar mlar yla tüketicileri gelecekle buluflturan Vestel, çevre dostu yeflil teknoloji kullan lan ürünlerini pazara sunmakta, yar nlara sahip ç kma ad na güçlü ad mlar atmaktad r. Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan biridir. Vestel, üretim, sat fl ve pazarlama, Ar-Ge, yaz l m ve uydu hizmetleri konusunda faaliyet gösteren 24 (12 si yurt d fl nda) flirketten oluflmaktad r. Teknoloji ve tasar m gelifltirme yetkinli iyle dünyan n önde gelen OEM ve ODM üreticileri aras nda yer alan Vestel, 2008 y l nda da LCD televizyon, dijital ürünler ve beyaz eflyada bafll ca ihracat pazar olan Avrupa'da müflterilerinin önde gelen tercihi olmaya devam etmifltir.

5 Faaliyet Raporu Vestel Elektronik, Grup flirketlerinin ço unda en büyük paya sahip ortak konumu ve tüketici elektroni i alan nda imza att öncü ürünleri ile Vestel Grubu nun amiral gemisi özelli ini tafl maktad r. Türkiye'nin ve Avrupa'n n en büyük elektronik eflya üreticilerinden olan Vestel Elektronik, Avrupa LCD TV pazar nda 5. büyük üretici konumundad r. Vestel Elektronik 2008 y l nda üretiminin %87'sini ihraç etmifltir. Bir Zorlu Grubu üyesi olan Vestel, dünyan n farkl noktalar ndaki Ar-Ge merkezleri ile teknolojinin Türkçesi iddias na uygun olarak gelifltirdi i teknolojilerle pazara yön vermektedir. Teknolojik, yenilikçi ve kullan c dostu ürün tasar mlar yla tüketicileri gelecekle buluflturan Vestel, çevre dostu yeflil teknoloji kullan lan ürünlerini pazara sunmakta, yar nlara sahip ç kma ad na güçlü ad mlar atmaktad r. Vestel, tüketici elektroni indeki baflar lar n beyaz eflya segmentine de tafl m fl olup dünya kalitesinde yüksek teknolojili ürünleri ile 119 ülkede tüketicilerin be enisine hitap etmektedir. Yurt d fl nda 10 ülkedeki da t m teflkilat yla etkin bir pazarlama ve sat fl stratejisi izleyen Vestel, ülkemiz ihracat ndan ald payla dayan kl tüketim mallar sektörünün ihracat liderli ini 8 y ld r sürdürmektedir. Vestel, Türkiye nin en yayg n sat fl ve sat fl sonras hizmet a lar ndan birine sahiptir Vestel ma azas, 650 si Regal tabelal olmak üzere toplam Regal Bayii ve 400 servisi (elektronik + beyaz eflya + klima + IT) bulunan Vestel, çoklu marka stratejisiyle ve konsept ma azac l k anlay fl yla genifl bir ürün portföyünü ülkemizin dört bir yan ndaki müflterilerine sunmaktad r. Vestel in üretim faaliyetleri Manisa ve Alexandrov (Rusya) da gerçeklefltirilmektedir. Vestel City de kurulu high-end TV, kiflisel bilgisayar ve dijital ürünler fabrikas, Vestel in Türkiye deki tüketici elektroni i konusundaki üretim noktalar n oluflturmaktad r. Vestel City de ayr ca buzdolab, çamafl r makinesi, piflirici cihazlar, klima ve bulafl k makinesi üretim tesisleri mevcuttur. Vestel CIS in, buzdolab ve çamafl r makinesi fabrikalar ndan oluflan Rusya daki tesisleri; Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Kazakistan gibi BDT pazarlar na yönelik üretim yapmaktad r. Vestel, 2008 y l nda 2,8 milyar dolar yurt d fl sat fl olmak üzere, 3,6 milyar dolar tutar nda net sat fl gerçeklefltirmifltir. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.fi. nin hisse senetleri 1990 y l ndan bu yana VESTL sembolü alt nda MKB Ulusal Pazar nda, 2000 y l ndan bu yana da Londra Borsas nda ifllem görmektedir y l nda gerçekleflen halka arz ifllemiyle Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.fi. nin ifltiraki Vestel Beyaz Eflya A.fi. nin de %31,5 oran ndaki hissesi MKB de VESBE sembolüyle ifllem görmeye bafllam flt r.

6 Faaliyet Raporu

7 Faaliyet Raporu Bafll ca Göstergeler Vestel, 2008 y l nda 2,8 milyar dolar yurt d fl sat fl olmak üzere, 3,6 milyar dolar tutar nda net sat fl gerçeklefltirmifltir. Milyon ABD Dolar de > 187 milyon dolar faaliyet kâr ve 329 milyon dolar VAFÖK kaydedilmifltir. Net Sat fllar hracat/sat fllar %74 %75 Faaliyet Kâr VAFÖK Net Dönem Kâr Yat r m Harcamalar AR-GE Giderleri/Sat fllar %1,9 %1,5 Toplam Aktifler Özsermaye Net Borç Net flletme Sermayesi Net Borç/Özkaynaklar %43 %11 Brüt Kâr Marj %19,2 %11,5 VAFÖK Marj %9,1 %1,6 hracat/sat fllar %74

8 TEKNOLOJ AYRINTIDA G ZL Ar-Ge yi her alanda geliflimin motoru olarak gören Vestel, teknoloji ve ürün gelifltirme alan nda hayata geçirdi i yeni projelerle Türkiye nin lider flirketleri aras nda güçlü konumunu sa lamlaflt rmaktad r. Görüntüde mükemmelli i yakalayan Pixellence görüntü izleme teknolojisi, genifl bant üzerinden bilgi al flverifline yönelik IPTV uygulamalar, yüksek su tasarrufu sa layan Ecowash teknolojisi gibi kaynak verimlili ini gözeten ileri teknolojileriyle Vestel öngörülü, yenilikçi ve çevreci yaklafl m n ürünlerine yans tmaktad r.

9

10 Faaliyet Raporu den 2009 a Özetle Vestel Vestel Pixellence Super Slim LCD, Full HD özelli iyle yüksek çözünürlük sunarken, Pixellence görüntü izleme teknolojisiyle de görüntünün tozunu al yor. En mükemmeli Pixellence Vestel in görüntü kalitesini mükemmellefltiren uluslararas patentli Pixellence teknolojisiyle televizyonda gerçeklefltirdi i devrim yeni algoritma ve tasar m özellikleriyle farkl boyuta tafl n yor. Pixellence benzer teknolojilerden ay ran en önemli özelli i Vestel e özgü patentli algoritmalardan oluflmas d r. Pixellence Avrupa ve ABD patent ofisleri de dahil olmak üzere 40 aflk n patente sahiptir. Pixellence, s k flt rmadan kaynaklanan hatalar ve hareket de dahil olmak üzere tüm görüntü iyilefltirme algoritmalar yla daha canl, daha keskin, daha detayl ve daha gerçek görüntü seviyesine ulaflmaktad r. Yeni nesil LCD TV dönemini bafll yor Vestel in pazara sundu u Pixellence Super Slim LCD, 33 mm lik derinli iyle panel teknolojisindeki son geliflmeleri yans t yor. Vestel Pixellence Super Slim LCD, Full HD özelli iyle yüksek çözünürlük sunarken, Pixellence görüntü izleme teknolojisiyle de görüntünün tozunu al yor. Vestel Slim LCD modelleriyle birlikte farkl tasar m ve renk seçenekleri sunan çok genifl bir ürün gam na ulafl yor. 26 ve 42 olmak üzere iki farkl ekran seçene iyle sunulan Vestel Pixellence Super Slim LCD, USB üzerinden film, foto raf ve müzik dosyalar n genifl ekranda izleme ve dinleme keyfi sunuyor. Üzerinde 4 HDMI girifli bulunan Vestel Pixellence Super Slim LCD, DVD player, uydu al c lar ve oyun konsollar gibi HD kalitesinde görüntü veren di er elektronik cihazlar da televizyona ba lama olana sa l yor. Vestel Pixellence Super Slim LCD ayr ca 100 Hz Movie Sense özelli i sayesinde hareketli görüntülerde oluflan titreme ve netli in bozulmas gibi problemlerin önüne geçerek kusursuz görüntü sunuyor :1 dinamik kontrast oran yla film izlerken gerçek sinema keyfi yaflatan Vestel Pixellence Super Slim LCD, dokunmatik tufllar sayesinde ise çok daha estetik bir görünüm sa l yor. Portföyümüzde yeni bir marka: Vestfrost Vestel, beyaz eflya alan ndaki yat r mlar na bir yenisini ekleyerek Kuzey Avrupa ülkeleri ve Rusya da çok yüksek bilinilirli e ve itibara sahip Vestfrost markas n sat n ald. Vestel bu operasyonla so utucular alan nda aktif olan Vestfrost markas n, di er beyaz eflya ürünlerine ve Avrupa pazar n n tümüne yayarak dünyan n en önemli beyaz eflya markalar aras na sokmay hedeflemektedir. Vestel, ayr ca 2006 y l nda sat n ald skandinav ve Kuzey Avrupa ülkelerinde yüksek bilinirli e sahip Finlux ve Luxor markalar alt nda da üretimini sürdürmektedir. Yal n tasar mlar yla da dikkat çeken bu ürünlerle Vestel yurt d fl pazarda ata a geçmifltir. Alman ekolünün hakim oldu u ülkelerde yayg n olan Graetz markas n n ard ndan, 5 y ll na Telefunken in isim hakk n sat n alarak spanya, talya ve Portekiz pazarlar na üretim ve sat fl yapmak için anlaflma imzalayan Vestel, Avrupa daki konumunu giderek güçlendirmektedir.

11 Faaliyet Raporu Vestel, endüstriyel tasar m alan nda dünyan n en önemli birliklerinden Uluslararas Endüstriyel Tasar m Kurulufllar Konseyi ne Türkiye den kabul edilen ilk ve tek kurumsal üyedir. Ürünlerimiz ödüle doymuyor. Teknoloji ve esteti i birlefltirdi i ürünleri ile sektördeki farkl l n ortaya koyan Vestel, tasar m ürünlerin katma de eri olarak görmekte ve üretim süreçlerinde ön planda tutmaktad r. Vestel ürünleri ifllevsellik ve teknolojik üstünlüklerinin yan s ra yenilikçi tasar m detaylar yla da öne ç kmaktad r. Vestel tasar mdaki iddias n ulusal ve uluslararas ödüllerle tescillemektedir. Vestel Elektronik iyi yönetim notu nu bu y l da korudu Kurumsal yönetim uygulamalar nda dünyaca lider kabul edilen derecelendirme kurulufllar ndan ISS Corporate Services Vestel Elektronik in kurumsal yönetim derecelendirme notunu 10 üzerinden 8,5 olarak belirledi. Böylece flirketin flu anki kurumsal yönetim uygulamalar n n SPK kurumsal yönetim ilkeleri baz nda oldukça iyi performans sergiledi i bir kez daha belgelenmifl oldu. ISS, 2008 y l nda da Vestel Elektronik in notunu 10 üzerinden 8,5 olarak belirlemiflti. Vestel den interaktif oyun dünyas nda bir ilk: I Can Football Vestel, dünyada ilk kez internet üzerinden 11 e 11 online futbol maç yapma imkan veren I Can Football u piyasaya sundu. adresinde futbol ve oyun tutkunlar n n be enisine sunulan I Can Football, dünyada pazar giderek büyüyen online oyunlar n ülkemizdeki ilk örne ini oluflturuyor. Vestel ülkemizde bu sektörü gelifltirirken içerik konusunda da söz sahibi olmaya kararl oldu unu kan tl yor; teknolojideki liderli ini yans tabilece i ve hedef kitlesi gençlere ulaflabilece i bir alanda farkl laflma imkan n kazan yor. Vestel in futbolseverlere arma an I Can Football, Sobee Yaz l m ve dünyaca ünlü oyun yazar Mevlüt Dinç in önderli inde yarat ld. Yaz l m ve altyap çal flmalar tamamen yerli yetenek ve emekle tamamlanan I Can Football, 22 futbolseverin internet üzerinden online futbol oynayabilmesine imkân vermesi bak m ndan dünyada bir ilke imza at yor. Oyuncular, dilerlerse daha az kiflilik tak mlarla sahaya ç karak tak m n geri kalan üyelerinin bilgisayar taraf ndan kontrol edilmesini de sa layabiliyor. > Design Turkey Endüstriyel Tasar m Ödülleri Türkiye nin en kapsaml ve prestijli tasar m etkinli i olarak kabul edilen Design Turkey Endüstriyel Tasar m Ödülleri 2008 kapsam nda Vestel 5 ödüle lay k görüldü. Vestel, elektronik ürünler kategorisinde Ultra thin LCD TV ve Ultra thin LCD TV olmak üzere iki farkl LCD modeli ve Vestel Topnotch Notebook ile yi Tasar m Ödülü nü ald. Ayr ca elektrikli ev aletleri kategorisinde Vestel Quadro Split Klima ve Vestel Olympus Çamafl r Makinesi de Vestel e yi Tasar m Ödülü nü getirdi. > Good Design Award Vestel, ABD de bulunan Chicago Mimarl k ve Tasar m Müzesi nin verdi i dünyan n en prestijli tasar m ödüllerinden Good Design Award da Finlux markas için üretti i Slim and Thin LCD TV modeli ile 2008 y l ödülüne lay k görüldü. > Red Dot Design Award Vestel, Almanya da düzenlenen ve uluslararas bir kalite onay platformu olarak kabul edilen Red Dot Design Award da iki uzaktan kumandas ile tasar m ödülüne lay k görüldü. > Türk Patent Alt n Ödülü Vestel Beyaz Eflya, açma yönü de ifltirilebilen kap ya sahip elektronik kontrollü so utucu buluflu ile Türk Patent Enstitüsü nün Türk Patent Alt n Ödülü ne lay k görüldü. Geçen y l da patent alan nda TPE den ödül alan Vestel, böylece patent ödüllerinin say s n ikiye ç karm fl oldu. Türk firmalar n marka, patent ve tasar m alan nda Avrupa flirketleri karfl s nda ürün ve hizmetlerini korumaya yönelik olarak verdi i ödüller, Türkiye de Ar-Ge ye ayr lan pay n art r lmas n teflvik etmeyi hedefliyor.

12 Faaliyet Raporu Zorlu Grubu ve Vestel Grubu Hakk nda Zorlu Grubu nun kurulufl hikayesi 1950 li y llar n bafl nda Babada, Denizli de ufak bir tekstil atölyesine uzan r. Tekstil alan nda büyüyen ve güçlenen, küresel markalar yaratan Zorlu Grubu, bu baflar s n Vestel ile elektronik, beyaz eflya ve dijital ürünler alan na; Zorlu Enerji ile enerji sektörüne tafl m flt r. Zorlu Grubu 2006 y l nda yüksek büyüme potansiyeline sahip gayrimenkul sektörüne iddial olarak girmifl, bu alanda stanbul baflta olmak üzere zmir ve Marmaris te çeflitli yat r mlar gerçeklefltirmifltir. Bugün Türkiye nin gurur duydu u markalar, Türk sanayisini ileriye tafl yan tesisleri, aral ks z sürdürdü ü ticari ve sosyal yat r mlar ile Zorlu Grubu, Türkiye için üretmekte, Türkiye için çal flmaktad r. 25 bin çal flan, 10 milyar TL yi aflan toplam aktifleri ile Zorlu Grubu Gideceksek en uza a gidece iz, ç kacaksak en yükse e ç kaca z, olacaksak en iyisi olaca z... felsefesi do rultusunda geliflmeye, dünya arenas nda Zorlu markas ndan daha fazla söz ettirmeye ve markas na duyulan güveni art rmaya devam ediyor. Zorlu Grubu TEKST L GRUBU VESTEL GRUP fi RKETLER ENERJ GRUBU GAYR MENKUL Korteks Zorluteks Linens Pazarlama Zorlu D fl Ticaret Vestel Elektronik Vestel Beyaz Eflya Vestel Dijital Vestel D fl Ticaret Vestel Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama Vestel CIS Vestel Savunma AYESAfi Birim Vestel Germany Vestel France Vestel Iberia Vestel Italy SRL Vestel Holland BV Vestel Trade Vestel UK Limited Vestel Electronica SRL OY Vestel Scandinavia AB UTS-United Technical Services, SPOL S.R.O. Vestpro Electronics S.A. Dexar Multimedya Telekomünikasyon A.fi. Vestel USA CABOT Communications Ltd. Vestel Electronic India Vestek Elektronik Araflt rma Gelifltirme A.fi. Deksarnet Telekomünikasyon A.fi. Intertechnika LLC - RUSYA Zorlu Enerji Zorlu O/M Zorlu Endüstriyel Rotor Zorlu Hidroelektrik Zorlu Elektrik Zorlu Petrogas Amity Oil Zorlu Do al Gaz Trakya Gaz Da t m Gaziantep Gaz Da t m Rosmiks LLC (Rusya) Zorlu Energy Pakistan Dorad Energy ( srail) Ashdod Energy ( srail) Ramat Negev Energy ( srail) Solad Energy ( srail) Zorlu Do al Elektrik Üretimi A.fi. Zorlu Jeotermal Elektrik Üretim A.fi. Zorlu Intergas GMBH Avusturya Zorlu Enerji ve nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. Zorlu Yap Yat r m A.fi. Zorlu Gayrimenkul Gelifltirme ve Yat r m A.fi. Akmerkez G da ve htiyaç Maddeleri Pazarlama hracat thalat San. ve Tic. A.fi. ntermar Ticaret Pazarlama Turizm A.fi.

13 Faaliyet Raporu Vestel Grubu Ahmet Zorlu %100 Collar Holding %51,6 Halka Aç k K s m %48,4 Vestel Elektronik Halka Aç k K s m %27,4 Vestel CIS Ltd. %100 Vestel Beyaz Eflya %72,6 Vestel D fl Ticaret* %99,7 Vestel Dijital %99,3 Di er fltirakler Vestel Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama %100 * Yurt d fl pazarlama flirketlerini içermektedir. Vestel in Geliflim Alan Vestel Türkiye Da t m A Vestel ma azas, 650 si Regal tabelal olmak üzere toplam Regal Bayii ve 400 servis (elektronik + beyaz eflya + klima + IT) Ar-Ge merkezleri Üretim D fl ticaret flirketleri Vestel markas yla sat fl yapan yurt d fl da t m a

14 Faaliyet Raporu Vestel in Strateji ve Hedefleri Vestel in stratejik hedefi, ana faaliyet alanlar olan tüketici elektroni i, dijital ürünler ve beyaz eflyada tasar m, üretim, sat fl ve pazarlama faaliyetleriyle sürdürülebilir ve kontrollü bir gelir art fl ve kârl l k sa lamakt r. Bu hedefi gerçeklefltirmek için Vestel in stratejisi üç ana bafll kta flekillenmektedir: Yüksek oranda segmente olmufl Avrupa pazar nda pazar pay n pekifltirmek ve yeni büyüme alanlar yaratmak Vestel, Avrupa n n doygunlu a ulaflm fl TV pazar nda yaflanmakta olan high-end ürünlere ve özellikle de flat panel TV lere geçifl sürecini bir büyüme olana olarak görmektedir. Vestel, A kategorisi ürünlerdeki pazar pay n art rmak amac yla, teknolojik altyap s n ve Avrupa TV pazar ndaki regülasyon ve tüketici dinamikleri konular ndaki engin bilgi birikimini ön plana ç karmay hedeflemektedir. Di er yandan, know-how gelifltirmedeki kabiliyetinin yan s ra, maliyet ve co rafi konumunun sa lad lojistik avantajlarla Vestel, beyaz eflya segmentinde OEM-ODM hizmetlerini birlikte sa layabilen tek üretici konumuyla Avrupa pazar nda elde etti i üstünlü ü art rma kararl l ndad r. Ürün çeflitlendirmesi Vestel ürün gam n çeflitlendirmek amac yla üretim gücünü ve ölçek ekonomisini ön plana ç karmay ve her bir iflkolunda büyümeyi hedeflemektedir. Vestel ürün çeflitlendirmede, müflteri talebine ve/veya co rafi özelliklere göre ürün gelifltirmedeki yüksek esneklik kabiliyetini önemli avantajlar ndan biri olarak kullanmaktad r. Co rafi varl n gelifltirilmesi Vestel, AB ülkelerinde sat fllar n OEM/ODM baz nda sürdürürken Türkiye nin çevresindeki ülkelerde kendi markas ile var olma stratejisi uygulamakta; Türkiye ve ayn zaman diliminde yer alan Rusya, BDT ülkeleri (Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Türkmenistan, Özbekistan, K rg zistan, Kazakistan), Orta Do u (Suriye, Irak, Iran, Lübnan, Ürdün, S.Arabistan, Birleflik Arap Emirlikleri, Yemen, Umman ve Körfez ülkeleri), Kuzey Afrika (Libya, Fas), K br s ve Güney Asya ülkelerinde Vestel markal ürünleri tüketicilerle buluflturmaktad r. OEM/ODM üretim ve ihracatta yeni bölgelere odaklan lm flt r. Güney Amerika ( Arjantin, Kolombiya, Brezilya, Venezüella, Peru) Hindistan, Filipinler, Tayland gibi Asya ülkeleri ile Güney Afrika ya ihracat ivme kazanmakta, bu pazarlara özel ürünler sunulmaktad r. Fransa ve spanya da yeni operatörlerle pay TV alan nda iflbirlikleri de 2008 y l nda bafllat lm flt r. Vestel, bu stratejik hedeflerinin bir parças olarak, ana faaliyet alanlar n tamamlayacak ifl kollar na girmek üzere yat r m f rsatlar n izlemektedir.

15 Faaliyet Raporu Vestel in Güç Kaynaklar Dünyan n say l OEM ve ODM üreticilerinden biri olan Vestel, Ar-Ge deki gücüyle teknoloji ve endüstriyel tasar m gelifltirmedeki yetkinli ini, yenilikçi yaklafl m yla birlefltirerek Avrupa pazar nda önemli bir rekabet üstünlü ü yakalamaktad r. Vestel in altyap ve teknolojisi ile üretim ve sat fl kabiliyetine dayal kurumsal güçleri her türlü pazar flart nda üstünlük sa lamaktad r. Yenilikçilik Dünyan n say l OEM ve ODM üreticilerinden biri olan Vestel, Ar-Ge deki gücüyle teknoloji ve endüstriyel tasar m gelifltirmedeki yetkinli ini, yenilikçi yaklafl m yla birlefltirerek Avrupa pazar nda önemli bir rekabet üstünlü ü yakalamaktad r. Yüksek bilinirli e sahip markas ile Vestel ulusal pazar nda da bu özelli inin, baflta giderek büyüyen beyaz eflya segmenti olmak üzere, yeni ürünlerde önemli bir kald raç etkisi yarataca na inanmaktad r. Ürün çeflitlili i Vestel, ana pazar olan AB ülkelerindeki müflterilerinin farkl ihtiyaçlar na ürün çeflitlendirme stratejisiyle cevap vermektedir. Tüketici elektroni inde dünyan n en esnek üreticisi olan Vestel, beyaz eflyada da bu konumunu güçlendirmektedir. Vestel, seri üretimi siparifl baz nda farkl laflt rabilen bir üreticidir. Maliyet avantaj > Vestel, lojistik ve da t m yetkinli ini müflterilerinin farkl adetlerdeki siparifllerine genifl bir ürün yelpazesi ile hizmet verebilmesinin anahtar unsuru olarak görmektedir. fiirket in lokasyon olarak Avrupa ya yak nl, Uzak Do u daki rakiplerine göre lojistik üstünlü ünü oluflturmakta, maliyet avantaj sa lamaktad r. > Dünyada TV alan ndaki en büyük üreticilerden olan Vestel, h zla büyüyen beyaz eflya üretimi ile de ölçek ekonomilerinden yararlanmakta; tüketici elektroni i ve beyaz eflyada en belirgin maliyet unsuru olan komponent al m nda önemli bir sat n alma avantaj sa lamaktad r. Vestel Manisa da geliflmifl yan sanayi imkanlar ndan yüksek oranda tedarik yapmakta ve lojistik aç dan önemli maliyet avantaj elde etmektedir. > AB ile Türkiye aras ndaki Gümrük Birli i, Vestel için do al bir rekabet avantaj d r. Gümrük Birli i nin bir sonucu olan vergisiz ihracat imkân, Vestel i Asya kökenli rekabetin karfl s nda güçlü k lmaktad r. > Ayr ca, Rusya üretim tesisleri, Rusya ve baflta Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan olmak üzere di er BDT ülkelerinde vergi taraf nda avantaj sa lamaktad r. Müflteri taahhüdü > Uzak Do u daki rakiplerinin aksine Vestel in tasar m, üretim, noktasal da t m kapsayan eksiksiz hizmet yetkinli i tercih edilmektedir. > Ana müflterileriyle sa lam ve uzun vadeye dayal iliflkiler gelifltirmifl olan Vestel, stratejisi gere i müflterilerinin Avrupa daki markalar ile do rudan rekabete girmemektedir. Vestel, beyaz eflyadaki konumlanmas nda da ayn stratejiyle hareket etmektedir.

16 Faaliyet Raporu ten 2008 e Vestel in Geliflimi Çevreci ürünler özellikle Avrupa pazar nda a rl n art r rken, Vestel 2 y ld r sürdürdü ü zarars z alafl m içermeyen AB mevzuat na uygun üretimin yan s ra, enerji tasarrufu sa layan ürünlerde büyük ilerleme kaydetmektedir. Vestel gelifliminin farkl evrelerinde teknoloji, ürün, pazar aç s ndan çok boyutlu ve sürdürülebilir büyümeyi en etkin flekilde yönetmifl olup de iflimi yakalayan güçlü stratejileriyle hedeflerini gerçeklefltirmeyi sürdürmektedir y llar : Uygulama mühendisli i ve tek ürüne konsantrasyon Vestel, stratejik gelifliminin ilk döneminde teknolojik aç dan uygulama mühendisli i yaparken, üretim cephesinde TV ye odaklanm flt r. Hedef pazar Avrupa olurken, B tipi markalar için üretim gerçeklefltirilmifltir. nce segmentli pazar n iyi alg lanmas, farkl dönemlerde farkl özellikte modellerin sunulmas ve yüksek model say s üzerine kurulan piyasa stratejisi sonucunda farkl modelde TV üretimi gerçeklefltirilmifltir y llar : Gelifltirme mühendisli i ve ürün çeflitlendirme Stratejik geliflimin ikinci döneminde Vestel, uygulama mühendisli inden gelifltirme mühendisli ine geçerek ürün çeflitlendirmesine bafllam flt r. Beyaz eflya üretiminin yan s ra dijital cihaz üretimi de bu dönemde faaliyetlere eklenmifltir. Bu kapsamda Ar-Ge çal flmalar a rl k kazan rken ilk yurt d fl Ar-Ge ünitesi Silikon Vadisi nde (ABD) aç lm flt r. Vestel, dünyadaki teknolojik geliflmeleri güncel olarak izleyerek dünya devleri ile ayn anda ürün gelifltirmeye ve piyasaya sunmaya bafllam flt r. Vestel, bu dönemde Avrupa piyasas nda yer alan Mitsubishi, Hitachi ve JVC gibi A markalar ile stratejik ifl ortakl klar gelifltirmifltir y llar : Teknoloji üretimi dönemi Gelifltirme mühendisli inde kaydetti i at l mlar Vestel in teknoloji gelifltirme ve bunu ürüne dönüfltürme evresine girmesinde itici güç olmufltur. Ürün yelpazesindeki dönüflümleri h zla yapabilen Vestel, flat ürünlerde pazara do ru ürünlerle girmifl, dünyan n dev üreticileri ile ayn anda Avrupa pazar na ürün sunabilmenin ötesinde lider bir ürün sa lay c s olmufltur. Sahip oldu u vizyonla teknolojideki geliflmeleri önceden analiz edebilen Vestel, 2001 y l nda Cabot Communications Ltd ( ngiltere) i sat n alm flt r y l n n sonunda Vestel ilk yurt d fl üretim tesisini Rusya da açm fl ve Vestel markas ile üretim ve sat fla bafllam flt r. Bu geliflme Grubun yurt d fl nda üretim üsleri kurma stratejisinin ilk aya d r.

17 Faaliyet Raporu Vestel, uzun y llard r elektronik alan nda baflar l bir biçimde uygulad esnek üretim, etkin maliyet yönetimi, yayg n da t m ve güçlü pazarlama modelinin benzerini beyaz eflya alan ndaki faaliyetlerinde de hayata geçirerek, sektördeki gücünü daha da art rm flt r. Vestel gerek elektronik gerekse beyaz eflya alan ndaki bu ataklar ile iç pazardaki pazar pay n art r rken, ayn zamanda sat fl ve servis a nda iyilefltirme çal flmalar n h zland rm flt r. Bu kapsamda daha büyük metrekareler ile daha farkl ürün gamlar n n ve markalar n n içinde bulundu u konsept ma azac l k anlay fl için ilk çal flmalar bafllatm flt r. Vestel, konsept ma azac l k çal flmalar kapsam nda ve dünyadaki trendlere paralel olarak iç pazarda çoklu marka stratejisi ni uygulamaya bafllam flt r. Bu kapsamda Vestel sat fl noktalar nda, Vestel markal ürünlerin yan s ra ayn ürünlerin farkl markal olanlar ile Vestel taraf ndan üretilmedi i gibi ürün gam nda da yer almayan di er elektronik ve beyaz eflyan n sat fl hedeflenmektedir dan günümüze ve yar nlara: yeni ürün gelifltirme, teknolojik kurumsallaflma ve dünya pazarlar na penetrasyon Kullan c lar n ihtiyaçlar na ba l olarak ürünlerin yaflam e rileri k salmaktad r. Tüketici taleplerine ba l geliflen pazar flartlar nda, Ar-Ge çal flmalar giderek önem kazanm flt r. Vestel, bu dönemde bir taraftan teknolojik geliflme ve kurumsallaflma sürecine büyük önem vermekte, di er taraftan dünya pazar nda artan oranda yer almak için çal flmaktad r. Vestel, LCD TV ve beyaz eflyada yüksek kapasiteleri ve altyap s yla Avrupa pazar ndaki üstün OEM ve ODM konumunu ileriye tafl maya kararl d r. Vestel, belirledi i co rafi geniflleme alan nda üretim ve markalaflma stratejisini sürdürmektedir. Grup, Rusya da baflar yla gerçeklefltirilen ilk aflaman n ard ndan, ürünlerini BDT Ülkeleri (Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Türkmenistan, Özbekistan, K rg zistan, Kazakistan), Orta Do u (Suriye, Irak, Iran, Lübnan, Ürdün, S.Arabistan, Birleflik Arap Emirlikleri, Yemen, Umman ve Körfez ülkeleri), Kuzey Afrika (Libya, Fas), K br s ve Güney Asya gibi geliflmekte olan pazarlarda satarak Vestel markas ile büyümeyi öngörmektedir. Vestel, LCD alan ndaki Ar-Ge çal flmalar n görüntü iyilefltirmeye dönük yaz l m projeleri üzerinde yo unlaflt rmaktad r de piyasaya sunulan Pixellence LCD TV ler büyük yank uyand rm fl, bu alandaki çal flmalar h z kazanm flt r. Bugün Pixellence teknolojisi, 40 a varan patent say s ve geliflen türevleriyle Vestel in görüntü iyilefltirme yaz l mlar alan ndaki baflar lar n uluslararas arenada da tescil ettirmektedir. LCD sektöründeki incelik trendini takip eden Vestel 2008 y l nda Türkiye de bir yerli üretici taraf ndan üretilen en ince LCD ye imza atm flt r. 33 mm derinli iyle Pixellence Slim LCD sadece tasar m yla de il, Full HD, titreflimi önleyen 100 Hz resim iflleme gücü ve hareketle ilgili özel algoritma gibi teknik özellikleri ile de fark n ortaya koymaktad r. Web tabanl TV lerin (IPTV, ITV, USB TV) yayg nlaflmas görüntü mükemmelli ini daha da önemli k lmaktad r. Vestel bu alanda yürüttü ü yo un çal flmalarla interaktif uygulamalara imkan veren IP servislerinin geliflmifl ve farkl varyasyonlar n pazara sunmada yine öncülük etmektedir. Vestel için convergence ürünleri giderek daha önem kazanmaktad r. Tüketici elektroni inde esnek üretim modelinden ve telekomünikasyonda gömülü yaz l mdan kaynaklanan üstünlü ünü, bilgi teknolojilerinde dizüstü bilgisayar üretimiyle kazand güçle birlefltiren Vestel, convergence ürün alan ndaki hedef konumuna do ru emin ad mlarla ilerlemektedir. Vestel in geliflim haritas nda öne ç kan bir di er konu Green Concept tir. Çevreci ürünler özellikle Avrupa pazar nda a rl n art r rken, Vestel 2 y ld r sürdürdü ü zarars z alafl m içermeyen AB mevzuat na uygun üretimin yan s ra, enerji tasarrufu sa layan ürünlerde büyük ilerleme kaydetmektedir.

18 TASARIM AYRINTIDA G ZL Vestel ürünleri ifllevsellik ve teknolojik üstünlüklerinin yan s ra, yenilikçi tasar m detaylar yla da öne ç kmaktad r. Teknoloji ve esteti i birlefltirdi i ürünleri ile sektördeki farkl l n ortaya koyan Vestel, tasar m ürünlerin katma de eri olarak görmekte, Ar-Ge ve üretim süreçlerine entegre etmektedir.

19

20 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Vestel zaman nda do ru hamleleri gerçeklefltirerek yat r mlar n yapm fl, bugünkü altyap s ve birikimi ile dünyada rekabet gücünü koruyan güçlü gruplardan biri olarak global ekonomide yerini alm flt r. Zor bir süreçten geçiyoruz. ABD de 2007 y l nda konut kredileri kaynakl olarak bafllayan kriz, 2008 y l n n ikinci yar s ndan itibaren geliflmekte olan ülkelere de yay larak dünya genelinde reel ekonomik göstergeler üzerinde etkili olmaya bafllam fl, talep düflmüfl, iflsizlik artm fl, özel tüketim daralm fl, d fl ticaret yavafllam flt r. Bu daralma sonucunda 2008 y l nda ço u geliflmifl ekonomi durgunlu a girmifltir. Küresel kriz 2009 y l nda da dünya gündeminin temel konusu olacakt r. Piyasalarda yaflanan güven bunal m n n ne zaman afl laca ve uygulamaya koyulan tedbirlerin sonuçlar n n ne sürede ortaya ç kaca belli de ildir y l na iliflkin tahminler global büyümede yavafllaman n ve dünya ticaret hacmindeki düflüflün sürece i yönündedir. Vestel güçlü bir konumdad r. Vestel zaman nda do ru hamleleri gerçeklefltirerek yat r mlar n yapm fl, bugünkü altyap s ve birikimi ile dünyada rekabet gücünü koruyan güçlü gruplardan biri olarak global ekonomide yerini alm flt r. Vestel, elektronikte 10 y l içinde ç kabilece i en üst noktaya gelmifl ve yüksek kapasitelere ulaflm flt r. Bu noktada daha fazla büyümenin lojistik ve maliyet aç s ndan verimli olmayaca n düflünüyoruz. Beyaz eflyada dünya flirketlerinin 50 y l içerisinde ulaflt kapasiteye 10 y lda ulafl lm flt r. Burada büyüme kapasitesi mevcuttur ve altyap s haz rd r. Yat r mlar m z zaman içerisinde gerçeklefltirilecektir. Krizin 2008 in 3.çeyre inde Türkiye de fliddetle hissedilmeye bafllamas iç pazardaki ve ihracattaki daralmayla birlikte Vestel in sat fllar n da olumsuz yönde etkilemifltir. Yüksek öngörü kabiliyetimiz ve deneyimimizle, do ru ve zaman nda al nm fl tedbirler sayesinde krizin etkilerinin performans sonuçlar m za olumsuz yans malar s n rl tutulabilmifltir. Fabrikalar m zda kapasiteler düflürülmeden üretime devam edilmifl, hedeflerimize az sapmayla ulafl lm flt r. Ahmet Zorlu Yönetim Kurulu Baflkan

21 Faaliyet Raporu Vestel e olan güveni piyasaya yans tmak ve hisselerimize de er kazand rmak amac yla, Vestel Elektronik in sermayesinin 160 milyon TL art r lmas na ve bu art fl n nakit olarak karfl lanmas na karar verdik. Düflünce ve eylemlerimizi krizin flartlar na göre esnek olarak de ifltirebilmek ve uyum sa lamak ayakta kalman n birincil kural d r. Vestel, çabuk karar alma ve uygulama, piyasalar günlük takip etme, stoklar minimum seviyede tutma, al m sat mlar çok k sa süreli olarak yapma, s k maliyet kontrolü ve k sa dönemli bütçeler, zaman nda rekabetçi fiyatla piyasaya ç kma gibi uygulama ve önlemlerle kriz yönetimindeki yetkinli ini ortaya koymaktad r. Ald m z kararlar ve sonuçlar yla gurur duymal ancak rehavete kap lmamal y z dünya, Türkiye ve Grubumuz aç s ndan kolay bir y l olmayacakt r. Bir anlamda ticari alanda 3.dünya savafl yaflanmaktad r. Bu savafltan az s yr kla kurtulmak için devlet, kurumlar ve çal flanlar olarak tüm taraflar n çabas gerekir. Baflar n n s rr ifli sahiplenmek Zorluklar hep birlikte aflmak için iflimize sahip ç kmal, inançla çal flmal y z. Kurumlar m z yaflatmak hepimizin gelece ini flekillendirecek temel dayanakt r. Bu da ancak özverili çal flma, ifle odakl l k, her alanda verimlili i yakalama hedefi, kaliteden ödün vermeme, yenilikçi düflünce yaklafl m n her zaman öne ç karma ile mümkündür. Türkiye ye mal olmufl Vestel markas n n gücü olan yüksek de erlere sahip insan kayna m z ortak düflünceyle hedefleri benimsemeli, ayr ca herkes kendisine sürekli bireysel hedefler koymal ve bu hedeflerine koflmal d r. fiirketlerimize ve Vestel markas n n de erine inan yoruz. Vestel kuruluflundan bu yana sürdürülebilirlik yaklafl m yla uzun vadeli düflünmektedir. Bunu yat r mlar n n yan s ra kâr da t m politikas yla de göstermekte, öz kaynaklar n sürekli güçlendirmektedir. Kriz döneminde en büyük hissedar n Gruba gerekli ve yeterli deste ini sermaye art r m ile de göstermekte olmas Vestel markas na olan inanc m z n somut kan t d r. Ar-Ge ile daha ileriye Türkiye nin ithalatla de il üretimle büyümesi gerekmektedir. Üretimle büyüme için yerli üreticiyi desteklemeye ve yaflatmaya yönelik önlemlerin al nmas önem kazanmaktad r. Bu ba lamda ülkemizde Ar-Ge faaliyetlerinin teflvik ve destek görmesi, sanayide yenilikçi ve teknolojik üretimle ihracat n art r lmas art k gündemin ilk maddelerinden olmal d r y l nda yürürlü e giren Ar-Ge teflvik yasas n n bu temennimiz için bir bafllang ç teflkil etmesini umuyoruz. Türkiye nin genç nüfusunun yar nlar için teknoloji ve Ar-Ge ye yat r m n önemi yads namaz. Bu kapsamda ülkemizde Ar-Ge kültürünün geliflimi için e itim politikalar nda de ifliklikler yap lmas n ve yeni nesillerin araflt rmac bir bak fl aç s na sahip olmak üzere nitelikli formasyon almas n da son derece önemsiyoruz. Türkiye nin her alanda Ar-Ge ye yapt uzun vadeli yat r m n, ülkemizin önümüzdeki dönemde dünyan n say l Ar-Ge merkezlerinden biri olmas n n önünü açmas n gönülden diliyoruz. Dünyada yaflanmakta olan küresel kriz sürecinde mali yap y güçlendirerek krizin yarataca olumsuz etkileri en aza indirmek, Vestel e olan güveni piyasaya yans tmak ve hisselerimize de er kazand rmak amac yla, Vestel Elektronik in sermayesinin 160 milyon TL art r lmas na ve bu art fl n nakit olarak karfl lanmas na karar verdik.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri ç i n d e k i l e r 1 2007 Faaliyet Raporu 65 127 147 179 48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS STRATEJ S NE DO RU

TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS STRATEJ S NE DO RU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS STRATEJ S NE DO RU TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı