Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227 ) veya نحو ( مثل ) gibi lafızların yerine birbiri üstünde şu iki nokta ( : ) konulmuştur. Buna da ta noktateyn ismi verilmişti. İki nokta konulan yerlerde söz, öncesini açıklayıcı mahiyettedir. Bir ibare bir diğerine denk veya aynı anlamda olduğu zaman ( = ) işareti ( karşılığı ) dir. Soru cümlesinin sonunda ( kullanılmıştır. Bu işaretin Arapça ) işareti konmuştur. (! ) işareti, ünlem işareti olarak kullanılmıştır. (!! ) işareti ise şaşkınlık (=taaccüp) ifade etmek üzere kullanılmıştır. Bunlar gibi rumuz ve işaretlere, Arapça cümle yapısında çok ihtiyaç vardır. Arapça yazarken veya kitaplar tab edilirken bu işaretler kullanılmalıdır. Mesela; nida harfleri, bulunduğu yerdeki nida anlamının anlaşılmasına yardımcı olduğu gibi, bu amaçla kullanılan nida hemzesinin soru için kullanılan hemzeyle karışması önlenmiş olur. Ayrıca bir hikaye anlatımında, söyleyenden sonra ( : ) konulduğunda, sonra gelen cümlelerin anlaşılması ve söyleyene ait sözler olduğu ) lafzı, olumsuzluk, soru, mevsul, şartiyye ve zaman kolaycaما anlaşılır. Mesela ( ) yı mastarıما olarak kullanılabilir. Her birinin kendine göre anlamı vardır. İbarede ( gören hangi anlama geldiğini nasıl bilebilsin. Anlamı karineyle çıkarmak güçtür Mehmed Zihni Efendi te lîf, etmeyi düşündüğü isimli eseri yazmayı tehir edince, sarf ve nahiv bahislerini daha muhtasar olarak ayzmayı düşündüğü a başlamış ve bunun da hacimce büyük tuttuğunu görünce sarf ve nahiv kısımlarını ayrı ayrı kitaplar olmak üzere kaleme almış ve nahiv kısmına adını vermiştir Müellif ın birinci baskısında eserle ilgili olarak şu ifadeyi kaydetmiştir: Sarf-ı Arab ı telhîs yani vadıhân ve hulaseten beyan maksadıyla bundan evvel tertîb ettiğim temrînleri ve misaller ile büyük düştüğünden ânı ihtisâr ederek tesmîye ettim. Muallimler ve müteallimler için ândan istiğnâ yok, müptediler için ihtiyaç var Eserin sonunda ise şöyle bir ifade yer almaktadır: 1184 Hacı Mehmed Zihni, önsöz Arslan, A.Turan,, Arslan, A.Turan,,

228 217 ın kiber-i hacmi temrînlerden, kesret-i emsileden nâşi olduğu hakkındaki davayı bu muhtasar isbât etti. ve muhteviyatını hulaseten hâvî olduğu ve fazla olarak bunun sonunda i lâl ve ibdâl külliyâtına dair bir de Teznib bulunduğu halde hacmen onun rub unu çok geçmedi Bir Dersin Metodik İncelenmesi : Kitapta Arapça nahvin konularının tasnifinde klasik gramer kitaplarında görülen âmil-ma mûl taksîmine tabi olunmamıştır. Sarf ve nahiv konuları yeni bir sıraya konulmuş ve müellif konuların işlerken kendine özgü bir yol izlemiştir. Mesela eski sırasıyla yazılırken da kitaplarda zamirler; نحن ا نا ا نت yazılmıştır sırasıyla Ayrıca Zihni Efendi nin, Arap ülkelerinde te lif edilmiş olan muhtelif metodlara haiz eserlerden faydalanmış olması kuvvetle muhtemeldir. Arap Dili ile ilgili eserleri yazarken Cermanus Ferhat el-marûnî nin ( ) adlı eserinden faydalanmıştır. Bunun yanı sıra Ahmed Faris eş-şidyâk ın adlı eserleri 1189 ve yine Zihni Efendinin kitapları arasında Arapça öğretimi ile ilgili Beyrut basımı kitapların yer aldığını görmekteyiz. Özellikle Selim Efendi el-lübnani nin adlı eserinin kenarına el yazısıyla almış olduğu notlar, Zihni Efendi nin metod bakımından bu eserlerden etkilendiğini gösterir Gramer kurallarının Türk talebelerine ana dilleriyle öğretilmesi metodunu benimseyen 1191 Zihni Efendi nin ve ta öğrencinin rahatça anlayabileceği sade bir ifade üslubu benimsemiş olduğu göze çarpmaktadır. Kaidelerle ilgili örnek kelime ve cümleler, müellifin de belirttiği gibi öğretimi pekiştirecek kadar çoktur.örneklerin hemen yanında Türkçe leri verilmiştir. Örnek olarak nâib-i fâil dersini inceleyelim: Dersin ismi satır ortasında ve büyük puntolarla yazılmış ve açıklamalara geçilmiştir. nâib-i fâil Arslan, A.Turan,, Arslan, A.Turan,, Arslan, A.Turan,, Arslan, A.Turan,, Arslan, A.Turan,, Mehmed Zihni, (birinci baskı), İstanbul 1303,

229 218 ) dahi denir. Fâilin kâim makamı yahud fâili Ki ona ( ta yîn olunmayan fiilin mefûlü demektir. Kendinden evvel ona müsned olmak üzere fi l-i meçhûl veyahud ism-i mefûl veya ism-i mansub bulunur... خاتمي جوده. Malumdur ki fâili ta yîn olunmayan fiil siğâ-ı meçhûl üzere olur. Fâilin ta yîn olunmaması ya meçhûliyetinden veyahut ma lûmiyet ve meşhûriyeti ) naib-i (الز رع fiil ( cihetiyle zikr ve ta yînine hacet olunduğundandır. ( fâildir. Ef al-ı meçhûliye ve o manada olan şibh fiillerin birine naib-i fâil olmağa elîk mefâil-i hamse [2] içinde mefûl bihlerdir. ( müellif sayfa altında dipnotta bu beş mefulü vermiştir.) [2] mefâil-i hamse, mefûl mutlak, mefûl bih, mefûl leh, mefûl fih, mefûl meah. Mefûl mutlaktan ve mefûl fihden dahi naib-i fâil vakı olabilir. فاذا ن ف خ في الصور ن فخة واحدة " (Değişik örnekler ve Kur an ayetleriyle konuyu zenginleştiren müellif, örneklerden sonra konuyla ilgili müteakip açıklamalara devam etmiştir) Naib-i fâilller bazen (câr ve mecrur) olur ki mefûl bihin gayri sarih kısmı fâil makamına kâim olmuş bulunur. O halde fiil veya şibh fiil müfred müzekker olarak kalıp tasrifât naib-i fâilde icrâ olunur. " Bunun dışında çeşitli fiillerden örnekler veren müellif, gerekli gördüğü yerlerde diğer derslerde yaptığı gibi burada da İhtar başlığı altında konuyla ilgili herhangi bir yöne dikkat çekmektedir. gibi iki mefûl iktidâ eden fiillerin mefûl-i evveli İhtâr nâib-i fâil olup mefûl-i sânîsi yine mefûl olmak üzere mansup kalır. (Müellif burada tırnak açarak sayfa altında üç meful için de o kuralın geçerli olduğunu açıklayarak bir örnek vermiştir. Böyle bir yol takip etmesi konuları ayrıştırarak asıl temel kural üzerine yoğunlaşarak etkin bir şekilde öğretme gayretini göstermektedir.) وقاكم الله شرا ( verilmiştir. olarak olarak verilmiştir. ) ( dipnotta normal şekli ( dipnotta normal şekli Mehmed Zihni, (birinci baskı), İstanbul 1303, 78.

230 219 Kitabın Metodik Analizi: Kitabın kapak sayfasında şöyle not bulunmaktadır: Ahd-i karîbde müesses (Mekteb-i Edeb in) Arabî dershanesinde husûle gelmiş olduğundan bu kitabın bir adı da tir. Hamden Li llahi Teâla bununla ın dahi müşezzebi vucud bulmuş ve binâenaleyh ta lîmi Arabî tarîkinde merâtib-i selâs hasıl olmuştur Müellif in sarf kısmında kelimenin tanımı ve bazı ıstılahları vererek başlamıştır. Daha sonra kelimeyi isim, fiil, harf-i cer olarak ayırmış ve kitabında önce isim ve türleri sonra fiil ve çeşitlerini inceleyen bir tertip oluşturmuş, harf-i cerlere yer vermemiştir. Aksâm-ı isim 1194 bölümünde sırayla mastar, ism-i fâil, ism-i mefûl, sıfat-ı müşebbehe, sigâ-i mübalağa, ism-i tafdîl, ism-i tasgîr, ism-i mensub, ism-i zaman, ism-i mekan ve ism-i alet bahisleri ele alınmıştır. Daha sonra isimler cinsiyet ve kemiyet bakımından özlü şekilde incelenerek, ef âl-i fi l 1195 kısmına geçilmiştir. Bu bölümde fiiller fi l-i mâzi, fi l-i muzari, emir, nehy ve fi l-i teaccüb başlıklarıyla beş bölüme ayrılmıştır. Muhtasar bir eser vücuda getirmek gayesiyle özlü ve çok detaya inmeyen bir üslup kullanılmıştır. Örnek bir dersin metodik incelenmesi : İsm-i Alet Alât ve evzânı isimlerinin sigâ-i muttaridesi için üç vezin vardır. م فع ال م فع لة ) * ( م فع ل المنجل :Tırpan, المي بر, eğe :المرود :mil ) مفعل vezni; ) المنبر, Kürsü : المرجل :kazan, : Mihenk Taşı المح ك : bileği, المس ن Mudaafda teşdîd ile: : huni den وحر :damga, den Misâlوسم vavide (vav)lar (ya) olur : :saç iğnesi الم در ي :yaba الم ذر ى Nakısda âhiri elif olur : :oluk, : vezni ) المي زاب المضراب المذراق المفتاح yahud ( م ف ع ال tahta, : cedvel çizecek المسواقfırçası : diş المخطاط : terazi den Misalوزن vavi de (vav)lar ya olur : :süpürge, المروحة :yelpaze :kaşık, المكنسة الملعقة vezni; (المملحة, tuzluk : ( م ف ع ل ة المسبعة :mala : :المذب ةsineklik üzerinde kalem katı olan alet, Mudaaftaالمقط ة idgam olur. : temizlik yeri, den Misalوضا kısmında (vav)lar (ya) olur: 1194 Mehmed Zihni, İstanbul, 1307, Mehmed Zihni, 64.

231 220 المرا ة :ayna, كوى dan : yalak den kazıkوتد dikmek olan den Nakısda (vav)lar ve (ya)lar elife kalb olunur. :gemi çapası, المكواة ütü, :صفى dan المصفاة, :süzgeç رسو den سحو den المسحاة 1196 çapası : bağ المرساة Dipnotta (*) işareti kullanılmıştır. Kelime veya konuyla ilgili gerekli ziyade bilgiler yine özet olarak verilmiştir. Yukarıdaki örneğimizle ilgili dipnotta verilen açıklama şöyledir: (*) vezinlerden yalnız vezn-i ahir ism-i alete muhtastır. Ötekiler sigâ-ı olur. mübalağadanالمنعام dahi المقدام ف ر ار =المفر ك ر ار = المكر 1197 Yukarıdaki derste görüldüğü gibi, konularla ilgili özlü ve tam yeterli malumatlar ve kurallarla ilgili örnekler verilmiştir Hacı Mehmed Zihni, İstanbul, 1311, 140 Sayfa. Kitabın Metodik Analizi: Kitabın kapağında şu not yer almaktadır: (Müşezzeb) münakkah ve mühezzeb demektir. Bu kitab Mekteb-i Edebin Arabî dershanesinde bitarîk-i imlâ hasıl olmuş olduğundan bir ismi de idi. Vech-i layıkı üzere ıslah olunmuş manasına olan el- Murte eb lafzen ve manen daha münasebetli olmakla bu defa kitabın nam-ı diğerine denilmiş ve İnşâallah Teala tab -ı sâlisede namıyla neşrî tasmîm olmuştur. Müellif nahiv kısmında mebnî ve mu rab kavramlarını vererek başlamış akabinde mebnî kelimeler hakkında açıklamalar getirmiştir. Daha sonra 1196 Mehmed Zihni, 53.

232 221 mu rab kelime, i rab ve çeşitlerini izah ederek i rabla bağlantılı olarak merfuâtı sonra mansubâtı ve mecrurâtı vermiştir. Merfuât 1198 bahsinde sırasıyla fâil, nâib-i fâil, müpteda, haber ve bunların tevâbi incelenmiştir. Mansubât 1199 bölümünde ise sırayla mefuller, hâller, temyizler, bazı müstesnalar ve bunların mülhekâtı ele alınmıştır. Mecrurât 1200 bahsinde ise mudâf ileyhler ve harf-i cerler ve bunların tevâbi hakkında malumât yer almıştır. Harf-i cerlerden sonra Tevabi 1201 olarak sırasıyla sıfat, te kîd, bedel, atf-ı beyân ve atf-ı nesâk açıklanmıştır. Edavât 1202 ismi verilen son bölümde müellif 192 adet edatı toplamış bunların anlamlarını açıklamış ve örnekler vermiştir. Örnek bir dersin metodik incelenmesi: İhtisâs Fiili mahzuf mefûl bihlerden biri dahi ıhtisas üzere mansub olanlardandır ki o da, zamirden olan bir müptedadan haber zann olunan mefuldur. (*) Haberini takip eder.. Biz ki cemat-ı enbiyayız mevrûs olamayız; bizim terk ettiğimiz şey beytülmala aittir. ( نحن ) kelimesi müpteda olup mâbadi ona haber olmak lazım gelir iken bir fi l-i mahzufa mefûl olmak üzere mansup olmuş ve haber ondan sonra ( ki ) terkibinde muzâf vâki gelmiştir معشر ا ع نى yahud ا خ ص gibi münasip bir fi l-i mukadderin mefûlu olarak mansup olmuştur ve müptedanın haberi ondan sonraki )لا نورث cümlesidir. ) Kelâm-ı Arab da nezâiri kesîrdir. (*) binâenaleyh bunun bir ismi de mefûl haberidir Bir örnek üzerinde özet bir ifade tarzıyla konu bütün yönleriyle incelenmiştir. Müellifin daha önce kaleme aldığı ve isimli eserlerde, çok örnek ve alıştırma olmasına karşılık, de örnek ve alıştırma yoktur. Tümden 1197 Mehmed Zihni, Mehmed Zihni, Mehmed Zihni, Mehmed Zihni, Mehmed Zihni, Mehmed Zihni, Mehmed Zihni, 53.

233 222 gelim yöntemine uygun olarak, gramer kaidesi bir veya birkaç emsal üzerinde açıklanmıştır. Müellifin böyle bir usûl takip etmesi Arapça sarf ve nahvine dair küçük hacimli, muhtasar malumat içeren bir kitap hazırlama hedefinin ön planda tutulduğunu göstermektedir. Kitabın Metodik Analizi : Arapça sarf ve nahv miftahı iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım 1204 sarfa dair temrînât, ikinci kısım 1205 nahve dair temrînâtların cevap kısımları bulunmaktadır. Temrînâtları ve cevaplarının tertîbi biraz karışıktır. Sarf ve nahiv bölümlerinde temrînâtlara numara verilmemiştir.konu ve paragraf başlarına birbirinden ayrı olarak numaralar verilmiştir. Temrînâtların cevaplarına ulaşmada, paragraf başına konulan numaralar geçerlidir. Temrînât hangi paragrafın altındaysa o paragrafın numarası Arabi (numara:2, numara:5).., 2 نمورو: 5 Sarfنمورو: ve Nahiv Miftahı kısmında şeklinde verilmiştir. Yani miftâh kısmında yer alan bir temrînâta ulaşmak için temrînâtın hemen üstündeki paragrafın numarası Miftah kısmında yukarıdaki usûlde aranır. Arabî Sarf ve Nahiv Miftahı sarf ve nahiv olarak iki kısma ayrılmıştır. Sarf kısmında 39 temrînât, nahiv kısmında 54 temrînâtın cevapları yer almaktadır. Her iki kısımdaki alıştırmalar birbirinden farklı numaralandırılmıştır. Bu kısımdan sonra fiilin taksimatı 1206 başlığı altında bir tablo oluşturularak, fiil türleri ve mezid şekilleri verilmiştir. Daha sonra bu tabloda yer alan fiil türleri madde madde, her bir fiilin mâzi muzari ma lûm ve meçhûlunu, emrini, ism-i fâil ve ism-i mefulunun çekimi tam bir şekilde yapılarak her bir maddenin mezid kalıplarda alabileceği şekilleri göstermek için mezîd kalıplardaki mâzi, muzâri, emr-i hâdır ve mastar formları verilmiştir Behaddin,, İstanbul, Tanin Matbaası, 1324, Behaddin,, Behaddin,,

234 223 Bahaddin, İstanbul, Tanin Matbaası, 1324, Sayfa. Kitabın Metodik Analizi: Sarf kısmı 1207 ve Nahiv kısmı 1208 olarak iki bölümden oluşmaktadır. Sarf ve nahiv kısmında müellif iki türlü numaralandırma kullanılmıştır. İlk olarak konuların başına numaralar verilmiş mesela; 1-harfler, 2-harekeler gibi. İkinci olarak Müellifin konuları işlerken önemli gördüğü paragrafların başına koyduğu numaralardır.paragraf numaraları alıştırmaların cevaplarının bulunması açısından önemlidir. Paragraf numarası cevapların bulunduğu Arabi Sarf ve Nahiv Miftahı kısmında alıştırmanın sol köşesinde yer almaktadır. Sarf konuları detaylı fakat anlaşılır sade bir dille ele alınmış ve kitabın genelinde Arapça öğrenmeye yeni başlayan talebelerin seviyesine uygun bir üslup kullanmıştır. ) fiili seçilmiştir. Diğerك ت ب sarf kitaplarından farklı olarak fiillerin çekimi yapılırken ( Örnek fiilinin çekimi hem istenilen zamanda yapılmış hem de, fiilin üç kök harfi üç nokta ile formülüze edilerek, çekilen sigâya ziyade olarak gelen harf ve harekeler bu üç nokta üzerinde gösterilmiştir. Örnek olarak mâzi fiilin çekimini inceleyelim: مفرد متكلم مستوى مخاطب مخاطبة غاي ب غاي بة وى غاي ب غاي بة جمع متكلم مستوى مخاطب كتبت كتبت كتبت كتب كتبت كتبتما كتبا كتبتا كتبنا كتبتم ( معلوم ماضي ) yazdım.. ت. yazdın.. ت. yazdın.. ت. yazdı... yazdı.. ت. yazdınız.. ت ما... ا yazdılar.... تا yazdılar... نا yazdık yazdınız.... ت م 1207 Behaddin,, Behaddin,,

235 224 مخاطبة غاي ب " 1209 غاي بة كتبتن كتبوا كتب ن... ت ن yazdınız... وا yazdılar... ن yazdılar Yukarıdaki çalışma talebenin, fiillerin çekiminde yapılması gereken ilave harf ve kelimeleri şekil üzerinde görerek öğrenmesini sağlamakta ve öğrenimi pekiştirmektedir. Örnek ders olarak isim ve sıfatlarda kemiyet ile ilgili dersi inceleyelim: Derse paragraf numarası vererek başlamıştır. isimlerle sıfatların kemiyeti 126 Lisan-ı Arab da kelimeler bihasbil kemiyye üçe munkasımdır. Yani Arapça da üç adet vardır. Müfred, müsenna tesniye ve cem dir. Müfred biri, tesniye ikiyi ve cemi ikinin fevkindeki adedi gösterir. Tesniye ile cem müfredden teşkil olunur İzahlarda son derece basit ve anlaşılır bir üslup kullanılmıştır. Bir sonraki paragrafta tesniye siğalarının özelliklerinin açıklanmasına devam edilmektedir: iki şeyi bir isimle ifade etmeye tesniye ve o isme müsenna ) ilavesiyle müfredden teşkil olunur. Eğer müfred ismin ان denir. Müsenna ( ahirinde hareke veya tenvîn bulunursa hazf edilir. İsimlerin ahirindeki ) ة ( olunur. ye kalb ت( ( كتابانkitap iki كتابdan را سانbaş iki را سden ا م تانmillet iki ا م ةden ) ilavesiyle teşkil olunur. Avâm lisanında müsennâ müfrede ( denir. ve yerine (. 2 و ( yahud ) ي ( konmuş ) yerine ا ) ile münteha üç harfli ) yi tekrar alırlar. ي ) yahud ( kelimelerو müsennâda ( عصوانbaston iki عصاdan ع ص وyerine iki genç فتىden فتىyerine ) harf-i illeti kelimenin dördüncü yahud beşinci harfi (. 3 ي iki hatıra den ذكري ) olur. bulunursaي ( de olduğu gibi واد yerine وادي قاض Eğerقاضيyerine harf-i mezkûr iki vadi iki kadıhazf edilmiş bulunursa avdet eder. ) te nîs alâmeti ise tesniyede hemze. 4 اء Eğer kelimenin ahirindeki ( حمروانgibi حمراءkırmızı (vav)a kalb olunur. gibi. Eğer اءان قر اءokuyucu Eğerقر hemze-i asıl ise ibkâ olunur. ) den ي ) yahud ( hemzeو ne asıl ne de alâmeti te nîs olmaz da asıl olan ( 1209 Behaddin,, Behaddin,, 95.

236 225 سماءان yahud سموان den gelirseسماء her iki vezinde de kullanılır. denir Tesniye ile ilgili açıklamanın tamamlanmasından sonra bu konuyla ilgili alıştırmalar temrînât başlığıyla verilmektedir: Temrînât Âtideki isimleri müsennâ yapınız : ابن ابنة سنة رجا رضى رضا معنى فتوى حبارى طوى صحراء Kitabın nahiv kısmında 1213 da sarf kısmında kullanılan numaralama ve alıştırma usûlü aynı şekilde takip edilmiştir. Açıklama bölümlerinde basit anlaşılır bir üslup kullanılmıştır. Kitabın Nahiv kısmından örnek ders olarak Tevâbi dersini inceleyelim: Tevâbi 216. Bu fasılda Arapların el-tevabi dedikleri isimlerin nahvinden den ibarettir. bahsedilecektir ki onlarda Birinci bâb; Na t 1. İsimle sıfatın mutabakâtı Tavsif edilen ismin ma rife veya nekre olduğuna göre na t yani sıfat marife yahut nekre olmalıdır: Büyük hükümdar geldi Uzun bir adam gördüm Yüksek bir ağacın yanından geçtim 2. Na t, menû tuyla cinsen ve adeden dahi mutabakât eder. akıllı adamlar الرجال الحكماء akıllı adam şefkatli anneler şefkatli anne الا م الحنونة المو منات المحسنات iyilik eden iyilik eden müminler المو منون المحسنون mümin kadınlar 1214 Bu bölümde sıfatın diğer özellikleri de açıklanıp örneklendirildikten sonra temrînât başlığıyla alıştırmalar verilmiştir. Temrînât Âtideki ifadeleri Arapça ya tercüme ediniz. Uzak bir memleketten geldi. Bu öğretmenin mutî ve derse hevesli talebesi var. Bu vadide çok ve eski mağaralar vardır. Bu babının iki çocuğu vardır Behaddin,, Behaddin,, Behaddin,, Behaddin,, Behaddin,, 204.

237 226 Temrinat kısmında on onbeş arası Türkçe cümle verilerek Arapça karşılıkları istenmiştir. Kitabın Metodik Analizi : Müellif, bölümlemede oldukça farklı kendine has bir usûl takip etmiştir. Başta kelimeyi, isim, fiil, harf olarak ayırmıştır Bunların bölümlemelerini yaptıktan sonra, ilk derse İ rab ve Mu rib 1217 başlığını atarak, buradan başlamış ve mebnî, âmil ve ma mul 1218 konularıyla devam etmiştir. Bu konuları kısaca açıkladıktan sonra âmilleri semâî ve kıyâsî olarak ayırmış ve beş türe taksim ettiği semâî âmilleri işlemiştir Bunlar: 1- Harf-i cerler Huruf müşebbe bi l-fiil ( ا ن ve kardeşleri ) ان ile لا ve ما 3- ye benzeyen 4- Nevâsıb ( Nasb edatları ) Cevâzım ( Cezm edatları ) 1224 Kıyâsî âmiller; fiiler, şibh fiiler, muzaaflar, İsm-i müphemler ve isim fiiller 1225 olarak tasnif edilerek bunlar sırasıyla ders ders incelenmiştir. Fiiler amel ve tesirlerine nazaran, ef âl-i tamme, ef âl-i nakısa, ef âl-i mukarebe ve ef âl-i kulûb 1226 olarak taksim edilmiştir. Ef âl-i tamme bahsi içinde; fiilleri, lazım, müteaddi 1227 olarak incelendikten sonra, fiilin amel etme özelliği izah edilerek 1216 Abidin Paşa,, Rodos, Matbaa-ı Vilayet, 1312, Abidin Paşa,, Abidin Paşa,, Abidin Paşa,, Abidin Paşa,, Abidin Paşa,, Abidin Paşa,, Abidin Paşa,, Abidin Paşa,, Abidin Paşa,, Abidin Paşa,, Abidin Paşa,, 15.

238 fâil 1228 bahsine geçilmiştir. Fâilden sonra fâile göre fiillerin cinsiyetini inceleme ihtiyacı hasıl olduğu için fiillerin te nis ve tezkîri 1229 bahsi açılmış sonra tam fiillerle alâkalı olarak Nâib-i fâil 1230, ma nevî fiil 1231 ve mefûl bih, mefûl fîh, mefûl leh, mefûl meah vb dersleri getirilmiştir. Daha sonra hâl, 1233 temyîz 1234 ve müstesnâ bahisleri kısaca incelenmiştir. ve benzerleri 1235 anlatılmıştır. Kıyasî âmillerden كان Ef âl-i Nâkısa bölümünde; olan efâl-i mukârebe 1236 ve ef âl-i kulûb 1237 incelendikten sonra müpteda haber 1238 bahsine geçilmiştir. Bundan sonra âmil bahsi ile ilgili olarak âmil ve ma mûllerin hulâseten zikri 1239 başlığı altında buraya kadar bahis konusu olan dersler özetlenmiştir. Ma mullerin ardından ma mul mecrûr lardan sayılan mudâf ileyh 1240 incelendikten sonra, tâbi olanlara geçilerek sırasıyla; munâda, sıfat, ma tûf bedel, atf-ı beyân 1241 dersleri ele alınmıştır. Bu derslerin akabinde i rabın tanımı kısaca verilmiş sonra Mu rebât 1242 başlığı altında önce harf ile sonra hareke ile mu rab kelimeler kısaca anlatılmıştır. Daha sonra i rab türleri, gayr-i munsarifler, lâm-ı ta rîf ve lâm-ı te kîd, harf-i tefsîr, şart edatları, soru harfleri, hurûf-i tasdîk ve cevap ve huruf-i tenbîh ile harf-i tahkîk bahisleri 1243 incelenmiştir. Bir Dersin Metodik İncelenmesi : Gramer konuları oldukça muhtasar şekilde ele alınmıştır. Fazla detaya inmeden, kısa ve özlü ifadelerle konunun tanımını yapılmıştır. Her açıklama ifadesinden sonra, Arapça örnek bir cümle ve yanında Türkçe tercümesi verilmiştir Abidin Paşa,, Abidin Paşa,, Abidin Paşa,, Abidin Paşa,, Abidin Paşa,, Abidin Paşa,, Abidin Paşa,, Abidin Paşa,, Abidin Paşa,, Abidin Paşa,, Abidin Paşa,, Abidin Paşa,, Abidin Paşa,, Abidin Paşa,, Abidin Paşa,, Abidin Paşa,,

239 228 Ayrıca müellif, bazı konuların sonunda kendince önemli gördüğü uyarıları İhtar başlığı altında aynı usûlle kısa ifade ve örneklerle açıklanmıştır. Genel olarak, gramerin teorik öğretiminde tümdengelimli bir anlatım tarzı göze çarpmaktadır. Öğretilen gramer konularının metin üzerinde tatbîkine veya konuyla ilgili alıştırmalara yer verilmemiştir. Mesela mefûl bih kavramı şöyle tanımlanmaktadır: fâilin yaptığı iş kime taallük ederse ona mefûl bih derler ki 1244 Açıklamada mefûl bih sarih ve gayr-i sarih olarak kısıtlandırılmakta ve = Kalemi قطعت القلم = Zeydi dövdüm, tanımlarından sonra sarih mefûl için; kestim örnekleri ile kısaca sarih mefûllere işaret edilmiştir. Ardından muttasıl = zamirlerin de sarih mefûl olduklarına işaret edilerek örnekler verilmiştir. Zeyd onu dövdü. harf-i cerleri dışındaki harfi cerlerin ( لام ) ve ( في )Mefûl bih gayri sarih; başında bulunduğu mefuller olarak tanımlanmış ve bazı örnekler verilerek mefûl bih bahsini bitirilmiştir. terkîblerindeki رجع ا لى الله, خاف من الله mefûl bih gayri sarihtir Örnekler, güncel hayatla bağlantılı örnekler olmayıp daha çok klasik Arap kaynaklarında yer alan örneklere benzemektedir. Kitabın Metodik Analizi: 1244 Abidin Paşa,, Abidin Paşa,, 22.

240 229 Kitabın kapağında şu bilgiler mevcuttur: tedrîsât-ı askeriye kitaplarından numara-2 Osmanlıca daki Arapça kelimeleri terkipleri şakirdanın seviye-i idrâk ve derece-i tahsîline göre kolay ve esaslı bir tarzda gösterir ve Arapça ya alıştırır. Husûsen lisan-ı fen ve edebe geçmiş, zebânzed olmuş mevâkı -ı ihtirâma tâlik edilmiş hükm-i ahlakı, edeb-i ehadis-i şerifeyi, kelam-ı kibârı, darb-ı meselleri doğru okutup anlatır. Esas i tibâriyle terbiye ve tedrîsât-ı askeriye müfettişi umumiliğince tasavvur ve kabul olunan usule muvafık olmak üzere Kuleli ve Beşiktaş mekteplerinde muallim Hocazade A. Cevdet Efendiye yazdırılmıştır. Yukarıdaki malumattan ortaya çıkan en önemli nokta Tedrisât-ı Askeriye Müfettişliğince bir kurum olarak Arapça yı daha kolay öğretmek üzere bir usul tasavvur edilmiş ve bu usûlün prensiplerine uygun doküman hazırlatılması yoluna gidilmiş olmasıdır. Kitap bu kurumca belirlenen ve kabul edilen usûle uygun olarak hazırlanmıştır. Kitabın iç sayfasında tarz-ı tedrîs başlığı altında hazırlanan talimatlar bize uygulanan öğretim usulü ile ilgili kıymetli bilgiler vermektedir. Özetle şu bilgiler vardır: 1. Her konunun cevapları, konunun sonundaki nazari suallere uygun olarak öğretilecek, tahtaya misaller yazılarak bu misaller için gerekli açıklamalar yapılacak. 2. Uygulama ve alıştırma cümlelerinin Türkçe lerini öğretmenler söyleyecek, öğrenciler defterlerine yazacak daha sonra öğretmen cümlelerin doğru şekillerini tahtaya yazarak öğrencilerin hatalarını düzeltmesini isteyecek. 3. Uygulama kısımlarında cümlelerden gramer açısından gerekli olanlar tahtaya yazılacak ve gerekli açıklamalar yapılacak. 4. Sarf ve nahiv tahlilleri kitabın sonundaki örneklere göre yaptırılacak, öğretmenin verdiği tahlil ödevleri öğrenciler tarafından yapıldıktan sonra doğru şekilleri tahtaya yazdırılacak, öğrenciler tahtadakilere göre defterlerine yazdıkları cümleleri tashih edeceklerdir.

241 Fiiller, önemli sarf bilgilerindendir. Birinci bölümde tamamen öğrenilmiş olacağından, ikinci kısımda fiillerin tatbiki olarak kullanılmasına özen gösterilecektir. Müellifin önsözünde, kitabın muhtevası ile alakalı olarak yer alan bilgiler şunlardır; Bu kitabın yazılmasından amaç, öğrencilerin Osmanlıca da kullanılan Arapça lafızlar ve terkiplere vakıf olmalarını sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerin yaşı ve tahsil durumlarına göre Arapça ya tam olarak vakıf olabilmeleri için kelimelerin tatbikatıyla öğretilmesi gereklidir. Bir Dersin Metodik İncelenmesi : Ders olarak işleyecek konular ders ve numarası şeklinde sıralanmıştır. Dersin bitiminde konuyla ilgili tatbîkât, mumarese ve temrîn çalışmaları hazırlanmıştır. Bazı önemli derslerin sonunda nazarî suâler başlığı altında dersle ilgili nazari bilgilerin sorgulandığı sualler hazırlanmıştır. Örnek ders olarak birinci dersi ele alalım: Ders 1 Fiil Ta rîfi başlı başına manası olmakla beraber geçmiş şimdiki gelecek zamanlardan birini bildiren kelimeye (fiil) denir. قعد oturdu, = gelecek = yazar, yazıyor = envâ ı-ı fi l (mâzi, muzari, hâl, istikbal, emr ) namıyla beş türlüdür. Fi l-i mâzi Ta rîfi Bir işin geçmişte olduğunu bildiren fiile fi l-i mâzi denir. Teşkîli fi l-i mâzi mastardan zâid harfleri atılarak yapılır. Müfred müzekker gaib sigâsı esas ittihâz edilir diğer sigâlar müfred müzekker gaibe bir takım müntehâ (son ek) ilavesiyle meydana gelir. ( göre Mâzinin müfred gaibi ehl-i lisanın kullanışına فع ل فع ل فع ل ) şeklinde kullanılır 1246 Yukarıdaki şekilde teorik bilgileri verdikten sonra, örnek fiiller mâzi fiile eklenen son ekler teferruatlı bir şekilde izah edilmiştir. Daha sonra aksam-ı seb adan her birine örnek teşkil eden fiillerin ondört sigâsının anlamı verilerek çekimi yapılmıştır. Bu tafsilatlı çalışmadan sonra dersler ilgili temrînât safhasına geçilmiştir. Önce tatbîkât başlığı altında, içinde mâzi fiiller bulunan çeşitli uzunlukta cümleler toplanmıştır. Kitabın başında verilen ta lîmâta göre tatbîkât derslerinde geçen cümleler tek tek 1246 A.Cevdet Hocazâde,, 3-12

242 231 öğrencilere tahtada yazdırılacak, gerekli açıklama ve düzeltmeler örnek cümle üzerinde çalışılacak ve defterlere yazdırılacaktır. Örnek dersimizde mâzi fiiller ile ilgili alınan yaklaşık 20 örnek cümleden bazıları şöyledir : ك ث ر tatbîkât من ر ح م ر ح م من دق د ق من صبر ظ ف ر ع ز من قنع 1247 ت Her derste tatbîkât kısmından sonra mumârese kısmı yer almaktadır. Bu kısımda baş tarafta verilen özel ta lîmâta uygun olarak talebeden verilen örnekler üzerinde mumarese ( pratik ) yapması istenmiştir. Örnek dersimizin mumârese kısmını inceleyelim : mumârese خلقyaratmak = رجمtaşlanmak = kovmak, عمل yapmak = حشرtoplamak = شربiçmek = Mumaresede verilen yaklaşık 20 mastarın mâzi formu elde edilerek mâzi sigâsında çekimi istenmektedir. Mumarese kısımlarını temrîn kısımları takip etmektedir. Temrîn kısımları da mumârese kısımlarında olduğu gibi özel bir talimatla başlamakta ve talebeden özel bir çalışma yapması istenmektedir. Böylece talebenin dikkati ve üretme becerisi konunun özüne yoğunlaştırılmakta ve ezberden ziyade bilinçli bir öğretim uygulanmaktadır. Örnek dersimizin temrîn çalışmasını bir bölümü inceleyelim: Temrîn Aşağıdaki mâzilerin hangi mastardan alındığını, müfred müzekker gaibi ne şekilde olduğu, hangi şahsı bildirdiği beyan edilecek. شك رنا = şükrettik سي لوا =sordular قر بتyaklaştı = عل متا = ikisi bildi بع دا 1249 uzaklaştı = ikisi Yaklaşık 20 fiilin çeşitli şahıslara göre çekimi yapılmış olarak verilmiş ve bu fiillerin yukarıdaki malumât çerçevesinde çalışılması istenmiştir. Mâzi fiiller dersinin en 1247 A.Cevdet Hocazâde,, A.Cevdet Hocazâde,, A.Cevdet Hocazâde,, 13

243 232 sonunda, bu dersle alakalı nazari bilgilerin sorgulandığı soruların yer aldığı nazari suâller bölümü yer almaktadır. nazari suâller Fiil nedir, fiil kaç türlüdür, fi l-i mâzi neye denir, nasıl bilinir, fi l-i mâzi kaç sigâdır, muhtevası hangi lafızlardır, bunlar neye mahsustur, fi l-i sahihten, mehmuzdan, misalden nasıl tasrîf olunur, ecvefden ne şekilde tasrîf edilir, nâkıs ve lefifden nasıl tasrîf olunur Kitabın Metodik Analizi: Kitabın kapağında şu ifade yer almaktadır: Mekâtib-i Rüşdiye-i Askeriye üçüncü seneleri şakirdanına tedrîs olunmak üzere Meclis-i Maarif-i Askeriye tarafından kabul olunmuştur Kitabın bölümlenmesi hakkında müellif birinci dersin başında şu açıklamayı yapmaktadır: Bu risâle bir mukaddime ve üç bâb üzerine mürettebdir. Mukaddime, kelime, bâb-ı evvel, âmil, bâb-ı sânî, ma mûl, bâb-ı sâlis, i rab beyanındadır Birgivi nin kitabı tarzında olan konu tertîbi içinde müellif kendine has bir usul takip ederek konuları 60 derse dağıtmıştır. Ders ibaresi ve dersin numarası, parantez içinde büyük puntolarla yazılmıştır. Bir satır boşluk verildikten sonra bir veya iki satırı geçmeyen kısa ifadelerle dersin tanımı yapılmıştır. Örnek: ) درس( 53 Sıfatî i rab üçtür; lafzî, takdîrî ve mahallidir. İ rab Lafzî : A.Cevdet Hocazâde,, Süleyman Sırrı,, İstanbul, Mektebi, Harbiye-i Şahane Matbaası, 1320, Süleyman Sırrı,, 84.

244 233 Ayrıca hemen hemen her dersten sonra vazife adı altında toplam 56 adet temrînât bahsi yer almaktadır. Derslerde geçen konularla alakalı Arapça cümlelerin verildiği bu bölümlerde, yapılacak çalışmayla ilgili açıklayıcı notlar verilmemiştir. Bu kısımların ödev olarak verildiğini düşünürsek talebeden bu cümlelerin tercümesi ve konuyla ilgili kaidelerin tespitinin yapılması istenmiş olabilir. Ayrıca sınıf içinde tahtaya bir öğrenci çıkarılarak, yazılan örnek cümle üzerinde kâidenin tesbîti ve i rabının yapılması öğrenciden talep edilmiş olabilir. Örnek bir ders ve o dersten sonra gelen vazife kısmını incelenmesi : ( Ders ) 53 Sıfatî i rab üçtür. Lafzî, takdirî ve mahallîdir. ( نİ rab-i Lafzî : Lafızda zahir olan i rabdır. daki gibi. ) ve İ rab-i Takdirî : İ rab-i hakikînin gayri bir maniâdan için lafzında zâhir olmayıp belki kelimenin ahirinde takdîr olunan i rabdır. İ rab takdirî yedi mevzudadır. Mevzu evvel ahiri elif olan müfred kelimelerdir. Bu eğer isim olursa ahvâli selâsede i rabı takdirîdir. العصا ve عصا ve eğer fiil olursa haleti ref ve halet-i nasbı takdirî halet-i gibi cezmi lafzîdir. Mevzu sânî Tesniyenin gayri olup ya-ı mütekellime mudaaf olan kelimelerdir. Eğer o kelime cemi müzekker salim olursa fakat halet-i ref i takdiridir. (جاي ني مسلم ى ( ( Bu gibi. مسلمى ( aslı ) مسلموى ) dır. Eğer cem-i ( takdirîdir. müzekkerمسلماتي salimin gayri olursa i rabı رجالي غلامي ) ncü ders burada bitirilmiş diğer beş mevzu ve mahalli i rab, bir sonraki derse bırakılmıştır. Bu da bize talebeyi sıkmadan konuların yavaş ve tedrici bir yöntemle verilmeye çalışıldığını göstermektedir. Konunun izahında kullanılan cümlelerde öğrencinin seviyesine uygun onların anlayabilecekleri sade bir üslubun varlığı dikkati çekmektedir. Teorik açıklamalara bütün alternatifleri içeren Arapça örnek cümleler getirilmiştir. 53 ncü dersten sonra verilen vazife çalışmasını inceleyelim: Vazife Süleyman Sırrı,, Süleyman Sırrı,, 85.

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB 03 +2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB265 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme م م ب Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme Video olarak bak Önemli not :Bu yazı, şaz kıraatler içerir.bu yüzden kendi bildiğiniz şekilde Kur an ı okumaya devam ediniz. ا رل س م ب ا رل ح بي م ب س بي ه للا

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI (BİRİNCİ KUR) Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn.

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. ŞERHUL EMSİLE Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. Kaynaklarda, Hz.İmam Aliyyül Mürteza (kv) efendimizin

Detaylı

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI 1. Âyetlerin yazımında Resm-i Osmânî esas alınacaktır. Diğer metinlerde ise güncel Arapça imlâ kurallarına riâyet edilecek, ancak özel imlâsını

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB208 4 1+2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy)

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) Murat eğitim kurumları Arapça 4 konu 2 İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) İlk önce iyi haber bu konu kolay. Bilmemiz gereken birkaç harfimiz bir de fiilimiz var. Harfler: ال, ل ن, ل م ve.لم ا

Detaylı

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye muhtâc olmazsa, o fiile tam fiil, merfû una da fâ il (özne)

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM T.C. BAKANLIĞI Hayat Boyu MİLLÎ Öğrenme EĞİTİM Genel BAKANLIĞI Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI Ankara, 2016 OSMANLI TÜRKÇESİNDE ARAPÇA- FARSÇA

Detaylı

İsmi Tafdil. Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Bu misalde ل الك ح lafzı, ismi tafdil olan

İsmi Tafdil. Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Bu misalde ل الك ح lafzı, ismi tafdil olan İsmi Tafdil Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Ben hiçbir adam görmedim ki, onun gözünde olan kuhlin güzelliği, Zeydin gözünde olan kuhlin güzelliği gibi

Detaylı

Konuya giriş için Arap Dili nde " ال " nin kullanıldığı yerleri hatırlayalım:

Konuya giriş için Arap Dili nde  ال  nin kullanıldığı yerleri hatırlayalım: Konuya giriş için Arap Dili nde " ال " nin kullanıldığı yerleri hatırlayalım: " ال " الناهية 1- YASAKLAMA LE si Karşımızdaki veya 3. şahıslardan bir şeyi yapmamasını talep etmektir. Müzari fiilin başına

Detaylı

BİNA TERCÜMESİ. Ömer Necati

BİNA TERCÜMESİ. Ömer Necati BİNA TERCÜMESİ Ömer Necati 1 Bu Kitap, Sarf konusunu içeren Bina Kitabıdır. Bismillahirrahmanirrrahim Ey İlim Talibi! Sen bil ki tasrif, otuz beş babdır. Onlardan altısı sülasi mücerred içindir. 1. Bab:

Detaylı

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI:

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: ~ 1 ~ باسمه سبحانه وتعالى İsim : Not :.... األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: 1) Emsile (أم ث ل ة) nasıl bir kelimedir ve ne demektir? م ف اع لة mufâale kelimesinin cem idir. Misâl kelimesi,

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Cümle Bilgisi II AE ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Yüz yüze

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Cümle Bilgisi II AE ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Yüz yüze KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

Arapça Dersleri-17: Mezîd Fiiller - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Arapça Dersleri-17: Mezîd Fiiller - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Değerli kardeşlerim bir arapça dersi ile yine sizlerle beraberiz. Malum 2012-2013 yılı eğitim-öğretim yılı başladı açık öğretim ilahiyat dersleri de Kasım ayı itibariyle başlıyor. Özellikle bugüne kadar

Detaylı

Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler

Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ II Ders No : 000010 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Fiil Yapılarına Genel Bir Bakış Sülasi Mücerred Filler

Fiil Yapılarına Genel Bir Bakış Sülasi Mücerred Filler İZZİ DERSLERİ 1 1 Fiil Yapılarına Genel Bir Bakış Sülasi Mücerred Filler ف ع ل ف ع ل ف ع ل ي ف ع ل ي ف ع ل ي ف ع ل ي ف ع ل ي ف ع ل ن ص ر ي ن ص ر ض ر ب ي ض ر ب ح س ن ي ح س ن ع ل م ي ع ل م ح س ب ي ح س ب

Detaylı

İsmi Muzâf. 2.Muzaf, Muzafun ileyh kelimeleri umumilik ve hususilik konusunda eşit olmamalıdır.

İsmi Muzâf. 2.Muzaf, Muzafun ileyh kelimeleri umumilik ve hususilik konusunda eşit olmamalıdır. İsmi Muzâf Allahu Subhanehu ve Teala ya ibadet etmek hayırdır. خ ي ر ت ع ال ى الل ه ع ب اد ة İsmi muzaf, kendisnden sonra gelen ve muzafun ileyh diye isimlendirilen kelimeyi cer eder. Cer ameli yapması

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

Lazım Fiil gitmek , zehebe zehebe Ben gittim Lazım fiili müteaddi yapmak mefulu bih harfı cer zehebe zeydi müteaddi geçişli

Lazım Fiil gitmek , zehebe zehebe Ben gittim Lazım fiili müteaddi yapmak mefulu bih harfı cer zehebe zeydi müteaddi geçişli Lazım Fiil, mefulu bih almaz. Mefulu bihe ihtiyacı yoktur. Fiil ve fail mananın tam olarak anlaşılması için yeterlidir. Burada, gitmek anlamında olan, zehebe fiili lazım bir fiildir. zehebe fiil, tü faildir.

Detaylı

Ulusal Kredi Osmanlı Türkçesi Grameri 224022300001102 3 0 0 3 4. Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Ulusal Kredi Osmanlı Türkçesi Grameri 224022300001102 3 0 0 3 4. Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Osmanlı Türkçesi Grameri 224022300001102 3 0 0 3 4 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : Önceki dönemde Osmanlı

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ I Ders No : 000001 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DOI: /fsmia

DOI: /fsmia FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 8 Yıl/Year 2016 Güz/Autumn 2016 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

İçindekiler TAKDİM 5

İçindekiler TAKDİM 5 İçindekiler TAKDİM 5 1 ARAP SÖZLÜK BİLİMİ VE SÖZLÜK ÇALIŞMALARI 23 Soner Gündüzöz Giriş: Arap Sözlükçülüğünün Kavramsal Boyutu 23 Mu cem ve Kāmus Kelimelerinin Tanımı 23 I. Arap Sözlükçülüğüne İlişkin

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

ARAPÇA-III KISA ÖZET KOLAYAOF

ARAPÇA-III KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ARAPÇA-III KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır.

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. TECVİD TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. Peygamberimiz(sav): Allah Kur an ı indirildiği gibi okuyanı sever. buyurarak bu tarz okuyuşu teşvik etmiştir. Kur an-ı Kerim de Allah; Kuranı açık açık, tane

Detaylı

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır :

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Yeni müfredata göre bazı üniteler kaldırılmıştır. Buna göre üniteler

Detaylı

Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Ses Temelli Elifbâ Yöntemi

Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Ses Temelli Elifbâ Yöntemi Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Ses Temelli Elifbâ Yöntemi EDAM Birdirbir Kitaplığı: 37 Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Ses Temelli Elifbâ Yöntemi Editör Hatice Işılak Durmuş

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERENLER ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 10. SINIF ARAPÇA YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERENLER ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 10. SINIF ARAPÇA YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI Ekim 26-30 Ekim 9-23 Ekim 2-6 Ekim 05-09 205-206 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERENLER ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 0. SINIF ARAPÇA YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI Konular Kazanımlar No Adı 2 Mazi, Muzari, Emir: Tekil

Detaylı

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır :

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Yeni müfredata göre bazı üniteler kaldırılmıştır. Buna göre üniteler

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN ب ت ا ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ÖNSÖZ...2 Harfler.3 Üstün...5 Esre..6

Detaylı

Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı *

Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı * - 56 - Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı * Daru s-sa adetu ş-şerîfe ağası hazretlerinin nezareti âliyelerinde olan evkâftan Mahmûd Paşa yı veli tâb-ı serâh 1 hazretlerinin mahmiyye-i İstanbul

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Öğrencileri, öğrendikleri kurallar doğrultusunda konuşmaya yönlendirme.

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Öğrencileri, öğrendikleri kurallar doğrultusunda konuşmaya yönlendirme. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU D,LLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

Arapça kelimelerin yapısına karşılaştırmalı bir bakış

Arapça kelimelerin yapısına karşılaştırmalı bir bakış Arapça kelimelerin yapısına karşılaştırmalı bir bakış Her dil kendisine mahsus olarak o dilde mana ifade edebilecek en kısa unsur diye tanımlanan köklerden yeni kelime türetme metotlarına sahiptir. Türkî

Detaylı

BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime. 1 inci Fasıl BİRİNCİ BAB

BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime. 1 inci Fasıl BİRİNCİ BAB İ Ç İ N D E K İ L E R Lügatler 5 Ön söz, 7 BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime Feraiz lstıhları.... - 9 Velânın mânası, kısımları, hukukî mahiyyeti 11-13 Hesap Istıhlaları 15 BİRİNCİ BAB İrsin Rüknü 17 Terike

Detaylı

KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM

KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM (Rihâb Muhammed Müfid Şakakî, çev. F. Yasemin Mısırlı, Guraba Yayıncılık, 2012, 326 s.) Yaşar AKASLAN * Günümüz kırâat otoriteleri

Detaylı

ARAPÇA PROJE ÖDEV PERFORMANS ETKİNLİK VE TASARIM KONULARI

ARAPÇA PROJE ÖDEV PERFORMANS ETKİNLİK VE TASARIM KONULARI www.behcetoloji.com Behçet Gündüz ARAPÇA PROJE ÖDEV PERFORMANS ETKİNLİK VE TASARIM KONULARI Aşağıda Yer Alan Konuları İmam Hatip Ortaokulları, İmam Hatip Liseleri Ve Arapça Öğretimi Yapan Farklı Kurumlar

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır;

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; 1. Dış kapak 2. İçindekiler 3. Kısaltmalar 4. Çizelge listesi 5. Şekil listesi 6. Özet 7. Giriş 8. Diğer

Detaylı

Baleybelen Müfredatı

Baleybelen Müfredatı Baleybelen Müfredatı Dil veya Lisan, İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal veya yapay bir araç, kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık, temeli tarihin

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları 1- AMAÇ VE KAPSAM 1-1.Fırat Üniversitesi SĐVRĐCE MYO Turizm ve Otel Đşletmeciliği Programında hazırlanan

Detaylı

tyayin.com fb.com/tkitap

tyayin.com fb.com/tkitap 2. Dönem konu 7 İşaret isimleri tyayin.com fb.com/tkitap Yakın İçin Kullanılan İşâret İsimleri Cemi(Çoğul) Müsenna(İkil) Müfred(Tekil) ه ذ ا ه ذ ه ه ذ ان - ه ا ت ن - ه ذ ي ن ه ات ي ه ؤال ء هؤ ال ء Bunlar

Detaylı

ZAMİR Varlıkların veya onların isimlerinin yerini geçici veya kalıcı olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle, bazı eklere zamir denir. Zamirlerin Özellikleri: İsim soyludur.

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

4. Aşağıda Arap alfabesi, yazılış istikameti gösterilerek verilmiştir. ÇUBUK MELİHA HASAN ALİ BOSTAN FEN LİSESİ

4. Aşağıda Arap alfabesi, yazılış istikameti gösterilerek verilmiştir. ÇUBUK MELİHA HASAN ALİ BOSTAN FEN LİSESİ A) B) C) D) 1. ÇUBUK MELİHA HASAN ALİ BOSTAN FEN LİSESİ ARAPÇA DERSİ 9. SINIFLAR 1. ORTAK SINAVI Yukarıdaki şekilde size hitab ederek yanınıza gelen bir kişiye aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile karşılık

Detaylı

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi)

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Şimdi bu beş mantıksal operatörün nasıl yorumlanması gerektiğine (semantiğine) ilişkin kesin ve net kuralları belirleyeceğiz. Bir deyimin semantiği (anlambilimi),

Detaylı

ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI

ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI 1/B SINIFI KASIM AYI E-BÜLTENİ 1 İÇİNDEKİLER 1. Mihver Dersler 2.Branş Dersler 3.Kulüpler 2 TÜRKÇE Kasım ayında Türkçe dersinden harfleri öğrenmeye

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ [ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ KUR AN UFKU ( Fâtiha- Nas Suresi Arası ) Dr. Necla YASDIMAN Demirdöven İZMİR 2013 سورة ا خص (112)

Detaylı

Syllabus LANG 290: TURKISH SING LANGUAGE ( SIGN LANG) Spring 2014

Syllabus LANG 290: TURKISH SING LANGUAGE ( SIGN LANG) Spring 2014 Syllabus LANG 290: TURKISH SING LANGUAGE ( SIGN LANG) Spring 2014 Öğretim Üyesi: CANAN TÜRKOĞLU Ofis: SOS 136 Ofis Saatleri: Salı 09.00-10.00; Perşembe 09.00-10.00 E-mail: cturkoglu@ku.edu.tr Telefon:

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

ON YEDİNCİ ÜNİTE MESLEKLER

ON YEDİNCİ ÜNİTE MESLEKLER İÇİNDEKİLER/ ÖNSÖZ...11-14 ON YEDİNCİ ÜNİTE MESLEKLER 15-50 BİRİNCİ DERS...17-23 ARAPÇADA CÜMLE VE CÜMLE TÜRLERİ İKİNCİ DERS...24-28 YARI CÜMLE ÜÇÜNCÜ DERS...29-36 SAYI YÖNÜNDEN İSİMLER DÖRDÜNCÜ DERS...37-42

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

İllet bir zihin alışkanlığı: Genellemecilik Perşembe, 28 Kasım :18

İllet bir zihin alışkanlığı: Genellemecilik Perşembe, 28 Kasım :18 Söze girerken şu hususu tasrih edeyim; niyetim Mustafa İslamoğlu nun Hayat Kitabı Kur an (Gerekçeli Meal-Tefsir) isimli mealine eleştiri yazısı kaleme almak değil. Bu hususta benim yazdıklarım da dahil

Detaylı

Çözümleyici Çizelgeler (Çürütme Ağaçları)

Çözümleyici Çizelgeler (Çürütme Ağaçları) Çözümleyici Çizelgeler (Çürütme Ağaçları) İki veya üçten fazla cümle harfi içeren ikb ler söz konusu olduğunda doğruluk tablosu, denetleme yapmak için hantal ve yetersiz bir yöntem haline gelmektedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

ÖĞRETİM TEST USULÜ SINAVLARLA İLGİLİ BİR DENEME

ÖĞRETİM TEST USULÜ SINAVLARLA İLGİLİ BİR DENEME ÖĞRETİM TEST USULÜ SINAVLARLA İLGİLİ BİR DENEME Prof. Dr. Tuğrul ANSAY Ankara Hukuk Fakültesi, İstanbul Hukuk Fakültesi gibi çok sayıda öğrencili fakülte olmanın sorunları ile uzun zamandır karşı karşıyadır.

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları

Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları 1 Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları 1. Kur an okuyan kimsenin, Kıraatini lahni celi den kurtaracak kadar Kur an-ı Tecvid üzere okumasının hükmü.? a) Vacip b) Sünnet c) Farz-ı Kifaye d) Farz-

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

Hüseyin Odabaş. (2007). "İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair". Osmanlıca Metinler: Matbaacılık,

Hüseyin Odabaş. (2007). İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair. Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair * Eslâf-ı salâtin-i izam hazeratıyla sâ ir ashâb-ı hayrat taraflarından inşâlarına himmet buyrulan dersa âdet ve bilâd-ı

Detaylı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RDE 504 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 2 RDE 504 Kredi AKTS 3 3 6 Öğrenim Türü Örgün Öğretim Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME 190 HATA İLE ÖLDÜRME Hata ile öldürme iki kısma ayrılır: 1- Öldürülen kimsenin isabet alması istenmemesine rağmen ona isabet etmesi ve onu öldürmesidir. Bir ava atış yapılırken bir insana isabet etmesi

Detaylı

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu FIRST DİSCOVERİES SEVİYESİNE HOŞ GELDİNİZ FIRST DISCOVERIES-BAŞLANGIÇ First Discoveries, seviyesine ulaşmak için ComLearning Online English ana sayfasından

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ Şule AYCAN, Ümit Hüseyin KAYNAR, Suat TÜRKOĞUZ, Ercan ARI Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, MANİSA ÖZET:

Detaylı

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu BÖLÜM 6 6. BELGELER ÜZERİNDE YAPILABİLECEK İŞLEMLER 6.1. Git işlemi Yazılan belgeler rapor, ödev, kitap tez gibi sayfalarca uzunlukta olabilir. Sayfalarca uzunluktaki belgede herhangi bir sayfaya gitmek

Detaylı

NAHVİN KOLAYLAŞTIRILMASI

NAHVİN KOLAYLAŞTIRILMASI NAHVİN KOLAYLAŞTIRILMASI Şevkî DAYF Çev. Dr. Ali BULUT Çoğu kişi nahvi kolaylaştırma fikrinin 20. asırda ortaya çıkmış yeni bir düşünce olduğunu zanneder. Halbuki bu düşünce yaklaşık 1000 sene önce h.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I. KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.YARIYIL RU 103 Rus Edebiyati Tarihi 2-0-2 Rusça okutulan bu derste

Detaylı

Bu derslerimizde Sarf İlmine ait Maksud Kitabını izaha çalışacağız. Sade ve dilbilgisi terimlerinden mümkün olduğunca kaçınarak, şemalarla birlikte

Bu derslerimizde Sarf İlmine ait Maksud Kitabını izaha çalışacağız. Sade ve dilbilgisi terimlerinden mümkün olduğunca kaçınarak, şemalarla birlikte MAKSUD DERSLERİ Bu derslerimizde Sarf İlmine ait Maksud Kitabını izaha çalışacağız. Sade ve dilbilgisi terimlerinden mümkün olduğunca kaçınarak, şemalarla birlikte verilecek olan bu dersler, Emsile ve

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

KĠġĠSEL GELĠġĠM VE EĞĠTĠM OSMANLICADA ARAPÇA-FARSÇA KURALLAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

KĠġĠSEL GELĠġĠM VE EĞĠTĠM OSMANLICADA ARAPÇA-FARSÇA KURALLAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KĠġĠSEL GELĠġĠM VE EĞĠTĠM OSMANLICADA ARAPÇA-FARSÇA KURALLAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÖĞRETİM DÖNEMİ DERS ANLATIM FÖYLERİ AÇIKLAMALARI LYS YGS FİZİK 1 FİZİK 2 DAF

ÖĞRETİM DÖNEMİ DERS ANLATIM FÖYLERİ AÇIKLAMALARI LYS YGS FİZİK 1 FİZİK 2 DAF 2012 2013 ÖĞRETİM DÖNEMİ DERS ANLATIM FÖYLERİ AÇIKLAMALARI 1 FİZİK DERSLERİ DERS ANLATIM FÖYLERİ AÇIKLAMALARI LYS YGS FİZİK 1 FİZİK 2 DAF Fizik dersi fen derslerinin genelinde gözlendiği üzere aynen zincirin

Detaylı

20 Derste Eski Türkçe

20 Derste Eski Türkçe !! 20 Derste Eski Türkçe Ders Notları!!!!!! Cüneyt Ölçer! !!! ÖNSÖZ Türk Nümismatik Derneği olarak Osmanlı ve İslam paraları koleksiyoncularına faydalı olmak arzu ve isteği île bu özel sayımızı çıkartmış

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Cilt/Volume: II Sayı/Number: 1 Yıl/Year 2016 Meridyen Derneği hadisvesiyer.info Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 2012, 472 sayfa.

Detaylı

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 12. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır :

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 12. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 2 sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Yeni müfredata göre üniteler ; İslam'da Temizlik, Fıkralar, Savaş

Detaylı

SİRKÜLER. Çeklerde reeskont uygulamasına dair açıklamalar işbu Sirkülerin konusunu teşkil etmektedir.

SİRKÜLER. Çeklerde reeskont uygulamasına dair açıklamalar işbu Sirkülerin konusunu teşkil etmektedir. 1 MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI : 2013/38 KONU: Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması hk. Ankara,30/04/2013 SİRKÜLER 1. Giriş Çeklerde reeskont uygulamasına dair açıklamalar

Detaylı

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır.

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ YAZIM VE SUNUM KILAVUZU 1. GENEL KONULAR 1.1. Tanım Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

Konuyla İlgili Maliye Bakanlığı Sirküleri Ekte Tarafınıza Sunulmuştur.

Konuyla İlgili Maliye Bakanlığı Sirküleri Ekte Tarafınıza Sunulmuştur. ANKARAS-Sirküler/2013-07 06.05.2013, ANKARA KONU: VADELİ ÇEKLERDE RESSKONT UYGULAMASI HK. Bilindiği üzere 5941 sayılı Kanunun geçici hükümlerine göre; çekin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden evvel ödenmek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Çizelgelerin ele alınışı. Uygulamalı Örnekler. Birim metre dikiş başına standart-elektrod miktarının hesabı için çizelgeler

İÇİNDEKİLER. Çizelgelerin ele alınışı. Uygulamalı Örnekler. Birim metre dikiş başına standart-elektrod miktarının hesabı için çizelgeler ELEKTROD SARFİYAT ÇİZELGELERİ İÇİNDEKİLER Kısım A Genel bilgiler Kısım B Çizelgelerin ele alınışı Kısım C Uygulamalı Örnekler Kısım D Birim metre dikiş başına standart-elektrod miktarının hesabı için çizelgeler

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Adres: İ.O.S.B. Turgut Özal Cad. B-Blok No: 126 K: 3 Başakşehir/İSTANBUL Tel: +9 0212 696 13 70 - Fax: +9 0212 696 13 71 www.altinbasaknesriyat.com R İ S Â

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI Şubat Ayı E-Bülteni 1 İÇİNDEKİLER 1. Doğum günü Olan Yıldızlarımız 2. Mihver Dersler 3. Branş Dersler 4. Kulüpler 2 DOĞUM GÜNÜ OLAN YILDIZLARIMIZ

Detaylı